Dell Latitude 3390 2-in-1 laptop Bruksanvisning

Add to my manuals
84 Pages

advertisement

Dell Latitude 3390 2-in-1 laptop Bruksanvisning | Manualzz

Dell Latitude 3390 2-in-1

Ägarens handbok

Regleringsmodell: P69G

Regleringstyp: P69G001

August 2020

Rev. A02

Anmärkningar, försiktighetsbeaktanden och varningar

OBS: OBS innehåller viktig information som hjälper dig att få ut det mesta av produkten.

CAUTION: VIKTIGT anger antingen risk för skada på maskinvara eller förlust av data och förklarar hur du kan undvika problemet.

VARNING: En VARNING visar på en potentiell risk för egendoms-, personskador eller dödsfall.

© 2018 - 2019 Dell Inc. eller dess dotterbolag. Med ensamrätt.

Dell, EMC och andra varumärken är varumärken som tillhör Dell Inc. eller dess dotterbolag. Andra varumärken kan vara varumärken som tillhör respektive ägare.

Innehåll

Kapitel 1: Arbeta med datorn............................................................................................................ 7

Säkerhetsinstruktioner.......................................................................................................................................................... 7

Innan du arbetar inuti datorn................................................................................................................................................ 7

Stänga av datorn............................................................................................................................................................. 8

När du har arbetat inuti datorn............................................................................................................................................ 8

Kapitel 2: Ta bort och installera komponenter....................................................................................9

Lista över skruvstorlek..........................................................................................................................................................9

Kåpan...................................................................................................................................................................................... 9

Ta bort kåpan................................................................................................................................................................... 9

Installera kåpan................................................................................................................................................................ 11

Batteri.....................................................................................................................................................................................11

Ta bort batteriet..............................................................................................................................................................11

Installera batteriet...........................................................................................................................................................12

Kort för ström och volymkontroll....................................................................................................................................... 12

Ta bort kortet för ström- och volymkontroll...............................................................................................................12

Installera kortet för ström och volymkontroll..............................................................................................................14

Hårddisk (HDD).................................................................................................................................................................... 15

Ta bort hårddisken......................................................................................................................................................... 15

Installera hårddisken.......................................................................................................................................................15

SSD-minne (Solid State Drive)...........................................................................................................................................16

Ta bort SSD.....................................................................................................................................................................16

Installera hårddisken....................................................................................................................................................... 17

Knappcellsbatteri..................................................................................................................................................................18

Ta bort knappcellsbatteriet........................................................................................................................................... 18

Installera knappcellsbatteriet.........................................................................................................................................18

WLAN-kortet........................................................................................................................................................................ 19

Ta bort WLAN-kortet.................................................................................................................................................... 19

Installera WLAN............................................................................................................................................................. 20

Minnesmoduler.................................................................................................................................................................... 20

Ta bort minnesmodulen................................................................................................................................................ 20

Installera minnesmodulen...............................................................................................................................................21

Systemfläkt.......................................................................................................................................................................... 22

Ta bort systemfläkten................................................................................................................................................... 22

Installera systemfläkten................................................................................................................................................ 22

Kylfläns..................................................................................................................................................................................23

Ta bort kylflänsen.......................................................................................................................................................... 23

Installera kylflänsen........................................................................................................................................................23

LED-kort............................................................................................................................................................................... 24

Ta bort LED-kortet........................................................................................................................................................ 24

Installera LED-kortet..................................................................................................................................................... 25

Högtalare.............................................................................................................................................................................. 25

Ta bort högtalarna......................................................................................................................................................... 25

Installera högtalarna.......................................................................................................................................................27

Innehåll 3

Input-Output kortet.............................................................................................................................................................27

Ta bort indata/utdata-kortet....................................................................................................................................... 27

Installera indata/utdata-kortet.................................................................................................................................... 29

Pekskiva................................................................................................................................................................................30

Ta bort pekplattan......................................................................................................................................................... 30

Installera pekplattan.......................................................................................................................................................32

Bildskärmsenhet...................................................................................................................................................................32

Ta bort bildskärmsenheten...........................................................................................................................................32

Installera bildskärmsenheten........................................................................................................................................ 35

Bildskärmspanelen............................................................................................................................................................... 35

Ta bort bildskärmspanelen............................................................................................................................................35

Installera bildskärmspanelen......................................................................................................................................... 36

Bildskärmsgångjärnen..........................................................................................................................................................37

Ta bort bildskärmsgångjärnen...................................................................................................................................... 37

Installera bildskärmsgångjärnen....................................................................................................................................37

Bildskärmskåpa.................................................................................................................................................................... 38

Ta bort bildskärmskåpan...............................................................................................................................................38

Installera bildskärmskåpan............................................................................................................................................ 39

Kamera..................................................................................................................................................................................39

Ta bort kameran.............................................................................................................................................................39

Installera kameran..........................................................................................................................................................40

Bildskärmens (EDP)-kabel..................................................................................................................................................40

Ta bort bildskärmskabeln.............................................................................................................................................. 40

Installera bildskärmskabeln............................................................................................................................................ 41

Port för nätanslutning......................................................................................................................................................... 42

Ta bort strömkontaktporten.........................................................................................................................................42

Installera strömkontaktporten......................................................................................................................................42

Moderkort.............................................................................................................................................................................43

Ta bort moderkortet......................................................................................................................................................43

Installera moderkortet................................................................................................................................................... 46

Handledsstöd....................................................................................................................................................................... 46

Ta bort handledsstödet.................................................................................................................................................46

Installera handledsstödet.............................................................................................................................................. 47

Kapitel 3: Teknik och komponenter................................................................................................. 48

Nätadapter........................................................................................................................................................................... 48

Processorer.......................................................................................................................................................................... 48

Skylake-processor............................................................................................................................................................... 48

Identifiera processorer i Windows 10................................................................................................................................ 50

Verifierar processoranvändningen i Aktivitetshanteraren.............................................................................................. 50

Verifierar processoranvändningen i Resursövervakaren.................................................................................................51

Hämta drivrutinen för kretsuppsättning......................................................................................................................51

Kretsuppsättningar.............................................................................................................................................................. 51

Identifiera kretsuppsättningen i Enhetshanteraren i Windows 10........................................................................... 52

Grafikalternativ.................................................................................................................................................................... 52

Hämta drivrutiner................................................................................................................................................................ 52

Identifiera bildskärmsadapter............................................................................................................................................. 53

Ändra skärmupplösning.......................................................................................................................................................53

Rotera bildskärmen..............................................................................................................................................................53

Visningsalternativ................................................................................................................................................................ 54

4 Innehåll

Justera ljusstyrkan i Windows 10.......................................................................................................................................54

Rengöring av bildskärmen.................................................................................................................................................. 54

Använda pekskärmen i Windows 10..................................................................................................................................54

Ansluta till externa bildskärmsenheter.............................................................................................................................. 54

Realtek ALC3253 Waves MaxxAudio Pro-styrenhet..................................................................................................... 55

Hämta ljuddrivrutinen....................................................................................................................................................55

Identifiera ljudstyrenheten i Windows 10.................................................................................................................... 55

Ändra ljudinställningarna............................................................................................................................................... 56

WLAN-kort...........................................................................................................................................................................56

Skärmalternativ för säker start....................................................................................................................................56

Hårddiskalternativ............................................................................................................................................................... 56

Identifiera hårddisken i Windows 10............................................................................................................................ 56

Identifiera hårddisken i BIOS........................................................................................................................................ 57

USB-funktioner....................................................................................................................................................................57

HDMI 1.4............................................................................................................................................................................... 59

USB PowerShare.................................................................................................................................................................60

Kamerans funktioner...........................................................................................................................................................60

Identifiera kameran i Enhetshanteraren i Windows 10..............................................................................................60

Starta kameran.............................................................................................................................................................. 60

Starta kameraappen.......................................................................................................................................................61

Minnesfunktioner.................................................................................................................................................................62

Kontrollera systemminnet i Windows 10.....................................................................................................................62

Kontrollera systemets minne i systeminställningsprogrammet (BIOS)...................................................................62

Testa minnet med hjälp av ePSA.................................................................................................................................62

Kapitel 4: Systemspecifikationer.................................................................................................... 63

Specifikationer för tangentbordet.....................................................................................................................................63

Bildskärmsspecifikationer................................................................................................................................................... 63

Port- och kontaktspecifikationer.......................................................................................................................................63

Kommunikationsspecifikationer......................................................................................................................................... 64

Kameraspecifikationer.........................................................................................................................................................64

Videospecifikationer............................................................................................................................................................ 64

Förvaringsspecifikationer....................................................................................................................................................64

Ljudspecifikationer...............................................................................................................................................................65

Minnesspecifikationer......................................................................................................................................................... 65

Processorspecifikationer.................................................................................................................................................... 65

Systemspecifikationer.........................................................................................................................................................65

Specifikationer för pekplatta..............................................................................................................................................66

Batterispecifikationer.......................................................................................................................................................... 66

Fysiska specifikationer........................................................................................................................................................ 66

Specifikationer för nätadaptern.........................................................................................................................................66

Kapitel 5: Systeminställningar........................................................................................................68

Systeminstallationsalternativ..............................................................................................................................................68

Allmänna skärmalternativ..............................................................................................................................................68

Skärmalternativ för systemkonfiguration................................................................................................................... 69

Videoskärmalternativ.....................................................................................................................................................69

Skärmalternativ för Säkerhet....................................................................................................................................... 70

Skärmalternativ för säker start..................................................................................................................................... 71

Innehåll 5

Skärmalternativ för skyddstillägg för Intel-programvara........................................................................................... 71

Skärmalternativ för prestanda......................................................................................................................................72

Skärmalternativ för strömhantering............................................................................................................................ 72

Skärmalternativ för POST Behavior (självtestbeteende).........................................................................................73

Skärmalternativ för virtualiseringsstöd........................................................................................................................73

Skärmalternativ för trådlös anslutning........................................................................................................................ 74

Alternativ för underhållsskärmen................................................................................................................................. 74

Alternativ på systemloggskärmen................................................................................................................................74

Startsekvens........................................................................................................................................................................ 74

Navigeringstangenter..........................................................................................................................................................75

Uppdatera BIOS i Windows................................................................................................................................................75

System- och installationslösenord.....................................................................................................................................76

Tilldela ett systeminstallationslösenord....................................................................................................................... 76

Radera eller ändra ett befintligt systeminstallationslösenord................................................................................... 77

Kapitel 6: Programvara.................................................................................................................. 78

Operativsystem som stöds.................................................................................................................................................78

Hämta drivrutiner.................................................................................................................................................................78

Drivrutiner för Intel kretsuppsättningar...................................................................................................................... 78

Drivrutiner för Intel HD-grafik...................................................................................................................................... 79

Realtek HD-ljuddrivrutiner............................................................................................................................................ 80

Nätverksdrivrutiner....................................................................................................................................................... 80

Kapitel 7: Felsökning...................................................................................................................... 81

Förbättrad systemutvärderingsdiagnostik före start, ePSA-diagnostik....................................................................... 82

Systemets diagnosindikatorer............................................................................................................................................82

Kapitel 8: Kontakta Dell................................................................................................................. 84

6 Innehåll

1

Arbeta med datorn

Säkerhetsinstruktioner

Följ dessa säkerhetsföreskrifter för att skydda datorn och dig själv. Om inget annat anges förutsätts det att varje procedur i det här dokumentet uppfyller följande villkor:

● Du har läst säkerhetsinformationen som medföljde datorn.

● Komponenter kan sättas tillbaka eller – om de införskaffas separat – installeras genom att borttagningsproceduren utförs i omvänd ordning.

OBS: Koppla bort alla strömkällor innan du öppnar datorkåpan eller panelerna. När du är klar med arbetet inuti datorn sätter du tillbaka alla kåpor, paneler och skruvar innan du ansluter till vägguttaget.

OBS: Innan du utför något arbete inuti datorn ska du läsa säkerhetsinstruktionerna som medföljde datorn. Mer information om säkert handhavande finns på Regulatory Compliance Homepage på www.dell.com/regulatory_compliance .

CAUTION: Många reparationer ska endast utföras av certifierade servicetekniker. Du bör endast utföra felsökning och enkla reparationer enligt vad som auktoriserats i din produktdokumentation, eller efter instruktioner från service- och support-teamet online eller per telefon. Skador som uppstår till följd av service som inte har godkänts av Dell täcks inte av garantin. Läs och följ de säkerhetsanvisningar som medföljde produkten.

CAUTION: Undvik elektrostatisk urladdning genom att jorda dig med ett jordningsarmband eller genom att regelbundet beröra en omålad, jordad metallyta innan du rör vid datorn för att utföra några demonteringsuppgifter.

CAUTION: Hantera komponenter och kort varsamt. Rör inte komponenterna eller kontakterna på ett kort. Håll ett kort i dess kanter eller med hjälp av dess metallmonteringskonsol. Håll alltid komponenten, t.ex. en processor, i kanterna och aldrig i stiften.

CAUTION: Dra i kontakten eller dragfliken, inte i själva kabeln, när du kopplar loss en kabel. Vissa kablar har kontakter med låsflikar. Tryck i så fall in låsflikarna innan du kopplar ur kabeln. När du drar isär kontaktdon håller du dem korrekt riktade för att undvika att kontaktstiften böjs. Se även till att båda kontakterna är korrekt inriktade innan du kopplar in kabeln.

OBS: Färgen på datorn och vissa komponenter kan skilja sig från de som visas i det här dokumentet.

Innan du arbetar inuti datorn

Om denna uppgift

För att undvika att skada datorn ska du utföra följande åtgärder innan du börjar arbeta i den.

Steg

1. Se till att följa

Säkerhetsinstruktionerna .

2. Se till att arbetsytan är ren och plan så att inte datorkåpan skadas.

3. Stäng av datorn.

4. Koppla bort alla nätverkskablar från datorn.

CAUTION: Nätverkskablar kopplas först loss från datorn och sedan från nätverksenheten.

5. Koppla loss datorn och alla anslutna enheter från eluttagen.

Arbeta med datorn 7

6. Tryck och håll ned strömbrytaren när datorn är urkopplad så att moderkortet jordas.

OBS: För att undvika elektrostatisk urladdning, jorda dig själv med hjälp av ett handledsband eller genom periodisk beröring av en omlackerad metallyta samtidigt som du rör en kontakt på datorns baksida.

Stänga av datorn

När du har arbetat inuti datorn

Om denna uppgift

När du har utfört utbytesprocedurerna ser du till att ansluta de externa enheterna, korten, kablarna osv. innan du startar datorn.

CAUTION: Undvik skada på datorn genom att enbart använda batteriet som är utformat för den här speciella Delldatorn. Använd inte batterier utformade för andra Dell-datorer.

Steg

1. Anslut externa enheter, som portreplikator eller mediabas, och sätt tillbaka alla kort som ExpressCard-kort.

2. Anslut eventuella telefon- eller nätverkskablar till datorn.

CAUTION: Anslut alltid nätverkskablar till nätverksenheten först och sedan till datorn.

3. Anslut datorn och alla anslutna enheter till eluttagen.

4. Starta datorn.

8 Arbeta med datorn

2

Ta bort och installera komponenter

Det här avsnittet ger detaljerad information om hur man tar bort och installerar komponenter i datorn.

Lista över skruvstorlek

Tabell 1. Latitude 3390 2-i-1 – lista över skruvstorlek

Komponent M2x3

M2x2

(stort huvud)

M2x2 M2.5x5

M2,5x6

Batteriet 4

Kortet för ström och volymkontroll

WLAN-kort

Port för nätanslutning

Metallfäste av typ C

SSD-kort

HDD

Systemfläkt

Moderkort

Tangentbordsskydd

Kåpan

Bildskärmsgångjärnen

I/O-kort

Styrplattkort och styrplattans metallfäste

Tangentbord

Sensorkort

1

1

1

1

1

2

3

14

8

4

2

9

M2.5x2.5

(stort huvud)

M2,5xL1,4 M2x3,5

1

15

2

Kåpan

Ta bort kåpan

Steg

1. Följ anvisningarna i

Innan du arbetar inuti datorn .

2. Stäng skärmen och vänd på den bärbara datorn.

3. Ta bort M2,5 x 6-skruvarna (9) som håller fast kåpan i den bärbara datorn.

OBS: Två skruvar i närheten av den främre kanten av systemet måste tas bort i en vinkel innan du lyfter kåpan.

Ta bort och installera komponenter 9

4. Använd en plastrits, bänd bort kåpan från kanterna på den bärbara datorns chassi [1].

OBS: Bänd medurs längs kanterna och börja från den nedre vänstra sidan av fläkten.

5. Lyft bort kåpan från den bärbara datorn [2].

10 Ta bort och installera komponenter

Installera kåpan

Steg

1. Rikta in kanterna på kåpan med den bärbara datorn och tryck tills den klickar på plats.

2. Dra åt skruvarna för att sätta fast kåpan på den bärbara datorn.

3. Följ anvisningarna i

När du har arbetat inuti datorn

.

Batteri

Ta bort batteriet

Steg

1. Följ anvisningarna i

Innan du arbetar inuti datorn .

2. Ta bort baskåpan .

3. Så här tar du bort batteriet: a. Koppla loss högtalarkabeln från kontakten på moderkortet [1].

OBS: Se till att du drar ut batterikabeln ur kontakten via kontaktetikettens övre del för att undvika skador på stiftet.

b. Ta bort M2x3-skruvarna (4) som håller fast batteriet i den bärbara datorn [2].

c. Lyft bort batteriet från den bärbara datorn [3].

Ta bort och installera komponenter 11

Installera batteriet

Steg

1. Sätt in batteriet i facket på den bärbara datorn.

2. Dra åt M2×3-skruvarna som håller fast batteriet i den bärbara datorn.

3. Anslut batterikabeln till kontakten på moderkortet.

4. Installera

kåpan

.

5. Följ anvisningarna i

När du har arbetat inuti datorn

.

Kort för ström och volymkontroll

Ta bort kortet för ström- och volymkontroll

Steg

1. Följ anvisningarna i

Innan du arbetar inuti datorn .

2. Ta bort: a.

kåpan

b.

batteriet

c.

knappcellsbatteri

3. Ta bort kortet för ström- och volymkontroll: a. Koppla bort strömkabeln från kontakten på moderkortet [1].

CAUTION: Se till att du tar bort knappcellsbatteriets kontakt på moderkortet, så att batterikabeln inte skadas.

b. Dra bort tejpen [2].

c. Lossa kabeln för volymkontrollkortet från kabelhållarna .

d. Ta bort M2x3-skruven (1) som håller fast kortet för ström-och volymkontroll i den bärbara datorn[3].

e. Ta bort plastströmbrytaren från chassit.

f. Lyft bort kortet för ström-och volymkontroll från den bärbara datorn [4].

12 Ta bort och installera komponenter

4. Ta bort strömbrytaren så här: a. Lossa strömbrytaren från låskrokarna på handledsstödet [1].

b. Lyft upp och ta bort strömbrytaren från handledsstödsenheten [2].

Ta bort och installera komponenter 13

Installera kortet för ström och volymkontroll

Steg

1. Sätt kortet för ström och volymkontroll på den bärbara datorns chassi.

OBS: Sätt kortet för ström och volymkontrollen i de två plasthållarna som håller fast kortet i chassit.

2. Dra åt M2x3-skruven (1) som håller fast ström- och volymkontrollkortet på datorn.

3. Dra kablarna genom kabelhållarnas klämmor.

4. Anslut kortet för ström och volymkontroll till kontakten på moderkortet.

5. Fäst limremsan för att sätta fast den.

6. Installera: a.

knappcellsbatteri

b.

batteriet

c.

kåpan

7. Följ anvisningarna i

När du har arbetat inuti datorn

.

14 Ta bort och installera komponenter

Hårddisk (HDD)

Ta bort hårddisken

Steg

1. Följ anvisningarna i

Innan du arbetar inuti datorn .

2. Ta bort: a.

baskåpa

b.

batteri

3. Så tar du bort hårddisken: a. Koppla loss hårddiskkabeln från kontakten på moderkortet [1].

OBS: Se till att dra i plasthandtaget på hårddiskkabeln för att undvika skador på kontakten och kabeln.

b. Dra bort tejpen som håller fast kabeln på moderkortet.

c. Ta bort M2,5x6-skruven (2) som håller fast hårddisken i den bärbara datorns moderkort [2].

d. Lyft bort hårddisken från moderkortet [3].

Installera hårddisken

Steg

1. Sätt hårddisken i hårddiskhållaren.

2. Tryck på den självhäftande tejpen för att fästa hårddiskens kabel.

3. Anslut hårddiskens kabelhuvud till kontakten på moderkortet.

4. Dra åt M2,5x6-skruven (2) som håller fast HDD i den bärbara datorns chassi.

5. Installera: a.

batteriet

b.

kåpan

Ta bort och installera komponenter 15

6. Följ anvisningarna i

När du har arbetat inuti datorn

.

SSD-minne (Solid State Drive)

Ta bort SSD

Steg

1. Följ anvisningarna i

Innan du arbetar inuti datorn .

2. Ta bort: a.

baskåpa

b.

batteri

c.

hårddiskenheten

3. Så tar du bort M.2 SSD-disken: a. Lossa hårddiskens mellanstegskabel från kontakten på moderkortet [1].

b. Ta bort den enda (M2,5x6) skruven som håller fast SSD-fästet på hårddisken [2].

c. Ta bort SSD-fästet [3].

d. Ta bort den enda skruven (M2,5x6) som håller fast SSD-disken i hårddisken och skjut ut SSD-disken ur facket på hårddiskens mellanstegskort [4].

e. Ta bort de tre (M2,5x6) skruvarna från hårddiskhöljet och ta bort hårddiskens mellanstegskort från höljet [5].

16 Ta bort och installera komponenter

Installera hårddisken

Steg

1. Så installerar du SSD-disken: a. Placera hårddiskens mellanstegskort på hårddisken och montera de tre (M2,5x6) skruvarna.

b. Skjut in och installera SSD-disken i den lediga M.2-kortplatsen på hårddiskens mellanstegskort.

c. Sätt i SSD-fästet i SSD-disken och installera den enda (M2,5x6) skruven för att fästa den i hårddiskhöljet.

d. Anslut mellanstegskabeln igen från moderkortet till hårddiskenheten.

2. Installera: a.

hårddiskenheten

b.

batteri

c.

baskåpa

3. Följ anvisningarna i

När du har arbetat inuti datorn

.

Ta bort och installera komponenter 17

Knappcellsbatteri

Ta bort knappcellsbatteriet

Steg

1. Följ anvisningarna i

Innan du arbetar inuti datorn

.

2. Ta bort: a.

kåpan

b.

batteriet

3. Ta bort knappcellsbatteriet: a. Koppla bort knappcellsbatteriet från kontakten på moderkortet [1].

b. Bänd och lyft knappcellsbatteriet för att frigöra det från limremsan på den bärbara datorn [2].

Installera knappcellsbatteriet

Steg

1. Sätt knappcellsbatteriet i den bärbara datorn.

2. Anslut knappcellsbatteriets kabel till kontakten på moderkortet.

3. Installera: a.

batteriet

b.

kåpan

4. Följ anvisningarna i

När du har arbetat inuti datorn

.

18 Ta bort och installera komponenter

WLAN-kortet

Ta bort WLAN-kortet

Steg

1. Följ anvisningarna i

Innan du arbetar inuti datorn .

2. Ta bort: a.

kåpan

b.

batteriet

3. Så här tar du bort WLAN-kortet: a. Ta bort M2x3-skruvarna (1) som håller fast WLAN-kortet i den bärbara datorn [1].

b. Lyft metallfästet för att få åtkomst till WLAN-kablarna [2].

c. Koppla ur WLAN-kablarna från kontakterna på WLAN-kortet [3].

OBS: Använd en plastrits och lossa försiktigt WLAN-kablarna från kontakterna.

d. Skjut bort WLAN-kortet från kontakten på moderkortet [4].

OBS: Se till att vinkeln när du lyfter ur WLAN-kortet INTE överstiger 35°

Ta bort och installera komponenter 19

Installera WLAN

Steg

1. Skjut på och anslut WLAN-kortet till kontakten på moderkortet.

2. Anslut WLAN-kablarna till kontakterna på WLAN-kortet.

3. Sätt i metallfästet för att fästa WLAN-kablarna.

4. Dra åt M2x3-skruven (1) som håller fast WLAN-kortet i den bärbara datorn.

5. Installera: a.

batteriet

b.

kåpan

6. Följ anvisningarna i

När du har arbetat inuti datorn

.

Minnesmoduler

Ta bort minnesmodulen

Steg

1. Följ anvisningarna i

Innan du arbetar inuti datorn .

2. Ta bort: a.

kåpan

b.

batteriet

3. Dra av och håll i etiketten som skyddar minnesmodulen i den bärbara datorn.

4. Så här tar du bort en minnesmodul: a. Dra bort fästklämmorna från minnesmodulen tills minnesmodulen hoppar upp [1].

b. Dra minnesmodulen ur minnesmodulkontakten på moderkortet [2].

OBS: Var noga med att lyfta minnesmodulkortet med en vinkel som INTE överstiger 35°.

20 Ta bort och installera komponenter

5. Upprepa steg 3 och 4 för att ta bort den andra minnesmodulen (om sådan finns eller medföljde systemet).

Installera minnesmodulen

Om denna uppgift

OBS: Installera den andra minnesmodulen med DRAM-kretsar riktad nedåt.

Steg

1. Sätt in minnesmodulen i minnesmodulens sockel tills fästklämmorna fäster minnesmodulen.

OBS: Se till att du hör ett klickljud när minnesmodulen sätts fast.

2. Fäst limremsan för att sätta fast minnesmodulenLossa etiketten som skyddar minnesmodulen.

3. Installera: a.

batteriet

b.

kåpan

4. Följ anvisningarna i

När du har arbetat inuti datorn

.

Ta bort och installera komponenter 21

Systemfläkt

Ta bort systemfläkten

Steg

1. Följ anvisningarna i

Innan du arbetar inuti datorn .

2. Ta bort: a.

kåpan

b.

batteriet

3. Ta bort systemfläkten genom att: a. Koppla bort systemfläktkabeln från kontakten på moderkortet [1].

b. Ta bort M2x3-skruvarna (2) som håller fast systemfläkten i den bärbara datorn [2].

c. Lyft bort systemfläkten från den bärbara datorn [3].

Installera systemfläkten

Steg

1. Sätt systemfläkten i den bärbara datorn.

2. Dra åt M2x3-skruvarna (2) som håller fast systemfläkten i den bärbara datorn [2].

3. Anslut systemfläktens kabel till kontakten på moderkortet.

4. Installera: a.

batteriet

22 Ta bort och installera komponenter

b.

kåpan

5. Följ anvisningarna i

När du har arbetat inuti datorn

.

Kylfläns

Ta bort kylflänsen

Steg

1. Följ anvisningarna i

Innan du arbetar inuti datorn .

2. Ta bort: a.

kåpan

b.

batteriet

3. Gör så här för att ta bort kylflänsen: a. Lossa fästskruvarna som håller fast kylflänsen i den bärbara datorn[1] .

b. Lyft bort kylflänsen från den bärbara datorn [2].

OBS: Lossa fästskruvarna med hjälp av ett diagonalt eller sicksackmönster som det är tryckt på kylflänsen. Skruvarna är fästskruvar och kan inte tas bort helt.

Installera kylflänsen

Steg

1. Sätt kylflänsen på plats på moderkortet.

2. Dra åt fästskruvarna för att sätta fast kylflänsen i den bärbara datorn.

OBS: Dra åt skruvarna med hjälp av ett diagonalt eller sicksackmönster som det är tryckt på kylflänsen. Skruvarna är fästskruvar och kan inte tas bort helt.

3. Installera:

Ta bort och installera komponenter 23

a.

batteriet

b.

kåpan

4. Följ anvisningarna i

När du har arbetat inuti datorn

.

LED-kort

Ta bort LED-kortet

Steg

1. Följ anvisningarna i

Innan du arbetar inuti datorn .

2. Ta bort: a.

kåpan

b.

batteriet

3. Ta bort LED-kortet genom att: a. Lyft spärren och koppla bort LED-kortets kabel [1].

OBS: Använd ett vasst verktyg eller en plastrits för att varsamt lyfta spärren.

b. Frigör LED-kortets kabel från den bärbara datorn [2].

OBS: LED-kortets kabel är fastlimmad med en limremsa. Dra bort den försiktigt för att undvika skador.

c. Dra bort limremsan för att komma åt LED-kortet [3].

d. Lyft bort LED-kortet från den bärbara datorn .

24 Ta bort och installera komponenter

OBS: LED-kortet sitter fast på en cylindrisk plasthake. Var noga med att lyfta kortet utan att skada LED-kortets hål, som fäster det i moderkortet.

Installera LED-kortet

Steg

1. Sätt i LED-kortet i facket på den bärbara datorn.

OBS: Var noga med att justera LED-kortets hål i den cylinderformade kroken så att kortet sitter fast på moderkortet.

2. Fäst limremsan för att sätta fast LED-kortet på den bärbara datorn.

3. Sätt fast LED-kortets kabel i limremsan på moderkortet och anslut LED-kortets kabel till kontakten.Släpp spärren.

4. Installera: a.

batteriet

b.

kåpan

5. Följ anvisningarna i

När du har arbetat inuti datorn

.

Högtalare

Ta bort högtalarna

Steg

1. Följ anvisningarna i

Innan du arbetar inuti datorn .

2. Ta bort: a.

kåpan

b.

batteriet

c.

LED-kort

3. Så tar du bort högtalarna:

Ta bort och installera komponenter 25

a. Ta bort mylartejpen som håller fast högtalarkabeln i moderkortet [1].

OBS: Lyft spärren och frigör LED-kortets kabel från den bärbara datorn innan du lossar högtalarkabeln.

b. Koppla bort högtalarkabeln från kontakten på moderkortet [2].

c. Frigör högtalarkablarna från kabelklämmorna på moderkortet [3].

d. Lyft bort högtalarna från den bärbara datorn.

26 Ta bort och installera komponenter

Installera högtalarna

Steg

1. Sätt in högtalarna i facket på den bärbara datorn.

2. Dra högtalarkabeln genom kabelhållarna.

3. Fäst mylartejpen för att hålla fast högtalarkabeln på moderkortet.

4. Anslut högtalarkabeln till kontakten på moderkortet.

5. Installera: a.

LED-kort

b.

batteriet

c.

kåpan

6. Följ anvisningarna i

När du har arbetat inuti datorn

.

Input-Output kortet

Ta bort indata/utdata-kortet

Steg

1. Följ anvisningarna i

Innan du arbetar inuti datorn .

2. Ta bort: a.

kåpan

b.

batteriet

3. Ta bort I/O-kortet genom att: a. Dra bort och lyft etiketten från I/O-kortskabeln [1].

b. Dra i kopparspaken för att koppla bort I/O-kortskabeln på moderkortet [2].

Ta bort och installera komponenter 27

OBS: Var noga med att dra kopparspaken i en vinkel på 15° till 20°, för att undvika att skada kontaktens kopparstift.

c. Koppla bort knappcellsbatteriet och kablarna för kortet för ström och volymkontroll från I/O-kortet [3].

d. Ta bort M2x3.5-skruvarna (2) som håller fast I/O-kortet på den bärbara datorns chassi [1].

e. Lyft bort I/O-kortet från den bärbara datorns chassi [2].

28 Ta bort och installera komponenter

Installera indata/utdata-kortet

Steg

1. Sätt I/O-kortet på plats i den bärbara datorn.

2. Dra åt M2x3,5-skruvarna (2) som håller fast I/O-kortet i den bärbara datorn.

3. Anslut knappcellsbatteriet och kablarna för kortet för ström och volymkontroll till kontakten på I/O-kortet.

4. Anslut I/O-kortskabeln till dess kontakt på moderkortet.

5. Fäst limremsan för att sätta fast I/O-kortskabeln och frigör kopparspärren.

6. Installera: a.

batteriet

b.

kåpan

7. Följ anvisningarna i

När du har arbetat inuti datorn

.

Ta bort och installera komponenter 29

Pekskiva

Ta bort pekplattan

Steg

1. Följ anvisningarna i

Innan du arbetar inuti datorn .

2. Ta bort: a.

kåpan

b.

batteriet

3. Så här tar du bort styrplattans metallfäste: a. Dra bort mylartejpen som håller fast högtalarkabeln i den bärbara datorn [1].

b. Ta bort M2x2-skruvarna (4) som håller fast styrplattkortet på den bärbara datorns chassi [2].

c. Lyft bort styrplattans metallfäste från den bärbara datorns chassi [3].

4. Om du vill lossa pekplattan: a. Dra bort mylartejpen som håller fast styrplattans fäste i den bärbara datorn [1].

b. Lyft upp spärren och frigör styrplattans kabel på moderkortet [2].

c. Dra i styrplattans kabel för att frigöra den från limremsan som fäster kabeln i den bärbara datorn.

30 Ta bort och installera komponenter

5. Så här tar du bort styrplattans kort: a. Ta bort M2x2-skruvarna (4) som håller fast styrplattan på den bärbara datorn [1].

b. Lyft bort styrplattan från den bärbara datorns chassi [2].

Ta bort och installera komponenter 31

Installera pekplattan

Steg

1. Placera styrplattskortet på den bärbara datorn.

2. Dra åt M2x2-skruvarna (4) för att fästa styrplattan på den bärbara datorn.

3. Placera metallfliken över styrplattan.

4. Dra åt M2x2-skruvarna (4) som håller fast metallfliken.

5. Anslut kabeln till styrplattan och tangentbordets dotterkort till kontakterna på moderkortet

6. Installera: a.

batteriet

b.

kåpan

7. Följ anvisningarna i

När du har arbetat inuti datorn

.

Bildskärmsenhet

Ta bort bildskärmsenheten

Steg

1. Följ anvisningarna i

Innan du arbetar inuti datorn .

2. Ta bort: a.

kåpan

b.

batteriet

c.

WLAN-kort

3. Lossa bildskärmsmonteringen genom att: a. Dra bort limremsorna som fäster bildskärmskabeln pekskärmskortets kablar [1] [2].

b. Öppna spärrarna och koppla bort bildskärmskabeln och pekskärmskortets kablar från moderkortet [3] [4].

32 Ta bort och installera komponenter

4. Vänd på datorn och öppna skärmen.

5. Så här tar du bort bildskärmsenheten: a. Ta bort skruvarna som håller fast bildskärmsenheten i den bärbara datorns chassi [1].

b. Lyft bort bildskärmsenheten från den bärbara datorns chassi [2].

Ta bort och installera komponenter 33

34 Ta bort och installera komponenter

Installera bildskärmsenheten

Steg

1. Rikta in bildskärmsenheten med skruvhållarna på den bärbara datorns chassi.

2. Dra åt skruven för att sätta fast bildskärmsenheten på den bärbara datorns chassi.

3. Stäng skärmen och vänd på den bärbara datorn.

4. Anslut kablarna för kortet till bildskärmen och pekskärmen till kontakterna på moderkortet.

5. Fäst limremsorna för att sätta fast kablarna till bildskärmens och pekskärmens kortkablar.

6. Installera: a.

WLAN-kort

b.

batteriet

c.

kåpan

7. Följ anvisningarna i

När du har arbetat inuti datorn

.

Bildskärmspanelen

Ta bort bildskärmspanelen

Om denna uppgift

Ta bort och installera komponenter 35

Steg

1. Följ anvisningarna i

Innan du arbetar inuti datorn .

2. Ta bort: a.

baskåpa

b.

batteri

c.

bildskärmsenhet

3. Så frisläpper du bildskärmspanelen: a. Använd en plastrits och bänd loss bildskärmskåpan i kanterna för att frigöra den från bildskärmsenheten [1].

b. Lyft bort bildskärmskåpan från bildskärmsenheten [2].

OBS: Tryck jämnt på alla sidor av bildskärmskåpan för att undvika skador på klipsen.

c. Lossa bildskärmskabeln och kabeln för pekskärmskortet under bildskärmsgångjärnet [3].

4. Lyft upp och ta bort bildskärmspanelen från systemet.

Installera bildskärmspanelen

Steg

1. Dra bildskärmskabeln och kabeln för pekskärmskortet på bildskärmsgångjärnet.

2. Placera bildskärmspanelen på bildskärmens baksida och tryck längs kanterna för att fästa den.

3. Installera: a.

bildskärmsenhet

b.

batteri

c.

baskåpa

4. Följ anvisningarna i

När du har arbetat inuti datorn

.

36 Ta bort och installera komponenter

Bildskärmsgångjärnen

Ta bort bildskärmsgångjärnen

Steg

1. Följ anvisningarna i

Innan du arbetar inuti datorn .

2. Ta bort: a.

baskåpa

b.

batteri

c.

bildskärmsenhet

d.

bildskärmspanelen

3. Ta bort bildskärmsgångjärnen så här: a. Lossa WLAN-antennkablarna från höger gångjärnsfäste [1].

b. Lossa bildskärmskabeln och kabeln för pekskärmskortet under bildskärmsgångjärnet [2].

c. Ta bort de sex (M 2,5 x5) och två (M2x2) skruvarna från vänster och höger gångjärn [3].

Installera bildskärmsgångjärnen

Steg

1. Placera bildskärmsgångjärnen på bildskärmens baksida.

2. Montera de sex (M2,5x5) och två (M2x2) skruvarna på vänster och höger gångjärn.

3. Dra bildskärmskabeln och kabeln för pekskärmskortet på bildskärmsgångjärnet.

Ta bort och installera komponenter 37

4. Installera: a.

bildskärmspanelen

b.

bildskärmsenhet

c.

batteri

d.

baskåpa

5. Följ anvisningarna i

När du har arbetat inuti datorn

.

Bildskärmskåpa

Ta bort bildskärmskåpan

Steg

1. Följ anvisningarna i

Innan du arbetar inuti datorn .

2. Ta bort: a.

kåpan

b.

batteriet

c.

bildskärmsenhet

3. Så här tar du bort bildskärmskåpan: a. Använd en plastrits och bänd loss bildskärmskåpan från kanterna för att frigöra den från bildskärmsenheten [1].

b. Lyft bort bildskärmskåpan från bildskärmsenheten [2].

OBS: Tryck jämnt på alla sidor av bildskärmskåpan för att undvika att skada spännena.

c. Frigör bildskärmskabeln pekskärmskortets kabel under bildskärmsgångjärnet [3].

38 Ta bort och installera komponenter

Installera bildskärmskåpan

Steg

1. Dra bildskärmskabeln och pekskärmskortets kabel till bildskärmsgångjärnet.

2. Sätt bildskärmskåpan på bildskärmsenheten och tryck längs kanterna för att sätta fast den.

3. Installera: a.

bildskärmsenhet

b.

batteriet

c.

kåpan

4. Följ anvisningarna i

När du har arbetat inuti datorn

.

Kamera

Ta bort kameran

Steg

1. Följ anvisningarna i

Innan du arbetar inuti datorn .

2. Ta bort: a.

kåpan

b.

batteriet

c.

bildskärmsenhet

d.

bildskärmskåpa

3. Så tar du bort kameran: a. Använd en plastrits för att frigöra kameramodulen från bildskärmspanelen [1] [2].

b. Koppla bort kamerakabeln från kameramodulen [3].

Ta bort och installera komponenter 39

Installera kameran

Steg

1. Anslut kamerakabeln till kontakten på kameramodulen.

2. Sätt in kameramodulen i facket på bildskärmspanelen.

3. Installera: a.

bildskärmskåpa

b.

bildskärmsenhet

c.

batteriet

d.

kåpan

4. Följ anvisningarna i

När du har arbetat inuti datorn

.

Bildskärmens (EDP)-kabel

Ta bort bildskärmskabeln

Steg

1. Följ anvisningarna i

Innan du arbetar inuti datorn

.

2. Ta bort: a.

kåpan

b.

batteriet

c.

bildskärmsenhet

40 Ta bort och installera komponenter

d.

bildskärmskåpa

3. Ta bort bildskärmskabeln så här: a. Ta bort den självhäftande tejpen och dra i haken för att lossa kablarna [1].

OBS: Ta bort tejpen försiktigt så att den kan återanvändas.

b. Koppla bort sensorkortets kabel och bildskärmskabeln från bildskärmspanelen [2].

c. Lyft bort bildskärmskabeln från bildskärmspanelen [3].

Installera bildskärmskabeln

Steg

1. Dra bildskärmskabeln genom platshållarna på bildskärmspanelen.

2. Justera bildskärmskabeln längs med kabelhållarna på bildskärmspanelen.

3. Anslut bildskärmskabeln och sensorkortets kabel till kontakterna på bildskärmspanelen.

4. Fäst limremsorna för att sätta fast bildskärmskabeln och sensorkortets kabel.

5. Installera: a.

bildskärmskåpa

b.

bildskärmsenhet

c.

batteriet

d.

kåpan

Ta bort och installera komponenter 41

6. Följ anvisningarna i

När du har arbetat inuti datorn

.

Port för nätanslutning

Ta bort strömkontaktporten

Steg

1. Följ anvisningarna i

Innan du arbetar inuti datorn .

2. Ta bort: a.

kåpan

b.

batteriet

3. Så tar du bort strömkontaktporten: a. Koppla bort kabeln till strömkontaktporten från kontakten på moderkortet [1].

b. Ta bort skruven M2x3 (1) som håller fast strömkontaktporten i den bärbara datorn [2].

c. Lyft ur strömkontaktporten från datorn den bärbara datorn [3].

Installera strömkontaktporten

Steg

1. Sätt in strömkontaktporten i facket på den bärbara datorn.

42 Ta bort och installera komponenter

2. Dra åt skruven M2x3 (1) som håller fast strömkontaktporten i den bärbara datorn.

3. Anslut kabeln till nätadapterporten till kontakten på moderkortet.

4. Installera: a.

batteriet

b.

kåpan

5. Följ anvisningarna i

När du har arbetat inuti datorn

.

Moderkort

Ta bort moderkortet

Steg

1. Följ anvisningarna i

Innan du arbetar inuti datorn .

2. Ta bort: a.

kåpan

b.

batteriet

c.

hårddisk

d.

minnesmodul

e.

knappcellsbatteri

f.

WLAN-kort

g.

systemfläkt

h.

kylfläns

3. Så här kopplar du bort följande kablar från moderkortet: a. Lyft spärren och koppla bort pekskärmens kablar och bildskärmskabeln [1].

b. Dra i plastspärren och frigör I/O-kortskabeln på moderkortet [2].

c. Dra bort etiketten för att koppla bort hårddiskkabeln på moderkortet [3] d. Lyft spärren och frigör styrplattans kabel [4].

e. Koppla bort kabeln till tangentbordets bakre lock [5].

f. Lyft upp haken och lossa tangentbordskabeln [6].

g. Lyft upp haken och lossa LED-kabeln [7] h. Koppla bort högtalarkabeln på moderkortet [8].

i.

Koppla bort kabeln till strömkontaktporten från moderkortet [9].

Ta bort och installera komponenter 43

j.

Ta bort metallfästets skruvar (2) som fäster USB Type-C i moderkortet [1].

k. Lyft bort metallfästet från moderkortet [2].

44 Ta bort och installera komponenter

4. Ta bort moderkortet genom att: a. Ta bort skruvarna (3) som håller fast moderkortet i den bärbara datorn [1].

b. Lyft bort moderkortet från den bärbara datorn [2].

Ta bort och installera komponenter 45

Installera moderkortet

Steg

1. Placera styrplattskortet på den bärbara datorn.

2. Dra åt skruvarna för att fästa systemkortet på den bärbara datorn.

3. Anslut följande kablar till kontakterna på moderkortet: a. bildskärmskabel b. tangentbordskabel c. pekplattans kabel d. strömkontaktporten e. hårddiskkabeln f. högtalarkabel g. LED-kabel h. tangent bordets bakgrunds kabel i.

I/O-kortkabel

4. Placera metallfästet och fäst skruvarna (2) som fäster USB Type-C på moderkortet.

5. Sätt fast tejpen för att fästa i/O-kortets, bildskärmens och pekskärmens kablar.

6. Installera: a.

kylfläns

b.

systemfläkt

c.

WLAN-kort

d.

knappcellsbatteri

e.

minnesmodul

f.

hårddisk

g.

batteri

h.

baskåpa

7. Följ anvisningarna i

När du har arbetat inuti datorn.

.

Handledsstöd

Ta bort handledsstödet

Steg

1. Följ anvisningarna i

Innan du arbetar inuti datorn .

2. Ta bort: a.

kåpan

b.

batteriet

c.

WLAN-kort

d.

kort för ström och volymkontroll

e.

minnesmodul

f.

hårddisk

g.

knappcellsbatteri

h.

systemfläkt

i.

pekskiva

j.

kylfläns

k.

I/O-kort

l.

LED-kort

m.

strömkontaktporten

n.

bildskärmsenhet

o.

högtalare

p.

moderkort

46 Ta bort och installera komponenter

Handledsstödet är den sista komponenten efter att alla komponenterna har tagits bort.

Installera handledsstödet

Steg

1. Placera handledsstödet på en plan yta.

2. Installera: a.

moderkort

b.

högtalare

c.

bildskärmsenhet

d.

strömkontaktporten

e.

I/O-kort

f.

LED-kort

g.

kylfläns

h.

pekskiva

i.

systemfläkt

j.

knappcellsbatteri

k.

hårddisk

l.

WLAN-kort

m.

minnesmodul

n.

kort för ström och volymkontroll

o.

batteriet

p.

kåpan

3. Följ anvisningarna i

När du har arbetat inuti datorn

.

Ta bort och installera komponenter 47

3

Teknik och komponenter

Nätadapter

Den här bärbara datorn levereras med en nätadapter på 45 W. Den här adaptern använder en E4-kontakt.

VARNING: När du kopplar bort nätadapterkabeln från den bärbara datorn ska du hålla tag i kontakten, inte i sladden, och dra ut den försiktigt men bestämt så att sladden inte skadas.

VARNING: Nätadaptern är kompatibel med eluttag i hela världen. Eluttag och elkontakter kan dock se olika ut i olika länder. Om du använder felaktiga sladdar eller kopplar sladdar eller kontaktdosor på fel sätt, kan brand uppstå eller utrustningen skadas.

Processorer

Den bärbara datorn levereras med följande processorer:

● Intel Pentium-4405U

● Intel Core i3-6100U

● Intel Core i5-6200U

● Intel Core i5-6300U

OBS: Klockhastigheten och prestanda varierar beroende på arbetsbelastning och andra variabler.

Skylake-processor

Intel Skylake är uppföljaren till processorn Intel® Broadwell. Det är en ny mikroarkitekturdesign där en befintlig processteknik används. Den kommer att kallas 6:e generationens Intel Core. Liksom Broadwell finns Skylake i fyra varianter med suffixen SKL-Y, SKL-H och SKL-U.

Skylake omfattar även processorerna Core i7, i5, i3, Pentium och Celeron.

Processorns prestandaegenskaper

Följande tabell illustrerar tillgänglig prestanda för varje Skylake.

Tabell 2. Prestandafunktioner

Funktion

Allmänna funktioner

Funktionsbeskrivning SKL-Y

Kärnor med dubbla kärnor

CPU/minne/grafisk

överklockning

Nej

Nej Intel Extreme Tuning

Utility

Intel Hyper-Threading

Technology

Intel Smart Cache-teknik med last level cache

Ja

Ja

Nej

Ja

Ja

SKL-U med dubbla kärnor

Nej

Ja

Ja

SKL-H med dubbla kärnor

Ja

Ja

48 Teknik och komponenter

Tabell 2. Prestandafunktioner (fortsättning)

Funktion Funktionsbeskrivning SKL-Y

(LLC)-delning mellan processorns och grafikkortets kärnor

Intel Smart Sound

Technology

Ja

Bildskärm

Medier

Beräkna

Platform maskinvara

Minne

Intel Turbo Boost

Technology 2.0

Ja

Last Level Cache (LLC) Upp till 4 m

Spänning optimerare

3 oberoende bildskärmsstöd

HDMI 2.0 bildskärm @

60Hz

DP/eDP bildskärm

@60Hz

Ja

Ja

3 840 × 2 160

3 840 × 2 160

Ja eDP 1.3, stöd för MPO,

NV12

Intel Built-in Visuals

(Intels inbyggda grafikfunktioner)

OpenCL 2.0

14 nm-process

Ja

Ja

Ja

Nej 16PCIe-grafikbanor (kan konfigureras som 1x16 eller 2x8 eller 1x8+2x4)

PCIe Gen3.0-stöd

Växlingsbar grafik

(mjukvarustyrt)

Memory Type

(minnestyp)

Nej

Nej

LPDDR3

DDR3L

SKL-U

Ja

Ja

3 840 × 2 160

4 096 x 2 304

Ja

Ja

Nej

Ja

Nej

Upp till 4 m meddelas senare

Ja

Nej

Ja

SKL-H

Ja

Ja ja

Ja

Ja

Upp till 4 m meddelas senare

Ja

3 840 × 2 160

4 096 x 2 304

Ja

Ja

Ja

Ja

Kontakt/minne nedåt

Hastighet

Högsta kapacitet

Operativsystem stöd

Windows 10 (64-bitars) Ja

Windows 7 (64bitars/32-bitars)

Ja

Windows 8.1 (64-bitars) Ja

Minne nedåt

● 1 866 MT/s för

LPDDR3

● 1 600 MT/s för DDR3L

LPDDR3-16 GB

DDR3L-4 GB

● LPDDR3

● DDR3L

● DDR4

SODIMM

● 1 866 MT/s för

LPDDR3

● 1 600 MT/s för

DDR3L

● 2 133 MT/s för DDR4

● LPDDR3

● DDR3L

● DDR4

SODIMM

● 1 866 MT/s för LPDDR3

● 1 600 MT/s för DDR3L

● 2 133 MT/s för DDR4

● DDR3L-16 GB

● LPDDR3-16 GB

● DDR4=32 GB

Ja

Ja

● DDR3L-16 GB

● LPDDR3-16 GB

● DDR4=32 GB

Ja

Ja

Ja Ja

Teknik och komponenter 49

Tabell 2. Prestandafunktioner (fortsättning)

Funktion Funktionsbeskrivning SKL-Y

Linux (kärna och tillhörande moduler)

Ja

Chrome

Android

Ja

Nej

SKL-U

Ja

Ja

Nej

Identifiera processorer i Windows 10

Steg

1. Tryck på Sök på Internet och Windows .

2. Skriv Device Manager .

3. Tryck på Processor .

Processorinformation visas.

Verifierar processoranvändningen i

Aktivitetshanteraren

Steg

1. Högerklicka på aktivitetsfältet.

2. Välj Starta Aktivitetshanteraren .

Fönstret Aktivitetshanteraren visas.

3. Tryck på fliken Prestanda i fönstret Aktivitetshanteraren .

Processorernas prestandadetaljer visas.

SKL-H

Ja

Nej

Nej

50 Teknik och komponenter

Verifierar processoranvändningen i Resursövervakaren

Steg

1. Högerklicka på aktivitetsfältet.

2. Välj Starta Aktivitetshanteraren .

Fönstret Aktivitetshanteraren visas.

3. Tryck på fliken Prestanda i fönstret Aktivitetshanteraren .

Processorernas prestandadetaljer visas.

4. Klicka på Öppna Resursövervakaren .

Hämta drivrutinen för kretsuppsättning

Steg

1. Starta den bärbara datorn.

2. Gå till Dell.com/support .

3. Klicka på Product Support (Produktsupport) , ange servicenumret för din bärbara dator och klicka på Submit (Skicka) .

OBS: Om du inte har servicenumret, använd automatisk identifiering eller slå upp din bärbara dator manuellt.

4. Klicka på Drivers and Downloads (drivrutiner och hämtningar) .

5. Välj det operativsystem som är installerat på den bärbara datorn.

6. Bläddra nedför sidan, expandera Chipset (Kretsuppsättning) , och välj drivrutin för kretsuppsättningen.

7. Tryck på Download file (Hämta fil) för att ladda ner den senaste versionen av drivrutinen för kretsuppsättningen till din surfplatta.

8. Navigera till mappen där du sparade drivrutinfilen när hämtningen är klar.

9. Dubbelklicka på ikonen för drivrutinen och följ anvisningarna på skärmen.

Kretsuppsättningar

Alla bärbara datorer eller notebook kommunicerar med processorn via chipsetet. Den här bärbara datorn levereras med Intel Mobile

CM238.

Teknik och komponenter 51

Identifiera kretsuppsättningen i Enhetshanteraren i Windows 10

Steg

1. Högerklicka på startmenyn .

2. Klicka på Enhetshanteraren .

3. Expandera Systemenheter och sök efter kretsuppsättningen.

Grafikalternativ

Den här bärbara datorn levereras med följande alternativ för grafikkretsuppsättningen:

● Intel HD Graphics 510 – Intel Pentium

● Intel HD Graphics 520 – Intel Core i3/i5

Hämta drivrutiner

Steg

1. Slå på den bärbara datorn.

2. Gå till Dell.com/support .

3. Klicka på Product Support (Produktsupport) , ange servicenumret för din bärbara dator och klicka på Submit (Skicka) .

OBS: Om du inte har servicenumret, använd automatisk identifiering eller slå upp din bärbara dator manuellt.

4. Klicka på Drivers and Downloads (drivrutiner och hämtningar) .

5. Välj det operativsystem som är installerat på den bärbara datorn.

6. Bläddra nedåt på sidan och välj den drivrutin som ska installeras.

7. Klicka på Download File (hämta fil) för att ladda ner drivrutinen för din bärbara dator.

8. Navigera till mappen där du sparade drivrutinfilen när hämtningen är klar.

9. Dubbelklicka på ikonen för drivrutinsfilen och följ anvisningarna på skärmen.

52 Teknik och komponenter

Identifiera bildskärmsadapter

Steg

1. Högerklicka på startmenyn.

2. Klicka på Enhetshanteraren.

3. Expandera bildskärmskort .

Bildskärmsadaptrar visas.

Ändra skärmupplösning

Steg

1. Högerklicka på skrivbordet och markera Bildskärmsinställningar .

2. Tryck eller klicka på Display Settings (bildskärmsinställningar) .

Inställningsfönstret visas.

3. Rulla nedåt och välj Advanced Display Settings (avancerade bildskärmsinställningar) .

De avancerade inställningarna visas.

4. Välj den upplösning som krävs från listrutan och klicka på Verkställ .

Rotera bildskärmen

Steg

1. Högerklicka på skrivbordet.

En undermeny visas.

2. Välj Grafikalternativ > Rotation och välj ett av följande:

● Vrid till Normal

● Vrid till 90 grader

● Vrid till 180 grader

● Vrid till 270 grader

Nästa Steg

OBS: Skärmen kan även roteras med hjälp av följande tangentkombinationer:

● Ctrl + Alt + uppåtpil (Rotera till normal)

● Högerpil (Rotera 90 grader)

● Nedåtpil (Rotera 180 grader)

● Vänsterpil (Rotera 270 grader)

Teknik och komponenter 53

Visningsalternativ

Surfplattan har en 13,3-tums FHD med upplösningen 1 920 x 1 080 (max).

Justera ljusstyrkan i Windows 10

Om denna uppgift

Så aktiverar eller inaktiverar du automatisk justering av skärmens ljusstyrka:

Steg

1. Svep inåt från den högra kanten för att öppna Åtgärdscenter.

2. Tryck eller klicka på Alla inställningar > System > Skärm .

3. Använd reglaget Ljusstyrkenivå för att justera ljusstyrkan manuellt.

Rengöring av bildskärmen

Steg

1. Kontrollera om det finns fläckar eller områden som måste rengöras.

2. Använd en mikrofiberduk för att avlägsna uppenbart damm och borsta försiktigt bort eventuella dammpartiklar.

3. Lämpliga rengöringssatser ska användas för rengöring och för att bevara skärmen i rent och ofördärvat skick.

OBS: Spraya aldrig rengöringsmedel direkt på skärmen; spraya den på rengöringsduken.

4. Torka försiktigt av skärmen med cirkelrörelser. Tryck inte hårt på trasan.

OBS: Tryck inte hårt och rör inte vid skärmen med fingrarna; annars kan det uppstå oljiga fingeravtryck och fläckar.

OBS: Lämna inte vätska på skärmen.

5. Ta bort all överflödig fukt eftersom det kan skada skärmen.

6. Låt bildskärmen torka ordentligt innan du slår på den.

7. För fläckar som är svåra att ta bort ska du upprepa proceduren tills skärmen är ren.

Använda pekskärmen i Windows 10

Om denna uppgift

Följ dessa steg för att aktivera eller avaktivera pekskärmen:

Steg

1. Högerklicka på startmenyn.

2. Välj Kontrollpanelen .

3. Tryck på Penna och inmatningsenheter i Kontrollpanelen .

4. Tryck på Peka -fliken.

5. Välj Use your finger as an input device (använd fingret som inmatningsenhet) för att aktivera pekskärmen. Avmarkera kryssrutan om du vill inaktivera pekskärmen.

Ansluta till externa bildskärmsenheter

Om denna uppgift

Följ dessa steg för att ansluta den bärbara datorn till en extern bildskärmsenhet:

54 Teknik och komponenter

Steg

1. Kontrollera att den externa bildskärmen är påslagen och anslut bildskärmskabeln till en videoport på den bärbara datorn.

2. Tryck på Windows-logotyptangenten.

3. Välj ett av följande lägen:

● Endast PC-skärm

● Duplicera

● Utöka

● Endast Andra skärmen

OBS: Mer information finns i dokumentet som levererades med bildskärmsenheten.

Realtek ALC3253 Waves MaxxAudio Pro-styrenhet

Den här bärbara datorn levereras med integrerad Realtek ALC3253-CG Waves MaxxAudio Pro-styrenhet. Det är en högkvalitativ ljudcodec utformad för stationära och bärbara Windows datorer.

Hämta ljuddrivrutinen

Steg

1. Starta den bärbara datorn.

2. Gå till www.Dell.com/support .

3. Klicka på Produktsupport , ange servicenumret för din bärbara dator och klicka på Skicka .

OBS: Om du inte har servicenumret, använd automatisk identifiering eller slå upp din bärbara dator manuellt.

4. Klicka på Drivers and Downloads (drivrutiner och hämtningar) .

5. Välj det operativsystem som är installerat på den bärbara datorn.

6. Bläddra nedåt på sidan och expandera Audio .

7. Välj ljuddrivrutinen.

8. Tryck på Download file (Hämta fil) för att ladda ner den senaste versionen av drivrutinen för kretsuppsättningen till din surfplatta.

9. Navigera till mappen där du sparade ljuddrivrutinfilen när hämtningen är klar.

10. Dubbelklicka på ikonen för ljuddrivrutinen och följ anvisningarna på skärmen.

Identifiera ljudstyrenheten i Windows 10

Steg

1. Svep från den högra kanten för att komma åt Action center (åtgärdscenter) och välj All Settings (alla inställningar) .

2. Skriv Device Manager i sökrutan och välj Enhetshanteraren från den vänstra rutan.

3. Expandera Ljud-, video- och spelstyrenheter .

Ljudstyrenheten visas.

Tabell 3. Identifiera ljudstyrenheten i Windows 10

Före installation Efter installation

Teknik och komponenter 55

Ändra ljudinställningarna

Steg

1. Knacka eller tryck på Search the web and Windows (sök på webben och i Windows) och skriv Dell Audio .

2. Starta Dell Audio-verktyget från den vänstra rutan.

WLAN-kort

Den här bärbara datorn stöder Intel Dual Band Wireless AC 7265-kort

OBS: Qualcomm xxxxxx (till exempel: QCA61x4A) är en produkt som tillhör Qualcomm Technologies, Inc

Skärmalternativ för säker start

Alternativ

Secure Boot

Enable

Expert Key

Management

Beskrivning

Det här alternativet aktiverar eller inaktiverar funktionen för säker start .

● Disabled (inaktiverad)

● Enabled (aktiverad)

Standardinställning: Enabled (aktiverad)

Här kan du manipulera databaserna för säkerhetsnyckeln endast om systemen står i Custom Mode (anpassat läge). Alternativet Enable Custom Mode (Aktivera anpassat läge) har avaktiverats som standard. Alternativen

är:

● PK

● KEK

● db

● dbx

Om Custom Mode (anpassat läge) aktiveras visas de relevanta alternativen för PK, KEK, db, och dbx .

Alternativen är:

● Save to File (spara till fil) – Sparar nyckeln till en fil som väljs av användaren

● Replace from File (ersätt från fil) – ersätter den aktuella nyckeln med en nyckel från en fil som väljs av användaren

● Append from File (bifoga från fil) – bifogar en nyckel till den aktuella databasen från en fil som väljs av användaren

● Delete (ta bort) – tar bot nyckeln som har valts

● Reset All Keys (återställ alla nycklar) – återställer till standardinställning

● Delete All Keys (ta bort alla nycklar) – tar bort alla nycklar

OBS: Om Custom Mode (anpassat läge) avaktiveras kommer alla ändringar som har gjorts att raderas och nycklarna återställs till standardinställningarna.

Hårddiskalternativ

Den här bärbara datorn stöder standardhårddiskar, M.2 SATA SSD-hårddiskar och M.2 PCIe NVMe-enheter.

Identifiera hårddisken i Windows 10

Steg

1. Högerklicka på startmenyn

2. Välj Enhetshanteraren och expandera Hårddiskar .

56 Teknik och komponenter

Hårddisken visas under Diskenheter .

Identifiera hårddisken i BIOS

Steg

1. Starta eller starta om systemet.

2. När Dell-logotypen visas gör du följande för att öppna BIOS-inställningsprogrammet:

● Med tangentbord – Tryck på F2 tills du ser ett meddelande om att BIOS-inställningsprogrammet öppnas. Öppna menyn med startalternativ genom att trycka på F12.

Hårddisken finns med under den Systeminformation under gruppen Allmänt .

USB-funktioner

USB (Universal Serial Bus) lanserades 1996. Det förenklade drastiskt anslutningen mellan värddatorer och kringutrustning, till exempel möss, tangentbord, externa drivrutiner och skrivare.

Låt oss med hjälp av nedanstående tabell ta en snabb titt på hur USB har utvecklats.

Tabell 4. Utveckling av USB

Typ Dataöverföringshastighet

USB 2.0

480 Mbps

USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 5 Gbps

USB 3.1 Gen 2 10 Gbps

Kategori

Hög hastighet

Superhastighet

Superhastighet

Introduktionsår

2000

2010

2013

USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 (SuperSpeed USB)

I många år har USB 2.0 varit den rådande gränssnittsstandarden i PC-världen med omkring 6 miljarder sålda enheter, men behovet av

ännu högre hastighet växer i och med att datorhårdvaran blir allt snabbare och kraven på bandbredd allt större. USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 är svaret på konsumenternas krav med en hastighet som i teorin är 10 gånger snabbare än föregångaren. I korthet har USB 3.1 Gen 1 följande egenskaper:

● Högre överföringshastigheter (upp till 5 Gbit/s)

● Ökad maximal bussprestanda och ett mer effektivt strömutnyttjande för bättre samverkan med energislukande enheter.

● Nya energisparfunktioner.

● Dataöverföring med full duplex och stöd för nya överföringstyper.

● Bakåtkompatibilitet med USB 2.0.

● Nya kontakter och kablar.

I avsnitten som följer behandlas några av de vanligaste frågorna angående USB 3.0/USB 3.1 Gen 1.

Teknik och komponenter 57

Hastighet

För närvarande finns det tre hastighetslägen som definieras i den senaste specifikationen för USB 3.0/USB 3.1 Gen 1, nämligen

SuperSpeed, Hi-Speed och Full-Speed. Det nya SuperSpeed-läget har en överföringshastighet på 4,8 Gbit/s. Specifikationen omfattar fortfarande USB-lägena Hi-Speed och Full-Speed, eller vad som brukar kallas USB 2.0 och USB 1.1. Dessa lägen är fortfarande långsammare (480 Mbit/s respektive 12 Mbit/s), men finns kvar för att säkerställa bakåtkompatibilitet.

USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 ger en mycket högre prestanda tack vare följande tekniska förändringar:

● En ytterligare fysisk buss har lagts till parallellt med den befintliga USB 2.0-bussen (se bilden nedan).

● USB 2.0 hade tidigare fyra ledningar (ström, jord och ett ledningspar för differentiella data). Med USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 tillkommer ytterligare fyra, vilket ger två par för differentialsignaler (för mottagning och sändning) för en kombination av totalt åtta anslutningar i kontakter och kablar.

● USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 använder ett dubbelriktat datagränssnitt i stället för den lösning med halv duplex som USB 2.0 använder. Detta ger en tiofaldig ökning av den teoretiska bandbredden.

Med dagens ständigt ökande krav på dataöverföringar med HD-videoinnehåll, lagringsenheter med terabyte-kapacitet, digitala kameror med högt megapixelvärde osv. räcker det inte alltid med hastigheten hos USB 2.0. Dessutom kan ingen USB 2.0-anslutning någonsin komma i närheten av en teoretisk maximal genomströmningshastighet på 480 Mbit/s, vilket innebär dataöverföringar vid 320 Mbit/s (40

MB/s) – den realistiska maxhastigheten. På samma sätt kommer anslutningar med USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 aldrig att uppnå 4,8 Gbit/s. Vi kommer antagligen att få se en realistisk maxhastighet på 400 MB/s med overhead. Med den hastigheten är USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 tio gånger snabbare än USB 2.0.

Program

USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 öppnar upp överföringsbanorna och ger enheterna mer utrymme att leverera bättre övergripande prestanda. I fall där USB-video nätt och jämnt var uthärdligt tidigare (både vad det gällde maximal upplösning, väntetid och videokomprimering) är det enkelt att föreställa sig att en bandbredd som är 5–10 gånger större gör att det fungerar mycket bättre. Single-Link DVI kräver en genomströmning på nästan 2 Gbit/s. I fall där 480 Mbit/s var begränsande är 5 Gbit/s mer än lovande. Med den utlovade hastigheten på

4,8 Gbit/s kommer standarden att passa utmärkt i en del produkter som tidigare inte alls var lämpade för USB, som externa RAIDlagringssystem.

I tabellen nedan visas några av de tillgängliga produkterna med SuperSpeed USB 3.0/USB 3.1 Gen 1:

● Externa USB 3.0/USB 3.1 Gen 1-hårddiskar för stationär dator

● Portabla USB 3.0/USB 3.1 Gen 1-hårddiskar

● Dockningsstationer och adaptrar med USB 3.0/USB 3.1 Gen 1

● Flashenheter och läsare med USB 3.0/USB 3.1 Gen 1

● Solid State-hårddiskar med USB 3.0/USB 3.1 Gen 1

● RAID-system med USB 3.0/USB 3.1 Gen 1

58 Teknik och komponenter

● Optiska medieenheter

● Multimedieenheter

● Nätverkshantering

● Adapterkort och hubbar med USB 3.0/USB 3.1 Gen 1

Kompatibilitet

Det som är så bra är att USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 redan från starten har utformats för att fungera smidigt tillsammans med USB 2.0. Även om USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 kräver nya fysiska anslutningar och därmed nya kablar för att kunna utnyttja hastigheten i det nya protokollet, behåller själva anslutningen samma rektangulära form med de fyra USB 2.0-kontakterna på exakt samma ställe som tidigare. På USB

3.0/USB 3.1 Gen 1-kablarna finns fem nya kontakter för oberoende mottagning och sändning av data som endast fungerar när de ansluts till en riktig SuperSpeed USB-anslutning.

Windows 8/10 har inbyggt stöd för USB 3.1 Gen 1-styrenheter. Detta i motsats till tidigare versioner av Windows, som fortsätter att kräva separata drivrutiner för USB 3.0/USB 3.1 Gen 1-styrenheter.

Microsoft har meddelat att Windows 7 kommer att ha stöd för USB 3.1 Gen 1, kanske inte direkt men genom ett kommande Service Pack eller en uppdatering. Det är inte uteslutet att tro att en lyckad lansering av stöd för USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 i Windows 7 kommer att leda till att SuperSpeed även finner sin väg till Vista. Microsoft har bekräftat detta genom att konstatera att de flesta av deras partners anser att även Vista bör ha stöd för USB 3.0/USB 3.1 Gen 1.

HDMI 1.4

Det här ämnet beskriver HDMI 1.4 och dess funktioner och fördelar.

HDMI (High-Definition Multimedia Interface) är ett okomprimerat, helt digitalt ljud-/videogränssnitt som stöds av branschen. HDMI ger ett gränssnitt mellan vilken kompatibel digital ljud-/videokälla som helst, t.ex. en DVD-spelare eller A/V-mottagare, och en kompatibel digital ljud- och/eller bildskärmsenhet, t.ex. en digital TV (DTV). De avsedda användningsområdena för HDMI-TV-apparater och DVD-spelare. De främsta fördelarna är att mängden kablar minskar och att innehållet skyddas. HDMI stöder standardvideo, förbättrad video eller HD-video plus flerkanaligt digitalt ljud via en och samma kabel.

OBS: HDMI 1.4 ger stöd för 5.1-kanalsljud.

HDMI 1.4, funktioner

● HDMI-Ethernetkanal – Lägger till nätverksfunktion med hög hastighet till en HDMI-länk, vilket gör att användarna kan dra full nytta av enheter som använder IP utan någon separat Ethernet-kabel

● Returkanal för ljud – Gör att en HDMI-ansluten TV med en inbyggd mottagare kan skicka ljuddata ”uppströms” till ett surroundljudsystem, vilket eliminerar behovet av en separat ljudkabel

● 3D – Definierar indata/utdata-protokoll för de vanligaste 3D-videoformaten, vilket möjliggör spel i äkta 3D och tillämpningar för 3Dhemmabiosystem

● Innehållstyp – Signalering av innehållstyp i realtid mellan skärm och källenheter, vilket gör att en TV kan optimera bildinställningarna baserat på innehållstyp

● Additional Color Spaces (Ytterligare färgrymder) – Lägger till stöd för ytterligare färgmodeller som används inom digitalfoto och datorgrafik

● Stöd för 4K – Möjliggör videoupplösningar på betydligt mer än 1080 p och har stöd för nästa generation skärmar som tävlar med de

Digital Cinema-system som används på många kommersiella biografer

● HDMI Micro-kontakt – En ny, mindre kontakt för mobiltelefoner och andra bärbara enheter som hanterar videoupplösningar på upp till 1080 p

● Automotive Connection System – Nya kablar och kontakter för fordonsvideosystem, utformade för att uppfylla de unika kraven som fordonsmiljön ställer samtidigt som de ger äkta HD-kvalitet

Fördelar med HDMI:

● HDMI med hög kvalitet överför okomprimerat digitalt ljud och video för den bästa och skarpaste bildkvaliteten

● HDMI till låg kostnad ger kvaliteten och funktionaliteten hos ett digitalt gränssnitt samtidigt som det stöder okomprimerade videoformat på ett enkelt och kostnadseffektivt sätt

● Audio HDMI stöder flera ljudformat från standardstereo- till flerkanaligt surroundljud

Teknik och komponenter 59

● HDMI kombinerar video och flerkanalsljud i en enda kabel, vilket gör att du undviker de kostnader, den komplexitet och den risk för sammanblandning som förknippas med mängden kablar som för närvarande används i A/V-system

● HDMI stöder kommunikation mellan videokällan (exempelvis en DVD-spelare) och DTV, vilket möjliggör nya funktioner

USB PowerShare

USB PowerShare är en funktion som tillåter att externa USB-enheter (dvs. mobiltelefoner, bärbara musikspelare etc.) laddas med det bärbara systemets batteri.

Endast USB-kontakten med en SS+USB+Batteri --> ikonen, kan användas.

Den här funktionen är aktiverad i systeminställningarna under Enheter rubriken. Du kan välja hur mycket batteriladdning som kan användas (bild nedan). Om du ställer in USB PowerShare till 25% får den externa enheten laddas tills batteriet når 25% av den fulla kapaciteten (till exempel 75% av den bärbara batteriladdning är uppladdad).

Kamerans funktioner

Den här bärbara datorn levereras med en framåtvänd kamera med en bildupplösning på 1 280 × 720 (maximalt).

OBS: Kameran sitter högst upp i mitten av bildskärmen.

Identifiera kameran i Enhetshanteraren i Windows 10

Steg

1. I rutan Sök , skriv enhetshanterare , och tryck för att starta det.

2. Under Enhetshanteraren , expandera Bildenheter .

Starta kameran

Om denna uppgift

Om du vill starta kameran öppnar du ett program som använder kameran. Om du till exempel trycker på Skype-programvaran som medföljde den bärbara datorn, aktiveras kameran. På samma sätt aktiveras webbkameran om du chattar på internet och programmet begär åtkomst till webbkameran.

60 Teknik och komponenter

Starta kameraappen

Steg

1. Tryck på Windows -knappen och välj All apps (Alla appar) .

2. Välj Camera (kamera) från applistan.

3. Om Camera (kamera) appen inte finns i applistan, sök efter den.

Teknik och komponenter 61

Minnesfunktioner

Den här bärbara datorn stöder 4–16 GB DDR4 SODIMM-minne, upp till 2 133 MHz.

Kontrollera systemminnet i Windows 10

Steg

1. Klicka på startmenyn och välj Inställningar > System.

2. Under System , tryck på About (Om) .

Kontrollera systemets minne i systeminställningsprogrammet (BIOS)

Steg

1. Starta eller starta om systemet.

2. Utför följande åtgärder när Dell-logotypen visas

● Med tangentbord – Tryck på F2 tills meddelandet Entering BIOS (öppnar BIOS) visas. Tryck på F12 för att öppna menyn med startalternativ.

3. I den vänstra rutan, välj Settings (Inställningar) General (Allmänt) System Information (Systeminformation) ,

Minnesinformationen visas i den högra rutan.

Testa minnet med hjälp av ePSA

Steg

1. Starta eller starta om systemet.

2. Utför en av följande åtgärder när Dell-logotypen visas:

● Med tangentbord – Tryck på F12 .

Preboot System Assessment (PSA) startar på datorn.

OBS: Om du väntar för länge och operativsystemets logotyp visas bör du vänta tills skrivbordet visas. Stäng av den bärbara datorn och försök igen.

62 Teknik och komponenter

4

Systemspecifikationer

Specifikationer för tangentbordet

Funktion

Antal tangenter

Storlek

Specifikationer

● USA: 80 tangenter

● Storbritannien: 81 tangenter

● Japan: 84 tangenter

● X= 19,05 mm breddsteg

● Y= 18,05 mm breddsteg

Bildskärmsspecifikationer

Funktion Specifikationer

Typ

Höjd

Bredd

Diagonalt

Pekskärm i FHD AG

165,38 mm (6,51 tum)

293,77 mm (11,56 tum)

337,82 mm (13,30 tum)

Maximal upplösning

1920 x 1080

Maximal ljusstyrka 220 nits

Uppdateringshasti ghet

60 Hz

Maximal betraktningsvinkel

(horisontellt)

80/80

Maximal betraktningsvinkel

(vertikalt)

80/80

Bildpunktstäthet 0,153 mm (0,006 tum)

Port- och kontaktspecifikationer

Funktion

Ljud

Video

USB

Specifikationer

Kombination med stereoheadset/mikrofon

● En HDMI 1.4

● DisplayPort över USB Type-C

● En USB Typ C

Systemspecifikationer 63

Funktion

M.2-kort

Specifikationer

● En USB 3.1-port Gen 1 typ A med PowerShare

● en USB 2.0

OBS: USB typ C-porten stöder inte WD15 USB typ C-dockan.

2230 x1 för WLAN + Bluetooth

Kommunikationsspecifikationer

Funktioner

Wireless

Specifikationer

● Qualcomm QCA61x4A 802.11ac Dual Band (2x2) trådlös adapter

● Bluetooth 4.1

Kameraspecifikationer

Funktion

Upplösning

Bildåtergivning

Specifikationer

● Bild: Upp till 1 280 x 720 (0,92 MP)

● Grafik: Upp till 1 280 x 720 (0,92 MP)

Upp till 30 bildrutor per sekund

Videospecifikationer

Funktion

Typ

Styrenhet

Databuss

Externt bildskärmsstöd

Specifikationer

Inbyggt på moderkortet med maskinvaruacceleration

● Intel HD-grafik 520

● Intel HD-grafik 610

● Intel HD-grafik 620

● Intel UHD Graphics 620

Interna PCIe

● En HDMI 1.4

● På system: eDP (internt), HDMI, DP över USB TYPE-C

Förvaringsspecifikationer

Funktion Specifikationer

SSD M.2 2280

SATA/PCIe/NVMe

● Upp till 128 GB

● upp till 256 GB

● upp till 512 GB

HDD

● Upp till 500 GB 7 200 RPM

● Upp till 1 TB HDD 5 400 RPM (1 TB SMR)

64 Systemspecifikationer

Ljudspecifikationer

Funktion Specifikationer

Typer

Styrenhet

Stereokonverterin g

Högdefinitionsljud

Realtek ALC3253 med Waves MaxxAudio Pro

24-bitars (analog-till-digital och digital-till-analog)

Internt gränssnitt Ljudkodek med hög upplösning

Externt gränssnitt universalkontakt för mikrofoningång och stereohörlurar/-headset/-högtalare

Högtalare

Intern högtalarförstärkare

Strömbrytare/toppförbrukning: 2 X 2 W rms/2 X 2,5 W max.

2 watt per kanal

Volymkontroller Mediasnabbknappar och även snabbknapp för tangentbord

Minnesspecifikationer

Funktion Specifikationer

Minneskontakt Två SODIMM-socklar

Minneskapacitet 4 GB och 16 GB

Minnestyp

Hastighet

DDR4

● 2 133 MHz (6:e och 7:e generationens Intel Core-processorer)

● 2 400 MHz (8:e generationens Intel Core-processorer)

Minsta minne

Maximalt minne

4 GB

16 GB (2 * 8 GB)

Processorspecifikationer

Funktion

Typer

Specifikationer

● 7:e generationens Intel Core i3-processor

● 8:e generationens Intel Core i5-processorer

● Intel Pentium 4415U

● Intel Core i3-6006U

Kretsuppsättning Inbyggd på moderkortet

Systemspecifikationer

Funktion Specifikationer

Kretsuppsättning 7:e och 8:e generationens Intel-processorer

DRAM-bussbredd 64-bitar

Flash EPROM

PCIe-buss

SPI 128 Mbits

100 MHz

Systemspecifikationer 65

Funktion

Extern bussfrekvens

Specifikationer

PCIe Gen3 (8 GT/s)

Specifikationer för pekplatta

Funktion

Upplösning

Storlek

Specifikationer

● Horisontellt – 1 228 dpi

● Vertikalt – 748 dpi

● Bredd: 105 mm

● Höjd: 65 mm

Batterispecifikationer

Funktion Specifikationer

Typ

Djup

Höjd

”Smart” litiumjonbatteri med 3 celler (42 Wh)

181 mm (7,126 tum)

7,05 mm (0,28 tum)

Bredd

Vikt

Spänning

Livstid

Temperaturinterva ll

95,9 mm (3,78 tum)

210 g (0,463 lbs)

11,40 V DC

300 urladdnings-/laddningscykler

Drift

Ej i drift

0 °C till 50 °C (32 °F till 122 °F)

-20 °C till 65 °C (-4 °F till 149 °F)

Knappcellsbatteri CR-2032

Fysiska specifikationer

Funktion

Höjd

Bredd

Djup

Vikt

Specifikationer

● Framsida – 19,5 mm (0,77 tum)

● Baksida – 20,4 mm (0,80 tum)

324 mm (12,76 tum)

224,8 mm (8,85 tum)

1,57 kg (3,47 lbs)

Specifikationer för nätadaptern

Funktion

Typ

Specifikationer

45 W

66 Systemspecifikationer

Funktion Specifikationer

Inspänning 100 V AC – 240 V AC

Inström (maximal) 1,3 A

Infrekvens

Utström

50 Hz - 60 Hz

2,31 A (kontinuerlig)

Nominell utspänning

19,5 + /- 1,0 V DC

Temperaturinterva ll (drift)

0 °C till 40 °C (32 °F till 104 °F)

Temperaturinterva ll (ej i drift )

- 40 °C till 70 °C (- 40 °F till 158 °F)

Systemspecifikationer 67

5

Systeminställningar

Systeminstallationsalternativ

OBS: Beroende på bärbara datorn och dess installerade enheter kan de föremål som anges i det här avsnittet visas eller inte visas.

Allmänna skärmalternativ

I det här avsnittet beskrivs de primära maskinvarufunktionerna i datorn.

Alternativ

Systeminformatio n

Beskrivning

● System Information (systeminformation): Visar BIOS Version (BIOS-version), Service Tag (servicenummer),

Asset Tag (inventariemärkning), Ownership Tag (ägarnummer), Ownership Date (ägarskapsdatum),

Manufacture Date (tillverkningsdatum) och Express Service Code (expresskod).

OBS: Signerad firmwareuppdatering är aktiverad

● Minnesinformation: Visar installerat minne, tillgängligt minne, minneshastighet, minneskanalläge, minnesteknik,

DIMM A-storlek, DIMM B-storlek. Som standard är DIMM B-facket tomt.

● Processorinformation: Visar processortyp, antal kärnor, processor-ID, nuvarande klockhastighet, minsta klockhastighet, största klockhastighet, processor L2-cacheminne, processor L3-cacheminne, HT-kompatibel och 64-bitarsteknik.

● Enhetsinformation: SATA-0, SATA-1, videostyrenhet, BIOS-version för video, videominne, paneltyp, optimal upplösning, ljudstyrenhet, WiFi-enhet, Bluetooth-enhet.

Visar batteristatus och typ av nätadapter som är ansluten till datorn.

Battery

Information

Boot Sequence

Boot Sequence Här kan du ändra ordningen som datorn använder när den försöker hitta ett operativsystem. Alternativen är:

● Windows Boot Manager (Windows starthanterare)

Alternativet är som standard markerat.

Boot List Options Här kan du ändra alternativet för startlistan:

● Äldre

● UEFI (Alternativet är aktiverat som standard)

Advanced Boot

Options

Här kan du läsa in äldre ROM. Alternativen är:

● Enable Legacy Option ROMs (aktivera äldre ROM) (Detta alternativ är aktiverat som standard)

● Enable UEFI Network Stack (aktivera UEFI-nätverksstack)

● Enable Attempt Legacy Boot (aktivera Försök aktivera äldre start)

BootUEFI Boot

Path

SecurityOptions

(säkerhetsalternat iv för BootUEFIstartsökväg)

Det här alternativet avgör om systemet ska be användaren att ange administratörslösenordet när en UEFIstartsökväg väljs från F12-startmenyn.

● Always, except internal HDD (alltid, utom för intern hårddisk) (Detta alternativ är aktiverat som standard)

● Always (alltid)

● Never (Aldrig)

OBS: Dessa alternativ har ingen relevans om inget administratörslösenord har ställts in i BIOSinställningarna.

68 Systeminställningar

Alternativ

Date/Time

Beskrivning

Här kan du ändra datum och tid.

Skärmalternativ för systemkonfiguration

Alternativ

SATA Operation

Beskrivning

Här kan du konfigurera den interna SATA-hårddiskstyrenheten. Alternativen är:

● Inaktivera

● AHCI:

Det här alternativet är aktiverat som standard.

Drives Här kan du konfigurera de installerade SATA-enheterna. Alla enheter är aktiverade som standard. Alternativen är:

● SATA-0

● SATA-1

SMART Reporting Det här fältet styr huruvida fel på inbyggda hårddiskar ska rapporteras när systemet startar. Den här tekniken är en del av SMART-specifikationen (Self-Monitoring Analysis and Reporting Technology). Det här alternativet är inaktiverat som standard.

● Enable SMART Reporting (aktivera SMART-rapportering)

USB Configuration Med hjälp av det här fältet konfigurerar du den inbyggda USB-styrenheten. Om Boot Support (startstöd) är aktiverat kan systemet starta från vilken typ av USB-masslagringsenhet som helst (hårddisk, minnessticka, diskett).

Om USB-porten är aktiverad är enheter som är inkopplade till den här porten aktiverade och tillgängliga för operativsystemet.

Om USB-porten är inaktiverad kan operativsystemet inte se enheter som är inkopplade till den här porten.

Alternativen är:

● Enable USB Boot Support (aktivera startstöd via USB) (aktiverat som standard)

● Enable External USB Port (aktivera extern USB-port) (aktiverat som standard)

USB PowerShare Med det här fältet konfigurerar du funktionen USB PowerShare. Det gör det möjligt att ladda externa enheter från datorbatteriet via USB PowerShare-porten.

Ljud Det här fältet aktiverar eller inaktiverar den inbyggda ljudstyrenheten. Alternativet Enable Audio (aktivera ljud)

är markerat som standard. Alternativen är:

● Enable Microphone (aktivera mikrofon) (aktiverat som standard)

● Enable Internal Speaker (aktivera intern högtalare) (aktiverat som standard)

Miscellaneous

Devices

Här kan du aktivera och inaktivera följande enheter.

● Enable Camera (aktivera kameran) (aktiverat som standard)

● Enable Secure Digital (SD) Card (aktivera SD-kort) (aktiverat som standard)

OBS: Alla enheter är aktiverade som standard.

Videoskärmalternativ

Alternativ

LCD Brightness

Beskrivning

Här kan du ställa in bildskärmsljusstyrkan beroende på strömkällan (On Battery (batteridrift) och On AC (nätdrift))

OBS: Videoinställningen är endast synlig när ett bildskärmskort är installerat i systemet.

Systeminställningar 69

Skärmalternativ för Säkerhet

Alternativ Beskrivning

Admin Password Här kan du ange, ändra eller radera administratörslösenordet.

OBS: Du måste ange administratörslösenordet innan du kan ange system- eller hårddisklösenordet. Om du raderar administratörslösenordet så raderas även systemlösenordet och hårddisklösenordet.

OBS: Lösenordsändringar träder ikraft direkt.

Standardinställning: Ej inställt

System Password Här kan du ange, ändra eller radera systemlösenordet.

OBS: Lösenordsändringar träder ikraft direkt.

Internal HDD-1

Password

Standardinställning: Ej inställt

Här kan du ange, ändra eller ta bort lösenordet för systemets interna hårddisk.

Standardinställning: Ej inställt

Strong Password Här kan du aktivera funktionen så att lösenord alltid måste vara starka.

Standardinställning: Enable Strong Password (aktivera starkt lösenord) är inte valt.

OBS: Om Strong Password är aktiverat, måste administratörs- och systemlösenorden innehålla minst ett versalt tecken, ett gement tecken och vara minst 8 tecken långt.

Password

Configuration

Här kan du ange min- och maxlängd för administratörs- och systemlösenorden.

Password Bypass Här kan du aktivera eller inaktivera tillståndet att förbigå systemlösenordet och lösenordet för den interna hårddisken när sådana är inställda. Alternativen är:

● Inaktivera

● Reboot bypass (förbigå omstart)

Standardinställning: Disabled (inaktiverad)

Password Change Här kan du aktivera eller inaktivera tillståndet att ändra systemlösenordet och lösenordet för den interna hårddisken när det finns ett administratörslösenord.

Standardinställning: Allow Non-Admin Password Changes (tillåt ändringar av ickeadministratörslösenord) är valt.

UEFI Capsule

Firmware Updates

Gör att du kan styra om systemet tillåter BIOS-uppdateringar via UEFI-kapseluppdateringspaket.

Standardinställning: Enable UEFI Capsule Firmware Updates (aktivera uppdateringar med UEFI Capsule)

är valt.

PTT Security Här kan du styra huruvida funktionen Platform Trust Technology (PTT) är synlig för operativsystemet.

Alternativen är:

● PTT på

● Clear (rensa)

Standardinställning: PTT On (PTT på) är vald.

OBS: Om du inaktiverar det här alternativet ändras inte några inställningar som du kan ha gjort för PTT. Det tar inte heller bort eller ändrar någon information eller några nycklar som du kan ha lagrat i PTT. Ändringar av inställningen träder omedelbart i kraft.

Computrace Här kan du aktivera eller inaktivera tillvalsprogrammet Computrace. Alternativen är:

● Deactivate (avaktivera)

● Disable (inaktivera)

● Activate (aktivera)

70 Systeminställningar

Alternativ Beskrivning

OBS: Alternativen aktivera och inaktivera kommer att permanent aktivera eller inaktivera funktionen och inga ytterligare ändringar tillåts.

Standardinställning: Deactivate (avaktivera)

CPU XD Support Här kan du aktivera processorns Execute Disable-läge (inaktiveringsläge).

Enable CPU XD Support (aktivera CPU XD-stöd) (standardinställning)

Admin Setup

Lockout

Här kan du förhindra att användare öppnar systeminstallationsprogrammet när ett administratörslösenord är inställt.

Standardinställning: Enable Admin Setup Lockout (aktivera administratörslåsning av systeminställning) är inte valt.

Skärmalternativ för säker start

Alternativ

Secure Boot

Enable

Expert Key

Management

Beskrivning

Det här alternativet aktiverar eller inaktiverar funktionen för säker start .

● Inaktivera

● Aktiverad

Standardinställning: Enabled (aktiverad)

Gör att du endast kan manipulera databaser för säkerhetsnycklar om systemet befinner sig i Custom Mode

(anpassat läge). Alternativet Enable Custom Mode (aktivera anpassat läge) är inaktiverat som standard.

Alternativen är:

● PK

● KEK

● db

● dbx

Om du aktiverar Custom Mode (anpassat läge) visas de relevanta alternativen för PK, KEK, db och dbx .

Alternativen är:

● Save to File (spara till fil) – Sparar nyckeln till en fil som väljs av användaren

● Replace from File (ersätt från fil) – ersätter den aktuella nyckeln med en nyckel från en fil som väljs av användaren

● Append from File (bifoga från fil) – bifogar en nyckel till den aktuella databasen från en fil som väljs av användaren

● Delete (ta bort) – tar bot nyckeln som har valts

● Reset All Keys (återställ alla nycklar) – återställer till standardinställning

● Delete All Keys (ta bort alla nycklar) – tar bort alla nycklar

OBS: Om Custom Mode (anpassat läge) avaktiveras kommer alla ändringar som har gjorts att raderas och nycklarna återställs till standardinställningarna.

Skärmalternativ för skyddstillägg för Intel-programvara

Alternativ Beskrivning

Intel SGX Enable I det här fältet anger du en säker miljö för att köra kod/lagra känslig information vad gäller huvudsakligt OS.

Alternativen är:

● Disabled (inaktiverad)

● Enabled (aktiverad)

Standardinställning: Disabled (inaktiverad)

Systeminställningar 71

Alternativ

Enclave Memory

Size

Beskrivning

Det här alternativet ställer in SGX Enclave Reserve Memory Size . Alternativen är:

● 32 MB

● 64 MB

● 128 MB

Skärmalternativ för prestanda

Alternativ

Multi Core

Support

Intel SpeedStep

Beskrivning

Det här fältet specificerar huruvida processen har en eller samtliga kärnor aktiverade. Prestanda hos vissa program förbättras med ytterligare kärnor. Det här alternativet är aktiverat som standard. Gör det möjligt att aktivera eller inaktivera Multi Core Support för processorn. Den installerade processorn stöder två kärnor. Om du aktiverar Multi

Core Support, kommer två kärnor att aktiveras. Om du inaktiverar Multi Core Supportär en kärna aktiverad.

● Enable Multi Core Support (aktivera Multi Core Support)

Standardinställning: Alternativet är aktiverat.

Här kan du aktivera eller inaktivera Intel SpeedStep-funktionen.

● Enable Intel SpeedStep (aktivera Intel SpeedStep)

Standardinställning: Alternativet är aktiverat.

C-States Control Här kan du aktivera eller inaktivera de extra strömsparlägena för processorn.

● C States (C-lägen)

Standardinställning: Alternativet är aktiverat.

Hyper-Thread

Control

Här kan du aktivera eller inaktivera hypertrådstyrning i processorn.

● Disabled (inaktiverad)

● Enabled (aktiverad)

Standardinställning: Enabled (aktiverad)

Skärmalternativ för strömhantering

Alternativ

Auto On Time

USB Wake

Support

Primary Battery

Charge

Configuration

Beskrivning

Gör det möjligt att ställa in tiden då datorn måste slås på automatiskt. Alternativen är:

● Inaktivera

● Every day (varje dag)

● Weekdays (veckodagar)

● Select Days (vissa dagar)

Standardinställning: Disabled (inaktiverad)

Här kan du aktivera USB-enheter så att de aktiverar systemet från vänteläget.

OBS: Funktionen kan endast användas när en nätadapter är ansluten. Om nätadaptern kopplas bort i vänteläge kommer strömförsörjningen till alla USB-portar att avbrytas för att spara på batteriet.

● Enable USB Wake Support

Standardinställning: Alternativet är inaktiverat.

Här kan du välja laddningsläge för batteriet. Alternativen är:

● Adaptive (adaptiv)

● Standard — Laddar batteriet helt med standardhastigheten.

72 Systeminställningar

Alternativ Beskrivning

● ExpressCharge (expressladdning) – Batteriet laddas över en kortare period med hjälp av Dells snabbladdningsteknik. Det här alternativet är aktiverat som standard.

● Primarily AC use (främst vid användning av nätspänning)

● Custom (anpassat)

Om Custom Charge väljs kan du även konfigurera Custom Charge Start (anpassad laddning start) och Custom

Charge Stop (anpassad laddning stopp).

OBS: Alla laddningslägen kanske inte är tillgängliga för alla batterier. För att aktivera det här alternativet ska du inaktivera alternativet Advanced Battery Charge Configuration (avancerad batteriladdningskonfiguration).

Skärmalternativ för POST Behavior (självtestbeteende)

Alternativ Beskrivning

Adapter Warnings Här kan du aktivera eller inaktivera varningsmeddelanden från systeminstallationen (BIOS) när du använder vissa nätadaptrar.

Standardinställning: Enable Adapter Warnings (aktivera adaptervarningar)

Mouse/Touchpad Här kan du ange hur systemet hanterar inmatning från mus och styrplatta. Alternativen är:

● Serial Mouse (seriell mus)

● PS2 Mouse (PS2-mus)

● Touchpad/PS-2 Mouse (pekskiva/PS-2-mus): Det här alternativet är aktiverat som standard.

Fn Lock Options

Gör det möjligt att använda kortkommandot Fn + Esc för att låta funktionen hos tangenterna F1–F12 växla mellan standard- och sekundärfunktionerna. Om du inaktiverar det här alternativet kan du inte växla dynamiskt mellan standard- och sekundärfunktionerna hos dessa tangenter. Tillgängliga alternativ:

● Fn Lock (Fn-lås) Det här alternativet är valt som standard.

● Lock Mode Disable/Standard (låsläge inaktiverat/sekundär)

● Lock Mode Enable/Secondary (aktivera låsläge/sekundär)

Fastboot Gör att du kan snabba upp startprocessen genom att förbigå vissa kompatibilitetssteg. Alternativen är:

● Minimal

● Utförlig (standard)

● Auto

Skärmalternativ för virtualiseringsstöd

Alternativ

Virtualization

Beskrivning

Här kan du aktivera eller inaktivera Intel Virtualization-tekniken.

Enable Intel Virtualization Technology (aktivera Intels virtualiseringsteknik) (standard)

VT for Direct I/O Aktiverar eller inaktiverar VMM (Virtual Machine Monitor) vad gäller användning av ytterligare maskinvarufunktioner från Intel® Virtulization-teknik för direkt-I/O.

Enable Intel VT for Direct I/O (aktivera Intel VT för direkt-I/O) (standard)

Trusted Execution Det här alternativet anger om en MVMM (Measured Virtual Machine Monitor) kan utnyttja de ytterligare maskinvarufunktioner som tillhandahålls av Intel Trusted Execution Technology. TPM Virtualization Technology och Virtualization Technology for Direct I/O måste vara aktiverade för att funktionen ska kunna användas.

Trusted Execution — inaktiverad som standard.

Systeminställningar 73

Skärmalternativ för trådlös anslutning

Alternativ

Wireless Switch

Wireless Device

Enable

Beskrivning

Här kan du ange de trådlösa enheter som kan styras av omkopplaren för trådlös kommunikation. Alternativen är:

● WLAN

● Bluetooth

Alla alternativ är aktiverade som standard.

Här kan du aktivera och inaktivera de interna trådlösa enheterna.

● WLAN

● Bluetooth

Alla alternativ är aktiverade som standard.

Alternativ för underhållsskärmen

Alternativ Beskrivning

Service Tag

Asset Tag

Visar datorns servicenummer.

Här kan du skapa en inventariebeteckning för systemet om den inte redan finns. Det här alternativet är inte inställt som standard.

BIOS Downgrade Detta styr flash av systemets inbyggda programvara till tidigare revisioner.

Data Wipe Det här fältet gör det möjligt för användare att radera data säkert från alla interna lagringsenheter. Följande är en lista över enheter som påverkas:

● Internal HDD (intern hårddisk)

● Internal SDD (intern halvledarenhet)

● Internal mSATA (intern mSATA-enhet)

● Internal eMMC (intern eMMC-enhet)

VARNING: Om du väljer det här alternativet resulterar det i permanent dataförlust och åtgärden kan inte ångras.

BIOS Recovery Detta fält gör det möjligt att återställa vissa skadade BIOS-förhållanden från en återställningsfil på användarens primära hårddisk eller en extern USB-nyckel. Detta alternativ är aktiverat som standard.

● BIOS-återställning från hårddisken (aktiverat som standard)

Alternativ på systemloggskärmen

Alternativ

BIOS Events

Thermal Events

Power Events

Beskrivning

Här kan du visa och rensa BIOS-händelser under självtest.

Här kan du visa och rensa termohändelser under självtest.

Här kan du visa och rensa strömhändelser under självtest.

Startsekvens

Med Boot Sequence (startsekvens) kan du förbigå den startenhetsordning som är definierad i systemkonfigurationsprogrammet och starta direkt från en specificerad enhet (till exempel en optisk enhet eller hårddisk). Under självtest (POST), när Dell-logotypen visas, kan du:

● Starta systeminstallationsprogrammet genom att trycka på tangenten F2

● Öppna engångsstartmenyn genom att trycka på tangenten F12

74 Systeminställningar

Engångsstartmenyn visar de enheter som du kan starta från, inklusive diagnostikalternativet. Alternativ i startmenyn:

● Borttagbar enhet (om sådan finns)

● STXXXX-enhet

OBS: XXX anger numret på SATA-enheten.

● Optisk enhet (om sådan finns)

● SATA-hårddisk (om sådan finns)

● Diagnostik

OBS: Om du väljer Diagnostics (Diagnostik) visas skärmen ePSA diagnostics (ePSA-diagnostik) .

Startsekvensskärmen visar även alternativet att öppna systeminstallationsskärmen.

Navigeringstangenter

OBS: För de flesta alternativ i systeminstallationsprogrammet gäller att ändringar som görs sparas men träder inte i kraft förrän systemet startas om.

Tangenter

Upp-pil

Ned-pil

Retur

Mellanslag

Flik

Esc

Navigering

Går till föregående fält.

Går till nästa fält.

Markerar ett värde i det markerade fältet (om sådana finns) eller följer länken i fältet.

Visar eller döljer en nedrullningsbar meny, om sådan finns.

Går till nästa fokuserade område.

Flyttar till föregående sida tills du ser huvudskärmen. Om du trycker på Esc i huvudskärmen visas ett meddelande som uppmanar dig att spara osparade ändringar och startar om systemet.

Uppdatera BIOS i Windows

Förutsättningar

Vi rekommenderar att du uppdaterar BIOS (systeminstallationsprogrammet) när moderkortet byts ut eller om det finns en uppdatering.

För bärbara datorer ser du till att batteriet är fulladdat och anslutet till ett eluttag.

Om denna uppgift

OBS: Om BitLocker är aktiverad måste den avbrytas före uppdatering av system-BIOS och återaktiveras efter att BIOSuppdateringen är klar.

Steg

1. Starta om datorn.

2. Gå till Dell.com/support .

● Ange Service Tag (Servicenummer) eller Express Service Code (Expresskod) och klicka på Submit (Skicka) .

● Klicka på Detect Product (identifiera produkt) och följ sedan anvisningarna på skärmen.

3. Om du inte kan detektera eller hitta servicenumret klickar du på Choose from all products (Välj bland alla produkter) .

4. Välj kategorin Products (produkter) i listan.

OBS: Välj rätt kategori så att du kommer till produktsidan

5. Välj datormodell. Nu visas sidan Product Support (Produktsupport) för din dator.

6. Klicka på Get drivers (skaffa drivrutiner) och sedan på Drivers and Downloads (drivrutiner och hämtningar) .

Avsnittet Drivers and Downloads (drivrutiner och hämtningar) visas.

7. Klicka på Find it myself (jag hittar själv) .

8. Klicka på BIOS för att visa BIOS-versionerna.

Systeminställningar 75

9. Identifiera den senaste BIOS-filen och klicka på Download (hämta) .

10. Välj den hämtningsmetod du föredrar i Please select your download method below window (Välj hämtningsmetod) ; klicka på

Download Fil (Hämta fil) .

Fönstret File download (Filhämtning) visas.

11. Klicka på Save (Spara) för att spara filen på datorn.

12. Klicka på Run (Kör) för att installera de uppdaterade BIOS-inställningarna på datorn.

Följ anvisningarna på skärmen.

System- och installationslösenord

Tabell 5. System- och installationslösenord

Lösenordstyp

Systemlösenord

Installationslösenord

Beskrivning

Lösenord som du måste ange för att logga in till systemet.

Lösenord som du måste ange för att öppna och göra ändringar i datorns BIOS-inställningar.

Du kan skapa ett systemlösenord och ett installationslösenord för att skydda datorn.

CAUTION: Lösenordsfunktionerna ger dig en grundläggande säkerhetsnivå för informationen på datorn.

CAUTION: Vem som helst kan komma åt informationen som är lagrad på datorn om den inte är låst och lämnas utan tillsyn.

OBS: Funktionen för system- och installationslösenord är inaktiverad.

Tilldela ett systeminstallationslösenord

Förutsättningar

Du kan endast tilldela ett nytt system- eller administratörslösenord när statusen är Ej inställt .

Om denna uppgift

Starta systeminstallationsprogrammet genom att trycka på <F2> omedelbart efter det att datorn startats eller startats om.

Steg

1. På skärmen System BIOS (system-BIOS) eller System Setup (systeminstallation) väljer du Security (säkerhet) och trycker på Retur.

Skärmen Security (säkerhet) visas.

2. Välj system-/administratörslösenord och skapa ett lösenord i fältet Ange det nya lösenordet .

Använd följande rekommendationer för systemlösenordet:

● Ett lösenord kan ha upp till 32 tecken

● Lösenordet kan innehålla siffrorna 0 till 9

● Endast små bokstäver är giltiga, stora bokstäver är inte tillåtna.

● Endast följande specialtecken är tillåtna, blanksteg, (”), (+), (,), (-), (.), (/), (;), ([), (\), (]), (`).

3. Skriv in lösenordet som du angav tidigare i fältet Bekräfta nytt lösenord och klicka på OK .

4. Tryck på Esc så blir du ombedd att spara ändringarna.

5. Tryck på Y för att spara ändringarna.

Datorn startar om.

76 Systeminställningar

Radera eller ändra ett befintligt systeminstallationslösenord

Förutsättningar

Kontrollera att Password Status (lösenordstatus) är Unlocked (upplåst) (i systeminstallationsprogrammet) innan du försöker radera eller ändra ett befintligt system- och/eller installationslösenord. Du kan inte ta bort eller ändra ett befintligt system- eller installationslösenord om Password Status (lösenordsstatus) är låst.

Om denna uppgift

Starta systeminstallationsprogrammet genom att trycka på F2 omedelbart efter det att datorn startats eller startats om.

Steg

1. På skärmen System BIOS (System-BIOS) eller System Setup (Systeminstallation) väljer du System Security

(Systemsäkerhet) och trycker på Enter.

Skärmen System Security (Systemsäkerhet) visas.

2. På skärmen System Security (Systemsäkerhet) , kontrollera att Password Status (Lösenordstatus) är Unlocked (Olåst) .

3. Välj System Password (Systemlösenord) , ändra eller radera det befintliga systemlösenordet och tryck på Enter eller Tab.

4. Välj Setup Password (Installationslösenord) , ändra eller radera det befintliga installationslösenordet och tryck på Enter eller Tab.

OBS: Om du ändrar system- och/eller installationslösenord, mata då in det nya lösenordet när du uppmanas till det. Om du raderar system- och/eller installationslösenordet måste du bekräfta raderingen när du uppmanas.

5. Tryck på Esc så blir du ombedd att spara ändringarna.

6. Tryck på Y för att spara ändringarna och avsluta systeminstallationsprogrammet.

Datorn startar om.

Systeminställningar 77

6

Programvara

I det här kapitlet beskrivs de operativsystem som stöds och du får även anvisningar för hur du installerar drivrutinerna.

Operativsystem som stöds

Tabell 6. Operativsystem

Windows-

Övrigt

Stöd för operativsystemsmedier

● Microsoft Windows 10 Pro (64-bitars)

● Microsoft Windows 10 Home (64 bitars) e.t.

● Hämta rätt Windows-operativsystem från Dell.com/support

● USB-medium tillgängligt som merförsäljning

Hämta drivrutiner

Steg

1. Vänd på den bärbara datorn.

2. Gå till Dell.com/support .

3. Klicka på Product Support (produktsupport) , ange servicenumret för din bärbara dator och klicka sedan på Submit (skicka) .

OBS: Om du inte har servicenumret använder du automatisk identifiering eller bläddrar fram din bärbara dator manuellt.

4. Klicka på Drivers and Downloads (drivrutiner och hämtningar) .

5. Välj det operativsystem som är installerat på den bärbara datorn.

6. Bläddra nedåt på sidan och välj den drivrutin som ska installeras.

7. Tryck på Download File (hämta fil) för att ladda ner drivrutinen för din bärbara dator.

8. Navigera till mappen där du sparade drivrutinfilen när hämtningen är klar.

9. Dubbelklicka på ikonen för drivrutinsfilen och följ anvisningarna på skärmen.

Drivrutiner för Intel kretsuppsättningar

Kontrollera om drivrutinerna för Intel kretsuppsättningar redan är installerade i den bärbara datorn.

78 Programvara

Tabell 7. Drivrutiner för Intel kretsuppsättningar

Före installation Efter installation

Drivrutiner för Intel HD-grafik

Kontrollera om drivrutinerna för Intel HD-grafik redan är installerade i den bärbara datorn.

Tabell 8. Drivrutiner för Intel HD-grafik

Före installation Efter installation

Programvara 79

Realtek HD-ljuddrivrutiner

Kontrollera om för Realtek-ljuddrivrutinerna redan är installerade i den bärbara datorn.

Tabell 9. Realtek HD-ljuddrivrutiner

Före installation Efter installation

Nätverksdrivrutiner

Installera drivrutinerna för WLAN och Bluetooth från Dells supportwebbplats.

Kontrollera om nätverksdrivrutinerna redan är installerade i den bärbara datorn.

80 Programvara

7

Felsökning

Tabell 10. felsökning

Problem

Ladda batteriet

Inget självtest (POST)

Föreslagna felsökningssteg

Batteriet ska laddas när datorn är avstängd för snabbare laddningstid. Användare kan märka av till längre laddningstider när datorn slås på och använder grafikintensiva program.

CAUTION: Det finns risk för att ett nytt batteri exploderar om det sätts i felaktigt. Byt endast ut batteriet mot ett av samma eller motsvarande typ som rekommenderas av tillverkaren. Kassera förbrukade batterier i enlighet med tillverkarens anvisningar.

När en användare startar datorn är det första som BIOS gör att utföra självtestet POST (Power-On Self-

Test). Testet POST är ett inbyggt diagnostikprogram som kontrollerar maskinvaran för att se till att allt är tillgängligt och fungerar korrekt innan BIOS påbörjar den verkliga starten.

Om systemet inte utföra ett självtest finns det olika saker som du kan titta efter:

1. Kontrollera att systemet har en strömlampa.

2. Om systemet inte har någon strömlampa ska du se till att det är anslutet till ett eluttag.

3. Ta bort batteriet. Se till att strömmen är avstängd och att datorns nätsladd är urkopplad.

4. Ta bort alla CRU:er från systemet och återanslut nätadaptern till systemet och försök igen.

5. Kör ePSA-diagnostiken.

Video Om systemets LCD-skärm inte visar någon bild eller har andra problem finns det några grundläggande steg som du kan genomföra:

1. Om LCD-skärmen inte visar video eller videon är förvrängd ska du köra ePSA-diagnostiken.

2. Om LCD inte visar någon video ska du ansluta en extern bildskärm för att undvika ett POST-problem.

En bra bild på den externa bildskärmen utesluter ett problem med videokortet eller ett POST-problem.

3. Anslut en extern bildskärm, om möjligt, för alla LCD-relaterade problem för att utesluta ett eventuellt problem med program eller grafikkort.

4. Om LCD-skärmen har mörk video ska du justera ljusstyrkan eller ansluta en nätadapter för att utesluta en energisparinställning för strömhantering i BIOS.

5. Om LCD-skärmen har linjer ska du kontrollera systemet under POST-självtestet och systeminstallationen för att avgöra om det finns linjer i alla lägen. Kör ePSA-diagnostiken.

6. Om LCD-skärmen har problem med färgerna ska du köra ePSA-diagnostiken.

7. Om LCD-skärmen har brända bildpunkter ska du kontrollera att LCD-skärmen fortfarande är inom

LCD-standardiserade riktlinjer. Interna Dell-användare ska klicka här .

BIOS Om användare har problem när de använder datorn kan problemen vara relaterade till BIOS-inställningar som är felaktigt konfigurerade i BIOS/systeminstallationen. Kontrollera systeminstallationssidorna för att bekräfta inställningarna på varje sida. Prova med att återställa BIOS till standardinställningarna genom att trycka på Alt + F.

Styrplatta och tangentbord För att felsöka problem relaterade till styrplattan och tangentbordet kan du utföra följande steg:

1. Anslut en extern mus eller ett tangentbord för att kontrollera funktionalitet för kringutrustning.

2. Kör ePSA-diagnostiken.

Felsökning 81

Tabell 10. felsökning (fortsättning)

Problem Föreslagna felsökningssteg

Integrated NIC Om systemet inte kan identifiera något nätverk efter att nätverkskabeln har anslutits till nätverksporten, kan du prova följande felsökningssteg:

1. Se till att nätverksdrivrutinerna har installerats och fungerar korrekt.

2. Kontrollera systeminstallationsprogrammet för att se till att NIC är aktiverat.

3. Prova att sätta tillbaka kabeln.

4. Försök med en tillförlitlig kabel om en sådan finns tillgänglig.

5. Om ett fungerande systemet finns tillgängligt ska du kontrollera om systemet ansluter till nätverket.

6. Kör ePSA-diagnostiken på nätverksporten.

OBS: Om den inbyggda maskinvarulösningen för nätverk är defekt eller inte fungerar ska du byta ut moderkortet.

VGA Inga ytterligare drivrutiner eller uppdateringar behövs för VGA-funktionerna. Tänk på följande när du felsöker en extern bildskärm:

● Kontrollera båda ändarna av kabeln för en tät anslutning till den bärbara datorn och till den externa bildskärmen.

● Justera kontrasten och ljusstyrka på den externa bildskärmen.

● Kontrollera att den bärbara datorn inte är inställd till endast intern visning.

● Byt till en kabel du vet fungerar.

● Försök med en extern bildskärm som du vet fungerar. Kontrollera den externa enhetens dokumentation för eventuella ytterligare steg som krävs för funktionalitet.

OBS: Om porten för VGA-maskinvaran är defekt eller inte fungerar ska du byta ut moderkortet.

Förbättrad systemutvärderingsdiagnostik före start, ePSA-diagnostik

Om denna uppgift ePSA-diagnostiken (även kallad systemdiagnostik) utför en fullständig kontroll av din maskinvara. ePSA är inbäddad med BIOS och lanseras av BIOS internt. Den inbyggda systemdiagnosen ger en uppsättning alternativ för specifika enheter eller enhetsgrupper som gör att du kan:

EPSA-diagnostiken kan initieras av FN+PWR-knapparna när du slår på datorn.

● Köra test automatiskt eller i interaktivt läge

● Upprepa test

● Visa och spara testresultat

● Köra grundliga tester med ytterligare testalternativ för att skaffa extra information om enheter med fel

● Visa statusmeddelanden som informerar dig om att testerna har slutförts utan fel

● Visa felmeddelanden som informerar dig om problem som upptäckts under testningen

OBS: Vissa tester för specifika enheter kräver användarinteraktion. Kontrollera alltid att du är närvarande vid datorn när diagnostiktestet körs.

Systemets diagnosindikatorer

Strömstatuslampa/batteristatuslampa/hårddiskaktivitetslampa: Indikerar status för batteriladdning eller hårddiskaktivitet.

82 Felsökning

2,3

2,4

2,5

2,6

2,7

3,1

3,2

3,3

3,4

OBS: Tryck på Fn+H för att växla lampan mellan lampa för ström och batteristatus och lampa för hårddiskaktivitet.

Indikator för hårddiskaktivitet

Lyser när datorn läser från eller skriver till hårddisken.

Kort för ström/batteristatuslampa

Indikerar status för ström och batteriladdning.

Fast vitt sken – Nätadaptern är ansluten och batteriet har mer än 5 % laddning.

Gult sken – Datorn drivs med batteriet och batteriet har mindre än 5 % laddning.

Släckt

● Nätadaptern är ansluten och batteriet är fulladdat.

● Datorn drivs med batteriet och batteriet har mer än 5 procent laddning.

● Datorn är i strömsparläge, viloläge, eller avstängd.

Ström- och statuslampa för batteri blinkar orange tillsammans med pipkoder som indikerar ett fel.

Ström- och batteristatuslampa blinkar till exempel orange två gånger följt av en paus och blinkar sedan vitt tre gånger följt av en paus. Det här 2,3-mönstret upprepas tills datorn stängs av och indikerar att ingen minnesmodul eller RAM detekteras.

I tabellen nedan visas olika lampmönster, vad de innebär samt förslag på lösningar.

Tabell 11. Systemljusproblem och möjliga lösningar

Lampmönster Problembeskrivning

2,1 Processorfel

2,2 Moderkort: BIOS- och ROM-fel

Ingen minnesmodul eller RAM detekterades

Fel på minnesmodul eller RAM

Ogiltig minnesmodul har installerats

Fel på moderkort eller kretsuppsättning

LCD-fel

CMOS-batterifel

Fel på PCI- eller bildskärmskort

Återställningsbild hittades inte

Återställningsbild hittades men ogiltig

Förslag på lösning

Sätt tillbaka moderkortet.

Uppdatera till den senaste BIOS-versionen. Om problemet kvarstår byter du ut moderkortet.

Bekräfta att minnesmodulen har installerats korrekt. Om problemet kvarstår byter du ut minnesmodulen.

Byt ut minnesmodulen.

Byt ut minnesmodulen.

Sätt tillbaka moderkortet.

Byt ut LCD.

Byt ut CMOS-batteriet.

Byt ut CMOS-batteriet.

Återställ en bild av systemet.

Återställ en bild av systemet.

Datorn kan avge ett antal pipljud under starten om fel eller problem inte kan visas. Den upprepade ljudsignalen kan hjälpa dig att felsöka problem med datorn.

Kamerastatuslampa: Anger om kameran används.

● Fast vitt sken – Kameran används.

● Av – Kameran används inte.

Caps Lock-lampan: Anger om Caps Lock är aktiverat eller inaktiverat.

● Fast vitt sken – Caps Lock aktiverat.

● Av – Caps Lock inaktiverat.

Felsökning 83

8

Kontakta Dell

Förutsättningar

OBS: Om du inte har en aktiv Internet-anslutning kan du hitta kontaktinformationen på ditt inköpskvitto, förpackning, faktura eller i

Dells produktkatalog.

Om denna uppgift

Dell erbjuder flera alternativ för support och service online och på telefon. Tillgängligheten varierar beroende på land och produkt och vissa tjänster kanske inte finns i ditt område. Gör så här för att kontakta Dell för försäljningsärenden, teknisk support eller kundtjänst:

Steg

1. Gå till Dell.com/support .

2. Välj supportkategori.

3. Välj land eller region i listrutan Choose A Country/Region (välj land/region) längst ner på sidan.

4. Välj lämplig tjänst eller supportlänk utifrån dina behov.

84 Kontakta Dell

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement

Table of contents