MSI Katana GF66 (Intel® 11th Gen) (GeForce 30 Series) LAPTOP Korisnički priručnik | Manualzz
POGLAVLJE 1
Predgovor
1-2
Predgovor
Sadržaj
Predgovor
Sadržaj ........................................................................................................................................... 1-2
Informacije o Regulativama ......................................................................................................... 1-5
Izjava o Ometanju Radio Frekvencija FCC-B .......................................................................... 1-5
FCC Uslovi ............................................................................................................................... 1-6
Bezbednosna Uputstva ................................................................................................................ 1-7
Bezbednosna Uputstva za Korišćenje Litijumske Baterije....................................................... 1-9
WEEE Izjava................................................................................................................................. 1-13
Obaveštenje o Drajvu Optičkog Uređaja .................................................................................. 1-20
Oprez Prilikom Korišćenja Modema ......................................................................................... 1-20
Trgovačke Marke......................................................................................................................... 1-21
Istorija Izdanja............................................................................................................................. 1-21
Uvodi
Šematski Prikaz Uputstva ............................................................................................................ 2-2
Raspakivanje ................................................................................................................................. 2-3
Specifikacije .................................................................................................................................. 2-4
Pregled Proizvoda......................................................................................................................... 2-9
Pogled Odozgo......................................................................................................................... 2-9
Pogled Spreda ........................................................................................................................ 2-14
1-3
Predgovor
Pogled sa Desne Strane......................................................................................................... 2-15
Pogled sa Leve Strane ........................................................................................................... 2-19
Pogled sa Zadnje Strane ........................................................................................................ 2-21
Pogled Odozdo....................................................................................................................... 2-23
Početak Rada
Upravljanje Energijom .................................................................................................................. 3-2
ECO Engine -- funckija za štednju energije ............................................................................. 3-2
AC Adapter ............................................................................................................................... 3-4
Baterija ..................................................................................................................................... 3-6
Korišćenje Baterije ................................................................................................................... 3-9
Osnovne Operacije ......................................................................................................................3-11
Saveti za Bezbednost I Udobnost ...........................................................................................3-11
Dobre Radne Navike .............................................................................................................. 3-12
Poznavanje Tastature ............................................................................................................. 3-13
Poznavanje Touchpad-A......................................................................................................... 3-17
O Hard Disku .......................................................................................................................... 3-20
Korišćenje Optičkog Uređaja za Skladištenje ........................................................................ 3-21
Povezivanje Eksternih Uređaja.................................................................................................. 3-24
Povezivanje Perifernih Uređaja .............................................................................................. 3-25
Povezivanje Komunikacionih Uređaja.................................................................................... 3-27
Instaliranje Ekspresne Kartice................................................................................................... 3-29
Uklanjanje Ekspresne Kartice ................................................................................................ 3-29
1-4
Predgovor
Instaliranje Ekspresne Kartice................................................................................................ 3-29
Bezbedno Uklanjanje Hardvera ................................................................................................. 3-31
Podešavanje BIOS-A
O Podešavanju BIOS-A ................................................................................................................ 4-2
Kada Treba Koristiti BIOS Podešavanje .................................................................................. 4-2
Kako Pokrenuti BIOS Podešavanje.......................................................................................... 4-2
Kontrolni Tasteri........................................................................................................................ 4-3
Meni Za Podešavanje BIOS-A...................................................................................................... 4-5
Main Menu (Glavni Meni) ......................................................................................................... 4-6
Advanced Menu (Napredni Meni)............................................................................................. 4-8
Security Menu (Sigurnosni Meni) ........................................................................................... 4-10
Boot Menu (Boot Meni) .......................................................................................................... 4-12
Exit Menu (Meni za Izlaz) ....................................................................................................... 4-13
1-5
Predgovor
Informacije o Regulativama
Izjava o Ometanju Radio Frekvencija FCC-B
Ova oprema je testirana i u saglsnosti je sa ogranićenjima za Klasu B digitalnih uređaja shodno Delu
15 FCC pravila. Ova ogranićenja su dizajnirana da obezbede razumnu zaštitu protiv štetnog
ometanja u rezidencionoj instalaciji. Ova oprema generiše, koristi i može da zraći energiju radio
frekvencije i, ukoliko se ne instalira i ne koristi u skladu sa uputstvima, može da utiće na prijem radio
talasa. Međutim, ne postoje garancije da do ometanja neče doči u određenoj instalaciji. Ukoliko ova
oprema dovede do štetnog ometanja radio ili TV prijema, a što se može zakljućiti ukljućivanjem i
iskljućivanjem opreme, predlažemo vam da pokušate da sprećite ometanje na neki od sledečih
naćina:
„ Okrenite antenu za prijem signala.
„ Povećajte rastojanje između opreme i resivera.
„ Povežite opremu u električnu priključnicu koja je povezana na električno kolo različito od onog
na koje je povezan resiver.
„ Konsultujte se sa prodavcem ili iskusnim radio/TV električarem koji može da vam pruži pomoć.
NAPOMENA
Š Upozoravamo vas da promene i modifikacije koje strana odgovorna za saglasnost nije
eksplicitno odobrila mogu da ukinu vaše pravo da koristite opremu.
Š Kablovi za sprečavanje ometanja i kabl za struju, ukoliko ih ima, moraju da se koriste da bi se
ostvarila usaglašenost sa granicama do kojih je ometanje dozvoljeno.
1-6
Predgovor
FCC Uslovi
Ovaj uređaj u saglasnosti je sa Delom 15 FCC pravila. Rad je podložan sledečim uslovima:
„ Ovaj uređaj ne može da izazove štetno ometanje.
„ Ovaj uređaj mora da prihvati bilo koje ometanje koje primi, uključujuči ometanje koje može da
izazove neželjeni rad.
1-7
Predgovor
Bezbednosna Uputstva
Proćitajte
sva
uputstva
bezbednosna
pažljivo
i
u
potpunosti.Sva upozorenja na
opremi
ili
u
uputstvu
za
korišćenje treba imati u vidu.
Čuvajte ovu opremu daleko od
vlažnosti i visokih temperatura.
Saćuvajte
Uputstvo
za
koriščenje koje ste dobili sa
paketom kao refrentni materijal
za buduče koriščenje.
Postavite
ovu
opremu
na
stabilnu površinu pre nego što je
podesite za korišćenje.
Proverite da je napon u okviru
Otvori na kućištu se koriste za
bezbednog
protok vazduha i da bi sprečili
podešen na odgovarajući način
opremu da se pregreje. Nemojte
na vrednost između 100~240V
da prekrivate ove otvore.
pre nego što povežete opremu
opsega
i
da
je
na električni priključak.
Ne
ostavljajte
opremu
u
Nikada ne sipajte tečnost u
neodgovarajućim uslovima, gde
otvore,
temperatura
opremu
to
ili
može
da
električnog šoka.
da
ošteti
dovede
do
skladištenja
prevazilazi 60OC (140OF) ili gde
je temperatura niža od 0OC
(32OF),
to
može
da
ošteti
1-8
Predgovor
opremu.
Kabl za struju postavite na
mesto gde ljudi neće gaziti preko
njega. Ne stavljajte ništa preko
kabla za struju.
Uvek izvucite kabl za struju pre
nego što instalirate bilo kakvu
dodatnu karticu ili modul.
Da bi izbegli eksploziju koju
Kada povezujete koaksijalni kabl
izaziva nepravilno postavljanje
na TV tjuner, neophodno je da
baterije, koristite isključivo istu ili
obezbedite da je štit materijala
ekvivalentnu vrstu baterija koje
dobro povezan za zaštitni sistem
preporučuje proizvođač.
uzemljenja u zgradi.
Baterije
uvek
čuvajte
na
bezbednom mestu.
Uvek držite jake magnetske ili
električne
objekte
dalje
od
opreme.
Ukoliko dođe do jedne od navedenih situacija, opremu treba da proveri serviser:
Š Kabl za struju ili utičnica je oštećena.
Š Tečnost je ušla u opremu.
Š Oprema je bila izložena vlazi.
Š Oprema nije dobro radila ili je ne možete naterati da radi koristeći Uputstvo za
korišćenje.
Š Oprema je pala ili je oštećena.
Š Oprema ima očigledne znake da je polomljena.
Š The equipment has obvious signs of breakage.
1-9
Predgovor
Bezbednosna Uputstva za Korišćenje Litijumske
Baterije
(English) CAUTION: Danger of explosion if battery is incorrectly replaced.
recommended by the equipment manufacturer.
Replace only with the same or equivalent type
Discard used batteries according to manufacturer’s instructions.
(French) (Français) ATTENTION: II y a danger d’ex;losion s’il y a remplacement incorrect de la batterie.
uniquement avec une batterie du meme type ou d’un type équivalent recommandé par le constructeur.
Remplacer
Mettre au rebut
les batteries usages conformément aux instructions du fabricant.
(German) (Deutsch) VORSICHT: Explosionsgefahr bei unsachgemäßem Austausch der Batterie.
denselben oder einen vom Hersteller empfohlenen gleich-wertigen Typ.
Ersatz nur durch
Entsorgung gebrauchter Batterien nach
Angaben des Herstellers.
(Spanish) (Español) PRECAUCIÓN: Peligro de explosión si la batería es reemplazada incorrectamente. Cámbiela solo
por la misma o un tipo equivalente recomendado por el fabricante. Descarte usar baterías usadas de acuerdo con las
instrucciones del fabricante.
(Italian) (Italiano) ATTENZIONE: Pericolo di esplosione della batteria se sostituita in modo non corretto. Sostituire solo
con la stesso tipo o con uno equivalente come indicato nel manuale del produttore. Smaltire le batterie usate come da
istruzioni del produttore.
(Russian) (Русский) Внимание: Существует опасность взрыва батареи в случае неправильной замены. Для
замены всегда используйте такую же или эквивалентную, рекомендованную производителем оборудования.
Следуйте инструкциям производителя при утилизации использованных батарей.
1-10
Predgovor
(Turkish) (Türkçe) UYARI: Pil yanlıs yerleştirilirse patlayabilir. Aynı ya da muadili bir pille degistiriniz. Kullanılmış pilleri
üreticinin talimatlarına göre degerlendiriniz.
(Greek) (Ελληνικά) ΠΡΟΣΟΧΗ: Κίνδυνος έκρηξης εάν η μπαταρία τοποθετηθεί λανθασμένα. Να αντικαθιστάτε μόνο με
τον ίδιο ή αντίστοιχο τύπο με αυτό που συνιστά ο κατασκευαστής του εξοπλισμού. Να απορρίπτετε τις χρησιμοποιημένες
μπαταρίες ως απορρίμματα σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.
(Polish) (Polski) OSTRZEŻENIE: Nieprawidłowa wymiana może spowodować eksplozję baterii. Zamianę można wykonać
wyłącznie na baterię tego samego lub równoważnego typu zalecaną przez producenta urządzenia. Zużyte baterie można
wyrzucać zgodnie z instrukcjami producenta.
(Hungarian) (Magyar) VIGYÁZAT: A nem megfelelő akkumul tor haszn lata robban svesz lyes. Kizárólag ugyanolyan,
vagy a berendezés gyártója által ajánlott, egyenértékű típust használjon. Az elhasznált akkumulátorokat a gyártó
utasításának megfelelően ártalmatlanítsák.
(Czech) (Čeština) UPOZORNĚNÍ: Nebezpečí výbuchu při chybné výměně baterie.
ekvivalentním typem doporučeným výrobcem zařízení.
Nahraďte pouze stejným nebo
Použité baterie zlikvidujte podle pokynů výrobce
(Traditional Chinese ) (繁體中文) 注意: 若電池若未正確更換,可能會爆炸。請用原廠建議之同款或同等級的電池來更換。
請依原廠指示處理廢棄電池。
(Simplified Chinese ) (简体中文) 注意: 若电池若未正确更换,可能会爆炸。请用原厂建议之同款或同等级的电池来更换。
请依原厂指示处理废弃电池。
(Japanese) (日本語) 警告:バッテリーの取り扱いを誤ると、液漏れや破裂などにより生命や財産に重大な影響を及ぼす
恐れがあります。指定された型番以外のバッテリーは使用しないでください。バッテリーを廃棄する場合は、各自治体
の規則に従って適切に処理して下さい。
1-11
Predgovor
(Korean) (한국어) 주의: 배터리를 올바로 교체하지 않으면 폭발할 위험이 있습니다. 타입이 장치 제조업체에서
권장하는
것과
동일하거나
동등한
배터리로만
교체하십시오.
사용한
배터리는
제조업체의
지침에
따라
폐기하십시오.
(Vietnam) (Tieng Viet) LƯU Ý: Thay thế pin không tương thích có thể dẫn đến nguy cơ bị nổ. Chỉ thay thế bằng pin cùng
loại hoặc loại tương ứng khuyên dùng bởi nhà sản xuất thiết bị. Vứt bỏ pin đã sử dụng theo hướng dẫn của nhà sản xuất.
(Thai) (ไ ท ย ) ขอควรระวัง: ถาใสแบตเตอรี่อยางไมถูกตอง อาจมีอันตรายจากการระเบิดขึ้นได
หรือเทียบเทา ที่แนะนําโดยผูผลิตอุปกรณเทานั้น
ใชเฉพาะแบตเตอรี่ชนิดเดียวกัน
ทิ้งแบตเตอรี่ที่ใชแลวตามคําแนะนําของผูผลิต
(Indonesia) (Bahasa Indonesia) PERHATIAN: Bahaya ledakan dapat terjadi jika salah memasang baterai.
hanya dengan jenis yang sama atau setara sesuai rekomendasi pabrik peralatan tersebut.
Ganti baterai
Buang baterai bekas sesuai
petunjuk pabrik
(Serbian) (Srpski) OPREZ: Ukoliko baterija nije ispravno postavljena, postoji opasnost od eksplozije. Zamenu izvršite
koristeći isključivo istu ili ekvivalentnu bateriju koju preporučuje proizvođač opreme. Odbacite iskorišćene baterije u
skladu sa uputstvima proizvođača.
(Netherlands) (Nederlands) LET OP: Er is explosiegevaar als de batterij niet goed geplaatst wordt. Uitsluitend te
vervangen door een batterij van hetzelfde of een gelijkwaardig type,zoals aanbevolen door de fabrikant. Gooi batterijen
weg volgens de plaatselijke instructies.
(Romanian) (Română) ATENŢIE: Pericol de explozie dacă bateria este înlocuită incorect. Înlocuiţi doar cu acelaşi tip sau
echivalent recomandat de fabricantul echipamentului. Evacuaţi bateriile folosite conform instrucţiunilor fabricantului.
(Portuguese) (Português) ADVERTÊNCIA:
Perigo de explosão se a bateria é substituída incorrectamente. Substitua
somente com o mesmo tipo ou equivalente recomendado por o fabricante do seu equipamento. Descarte as baterias
1-12
Predgovor
utilizadas de acordo com as instruções do fabricante.
(Swedish) (Svenska) VARNING: Explosionsfara vid felaktigt batteribyte.
typ som rekommenderas av apparattillverkaren.
Använd samma batterityp eller en ekvivalent
Kassera använt batteri enligt fabrikantens instruction.
(Finnish) (Suomi) VAROITUS: Paristo voi räjähtää, jos se on virheellisesti asennettu.
valmistajan suosittelemaan tyyppiin.
Vaihda paristo ainoastaan
Hävitä käytetty paristo valmistajan ohjeiden mukaisesti.
(Slovak) (Slovensky/Slovenčina) UPOZORNENIE: V prípade nesprávnej výmeny batérie existuje nebezpečenstvo
výbuchu. Vymeňte iba za rovnakú batériu alebo za rovnocenný typ batérie, ktorý odporúča výrobca zariadenia. Batérie
zneškodnite podľa pokynov výrobcu.
(Slovenian) (Slovensko/ Slovenščina) POZOR: V primeru nepravilne zamenjave baterije obstaja nevarnost njene
eksplozije.
Baterijo zamenjajte le z enako ali ekvivalentno vrsto, ki jo priporoča proizvajalec.
Odpadne baterije
odstranite skladno z navodili proizvajalca.
(Danish) (Dansk) ADVARSEL!
batteri af same fabrikat og type.
Lithiumbatteri --- Eksplosionsfare ved fejlagtig håndtering.
Udskiftning må kun ske med
Levé det brugte batteri tilbage til leverandøren.
(Norwegian) (Norsk) ADVARSEL: Eksplosjonsfare ved feilaktig skifte av batteri.
tilsvarende type anbefalt av apparatfabrikanten.
Benytt same batteritype eller en
Brukte batterier kasseres I henhold til fabrikantens instruksjoner.
(Bulgarian) (български) ВНИМАНИЕ: Опасност от експлозия ако батерията бъде неправилно поставена. Поставете
батерия от същия вид или еквивалентна батерия, която се препоръчва от производителя. Изхвърлете
използваните батерии като спазвате указанията на производителя.
(Croatian) (Hrvatski) OPREZ: Opasnost od eksplozije ako se baterija zamijeni neprikladnom.
jednakom ili nadomjesnom vrstom prema preporuci proizvođača.
Zamijenite je samo
Istrošene baterije zbrinite u skladu s uputama
1-13
Predgovor
proizvođača.
(Estonia) (Eesti) ETTEVAATUST! Plahvatusoht, kui aku on valesti paigaldatud. Asendage ainult sama või tootja poolt
soovitatud võrdväärse akuga. Hävitage kasutatud aku vastavalt tootja juhistele.
(‫( )ﻓﺎرﺳ ﻲ‬Persian)
‫ ﺗﻨﻬﺎ از ﺑﺎﺗﺮﻳﻬﺎﯼ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﯼ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮐﻨﻨﺪﻩ‬،‫ در ﺻﻮرت ﺗﻌﻮﻳﺾ ﺑﺎﺗﺮﯼ‬.‫ اﺣﺘﻤﺎل اﻧﻔﺠﺎر ﺑﺎﺗﺮﯼ وﺟﻮد دارد‬،‫ در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﻧﺼﺐ و ﺟﺎ ﮔﺬارﯼ ﺻﺤﻴﺢ ﺑﺎﺗﺮﯼ‬:‫اﺧﻄﺎر‬
.‫ از دور اﻧﺪاﺧﺘﻦ ﺑﺎﺗﺮﯼ ﺧﻮددارﯼ ﮐﻨﻴﺪ و ﺑﺮ ﻃﺒﻖ راهﻨﻤﺎﻳﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ‬.‫اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ‬
(‫( )اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‬Arabic)
‫ أﺳﺘﺒﺪل ﻓﻘﻂ ﺑﻨﻔﺲ أو ﻧﻮع ﻣﻜﺎﻓﺊ أوﺻﻰ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ‬.‫ ﻗﺪ ﺗﺘﻌﺮض اﻟﺒﻄﺎرﻳﺔ ﻟﻼﻧﻔﺠﺎر واﻟﺘﻠﻒ إذا ﺗﻢ اﺳﺘﺒﺪاﻟﻬﺎ ﺑﻨﻮع ﻏﻴﺮ أﺻﻠﻰ‬،‫ ﺧﻄﺮ‬:‫ﺗﺤﺬﻳﺮ‬
.‫ ﺗﺠﺎهﻞ اﻟﺒﻄﺎرﻳﺎت اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ وﻓﻘﺎ ﻹرﺷﺎدات اﻟﺸﺮآﺔ اﻟﻤﺼﻨﻌﺔ‬.‫ﻣﻨﺘﺞ اﻟﺠﻬﺎز‬
WEEE Izjava
(English) Under the European Union ("EU") Directive on Waste Electrical and Electronic Equipment, Directive
2002/96/EC, which takes effect on August 13, 2005, products of "electrical and electronic equipment" cannot be discarded
as municipal waste anymore and manufacturers of covered electronic equipment will be obligated to take back such
products at the end of their useful life.
(French) (Français) Au sujet de la directive européenne (EU) relative aux déchets des équipement électriques et
électroniques, directive 2002/96/EC, prenant effet le 13 août 2005, que
les produits électriques et électroniques ne
peuvent être déposés dans les décharges ou tout simplement mis à la poubelle. Les fabricants de ces équipements
1-14
Predgovor
seront obligés de récupérer certains produits en fin de vie.
(German) (Deutsch) Gemäß der Richtlinie 2002/96/EG über Elektro- und Elektronik-Altgeräte dürfen Elektro- und
Elektronik-Altgeräte nicht mehr als kommunale Abfälle entsorgt werden, die sich auf 13.August, 2005 wirken. Und der
Hersteller von bedeckt Elektronik-Altgeräte gesetzlich zur gebrachten Produkte am Ende seines Baruchbarkeitsdauer
zurückzunehmen.
(Spanish) (Español) Bajo la directiva 2002/96/EC de la Unión Europea en materia de desechos y/o equipos electrónicos,
con fecha de rigor desde el 13 de agosto de 2005, los productos clasificados como "eléctricos y equipos electrónicos" no
pueden ser depositados en los contenedores habituales de su municipio, los fabricantes de equipos electrónicos, están
obligados a hacerse cargo de dichos productos al termino de su período de vida.
(Italian) (Italiano) In base alla Direttiva dell’Unione Europea (EU) sullo Smaltimento dei Materiali Elettrici ed Elettronici,
Direttiva 2002/96/EC in vigore dal 13 Agosto 2005, prodotti appartenenti alla categoria dei Materiali Elettrici ed Elettronici
non possono più essere eliminati come rifiuti municipali: i produttori di detti materiali saranno obbligati a ritirare ogni
prodotto alla fine del suo ciclo di vita.
(Russian) (Русский) В соответствии с директивой Европейского Союза (ЕС) по предотвращению загрязнения
окружающей среды использованным электрическим и электронным оборудованием (директива WEEE
2002/96/EC), вступающей в силу 13 августа 2005 года, изделия, относящиеся к электрическому и электронному
оборудованию, не могут рассматриваться как бытовой мусор, поэтому производители вышеперечисленного
электронного оборудования обязаны принимать его для переработки по окончании срока службы.
(Turkish) (Türkçe) Avrupa Birliği (AB) Kararnamesi Elektrik ve Elektronik Malzeme Atığı, 2002/96/EC Kararnamesi altında
13 Ağustos 2005 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, elektrikli ve elektronik malzemeler diğer atıklar gibi çöpe
atılamayacak ve bu elektonik cihazların üreticileri, cihazların kullanım süreleri bittikten sonra ürünleri geri toplamakla
1-15
Predgovor
yükümlü olacaktır.
(Greek) (Ελληνικά) Σύμφωνα με την Οδηγία 2002/96/ΕΚ της Ευρωπαϊκής Ένωσης («ΕΕ») περί Απόρριψης Ηλεκτρικού
και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (WEEE), η οποία λαμβάνει ισχύ στις 13 Αυγούστου 2005, τα προϊόντα «ηλεκτρικού και
ηλεκτρονικού εξοπλισμού» δεν είναι δυνατόν να απορριφθούν πλέον ως κοινά απορρίμματα και οι κατασκευαστές
κεκαλυμμένου ηλεκτρονικού εξοπλισμού είναι υποχρεωμένοι να πάρουν πίσω αυτά τα προϊόντα στο τέλος της ωφέλιμης
ζωής τους.
(Polish) (Polski) Zgodnie z Dyrektywą Unii Europejskiej ("UE") dotyczącą odpadów produktów elektrycznych i
elektronicznych (Dyrektywa 2002/96/EC), która wchodzi w życie 13 sierpnia 2005, tzw. “produkty oraz wyposażenie
elektryczne i elektroniczne " nie mogą być traktowane jako śmieci komunalne, tak więc producenci tych produktów będą
zobowiązani do odbierania ich w momencie gdy produkt jest wycofywany z użycia.
(Hungarian) (Magyar) Az Európai Unió („EU") 2005. augusztus 13-án hatályba lépő, az elektromos és elektronikus
berendezések hulladékairól szóló 2002/96/EK irányelve szerint az elektromos és elektronikus berendezések többé nem
kezelhetőek lakossági hulladékként, és az ilyen elektronikus berendezések gyártói kötelessé válnak az ilyen termékek
visszavételére azok hasznos élettartama végén.
(Czech) (Čeština) Podle směrnice Evropské unie ("EU") o likvidaci elektrických a elektronických výrobků 2002/96/EC
platné od 13. srpna 2005 je zakázáno likvidovat "elektrické a elektronické výrobky" v běžném komunálním odpadu a
výrobci elektronických výrobků, na které se tato směrnice vztahuje, budou povinni odebírat takové výrobky zpět po
skončení jejich životnosti.
(Traditional Chinese ) (繁體中文) 歐盟已制訂有關廢電機電子設備法令,亦即自 2005 年 8 月 13 日生效的 2002/96/EC,明
文規定「電機電子設備產品」不可再以都市廢棄物處理,且所有相關電子設備製造商,均須在產品使用壽命結束後進行回
收。
1-16
Predgovor
(Simplified Chinese ) (简体中文) 欧盟已制订有关废电机电子设备法令,亦即自 2005 年 8 月 13 日生效的 2002/96/EC,明
文规定「电机电子设备产品」不可再以都市废弃物处理,且所有相关电子设备制造商,均须在产品使用寿命结束后进行回
收。
(Japanese) (日本語) (Japanese) (日本語) 2005 年 8 月 13 日以降に EU 加盟国を流通する電気・電子製品には WEEE 指令によ
りゴミ箱に×印のリサイクルマークの表示が義務づけられており、廃棄物として捨てることの禁止とリサイクルが義務づけられて
います。
(Korean) (한국어) 2005 년 8 월 13 일자로 시행된 폐전기전자제품에 대한 유럽연합("EU") 지침, 지침 2002/96/EC 에
의거하여, "전기전자제품"은 일반 쓰레기로 폐기할 수 없으며 제품의 수명이 다하면 해당 전자제품의 제조업체가
이러한 제품을 회수할 책임이 있습니다.
(Vietnam) (Tieng Viet) Theo Hướng dẫn của Liên minh Châu Âu ("EU") về Thiết bị điện & điện tử đã qua sử dụng, Hướng
dẫn 2002/96/EC, vốn đã có hiệu lực vào ngày 13/8/2005, các sản phẩm thuộc "thiết bị điện và điện tử" sẽ không còn
được vứt bỏ như là rác thải đô thị nữa và các nhà sản xuất thiết bị điện tử tuân thủ hướng dẫn sẽ phải thu hồi các sản
phẩm này vào cuối vòng đời.
(Thai) (ไทย) ภายใตขอกําหนดของสหภาพยุโรป ("EU") เกี่ยวกับของเสียจากอุปกรณไฟฟา และอิเล็กทรอนิกส เลขที่ 2002/96/EC
ซึ่งมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่
13
สิงหาคม
2005
ผูใชไมสามารถทิ้งผลิตภัณฑที่เปน
"อุปกรณไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส"
ปะปนกับของเสียทั่วไปของชุมชนไดอีกตอไป และผูผลิตอุปกรณอิเล็กทรอนิกสดังกลาวจะถูกบังคับใหนําผลิตภัณฑดังกลาวกลับคืนเมื่อ
สิ้นสุดอายุการใชงานของผลิตภัณฑ
(Indonesia) (Bahasa Indonesia) Sesuai dengan Regulasi Uni Eropa ("UE") perihal WEEE (Limbah Peralatan Listrik dan
Elektronik), Directive 2002/96/EC, yang berlaku sejak 13, 2005, produk "peralatan listrik dan elektronik" tidak lagi dapat
dibuang sebagai sampah umum dan pabrik peralatan elektronik diwajibkan untuk mengambil kembali produk tersebut
pada saat masa pakainya habis.
1-17
Predgovor
(Serbian) (Srpski) Po Direktivi Evropske unije ("EU") o odbačenoj ekektronskoj i električnoj opremi, Direktiva 2002/96/EC,
koja stupa na snagu od 13. Avgusta 2005, proizvodi koji spadaju pod "elektronsku i električnu opremu" ne mogu više biti
odbačeni kao običan otpad i proizvođači ove opreme biće prinuđeni da uzmu natrag ove proizvode na kraju njihovog
uobičajenog veka trajanja.
(Netherlands) (Nederlands) De richtlijn van de Europese Unie (EU) met betrekking tot Vervuiling van Electrische en
Electronische producten (2002/96/EC), die op 13 Augustus 2005 in zal gaan kunnen niet meer beschouwd worden als
vervuiling. Fabrikanten van dit soort producten worden verplicht om producten retour te nemen aan het eind van hun
levenscyclus..
(Romanian) (Română) În baza Directivei Uniunii Europene ("UE") privind Evacuarea Echipamentului Electric şi Electronic,
Directiva 2002/96/EC, care intră în vigoare pe 13 august, 2005, produsele din categoria "echipament electric şi electronic"
nu mai pot fi evacuate ca deşeuri municipale, iar fabricanţii echipamentului electronic vizat vor fi obligaţi să primească
înapoi produsele respective la sfârşitul duratei lor de utilizare.
(Portuguese) (Português) De acordo com a Directiva 2002/96/EC de Resíduos de Equipamentos Eléctricos e
Electrónicos da União Europeia (UE), efectiva desde o 13 de Agosto do ano 2005, os produtos de "equipamento eléctrico
e electrónico" não podem ser descartados como resíduo municipal e os fabricantes do equipamento electrónico sujeitos a
esta legislação estarão obligados a recolhar estes produtos ao finalizar sua vida útil.
(Swedish) (Svenska) Under Europeiska unionens ("EU") Weee-direktiv (Waste Electrical and Electronic Equipment),
Direktiv 2002/96/EC, vilket trädde i kraft 13 augusti, 2005, kan inte produkter från "elektriska och elektroniska
utrustningar" kastas i den vanliga hushållssoporna längre och tillverkare av inbyggd elektronisk utrustning kommer att
tvingas att ta tillbaka sådan produkter när de är förbrukade.
(Finnish) (Suomi) Euroopan unionin (EU) 13.8.2005 voimaan tulleen sähkö- ja elektroniikkalaiteromua koskevan
1-18
Predgovor
direktiivin 2002/96/EY mukaisesti ”sähkö- ja elektroniikkalaitteita” ei saa enää hävittää talousjätteiden mukana. Direktiivin
alaisen sähkö- tai elektroniikkalaitteen valmistajan on otettava laitteet takaisin niiden käyttöiän päättyessä.
(Slovak) (Slovensky/ Slovenčina) Na základe smernice Európskej únie („EU“) o elektrických a elektronických
zariadeniach číslo 2002/96/ES, ktorá vstúpila do platnosti 13. augusta 2005, výrobky, ktorými sú „elektrické a elektronické
zariadenia” nesmú byť zneškodňované spolu s komunálnym odpadom a výrobcovia patričných elektronických zariadení
sú povinní takéto výrobky na konci životnosti prevziať naspäť.
(Slovenian) (Slovensko/ Slovenščina) Skladno z določili direktive Evropske unije ("EU") o odpadni električni in elektronski
opremi, Direktiva 2002/96/ES, ki je veljavna od 13. avgusta, izdelkov "električne in elektronske opreme" ni dovoljeno
odstranjevati kot običajne komunalne odpadke, proizvajalci zadevne elektronske opreme pa so zavezani, da tovrstne
izdelke na koncu njihove življenjske dobe sprejmejo nazaj.
(Danish) (Dansk) I henhold til direktiv fra den europæiske union (EU) vedrørende elektrisk og elektronisk affald , Direktiv
2002/96/EC, som træder i kraft den 13. august 2005, må produkter som "elektrisk og elektronisk udstyr" ikke mere
bortskaffes som kommunalt affald. Producenter af det pågældende, elektroniske udstyr vil være forpligtet til at tage disse
produkter tilbage ved afslutningen på produkternes levetid.
(Norwegian) (Norsk) Under den europeiske unionens ("EU") direktiv om deponering av elektronisk og elektrisk utstyr,
direktiv 2002/96/EC, som trer i effekt 13. august 2005, kan ikke produkter av "elektronisk og elektrisk ustyr" lenger
deponeres som husholdningsavfall og fabrikantene av disse produktene er forpliktet å ta tilbake slike produkter ved
slutten av produktets levetid.
(Bulgarian) (български) Според директивата на Европейския съюз относно отпадъците от електрическо и
електронно оборудване, директива 2002/96/EC, важаща от 13 август, 2005 г., електрическо и електронно
оборудване не може да се изхвърля заедно с битовите отпадъци и производителите на такова оборудване са
1-19
Predgovor
задължени да приемат обратно съответните продукти в края на експлоатационния им период.
(Croatian) (Hrvatski) U okviru Direktive Europske Unije ("EU") o Otpadnim električnim i elektroničkim uređajima, Direktiva
2002/96/EC, koja je na snazi od 13. kolovoza 2005., "električni i elektronički uređaji" se ne smiju više bacati zajedno s
kućnim otpadom i proizvođači su obvezni zbrinuti takve proizvode na kraju njihovog životnog vijeka.
(Estonia) (Eesti) Vastavalt Euroopa Liidu ("EL") direktiivile 2002/96/EÜ (elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete kohta),
mis jõustus 13. augustil 2005, on keelatud kodumajapidamiste "elektri- ja elektroonikaseadmete" jäätmete hävitamine
koos majapidamisjäätmetega, ja elektri- ja elektroonikaseadmete tootjad on kohustatud sellised tooted pärast nende
kasutuselt kõrvaldamist tagasi võtma.
(‫( )ﻓﺎرﺳ ﻲ‬Persian)
‫ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﻗﺎﻧﻮن دﻓﻊ زﺑﺎﻟﻪ هﺎﯼ اﻟﮑﺘﺮﻳﮑﯽ و اﻟﮑﺘﺮوﻧﻴﮑﯽ )ﺑﻨﺪ‬2002/96/EC ‫ ﮐﻠﻴﻪ ﺷﺮﮐﺖ هﺎﯼ‬، ‫ ﻣﻴﻼدﯼ ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮاﺳﺖ‬2005 ‫ ﺁﮔﻮﺳﺖ ﺳﺎل‬13 ‫اﺗﺤﺎدﻳﻪ اروﭘﺎ( ﮐﻪ از ﺗﺎرﻳﺦ‬
.‫ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ ﺟﻤﻊ ﺁورﯼ زﺑﺎﻟﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﻮد ﭘﺲ از ﭘﺎﻳﺎن دورﻩ ﻣﺼﺮف ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ‬
(‫( )اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‬Arabic)
2002/96/EC ‫ ﺗﻮﺟﻴﻪ‬،‫ﻓﻲ إﻃﺎر اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻹﺗﺤﺎد اﻷورﺑﻲ )"اﻹﺗﺤﺎد اﻷورﺑﻲ"( اﻟﺘﻮﺟﻴﻪ ﺑﺸﺄن ﻧﻔﺎﻳﺎت اﻟﻤﻌﺪات و اﻷﺟﻬﺰة اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ واﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ‬
‫ ان ﻣﻨﺘﺠﺎت "أﺟﻬﺰة آﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ وإﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ" ﻻ ﻳﻤﻜﻦ اﻟﺘﺨﻠﻲ‬،2005 ،‫ﺁب‬/‫ أﻏﺴﻄﺲ‬13 ‫ اﻟﺬى أﺻﺒﺢ ﺳﺎري اﻟﻤﻔﻌﻮل ﻓﻲ‬،‫ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻷورﺑﻴﺔ‬
.‫ وﻣﻨﺘﺠﻮ اﻟﻤﻌﺪات اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ ﺳﻴﻜﻮن ﻟﺰاﻣﺎ ﻋﻠﻴﻬﻢ اﺳﺘﺮداد ﻣﺜﻞ هﺬﻩ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻣﺪة ﺻﻼﺣﻴﺘﻬﺎ‬،‫ﻋﻨﻬﺎ ﺑﻮﺻﻔﻬﺎ ﻧﻔﺎﻳﺎت‬
1-20
Predgovor
Obaveštenje o Drajvu Optičkog Uređaja
OPREZ: Ovaj uređaj sadrži laserski sistem i klasifikovan je kao “LASERSKI PROIZVD KLASE 1.”
Da bi ste koristili ovaj model na ispravan način, pročitajte pažljivo uputstvo za korišćenje i sačuvajte
ovo uputstvo kao referentni materijal za buduće korišćenje. U slučaju da imate bilo kakvih problema
sa ovim modelom, molimo vas da kontaktirate svog najbližeg “OVLAŠĆENOG servisera.” Da bi
sprečili direktno izlaganje laserskom zraku, nemojte da pokušavate da otvarate kućište.
Oprez Prilikom Korišćenja Modema
„ Nikada nemojte da instalirate telefonsko povezivanje kablova tokom grmljavine.
„ Nikada nemojte da instalirate telefonske priključke na vlažnim mestima, osim ukoliko je
priključak posebno dizajniran za vlažne lokacije.
„ Nikada ne dodirujte telefonske žice ili terminale koji nisu izolorani osim ukoliko je telefonska
linija isključena sa mreže.
„ Imajte u vidu predostrožnosti koje treba da preduzmete kada instalirate ili modifikujete
telefonske linije.
„ Izbegavajte da koristite telefonske funkcije (osim bežičnih) tokom oluje sa grmljavinom. Može
doći do udaljenog rizika od električnog šoka od munje.
„ Ne koristite telefonske funkcije da prijavite curenje gasa u blizini lokacije gde gas curi.
1-21
Predgovor
Trgovačke Marke
„ Sve trgovačke marke pripadaju svojim respektivnim vlasnicima.
„ AMD®, Athlon™, Athlon™XP, Thoroughbred™ and Duron™ su registrovane trgovačke marke
AMD® korporacije.
„ Intel® and Pentium® su registrovane trgovačke marke Intel korporacije.
„ PS/2 i OS/2® su registrovane trgovačke marke IBM korporacije.
„ Microsoft® je registrovana trgovaćka marka Microsoft korporacije. Windows® 2000/ XP su
registrovane trgovaćke marke Microsoft korporacije.
„ NVIDIA®, NVIDIA logo, DualNet, i nForce su registrovane trgovačke marke ili trgovačke marke
NVIDIA® korporacije u Sjedinjenim Državama i/ili drugim državama.
„ Award® je registrovana trgovaćka marka Phoenix Technologies Ltd.
„ AMI® je registrovana trgovačka marka American Megatrends Inc.
„ Kensington i MicroSaver su registovane trgovačke marke Kensington Technology Group.
„ PCMCIA i CardBus su registrovane trgovačke marke Personal Computer Memory Card
International Association.
Istorija Izdanja
Verzija
Beleška o Reviziji
Datum
1.0
Prvo izdanje
06, 2008
POGLAVLJE 2
Uvodi
2-2
Uvodi
Čestitamo vam na tome što ste postali vlasnik ovog laptopa, dobro dizajniranog uređaja. Ovaj,
potpuno novi laptop, pružiće vam izuzetno i profesionalno iskustvo u korišćenju laptopa. Sa
ponosom možemo da potvrdimo našim korisnicima da je ovaj laptop u potpunosti testiran i
sertifikovan kao izuzetno pouzdan proizvod koji pruža izuzetno zadovoljstvo korisnicima.
Šematski Prikaz Uputstva
Ovo Uputstvo za koriščenje obezbeđuje uputstva i ilustracije vezana za to kako koristite ovaj laptop.
Preporućujemo da pažljivo proćitate uputstvo pre nego što poćnete da koristite laptop.
Poglavlje 1, Predgovor, daje korisnicima osnovne bezbednosne informacije i mere predostrožnosti
koje treba preduzeti prilikom koriščenja ovog laptopa. Preporućujemo da proćitate ove informacije i
mere predostrožnosti kada po prvi put poćnete da koristite ovaj laptop.
Poglavlje 2, Uvodi, ukljućuje opise svih dodataka koji idu uz ovaj laptop. Preporućujemo da
proverite da li imate sve dodatke koje ste dobili u paketu sa laptopom. Ukoliko bilo koji od ovih
dodataka nedostaje ili je oštečen, molimo vas da kontaktirate prodavca od koga ste kupili laptop.
Takođe, ovo poglavlje ukljućuje specifikacije vezane za ovaj laptop i predstavlja funkcijske tastere,
tastere za brzo pokretanje, konektore, svetleče diode i eksterne dodatke za ovaj laptop.
Poglavlje 3, Poćetak Rada, daje osnovna uputstva vezana za rad sa tastaturom, touchpad-om,
hard diskom i drajvom za optićko skladištenje. Takođe su obezbeđeni i koraci za instaliranje i
deinstaliranje baterije, kao i procedure za povezivanje raznih eksternih uređaja, komunikacionih
uređaja i slićno, kako bi se pomoglo korisnicima da se upoznaju sa ovim laptopom.
2-3
Uvodi
Poglavlje 4, Podešavanje BIOS-a, obezbeđuje informacije o programu za podešavanje BIOS-a i
omogućava vam da konfigurišete sistem za optimalno korišćenje.
Raspakivanje
Prvo, otpakujte paket i pažljivo proverite sadržaj. Ukoliko je bilo koji predmet oštećen ili nedostaje,
molim vas, kontaktirajte odmah svog lokalnog prodavca. Takođe, sačuvajte kutiju i materijal od
pakovanja za slučaj da budete trebali da pošaljete laptop poštom u budućnosti. U paketu ovog
proizvoda treba da se nalazi sledeće:
Laptop
Litijumska baterija visokog
kapaciteta
Uputstvo za brzo korišćenje
AC adapter i kabl za struju
Torba za prenošenje (opciono)
Aplikacioni disk sve-u-jednom, koji sadrži celu verziju uputstva za korišćenje,
drajvere, uslužne programe, opcionu funkciju za vraćanje sistema itd.
2-4
Uvodi
Specifikacije
Fizičke Karakteristike
Dimenzije
395 (Š) x 278 (D) x 33,5~39,5 (V) mm
Težina
3,2 kg
Procesor
Tip Procesora
Socket 478
Procesor za Podršku
Intel Penryn / Quad core processor
L2 Cache
3MB/ 6MB
FSB Brzina
Podržava 667/800/1066 MHz
Čipovi Jezgra
Severni Most
Intel® Cantiga(GM45)
Južni Most
Intel® ICH9M
Memorija
Tehnologija
DDR2 667/ 800
Memorija
DDR2 SO-DIMM X 2 slota
512/ 1024/ 2048 MB DDR2 SDRAM (opciono)
Maksimum
do 4GB (2GB DDR2 SO-DIMM x 2) (opciono)
2-5
Uvodi
Napajanje
AC Adapter
120W, 19V
Tip Baterije
9 ćelija (opciono)
RTC Baterija
Da
6 ćelija (opciono)
I/O Port
Monitor (VGA)
15 čioda D-Sub x 1
USB
x 3 (USB verzija 2.0)
Korisnićki Infra Crveni Risiver
x 1 (opciono)
(CIR)
HDMI
x1
E-SATA
x1
IEEE1394
x1
Ulaz za Mikrofon
x1
Izlaz za Slušalice
x 1 (SPDIF-izlaz podržano)
RJ11
x1
RJ45
x1
Čitač Kartice
x 1 (SD/ XD/ MS/ MMC)
Podržane memorijske kartice mogu se promeniti, bez
upozorenja.
2-6
Uvodi
Ekspresna Kartica
Slot
Slot za ekspresnu karticu x 1 (opciono)
Čuvanje
Faktor Forme HDD-A
2,5”, 9,5mm visok, 5400/ 7200rpm
Optički Uređaj
Super Multi / Blu-ray (opciono)
120/ 160/ 250/ 320 GB
(Uređaji navedeni ovde mogu se razlikovati bez prethodnog
upozorenja)
Komunikacioni Port (Stavke navedene ovde mogu se promeniti bez upozorenja)
56K Fax/MODEM
MDC ML3054
LAN
10/100/1000 Ethernet
Bluetooth
Podržano (opciono)
Bežični LAN
Podržano
Audio
Integrisani Zvučnici
4 zvučnika
Ton
Podesite ton tasterom za jačinu tona, K/B brzi taster & SW
2-7
Uvodi
Video
LCD
WSXGA+ (1680x1050)
WXGA+ (1440 x 900)
WUXGA (1920x1200)
Funkcija Za Dupli Pregled
LCD ili CRT biće automatski detektovani prilikom povezivanja.
CRT Izlaz
Podržano
HDMI Izlaz
HDMI izlaz 1.3 podržano
Najbolja rezolucija može da varira u zavisnosti od povezanog
televizora.
Ekran
LCD Tip
17" LCD ekran (opciono)
WUXGA+ (1920x1200) / non glare
WSXGA (1680x1050) / glare
WXGA+ (1440 x 900) / glare
Osvetljenje
Osvetljenje se kontroliše brzim tasterima K/B
Web Kamera
CMOS
2.0 Mega Piksela (opciono)
Softver i BIOS
USB Fleš Boot (Početno Punjenje) Da, USB flopi boot (početno punjenje) samo za DOS
BIOS
Podrška za brzi boot (početno punjenje) --- Da
2-8
Uvodi
Drugo
Rupa Za Kensington Bravu
x1
Saglasnost
WHQL
2-9
Uvodi
Pregled Proizvoda
Ovaj odeljak obezbeđuje opis osnovnih aspekata laptopa. Pomoči če vam da saznate više o izgledu
ovog laptopa pre nego što poćnete da ga koristite. Molimo vas imajte u vidu da laptop prikazan u
ovom odeljku može da se razlikuje od onog koji korisnici kupuju.
Pogled Odozgo
Slika pogleda odozgo i opis prikazan ispod odvešće vas da pretražujete glavno operativno područje
vašeg laptopa.
7
1.
Taster za Napajanje / Svetleća
Dioda Tastera za Napajanje
2.
6
5
4
Slike prikazane ovde služe
iskljuèivo kao referentni
materijal.
Senzori na Dodir za Brzo
Pokretanje
1
2
3
3.
Svetleća dioda za status
4.
Touchpad
5.
Tastatura
6.
Stereo zvuènici
7.
Web Kamera
2-10
Uvodi
1. Taster za Napajanje / Svetleća Dioda Tastera za Napajanje
Taster za Napajanje: Pritisnite taster za napajanje da uključite i isključite
laptop.
Svetleća Dioda za Napajanje: Svetli plavo kada je napajanje laptopa
uključeno.
2. Senzori Na Dodir za Brzo Pokretanje
Pritisnite senzore na dodir za brzo pokretanje da bi aktivirali određene aplikacije ili alate. Uz
pomoć ovih senzora na dodir za brzo pokretanje, korisnici će biti u stanju da efikasnije rade.
P1
Korisnički
definisano
Pritisnite ovaj taster da pokrenete korisnički definisane aplikacije.
Š Da bi omoguæili ili onemoguæili ECO motor, dodirnite ECO senzor na
ECO
ECO Engine
(štednja
energije)
dodir za brzo pokretanje više puta da bi prošli kroz ovih 5 razlièitih
režima ili da bi ciklièno iskljuèili ovaj ECO motor.
Š Pogledajte odeljak Upravljanje energijom u poglavlju 3 ovog uputstva za
detaljne informacije o ovom ECO motoru i opciji za štednju energije.
Kada je naizmenična struja povezana, pritisnite TURBO taster da povećate
Turbo
Overklokovanje
podešavanje za overklokovanje kako bi postigli bolji učinak. Pritisnite taster
ponovo da bi se vratili u normalno stanje. Svetleća dioda za TURBO opciju
gori plavo kada se poveća podešavanje za overklokovanje.
2-11
Uvodi
Napomena
„
Ovaj laptop dizajniran je tako da podržava funkciju za overklokovanje.
Međutim, molimo vas da proverite da su vaše komponente u stanju da
tolerišu takva abnormalna podešavanja, prilikom overklokovanja. Bilo
kakav pokušaj da radite izvan specifikacija procesora i sistema može da
ošteti procesor i sistem i ne preporučujemo da ovo radite. Mi ne
garantujemo oštećenja ili rizike do kojih može da dovede neadekvatan
rad ili specifikacije izvan mogućnosti proizvoda.
„
Fabrička garancija neće raditi ukoliko su zamenjeni originalni procesor
ili DRAM.
Web Kamera
Pritisnite ovaj taster da uključite i isključite web kameru
Pritisnite ovaj taster da uključite i isključite Bluetooth funkciju
Bluetooth
Bežični LAN
Pritisnite ovaj taster da uključite i isključite WLAN funkciju.
Funkcijski tasteri za multimedijalnu reprodukciju
Ovaj laptop obezbeđuje tastere za multimedijalnu reprodukciju koji
omogućavaju korisnicima da da koriste razme funkcije za multimedijsku
reprodukciju. Koristite ove pogodne tastere da kontrolišete multimedijalne
aplikacije.
2-12
Uvodi
3. Svetleća Dioda za Status
Numerički deo Tastature: Svetleće plavo kada je funkcija za numerički deo
tastature aktivirana.
Velika Slova: Svetleće plavo kada je funkcija za velika slova aktivirana.
Skrolovanje: Svetleće plavo kada je funkcija skrolovanja aktivirana.
Napajanje Uključeno/Isključeno/Suspendovano:
Š Trepćuće plavo kada je sistem u suspendovanom režimu.
Š Goruče plavo kada je sistem aktiviran.
Š Svetleća dioda se isključuje kada je sistem isključen.
Status Baterije
Š Svetleče zeleno dok se baterija puni.
Š Svetleće žuto kada je baterija u statusu gde je gotovo prazna.
Š Trepćuće žuto ukoliko baterija ne radi i preporučuje se da zamenite
bateriju. Konsultujte lokalnog prodavca da bi kupili ekvivalentan tip
baterije koji preporučuje proizvođač.
Š Svetleća dioda za bateriju se isključuje kada je u potpunosti napunjena ili
kada je AC adapter isključen.
Bežični LAN I Bluetooth:
Š Svetleća dioda koja služi kao indikator gori plavo kada su LAN ili
WLAN / BT
Bluetooth opcije omogućene.
2-13
Uvodi
Š Svetleća dioda se gasi kada su obe funkcije isključene.
Š Pažnja: Radi bezbednosti prilikom leta, proverite da su ove dve svetleće
diode koje služe kao indikatori isključene prilikom leta.
Hard Disk/ Uređaj Za Optićki Drajv U Upotrebi:
Trepćuće plavo kada sistem pristupa hard disk drajvu ili drajvu sa optičkim
uređajem.
4. Touchpad
Ovo je uređaj laptopa za usmeravanje kurzora.
5. Tastatura
Ugrađena tastatura obezbeđuje sve funkcije kao i (SAD definisana) tastatura pune velićine.
6. Stereo Zvućnici
Daju jak i kvalitetan zvuk kada su stereo sistem i Hi-Fi funkcija podržani.
7. Web Kamera
Ugrađena web kamera može da se iskoristi za snimanje slika, video snimanje ili konferencijske
pozive, kao i za bilo koje druge interaktivne aplikacije.
2-14
Uvodi
Pogled Spreda
1
1.
Korisnièki Infra Crveni
2.
Stereo Zvuènici
Risiver
2
2
1. Korisnićki Infra Crveni Risiver (CIR)
CIR se odnosi na širok opseg uređaja koji koriste infrared electromagnetic spectrum za wireless
communications.
2. Stereo Zvućnici
Daju jak i kvalitetan zvuk kada su stereo sistem i Hi-Fi funkcija podržani.
2-15
Uvodi
Pogled sa Desne Strane
1
4
2
5
3
6
7
1.
Express Card Slot
2.
IEEE 1394
3.
Audio Port Connectors
4.
Card Reader
5.
USB Port
6.
E-SATA Connector
7.
Ventilator
1. Slot za Ekspresnu Karticu
Ovaj laptop sadrži slot za ekspresnu karticu Novi interfejs za ekspresnu karticu je manji i brži
nego za interfejs PC kartice. Tehnologija za ekspresnu karticu koristi skalarne, serijske PCI
ekspres i USB 2.0 interfejse za veliki protok.
2. IEEE 1394
IEEE 1394 port je bas velike brzine koji vam omogućava da povežete visoko tehnološke
digitalne uređaje poput DV-ja (digitalne video kamere).
2-16
Uvodi
3. Konektori Za Audio Port
Daju jak i kvalitetan zvuk uz podržan stereo sistem i Hi-Fi funkciju. Ovi konektori podržavaju
funkciju za analogni 2/ 4/ 5.1/ 7.1 kanal. Povežite svoje zvučnike za odgovarajuće konektore
kako je prikazano ispod.
Mikrofon:
Š Koristi se za eksterni mikrofon.
Š Povežite Centralni i Bas zvučnik ovde.
Line In:
Š Koristi se za eksterni audio uređaj.
Š Povežite Zadnji desni i Levi zvučnik ovde.
Slušalice:
Š Konektor za zvućnike ili slušalice.
Š Povežite Prednji desni i Levi zvučnik ovde.
S/PDIF – izlaz (opciono):
Š Ovaj laptop obezbeđuje opcionu funkciju za
digitalnu audio transmisiju. Povežite ovaj port i
S/PDIF izlazni port medijskog uređaja i opcioni
S/PDIF kabl. Kontaktirajte svog prodavca za više
informacija o S/PDIF kablu.
Line Out:
Š Konektor za zvučnike.
Š Povežite Desni satelit i Levi zvučnik ovde.
2-17
Uvodi
Pogledajte tabelu ispod da bi dobili više informacija o tome kako da povežete zvučnike za
ispravne konektore koristeći funkcije za analogne 2/ 4/ 5.1/ 7.1 kanale:
Audio
kanala
Konektor
2-kanala
Mikrofon
4-kanala
Mikrofon
Line In
Slušalice
Zadnji Zvučnici
Prednji Zvučnici
Desni/Levi
Desni/Levi
Line Out
Line Out
6-kanala
Centralni
Zadnji Zvučnici
Prednji Zvučnici
(5.1-kanala)
Zvučnik Bas
Desni/Levi
Desni/Levi
8-kanala
Centralni
Zadnji Zvučnici
Prednji Zvučnici
Satelitski Zvučnici
(7.1-kanala)
Zvučnik Bas
Desni/Levi
Desni/Levi
Desni/Levi
Line Out
4. Ćitać Kartice
Ugrađeni ćitać kartice može da podrži razlićite tipove memorijskih kartica, poput MMC
(Multi-medija kartice), XD (eXtreme Digital), SD (Bezbedni digitalni), SDHC (SD velikog
kapaciteta), MS (memorijski štapič) ili MS Pro (Memorijski štapić pro) kartica. Kontaktirajte
lokalnog prodavca za dalje i precizne informacije i imajte u vidu da se podržane memorijske
kartice mogu razlikovati bez prethodnog obaveštenja.
5. USB Port
USB 2.0 port omogućava vam da povežete periferne uređaje sa USB interfejsom, poput miša,
tastature, modema, portabilnog hard disk modula, štampača i slično.
2-18
Uvodi
6. E-SATA Konektor (External Serial ATA)
E-SATA konektor dozvoljava vam da povežete eksterni serijski ATA hard disk uređaj. Korisnici
sada mogu da koriste zaštitni kabl van laptopa da bi iskoristili prednosti koje SATA interfejs
znači za skladištenje.
7. Ventilator
Ventilator je dizajniran da hladi sistem. NEMOJTE da blokirate ventilator kako bi vazduh mogao
da cirkuliše.
2-19
Uvodi
Pogled sa Leve Strane
1
2
3
4
4
5
1.
RJ-11 Konektor
2.
RJ-45 Konektor
3.
Kensington Brava
4.
USB Port
5.
Optièki Ureðaj
1. RJ-11 Konektor
Ovaj laptop sadrži ugrađeni modem koji vam dozvoljava da povežete RJ-11 telefonsku liniju kroz
ovaj konektor. Preko 56K V.90 modema, možete da ostvarite dial up vezu.
2. RJ-45 Konektor
10/100 Ethernet konektor se koristi da poveže LAN kabl za mrežnu konekciju.
3. Kensington Brava
Ovaj laptop obezbeđuje rupu za Kensington bravu, koja omogućava korisnicima da zaključaju
laptop bravicom ili nekim uređajem sa mehaničkim PIN-om i prikače ga uz pomoć gumom
obloženog metalnog kabla. Kraj kabla ima malu omču koja dozvoljava da celi kabl bude obmotan oko
pričvršćenog objekta, poput teškog stola ili druge slične opreme i na taj način obezbeđuje da laptop bude
pričvršćen za mesto.
2-20
Uvodi
4. USB Port
USB 2.0 port omogućava vam da povežete periferne uređaje sa USB interfejsom, poput miša,
tastature, modema, portabilnog hard disk modula, štampača i slično.
5. Optićki Uređaj
Š Super Multi radi kao multi funkcionalni DVD dual drajv i DVD RAM drajv.
Š Blu-ray je optički disk visokog kapaciteta koji sadrži 4.5 sata videa visoke definicije (HD) na
jednostranom disku sa jednim slojem, kapaciteta 25GB.
2-21
Uvodi
Pogled sa Zadnje Strane
3
1.
2
1
4
5
HDMI Konektor
2.
Konektor Za Napajanje
3.
entilator
4.
VGA Port
5.
Baterija
1. HDMI Konektor
HDMI (High Definition Multimedia Interface Support) je novi interfejs standard za kompjutere,
ekrane i uređaje za potrošačku elektroniku koji podržavaju standardni i poboljšani video, kao i
video visoke definicije, pored digitalnog audija sa multi kanalima na jednom kablu.
2. Konektor Za Napajanje
Da povežete AC adapter i obezbedite napajanje laptopu.
3. Ventilator
Ventilator je dizajniran da hladi sistem. NEMOJTE da blokirate ventilator kako bi vazduh mogao
da cirkuliše.
2-22
Uvodi
4. VGA Port
15-čioda-D-sub VGA port omogućava vam da povežete eksterni monitor ili drugi standardni
VGA-kompatibilni uređaj (poput projektora) za veći prikaz slike sa kompjutera.
5. Baterija
Ovaj laptop biče napajan preko baterije kada je AC adapter iskljućen.
2-23
Uvodi
Pogled Odozdo
1
3
2
1.
Taster za Zakljuèavanje/
Otkljuèavanje Baterije
2.
Taster za Otpuštanje Baterije
3.
Baterija
1. Taster za Zakljućavanje/Otkljućavanje Baterije
Baterija se ne može pomeriti kada je taster postavljen na status zakljućano. Jednom kada se
taster pomeri na položaj za otkljućano, bateriju možete da uklonite.
2. Taster za Otpuštanje Baterije
To je uređaj sa klikom koji služi kao priprema za otpuštanje baterije. Povucite jednom rukom tako
da klizne i izvucite bateriju pažljivo drugom.
3. Baterija
Ovaj laptop biće napajan preko baterije kada je AC adapter isključen.
POGLAVLJE 3
Početak Rada
3-2
Početak Rada
Upravljanje Energijom
ECO Engine -- funckija za štednju energije
ECO Engine, izuzetna i jedinstvena funkcija za štednju energije, poseduje 5 razlièitih režima za
štednju energije – Režim za igrice, režim za filmove, režim za prezentacije, režim za kancelariju
i režim za turbo bateriju da se produži trajanje baterije dok obavljate razlièite zadatke sa ovim
laptopom.
Dodirnite ECO senzor na dodir za brzo pokretanje da bi se kretali kroz ovih 5 režima ili ciklièno
iskljuèite ovaj ECO Engine.
Da bi saznali koji režim za štednju energije je trenutno aktiviran, proèitajte ikonicu koja predstavlja
svaki od režima koji se pojavljuje na ekranu kada je režim izabran.
Režim za igrice
Izaberite ovaj režim dok igrate igrice.
Režim za film
Izaberite ovaj režim kada prikazujete multimedijalne aplikacije
3-3
Početak Rada
Režim za prezentaciju
Izaberite ovaj režim kada prikazujete prezentacije.
Režim za kancelariju
Izaberite ovaj režim dok radite na poslovima kancelarijske
dokumentacije.
Režim za turbo bateriju
Izaberite ovaj režim da maksimalizujete vreme trajanja baterije.
ECO motor onemoguæen
3-4
Početak Rada
AC Adapter
Molimo vas, imajte u vidu da izrazito preporućujemo da povežete AC adapter i koristite AC napajanje
dok koristite laptop po prvi put. Kada je AC adapter povezan, baterija se odmah puni.
Imajte u vidu da je AD adapter koji je uključen u paket odobren za korišćenje sa vašim laptopom;
korišćenje drugih modela adaptera može da ošteti laptop ili druge uređaje pričvršćene za njega.
3-5
Početak Rada
Povezivanje AC Napajanja
1. Otvorite paket kako bi pronašli AC adapter i kabl za struju.
2. Pričvrstite kabl za struju za konektor AC adaptera.
3. Priključite DC kraj adaptera za laptop i muški kraj kabla za struju za električni izlaz.
Isključivanje AC Napajanja
Kada isključite AC adapter, treba da:
1. Prvo izvučete kabl za struju iz električne utičnice.
2. Izvučete konektor iz laptopa.
3. Izvučete kabl za struju i konektor AC adaptera.
4. Kada izvučete kabl za struju, uvek držite rukom utičnicu kabla. Nikada nemojte da vučete
direktno kabl!
3-6
Početak Rada
Baterija
Ovaj laptop opremljen litijumskom baterijom visokog kapaciteta. Litijumska baterija za višestruka
punjenja predstavlja unutrašnje napajanje laptopa.
Imajte u vidu da ova baterij. A može da se ošteti ukoliko korisnici pokušaju da sami demontiraju
bateriju.
Takođe, imajte u vidu da ograničena garancija za bateriju može takođe da izgubi svoju vrednost
kada bateriju demontira neautorizovano lice.
Molimo vas da pratite svoje lokalne zakone i regulative da bi reciklirali bateriju koju ne koristite.
Imajte u vidu da slike prikazane ovde služe isključivo kao referentni materijal.
3-7
Početak Rada
Otpuštanje Baterije
Uvek se preporućuje da imate rezervnu bateriju za dodatno napajanje. Molimo vas, kontaktirajte
svog lokalnog prodavca da bi kupili bateriju koja je u saglasnosti sa vašim laptopom. Da bi uklonili
bateriju, pratite korake opisane ispod:
1. Proverite da je laptop isključen i
2
da je AC napajanje isključeno.
2. Pritisnite taster za zaključavanje/
otpuštanje u položaj za
otključano.
3. Pronađite taster za otpuštanje
baterije na donjoj strani.
4. Pritisnite i držite pritisnut taster za
otpuštanje u smeru za otpuštanje
baterije kako je prikazano na
donjoj strani.
5. Pažljivo klizanjem pomerite
bateriju iz odeljenja i potom je
izvucite.
3
4
5
3-8
Početak Rada
Zamena Baterije
Da bi ubacili bateriju, pratite korake opisane ispod:
1. Upotrebite obe ruke da poravnate
i ubacite bateriju u odeljak sa
baterijom okrenutom na korektan
način.
2. Blago pomerite klizanjem i
pritisnite pritisnite bateriju u
1
2
ispravan položaj dok baterija ne
bude pričvršćena u odeljku.
3. Pritisnite taster za zaključavanje/
otpuštanje u položaj za
zaključano.
3
3-9
Početak Rada
Korišćenje Baterije
Bezbednosni Saveti U Vezi Baterije
Neispravno zamenjivanje ili rukovanje sa baterijom može da predstavlja rizik od požara ili eksplozije,
što može da dovede do ozbiljne povrede.
Š Glavnu bateriju zamenite isključivo ekvivalentnim tipom baterije.
Š Nemojte da demontirate, premoštavate ili palite baterije ili da ih skladištite na temperaturama
iznad +60°C (+140°F).
Š Nemojte da neovlaščeno dirate baterije. Držite dalje od domaha dece.
Š Ne koristite zarđale ili oštećene baterije.
Š Odbacite baterije u skladu sa lokalnim regulativama. Proverite sa vašim lokalnim vlastima za
odbacivanje smeđa detalje o tome kako funkcioniše recikliranje ili odbacivanje ovakvog
otpada u vašem kraju.
Čuvanje Snage Baterije
Efikasna snaga baterije je kritićna da bi se održao normalan rad. Ukoliko se snagom baterije ne
upravlja na odgovarajuči naćin, saćuvani podaci i korisnićka podešavanja če možda biti izgubljena.
Da bi optimizovali život baterije i izbegli iznenadan gubitak snage, pročitajte naše savete ispod:
Š Suspendujte operisanje sistema ukoliko sistem neće raditi određeno vreme ili skratite
vremenski period tajmera za suspendovanje.
Š Isključite sistem ukoliko ga nećete koristite tokom određenog vremenskog sistema.
Š Onemogućite nepotrebna podešavanja ili uklonite periferne uređaje koje ne koristite.
Š Povežite AC adapter za sistem kada god je to moguće.
3-10
Početak Rada
Punjenje Baterije
Baterija se može puniti dok je povezana za laptop. Molimo vas da obratite pažnju na sledeče savete
pre punjenja baterije:
Š Ukoliko napunjena baterija nije dostupna, sačuvajte ono što ste radili i zatvorite sve programe
koji rade i ugasite sistem ili sačuvajte na disk.
Š Priključite eksterni AC-DC izvor napajanja.
Š Možete da koristite sistem, suspendujete rad distema ili ugasite i isključite sistem bez
prekidanja procesa punjenja.
Š Baterija koristi čelije litijumske baterije koje nemaju «memorijski efekat». Nije neophodno da u
potpunosti ispraznite bateriju pre nego što je napunite. Međutim, da bi optimizovali životni rok
baterije, mi preporućujemo da bar jednom mesećno u potpunosti ispraznite bateriju pre nego
što je napunite ponovo.
Š Ukoliko ne planirate da koristite laptop tokom dužeg vremenskog perioda, preporućujemo da
uklonite bateriju iz laptopa. Ovo može da pomogne da produžite vek trajanja baterije.
Š Vreme potrebno za punjenje baterije zavisiće od aplikacija koje koristite.
3-11
Početak Rada
Osnovne Operacije
Ukoliko ranije niste koristili laptop, molimo vas sledeća uputstva da bi obezbedili sopstvenu
bezbednost i da bi se osećali ugodno tokom ovih operacija.
Saveti za Bezbednost I Udobnost
Laptop je portabilna platforma koja vam omogućava da radite bilo gde. Međutim, odabiranje dobrog
radnog mesta je važno ukoliko planirate da na laptopu radite tokom dužeg vremenskog perioda.
Š Vaš radni prostor treba da ima dovoljno osvetljenja.
Š Odaberite odgovarajući sto i stolicu i podesite njihovu visinu da bi odgovarala vašem položaju
tela prilikom rada.
Š Kada sedite na stolici, podesite naslon stolice (ukoliko stolica ima naslon) da bi na udoban
način podržavala vaša leđa.
Š Postavite svoja stopala ravno i prirodno na pod, tako da su vaša kolena i laktovi u ispravnom
položaju (oko 90 stepeni) dok radite.
Š Stavite svoje ruke na sto prirodno da bi vaši zglobovi na rukama bili podržani.
Š Prilagodite ugao/položaj LCD panela tako da imate optimalan vizuelni pregled.
Š Izbegavajte da koristite svoj laptop u prostoru gde možete da se neugodno osećate (na
primer na krevetu).
Š Laptop je električni uređaj, molimo vas postupajte sa njim uz dosta pažnje da bi izbegli
telesnu povredu.
3-12
Početak Rada
1.
udobnom položaju.
2.
4
Držite svoje ruke i stopala tako da su
Podesite ugao i položaj LCD ekrana.
3.
Podesite visinu stola.
4.
Sedite uspravno i u dobrom položaju
tela.
1
2
3
5. Podesite visinu stolice.
1
5
Dobre Radne Navike
Dobre radne navike su važne ukoliko morate da radite sa laptopom tokom dužeg vremenskog
perioda; u suprotnom, možete se osečati neudobno ili možete da se povredite. Molimo vas da imate
sledeče u vidu prilikom rada:
Š Često menjajte svoj položaj tela.
Š Protegnite se i često fizički vežbajte.
Š Napravite pauzu posle određenog perioda tokom rada.
3-13
Početak Rada
Poznavanje Tastature
Ovaj laptop obezbeđuje u potpunosti funkcionalnu tastaturu. Tastarura može da bude podeljena u
ćetiri kategorije: Tasteri tastature, Taster za kurzor, Numerićki tasteri I Funkcijski tasteri.
Tasteri Tastature
Numerièki Tasteri
Taster za Kurzor /
Funkcijski Tasteri
Tastatura prikazana ovde
može se razlikovati od
vaše, u zavisnosti od toga u
kojoj državi su korisnici
kupili laptop.
3-14
Početak Rada
Tasteri Tastature
Pored toga što obezbeđuju glavne funkcije na tastaturi, ovi tasteri tastature takođe obezbeđuju
nekoliko tastera za posebne svrhe, poput [Ctrl,] [Alt,] i [Esc] tastera.
Kada su tasteri koje je moguće zaključati pritisnuti, odgovarajuće svetleće diode će se upaliti da
prikažu njihov status:
„ Numerički Deo Tastature: Pritisnite i držite pritisnut [Fn] taster i pritisnite ovaj taster za uključite
i isključite blokadu numeričke tastature. Kada je ova funkcija aktivirana, možete da koristite
numeričke tastere koji su uključeni u tastere tastature.
„ Velika Slova: Pritisnite ovaj taster da uključite i isključite velika slova. Kada je ova funkcija
aktivirana, slova koja kucate biće velika.
„ Skrolovanje: Pritisnite i držite pritisnut [Fn] taster i pritisnite ovaj taster za ukljućite i iskljućite
blokadu skrolovanja. Ova funkcija je definisana od strane pojedinaćnih programa i obićno se
koristi pod DOS-om.
Numerički Tasteri
Pronađite numeričke tastere na tastaturi i aktivirajte funkciju za numeričku tastaturu da bi koristili
ove numeričke tastere da bi uneli brojeve i kalkulacije.
3-15
Početak Rada
Tasteri Za Kurzor
Četiri kurzora (strelice) tastature i [Home], [PgUp], [PgDn], [End] tasteri se koriste da kontrolišu
pokretanje kurzora.
Pomerite kurzor za jedan razmak
ulevo.
Pomerite kurzor za jedan razmak
udesno.
Idite na prethodnu stranicu.
Idite na sledeću stranicu.
Pomerite kurzor za jednu liniju
Pređite
naviše.
dokumenta).
na
Pomerite kurzor za jednu liniju
Pređite
naniže.
dokumenta).
na
početak
kraj
linije
linije
(ili
(ili
Taster za kretanje unazad, [Ins] i [Del] tasteri u gornjem desnom uglu se koriste za uređivanje.
Ovaj taster se koristi da
Pritisnite ovaj taster da obrišete
pređete u režimu za kucanje
jedan
između režima «ubaci» i
kurzora i pomerite tekst koji
«kucaj preko».
sledi levo za jedan razmak.
kasakter
desno
od
3-16
Početak Rada
Pritisnite ovaj taster da obrišete jedan kasakter levo od kurzora i pomerite
tekst koji sledi levo za jedan razmak.
Funkcijski tasteri
„
Windows Tasteri
Možete da pronađete taster sa Windows logom (
) i taster sa aplikacionim logom (
) na tastaturi,
tastere koji se koriste da obave fenkcije specifikovane za Windows, poput pokretanje startnog menija i
pokretanje menija sa prećicama. Za više informacija o ova dva tastera, molimo vas pogledajte
uputstvo za Windows ili potražite pomoč na internetu.
„ [Fn] Taster
Promenite izlaz za prilazivanje slike
+
na ekranu između LCD, eksternog
Umanjite
+
zvučnika.
+
zvučnika.
jačinu
tona
ugrađenih
jačinu
tona
ugrađenih
monitora i oba.
Omogućite ili onemogućite touchpad
+
funkciju.
Povećajte
Onemogućite
+
Smanjite osvetljenje LCD ekrana.
+
kompjutera.
audio
funkciju
3-17
Početak Rada
Naterajte kompjuter da uđe u režim
+
povećajte osvetljenje LCD ekrana.
+
suspenzije
(u
zavisnosti
konfiguracije sistema).
od
3-18
Početak Rada
Poznavanje Touchpad-A
Touchpad integrisan u vašem laptopu je uređaj za usmeravanje koji je kompatbilan sa standardnim
mišom i omogućava vam da kontrolišete laptop usmeravanjem položaja kursora na ekranu i
odabiranjem uz pomoć njegova dva tastera.
1. Podrućje Pomeranja Kurzora
Ovo područje touchpad-a osetljivo na
pritisak dozvoljava vam da postavite
prst na njega i kontrolišete kurzor na
ekranu pomeranjem svog prsta.
1
2
2
2. Desni/Levi Tasteri
Ponaša se kao levi/desni taster miša.
The touchpad
Slike
touchpad-a
figures
prikazane
shown
here are
ovde
sluћe
forsamo
reference
kao only,
and
referentni
may materijal
be different
imogu
from
se
the
razlikovati
notebook
od laptopa
that koji
users
purchased
korisnici kupe.
3-19
Početak Rada
Korišćenje Touchpad-A
Pročitajte sledeći opis da bi naučili kako da koristite touchpad:
„
Konfigurisanje Touchpad-A
Možete da konfigurišete uređaj za usmeravanje tako da odgovara vašim lićnim potrebama. Na
primer, ukoliko ste levak, možda čete želeti da zamenite funkcije dva tastera. Pored toga,
možete da promenite velićinu, oblik, brzinu pomeranja i druge napredne opcije kurzora na
ekranu.
Da bi konfigurisali touchpad, možete da upotrebite standardni Microsoft ili IBM PS/2 drajver na
vašem windows operativnom sistemu. Opcija Mouse Properties u Control Panel-u
omogučava vam da promenite konfiguraciju.
„
Pozicioniranje I Pomeranje
Stavite prst na touchpad (obično kažiprst) i četvrtasta podloga će se ponašati kao minijaturni
duplikat vašeg ekrana. Kada pomerate vrh prsta po podlozi, kurzor na ekranu će se pomerati
simultano u istom pravcu. Kada vaš prst dođe do ivice podloge, podignite prst i stavite ga na
odgovarajući položaj na touchpad-u (podlozi) da bi nastavili kretanje.
„
Usmerite I Kliknite
Kada pomerite i usmerite kurzor preko ikonice, stavke menija ili komanda koju želite da izvršite,
jednostavno kliknite blago na touchpad ili pritisnite levi taster da obavite izabiranje. Ova
procedura koja se zove usmeri i klikni predstavlja osnovu za rad sa vašim laptopom. Za razliku
od tradicionalnih uređaja za usmeravanje poput miša, celi touchpad (podloga) može da se
3-20
Početak Rada
ponaša kao levi klik miša, tako da je bilo koji laki kratak dodir touchpad-a ekvivalentan pritiskanju
levog tastera miša. Lako i brzo pritiskanje touchpad-a dva puta obavlja funkciju duplog klika.
„
Povuci I Pusti
Možete da pomerate dokumente ili objekte u vašem laptopu korišćenjem funkcije povuci i pusti.
Da bi to uradili, postavite kurzor na željenu stavku i lagano i brzo tapnite dva puta na touchpad
(podlogu) i zadržite vrh prsta na touchpad-u (podlozi) nakon drugog tapa. Sada, možete da
povučete izabrane stavke na željenu lokaciju pomeranjem svog prsta na touchpad-u i potom
podignite svoj prst sa touchpad-a da bi preneli stavku na mesto. Pored toga, možete da
pritisnete i držite pritisnut levi taster kada izaberete stavku i potom pomerite svoj prst na željenu
lokaciju; na kraju, pustite levi taster da okončate povuci i pusti operaciju.
1. Pomerite
kurzor
klizanjem
2
vrha prsta.
2. Neka vaš zglob ruke leži
udobno na stolu.
1
3-21
Početak Rada
O Hard Disku
Vaš laptop opremljen je hard disk drajvom od 2.5 inča. Hard disk je uređaj za skladištenje podataka
sa mnogo većom brzinom i kapacitetom od drugih uređaja za skladištenje podataka, poput flopi
diska i uređaja za optičko skladištenje. Stoga se obično koristi za instaliranje operativnog sistema i
softvera.
Da bi izbegli neočekivani gubitak podataka sa vašeg sistema, molimo vas da redovno napravite
kopije svojih važnih podataka.
Ne isključujte laptop kada svetleća dioda pokazuje da se hard disk koristi.
Nemojte da uklanjate ili instalirate hard disk kada je laptop ukljućen. Zamena hard diska treba da
bude obavljena od strane autorizovanog prodavca ili servisera.
3-22
Početak Rada
Korišćenje Optičkog Uređaja za Skladištenje
Vaš laptop opremljen je optićkim uređajem. Koji uređaj je več instaliran na vašem laptopu zavisi od
modela koji ste kupili.
„ Super Multi: Radi kao multi funkcionalni DVD dual drajv i DVD RAM drajv.
„ Blu-rej: Blu-ray je optički disk visokog kapaciteta koji sadrži 4.5 sata videa visoke definicije (HD)
na jednostranom disku sa jednim slojem, kapaciteta 25GB. Blu-rej podržava napredne H.264 i
VC-1 algoritme (kodeke) za video snimanje, kao i MPEG-2, koji se koristi za DVD. Takođe
podržava i 1080p, najvišu HDTV rezoluciju.
3-23
Početak Rada
Ubacivanje Diska
Sledeće uputstvo opisuje opštu proceduru
kada radite sa optičkim uređajem:
1.
Potvrdite da je laptop uključen.
2
2.
Pritisnite taster za izbacivanje na
panelu i optički uređaj će se otvoriti.
3
3.
Pažljivo izvucite prostor za disk dok
nije u potpunosti otvoren.
4.
1.
Stavite svoj disk unutra sa etiketom
Potvrdite da je disk
okrenutom
ispravno smešten na
centar diska da ga smestite ispravno.
naviše.
Blago
nego što zatvorite trej.
Ne ostavljajte trej
(jezičak za disk)
otvoren.
pritisnite
5
svom položaju pre
2.
4
5.
Gurnite trej nazad u drajv.
3-24
Početak Rada
Uklanjajne Diska
Pratite uputstva ispod da uklonite disk koji
je
smešten
u
uređaju
za
optičko
skladištenje:
6.
Pritisnite taster za izbacivanje na
6
panelu drajva i jezičak optičkog uređaja
će se delimično otvoriti.
7
7.
Pažljivo izvucite prostor za disk dok
nije u potpunosti otvoren.
8
8.
Držite ivicu diska prstima i podignite ga
sa treja (jezička za disk).
9
9.
Gurnite trej nazad u drajv.
3-25
Početak Rada
Povezivanje Eksternih Uređaja
I/O (ulaz/izlaz) portovi na laptopu dozvoljavaju vam da povežete periferne uređaje. Svi uređaji
navedeni ovde služe samo kao referentni materijal.
Povezivanje Perifernih Uređaja
Povezivanje USB Uređaja
Ovaj laptop obezbeđuje USB portove za povezivanje raznih USB uređaja, poput miša, tastature,
digitalne kamere, web kamere, štampača, eksternih uređaja za optičko skladištenje itd. Da povežete
ove uređaje, instalirajte najpre drajvere za svaki od uređaja ukoliko je to potrebno i potom povežite
uređaj za laptop. Ovaj laptop je u stanju da automatski detektuje instalirane USB uređaje i ukoliko
uređaji nisu detektovani, molimo vas ručno omogućite USB uređaje tako što ćete otići na Start
Menu / Control Panel / Add Hardware da bi dodali novi uređaj.
Uređaji prikazani ovde na
referentnim slikama mogu
se razlikovati od uređaja
koje imaju korisnici.
3-26
Početak Rada
Povezivanje Eksternih Uređaja Za Prikazivanje
Ovaj laptop obezbeđuje VGA port za povezivanje večeg ekrana sa večom rezolucijom.
15-ćioda-D-sub VGA port omogučava korisnicima da povežu eksterni monitor ili drugi standardni
VGA-kompatibilni uređaj (poput projektora) za veči prikaz slike sa laptopa.
3-27
Početak Rada
Ovaj laptop obezbeđuje HDMI port za povezivanje većeg ekrana sa većom rezolucijom. HDMI (High
Definition Multimedia Interface Support) je novi interfejs standard za kompjutere, ekrane i uređaje za
potrošačku elektroniku koji podržavaju standardni i poboljšani video, kao i video visoke definicije,
pored digitalnog audija sa multi kanalima na jednom kablu.
Da bi povezali eksterni monitor, proverite da su laptop i eksterni monitor iskljućeni i potom povežite
monitor za laptop.
Kada je monitor povezan za laptop, uključite laptop i eksterni monitor treba automatski da odgovori.
Ukoliko se to ne dogodi, možete da prebacite režim prikaza pritiskanjem [Fn]+[F2]. Pored toga,
možete da promenite režim prikaza konfigurisanjem podešavanja u Display Properties u Windows
operativnom sistemu.
3-28
Početak Rada
Povezivanje Komunikacionih Uređaja
Korišćenje LAN-A
RJ-45 konektor laptopa vam omogućava da povežete LAN (mreža lokalnog područja) uređaje,
poput utičnica, prekidača i mrežni čvor (gateway), da bi sagradili mrežnu konekciju.
Za više instrukcija ili detaljne korake o povezivanju na LAN, molimo vas upitajte svoje MIS osoblje ili
upravnika mreže za pomoć.
3-29
Početak Rada
Korišćenje Modema Ili Kombo Modema
Ugrađen 56Kbps faks/data modem ili kombo modem (sa ugrađenom Bluethooth funkcijom)
dozvoljava vam da koristite telefonsku liniju da komunicirate sa drugima ili da se preko dial upa
povežete na internet.
Za više uputstava ili detaljne korake za povezivanje preko dial up modema, molimo vas pozovite svoje MIS
osoblje ili provajdera internet usluga (ISP) radi pomoći.
Da bi smanjili rizik od požara, koristite isključivo br. 26 AWG ili veće kablove za telekomunikaciju.
Mi izrazito preporučujemo da instalirate drajver za modem uključen na disku sa softverom koji ste dobili sa
laptopom, kako bi u potpunosti iskoristilifunkcije modema.
3-30
Početak Rada
Instaliranje Ekspresne Kartice
Ovaj laptop sadrži slot za ekspresnu karticu Novi interfejs za ekspresnu karticu je manji i brži nego
za interfejs PC kartice. Tehnologija za ekspresnu karticu koristi skalarne, serijske PCI ekspres i USB
2.0 interfejse za veliki protok.
Sledeča uputstva objašnjavaju osnovno instaliranje ekspresne kartice, ukljućujuči kako da je
instalirate i uklonite. Za više informacija, molimo vas pogledajte upustvo za vašu ekspresnu karticu.
Uklanjanje Ekspresne Kartice
1. Pronađite slot za ekspresnu karticu na vašem laptopu. Moguče je da če u slot biti ubaćena lažna
kartica, uklonite ekspresnu karticu ili lažnu karticu uz pomoč koraka opisanih ispod:
2. Pritisnite karticu tako da se prvo istegne.
3. Izvucite karticu iz slota.
4. Ispraznite slot.
Instaliranje Ekspresne Kartice
5. Ubacite karticu u slot (obićno sa etiketom okrenutom naviše).
6. Gurnite karticu u slot dok potpuno ne ulegne.
3-31
Početak Rada
Uklanjanje Ekspresne Kartice
1
2
3
2
3
4
Instaliranje Ekspresne Kartice
4
5
5
6
3-32
Početak Rada
Bezbedno Uklanjanje Hardvera
Kada je bilo koji periferni uređaj povezan za laptop, ikonica Safely Remove Hardware (bezbedno
uklonite hardver) če se pojaviti na taskbaru. Kliknite duplim klikom na ikonicu da bi otvorili dijološki
okvir za bezbedno uklanjanje hardvera. Ovde možete da vidite sve povezane periferne uređaje.
Ukoliko želite da uklonite bilo koji od uređaja, pomerite kurzor na taj uređaj i kliknite na Stop.
Dijagram prikazan ispod služi samo kao referentni materijal.
Safely Remove Hardware
Select the device you want to unplug or eject, and then click Stop.
When Windows notifies you that it is safe to do so unplug the
device from your computer.
Hardware Devices:
USB Mass Storage Device
1
Stop a Hardware device
Confirm devices to be stopped. Choose OK To continue.
Windows will attempt to stop the following devices. After the
devices are stopped they may be removed safely.
2
Properties
Stop
USB Mass Storage Device
3
Close
OK
4
Cancel
POGLAVLJE 4
Podešavanje BIOS-A
4-2
Podešavanje
BIOS-A
O Podešavanju BIOS-A
Kada Treba Koristiti BIOS Podešavanje?
Možda ćete morati da pokrenete BIOS podešavanje kada:
Š
Se pojavi poruka o grešci na ekranu tokom startovanja sistema i bude zahtevano da
pokrenete SETUP (podešavanje).
Š
Želite da promenite podrazumevana podešavanja za korisnički određene opcije.
Š
Želite da ponovo učitate podrazumevana BIOS podešavanja.
Kako Pokrenuti BIOS Podešavanje?
Da bi pokrenuli pomoćni program za podešavanje BIOS-a, uključite laptop i pritisnite [Del] taster
tokom POST procedure.
Ukoliko poruka nestane pre nego što odgovorite na nju a vi i dalje želite da uđete u podešavanja,
restartujte sistem isključujući ga i uključujući ga ili simultanim pritiskanjem [Ctrl]+[Alt]+[Delete]
tastera da bi ga restartovali.
Imajte u vidu da su slike ekrana i opcije za podešavanje u ovom poglavlju iskljućivo tu kao referentni
materijal. Ekrani za podešavanje i opcije na vašem laptopu mogu se razlikovati usled BIOS
ažuriranja.
4-3
Podešavanje
BIOS-A
Kontrolni Tasteri
Možete da koristite isključivo tastaturu da bi kontrolisali kurzor u pomoćnom programu za BIOS.
Pritisnite
strelicu
naviše
da
Pritisnite levu strelicu da izaberite
izaberete jednu stavku pod meni
jedan meni naziv.
nazivom.
Pritisnite
Pritisnite
desnu
strelicu
strelicu
naniže
da
da
izaberete jednu stavku pod meni
izaberite jedan meni naziv.
nazivom.
+
Povećajte vrednost podešavanja ili obavite promene.
Smanjite vrednost podešavanja ili obavite promene.
1) Otvorite izabranu stavku da bi promenili opcije podešavanja.
2) Podignite pod-meni kada je to moguće.
4-4
Podešavanje
BIOS-A
Kod nekih stavki, pritisnite ovaj taster da promenite polje za podešavanje.
Podignite ekran za pomoć koji pruža informacije o kontrolnim tasterima.
1) Izađite iz pomoćnog programa za BIOS.
2) Vratite se na prethodni ekran u pod-meniju.
4-5
Podešavanje
BIOS-A
Meni za Podešavanje BIOS-A
Jednom kada uđete u pomočni program za BIOS, Glavni meni če se pojaviti na ekranu. Izaberite
polja da uđete u druge menije.
Main Menu (Glavni Meni)
Prikaži pregled informacija sistema vezano za verziju BIOS-a, karakteristike
procesora, veličinu memorije i podešavanje vremena i datuma sistema.
BISO SETUP UTILITY
Main
Advanced
Security
Boot
Exit
Advanced Menu (Napredni Meni)
Market Name
Model Name
System Time
System Date
Serial ATA
Serial ATA
eSATA
Konfigurišite IDE i USB podešavanja.
[ 18 :08:53]
[Wed 05/14/2008]
[Hard Disk]
[ATAPI CDROM]
[Not Detected]
Security Menu (Bezbednosni Meni)
System Infomation
:Select Screen
:Select Item
Enter: Select
+/-: Change Opt.
F1: General Help
F2: Previous Values
F9: Optimized Default
F4: Save
Instalirajte ili obrišite podešavanja lozinke Nadzornika i korisnika.
Boot Menu (Boot Meni)
Podesite vrstu početnog punjenja i redosled (boot redosled).
Exit Menu (Izlazni Meni)
Sačuvajte ili odbacite promene pre napuštanje BIOS menija za podešavanje.
4-6
Podešavanje
BIOS-A
Main Menu (Glavni Meni)
Š
System Time (Sistemsko Vreme)
Ova stavka dozvoljava vam da postavite sistemsko vreme. Sistemski sat
će nastaviti da radi bez obzira na to da li ugasite kompjuter ili ga postavite
da radi u uspavanom režimu. Format za vreme je [sat:minut:sekunda].
Š
Main
Advanced
Security
Boot
Exit
datum je [dan:mesec:datum:godina].
Market Name
Model Name
System Time
System Date
Serial ATA
Serial ATA
eSATA
System Date (Sistemski Datum)
Ova stavka dozvoljava vam da postavite sistemski datum. Format za
BISO SETUP UTILITY
[ 18 :08:53]
[Wed 05/14/2008]
Day (Dan)
[Hard Disk]
[ATAPI CDROM]
[Not Detected]
Dan u nedelji, od nedelje do subote, koji određuje
BIOS (read-only).
System Infomation
:Select Screen
:Select Item
Enter: Select
+/-: Change Opt.
F1: General Help
F2: Previous Values
F9: Optimized Default
F4: Save
Š
Month (Mesec)
Mesec od 01 (Januara) do 12 (Decembra).
Date (Datum)
Datum je od 01 do 31.
Year (Godina)
Godinu može da podese korisnici.
Serial_ATA / eSATA
Ova stavka prikazuje vrste IDE/ SATA uređaja instalirane na ovom laptopu.
Pritisnite [Enter] da bi podigli prozor koji če prikazati detaljne informacije o
uređaju, ukljućujuči ime uređaja, prodavca, LBA režim, PIO režim i još toga.
4-7
Podešavanje
BIOS-A
Š
System Information (Sistemske Informacije)
Ova stavka obezbeđuje informacije o firmveru, procesoru i sistemskoj
memoriji.
4-8
Podešavanje
BIOS-A
Advanced Menu (Napredni Meni)
Š
Intel(R) SpeedStep(tm) tech.
Ova stavka dozvoljava vam da omogućite ili onemogućite Intel SpeedStep
tehnologiju. Kada je podešen na Disabled (Onemogućeno), sistem uvek
radi u režimu za štednju energije (processor radi na FSB400-600MHz ili
FSB533-800MHz). Ukoliko želite da optimizujete processor, postavite ovu
stavku na Enabled (Omogućeno), tako da je brzina procesora
kontrolisana korišćenjem vašeg operativnog sistema i aplikacija. Opcije za
BISO SETUP UTILITY
Main
Advanced
Intel (R) Speedstep (tm)
PCI Legacy Timer
Legacy USB Support
AHCI Mode
Security
Boot
Exit
podešavanje: Enabled (Omogućeno), i Disabled (Onemogućeno).
[Enabled]
[64]
[ Enabled ]
[ Enabled ]
Š
PCI Latency Timer (Tajmer PCI Latentnosti)
Ova stavka kontroliše koliko dugo svaki PCI uređaj može da drži bus pre
nego što ga drugi preuzme. Prilikom postavke na veće vrednosti, svaki PCI
:Select Screen
:Select Item
Enter: Select
+/-: Change Opt.
F1: General Help
F2: Previous Values
F9: Optimized Default
F4: Save
uređaj može da obavi transakcije tokom dužeg vremenskog perioda i na taj
način poboljša efektivnu PCI širinu opsega.
Za bolji PCI radni ućinak, stavku treba podesiti na veče vrednosti. Opcije za
podešavanje: 32, 64, 96, 128, 160, 192, 224 i 248.
Š
Legacy USB Support (Legacy USB Podrška)
Odabiranje Enabled (Omogučenog) dozvoljava korisnicima da koriste
USB uređaje, poput miša, tastature ili portabilnog diska, u DOS sistemu; ili
dozvoljava korisnicima da startuju sistem preko USB uređaja. Opcije za
podešavanje: Enabled (omogučeno), Disabled (onemogučeno), i Auto.
4-9
Podešavanje
BIOS-A
Š
AHCI Mode (AHCI Režim) (Napredni Domaćin-Kontroler Interfejs)
Upotrebite ovu stavku da omogučite ili da onemogučite ACHI režim. Opcije
za podešavanje: Enabled (Omogučeno), i Disabled (Onemogučeno).
Fabrićki, sistem je podešen da bude Disabled (Onemogučen).
4-10
Podešavanje
BIOS-A
Security Menu (Sigurnosni Meni)
Š
Change Supervisor Password (Promenite lozinku za nadzornika)
Kada je ova opcija izabrana, kvadratić sa porukom će se pojaviti kako je
prikazano na slici ispod:
Enter New Password
Ukucajte lozinku, do šest karaktera dužine i pritisnite [Enter]. Lozinka
BISO SETUP UTILITY
Main
Advanced
Security
Boot
Exit
ukucana sada če zameniti bilo koju prethodno postavljenu lozinku iz CMOS
Supervisor Password :Not Installed
User Password
:Not Installed
memorije. Možete takođe da pritisnete [ESC] da bi napustili izbor bez
Change Supervisor Password
unošenja lozinke.
Kada je lozinka za nadzornika postavljena, biće dodata nova stavka u meni,
:Select Screen
:Select Item
Enter: Select
+/-: Change Opt.
F1: General Help
F2: Previous Values
F9: Optimized Default
F4: Save
User Access Level (Nivo Korisničkog Pristupa) i Password Check
(Provera Lozinke). Možete da obavite napredna podešavanja prava
pristupa pomoću User Access Level (Nivo Korisničkog Pristupa) stavke.
Opcije za podešavanje: No Access (Nema Pristupa), View Only (Samo
Pregled), Limited (Organičeno) i Full Access (Pun Pristup). Stvaka za
Password Check (Proveru Lozinke) koristi se isključivo da odredi tip zaštite
BIOS lozinke koji se primenjuje.
4-11
Podešavanje
BIOS-A
Podešavanja su upisana ispod:
Setup
Upitnik za lozinku se pojavljuje samo kada krajnji
(Podešavanje)
korisnici pokušaju da pokrenu Setup (podešavanje).
Upitnik za lozinku se pojavljuje svaki put kada se laptop
Always (Uvek)
uključuje ili kada krajni korisnici pokušaju da pokrenu
Setup (Podešavanje).
Da bi obrisali prethodnu lozinku, pritinsite [Enter] kada budete upitani da
unesete novu lozinku. Pojaviče se kvadratič sa porukom potvrđujuči da če
lozinka biti onemogučena. Jednom kada je lozinka onemogučena, sistem
če se pokrenuti i moči ćete da uđete u Setup (podešavanje) bez unošenja
bilo koje lozinke.
Lozinka za nadzornika dozvoljava korisniku da unese i promeni
podešavanja na setup meniju; korisnička lozinka dozvoljava korisnicima
samo da uđu u meni za podešavanje ali nemaju pravo da obave
podešavanja.
4-12
Podešavanje
BIOS-A
Boot Menu (Boot Meni)
Š
Boot Settings Configuration (Konfiguracija Za Boot Podešavanje)
Konfigurišite podešavanja tokom startovanja sistema.
Š
Boot Device Priority (Prioritet Boot Uređaja)
Ove stavke pokazuju redosled boot uređaja kada BIOS pokuša da učita
opeativni sistem diska.
BISO SETUP UTILITY
Main
Advanced
Security
Boot
Exit
Boot Settings Configuration
Boot Device Priority
:Select Screen
:Select Item
Enter: Select
+/-: Change Opt.
F1: General Help
F2: Previous Values
F9: Optimized Default
F4: Save
4-13
Podešavanje
BIOS-A
Exit Menu (Meni za Izlaz)
Š
Exit & Save Changes (Izađite I Sačuvajte Promene)
Sačuvajte promene koje ste obavili i napustite pomoćni program.
Š
Exit & Discard Changes And (Izađite I Odbacite Promene)
Izađite iz pomoćnog programa bez čuvanja promena koje ste napravili.
Š
BISO SETUP UTILITY
Main
Advanced
Security
Boot
Discard Changes (Odbacite Promene)
Exit
Napustite svoje promene i učitajte prethodnu konfiguraciju pre pokretanja
Exit & Save Changes
Exit & Discard Changes
Discard Changes
pomoćnog programa.
Load Setup Defaults
Š
:Select Screen
:Select Item
Enter: Select
+/-: Change Opt.
F1: General Help
F2: Previous Values
F9: Optimized Default
F4: Save
Load Setup Defaults (Učitajte Podrazimevana Podešavanja)
Izaberite ovu stavku da bi učitali podrazumevana podešavanja.
Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement