Neff t2986 Owner Manual


Add to my manuals
92 Pages

advertisement

Neff t2986 Owner Manual | Manualzz

Neff GmbH

ß

81739 München

Cod: 9000012403 C

en de it fr n l es pt

Operating instructions

Gebrauchsanweisung

Avvertenze per l’uso

Mode d’emploi

Gebruiksaanwijzing

Instrucciones de funcionamiento

Manual de utilizaçao www.n

eff-int ernati onal.co

m

aÉ~ê `ìëíçãÉêI tÉ íÜ~åâ óçì ~åÇ ÅçåÖê~íìä~íÉ óçì çå óçìê ÅÜçáÅÉK qÜáë éê~ÅíáÅ~ä ~ééäá~åÅÉI ãçÇÉêå

~åÇ ÑìåÅíáçå~äI áë ã~åìÑ~ÅíìêÉÇ ìëáåÖ ã~íÉêá~äë çÑ íÜÉ ÜáÖÜÉëí èì~äáíó ïÜáÅÜ ~êÉ

ëìÄàÉÅíÉÇ íç ëíêáÅí nì~äáíó `çåíêçä íÜêçìÖÜçìí íÜÉ ÉåíáêÉ ã~åìÑ~ÅíìêáåÖ éêçÅÉëëK fí áë

ãÉíáÅìäçìëäó íÉëíÉÇ íç ÉåëìêÉ íÜ~í áí ãÉÉíë óçìê ÇÉã~åÇë Ñçê éÉêÑÉÅí ÅççâáåÖK tÉ ëíêçåÖäó ~ÇîáëÉ óçì íç êÉ~Ç íÜêçìÖÜ ~åÇ Ñçääçï íÜÉëÉ ëáãéäÉ áåëíêìÅíáçåë I áå

çêÇÉê íç ÉåëìêÉ íÜ~í óçì ÖÉí éÉêÑÉÅí êÉëìäíë Ñêçã íÜÉ ãçãÉåí óçì Ñáêëí ìëÉ íÜáë

~ééäá~åÅÉK fí Åçåí~áåë áãéçêí~åí áåÑçêã~íáçå I åçí àìëí ~Äçìí ìëáåÖ íÜÉ ~ééäá~åÅÉI Äìí

~äëç êÉä~íáåÖ íç ë~ÑÉíó ~åÇ ã~áåíÉå~åÅÉK tÜÉå çìê éêçÇìÅíë ~êÉ ÄÉáåÖ íê~åëéçêíÉÇI íÜÉó ãìëí ÄÉ éêçîáÇÉÇ ïáíÜ ëìáí~ÄäÉ

éêçíÉÅíáîÉ é~Åâ~ÖáåÖK eçïÉîÉêI ïÉ Ü~îÉ êÉÇìÅÉÇ çìê é~Åâ~ÖáåÖ íç íÜÉ Ä~êÉ ÉëëÉåíá~äëI

~åÇ íÜÉ ã~íÉêá~äë ~êÉ ~ää ÅçãéäÉíÉäó êÉÅóÅä~ÄäÉK vçì íçç Å~å ÅçåíêáÄìíÉ íç íÜÉ

ÅçåëÉêî~íáçå çÑ íÜÉ ÉåîáêçåãÉåí Äó ÇÉéçëáíáåÖ íÜÉ é~Åâ~ÖáåÖ áå íÜÉ åÉ~êÉëí êÉÅóÅäáåÖ

Åçåí~áåÉêK rëÉÇ çáä ëÜçìäÇ åçí ÄÉ éçìêÉÇ Ççïå íÜÉ ëáåâI ~ë íÜáë Å~ìëÉë ëÉêáçìë Ç~ã~ÖÉ íç íÜÉ

ÉåîáêçåãÉåíK mä~ÅÉ áí áå ~ ëÉ~äÉÇ Åçåí~áåÉê ~åÇ í~âÉ áí íç ~å ~ééêçéêá~íÉ ÅçääÉÅíáçå éçáåíI

çê áÑ íÜáë áë åçí éçëëáÄäÉ éä~ÅÉ áí áå íÜÉ êìÄÄáëÜ ÄáåI Eáí ïáää ÉåÇ ìé áå ~ ÅçåíêçääÉÇ ÇìãéI

ïÜáÅÜ áë åçí íÜÉ ÄÉëí çéíáçå Äìí ÜÉêÉ áí ïáää åçí Åçåí~ãáå~íÉ ÖêçìåÇ ï~íÉêFK _çíÜ óçì ~åÇ

óçìê ÅÜáäÇêÉå ïáää ÄÉ Öê~íÉÑìäK _ÉÑçêÉ óçì ÖÉí êáÇ çÑ ~å çäÇ ~ééäá~åÅÉI ã~âÉ ëìêÉ óçì

êÉåÇÉê áí ìëÉäÉëëI ~åÇ íÜÉå í~âÉ áí íç ~ ÅÉåíêÉ Ñçê êÉÅçîÉêáåÖ êÉÅóÅä~ÄäÉ ã~íÉêá~äëK ^ëâ

óçìê äçÅ~ä ~ìíÜçêáíáÉë Ñçê ÇÉí~áäë çÑ íÜÉ ÅÉåíêÉ åÉ~êÉëí óçìê ÜçãÉK

IMPORTANT:

In the unlikely event that the appliance should arrive damaged or not meet your expectations in terms of quality, please inform us as soon as possible. For the warranty to be valid, the appliance must not have been tampered with, or used inappropriately. not have been tampered with, or used inappropriately.

If th e sym b o l a p p e a rs o n th e sp e cifica tio n s p la te , fo llo w th e se instructions:

" $,

/1"$, 5)& "11-*"/$& "/% %*4104& 0' 5)& 1"$,"(*/(

*/ "/ &/7*30/.&/5"--:H3&410/4*#-& ."//&3

)*4 "11-*"/$& *4 -"#&--&% */ "$$03%"/$& 8*5) 5)&

6301&"/ *3&$5*7& $0/$&3/*/( 64&%

&-&$53*$"- "/% &-&$530/*$ "11-*"/$&4 8"45& &-&$53*$"-

"/% &-&$530/*$ &26*1.&/5 !

)& (6*%&-*/& %&5&3.*/&4 5)& '3".&803, '03 5)& 3&563/

"/% 3&$:$-*/( 0' 64&% "11-*"/$&4 "4 "11-*$"#-&

N

O

`lkqbkqp

p~ÑÉíó ï~êåáåÖë K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K qÜáë áë ïÜ~í óçìê åÉï `ççâáåÖ eçÄ

äççâë äáâÉ K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K qÜÉ Ö~ë ÄìêåÉêë K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K

P oÉÅçããÉåÇÉÇ Çá~ãÉíÉêë çÑ êÉÅÉéí~ÅäÉë

^ÇÇáíáçå~ä é~å ëìééçêíë K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K

`ççâáåÖ oÉÅçããÉåÇ~íáçåë

K K K K K K K K K K K K

K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K t~êåáåÖë ïÜÉå áå ìëÉ Ñçê ÅççâáåÖ K K K K K K K K K K K K K K K K K K

U

V

T

T píÉÉäW ÅäÉ~åáåÖ ~åÇ Å~êÉ K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K NM dä~ëëW ÅäÉ~åáåÖ ~åÇ Å~êÉ K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K NN eçãÉ íêçìÄäÉëÜççíáåÖ K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K NO t~êê~åíó ÅçåÇáíáçåë K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K NP

R

S

p~ÑÉíó ï~êåáåÖë

oÉ~Ç íÜáë rëÉêë j~åì~ä Å~êÉÑìääó íç ÉåëìÉ íÜ~í óçì ìëÉ

íÜáë ~ééäá~åÅÉ íç Åççâ ë~ÑÉäó ~åÇ ÉÑÑáÅáÉåíäóK

-

-

All installation, regulation and adaptation to other types of gas must be carried out by an authorised installation technician, respecting all applicable regulations, standards and the country ' s electrical and gas supply companies ' specifications.

It is recommended that you call our Technical Assistance

Service for adaptation to other types of gas.

_ÉÑçêÉ áåëí~ääáåÖ óçìê åÉï ÅççâáåÖ ÜçÄ ã~âÉ ëìêÉ íÜ~í íÜÉ

ãÉ~ëìêÉãÉåíë ~êÉ ~ää ÅçêêÉÅí K

qÜÉ ÑçääçïáåÖ áåëíêìÅíáçåë ~êÉ çåäó î~äáÇ áå ÅçìåíêáÉë

ïÜçëÉ ëóãÄçä ~ééÉ~êë çå íÜÉ ~ééäá~åÅÉK qç ~Ç~éí íÜÉ

~ééäá~åÅÉ íç ÅçåÇáíáçåë çÑ ìëÉ áå óçìê ÅçìåíêóI ~äï~óë

Ñçääçï íÜÉ íÉÅÜåáÅ~ä áåëíêìÅíáçåëK

This appliance has been designed for home use only, not for commercial or professional use. This appliance cannot be installed on yachts or in caravans. The warranty will only be valid if the appliance is used for the purpose for which it was designed.

fí áë çÑ íÜÉ ìíãçëí áãéçêí~åÅÉ íÜ~í íÜÉ éä~ÅÉ áå ïÜáÅÜ

íÜÉ ~ééäá~åÅÉ áë íç ÄÉ áåëí~ääÉÇ ëÜçìäÇ Ü~îÉ ëìáí~ÄäÉI

ÑìääóJÑìåÅíáçåáåÖ îÉåíáä~íáçå K

j~âÉ ëìêÉ íÜ~í íÜÉ ~ééäá~åÅÉ áë åçí ëìÄàÉÅíÉÇ íç ëíêçåÖ

Çê~ìÖÜíëI ~ë íÜÉó ãáÖÜí Ääçï çìí íÜÉ ÄìêåÉêëK

qÜáë ~ééäá~åÅÉ äÉ~îÉë íÜÉ Ñ~Åíçêó ïáíÜ íÜÉ ëÉí íç íÜÉ íóéÉ çÑ

Ö~ë íÜ~í áë áåÇáÅ~íÉÇ çå íÜÉ ëéÉÅáÑáÅ~íáçåë éä~íÉK fÑ Ñçê ~åó

êÉ~ëçå áí áë åÉÅÉëë~êó íç Å~êêó çìí ~ ÅÜ~åÖÉI Å~ää íÜÉ

íÉÅÜåáÅ~ä ~ëëáëí~åÅÉ ëÉêîáÅÉ K

aç åçí ã~âÉ ~åó ~ÇàìëíãÉåíë íç íÜÉ áåíÉêáçê çÑ íÜÉ

~ééäá~åÅÉK fÑ íÜáë ëÜçìäÇ ÄÉ åÉÅÉëë~êóI Å~ää çìê íÉÅÜåáÅ~ä

~ëëáëí~åÅÉ ëÉêîáÅÉ K

j~âÉ ëìêÉ óçì âÉÉé íÜÉëÉ áåëíêìÅíáçåë Ñçê ìëÉ ~åÇ

~ëëÉãÄäó áå ~ ë~ÑÉ éä~ÅÉI ëç íÜ~í óçì Å~å Ü~åÇ íÜÉã çå

ïáíÜ íÜÉ ~ééäá~åÅÉ áÑ áí ÉîÉê ÅÜ~åÖÉë çïåÉêK

fÑ íÜÉ Öä~ëë çå íÜÉ ÅççâáåÖ ÜçÄ áë ìåëíìÅâI Å~ää íÜÉ

íÉÅÜåáÅ~ä ~ëëáëí~åÅÉ ëÉêîáÅÉ áããÉÇá~íÉäó I ëç íÜ~í íÜÉó

Å~å êÉé~áê çê êÉéä~ÅÉ áíK

P

Q

kÉîÉê ìëÉ ~å ~ééäá~åÅÉ íÜ~í áë åçí ïçêâáåÖ ÅçêêÉÅíäó K

qÜÉ ÜÉ~íáåÖ ~åÇ ÅççâáåÖ ëìêÑ~ÅÉë çÑ íÜÉ ~ééäá~åÅÉ

ÄÉÅçãÉ Üçí ïÜÉå íÜÉó ~êÉ áå ìëÉI í~âÉ ~ää ÇìÉ

éêÉÅ~ìíáçåëK

^äï~óë âÉÉé ÅÜáäÇêÉå ïÉää ~ï~ó K

låäó ìëÉ íÜÉ ~ééäá~åÅÉ Ñçê éêÉé~êáåÖ ÑççÇX åÉîÉê ìëÉ áí ~ë

~ ÜÉ~íÉêK

sÉêó Üçí Ñ~í çê çáä Å~å É~ëáäó Å~íÅÜ ÑáêÉI ëç ÑççÇ éêÉé~ê~íáçå

ìëáåÖ Ñ~í çê çáäI ëìÅÜ ~ë ã~âáåÖ ÅÜáéëI ãìëí ÄÉ ÅäçëÉäó

ï~íÅÜÉÇ ~í ~ää íáãÉëK

kÉîÉê éçìê ï~íÉê çå ÄìêåáåÖ Ñ~í çê çáä a^kdbo> `çîÉê

íÜÉ é~å ïáíÜ ~ Ç~ãé ÅäçíÜ íç ÉñíáåÖìáëÜ íÜÉ ÑáêÉ ~åÇ

ÇáëÅçååÉÅí íÜÉ ÅççâáåÖ ~ééäá~åÅÉK

få íÜÉ ÉîÉåí çÑ ~ ã~äÑìåÅíáçåI íìêå çÑÑ íÜÉ ~ééäá~åÅÉÛë Ö~ë

~åÇ ÉäÉÅíêáÅáíó ëìééäóI ÄÉÑçêÉ Å~ääáåÖ çìê íÉÅÜåáÅ~ä

~ëëáëí~åÅÉ ëÉêîáÅÉ K

kÉîÉê éä~ÅÉ ìåëí~ÄäÉ é~åë çê Åçåí~áåÉêë çå íÜÉ ÅççâáåÖ

ÜçÄ çê íÜÉ ÄìêåÉêëI ~ë íÜÉó ã~ó ~ÅÅáÇÉåí~ääó íáé çîÉêK

fÑ ~ Ö~ë í~é ÖÉíë ëíìÅâI Çç åçí ÑçêÅÉ áíK `~ää íÜÉ íÉÅÜåáÅ~ä

ëÉêîáÅÉë ÇÉé~êíãÉåí áããÉÇá~íÉäó I ëç íÜ~í íÜÉó Å~å

êÉé~áê çê êÉéä~ÅÉ áíK

qÜÉ Çá~Öê~ãë Åçåí~áåÉÇ áå íÜáë áåëíêìÅíáçå Äççâ ~êÉ Ñçê

çêáÉåí~íáçå éìêéçëÉë çåäóK

fÑ óçì Ü~îÉ ~ Öä~ëë ÜçÄI ïÜÉå íÜÉ Ö~ë ÜçÄ áë áå ìëÉ ~îçáÇ

Çê~ìÖÜíë ~åÇ ëéáää~ÖÉë çÑ ÅçäÇ äáèìáÇë ~ë íÜÉó ÅçìäÇ Å~ìëÉ

íÜÉ Öä~ëë íç ëÜ~ííÉêK

qÜáë ~ééäá~åÅÉ ëÜçìäÇ åçí ÄÉ ÅçååÉÅíÉÇ íç ~ ÅçãÄìëíáçå

éêçÇìÅíë Éî~Åì~íáçå ÇÉîáÅÉK

-

-

Do not use steam clearing machines to clean the hotplate, as there is risk of electrocution.

This appliance is not intended for use by persons

(including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or unless they lack of experience and knowledge, have been given supervision or instruction concerning use for their safety. of the appliance by a person responsible

kÉîÉê=äÉ~îÉ=íÜÉ=~ééäá~åÅÉ=ìå~ííÉåÇÉÇ=ÇìêáåÖ=çéÉê~íáçåK= fc qebpb fkpqor`qflkp ^ob klq cliiltbaI qeb j^krc^`qrobo ^``bmqp kl obpmlkpf_fifqvK

qÜáë áë ïÜ~í óçìê åÉï `ççâáåÖ eçÄ

äççâë äáâÉ

Burner (up to 1,75 kW) m~å ëìééçêíë dêÉ~ëÉ

ëéä~ëÜ íê~ó

Burner (up to 1 kW)

`çåíêçä âåçÄë i~êÖÉ

íêáéäÉJÑä~ãÉ

ÄìêåÉê çÑ

ìé íç QKR ât m~å ëìééçêíë

Burner (up to 3 kW)

Burner (up to 1,75 kW) dêÉ~ëÉ

ëéä~ëÜ íê~ó

Burner (up to 1 kW)

`çåíêçä âåçÄë qêáéäÉJÑä~ãÉ ÄìêåÉê

çÑ ìé íç PKP ât

R

qÜÉ Ö~ë ÄìêåÉêë

qÜÉêÉ ~êÉ áêÅ~íáçåë íç ëÜçï ïÜáÅÜ ÄìêåÉê É~ÅÜ Åçåíêçä cáÖK NK cáÖK OK

âåçÄ çéÉê~íÉëK cáÖK NK

To switch on the burner, press the appropriate burner control and turn it to the left to the highest position; keep it pressed in this position until the burner flame is lit.

Sparks are produced in this control position in all burners.

Turn the control to the desired position (you no longer need to press the control).

If the burner does not ignite, repeat the procedure and keep the control pressed for longer this time (up to a maximum of 10 seconds).

fÑ íÜÉ áÖåáíáçå ëé~êâÉêë ~êÉ ÇáêíóI íÜáë ã~âÉë íÜÉ ÄìêåÉê qÜÉêãçÅçìéäÉ cáÖK PK fÖåáíáçå

ëé~êâÉê

_çíÜ êáåÖë EáååÉê ~åÇ çìíÉêF

Äìêå ~í Ñìää éçïÉêK

Ü~êÇÉê íç äáÖÜíI ëç óçì ëÜçìäÇ âÉÉé íÜÉã ~ë ÅäÉ~å ~ë

éçëëáÄäÉK aç íÜáë ïáíÜ ~ ëã~ää ÄêìëÜ ~åÇ ã~âÉ ëìêÉ íÜ~í

íÜÉ áÖåáíáçå ëé~êâÉê áë åçí Üáí çê âåçÅâÉÇ îáçäÉåíäóK fÑ óçìê ÅççâáåÖ ÜçÄ áë åçí ÑáííÉÇ ïáíÜ íÜáë ~ìíçã~íáÅ äáÖÜíáåÖ

ÑÉ~íìêÉI ìëÉ ~ äáÖÜíÉê çê ~ ã~íÅÜ íç äáÖÜí íÜÉ ÄìêåÉêK vçìê ÜçÄ ã~ó ÄÉ ÑáííÉÇ ïáíÜ ë~ÑÉíó íÜÉêãçÅçìéäÉë ïÜáÅÜ

éêÉîÉåí Ö~ë Ñêçã ÄÉáåÖ êÉäÉ~ëÉÇ áÑ íÜÉ ÄìêåÉêë ~êÉ

~ÅÅáÇÉåí~ääó íìêåÉÇ çÑÑK cáÖK OK få çêÇÉê íç ìëÉ ~åÇ íìêå çå íÜáë ãçÇÉêå ëóëíÉãI éêçÅÉÉÇ

áå íÜÉ ìëì~ä ã~ååÉêI Äìí âÉÉé íÜÉ Åçåíêçä âåçÄ éêÉëëÉÇ

ìåíáä íÜÉ Ö~ë äáÖÜíëI íÜÉ Ñä~ãÉ ~ééÉ~êë ~åÇ áí ÇçÉë åçí Öç

çìí ïÜÉå óçì êÉäÉ~ëÉ íÜÉ âåçÄK fÑ íÜÉ ÄìêåÉê ÇçÉë åçí äáÖÜíI êÉéÉ~í íÜÉ éêçÅÉÇìêÉ Äìí íÜáë

íáãÉ ÜçäÇ íÜÉ âåçÄ éêÉëëÉÇ áå Ñçê NJJR ëÉÅçåÇëK

S

qÜÉ çìíÉê êáåÖ Äìêåë ~í ãáåáãìã

éçïÉêI íÜÉ áååÉê êáåÖ Äìêåë

~í Ñìää éçïÉêK qÜÉ áååÉê êáåÖ Äìêåë ~í Ñìää éçïÉêI

íÜÉ çìíÉê êáåÖ áë íìêåÉÇ çÑÑK qÜÉ áååÉê êáåÖ Äìêåë ~í ãáåáãìã

éçïÉêI íÜÉ çìíÉê êáåÖ áë íìêåÉÇ çÑÑK qç íìêå áí çÑÑI íìêå íÜÉ Åçåíêçä âåçÄ íç íÜÉ êáÖÜí íç íÜÉ

ÅçêêÉÅí éçëáíáçå

F

K tÜÉå óçì Çç íÜáëI íÜÉ áÖåáíáçå ëóëíÉã

ã~ó ÅçãÉ çå ~Ö~áåI íÜáë áë íçí~ääó åçêã~äK qÜÉ ãçÇÉêå ÑìåÅíáçå~ä ÅççâáåÖ ÜçÄ óçì Ü~îÉ éìêÅÜ~ëÉÇ

Ü~ë éêçÖêÉëëáîÉ í~éë ÑáííÉÇ ïÜáÅÜ ~ääçï óçì íç ~Çàìëí íÜÉ

Ñä~ãÉ íç íÜÉ ÇÉëáêÉÇ ÜÉ~í K qÜÉ íêáéäÉJÑä~ãÉ ÄìêåÉêë ~åÇ íÜÉ ä~êÖÉ íêáéäÉJÑä~ãÉ ÄìêåÉê

~êÉ îÉêó éê~ÅíáÅ~ä ~åÇ ìëÉÑìä Ñçê ÅççâáåÖ ïáíÜ îÉêó ä~êÖÉ

é~åëI ïçâëI ÉíÅK fÑ óçìê ÜçÄ áë ÑáííÉÇ ïáíÜ ~ ä~êÖÉ íêáéäÉJÑä~ãÉ ÄìêåÉê íÜÉêÉ

ïáää ÄÉ ~ í~é ïÜáÅÜ ~ääçïë óçì íç Åçåíêçä íÜÉ áååÉê ~åÇ

çìíÉê Ñä~ãÉë áåÇÉéÉåÇÉåíäóK qÜáë êÉîçäìíáçå~êó ëóëíÉã

~ääçïë óçì íç ÅÜççëÉ Ñêçã ~ ïáÇÉ ê~åÖÉ çÑ éçïÉêëK tçêâáåÖ ÇÉëÅêáéíáçå cáÖK PK tÜÉå óçì ~êÉ ìëáåÖ íÜáë Ö~ë ~ééäá~åÅÉI áí ïáää ã~âÉ íÜÉ

âáíÅÜÉå Üçí ~åÇ ÜìãáÇI ~åÇ íÜÉêÉÑçêÉ óçì ãìëí ÉåëìêÉ

íÜ~í íÜÉ âáíÅÜÉå áë ïÉää îÉåíáä~íÉÇK hÉÉé ~ää å~íìê~ä

îÉåíáä~íáçå çéÉåáåÖë ÅäÉ~êI çê áåëí~ää ~ ãÉÅÜ~åáÅ~ä

îÉåíáä~íáçå ÇÉîáÅÉ EÅççâÉê ÜççÇFK fÑ óçì ìëÉ óçìê ~ééäá~åÅÉ Ñçê ~ äçåÖ éÉêáçÇ çÑ íáãÉI óçì

ã~ó åÉÉÇ Éñíê~ îÉåíáä~íáçå JJ ÉáíÜÉê çéÉå ~ ïáåÇçï EíÜçìÖÜ

ï~íÅÜ çìí Ñçê Çê~ìÖÜíëF çê íìêå ìé íÜÉ éçïÉê çå íÜÉ

Éñíê~Åíçê ÜççÇI áÑ éçëëáÄäÉK

When being used for the first few times, produce a slight smell.

it may

An orange-coloured flame is normal and it is produced in the presence of dust in the atmosphere, spillages, etc.

oÉÅçããÉåÇÉÇ Çá~ãÉíÉêë çÑ êÉÅÉéí~ÅäÉë

aÉéÉåÇáåÖ çå íÜÉ ãçÇÉäW

_rokbo qêáéäÉJÑä~ãÉW jfkfjrj Õ ob`bmq^`ib i~êÖÉ íêáéäÉJÑä~ãÉ ÄìêåÉêW

[ OO Åã

[ OO Åã j^ufjrj Õ ob`bmq^`ib

Rapid

Semi-rapid

^ìñáäá~êóW

OO Åã

NQ Åã

NO Åã

OS Åã

OM Åã

NQ Åã

^ÇÇáíáçå~ä é~å ëìééçêíë

cáÖK QK cáÖK RK aÉéÉåÇáåÖ çå íÜÉ ãçÇÉäI óçìê ÜçÄ ã~ó áåÅäìÇÉ ~å Éñíê~

é~å ëìééçêíI ïÜáÅÜ ãìëí ÄÉ ìëÉÇ ïáíÜ íÜÉ íêáéäÉJÑä~ãÉ

ÄìêåÉê çê íÜÉ i~êÖÉ íêáéäÉJÑä~ãÉ ÄìêåÉê Ñçê êÉÅÉéí~ÅäÉë

çÑ ãçêÉ íÜ~å OS Åã Çá~ãÉíÉêI ÖêáÇÇäÉëI É~êíÜÉåï~êÉ éçíë

~åÇ ~ää íóéÉë çÑ ÅçåÅ~îÉ êÉÅÉéí~ÅäÉë EïçâëI ÉíÅKF cáÖK QK aìÉ íç íÜÉ ÜáÖÜ íÉãéÉê~íìêÉë ïÜáÅÜ ~êÉ êÉ~ÅÜÉÇ Äó íÜÉëÉ

Éñíê~ ëìééçêíë ÇìêáåÖ ÅççâáåÖI Çç åçí íçìÅÜ íÜÉãI

ÒÇ~åÖÉê çÑ ÄìêåëÒK m~å ëìééçêí Ñçê ÅçÑÑÉÉ éçíW aÉéÉåÇáåÖ çå íÜÉ ãçÇÉäI

óçìê ÜçÄ ã~ó Ü~îÉ ~å Éñíê~ ÅçÑÑÉÉ éçí ëí~åÇI ÉñÅäìëáîÉäó

Ñçê íÜÉ ~ìñáäá~êó ÄìêåÉê ïÜÉå ìëÉÇ ïáíÜ êÉÅÉéí~ÅäÉë çÑ äÉëë

íÜ~å NM Åã Çá~ãÉíÉêK cáÖK RK fÑ óçì Çç åçí Ü~îÉ íÜáë

~ÇÇáíáçå~ä éçí ëìééçêíI íÜÉ ã~åìÑ~ÅíìêÉêÛë íÉÅÜåáÅ~ä

ëÉêîáÅÉ Å~å ëìééäó óçì ïáíÜ çåÉ EÅçÇÉ åçK NUQOMMFK qÜÉ ã~åìÑ~ÅíìêÉê ~ÅÅÉéíë åç êÉëéçåëáÄáäáíó áÑ íÜÉëÉ

~ÇÇáíáçå~ä é~å ëìééçêíë ~êÉ åçí ìëÉÇ çê ~êÉ ìëÉÇ

áåÅçêêÉÅíäóK

T

`ççâáåÖ oÉÅçããÉåÇ~íáçåë

eÉêÉ ~êÉ ëçãÉ ÅççâáåÖ ÖìáÇÉäáåÉëW sÉêó ÜáÖÜ eáÖÜ i~ êÖ É íêáé äÉ JÑä~ ã É

Äì êåÉê

Triple-flame

Rapid

_çáäáåÖI ëíÉ~ãáåÖI ÖêáÇÇäáåÖI

íç~ëíáåÖI é~Éää~ëI ^ëá~å

ÑççÇ EïçâFK pÅ~ääçéëI ëíÉ~âëI

çãÉäÉííÉëI ÑêóáåÖK

Semi-rapid

^ìñáäá~êó píÉ~ãáåÖ éçí~íçÉëI ÑêÉëÜ

îÉÖÉí~ÄäÉëI ëíÉïë ~åÇ

é~ëí~K

`ççâáåÖW Å~ëëÉêçäÉëI êáÅÉ

éìÇÇáåÖ ~åÇ Å~ê~ãÉäëK jÉÇáìã oáÅÉI ïÜáíÉ ë~ìÅÉ

~åÇ ê~ÖçìíK içï oÉÜÉ~íáåÖ ~åÇ âÉÉéáåÖ íÜáåÖë

ÜçíW ÅççâÉÇ ~åÇ éêÉJÅççâÉÇ

ÇáëÜÉëK aÉÑêçëíáåÖK píÉ~ãáåÖW

ÑáëÜ ~åÇ

îÉÖÉí~ÄäÉëK oÉÜÉ~íáåÖI âÉÉéáåÖ íÜáåÖë Üçí

~åÇ ã~âáåÖ í~ëíó Å~ëëÉêçäÉëK aÉÑêçëíáåÖ ~åÇ

ëäçï ÅççâáåÖW

îÉÖÉí~ÄäÉëI Ñêìáíë

~åÇ ÑêçòÉå

éêçÇìÅíëK jÉäíáåÖW

_ìííÉêI

ÅÜçÅçä~íÉI

ÖÉä~íáåÉK

U

t~êåáåÖë ïÜÉå áå ìëÉ Ñçê ÅççâáåÖ al klq

aç åçí ìëÉ ëã~ää êÉÅÉéí~ÅäÉë

çå ä~êÖÉ ÄìêåÉêëK qÜÉ Ñä~ãÉ

ëÜçìäÇ åÉîÉê ÅçãÉ ìé íÜÉ

ëáÇÉë çÑ íÜÉ êÉÅÉéí~ÅäÉK

al

^äï~óë ìëÉ êÉÅÉéí~ÅäÉë íÜ~í

~êÉ ëìáí~ÄäÉ Ñçê É~ÅÜ ÄìêåÉêI ëç

~ë íç ~îçáÇ ï~ëíáåÖ Ö~ë ~åÇ

ÇáëÅçäçìêáåÖ íÜÉ êÉÅÉéí~ÅäÉëK kÉîÉê Åççâ ïáíÜçìí ~ äáÇ çê ïáíÜ

íÜÉ äáÇ Ü~äÑ çÑÑ JJ óçì ~êÉ ï~ëíáåÖ

ÉåÉêÖóK

^äï~óë éä~ÅÉ äáÇë çå

êÉÅÉéí~ÅäÉëK kÉîÉê ìëÉ êÉÅÉéí~ÅäÉë ïáíÜ

ìåÉîÉå ÄçííçãëI íÜÉó áåÅêÉ~ëÉ

ÅççâáåÖ íáãÉ ~åÇ ÉåÉêÖó

ÅçåëìãéíáçåK låäó ìëÉ éçíëI ÑêóáåÖ é~åë ~åÇ

Å~ëëÉêçäÉ ÇáëÜÉë ïáíÜ íÜáÅâ Ñä~í

ÄçííçãëK aç åçí éä~ÅÉ ~ êÉÅÉéí~ÅäÉ çå

çåÉ ëáÇÉ çÑ ~ ÄìêåÉêI ~ë áí ÅçìäÇ

íáé çîÉêK aç åçí ìëÉ êÉÅÉéí~ÅäÉë ïáíÜ ~

ä~êÖÉ Çá~ãÉíÉê çå íÜÉ ÄìêåÉêë

åÉ~ê íÜÉ ÅçåíêçäëI ïÜáÅÜ ïÜÉå

éä~ÅÉÇ çå íÜÉ ãáÇÇäÉ çÑ íÜÉ

ÄìêåÉê ã~ó íçìÅÜ íÜÉ Åçåíêçäë

çê ÄÉ ëç ÅäçëÉ íç íÜÉã íÜ~í íÜÉó

áåÅêÉ~ëÉ íÜÉ íÉãéÉê~íìêÉ áå íÜáë

~êÉ~ ~åÇ ã~ó Å~ìëÉ Ç~ã~ÖÉK kÉîÉê éä~ÅÉ êÉÅÉéí~ÅäÉë

ÇáêÉÅíäó çå íçé çÑ íÜÉ ÄìêåÉêëK mä~ÅÉ íÜÉ êÉÅÉéí~ÅäÉ áå íÜÉ

ãáÇÇäÉ çÑ íÜÉ ÄìêåÉê mä~ÅÉ íÜÉ êÉÅÉéí~ÅäÉ çå íÜÉ

é~å ëìééçêíK j~âÉ ëìêÉ íÜ~í íÜÉ é~å

ëìééçêíë ~åÇ ÄìêåÉê ÅçîÉêë

~êÉ áå íÜÉ ÅçêêÉÅí éçëáíáçåë

ÄÉÑçêÉ ìëáåÖ íÜÉ ~ééäá~åÅÉK

K aç åçí ìëÉ ÉñÅÉëëáîÉ ïÉáÖÜí

~åÇ Çç åçí Üáí íÜÉ ÜçÄ ïáíÜ

ÜÉ~îó çÄàÉÅíëK kÉîÉê ìëÉ íïç ÄìêåÉêë çê ÜÉ~í

ëçìêÅÉë íç ÜÉ~í çåÉ ëáåÖäÉ

êÉÅÉéí~ÅäÉK

^îçáÇ ìëáåÖ ÖêáÇÇäÉë ~åÇ

É~êíÜÉåï~êÉ éçíë ÉíÅK ~í

ã~ñáãìã ÜÉ~í Ñçê ~ äçåÖ íáãÉK e~åÇäÉ êÉÅÉéí~ÅäÉë Å~êÉÑìääó

ïÜÉå íÜÉó ~êÉ çå íÜÉ ÜçÄK få íÜÉ Å~ëÉ çÑ ï~êã Öä~ëë

~ééäá~åÅÉëI ìëÉ çåäó çåÉ

êÉÅÉéí~ÅäÉ éÉê ÄìêåÉêK rëÉ íÜÉ Éñíê~ é~å ëìééçêí ï áíÜ

íÜÉ íêáéäÉJÑä~ãÉ ÄìêåÉêK

V

píÉÉä W ÅäÉ~åáåÖ ~åÇ Å~êÉ al klq

kbsbo ìëÉ ~Äê~ëáîÉ éêçÇìÅíë

çê ëÜ~êé çÄàÉÅíëW ëíÉÉä ïççäI

âåáîÉëI ÉíÅK íç êÉãçîÉ íÜÉ

êÉã~áåë çÑ ÑççÇ ëíìÅâ íç íÜÉ

ÜçÄI ëìééçêíëI ÄìêåÉêë çê çå

ÉäÉÅíêáÅ Üçí éä~íÉëK fÑ óçìê ÜçÄ Ü~ë ~ Öä~ëë é~åÉäK al klq ìëÉ ~ âåáÑÉI ëÅê~éÉê

çê ~åó ëìÅÜ ëáãáä~ê ÇÉîáÅÉ íç

ÅäÉ~å íÜÉ àçáå ïÜÉêÉ áí ãÉÉíë

íÜÉ ãÉí~äK

al

låÅÉ íÜÉ ~ééäá~åÅÉ áå ÅççäI ìëÉ

~ ëéçåÖÉI ï~íÉê ~åÇ ëç~é K

After each use, clean the surface

of the respective burner parts

once they are cold. If any bits are left (overcooked food, drops

of grease etc.),however few, they will become stuck to the surface

and more difficult to remove later.

al klq ìëÉ ëíÉ~ã ÅäÉ~åáåÖ

ã~ÅÜáåÉë íç ÅäÉ~å íÜÉ ÜçÄI íÜáë

ÅçìäÇ Ç~ã~ÖÉ áíK få çêÇÉê íç âÉÉé íÜÉ ÄìêåÉêë ~åÇ

íÜÉ é~å ëìééçêíë ÅäÉ~å íÜÉó

ëÜçìäÇ ÄÉ éÉêáçÇáÅ~ääó ÅäÉ~åÉÇ

Äó ëìÄãÉêÖáåÖ íÜÉã áå ëç~éó

ï~íÉê ~åÇ ëÅêìÄÄáåÖ íÜÉã ïáíÜ

~ åçåJãÉí~ääáÅ ÄêìëÜ ëç íÜ~í ~ää

ÜçäÉë ~åÇ ÖêççîÉë ~êÉ éÉêÑÉÅíäó

ÅäÉ~å ~åÇ ÑêÉÉ Ñêçã ÇáêíK qÜáë

ïáää ÉåëìêÉ ÅçêêÉÅí Ñä~ãÉëK

^äï~óë Çêó íÜÉ ÄìêåÉê ÅçîÉêë

~åÇ íÜÉ é~å ëìééçêíë áÑ íÜÉó

Ü~îÉ ÄÉÅçãÉ ïÉíK

^îçáÇ ëéáääáåÖ ~ÅáÇáÅ äáèìáÇë

EëìÅÜ ~ë äÉãçå àìáÅÉ çê îáåÉÖ~êF

çå óçìê ÅççâáåÖ ÜçÄK qêó åçí íç ëéáää ë~äí çå íÜÉ

ëìêÑ~ÅÉ çÑ íÜÉ ÉäÉÅíêáÅ~ä

Üçíéä~íÉK

After finishing cleaning, dry all

the burner parts together with

their casing. The ring and the burner cap must be inserted when placing them on the

burner casing.

Moisture and the incorrect

positioning of the respective

burner parts will affect the uniformity of the flame generated.

fÑ óçìê ~ééäá~åÅÉ Ü~ë ëáåÖäÉJéáÉÅÉ

ÄìêåÉêë EjçåçÄäçÅâFI ã~âÉ ëìêÉ

íÜ~í íÜÉó ~êÉ íçí~ääó Çêó ÄÉÑçêÉ íÜÉó

~êÉ åÉñí ìëÉÇK aìÉ íç íÜÉ ÜáÖÜ íÉãéÉê~íìêÉë íÜ~í íÜÉ êáåÖ ÅçîÉê çÑ íÜÉ íêáéäÉJÑä~ãÉ ÄìêåÉê êÉ~ÅÜÉëI íçÖÉíÜÉê ïáíÜ

íÜÉ ëí~áåäÉëë ëíÉÉä é~êíë ëìÅÜ ~ëW ÖêÉ~ëÉ ëéä~ëÜ íê~óëI íÜÉ ~êÉ~ ~êçìåÇ íÜÉ ÄìêåÉêëI ÉíÅK çîÉê íáãÉ

íÜÉó ÄÉÅçãÉ ÇáëÅçäçìêÉÇI íÜáë áë éÉêÑÉÅíäó kloj^i K `äÉ~å íÜÉã ~ÑíÉê É~ÅÜ ìëÉ ïáíÜ ~ éêçÇìÅí

ëìáí~ÄäÉ Ñçê ëí~áåäÉëë ëíÉÉäK

^ÑíÉê ï~ëÜáåÖ íÜÉ é~å ëìééçêíëI Çêó íÜÉã ÅçãéäÉíÉäó ÄÉÑçêÉ ÅççâáåÖ ïáíÜ íÜÉã ~Ö~áåK aêçéë çÑ ï~íÉê çê Ç~ãé é~íÅÜÉë çå íÜÉ ëìêÑ~ÅÉë ïÜÉå óçì ÄÉÖáå ÅççâáåÖ ã~ó Å~ìëÉ ÇÉíÉêáçê~íáçå

çÑ íÜÉ Éå~ãÉäK fÑ íÜÉ ëìééçêíë íÜ~í Öç ïáíÜ óçìê ÜçÄ ~êÉ ÑáííÉÇ ïáíÜ êìÄÄÉê ÑÉÉíI ÄÉ Å~êÉÑìä ïÜÉå óçì ÅäÉ~å íÜÉãX

íÜÉó ã~ó ÅçãÉ çÑÑ äÉ~îáåÖ íÜÉ ëìééçêíë ìåéêçíÉÅíÉÇ ~åÇ íÜÉó ã~ó ëÅê~íÅÜ íÜÉ ÜçÄK qÜÉ ëí~áåäÉëë ëíÉÉä ÅäÉ~åÉê ãìëí åçí ÄÉ ìëÉÇ áå íÜÉ ~êÉ~ ~êçìåÇ íÜÉ ÅçåíêçäëK qÜÉ EéêáåíÉÇF ëóãÄçäë

ã~ó ÄÉ ïáéÉÇ çÑÑK

NM

dä~ëë W ÅäÉ~åáåÖ ~åÇ Å~êÉ al klq

kÉîÉê ìëÉ ï~ëÜáåÖ éçïÇÉêI

çîÉåJÅäÉ~åáåÖ ëéê~óë çê

~Äê~ëáîÉ ëéçåÖÉëI ~ë íÜÉó ã~ó

ëÅê~íÅÜ íÜÉ Öä~ëëK

al

qç éêçäçåÖ íÜÉ äáÑÉ çÑ íÜÉ Öä~ëëI

~äï~óë ÅäÉ~å ïáíÜ ~ ëç~éó

ëéçåÖÉI Äìí çåäó ïÜÉå íÜÉ

~ééäá~åÅÉ Ü~ë ÅççäÉÇ ÇçïåK kÉîÉê ìëÉ ëÜ~êé çÄàÉÅíë ëìÅÜ

~ë ãÉí~ä ëÅçìêÉêë çê âåáîÉë íç

êÉãçîÉ íÜÉ Ü~êÇÉåÉÇ êÉã~áåë

çÑ ÑççÇ Ñêçã íÜÉ ëìêÑ~ÅÉK kÉîÉê ìëÉ ~ âåáÑÉI ëÅê~éÉê çê

ëáãáä~ê ÇÉîáÅÉ íç ÅäÉ~å íÜÉ ~êÉ~

ïÜÉêÉ íÜÉ Öä~ëë ãÉÉíë íÜÉ íêáã

çÑ íÜÉ ÄìêåÉêë çê íÜÉ ãÉí~ä íêáã

ÉÇÖáåÖK kÉîÉê ëäáÇÉ êÉÅÉéí~ÅäÉë ~Åêçëë

íÜÉ Öä~ëë ëìêÑ~ÅÉI ~ë óçì ã~ó

ëÅê~íÅÜ áíK få ~ÇÇáíáçåI íêó åçí íç

Çêçé ÜÉ~îó çê ëÜ~êé çÄàÉÅíë çå

íÜÉ Öä~ëëK kÉîÉê ëíêáâÉ ~åó é~êí çÑ íÜÉ

ÅççâáåÖ ÜçÄK dê~áåë çÑ ë~åÇ íÜ~í ã~ó ÅçãÉ

Ñêçã ÅäÉ~åáåÖ Ñêìáíë ~åÇ

îÉÖÉí~ÄäÉë ïáää ëÅê~íÅÜ íÜÉ

Öä~ëë ëìêÑ~ÅÉK

After each use, clean the surface of the respective burner parts once they are cold.

If any bits are left (overcooked food,drops of grease etc.), however few, they stuck to the will become surface and more difficult to remove later.

få çêÇÉê íç âÉÉé íÜÉ ÄìêåÉêë

~åÇ é~å ëìééçêíë ÅäÉ~å íÜÉó

ëÜçìäÇ ÄÉ éÉêáçÇáÅ~ääó

ÅäÉ~åÉÇ Äó ëìÄãÉêÖáåÖ íÜÉã

áå ëç~éó ï~íÉê ~åÇ ëÅêìÄÄáåÖ

íÜÉã ïáíÜ ~ åçåJãÉí~ääáÅ ÄêìëÜ

ëç íÜ~í ~ää ÜçäÉë ~åÇ ÖêççîÉë

~êÉ éÉêÑÉÅíäó ÅäÉ~å ~åÇ ÑêÉÉ

Ñêçã ÇáêíK qÜáë ïáää ÉåëìêÉ

ÅçêêÉÅí Ñä~ãÉëK

^äï~óë Çêó íÜÉ ÄìêåÉê ÅçîÉêë

~åÇ íÜÉ é~å ëìééçêíë áÑ íÜÉó

Ü~îÉ ÄÉÅçãÉ ïÉíK

After finishing cleaning, dry all

the burner parts together with

their casing. The ring and the burner cap must be inserted when placing them on the

burner casing.

Moisture and the incorrect

positioning of the respective

burner parts will affect the uniformity of the flame generated.

fÑ óçìê ~ééäá~åÅÉ Ü~ë

ëáåÖäÉJéáÉÅÉ ÄìêåÉêë

EjçåçÄäçÅâFI ã~âÉ ëìêÉ íÜ~í

íÜÉó ~êÉ íçí~ääó Çêó ÄÉÑçêÉ

íÜÉó ~êÉ åÉñí ìëÉÇK

_É Å~êÉÑìä ïÜÉå óçì ÅäÉ~å íÜÉ ÑÉÉí çÑ íÜÉ ëìééçêíë ~ë íÜÉó ã~ó ÅçãÉ çÑÑ ~åÇ íÜÉ ëìééçêíë ÅçìäÇ

ëÅê~íÅÜ íÜÉ ÜçÄ åÉñí íáãÉ íÜÉó ~êÉ ìëÉÇK

^ÑíÉê ï~ëÜáåÖ íÜÉ é~å ëìééçêíëI Çêó íÜÉã ÅçãéäÉíÉäó ÄÉÑçêÉ ÅççâáåÖ ïáíÜ íÜÉã ~Ö~áåK aêçéë çÑ

ï~íÉê çê Ç~ãé é~íÅÜÉë çå íÜÉ ëìêÑ~ÅÉë ïÜÉå óçì ÄÉÖáå ÅççâáåÖ ã~ó Å~ìëÉ ÇÉíÉêáçê~íáçå çÑ íÜÉ

Éå~ãÉäK

NN

eçãÉ íêçìÄäÉëÜççíáåÖ

vçì Çç åçí ~äï~óë åÉÉÇ íç Å~ää íÜÉ íÉÅÜåáÅ~ä ~ëëáëí~åÅÉ

ëÉêîáÅÉK sÉêó çÑíÉåI óçì Å~å ëçäîÉ íÜÉ éêçÄäÉã çå óçìê

çïåK qÜÉ ÑçääçïáåÖ í~ÄäÉ Åçåí~áåë ~ ÑÉï éáÉÅÉë çÑ ~ÇîáÅÉK fãéçêí~åí åçíÉW låäó ~ìíÜçêáëÉÇ éÉêëçååÉä Ñêçã çìê qÉÅÜåáÅ~ä pÉêîáÅÉë aÉé~êíãÉåí Å~å Å~êêó çìí ïçêâ çå íÜÉ Ö~ë ~åÇ ÉäÉÅíêáÅ~ä

ëìééäó ëóëíÉãëK mêçÄäÉã qÜÉ ÖÉåÉê~ä ÉäÉÅíêáÅ~ä ëóëíÉã

áë ã~äÑìåÅíáçåáåÖ qÜÉ ÉäÉÅíêáÅ ëé~êâÉê

ÇçÉë åçí ïçêâ qÜÉ Ñä~ãÉë çå íÜÉ ÄìêåÉêë

~êÉ åçí ìåáÑçêã qÜÉ Ö~ë ÑäçïÇçÉë åçí ~ééÉ~ê

íç ÄÉ åçêã~ä çê åç Ö~ë ÅçãÉë

çìí qÜÉêÉ áë ~ ëãÉää çÑ Ö~ë áå íÜÉ

âáíÅÜÉå ~êÉ~ qÜÉ ë~ÑÉíó ÇÉîáÅÉë çå íÜÉ

ÇáÑÑÉêÉåí ÄìêåÉêë ÇçåÛí ïçêâ mêçÄ~ÄäÉ Å~ìëÉ

JJaÉÑÉÅíáîÉ ÑìëÉK

JJqÜÉ ~ìíçã~íáÅ ë~ÑÉíó ëïáíÅÜ

Ü~ë íêáééÉÇ çê ~ ÑìëÉ Ü~ë

ÄäçïåK pçäìíáçå

JJ`ÜÉÅâ íÜÉ ÑìëÉ áå íÜÉ ã~áå

ÑìëÉ Äçñ ~åÇ ÅÜ~åÖÉ áí áÑ áí áë

Ç~ã~ÖÉÇK

JJ`ÜÉÅâ íÜÉ ã~áå ÑìëÉ Äçñ íç

ëÉÉ ïÜÉíÜÉê íÜÉ ~ìíçã~íáÅ íêáé

ëïáíÅÜ çê ~ ÇáÑÑÉêÉåíá~ä ëïáíÅÜ

Ü~ë íêáééÉÇK

JJqÜÉ ëé~ÅÉ ÄÉíïÉÉå íÜÉ

áÖåáíáçå ëé~êâÉê ~åÇ íÜÉ ÄìêåÉê

ãìëí ÄÉ Å~êÉÑìääó ÅäÉ~åÉÇK

JJqÜÉêÉ áë ï~ëíÉ Ñêçã ÑççÇ çê

ÅäÉ~åáåÖ éêçÇìÅíë ÄÉíïÉÉå

íÜÉ áÖåáíáçå ëé~êâÉê ~åÇ íÜÉ

ÄìêåÉêK

JJqÜÉ ÄìêåÉêë ~êÉ ïÉíK

JJqÜÉ ÄìêåÉê ÅçîÉêë ~êÉ åçí

äçÅ~íÉÇ ÅçêêÉÅíäóK

JJqÜÉ ÇáÑÑÉêÉåí é~êíë çÑ íÜÉ

ÄìêåÉê Ü~îÉ ÄÉÉå äçÅ~íÉÇ

áåÅçêêÉÅíäóK

JJqÜÉ ÖêççîÉë çå íÜÉ ÄìêåÉêëÛ

Ö~ë çìíäÉíë ~êÉ ÇáêíóK

JJqÜÉ ÄìêåÉêë ã~ó åçí ÄÉ

íçí~ääó ÇêóK

JJqÜÉ Ö~ë ã~áåë ~êÉ íìêåÉÇ çÑÑK

JJfÑ Ö~ë áë ëìééäáÉÇ Ñêçã ~ Ö~ë

ÄçííäÉI áí ã~ó ÄÉ ÉãéíóK

JJ^ Ö~ë í~é Ü~ë ÄÉÉå äÉÑí çåK

JJqÜÉêÉ ã~ó ÄÉ ~ äÉ~â Ñêçã íÜÉ

ÅçìéäáåÖ íç íÜÉ Ö~ë ÄçííäÉK

JJqÜÉ Åçåíêçä âåçÄ ï~ë åçí

ÜÉäÇ Ççïå äçåÖ ÉåçìÖÜK

JJqÜÉ ÖêççîÉë çå íÜÉ ÄìêåÉêëÛ

Ö~ë çìíäÉíë ~êÉ ÇáêíóK

JJaêó íÜÉ ÄìêåÉê ÅçîÉêë

Å~êÉÑìääó

JJj~âÉ ëìêÉ íÜ~í íÜÉ ÄìêåÉê

ÅçîÉêë ~êÉ ÅçêêÉÅíäó äçÅ~íÉÇK

JJoÉéä~ÅÉ ~ää íÜÉ ÇáÑÑÉêÉåí

éáÉÅÉë ÅçêêÉÅíäóK

JJ`äÉ~å íÜÉ ÖêççîÉë çå íÜÉ

ÄìêåÉêëÛ Ö~ë çìíäÉíëK

JJaêó íÜÉ ÄìêåÉêë ãçêÉ

íÜçêçìÖÜäó EÄÉ é~êíáÅìä~êäó

Å~êÉÑìä ïáíÜ ëáåÖäÉJéáÉÅÉ

ÄìêåÉêëFK

JJqìêå çå ~ää ã~áåë í~éëK

JJoÉéä~ÅÉ íÜÉ Ö~ë ÄçííäÉ ïáíÜ

~ Ñìää çåÉK

JJ`ÜÉÅâ íç ëÉÉ áÑ ~åó Ö~ë í~éë

~êÉ çåK

JJj~âÉ ëìêÉ íÜ~í íÜÉ

ÅçååÉÅíáçå áë ~áêíáÖÜíK

JJlåÅÉ íÜÉ ÄìêåÉê áë äáíI ÜçäÇ

íÜÉ Åçåíêçä âåçÄ Ççïå ~ ÑÉï

ëÉÅçåÇë äçåÖÉêK

JJ`äÉ~å íÜÉ ÖêççîÉë çå íÜÉ

ÄìêåÉêëÛ Ö~ë çìíäÉíëK

NO

fÑ óçì Å~ää íÜÉ qÉÅÜåáÅ~ä pÉêîáÅÉë aÉé~êíãÉåíI éäÉ~ëÉ ÄÉ ëìêÉ íç áåÇáÅ~íÉW b JJ ko ca qÜáë áåÑçêã~íáçå ~ééÉ~êë çå íÜÉ ~ééäá~åÅÉ ëéÉÅáÑáÅ~íáçåë éä~íÉI ëáíì~íÉÇ çå íÜÉ äçïÉê

é~êí çÑ íÜÉ ÜçÄK

t~êê~åíó ÅçåÇáíáçåë

qÜÉ ÅçåÇáíáçåë çÑ íÜÉ Öì~ê~åíÉÉ ïÜáÅÜ ~ééäó íç íÜáë

~ééäá~åÅÉ ~êÉ íÜçëÉ íÜ~í ~êÉ ëÉí Äó çìê Åçãé~åóÛë

êÉéêÉëÉåí~íáîÉë áå íÜÉ Åçìåíêó ïÜÉêÉ áí ï~ë ÄçìÖÜíK fÑ óçì

ëç êÉèìáêÉI íÜÉ ë~äÉëã~å Ñêçã ïÜçã óçì ÄçìÖÜí íÜÉ

~ééäá~åÅÉ ïáää ~äï~óë ÄÉ ~ÄäÉ íç éêçîáÇÉ óçì ïáíÜ ãçêÉ

ÇÉí~áäë çå íÜáë ëìÄàÉÅíK eçïÉîÉêI íÜÉ ï~êê~åíó áë çåäó î~äáÇ

áÑ áí áë ëìÄãáííÉÇ íçÖÉíÜÉê ïáíÜ íÜÉ éìêÅÜ~ëÉ ÇçÅìãÉåíK tÉ êÉëÉêîÉ íÜÉ êáÖÜí íç ã~âÉ ~åó ÅÜ~åÖÉëK

NP

pÉÜê ÖÉÉÜêíÉê hìåÇÉW táê Ç~åâÉå fÜåÉå ìåÇ ÄÉÖäΩÅâïΩåëÅÜÉå páÉ òì fÜêÉê t~ÜäK aáÉëÉë éê~âíáëÅÜÉI ãçÇÉêåÉ

ìåÇ ÑìåâíáçåÉääÉ dÉê®í ïáêÇ ~ìë j~íÉêá~äáÉå ÄÉëíÉê nì~äáí®í ÜÉêÖÉëíÉääíI ÇáÉ ï®ÜêÉåÇ ÇÉë

ÖÉë~ãíÉå mêçÇìâíáçåëéêçòÉëëÉë ÉáåÉê ëíêáâíÉå nì~äáí®íëâçåíêçääÉ ìåíÉêäáÉÖÉå ìåÇ

ÖÉå~ìÉëíÉåë ÖÉéêΩÑí ïÉêÇÉåI ìã fÜêÉ ^åÑçêÇÉêìåÖÉå ~å ÉáåÉå éÉêÑÉâíÉå hçÅÜîçêÖ~åÖ

ÉêÑΩääÉå òì â∏ååÉåK a~ÜÉê ã∏ÅÜíÉå ïáê páÉ ÄáííÉåI ÇáÉëÉ ÉáåÑ~ÅÜÉ ^åäÉáíìåÖ ~ìÑãÉêâë~ã ÇìêÅÜòìäÉëÉå

ìåÇ ÉáåòìÜ~äíÉå I ìã ÄÉêÉáíë ~Ä ÇÉê ÉêëíÉå _ÉåìíòìåÖ ÇáÉ ÄÉëíÉå bêÖÉÄåáëëÉ òì

ÉêòáÉäÉåK aáÉ ^åäÉáíìåÖ ÉåíÜ®äí ïáÅÜíáÖÉ fåÑçêã~íáçåÉå I åáÅÜí åìê ÑΩê ÇÉå dÉÄê~ìÅÜI

ëçåÇÉêå ~ìÅÜ ÑΩê fÜêÉ páÅÜÉêÜÉáí ìåÇ ÑΩê ÇáÉ t~êíìåÖK cΩê ÇÉå qê~åëéçêí ÄÉå∏íáÖÉå ìåëÉêÉ mêçÇìâíÉ ÉáåÉ ïáêâë~ãÉ pÅÜìíòîÉêé~ÅâìåÖK _Éá

ÇáÉëÉê sÉêé~ÅâìåÖ ÄÉëÅÜê®åâÉå ïáê ìåë ~ìÑ Ç~ë ìåÄÉÇáåÖí ÉêÑçêÇÉêäáÅÜÉ j~íÉêá~äX Ç~ë

ÖÉë~ãíÉ sÉêé~ÅâìåÖëã~íÉêá~ä áëí îçää êÉÅóÅäáåÖÑ®ÜáÖK táÉ ïáê â∏ååÉå ~ìÅÜ páÉ ÉáåÉå

_Éáíê~Ö òìã rãïÉäíëÅÜìíò äÉáëíÉåI áåÇÉã páÉ ÇáÉ sÉêé~ÅâìåÖ áå ÉáåÉã áå ÇÉê k®ÜÉ fÜêÉë tçÜåçêíë òì ÇáÉëÉã wïÉÅâ ~ìÑÖÉëíÉääíÉå `çåí~áåÉê ÉåíëçêÖÉåK a~ë ÖÉÄê~ìÅÜíÉ £ä ëçääíÉ åáÅÜí ΩÄÉê ÇÉå ^ÄÑäìëë ÉåíëçêÖí ïÉêÇÉåI Ç~ ÇáÉë ÉáåÉ ëÉÜê ÜçÜÉ rãïÉäíÄÉä~ëíìåÖ Ç~êëíÉääíK cΩääÉå páÉ Éë áå ÉáåÉå ÖÉëÅÜäçëëÉåÉå _ÉÜ®äíÉê ìåÇ ÖÉÄÉå páÉ

Éë ~å ÉáåÉê p~ããÉäëíÉääÉ ~ÄX ëçääíÉ Éë áå fÜêÉê k®ÜÉ âÉáåÉ p~ããÉäëíÉääÉ ÖÉÄÉåI

ÉåíëçêÖÉå páÉ ÇÉå _ÉÜ®äíÉê ΩÄÉê fÜêÉå e~ìëãΩää Eëç ÖÉä~åÖí Éê ~ìÑ ÉáåÉ âçåíêçääáÉêíÉ aÉéçåáÉI ï~ë òï~ê åáÅÜí ÇáÉ çéíáã~äÉ i∏ëìåÖ Ç~êëíÉääíI ~ÄÉê ÉáåÉ dÉï®ëëÉêîÉêëÅÜãìíòìåÖ îÉêãÉáÇÉíFK fÜêÉ háåÇÉê ìåÇ páÉ ëÉäÄëí ïÉêÇÉå fÜåÉå Ç~ÑΩê

Ç~åâÄ~ê ëÉáåK j~ÅÜÉå páÉ Éáå åáÅÜí ãÉÜê ÄÉåìíòíÉë dÉê®í îçê ÇÉê båíëçêÖìåÖ ìåÄê~ìÅÜÄ~êK a~å~ÅÜ

ÄêáåÖÉå páÉ Éë òìê ÉáåÉê p~ããÉäëíÉääÉ ÑΩê êÉÅóÅäáåÖÑ®ÜáÖÉ tÉêíëíçÑÑÉK fÜêÉ ∏êíäáÅÜÉ sÉêï~äíìåÖ ÖáÄí fÜåÉå ^ìëâìåÑí ΩÄÉê ÇáÉëÉ p~ããÉäëíÉääÉåK

WICHTIG:

Falls das Gerät wider Erwarten Schäden aufweisen oder Ihre Qualitätsanforderungen nicht erfüllen sollte, setzen Sie uns davon so schnell wie möglich in Kenntnis. Zur gültigen Einlösung der Garantie darf das Gerät nicht unbefugt manipuliert bzw. benutzt worden sein.

! ! &

Wenn das Typenschild Ihres Gerätes das Symbol

Sie diese Anweisungen:

#

aufweist, befolgen

/5403(&/ *& %*& &31"$,6/( 6.8&-5(&3&$)5

*&4&4 &3>5 *45 &/5413&$)&/% %&3 &6301>*4$)&/

*$)5-*/*& G#&3 -&,530H 6/% -&,530/*,H

-5(&3>5& 8"45& &-&$53*$"- "/% &-&$530/*$ &26*1.&/5 H

! (&,&//;&*$)/&5

*& *$)5-*/*& (*#5 %&/ ").&/ 'G3 &*/& H8&*5

(G-5*(& G$,/").& 6/% &38&356/( %&3 -5(&3>5& 703

NQ

fke^iq

páÅÜÉêÜÉáíëÜáåïÉáëÉ K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K NS aáÉë áëí fÜê åÉìÉë hçÅÜÑÉäÇ K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K NU d~ëÄêÉååÉê K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K NV bãéÑçÜäÉåÉ aìêÅÜãÉëëÉê ÑΩê hçÅÜÖÉê®íÉ K K K K K K K K K K K OM wìë~íòêçëíÉ K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K OM bãéÑÉÜäìåÖÉå òìã hçÅÜÉå K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K ON eáåïÉáëÉ òìã dÉÄê~ìÅÜ áå ÄÉòìÖ

~ìÑ Ç~ë hçÅÜÖìí K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K OO dÉÄê~ìÅÜëîçêëÅÜêáÑíÉå ÑΩê pí~ÜäW oÉáåáÖìåÖ ìåÇ mÑäÉÖÉ K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K OP dÉÄê~ìÅÜë~åäÉáíìåÖ ÑΩê dä~ëéä~ííÉW oÉáåáÖìåÖ ìåÇ mÑäÉÖÉ K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K OQ

_ÉíêáÉÄëëí∏êìåÖÉå K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K OR d~ê~åíáÉÄÉÇáåÖìåÖÉå K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K OS

NR

páÅÜÉêÜÉáíëÜáåïÉáëÉ

iÉëÉå páÉ ÇáÉëÉ _ÉÇáÉåìåÖë~åäÉáíìåÖ ëçêÖÑ®äíáÖ

ÇìêÅÜ I ìã ãáí ÇáÉëÉã dÉê®í ëáÅÜÉê ìåÇ ÉÑÑÉâíáîòì

âçÅÜÉåK

Alle Installations-, Regelungs- und Umstellungsarbeiten

auf eine andere Gasart müssen von einem autorisierten

Fachmann und unter Beachtung der jeweils anwendbaren

Regelungen und gesetzlichen Vorgaben sowie der

Vorschriften der örtlichen Strom- und Gasversorger vorgenommen werden.

Für Umstellungsarbeiten auf eine andere Gasart empfehlen wir, den Kundendienst zu rufen.

-

§ÄÉêéêΩÑÉå páÉ îçê ÇÉã báåÄ~ì fÜêÉë åÉìÉå hçÅÜÑÉäÇÉëI

çÄ ÇáÉ j~≈É ëíáããÉå K

aáÉ å~ÅÜÑçäÖÉåÇÉå ^åïÉáëìåÖÉå ÖÉäíÉå åìê ÑΩê àÉåÉ i®åÇÉêI ÇÉêÉå póãÄçä ~ã dÉê®í ~ìÑÖÉÑΩÜêí áëíK wìê

^åé~ëëìåÖ ÇÉë dÉê®íë ~å ÇáÉ _ÉåìíòìåÖëÄÉÇáåÖìåÖÉå

ÇÉë àÉïÉáäáÖÉå i~åÇÉë ãΩëëÉå ÇáÉ íÉÅÜåáëÅÜÉå

^åïÉáëìåÖÉå ÄÉ~ÅÜíÉí ïÉêÇÉåK

Dieses Gerät wurde ausschließlich für die Verwendung

in Privathaushalten entworfen; eine kommerzielle oder gewerbliche Nutzung ist nicht gestattet. Dieses Gerät darf nicht auf Jachten oder in Wohnwagen eingebaut werden. Die Garantie gilt nur dann, wenn das Gerät

ausschließlich für seinen vorgesehenen Zweck genutzt wird.

aÉê báåÄ~ìçêí ÇÉë dÉê®íë ãìëë ΩÄÉê ÇáÉ

îçêëÅÜêáÑíëã®≈áÖÉ _ÉäΩÑíìåÖ îÉêÑΩÖÉåI ÇáÉ áå éÉêÑÉâíÉã dÉÄê~ìÅÜëòìëí~åÇ ëÉáå ãìëëK

pÉíòÉå páÉ Ç~ë dÉê®í âÉáåÉã ëí~êâÉå iìÑíòìÖ ~ìëI Ç~ ÇáÉ

_êÉååÉê Éêä∏ëÅÜÉå â∏ååÉåK

aáÉëÉë dÉê®í áëí áã iáÉÑÉêòìëí~åÇ ~ìÑ ÇáÉ ~ìÑ ÇÉã qóéÉåëÅÜáäÇ ~åÖÉÖÉÄÉåÉ d~ë~êí ÉáåÖÉëíÉääíK fëí ÉáåÉ

~åÇÉêÉ báåëíÉääìåÖ ÉêÑçêÇÉêäáÅÜI ïÉåÇÉå ëáÉ ëáÅÜ ~å ÇÉå

íÉÅÜåáëÅÜÉå hìåÇÉåÇáÉåëí K

a~ë dÉê®íÉáååÉêÉ åáÅÜí ã~åáéìäáÉêÉåK tÉåÇÉå páÉ ëáÅÜ

ÖÖÑK ~å ìåëÉêÉå íÉÅÜåáëÅÜÉå hìåÇÉåÇáÉåëí K

-

_Éï~ÜêÉå páÉ ÇáÉ _ÉÇáÉåìåÖëJ ìåÇ báåÄ~ì~åäÉáíìåÖ Öìí

~ìÑI Ç~ãáí ÇáÉëÉ ÄÉá ÉáåÉã _ÉëáíòÉêïÉÅÜëÉä òìë~ããÉå ãáí

ÇÉã dÉê®í ΩÄÉêÖÉÄÉå ïÉêÇÉå â∏ååÉåK

pçääíÉ ÄÉá fÜêÉã hçÅÜÑÉäÇ Ç~ë dä~ë ÄÉëÅÜ®ÇáÖí ëÉáåI êìÑÉå páÉ ëçÑçêí ÇÉå íÉÅÜåáëÅÜÉå hìåÇÉåÇáÉåëí ~å I Ç~ãáí Éë

êÉé~êáÉêí çÇÉê ÉêëÉíòí ïÉêÇÉå â~ååK

NS

-

kÉÜãÉå páÉ Éáå ÄÉëÅÜ®ÇáÖíÉë dÉê®í åáÅÜí áå _ÉíêáÉÄK aáÉ lÄÉêÑä®ÅÜÉå ÇÉë t®êãÉJ ìåÇ hçÅÜÖÉê®íÉë Éêï®êãÉå

ëáÅÜ ï®ÜêÉåÇ ÇÉë _ÉíêáÉÄÉëK i~ëëÉå páÉ ÇáÉ ÉêÑçêÇÉêäáÅÜÉ sçêëáÅÜí ï~äíÉåK e~äíÉå páÉ háåÇÉê áããÉê îçã dÉê®í ÉåíÑÉêåíK

sÉêïÉåÇÉå páÉ Ç~ë dÉê®í ÖêìåÇë®íòäáÅÜ åìê òìê wìÄÉêÉáíìåÖ îçå péÉáëÉåI åáÉã~äë ~äë eÉáòìåÖK

-

§ÄÉêÜáíòíÉë cÉíí çÇÉê £ä â~åå ëáÅÜ äÉáÅÜí ÉåíòΩåÇÉåK ^ìë

ÇáÉëÉã dêìåÇ ãìëë ÇáÉ wìÄÉêÉáíìåÖ îçå péÉáëÉå ãáí cÉíí

çÇÉê £äÉåI òK _K mçããÉë cêáíÉëI ΩÄÉêï~ÅÜí ïÉêÇÉåK

káÉã~äë t~ëëÉê ~ìÑ ÄêÉååÉåÇÉë cÉíí çÇÉê £ä ëÅÜΩííÉåK dbc^eo> aÉå qçéÑ çÇÉê ÇáÉ mÑ~ååÉ òìã bêëíáÅâÉå ÇÉê cä~ããÉ ~ÄÇÉÅâÉåI ìåÇ ÇáÉ hçÅÜëíÉääÉ ~ìëëÅÜ~äíÉåK

-

_Éá ÉáåÉê pí∏êìåÖ ÇáÉ d~ëJ ìåÇ píêçãòìÑìÜê òìã dÉê®í

ìåíÉêÄêÉÅÜÉåK tÉåÇÉå páÉ ëáÅÜ ÑΩê ÉáåÉ oÉé~ê~íìê ÇÉë dÉê®íë ~å ìåëÉêÉå hìåÇÉåÇáÉåëí K

píÉääÉå páÉ âÉáåÉ îÉêÑçêãíÉå ìåÇ áåëí~ÄáäÉå hçÅÜÖÉê®íÉ ~ìÑ

ÇáÉ mä~ííÉå ìåÇ _êÉååÉêI ÇáÉëÉ â∏ååÉå ìãÑ~ääÉåK

i®ëëí ëáÅÜ ÉáåÉ ^êã~íìê åáÅÜí ÄÉí®íáÖÉåI Ç~êÑ ÜáÉêòì âÉáåÉ dÉï~äí ~åÖÉïÉåÇÉí ïÉêÇÉåK tÉåÇÉå páÉ ëáÅÜ òìã oÉé~êáÉêÉå çÇÉê bêëÉíòÉå ÇÉê ^êã~íìê ëçÑçêí ~å ÇÉå

çÑÑáòáÉääÉå íÉÅÜåáëÅÜÉå hìåÇÉåÇáÉåëí K

aáÉ a~êëíÉääìåÖÉå áå ÇáÉëÉê dÉÄê~ìÅÜë~åïÉáëìåÖ â∏ååÉå

îçå fÜêÉã dÉê®í ~ÄïÉáÅÜÉåK

fëí fÜê hçÅÜÑÉäÇ ~ìë dä~ëI îÉêãÉáÇÉå páÉ ï®ÜêÉåÇ ÇÉê

_ÉåìíòìåÖ ÇÉê d~ëãìäÇÉ iìÑíòìÖ ëçïáÉ Ç~ë sÉêëÅÜΩííÉå

â~äíÉê cäΩëëáÖâÉáíÉåI Ç~ ÜáÉêÇìêÅÜ Ç~ë dä~ë òÉêëí∏êí

ïÉêÇÉå â~ååK

aáÉëÉë dÉê®í Ç~êÑ åáÅÜí ~å ÉáåÉ ^ÄäÉáíìåÖëîçêêáÅÜíìåÖ ÑΩê sÉêÄêÉååìåÖëéêçÇìâíÉ ~åÖÉëÅÜäçëëÉå ïÉêÇÉåK

-

Verwenden Sie keine Dampfreinigungsgeräte zur

Reinigung des Kochfeldes, da Stromschlaggefahr besteht.

-

-

Das Gerät ist nicht für die Benutzung durch Personen

(einschließlich Kinder) vorgesehen, die in ihrer körperlichen, sensorischen oder geistigen Leistungsfähigkeit beeinträchtigt sind oder denen es an Erfahrung oder

Kenntnissen mangelt, es sei

Beaufsichtigung verantwortlichen

denn, sie stehen unter oder wurden von einer für ihre Sicherheit

Person in der Benutzung des Gerätes unterrichtet.

i~ëëÉå=páÉ=Ç~ë=dÉê®í=ï®ÜêÉåÇ=ÇÉë=_ÉíêáÉÄÉë=åáÅÜí=

ìåÄÉ~ìÑëáÅÜíáÖíK= tboabk afbpb _bpqfjjrkdbk kf`eq bfkdbe^iqbkI ibekq abo ebopqbiibo gbdif`eb d^o^kqfbibfpqrkdbk ^_K

NT

aáÉë áëí fÜê åÉìÉë hçÅÜÑÉäÇ

oçëí

Brenner bis

1,75 kW cÉííÖÉÑ®≈

Brenner bis

1 kW dêç≈Éê aêÉáÑ~ÅÜÄêÉååÉê ãáí

Äáë òì QIR ât oçëí

_ÉÇáÉåíÉáäÉ

Brenner bis

3 kW

Brenner bis

1,75 kW cÉííÖÉÑ®≈

Brenner bis

1 kW

_ÉÇáÉåíÉáäÉ aêÉáÑ~ÅÜÄêÉååÉê ãáí

Äáë òì PIP ât

NU

d~ëÄêÉååÉê

^ÄÄK NK

^ÄÄK OK qÜÉêãçé~ê

^ÄÄK P wΩåÇâÉêò

_ÉáÇÉ d~ëÇΩëÉå EáååÉå ìåÇ ~ì≈ÉåF

ÄêÉååÉå ãáí Ü∏ÅÜëíÉê iÉáëíìåÖK aáÉ ®ì≈ÉêÉ d~ëÇΩëÉ ÄêÉååí ãáí

ãáåáã~äÉê iÉáëíìåÖX ÇáÉ áååÉêÉ d~ëÇΩëÉ ÄêÉååí ãáí ã~ñáã~äÉê iÉáëíìåÖK aáÉ áååÉêÉ d~ëÇΩëÉ ÄêÉååí ãáí

ã~ñáã~äÉê iÉáëíìåÖK ÇáÉ ®ì≈ÉêÉ d~ëÇΩëÉ áëí ~ìëÖÉëÅÜ~äíÉíK aáÉ áååÉêÉ d~ëÇΩëÉ ÄêÉååí ãáí

ãáåáã~äÉê iÉáëíìåÖX ÇáÉ ®ì≈ÉêÉ d~ëÇΩëÉ áëí ~ìëÖÉëÅÜ~äíÉíK

^ìÑ àÉÇÉã _ÉÇáÉåíÉáä áëí ÇáÉ hçÅÜëíÉääÉ ã~êâáÉêíI ÇáÉ Éë

êÉÖÉäíK ^ÄÄK NK

Zum Einschalten des Brenners den Schalter des entsprechenden Brenner eindrücken und nach links bis auf die Höchststellung drehen und gedrückt halten bis

sich das Gas des Brenners entzündet hat. In dieser

Schalterstellung werden Zündfunken an allen Brennern

erzeugt.

Jetzt auf die gewünschte Position drehen (das Drücken

des Schalters ist jetzt nicht mehr notwendig).

Hat sich das Gas nicht entzündet, den Vorgang wiederholen und dabei den Schalter länger gedrückt halten (bis 10 Sekunden).

_Éá îÉêëÅÜãìíòíÉå wΩåÇâÉêòÉå áëí ÇáÉ wΩåÇìåÖ

ìåòìêÉáÅÜÉåÇI Ç~ÜÉê ëáåÇ ÇáÉëÉ ë~ìÄÉê òì Ü~äíÉåK eáÉêòì

ÉáåÉ âäÉáåÉ _ΩêëíÉ îÉêïÉåÇÉåX ÇáÉ wΩåÇâÉêòÉ Ç~êÑ âÉáåÉ

Ü~êíÉå pí∏≈É ÉêÜ~äíÉåK sÉêÑΩÖí fÜê hçÅÜÑÉäÇ ΩÄÉê âÉáåÉ ~ìíçã~íáëÅÜÉ wΩåÇîçêêáÅÜíìåÖI å®ÜÉêå páÉ ÉáåÉ çÑÑÉåÉ cä~ããÉ

EcÉìÉêòÉìÖI píêÉáÅÜÜçäòI ìëïKF ~å ÇÉå _êÉååÉê ~åK fÜê hçÅÜÑÉäÇ â~åå ãáí páÅÜÉêÜÉáíëJqÜÉêãçé~~êÉå

~ìëÖÉêΩëíÉí ëÉáåI ÇáÉ Éáå ^ìëëíê∏ãÉå îçå d~ë ÄÉá ÉáåÉã

òìÑ®ääáÖÉå bêä∏ëÅÜÉå ÇÉê _êÉååÉê îÉêÜáåÇÉêåK ^ÄÄK OK dÉÜÉå páÉ ~ìÑ ÇáÉ ÖäÉáÅÜÉ tÉáëÉ îçêI ìã ÇáÉëÉë ãçÇÉêåÉ póëíÉã òì òΩåÇÉå ìåÇ òì ~âíáîáÉêÉå K e~äíÉå páÉ ÜáÉêÄÉá

àÉÇçÅÜ Ç~ë _ÉÇáÉåíÉáä ÖÉÇêΩÅâíI Äáë ÇáÉ wΩåÇìåÖ ÉêÑçäÖíI

ÇáÉ cä~ããÉ ëáÅÜíÄ~ê áëí ìåÇ åáÅÜí ïáÉÇÉê îÉêä∏ëÅÜíK cáåÇÉí âÉáåÉ wΩåÇìåÖ ëí~ííI ïáÉÇÉêÜçäÉå páÉ ÇÉå sçêÖ~åÖ

ìåÇ ÇêΩÅâÉå páÉ ÇáÉëã~ä NJJR pÉâìåÇÉå ä~åÖK wìã ^ìëëÅÜ~äíÉå ÇêÉÜÉå páÉ Ç~ë _ÉÇáÉåíÉáä å~ÅÜ êÉÅÜíë

Äáë ~ìÑ ÇáÉ Ç~òì ÉêÑçêÇÉêäáÅÜÉ mçëáíáçå

F

K eáÉêÄÉá â~åå Ç~ë wΩåÇëóëíÉã ÉêåÉìí ~åëéêáåÖÉåX ÇáÉë áëí àÉÇçÅÜ î∏ääáÖ

åçêã~äK fÜê ãçÇÉêåÉë ìåÇ Ñìåâíáçå~äÉë hçÅÜÑÉäÇ îÉêÑΩÖí ΩÄÉê

ëíìÑÉåäçë îÉêëíÉääÄ~êÉ sÉåíáäÉI ïçãáí páÉ òïáëÅÜÉå ÇÉå mçëáíáçåÉå jáåK ìåÇ j~ñK ÇáÉ ÖÉïΩåëÅÜíÉ báåëíÉääìåÖ

ÑáåÇÉåK aáÉ aêÉáÑ~ÅÜÄêÉååÉê ìåÇ ÇÉê Öêç≈É aêÉáÑ~ÅÜÄêÉååÉê ëáåÇ

®ì≈Éêëí éê~âíáëÅÜI ìã Ç~ê~ìÑ ãáí m~Éää~éÑ~ååÉå ìåÇ

ÅÜáåÉëáëÅÜÉå tçâë E~ääÉ ^êíÉå îçå ~ëá~íáëÅÜÉå dÉêáÅÜíÉåF

ìëïK òì ~êÄÉáíÉåK tÉåå fÜê hçÅÜÑÉäÇ ãáí ÉáåÉã Öêç≈Éå aêÉáÑ~ÅÜÄêÉååÉê

~ìëÖÉëí~ííÉí áëíI îÉêÑΩÖí Éë ΩÄÉê ÉáåÉ ^êã~íìêI ãáí ÇÉê páÉ

ÇáÉ áååÉêÉ ìåÇ ÇáÉ ®ì≈ÉêÉ cä~ããÉ ìå~ÄÜ®åÖáÖ

îçåÉáå~åÇÉê êÉÖÉäå â∏ååÉåX ãáí ÇáÉëÉã êÉîçäìíáçå®êÉå póëíÉã áëí ÉáåÉ ÄêÉáíÉ m~äÉííÉ ~å fåíÉåëáí®íëëíìÑÉå ã∏ÖäáÅÜK cìåâíáçåëÄÉëÅÜêÉáÄìåÖ ^ÄÄK P aáÉ _ÉåìíòìåÖ ÇÉë d~ëÖÉê®íë ÉêòÉìÖí áå ÇÉã o~ìãI ïç

Éë ÄÉíêáÉÄÉå ïáêÇI t®êãÉ ìåÇ cÉìÅÜíáÖâÉáíK bë ãìëë ÉáåÉ

ÖìíÉ _ÉäΩÑíìåÖ ÇÉê hΩÅÜÉ ÖÉï®ÜêäÉáëíÉí ëÉáåW aáÉ

îçêÜ~åÇÉåÉå _ÉäΩÑíìåÖë∏ÑÑåìåÖÉå ãΩëëÉå ÖÉ∏ÑÑåÉí ëÉáåI

çÇÉê Éë áëí Éáå ãÉÅÜ~åáëÅÜÉë sÉåíáä~íáçåëÖÉê®í

Eaìåëí~ÄòìÖF îçêòìëÉÜÉåK

NV

Bei den ersten Inbetriebnahmen ist ein

von Düften durchaus normal.

Ausströmen

_Éá ÉáåÉê âçåíáåìáÉêäáÅÜÉå _ÉåìíòìåÖ fÜêÉë dÉê®íë â∏ååíÉ

ÉáåÉ òìë®íòäáÅÜÉ _ÉäΩÑíìåÖ ÉêÑçêÇÉêäáÅÜ ïÉêÇÉåI òK _K Éáå

ÖÉ∏ÑÑåÉíÉë cÉåëíÉê EçÜåÉ ÉáåÉå iìÑíòìÖ òì îÉêìêë~ÅÜÉåFI

çÇÉê ÇáÉ iÉáëíìåÖ ÇÉê ÖÖÑK îçêÜ~åÇÉåÉå ãÉÅÜ~åáëÅÜÉå

_ÉäΩÑíìåÖ ãìëë ÉêÜ∏Üí ïÉêÇÉåK

Eine orangene Verfärbung der Flamme ist normal und

kann bei Staub in der Umgebung oder bei

übergelaufener Flüssigkeit oder Ähnlichem auftreten.

bãéÑçÜäÉåÉ aìêÅÜãÉëëÉê ÑΩê hçÅÜÖÉê®íÉ

gÉ å~ÅÜ jçÇÉääW

_obkkbo

PJÑ~ÅÜ cä~ããÉW dêç≈Éê aêÉáÑ~ÅÜÄêÉååÉê pÅÜåÉää jáííÉäëÅÜåÉää eáäÑëéä~ííÉ jfk Õ hl`edboûq

OO Åã

NQ Åã

NO Åã

[ OO Åã j^u Õ hl`edboûq

[ OO Åã

OS Åã

OM Åã

NQ Åã

wìë~íòêçëíÉ

^ÄÄK QK

^ÄÄK RK gÉ å~ÅÜ jçÇÉää â~åå fÜê hçÅÜÑÉäÇ ãáí ÉáåÉã wìë~íòêçëí

~ìëÖÉêΩëíÉí ëÉáåK báå ëçäÅÜÉê wìë~íòêçëí áëí ÄÉáã aêÉáÑ~ÅÜÄêÉååÉê ìåÇ ÄÉáã Öêç≈Éå aêÉáÑ~ÅÜÄêÉååÉê ÑΩê hçÅÜÖÉê®íÉ ~Ä ÉáåÉã aìêÅÜãÉëëÉê îçå OS ÅãI cäÉáëÅÜÄê®íÉêI qçåÖÉÑ®≈É ìåÇ ÑΩê ë®ãíäáÅÜÉ âçåâ~îÉå hçÅÜÖÉê®íÉ EÅÜáåÉëáëÅÜÉê tçâ ìëïKF ìåÄÉÇáåÖí

ÉêÑçêÇÉêäáÅÜK ^ÄÄK QK ^ìÑÖêìåÇ ÇÉê ÜçÜÉå qÉãéÉê~íìêÉåI

ïÉäÅÜÉ ÇáÉëÉ wìë~íòêçëíÉ ï®ÜêÉåÇ ÇÉë hçÅÜîçêÖ~åÖë

ÉêêÉáÅÜÉåI îÉêãÉáÇÉå páÉ ÇÉêÉå _ÉêΩÜêìåÖK łsÉêÄêÉååìåÖëÖÉÑ~Üê>P oçëí ÑΩê h~ÑÑÉÉâçÅÜÉêW gÉ å~ÅÜ jçÇÉää â~åå fÜê hçÅÜÑÉäÇ

ãáí ÉáåÉã oçëí ÑΩê h~ÑÑÉÉâçÅÜÉê ~ìëÖÉêΩëíÉí ëÉáåK aáÉëÉë wìë~íòÖÉê®í áëí ~ìëëÅÜäáÉ≈äáÅÜ ÑΩê ÇÉå wìë~íòÄêÉååÉê ÑΩê hçÅÜÖÉÑ®≈É ãáí ïÉåáÖÉê ~äë NM Åã aìêÅÜãÉëëÉê

ÖÉÉáÖåÉíK ^ÄÄK RK pçääíÉ ÇáÉëÉê åáÅÜí ÉåíÜ~äíÉå ëÉáåI áëí ÇÉê wìë~íòêçëí ÑΩê h~ÑÑÉÉã~ëÅÜáåÉå ÄÉáã hìåÇÉåÇáÉåëí ÇÉë eÉêëíÉääÉêë ìåíÉê ÇÉê kêK NUQOMM ÉêÜ®äíäáÅÜK aÉê eÉêëíÉääÉê Ü~ÑíÉí åáÅÜíI ïÉåå ÉáåÉê ÇáÉëÉê wìë~íòêçëíÉ åáÅÜí çÇÉê Ñ~äëÅÜ îÉêïÉåÇÉí ïáêÇK

OM

bãéÑÉÜäìåÖÉå òìã hçÅÜÉå

dêç≈Éê aêÉáÑ~ÅÜÄêÉååÉê

3 - fach Flamme pÅÜåÉää jáííÉäëÅÜåÉää eáäÑëéä~ííÉ aáÉëÉ bãéÑÉÜäìåÖÉå ëáåÇ êÉáå áåÑçêã~íáî pÉÜê ëí~êâ pí~êâ hçÅÜÉåI d~êÉåI

_ê~íÉåI _ê®ìåÉåI m~Éää~ëI ~ëá~íáëÅÜÉ hΩÅÜÉ EtçâFK pÅÜåáíòÉäI píÉ~âI lãÉäÉííÉI dÉÄê~íÉåÉëK a~ãéÑâ~êíçÑÑÉäåI cêáëÅÜÖÉãΩëÉI dÉãΩëÉâçåëÉêîÉåI kìÇÉäÖÉêáÅÜíÉK hçÅÜÉåW pÅÜãçêÖÉêáÅÜíÉI jáäÅÜêÉáëI h~ê~ãÉääK jáííÉä i~åÖë~ã

^ìÑï®êãÉå ìåÇ ï~êãÜ~äíÉåW sçêÄÉêÉáíÉíÉ dÉêáÅÜíÉI cÉêíáÖÖÉêáÅÜíÉK

^ìÑí~ìÉåK oÉáëI _ÉÅÜ~ãÉäI o~ÖçìíK a~ãéÑâçÅÜÉåW cáëÅÜI dÉãΩëÉK táÉÇÉê~ìÑï®êãÉå ìåÇ ï~êãÜ~äíÉå

îçå òìÄÉêÉáíÉíÉå dÉêáÅÜíÉå ìåÇ wìÄÉêÉáíÉå îçå ëÅÜã~ÅâÜ~ÑíÉå dÉêáÅÜíÉåK

^ìÑí~ìÉå ìåÇ

ä~åÖë~ã hçÅÜÉåW eΩäëÉåÑêΩÅÜíÉI lÄëíI dÉÑêáÉêÖÉêáÅÜíÉK pÅÜãÉäòÉåW

_ìííÉêI pÅÜçâçä~ÇÉI dÉä~íáåÉK

ON

eáåïÉáëÉ òìã dÉÄê~ìÅÜ áå ÄÉòìÖ ~ìÑ

Ç~ë hçÅÜÖìí kbfk g^

hÉáåÉ âäÉáåÉå hçÅÜÖÉê®íÉ ~ìÑ

Öêç≈Éå _êÉååÉêå îÉêïÉåÇÉåK aáÉ cä~ããÉ Ç~êÑ åáÅÜí ~å ÇÉå pÉáíÉå ÇÉê hçÅÜÖÉê®íÉ

~ìÑëíÉáÖÉåK sÉêïÉåÇÉå páÉ ëíÉíë hçÅÜÖÉê®íÉ I ÇáÉ ÑΩê ÇÉå

àÉïÉáäáÖÉå _êÉååÉê ÖÉÉáÖåÉí

ëáåÇK a~ãáí îÉêãÉáÇÉå páÉ

ÉáåÉå ΩÄÉêã®≈áÖÉå sÉêÄê~ìÅÜ

~å d~ë ìåÇ cäÉÅâÉå ~ìÑ ÇÉå hçÅÜÖÉê®íÉåK káÅÜí çÜåÉ çÇÉê ãáí îÉêëÉíòíÉã aÉÅâÉä âçÅÜÉåI Éáå qÉáä ÇÉê båÉêÖáÉ ÖÉÜí Ç~ÇìêÅÜ îÉêäçêÉåK fããÉê ÇÉå aÉÅâÉä ÇÉê

àÉïÉáäáÖÉå hçÅÜÖÉê®íÉ

îÉêïÉåÇÉåK hÉáåÉ hçÅÜÖÉê®íÉ ãáí

ìåÉÄÉåÉå _∏ÇÉå îÉêïÉåÇÉåX

ëáÉ îÉêä®åÖÉêå ÇáÉ hçÅÜòÉáí ìåÇ

ÉêÜ∏ÜÉå ÇÉå båÉêÖáÉîÉêÄê~ìÅÜK a~ë hçÅÜÖÉê®í åáÅÜí îÉêëÉíòí

ΩÄÉê ÇÉå _êÉååÉê ëíÉääÉåI Éë

â∏ååíÉ ìãÑ~ääÉåK hçÅÜÖÉê®íÉ ãáí Öêç≈Éã aìêÅÜãÉëëÉê åáÅÜí ~ìÑ å~ÜÉ ~å

ÇÉå _ÉÇáÉåíÉáäÉå ÖÉäÉÖÉåÉå

_êÉååÉêå îÉêïÉåÇÉåX ëçÄ~äÇ

ÇáÉëÉ ëáÅÜ òÉåíêáÉêí ~ìÑ ÇÉã

_êÉååÉê ÄÉÑáåÇÉåI â∏ååÉå ëáÉ

ÄÉêΩÜêí ïÉêÇÉåI çÇÉê â∏ååíÉ

ÇáÉ qÉãéÉê~íìê áå ÇÉê wçåÉ ÇÉê

_ÉÇáÉåíÉáäÉ ëç ÉêÜ∏Üí ïÉêÇÉåI

Ç~ëë sÉêäÉíòìåÖÉå ÉåíëíÉÜÉå

â∏ååÉåK aáÉ hçÅÜÖÉê®íÉ åáÅÜí ÇáêÉâí ~ìÑ

ÇÉå _êÉååÉê ëíÉääÉåK hÉáåÉ ΩÄÉêã®≈áÖÉå dÉïáÅÜíÉ

~ìÑ Ç~ë hçÅÜÑÉäÇ ëíÉääÉåI ìåÇ

åáÅÜí ãáí ëÅÜïÉêÉå dÉÖÉåëí®åÇÉå ~ìÑ Ç~ë hçÅÜÑÉäÇ ëÅÜä~ÖÉåK káÅÜí òïÉá _êÉååÉê çÇÉê t®êãÉèìÉääÉå ÑΩê Éáå ÉáåòáÖÉë hçÅÜÖÉê®í îÉêïÉåÇÉåK sÉêãÉáÇÉå páÉ ÇáÉ _ÉåìíòìåÖ

îçå _ê~íéÑ~ååÉåI qçåí∏éÑÉåI

ìëïK ΩÄÉê ä®åÖÉêÉ wÉáí ÄÉá

ã~ñáã~äÉê eÉáòäÉáëíìåÖK kìê q∏éÑÉI mÑ~ååÉå ìåÇ h~ëëÉêçääÉå ãáí ÉÄÉåÉã ìåÇ

ê~ìÉã _çÇÉå îÉêïÉåÇÉåK a~ë hçÅÜÖÉê®í ãáííáÖ ~ìÑ ÇÉå

_êÉååÉê ëíÉääÉåK a~ë hçÅÜÖÉê®í ~ìÑ ÇÉå oçëí

ëíÉääÉåK

^ÅÜíÉå páÉ îçê ÇÉê _ÉåìíòìåÖ

Ç~ê~ìÑI Ç~ëë ÇáÉ oçëíÉ ìåÇ

_êÉååÉêÇÉÅâÉä êáÅÜíáÖ

~åÖÉÄê~ÅÜí ëáåÇK sçêëáÅÜíáÖ ãáí ÇÉã ~ìÑ ÇÉã hçÅÜÑÉäÇ ÄÉÑáåÇäáÅÜÉå hçÅÜÖÉê®íÉå ìãÖÉÜÉåK

_Éá ^êÄÉáíÉå ãáí hçÅÜÖÉê®íÉå

~ìë ÖÉÜ®êíÉíÉã dä~ë éêç

_êÉååÉê åìê Éáå ëçäÅÜÉë hçÅÜÖÉê®í îÉêïÉåÇÉåK

_Éá aêÉáÑ~ÅÜÄêÉååÉêå ÇÉå wìë~íòêçëí îÉêïÉåÇÉåK

OO

dÉÄê~ìÅÜëîçêëÅÜêáÑíÉå ÑΩê pí~ÜäW oÉáåáÖìåÖ ìåÇ mÑäÉÖÉ kbfk

sÉêïÉåÇÉå páÉ òìã båíÑÉêåÉå

îçå ~ìëÖÉÜ®êíÉíÉå iÉÄÉåëãáííÉäêÉëíÉå îçã hçÅÜÑÉäÇI îçå oçëíÉåI

_êÉååÉêå ìåÇ ÉäÉâíêáëÅÜÉå hçÅÜéä~ííÉå hbfkb

ëÅÜÉìÉêåÇÉå mêçÇìâíÉI

ëÅÜ~êÑâ~åíáÖÉå dÉÖÉåëí®åÇÉI pí~ÜäïçääÉé~ÇëI jÉëëÉê ìëïK tÉåå fÜê hçÅÜÑÉäÇ ãáí ÉáåÉê dä~ëéä~ííÉ ~ìëÖÉêΩëíÉí áëíI

îÉêïÉåÇÉå páÉ âÉáå jÉëëÉêI

âÉáåÉå pÅÜ~ÄÉê çÇÉê ®ÜåäáÅÜÉë

òìã oÉáåáÖÉå ÇÉê sÉêÄáåÇìåÖ

òìã jÉí~ääK sÉêïÉåÇÉå páÉ òìã oÉáåáÖÉå

ÇÉë hçÅÜÑÉäÇÉë âÉáåÉ a~ãéÑêÉáåáÖÉêX ÇáÉëÉ â∏ååÉå

ÇáÉ hçÅÜéä~ííÉ ÄÉëÅÜ®ÇáÖÉåK

g^

k~ÅÜ ^ÄâΩÜäÉå ÇÉë dÉê®íÉë

ÇáÉëÉë ãáí pÅÜï~ããI t~ëëÉê

ìåÇ pÉáÑÉ êÉáåáÖÉåK

Die Oberfläche der

Brennereinzelteile nach jeder

Benutzung und in kaltem Zustand

reinigen. Auch die kleinsten

Rückstände (überkochendes

Kochgut, Fettspritzer, etc.) brennen sich in die Oberfläche

ein und verursachen schwer zu

entfernende Flecken. wìã p~ìÄÉêÜ~äíÉå îçå _êÉååÉêå

ìåÇ oçëíÉå ãΩëëÉå ÇáÉëÉ áå

êÉÖÉäã®≈áÖÉå ^åëí®åÇÉå áå pÉáÑÉåï~ëëÉê ÖÉäÉÖí ìåÇ ãáí

ÉáåÉê åáÅÜí ãÉí~ääáëÅÜÉå _ΩêëíÉ

ÖÉêÉáåáÖí ïÉêÇÉåI Ç~ãáí ÇáÉ

_çÜêìåÖÉå ìåÇ kìíÉå ~Äëçäìí

ë~ìÄÉê ïÉêÇÉåK kìê ëç â~åå ÇáÉ cä~ããÉ ë~ìÄÉê ÄêÉååÉåK cÉìÅÜíÉ _êÉååÉêÇÉÅâÉä ìåÇ oçëíÉ áããÉê ëçÑçêí ~ÄíêçÅâåÉåK hÉáåÉ ë®ìêÉÜ~äíáÖÉå cäΩëëáÖâÉáíÉå EwáíêçåÉåë~ÑíI bëëáÖI ìëïKF ~ìÑ ÇÉã hçÅÜÑÉäÇ

ÄÉä~ëëÉåK p~äò ~ìÑ ÇÉê lÄÉêÑä®ÅÜÉ ÇÉê

ÉäÉâíêáëÅÜÉå hçÅÜéä~ííÉ ëç ïÉáí

ïáÉ ã∏ÖäáÅÜ îÉêãÉáÇÉåK

Nach dem Reinigen alle

Brennerteile und den

Brennertopf trocknen.

Brennerring und Brenerdeckel müssen beim Auflegen auf dem Brennertopf einrasten.

Feuchtigkeit und Shiffstellung der

Teile verursacht ein ungleiches

Flammenbild. c~ääë fÜê dÉê®í ãáí ~ìë ÉáåÉã píΩÅâ ÄÉëíÉÜÉåÇÉå _êÉååÉêå

EjçåçÄäçÅâF ÄÉëíÉÜÉåI

îÉêÖÉïáëëÉêå páÉ ëáÅÜI Ç~ëë

ÇáÉëÉ îçê ÇÉê å®ÅÜëíÉå sÉêïÉåÇìåÖ îçääëí®åÇáÖ

íêçÅâÉå ëáåÇK

^ìÑÖêìåÇ ÇÉê ÜçÜÉå qÉãéÉê~íìêÉåI ÇÉåÉå ÇÉê oáåÖÇÉÅâÉä ÇÉë aêÉáÑ~ÅÜÄêÉååÉêë ìåÇ ÇáÉ wçåÉå ~ìë bÇÉäëí~Üä ïáÉ òK _K cÉííë~ããäÉêI _êÉååÉêÉáåÑ~ëëìåÖÉå ìëïK ~ìëÖÉëÉíòí ëáåÇI ÉåíÑ®êÄÉå ëáÅÜ ÇáÉëÉ

å~ÅÜ ÖÉïáëëÉê wÉáíK aáÉë áëí kloj^i K oÉáåáÖÉå páÉ ÇáÉëÉ qÉáäÉ å~ÅÜ àÉÇÉã dÉÄê~ìÅÜ ãáí ÉáåÉã

ÖÉÉáÖåÉíÉå bÇÉäëí~ÜäêÉáåáÖÉêK k~ÅÜ ÇÉã t~ëÅÜÉå ÇÉê oçëíÉ ãΩëëÉå ÇáÉëÉ îçê ÇÉê ÉêåÉìíÉå _ÉåìíòìåÖ îçääëí®åÇáÖ ÖÉíêçÅâåÉí

ïÉêÇÉåK t~ëëÉêíêçéÑÉå çÇÉê cÉìÅÜíëíÉääÉå ÄÉá _ÉÖáåå ÇÉë hçÅÜÉåë â∏ååÉå âäÉáåÉêÉ i~ÅâëÅÜ®ÇÉå

îÉêìêë~ÅÜÉåK tÉåå ÇáÉ oçëíÉ fÜêÉë hçÅÜÑÉäÇÉë ãáí dìããáÑΩ≈Éå ~ìëÖÉêΩëíÉí ëáåÇI ~ÅÜíÉå páÉ Ç~ê~ìÑ I Ç~ëë páÉ

ÇáÉëÉ ÄÉá ÇÉê oÉáåáÖìåÖ åáÅÜí îÉêäáÉêÉåX áå ÇáÉëÉã c~ää ïΩêÇÉ ÇÉê oçëí ëé®íÉê Ç~ë hçÅÜÑÉäÇ

îÉêâê~íòÉåK a~ë oÉáåáÖìåÖëãáííÉä ÑΩê bÇÉäëí~Üä Ç~êÑ åáÅÜí áã _ÉêÉáÅÜ ÇÉê _ÉÇáÉåíÉáäÉ îÉêïÉåÇÉí

ïÉêÇÉåK aáÉ hÉååòÉáÅÜåìåÖ E^ìÑÇêìÅâF â∏ååíÉ îÉêïáëÅÜÉåK

OP

dÉÄê~ìÅÜë~åäÉáíìåÖ ÑΩê dä~ëéä~ííÉW oÉáåáÖìåÖ ìåÇ mÑäÉÖÉ kbfk

hÉáåÉ éìäîÉêÑ∏êãáÖÉå mìíòãáííÉäI oÉáåáÖìåÖëëéê~óë

ÑΩê _~Åâ∏ÑÉå çÇÉê pÅÜÉìÉêä~ééÉå ÄÉåìíòÉåK páÉ

â∏ååÉå hê~íòÉê ~ìÑ ÇÉê dä~ëÑä®ÅÜÉ îÉêìêë~ÅÜÉåK

g^

cΩê ÇáÉ mÑäÉÖÉ ÇÉê dä~ëÑä®ÅÜÉ

ÉáåÉå pÅÜï~ãã ìåÇ pÉáÑÉ

îÉêïÉåÇÉåI ~ÄÉê ÉêëíIå~ÅÜÇÉã

Ç~ë dÉê®í ~ÄÖÉâΩÜäí áëíK wìã båíÑÉêåÉå îçå

~åÜ~ÑíÉåÇÉå iÉÄÉåëãáííÉäêÉëíÉå ~ìÑ ÇÉê hçÅÜÑä®ÅÜÉ ÇΩêÑÉå âÉáåÉ

ëéáíòÉå çÇÉê âê~íòÉåÇÉå dÉÖÉåëí®åÇÉ ïáÉ pí~ÜäïçääÉé~Çë çÇÉê jÉëëÉê

îÉêïÉåÇÉí ïÉêÇÉåK wìê oÉáåáÖìåÖ ÇÉê sÉêÄáåÇìåÖëëíÉääÉ ÇÉê dä~ëÑä®ÅÜÉ ãáí ÇÉå sÉêâäÉáÇìåÖÉå ÇÉê _êÉååÉê

çÇÉê ÇÉå jÉí~ääÄäÉåÇÉå ÇΩêÑÉå

âÉáåÉ jÉëëÉêI pÅÜ~ÄÉê çÇÉê

®ÜåäáÅÜÉ dÉÖÉåëí®åÇÉ

îÉêïÉåÇÉí ïÉêÇÉåK aáÉ hçÅÜÖÉê®íÉ åáÅÜí ΩÄÉê ÇáÉ dä~ëÑä®ÅÜÉ òáÉÜÉåI Éë â∏ååÉå hê~íòÉê ÉåíëíÉÜÉåK bÄÉåëç

ëçääíÉ îÉêãáÉÇÉå ïÉêÇÉåI Ç~ëë

Ü~êíÉ çÇÉê ëéáíòÉ dÉÖÉåëí®åÇÉ

~ìÑ ÇáÉ dä~ëÑä®ÅÜÉ Ñ~ääÉåK aáÉ o®åÇÉê ÇÉë hçÅÜÑÉäÇë

âÉáåÉå pí∏≈Éå ~ìëëÉíòÉåK p~åÇâ∏êåÉêI ÇáÉ òK _K ÄÉá ÇÉê oÉáåáÖìåÖ îçå dÉãΩëÉ

~åÑ~ääÉåI òÉêâê~íòÉå ÇáÉ dä~ëÑä®ÅÜÉK

Die Oberfläche der

Brennereinzelteile nach jeder

Benutzung und in kaltem Zustand

reinigen. Auch die kleinsten

Rückstände (überkochendes

Kochgut, Fettspritzer, etc.) brennen sich in die Oberfläche

ein und verursachen schwer zu

entfernende Flecken. wìã p~ìÄÉêÜ~äíÉå îçå

_êÉååÉêå ìåÇ oçëíÉå ãΩëëÉå

ÇáÉëÉ áå êÉÖÉäã®≈áÖÉå

^åëí®åÇÉå áå pÉáÑÉåï~ëëÉê

ÖÉäÉÖí ìåÇ ãáí ÉáåÉê åáÅÜí

ãÉí~ääáëÅÜÉå _ΩêëíÉ ÖÉêÉáåáÖí

ïÉêÇÉåI Ç~ãáí ÇáÉ _çÜêìåÖÉå

ìåÇ kìíÉå ~Äëçäìí ë~ìÄÉê

ïÉêÇÉåK kìê ëç â~åå ÇáÉ cä~ããÉ ë~ìÄÉê ÄêÉååÉåK cÉìÅÜíÉ _êÉååÉêÇÉÅâÉä ìåÇ oçëíÉ áããÉê ëçÑçêí ~ÄíêçÅâåÉåK

Nach dem Reinigen alle

Brennerteile und den

Brennertopf trocknen.

Brennerring und Brenerdeckel müssen beim Auflegen auf dem Brennertopf einrasten.

Feuchtigkeit und Shiffstellung der Teile verursacht ein ungleiches Flammenbild. c~ääë fÜê dÉê®í ãáí ~ìë ÉáåÉã píΩÅâ ÄÉëíÉÜÉåÇÉå _êÉååÉêå

EjçåçÄäçÅâF ÄÉëíÉÜÉåI

îÉêÖÉïáëëÉêå páÉ ëáÅÜI Ç~ëë

ÇáÉëÉ îçê ÇÉê å®ÅÜëíÉå sÉêïÉåÇìåÖ îçääëí®åÇáÖ

íêçÅâÉå ëáåÇK

^ÅÜíÉå páÉ ÄÉá ÇÉê oÉáåáÖìåÖ ~ìÑ ÇáÉ dìããáÑΩ≈É ÇÉê oçëíÉK páÉ â∏ååÉå îÉêäçêÉå ÖÉÜÉåI ï~ë Ç~òì

ÑΩÜêíI Ç~ëë ÇÉê oçëí ÄÉá ÇÉê å®ÅÜëíÉå sÉêïÉåÇìåÖ ÇáÉ dä~ëÑä®ÅÜÉ îÉêâê~íòíK k~ÅÜ ÇÉã ^Äï~ëÅÜÉå ÇÉê oçëíÉ ãΩëëÉå ÇáÉëÉ îçê ÇÉê å®ÅÜëíÉå sÉêïÉåÇìåÖ îçääëí®åÇáÖ

ÖÉíêçÅâåÉí ïÉêÇÉåK t~ëëÉêíêçéÑÉå çÇÉê cÉìÅÜíëíÉääÉå ÄÉá _ÉÖáåå ÇÉë hçÅÜÉåë â∏ååÉå âäÉáåÉêÉ i~ÅâëÅÜ®ÇÉå îÉêìêë~ÅÜÉåK

OQ

_ÉíêáÉÄëëí∏êìåÖÉå

bë ãìëë åáÅÜí áããÉê ÇÉê hìåÇÉåÇáÉåëí ÖÉêìÑÉå ïÉêÇÉåK lÑíã~äë â∏ååÉå páÉ ÇÉå cÉÜäÉê ëÉäÄëí ÄÉÜÉÄÉåK aáÉ

ÑçäÖÉåÇÉ q~ÄÉääÉ ÉåíÜ®äí Éáå é~~ê o~íëÅÜä®ÖÉK táÅÜíáÖÉê eáåïÉáëW kìê Ç~ë c~ÅÜéÉêëçå~ä ìåëÉêÉë hìåÇÉåÇáÉåëíÉë Ç~êÑ

^êÄÉáíÉå ~å ÇÉê d~ëJ ìåÇ píêçã~åä~ÖÉ îçêåÉÜãÉåK tç äáÉÖí Ç~ë mêçÄäÉãKKK

KKKïÉåå ÇÉê ~ääÖÉãÉáåÉ píêçãÄÉíêáÉÄ åáÅÜí

ÑìåâíáçåáÉêí\

KKKïÉåå ÇáÉ ÉäÉâíêáëÅÜÉ wΩåÇìåÖ åáÅÜí ÑìåâíáçåáÉêí\

KKKïÉåå ÇáÉ cä~ããÉ ÇÉê

_êÉååÉê åáÅÜí ÖäÉáÅÜÑ∏êãáÖ áëí\

KKKïÉåå ÇÉê d~ëëíêçã åáÅÜí

åçêã~ä òì ëÉáå ëÅÜÉáåíI çÇÉê

ïÉåå âÉáå d~ë ~ìëíêáíí\

KKKïÉåå Éë áå ÇÉê hΩÅÜÉ å~ÅÜ d~ë êáÉÅÜí\

KKKïÉåå ÇáÉ páÅÜÉêìåÖÉå ÇÉê

îÉêëÅÜáÉÇÉåÉå _êÉååÉê åáÅÜí

ÑìåâíáçåáÉêÉå\ j∏ÖäáÅÜÉ rêë~ÅÜÉ

JJpáÅÜÉêìåÖ ÇÉÑÉâíK

JJaáÉ ~ìíçã~íáëÅÜÉ páÅÜÉêìåÖ

çÇÉê Éáå aáÑÑÉêÉåòëÅÜ~äíÉê Ü~í

~ìëÖÉä∏ëíK

JJwïáëÅÜÉå ÇÉå wΩåÇâÉêòÉå

ìåÇ ÇÉå _êÉååÉêå â∏ååÉå

ëáÅÜ iÉÄÉåëãáííÉäêÉëíÉ

ÄÉÑáåÇÉåK

JJaáÉ _êÉååÉê ëáåÇ ÑÉìÅÜíK i∏ëìåÖ

JJaáÉ páÅÜÉêìåÖ áã e~ìéíëáÅÜÉêìåÖëâ~ëíÉå

éêΩÑÉå ìåÇ ÖÖÑëK ÉêëÉíòÉåK

JJfã píêçãâ~ëíÉå éêΩÑÉåI çÄ

ÇáÉ e~ìéíëáÅÜÉêìåÖ çÇÉê Éáå qêÉååëÅÜ~äíÉê ~ìëÖÉä∏ëí Ü~íK

JJaÉê wïáëÅÜÉåê~ìã òïáëÅÜÉå wΩåÇâÉêòÉ ìåÇ _êÉååÉê ãìëë

ëçêÖÑ®äíáÖ ÖÉêÉáåáÖí ïÉêÇÉåK

JJaáÉ _êÉååÉêÇÉÅâÉä ëáåÇ åáÅÜí

êáÅÜíáÖ ~ìÑÖÉäÉÖíK

JJaáÉ îÉêëÅÜáÉÇÉåÉå

_êÉååÉêíÉáäÉ ëáåÇ Ñ~äëÅÜ

ãçåíáÉêíK

JJaáÉ d~ë~ìëä®ëëÉ ÇÉê _êÉååÉê

ëáåÇ îÉêëÅÜãìíòí

JJaÉê _êÉååÉê áëí åáÅÜí

îçääëí®åÇáÖ íêçÅâÉåK

JJaáÉ d~ëäÉáíìåÖ áëí ~å

òïáëÅÜÉåÖÉëÅÜ~äíÉåÉå sÉåíáäÉå ÖÉëÅÜäçëëÉåK

JJtÉåå Ç~ë d~ë ~ìë ÉáåÉê d~ëÑä~ëÅÜÉ òìÖÉÑΩÜêí ïáêÇI

éêΩÑÉåI çÄ ÇáÉ cä~ëÅÜÉ äÉÉê áëíK

JJaáÉ _êÉååÉêÇÉÅâÉä ëçêÖÑ®äíáÖ

íêçÅâåÉåK

JJmêΩÑÉåI çÄ ÇáÉ aÉÅâÉä êáÅÜíáÖ

~ìÑäáÉÖÉåK

JJaáÉ qÉáäÉ ~å ÇáÉ êáÅÜíáÖÉ mçëáíáçå ãçåíáÉêÉåK

JJaáÉ d~ë~ìëä®ëëÉ ÇÉê _êÉååÉê

êÉáåáÖÉåK

JJaáÉ qêçÅâåìåÖ åçÅÜ

ÖêΩåÇäáÅÜÉê ÇìêÅÜÑΩÜêÉå

EÄÉëçåÇÉêë ~ìÑ ~ìë ÉáåÉã píΩÅâ ÄÉëíÉÜÉåÇÉ _êÉååÉê

~ÅÜíÉåFK

JJaáÉ ã∏ÖäáÅÜÉå

òïáëÅÜÉåÖÉëÅÜ~äíÉíÉå sÉåíáäÉ

∏ÑÑåÉåK

JJaáÉ d~ëÑä~ëÅÜÉ ÇìêÅÜ ÉáåÉ

îçääÉ ÉêëÉíòÉåK

JJbáå e~Üå áëí çÑÑÉåK

JJj∏ÖäáÅÜÉ iÉÅâëíÉääÉ ~å ÇÉê d~ëÑä~ëÅÜÉåâìééäìåÖK

JJa~ë _ÉÇáÉåíÉáä ïìêÇÉ åáÅÜí

~ìëêÉáÅÜÉåÇ ä~åÖÉ ÖÉÇêΩÅâíK

JJaáÉ d~ë~ìëä®ëëÉ ÇÉê _êÉååÉê

ëáåÇ îÉêëÅÜãìíòíK

JJ^ääÉ e®ÜåÉ ΩÄÉêéêΩÑÉåK

JJmêΩÑÉå páÉI çÄ ÇÉê ^åëÅÜäìëë

âçêêÉâí ÇìêÅÜÖÉÑΩÜêí ïìêÇÉK

JJpçÄ~äÇ ÇÉê _êÉååÉê

ÖÉòΩåÇÉí Ü~íI Ü~äíÉå páÉ Ç~ë

_ÉÇáÉåíÉáä åçÅÜ ÉáåáÖÉ pÉâìåÇÉå ÖÉÇêΩÅâíK

JJaáÉ d~ë~ìëä®ëëÉ ÇÉê _êÉååÉê

êÉáåáÖÉåK

OR

tÉåå páÉ ìåëÉêÉå hìåÇÉåÇáÉåëí êìÑÉåI ÖÉÄÉå páÉ ÄáííÉ ÑçäÖÉåÇÉë ~åW b JJ ko ca aáÉëÉ ^åÖ~ÄÉå ÑáåÇÉå páÉ ~ìÑ ÇÉã qóéÉåëÅÜáäÇ fÜêÉë dÉê®íÉëI ïÉäÅÜÉë ëáÅÜ ~å ÇÉê råíÉêëÉáíÉ ÇÉë hçÅÜÑÉäÇÉë ÄÉÑáåÇÉíK

d~ê~åíáÉÄÉÇáåÖìåÖÉå

aáÉ ÑΩê ÇáÉëÉë dÉê®í ~åïÉåÇÄ~êÉå d~ê~åíáÉÄÉÇáåÖìåÖÉå

ëáåÇ ÇáÉàÉåáÖÉåI ïÉäÅÜÉ ÇáÉ cáäá~äÉ ìåëÉêÉë råíÉêåÉÜãÉåë

áã i~åÇ ÇÉë h~ìÑë ÇÉë dÉê®íÉë ÑÉëíÖÉäÉÖí Ü~íK ^ìÑ fÜêÉå tìåëÅÜ áëí ÇÉê sÉêâ®ìÑÉêI îçå ÇÉã Ç~ë dÉê®í ÉêïçêÄÉå

ïìêÇÉI àÉÇÉêòÉáí Ç~òì ÄÉêÉáíI fÜåÉå ïÉáíÉêÉ ÇáÉëÄÉòΩÖäáÅÜÉ fåÑçêã~íáçåÉå òì ÖÉÄÉåK wìê få~åëéêìÅÜå~ÜãÉ ÇÉê d~ê~åíáÉ ãìëë áå ~ääÉå c®ääÉå ÇÉê h~ìÑÄÉäÉÖ îçêÖÉäÉÖí

ïÉêÇÉåK táê ÄÉÜ~äíÉå ìåë Ç~ë oÉÅÜí ~ìÑ ûåÇÉêìåÖÉå îçêK

OS

bÖêKL dÉåíKã~ `äáÉåíÉW i~ êáåÖê~òá~ãç É äÉ Ñ~ÅÅá~ãç á åçëíêá ÅçãéäáãÉåíá éÉê ä~ ëì~ ëÅÉäí~K nìÉëíç éê~íáÅç

ÉäÉííêçÇçãÉëíáÅçI ãçÇÉêåç É Ñìåòáçå~äÉI ≠ Ñ~ííç Çá ã~íÉêá~äá Çá éêáã~ èì~äáí¶I ëçííçéçëíá

~Ç ìå êáÖáÇç `çåíêçääç Çá nì~äáí¶ Çìê~åíÉ íìííÉ äÉ Ñ~ëá ÇÉä éêçÅÉëëç Çá éêçÇìòáçåÉ É

~ÅÅìê~í~ãÉåíÉ íÉëí~íá ~ÑÑáåÅܨ éçëë~åç ëçÇÇáëÑ~êÉ íìííÉ äÉ ÉëáÖÉåòÉ Çá ìå~ éÉêÑÉíí~

Åçííìê~K i~ éêÉÖÜá~ãçI éÉêí~åíçI Çá äÉÖÖÉêÉ É êáëéÉíí~êÉ èìÉëíÉ ëÉãéäáÅá áëíêìòáçåá éÉê éçíÉê

çííÉåÉêÉ á ãáÖäáçêá êáëìäí~íá Ñáå Ç~ää~ éêáã~ îçäí~ áå Åìá äç ìë~K `çåíáÉåÉ áåÑçêã~òáçåá

áãéçêí~åíá åçå ëçäí~åíç ëìääÛìëç ã~ ~åÅÜÉ ëìää~ ëáÅìêÉòò~ É ä~ ã~åìíÉåòáçåÉK aìê~åíÉ áä íê~ëéçêíçI á åçëíêá éêçÇçííá êáÅÜáÉÇçåç ìå áãÄ~ää~ÖÖáç Çá éêçíÉòáçåÉ ÉÑÑáÅ~ÅÉK oáëéÉííç ~ääÛáãÄ~ää~ÖÖáçI ìëá~ãç áä ãáåáãç áåÇáëéÉåë~ÄáäÉ É íìííç äÛáãÄ~ää~ÖÖáç ≠

éÉêÑÉíí~ãÉåíÉ êáÅáÅä~ÄáäÉK ^åÅÜÉ äÉáI ÅçãÉ åçáI éì∂ ÅçåíêáÄìáêÉ ~ää~ íìíÉä~ ÇÉääÛ~ãÄáÉåíÉX

éÉê ëã~äíáêÉ äÛ~éé~êÉÅÅÜáçI ìëá äÛ~ééçëáíç Å~ëëçåÉííç é᪠îáÅáåç ~ä ëìç ÇçãáÅáäáçK kçå ëã~äíáêÉ äÛçäáç ìë~íç ÖÉíí~åÇçäç åÉä ä~î~åÇáåç éÉê åçå áåèìáå~êÉ äÛ~ãÄáÉåíÉK sÉêë~êÉ

äÛçäáç ìë~íç áå ìå êÉÅáéáÉåíÉ ÅÜáìëç É ÅçåëÉÖå~êäç áå ìåç ÇÉÖäá ~ééçëáíá éìåíá Çá ê~ÅÅçäí~I

çééìêÉ ÖÉíí~êäç áå ìå Å~ëëçåÉííç ÇÉääÛáããçåÇáòá~ EîÉêê¶ ÇÉéçëáí~íç áå ìå~ ÇáëÅ~êáÅ~

Åçåíêçää~í~X åçå ≠ ä~ ëçäìòáçåÉ ãáÖäáçêÉI ã~ ~äãÉåç ëá Éîáí~ ä~ Åçåí~ãáå~òáçåÉ ÇÉääÉ

~ÅèìÉFK pá~ äÉá ÅÜÉ á ëìçá ÑáÖäá åÉ íê~êêÉíÉ ÄÉåÉÑáÅáçK mêáã~ Çá ÇáëÑ~êëá Çá ìå ~éé~êÉÅÅÜáç

ìë~íçI äç êÉåÇ~ áåìíáäáòò~ÄáäÉK pìÅÅÉëëáî~ãÉåíÉI äç ÅçåëÉÖåá ~Ç ìå ÅÉåíêç Çá ê~ÅÅçäí~ Çá

ã~íÉêá~äá êáÅáÅä~ÄáäáK iÛáåÇáêáòòç ÇÉä ÅÉåíêç é᪠îáÅáåç ~ äÉá éçíê¶ ÉëëÉêäÉ Ñçêåáíç

Ç~ääÛ^ããáåáëíê~òáçåÉ içÅ~äÉK

IMPORTANTE:

Se, contrariamente alle nostre aspettative, l’apparecchio presentasse qualche difetto o non rispondesse alle esigenze di qualità previste, le chiediamo di comunicarcelo al più pr esto. Perché la garanzia sia valida, l ' a p parecchio non deve essere manomesso o usato impropriamente.

Se nella targa identificativa dell apparecchio appare il simbolo seguire le seguenti istruzioni:

,

" !

,

*4*.#"--"3& -"11"3&$$)*0 & 13077&%&3& " 4."-5*3&

-*.#"--"((*0 $0/'03.&.&/5& "--& /03."5*7& 7*(&/5* */

."5&3*" %* 565&-" ".#*&/5"-&

6&450 "11"3&$$)*0 %*410/& %* $0/53"44&(/0 "* 4&/4*

%&--" %*3&55*7" &6301&" */ ."5&3*" %*

"11"3&$$)* &-&553*$* &% &-&5530/*$* 8"45& &-&$53*$"- "/%

&-&$530/*$ &26*1.&/5 H !

6&45" %*3&55*7" %&'*/*4$& -& /03.& 1&3 -" 3"$$0-5" & *-

3*$*$-"((*0 %&(-* "11"3&$$)* %*4.&44* 7"-*%& 46 56550 *-

5&33*503*0 %&--/*0/& 6301&"

OT

OU fkaf`b

^îîÉêíÉåòÉ ëìää~ ëáÅìêÉòò~ K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K OV bÅÅç ÅçãÛ≠ áä ëìç åìçîç éá~åç Åçííìê~ K K K K K K K K K K K K K K PN

_êìÅá~íçêá ~ Ö~ë K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K PO aá~ãÉíêç ÇÉá êÉÅáéáÉåíá ÅçåëáÖäá~íá K K K K K K K K K K K K K K K K K K K PP dêáÖäá~ ëìééäÉãÉåí~êÉ K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K PP

`çåëáÖäá éÉê ä~ Åçííìê~ K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K PQ

^îîÉêíÉåòÉ ëìä ÅçãÉ ÅìÅáå~êÉ K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K PR kçêãÉ ÇÛìëç éÉê äÛ~ÅÅá~áçW mìäáòá~ É ÅçåëÉêî~òáçåÉ K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K PS kçêãÉ ÇÛìëç éÉê áä îÉíêçW mìäáòá~ É ÅçåëÉêî~òáçåÉ K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K PT páíì~òáçåá ~åçã~äÉ K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K PU

`çåÇáòáçåá Çá Ö~ê~åòá~ K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K PV

^îîÉêíÉåòÉ ëìää~ ëáÅìêÉòò~

iÉÖÖÉêÉ ~ííÉåí~ãÉåíÉ áä éêÉëÉåíÉ j~åì~äÉ ÇÛìëç éÉê

ÅìÅáå~êÉ Åçå èìÉëíç ~éé~êÉÅÅÜáç áå ãçÇç ÉÑÑáÅ~ÅÉ É

ëáÅìêçK

Tutte le operazioni di installazione, regolazione e adattamento a un diverso tipo di gas devono essere effettuate da un tecnico autorizzato, nel rispetto della normativa e della legislazione applicabili, nonché delle prescrizioni delle società locali di fornitura di gas ed elettricità.

Per l ' adattamento a un diverso tipo di gas, si consiglia di rivolgersi al Servizio Tecnico.

mêáã~ Çá áåëí~ää~êÉ áä ëìç åìçîç éá~åç Åçííìê~ Åçåíêçääá ÅÜÉ

ÇáãÉåëáçåá ëá~åç ÅçêêÉííÉ K

iÉ ëÉÖìÉåíá áëíêìòáçåá ëçåç î~äáÇÉ ëçäí~åíç éÉê á é~Éëá áä Åìá

ëáãÄçäç ≠ êáéçêí~íç ëìääÛ~éé~êÉÅÅÜáçX éÉê ~Ç~íí~êäç ~ääÉ

ÅçåÇáòáçåá Çá ìíáäáòòç ÇÉä é~ÉëÉ áå èìÉëíáçåÉI ≠ åÉÅÉëë~êáç

äÉÖÖÉêÉ äÉ áëíêìòáçåá íÉÅåáÅÜÉK

Questo apparecchio è stato concepito esclusivamente per uso domestico, non è consentito l ' uso a scopi

commerciali o professionali. Questo apparecchio non può essere installato in yacht o camper. La garanzia ha validità solo in caso venga rispettato l' ' utilizzo per cui

è stato concepito.

-

Ð áåÇáëéÉåë~ÄáäÉ ÅÜÉ áä äìçÖç áå Åìá ëÛáåëí~ää~ äÛ~éé~êÉÅÅÜáç

~ÄÄá~ ä~ îÉåíáä~òáçåÉ êÉÖçä~ãÉåí~êÉ áå éÉêÑÉííÉ

ÅçåÇáòáçåáK

c~êÉ áå ãçÇç ÅÜÉ äÛ~éé~êÉÅÅÜáç åçå ëá~ Éëéçëíç ~ Ñçêíá

ÅçêêÉåíá ÇÛ~êá~ ÅÜÉ éçíêÉÄÄÉêç éêçîçÅ~êÉ äç ëéÉÖåáãÉåíç

ÇÉá ÄêìÅá~íçêáK

nìÉëíç ~éé~êÉÅÅÜáç îáÉåÉ áãéçëí~íç áå Ñ~ÄÄêáÅ~ éÉê áä Ö~ë

áåÇáÅ~íç åÉää~ í~êÖ~ áÇÉåíáÑáÅ~íáî~K kÉä Å~ëç ÑçëëÉ

åÉÅÉëë~êá~ ìå~ ãçÇáÑáÅ~I ÅÜá~ã~êÉ áä ëÉêîáòáç Çá

~ëëáëíÉåò~ íÉÅåáÅ~ K

kçå ã~åáéçä~êÉ äÛ~éé~êÉÅÅÜáç ~ä ëìç áåíÉêåçK

^ääÛçÅÅçêêÉåò~I ÅÜá~ã~êÉ áä åçëíêç ëÉêîáòáç Çá ~ëëáëíÉåò~

íÉÅåáÅ~ K

-

`çåëÉêî~êÉ Åçå Åìê~ äÉ áëíêìòáçåá éÉê äÛìëç ÉÇ áä

ãçåí~ÖÖáç éÉê éçíÉêäÉ ÅçåëÉÖå~êÉ áåëáÉãÉ

~ääÛ~éé~êÉÅÅÜáç èì~äçê~ äç ëíÉëëç Å~ãÄá~ëëÉ éêçéêáÉí~êáçK

kÉä Å~ëç áå Åìá áä îÉíêç ÇÉä ëìç éá~åç Åçííìê~ ëá~ ëí~ÅÅ~íçI

ÅÜá~ãá áããÉÇá~í~ãÉåíÉ áä ëÉêîáòáç Çá ~ëëáëíÉåò~

íÉÅåáÅ~ éÉê Ñ~êäç êáé~ê~êÉ ç ëçëíáíìáêÉK

OV

PM

-

kçå ãÉííÉêÉ áå ÑìåòáçåÉ ìå ~éé~êÉÅÅÜáç Ç~ååÉÖÖá~íç K iÉ ëìéÉêÑáÅá Çá ~éé~êÉÅÅÜá Çá êáëÅ~äÇ~ãÉåíç É Åçííìê~ ëá

êáëÅ~äÇ~åç Çìê~åíÉ áä Ñìåòáçå~ãÉåíçK rë~êÉ éêìÇÉåò~K j~åíÉåÉêÉ ëÉãéêÉ äçåí~åç Ç~ää~ éçêí~í~ ÇÉá Ä~ãÄáåáK

-

-

-

-

-

rëá äÛ~éé~êÉÅÅÜáç ÉëÅäìëáî~ãÉåíÉ éÉê ä~ éêÉé~ê~òáçåÉ Çá

~äáãÉåíá É ã~á ÅçãÉ ëíìÑ~K dê~ëëá çÇ çäá ÉÅÅÉëëáî~ãÉåíÉ Å~äÇá éçëëçåç áåÑá~ãã~êëá

Ñ~ÅáäãÉåíÉK mÉê èìÉëíç ãçíáîç ä~ éêÉé~ê~òáçåÉ Çá ~äáãÉåíá

Åçå Öê~ëëá çÇ çäáI éÉê ÉëÉãéáç é~í~íÉ ÑêáííÉI ÇÉîÉ ÉëëÉêÉ

ëçêîÉÖäá~í~K kçå îÉêë~êÉ ã~á ~Åèì~ ëì Öê~ëëá çÇ çäá ÄçääÉåíáK mbof`lil> Çá ìëíáçåáK `çéêáêÉ áä êÉÅáéáÉåíÉ éÉê ëéÉÖåÉêÉ áä

ÑìçÅç É ëí~ÅÅ~êÉ ä~ ëéáå~ ÇÉää~ òçå~ Åçííìê~K få Å~ëç Çá Öì~ëíçI ÅÜáìÇÉêÉ áä Ö~ë É ÇáëáåëÉêáêÉ ä~ ëéáå~

ÇÉääÛ~éé~êÉÅÅÜáçK mÉê êáé~ê~êÉ äÛ~éé~êÉÅÅÜáçI êáîçäÖÉêëá ~ä

åçëíêç ëÉêîáòáç Çá ~ëëáëíÉåò~ íÉÅåáÅ~ K kçå ãÉííÉêÉ êÉÅáéáÉåíá ÇÉÑçêã~íá áåëí~Äáäá ëì éá~åá Åçííìê~ É

ÄêìÅá~íçêáI éÉê Éîáí~êÉ ÅÜÉ éçëë~åç Å~éçîçäÖÉêëá

~ÅÅáÇÉåí~äãÉåíÉK pÉ ìå~ ã~åçéçä~ ëÛáåÅÉéé~I åçå Ñçêò~êä~K `Üá~ã~êÉ

áããÉÇá~í~ãÉåíÉ áä ëÉêîáòáç íÉÅåáÅç ìÑÑáÅá~äÉ éÉê Ñ~êä~

êáé~ê~êÉ ç ëçëíáíìáêÉK

f Öê~ÑáÅá ê~ééêÉëÉåí~íá áå èìÉëíç ã~åì~äÉ Çá áëíêìòáçåá ëçåç

çêáÉåí~íáîáK

pÉ áä ëìç ãçÇÉääç Çá éá~åç Åçííìê~ ≠ Çá îÉíêçI Çìê~åíÉ äÛìëç

ÇÉä ëìç éá~åç Åçííìê~ ~ Ö~ë Éîáíá äÉ ÅçêêÉåíá ÇÛ~êá~ É åçå

îÉêëá äáèìáÇá ÑêÉÇÇá ÅÜÉ éçíêÉÄÄÉêç êçãéÉêÉ áä îÉíêçK

nìÉëíç ~éé~êÉÅÅÜáç åçå ÇÉîÛÉëëÉêÉ ÅçääÉÖ~íç ~Ç ìå

Çáëéçëáíáîç Çá ÉëéìäëáçåÉ ÇÉá éêçÇçííá Çá ÅçãÄìëíáçåÉK

Non usare le macchine di pulizia a vapore per pulire

il piano di cottura dato che esiste il rischio di

elettrocuzione.

Questo apparecchio non è adatto all'utilizzo da parte di persone (inclusi i bambini) le cui capacità fisiche, sensoriali o mentali siano ridotte, o che non abbiamo sufficiente

esperienza responsabile e competenza, a

per la loro meno che una persona sicurezza non abbia fornito loro la supervisione e le istruzioni relative all'uso necessarie.

kçå=ä~ëÅá~êÉ=äD~éé~êÉÅÅÜáç=áåÅìëíçÇáíç=èì~åÇç= ≠ =áå=

ÑìåòáçåÉK= fk `^pl af fklppbos^kw^ abiib afpmlpfwflkf mboqfkbkqfI fi c^__of`^kqb ab`ifk^ nr^ipf^pf obpmlkp^_fifqÈK

bÅÅç ÅçãÛ≠ áä ëìç åìçîç éá~åç Åçííìê~

dêáÖäáÉ

Bruciatore fino a 1,75 kW iÉÅÅ~êÇ~

Bruciatore fino a 1 kW dê~åÇÉ ÄêìÅá~íçêÉ

~ Ñá~ãã~ íêáéä~ Ñáåç

~ QIR ât dêáÖäáÉ j~åçéçäÉ

Bruciatore fino a 3 kW

Burner (up to 1,75 kW) iÉÅÅ~êÇ~

Bruciatore fino a 1 kW j~åçéçäÉ

_êìÅá~íçêÉ ~ Ñá~ãã~

íêáéä~ Ñáåç ~ PIP ât

PN

_êìÅá~íçêá ~ Ö~ë

pì çÖåá ã~åçéçä~ ≠ áåÇáÅ~íç áä ÄêìÅá~íçêÉ ÅÜÉ Åçåíêçää~K cáÖK NK cáÖK OK qÉêãçÅçééáÉ `~åÇÉä~ cáÖK PK cáÖK NK

Per accendere il bruciatore, premere la manopola del bruciatore corrispondente e girarla verso sinistra fino alla posizione più elevata; tenerla premuta in tale posizione

fino a quando non si accende la fiamma del bruciatore.

In questa posizione della manopola si generano scintille a tutti i bruciatori.

Girare ora la manopola alla posizione desiderata (non è

più necessario premere la manopola).

Se la fiamma non si è accesa, ripetere il procedimento e

tenere premuto il comando più tempo in questa occasione

(fino ad un massimo di 10 secondi).

pÉ äÉ Å~åÇÉäÉ ëçåç ëéçêÅÜÉI äÛ~ÅÅÉåëáçåÉ ë~ê¶ ÇáÑÉííçë~K j~åíÉåÉêÉ ëÉãéêÉ ä~ ã~ëëáã~ éìäáòá~K mìäáêÉ Åçå ìå~

ëé~òòçä~ éáÅÅçä~I íÉåÉåÇç éêÉëÉåíÉ ÅÜÉ ä~ Å~åÇÉä~ åçå

ÇÉîÉ ëìÄáêÉ ìêíá îáçäÉåíáK pÉ áä éá~åç Åçííìê~ åçå ≠ Ççí~íç Çá ~äÅìå íáéç Çá

~ÅÅÉåëáçåÉ ~ìíçã~íáÅ~I ~îîáÅáå~êÉ èì~äëá~ëá íáéç Çá Ñá~ãã~

E~ÅÅÉåÇáåçI Ñá~ããáÑÉêáI ÉÅÅKF ~ä ÄêìÅá~íçêÉK fä ëìç éá~åç Åçííìê~ éì∂ ÇáëéçêêÉ Çá íÉêãçÅçééáÉ Çá

ëáÅìêÉòò~ ÅÜÉ áãéÉÇáëÅçåç ä~ ÑìçêáìëÅáí~ Çá Ö~ë åÉä Å~ëç i~ Åçêçå~ áåíÉêå~ ÄêìÅá~ ~

éçíÉåò~ ãáåáã~X ä~ Åçêçå~ ÉëíÉêå~

≠ ëéÉåí~K

PO

i~ Åçêçå~ áåíÉêå~ ÄêìÅá~ ~

éçíÉåò~ ã~ëëáã~X ä~ Åçêçå~

ÉëíÉêå~ ≠ ëéÉåí~

áå Åìá á ÄêìÅá~íçêá îÉåÖ~åç ëéÉåíá ~ÅÅáÇÉåí~äãÉåíÉK cáÖK OK mÉê ~ÅÅÉåÇÉêÉ É ~ííáî~êÉ èìÉëíç áååçî~íáîç ëáëíÉã~I

éêçÅÉÇÉêÉ åÉääç ëíÉëëç ãçÇç ã~åíÉåÉåÇçI éÉê∂I ä~

ã~åçéçä~ éêÉãìí~ Ñáåç ~ ÅÜÉ åçå ëá ~ÅÅÉåÇÉ É åçå

~éé~êÉ ä~ Ñá~ãã~ ëÉåò~ ëéÉÖåÉêëáK kÉä Å~ëç áå Åìá åçå ëá ~ÅÅÉåÇ~I êáéÉíÉêÉ äÛçéÉê~òáçåÉ

ã~åíÉåÉåÇç éêÉãìí~ ä~ ã~åçéçä~ NJJR ëÉÅçåÇáK mÉê ëéÉÖåÉêÉI Öáê~êÉ ä~ ã~åçéçä~ îÉêëç ÇÉëíê~ Ñáåç ~

ê~ÖÖáìåÖÉêÉ ä~ éçëáòáçåÉ ÅçêêÉíí~

F

K oÉ~äáòò~åÇç

èìÉëíÛçéÉê~òáçåÉ éì∂ Ñìåòáçå~êÉ åìçî~ãÉåíÉ áä ëáëíÉã~ Çá

~ÅÅÉåëáçåÉW ≠ ÇÉä íìííç åçêã~äÉK nìÉëíç ãçÇÉêåç É Ñìåòáçå~äÉ éá~åç Åçííìê~ ÇáëéçåÉ Çá

ã~åçéçäÉ Çá ~ÅÅÉåëáçåÉ éêçÖêÉëëáîÉ ÅÜÉ ÅçåëÉåíçåç Çá

ëí~ÄáäáêÉ ä~ êÉÖçä~òáçåÉ ã~ëëáã~ É ãáåáã~ åÉÅÉëë~êáÉ K f ÄêìÅá~íçêá ~ íêáéä~ Ñá~ãã~ É áä ÄêìÅá~íçêÉ Öê~åÇÉ ~ íêáéä~

Ñá~ãã~ ëçåç ãçäíç éê~íáÅá É ÅçãçÇá éÉê ÅìÅáå~êÉ Åçå

é~ÇÉääÉ éÉê é~Éää~I tçâ ÅáåÉëÉ Eèì~äëá~ëá íáéç Çá éá~ííç

~ëá~íáÅçF ÉÅÅK pÉ áä ëìç éá~åç Åçííìê~ ≠ Ççí~íç Çá ìå ÄêìÅá~íçêÉ Öê~åÇÉ ~

íêáéä~ Ñá~ãã~I Çáëéçêê¶ Çá ìå~ ÅÜá~îÉ ÅÜÉ ÅçåëÉåíÉ Çá

êÉÖçä~êÉ ä~ Ñá~ãã~ áåíÉêå~ ÉÇ ÉëíÉêå~ áå ãçÇç áå

ÇáéÉåÇÉåíÉK nìÉëíç ëáëíÉã~ êáîçäìòáçå~êáç äÉ ÅçåëÉåíÉ Çá

ëÅÉÖäáÉêÉ Ç~ ìå ~ãéáç îÉåí~Öäáç Çá éçíÉåòÉK aÉëÅêáòáçåÉ

ÇÉä Ñìåòáçå~ãÉåíç cáÖK PK iÛìëç ÇÉääÛ~éé~êÉÅÅÜáç ~ Ö~ë éêçÇìÅÉ Å~äçêÉ É ìãáÇáí¶ åÉä

äçÅ~äÉ áå Åìá ≠ áåëí~ää~íçK sÉåíáä~êÉ ÄÉåÉ ä~ ÅìÅáå~W

ã~åíÉåÉêÉ ~éÉêíÉ äÉ ÄçÅÅÜÉííÉ Çá îÉåíáä~òáçåÉ å~íìê~äÉ

çééìêÉ áåëí~ää~êÉ ìå Çáëéçëáíáîç Çá îÉåíáä~òáçåÉ ãÉÅÅ~åáÅ~

EÅ~éé~ ~ëéáê~åíÉFK

Le prime volte che si usa è normale che emetta

degli odori.

iÛìëç Åçåíáåìç ÇÉääÛ~éé~êÉÅÅÜáç éì∂ êáÅÜáÉÇÉêÉ ìå~

îÉåíáä~òáçåÉ ëìééäÉãÉåí~êÉI éÉê ÉëÉãéáç ìå~ ÑáåÉëíê~

~éÉêí~ EëÉåò~ ÅêÉ~êÉ ÅçêêÉåíáF çééìêÉ ìå~ ã~ÖÖáçêÉ

éçíÉåò~ ÇÉää~ îÉåíáä~òáçåÉ ãÉÅÅ~åáÅ~I çîÉ çééçêíìåçK

Una fiamma color arancione è normale e si

verifica quando c'è polvere nell'ambiente, si

sono versati liquidi, ecc.

aá~ãÉíêç ÇÉá êÉÅáéáÉåíá ÅçåëáÖäá~íá

^ ëÉÅçåÇ~ ÇÉä ãçÇÉääçW

_or`f^qlob Õ jfkfjl ob`fmfbkqb qêáéä~ Ñá~ãã~W [ OO Åã

Õ j^ppfjl ob`fmfbkqb

_êìÅá~íçêÉ Öê~åÇÉ ~ íêáéä~ Ñá~ãã~ sÉäçÅÉW pÉãáJJê~éáÇçW

^ìëáäá~êÉW

OO Åã

NQ Åã

NO Åã

[ OO Åã

OS Åã

OM Åã

NQ Åã

dêáÖäá~ ëìééäÉãÉåí~êÉ

cáÖK QK cáÖK RK

^ ëÉÅçåÇ~ ÇÉä ãçÇÉääçI áä ëìç éá~åç Åçííìê~ éì∂ ÉëëÉêÉ

Ççí~íç Çá ìå~ ÖêáÖäá~ ëìééäÉãÉåí~êÉI áåÇáëéÉåë~ÄáäÉ åÉä

ÄêìÅá~íçêÉ ~ íêáéä~ Ñá~ãã~ ç åÉä ÄêìÅá~íçêÉ Öê~åÇÉ

~ íêáéä~ Ñá~ãã~ éÉê êÉÅáéáÉåíá Çá Çá~ãÉíêç ëìéÉêáçêÉ ~

OS ÅãI éá~ëíêÉ éÉê Å~êåá ~êêçëíçI éÉåíçäÉ Çá íÉêê~Åçíí~ É

éÉê èì~äëá~ëá íáéç Çá êÉÅáéáÉåíÉ ÅçåÅ~îç Etçâ ÅáåÉëÉI

ÉÅÅKKKKF cáÖK QK mçáÅܨ èìÉëíÉ ÖêáÖäáÉ ëìééäÉãÉåí~êá

ê~ÖÖáìåÖçåç íÉãéÉê~íìêÉ ÉäÉî~íÉ Çìê~åíÉ ä~ Åçííìê~I

Éîáí~êÉ Çá íçÅÅ~êäÉ ÒéÉêáÅçäç Çá ëÅçíí~íìêÉÒK dêáÖäá~ éÉê Å~ÑÑÉííáÉêÉW ^ ëÉÅçåÇ~ ÇÉä ãçÇÉääçI áä ëìç

éá~åç Åçííìê~ éì∂ ÉëëÉêÉ Ççí~íç Çá ìå~ ÖêáÖäá~

ëìééäÉãÉåí~êÉ éÉê Å~ÑÑÉííáÉêÉI ÉëÅäìëáî~ãÉåíÉ éÉê áä

ÄêìÅá~íçêÉ ~ìëáäá~êÉI éÉê êÉÅáéáÉåíá Çá Çá~ãÉíêç áåÑÉêáçêÉ ~

NM ÅãK cáÖK RK pÉ Åçë± åçå ÑçëëÉI áä ëÉêîáòáç íÉÅåáÅç ÇÉää~

ã~êÅ~ ÇáëéçåÉ Çá èìÉëíÉ ÖêáÖäáÉ éÉê Å~ÑÑÉííáÉê~ Åçå áä

ÅçÇáÅÉ NUQOMMK fä Ñ~ÄÄêáÅ~åíÉ ÇÉÅäáå~ èì~äëá~ëá êÉëéçåë~Äáäáí¶ åÉä

Å~ëç áå Åìá äÛìíÉåíÉ åçå ìëáI ç ìëá áå ãçÇç ëÅçêêÉííçI

èìÉëí~ ÖêáÖäá~ ëìééäÉãÉåí~êÉK

PP

`çåëáÖäá éÉê ä~ Åçííìê~

_êìÅá~íçêÉ

Öê~åÇÉ ~ íêáéä~

Ñá~ãã~ nìÉëíá ÅçåëáÖäá ëçåç çêáÉåí~íáîá jçäíç ÑçêíÉ cçêíÉ

_çääáêÉI ÅìçÅÉêÉI ~êêçëíáêÉI

Ççê~êÉI é~Éää~I ÅìÅáå~

~ëá~íáÅ~ EtçâFK jÉÇáç iÉåíç oáëÅ~äÇ~êÉ É ã~åíÉåÉêÉ Å~äÇáW

éá~ííá éêçåíáI éá~ííá ÅìÅáå~íáK pÅçåÖÉä~êÉK

Tripla fiamma sÉäçÅÉW pÅ~äçééáå~I ÄáëíÉÅÅ~I

Ñêáíí~í~I ÑêáííìêÉK pÉãáJJê~éáÇçW

^ìëáäá~êÉW m~í~íÉ ~ä î~éçêÉI îÉêÇìêÉ

ÑêÉëÅÜÉI ãáåÉëíêÉI é~ëíÉK

`ìçÅÉêÉW ëíìÑ~íáI Ûêáëç ~ä

ä~ííÉÛI Åê≠ãÉ Å~ê~ãÉäK oáëçI

ÄÉëÅá~ãÉääÉI

ê~ÖªK

`çííìê~ ~ä

î~éçêÉW

éÉëÅÉI

îÉêÇìêÉK oáëÅ~äÇ~êÉ É ã~åíÉåÉêÉ á éá~ííá

ÅìÅáå~íá É ëíìÑ~íá ÇÉäáÅ~íáK pÅçåÖÉä~êÉ É

ÅìçÅÉêÉ

äÉåí~ãÉåíÉW

äÉÖìãáI Ñêìíí~I

éêçÇçííá

ÅçåÖÉä~íáK c~êÉ ÑçåÇÉêÉW

ÄìêêçI

ÅáçÅÅçä~íçI

ÖÉä~íáå~K

PQ

^îîÉêíÉåòÉ ëìä ÅçãÉ ÅìÅáå~êÉ kl

kçå ìë~êÉ êÉÅáéáÉåíá éáÅÅçäá ëì

ÄêìÅá~íçêá Öê~åÇá i~ Ñá~ãã~ åçå

ÇÉîÉ íçÅÅ~êÉ äÉ é~êÉíá ä~íÉê~äá

ÇÉä êÉÅáéáÉåíÉK

rë~êÉ ëÉãéêÉ êÉÅáéáÉåíá ~Ç~ííá

~ Åá~ëÅìå ÄêìÅá~íçêÉ éÉê åçå

Åçåëìã~êÉ íêçééç Ö~ë É åçå

ã~ÅÅÜá~êÉ äÉ éÉåíçäÉK kçå ÅìÅáå~êÉ ëÉåò~ ÅçéÉêÅÜáç

ç Åçå áä ÅçéÉêÅÜáç ã~ä

ÅçääçÅ~íçI éÉê Éîáí~êÉ Çá

ëéêÉÅ~êÉ é~êíÉ ÇÉääÛÉåÉêÖá~K jÉííÉêÉ ëÉãéêÉ áä ÅçéÉêÅÜáç K kçå ìë~êÉ êÉÅáéáÉåíá Åçå ÑçåÇç

áêêÉÖçä~êÉ áå èì~åíç ~ääìåÖ~åç á

íÉãéá Çá Åçííìê~ É ~ìãÉåí~åç áä

Åçåëìãç Çá ÉåÉêÖá~K rë~êÉ ÉëÅäìëáî~ãÉåíÉ éÉåíçäÉI

é~ÇÉääÉ É íÉÖ~ãá Åçå ÑçåÇç

éá~åç É ëéÉëëçK

`çääçÅ~êÉ áä êÉÅáéáÉåíÉ ~ä ÅÉåíêç

ÇÉä ÄêìÅá~íçêÉI éÉê Éîáí~êÉ ÅÜÉ

ëá êçîÉëÅáK kçå ìë~êÉ êÉÅáéáÉåíá Çá Öê~åÇÉ

Çá~ãÉíêç ëìá ÄêìÅá~íçêá îáÅáåá ~ääÉ

ã~åçéçäÉ éÉê Éîáí~êÉ ÅÜÉI ìå~

îçäí~ ÅçääçÅ~íá ~ä ÅÉåíêç ÇÉä

ÄêìÅá~íçêÉI éçëë~åç íçÅÅ~êäÉ ç

~îîáÅáå~êîáëá í~åíç Ç~ ÉäÉî~êÉ ä~

íÉãéÉê~íìê~ áå èìÉëí~ òçå~

éêçîçÅ~åÇç Ç~ååáK kçå ÅçääçÅ~êÉ á êÉÅáéáÉåíá

ÇáêÉíí~ãÉåíÉ ëìä ÄêìÅá~íçêÉK

`çääçÅ~êÉ áä êÉÅáéáÉåíÉ ÄÉå ~ä

ÅÉåíêç ÇÉä ÄêìÅá~íçêÉ

`çääçÅ~êÉ áä êÉÅáéáÉåíÉ

^ëëáÅìê~êëá ÅÜÉ

ÅçéÉêÅÜá

ëìää~ ÖêáÖäá~K

äÉ ÖêáÖäáÉ É á

ÇÉá ÄêìÅá~íçêá ëá~åç

ÄÉå ÅçääçÅ~íá éêáã~ Çá ìë~êäáK kçå ìë~êÉ éÉëá ÉÅÅÉëëáîá å¨

ÅçäéáêÉ áä éá~åç Åçííìê~ Åçå

çÖÖÉííá éÉë~åíáK kçå ìë~êÉ ÇìÉ ÄêìÅá~íçêá ç Ñçåíá

Çá Å~äçêÉ éÉê ìå ëçäç êÉÅáéáÉåíÉK bîáí~êÉ Çá ìë~êÉ éá~ëíêÉ éÉê

~êêçëíáêÉI íÉÖ~ãá Çá íÉêê~Åçíí~I

ÉÅÅKI éÉê éÉêáçÇá éêçäìåÖ~íá ~ää~

ã~ëëáã~ éçíÉåò~K j~åáéçä~êÉ á êÉÅáéáÉåíá ëìä éá~åç

Åçííìê~ Åçå ~ííÉåòáçåÉ K kÉä Å~ëç Çá ~éé~êÉÅÅÜá Çá îÉíêç

íÉãéê~íçI ìë~êÉ ìå ëçäç

êÉÅáéáÉåíÉ éÉê ÄêìÅá~íçêÉK rë~êÉ ä~ ÖêáÖäá~ ëìééäÉãÉåí~êÉ

ëìá ÄêìÅá~íçêá ~ íêáéä~ Ñá~ãã~K

K

PR

kçêãÉ ÇÛìëç éÉê äÛ~ÅÅá~áç W mìäáòá~ É ÅçåëÉêî~òáçåÉ kl pÞ

klk ìë~êÉ ã~á éêçÇçííá

~Äê~ëáîá I çÖÖÉííá í~ÖäáÉåíáI

ëíêçÑáå~ÅÅá Çá ~ÅÅá~áçI ÅçäíÉääáI

ÉÅÅKKK éÉê êáãìçîÉêÉ ÉîÉåíì~äá

êÉëáÇìá Çá ÅáÄç áåÇìêáíá ëì éá~åç

Åçííìê~I ÖêáÖäáÉI ÄêìÅá~íçêá É

éá~ëíêÉ ÉäÉííêáÅÜÉK pÉ áä éá~åç Åçííìê~ ≠ Ççí~íç Çá

ìå é~ååÉääç Çá îÉíêçI klk

ìë~êÉ ÅçäíÉääáI ê~ëÅÜáÉííá ç

ìíÉåëáäá ëáãáäá éÉê éìäáêÉ áä éìåíç

Çá ìåáçåÉ Åçå áä ãÉí~ääçK klk

~ î~éçêÉ

Éîáí~êÉ Çá Ç~ååÉÖÖá~êäçK klk

ìë~êÉ ã~ÅÅÜáåÉ Çá éìäáòá~

ëìä éá~åç Åçííìê~I éÉê

ä~ëÅá~êÉ äáèìáÇá

EëìÅÅÜá Çá äáãçåÉI ~ÅÉíçI ÉÅÅK KKF

ëìä éá~åç Åçííìê~K bîáí~êÉ I éÉê èì~åíç éçëëáÄáäÉI áä

Åçåí~ííç Çá ë~äÉ

~ÅáÇá

Åçå ä~

ëìéÉêÑáÅáÉ ÇÉää~ éá~ëíê~ ÉäÉííêáÅ~K rå~ îçäí~ ê~ÑÑêÉÇÇ~íç

äÛ~éé~êÉÅÅÜáçI ìë~êÉ ìå~

ëéìÖå~I ~Åèì~ É ë~éçåÉ K

Dopo ogni uso, pulire la

superficie dei rispettivi elementi del bruciatore quando si è raffreddato. Se si lasciano resti

(alimenti ricotti,gocce di grasso, ecc.), per piccoli che siano, si incrosteranno sulla superficie e poi saranno più difficili da eliminare.

mÉê ã~åíÉåÉêÉ éìäáíá á ÄêìÅá~íçêá

É äÉ ÖêáÖäáÉI éìäáêäá

éÉêáçÇáÅ~ãÉåíÉ áããÉêÖÉåÇçäá

áå ~Åèì~ ë~éçåçë~ É

ëíêçÑáå~åÇçäá Åçå ìå~ ëé~òòçä~

åçå ãÉí~ääáÅ~ éÉê êáãìçîÉêÉ

ÉîÉåíì~äá êÉëáÇìá Ç~ Ñçêá É

ÑÉëëìêÉ áå ãçÇç Ç~ éÉêãÉííÉêÉ

ÅÜÉ ÑìçêáÉëÅ~ ìå~ Ñá~ãã~

ÅçêêÉíí~K qçÖäáÉêÉ á ÅçéÉêÅÜá Ç~á ÄêìÅá~íçêá

É Ç~ääÉ ÖêáÖäáÉ çÖåáèì~äîçäí~ ëá

Ä~Öå~åçK

Al termine della pulizia, asciugare tutti gli elementi del bruciatore insieme al corpo corrispondente. L'anello ed il

coperchio del bruciatore

devono restare incastrati al collocarli sul corpo del bruciatore.

L'umidità ed una posizione scorretta dei rispettivi elementi del bruciatore ripercuotono sull'uniformità della fiamma che si genera.

kÉä Å~ëç áå Åìá äÛ~éé~êÉÅÅÜáç

ëá~ Ççí~íç Çá ÄêìÅá~íçêá

ãçåçÄäçÅÅç EjçåçÄäçÅâFI

~ëëáÅìê~êëá ÅÜÉ ëá~åç

éÉêÑÉíí~ãÉåíÉ ~ëÅáìííá éêáã~ Çá

ìë~êäá Çá åìçîçK

^ Å~ìë~ ÇÉääÉ ÉäÉî~íÉ íÉãéÉê~íìêÉ ÅÜÉ ÇÉîçåç ëçééçêí~êÉI áä ÅçéÉêÅÜáç ÇÉääÛ~åÉääç ÇÉä êÉä~íáîç

ÄêìÅá~íçêÉ ~ íêáéäá~ Ñá~ãã~ É äÉ òçåÉ Çá ~ÅÅá~áç áåçëëáÇ~ÄáäÉ ÅçãÉ ~Ç ÉëÉãéáç W äÉÅÅ~êÇÉI Åçåíçêåç

ÄêìÅá~íçêáI ÉÅÅK KKK Åçä é~ëë~ê ÇÉä íÉãéç ëá ÇÉÅçäçê~åçK Ð kloj^ib K mìäáêäá ëÉãéêÉ Ççéç äÛìëç Åçå

ìå éêçÇçííç ëéÉÅáÑáÅç éÉê äÛ~ÅÅá~áç áåçëëáÇ~ÄáäÉK açéç ~îÉê ä~î~íç äÉ ÖêáÖäáÉI ~ëÅáìÖ~êäÉ ÄÉåÉ éêáã~ Çá ìë~êäÉ Çá åìçîçK i~ éêÉëÉåò~ Çá ÖçÅÅÉ Çá ~Åèì~

ç Çá òçåÉ ìãáÇÉ ~ääÛáåáòáç ÇÉää~ Åçííìê~ éì∂ éêçîçÅ~êÉ ÉîÉåíì~äá éìåíá Çá ÇÉíÉêáçê~ãÉåíç ÇÉääç ëã~äíçK pÉ äÉ ÖêáÖäáÉ ÇÉä éá~åç Åçííìê~ ëçåç Ççí~íÉ Çá í~ëëÉääá Çá Öçãã~I Ñ~êÉ ~ííÉåòáçåÉ Çìê~åíÉ ä~ éìäáòá~

éÉê Éîáí~êÉ ÅÜÉ ë~äíáåç ä~ëÅá~åÇç ëÉåò~ éêçíÉòáçåÉ ä~ ÖêáÖäá~ ÅÜÉ éçíêÉÄÄÉ Åçë± êáÖ~êÉ áä éá~åç Åçííìê~K fä éêçÇçííç Çá éìäáòá~ éÉê äÛ~ÅÅá~áç áåçëëáÇ~ÄáäÉ åçå ëá ÇÉîÉ ìë~êÉ ëìää~ òçå~ áåíçêåç ~ääÉ ã~åçéçäÉK iÉ

áåÇáÅ~òáçåá EëÉêáÖê~Ñá~F ëá éçëëçåç Å~åÅÉää~êÉK

PS

kçêãÉ ÇÛìëç éÉê áä îÉíêç W mìäáòá~ É ÅçåëÉêî~òáçåÉ kl pÞ

kçå ìë~êÉ ÇÉíÉêëáîá áå éçäîÉêÉI

ëéê~ó éÉê ä~ éìäáòá~ Çá Ñçêåá ç

ëéìÖåÉ ~Äê~ëáîÉ ÅÜÉ éçëëçåç

Öê~ÑÑá~êÉ áä îÉíêçK kçå ìë~êÉ ã~á çÖÖÉííá ~ééìåíáíá

ÅçãÉ ~Ç ÉëÉãéáç ëíêçÑáå~ÅÅá

ãÉí~ääáÅá ç ÅçäíÉääá éÉê êáãìçîÉêÉ

êÉëáÇìá Çá ~äáãÉåíá áåÇìêáíá Ç~ää~

ëìéÉêÑáÅáÉK kçå ìë~êÉ ÅçäíÉääáI ê~ëÅÜáÉííá ç

ìíÉåëáäá ëáãáäá éÉê éìäáêÉ áä éìåíç

Çá ìåáçåÉ ÇÉä îÉíêç Åçå Öäá

ÉäÉãÉåíá Çá ~ÄÄÉääáãÉåíç ÇÉá

ÄêìÅá~íçêá ç Åçå á éêçÑáäá ãÉí~ääáÅá

çêå~ãÉåí~äáK kçå Ñ~êÉ ëÅçêêÉêÉ ëìä îÉíêç á

êÉÅáéáÉåíáI éÉê Éîáí~êÉ Çá

Öê~ÑÑá~êäçK ^å~äçÖ~ãÉåíÉI Ñ~êÉ áå

ãçÇç ÅÜÉ åçå Å~Ç~åç çÖÖÉííá

Çìêá ç ~ééìåíáíá ëìä îÉíêçK kçå ÅçäéáêÉ áä éá~åç Åçííìê~ ëì

åÉëëìåç ÇÉá ëìçá ëéáÖçäáK f Öê~åÉääá Çá íÉêê~ ÅÜÉ ÉëÅçåç

Ç~Öäá çêí~ÖÖá É Ç~ääÉ îÉêÇìêÉ

èì~åÇç ëá éìäáëÅçåçI éÉê

ÉëÉãéáçI Öê~ÑÑá~åç ä~ ëìéÉêÑáÅáÉ

ÇÉä îÉíêçK mÉê ÅçåëÉêî~êÉ áä îÉíêç ìë~êÉ

ìå~ ëéìÖå~ áåë~éçå~í~I ã~

ëçäí~åíç èì~åÇç äÛ~éé~êÉÅÅÜáç

≠ ÑêÉÇÇçK

Dopo ogni uso, pulire la

superficie dei rispettivi elementi del bruciatore quando si è raffreddato. Se si lasciano resti

(alimenti ricotti,gocce di grasso, ecc.), per piccoli che siano, si incrosteranno sulla superficie e poi saranno più difficili da eliminare.

mÉê ã~åíÉåÉêÉ éìäáíá á ÄêìÅá~íçêá

É äÉ ÖêáÖäáÉI éìäáêäá

éÉêáçÇáÅ~ãÉåíÉ áããÉêÖÉåÇçäá

áå ~Åèì~ ë~éçåçë~ É

ëíêçÑáå~åÇçäá Åçå ìå~ ëé~òòçä~

åçå ãÉí~ääáÅ~ éÉê êáãìçîÉêÉ

ÉîÉåíì~äá êÉëáÇìá Ç~ Ñçêá É

ÑÉëëìêÉ áå ãçÇç Ç~ éÉêãÉííÉêÉ

ÅÜÉ ÑìçêáÉëÅ~ ìå~ Ñá~ãã~

ÅçêêÉíí~K qçÖäáÉêÉ á ÅçéÉêÅÜá Ç~á ÄêìÅá~íçêá

É Ç~ääÉ ÖêáÖäáÉ çÖåáèì~äîçäí~ ëá

Ä~Öå~åçK

Al termine della pulizia, asciugare tutti gli elementi del bruciatore insieme al corpo corrispondente. L'anello ed il

coperchio del bruciatore devono restare incastrati al collocarli sul corpo del bruciatore.

L'umidità ed una posizione scorretta dei rispettivi elementi del bruciatore ripercuotono sull'uniformità della fiamma che si genera.

kÉä Å~ëç áå Åìá äÛ~éé~êÉÅÅÜáç

ëá~ Ççí~íç Çá ÄêìÅá~íçêá

ãçåçÄäçÅÅç EjçåçÄäçÅâFI

~ëëáÅìê~êëá ÅÜÉ ëá~åç

éÉêÑÉíí~ãÉåíÉ ~ëÅáìííá éêáã~ Çá

ìë~êäá Çá åìçîçK c~êÉ ~ííÉåòáçåÉ ~á í~ëëÉääá Çá Öçãã~ ÇÉääÉ ÖêáÖäáÉ Çìê~åíÉ ä~ éìäáòá~I éÉê Éîáí~êÉ ÅÜÉ ë~äíáåç É ÅÜÉI

ëìÅÅÉëëáî~ãÉåíÉI ä~ ÖêáÖäá~ Öê~ÑÑá áä îÉíêç ÇÉä éá~åç Åçííìê~K açéç ~îÉê ä~î~íç äÉ ÖêáÖäáÉI ~ëÅáìÖ~êäÉ ÄÉåÉ éêáã~ Çá ìë~êäÉ Çá åìçîçX ä~ éêÉëÉåò~ Çá ÖçÅÅÉ Çá ~Åèì~

ç òçåÉ ìãáÇÉ ~ääÛáåáòáç ÇÉää~ Åçííìê~ éì∂ éêçîçÅ~êÉ ÉîÉåíì~äá éìåíá Çá ÇÉíÉêáçê~ãÉåíç ÇÉääç ëã~äíçK

PT

páíì~òáçåá ~åçã~äÉ

kçå ëÉãéêÉ ÄáëçÖå~ ÅÜá~ã~êÉ áä ëÉêîáòáç Çá ~ëëáëíÉåò~

íÉÅåáÅ~K få ãçäíá Å~ëáI äÛìíÉåíÉ ëíÉëëç éì∂ êáëçäîÉêÉ áä

éêçÄäÉã~K i~ ëÉÖìÉåíÉ í~ÄÉää~ ÅçåíáÉåÉ èì~äÅÜÉ ÅçåëáÖäáçK kçí~ áãéçêí~åíÉW pçäç áä éÉêëçå~äÉ ~ìíçêáòò~íç ÇÉä åçëíêç pÉêîáòáç qÉÅåáÅç

éì∂ ÉÑÑÉííì~êÉ áåíÉêîÉåíá ëìä ëáëíÉã~ Çá Ñìåòáçå~ãÉåíç ~

Ö~ë ÉÇ ÉäÉííêáÅçK mêçÄäÉã~

KKKëÉ áä Ñìåòáçå~ãÉåíç ÉäÉííêáÅç

ÖÉåÉê~äÉ ≠ Öì~ëíç\

`~ìë~ éêçÄ~ÄáäÉ

JJcìëáÄáäÉ ÇáÑÉííçëçK

JJÐ éçëëáÄáäÉ ÅÜÉ ëá~ ë~äí~íç

äÛáåíÉêêìííçêÉ ~ìíçã~íáÅç ç

èìÉääç ÇáÑÑÉêÉåòá~äÉK

KKKëÉ äÛ~ÅÅÉåëáçåÉ ÉäÉííêáÅ~ åçå

Ñìåòáçå~\

JJÐ éçëëáÄáäÉ ÅÜÉ îá ëá~åç

êÉëáÇìá Çá ÅáÄç ç Çá éêçÇçííá Çá

éìäáòá~ Ñê~ äÉ Å~åÇÉäÉ É á

ÄêìÅá~íçêáK

JJf ÄêìÅá~íçêá ëçåç Ä~Öå~íáK

KKKëÉ ä~ Ñá~ãã~ ÇÉá ÄêìÅá~íçêá

åçå ≠ ìåáÑçêãÉ\

JJf ÅçéÉêÅÜá ÇÉä ÄêìÅá~íçêÉ

ëçåç ã~ä ÅçääçÅ~íáK

JJiÉ ÇáîÉêëÉ é~êíá ÇÉä

ÄêìÅá~íçêÉ åçå ëçåç ëí~íÉ

ÅçääçÅ~íÉ ÅçêêÉíí~ãÉåíÉK

JJiÉ ÑÉëëìêÉ Çá ìëÅáí~ ÇÉä Ö~ë

ÇÉá ÄêìÅá~íçêá ëçåç ëéçêÅÜÉK

JJÐ éçëëáÄáäÉ ÅÜÉ áä ÄêìÅá~íçêÉ

åçå ëá~ éÉêÑÉíí~ãÉåíÉ

~ëÅáìííçK

KKKëÉ áä Ñäìëëç Çá Ö~ë åçå

ëÉãÄê~ åçêã~äÉ ç ëÉ åçå ÉëÅÉ

Ö~ë\

KKKëÉ ÅÛ≠ çÇçêÉ Çá Ö~ë

~ääÛáåíÉêåç ÇÉää~ ÅìÅáå~\

KKKëÉ åçå Ñìåòáçå~åç á

Çáëéçëáíáîá Çá ëáÅìêÉòò~ ÇÉá î~êá

ÄêìÅá~íçêá\

JJÐ ÅÜáìëç áä Ö~ë Åçå äÉ ÅÜá~îá

áåíÉêãÉÇáÉK

JJpÉ áä Ö~ë éêçîáÉåÉ Ç~ ìå~

ÄçãÄçä~I ≠ éçëëáÄáäÉ ÅÜÉ

èìÉëíÛìäíáã~ ëá~ îìçí~K

JJÐ ~éÉêí~ èì~äÅÜÉ ÅÜá~îÉK

JJmçëëáÄáäÉ ÑìÖ~ åÉä ê~ÅÅçêÇ

ÇÉää~ ÄçãÄçä~K

JJkçå ëá ≠ éêÉãìí~

~ÄÄ~ëí~åò~ ä~ ã~åçéçä~K

JJiÉ ÑÉëëìêÉ Çá ìëÅáí~ ÇÉä Ö~ë

ÇÉá ÄêìÅá~íçêá ëçåç ëéçêÅÜÉK pçäìòáçåÉ

JJ`çåíêçää~êÉ áä ÑìëáÄáäÉ åÉää~

Å~ëëÉíí~ ÖÉåÉê~äÉ ÇÉá ÑìëáÄáäá ÉI

~ääÛçÅÅçêêÉåò~I ëçëíáíìáêäçK

JJsÉêáÑáÅ~êÉ åÉää~ ëÅ~íçä~

ÖÉåÉê~äÉ Çá áåÖêÉëëç ëÉ ≠

ë~äí~íç äÛáåíÉêêìííçêÉ

~ìíçã~íáÅç ç ìå áåíÉêêìííçêÉ

ÇáÑÑÉêÉåòá~äÉK

JJiç ëé~òáç Ñê~ ä~ Å~åÇÉä~ É áä

ÄêìÅá~íçêÉ ÇÉîÉ ÉëëÉêÉ éìäáíç

~ÅÅìê~í~ãÉåíÉK

JJ^ëÅáìÖ~êÉ Åçå Åìê~ á

ÅçéÉêÅÜá ÇÉá ÄêìÅá~íçêáK

JJ`çåíêçää~êÉ ÅÜÉ á ÅçéÉêÅÜá

ëá~åç ëí~íá ÄÉå ÅçääçÅ~íáK

JJ`çääçÅ~êÉ ÅçêêÉíí~ãÉåíÉ á î~êá

éÉòòáK

JJmìäáêÉ äÉ ÑÉëëìêÉ Çá ìëÅáí~ ÇÉä

Ö~ë ÇÉá ÄêìÅá~íçêáK

JJ^ëÅáìÖ~êÉ é᪠~ ÑçåÇç

EÑ~ÅÉåÇç é~êíáÅçä~êÉ ~ííÉåòáçåÉ

~á ÄêìÅá~íçêá ãçåçÄäçÅÅçFK

JJ^éêáêÉ äÉ ÉîÉåíì~äá ÅÜá~îá

áåíÉêãÉÇáÉK

JJpçëíáíìáêÉ ä~ ÄçãÄçä~ îìçí~

Åçå ìå~ éáÉå~K

JJ`çåíêçää~êÉK

JJ^ÅÅÉêí~êëá ÅÜÉ áä ê~ÅÅçêÇç ëá~

ÄÉå ë~äÇçK

JJrå~ îçäí~ ~ÅÅÉëç áä

ÄêìÅá~íçêÉI íÉåÉêÉ éêÉãìí~ ä~

ã~åçéçä~ èì~äÅÜÉ ëÉÅçåÇç áå

éáªK

JJmìäáêÉ äÉ ÑÉëëìêÉ Çá ìëÅáí~ ÇÉä

Ö~ë ÇÉá ÄêìÅá~íçêáK

PU

få Å~ëç Çá ÅÜá~ã~í~ ~ä åçëíêç rÑÑáÅáç qÉÅåáÅçI ëá éêÉÖ~ Çá áåÇáÅ~êÉW b JJ ko ca nìÉëíÉ áåÇáÅ~òáçåá ÑáÖìê~åç ëìää~ í~êÖ~ áÇÉåíáÑáÅ~íáî~ ÇÉääÛ~éé~êÉÅÅÜáç ÅÜÉ ëá íêçî~ åÉää~

é~êíÉ áåÑÉêáçêÉ ÇÉä éá~åç Åçííìê~K

`çåÇáòáçåá Çá Ö~ê~åòá~

iÉ ÅçåÇáòáçåá Çá Ö~ê~åòá~ ~ééäáÅ~Äáäá ~ èìÉëíç ~éé~êÉÅÅÜáç

ëçåç èìÉääÉ ëí~ÄáäáíÉ Ç~ä ê~ééêÉëÉåí~åíÉ ÇÉää~ åçëíê~ Å~ë~

åÉä m~ÉëÉ áå Åìá ≠ ~îîÉåìíç äÛ~ÅèìáëíçK pÉ ëá ÇÉëáÇÉê~I áä

êáîÉåÇáíçêÉ Ç~ä èì~äÉ ≠ ëí~íç ~Åèìáëí~íç äÛ~éé~êÉÅÅÜáç ë~ê¶

~ ÇáëéçëáòáçåÉ áå èì~äëá~ëá ãçãÉåíç éÉê ÑçêåáêÉ íìííÉ äÉ

áåÑçêã~òáçåá êÉä~íáîÉ ~ä éêçÇçííçK ^Ç çÖåá ãçÇçI éÉê

ìëìÑêìáêÉ ÇÉää~ Ö~ê~åòá~ ëá ÇÉîÉ éêÉëÉåí~êÉ ä~ êáÅÉîìí~ Çá

~ÅèìáëíçK iÛáãéêÉë~ ëá êáëÉêî~ áä Çáêáííç Çá ~ééçêí~êÉ ãçÇáÑáÅÜÉK

PV

`ÜÉêLÅÜ≠êÉ ÅäáÉåíLÉ W kçìë îçìë êÉãÉêÅáçåë Éí ѨäáÅáíçåë ÇÉ îçíêÉ ÅÜçáñK `Éí ~éé~êÉáä éê~íáèìÉI ãçÇÉêåÉ Éí

ÑçåÅíáçååÉä Éëí Ñ~Äêáèì¨ ~îÉÅ ÇÉë ã~í¨êá~ìñ ÇÉ éêÉãá≠êÉ èì~äáí¨I èìá çåí ¨í¨ ëçìãáë ¶ ìå

ëíêáÅí Åçåíê∑äÉ ÇÉ èì~äáí¨ éÉåÇ~åí íçìí äÉ éêçÅÉëëìë ÇÉ Ñ~ÄêáÅ~íáçåI Éí ã¨íáÅìäÉìëÉãÉåí

íÉëí¨ë éçìê ê¨éçåÇêÉ ¶ íçìë äÉë ÄÉëçáåë ÇÛìåÉ Åìáëëçå é~êÑ~áíÉK kçìë îçìë éêáçåë ÇçåÅ ÇÉ äáêÉ Éí ÇÉ êÉëéÉÅíÉê ÅÉë áåëíêìÅíáçåë íê≠ë ëáãéäÉë éçìê

éçìîçáê Ö~ê~åíáê ÇÉë ê¨ëìäí~íë ë~åë ¨Ö~ä Ç≠ë ë~ éêÉãá≠êÉ ìíáäáë~íáçåK bääÉë ÅçåíáÉååÉåí

ìåÉ áåÑçêã~íáçå áãéçêí~åíÉ I åçå ëÉìäÉãÉåí éçìê äÛìíáäáë~íáçåI ã~áë ~ìëëá éçìê îçíêÉ

ë¨Åìêáí¨ Éí äÛÉåíêÉíáÉåK mÉåÇ~åí äÉìê íê~åëéçêíI åçë éêçÇìáíë çåí ÄÉëçáå ÇÛìå ÉãÄ~ää~ÖÉ éêçíÉÅíÉìê ÉÑÑáÅ~ÅÉK bå

ÅÉ èìá ÅçåÅÉêåÉ ÅÉí ÉãÄ~ää~ÖÉI åçìë åçìë äáãáíçåë ¶ ÅÉ èìá Éëí ~ÄëçäìãÉåí

áåÇáëéÉåë~ÄäÉI íçìí äÛÉãÄ~ää~ÖÉ ¨í~åí êÉÅóÅä~ÄäÉK sçìë éçìîÉòI ÅçããÉ åçìëI ÅçåíêáÄìÉê

¶ ä~ éê¨ëÉêî~íáçå ÇÉ äÛÉåîáêçååÉãÉåí X ǨéçëÉòJäÉ Ç~åë äÉ ÅçåíÉåÉìê äÉ éäìë éêçÅÜÉ ÇÉ

îçíêÉ ÇçãáÅáäÉ Çáëéçë¨ ¶ ÅÉí ÉÑÑÉíK iÛÜìáäÉ ìíáäáë¨É åÉ Ççáí é~ë ÆíêÉ àÉí¨É Ç~åë äÛ¨îáÉê Å~ê ÉääÉ ~ ìå Öê~åÇ áãé~Åí

ÉåîáêçååÉãÉåí~äK a¨éçëÉòJä~ Ç~åë ìå ê¨ÅáéáÉåí ÑÉê㨠Éí ~ééçêíÉòJä~ ¶ ìå éçáåí ÇÉ

ÅçääÉÅíÉ çì ¶ ǨÑ~ìíI ǨéçëÉòJä~ Ç~åë îçíêÉ éçìÄÉääÉI EÉääÉ Ñáåáê~ Ç~åë ìåÉ Ç¨ÅÜ~êÖÉ

Åçåíê∑ä¨ÉI ÅÉ èìá åÛÉëí é~ë ä~ ãÉáääÉìêÉ ëçäìíáçå ã~áë ¨îáíÉ ä~ éçääìíáçå ÇÉ äÛÉ~ìFK `ÛÉëí

éçìê äÉ Ä¨å¨ÑáÅÉ ÇÉ îçë ÉåÑ~åíë Éí ÇÉ îçìëJãÆãÉK ^î~åí ÇÉ îçìë ǨÑ~áêÉ ÇÛìå ~éé~êÉáä

ìë~Ö¨I ãÉííÉòJäÉ Üçêë ÇÛ¨í~íK oÉãÉííÉòJäÉ ÉåëìáíÉ ¶ ìå ÅÉåíêÉ ÇÉ ê~ã~ëë~ÖÉ ÇÉ

ã~í¨êá~ìñ êÉÅóÅä~ÄäÉëK iÉë ~ÇêÉëëÉë ÇÉ ÅÉ ÅÉåíêÉ äÉ éäìë éêçÅÜÉ îçìë ëÉêçåí áåÇáèì¨Éë

é~ê îçíêÉ ~Çãáåáëíê~íáçå äçÅ~äÉK

IMPORTANT:

Si, contrairement à nos attentes, l’appareil présente un dommage ou ne respecte pas les exigences de qualité prévues, veuillez nous l ' i ndiquer dans les plus brefs délais.

Pour que la garantie soit valide, l ' appareil ne devra pas avoir été manipulé, ni soumis à une mauvaise utilisation.

!(

Si le symbole figure sur la plaque signalétique de votre appareil, suivez les instructions suivantes:

(!

B#"--&; -"11"3&*- &5 B-*.*/&; -&.#"--"(& &/

3&41&$5"/5 -&/7*30//&.&/5

&5 "11"3&*- &45 ."326B 4&-0/ -" %*3&$5*7& &6301B&//&

3&-"5*7& "69 "11"3&*-4 B-&$53*26&4 &5

B-&$530/*26&4 64"(B4 8"45& &-&$53*$"- "/% &-&$530/*$

&26*1.&/5 H !

" %*3&$5*7& %B'*/*5 -& $"%3& 1063 6/& 3&13*4& &5 6/&

3B$61B3"5*0/ %&4 "11"3&*-4 64"(B4 "11-*$"#-&4 %"/4

-&4 1":4 %& -"

QM

`lkqbkr

`çåëáÖåÉë ÇÉ ë¨Åìêáí¨ K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K QO mê¨ëÉåí~íáçå ÇÉ îçíêÉ åçìîÉääÉ í~ÄäÉ ÇÉ Åìáëëçå K K K K K K QQ

_êºäÉìêë ¶ Ö~ò K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K QR aá~ã≠íêÉë ÇÉë ê¨ÅáéáÉåíë ÅçåëÉáää¨ë K K K K K K K K K K K K K K K K K QS dêáääÉë ëìééä¨ãÉåí~áêÉë K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K QS

`çåëÉáäë éçìê ÅìáëáåÉê K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K QT

`çåëáÖåÉë ÇÛìíáäáë~íáçå ÅçåÅÉêå~åí ä~ Åìáëëçå K K K K K K K K QU kçêãÉë ÇÛìíáäáë~íáçå éçìê ä~ éä~èìÉ

Éå ~ÅáÉê W kÉííçó~ÖÉ Éí ÅçåëÉêî~íáçå K K K K K K K K K K K K K K K K QV kçêãÉë ÇÛìíáäáë~íáçå éçìê ä~ éä~èìÉ

Éå îÉêêÉ W kÉííçó~ÖÉ Éí ÅçåëÉêî~íáçå K K K K K K K K K K K K K K K K RM páíì~íáçåë ~åçêã~äÉë K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K RN

`çåÇáíáçåë ÇÉ Ö~ê~åíáÉ K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K RO

QN

`çåëáÖåÉë ÇÉ ë¨Åìêáí¨

iáëÉò ~ííÉåíáîÉãÉåí ÅÉ ã~åìÉä ÇÛìíáäáë~íáçå éçìê

ÅìáëáåÉê ÇÛìåÉ ã~åá≠êÉ ÉÑÑáÅ~ÅÉ Éí ëºêÉ ~îÉÅ ÅÉí ~éé~êÉáäK

Tous les travaux d ' installation, de réglage et d ' adaptation

à un autre type de gaz doivent être réalisés par un technicien habilité qui doit respecter les normes et la législation applicables, ainsi que les prescriptions des

sociétés locales fournisseuses d ' électricité et de gaz.

Il est recommandé d'appeler le Service Technique pour l ' adaptation à un autre type de gaz.

-

^î~åí ÇÛáåëí~ääÉê îçíêÉ åçìîÉääÉ í~ÄäÉ ÇÉ ÅìáëëçåI î¨êáÑáÉò

èìÉ äÉë ãÉëìêÉë ëçåí ÅçêêÉÅíÉë K

-

iÉë áåëíêìÅíáçåë ëìáî~åíÉë åÉ ëçåí î~ä~ÄäÉë èìÉ éçìê äÉë

é~óë Ççåí äÉ ëóãÄçäÉ ~éé~ê~≤í ëìê äÛ~éé~êÉáäK fä Éëí

å¨ÅÉëë~áêÉ ÇÉ ëìáîêÉ äÉë áåëíêìÅíáçåë íÉÅÜåáèìÉë éçìê

äÛ~Ç~éí~íáçå ÇÉ ÅÉ ÇÉêåáÉê ~ìñ ÅçåÇáíáçåë ÇÛìíáäáë~íáçå Çì

é~óëK

Cet appareil n ' a été conçu que pour un usage domestique; son usage commercial ou professionnel n ' est en aucun cas permis. Cet appareil ne peut pas être installé dans des yachts ou des caravanes. La garantie ne sera valable que si l ' usage pour lequel il a été conçu a été respecté.

fä Éëí áåÇáëéÉåë~ÄäÉ èìÉ äÉ äáÉì çª Éëí áåëí~ää¨ äÛ~éé~êÉáä

ÇáëéçëÉ ÇÉ ä~ îÉåíáä~íáçå ê¨ÖäÉãÉåí~áêÉ Éå é~êÑ~áí ¨í~í

ÇÛìíáäáë~íáçåK

kÉ ä~áëëÉò é~ë äÛ~éé~êÉáä Ç~åë ÇÉ Ñçêíë Åçìê~åíë ÇÛ~áê èìá

éçìêê~áÉåí ¨íÉáåÇêÉ äÉë ÄêºäÉìêëK

-

`Éí ~éé~êÉáä ëçêí ÇÛìëáåÉ ~Ç~éí¨ ~ì Ö~ò áåÇáèì¨ ëìê ä~

éä~èìÉ ÇÉë Å~ê~Åí¨êáëíáèìÉëK pá ìå ÅÜ~åÖÉãÉåí ëÛ~î¨ê~áí

å¨ÅÉëë~áêÉI ~ééÉäÉò äÉ ëÉêîáÅÉ ~éê≠ëJîÉåíÉ K

kÉ ã~åáéìäÉò é~ë äÛáåí¨êáÉìê ÇÉ äÛ~éé~êÉáäK iÉ Å~ë ¨Åܨ~åíI

~ééÉäÉò åçíêÉ ëÉêîáÅÉ ~éê≠ëJîÉåíÉ K

d~êÇÉò ÄáÉå äÉë áåëíêìÅíáçåë ÇÛìíáäáë~íáçå Éí ÇÛ~ëëÉãÄä~ÖÉI

éçìê éçìîçáê äÉë Ñçìêåáê ~îÉÅ äÛ~éé~êÉáäI Éå Å~ë ÇÉ

ÅÜ~åÖÉãÉåí ÇÉ éêçéêá¨í~áêÉK

pá ä~ í~ÄäÉ ÇÉ Åìáëëçå éê¨ëÉåíÉ ìå î ÉêêÉ Ç¨í~ÅܨI ~ééÉäÉò

áãã¨Çá~íÉãÉåí äÉ ëÉêîáÅÉ ~éê≠ëJîÉåíÉ I éçìê èìÛáä

éêçÅ≠ÇÉ ¶ ä~ ê¨é~ê~íáçå çì ¶ ëçå êÉãéä~ÅÉãÉåíK

kÉ ãÉííÉò é~ë Éå ã~êÅÜÉ ìå ~éé~êÉáä ÉåÇçãã~Ö¨ K

QO

iÉë ëìêÑ~ÅÉë ÇÉë ~éé~êÉáäë ÇÉ Åìáëëçå ëÉ ê¨ÅÜ~ìÑÑÉåí

éÉåÇ~åí äÉ ÑçåÅíáçååÉãÉåí ÇÉ äÛ~éé~êÉáäK c~áíÉë ~ííÉåíáçåK d~êÇÉò íçìàçìêë Üçêë ÇÉ ä~ éçêí¨É ÇÉë ÉåÑ~åíëK

-

`Éí ~éé~êÉáä åÉ Ççáí ÆíêÉ ìíáäáë¨ èìÉ éçìê ÇÉë éê¨é~ê~íáçåë

Åìäáå~áêÉëI à~ã~áë ÅçããÉ ÅÜ~ìÑÑ~ÖÉK

iÉë ã~íá≠êÉë Öê~ëëÉë çì äÉë ÜìáäÉë ÉñÅÉëëáîÉãÉåí

ÅÜ~ìÑѨÉë éÉìîÉåí Ñ~ÅáäÉãÉåí ëÛÉåÑä~ããÉêK `ÛÉëí éçìêèìçá

ä~ éê¨é~ê~íáçå ÇÉ êÉé~ë ~îÉÅ ÇÉë ã~íá≠êÉë Öê~ëëÉë çì ÇÉë

ÜìáäÉëI é~ê ÉñÉãéäÉ äÉë éçããÉë ÇÉ íÉêêÉ ÑêáíÉëI Ççáí ÆíêÉ

ëìêîÉáää¨K

kÉ àÉíÉò à~ã~áë ÇÉ äÛÉ~ì ëá ä~ ã~íá≠êÉ Öê~ëëÉ çì äÛÜìáäÉ

ëÛÉåÑä~ããÉåíK a^kdbo ÇÉ ÄêºäìêÉë > `çìîêÉò äÉ ê¨ÅáéáÉåí

éçìê ¨íçìÑÑÉê äÉ ÑÉì éìáë ǨÄê~åÅÜÉò ä~ òçåÉ ÇÉ ÅìáëëçåK

bå Å~ë ÇÉ é~ååÉI ÅçìéÉò äÛ~äáãÉåí~íáçå ÇÉ Ö~ò Éí

¨äÉÅíêáèìÉ ÇÉ äÛ~éé~êÉáäK mçìê äÉ ê¨é~êÉêI ~ééÉäÉò åçíêÉ

ëÉêîáÅÉ ~éê≠ëJîÉåíÉ K

kÉ éä~ÅÉò é~ë ÇÉ ê¨ÅáéáÉåíë ǨÑçêã¨ë èìá ëÛ~î≠êÉåí

áåëí~ÄäÉë ëìê äÉë í~ÄäÉë Éí äÉë ÄêºäÉìêëI éçìê ¨îáíÉê èìÛáäë åÉ

ëçáÉåí ~ÅÅáÇÉåíÉääÉãÉåí êÉåîÉêë¨ëK

pá ìå êçÄáåÉí ê¨ëáëíÉI áä åÉ Ñ~ìí é~ë äÉ ÑçêÅÉêK ^ééÉäÉò

áãã¨Çá~íÉãÉåí äÉ ëÉêîáÅÉ ~éê≠ëJîÉåíÉ ~Öꨨ éçìê èìÛáä

éêçÅ≠ÇÉ ¶ ë~ ê¨é~ê~íáçå çì ¶ ëçå êÉãéä~ÅÉãÉåíK

iÉë Öê~éÜáèìÉë êÉéê¨ëÉåí¨ë Ç~åë ÅÉ ã~åìÉä

ÇÛáåëíêìÅíáçåë ëçåí ¶ íáíêÉ ÇÛçêáÉåí~íáçåK

pá îçíêÉ ãçÇ≠äÉ ÇÉ í~ÄäÉ ÇÉ Åìáëëçå Éëí Éå îÉêêÉI éÉåÇ~åí

äÛìíáäáë~íáçå ÇÉ îçíêÉ í~ÄäÉI ¨îáíÉò äÉë Åçìê~åíë ÇÛ~áê Éí ÇÉ

êÉåîÉêëÉê ÇÉë äáèìáÇÉë ÑêçáÇëI Å~ê áäë éÉìîÉåí éêçîçèìÉê

ìåÉ Ç¨í¨êáçê~íáçå Çì îÉêêÉK

-

`Éí ~éé~êÉáä åÉ Ççáí é~ë ÆíêÉ êÉäᨠ¶ ìå ÇáëéçëáíáÑ

ÇÛ¨î~Åì~íáçå ÇÉ éêçÇìáíë ÇÉ ÅçãÄìëíáçåK

-

N’utilisez pas de nettoyeur vapeur pour réaliser le nettoyage de la table de cuisson vu qu’il existe un

risque d’électrocution.

-

-

Cet appareil n'est pas destiné aux personnes (enfants y compris) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont d'expérience ou de bénéficié de la

réduites, aux personnes manquant connaissances, sauf s'ils ont supervision ou des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil de la part d'une personne chargée de leur sécurite. kÉ=ä~áëëÉò=é~ë=äD~éé~êÉáä=ë~åë=ëìêîÉáää~åÅÉ=éÉåÇ~åí=ëçå

ÑçåÅíáçååÉãÉåíK=

=

= ib c^_of`^kq a°`ifkb qlrqb obpmlkp^_fifq° pf slrp kb obpmb`qbw m^p ibp afpmlpfqflkp È

`b prgbqK

QP

mê¨ëÉåí~íáçå ÇÉ îçíêÉ åçìîÉääÉ í~ÄäÉ ÇÉ

Åìáëëçå

Brû leur jusqu'à

1,75 kW dêáääÉ i≠ÅÜÉÑêáíÉ

Brû leur jusqu'à

1 kW dê~åÇ ÄêºäÉìê

¶ íêáéäÉ Ñä~ããÉ

ÇÉ àìëèìÛ¶ QIR âï dêáääÉ

_~åÇÉ~ì ÇÉ

Åçãã~åÇÉ

Br leur jusqu'

3 kW

Brû leur jusqu'à

1,75 kW i≠ÅÜÉÑêáíÉ

Brû leur jusqu'à

1 kW

_~åÇÉ~ì ÇÉ

Åçãã~åÇÉ

_êºäÉìê ¶ íêáéäÉ

Ñä~ããÉ ÇÉ àìëèìÛ¶

PIP âï

QQ

_êºäÉìêë ¶ Ö~ò

cáÖK NK cáÖK OK qÜÉêãçÅçìéäÉ cáÖK PK

_çìÖáÉ iÉë ÇÉìñ ÅçìêçååÉë EÉñí¨êáÉìêÉ

éìáëë~åÅÉ ã~ñáã~äÉK

~îÉÅ ìåÉ éìáëë~åÅÉ ãáåáã~äÉ X ä~

éìáëë~åÅÉ ã~ñáã~äÉK i~ ÅçìêçååÉ áåí¨êáÉìêÉ ÄêºäÉ ~îÉÅ

ìåÉ éìáëë~åÅÉ ã~ñáã~äÉK ä~

ÅçìêçååÉ Éñí¨êáÉìêÉ Éëí ¨íÉáåíÉK i~ ÅçìêçååÉ áåí¨êáÉìêÉ ÄêºäÉ ~îÉÅ

ìåÉ éìáëë~åÅÉ ãáåáã~äÉK ä~

ÅçìêçååÉ Éñí¨êáÉìêÉ Éëí ¨íÉáåíÉK

`Ü~èìÉ Åçãã~åÇÉ ÇÉ ãáëÉ Éå ã~êÅÜÉ áåÇáèìÉ äÉ ÄêºäÉìê

èìÛÉääÉ Åçåíê∑äÉK cáÖK NK

Pour allumer le brûleur, appuyez sur le bouton du brûleur correspondant puis tournez-le vers la gauche jusqu'à la position la plus élevée ; maintenez-le enfoncé sur cette position jusqu'à ce que la flamme du brûleur s'allume.

Cette position du bouton génère des étincelles sur tous

les brûleurs.

Tournez alors le bouton sur la position souhaitée (il n'est

plus nécessaire d'appuyer sur le bouton).

Si la flamme ne s'est pas bien allumée, répétez la procédure et maintenez enfoncé le bouton plus longtemps cette fois-ci (10 secondes maximum).

pá äÉë ÄçìÖáÉë ëçåí ë~äÉëI äÛ~ääìã~ÖÉ ëÉê~ ǨÑÉÅíìÉìñI

ã~áåíÉåÉò îçíêÉ éä~èìÉ ÇÉ Åìáëëçå íçìàçìêë íê≠ë éêçéêÉK mçìê ÅÉ Ñ~áêÉI ìíáäáëÉò ìåÉ éÉíáíÉ ÄêçëëÉI Éå Ñ~áë~åí

~ííÉåíáçå ¶ ÅÉ èìÉ ä~ ÄçìÖáÉ åÉ ëìÄáëëÉ é~ë ÇÛáãé~Åí

îáçäÉåíK pá îçíêÉ éä~èìÉ ÇÉ Åìáëëçå åÉ éçëë≠ÇÉ ~ìÅìå íóéÉ

ÇÛ~ääìã~ÖÉ ~ìíçã~íáèìÉI ~ééêçÅÜÉò ìå íóéÉ ÇÉ Ñä~ããÉ

EÄêáèìÉíI ~ääìãÉííÉëI ÉíÅKF Çì ÄêºäÉìêK sçíêÉ í~ÄäÉ ÇÉ Åìáëëçå éÉìí ÇáëéçëÉê ÇÉ íÜÉêãçÅçìéäÉë

ÇÉ ë¨Åìêáí¨ èìá ÉãéÆÅÜÉåí ä~ ëçêíáÉ ÇÉ Ö~ò Éå Å~ë

ÇÛÉñíáåÅíáçå ~ÅÅáÇÉåíÉääÉ ÇÉë ÄêºäÉìêëK cáÖK OK mçìê ~ääìãÉê Éí ~ÅíáîÉê ÅÉ ëóëí≠ãÉ áååçî~íÉìêI éêçŨÇÉò

ÇÉ ä~ ãÆãÉ Ñ~´çåI ã~áë Éå ~ééìó~åí ëìê äÉ Äçìíçå ÇÉ

Åçãã~åÇÉ àìëèìÛ¶ äÛ~ääìã~ÖÉ Éí äÛ~éé~êáíáçå ÇÉ ä~ Ñä~ããÉI

Éí ÅÉ èìÛÉääÉ ëÛ¨íÉáÖåÉ é~ëK pá äÛ~ääìã~ÖÉ åÉ ëÉ éêçÇìáí é~ëI ê¨é¨íÉò äÛçé¨ê~íáçå Éå

~ééìó~åí NJJR ëÉÅçåÇÉëK mçìê ¨íÉáåÇêÉ I íçìêåÉò ä~ Åçãã~åÇÉ îÉêë ä~ ÇêçáíÉ

àìëèìÛ¶ ä~ éçëáíáçå ÅçêêÉÅíÉ

F

K bå ê¨~äáë~åí ÅÉííÉ

çé¨ê~íáçåI äÉ ëóëí≠ãÉ ÇÛ~ääìã~ÖÉ éÉìí ÑçåÅíáçååÉê ÇÉ

åçìîÉ~ìI ÅÉÅá Éëí é~êÑ~áíÉãÉåí åçêã~äK sçíêÉ í~ÄäÉ ÇÉ Åìáëëçå ãçÇÉêåÉ Éí ÑçåÅíáçååÉääÉ ÇáëéçëÉ

ÇÉ êçÄáåÉíë éêçÖêÉëëáÑë èìá éÉêãÉííÉåí ÇÉ íêçìîÉê äÉ

ê¨Öä~ÖÉ å¨ÅÉëë~áêÉ ÉåíêÉ ä~ Ñä~ããÉ ã~ñáãìã Éí

ãáåáãìãK iÉë ÄêºäÉìêë ¶ íêáéäÉ Ñä~ããÉ Éí äÉ Öê~åÇ ÄêºäÉìê ¶

íêáéäÉ Ñä~ããÉ ëçåí íê≠ë éê~íáèìÉë éçìê ÅìáëáåÉê ~îÉÅ ÇÉë

éçÆäÉë ¶ é~Éää~I ÇÉë tçâ ÅÜáåçáë Eíçìë íóéÉë ÇÉ éä~íë

~ëá~íáèìÉëF ÉíÅK pá îçíêÉ í~ÄäÉ Éëí Ççí¨É ÇÛìå Öê~åÇ ÄêºäÉìê ¶ íêáéäÉ Ñä~ããÉI

îçìë ÇáëéçëÉêÉò ÇÛìå êçÄáåÉí èìá éÉêãÉí ÇÉ Åçåíê∑äÉê ä~

Ñä~ããÉ áåí¨êáÉìêÉ Éí Éñí¨êáÉìêÉ ÇÉ Ñ~´çå áåǨéÉåÇ~åíÉK `É

ëóëí≠ãÉ ê¨îçäìíáçåå~áêÉ îçìë çÑÑêÉ ìå Öê~åÇ ÅÜçáñ ÇÉ

éìáëë~åÅÉëK aÉëÅêáéíáçå ÇÉ ÑçåÅíáçååÉãÉåí cáÖK PK iÛìíáäáë~íáçå ÇÉ äÛ~éé~êÉáä ¶ Ö~ò éêçÇìáí ÇÉ ä~ ÅÜ~äÉìê Éí ÇÉ

äÛÜìãáÇáí¨ Ç~åë ä~ éá≠ÅÉ çª áä Éëí áåëí~ää¨K sçìëÇÉîÉò îÉáääÉê

¶ ìåÉ ÄçååÉ îÉåíáä~íáçå ÇÉ ä~ ÅìáëáåÉ W ä~áëëÉê äÉë çêáÑáÅÉë ÇÉ

îÉåíáä~íáçå å~íìêÉääÉ çìîÉêíë çì áåëí~ääÉê ìå ÇáëéçëáíáÑ ÇÉ

îÉåíáä~íáçå ã¨Å~åáèìÉ EÜçííÉ ~ëéáê~åíÉFK

QR

Lors des premières utilisations, le dégagement d'odeurs est tout à fait normal.

iÛìíáäáë~íáçå ÅçåíáåìÉ ÇÉ îçíêÉ ~éé~êÉáä éÉìí êÉèì¨êáê ìåÉ

îÉåíáä~íáçå ëìééä¨ãÉåí~áêÉI é~ê ÉñÉãéäÉ ÇÛçìîêáê ìåÉ

ÑÉåÆíêÉ Eë~åë éêçîçèìÉê ÇÉ Ñçêíë Åçìê~åíë ÇÛ~áêF çì

~ìÖãÉåíÉê ä~ éìáëë~åÅÉ ÇÉ ä~ îÉåíáä~íáçå ã¨Å~åáèìÉ ëá ÉääÉ

ÉñáëíÉK

Une flamme orangée est normale et se produit quand il y a de la poussière dans l'atmosphère, quand un liquide a versé, etc.

aá~ã≠íêÉë ÇÉë ê¨ÅáéáÉåíë ÅçåëÉáää¨ë

pÉäçå äÉ ãçÇ≠äÉ W

_o³ibrop qêáéäÉ Ñä~ããÉW jfkfjrj Õ o°`fmfbkq j^ufjrj Õ o°`fmfbkq

[ OO Åã dê~åÇ ÄêºäÉìê íêáéäÉ Ñä~ããÉW o~éáÇÉW jáJê~éáÇÉW

^ìñáäá~áêÉW

OO Åã

NQ Åã

NO Åã

[ OO Åã

OS Åã

OM Åã

NQ Åã

dêáääÉë ëìééä¨ãÉåí~áêÉë

cáÖK QK cáÖK RK bå ÑçåÅíáçå Çì ãçÇ≠äÉI îçíêÉ í~ÄäÉ ÇÉ Åìáëëçå éÉìí áåÅäìêÉ

ìåÉ ÖêáääÉ ëìééä¨ãÉåí~áêÉI áåÇáëéÉåë~ÄäÉ ~ì ÄêºäÉìê ¶

íêáéäÉ Ñä~ããÉ çì ~ì Öê~åÇ ÄêºäÉìê ¶ íêáéäÉ Ñä~ããÉ

éçìê äÉë ê¨ÅáéáÉåíë ÇÛìå Çá~ã≠íêÉ ëìé¨êáÉìê ¶ OS ÅãI äÉë

éä~èìÉë éçìê ê∑íáêI äÉë éä~íë Éå íÉêêÉ ÅìáíÉ Éí íçìë íóéÉë ÇÉ

ê¨ÅáéáÉåíë ÅçåÅ~îÉë Etçâ ÅÜáåçáëI ÉíÅKF cáÖK QK bå ê~áëçå

ÇÉë Ü~ìíÉë íÉãé¨ê~íìêÉë ~ííÉáåíÉë é~ê ÅÉë ÖêáääÉë

Åçãéä¨ãÉåí~áêÉë éÉåÇ~åí äÉ éêçÅÉëëìë ÇÉ ÅìáëëçåI

¨îáíÉò íçìíÉ ã~åáéìä~íáçåI  Ç~åÖÉê ÇÉ ÄêºäìêÉ ÊK dêáääÉ Å~ÑÉíá≠êÉë W bå ÑçåÅíáçå Çì ãçÇ≠äÉI îçíêÉ í~ÄäÉ ÇÉ

Åìáëëçå éÉìí áåÅäìêÉ ìåÉ ÖêáääÉ Å~ÑÉíá≠êÉ ëìééä¨ãÉåí~áêÉI

áåÇáëéÉåë~ÄäÉ ~ì ÄêºäÉìê ~ìñáäá~áêÉ éçìê äÉë ê¨ÅáéáÉåíë

ÇÛìå Çá~ã≠íêÉ áåѨêáÉìê ¶ NM ÅãK cáÖK RK iÉ Å~ë ¨Åܨ~åíI

äÉ ëÉêîáÅÉ ~éê≠ëJîÉåíÉ ÇÉ ä~ ã~êèìÉ ÇáëéçëÉ ÇÉ ÅÉë ÖêáääÉë

Å~ÑÉíá≠êÉë ëçìë ä~ ê¨Ñ¨êÉåÅÉ NUQOMMK iÉ Ñ~ÄêáÅ~åí ǨÅäáåÉ íçìíÉ êÉëéçåë~Äáäáí¨ ëá ÅÉë ÖêáääÉë

ëìééä¨ãÉåí~áêÉë åÉ ëçåí é~ë ìíáäáë¨Éë çì ìíáäáë¨Éë ÇÉ

Ñ~´çå áåÅçêêÉÅíÉK

QS

`çåëÉáäë éçìê ÅìáëáåÉê

`Éë ÅçåëÉáäë åÉ ëçåí Ççåå¨ë èìÛ¶ íáíêÉ áåÇáÅ~íáÑ dê~åÇ ÄêºäÉìê

íêáéäÉ Ñä~ããÉ qê≠ë Ñçêí cçêí

_çìáääáêI ÅìáêÉI ê∑íáêI ÇçêÉêI

é~Éää~ëI ÅìáëáåÉ ~ëá~íáèìÉ

EtçâFK

Triple flamme o~éáÇÉ bëÅ~äçéÉI ëíÉ~âI çãÉäÉííÉI

ÑêáíìêÉëK jçóÉå iÉåí o¨ÅÜ~ìÑÑÉê Éí ã~áåíÉåáê ~ì

ÅÜ~ìÇ W éä~íë Åìáëáå¨ëK a¨ÅçåÖ¨ä~íáçåK jáJê~éáÇÉ

^ìñáäá~áêÉ mçããÉë ÇÉ íÉêêÉ î~éÉìêI

ä¨ÖìãÉë Ñê~áëI éçí~ÖÉëI

éßíÉëK

`ìáêÉ W ê~ÖçºíëI êáò ~ì ä~áíI

Å~ê~ãÉäK oáòI ĨÅÜ~ãÉäI

ê~ÖçºíK

`ìáëëçå ¶ ä~

î~éÉìê W

éçáëëçåI

ä¨ÖìãÉëK o¨ÅÜ~ìÑÑÉê Éí ã~áåíÉåáê ÅÜ~ìÇ

ÇÉë éä~íë Åìáëáå¨ë Éí Ñ~áêÉ ÇÉ Ñáåë

ê~ÖçºíëK a¨ÅçåÖÉäÉê

Éí ÅìáêÉ ¶ ÑÉì

Ççìñ W ä¨ÖìãÉë

ëÉÅëI ÑêìáíëI

éêçÇìáíë

ÅçåÖÉä¨ëK c~áêÉ

ÑçåÇêÉ W

ÄÉìêêÉI

ÅÜçÅçä~íI

Ö¨ä~íáåÉK

QT

`çåëáÖåÉë ÇÛìíáäáë~íáçå ÅçåÅÉêå~åí ä~

Åìáëëçå klk

kÛìíáäáëÉò é~ë ÇÉ éÉíáíë

ê¨ÅáéáÉåíë ëìê äÉë Öê~åÇë

ÄêºäÉìêëK i~ Ñä~ããÉ åÉ Ççáí é~ë

íçìÅÜÉê äÉë Å∑í¨ë Çì ê¨ÅáéáÉåíK

lrf

ríáäáëÉò íçìàçìêë ÇÉë ê¨ÅáéáÉåíë

~Ç~éí¨ë ¶ ÅÜ~èìÉ ÄêºäÉìêK sçìë ¨îáíÉêÉò ~áåëá ìåÉ

Åçåëçãã~íáçå ÉñÅÉëëáîÉ ÇÉ

Ö~ò Éí ÇÛ~Ä≤ãÉê äÉë ê¨ÅáéáÉåíëK jÉííÉò íçìàçìêë äÉ ÅçìîÉêÅäÉ K kÉ ÅìáëáåÉò é~ë ë~åë ÅçìîÉêÅäÉ

çì ~îÉÅ ÅçìîÉêÅäÉ Ç¨éä~ŨI

ÅÉä~ éêçîçèìÉ ìå Ö~ëéáää~ÖÉ

ÇÛ¨åÉêÖáÉK kÛìíáäáëÉò é~ë ÇÉ ê¨ÅáéáÉåíë

~îÉÅ ÇÉë ÑçåÇë áêê¨ÖìäáÉêëK

`Éä~I ê~ääçåÖÉ äÉ íÉãéë ÇÉ

Åìáëëçå Éí ~ìÖãÉåíÉåí ä~

Åçåëçãã~íáçå ÇÛ¨åÉêÖáÉK kÉ Ç¨éä~ÅÉò é~ë äÉ ê¨ÅáéáÉåí

ëìê äÉ ÄêºäÉìêI áä éçìêê~áí ëÉ

êÉåîÉêëÉêK kÛìíáäáëÉò é~ë ÇÉ ê¨ÅáéáÉåíë ÇÉ

Öê~åÇ Çá~ã≠íêÉ ëìê äÉë ÄêºäÉìêë

éêçÅÜÉë ÇÉë Åçãã~åÇÉëK råÉ

Ñçáë ÅÉåíê¨ë ëìê äÉ ÄêºäÉìê ÅÉë

ê¨ÅáéáÉåíë éÉìîÉåí äÉë ~ííÉáåÇêÉ

çì ëÛÉå ~ééêçÅÜÉê íÉääÉãÉåí ä~

íÉãé¨ê~íìêÉ ëÛ¨ä≠îÉ Ç~åë ÅÉííÉ

òçåÉ Éí éçìêê~áí éêçîçèìÉê ÇÉë

Ççãã~ÖÉëK kÉ éä~ÅÉò é~ë äÉë ê¨ÅáéáÉåíë

ÇáêÉÅíÉãÉåí ëìê äÉ ÄêºäÉìêK ríáäáëÉò ëÉìäÉãÉåí ÇÉë

ã~êãáíÉëI ÇÉë éçÆäÉë Éí ÇÉë

Å~ëëÉêçäÉë ~îÉÅ ÑçåÇ éä~í Éí

¨é~áë K

`ÉåíêÉò ÄáÉå äÉ ê¨ÅáéáÉåí ëìê äÉ

ÄêºäÉìêK mçëÉò äÉ ê¨ÅáéáÉåí ëìê ä~ ÖêáääÉ K sÉáääÉò ¶ ÅÉ èìÉ ä Éë ÖêáääÉë Éí

äÉë ÅçìîÉêÅäÉë ÇÉë ÄêºäÉìêë

ëçáÉåí ÄáÉå éä~ŨÉë ~î~åí äÉìê

ìíáäáë~íáçåK kÉ éçëÉò é~ë ÇÉ éçáÇë

ÉñÅÉëëáÑëI åÉ ÅçÖåÉò é~ë ä~

í~ÄäÉ ÇÉ Åìáëëçå ~îÉÅ ÇÉë

çÄàÉíë äçìêÇëK kÛìíáäáëÉò é~ë ÇÉìñ ÄêºäÉìêë çì

ëçìêÅÉë ÇÉ ÅÜ~äÉìê éçìê ìå

ëÉìä ê¨ÅáéáÉåíK

°îáíÉò äÛìíáäáë~íáçå ÇÉ éä~èìÉë

éçìê ê∑íáêI ÇÉ Å~ëëÉêçäÉë Éå

íÉêêÉ ÅìáíÉI ÉíÅK ÇÉ Ñ~´çå

éêçäçåÖ¨É ¶ éìáëë~åÅÉ

ã~ñáã~äÉK j~åáÉò ëçáÖåÉìëÉãÉåí äÉë

ê¨ÅáéáÉåíë ëìê ä~ í~ÄäÉ ÇÉ

ÅìáëëçåK bå Å~ë ÇÛ~éé~êÉáäë Éå îÉêêÉ

íêÉãé¨I ìíáäáëÉò ìå ëÉìä

ê¨ÅáéáÉåí é~ê ÄêºäÉìêK ríáäáëÉò ä~ ÖêáääÉ Åçãéä¨ãÉåí~áêÉ

éçìê äÉë ÄêºäÉìêë ¶ íêáéäÉ

Ñä~ããÉK

QU

de la flamme générée. kçêãÉë ÇÛìíáäáë~íáçå éçìê ä~ éä~èìÉ Éå

~ÅáÉê W kÉííçó~ÖÉ Éí ÅçåëÉêî~íáçå klk lrf

kÛìíáäáëÉò g^j^fp ÇÉ éêçÇìáíë

~Äê~ëáÑë I ÇÛçÄàÉíë íê~åÅÜ~åíëI

ÇÛ¨éçåÖÉë Éå ~ÅáÉêI ÇÉ

ÅçìíÉ~ìñ ÉíÅK éçìê ÉåäÉîÉê ÇÉë

êÉëíÉë ÇÉ êÉé~ë ÇìêÅáë ëìê ä~

éä~èìÉ ÇÉ ÅìáëëçåI äÉë ÖêáääÉëI

äÉë ÄêºäÉìêë åá äÉë éä~èìÉë

¨äÉÅíêáèìÉëK pá îçíêÉ éä~èìÉ ÇÉ ÅìáëëçåI

éçëë≠ÇÉ ìå é~ååÉ~ì Éå îÉêêÉI

åÛìíáäáëÉò é~ë ÇÉ ÅçìíÉ~ìI ÇÉ

ê~ÅäÉìê çì ëÉãÄä~ÄäÉ éçìê

åÉííçóÉê äÛìåáçå ~îÉÅ äÉ ã¨í~äK kÛìíáäáëÉò m^p ÇÉ ã~ÅÜáåÉë

åÉííçó~åíÉë ¶ ä~ î~éÉìê ëìê ä~

í~ÄäÉ ÇÉ Åìáëëçå Å~ê îçìë

éçìêêáÉò äÛÉåÇçãã~ÖÉêK kÉ ä~áëëÉò m^p ÇÉ äáèìáÇÉë

~ÅáÇÉë Eàìë ÇÉ ÅáíêçåI îáå~áÖêÉI

ÉíÅKF ëìê ä~ í~ÄäÉ ÇÉ ÅìáëëçåK

°îáíÉò Ç~åë ä~ ãÉëìêÉ Çì

éçëëáÄäÉ äÉ Åçåí~Åí Çì ëÉä ~îÉÅ

ä~ ëìêÑ~ÅÉ ÇÉ ä~ í~ÄäÉ ¨äÉÅíêáèìÉK råÉ Ñçáë äÛ~éé~êÉáä êÉÑêçáÇáI

ìíáäáëÉò ìåÉ ¨éçåÖÉI ÇÉ äÛÉ~ì

Éí Çì ë~îçå K

Après chaque utilisation, nettoyez la surface des différents éléments du brûleur

quand il a refroidi. Si des restes

sont laissés (aliments recuits, gouttes de graisse, etc.), même

s'ils sont très petits, ils s'incrusteront dans la surface et seront plus difficiles à éliminer par la suite.

mçìê ã~áåíÉåáê äÉë ÄêºäÉìêë Éí

äÉë ÖêáääÉë éêçéêÉëI áäë ÇçáîÉåí

ê¨Öìäá≠êÉãÉåí ÆíêÉ åÉííçó¨ë

Éå äÉë íêÉãé~åí Ç~åë ÇÉ äÛÉ~ì

ë~îçååÉìëÉ Éí Éå äÉë Ñêçíí~åí

~îÉÅ ìåÉ ÄêçëëÉ åçå ã¨í~ääáèìÉ

éçìê åÉííçóÉê é~êÑ~áíÉãÉåí äÉë

çêáÑáÅÉë Éí äÉë ê~áåìêÉë Éí çÄíÉåáê

ìåÉ Ñä~ããÉ ÅçêêÉÅíÉK p¨ÅÜÉò äÉë ÅçìîÉêÅäÉë ÇÉë

ÄêºäÉìêë Éí äÉë ÖêáääÉë ëÛáäë çåí

¨í¨ ãçìáää¨ëK

À la fin du nettoyage, séchez tous les éléments du brûleur

ainsi que le corps correspondant.La bague et le

couvercle du brûleur doivent

être encastrés en les plaçant sur le corps du brûleur.

L'humidité et une position incorrecte des différents éléments du brûleur influent sur l'uniformité de la flamme générée.

pá îçíêÉ ~éé~êÉáä ÇáëéçëÉ ÇÉ

ÄêºäÉìêë ÇÛìåÉ ëÉìäÉ éá≠ÅÉ

EjçåçÄäçÅâFI îÉáääÉò ¶ ÅÉ èìÛáäë

ëçáÉåí é~êÑ~áíÉãÉåí ëÉÅë ~î~åí

äÉìê éêçÅÜ~áåÉ ìíáäáë~íáçåK bå ê~áëçå ÇÉë Ü~ìíÉë íÉãé¨ê~íìêÉë èìÉ Ççáí ëìééçêíÉê äÉ ÅçìîÉêÅäÉ Çì ÅÉêÅäÉ ÇÉ îçíêÉ ÄêºäÉìê ¶

íêáéäÉ Ñä~ããÉ Éí äÉë òçåÉë ÇÛ~ÅáÉê áåçñóÇ~ÄäÉI áä Éëí kloj^i èìÉ äÉ ä≠ÅÜÉÑêáíÉI äÉë Åçåíçìêë ÇÉë

ÄêºäÉìêëI ÉíÅK ëÉ Ç¨ÅçäçêÉåí ~îÉÅ äÉ íÉãéëK kÉííçóÉòJäÉë ~éê≠ë ÅÜ~èìÉ ìíáäáë~íáçå Éí ~îÉÅ ìå éêçÇìáí

ÇÉëíáå¨ ¶ äÛ~ÅáÉê áåçñóÇ~ÄäÉK

^éê≠ë ~îçáê ä~î¨ äÉë ÖêáääÉëI ë¨ÅÜÉòJäÉë Åçãéä≠íÉãÉåí ~î~åí ÇÉ ÅìáëáåÉê ¶ åçìîÉ~ì ~îÉÅ ÉääÉëK i~ éê¨ëÉåÅÉ ÇÉ ÖçìííÉë ÇÛÉ~ì çì ÇÉ òçåÉë ÜìãáÇÉë ~ì ǨÄìí ÇÉ ä~ Åìáëëçå éÉìí éêçîçèìÉê

ÇÛ¨îÉåíìÉäë éçáåíë ÇÉ Ç¨í¨êáçê~íáçå ÇÉ äÛ¨ã~áäK pá äÉë ÖêáääÉë ÇÉ îçíêÉ í~ÄäÉ ÇÉ Åìáëëçå ÇáëéçëÉåí ÇÉ ÅÜÉîáääÉë Éå Å~çìíÅÜçìÅI Ñ~áíÉë ~ííÉåíáçå Éå äÉë

åÉííçó~åí Å~ê ÉääÉë éçìêê~áÉåí ëÉ Ç¨í~ÅÜÉê Éí ä~áëëÉê ä~ ÖêáääÉ ë~åë éêçíÉÅíáçåI ÅÉ èìá éçìêê~áí ~ãÉåÉê

¶ ê~óÉê ä~ í~ÄäÉ ÇÉ ÅìáëëçåK i~ åÉííçó~åí ÇÛ~ÅáÉê áåçñóÇ~ÄäÉ åÉ Ççáí é~ë ÆíêÉ ìíáäáë¨ Ç~åë ä~ òçåÉ

~ìíçìê ÇÉë Åçãã~åÇÉëK iÉë áåÇáÅ~íáçåë Eë¨êáÖê~éÜáÉF éçìêê~áÉåí ÆíêÉ ÉÑÑ~ŨÉëK

QV

kçêãÉë ÇÛìíáäáë~íáçå éçìê ä~ éä~èìÉ Éå

îÉêêÉ W kÉííçó~ÖÉ Éí ÅçåëÉêî~íáçå klk

kÛìíáäáëÉò é~ë ÇÉ Ç¨íÉêÖÉåíë Éå

éçìÇêÉI ÇÉ î~éçêáë~íÉìêë éçìê

åÉííçóÉê äÉë ÑçìêëI åá ÇÛ¨éçåÖÉë

ÇìêÉë èìá éÉìîÉåí ê~óÉê äÉ

îÉêêÉK kÛÉãéäçóÉò à~ã~áë ÇÛçÄàÉíë

íê~åÅÜ~åíë ÅçããÉ ÇÉë

¨éçåÖÉë ã¨í~ääáèìÉë çì ÇÉë

ÅçìíÉ~ìñ éçìê ÉåäÉîÉê äÉë

êÉëíÉë ÇÛ~äáãÉåíë ÇìêÅáë ëìê ä~

ëìêÑ~ÅÉK kÛìíáäáëÉò é~ë ÇÉ ÅçìíÉ~ìI ÇÉ

ê~ÅäÉìê çì ëÉãÄä~ÄäÉ éçìê

åÉííçóÉê äÛìåáçå Çì îÉêêÉ ~îÉÅ

äÉë ÉåàçäáîÉìêë ÇÉë ÄêºäÉìêë çì

äÉë éêçÑáäë ÉåàçäáîÉìêë

ã¨í~ääáèìÉëK kÉ Ñ~áíÉë é~ë ÖäáëëÉê äÉë

ê¨ÅáéáÉåíë ëìê äÉ îÉêêÉ Å~ê áäë

éçìêê~áÉåí äÉë ê~óÉêK °îáíÉò

~ìëëá äÉë ÅÜìíÉë ÇÛçÄàÉíë Çìêë

çì íê~åÅÜ~åíë ëìê äÉ îÉêêÉK kÉ Ñê~ééÉò é~ë ä~ í~ÄäÉK iÉë Öê~áåë ÇÉ ë~ÄäÉI é~ê

ÉñÉãéäÉ ÅÉ èìá éêçîáÉååÉåí Çì

åÉííçó~ÖÉ ÇÉë ä¨ÖìãÉë çì ÇÉë

ÑêìáíëI éÉìîÉåí ê~óÉê ä~ ëìêÑ~ÅÉ

ÇÉ ä~ éä~èìÉ Éå îÉêêÉK

lrf

mçìê éê¨ëÉêîÉê ä~ éä~èìÉ Éå

îÉêêÉI ÉãéäçóÉò ìåÉ ¨éçåÖÉ

ë~îçååÉìëÉI ã~áë ëÉìäÉãÉåí

èì~åÇ äÛ~éé~êÉáä Éëí ÑêçáÇK

Après chaque utilisation, nettoyez la surface des différents éléments du brûleur

quand il a refroidi. Si des restes sont laissés (aliments recuits, gouttes de graisse, etc.), même s'ils sont très petits, ils s'incrusteront dans

la surface et seront plus difficiles à élimine par la suite.

mçìê ã~áåíÉåáê äÉë ÄêºäÉìêë Éí

äÉë ÖêáääÉë éêçéêÉëI áäë ÇçáîÉåí

ê¨Öìäá≠êÉãÉåí ÆíêÉ åÉííçó¨ë

Éå äÉë íêÉãé~åí Ç~åë ÇÉ äÛÉ~ì

ë~îçååÉìëÉ Éí Éå äÉë Ñêçíí~åí

~îÉÅ ìåÉ ÄêçëëÉ åçå ã¨í~ääáèìÉ

éçìê åÉííçóÉê é~êÑ~áíÉãÉåí äÉë

çêáÑáÅÉë Éí äÉë ê~áåìêÉë Éí çÄíÉåáê

ìåÉ Ñä~ããÉ ÅçêêÉÅíÉK p¨ÅÜÉò äÉë ÅçìîÉêÅäÉë ÇÉë

ÄêºäÉìêë Éí äÉë ÖêáääÉë ëÛáäë çåí

¨í¨ ãçìáää¨ëK

À la fin du nettoyage, séchez tous les éléments du brûleur

ainsi que le corps correspondant.La bague et le

couvercle du brûleur doivent

être encastrés en les plaçant sur le corps du brûleur.

L'humidité et une position incorrecte des différents éléments du brûleur influent sur l'uniformité de la flamme générée.

pá îçíêÉ ~éé~êÉáä ÇáëéçëÉ ÇÉ

ÄêºäÉìêë ÇÛìåÉ ëÉìä éá≠ÅÉ

EjçåçÄäçÅâFI îÉáääÉò ¶ ÅÉ èìÛáäë

ëçáÉåí é~êÑ~áíÉãÉåí ëÉÅë ~î~åí

äÉìê éêçÅÜ~áåÉ ìíáäáë~íáçåK c~áíÉë ~ííÉåíáçå ~ìñ ÅÜÉîáääÉë ÇÉ Å~çìíÅÜçìÅ ÇÉë ÖêáääÉë äçêëèìÉ îçìë äÉë åÉííçóÉòI ÉääÉë éçìêê~áÉåí

ëÉ Ç¨í~ÅÜÉê Éí ä~ ÖêáääÉ éçìêê~áí ~äçêë ê~óÉê ä~ éä~èìÉ Éå îÉêêÉ äçêë ÇÉ ä~ éêçÅÜ~áåÉ ìíáäáë~íáçåK

^éê≠ë ~îçáê ä~î¨ äÉë ÖêáääÉëI ë¨ÅÜÉòJäÉë ëçáÖåÉìëÉãÉåí ~î~åí ÇÉ äÉë ê¨ìíáäáëÉêK i~ éê¨ëÉåÅÉ ÇÉ

ÖçìííÉë ÇÛÉ~ì çì ÇÉ òçåÉë ÜìãáÇÉë ~ì ǨÄìí ÇÉ ä~ Åìáëëçå éÉìí éêçîçèìÉê ÇÛ¨îÉåíìÉäë éçáåíë ÇÉ

Ǩí¨êáçê~íáçå ÇÉ äÛ¨ã~áäK

RM

páíì~íáçåë ~åçêã~äÉë

fä åÛÉëí é~ë íçìàçìêë å¨ÅÉëë~áêÉ ÇÛ~ééÉäÉê äÉ ëÉêîáÅÉ

~éê≠ëJîÉåíÉK qê≠ë ëçìîÉåíI îçìë éçìîÉò äÉë ê¨ëçìÇêÉ

îçìëJãÆãÉëK iÉ í~ÄäÉ~ì ëìáî~åí ÅçåíáÉåí èìÉäèìÉë

ÅçåëÉáäëK oÉã~êèìÉ áãéçêí~åíÉ W pÉìä ìå éÉêëçååÉä ~Öꨨ é~ê åçíêÉ ëÉêîáÅÉ ~éê≠ëJîÉåíÉ

éÉìí íê~î~áääÉê ëìê äÉ ëóëí≠ãÉ ÑçåÅíáçååÉä ÇÉ Ö~ò Éí

ÇÛ¨äÉÅíêáÅáí¨K nìÉ ëÉJé~ëëÉ íJáäKKK

KKKëá äÉ ÑçåÅíáçååÉãÉåí

¨äÉÅíêáèìÉ Ö¨å¨ê~ä Éëí

ÉåÇçãã~Ö¨ \

`~ìëÉ éêçÄ~ÄäÉ

JJcìëáÄäÉ Ç¨ÑÉÅíìÉìñK

JJiÛ~ìíçã~íáèìÉ çì ìå

ÇáÑѨêÉåíáÉä ~ éì ÆíêÉ

ǨÅäÉåÅܨK pçäìíáçå

JJ`çåíê∑äÉê äÉ ÑìëáÄäÉ Ç~åë äÉ

Äç≤íáÉê Ö¨å¨ê~ä ÇÉë ÑìëáÄäÉë Éí

äÉ ÅÜ~åÖÉê ëÛáä Éëí

ÉåÇçãã~Ö¨K

JJs¨êáÑáÉê Ç~åë äÉ Äç≤íáÉê Ö¨å¨ê~ä

ÇÛÉåíê¨É ëá äÛ~ìíçã~íáèìÉ çì

ìå ÇáÑѨêÉåíáÉä ëÛÉëí ǨÅäÉåÅܨK

KKKëá äÛ~ääìã~ÖÉ ¨äÉÅíêáèìÉ åÉ

ÑçåÅíáçååÉ é~ë \

KKKëá ä~ Ñä~ããÉ ÇÉë ÄêºäÉìêë

åÛÉëí é~ë ìåáÑçêãÉ \

JJfä éÉìí ó ~îçáê ÇÉë ê¨ëáÇìë

ÇÛ~äáãÉåíë çì ÇÉ åÉííçó~åí

ÉåíêÉ äÉë ÄçìÖáÉë Éí äÉë

ÄêºäÉìêëK

JJiÉë ÄêºäÉìêë ëçåí ãçìáää¨ëK

JJiÉë ÅçìîÉêÅäÉë Çì ÄêºäÉìê

ëçåí ã~ä éä~ŨëK

JJiÉë ÇáÑѨêÉåíÉë é~êíáÉë Çì

ÄêºäÉìê çåí ¨í¨ ã~ä éçë¨ÉëK

JJiÉë ê~áåìêÉë ÇÉ ëçêíáÉ ÇÉ Ö~ò

ÇÉë ÄêºäÉìêë ëçåí ë~äÉëK

JJiÉ ÄêºäÉìê åÛÉëí éÉìíJÆíêÉ

é~ë é~êÑ~áíÉãÉåí ëÉÅK

KKKëá äÉ Ñäìñ ÇÉ Ö~ò åÉ é~ê~≤í é~ë

åçêã~ä çì èìÛ~ìÅìå Ö~ò åÉ

ëçêí \

KKKëÛáä ó ~ ìåÉ çÇÉìê ÇÉ Ö~ò

Ç~åë ä~ ÅìáëáåÉ \

JJiÉ é~ëë~ÖÉ Çì Ö~ò Éëí ÑÉêã¨

é~ê äÉë êçÄáåÉíë áåíÉêã¨Çá~áêÉëK

JJpá äÉ Ö~ò éêçîáÉåí ÇÛìåÉ

ÄçìíÉáääÉI ÅÉääÉJÅá éÉìí ÆíêÉ

îáÇÉK

JJrå êçÄáåÉí Éëí çìîÉêíK

JJmçëëáÄäÉ ÑìáíÉ ~ì ê~ÅÅçêÇ ÇÉ

ä~ ÄçìíÉáääÉK

KKKëá äÉë ë¨Åìêáí¨ë ÇÉë ÇáÑѨêÉåíë

ÄêºäÉìêë åÉ ÑçåÅíáçååÉãÉåí

é~ë \

JJsçìë åÛ~îÉò é~ë ~ééìó¨

ëìÑÑáë~ããÉåí äçåÖíÉãéë ëìê ä~

Åçãã~åÇÉK

JJiÉë ê~áåìêÉë ÇÉ ëçêíáÉ Çì Ö~ò

ÇÉë ÄêºäÉìêë ëçåí ë~äÉëK

JJiÛÉëé~ÅÉ ÉåíêÉ ÄçìÖáÉ Éí äÉ

ÄêºäÉìê Ççáí ÆíêÉ

ëçáÖåÉìëÉãÉåí åÉííçó¨K

JJp¨ÅÜÉò ëçáÖåÉìëÉãÉåí äÉë

ÅçìîÉêÅäÉë Çì ÄêºäÉìêK

JJs¨êáÑáÉò èìÉ äÉë ÅçìîÉêÅäÉë

ëçåí ÄáÉå éä~ŨëK

JJmä~ÅÉò ÅçêêÉÅíÉãÉåí äÉë

ÇáÑѨêÉåíÉë éá≠ÅÉëK

JJkÉííçóÉò äÉë ê~áåìêÉë ÇÉ

ëçêíáÉ ÇÉ Ö~ò ÇÉë ÄêºäÉìêëK

JJp¨ÅÜÉò íê≠ë ëçáÖåÉìëÉãÉåí

EÑ~áíÉë é~êíáÅìäá≠êÉãÉåí

~ííÉåíáçå ~ìñ ÄêºäÉìêë ÇÛìåÉ

ëÉìäÉ éá≠ÅÉFK

JJlìîêáê äÉë ¨îÉåíìÉäë êçÄáåÉíë

áåíÉêã¨Çá~áêÉëK

JJoÉãéä~ÅÉò ä~ ÄçìíÉáääÉ é~ê

ìåÉ éäÉáåÉK

JJs¨êáÑáÉò ÅÉ Ñ~áíK

JJs¨êáÑáÉò èìÉ äÉ ê~ÅÅçêÇ Éëí

ÅçêêÉÅíK

JJråÉ Ñçáë äÉ ÄêºäÉìê ~ääìã¨I

~ééìóÉò ëìê ä~ Åçãã~åÇÉ

éÉåÇ~åí èìÉäèìÉë ëÉÅçåÇÉë

ëìééä¨ãÉåí~áêÉëK

JJkÉííçóÉò äÉë ê~áåìêÉë ÇÉ

ëçêíáÉ ÇÉ Ö~ò ÇÉë ÄêºäÉìêëK

RN

pá îçìë ÇÉîÉò ~ééÉäÉê åçíêÉ ëÉêîáÅÉ íÉÅÜåáèìÉI îÉìáääÉò áåÇáèìÉê W b JJ ko ca

`Éë Ççåå¨Éë ëÉ íêçìîÉåí ëìê ä~ éä~èìÉ ÇÉë Å~ê~Åí¨êáëíáèìÉë ëáíì¨É Ç~åë ä~ é~êíáÉ

áåѨêáÉìêÉ ÇÉ îçíêÉ í~ÄäÉ ÇÉ ÅìáëëçåK

`çåÇáíáçåë ÇÉ Ö~ê~åíáÉ

iÉë ÅçåÇáíáçåë ÇÉ Ö~ê~åíáÉ ~ééäáÅ~ÄäÉë ¶ ÅÉí ~éé~êÉáä ëçåí

¨í~ÄäáÉë é~ê ä~ êÉéê¨ëÉåí~íáçå ÇÉ åçíêÉ ÉåíêÉéêáëÉ Ç~åë äÉ

é~óë çª äÛ~ÅÜ~í ~ ¨í¨ ÉÑÑÉÅíì¨K pá îçìë äÉ ëçìÜ~áíÉòI äÉ

îÉåÇÉìê ¶ èìá îçìë ~îÉò ~ÅÜÉí¨ äÛ~éé~êÉáä ëÉê~ ¶ íçìí

ãçãÉåí Çáëéçë¨ ¶ îçìë Ñçìêåáê ÇÉë êÉåëÉáÖåÉãÉåí ¶ ÅÉ

ëìàÉíK a~åë íçìë äÉë Å~ëI éçìê Ĩå¨ÑáÅáÉê ÇÉ ä~ Ö~ê~åíáÉI áä

Ñ~ìÇê~ éê¨ëÉåíÉê äÉ íáÅâÉí ÇÛ~ÅÜ~íK qçìí Çêçáí ÇÉ ãçÇáÑáÅ~íáçå ê¨ëÉêî¨K

RO

dÉ~ÅÜíÉ ÖÉÄêìáâÉêW táà Ç~åâÉå ì îççê ìï âÉìòÉ îççê Çáí ~éé~ê~~íK aáí éê~âíáëÅÜI ãçÇÉêå Éå ÑìåÅíáçåÉÉä

~éé~ê~~í áë îÉêî~~êÇáÖÇ ìáí ã~íÉêá~äÉå î~å ÇÉ ÄÉëíÉ âï~äáíÉáíI ÇáÉ çåÇÉêïçêéÉå ïÉêÇÉå

~~å ÉÉå ëíêáâíÉ hï~äáíÉáíëÅçåíêçäÉ íáàÇÉåë ÜÉí îçääÉÇáÖÉ Ñ~ÄêáÅ~ÖÉéêçÅÉë Éå å~ìïÖÉòÉí

ÖÉíÉëí çã íÉ îçäÇçÉå ~~å ~ä ìï ÉáëÉå îççê ÜÉí éÉêÑÉÅí âçâÉåK táà îÉêòçÉâÉå ì ÇÉêÜ~äîÉ çã ÇÉòÉ ÉÉåîçìÇáÖÉ ~~åïáàòáåÖÉå Çççê íÉ äÉòÉå Éå çé íÉ

îçäÖÉå I òçÇ~í ì î~å~Ñ ÜÉí ÉÉêëíÉ ÖÉÄêìáâ îÉêòÉâÉêÇ ÄÉåí î~å ÉÉå çéíáã~~ä êÉëìäí~~íK eÉí

ÄÉî~í ÄÉä~åÖêáàâÉ áåÑçêã~íáÉ I åáÉí ~ääÉÉå îççê ÜÉí ÖÉÄêìáâI ã~~ê ççâ ÄÉíêÉÑÑÉåÇÉ ÇÉ

îÉáäáÖÜÉáÇ Éå ÜÉí çåÇÉêÜçìÇK lã çåòÉ éêçÇìÅíÉå íÉ îÉêîçÉêÉå òáàå Éê ÄÉëÅÜÉêãÉåÇÉ îÉêé~ââáåÖÉå åçÇáÖK táà

ÄÉéÉêâÉå ÇÉ îÉêé~ââáåÖÉå íçí ÜÉí ÜççÖëí åççÇò~âÉäáàâÉ Éå ~ääÉ ã~íÉêá~äÉå òáàå recyclebaar K r âìåíI åÉí ~äë ïáàI ãÉÉïÉêâÉå ~~å ÜÉí ÄÉÜçìÇ î~å ÜÉí ãáäáÉìI

Çççê ÇÉ ã~íÉêá~äÉå áå ÇÉ ÇáÅÜíëíÄáàòáàåÇÉ Ç~~êîççê ÄÉëíÉãÇÉ Åçåí~áåÉê íÉ ïÉêéÉåK dÉÄêìáâíÉ çäáÉ ÇáÉåí åáÉí Çççê ÇÉ ÖççíëíÉÉå íÉ ïçêÇÉå ÖÉëéçÉäÇI ~~åÖÉòáÉå Ç~í

ÄÉä~ëíÉåÇ áë îççê ÜÉí ãáäáÉìK dáÉí ÇÉòÉ áå ÉÉå ÖÉëäçíÉå îÉêé~ââáåÖ Éå ÄêÉåÖ ÇÉòÉ

å~~ê ÉÉå îÉêò~ãÉäéìåí çÑ Äáà ~ÑïÉòáÖÜÉáÇ ÜáÉêî~åI éä~~íë ÇÉòÉ áå ìï îìáäåáëÄ~âI

Eòç âçãí ÇÉòÉ áå ÉÉå ÖÉÅçåíêçäÉÉêÇÉ îìáäëíçêíéä~~íëI Çáí áë åáÉí ÇÉ ÄÉëíÉ çéäçëëáåÖ ã~~ê

ïáà îÉêãáàÇÉå ÇÉ îÉêîìáäáåÖ î~å ÜÉí ï~íÉêF r ÄÉïáàëí ìï âáåÇÉêÉå Éå ìòÉäÑ ÉÉå ÖêçíÉ

ÇáÉåëíK ^äîçêÉåë ÉÉå çìÇ ~éé~ê~~í ~Ñ íÉ Ç~åâÉåI ÇáÉåí ì ÜÉí çåÄêìáâÄ~~ê íÉ ã~âÉåK iÉîÉê

ÜÉí Ç~~êå~ áå Äáà ÉÉå áåò~ãÉäéìåí îççê ÖÉëÅÜÉáÇÉå ~Ñî~äK rï ÖÉãÉÉåíÉ â~å ì áåÑçêãÉêÉå

ï~~ê òáÅÜ ÜÉí ÇáÅÜíëíÄáàòáàåÇÉ áåò~ãÉäéìåí ÄÉîáåÇíK

BELANGRIJK:

Indien, in tegenstelling tot onze verwachtingen, het apparaat schade vertoont of niet voldoet aan de voorziene kwaliteitseisen, verzoeken we u o m ons dit zo sn el mogel ijk te laten weten. Opdat de garantie geldig zou zijn, mag het apparaat niet gemanipuleerd noch onderworpen zijn aan een ongeschikt gebruik.

" !# !

Als op het typeplaatje van uw apparaat het symbool staat; volg dan de volgende aanwijzingen op:

!" " ", )&5 "11"3""5 6*5 &/ 70&3 %& 7&31",,*/( 01 &&/

.*-*&673*&/%&-*+,& ."/*&3 "'

*5 "11"3""5 *4 (&,&/.&3,5 */ 07&3&&/45&..*/( .&5

%& 6301&4& 3*$)5-*+/ #&53&''&/%&

"'(&%"/,5& &-&,53*4$$)& &/ &-&,530/*4$)& "11"3"5663

8"45& &-&$53*$"- "/% &-&$530/*$ &26*1.&/5 H !

& 3*$)5-*+/ (&&'5 )&5 ,"%&3 "// 7003 %& */ %&

(&-%*(& 5&36(/&.*/( &/ 7&38&3,*/( 70/ 06%&

RP

RQ fkelra

t~~êëÅÜìïáåÖÉå çãíêÉåí î ÉáäáÖÜÉáÇ K K K K K K K K K K K K K K K K RR wç ïçêÇí ìï åáÉìïÉ âççâéä~~í îççêÖÉëíÉäÇ K K K K K K K K K K RT

_ê~åÇÉêë K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K RU aá~ãÉíÉê ~~åÄÉîçäÉå é~ååÉå K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K RV bñíê~ êççëíÉêë K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K RV hççâ~ÇîáÉòÉå K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K SM léãÉêâáåÖÉå ÄÉíêÉÑÑÉåÇÉ ÜÉí âçâÉå K K K K K K K K K K K K K K K K SN dÉÄêìáâëåçêãÉå îççê pí~~äW oÉáåáÖáåÖ Éå çåÇÉêÜçìÇ K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K SO dÉÄêìáâëåçêãÉå îççê dä~ëW oÉáåáÖáåÖ Éå çåÇÉêÜçìÇ K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K SP píçêáåÖÉå K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K SQ d~ê~åíáÉîççêï~~êÇÉå K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K SR

iÉÉë ~~åÇ~ÅÜíáÖ ÇÉòÉ Ü ~åÇäÉáÇáåÖ îççê ÜÉí âçâÉå ãÉí

Çáí ~éé~ê~~í çé ÉÉå ÇçÉäíêÉÑÑÉåÇÉ Éå îÉáäáÖÉ ïáàòÉK

Alle werkzaamheden inzake installatie, afstelling en

aanpassing aan een ander gastype moeten uitgevoerd worden door een geautoriseerde vakman, waarbij de

toepasbare normen en wetgeving nageleefd moeten worden en ook de voorschriften van de lokale elektriciteits- en gasmaatschappijen.

Het wordt aanbevolen de Technische Dienst te t elefon eren voor de aanpassing aan een ander type gas.

sççê ÜÉí áåëí~ääÉêÉå î~å ìï åáÉìï âççâéä~~íI ÅçåíêçäÉÉê of

ÇÉ ~ÑãÉíáåÖÉå ÅçêêÉÅí òáàå K

aÉ îçäÖÉåÇÉ ~~åïáàòáåÖÉå ÖÉäÇÉå ~ääÉÉå îççê ä~åÇÉå

ï~~êî~å ÜÉí ëóãÄççä çé ÜÉí ~éé~ê~~í áë ~~åÖÉÖÉîÉåK sççê ÜÉí ~~åé~ëëÉå ~~å ÇÉ ä~åÇÉäáàâÉ normen ÇáÉåÉå ÇÉ íÉÅÜåáëÅÜÉ ~~åïáàòáåÖÉå

íÉ ïçêÇÉå çéÖÉîçäÖÇK

-

-

Dit apparaat is enkel ontworpen voor huishoudelijk, het commercieel of professioneel gebruik hiervan is niet toegelaten. Dit apparaat mag niet worden geïnstalleerd

in jachten of caravans. De garantie zal enkel geldig zijn wanneer het gebruik nageleefd werd waarvoor deze ontworpen werd.

lé ÇÉ éä~~íë ï~~ê ÜÉí ~éé~ê~~í âçãí íÉ ëí~~åI ãçÉí ÉÉå

éÉêÑÉÅíÉ ïÉêâÉåÇÉ ventilatie-voorziening ~~åïÉòáÖ òáàåK

wçêÖ Éêîççê Ç~í ÜÉí ~éé~ê~~í åáÉí Ääççí âçãí íÉ ëí~~å ~~å

äìÅÜíëíêçãÉåW ÇÉ Äê~åÇÉêë òçìÇÉå ~åÇÉêë âìååÉå ÇçîÉåK

-

-

_áà ÜÉí îÉêä~íÉå î~å ÇÉ Ñ~ÄêáÉâI áë ÜÉí ~éé~ê~~í ~ÑÖÉëíÉäÇ çé

ÜÉí Ö~ë Ç~í ~~åÖÉÖÉîÉå áë çé ÜÉí íóéÉéä~~íàÉK aanpassing îÉêÉáëí áëI

Sercuicedienst.

Wanneer neem dan contact op met de

ÉÉå päÉìíÉä åáÉí ~~å ÇÉ ÄáååÉåâ~åí î~å ÜÉí ~éé~ê~~íK fåÇáÉå

åçÇáÖI íÉäÉÑçåÉÉê çåòÉ âä~åíÉåëÉêîáÅÉ K

-

-

_Éï~~ê òçêÖîìäÇáÖ ÇÉ áåëí~ää~íáÉJ Éå

ÖÉÄêìáâëîççêëÅÜêáÑíÉåI çã ÇÉòÉ ë~ãÉå ãÉí ÜÉí ~éé~ê~~í

íÉ çîÉêÜ~åÇáÖÉåI wanneer

ÜÉí î~å ÉáÖÉå~~ê îÉê~åÇÉêíK fåÇáÉå ÜÉí Öä~ë î~å ìï âççâéä~~í äçë òáíI op met de Sercuicedienst, îççê ÇÉ êÉé~ê~íáÉ çÑ ÇÉ

îÉêî~åÖáåÖ ÜáÉêî~åK neem dam contact

RR

RS

-

píÉä ÖÉÉå ÄÉëÅÜ~ÇáÖÇ ~éé~ê~~í áå ïÉêâáåÖK aÉ çééÉêîä~ââÉå î~å îÉêï~êãáåÖëJ Éå âççâíçÉëíÉääÉå

ïçêÇÉå ï~êã íáàÇÉåë ÇÉ ïÉêâáåÖI Ö~ îççêòáÅÜíáÖ íÉ ïÉêâK eçìÇ âáåÇÉêÉå ~äíáàÇ ìáí ÇÉ Äììêí K

dÉÄêìáâ ÜÉí ~éé~ê~~í ÉåâÉä îççê ÜÉí ÄÉêÉáÇÉå î~å îçÉÇëÉäI

åççáí ~äë îÉêï~êãáåÖK

sÉííÉå çÑ çäáØå ÇáÉ çîÉêîÉêÜáí òáàåI òáàå äáÅÜí çåíîä~ãÄ~~êK a~~êçã ãçÉí íçÉòáÅÜí ÖÉÜçìÇÉå ïçêÇÉå çé ÇÉ ÄÉêÉáÇáåÖ

î~å îçÉÇëÉä ãÉí îÉí çÑ çäáÉI ÄáàîççêÄÉÉäÇ ÑêáíÉëK

dáÉí åççáí ï~íÉê çé Äê~åÇÉåÇ îÉí çÑ çäáÉ dbs^^o> açÉ

ÉÉå ÇÉâëÉä çé ÇÉ é~å çã ÜÉí îììê íÉ ÇçîÉå Éå òÉí ÇÉ

âççâòçåÉ ìáíK

-

_áà ëíçêáåÖÉå ÇáÉåí ì ÇÉ Ö~ëíçÉîçÉê íÉ ëäìáíÉå Éå ÇÉ

ÉäÉâíêáÅáíÉáí ìáí íÉ ëÅÜ~âÉäÉåK _Éä áå Ç~í ÖÉî~ä ãÉíÉÉå çåòÉ servicedienst I ÇáÉ ÜÉí ÉìîÉä â~å îÉêÜÉäéÉåK

wÉí ÖÉÉå îÉêîçêãÇÉ çÑ áåëí~ÄáÉäÉ é~ååÉå çé ÇÉ éä~íÉå Éå

Äê~åÇÉêëX ÇÉòÉ âìååÉå çãî~ääÉåK

-

fåÇáÉå ÉÉå âê~~å î~ëí òáíI ÇáÉåí ì ÇÉòÉ åáÉí íÉ

ÑçêÅÉêÉåK qÉäÉÑçåÉÉê çåãáÇÇÉääáàâ ÇÉ çÑÑáÅáØäÉ servicedienst

ÜáÉêî~åK

I îççê ÇÉ êÉé~ê~íáÉ çÑ ÇÉ îÉêî~åÖáåÖ aÉ Öê~ÑáÉâÉå ÇáÉ áå Çáí ÄçÉâ ëí~~å ~ÑÖÉÄÉÉäÇI òáàå ëäÉÅÜíë

íÉê çêáØåí~íáÉK

-

fåÇáÉå ÜÉí ãçÇÉä î~å ìï âççâéä~~í ìáí Öä~ë îÉêî~~êÇáÖÇ áëI

îÉêãáàÇ Äáà ÜÉí ÖÉÄêìáâ î~å ìï Ö~ëâççâéä~~í äìÅÜíëíêçãÉå

Éå ÜÉí ãçêëÉå ãÉí âçìÇÉ îäçÉáëíçÑÑÉåI dit kan het breken

van het glas veroorzaken.

aáí ~éé~ê~~í ã~Ö åáÉí ïçêÇÉå ~~åÖÉëäçíÉå çé ÉÉå

áåêáÅÜíáåÖ îççê ÇÉ ~ÑîçÉê î~å ÇÉ îÉêÄê~åÇáåÖëéêçÇìÅíÉåK

-

Gebruik geen stoomreinigers om de kookplaat te reinigen, aangezien er risico op elektrocutie bestaat.

-

Dit apparaat is niet bestemd om te worden gebruikt door personen (met inbegrip van kinderen) waarvan de fysieke, sensoriële of mentale capaciteiten beperkt zijn of die onvoldoende deze toezicht

ervaring of kennis hebben, behalve wanneer of instructies zouden hebben gehad inzake het gebruik van het apparaat door een persoon die

= verantwoordelijk is voor hun veiligheid.

wçêÖ=Éêîççê=Ç~í=Éê=íáàÇÉåë=ÜÉí=ÖÉÄêìáâ=î~å=ÜÉí=~éé~ê~~í=

~äíáàÇ=íçÉòáÅÜí=áëK= fkafbk ab _bqobccbkab _bm^ifkdbk kfbq fk

^`eq dbkljbk tloabkI tfgpq ab c^_ofh^kq bihb sbo^kqtlloabifghebfa ^cK

Dit is uw nieuwe Koookplaat

oççëíÉêë

Brander tot

1,75 kW vangschaal

Brander tot

1 kW

_ÉÇáÉåáåÖëâåçééÉå dêçíÉ Äê~åÇÉê

ãÉí ÇêáÉÇìÄÄÉäÉ

îä~ã íçí QIR ât oççëíÉêë

Brander tot

3 kW

Brander tot

1,75 kW vangschaal

Brander tot

1 kW

_ÉÇáÉåáåÖëâåçééÉå

_ê~åÇÉê ãÉí

ÇêáÉÇìÄÄÉäÉ

îä~ã íçí PIP ât

RT

_ê~åÇÉêë

^ÑÄK NK aÉ ÄáååÉåëíÉ âêççå Äê~åÇí ãÉí

ãáåáã~~ä îÉêãçÖÉåX ÇÉ ÄìáíÉåëíÉ

âêççå áë ìáíÖÉëÅÜ~âÉäÇK

RU

Afb. 2.

qÜÉêãçâçééÉä låíëíÉâáåÖëÄçìÖáÉ

^ÑÄK PK

_ÉáÇÉ âêçåÉå EÄìáíÉåëíÉ Éå

ÄáååÉåëíÉF Äê~åÇÉå ãÉí ã~ñáã~~ä

îÉêãçÖÉåK aÉ ÄìáíÉåëíÉ âêççå Äê~åÇí ãÉí

ãáåáã~~ä îÉêãçÖÉåX ÇÉ ÄáååÉåëíÉ

âêççå Äê~åÇí ãÉí ã~ñáã~~ä

îÉêãçÖÉåK aÉ ÄáååÉåëíÉ âêççå Äê~åÇí ãÉí

ã~ñáã~~ä îÉêãçÖÉåX ÇÉ ÄìáíÉåëíÉ

âêççå áë ìáíÖÉëÅÜ~âÉäÇK lé ÉäâÉ ÄÉÇáÉåáåÖëâåçé ëí~~í ÇÉ Äê~åÇÉê ~~åÖÉÇìáÇ ÇáÉ

ÇÉòÉ ÅçåíêçäÉÉêíK ^ÑÄK NK

Om de brander te ontsteken, de knop van de betreffende brander indrukken en deze naar links draaien tot de hoogste stand; deze ingedrukt houden in deze stand tot de vlam van de brander ontsteekt. In deze stand van

de knop worden vonken gegenereerd in alle branders.

Draai nu de knop in de gewenste stand (het is niet meer nodig de knop in te drukken).

Indien de vlam niet ontstoken is, de procedure herhalen en de knop nu langer ingedrukt houden (minimum 10 seconden).

^äë ÇÉ çåíëíÉâáåÖëÄçìÖáÉë åáÉí ëÅÜççå òáàåI Äê~åÇí ÇÉ

Ö~ëéáí åáÉí ÖçÉÇK wçêÖ Éê Çìë îççê Ç~í ÇÉòÉ ëÅÜççå òáàåK aÉ êÉáåáÖáåÖ ìáíîçÉêÉå ãÉí ÉÉå âäÉáåÉ ÄçêëíÉäI ÜçìÇ Éê

êÉâÉåáåÖ ãÉÉ Ç~í ÇÉ ÄçìÖáÉ ÖÉÉå Ü~êÇÉ ëíçíÉå ÇáÉåí íÉ

çåÇÉêÖ~~åK fåÇáÉå ìï âççâéä~~í åáÉí áë îççêòáÉå î~å ~ìíçã~íáëÅÜÉ

çåíëíÉâáåÖI Ç~å ÇáÉåí ÇÉ Äê~åÇÉê Ü~åÇã~íáÖ íÉ ïçêÇÉå

~~åÖÉëíçâÉå EãÉí ÉÉå ~~åëíÉâÉêI äìÅáÑÉêëI ÉíÅKFK rï âççâéä~~í â~å ÄÉëÅÜáââÉå çîÉê

îÉáäáÖÜÉáÇëíÜÉêãçâçééÉäë ÇáÉ ÇÉ Ö~ëíçÉî çÉê

îÉêÜáåÇÉêÉå áå ÖÉî~ä î~å ÜÉí çåîççêòáÉå ìáíÇçîÉå î~å ÇÉ

Äê~åÇÉêëK ^ÑÄK OK sççê ÜÉí áåëÅÜ~âÉäÉå Éå ~ÅíáîÉêÉå î~å Çáí åáÉìïÉ

ëóëíÉÉãI Ö~ çé ÇÉòÉäÑÇÉ ïáàòÉ íÉ ïÉêâI ã~~ê ÜçìÇ ÇÉ

âåçé áåÖÉÇêìâí íçí ÜÉí çåíÄê~åÇÉå éä~~íëîáåÇíI ÇÉ îä~ã

îÉêëÅÜáàåí Éå ÇÉòÉ åáÉí ÇççÑíK fåÇáÉå ÜÉí åáÉí çåíÄê~åÇíI ÇÉ Ü~åÇÉäáåÖ ÜÉêÜ~äÉåI ÇÉòÉ

âÉÉê NJJR ëÉÅçåÇÉå áåÖÉÇêìâí ÜçìÇÉåK lã ìáí íÉ ëÅÜ~âÉäÉå I Çê~~á ÇÉ âåçé å~~ê êÉÅÜíë íçí ÇÉ

ÅçêêÉÅíÉ ëí~åÇ

˜

K _áà ÜÉí ìáíîçÉêÉå î~å ÇÉòÉ Ü~åÇÉäáåÖ

â~å ÜÉí çåíëíÉâáåÖëëóëíÉÉã çéåáÉìï ïÉêâÉåI Çáí áë

îçääÉÇáÖ åçêã~~äK aÉòÉ ãçÇÉêåÉ Éå ÑìåÅíáçåÉäÉ âççâéä~~í áë ìáíÖÉêìëí ãÉí

~ÑëíÉäÄ~êÉ âê~åÉåI ï~~êãÉÉ ÇÉ ÖêççííÉ î~å ÇÉ îä~ã

å~ìïâÉìêáÖ â~å ïçêÇÉå áåÖÉëíÉäÇ K aÉ Äê~åÇÉêë ãÉí ÇêáÉÇìÄÄÉäÉ îä~ã Éå ÇÉ ÖêçíÉ Äê~åÇÉê

ãÉí ÇêáÉÇìÄÄÉäÉ îä~ã òáàå ÜÉÉä éê~âíáëÅÜ Éå ÅçãÑçêí~ÄÉä

çã íÉ âçâÉå ãÉí é~Éää~é~ååÉåI `ÜáåÉëÉ tçâ E~ääÉ ëççêíÉå

^òá~íáëÅÜÉ ÖÉêÉÅÜíÉåF ÉåòK fåÇáÉå ìï âççâéä~~í ìáíÖÉêìëí áë ãÉí ÉÉå Äê~åÇÉê ãÉí

ÇêáÉÇìÄÄÉäÉ îä~ãI Ç~å ò~ä ÇÉòÉ ÄÉëÅÜáââÉå çîÉê ÉÉå âê~~å

ÇáÉ ÜÉí ãçÖÉäáàâ ã~~âí ÇÉ ÄáååÉåëíÉ Éå ÄìáíÉåëíÉ îä~ã

~ÑòçåÇÉêäáàâ íÉ ÅçåíêçäÉêÉåI Çáí êÉîçäìíáçå~áê ëóëíÉÉã ã~~âí

ÜÉí ãçÖÉäáàâ íÉ ëÉäÉÅíÉêÉå íìëëÉå ÉÉå ÄêÉÉÇ Ö~ãã~

îÉêãçÖÉåëK _ÉëÅÜêáàîáåÖ î~å ÇÉ ïÉêâáåÖ ^ÑÄK PK

_áà ÖÉÄêìáâ î~å âççâéä~íÉå ãÉí Ö~ë çåíëí~~í ï~êãíÉ Éå

îçÅÜK a~~êçã ãçÉí ÇÉ âÉìâÉå ÖçÉÇ ÖÉîÉåíáäÉÉêÇ

òáàåW ä~~í ÇÉ å~íììêäáàâÉ îÉåíáä~íáÉçéÉåáåÖÉå çéÉå çÑ

áåëí~ääÉÉê ÉÉå îççêòáÉåáåÖ îççê ãÉÅÜ~åáëÅÜÉ îÉåíáä~íáÉ

E~ÑòìáÖâ~éFK

Tijdens de eerste aanwendingen is het vrijkomen

van geuren nomaal.

_áà ä~åÖÇìêáÖ ÖÉÄêìáâ î~å ìï ~éé~ê~~íI â~å Éñíê~ îÉåíáä~íáÉ

åçÇáÖ òáàåK r âìåí ÄáàîççêÄÉÉäÇ ÉÉå ê~~ã çéÉåòÉííÉå EòçêÖ

Éêîççê Ç~í ÜÉí åáÉí íçÅÜíF çÑI áåÇáÉå ~~åïÉòáÖI ÇÉ ~ÑòìáÖâ~é

çé ÉÉå ÜçÖÉêÉ ëí~åÇ òÉííÉåK

Een oranjekleurige vlam is normaal en kan voorkomen

wanneer er stof in de lucht aanwezig is, vloeistof gemorst is, enz.

aá~ãÉíÉê ~~åÄÉîçäÉå é~ååÉå

^ÑÜ~åâÉäáàâ î~å ÜÉí ãçÇÉäW

_o^kabo aêáÉÇìÄÄÉäÉ îä~ã jfkfj^ib Õ m^k dêçíÉ Äê~åÇÉê ÇêáÉÇìÄÄÉäÉ îä~ã påÉä OO Åã e~äÑëåÉä

Warmhoudplaatje

NQ Åã

NO Åã

bñíê~ êççëíÉêë

^ÑÄK QK

^ÑÄK RK

[ OO Åã j^ufj^ib Õ m^k

[ OO Åã

OS Åã

OM Åã

NQ Åã

^ÑÜ~åâÉäáàâ î~å ÜÉí ãçÇÉäI â~å ìï âççâéä~~í ~äë

ëìééäÉãÉåí ÉÉå êççëíÉê ÄÉî~ííÉåI çåãáëÄ~~ê Äáà ÇÉ

Äê~åÇÉê ãÉí ÇêáÉÇìÄÄÉäÉ îä~ã çÑ Ö êçíÉ Äê~åÇÉê ãÉí

ÇêáÉÇìÄÄÉäÉ îä~ã îççê é~ååÉå ãÉí ÉÉå Çá~ãÉíÉê î~å

ãÉÉê Ç~å OS ÅãI Öêáääéä~íÉåI ~~êÇÉïÉêâÉå éçííÉå Éå ~ääÉ

ëççêíÉå ÜçäêçåÇÉ é~ååÉå E`ÜáåÉëÉ tçâ ÉåòKKKF ^ÑÄK QK lãïáääÉ î~å ÇÉ ÜçÖÉ íÉãéÉê~íìêÉå ÇáÉ ÄÉêÉáâí ïçêÇÉå

Çççê ÇÉòÉ Éñíê~ êççëíÉêë íáàÇÉåë ÜÉí âçâÉåI îÉêãáàÇ ÜÉí

~~åê~âÉåI ÒêáëáÅç çé Äê~åÇïçåÇÉåÒK oççëíÉê îççê âçÑÑáÉéçíW ^ÑÜ~åâÉäáàâ î~å ÜÉí ãçÇÉäI â~å

ìï âççâéä~~í ~äë ëìééäÉãÉåí ÉÉå êççëíÉê îççê âçÑÑáÉéçí

ÄÉî~ííÉåI ìáíëäìáíÉåÇ îççê ÇÉ ÜìäéÄê~åÇÉê îççê é~ååÉå

ãÉí ÉÉå Çá~ãÉíÉê î~å ãáåÇÉê Ç~å NM ÅãK ^ÑÄK RK fåÇáÉå Çáí

åáÉí ÜÉí ÖÉî~ä áëI áë dit

êççëíÉê Äáà ÇÉ âä~åíÉåÇáÉåëí î~å

ÜÉí ãÉêâ îÉêâêáàÖÄ~~ê çåÇÉê ÅçÇÉåìããÉê NUQOMMK aÉ Ñ~Äêáâ~åí ëíÉäí òáÅÜ åáÉí ~~åëéê~âÉäáàâ áåÇáÉå ÇÉòÉ

êççëíÉêë îÉêâÉÉêÇ çÑ åáÉí ïçêÇÉå ÖÉÄêìáâíK

RV

hççâ~ÇîáÉòÉå

aÉòÉ ~ÇîáÉòÉå òáàå ëäÉÅÜíë íÉê çêáØåí~íáÉ wÉÉê ÜççÖ eççÖ dêçíÉ Äê~åÇÉê

ãÉí

îä~ã driedubbele

Driedubbele vlam påÉä hçâÉåI Ä~ââÉåI Äê~ÇÉåI

Äêìáå Ä~ââÉåI é~Éää~ÛëI

~òá~íáëÅÜ îçÉÇëÉä EtçâFK pÅÜåáíòÉäI ëíÉ~âI çãÉäÉíI

ÖÉÑêáíììêÇÉ ÖÉêÉÅÜíÉåK e~äÑëåÉä dÉëíççãÇÉ ~~êÇ~ééÉäÉåI

îÉêëÉ ÖêçÉåíÉåI

ã~~äíáàÇëçÉéÉåI é~ëí~ÛëK

Warmhoudplaatje hçâÉåW píççÑëÅÜçíÉäëI

êáàëíÉé~éI â~ê~ãÉäK dÉãáÇÇÉäÇ i~~Ö léï~êãÉå Éå ï~êãÜçìÇÉåW ÄÉêÉáÇ

îçÉÇëÉäI â~åíJÉåJâä~~ê ã~~äíáàÇÉåK låíÇççáÉåK oáàëíI ÄÉÅÜ~ãÉäI

ê~ÖçìíK píççãâçâÉåW sáëI ÖêçÉåíÉK léï~êãÉå Éå ï~êã ÜçìÇÉå î~å

ÄÉêÉáÇÉ ÖÉêÉÅÜíÉå Éå îÉêÑáàåÇÉ

ëíççÑëÅÜçíÉäë ÄÉêÉáÇÉåK låíÇççáÉå Éå

ä~åÖò~~ã âçâÉåW mÉìäîêìÅÜíÉåI ÑêìáíI

ÇáÉéîêáÉëéêçÇìÅíÉåK

_ÉêÉáÇÉåL pãÉäíÉåW

_çíÉêI

ÅÜçÅçä~ÇÉI

ÖÉä~íáåÉK

SM

léãÉêâáåÖÉå ÄÉíêÉÑÑÉåÇÉ ÜÉí âçâÉå kfbq albk

dÉÄêìáâ ÖÉÉå âäÉáåÉ é~ååÉå çé

ÖêçíÉ Äê~åÇÉêëK aÉ îä~ã ã~Ö

ÇÉ òáàâ~åí î~å ÇÉ é~å åáÉí

ê~âÉåK

tbi albk

dÉÄêìáâ ~äíáàÇ é~ååÉå ÇáÉ

ÖÉëÅÜáâí òáàå îççê ÇÉ Äê~åÇÉêK lé ÇÉòÉ ã~åáÉê ÄÉëé~~êí ì Ö~ë

Éå âçãÉå Éê ÖÉÉå

Äê~åÇîäÉââÉå çé ÇÉ é~ååÉåK hççâ ~äíáàÇ ãÉí ÜÉí ÇÉâëÉä çé

ÇÉ é~å Éå òçêÖ Éêîççê Ç~í ÇÉòÉ

ÖçÉÇ ÖÉéä~~íëí áëK lé ÇáÉ

ã~åáÉê ïçêÇí ÖÉÉå ÉåÉêÖáÉ

îÉêëéáäÇK dÉÄêìáâ ÖÉÉå é~ååÉå ãÉí

çåêÉÖÉäã~íáÖÉ ÄçÇÉãI ÇÉòÉ

îÉêäÉåÖÉå ÇÉ âççâíáàÇ Éå

îÉêÜçÖÉå ÜÉí ÉåÉêÖáÉîÉêÄêìáâK mä~~íë ~äíáàÇ ÜÉí ÇÉâëÉä dÉÄêìáâ ÉåâÉä âççâéçííÉåI

âçÉâÉåé~ååÉå Éå âççâé~ååÉå

ãÉí îä~ââÉ Éå ÇáââÉ ÄçÇÉã K

K mä~~íë ÇÉ é~å åáÉí ëÅÜÉÉÑ çé ÇÉ

Äê~åÇÉêI ÇÉ é~å â~å çãî~ääÉåK dÉÄêìáâ ÖÉÉå é~ååÉå ãÉí ÉÉå

ÖêçíÉ Çá~ãÉíÉê Äáà ÇÉ Äê~åÇÉêë

ÇáÉ òáÅÜ ÇáÅÜí Äáà ÇÉ âåçééÉå

ÄÉîáåÇÉåI ÖÉÅÉåíêÉÉêÇ çé ÇÉ

Äê~åÇÉê âìååÉå òÉ ÇÉòÉ

~~åê~âÉå çÑ òç ÇáÅÜíÄáà ÖÉê~âÉå

Ç~í ÇÉ íÉãéÉê~íììê áå ÇÉòÉ

òçåÉ çéäççéí Éå ëÅÜ~ÇÉ â~å

îÉêççêò~âÉåK wÉí ÇÉ é~ååÉå åáÉí ÇáêÉÅí çé ÇÉ

Äê~åÇÉêK mä~~íë ÇÉ é~å ÖçÉÇ

ÖÉÅÉåíêÉÉêÇ çé ÇÉ Äê~åÇÉêK mä~~íë ÇÉ é~å çé ÜÉí êççëíÉêK

`çåíêçäÉÉê îççê ÖÉÄêìáâ çÑ ÇÉ

êççëíÉêë Éå ÇÉ branderdeksel

î~å ÇÉ Äê~åÇÉêë çé ÇÉ àìáëíÉ ïáàòÉ

òáàå ÖÉéä~~íëíK e~åíÉÉê ÇÉ é~ååÉå

îççêòáÅÜíáÖ çé ÇÉ âççâéä~~íK dÉÄêìáâ ÖÉÉå íÉ òï~êÉ

ÖÉïáÅÜíÉåI ëä~ åçÅÜ ëíççí çé

ÇÉ âççâéä~~í ãÉí òï~êÉ

îççêïÉêéÉåK dÉÄêìáâ ÖÉÉå íïÉÉ Äê~åÇÉêë çÑ

ï~êãíÉÄêçååÉå îççê ¨¨å é~åK wÉí Öêáääéä~íÉåI ~~êÇÉïÉêâÉå

éçííÉå ÉíÅK åáÉí íÉ ä~åÖ çé ÇÉ

ÜççÖëíÉ ëí~åÇK få ÖÉî~ä î~å ~éé~ê~íÉå ìáí

ÖÉÜ~êÇ Öä~ëI ÖÉÄêìáâ ¨¨å

ÉåâÉäÉ é~å éÉê Äê~åÇÉêK dÉÄêìáâ ÇÉ Éñíê~ êççëíÉê Äáà ÇÉ

Äê~åÇÉêë ãÉí ÇêáÉÇìÄÄÉäÉ

îä~ãK

SN

dÉÄêìáâëåçêãÉå îççê pí~~ä W oÉáåáÖáåÖ Éå çåÇÉêÜçìÇ kfbq albk tbi albk

dÉÄêìáâ kllfq ëÅÜìêÉåÇÉ

éêçÇìÅíÉåI ëÅÜÉêéÉ

îççêïÉêéÉåI ëí~~äëéçåòÉåI

ãÉëëÉå ÉåòKKK çã ~~åÖÉâçÉâíÉ

ÉíÉåëêÉëíÉå íÉ îÉêïáàÇÉêÉå î~å

ÇÉ âççâéä~~íI êççëíÉêëI

Äê~åÇÉêë åçÅÜ ÉäÉâíêáëÅÜÉ

éä~íÉåK fåÇáÉå ìïâççâéä~~í ÄÉëÅÜáâí

çîÉê ÉÉå Öä~òÉå é~åÉÉäI ÖÉÄêìáâ

ÖÉÉå ãÉëI ëÅÜê~éÉê çÑ

ÇÉêÖÉäáàâÉ çã ÇÉ îÉêÄáåÇáåÖ

ãÉí ÜÉí ãÉí~~ä íÉ êÉáåáÖÉåK dÉÄêìáâ dbbk ã~ÅÜáåÉë ÇáÉ

êÉáåáÖÉå ãÉí ëíççã çé ÇÉ

âççâéä~~íI ì òçì ÇÉòÉ âìååÉå

ÄÉëÅÜ~ÇáÖÉåK i~~í dbbk òìêÉ îäçÉáëíçÑÑÉå

EÅáíêçÉåë~éI ~òáàåI ÉåòKKF çé ÇÉ

âççâéä~~íK sÉêãáàÇ I îççê òçîÉê ãçÖÉäáàâI

Ç~í Éê òçìí çé ÇÉ ÉäÉâíêáëÅÜÉ

âççâéä~~í íÉêÉÅÜí âçãíK t~ååÉÉê ÜÉí ~éé~ê~~í âçìÇ áëI

ÖÉÄêìáâ ÉÉå ëéçåëI ï~íÉê Éå

òÉÉé K

Reinig, na elk gebruik, het oppervlak van de respectieve

elementen van de brander

wanneer deze afgekoeld is.

Indien er resten op blijven

(gekookt voedsel, vetdruppels, enz.),hoe klein ook, zullen deze

vastkoeken op het oppervlak en

zullen vervolgens moeilijker te verwijderen zijn.

lã ÇÉ Äê~åÇÉêë Éå ÇÉ êççëíÉêë

ëÅÜççå íÉ ÜçìÇÉåI ãçÉíÉå òÉ

êÉÖÉäã~íáÖ ÖÉêÉáåáÖÇ ïçêÇÉå

Çççê òÉ çåÇÉê íÉ ÇçãéÉäÉå áå

òÉÉéëçé Éå íÉ ïêáàîÉå ãÉí ÉÉå

åáÉí ãÉí~äÉå ÄçêëíÉä òçÇ~í ÇÉ

çéÉåáåÖÉå Éå ÖäÉìîÉå éÉêÑÉÅí

îêáà òáàå çã ÉÉå ÅçêêÉÅíÉ îä~ã íÉ

ÖÉîÉåK aêççÖ ÇÉ branderdeksels

ÇÉ Äê~åÇÉêë Éå ÇÉ êççëíÉêë

î~å

~äíáàÇ ~Ñ ~äë òÉ å~í òáàå ÖÉïçêÇÉåK

Bij het beëindigen van de reiniging,alle elementen van de brander drogen samen met de overeenstemmende kelk. De ring en het branderdeksel dienen ingezet te zijn bij het plaatsen op de branderkelk.

Vocht en een niet correcte stand van de respectieve elementen van de brander beïnvloeden de gelijkvormigheid van de vlam die gegenereerd wordt.

fåÇáÉå ìï~éé~ê~~í ÄÉëÅÜáâí

çîÉê Äê~åÇÉêë ìáí ¨¨å ÉåâÉä

ÇÉÉä EjçåçÄäçÅâFI òçêÖ Ç~å Ç~í

ÇÉòÉ éÉêÑÉÅí ÇêççÖ òáàåI îççêÇ~í

òÉ çéåáÉìïÖÉÄêìáâí ïçêÇÉåK aççê ÇÉ ÜçÖÉ íÉãéÉê~íìêÉå ï~~ê~~å ÇÉ êáåÖîçêãáÖÉ ÇÉâëÉä î~å ÇÉ ÇêáÉîçìÇáÖÉ îä~ã Éå ÇÉ êçÉëíîêáà

ëí~äÉå ÖÉÇÉÉäíÉë

òÉI Çáí áë invoegen: blootstaan îÉíéçííÉåI çãíêÉâ Äê~åÇÉêëI ÉåòKKKK å~ îÉêäççé î~å íáàÇ îÉêâäÉìêÉå kloj^^i I êÉáåáÖ òÉ å~ Éäâ ÖÉÄêìáâ Éå ãÉí ÉÉå ÖÉëÅÜáâí éêçÇìÅí îççê êçÉëíîêáà ëí~~äK aêççÖ ÇÉ êççëíÉêë å~ ÜÉí ëÅÜççåã~âÉå ÖçÉÇ ~Ñ ~äîçêÉåë ïÉÉê íÉ Ö~~å âçâÉåK aêìééÉäë ï~íÉê çÑ å~ííÉ ÖÉÇÉÉäíÉë âìååÉå Äáà ÜÉí âçâÉå ãçÖÉäáàâ ëÅÜ~ÇÉ îÉêççêò~âÉå ~~å ÜÉí

Öä~òììêK fåÇáÉå ÇÉ êççëíÉêë î~å ìïâççâéä~~í ÄÉëÅÜáââÉå çîÉê êìÄÄÉêÉå ëíçééÉåI ïÉÉë îççêòáÅÜíáÖ Äáà ÜÉí

êÉáåáÖÉåI ÇÉòÉ òçìÇÉå âìååÉå äçëâçãÉå ï~~êÄáà ÇÉ êççëíÉê çåÄÉëÅÜÉêãÇ ïçêÇí Éå ÇÉ âççâéä~~í

âê~ëëÉå òçì çéäçéÉåK eÉí ëÅÜççåã~~âãáÇÇÉä îççê êçÉëíîêáà ëí~~ä ã~Ö åáÉí ÖÉÄêìáâí ïçêÇÉå áå ÇÉ òçåÉ êçåÇ ÇÉ

ÄÉÇáÉåáåÖëâåçééÉåK aáí çã íÉ îççêâçãÉå Ç~í ÇÉ ~~åïáàòáåÖÉå EëÉêáÖê~ÑáÉF ïçêÇÉå ìáíÖÉîÉÉÖÇK

SO

dÉÄêìáâëåçêãÉå îççê dä~ë W oÉáåáÖáåÖ Éå çåÇÉêÜçìÇ kfbq albk

dÉÄêìáâ ÖÉÉå éçÉÇÉêîçêãáÖÉ

ëÅÜççåã~~âãáÇÇÉäÉåI

êÉáåáÖáåÖëëéê~óë îççê çîÉåë çÑ

ëÅÜììêëéçåòÉåK eáÉêãÉÉ

âìååÉå âê~ëëÉå çé ÜÉí Öä~ë

ïçêÇÉå îÉêççêò~~âíK dÉÄêìáâ ÖÉÉå éìåíáÖÉ

îççêïÉêéÉåI ãÉí~~äëéçåòÉå çÑ

ãÉëëÉå çã ~~åÖÉâçÉâíÉ

ÉíÉåëêÉëíÉå çé ÜÉí çééÉêîä~â

íÉ îÉêïáàÇÉêÉåK dÉÄêìáâ ÖÉÉå ãÉëëÉåI

ãÉí~~äëéçåòÉå Éå ÇÉêÖÉäáàâÉ

çã ÇÉ îÉêÄáåÇáåÖ î~å ÜÉí Öä~ë

ãÉí ÇÉ ëáÉêëíêáééÉåI ÇÉ

Äê~åÇÉêë çÑ ÇÉ éêçÑáÉäÉå î~å ÇÉ

ãÉí~äÉå ëáÉêëíêáééÉå ëÅÜççå íÉ

ã~âÉåKK pÅÜìáÑ ÇÉ é~ååÉå åáÉí çîÉê ÜÉí

Öä~ëI ~~åÖÉòáÉå Éê ~åÇÉêë

âê~ëëÉå âìååÉå çåíëí~~åK sÉêãáàÇ ÉîÉåÉÉåë Ç~í Éê Ü~êÇÉ

çÑ éìåíáÖÉ îççêïÉêéÉå çé ÜÉí

Öä~ë î~ääÉåK píççí åáÉí íÉÖÉå ÇÉ âççâéä~~í

~~åK w~åÇâçêêÉäëI ÇáÉ ÄáàîççêÄÉÉäÇ

~ÑâçãëíáÖ òáàå î~å ÖêçÉåíÉI

âìååÉå âê~ëëÉå çé ÜÉí Öä~òÉå

çééÉêîä~â ã~âÉåK

tbi albk

dÉÄêìáâ îççê ÜÉí çåÇÉêÜçìÇ

î~å ÜÉí Öä~ë ÉÉå ëéçåë ãÉí

òÉÉéëçéI ã~~ê ~ääÉÉå ~äë ÜÉí

~éé~ê~~í âçìÇ áëK

Reinig, na elk gebruik, het oppervlak van de respectieve

elementen van de brander

wanneer deze afgekoeld is.

Indien er resten op blijven

(gekookt voedsel, vetdruppels, enz.),hoe klein ook, zullen deze

vastkoeken op het oppervlak en

zullen vervolgens moeilijker te verwijderen zijn.

lã ÇÉ Äê~åÇÉêë Éå ÇÉ êççëíÉêë

òìáîÉê íÉ ÜçìÇÉåI ãçÉíÉå òÉ

êÉÖÉäã~íáÖ ÖÉêÉáåáÖÇ ïçêÇÉå

Çççê òÉ çåÇÉê íÉ ÇçãéÉäÉå áå

òÉÉéëçé Éå òÉ íÉ ïêáàîÉå ãÉí

ÉÉå åáÉí ãÉí~äÉå ÄçêëíÉä òçÇ~í

ÇÉ çéÉåáåÖÉå Éå ÖäÉìîÉå

îçääÉÇáÖ îêáà òáàå çã ÉÉå ÅçêêÉÅíÉ

îä~ã íÉ ÖÉîÉåK aêççÖ ÇÉ branderdeksels î~å ÇÉ Äê~åÇÉêë

Éå ÇÉ êççëíÉêë ~äíáàÇ ~Ñ ~äë òÉ

å~í òáàå ÖÉïçêÇÉåK

Bij het beëindigen van de reiniging,alle elementen van de brander drogen samen met de overeenstemmende kelk. De ring en het branderdeksel dienen ingezet te zijn bij het plaatsen op de branderkelk.

Vocht en een niet correcte stand van de respectieve elementen van de brander beïnvloeden de gelijkvormigheid van de vlam die gegenereerd wordt.

fåÇáÉå ìï~éé~ê~~í ÄÉëÅÜáâí

çîÉê Äê~åÇÉêë ìáí ¨¨å ÉåâÉä

ÇÉÉä EjçåçÄäçÅâFI òçêÖ Ç~å Ç~í

ÇÉòÉ éÉêÑÉÅí ÇêççÖ òáàåI îççêÇ~í

òÉ çéåáÉìïÖÉÄêìáâí ïçêÇÉåK tÉÉë îççêòáÅÜíáÖ ãÉí ÇÉ ëíçééÉå î~å ÇÉ êççëíÉêë ï~ååÉÉê ì òÉ êÉáåáÖíI ÇÉòÉ òçìÇÉå âìååÉå

äçëâçãÉå Éå ÜÉí Öä~ë ÄÉëÅÜ~ÇáÖÉå ãÉí ÇÉ êççëíÉê Äáà ÜÉí îçäÖÉåÇÉ ÖÉÄêìáâK aêççÖ ÇÉ êççëíÉêë å~ ÜÉí ëÅÜççåã~âÉå ÖçÉÇ ~ÑK aêìééÉäë ï~íÉê çÑ å~ííÉ ÖÉÇÉÉäíÉë âìååÉå

Äáà ÜÉí âçâÉå ãçÖÉäáàâ ëÅÜ~ÇÉ îÉêççêò~âÉå ~~å ÜÉí Öä~òììêK

SP

píçêáåÖÉå

eÉí áë åáÉí ~äíáàÇ åçÇáÖ çã ÇÉ âä~åíÉåëÉêîáÅÉ íÉ ÄÉääÉåK få

îÉÉä ÖÉî~ääÉå âìåí ì ÇÉ ëíçêáåÖ òÉäÑ îÉêÜÉäéÉåK få ÇÉ

îçäÖÉåÇÉ í~ÄÉä îáåÇí ì ÉåâÉäÉ ê~~ÇÖÉîáåÖÉåK

_Éä~åÖêáàâ W

^ääÉÉå ÉêâÉåÇ éÉêëçåÉÉä î~å çåòÉ hä~åíÉåëÉêîáÅÉ áë

ÄÉîçÉÖÇ îççê ÜÉí îÉêêáÅÜíÉå î~å ïÉêâò~~ãÜÉÇÉå ~~å Ö~ë

Éå ÉäÉâíêáÅáíÉáíK t~í ÖÉÄÉìêíKKK

KKK~äë ÇÉ ÉäÉâíêáÅáíÉáí ìáíî~äí\

KKKáåÇáÉå ÇÉ îÉáäáÖÜÉÇÉå î~å ÇÉ

îÉêëÅÜáääÉåÇÉ Äê~åÇÉêë åáÉí

ïÉêâÉå\ jçÖÉäáàâÉ ççêò~~â

JJaÉÑÉÅíÉ òÉâÉêáåÖK

JJaÉ òÉâÉêáåÖ çÑ ÉÉå

ÇáÑÑÉêÉåíá~~ä â~å Çççêëä~~åK

JJaÉ çéÉåáåÖÉå î~å ÇÉ

Ö~ëíçÉîçÉê òáàå åáÉí ëÅÜççå léäçëëáåÖ

JJ`çåíêçäÉÉê ÇÉ òÉâÉêáåÖ áå ÇÉ

~äÖÉãÉåÉ òÉâÉêáåÖâ~ëí Éå

îÉêî~åÖ ÇÉòÉ áåÇáÉå

ÄÉëÅÜ~ÇáÖÇK

JJ`çåíêçäÉÉê áå ÇÉ ãÉíÉêâ~ëí çÑ

Éê ÉÉå òÉâÉêáåÖ çÑ ÇáÑÑÉêÉåíá~~ä

áë ÇççêÖÉëä~ÖÉåK

KKK~äë ÇÉ ÉäÉâíêáëÅÜÉ çåíëíÉâáåÖ

åáÉí ïÉêâí\

KKK~äë ÇÉ îä~ã î~å ÇÉ Äê~åÇÉêë

åáÉí ÖÉäáàâã~íáÖ Äê~åÇí\

JJbê âìååÉå êÉëíÉå î~å

îçÉÇëÉä çÑ î~å ÇÉ êÉáåáÖáåÖ

ÄÉëí~~å íìëëÉå ÇÉ ÄçìÖáÉë Éå

ÇÉ Äê~åÇÉêëK

JJaÉ Äê~åÇÉêë òáàå å~íK

JJaÉ êìáãíÉ íìëëÉå ÇÉ ÄçìÖáÉ

Éå ÇÉ Äê~åÇÉê ãçÉí òçêÖîìäÇáÖ

ÖÉêÉáåáÖÇ ïçêÇÉåK

JJaÉ branderdeksels î~å ÇÉ

Äê~åÇÉêë òáàå åáÉí ÖçÉÇ ÖÉéä~~íëíK

JJoÉáåáÖ òçêÖîìäÇáÖ

ÇÉ branderdeksels

î~å ÇÉ Äê~åÇÉêK

JJ`çåíêçäÉÉê çÑ ÇÉ branderdeksels

ÖçÉÇ òáàå ÖÉéä~~íëíK

JJaÉ îÉêëÅÜáääÉåÇÉ çåÇÉêÇÉäÉå

î~å ÇÉ Äê~åÇÉê òáàå åáÉí ÖçÉÇ

ÖÉéä~~íëíK

JJaÉ çéÉåáåÖÉå î~å ÇÉ

Ö~ëíçÉîçÉê î~å ÇÉ Äê~åÇÉêë

òáàå îìáäK

JJeÉí áë ãçÖÉäáàâ Ç~í ÇÉ

Äê~åÇÉê åáÉí îçääÉÇáÖ ÇêççÖ áëK

JJmä~~íë ÇÉ îÉêëÅÜáääÉåÇÉ ÇÉäÉå

ÅçêêÉÅíK

JJj~~â ÇÉ çéÉåáåÖÉå î~å ÇÉ

Ö~ëíçÉîçÉê î~å ÇÉ Äê~åÇÉêë

ëÅÜççåK

JJsçÉê ÜÉí ÇêçÖÉå ÖêçåÇáÖÉê ìáí

EäÉí îççê~ä çé ÇÉ Äê~åÇÉêë ìáí

¨¨å ÉåâÉä ÇÉÉäFK

KKKáåÇáÉå ÇÉ Ö~ëëíêççã åáÉí

åçêã~~ä äáàâí çÑ Éê ÖÉÉå

Ö~ëíçÉîçÉê áë\

JJaÉ Ö~ëíçÉîçÉê áë ÖÉëäçíÉå

î~åïÉÖÉ ÇÉ íìëëÉåâê~åÉåK

JJfåÇáÉå ÜÉí Ö~ë âçãí ìáí ÉÉå

Ö~ëÑäÉë â~å ÇÉòÉ äÉÉÖ òáàåK

JJaê~~á ÉîÉåíìÉäÉ

íìëëÉåâê~åÉå äçëK

JJsÉêî~åÖ ÇÉ äÉÖÉ Ö~ëÑäÉë Çççê

ÉÉå îçääÉK

KKK~äë ÜÉí áå ÇÉ âÉìâÉå å~~ê

Ö~ë êìáâí\

JJbê ëí~~í ÉÉå Ö~ëâê~~å çéÉåK

JJjçÖÉäáàâ äÉâ áå ÇÉ ~~åëäìáíáåÖ

î~å ÇÉ Ö~ëÑäÉëK

JJr ÜÉÉÑí ÇÉ âåçé åáÉí ä~åÖ

ÖÉåçÉÖ áåÖÉÇêìâíK

JJ`çåíêçäÉÉê ÇáíK

JJwçêÖ Éêîççê Ç~í ÇÉ

~~åëäìáíáåÖ ÖçÉÇ áëK

JJk~ ÜÉí áåëÅÜ~âÉäÉå î~å ÇÉ

Äê~åÇÉêI ÜçìÇ ÇÉ âåçé ÉåâÉäÉ

ëÉÅçåÇÉå ä~åÖÉê áåÖÉÇêìâíK

JJj~~â ÇÉòÉ çéÉåáåÖ î~å ÇÉ

Ö~ëíçÉîçÉê ÖçÉÇ ëÅÜççåK

SQ

fåÇáÉå ì Åçåí~Åí çéåÉÉãí ãÉí çåòÉ hä~åíÉåëÉêîáÅÉI îÉêãÉäÇ Ç~åW b JJ ko ca aÉòÉ ~~åïáàòáåÖÉå ÄÉîáåÇÉå òáÅÜ çé ÜÉí íóéÉéä~~íàÉ î~å ìï ~éé~ê~~íI Ç~í òáÅÜ ÄÉîáåÇí

~~å ÇÉ çåÇÉêòáàÇÉ î~å ìï âççâéä~~íK

d~ê~åíáÉîççêï~~êÇÉå

aÉ Ö~ê~åíáÉîççêï~~êÇÉå ÇáÉ î~å íçÉé~ëëáåÖ òáàå çé Çáí

~éé~ê~~í ïçêÇÉå ÄÉé~~äÇ Çççê ÇÉ îÉêíÉÖÉåïççêÇáÖáåÖ

î~å çåë ÄÉÇêáàÑ áå ÜÉí ä~åÇ ï~~ê ÇÉ ~~åâççé ÖÉÄÉìêÇÉK fåÇáÉå ì Çáí ïÉåëíI áë ÇÉ îÉêâçéÉê ÇáÉ ì Çáí ~éé~ê~~í

îÉêâçÅÜíI ~äíáàÇ ÄÉêÉáÇ ì ÇÉí~áäë ÜáÉêçãíêÉåí íÉ îÉêëíêÉââÉåK lã ÖÉÄêìáâ íÉ âìååÉå ã~âÉå î~å ÇÉ Ö~ê~åíáÉ ÇáÉåí ì ~äíáàÇ

ìï âççéÄçå íÉ ä~íÉå òáÉåK oÉÅÜí çé ïáàòáÖáåÖÉå îççêÄÉÜçìÇÉåK

SR

bëíáã~ÇçL~ `äáÉåíÉL~W iÉ Ç~ãçë ä~ë Öê~Åá~ë ó äÉ ÑÉäáÅáí~ãçë éçê ëì ÉäÉÅÅáµåK bëíÉ éê•ÅíáÅç ~é~ê~íçI ãçÇÉêåç ó

ÑìåÅáçå~ä Éëí• Ñ~ÄêáÅ~Çç Åçå ã~íÉêá~äÉë ÇÉ éêáãÉê~ Å~äáÇ~ÇI äçë Åì~äÉë Ü~å ëáÇç

ëçãÉíáÇçë ~ ìå ÉëíêáÅíç `çåíêçä ÇÉ `~äáÇ~Ç Çìê~åíÉ íçÇç Éä éêçÅÉëç ÇÉ Ñ~ÄêáÅ~ÅáµåI ó

ãÉíáÅìäçë~ãÉåíÉ Éåë~ó~Ççë é~ê~ èìÉ éìÉÇ~ ë~íáëÑ~ÅÉê íçÇ~ë ëìë ÉñáÖÉåÅá~ë ÇÉ ìå~

éÉêÑÉÅí~ ÅçÅÅáµåK iÉ êçÖ~ãçë éçê í~åíç èìÉ äÉ~ ó êÉëéÉíÉ Éëí~ë ëÉåÅáää~ë

áåëíêìÅÅáçåÉë I é~ê~ éçÇÉê Ö~ê~åíáò~ê ìåçë áåãÉàçê~ÄäÉë êÉëìäí~Ççë ÇÉëÇÉ ëì éêáãÉê~

ìíáäáò~ÅáµåK `çåíáÉåÉ áåÑçêã~Åáµå áãéçêí~åíÉ I åç ëçäç é~ê~ Éä ìëçI ëáåç í~ãÄá¨å é~ê~ ëì

ëÉÖìêáÇ~Ç ó ã~åíÉåáãáÉåíçK aìê~åíÉ ëì íê~åëéçêíÉI åìÉëíêçë éêçÇìÅíçë åÉÅÉëáí~å ÇÉ ìå ÉãÄ~ä~àÉ éêçíÉÅíçê ÉÑáÅ~òK oÉëéÉÅíç ~ä ãáëãç åçë äáãáí~ãçë ~ äç ~Äëçäìí~ãÉåíÉ áãéêÉëÅáåÇáÄäÉI íçÇç Éä ÉãÄ~ä~àÉ

Éë éÉêÑÉÅí~ãÉåíÉ êÉÅáÅä~ÄäÉK rëíÉÇI ~ä áÖì~ä èìÉ åçëçíêçëI éìÉÇÉ ÅçåíêáÄìáê Éå ä~

ÅçåëÉêî~Åáµå ÇÉä ÉåíçêåçI ÇÉéçë∞íÉäç Éå Éä ÅçåíÉåÉÇçê ã•ë ÅÉêÅ~åç ~ ëì ÇçãáÅáäáç

ÇáëéìÉëíç é~ê~ ÉëíÉ ÑáåK bä ~ÅÉáíÉ ÇÉëÉÅÜ~Çç åç ÇÉÄÉ íáê~êäç éçê Éä ÑêÉÖ~ÇÉêç ó~ èìÉ

çêáÖáå~ ìå Öê~å áãé~Åíç ãÉÇáç~ãÄáÉåí~äK aÉéçë∞íÉäç Éå ìå êÉÅáéáÉåíÉ ÅÉêê~Çç ó

Éåíê¨ÖìÉäç Éå ìå éìåíç ÇÉ êÉÅçÖáÇ~ ç Éå ëì ÇÉÑÉÅíç ÇÉéçë∞íÉäç Éå ëì ÅìÄç ÇÉ Ä~ëìê~I

Åçåí~ãáå~Åáµå ÇÉ ä~ë ~Öì~ëF pìë Üáàçë ó ìëíÉÇ ãáëãç äç ~Öê~ÇÉÅÉê•åK ^åíÉë ÇÉ

ÇÉëÜ~ÅÉêëÉ ÇÉ ìå ~é~ê~íç ÇÉëÉÅÜ~ÇçI áåìíáä∞ÅÉäçK båíê¨ÖìÉäç ëÉÖìáÇ~ãÉåíÉ ~ ìå ÅÉåíêç

êÉÅçäÉÅíçê ÇÉ ã~íÉêá~ë êÉÅáÅä~ÄäÉëK i~ë ëÉ¥~ë ÇÉ ÉëíÉ ÅÉåíêç ã•ë éêµñáãç äÉ éçÇê•å ëÉê

áåÇáÅ~Ç~ë éçê ëì ~Çãáåáëíê~Åáµå içÅ~äK

IMPORTANTE:

Si contrariamente a nuestras expectativas, el aparato presentara algún daño o no cumpliera con sus exigencias de calidad previstas, le rogamos nos lo haga saber lo antes posible. Para que la garantía tenga validez, el aparato no deberá haber sido manipulado, ni sometido a un mal uso.

$ !

Si en la placa de características de su aparato aparece el sím bolo

; siga las siguientes instrucciones:

) !

!

&4&/76&-7" &- "1"3"50 : %&4)<("4& %&- &.#"-"+& %&

."/&3" 3&41&5604" $0/ &- .&%*0 ".#*&/5&

45& "1"3"50 $6.1-& $0/ -" *3&$5*7" &6301&"

40#3& "1"3"504 &-B$53*$04 : &-&$53D/*$04

*%&/5*'*$"%" $0.0 &4*%604 %& "1"3"504 &-B$53*$04 :

&-&$53D/*$04

" %*3&$5*7" 130103$*0/" &- ."3$0 (&/&3"- 7<-*%0 &/

50%0 &- <.#*50 %& -" /*D/ 6301&" 1"3" -" 3&5*3"%" :

-" 3&65*-*;"$*D/ %& -04 3&4*%604 %& -04 "1"3"504

&-B$53*$04 : &-&$53D/*$04

SS

`lkqbkfal

^ÇîÉêíÉåÅá~ë ÇÉ ëÉÖìêáÇ~Ç K K K K K K K K K K K K K K K K K K

^ë∞ ëÉ éêÉëÉåí~ ëì åìÉî~ éä~Å~ ÇÉ ÅçÅÅáµå K K K K nìÉã~ÇçêÉë ÇÉ Ö~ë K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K aá•ãÉíêç êÉÅáéáÉåíÉë ~ÅçåëÉà~Ççë K K K K K K K K K K K K

m~êêáää~ë pìéäÉíçêá~ë K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K

`çåëÉàçë ÇÉ ÅçÅáå~Çç K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K

^ÇîÉêíÉåÅá~ë ÇÉ ìëç êÉëéÉÅíç ÇÉä ÅçÅáå~Çç K K K kçêã~ë ÇÉ ìëç é~ê~ ~ÅÉêçW

äáãéáÉò~ ó ÅçåëÉêî~Åáµå K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K kçêã~ë ÇÉ ìëç é~ê~ Åêáëí~äW

äáãéáÉò~ ó ÅçåëÉêî~Åáµå K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K páíì~ÅáçåÉë ~åµã~ä~ë K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K

`çåÇáÅáçåÉë ÇÉ Ö~ê~åí∞~ K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K

TR

TS

TT

TU

SU

TM

TN

TO

TO

TP

TQ

ST

^ÇîÉêíÉåÅá~ë ÇÉ ëÉÖìêáÇ~Ç

iÉ~ ~íÉåí~ãÉåíÉ ÉëíÉ ã ~åì~ä ÇÉ ìëç é~ê~ ÅçÅáå~ê Éå

ÉëíÉ ~é~ê~íç ÇÉ ìå~ ã~åÉê~ ÉÑÉÅíáî~ ó ëÉÖìê~K

-

-

Todos los trabajos de instalación, regulación y adaptación a otros tipos de gas deben ser efectuados por un técnico de instalación autorizado, respetando toda la normativa y legislación aplicables, y las prescripciones de las compañías locales proveedoras de gas y electricidad.

Se recomienda llamar a nuestro Servicio Técnico para la adaptación a otros tipos de gas.

^åíÉë ÇÉ áåëí~ä~ê ëì åìÉî~ éä~Å~ ÇÉ ÅçÅÅáµå ÅçãéêìÉÄÉ

èìÉ ä~ë ãÉÇáÇ~ë ëçå ä~ë ÅçêêÉÅí~ë K

-

i~ë ëáÖìáÉåíÉë áåëíêìÅÅáçåÉë ëçä~ãÉåíÉ ëçå î•äáÇ~ë é~ê~

äçë é~∞ëÉë Åìóç ë∞ãÄçäç ~é~êÉÅÉ Éå Éä ~é~ê~íçI Éë

åÉÅÉë~êáç êÉÅìêêáê ~ ä~ë áåëíêìÅÅáçåÉë í¨ÅåáÅ~ë é~ê~ ä~

~Ç~éí~Åáµå ÇÉä ãáëãç ~ ä~ë ÅçåÇáÅáçåÉë ÇÉ ìíáäáò~Åáµå ÇÉä

é~∞ëK

Este aparato h a sido dise ñ ado sólo para uso do mé sti c o , no estando per m itido su uso c o m er c ial o pro f esional .

Este aparato no puede ser instalado en y ates o c ara v anas .

L a garant í a ú ni c a m ente tendr á v alide z en c aso de q ue se respete el uso para el q ue f ue dise ñ ado .

bë áåÇáëéÉåë~ÄäÉ èìÉ Éä äìÖ~ê ÇçåÇÉ Éëí¨ áåëí~ä~Çç Éä

~é~ê~íç ÇáëéçåÖ~ ÇÉ ä~ îÉåíáä~Åáµå êÉÖä~ãÉåí~êá~ Éå

éÉêÑÉÅíç Éëí~Çç ÇÉ ìëçK

kç éÉêãáí~ èìÉ Éä ~é~ê~íç ëìÑê~ ÑìÉêíÉë ÅçêêáÉåíÉë ÇÉ ~áêÉI

ó~ èìÉ éçÇê∞~å ~é~Ö~êëÉ äçë èìÉã~ÇçêÉëK

bëíÉ ~é~ê~íç ë~äÉ ÇÉ Ñ•ÄêáÅ~ ~àìëí~Çç ~ä Ö~ë èìÉ áåÇáÅ~ ä~

éä~Å~ ÇÉ Å~ê~ÅíÉê∞ëíáÅ~ëK pá ÑìÉê~ åÉÅÉë~êáç ìå Å~ãÄáç

ää~ãÉ ~ä ëÉêîáÅáç ÇÉ ~ëáëíÉåÅá~ í¨ÅåáÅ~ K

kç ã~åáéìäÉ Éä ~é~ê~íç Éå ëì áåíÉêáçêK bå Å~ëç ÇÉ ëÉê

åÉÅÉë~êáçI ää~ãÉ ~ åìÉëíêç ëÉêîáÅáç ÇÉ ~ëáëíÉåÅá~

í¨ÅåáÅ~ K

dì~êÇÉ ÄáÉå ä~ë áåëíêìÅÅáçåÉë ÇÉ ìëç ó ãçåí~àÉI é~ê~

éçÇÉê ÉåíêÉÖ~êä~ë àìåíç Åçå Éä ~é~ê~íçI ëá Éä ãáëãç

Å~ãÄá~ ÇÉ ÇìÉ¥çK

-

bå Å~ëç ÇÉ èìÉ ëì éä~Å~ ÇÉ ÅçÅÅáµå éêÉëÉåíÉ Éä Åêáëí~ä

ÇÉëéÉÖ~ÇçI ää~ãÉ áåãÉÇá~í~ãÉåíÉ ~ä ëÉêîáÅáç ÇÉ

~ëáëíÉåÅá~ í¨ÅåáÅ~ I é~ê~ èìÉ éêçÅÉÇ~ ~ ëì êÉé~ê~Åáµå ç

ëìëíáíìÅáµåK kç éçåÖ~ Éå ÑìåÅáçå~ãáÉåíç ìå ~é~ê~íç Ç~¥~Çç K

SU

i~ë ëìéÉêÑáÅáÉë ÇÉ ~é~ê~íçë ÇÉ Å~äÉÑ~ÅÅáµå ó ÅçÅÅáµå ëÉ

Å~äáÉåí~å Çìê~åíÉ Éä ÑìåÅáçå~ãáÉåíç ~Åíì¨ Åçå

éêÉÅ~ìÅáµåK j~åíÉåÖ~ ëáÉãéêÉ ~äÉà~Ççë ~ äçë åá¥çëK

ríáäáÅÉ Éä ~é~ê~íç ∫åáÅ~ãÉåíÉ é~ê~ ä~ éêÉé~ê~Åáµå ÇÉ

ÅçãáÇ~ëI åìåÅ~ Åçãç Å~äÉÑ~ÅÅáµåK

dê~ë~ë ç ~ÅÉáíÉë Å~äÉåí~Ççë ÉñÅÉëáî~ãÉåíÉ éìÉÇÉå

Åçå Öê~ë~ë ç ~ÅÉáíÉëI éçê ÉàÉãéäç é~í~í~ë Ñêáí~ëI ÇÉÄÉå

ëÉê îáÖáä~Ç~ëK

kç ÉÅÜ~ê åìåÅ~ ~Öì~ ëá ä~ Öê~ë~ ç ~ÅÉáíÉ Éëí•å ~êÇáÉåÇç flmbifdol> ÇÉ èìÉã~Çìê~ëI ÅìÄê~ Éä êÉÅáéáÉåíÉ é~ê~

ëçÑçÅ~ê Éä ÑìÉÖç ó ÇÉëÅçåÉÅíÉ ä~ òçå~ ÇÉ ÅçÅÅáµåK

bå Å~ëç ÇÉ ~îÉê∞~I ÅçêíÉ ä~ ~äáãÉåí~Åáµå ÇÉ Ö~ë ó

ÉäÉÅíêáÅáÇ~Ç ÇÉä ~é~ê~íçK m~ê~ ëì êÉé~ê~Åáµå ää~ãÉ ~

åìÉëíêç ëÉêîáÅáç ÇÉ ~ëáëíÉåÅá~ í¨ÅåáÅ~ K

kç ÅçäçèìÉ êÉÅáéáÉåíÉë ÇÉÑçêã~Ççë èìÉ ëÉ ãìÉëíêÉå

áåÉëí~ÄäÉë ëçÄêÉ éä~Å~ë ó èìÉã~ÇçêÉëI é~ê~ Éîáí~ê èìÉ ëÉ

éìÉÇ~å îçäÅ~ê ~ÅÅáÇÉåí~äãÉåíÉK

pá ìå ÖêáÑç ëÉ ~Ö~êêçí~I åç Ü~ó èìÉ Ñçêò~êäçK iä~ãÉ

áåãÉÇá~í~ãÉåíÉ ~ä ëÉêîáÅáç í¨ÅåáÅç çÑáÅá~ä I é~ê~ èìÉ

éêçÅÉÇ~ ~ ëì êÉé~ê~Åáµå ç ëìëíáíìÅáµåK

içë Öê•ÑáÅçë êÉéêÉëÉåí~Ççë Éå ÉëíÉ äáÄêç ÇÉ áåëíêìÅÅáçåÉë

ëçå çêáÉåí~íáîçëK

pá ëì ãçÇÉäç ÇÉ ÉåÅáãÉê~ Éë ÇÉ Åêáëí~ä Çìê~åíÉ ä~

ìíáäáò~Åáµå ÇÉ ëì ÉåÅáãÉê~ ÇÉ Ö~ë ÉîáíÉ ä~ë ÅçêêáÉåíÉë ÇÉ

~áêÉ ó ÇÉêê~ã~ê ä∞èìáÇçë Ñê∞çëI éìÉëíç èìÉ éìÉÇÉ éêçîçÅ~ê

ä~ êçíìê~ ÇÉ Åêáëí~äK

bëíÉ ~é~ê~íç åç ÇÉÄÉ ÅçåÉÅí~êëÉ ~ ìå Çáëéçëáíáîç ÇÉ

Éî~Åì~Åáµå ÇÉ äçë éêçÇìÅíçë ÇÉ ÅçãÄìëíáµåK

No utilice máquinas de limpieza a vapor para limpiar

la placa de cocción, ya que hay riesgo de electrocución.

-

-

Este aparato no está destinado para ser usado por

personas (incluidos niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales estén reducidas, o carezcan de experiencia o conocimiento, salvo si han tenido

supervisión o instrucciones relativas al uso del aparato por una persona responsable de su seguridad.

aìê~åíÉ=Éä=ÑìåÅáçå~ãáÉåíçI=Éä=~é~ê~íç=åç=ÇÉÄÉ=ÇÉà~êëÉ=ëáå=

îáÖáä~åÅá~K= bk `^pl ab kl `rjmifopb i^p afpmlpf`flkbp

^i obpmb`qlI bi c^_of`^kqb ab`ifk^

`r^inrfbo obpmlkp^_fifa^aK

SV

^ë∞ ëÉ éêÉëÉåí~ ëì åìÉî~ éä~Å~ ÇÉ ÅçÅÅáµå

Quemador de hasta 1,75 kW m~êêáää~ë dê~ëÉê~

Quemador de hasta 1 kW dê~å èìÉã~Ççê

ÇÉ íêáéäÉ ää~ã~

ÇÉ Ü~ëí~ QIR ât m~êêáää~ë

Quemador de hasta 3 kW

Quemador de hasta 1,75 kW dê~ëÉê~ j~åÇçë

Quemador de hasta 1 kW j~åÇçë nìÉã~Ççê ÇÉ

íêáéäÉ ää~ã~ ÇÉ Ü~ëí~

PIP ât

TM

nìÉã~ÇçêÉë ÇÉ Ö~ë

`~Ç~ ã~åÇç ÇÉ ~ÅÅáçå~ãáÉåíç íáÉåÉ ëÉ¥~ä~Çç Éä cáÖK NK cáÖK OK

èìÉã~Ççê èìÉ Åçåíêçä~K cáÖK NK

Para encender el quemador, presionar el mando del quemador correspondiente y girarlo hacia la izquierda hasta la posición más elevada; mantenerlo presionado

en dicha posición hasta que se prenda la llama del quemador. En esta posición del mando se generan

chispas en todos los quemadores.

Girar ahora el mando a la posición deseada (ya no es necesario presionar el mando).

Si no se ha prendido la llama, repetir el procedimiento y mantener presionado el mando más tiempo en esta ocasión (hasta un máximo de 10 segundos).

pá ä~ë Äìà∞~ë Éëí•å ëìÅá~ë Éä ÉåÅÉåÇáÇç ëÉê• ÇÉÑÉÅíìçëçI qÉêãçé~ê _ìà∞~

ã~åíÉåÖ~ ä~ ã•ñáã~ äáãéáÉò~K oÉ~äáò~ê Éëí~ Åçå ìå ÅÉéáääç

éÉèìÉ¥çI íÉåáÉåÇç Éå ÅìÉåí~ èìÉ ä~ Äìà∞~ åç ÇÉÄÉ ëìÑêáê

áãé~Åíçë îáçäÉåíçëK pá ëì éä~Å~ ÇÉ ÅçÅÅáµå åç éçëÉÉ åáåÖ∫å íáéç ÇÉ

ÉåÅÉåÇáÇç ~ìíçã•íáÅçI ~ÅÉêèìÉ ~äÖ∫å íáéç ÇÉ ää~ã~

^ãÄ~ë Åçêçå~ë EÉñíÉêáçê É áåíÉêáçêF

~êÇÉå Åçå ã•ñáã~ éçíÉåÅá~K i~ Åçêçå~ ÉñíÉêáçê ~êÇÉ Åçå ã∞åáã~

éçíÉåÅá~X ä~ Åçêçå~ áåíÉêáçê ~êÇÉ Åçå

ã•ñáã~ éçíÉåÅá~K

EãÉÅÜÉêçI ÅÉêáää~ëI ÉíÅKF ~ä èìÉã~ÇçêK pì ÉåÅáãÉê~ éìÉÇÉ ÇáëéçåÉê ÇÉ íÉêãçé~êÉë ÇÉ

ëÉÖìêáÇ~Ç èìÉ áãéáÇÉå ä~ ë~äáÇ~ ÇÉ Ö~ë Éå Å~ëç ÇÉ

~é~Ö~Çç ~ÅÅáÇÉåí~ä ÇÉ äçë èìÉã~ÇçêÉëK cáÖK OK m~ê~ ÉåÅÉåÇÉê ó ~Åíáî~ê ÉëíÉ åçîÉÇçëç ëáëíÉã~I

éêçÅÉÇ~ ÇÉä ãáëãç ãçÇçI éÉêç ã~åíÉåáÉåÇç Éä ã~åÇç

éêÉëáçå~Çç Ü~ëí~ èìÉ ëÉ éêçÇìòÅ~ Éä ÉåÅÉåÇáÇçI

~é~êÉòÅ~ ä~ ää~ã~I ó Éëí~ åç ëÉ ÉñíáåÖ~K pá åç ëÉ éêçÇìÅÉ Éä ÉåÅÉåÇáÇç êÉéáí~ ä~ çéÉê~Åáµå Éëí~ îÉò

ã~åíÉåáÉåÇç éêÉëáçå~Çç ÇÉ NJJR ëÉÖìåÇçëK m~ê~ ~é~Ö~êI ÖáêÉ Éä ã~åÇç Ü~Åá~ ä~ ÇÉêÉÅÜ~ Ü~ëí~ ä~

éçëáÅáµå ÅçêêÉÅí~

F

K ^ä êÉ~äáò~ê Éëí~ çéÉê~Åáµå éìÉÇÉ

ÑìåÅáçå~ê ÇÉ åìÉîç Éä ëáëíÉã~ ÇÉ ÉåÅÉåÇáÇçI Éëíç Éë

íçí~äãÉåíÉ åçêã~äK i~ Åçêçå~ áåíÉêáçê ~êÇÉ Åçå ã•ñáã~

éçíÉåÅá~X ä~ Åçêçå~ ÉñíÉêáçê Éëí•

~é~Ö~Ç~K i~ Åçêçå~ áåíÉêáçê ~êÇÉ Åçå ã∞åáã~

éçíÉåÅá~X ä~ Åçêçå~ ÉñíÉêáçê Éëí•

~é~Ö~Ç~K pì ãçÇÉêå~ ó ÑìåÅáçå~ä éä~Å~ ÇÉ ÅçÅÅáµåI ÇáëéçåÉ ÇÉ

ìåçë ÖêáÑçë éêçÖêÉëáîçë èìÉ äÉ éÉêãáíÉå ÉåÅçåíê~ê ÉåíêÉ ä~

ää~ã~ ã•ñáã~ ó ä~ ã∞åáã~ ä~ êÉÖìä~Åáµå åÉÅÉë~êá~ K içë èìÉã~ÇçêÉë ÇÉ íêáéäÉ ää~ã~ ó Öê~å èìÉã~Ççê ÇÉ íêáéäÉ

ää~ã~ ëçå ãìó éê•ÅíáÅçë ó ŵãçÇçë é~ê~ ÅçÅáå~ê Åçå

é~ÉääÉê~ëI t

çâ ÅÜáåç EíçÇ~ Åä~ëÉ ÇÉ éä~íçë ~ ëá•íáÅçëF ÉíÅK pá ëì ÉåÅáãÉê~ Éëí• Éèìáé~Ç~ Åçå ìå Öê~å èìÉã~Ççê ÇÉ

íêáéäÉ ää~ã~I ÇáëéçåÇê• ÇÉ ìå ÖêáÑç èìÉ äÉ éÉêãáíÉ Åçåíêçä~ê

ä~ ää~ã~ áåíÉêáçê ó ÉñíÉêáçê ÇÉ Ñçêã~ áåÇÉéÉåÇáÉåíÉI ÉëíÉ

êÉîçäìÅáçå~êáç ëáëíÉã~ äÉ éÉêãáíÉ ëÉäÉÅÅáçå~ê ÉåíêÉ ìå

~ãéäáç ~Ä~åáÅç ÇÉ éçíÉåÅá~ëK aÉëÅêáéÅáµå ÇÉ

ÑìåÅáçå~ãáÉåíç cáÖK PK bä ìëç ÇÉä ~é~ê~íç ~ Ö~ë éêçÇìÅÉ Å~äçê ó ÜìãÉÇ~Ç Éå Éä

äçÅ~ä ÇçåÇÉ Éëí• áåëí~ä~ÇçK aÉÄÉ ~ëÉÖìê~êëÉ ìå~ ÄìÉå~

îÉåíáä~Åáµå ÇÉ ä~ ÅçÅáå~W ã~åíÉåÉê ~ÄáÉêíçë äçë çêáÑáÅáçë ÇÉ

îÉåíáä~Åáµå å~íìê~äI ç áåëí~ä~ê ìå Çáëéçëáíáîç ÇÉ îÉåíáä~Åáµå

ãÉÅ•åáÅ~ EÅ~ãé~å~ Éñíê~Åíçê~FK

TN

Durante los primeros usos es normal el desprendimiento de olores.

bä ìëç Åçåíáåì~Çç ÇÉ ëì ~é~ê~íç éìÉÇÉ êÉèìÉêáê ìå~

îÉåíáä~Åáµå ~ÇáÅáçå~äI éçê ÉàÉãéäç ~Äêáê ìå~ îÉåí~å~ Eëáå

éêçîçÅ~ê ÅçêêáÉåíÉëF ç áåÅêÉãÉåí~ê ä~ éçíÉåÅá~ ÇÉ ä~

îÉåíáä~Åáµå ãÉÅ•åáÅ~ ëá ÉñáëíÉK

Una llama de color naranja es normal y ocurre cuando hay polvo en el ambiente, se ha producido un derrame de líquidos, etc.

aá•ãÉíêç êÉÅáéáÉåíÉë ~ÅçåëÉà~Ççë

pÉÖ∫å ãçÇÉäçë nrbj^alo qêáéäÉ ää~ã~W jðkfjl Õ ob`fmfbkqb

[ OO Åã jžufjl Õ ob`fmfbkqb

[ OO Åã dê~å èìÉã~Ççê íêáéäÉ ää~ã~ o•éáÇçW pÉãáJJê•éáÇçW

^ìñáäá~êW

OO Åã

NQ Åã

NO Åã

OS Åã

OM Åã

NQ Åã

m~êêáää~ë pìéäÉíçêá~ë

cáÖK QK cáÖK RK pÉÖ∫å ãçÇÉäçI ëì éä~Å~ ÇÉ ÅçÅÅáµå éìÉÇÉ áåÅäìáê ìå

ëìéäÉãÉåíç ÇÉ é~êêáää~I áãéêÉëÅáåÇáÄäÉ Éå Éä èìÉã~Ççê

ÇÉ íêáéäÉ ää~ã~ ç dê~å èìÉã~Ççê ÇÉ íêáéäÉ ää~ã~ é~ê~

êÉÅáéáÉåíÉë ÇÉ Çá•ãÉíêç ã~óçê ÇÉ OS ÅãI éä~åÅÜ~ë ÇÉ

~ë~ÇçI Å~òìÉä~ë ÇÉ Ä~êêç ó Éå íçÇ~ Åä~ëÉ ÇÉ êÉÅáéáÉåíÉë

ŵåÅ~îçë E t

çâ ÅÜáåçI ÉíÅKKKF cáÖK QK aÉÄáÇç ~ ä~ë ~äí~ë

íÉãéÉê~íìê~ë ~äÅ~åò~Ç~ë éçê Éëí~ë é~êêáää~ë ëìéäÉíçêá~ë

Çìê~åíÉ Éä éêçÅÉëç ÇÉ ÅçÅÅáµåI ÉîáíÉ ä~ ã~åáéìä~ÅáµåI

ÒéÉäáÖêç ÇÉ èìÉã~Çìê~ëÒK m~êêáää~ Å~ÑÉíÉê~W pÉÖ∫å ãçÇÉäçI ëì éä~Å~ ÇÉ ÅçÅÅáµå

éìÉÇÉ áåÅäìáê ìå ëìéäÉãÉåíç ÇÉ é~êêáää~ Å~ÑÉíÉê~I

ÉñÅäìëáî~ãÉåíÉ é~ê~ Éä èìÉã~Ççê ~ìñáäá~ê Åçå

êÉÅáéáÉåíÉë ÇÉ Çá•ãÉíêç ãÉåçê ÇÉ NM ÅãK cáÖK RK pá åç

ÑìÉëÉ ~ë∞ Éä ëÉêîáÅáç í¨ÅåáÅç ÇÉ ä~ ã~êÅ~ ÇáëéçåÉ ÇÉ Éëí~ë

é~êêáää~ë Å~ÑÉíÉê~ë Åçå Éä ŵÇáÖç NUQOMMK bä Ñ~ÄêáÅ~åíÉ ÇÉÅäáå~ Åì~äèìáÉê êÉëéçåë~ÄáäáÇ~Ç ëá åç

ìíáäáò~ ç ìíáäáò~ áåÅçêêÉÅí~ãÉåíÉ Éëí~ë é~êêáää~ë

~ÇáÅáçå~äÉëK

TO

`çåëÉàçë ÇÉ

ÅçÅáå~Çç

bëíçë ÅçåëÉàçë ëçå çêáÉåí~íáîçë dê~å èìÉã~Ççê

ÇÉ íêáéäÉ

ää~ã~

Triple flame o•éáÇç jìó ÑìÉêíÉ cìÉêíÉ eÉêîáêI ÅçÅÉêI ~ë~êI Ççê~êI

é~Éää~ëI ÅçãáÇ~ ~ëá•íáÅ~

E t

çâFK bëÅ~äçéÉI ÄáëíÉÅI íçêíáää~I

Ñêáíìê~ëK jÉÇáç iÉåíç oÉÅ~äÉåí~ê ó ã~åíÉåÉê Å~äáÉåíÉëW mä~íçë éêÉé~ê~ÇçëI éä~íçë

ÅçÅáå~ÇçëK aÉëÅçåÖÉä~êK pÉãáJê•éáÇç

^ìñáäá~ê m~í~í~ë î~éçêI îÉêÇìê~ë

ÑêÉëÅ~ëI éçí~àÉëI é~ëí~ëK

`çÅÉêW dìáëçëI ~êêçò Åçå

äÉÅÜÉI Å~ê~ãÉäçK

^êêçòI ÄÉÅÜ~ãÉäI

ê~ÖçìíK aÉëÅçåÖÉä~ê ó

ÅçÅÉê ÇÉëé~ÅáçW iÉÖìãÄêÉëI

Ñêìí~ëI éêçÇìÅíçë

ÅçåÖÉä~ÇçëK

`çÅÅáµå s~éçêW mÉëÅ~ÇçI

îÉêÇìê~ëK oÉÅ~äÉåí~ê ó ã~åíÉåÉê Å~äáÉåíÉëW

éä~íçë ÅçÅáå~Ççë ó Ü~ÅÉê Öìáëçë

ÇÉäáÅ~ÇçëK e~ÅÉêLÑìåÇáêW j~åíÉèìáää~I

ÅÜçÅçä~íÉI

ÖÉä~íáå~K

TP

^ÇîÉêíÉåÅá~ë ÇÉ ìëç êÉëéÉÅíç ÇÉä

ÅçÅáå~Çç kl

kç ìíáäáÅÉ êÉÅáéáÉåíÉë éÉèìÉ¥çë

Éå èìÉã~ÇçêÉë Öê~åÇÉëK i~

ää~ã~ åç ÇÉÄÉ íçÅ~ê äçë

ä~íÉê~äÉë ÇÉä êÉÅáéáÉåíÉK

ríáäáÅÉ ëáÉãéêÉ êÉÅáéáÉåíÉë

~éêçéá~Ççë ~ Å~Ç~ èìÉã~ÇçêI

~ë∞ Éîáí~ê• ìå Åçåëìãç

ÉñÅÉëáîç ÇÉ Ö~ë ó ã~åÅÜ~Çç

ÇÉ äçë êÉÅáéáÉåíÉëK kç ÅçÅáåÉ ëáå í~é~ ç Åçå ¨ëí~

ÇÉëéä~ò~Ç~I ëÉ ÇÉëéÉêÇáÅá~

é~êíÉ ÇÉ ä~ ÉåÉêÖ∞~K mçåÖ~ ëáÉãéêÉ ä~ í~é~ K kç ìíáäáÅÉ êÉÅáéáÉåíÉë Åçå

ÑçåÇçë áêêÉÖìä~êÉëI ~ä~êÖ~å

Éä íáÉãéç ÇÉä ÅçÅáå~Çç ó

~ìãÉåí~å Éä Åçåëìãç ÇÉ

ÉåÉêÖ∞~K kç ÅçäçèìÉ Éä êÉÅáéáÉåíÉ

ÇÉëéä~ò~Çç ëçÄêÉ Éä èìÉã~ÇçêI

éçÇê∞~ îçäÅ~êK kç ìíáäáÅÉ

êÉÅáéáÉåíÉë ÇÉ Öê~å Çá•ãÉíêç Éå

äçë èìÉã~ÇçêÉë ÅÉêÅ~åçë ~ äçë

ã~åÇçëI èìÉ ìå~ îÉò

ÅÉåíê~Ççë Éå Éä èìÉã~Ççê

éìÉÇÉå ääÉÖ~ê ~ íçÅ~êäçë ç

~ÅÉêÅ~êëÉ í~åíç èìÉ ÉäÉîÉ ä~

íÉãéÉê~íìê~ Éå Éë~ òçå~ ó

éìÉÇ~ Å~ìë~ê Ç~¥çëK kç ÅçäçèìÉ äçë êÉÅáéáÉåíÉë

ÇáêÉÅí~ãÉåíÉ ëçÄêÉ Éä

èìÉã~Ççê ríáäáÅÉ ëµäç çää~ëI ë~êíÉåÉë ó

Å~òìÉä~ë Åçå ÑçåÇç éä~åç ó

ÖêìÉëç K

`çäçèìÉ Éä êÉÅáéáÉåíÉ ÄáÉå

ÅÉåíê~Çç É èìÉã~ÇçêK

`çäçèìÉ Éä êÉÅáéáÉåíÉ

ëçÄêÉ ä~ é~êêáää~ K

^ëÉÖ∫êÉëÉ ÇÉ èìÉ ä~ë é~êêáää~ë

ó í~é~ë ÇÉ äçë èìÉã~ÇçêÉë

Éëí¨å ÄáÉå ÅçäçÅ~Ççë ~åíÉë ÇÉ

ëì ìëçK kç ìíáäáÅÉ éÉëçë ÉñÅÉëáîçëI åá

ÖçäéÉÉ ä~ éä~Å~ ÇÉ ÅçÅÅáµå Åçå

çÄàÉíçë éÉë~ÇçëK kç ìíáäáÅÉ Ççë èìÉã~ÇçêÉë ç

ÑìÉåíÉë ÇÉ Å~äçê é~ê~ ìå ëçäç

êÉÅáéáÉåíÉK j~åÉàÉ äçë êÉÅáéáÉåíÉë Åçå

ÅìáÇ~Çç ëçÄêÉ ä~ éä~Å~ ÇÉ

ÅçÅÅáµåK bîáíÉ ä~ ìíáäáò~Åáµå ÇÉ éä~åÅÜ~ë

ÇÉ ~ë~ÇçI Å~òìÉä~ë ÇÉ Ä~êêçI

ÉíÅKKK éêçäçåÖ~Ç~ãÉåíÉ ~

ã•ñáã~ éçíÉåÅá~K bå Å~ëç ÇÉ ~é~ê~íçë ÇÉ Åêáëí~ä

íÉãéä~ÇçI ìíáäáÅÉ ìå ëçäç

êÉÅáéáÉåíÉ éçê èìÉã~ÇçêK ríáäáÅÉ ä~ é~êêáää~ ëìéäÉíçêá~ Éå

äçë èìÉã~ÇçêÉë ÇÉ íêáéäÉ ää~ã~K

TQ

kçêã~ë ÇÉ ìëç é~ê~ ~ÅÉêç W äáãéáÉò~ ó

ÅçåëÉêî~Åáµå kl pð

kl ìëÉ åìåÅ~ éêçÇìÅíçë

~Äê~ëáîçë I çÄàÉíçë Åçêí~åíÉëI

Éëíêçé~àçë ÇÉ ~ÅÉêçI ÅìÅÜáääçë I

ÉíÅKKK é~ê~ èìáí~ê êÉëíçë ÇÉ

ÅçãáÇ~ ÉåÇìêÉÅáÇçë Éå ä~

éä~Å~ ÇÉ ÅçÅÅáµåI é~êêáää~ëI

èìÉã~ÇçêÉë åá éä~Å~ë

Éä¨ÅíêáÅ~ëK pá ëì éä~Å~ ÇÉ ÅçÅÅáµåI éçëÉÉ

ìå é~åÉä ÇÉ Åêáëí~äK kç ìíáäáÅÉ ìå ÅìÅÜáääçI ê~ëèìÉí~

ç ëáãáä~ê é~ê~ äáãéá~ê ä~ ìåáµå

Åçå Éä ãÉí~äK kl ìíáäáÅÉ ã•èìáå~ë èìÉ

äáãéá~å ~ î~éçê Éå ä~ éä~Å~ ÇÉ

ÅçÅÅáµåI éçÇê∞~ Ç~¥~êä~K kl ÇÉàÉ ä∞èìáÇçë •ÅáÇçë

Eòìãçë ÇÉ äáãµåI îáå~ÖêÉI ÉíÅKKF

ëçÄêÉ ä~ éä~Å~ ÇÉ ÅçÅÅáµåK bîáíÉ Éå äç éçëáÄäÉ Éä Åçåí~Åíç

ÇÉ ë~ä Åçå ä~ ëìéÉêÑáÅáÉ ÇÉ ä~

éä~Å~ Éä¨ÅíêáÅ~K rå~ îÉò Ñê∞ç Éä ~é~ê~íç ìíáäáÅÉ

ìå~ Éëéçåà~I ~Öì~ ó à~ĵå K

Después de cada uso, limpiar la superficie de los respectivos

elementos del quemador una vez se haya enfriado. Si se dejan restos (alimentos recocidos, gotas de grasa, etc.),

por mínimos que sean, se

incrustarán en la superficie y serán luego más difíciles de

eliminar.

m~ê~ ã~åíÉåÉê äáãéáçë äçë

èìÉã~ÇçêÉë ó ä~ë é~êêáää~ë

ÇÉÄÉå äáãéá~êëÉ

éÉêáµÇáÅ~ãÉåíÉ

ëìãÉêÖá¨åÇçäçë Éå ~Öì~

à~Äçåçë~ ó Ñêçí•åÇçäçë Åçå ìå

ÅÉéáääç åç ãÉí•äáÅç Åçå Éä Ñáå ÇÉ

èìÉ ~ÖìàÉêçë ó ê~åìê~ë Éëí¨å

éÉêÑÉÅí~ãÉåíÉ äáÄêÉë é~ê~

éêçéçêÅáçå~ê ìå~ ää~ã~

ÅçêêÉÅí~K pÉèìÉ ä~ë í~é~ë ÇÉ äçë

èìÉã~ÇçêÉë ó é~êêáää~ë ëáÉãéêÉ

èìÉ ëÉ Ü~ó~å ãçà~ÇçK

Al acabar la limpieza, secar todos los elementos del quemador junto con el cuerpo correspondiente. El anillo y la tapa del quemador deben

quedar encajados al colocarlos sobre el cuerpo del quemador.

La humedad y una posición

incorrecta de los respectivos

elementos del quemador repercuten

de la llama que se genera. bå Å~ëç ÇÉ èìÉ ëì ~é~ê~íç

ÇáëéçåÖ~ ÇÉ èìÉã~ÇçêÉë ÇÉ

ìå~ ëçä~ éáÉò~ EjçåçÄäçÅâFI

ÅÉêÅáµêÉëÉ ÇÉ èìÉ Éëí¨å

éÉêÑÉÅí~ãÉåíÉ ëÉÅçëI ~åíÉë ÇÉ

ëì éêµñáã~ ìíáäáò~ÅáµåK aÉÄáÇç ~ ä~ë ~äí~ë íÉãéÉê~íìê~ë èìÉ ÇÉÄÉ ëçéçêí~ê ä~ í~é~ ÇÉä ~êç ÇÉ ëì èìÉã~Ççê ÇÉ íêáéäÉ ää~ã~ ó

ä~ë òçå~ë ÇÉ ~ÅÉêç áåçñáÇ~ÄäÉ ÅçãçW Öê~ëÉê~ëI Åçåíçêåç èìÉã~ÇçêÉëI ÉíÅKKKK Åçå Éä íáÉãéç ääÉÖ~å ~

ÇÉÅçäçê~êëÉ Éë kloj^i I ä∞ãéáÉä~ë ÇÉëéì¨ë ÇÉ Å~Ç~ ìëç ó Åçå ìå éêçÇìÅíç ~éêçéá~Çç é~ê~ ~ÅÉêç

áåçñáÇ~ÄäÉK aÉëéì¨ë ÇÉ ä~î~ê ä~ë é~êêáää~ë ë¨èìÉä~ë ÅçãéäÉí~ãÉåíÉ ~åíÉë ÇÉ îçäîÉê ~ ÅçÅáå~ê Åçå Éää~ëK i~ éêÉëÉåÅá~ ÇÉ Öçí~ë ÇÉ ~Öì~ ç òçå~ë Ü∫ãÉÇ~ë ~ä ÅçãáÉåòç ÇÉ ä~ ÅçÅÅáµå éìÉÇÉ çÅ~ëáçå~ê

ÉîÉåíì~äÉë éìåíçë ÇÉ ÇÉíÉêáçêç ÇÉä Éëã~äíÉK pá ä~ë é~êêáää~ë ÇÉ ëì éä~Å~ ÇÉ ÅçÅÅáµå ÇáëéçåÉ ÇÉ ìåçë í~Åçë ÇÉ Öçã~I íÉåÖ~ ÅìáÇ~Çç Åì~åÇç äçë

äáãéáÉI Éëíçë éçÇê∞~å ëçäí~êëÉ èìÉÇ~åÇç ä~ é~êêáää~ ÇÉëéêçíÉÖáÇ~ ó ê~ó~ê ä~ éä~Å~ ÇÉ ÅçÅÅáµåK bä äáãéá~Ççê ÇÉ áåçñáÇ~ÄäÉ åç ëÉ ÇÉÄÉ ìíáäáò~ê Éå ä~ òçå~ ÇÉ ~äêÉÇÉÇçê ÇÉ äçë ã~åÇçëK i~ë áåÇáÅ~ÅáçåÉë

EëÉêáÖê~Ñ∞~F ëÉ éìÉÇÉå Äçêê~êK

TR

kçêã~ë ÇÉ ìëç é~ê~ Åêáëí~ä W äáãéáÉò~ ó

ÅçåëÉêî~Åáµå kl pð

kç ìíáäáÅÉ ÇÉíÉêÖÉåíÉë Éå éçäîçI

ëéê~óë é~ê~ äáãéáÉò~ ÇÉ Üçêåçë

ç Éëéçåà~ë ~Äê~ëáî~ë èìÉ

éìÉÇ~å ê~ó~ê Éä îáÇêáçK kìåÅ~ ÉãéäÉÉ çÄàÉíçë

éìåò~åíÉë í~äÉë Åçãç

Éëíêçé~àçë ãÉí•äáÅçë ç

ÅìÅÜáääçë é~ê~ èìáí~ê êÉëíçë ÇÉ

~äáãÉåíçë ÉåÇìêÉÅáÇçë ëçÄêÉ ä~

ëìéÉêÑáÅáÉK kç ìíáäáÅÉ ìå ÅìÅÜáääçI ê~ëèìÉí~

ç ëáãáä~ê é~ê~ äáãéá~ê ä~ ìåáµå

ÇÉä Åêáëí~ä Åçå äçë

ÉãÄÉääÉÅÉÇçêÉë ÇÉ äçë

èìÉã~ÇçêÉë ç Åçå äçë éÉêÑáäÉë

ÉãÄÉääÉÅÉÇçêÉë ãÉí•äáÅçëK kç ÇÉëäáÅÉ ëçÄêÉ Éä îáÇêáç äçë

êÉÅáéáÉåíÉëI ó~ èìÉ éìÉÇÉ

ê~ó~êäçK ^ëáãáëãçI ÉîáíÉ Å~∞Ç~ë

ÇÉ çÄàÉíçë Çìêçë ç

éìåíá~ÖìÇçë ëçÄêÉ Éä Åêáëí~äK kç ÖçäéÉÉ ä~ éä~Å~ ÇÉ ÅçÅÅáµå

éçê åáåÖìåç ÇÉ ëìë Å~åíçëK içë Öê~åçë ÇÉ ~êÉå~I éçê

ÉàÉãéäç éêçÅÉÇÉåíÉë ÇÉ ä~

äáãéáÉò~ ÇÉ Üçêí~äáò~ë ó

îÉêÇìê~ëI ê~ó~å ä~ ëìéÉêÑáÅáÉ

ÇÉä Åêáëí~äK m~ê~ ä~ ÅçåëÉêî~Åáµå ÇÉä îáÇêáç

ÉãéäÉÉ ìå~ Éëéçåà~ à~Äçåçë~I

éÉêç ëµäç Åì~åÇç Éä ~é~ê~íç

Éëí¨ Ñê∞çK

Después de cada uso, limpiar la superficie de los respectivos

elementos del quemador una vez se haya enfriado. Si se dejan restos (alimentos recocidos, gotas de grasa, etc.),

por mínimos que sean, se

incrustarán en la superficie y serán luego más difíciles de

eliminar.

m~ê~ ã~åíÉåÉê äáãéáçë äçë

èìÉã~ÇçêÉë ó ä~ë é~êêáää~ë

ÇÉÄÉå äáãéá~êëÉ

éÉêáµÇáÅ~ãÉåíÉ

ëìãÉêÖá¨åÇçäçë Éå ~Öì~

à~Äçåçë~ ó Ñêçí•åÇçäçë Åçå ìå

ÅÉéáääç åç ãÉí•äáÅç Åçå Éä Ñáå ÇÉ

èìÉ ~ÖìàÉêçë ó ê~åìê~ë Éëí¨å

éÉêÑÉÅí~ãÉåíÉ äáÄêÉë é~ê~

éêçéçêÅáçå~ê ìå~ ää~ã~

ÅçêêÉÅí~K pÉèìÉ ä~ë í~é~ë ÇÉ äçë

èìÉã~ÇçêÉë ó é~êêáää~ë ëáÉãéêÉ

èìÉ ëÉ Ü~ó~å ãçà~ÇçK

Al acabar la limpieza, secar todos los elementos del quemador junto con el cuerpo correspondiente. El anillo y la tapa del quemador deben

quedar encajados al colocarlos sobre el cuerpo del quemador.

La humedad y una posición

incorrecta de los respectivos

elementos del quemador repercuten

de la llama que se genera. bå Å~ëç ÇÉ èìÉ ëì ~é~ê~íç

ÇáëéçåÖ~ ÇÉ èìÉã~ÇçêÉë ÇÉ

ìå~ ëçä~ éáÉò~ EjçåçÄäçÅâFI

ÅÉêÅáµêÉëÉ ÇÉ èìÉ Éëí¨å

éÉêÑÉÅí~ãÉåíÉ ëÉÅçëI ~åíÉë ÇÉ

ëì éêµñáã~ ìíáäáò~ÅáµåK qÉåÖ~ ÅìáÇ~Çç Åçå äçë í~Åçë ÇÉ ä~ë é~êêáää~ë Åì~åÇç ä~ë äáãéáÉI Éëíçë éçÇê∞~å ëçäí~êëÉ ó ê~ó~ê Éä

Åêáëí~ä Åçå ä~ é~êêáää~ Éå ëì éêµñáã~ ìíáäáò~ÅáµåK aÉëéì¨ë ÇÉ ä~î~ê ä~ë é~êêáää~ë ë¨èìÉä~ë ÅçãéäÉí~ãÉåíÉ ~åíÉë ÇÉ îçäîÉê ~ ÅçÅáå~ê Åçå Éää~ëI ä~

éêÉëÉåÅá~ ÇÉ Öçí~ë ÇÉ ~Öì~ ç òçå~ë Ü∫ãÉÇ~ë ~ä ÅçãáÉåòç ÇÉ ä~ ÅçÅÅáµå éìÉÇÉ çÅ~ëáçå~ê

ÉîÉåíì~äÉë éìåíçë ÇÉ ÇÉíÉêáçêç ÇÉä Éëã~äíÉK

TS

páíì~ÅáçåÉë ~åµã~ä~ë

kç ëáÉãéêÉ Ü~ó èìÉ ää~ã~ê ~ä ëÉêîáÅáç ÇÉ ~ëáëíÉåÅá~

í¨ÅåáÅ~K bå ãìÅÜçë Å~ëçëI rÇK ãáëãç éìÉÇÉ êÉãÉÇá~êäçK i~ ëáÖìáÉåíÉ í~Ää~ ÅçåíáÉåÉ ~äÖìåçë ÅçåëÉàçëK kçí~ áãéçêí~åíÉW pµäç Éä éÉêëçå~ä ~ìíçêáò~Çç ÇÉ åìÉëíêç pÉêîáÅáç q¨ÅåáÅç

éìÉÇÉ ÉÑÉÅíì~ê íê~Ä~àçë Éå Éä ëáëíÉã~ ÑìåÅáçå~ä Ö~ë ó

Éä¨ÅíêáÅçK finì¨ é~ë~KKK

KKKëá Éä ÑìåÅáçå~ãáÉåíç Éä¨ÅíêáÅç

ÖÉåÉê~ä Éëí• ~îÉêá~Çç\

`~ìë~ éêçÄ~ÄäÉ

JJcìëáÄäÉ ÇÉÑÉÅíìçëçK

JJbä ~ìíçã•íáÅç ç ìå ÇáÑÉêÉåÅá~ä

Ü~ éçÇáÇç Çáëé~ê~êëÉK oÉãÉÇáç

JJ`çåíêçä~ê Éä ÑìëáÄäÉ Éå ä~ Å~à~

ÖÉåÉê~ä ÇÉ ÑìëáÄäÉë ó Å~ãÄá~êäç

ëá Éëí~ ~îÉêá~ÇçK

JJ`çãéêçÄ~ê Éå ä~ Å~à~ ÖÉåÉê~ä

ÇÉ Éåíê~Ç~ ëá ëÉ Ü~ Çáëé~ê~Çç

Éä ~ìíçã•íáÅç ç ìå ÇáÑÉêÉåÅá~äK

KKKëá Éä ÉåÅÉåÇáÇç Éä¨ÅíêáÅç

åç ÑìåÅáçå~\

KKKëá ä~ ää~ã~ ÇÉ äçë

èìÉã~ÇçêÉë åç Éë

ìåáÑçêãÉ\

KKKëá Éä Ñäìàç ÇÉ Ö~ë åç é~êÉÅÉ

åçêã~ä ç åç ë~äÉ Ö~ë\

JJmìÉÇÉå Éñáëíáê êÉëáÇìçë ÇÉ

~äáãÉåíçë ç ÇÉ äáãéáÉò~ ÉåíêÉ

ä~ë Äìà∞~ë ó äçë èìÉã~ÇçêÉëK

JJiçë èìÉã~ÇçêÉë Éëí•å

ãçà~ÇçëK

JJi~ë í~é~ë ÇÉä èìÉã~Ççê

Éëí•å ã~ä ÅçäçÅ~Ç~ëK

JJi~ë ÇáÑÉêÉåíÉë é~êíÉë ÇÉä

èìÉã~Ççê Ü~å ëáÇç ÅçäçÅ~Ç~ë

áåÅçêêÉÅí~ãÉåíÉK

JJi~ë ê~åìê~ë ÇÉ ë~äáÇ~ ÇÉ Ö~ë

ÇÉ äçë èìÉã~ÇçêÉë Éëí•å

ëìÅá~ëK

JJmìÉÇÉ èìÉ Éä èìÉã~Ççê åç

ëÉ ÉåÅìÉåíêÉ éÉêÑÉÅí~ãÉåíÉ

ëÉÅçK

JJbëí¨ ÅÉêê~Çç Éä é~ëç ÇÉ Ö~ë

ÇÉÄáÇç ~ ää~îÉë áåíÉêãÉÇá~ëK

JJpá Éä Ö~ë éêçîáÉåÉ ÇÉ ìå~

JJbä Éëé~Åáç ÉåíêÉ Äìà∞~ ó

èìÉã~Ççê ÇÉÄÉ ëÉê

ÅìáÇ~Ççë~ãÉåíÉ äáãéá~ÇçK

JJpÉÅ~ê ÅìáÇ~Ççë~ãÉåíÉ ä~ë

í~é~ë ÇÉä èìÉã~ÇçêK

JJ`çãéêìÉÄÉ èìÉ ä~ë í~é~ë

Ü~å ëáÇç ÄáÉå ÅçäçÅ~Ç~ëK

JJpáí∫É ÅçêêÉÅí~ãÉåíÉ ä~ë

ÇáÑÉêÉåíÉë éáÉò~ëK

JJiáãéáÉ ä~ë ê~åìê~ë ÇÉ ë~äáÇ~

ÇÉ Ö~ë ÇÉ äçë èìÉã~ÇçêÉëK

JJmêçÅÉÇ~ ~ä ëÉÅ~Çç ÇÉ ìå~

Ñçêã~ ã•ë Éñ~ìëíáî~ EéçåÖ~

ÉëéÉÅá~ä ÅìáÇ~Çç Éå äçë

èìÉã~ÇçêÉë ÇÉ ìå~ ëçä~

éáÉò~FK

JJ

Abrir las posibles llaves intermedias

K

JJ

Cambie la bombona por una llena

K

KKKëá Ü~ó çäçê ~ Ö~ë Éå Éä êÉÅáåíç

ÇÉ ä~ ÅçÅáå~\

î~Å∞~K

JJ^äÖ∫å ÖêáÑç Éëí• ~ÄáÉêíçK

JJmçëáÄäÉ ÑìÖ~ Éå Éä

~Åçéä~ãáÉåíç ÇÉ ä~ ÄçãÄçå~K

JJmêçÅÉÇ~ ~ ÅçãéêçÄ~êäçK

JJ`ÉêÅáµêÉëÉ ÇÉ èìÉ Éä

~Åçéä~ãáÉåíç Éëí• ÅçêêÉÅíçK

KKKëá åç ÑìåÅáçå~å ä~ë

ëÉÖìêáÇ~ÇÉë ÇÉ äçë ÇáÑÉêÉåíÉë

èìÉã~ÇçêÉë\

JJkç Ü~ ã~åíÉåáÇç

ëìÑáÅáÉåíÉãÉåíÉ éêÉëáçå~Çç Éä

ã~åÇçK

JJbëí•å ëìÅá~ë ä~ë ê~åìê~ë ÇÉ

ë~äáÇ~ ÇÉ Ö~ë ÇÉ äçë

èìÉã~ÇçêÉëK

JJrå~ îÉò ÉåÅÉåÇáÇç Éä

èìÉã~ÇçêI ã~åíÉåÖ~ Éä

ã~åÇç éêÉëáçå~Çç ìåçë

ëÉÖìåÇçë ã•ëK

JJiáãéáÉ ä~ë ê~åìê~ë ÇÉ ë~äáÇ~

ÇÉ Ö~ë ÇÉ äçë èìÉã~ÇçêÉëK

TT

bå Å~ëç ÇÉ ää~ã~ê ~ åìÉëíêç pÉêîáÅáç q¨ÅåáÅçI ë∞êî~ëÉ áåÇáÅ~êW b JJ ko ca bëí~ë áåÇáÅ~ÅáçåÉë ÑáÖìê~å Éå ä~ éä~Å~ ÇÉ Å~ê~ÅíÉê∞ëíáÅ~ë ÇÉ ëì ~é~ê~íçI ëáíì~Ç~ Éå ä~

é~êíÉ áåÑÉêáçê ÇÉ ëì éä~Å~ ÇÉ ÅçÅÅáµåK

`çåÇáÅáçåÉë ÇÉ Ö~ê~åí∞~

i~ë ÅçåÇáÅáçåÉë ÇÉ Ö~ê~åí∞~ ~éäáÅ~ÄäÉë ~ ÉëíÉ ~é~ê~íç ëçå

ä~ë Éëí~ÄäÉÅáÇ~ë éçê ä~ êÉéêÉëÉåí~Åáµå ÇÉ åìÉëíê~ ÉãéêÉë~

Éå Éä é~∞ë ÇçåÇÉ ëÉ Ü~ó~ ÉÑÉÅíì~Çç ä~ Åçãéê~K pá ëÉ

ÇÉëÉ~I Éä îÉåÇÉÇçê ~ä èìÉ ëÉ äÉ Ü~ó~ Åçãéê~Çç Éä ~é~ê~íç

Éëí~ê• Éå íçÇç ãçãÉåíç ÇáëéìÉëíç ~ Ñ~Åáäáí~ê ÇÉí~ääÉë ~ä

êÉëéÉÅíçK bå Åì~äèìáÉê Å~ëçI é~ê~ Ü~ÅÉê ìëç ÇÉ ä~ Ö~ê~åí∞~

Ü~Äê• èìÉ éêÉëÉåí~ê Éä ÅçãéêçÄ~åíÉ ÇÉ Åçãéê~K oÉëÉêî~Çç Éä ÇÉêÉÅÜç ÇÉ ãçÇáÑáÅ~ÅáçåÉëK

TU

bëíáã~ÇçE~F `äáÉåíÉI

^Öê~ÇÉÅÉãçë ~ ÅçåÑá~å´~ ÇÉéçëáí~Ç~ É åµë É ÑÉäáÅáí~ãçëJäÜÉ éÉä~ ëì~ ÉëÅçäÜ~K bëíÉ

éê•íáÅçI ãçÇÉêåç É ÑìåÅáçå~ä ~é~êÉäÜç Éëí• Ñ~ÄêáÅ~Çç Åçã ã~íÉêá~áë ÇÉ éêáãÉáê~

èì~äáÇ~ÇÉ èìÉ Ñçê~ã ëìÄãÉíáÇçë ~ ìã êáÖçêçëç `çåíêçäç Ç~ nì~äáÇ~ÇÉ Çìê~åíÉ íçÇç ç

éêçÅÉëëç ÇÉ Ñ~ÄêáÅ~´©çI ÄÉã Åçãç ãÉíáÅìäçë~ãÉåíÉ íÉëí~Ççë é~ê~ èìÉ ç éêçÇìíç

éçëë~ ë~íáëÑ~òÉê íçÇ~ë ~ë ÉñáÖÆåÅá~ë ÇÉ ìã~ ÅçòÉÇìê~ éÉêÑÉáí~K nìÉáê~I éçê Ñ~îçêI äÉê ~íÉåí~ãÉåíÉ É ëÉÖìáê Éëí~ë ëáãéäÉë áåëíêì´πÉë é~ê~ éçÇÉê

Ö~ê~åíáê ÉñÅÉäÉåíÉë êÉëìäí~Ççë ÇÉëÇÉ ~ éêáãÉáê~ ìíáäáò~´©çK `çåí¨ã áãéçêí~åíÉë

áåÑçêã~´πÉë ÇÉ ìëçI ëÉÖìê~å´~ É ã~åìíÉå´©çK aìê~åíÉ ç íê~åëéçêíÉI çë åçëëçë éêçÇìíçë åÉÅÉëëáí~ã ÇÉ ìã~ ÉãÄ~ä~ÖÉã éêçíÉÅíçê~

ÉÑáÅ~òK kÉëíÉ ëÉåíáÇçI é~ê~ ~Åíì~ê ÇÉ Ñçêã~ êÉëéÉáíçë~ é~ê~ Åçã ç ãÉáç ~ãÄáÉåíÉI å~

ÉãÄ~ä~ÖÉã ìíáäáò~ãçë ìåáÅ~ãÉåíÉ ç ã~íÉêá~ä áãéêÉëÅáåÇ∞îÉäI ç èì~ä ¨ íçí~äãÉåíÉ

êÉÅáÅä•îÉäK sçÅÆ éçÇÉ áÖì~äãÉåíÉ ÅçåíêáÄìáê é~ê~ ~ ÅçåëÉêî~´©ç Çç ãÉáç ~ãÄáÉåíÉ

ä~å´~åÇç ç ã~íÉêá~ä Ç~ ÉãÄ~ä~ÖÉã åç ÅçåíÉåíçê éêÉîáëíç é~ê~ ç ÉÑÉáíçK iÉãÄêÉJëÉ í~ãĨã èìÉ ç µäÉçLÖçêÇìê~ë ìíáäáò~Ççë å©ç ÇÉîÉã ëÉê ÇáêÉÅí~ãÉåíÉ

ä~å´~Ççë åç ä~î~Jäçì´~ëI à• èìÉ éêçÇìòÉã ìã é¨ëëáãç ÉÑÉáíç ãÉáç~ãÄáÉåí~äK aÉáíÉJçë

åìã êÉÅáéáÉåíÉ ÑÉÅÜ~Çç É äÉîÉJç ~í¨ ~ç ÇÉéµëáíç ÇÉ êÉë∞Çìçë ã~áë éêµñáãç çìI å~ ëì~

Ñ~äí~I ä~åÅÉ ç êÉÅáéáÉåíÉ åç ëÉì Å~áñçíÉ ÇÉ äáñç E~Å~Ä~ê• Éã ìã ~íÉêêç Åçåíêçä~ÇçI å©ç

ëÉåÇç ~ ãÉäÜçê ëçäì´©ç ã~ëI éÉäç ãÉåçëI ëÉ Éîáí~ê• ~ éçäìá´©ç Ç~ë •Öì~ëFK sçÅÆ É çë

ëÉìë ÑáäÜçë ~Öê~ÇÉÅÉê©çK ^åíÉë ÇÉ ä~å´~ê èì~äèìÉê ~é~êÉäÜçI áåìíáäáòÉJçK bã ëÉÖìáÇ~I

ÉåíêÉÖìÉJç ~ ìã ÅÉåíêç ÇÉ êÉÅçäÜ~ ÇÉ ã~íÉêá~áë êÉÅáÅä•îÉáëK `çåí~ÅíÉ ~ ëì~

~Çãáåáëíê~´©ç äçÅ~ä é~ê~ çÄíÉê ~ ãçê~Ç~ Çç ÅÉåíêç ã~áë éêµñáãç Ç~ ëì~ Å~ë~K

IMPORTANTE:

Se, contrariamente às nossas expectativas, o aparelho apresentar alg um dano ou se não cumprir com as exigências de qualidade previstas, solicitamos que nos comunique o mais rápido possível. Para que o serviço de garantia seja válido, o aparelho não deverá ter sido manipulado, nem submetido a uma má utilização.

Se o símbolo aparece na placa de características do seu aparelho, siga as seguintes instruçoes:

'% ) &4&.#"-& 0 "1"3&-)0 & &-*.*/& 0 ."5&3*"- %&

&.#"-"(&. %& '03." &$0-D(*$"

45& "1"3&-)0 &45< ."3$"%0 &. $0/'03.*%"%& $0. "

*3&$5*7" 3-"5*7" "04 3&4C%604 %&

&26*1".&/504 &-B$53*$04 & &-&$53D/*$04 8"45&

&-&$53*$"- "/% &-&$530/*$ &26*1.&/5 H !

%*3&$5*7" &45"#&-&$& 0 26"%30 1"3" " $3*"A=0 %& 6.

4*45&." %& 3&$0-)" & 7"-03*;"A=0 %04 &26*1".&/504

64"%04 7<-*%0 &. 50%04 04 45"%04 &.#304 %"

/*=0 6301&*"

TV

UM

`lkqb²al

`çåëÉäÜçë ÇÉ ëÉÖìê~å´~ K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K UN

^ëëáã ¨ ~ ëì~ åçî~ éä~Å~ ÇÉ ÅçÅ´©ç K K K K K K K K K K K K K K K K UP nìÉáã~ÇçêÉë ~ Ö•ë K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K UQ aáßãÉíêç êÉÅçãÉåÇ~Çç é~ê~ çë êÉÅáéáÉåíÉë K K K K K K K K K UR dêÉäÜ~ë ~ÇáÅáçå~áë K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K UR

`çåëÉäÜçë ÇÉ ÅçòÉÇìê~ K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K US

`çåëÉäÜçë é~ê~ ~ ÅçòÉÇìê~ K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K UT kçêã~ë ÇÉ ìëç é~ê~ ~´çW äáãéÉò~

É ÅçåëÉêî~´©ç K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K UU kçêã~ë ÇÉ ìëç é~ê~ îáÇêçW äáãéÉò~

É ÅçåëÉêî~´©ç K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K UV páíì~´πÉë áêêÉÖìä~êÉë K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K VM

`çåÇá´πÉë ÇÉ Ö~ê~åíá~ K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K VN

`çåëÉäÜçë ÇÉ ëÉÖìê~å´~

iÉá~ ~íÉåí~ãÉåíÉ ÉëíÉ ã~åì~ä ÇÉ ìëç é~ê~ ÅçòáåÜ~ê

Åçã ÉëíÉ ~é~êÉäÜç ÇÉ Ñçêã~ ÉÑÉÅíáî~ É ëÉÖìê~K

Todos os trabalhos de instalação, regulação e adaptação

a outro tipo de gás devem ser realizados por um técnico autorizado, respeitando as regulamentações e legislação aplicáveis, bem como o estipulado pelas empresas locais de electricidade e de gás.

Recomenda-se chamar o Serviço Técnico para a adaptação a outro tipo de gás.

-

^åíÉë ÇÉ áåëí~ä~ê ~ ëì~ åçî~ éä~Å~ ÇÉ ÅçÅ´©çI îÉêáÑáèìÉ ëÉ

~ë ãÉÇáÇ~ë ë©ç ~ë ÅçêêÉÅí~ë K

-

^ë áåëíêì´πÉë ëÉÖìáåíÉë ~éÉå~ë ë©ç î•äáÇ~ë é~ê~ çë

é~∞ëÉë Åìàç ë∞ãÄçäç ~é~êÉÅÉ åç ~é~êÉäÜçI ëÉåÇç

åÉÅÉëë•êáç îÉêáÑáÅ~ê ~ë áåëíêì´πÉë í¨ÅåáÅ~ë é~ê~ éçÇÉê

~Ç~éí•Jäç ¶ë ÅçåÇá´πÉë ÇÉ ìíáäáò~´©ç ÇÉ Å~Ç~ é~∞ëK

-

-

Este aparelho foi unicamente concebido para utiliz<ação doméstica, não podendo, por isso, ser utilizado para fins comerciais ou profissionais. Este aparelho não pode ser instalado em iates ou caravans. A garantia apenas será válida caso o aparelho seja utilizado correctamente e para os fins a que se destina.

° áåÇáëéÉåë•îÉä èìÉ ~ äçÅ~äáò~´©ç ÇÉ áåëí~ä~´©ç Çç

~é~êÉäÜç íÉåÜ~ ~ îÉåíáä~´©ç êÉÖìä~ãÉåí~ê Éã éÉêÑÉáíç

Éëí~Çç ÇÉ ìëçK

k©ç éÉêãáí~ èìÉ ç ~é~êÉäÜç ëÉ ëìÄãÉí~ ~ ÑçêíÉë

ÅçêêÉåíÉë ÇÉ ~êI à• èìÉ ëÉ éçÇÉêá~ã ~é~Ö~ê çë

èìÉáã~ÇçêÉëK

bëíÉ ~é~êÉäÜç ë~á Ç~ Ñ•ÄêáÅ~ ÅçåÑáÖìê~Çç é~ê~ ç íáéç ÇÉ

Ö•ë èìÉ ëÉ áåÇáÅ~ å~ éä~Å~ ÇÉ Å~ê~ÅíÉê∞ëíáÅ~ëK pÉ Ñçê

åÉÅÉëë•êáç êÉ~äáò~ê èì~äèìÉê ~äíÉê~´©çI èìÉáê~I éçê Ñ~îçêI

Åçåí~Åí~ê ç ëÉêîá´ç ÇÉ ~ëëáëíÆåÅá~ í¨ÅåáÅ~ K

k©ç ã~åáéìäÉ ç áåíÉêáçê Çç ~é~êÉäÜçK pÉ åÉÅÉëë•êáçI

Åçåí~ÅíÉ ç åçëëç ëÉêîá´ç ÇÉ ~ëëáëíÆåÅá~ í¨ÅåáÅ~ K

dì~êÇÉ Éëí~ë áåëíêì´πÉë ÇÉ ìëç É ãçåí~ÖÉã é~ê~ éçÇÉê

ÉåíêÉÖ•Jä~ë Åçã ç ~é~êÉäÜçI ëÉ ç ãÉëãç Ñçê íê~åëÑÉêáÇç

é~ê~ çìíêç éêçéêáÉí•êáçK

pÉ ç îáÇêç Ç~ ëì~ éä~Å~ ÇÉ ÅçÅ´©ç ëÉ ÇÉëÅçä~êI Åçåí~ÅíÉ

áãÉÇá~í~ãÉåíÉ ç ëÉêîá´ç ÇÉ ~ëëáëíÆåÅá~ í¨ÅåáÅ~ I é~ê~

èìÉ êÉ~äáò~ê ~ êÉé~ê~´©ç çì ëìÄëíáíìá´©ç Çç ãÉëãçK

g~ã~áë ÅçäçèìÉ ç ~é~êÉäÜç Éã ÑìåÅáçå~ãÉåíç ëÉ ÉëíÉ

ÉëíáîÉê Ç~åáÑáÅ~Çç K

UN

UO

-

^ë ëìéÉêÑ∞ÅáÉë ÇÉ ~é~êÉäÜçë ÇÉ ~èìÉÅÉÇçêÉë É ÇÉ ÅçÅ´©ç

~èìÉÅÉãJëÉ Çìê~åíÉ ç ÑìåÅáçå~ãÉåíçI éçêí~åíçI ~ÅíìÉ

Åçã Å~ìíÉä~K j~åíÉåÜ~ ëÉãéêÉ ~ë Åêá~å´~ë ~Ñ~ëí~Ç~ë Çç ~é~êÉäÜçK

ríáäáòÉ ç ~é~êÉäÜç ìåáÅ~ãÉåíÉ é~ê~ ~ éêÉé~ê~´©ç ÇÉ

~äáãÉåíçëI à~ã~áë ç ìíáäáòÉ Åçãç Éèìáé~ãÉåíç ÇÉ

~èìÉÅáãÉåíçK

-

^ë ÖçêÇìê~ë É µäÉçë ÉñÅÉëëáî~ãÉåíÉ ~èìÉÅáÇçë éçÇÉã

áåÑä~ã~êJëÉ Ñ~ÅáäãÉåíÉK mçê áëíçI ~ éêÉé~ê~´©ç ÇÉ

~äáãÉåíçë Åçã ÖçêÇìê~ë É µäÉçëI ëçÄêÉíìÇç ~ë Ñêáíìê~ëI

ÇÉîÉã ëÉê îáÖá~Ç~ë ÇÉ éÉêíçK

g~ã~áë ÇÉáíÉ •Öì~ ëÉ ~ ÖçêÇìê~ çì ç µäÉç ÉëíáîÉêÉã ~

~êÇÉê mbofdl> ÇÉ èìÉáã~Çìê~ëK kÉëíÉ Å~ëçI ÅìÄê~ ç

êÉÅáéáÉåíÉ é~ê~ ~é~Ö~ê ç ÑçÖç É ÇÉëäáÖìÉ ç ~é~êÉäÜçK

bã Å~ëç ÇÉ ~î~êá~I ÅçêíÉ ç ÑçêåÉÅáãÉåíç ÇÉ Ö•ë É

Éä¨ÅíêáÅç Çç ~é~êÉäÜçK m~ê~ èì~äèìÉê êÉé~ê~´©ç Çç

~é~êÉäÜçI Åçåí~ÅíÉ ç åçëëç ëÉêîá´ç ÇÉ ~ëëáëíÆåÅá~

í¨ÅåáÅ~ K

k©ç éçåÜ~ êÉÅáéáÉåíÉë ÇÉÑçêã~Ççë ÉI éçêí~åíçI Åçã

ÇÉëåáîÉä~ãÉåíç å~ Ä~ëÉI ëçÄêÉ éä~Å~ë É èìÉáã~ÇçêÉëI

é~ê~ Éîáí~ê èìÉI ~ÅáÇÉåí~äãÉåíÉI ëÉ ÉåíçêåÉãK

pÉ ìã~ íçêåÉáê~ ÑáÅ~ê éêÉë~I å©ç ~ ÑçêÅÉK `çåí~ÅíÉ

áãÉÇá~í~ãÉåíÉ ç ëÉêîá´ç í¨ÅåáÅç çÑáÅá~ä I é~ê~ éêçÅÉÇÉê

¶ êÉé~ê~´©ç çì ëìÄëíáíìá´©çK

lë Öê•ÑáÅçë êÉéêÉëÉåí~Ççë åÉëíÉ ã~åì~ä ÇÉ áåëíêì´πÉë

ë©ç ~ í∞íìäç ãÉê~ãÉåíÉ áåÇáÅ~íáîçK

pÉ ç ãçÇÉäç Ç~ ëì~ éä~Å~ Ñçê ÇÉ îáÇêçI ÇÉîÉê•I Çìê~åíÉ ~

ìíáäáò~´©ç Ç~ ëì~ éä~Å~ ~ Ö•ëI Éîáí~ê ÅçêêÉåíÉë ÇÉ ~ê É ç

ÇÉêê~ãÉ ä∞èìáÇçë ÑêáçëI à• èìÉ áëíç éçÇÉêá~ éêçîçÅ~ê ~

êìéíìê~ Çç îáÇêçK

-

-

bëíÉ ~é~êÉäÜç å©ç ÇÉîÉ ëÉê äáÖ~Çç ~ ìã Éèìáé~ãÉåíç

Éñíê~Åíçê ÇÉ éêçÇìíçë ÇÉ ÅçãÄìëí©çK

Não use máquinas que limpam a vapor na placa de cozedura há risco de choque eléctrico.

Este aparelho não se destina a ser utilizado por pessoas

(incluindo crianças) cujas capacidades físicas, sensoriais ou mentais sejam reduzidas, ou que não possuam experiência ou conhecimentos, excepto se tiverem supervisão ou instruções relativas ao uso do aparelho disponibilizadas por uma pessoa responsável pela sua segurança.

k©ç=ÇÉáñÉ=ç=~é~êÉäÜç=~=ÑìåÅáçå~ê=ëÉã=îáÖáäßåÅá~K= l c^_of`^kqb kÍl ^pprjb nr^inrbo obpmlkp^_fifa^ab mbi^ c^iq^ ab

`rjmofjbkql a^ ibdfpi^†Íl bj sfdloK

^ëëáã ¨ ~ ëì~ åçî~ éä~Å~ ÇÉ ÅçÅ´©ç

Queimador de até 1,75 kW dêÉäÜ~ë máåÖ~ÇÉáê~

Queimador de até 1 kW dê~åÇÉ èìÉáã~Ççê

ÇÉ íêáéä~ ÅÜ~ã~

ÇÉ ~í¨ QIR ât dêÉäÜ~ë

Queimador de até 3 kW

Queimador de até 1,75 kW máåÖ~ÇÉáê~

Queimador de até 1 kW

_çíπÉë nìÉáã~Ççê

ÇÉ íêáéä~ ÅÜ~ã~

ÇÉ ~í¨ PIP ât

_çíπÉë

UP

nìÉáã~ÇçêÉë ~ Ö•ë

`~Ç~ Äçí©ç ÇÉ ~ÅÅáçå~ãÉåíç ãçëíê~ ç èìÉáã~Ççê èìÉ cáÖK NK cáÖK OK qÉêãçÉä¨ÅíêáÅç

Äáå•êáç cáÖK PK

_ìÖá~

Åçåíêçä~K cáÖK NK

Para acender o queimador, pressionar o botão correspondente e girá-lo para a esquerda até à posição

mais elevada; mantê-lo pressionado nessa posição até que a chama do queimador se estabilize. Nesta posição

do botão produzem-se faíscas em todos os queimadores. Girar agora o botão até à posição desejada

(já não é necessário pressioná-lo).

Se a chama não se tiver estabilizado e se se tiver apagado, repetir o procedimento e manter o botão pressionado durante mais tempo (até um máximo de

10 segundos).

pÉ ~ë ÄìÖá~ë ÉëíáîÉêÉã ëìà~ëI ç ~ÅÉåÇáãÉåíç ëÉê•

ÇÉÑÉáíìçëçK mçêí~åíçI ã~åíÉåÜ~ ~ ã•ñáã~ äáãéÉò~K m~ê~

áëíçI ìíáäáòÉ ìã~ éÉèìÉå~ ÉëÅçî~K qÉåÜ~ Éã Åçåí~ èìÉ ~

ÄìÖá~ å©ç ÇÉîÉ ëçÑêÉê áãé~Åíçë îáçäÉåíçëK pÉ ~ ëì~ éä~Å~ ÇÉ ÅçÅ´©ç å©ç Éëí• Éèìáé~Ç~ Åçã

^ Åçêç~ áåíÉêå~ ~êÇÉ Åçã ~

ã•ñáã~ éçíÆåÅá~X ~ Åçêç~ ÉñíÉêå~

Éëí• ÇÉëäáÖ~Ç~K

^ Åçêç~ áåíÉêå~ ~êÇÉ Åçã ~

ã∞åáã~ éçíÆåÅá~X ~ Åçêç~ ÉñíÉêå~

Éëí• ÇÉëäáÖ~Ç~K

UQ

^ãÄ~ë ~ë Åçêç~ë EÉñíÉêå~ É

áåíÉêå~F ~êÇÉã Åçã ~ ã•ñáã~

éçíÆåÅá~K

åÉåÜìã íáéç ÇÉ ~ÅÉåÇáãÉåíç ~ìíçã•íáÅçI ìíáäáòÉ ~äÖìã

ìíÉåë∞äáç ÇÉ ÅÜ~ã~ E~ÅÉåÇÉÇçêI áëèìÉáêçI ѵëÑçêçëI ÉíÅKFK

^ ëì~ éä~Å~ éçÇÉ Éëí~ê Éèìáé~Ç~ Åçã Äáå•êáçë

íÉêãçÉä¨ÅíêáÅçë ÇÉ ëÉÖìê~å´~ èìÉ áãéÉÇÉã ~ ë~∞Ç~ ÇÉ

Ö•ë Éã Å~ëç ÇÉ ~é~Ö~ãÉåíç ~ÅáÇÉåí~ä Ççë èìÉáã~ÇçêÉëK cáÖK OK m~ê~ äáÖ~ê É ~Åíáî~ê ÉëíÉ áåçî~Ççê ëáëíÉã~I éêçÅÉÇ~ Çç

ãÉëãç ãçÇçI ã~ë ã~åíÉåÜ~ ç Äçí©ç éêÉëëáçå~Çç ~í¨

èìÉ ëÉ éêçÇìò~ ç ~ÅÉåÇáãÉåíçI ~é~êÉ´~ ~ ÅÜ~ã~ É Éëí~

å©ç ëÉ ÉñíáåÖ~K pÉ å©ç ëÉ éêçÇìò ç ~ÅÉåÇáãÉåíçI êÉéáí~ ~ çéÉê~´©ç

ã~ë ã~åíÉåÇçI ÇÉëí~ îÉòI ç Äçí©ç éêÉëëáçå~Çç ÇÉ

NJJR ëÉÖìåÇçëK m~ê~ ~é~Ö~êI ÖáêÉ ç Äçí©ç é~ê~ ~ ÇáêÉáí~ ~í¨ ¶ éçëá´©ç

ÅçêêÉÅí~

F

K ^ç êÉ~äáò~ê Éëí~ çéÉê~´©çI ç åçîç ëáëíÉã~ ÇÉ

~ÅÉåÇáãÉåíç éçÇÉê• ÑìåÅáçå~êI áëíç ¨ íçí~äãÉåíÉ åçêã~äK

^ ëì~ ãçÇÉêå~ É ÑìåÅáçå~ä éä~Å~ ÇÉ ÅçÅ´©ç Éëí•

Éèìáé~Ç~ Åçã íçêåÉáê~ë éêçÖêÉëëáî~ëI ~ë èì~áë éÉêãáíÉã

ÉåÅçåíê~êI ÉåíêÉ ~ ÅÜ~ã~ ã•ñáã~ É ~ ã∞åáã~I ~

êÉÖìä~´©ç åÉÅÉëë•êá~K lë èìÉáã~ÇçêÉë ÇÉ íêáéä~ ÅÜ~ã~ É ç Öê~åÇÉ èìÉáã~Ççê

ÇÉ íêáéä~ ÅÜ~ã~ ë©ç ãìáíç éê•íáÅçë É ~éêçéêá~Ççë é~ê~

ÅçòáåÜ~ê Åçã í~ÅÜçë Öê~åÇÉëI tçâ ÅÜáåÆë EíçÇçë çë íáéçë

ÇÉ áÖì~êá~ë ~ëá•íáÅ~ëFI ÉíÅK pÉ ~ ëì~ éä~Å~ ÇÉ ÅçÅ´©ç Éëí• Éèìáé~Ç~ Åçã ìã Öê~åÇÉ

èìÉáã~Ççê ÇÉ íêáéä~ ÅÜ~ã~I áåÅçêéçê~ê• í~ãĨã ìã~

íçêåÉáê~ èìÉ éÉêãáíÉ ìã Åçåíêçäç Ç~ ÅÜ~ã~ áåíÉêå~ É

ÉñíÉêå~ ÇÉ Ñçêã~ áåÇÉéÉåÇÉåíÉK bëíÉ êÉîçäìÅáçå•êáç

ëáëíÉã~ éÉêãáíÉ ëÉäÉÅÅáçå~ê ìã~ ~ãéä~ Ö~ã~ ÇÉ

éçíÆåÅá~ëK aÉëÅêá´©ç Çç ÑìåÅáçå~ãÉåíç cáÖK PK l ìëç ÇÉ ~é~êÉäÜçë ~ Ö•ë éêçÇìò Å~äçê É ÜìãáÇ~ÇÉ åç

äçÅ~ä çåÇÉ ëÉ áåëí~ä~ãK mçêí~åíçI ÇÉîÉJëÉ Ö~ê~åíáê ìã~

Äç~ îÉåíáä~´©ç å~ ÅçòáåÜ~W ã~åíÉê ~ÄÉêíçë ~ë ~ÄÉêíìê~ë

ÇÉ îÉåíáä~´©ç å~íìê~ä çì áåëí~ä~ê ìã Éèìáé~ãÉåíç ÇÉ

îÉåíáä~´©ç ãÉÅßåáÅ~I Åçãç éçÇÉ ëÉê ìã~ Å~ãéßåìä~

Åçã Éñ~ìëíçêK

Durante os primeiros usos é normal que emita cheiros.

l ìëç Åçåí∞åìç Çç ëÉì ~é~êÉäÜç éçÇÉ êÉèìÉêÉê îÉåíáä~´©ç

~ÇáÅáçå~äI éçê ÉñÉãéäçI ~Äêáê ìã~ à~åÉä~ EëÉã éêçÇìòáê

ÅçêêÉåíÉë ÇÉ ~êF ç ~ìãÉåí~ê ~ éçíÆåÅá~ ÇÉ îÉåíáä~´©ç

ãÉÅßåáÅ~I ëÉ ÉñáëíáêK

A produção de uma chama de cor laranja é normal, ocorrendo sempre que há pó no meio ambiente, quando

há um derrame de líquidos, etc.

aáßãÉíêç êÉÅçãÉåÇ~Çç é~ê~ çë

êÉÅáéáÉåíÉë

pÉÖìåÇç ãçÇÉäçW nrbfj^alo jðkfjl Õ ob`fmfbkqb qêáéä~ ÅÜ~ã~ [ OO Åã jžufjl Õ ob`fmfbkqb dê~åÇÉ èìÉáã~Ççê íêáéä~ ÅÜ~ã~ o•éáÇç pÉãáJê•éáÇç

^ìñáäá~ê

OO Åã

NQ Åã

NO Åã

[ OO Åã

OS Åã

OM Åã

NQ Åã

dêÉäÜ~ë ~ÇáÅáçå~áë

cáÖK QK cáÖK RK pÉÖìåÇç ç ãçÇÉäçI ~ ëì~ éä~Å~ ÇÉ ÅçÅ´©ç éçÇÉ Éëí~ê

Éèìáé~Ç~ Åçã ìã~ ÖêÉäÜ~ ~ÇáÅáçå~ä áãéêÉëÅáåÇ∞îÉä é~ê~

ìíáäáò~ê ç Öê~åÇÉ èìÉáã~Ççê ÇÉ íêáéä~ ÅÜ~ã~ Åçã

êÉÅáéáÉåíÉë Åìàç ÇáßãÉíêç ëÉà~ ã~áçê èìÉ OS ÅãI ÅÜ~é~ëI

í~ÅÜçë ÇÉ Ä~êêç É èì~äèìÉê íáéç ÇÉ êÉÅáéáÉåíÉë Å∑åÅ~îçë

Etçâ ÅÜáåçI ÉíÅKF cáÖK QK aÉîáÇç ¶ë ~äí~ë íÉãéÉê~íìê~ë èìÉ

Éëí~ë ÖêÉäÜ~ë ~ÇáÅáçå~áë éçÇÉã ~íáåÖáê Çìê~åíÉ ç

éêçÅÉëëç ÇÉ ÅçòÉÇìê~I ÉîáíÉ èì~äèìÉê ã~åìëÉáç

ÇÉë~Å~ìíÉä~ÇçI éçáë Ü• ë¨êáç ÒéÉêáÖç ÇÉ èìÉáã~Çìê~ëÒK dêÉäÜ~ Å~ÑÉíÉáê~W pÉÖìåÇç ãçÇÉäçI ~ ëì~ éä~Å~ ÇÉ

ÅçÅ´©ç éçÇÉ Éëí~ê Éèìáé~Ç~ Åçã ìã~ ÖêÉäÜ~ Å~ÑÉíÉáê~

~ÇáÅáçå~äI ÇÉ ìëç ÉñÅäìëáîç åç èìÉáã~Ççê ~ìñáäá~ê Åçã

êÉÅáéáÉåíÉë ÇÉ ÇáßãÉíêç ãÉåçê ÇÉ NM Åã cáÖK RK m~ê~

çìíê~ë ãÉÇáÇ~ëI ç ëÉêîá´ç í¨ÅåáÅç Ç~ ã~êÅ~ ÇáëéçåáÄáäáò~

ÖêÉäÜ~ë Å~ÑÉíÉáê~ë ëçÄ ç ŵÇáÖç NUQOMMK l Ñ~ÄêáÅ~åíÉ å©ç ~ëëìãÉ èì~äèìÉê êÉëéçåë~ÄáäáÇ~ÇÉ

éÉä~ å©ç ìíáäáò~´©ç çì ìíáäáò~´©ç áåÅçêêÉÅí~ ÇÉëí~ë

ÖêÉäÜ~ë ~ÇáÅáçå~áëK

UR

`çåëÉäÜçë ÇÉ ÅçòÉÇìê~

bëíÉë ÅçåëÉäÜçë ë©ç ~ í∞íìäç ãÉê~ãÉåíÉ áåÇáÅ~íáîçK dê~åÇÉ

èìÉáã~Ççê

ÇÉ íêáéä~

ÅÜ~ã~

Tripla

ÅÜ~ã~ o•éáÇç jìáíç ÑçêíÉ cçêíÉ cÉêîÉêI ÅçòÉêI ~ëë~êI

Ççìê~êI ~êêçòÉëI ÅçãáÇ~

~ëá•íáÅ~ EtçâFK bëÅ~äçéÉI ÄáÑÉI çãÉäÉí~I

Ñêáíìê~ëK jçÇÉê~Çç _ê~åÇç oÉ~èìÉÅÉê É ã~åíÉê èìÉåíÉëW mê~íçë éêÉé~ê~ÇçëI éê~íçë

ÅçòáåÜ~ÇçëK aÉëÅçåÖÉä~êK pÉãáJê•éáÇç

^ìñáäá~ê

_~í~í~ë ~ç î~éçêI

Üçêí~äá´~ë ÑêÉëÅ~ëI

Öìáë~ÇçëI ã~ëë~ëK

`çòÉêW oÉÑçÖ~ÇçëI ~êêçò

Åçã äÉáíÉI Å~äÇ~ ÇÉ

Å~ê~ãÉäçK

^êêçòI ÄÉÅÜ~ãÉäI

Éåëçé~ÇçëK

`çòÉÇìê~

~ç î~éçêW mÉáñÉëI

Üçêí~äá´~ëK oÉ~èìÉÅÉê É ã~åíÉê ~èìÉÅáÇçë

éê~íçë ÅçòáåÜ~Ççë É éêÉé~ê~ê

êÉÑçÖ~Ççë ÇÉäáÅ~ÇçëK aÉëÅçåÖÉä~ê

É ÅçòÉê

äÉåí~ãÉåíÉW iÉÖìãÉëI Ñêìí~ëI

éêçÇìíçë

ÅçåÖÉä~ÇçëK c~òÉêL aÉêêÉíÉêW j~åíÉáÖ~I

ÅÜçÅçä~íÉI

ÖÉä~íáå~K

US

`çåëÉäÜçë é~ê~ ~ ÅçòÉÇìê~ kÍl

k©ç ìíáäáòÉ êÉÅáéáÉåíÉë

éÉèìÉåçë Éã èìÉáã~ÇçêÉë

Öê~åÇÉëK ^ ÅÜ~ã~ å©ç ÇÉîÉ

íçÅ~ê çë ä~íÉê~áë Çç êÉÅáéáÉåíÉK k©ç ÅçòáåÜÉ ëÉã í~ãé~ çì

Åçã ~ í~ãé~ ÇÉëäçÅ~Ç~I Ç~Çç

èìÉ ëÉ ÇÉëéÉêÇá´~ ìã~ Äç~

é~êíÉ Ç~ ÉåÉêÖá~K

pfj

ríáäáòÉ ëÉãéêÉ êÉÅáéáÉåíÉë

~éêçéêá~Ççë é~ê~ Å~Ç~

èìÉáã~ÇçêI ~ëëáã Éîáí~ê• ìã

Åçåëìãç ÉñÅÉëëáîç ÇÉ Ö•ë É

ã~åÅÜ~ë åçë êÉÅáéáÉåíÉëK rëÉ ëÉãéêÉ ~ í~ãé~ K k©ç ìíáäáòÉ êÉÅáéáÉåíÉë Åçã

ÑìåÇçë áêêÉÖìä~êÉëI Ç~Çç èìÉ ëÉ

éêçäçåÖ~ ç íÉãéç ÇÉ ÅçòÉÇìê~

É ~ìãÉåí~ ç Åçåëìãç ÇÉ

ÉåÉêÖá~K ríáäáòÉ ~éÉå~ë é~åÉä~ëI

ÑêáÖáÇÉáê~ë É í~ÅÜçë Åçã ÑìåÇç

éä~åç É Öêçëëç K

`çäçèìÉ ç êÉÅáéáÉåíÉ ÄÉã

ÅÉåíê~Çç ëçÄêÉ ç èìÉáã~ÇçêK k©ç ÅçäçèìÉ ç êÉÅáéáÉåíÉ

ÇÉëäçÅ~Çç ëçÄêÉ ç èìÉáã~ÇçêI

Ç~Çç èìÉ ç ãÉëãç éçÇÉêá~

Éåíçêå~êK k©ç ìíáäáòÉ êÉÅáéáÉåíÉë ÇÉ

Öê~åÇÉ ÇáßãÉíêç åçë

èìÉáã~ÇçêÉë éêµñáãçë ~çë

ÄçíπÉëI Ç~Çç èìÉI ìã~ îÉò

ÅÉåíê~Ççë åç èìÉáã~ÇçêI

éçÇÉêá~ã Éåíê~ê Éã Åçåí~Åíç

Åçã çë ÄçíπÉë çì

~éêçñáã~êÉãJëÉ í~åíç èìÉ ~

íÉãéÉê~íìê~ å~ òçå~ ëÉ

ÉäÉî~êá~I Å~ìë~åÇç Ç~åçëK k©ç ÅçäçèìÉ çë êÉÅáéáÉåíÉë

ÇáêÉÅí~ãÉåíÉ ëçÄêÉ ç

èìÉáã~ÇçêK

`çäçèìÉ ç êÉÅáéáÉåíÉ ëçÄêÉ ~

ÖêÉäÜ~

^ëëÉÖìêÉJëÉ ÇÉ èìÉ

ÖêÉäÜ~ë É ~ë í~ãé~ë

Ççë

èìÉáã~ÇçêÉë Éëí©ç ÄÉã

ÅçäçÅ~Ççë ~åíÉë ÇÉ ìë~êK

K k©ç ìíáäáòÉ éÉëçë ÉñÅÉëëáîçë

åÉã ÖçäéÉáÉ ~ éä~Å~ ÇÉ ÅçÅ´©ç

Åçã çÄàÉÅíçë éÉë~ÇçëK k©ç ìíáäáòÉ Ççáë èìÉáã~ÇçêÉë

çì ÑçåíÉë ÇÉ Å~äçê é~ê~ ìã

∫åáÅç êÉÅáéáÉåíÉK bîáíÉ ÅçåÑÉÅÅáçå~ê ~äáãÉåíçë

Éã ÅÜ~é~ëI í~ÅÜçë ÇÉ Ä~êêçI

ÉíÅKI ¶ ã•ñáã~ éçíÆåÅá~I

Çìê~åíÉ éÉê∞çÇçë éêçäçåÖ~ÇçëK j~åìëÉáÉ çë êÉÅáéáÉåíÉë Åçã

Å~ìíÉä~ ëçÄêÉ ~ éä~Å~ ÇÉ

ÅçÅ´©çK kçë ãçÇÉäçë ÇÉ îáÇêç

íÉãéÉê~ÇçI ìíáäáòÉ ìã ∫åáÅç

êÉÅáéáÉåíÉ éçê èìÉáã~ÇçêK ríáäáòÉ ~ ÖêÉäÜ~ ~ÇáÅáçå~ä åçë

èìÉáã~ÇçêÉë ÇÉ íêáéä~ ÅÜ~ã~K

UT

kçêã~ë ÇÉ ìëç é~ê~ ~´ç W äáãéÉò~ É

ÅçåëÉêî~´©ç kÍl pfj

kÍl ìíáäáòÉ éêçÇìíçë aÉáñÉ ç ~é~êÉäÜç ~êêÉÑÉÅÉê É

~Äê~ëáîçë I çÄàÉÅíçë Åçêí~åíÉëI

ÉëÑêÉÖπÉë ÇÉ ~´çI Ñ~Å~ëI ÉíÅKI

é~ê~ êÉãçîÉê êÉëíçë ÇÉ ÅçãáÇ~

ÉåÇìêÉÅáÇçë å~ éä~Å~ ÇÉ

ÅçÅ´©çI ÖêÉäÜ~ëI èìÉáã~ÇçêÉë

çì éä~Å~ë Éä¨ÅíêáÅ~ëK pÉ ~ ëì~ éä~Å~ ÇÉ ÅçÅ´©çI Éëí•

Éèìáé~Ç~ Åçã ìã é~áåÉä ÇÉ

îáÇêç kÍl ìíáäáòÉ ìã~ Ñ~Å~I

ê~ëé~Ççê çì çÄàÉÅíç ëáãáä~ê

é~ê~ äáãé~ê ~ ìåá©ç ÉåíêÉ ç

îáÇêç É ç ãÉí~äK kÍl ìíáäáòÉ äáãé~ÇçêÉë ~ î~éçê

é~ê~ äáãé~ê ~ éä~Å~ ÇÉ ÅçÅ´©çI

Ç~Çç èìÉ áëíç éçÇÉêá~

Ç~åáÑáÅ•Jä~K kÍl ÇÉáñÉ èìÉ ä∞èìáÇçë •ÅáÇçë

Eëìãç ÇÉ äáã©çI îáå~ÖêÉI ÉíÅKF

ÉåíêÉ Éã Åçåí~Åíç Åçã ~ éä~Å~

ÇÉ ÅçÅ´©çK bîáíÉ I ÇÉåíêç Çç éçëë∞îÉäI ç

Åçåí~Åíç ÇÉ ë~ä Åçã ~

ëìéÉêÑ∞ÅáÉ Ç~ éä~Å~ Éä¨ÅíêáÅ~K

äáãéÉJç Åçã ìã~ Éëéçåà~I

•Öì~ É ë~Ä©ç K

Depois de cada utilização,

limpar a superfície dos respectivos componentes do

queimador quando este já estiver arrefecido. Se se deixaram restos

(alimentos recozidos, gotas de gordura, etc.), por mínimos que sejam, estes irão ficar superfície pegados à

e logo mais difíceis de remover.

m~ê~ ã~åíÆJäçë Éã Äçã Éëí~Çç

I

ÇÉîÉJëÉ äáãé~ê çë èìÉáã~ÇçêÉë

É ~ë ÖêÉäÜ~ë éÉêáçÇáÅ~ãÉåíÉ K m~ê~ áëëçI ÇÉáñÉJçë ÇÉ ãçäÜ~

Éã •Öì~ Åçã ë~Ä©ç É

ÉëÑêÉÖìÉJçë Åçã ìã~ ÉëÅçî~

å©ç ãÉí•äáÅ~I éçê Ñçêã~ ~

ÅçåëÉêî~ê çë çêáÑ∞Åáçë É

~ÄÉêíìê~ë íçí~äãÉåíÉ äáîêÉë É

ÅçåëÉÖìáê ìã~ ÅÜ~ã~ ÅçêêÉÅí~K pÉèìÉ ~ë í~ãé~ë Ççë

èìÉáã~ÇçêÉë É ~ë ÖêÉäÜ~ë

ëÉãéêÉ èìÉ ëÉ ãçäÜÉãK

Ao terminar a limpeza, secar todos os componentes do queimador juntamente com o respectivo corpo. O anel e o espalhador devem ficar

encastrados ao serem colocados

sobre o corpo do queimador.

A humidade e o posicionamento incorrecto dos respectivos componentes do queimador intervêm na uniformidade da chama produzida.

pÉ ç ëÉì ~é~êÉäÜç Éëí•

Éèìáé~Çç Åçã èìÉáã~ÇçêÉë ÇÉ

ìã~ ∫åáÅ~ éÉ´~ EjçåçÄäçÅçFI

~ëëÉÖìêÉJëÉ ÇÉ èìÉ ÉëíÉà~ã

éÉêÑÉáí~ãÉåíÉ ëÉÅçë ~åíÉë ÇÉ

çë ìíáäáò~ê åçî~ãÉåíÉK aÉîáÇç ¶ë ~äí~ë íÉãéÉê~íìê~ë ëìéçêí~Ç~ëI ~ í~ãé~ Çç ~êç Çç èìÉáã~Ççê ÇÉ íêáéä~ ÅÜ~ã~ É ~ë òçå~ë

ÇÉ ~´ç áåçñáÇ•îÉä Åçãç ~ éáåÖ~ÇÉáê~I ç Åçåíçêåç Ççë èìÉáã~ÇçêÉëI ÉíÅKI Åçã ç é~ëë~ê Çç íÉãéçI

ÅÜÉÖ~ã ~ ÇÉÅçäçêáêJëÉI áëíç ¨ kloj^i K iáãéÉJ~ë ÇÉéçáë ÇÉ Å~Ç~ ìëç Åçã ìã éêçÇìíç ÉëéÉÅá~ä

é~ê~ ~´ç áåçñáÇ•îÉäK aÉéçáë ÇÉ ä~î~ê ~ë ÖêÉäÜ~ëI ëÉèìÉJ~ë íçí~äãÉåíÉ ~åíÉë ÇÉ ~ë ìíáäáò~ê åçî~ãÉåíÉK ^ éêÉëÉå´~ ÇÉ

Öçí~ë ÇÉ •Öì~ çì òçå~ë Ü∫ãáÇ~ë åç áå∞Åáç Ç~ ÅçÅ´©ç éçÇÉ éêçÇìòáê éçåíçë ÇÉ ÇÉíÉêáçê~´©ç Çç

Éëã~äíÉK pÉ ~ë ÖêÉäÜ~ë Ç~ ëì~ éä~Å~ ÇÉ ÅçÅ´©ç Éëí©ç Éèìáé~Ç~ë Åçã éêçíÉÅíçêÉë ÇÉ Äçêê~ÅÜ~I íÉåÜ~

ÅìáÇ~Çç èì~åÇç çë äáãéÉI Ç~Çç èìÉ éçÇÉêá~ã ëçäí~êJëÉ É ~ ÖêÉäÜ~ ÑáÅ~ê ÇÉëéêçíÉÖáÇ~ ÉI

ÅçåëÉèìÉåíÉãÉåíÉI éêçÇìòáêÉãJëÉ êáëÅçë å~ ëìéÉêÑ∞ÅáÉ Ç~ éä~Å~ ÇÉ ÅçÅ´©çK k©ç ìíáäáòÉ äáãé~Ççê ÇÉ

~´ç áåçñáÇ•îÉä å~ òçå~ ~ç êÉÇçê Ççë ÄçíπÉëK ^ë áåÇáÅ~´πÉë EëÉêáÖê~Ñá~F éçÇÉãJëÉ ~é~Ö~êK

UU

kçêã~ë ÇÉ ìëç é~ê~ îáÇêç W äáãéÉò~ É

ÅçåëÉêî~´©ç kÍl pfj

k©ç ìíáäáòÉ ÇÉíÉêÖÉåíÉë Éã éµI

äáãé~JÑçêåçë çì ÉëÑêÉÖπÉë

~Äê~ëáîçë èìÉ éçëë~ã êáëÅ~ê ç

îáÇêçK g~ã~áë ìíáäáòÉ çÄàÉÅíçë

éçåíá~ÖìÇçëI í~áë Åçãç

ÉëÑêÉÖπÉë ãÉí•äáÅçë çì Ñ~Å~ë

é~ê~ êÉãçîÉê êÉëíçë ÇÉ

~äáãÉåíçë ÉåÇìêÉÅáÇçë ëçÄêÉ ~

ëìéÉêÑ∞ÅáÉK k©ç ìíáäáòÉ ìã~ Ñ~Å~I ê~ëé~Ççê

çì ìíÉåë∞äáçë ëáãáä~êÉë é~ê~

äáãé~ê ~ ìåá©ç ÉåíêÉ ç îáÇêç É çë

ÉäÉãÉåíçë ÉãÄÉäÉò~ÇçêÉë Ççë

èìÉáã~ÇçêÉë çì éÉêÑáë

ÉãÄÉäÉò~ÇçêÉë ãÉí•äáÅçëK m~ê~ ~ ÅçåëÉêî~´©ç Çç îáÇêçI

äáãéÉJç Åçã ìã~ Éëéçåà~

ÉãÄÉÄáÇ~ Éã •Öì~ É ë~Ä©ç

èì~åÇç ç ~é~êÉäÜç ÉëíÉà~ ÑêáçK

Depois de cada utilização,

limpar a superfície dos respectivos componentes

queimador quando este já estiver arrefecido. Se se deixaram restos (alimentos

recozidos, gotas de do gordura, etc.), por mínimos que sejam,

estes irão ficar superfície de remover.

pegados à

e logo mais difíceis k©ç ÇÉëäáòÉ çë êÉÅáéáÉåíÉë

ëçÄêÉ ç îáÇêçI à• èìÉ éçÇÉêá~

êáëÅ~êJëÉK bîáíÉ í~ãĨã

èìÉÇ~ë ÇÉ çÄàÉÅíçë Çìêçë çì

éçåíá~ÖìÇçë ëçÄêÉ ç îáÇêçK k©ç ÖçäéÉáÉ ~ë Éëèìáå~ë Ç~

éä~Å~ ÇÉ ÅçÅ´©çK lë Öê©çë ÇÉ ~êÉá~I Åçãç

éçÇÉã ëÉê çë éêçÅÉÇÉåíÉë Ç~

äáãéÉò~ ÇÉ îÉêÇìê~ë É

Üçêí~äá´~ëI êáëÅ~ã ~ ëìéÉêÑ∞ÅáÉ

Çç îáÇêçK m~ê~ çë ÅçåëÉêî~ê Éã Äçã

Éëí~ÇçI ÇÉîÉJëÉ äáãé~ê çë

èìÉáã~ÇçêÉë É ~ë ÖêÉäÜ~ë

éÉêáçÇáÅ~ãÉåíÉ K m~ê~ áëëçI

ÇÉáñÉJçë ÇÉ ãçäÜ~ Éã •Öì~

Åçã ë~Ä©ç É ÉëÑêÉÖìÉJçë Åçã

ìã~ ÉëÅçî~ å©ç ãÉí•äáÅ~I éçê

Ñçêã~ ~ ÅçåëÉêî~ê çë çêáÑ∞Åáçë É

~ÄÉêíìê~ë íçí~äãÉåíÉ äáîêÉë É

ÅçåëÉÖìáê ìã~ ÅÜ~ã~

ÅçêêÉÅí~K pÉèìÉ ~ë í~ãé~ë Ççë

èìÉáã~ÇçêÉë É ~ë ÖêÉäÜ~ë

ëÉãéêÉ èìÉ ëÉ ãçäÜÉãK

Ao terminar a limpeza, secar todos os componentes do queimador juntamente com o respectivo corpo. O anel e o espalhador devem ficar

encastrados ao serem colocados

sobre o corpo do queimador.

A humidade e o posicionamento incorrecto dos respectivos componentes do queimador intervêm na uniformidade da chama produzida.

pÉ ç ëÉì ~é~êÉäÜç Éëí•

Éèìáé~Çç Åçã èìÉáã~ÇçêÉë

ÇÉ ìã~ ∫åáÅ~ éÉ´~ EjçåçÄäçÅçFI

~ëëÉÖìêÉJëÉ ÇÉ èìÉ ÉëíÉà~ã

éÉêÑÉáí~ãÉåíÉ ëÉÅçë ~åíÉë ÇÉ

çë ìíáäáò~ê åçî~ãÉåíÉK qÉåÜ~ ÅìáÇ~Çç ~ç äáãé~ê çë éêçíÉÅíçêÉë ÇÉ Äçêê~ÅÜ~I Ç~Çç èìÉ éçÇÉêá~ã ëçäí~êJëÉ É ~ ÖêÉäÜ~ ÑáÅ~ê

ÇÉëéêçíÉÖáÇ~ ÉI ÅçåëÉèìÉåíÉãÉåíÉI éêçÇìòáêÉãJëÉ êáëÅçë å~ ëìéÉêÑ∞ÅáÉ Ç~ éä~Å~ ÇÉ ÅçÅ´©çK aÉéçáë ÇÉ ä~î~ê ~ë ÖêÉäÜ~ëI ëÉèìÉJ~ë íçí~äãÉåíÉ ~åíÉë ÇÉ ìíáäáò~ê åçî~ãÉåíÉK ^ éêÉëÉå´~ ÇÉ Öçí~ë

ÇÉ •Öì~ çì òçå~ë Ü∫ãáÇ~ë åç áå∞Åáç Ç~ ÅçÅ´©ç éçÇÉ éêçÇìòáê éçåíçë ÇÉ ÇÉíÉêáçê~´©ç Çç Éëã~äíÉK

UV

páíì~´πÉë áêêÉÖìä~êÉë

kÉã ëÉãéêÉ ¨ åÉÅÉëë•êáç Åçåí~Åí~ê ç ëÉêîá´ç ÇÉ

~ëëáëíÆåÅá~ í¨ÅåáÅ~K bã ãìáíçë Å~ëçëI îçÅÆ ãÉëãç

éçÇÉê• ëçäìÅáçå~ê ç éêçÄäÉã~K k~ ëÉÖìáåíÉ í~ÄÉä~

éçêãÉåçêáò~ãJëÉ ~äÖìã~ë êÉÅçãÉåÇ~´πÉëK kçí~ áãéçêí~åíÉW pµ ç éÉëëç~ä ~ìíçêáò~Çç Çç åçëëç pÉêîá´ç ÇÉ ^ëëáëíÆåÅá~ q¨ÅåáÅ~ éçÇÉ êÉ~äáò~ê íê~Ä~äÜçë åç ëáëíÉã~ ÑìåÅáçå~ä ÇÉ

Ö•ë É Éä¨ÅíêáÅçK l èìÉ ¨ èìÉ ëÉ é~ëë~KKK

KKKëÉ ç ÑìåÅáçå~ãÉåíç

Éä¨ÅíêáÅç ÖÉê~ä Éëí• ~î~êá~Çç\

`~ìë~ éêçî•îÉä

JJcìë∞îÉä ÇÉÑÉáíìçëçK

JJl ~ìíçã•íáÅç ç ìã

ÇáÑÉêÉåÅá~ä Çáëé~êçìJëÉK pçäì´©ç

JJ`çåíêçä~ê ç Ñìë∞îÉä å~ Å~áñ~

ÖÉê~ä ÇÉ Ñìë∞îÉáë É ëìÄëíáíìáJäçI

Å~ëç ÉëíÉà~ ~î~êá~ÇçK

JJsÉêáÑáÅ~ê å~ Å~áñ~ ÖÉê~ä ÇÉ

Éåíê~Ç~ ëÉ ëÉ Çáëé~êçì ç

~ìíçã•íáÅç çì ìã ÇáÑÉêÉåÅá~äK

KKKëÉ ç ~ÅÉåÇáãÉåíç Éä¨ÅíêáÅç

å©ç ÑìåÅáçå~\

KKKëÉ ~ ÅÜ~ã~ Ççë

èìÉáã~ÇçêÉë å©ç ¨ ìåáÑçêãÉ\

JJmçÇÉã Éñáëíáê êÉë∞Çìçë ÇÉ

~äáãÉåíçë çì ÇÉ éêçÇìíçë ÇÉ

äáãéÉò~ ÉåíêÉ ~ë ÄìÖá~ë É çë

èìÉáã~ÇçêÉëK

JJlë èìÉáã~ÇçêÉë Éëí©ç

ãçäÜ~ÇçëK

JJ^ë í~ãé~ë Çç èìÉáã~Ççê

Éëí©ç ã~ä ÅçäçÅ~Ç~ëK

JJ^ë ÇáÑÉêÉåíÉë é~êíÉë Çç

èìÉáã~Ççê Ñçê~ã ÅçäçÅ~Ç~ë

áåÅçêêÉÅí~ãÉåíÉK

JJ^ë ~ÄÉêíìê~ë ÇÉ ë~∞Ç~ ÇÉ Ö•ë

Ççë èìÉáã~ÇçêÉë Éëí©ç ëìà~ëK

JJ° éçëë∞îÉä èìÉ ç èìÉáã~Ççê

å©ç ÉëíÉà~ íçí~äãÉåíÉ ëÉÅçK

JJl Éëé~´ç ÉåíêÉ ÄìÖá~ É

èìÉáã~Ççê ÇÉîÉ ëÉê

ÅìáÇ~Ççë~ãÉåíÉ äáãéçK

JJpÉèìÉ ÅìáÇ~Ççë~ãÉåíÉ ~ë

í~ãé~ë Çç èìÉáã~ÇçêK

JJ^ëëÉÖìêÉJëÉ ÇÉ èìÉ ~ë

í~ãé~ë Éëí©ç ÄÉã ÅçäçÅ~Ç~ëK

JJ`çäçèìÉ ÅçêêÉÅí~ãÉåíÉ ~ë

ÇáÑÉêÉåíÉë éÉ´~ëK

JJiáãéÉ ~ë ~ÄÉêíìê~ë ÇÉ ë~∞Ç~

ÇÉ Ö•ë Ççë èìÉáã~ÇçêÉëK

JJpÉèìÉ ~ ÑìåÇç EëçÄêÉíìÇç çë

èìÉáã~ÇçêÉë ÇÉ ìã~ ∫åáÅ~

éÉ´~FK

JJ^Äêáê ~ë éçëë∞îÉáë ÅÜ~îÉë

áåíÉêã¨Çá~ëK

KKKëÉ ç Ñäìñç ÇÉ Ö•ë å©ç é~êÉÅÉ

ëÉê åçêã~ä çì å©ç ë~á Ö•ë\

KKKéÉêÅÉÄÉJëÉ ÅÜÉáêç ÇÉ Ö•ë åç

êÉÅáåíç Ç~ ÅçòáåÜ~\

JJ^ é~ëë~ÖÉã ÇÉ Ö•ë Éëí•

ÑÉÅÜ~Ç~ ÇÉîáÇç ¶ ~Åíì~´©ç ÇÉ

ÅÜ~îÉë áåíÉêã¨Çá~ëK

JJsÉêáÑáÅ~ê ëÉ ~ Äçíáà~ ÇÉ Ö•ë

Éëí• î~òá~K

JJ^äÖìã~ íçêåÉáê~ Éëí• ~ÄÉêí~K

KKKëÉ å©ç ÑìåÅáçå~ã ~ë

ëÉÖìê~å´~ë Ççë ÇáÑÉêÉåíÉë

èìÉáã~ÇçêÉë\

JJmçëë∞îÉä ÑìÖ~ åç

~Åçéä~ãÉåíç Ç~ Äçíáà~K

JJk©ç ëÉ ã~åíÉîÉ ç Äçí©ç

éêÉëëáçå~Çç ç íÉãéç

ëìÑáÅáÉåíÉK

JJ^ë ~ÄÉêíìê~ë ÇÉ ë~∞Ç~ ÇÉ Ö•ë

Ççë èìÉáã~ÇçêÉë Éëí©ç ëìà~ëK

JJpìÄëíáíì~ ~ Äçíáà~ ÇÉ Ö•ëK

JJmêçÅÉÇ~ ¶ îÉêáÑáÅ~´©çK

JJsÉêáÑáèìÉ ëÉ ç ~Åçéä~ãÉåíç

Éëí• éçëíç ÅçêêÉÅí~ãÉåíÉK

JJ^éµë ç ~ÅÉåÇáãÉåíç Çç

èìÉáã~ÇçêI ã~åíÉåÜ~ ç Äçí©ç

éêÉëëáçå~Çç éçê ã~áë ìåë

ëÉÖìåÇçëK

JJiáãéÉ ~ë ~ÄÉêíìê~ë ÇÉ ë~∞Ç~

ÇÉ Ö•ë Ççë èìÉáã~ÇçêÉëK

VM

pÉ åÉÅÉëëáí~ ÇÉ Åçåí~Åí~ê ç åçëëç pÉêîá´ç ÇÉ ^ëëáëíÆåÅá~ q¨ÅåáÅ~I èìÉáê~I éçê Ñ~îçêI

áåÇáÅ~êW b JJ ko ca bëí~ë áåÇáÅ~´πÉë Åçåëí~ã å~ éä~Å~ ÇÉ Å~ê~ÅíÉê∞ëíáÅ~ë Çç ëÉì ~é~êÉäÜç å~ é~êíÉ áåÑÉêáçê

Ç~ ëì~ éä~Å~ ÇÉ ÅçÅ´©çK

`çåÇá´πÉë ÇÉ Ö~ê~åíá~

^ë ÅçåÇá´πÉë ÇÉ Ö~ê~åíá~ îáÖÉåíÉë é~ê~ ÉëíÉ ~é~êÉäÜç ë©ç

~ë Éëí~ÄÉäÉÅáÇ~ë éÉäç êÉéêÉëÉåí~åíÉ Ç~ åçëë~ ÉãéêÉë~ åç

é~∞ë çåÇÉ ëÉ êÉ~äáòçì ~ Åçãéê~K l îÉåÇÉÇçê Çç ~é~êÉäÜç

Éëí• ¶ ëì~ áåíÉáê~ Çáëéçëá´©ç é~ê~ ÉëÅä~êÉÅÉê èì~äèìÉê

Ç∫îáÇ~ çì éêçéçêÅáçå~ê áåÑçêã~´©ç éçêãÉåçêáò~Ç~K bã

èì~äèìÉê Å~ëçI é~ê~ ìíáäáò~ê ~ Ö~ê~åíá~ ÇÉîÉê• ~éêÉëÉåí~ê ç

êÉëéÉÅíáîç í~ä©ç ÇÉ Åçãéê~K oÉëÉêî~JëÉ ç ÇáêÉáíç ÇÉ êÉ~äáò~ê ~äíÉê~´πÉëK

VN

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

advertisement