Dell 1410X Projector electronics accessory User's Guide

Add to my manuals
60 Pages

advertisement

Dell 1410X Projector electronics accessory User's Guide | Manualzz

Dell™ 1410X projektor

Brukerveiledning

Notiser, merknader og advarsler

MERK: Ordet MERK indikerer viktig informasjon som hjelper deg med å bruke projektoren bedre.

MERKNAD: MERKNAD indikerer enten en potensiell skade på maskinvare eller tap av data, og forteller hvordan du kan unngå dette.

ADVARSEL: En ADVARSEL indikerer en potensiell fare for skade på eiendom, personskade eller dødsfall.

____________________

Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten forvarsel.

© 2009 Dell Inc. Med enerett.

Gjengivelse av disse materialene på noen som helst måte er strengt forbudt uten skriftlig tillatelse fra Dell Inc.

Varemerker som brukes i denne teksten: Dell og DELL-logoen er varemerker for Dell Inc.; DLP og DLP -logoen er varemerker for T EXAS I NSTRUMENTS

I

NCORPORATED

; Microsoft og Windows er enten varemerker eller registrerte varemerker for Microsoft Corporation i USA og/eller andre land.

Andre varemerker og varenavn kan ha blitt brukt i dette dokumentet for referanse til enheter som gjør krav på merkene eller navnene eller deres produkter. Dell

Inc. fraskriver seg enhver eiendomsrett til andre varemerker eller varenavn enn sine egne.

Modell 1410X

August 2009 Rev. A00

Innhold

1 Dell-projektoren

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6

Om projektoren

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

2 Koble til projektoren

. . . . . . . . . . . . . . . .

9

Koble til en datamaskin

. . . . . . . . . . . . . . . . .

10

Koble til en datamaskin med en VGA-kabel

. . . . 10

Gjennomløkke tilkobling for skjerm med

VGA-kabler

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

Koble til en DVD-spiller

. . . . . . . . . . . . . . . . .

12

Koble til en DVD-spiller med en S-videokabel

. . . 12

Koble til en DVD-spiller med en kompositt videokabel

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

Koble til en DVD-spiller med en komponent videokabel

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14

3 Bruke projektoren

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

15

Slå projektoren på

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15

Slå projektoren av

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15

Justere det projiserte bildet

. . . . . . . . . . . . . . .

16

Justere projektorhøyden

. . . . . . . . . . . . . . 16

Senke projektoren

. . . . . . . . . . . . . . . . . 16

Justere projektorens zoom og fokus

. . . . . . . . . .

17

Innhold 3

Justere størrelsen på det prosjekterte bildet

. . . . . .

18

Bruke kontrollpanelet

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

20

Bruke fjernkontrollen

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

22

Sette batterier i fjernkontrollen

. . . . . . . . . . . . .

25

Fjernkontrollens bruksområde

. . . . . . . . . . . . .

26

Bruke OSD-menyen

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27

Hovedmeny

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

AUTO-ADJUST (AUTOJUSTER)

. . . . . . . . . . 27

INPUT SELECT (INNGANGSVALG)

. . . . . . . . . 28

PICTURE(BILDE) (i PC-modus)

. . . . . . . . . . . 29

PICTURE (BILDE) (i Video-modus)

. . . . . . . . . 29

DISPLAY (SKJERM) (i PC-modus) . . . . . . . . . 31

DISPLAY (i Video-modus) . . . . . . . . . . . . . . 33

LAMP (LAMPE)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

SET UP (Konfigurer)

. . . . . . . . . . . . . . . . 34

INFORMATION (INFORMASJON)

. . . . . . . . . 36

OTHERS (ANNET)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

4 Feilsøke projektoren

. . . . . . . . . . . . . . . .

42

Guidesignaler

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

46

Bytte lampen

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

47

4 Inhold

5 Spesifikasjoner

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

49

6 Kontakte Dell

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

53

7 Tillegg: Ordliste

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

54

Innhold 5

1

Dell-projektoren

Projektoren leveres med de enhetene som er vist nedenfor. Forsikre deg om at du har alle tingene, og kontakt Dell™ dersom noe mangler.

Innhold i pakken

Strømkabel 1,8 m VGA-kabel (VGA til VGA)

Fjernkontroll CD brukerhåndbok og dokumentasjon

AAA-batterier (2)

6 Dell-projektoren

Om projektoren

Visning ovenfra

5

1

Undersiden

7

9

8

2

14.00±0.10

3

6

4

10

55.00±0.10

110.00±0.15

1

2

Kontrollpanel

3

4

Zoomkontroll

Fokusring

5

6

Linse

IR-mottakere

7

Objektivdeksel

Festehull for montering i taket: Skruehull M3 x 4,6 mm dybde. Anbefalt tiltrekningsmoment <8 kgf-cm

8

9

Festehull for stativ: Sett inn mutter 1/4" * 20 UNC

Lampedeksel

10 Justeringshjul for vipping

ADVARSEL: Sikkerhetsinstrukser

1 Ikke bruk projektoren nær apparater som danner mye varme.

2 Ikke bruk projektoren i områder hvor det er ekstremt mye støv. Støvet kan føre til at systemet bryter sammen og projektoren vil automatisk slå seg av.

3

4

Sørg for at projektoren er montert i et godt ventilert område.

Ikke blokker sprekker og åpninger på projektoren som er ment for ventilasjon.

5

6

7

Sørg for at projektoren betjenes i omgivelsestemperaturer mellom 5 ºC to 35 ºC

Ikke ta på ventilasjonsuttaket fordi det kan bli svært varm etter at projektoren har blitt slått på, eller rett etter at den er slått av.

Ikke se inn i linsen mens projektoren er på. Dette kan skade øynene dine.

Dell-projektoren 7

8 Ikke plasser noen gjenstander nær eller foran projektoren, eller dekk til linsen på projektoren mens den står på. Varmen fra projektoren kan føre til at gjenstanden smelter eller brenner.

MERK:

• Ikke prøv å montere projektoren i taket på egenhånd. Den bør installeres av en kvalifisert tekniker.

• Anbefalt sett for takmontering av projektoren (P/N: C3505). For mer informasjon, se Dell-websiden på support.dell.com.

• For mer informasjon, se Sikkerhetsinformasjon som ble levert med projektoren.

8 Dell-projektoren

Koble til projektoren

1 2 3 4 5 6 7

2

10 9 8

1 VGA-B inngang (D-sub) kontakt 6 VGA-A-utgang

(gjennomløkke for monitor)

2 VGA-A inngang (D-sub) kontakt 7 Lyd ut-kontakt

3 S-videokontakt 8 Plass for sikkerhetskabel

4 Kompositt videokontakt

5 USB-fjernkontroll

9 Lydinngang

10 Strømledningskontakt

ADVARSEL:

Følg sikkerhetsinstruksjonene som står beskrevet på side 7 før

du starter på noen av fremgangsmåtene i dette avsnittet.

Koble til projektoren 9

Koble til en datamaskin

Koble til en datamaskin med en VGA-kabel

1

2

3

1

2

3

Strømledning

VGA til VGA-kabel

USB-A til USB-B-kabel

MERK: USB-kabelen leveres ikke med projektoren.

MERK: USB-kabelen må være koblet til hvis du vil bruke Neste side og Forrige side-funksjonene på fjernkontrollen.

10 Koble til projektoren

Gjennomløkke tilkobling for skjerm med VGA-kabler

1

2 2

1

2

Strømledning

VGA til VGA-kabel

MERK: Kun én VGA-kabel sendes med projektoren. En ekstra VGA-kabel kan kjøpes via Dell-websiden på dell.com.

Koble til projektoren 11

Koble til en DVD-spiller

Koble til en DVD-spiller med en S-videokabel

1

2

1

2

Strømledning

S-videokabel

MERK: S-video-kabelen sendes ikke med projektoren. Du kan kjøpe S-videokabelforlengeren (50 fot/100 fot) fra Dell-websiden på dell.com.

12 Koble til projektoren

Koble til en DVD-spiller med en kompositt videokabel

1

2

1

2

Strømledning

Kompositt videokabel

MERK: Kompositt video-kabelen sendes ikke med projektoren. Du kan kjøpe kompositt video-kabelforlengeren (50 fot/100 fot) fra Dell-websiden på dell.com.

Koble til projektoren 13

Koble til en DVD-spiller med en komponent videokabel

1

2

1

2

Strømledning

VGA til komponent video-kabel

MERK: VGA til komponent video-kabelen sendes ikke med projektoren. Du kan kjøpe VGA til komponent video-kabelforlengeren (50 fot/100 fot) fra Dellwebsiden på dell.com.

14 Koble til projektoren

3

Bruke projektoren

Slå projektoren på

MERK: Slå på projektoren før du slår på kilden (datamaskin, DVD-spiller, osv.).

Lyset i Power (Strøm)-knappen blinker blått til du trykker på knappen.

1 Ta av linsedekselet.

2 Koble til strømledningen og aktuelle signalkabler. For informasjon om å koble til

projektoren, se "Koble til projektoren" på side 9.

3 Trykk inn Power (Strøm)

-knappen (se "Bruke kontrollpanelet" på side 20 for å

finne Power (Strøm) -knappen).

4

5

Slå på kilden (datamaskin, DVD-spiller osv.)

Koble kilden til projektoren ved bruk av en passende kabel. Se "Koble til projektoren" på side 9 for informasjon om hvordan du kobler kilden til

projektoren.

6 Inngangskilden til projektoren er satt til VGA-A som standard. Du kan bytte inngangskilden hvis det er nødvendig.

7 Hvis du har flere kilder koblet til projektoren på samme tid, trykk på Source

(Kilde) -knappen på fjernkontrollen eller kontrollpanelet for å velge ønsket kilde.

Se "Bruke kontrollpanelet" på side 20 og "Bruke fjernkontrollen" på side 22 for

hvordan du finner Source (Kilde) -knappen.

Slå projektoren av

MERKNAD: Ikke dra ut kontakten til projektoren før du har slått den av slik det er forklart nedenfor.

1 Trykk på Power (Strøm) -knappen.

2

MERK: Meldingen " Press Power Button to Turn off Projector (Trykk på Power-knappen for å slå av projektoren) " vises på skjermen.

Meldingen forsvinner etter 5 sekunder, eller du kan trykke på Menu (Meny)knappen for å fjerne den.

Trykk Power (Strøm) -knappen igjen. Kjøleviftene fortsetter å kjøre i 120 sekunder.

Bruke projektoren 15

3 For å slå av projektoren raskt, trykker du på Power (Strøm)-knappen og holder den inne i 1 sekund mens kjøleviftene fremdeles kjører.

MERK: Før du slår på projektoren igjen, vent i 60 sekunder for å la den interne temperaturen stabilisere seg.

4 Koble strømledningen fra stikkontakten og projektoren.

Justere det projiserte bildet

Justere projektorhøyden

1 Hev projektoren til ønsket visningsvinkel og bruk fremre justeringshjul til å finjustere vinkelen.

2 Bruk to justeringshjul til å finjustere visningsvinkelen.

Senke projektoren

1 Senk projektoren og bruk fremre justeringshjul til å finjustere visningsinkelen.

1

2

1

2

Fremre justeringshjul

(Vinkel for vipping: -4 til 4 grad)

Justeringshjul for vipping

2

16 Bruke projektoren

1

Justere projektorens zoom og fokus

ADVARSEL: For å unngå skade på projektoren må du sørge for at zoomobjektivet og heisefoten står i innerste stilling før du flytter projektoren eller legger den i bærevesken.

1

2

Drei zoomtappen for å zoome inn og ut.

Drei fokuseringsringen til bildet er skarpt. Projektoren kan fokusere på avstander fra 1 til 12 meter.

2

1

1

2

Zoomtapp

Fokusring

Bruke projektoren 17

Justere størrelsen på det prosjekterte bildet

303"(769,62 cm)

275"

(698,5 cm)

227"(576,58 cm)

206"

(523,24 cm)

177"(449,58 cm)

160"

(406,4 cm) 126"(320,04 cm)

114

"

(289,56 cm)

69"

(175,26 cm)

76"(193,04 cm)

25"(63,5 cm)

22,9"

(58,17 cm)

3,28'(1,0 m)

18 Bruke projektoren

Skjerm

(diagonalt)

Skjermstør relse

Maks 25" (63,5 cm) 76" (193,04 cm)

Min.

Maks

(BxH)

Min.

(BxH)

22,9" (58,17 cm)

20,08" X

14,96"

(51 cm X 38 cm)

69" (175,26 cm)

60,63" X

45,28"

(154 cm X

115 cm)

18,5" X 13,78" 55,12" X

41,34"

(47 cm X 35 cm)

(140 cm X

105 cm)

126" (320,04 cm)

114" (289,56 cm)

100,79" X

75,59"

(256 cm X

192 cm)

177" (449,58 cm)

160" (406,4 cm)

141,34" X

105,91"

(359 cm X

269 cm)

91,73" X 68,5" 128,35" X

96,06"

(233 cm X

174 cm)

(326 cm X

244 cm)

227" (576,58 cm)

206" (523,24 cm)

181,89" X

136,22"

(462 cm X

346 cm)

164,96" X

123,62"

(419 cm X

314 cm)

303" (769,62 cm)

275" (698,5 cm)

242,13" X

181,89"

(615 cm X 462 cm)

219,69" X

164,96"

(558 cm X 419 cm)

Hd

Maks

Min.

17,32" (44 cm)

15,75" (40 cm)

52,36" (133 cm)

47,24" (120 cm)

87,01" (221 cm)

79,13" (201 cm)

122,05" (310 cm)

110,63" (281 cm)

156,69" (398 cm)

142,13" (361 cm)

209,06" (531 cm)

189,37" (481 cm)

Avstand 3,28' (1,0 m) 9,84' (3,0 m) 16,40' (5,0 m) 22,97' (7,0 m) 29,53' (9,0 m) 39,37' (12 m)

* Denne grafen er kun en referanse for brukeren.

Bruke projektoren 19

Bruke kontrollpanelet

1 2 3

10

4

5

6

1

2

3

Strøm

Opp / Keystonekorrigering

9 8 7

LAMP-varsellampe

Slår på eller av projektoren. Se "Slå projektoren på" på side 15 og "Slå projektoren av" på side 15

for mer informasjon.

Trykk for å navigere mellom OSD-elementer.

Trykk for å korrigere for bildeforvrengningen som skyldes at projektoren står skrått. (+40/-35 grader)

Hvis den gule LAMP-indikatoren er tent eller blinker, kan ett av følgende problemer ha oppstått:

• Lampen er nær slutten av levetiden

• Lampemodulen er ikke korrekt installert

• Feil med lampedriver

• Feil med fargehjul

Se "Feilsøke projektoren" på side 42 og

"Guidesignaler" på side 46 for mer informasjon.

20 Bruke projektoren

4 TEMP-varsellampe Hvis den gule TEMP-indikatoren er tent eller blinker, kan ett av følgende problemer ha oppstått:

• Den interne temperaturen til projektoren er for høy

• Feil med fargehjul

Se "Feilsøke projektoren" på side 42 og

"Guidesignaler" på side 46 for mer informasjon.

5

6

Enter

IR-mottaker

Trykk for å bekrefte valget.

Rett fjernkontrollen mot IR-mottakeren og trykk på en knapp.

7 Høyre justering

Trykk for å navigere mellom OSD-elementer.

Trykk for å synkronisere projektoren med kilden.

8 Ned / Keystonekorrigering

9 Venstre / Kilde

10 Meny

MERK: Auto Adjust (Automatisk justering) fungerer ikke når OSD-bildet vises.

Trykk for å navigere mellom OSD-elementer.

Trykk for å korrigere for bildeforvrengningen som skyldes at projektoren står skrått. (+40/-35 grader)

Trykk for å navigere mellom OSD-elementer.

Trykk for å veksle mellom Analog RGB,

Kompositt, Komponent (YPbPr via VGA) og

S-video-kilder når flere kilder er koblet til projektoren.

Trykk for å aktivere OSD. Bruk retningstastene og

Menu (Meny) -knappen til å navigere gjennom

OSD.

Bruke projektoren 21

Bruke fjernkontrollen

14

15

16

17

18

19

20

21

22

25

26

1

4

5

2

3

6

7

10

11

8

9

12

13

1 Strøm

2 Enter

3 Høyre

4 Ned

5 Aspect Ratio

(Bildesideforhold)

Slår på eller av projektoren. Se "Slå projektoren på" på side 15 og "Slå projektoren av" på side 15

for mer informasjon.

Trykk for å bekrefte valget.

Trykk for å navigere mellom OSD-elementer.

Trykk for å navigere mellom OSD-elementer.

Trykk for å endre bildesideforholdet til et bilde.

22 Bruke projektoren

8 Mus opp

9 Mus ned

10 Frys

11 Tom skjerm

12 Informasjon

13 S-Video

14 Opp

15 Venstre

16 Meny

17 Volum opp

18 Kilde

19 Volum ned

6 Demp

7 Video mode

(Videomodus)

Trykk for å dempe eller oppheve demping av projektorhøyttalerne.

Projektoren har forhåndssatte konfigurasjoner som er optimalisert for visning av data

(presentasjoner) eller video (filmer, spill, o.l.)

Trykk på Video Mode (Videomodus) -knappen for å bytte mellom Presentation mode

(Presentasjonsmodus) , Bright mode (Lys modus) , Movie mode (Filmmodus) , sRGB eller

Custom mode (Egendefinert modus) .

Trykk Video Mode (Videomodus) -knappen en gang for å vise gjeldende visningsmodus. Trykk på

Video Mode (Videomodus) -knappen igjen for å veksle mellom ulike moduser.

Trykk for å gå til forrige side.

MERK: USB-kabelen må kobles til hvis du vil bruke Opp en side-funksjonen.

Trykk for å gå til neste side.

MERK: USB-kabelen må kobles til hvis du vil bruke Ned en side-funksjonen.

Trykk for å pause skjermbildet.

Trykk for å skjule/vise bildet.

Trykk for informasjon om projektorens originale oppløsning.

Trykk for å velge S-Videokilde.

Trykk for å navigere mellom OSD-elementer.

Trykk for å navigere mellom OSD-elementer.

Trykk for å aktivere OSD.

Trykk for å øke volumet.

Trykk for å veksle mellom kildene Analog RGB,

Kompositt, Komponent (YPbPr, via VGA) og

S-video.

Trykk for å senke volumet.

Bruke projektoren 23

20 Keystone adjustment

(Keystonekorrigering)

21 Keystone adjustment

(Keystonekorrigering)

22 Auto adjust

(Automatisk justering)

23 Zoom +

24 Zoom -

25 VGA

26 Video

Trykk for å korrigere for bildeforvrengningen som skyldes at projektoren står skrått. (+40/-35 grader)

Trykk for å korrigere for bildeforvrengningen som skyldes at projektoren står skrått. (+40/-35 grader)

Trykk for å synkronisere projektoren med kilden.

Automatisk justering vil ikke fungere dersom

OSD vises.

Trykk for å øke bildet.

Trykk for å senke bildet.

Trykk for å velge VGA-kilde.

Trykk for å velge kompositt videokilde.

24 Bruke projektoren

Sette batterier i fjernkontrollen

MERK: Fjern batteriene fra fjernkontrollen når den ikke er i bruk.

1 Trykk på klaffen for å løfte dekslet til batterirommet.

1

2 Kontroller polaritetsmerkene (+/-) på batteriene.

2

3 Sett inn batteriene inn riktig vei etter merkene i batterirommet.

MERK: Unngå en blanding av ulike typer batterier eller nye og gamle batterier.

4 Sett på dekslet til batterirommet igjen.

3

4

Bruke projektoren 25

Fjernkontrollens bruksområde

Bruksområde

Vinkel ±30°

Avstand 7m/22,27fot

Vinkel vstand

Vinkel

Av stand

MERK: Det faktiske bruksområdet kan være noe forskjellig fra diagrammet.

Svake batteriet kan også føre til at fjernkontrollen ikke fungerer som normalt.

26 Bruke projektoren

Bruke OSD-menyen

• Projektoren har et flerspråklig meny (OSD) som kan vises på lerretet med eller uten en kilde er koblet til.

• For å bla mellom kategoriene i Main (Hoved)-menyen, trykk på - eller knappene på projektorens kontrollpanel eller fjernkontroll.

• For å velge en undermeny, trykk på -knappen på projektorens kontrollpanel eller fjernkontroll.

• For å velge et alternativ, trykk på knappene eller på projektorens kontrollpanel eller fjernkontroll. Fargen endres til en mørk blå farge. Når et element er valgt, endres fargen til mørk blå.

• Bruk knappene eller på kontrollpanelet eller fjernkontrollen for å justere innstillingene.

• Gå til valget Back (Tilbake) og trykk -knappen på kontrollpanelet eller fjernkontrollen for å gå tilbake til hovedmenyen.

• Gå til valget EXIT (Avslutt) og trykk -knappen på kontrollpanelet eller Menu

(Meny) på fjernkontrollen for å avslutte OSD.

Hovedmeny

AUTO-ADJUST (AUTOJUSTER)

Auto Adjust justerer automatisk projektorens Frequency (Frekvens) og Tracking

(Sporing) i PC-modus.

Bruke projektoren 27

INPUT SELECT (INNGANGSVALG)

Inngangsvalg-menyen lar deg velge inngangskilden til projektoren.

A

UTO

S

OURCE

(

OPPDAGE KILDE

AUTOMATISK )— Velg Off (Av)

(standard) for å låse nåværende inngående signal. Hvis du trykker på Source (Kilde) knappen når Auto Source

(Automatisk kilde) -modus er satt til Off (Av) , kan du tilgjengelige inngangssignaler.

Hvis du trykker på Source -knappen når projektoren er på, finner den automatisk neste tilgjengelige inngangssignal.

manuelt velge inngangssignalet.

Velg On (På) for å oppdage

VGA-A— Trykk for å registrere VGA-A signal.

VGA-B— Trykk for å registrere VGA-B signal.

S-V

IDEO

— Trykk for å registrere S-Video signal.

C

OMPOSITE

V

IDEO

(K

OMPOSITT VIDEO

)— Trykk for å registrere kompositt videosignal.

A

DVANCED

(A

VANSERT

)— Trykk på for å aktivere Input Select Advanced (Avansert valg av inngang)-menyen.

INPUT SELECT ADVANCED (AVANSERT VALG AV INNGANG)

Menyen Input Select Advanced (Avansert valg av inngang) lar deg aktivere eller deaktivere inngangskilder.

VGA-A— Bruk og for å aktivere eller deaktiver VGA-A-inngang.

VGA-B— Bruk og for å aktivere eller deaktiver VGA-B-inngang.

S-V

IDEO

— Bruk og for å aktivere eller deaktiver S-video-inngang.

C

OMPOSITE

V

IDEO

(K

OMPOSITT VIDEO

)— Bruk og for å aktivere eller deaktiver kompositt videoinngang.

28 Bruke projektoren

MERK: Du kan ikke deaktivere din nåværende inngangskilde. Minst to inngangskilder må være aktivert til enhver tid.

PICTURE(BILDE) (i PC-modus)

Bruke Picture (bilde) -menyen, du kan justere skjerminnstillingene for projektoren.

I Picture (Bilde)-menyen finner du følgende alternativer:

V

IDEO MODE

(V

IDEOMODUS

)— Du kan optimere projektorens skjermmodus:

Presentation (Presentasjon) , Bright (Lyst) , Movie (Film) , sRGB (gir mer nøyaktig fargegjengivelse), og Custom (Egendefinert) (angi de innstillingene du foretrekker).

MERK: Hvis du tilpasser innstillingene for Brightness (Lysstyrke), Contrast

(Kontrast), Saturation (Metning), Sharpness (Skarphet), Tint (Nyanse) og

Advanced (Avansert), bytter projektoren automatisk til Custom (Egendefinert).

til å justere skarpheten på bildet.

B

RIGHTNESS

(L

YSSTYRKE

)— Bruk

C

ONTRAST

(K

ONTRAST

)— Bruk og for å justere skjermens kontrast.

A

DVANCED

(A

VANSERT

)— Trykk på for å aktivere Picture Advance (Avansert bilde)

-menyen. Se "PICTURE ADVANCED (AVANSERT BILDE) (AVANSERT

BILDE)" på side 30.

PICTURE (BILDE) (i Video-modus)

Bruke Picture (Bilde) -menyen, du kan justere skjerminnstillingene for projektoren. I Picture (Bilde)-menyen finner du følgende alternativer:

Bruke projektoren 29

V IDEO MODE (V IDEOMODUS )— Du kan optimere projektorens skjermmodus:

Presentation (Presentasjon) , Bright (Lyst) , Movie (Film) , sRGB (gir mer nøyaktig fargegjengivelse), og Custom (Egendefinert) (angi de innstillingene du foretrekker).

B

MERK: Hvis du tilpasser innstillingene for Brightness (Lysstyrke), Contrast

(Kontrast), Saturation (Metning), Sharpness (Skarphet), Tint (Nyanse) og

Advanced (Avansert), bytter projektoren automatisk til Custom (Egendefinert).

RIGHTNESS (L YSSTYRKE )— Bruk til å justere skarpheten på bildet.

C ONTRAST (K ONTRAST )— Bruk og for å justere skjermens kontrast.

S ATURATION (M ETNING )— Lar deg justere en videokilde fra svart/hvitt til fullmettet farge. Trykk for å senke mengden farger i bildet og for å øke mengden farger i bildet.

S HARPNESS (S KARPHET )— for å redusere skarpheten og å øke den.

T INT (F ARGETONE )— Trykk for å øke mengden av grønt i bildet og for å øke mengden av rødt i bildet. (kun for NTSC-signal).

A DVANCED (A VANSERT )— Trykk på for å aktivere Picture Advance (Avansert bilde)

-menyen. Se "PICTURE ADVANCED (AVANSERT BILDE) (AVANSERT

BILDE)" nedenfor.

MERK: Saturation (Metning), Sharpness (Skarphet) og Tint (Nyanse) er kun tilgjengelig når inngangskilden er kompositt eller S-Video.

PICTURE ADVANCED (AVANSERT BILDE) (AVANSERT BILDE)

Med Picture Advanced (Avansert bilde)-menyen, du kan justere skjerminnstillingene for projektoren. I Picture Advanced (Avansert bilde)-menyen finner du følgende alternativer:

W

HITE

I

NTENSITY

— Bruk og for å justere intensiteten til hvitfargen på skjermen.

C

OLOR

T

EMP

. (F

ARGETEMPERATUR

)— Lar deg justere fargetemperaturen. Ved høy fargetemperatur vil skjermen virke kaldere. Ved en lav fargetemperatur vil skjermen virke varmere. Når du justerer verdiene i Color Adjust (Fargejustering) -

30 Bruke projektoren

menyen, Custom (Egendefinert)-modus er aktivert. Verdiene er lagret i Custom

(Egendefinert)-modus.

C

USTOM

C

OLOR

A

DJUST

(J

USTERING AV EGENDEFINERT FARGE

)— Lar deg manuelt justere fargene rød, grønn og blå.

C

OLOR

S

PACE

(F

ARGER

)— Lar deg velge fargerommet. Du kan velge mellom RGB,

YCbCr og YPbPr.

DISPLAY (SKJERM) (i PC-modus)

Bruke Display (Skjerm) -menyen, du kan justere skjerminnstillingene for projektoren. I Picture (Bilde)-menyen finner du følgende alternativer:

A

SPECT

R

ATIO

(B

ILDESIDEFORHOLD

)— Velg et størrelsesforhold for å justere hvordan bildet vises.

• Original — velg Original for å opprettholde størrelsesforholdet for bildet som er projeksert i henhold til inngangskilde.

• 4:3 — Inntakskilden skaleres for å passe inn på skjermen og prosjekterer et

4:3-bilde.

• Wide (Bred) — Kilden skalerer slik at den passer til bredden på lerretet for å prosjektere et bredskjermbilde.

Z

OOM

— Trykk på for å aktivere Zoom -menyen.

Velg området som du vil zoome inn på og trykk på for å vise bildet.

Tilpass bildeskalaen ved å trykke på eller og trykk på for å vise.

Bruke projektoren 31

Z OOM N AVIGATION (Z OOMNAVIGERING )— Trykk på for å aktivere

Zoom Navigation (Zoom navigering) -menyen.

Bruk for å navigere projeksjonsskjermen.

H ORIZONTAL P OSITION (H ORISONTAL POSISJON )— Trykk for å flytte bildet til venstre og for å flytte bildet til høyre.

V ERTICAL P OSITION (V ERTIKAL POSISJON )— Trykk på for å flytte bildet ned og for

å flytte bildet opp.

F REQUENCY (F REKVENS )— Lar deg endre klokkefrekvensen for dataene på lerretet slik at den stemmer med frekvensen på grafikkortet i datamaskinen. Hvis du ser en vertikal flimrende strek, bruker du Frequency (Frekvens) -kontrollen til å gjøre streken så liten som mulig. Dette er en grov justering.

T

RACKING

(S

PORING

)— Synkroniser signaltiden til bildesignalet med grafikkortet.

Hvis du opplever et ustabilt eller flimrende bilde, bruk Tracking (Sporing) funksjonen for å rette det opp. Dette er en fin justering.

32 Bruke projektoren

DISPLAY (i Video-modus)

Bruke Display (Skjerm) -menyen, du kan justere skjerminnstillingene for projektoren. I Picture (Bilde)-menyen finner du følgende alternativer:

A

SPECT

R

ATIO

(B

ILDESIDEFORHOLD

)— Velg et størrelsesforhold for å justere hvordan bildet vises.

• Original — velg Original for å opprettholde størrelsesforholdet for bildet som er projeksert i henhold til inngangskilde.

• 4:3 — Inntakskilden skaleres for å passe inn på skjermen og prosjekterer et

4:3-bilde.

• Wide (Bred) — Kilden skalerer slik at den passer til bredden på lerretet for å prosjektere et bredskjermbilde.

Z OOM — Trykk på for å aktivere Zoom -menyen.

Velg området som du vil zoome inn på og trykk på for å vise bildet. Tilpass bildeskalaen ved å trykke på eller og trykk på for å vise.

Tilpass bildeskalaen ved å trykke på eller og trykk på for å vise.

Z OOM N AVIGATION (Z OOMNAVIGERING )— Trykk på for å aktivere Zoom Navigation (Zoom navigering) -menyen.

Bruk for å navigere projeksjonsskjermen.

Bruke projektoren 33

DISPLAY (i Video-modus)

Bruke Display (Skjerm) -menyen, du kan justere skjerminnstillingene for projektoren. I Picture (Bilde)-menyen finner du følgende alternativer:

A

SPECT

R

ATIO

(B

ILDESIDEFORHOLD

)— Velg et størrelsesforhold for å justere hvordan bildet vises.

• Original — velg Original for å opprettholde størrelsesforholdet for bildet som er projeksert i henhold til inngangskilde.

• 4:3 — Inntakskilden skaleres for å passe inn på skjermen og prosjekterer et

4:3-bilde.

• Wide (Bred) — Kilden skalerer slik at den passer til bredden på lerretet for å prosjektere et bredskjermbilde.

Z OOM — Trykk på for å aktivere Zoom -menyen.

Velg området som du vil zoome inn på og trykk på for å vise bildet. Tilpass bildeskalaen ved å trykke på eller og trykk på for å vise.

Tilpass bildeskalaen ved å trykke på eller og trykk på for å vise.

Z OOM N AVIGATION (Z OOMNAVIGERING )— Trykk på for å aktivere Zoom Navigation (Zoom navigering) -menyen.

Bruk for å navigere projeksjonsskjermen.

Bruke projektoren 33

LAMP (LAMPE)

Bruke Lamp (Lampe) -menyen, du kan justere skjerminnstillingene for projektoren. I Lamp (Lampe)-menyen finner du følgende alternativer:

L AMP M ODE (L AMPEMODUS )— Lar deg velge mellom Normal- og ECO (Øko)-modus.

Normal modus bruker full strøm. ECO (Øko)-modus bruker et lavt strømnivå som kan øke levetiden på lampen, gi stillere drift, og redusere lystettheten på lerretet.

L

AMP

H

OUR

(L

AMPE

T

IME

)— Vis antall driftstimer for lampen siden timetelleren ble nullstilt.

L AMP H OUR R ESET (T ILBAKESTILLE LAMPETID )— Trykk på Yes (Ja) -knappen for å nullstille lampetiden.

SET UP (Konfigurer)

Set Up (Konfigurer)-menyen lar deg tilpasse innstillinger for Language (Språk),

Projector Mode (Projektormodus), Keystone (Nøkkelsten), High Altitude (Høyt høydenivå) og Standby VGA Output (Standby VGA-utgang).

34 Bruke projektoren

L ANGUAGE (S PRÅK )— Lar deg stille inn språket for OSD-menyen. Trykk på for å aktivere Language (Språk) -menyen.

P

ROJEKTOR MODE

(P

ROJEKTORMODUS

)— Lar deg velge projektormodusen, avhengig av hvordan projektoren er montert.

• Front Projection-Desktop (rettvendt projeksjon - dette er standard alternativ.

Front Projection-Ceiling Mount (rettvendt projeksjon - takmontert)—

Projektoren vender bildet opp ned for takmontert projeksjon.

Rear Projection-Desktop (speilvendt projeksjon - skrivebord)—Projektoren vrenger bildet så du kan fremvise fra bak en gjennomskinnelig skjerm.

• Rear Projection-Ceiling Mount (speilvendt projeksjon - takmontert) –

Projektoren speilvender og vender bildet opp ned. Du kan projisere bakfra på et gjennomskinnelig lerret med takmontert projektor.

V. K

EYSTONE

(V.

BILDEFORVRENGNING

)— Manuelt juster den vertikale bildeforvrengning som følge av vipping av projektoren.

YT H

ø

YDENIV

å— Velg On (På) for å slå på høyt høydenivå-modus. Viften går kontinuerlig i full hastighet for riktig nedkjøling av projektoren ved et høyt høydenivå.

S

TANDBY

VGA-

UTGANG

— Velg On (På) eller Off (Av) for VGA-utgangsfunksjonen ved projektorens standbystatus. Standard er Off (Av).

Bruke projektoren 35

INFORMATION (INFORMASJON)

Information (Informasjon)-menyen viser gjeldende innstillinger for projektoren.

OTHERS (ANNET)

Others (Annet)-menyen lar deg endre innstillinger for Menu (Meny), Audio (Lyd),

Power (Strøm) og Security (Sikkerhet). Du kan også utføre Test Pattern

(Testmønster) og Factory Reset (Tilbakestilling til fabrikkinnstillinger).

M ENU S ETTINGS (M ENYINNSTILLINGER )— Velg og trykk på for å aktivere menyinnstillinger. Menyinnstillingene består av følgende valg:

36

M ENU P OSITION (M ENYPOSISJON )— Lar deg endre plasseringen av OSDbildet på lerretet.

Bruke projektoren

M ENU T RANSPARENCY (M ENYTRANSPARENS )— Lar deg velge transparensnivået til OSD-bakgrunnen.

M ENU TIMEOUT (T IDSAVBRUDD FOR MENY )— Lar deg justere tiden for et

OSD-tidsavbrudd. Som standard forsvinner OSD-menyen etter 20 sekunder med inaktivitet.

M ENU L OCK (M ENYL å S )— Velg On (Ja) for å aktivere Menu Lock (Menylås) og skjule OSD-menyen. Velg OFF (AV) for å slå av Menu Lock. Dersom du

ønsker å deaktivere Menu Lock-funksjonen, og OSD-menyen forsvinner, trykk på Menu (Meny) -knappen på panelet i 15 sekunder, deaktiver deretter funksjonen.

A UDIO S ETTINGS (L YDINNSTILLINGER )— Velg og trykk på for å endre lydinnstillinger. Menyen for lydinnstillingene består av følgende valg:

V OLUM — Trykk for å senke volumet og for å øke det.

S PEAKER (H ØYTTALER )— Velg On (På) for å aktivere høyttaleren. Velg Off

(Av) for å deaktivere høyttaleren.

M UTE (D EMP )— Lar deg dempe lydene for lydinngang og lydutgang.

P OWER S ETTINGS (I NNSTILLINGER FOR STRØM )— Velg og trykk på for å aktivere strøminnstillinger. Menyen for strøminnstillingene består av følgende valg:

P OWER S AVING (S TRØMSPARING )— Velg Off (Av) for å deaktivere strømsparingen. Som standard er projektoren innstilt til å gå inn i strømsparingsmodus etter 120 minutter uten noe aktivitet. En advarsel vises på skjermen med en 60 sekunders nedtelling før strømsparingsmodus aktiveres. Trykk på en knapp under nedtellingen for å stoppe strømsparingsmodus.

Du kan også stille inn en annen forsinkelsesperiode for å gå inn i strømsparingsmodus. Tidsforsinkelsen er den tiden du ønsker at projektoren skal vente uten å motta noe signal. Strømsparing kan stilles inn

Bruke projektoren 37

etter 30, 60, 90 eller 120 minutter.

Hvis et inngangsignal ikke er registrert under forsinkelsesperioden, projektoren slår av lampen og går inn i strømsparingsmodus. Hvis et inngangssignal er registrert innenfor forsinkelsesperioden, slås projektoren automatisk på. Hvis et inngangssignal ikke registreres innen to timer under strømsparingsmodus, bytter projektoren fra strømsparingsmodus til avstenging. For å slå på projektoren, trykk på Power-knappen.

Q UICK S HUTDOWN (R ASK AVSTENGING )— Velg Yes (Ja) for å slå av projektoren med ett enkelt trykk på Power -knappen. Denne funksjonen lar projektoren raskt slå av strømmen med en økt viftehastighet. Noe høyere akustisk støy kan forventes under hurtig avslåing.

MERK: Før du slår på projektoren igjen, vent i 60 sekunder for å la den interne temperaturen stabilisere seg. Projektoren bruker lengre tid på å slå seg på hvis du prøver å slå den på igjen med en gang. Kjøleviften kjører på full hastighet i omtrent 30 sekunder for å stabilisere den interne temperaturen.

S ECURITY S ETTINGS (S IKKERHETSINNSTILLINGER )— Velg og trykk på for å aktivere sikkerhetsinnstillinger. Menyen for sikkerhetsinnstillinger lar deg aktivere og stille inn passordbeskyttelse.

P ASSWORD (P ASSORD )— Når Password Protect er aktivert. vil en Password

Protect-skjerm be deg angi et passord som vil vises når strømkabelen er koblet til det elektriske uttaket, og strømmen til projektoren først blir skrudd på. Standarden er at denne funksjonen er deaktivert. Du kan aktivere denne funksjonen ved å velge Enabled (Aktivert) . Hvis passordet har blitt stilt inn tidligere, taster du inn passordet først og velger deretter funksjonen. Denne passordfunksjonen vil aktiveres neste gang du skrur på projektoren. Dersom du aktiverer denne funksjonen, vil du bli spurt om å angi projektorens passord etter at du skrur på projektoren.

1 Første forespørsel om inntasting av passord:

38 Bruke projektoren

a Gå til

Others (Annet)

-menyen, trykk og sett

Password

(Passord)

for å

Enable (Aktivere)

passord-innstillingen.

b Aktivering av Password-funksjonen vil bringe frem en tegnskjerm, tast inn et 4-sifret kode fra skjermen og trykk på -knappen.

c d

2

3

4

Angi passordet igjen for å bekrefte.

Dersom bekreftelsen av passordet er vellykket, kan du igjen få tilgang til projektorens funksjoner og verktøy.

Dersom du har angitt feil passord, vil du få to sjanser til. Etter tre feil vil projektoren automatisk slå seg av.

MERK: Dersom du glemmer passordet ditt må du ta kontakt med

DELL™ eller kvalifisert servicepersonell.

For å deaktivere passordfunksjonen, velger du

Off (Av)

.

For å slette passordet velger du

Delete (Slett)

.

Bruke projektoren 39

C HANGE P ASSWORD (E NDRE PASSWORD )— Tast inn det opprinnelige passordet, deretter det nye passordet og bekreft det nye passordet igjen.

T EST P ATTERN (T ESTMØNSTER )— Testmønsteret brukes for å teste fokus og oppløsning.

40 Bruke projektoren

Du kan aktivere eller deaktivere Test Pattern (Testmønster) ved å velge Off (Av) 1 eller 2 . Du kan også ta i bruk Test Pattern 1 (Testmønster 1) ved å trykke og holde nede og -knappene på kontrollpanelet i 2 sekunder. Du kan også ta i bruk

Test Pattern 2 (Testmønster 2) ved å trykke og holde nede og -knappene på kontrollpanelet i 2 sekunder.

Test Pattern 1 (Testmønster 1):

Test Pattern 2 (Testmønster 2):

F ACTORY R ESET (F ABRIKKGJENOPPRETTING )— Velg og trykk på for å tilbakestille alle innstillinger til fabrikkstandardene. Advarselen under vises.

Gjenoppretting inkluderer både datamaskin kilder og video kilder innstillinger.

Bruke projektoren 41

4

Feilsøke projektoren

Hvis du opplever problemer med projektoren, se gjennom følgende feilsøkingstips.

Hvis problemet vedvarer, kontakt Dell (se Kontakt Dell™ på side 53).

Problem Mulig løsning

Intet bilde vises på skjermen • Sørg for at objektivdekselet er tatt av, og at projektoren er slått på.

• Sørg for at INPUT SELECT (Valg av inngang) er korrekt innstilt i OSD-menyen.

• Kontroller at den eksterne grafikkporten er aktivert. Hvis du bruker en Dell™ bærbar datamaskin, trykk (Fn+F8). For andre datamaskiner, se dokumentasjonen til maskinen. Utgangssignalet fra datamaskinen samsvarer ikke med industristandarder. Hvis dette skjer må du oppgradere videodriveren til datamaskinen. For en Dell-datamaskin, se support.dell.com

.

• Kontroller at alle kabler er koblet til korrekt.

Se "Koble til projektoren" på side 9.

• Kontroller at pinnene i plugger og kontakter ikke er bøyd eller knekt.

• Sørg for at lampen er sikkert installert (se

"Bytte lampen" på side 47).

• Bruk Test Pattern (Testbilde) i Others

(Annet) -menyen. Kontroller at fargene på testbildet er korrekte.

Mangler inngangskilde. Kan ikke koble til en spesiell inngangskilde.

Gå til Advanced Enable/Disable Sources

(Avansert aktivering/deaktivering av kilder) og kontroller at denne spesielle inngangskilden er satt til Enable (Aktiver).

42 Feilsøke projektoren

Problem (forts.)

Delvis, rullende eller ukorrekt visning av bilde.

Mulig løsning (forts.)

1 Trykk Auto Adjust (Automatisk justering) knappen på fjernkontrollen eller kontrollpanelet.

2 Hvis du bruker en Dell™ bærbar datamaskin, sett oppløsningen på datamaskinen til XGA

(1024 x 768): a Høyreklikk på skrivebordet i Microsoft ®

Windows ® , klikk Properties (Egenskaper) og velg Settings (Innstillinger) .

b Bekreft at innstillingen for den eksterne skjermporten er 1024 x 768 piksler.

c

Hvis du opplever vansker med endring av oppløsning, eller skjermen fryser, tar du omstart på alt utstyr og projektoren.

Hvis du ikke bruker en Dell™ bærbar datamaskin, se dokumentasjonen til datamaskinen. Utgangssignalet fra datamaskinen samsvarer ikke med industristandarder. Hvis dette skjer må du oppgradere videodriveren til datamaskinen.

For en Dell-datamaskin, se support.dell.com

.

Presentasjonen din vises ikke på lerretet

Hvis du bruker en bærbar datamaskin, trykk

(Fn+F8).

Bildet er ustabilt eller flimrer Juster fininnstillingen i OSD Display

(Visning) -undermenyen (kun i PC-modus).

Bildet har en vertikal, flimrende strek

Bildefargen er feil

Juster frekvensen i OSD Display (Visning) undermenyen (kun i PC-modus).

• Vis skjermen mottar feil signaluttak fra grafikkortet, sett signaltypen til RGB i OSD

Display -kategorien.

• Bruk Test Pattern (Testbilde) i Others

(Annet) -menyen. Kontroller at fargene på testbildet er korrekte.

Feilsøke projektoren 43

Problem (forts.)

Bildet er ute av fokus

Bildet er strukket når kilden er

DVD med størrelsesforhold

16:9

Bildet er speilvendt

Lampen er brent ut eller lager en smellende lyd.

LAMP -indikatoren lyser fast gult

LAMP -indikatoren blinker gult

Mulig løsning (forts.)

1 Still fokuseringsringen på projektorobjektivet.

2 Sørg for at projektorskjermen er innenfor den påkrevde avstanden fra projektoren

(3,28 ft [1 m] til 39,37 ft [12 m]).

Projektoren registrerer automatisk signalformatet. Den vil opprettholde størrelsesforholdet til det projekserte bildet i henhold til inngangssignalformatet med en

Original-innstilling.

Hvis bildet fremdeles er utstrukket, juster bildesideforholdet i Set Up (Konfigurer) menyen i OSD-menyen.

Velg Set Up (Konfigurer) i OSD, og endre projeksjonsmodusen.

Når lampen har nådd slutten på sin levetid, kan den brenne ut og lage en høy, smellende lyd. Dersom dette skjer kan ikke projektoren skru seg på igjen. Om bytting av lampe, se

"Bytte lampen" på side 47.

Skift lampen hvis LAMP -lampen lyser fast gult.

Hvis LAMP -lyset blinker oransje, kan det hende at tilkoblingen til lampemodulen er forstyrret. Kontroller lampemodulen og sjekk at den er korrekt installert.

Hvis LAMP -lyset og Power -lyset blinker oransje, har en vifte i projektoren sviktet, og projektoren vil automatisk slå seg av.

Hvis LAMP - og TEMP -lyset blinker oransje og Power -lyset er blått, har fargehjulet sviktet, og projektoren vil automatisk slå seg av.

For å fjerne beskyttelsesmodusen, trykker du og holder inne POWER-knappen i 10 sekunder.

44 Feilsøke projektoren

Problem (forts.) Mulig løsning (forts.)

TEMP -lyset lyser solid gult Projektoren er for varm. Visningen slår seg av automatisk. Slå på visningen igjen når projektoren har kjølt seg ned. Hvis problemet vedvarer, kontakt Dell™.

TEMP blinker gult En projektorvifte har sviktet, og projektoren vil slå seg av automatisk. Prøv å fjerne projektormodusen ved å trykke og holde inne

POWER -knappen i 10 sekunder. Vent i omtrent 5 minutter og prøv å slå på strømmen igjen. Hvis problemet vedvarer, kontakt Dell™.

Skjermdisplayet vises ikke på skjermen

Fjernkontrollen fungerer ikke normalt eller med svært begrenset rekkevidde

Prøv å trykke på Menu (Meny)-knappen på panelet i 15 sekunder for å låse opp OSDmenyen. Sjekk Menu Lock (Menylås) på

side 37.

Batteriene kan være svake. Sjekk om laserstrålen fra fjernkontrollen er for svak. Er den det, setter du inn 2 nye AAA-batterier.

Feilsøke projektoren 45

Guidesignaler

Projektorstatus

Standby-modus

Beskrivelse

Projektor i Standby-modus. Klar for å slå på.

Varmer opp

Lampe på

Kjølemodus

Strømsparingmodus

Projektoren kan bruke litt tid på å varme opp og slå seg på.

Projektor i Normal-modus, klar for å vise et bilde.

Merknad: OSD-menyen er ikke i bruk.

Projektoren kjøler seg ned for å slå seg av.

Strømsparing-modus har blitt aktivert.

Projektoren vil automatisk gå inn i standbymodus hvis et inngangssignal ikke registreres innen to timer.

Projektoren bruker 60 sekunder på å kjøle seg ned før Strømsparing-modus.

Kjøling før strømsparingmodus

Projektor er for varm

Lampedriveren er for varm

Viftefeil

Luftventiler er kanskje tettet til eller romtemperaturen er over 35 ºC. Projektoren slår seg av automatisk. Kontroller at luftventilene ikke er blokkert og at omgivelsestemperaturen er innenfor driftsvennlig område. Hvis problemet vedvarer, kontakt Dell.

Lampedriveren er for varm. Luftventilene kan være blokkerte. Projektoren slår seg av automatisk. Slå på visningen igjen når projektoren har kjølt seg ned. Hvis problemet vedvarer, kontakt Dell.

En av viftene har en feil. Projektoren slår seg av automatisk. Hvis problemet vedvarer, kontakt Dell.

Lampedriverfeil Lampedriveren har en feil Projektoren slår seg av automatisk. Koble fra strømledningen etter tre minutter og slå deretter på skjermen igjen. Hvis problemet vedvarer, kontakt Dell.

Fargehjul-feil Fargehjulet har en feil. Projektoren har en feil og slår seg automatisk av. Koble fra strømledningen etter tre minutter og slå deretter på skjermen igjen. Hvis problemet vedvarer, kontakt Dell.

Feil - DCforsyning

(+12 V)

Strømforsyningen har blitt forstyrret.

Projektoren slår seg av automatisk. Koble fra strømledningen etter tre minutter og slå deretter på skjermen igjen. Hvis problemet vedvarer, kontakt Dell.

Kontrollknapper

Strøm

BLÅ

Blinker

BLÅ

BLÅ

BLÅ

GUL

Blinker

GUL

AV

GUL

AV

GUL

Blinker

BLÅ

GUL

Blinker

AV

AV

GUL

GUL

GUL

Blinker

AV

GUL

Blinker

GUL

TEMP

(Gul)

AV

Indikator

LAMP (Gul)

AV

AV AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

GUL

Blinker

GUL

Blinker

GUL

46 Feilsøke projektoren

Bytte lampen

ADVARSEL:

Følg sikkerhetsinstruksjonene som står beskrevet på side 7 før

du starter på noen av fremgangsmåtene i dette avsnittet.

Bytt lampen når du får meldingen "Lamp is approaching the end of its useful life in full power operation. Replacement suggested! www.dell.com/lamps".

vises på skjermen Kontakt Dell™ hvis dette problemet

vedvarer etter du har byttet lampen. For mer informasjon, se "Kontakte Dell™" på side 53.

ADVARSEL:

• Bruk en original lampe slik at du er sikker på at driftstilstanden til projektoren kan garanteres.

• Lampen blir veldig varm når den er i bruk. Ikke prøv å bytte lampen før projektoren har fått kjøle seg ned i minst 30 minutter.

• Ikke berør lyspæren eller lampeglasset på noe tidspunkt. Projektorlamper er svært ømtåelige og kan gå i stykker om de berøres. De knuste glassbitene er skarpe og kan forårsake skade.

• Hvis lampen knuser, fjern alle knuste glassbiter fra projektoren, og deponer eller resirkuler i henhold til statlige, lokale eller føderale lover. For mer informasjon, se www.dell.com/hg.

1

2

Slå av projektoren og koble fra strømledningen.

La projektoren kjøle seg ned i minst 30 minutter.

3 Løsne de to skruene som fester lampedekselet, og ta av dekselet.

4 Løsne de to skruene som holder lampen på plass.

5 Løft opp lampen etter metallhåndtaket.

MERK: Dell™ kan kreve at lamper som byttes i garantitiden, returneres til

Dell™. Ellers kontakter du ditt lokale avfallshåndteringsfirma og får adressen til nærmeste innsamlingsplass.

6

7

8

Erstatt med den nye lampen.

Stram til de to skruene som holder lampen på plass.

Sett på lampedekslet og stram til de to skruene.

Feilsøke projektoren 47

9 Nullstill telleverket for lampen ved å velge "Yes" (Ja) for Lamp Reset

(Lampenullstilling) i OSD Lamp (Lampe)

-kategorien. (Se Lampemeny side 34)

Når en ny lampemodul har blitt endret, vil projektoren automatisk registrere og tilbakestille lampetimene.

ADVARSEL: Kassering av lamper (gjelder kun USA)

LAMPEN(E) INNI DETTE PRODUKTET INNEHOLDER KVIKKSØLV OG MÅ

RESIRKULERES ELLER DEPONERES I FØLGE LOKAL, STATLIG ELLER FEDERALE

LOVER. GÅ TIL FOR MER INFORMASJON, ELLER KONTAKT ELECTRONIC

INDUSTRIES ALLIANCE PÅ WWW.EIAE.ORG. SJEKK FOR NÆRMERE

INFORMASJON OM KASSERING.

48 Feilsøke projektoren

5

Spesifikasjoner

Lysventil

Lysstyrke

Kontrastforhold

Enhetlighet

0,55" XGA S450 DMD, DarkChip3™

2700 ANSI lumen (maks.)

2200:1 typisk (fullstendig på/av)

90 % vanlig (japansk standard - JBMA)

Antall piksler

Visningsdyktig farge

Projektoravstand

Videokompatiblitet

1024 x 768 (XGA)

1,07 billion farger

Fargehjulhastighet

Projektorlinse

2X

F-Stop: F/ 2.41~2.55

Fokallengde, f=21,8~24 mm

1,1X manual Zoomlinse

Stråleavstand =1,95~2,15 bred og tele

Projektorens skjermstørrelse 22,9 - 303 tommer (diagonalt)

3,28~39,37 ft (1 m ~ 12 m)

Kompositt video / S-Video: NTSC (M, 3.58, 4.43),

PAL (B, D, G, H, I, M, N, 4.43), SECAM (B, D, G,

K, K1, L, 4.25/4.4))

Strømforsyning

Strømforbruk

Lyd

Støynivå

Komponent video via VGA: 1080i/p, 720p, 576i/p,

480i/p

Universal AC90-264 50/60 Hz med PFC-tilførsel

Normal modus: 252 W ± 10 % @ 110 Vac

Eco Mode (økonomimodus): 226 W ± 10 % @

110 Vac

Strømsparing-modus: <16 W (minimum viftehastighet)

Standby-modus: <1 W

1 høytaler x 2 watt RMS

35 dB(A) Normal modus, 29 dB(A) Øko-modus

Spesifikasjoner 49

Vekt

Mål (B x H x D)

Miljømessig

I/O-kontakter

Lampe

50 Spesifikasjoner

5,3 lbs (2,4 kg)

11,26 x 3,54 x 7,56 tommer (286 x 90 x 192 mm)

11,26"(286mm)

3,54"(90mm)

7,56"(192mm)

Driftstemperatur: 5 - 35 ºC (41 - 95 ºF)

Luftfuktighet: 80% maks

Lagringstemperatur: 0 til 60 ºC (32 til 140 ºF)

Luftfuktighet: 90 % maks

Temperatur under frakt: -20 til 60 ºC

(-4 til 140 ºF)

Luftfuktighet: 90 % maks

Strøm: Én AC-strømkontakt (3-pinners - C14inntak)

VGA-inngang: To 15-pinners D-sub-kontakter (blå),

VGA-A & VGA-B, for analog RGB/komponent inngangssignaler.

VGA-utgang: Én 15-pinners D-sub-kontakt (svart) for VGA-A-gjennomløkking.

S-Videoinngang: S-Videoinngang: Én standard 4pinners min-DIN S-Video-kontakt for Y/C-signal.

Kompositt videoinngang: Én gul RCA-kontakt for

CVBS-signal.

Analog lydinngang: Én 3,5 mm stereo minitelefonkontakt (grønn).

Fast lydutgang: Én 3,5 mm stereo minitelefonkontakt (blå).

USB-port: Én USB-slave for ekstern støtte.

Osram 200 watt lampe som kan erstattes av bruker

(opp til 4000 timer i øko-modus)

MERK: Rangeringen av lampelevetiden for en projektoren er kun en måling av tap av lysstyrke, og er ikke en spesifikasjon for hvor lang tid det tar før en lampe ikke lenger vil fungere og ikke lyser. Lampelevetid er tiden det tar for mer enn 50 prosent av lampens lysegenskaper å oppleve en redusert lysstyrke med omtrent

50 prosent av lampens rangerte lumen. Rangeringen av lampens levetid er ikke på noen måte garantert. Den faktiske brukslevetiden for en projektorlampe vil variere avhengig av bruksforhold og bruksmønster. Bruk av en projektor i stressfulle forhold som kan inkludere støvete miljøer, under høye temperaturer, mange timer per dag og plutselig avslåing, kan føre til en reduksjon i lampens levetid eller kan føre til lampefeil.

Spesifikasjoner 51

Oppløsning

1920 x 1080 i60

1280 x 720

1024 x 768

1280 x 800

1366 x 768

1360 x 768

1024 x 768

1440 x 900

1152 x 864

1280 x 960

1280 x 1024

1152 x 864

1400 x 1050

1280 X 800

1280 x 1024

1440 X 900

640 x 350

640 x 480

640 x 480 p60

720 x 480 p60

720 x 576 p50

720 x 400

640 x 480

848 x 480

640 x 480

800 x 600

800 x 600

800 x 600

1024 x 768

1280 x 720 p50

1280 x 720 p60

1920 x 1080 i50

1680 x 1050

1280 x 960

1920 x 1080

1400 X 1050

1280 x 1024

1440 X 900

1600 x 1200

Kompatibilitetsmoduser (analog/digital)

68,677

55,935

67,500

60,000

63,981

77,095

65,317

71,554

45,000

28,125

33,750

44,772

60,023

49,702

47,712

47,712

Hsynk-frekvens

(kHz)

31,469

31,469

31,469

31,469

31,250

31,469

37,500

31,020

43,269

37,879

46,875

53,674

48,363

37,500

79,976

70,635

65,290

85,938

67,500

82,278

91,146

80,430

75,000

84,997

59,887

75,000

60,000

60,020

85,000

59,978

84,880

60,000

50,000

60,000

59,855

75,029

59,810

59,790

60,015

Oppdateringshastighet

(Hz)

70,087

59,940

59,940

59,940

50,000

70,087

75,000

60,000

85,008

60,317

75,000

85,061

60,004

50,000

75,025

74,984

59,954

85,002

60,000

74,867

85,024

84,842

60,000

94,500

106,500

108,000

108,000

108,000

119,651

121,750

122,500

74,250

74,250

74,250

74,500

78,750

83,500

85,500

85,500

Klokkefrekvens for piksler (MHz)

25,175

25,175

25,175

27,000

27,000

28,322

31,500

33,750

36,000

40,000

49,500

56,250

65,000

74,250

135,000

136,750

146,250

148,500

148,500

156,000

157,000

157,000

162,000

52 Spesifikasjoner

Kontakte Dell

For kunder i USA, ring 800-WWW-DELL (800-999-3355).

MERK: Hvis du ikke har en aktiv Internett-tilkobling, kan du finne kontaktinformasjon på kjøpsfakturaen din, pakkelappen, regningen eller Dellproduktkatalogen.

Dell™ leverer flere online og telefonbaserte support og servicealternativer.

Tilgjengelighet varierer etter land og produkt, og noen tjenester er muligens ikke tilgjengelig i ditt område. For å kontakte Dell for salg, teknisk støtte eller kundeservice:

1

2

3

4

5

Besøk

support.dell.com

.

Bekreft landet ditt eller området ditt under

Choose A Country/Region

(velg et land/område)

rullegardinmenyen på bunnen av siden

Klikk

Kontakt Oss

på venstre side.

Velg koblingen til den tjenesten eller supporten du ønsker.

Velg kontaktmetoden som passer for deg.

Kontakte Dell 53

Tillegg: Ordliste

ANSI Lumens — En standard for å måle skarpheten. Det er kalkulert ved å dele et bilde på en kvadratmeter inn i ni like store rektangler, måler lux (eller skarpheten) lesingen på midten av hvert rektangel, og tar gjennomsnittet av disse ni punktene.

Aspect Ratio (Aspekt forhold) — Det mest populære aspekt forholdet er 4:3 (4 for 3). Tidlige fjernsyn og datamaskin videoformat er i et 4:3 aspekt forhold, som betyr at bredden av bildet er 4/3 ganger høyden.

Brightness (Skarphet)— Mengde lys utstrålt fra et skjermbilde eller projeksjonsbilde eller projeksjons enhet. Skarpheten av projektoren er målt med

ANSI lumen.

Color Temperature (Fargetemperatur)— Fargeutseendet til hvitt liv. Lav fargetemperatur gir et varmere (mer gulaktig/rødt) lys mens høy fargetemperatur gir et kaldere (mer blåaktig) lys. Standardenheten for fargetemperatur er Kelvin

(K).

Component Video (Komponent video)— En metode for å levere kvalitetsvideo i et format som inneholder både luminanssignalet og to separate krominanssignaler og er definert som Y'Pb'Pr' for analog komponent og Y'Cb'Cr' for digital komponent. Komponentvideo er tilgjengelig på DVD-spillere.

Composite Video (Kompositt Video) — Et videosignal som kombinerer luma

(lysstyrke), kroma (farge), fargesynkronsignal (fargereferanse), og synk (horisontal og vertikal synkroniseringssignaler) til en signal pulsform bært på et enkelt ledningspar. Det er tre typer formater, NTSC, PAL og SECAM.

Compressed Resolution (Komprimert oppløsning)— Hvis inngangsbildene er av høyere oppløsning enn den ekte oppløsningen til projektoren, resultatbildet skaleres for å passe den ekte oppløsningen til projektoren. Egenskapene til komprimeringen i en digital enhet betyr at noe bildeinnhold går tapt.

Contrast Ratio (Kontrastforhold) — Spennvidde for lyse og mørke verdier i et bilde, eller forholdet mellom deres maksimum og minimum verdier. Det er to metoder brukt av projektor industrien for å måle forholdet:

1 Full On/Off (Hel Av/På) — måler forholdet av lyseffekten av et helhvitt bilde (hel på) og lyseffekten av et helt sort (hel av) bilde.

2 ANSI — måler et mønster av 16 alternative sort og hvite rektangler. Den gjennomsnittlige lyseffekten fra de hvite rektanglene er delt p med gjennomsnittlig lyseffekt av den sorte rektanglen for bestemme ANSI kontrast forhold.

Full On/Off (Full På/Av) kontrast er alltid et høyere nummer enn ANSI -kontrast for samme projektoren.

54 Ordliste

dB — desibel — En enhet brukt for uttrykke relative forskjeller i styrke eller intensitivtet, vanligvis mellom to akustiske eller elektriske signaler, lik ti ganger den vanlige logaritmen av forholdet av de to nivåene.

Diagonal Screen (Diagonal Skjerm)— En metode for måling av størrelsen av en skjerm eller prosjektert bilde. Det måler fra et hjørne til motsatt hjørne. En 9 fot høyt, 12 fot vidt, skjermen har en diagonal av 15 fot. Dette dokumentet antar at den diagonale dimensjonen er for den tradisjonelle 4:3 forholdet av et datamaskin bilde som eksemplet over.

DLP

®

— Digital Light Processing™ — Reflektivt visningsteknologi utviklet av Texas

Instruments, ved bruk av små manipulerte speil. Lys reiser gjennom et fargefilter og er sendt til DLP speilene som arrangerer RGB farger i et bilde prosjektert på skjermen, også kjent som DMD.

DMD— Digital Micro- Mirror Device — Hver DMD består av tusenvis av helling, mikroskopisk aluminium metallblanding montert p en gjemt åk.

Focal Length (Fokal Lengde)— Avstanden mellom fra overflaten av en lense til dets fokal punkt.

Frequency (Frekvens)— Det er takten av repeteringen i sykluser per sekund av elektriske signaler. Målt i Hz (Hertz).

Hz (Hertz) — Frekvensenhet.

Keystone Correction (Nøkkelsten Korreksjon)— Enhet som vil rette opp et bilde etter forvridning (vanligvis en vid-topp-trang-bunn effekt) av et projeksert bilde forårsaket av upassende projektor til skjerm vinkel.

Maximum (Maksimal avstand) — Avstanden mellom skjermen og projektoren før bildet blir uklart (ikke nok lys) i et mørkt rom.

Maximum Image Size (Maksimal bildestørrelse) — Det største bildet en projektor kan vise i et mørkt rom. Dette er vanligvis begrenset etter fokal rekkevidde av optikken.

Minimum Distance (Minimum avstand) — Det nærmeste punktet som en projektor kan fokusere et bilde på en skjerm.

NTSC— National Television Standards Committee. Nord-Amerikansk kringkastingsstandard for video og kringkasting., med et videoformat på 525 linjer med 30 rammer per sekund.

PAL— Phase Alternating Line. Europeisk kringkastingsstandard for video og kringkasting., med et videoformat på 625 linjer med 25 rammer per sekund.

Reverse Image (Omvendt bilde) — Funksjon som lar deg vippe bildet horisontalt. Ved bruk i et normalt miljø vises tekst, grafikk og lignende bakvendt.

Reverse image (bakvendt bilde) brukes for projeksjon bakover.

RGB — Red, Green, Blue — brukes vanligvis for beskrive en monitor som krever separate signaler for hver av de tre fargene.

Ordliste 55

S-Video — En videooverførselsstandard som bruker en 4-pinners mini-DINkontakt til å sende videoinformasjon på to signalkabler kalt lystetthet (klarhet, Y) og krominans (farge, C). S-Video kalles også Y/C.

SECAM— En fransk og internasjonal kringkasting standard for video og kringkasting, nært forbundet med PAL men med en annen metode for sending av fargeinformasjon.

SSID — Service Set Identifiers — Et navn som brukes for å identifisere det spesielle trådløse LAN som en bruker vil koble til.

SVGA — Super Video Graphics Array — 800 x 600 pikselantall.

SXGA— Super Extended Graphics Array — 1280 x 1024 pixels antall.

UXGA — Ultra Extended Graphics Array — 1600 x 1200 pikselantall.

VGA— Video Graphics Array — 640 x 480 bildepunktverdi.

XGA — Extended Video Graphics Array — 1024 x 768 pikselantall.

Zoom Lens (Zoomlinse) — Linse med et variabelt fokallengde som tillater bruker

å flytte visningen inn eller ut for å gjøre bildet større eller mindre.

Zoom Lens Ratio (Zoomlinseforhold) — Er forholdet mellom det minste og største bildet en linse kan projeksere fra en bestemt avstand. For eksempe, en zoomlenses 1,4:1 forhold betyr at et 10 fots bilde uten zoom vil være et 14 fots bilde med full zoom.

56 Ordliste

Indeks

A

Audio Settings (Lydinnstillinger)

37

B brukerstøtte kontakte Dell

53

Bytte lampen

47

D

Dell kontakter

53

Demp

37

F

Feilsøking

42

Kontakt Dell

42

Fjernkontroll

22

IR-mottaker 21

H

Hovedenhet

7

Fokusring

7

IR-mottaker

7

Kontrollpanel

7

Linse

7

Zoomkontroll

7

J

Justere det projiserte bildet

16

Justere projektoren opp/ned

16

senke projektoren

Heisefot

16

Heiseknapp

16

Justere projektorens zoom og fokus

17

Fokusring

17

Zoomkontroll

17

K

Koble til projektoren

Koble til med en komponentkabel

14

Koble til med en kompositt kabel

13

Koble til med en S-videokabel

12

Kompositt videokabel

13

Strømledning

10 ,

11 ,

12 ,

13 ,

14

S-videokabel

12

Til datamaskin

10

USB til USB-kabel

10

VGA til VGA-kabel

10 ,

11

VGA til YPbPr-kabel

14

Kontakt Dell

6 ,

45 ,

47

Kontrollpanel

20

Indeks 57

M

Menu Position (Menyposisjon)

36

Menu Settings (Menyinnstillinger)

36

Menu timeout (Tidsavbrudd for meny)

37

Menu Transparency (Menytransparens)

37

Q

Quick Shutdown (Rask avstenging)

38

R

Reset, Factory (Fabrikkgjenoppretting)

41

O

OSD-meny (On-Screen Display)

27

P

Auto adjust (Automatisk justering)

29

Bilde (i PC-modus)

29

Bilde (i Video-modus)

29

Display (i Video-modus) 33

Hovedmeny

27

Inngangsvalg

28

Lamp (Lampe)

34

Others (Annet)

36

Set Up (Konfigurer)

34

Skjerm (i PC-modus) 31

Password

38

Password (Passord)

38

Power Saving (Strømsparing) strøm)

37

37

Power Settings (Innstillinger for

S

Security Settings (Sikkerhetsinnstillinger)

38

Skru av/på projektoren

Skru av projektoren

15

Skru på projektoren

15

Speaker (Høyttaler)

37

Spesifikasjoner

Antall piksler

49

Bildesideforhold

49

Brightness (Lysstyrke)

49

Enhetlighet

49

Fargehjulhastighet

49

I/O-kontakter

50

Lyd

49

Lysventil

49

Mål

50

Miljømessig

50

Projektoravstand

49

Projektorens skjermstørrelse

49

Projektorlinse

49

Støynivå

49

Strømforbruk

49

Strømforsyning

49

Vekt

50

58 Indeks

Videokompatibilitet

49

Visningsdyktig farge

49

T telefonnumre

53

Test Pattern (Testmønster)

40

Tilkoblingsporter

Kompositt videokontakt

9

Lydutgang

9

Strømledningskontakt

9

S-videokontakt

9

USB-fjernkontroll

9

VGA-A inngang (D-sub) kontakt

9

VGA-A utgang (gjennomløkke for monitor)

9

VGA-B inngang (D-sub) kontakt

9

V

Volume (Volum)

37

Indeks 59

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement