MSI WS75 (Intel® 10th Gen) MOBILE WORKSTATION Instrukcja obsługi

MSI WS75 (Intel® 10th Gen) MOBILE WORKSTATION Instrukcja obsługi | Manualzz
Wind Box DE500/ DC500
System MS-6676 (V1.X)
▍ Wstęp
▍ SPIS TREŚCI
Uwaga dotycząca praw autorskich�������������������������������������������������������������iii
Znaki towarowe������������������������������������������������������������������������������������������iii
Numery patentów USA�������������������������������������������������������������������������������iii
Historia wersji���������������������������������������������������������������������������������������������iii
Uaktualnianie i gwarancja��������������������������������������������������������������������������iv
Zakup części wymiennych��������������������������������������������������������������������������iv
Pomoc techniczna��������������������������������������������������������������������������������������iv
Oświadczenie FCC-B o zakłóceniach częstotliwości radiowych�����������������v
Instrukcje bezpieczeństwa�������������������������������������������������������������������������vi
Oświadczenie WEEE������������������������������������������������������������������������������� viii
1. Omówienie������������������������������������������������������������������������������������������ 1-1
Zawartość Opakowania������������������������������������������������������������������������������������ 1-2
Ogólny Opis Systemu�������������������������������������������������������������������������������������� 1-3
Specyfikacje Płyty Głównej������������������������������������������������������������������������������ 1-8
Specyfikacje Systemu�������������������������������������������������������������������������������������� 1-9
Wymiana Składników i Uaktualnianie������������������������������������������������������������ 1-10
2. Wprowadzenie������������������������������������������������������������������������������������� 2-1
Porady dotyczące bezpieczeństwa i komfortu pracy��������������������������������������� 2-2
Dobre nawyki podczas pracy��������������������������������������������������������������������������� 2-3
Informacje dotyczące klawiatury (opcjonalna)������������������������������������������������� 2-4
Podłączanie urządzeń peryferyjnych��������������������������������������������������������������� 2-6
Informacje o dysku twardym�������������������������������������������������������������������������� 2-10
Podłączanie zasilania������������������������������������������������������������������������������������� 2-11
3. Obsługa systemu��������������������������������������������������������������������������������� 3-1
Pierwsza konfiguracja uruchamiania systemu������������������������������������������������� 3-2
Tworzenie dysku odzyskiwania systemu��������������������������������������������������������� 3-3
Połączenie sieciowe w systemie Windows 7��������������������������������������������������� 3-9
Połączenie bezprzewodowej sieci LAN RALINK (opcjonalne)����������������������� 3-14
Technologia SRS Premium Sound (opcjonalna)������������������������������������������� 3-16
Zarządzanie energią�������������������������������������������������������������������������������������� 3-18
Odzyskiwanie systemu����������������������������������������������������������������������������������� 3-20
ii
MS-6676
Uwaga dotycząca praw autorskich
Materiał w tym dokumencie jest własnością intelektualną firmy MICRO-STAR
INTERNATIONAL. Dołożyliśmy wszelkich starań w przygotowanie tego
dokumentu, jednak nie gwarantujemy prawidłowości zawartych w nim treści. Stale
staramy się poprawiać nasze produkty i zastrzegamy sobie prawo do wykonywania
zmian bez powiadomienia.
Znaki towarowe
Wszystkie znaki towarowe są własnością odpowiednich właścicieli.
MSI® to zastrzeżony znak towarowy firmy Micro-Star Int’l Co., Ltd.
AMD® to zastrzeżony znak towarowy firmy Advanced Micro Devices, Inc.
AMI® to zastrzeżony znak towarowy firmy American Megatrends, Inc.
ATI® to zastrzeżony znak towarowy firmy ATI Technologies, Inc.
Award® to zastrzeżony znak towarowy firmy Phoenix Technologies Ltd.
Intel® to zastrzeżony znak towarowy firmy Intel Corporation.
JMicron® to zastrzeżony znak towarowy firmy JMicron Technology Corporation.
Netware® to zastrzeżony znak towarowy firmy Novell, Inc.
NVIDIA® to zastrzeżony znak towarowy firmy NVIDIA Corporation.
Realtek® to zastrzeżony znak towarowy firmy Realtek Semiconductor Corporation.
Sound Blaster® to zastrzeżony znak towarowy firmy Creative Technology Ltd.
Windows® to zastrzeżony znak towarowy firmy Microsoft Corporation.
SRS Premium Sound, SRS i symbol, to zastrzeżone znaki towarowe SRS Labs
,Inc.
Numery patentów USA
4,631,603; 4,819,098; 4,907,093; 5,315,448 i 6,516,132.
Niniejszy produkt korzysta z technologii ochrony praw autorskich, która chroniona
jest przez patenty USA oraz inne prawa dotyczące własności intelektualnej.
Stosowanie technologii ochrony praw autorskich musi być autoryzowane przez
firmę Macrovision i jest przeznaczone na użytek domowy, nie publiczny, chyba
że firma Macrovision zdecyduje inaczej. Inżynieria wsteczna i deasemblacja są
zabronione.
Historia wersji
Wersja
Historia wersji
Data
V1.0
Wersja dla systemu Windows 7
Październik 2009
iii
▍ Wstęp
Uaktualnianie i gwarancja
Należy pamiętać, że niektóre wstępnie zainstalowane składniki produktu mogą
zostać na życzenie użytkownika uaktualnione lub wymienione. Aby uzyskać
więcej informacji o ograniczeniach uaktualniania, należy sprawdzić specyfikacje
w podręczniku użytkownika. Dalsze informacje o możliwościach zakupu
produktów można uzyskać u lokalnego dostawcy. Nie należy uaktualniać ani
wymieniać jakiegokolwiek składnika produktu inaczej niż u autoryzowanego
dostawcy lub w punkcie serwisowym, ponieważ może to spowodować
unieważnienie gwarancji. Zaleca się, aby skontaktować się z autoryzowanym
dostawcą lub punktem serwisowym w celu wykonania usługi uaktualnienia lub
wymiany.
Zakup części wymiennych
Należy pamiętać, że zakup części wymiennych (lub zgodnych) do produktu
kupowanego przez użytkowników w różnych krajach lub regionach może
być realizowany przez producenta w okresie nieprzekraczającym 5 lat od
zaprzestania produkcji urządzenia, w zależności od oficjalnych regulacji
ogłoszonych w odpowiednim czasie.
■ W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat zakupu części
wymiennych należy skontaktować się z producentem, korzystając z łącza
http://www.msicomputer.com/msi_user/msi_rma/
Pomoc techniczna
Po wystąpieniu problemu z systemem i nieuzyskaniu rozwiązania z podręcznika
użytkownika należy skontaktować się ze sprzedawcą lub z lokalnym dystrybutorem.
W celu uzyskania dalszych wskazówek można także wypróbować poniższe zasoby
pomocy.
◙
◙
Odwiedź witrynę sieci Web firmy MSI i uzyskaj dostęp do sekcji
FAQ, instrukcji technicznych, aktualizacji systemu BIOS, aktualizacji
sterowników i innych informacji dostępnych pod adresem http://www.msi.
com/index.php?func=service
Skontaktuj się z naszym personelem technicznym pod adresem
http://ocss.msi.com/
iv
MS-6676
Oświadczenie FCC-B o zakłóceniach częstotliwości radiowych
Urządzenie to zostało poddane testom,
które stwierdziły, że jest zgodne z
ograniczeniami wyznaczonymi dla
urządzeń cyfrowych klasy B w części
15 przepisów FCC. Ograniczenia te
zostały wyznaczone, aby zapewniać odpowiednie zabezpieczenie przed szkodliwymi
zakłóceniami w instalacjach domowych. Urządzenie generuje, wykorzystuje oraz
może wytwarzać energię częstotliwości radiowej i, jeśli nie będzie zainstalowane i
używane ściśle według zaleceń instrukcji, może powodować zakłócenia komunikacji
radiowej. Jednakże, nie gwarantuje się, że nie wystąpią zakłócenia w określonej
instalacji. Jeśli więc urządzenie powoduje szkodliwe zakłócenia w odbiorze radia lub
telewizji, których przyczynę można potwierdzić wyłączając i włączając urządzenie,
użytkownik może spróbować wyeliminować zakłócenie przez zastosowanie co
najmniej jednego z wymienionych poniżej sposobów:
■ Obrócenie lub przemieszczenie anteny odbiorczej.
■ Zwiększenie odległości pomiędzy urządzeniem a odbiornikiem.
■ Podłączenie urządzenia do gniazdka zasilającego znajdującego się
w innym obwodzie elektrycznym niż ten, do którego podłączony jest
odbiornik telewizyjny lub radiowy.
■ Konsultacja z dostawcą lub doświadczonym technikiem RTV w celu
uzyskania pomocy.
Uwaga 1
Zmiany i modyfikacje bez odpowiedniej, specjalnej akceptacji jednostek
odpowiedzialnych za zgodność mogą unieważnić prawo użytkownika do korzystania
z urządzenia.
Uwaga 2
Dla zachowania zgodności z limitami emisji należy używać wyłącznie ekranowanych
kabli i przewodów prądu zmiennego.
VOIR LA NOTICE D’INSTALLATION AVANT DE RACCORDER AU RESEAU.
Micro-Star International
MS-6676
To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Jego działanie podlega
dwóm następującym warunkom:
1. to urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń i
2. to urządzenie musi być odporne na odbierane zakłócenia, w tym na
zakłócenia, które mogą spowodować jego niepożądane działanie.
▍ Wstęp
Instrukcje bezpieczeństwa
Instrukcje bezpieczeństwa należy przeczytać uważnie i dokładnie.
Należy stosować się do wszystkich przestróg i ostrzeżeń umieszczonych
na urządzeniu lub w podręczniku użytkownika.
Należy zachować podręcznik użytkownika dostarczony w opakowaniu do
wykorzystania w przyszłości.
Urządzenie oraz jego wyposażenie należy przechowywać z dala od wilgoci
i nie narażać ich na działanie wysokiej temperatury.
Przed wykonaniem ustawień urządzenie należy umieścić na stabilnej
płaskiej powierzchni.
◙
◙
◙
◙
Używanie P/N adapterów: Li Shin 0335A1965, Delta ADP-65HB BB,
BesTec NA6501WB.
Przed podłączeniem urządzenia do gniazda zasilania należy upewnić
się, że napięcie zasilające jest w bezpiecznych granicach i zostało
prawidłowo ustalone w przedziale 100~240 V. Nie należy usuwać
z wtyczki bolca uziemienia. Urządzenie musi być podłączone do
uziemionego gniazda zasilania.
Zawsze należy odłączyć przewód zasilający przed przystąpieniem do
instalacji jakiejkolwiek dodatkowej karty lub modułu.
Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, należy
zawsze odłączyć przewód zasilający lub wyłączyć zasilanie gniazda
ściennego, aby zapewnić zerowe zużycie energii.
Wentylator na obudowie jest używany do konwekcji powietrza i
zabezpiecza sprzęt przed przegrzaniem. Wentylatora nie należy
przykrywać.
Nie należy pozostawiać urządzenia w miejscu bez wentylacji przy
temperaturze przechowywania powyżej 40OC (120OF) lub poniżej 0OC
(32OF), ponieważ może to uszkodzić urządzenie.
OSTRZEŻENIE:
Nieprawidłowa wymiana baterii może spowodować jej wybuch. Wymieniać
można wyłącznie na baterię tego samego lub równoważnego typu zalecaną
przez producenta.
vi
MS-6676
Nigdy nie należy wlewać płynów do otworów w obudowie, ponieważ może
to uszkodzić urządzenie lub spowodować porażenie prądem elektrycznym.
Przewód zasilający należy umieścić tak, aby nikt przypadkiem na niego nie
nadepnął. Nie należy stawiać niczego na przewodzie zasilającym.
Przy podłączaniu koncentrycznego kabla telewizyjnego do tunera TV
należy się upewnić, że jego ekran jest prawidłowo podłączony do systemu
uziemienia budynku.
W pobliżu urządzenia nie mogą znajdować się obiekty o silnym polu
magnetycznym lub elektrycznym.
W razie wystąpienia którejkolwiek z poniższych sytuacji urządzenie
powinno zostać sprawdzone przez personel serwisu:
◙
◙
◙
◙
Przewód zasilający lub wtyczka uległy uszkodzeniu.
◙
◙
Urządzenie zostało upuszczone i uszkodzone.
Do wnętrza urządzenia dostał się płyn.
Sprzęt był poddany działaniu wilgoci.
Sprzęt nie działa poprawnie lub nie można go uruchomić zgodnie z
podręcznikiem użytkownika.
Urządzenie ma wyraźne oznaki uszkodzenia.
Ekologia i recykling
◙
◙
◙
◙
Po zakończeniu użytkowania urządzenie i jego składniki można
poddać recyklingowi.
Usługi w zakresie usuwania i recyklingu oferowane są dla tego
urządzenia w różnych krajach.
W celu uzyskania dalszych informacji na temat recyklingu i usuwania
należy skontaktować się z lokalnym dystrybutorem.
Dalsze informacje można znaleźć w witrynie sieci Web firmy MSI
dostępnej pod adresem
http://www.msi.com/index.php?func=html&name=service_worldwide.
1. Optyczne urządzenia pamięci sklasyfikowane są jako PRODUKT LASEROWY
KLASY 1. Stosowanie elementów sterowania lub regulacji albo procedur innych
niż określone jest zabronione.
2. Nie należy dotykać soczewki wewnątrz napędu.
vii
▍ Wstęp
Oświadczenie WEEE
(English) Under the European Union (“EU”) Directive on Waste Electrical and Electronic
Equipment, Directive 2002/96/EC, which takes effect on August 13, 2005, products of
“electrical and electronic equipment” cannot be discarded as municipal waste anymore and
manufacturers of covered electronic equipment will be obligated to take back such products at
the end of their useful life.
(French) (Français) Au sujet de la directive européenne (EU) relative aux déchets des
équipement électriques et électroniques, directive 2002/96/EC, prenant effet le 13 août 2005,
que les produits électriques et électroniques ne peuvent être déposés dans les décharges
ou tout simplement mis à la poubelle. Les fabricants de ces équipements seront obligés de
récupérer certains produits en fin de vie.
(German) (Deutsch) Gemäß der Richtlinie 2002/96/EG über Elektro- und Elektronik-Altgeräte
dürfen Elektro- und Elektronik-Altgeräte nicht mehr als kommunale Abfälle entsorgt werden, die
sich auf 13.August, 2005 wirken. Und der Hersteller von bedeckt Elektronik-Altgeräte gesetzlich
zur gebrachten Produkte am Ende seines Baruchbarkeitsdauer zurückzunehmen.
(Spanish) (Español) Bajo la directiva 2002/96/EC de la Unión Europea en materia de desechos
y/o equipos electrónicos, con fecha de rigor desde el 13 de agosto de 2005, los productos
clasificados como “eléctricos y equipos electrónicos” no pueden ser depositados en los
contenedores habituales de su municipio, los fabricantes de equipos electrónicos, están
obligados a hacerse cargo de dichos productos al termino de su período de vida.
(Italian) (Italiano) In base alla Direttiva dell’Unione Europea (EU) sullo Smaltimento dei
Materiali Elettrici ed Elettronici, Direttiva 2002/96/EC in vigore dal 13 Agosto 2005, prodotti
appartenenti alla categoria dei Materiali Elettrici ed Elettronici non possono più essere eliminati
come rifiuti municipali: i produttori di detti materiali saranno obbligati a ritirare ogni prodotto alla
fine del suo ciclo di vita.
(Russian) (Русский) В соответствии с директивой Европейского Союза (ЕС) по
предотвращению загрязнения окружающей среды использованным электрическим
и электронным оборудованием (директива WEEE 2002/96/EC), вступающей в силу
13 августа 2005 года, изделия, относящиеся к электрическому и электронному
оборудованию, не могут рассматриваться как бытовой мусор, поэтому производители
вышеперечисленного электронного оборудования обязаны принимать его для
переработки по окончании срока службы.
(Turkish) (Türkçe) Avrupa Birliği (AB) Kararnamesi Elektrik ve Elektronik Malzeme Atığı,
2002/96/EC Kararnamesi altında 13 Ağustos 2005 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere,
elektrikli ve elektronik malzemeler diğer atıklar gibi çöpe atılamayacak ve bu elektonik
cihazların üreticileri, cihazların kullanım süreleri bittikten sonra ürünleri geri toplamakla yükümlü
olacaktır.
viii
MS-6676
(Greek) (Ελληνικά) Σύμφωνα με την Οδηγία 2002/96/ΕΚ της Ευρωπαϊκής Ένωσης («ΕΕ») περί
Απόρριψης Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (WEEE), η οποία λαμβάνει ισχύ στις 13
Αυγούστου 2005, τα προϊόντα «ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού» δεν είναι δυνατόν να
απορριφθούν πλέον ως κοινά απορρίμματα και οι κατασκευαστές κεκαλυμμένου ηλεκτρονικού
εξοπλισμού είναι υποχρεωμένοι να πάρουν πίσω αυτά τα προϊόντα στο τέλος της ωφέλιμης
ζωής τους.
(Polish) (Polski) Zgodnie z Dyrektywą Unii Europejskiej (“UE”) dotyczącą odpadów produktów
elektrycznych i elektronicznych (Dyrektywa 2002/96/EC), która wchodzi w życie 13 sierpnia
2005, tzw. “produkty oraz wyposażenie elektryczne i elektroniczne “ nie mogą być traktowane
jako śmieci komunalne, tak więc producenci tych produktów będą zobowiązani do odbierania
ich w momencie gdy produkt jest wycofywany z użycia.
(Hungarian) (Magyar) Az Európai Unió („EU”) 2005. augusztus 13-án hatályba lépő, az
elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló 2002/96/EK irányelve szerint az
elektromos és elektronikus berendezések többé nem kezelhetőek lakossági hulladékként, és
az ilyen elektronikus berendezések gyártói kötelessé válnak az ilyen termékek visszavételére
azok hasznos élettartama végén.
(Czech) (Čeština) Podle směrnice Evropské unie (“EU”) o likvidaci elektrických a elektronických
výrobků 2002/96/EC platné od 13. srpna 2005 je zakázáno likvidovat “elektrické a elektronické
výrobky” v běžném komunálním odpadu a výrobci elektronických výrobků, na které se tato
směrnice vztahuje, budou povinni odebírat takové výrobky zpět po skončení jejich životnosti.
(Traditional Chinese ) (繁體中文) 歐盟已制訂有關廢電機電子設備法令,亦即自2005年8月13日
生效的2002/96/EC,明文規定「電機電子設備產品」不可再以都市廢棄物處理,且所有相關電
子設備製造商,均須在產品使用壽命結束後進行回收。
(Simplified Chinese ) (简体中文) 欧盟已制订有关废电机电子设备法令,亦即自2005年8月13日生
效的2002/96/EC,明文规定「电机电子设备产品」不可再以都市废弃物处理,且所有相关电子
设备制造商,均须在产品使用寿命结束后进行回收。
(Japanese) (日本語) 2005年8月13日以降にEU加盟国を流通する電気・電子製品にはWEEE指
令によりゴミ箱に×印のリサイクルマークの表示が義務づけられており、廃棄物として捨てる
ことの禁止とリサイクルが義務づけられています。
(Korean) (한국어) 2005년 8월 13일자로 시행된 폐전기전자제품에 대한 유럽연합(“EU”) 지침, 지
침 2002/96/EC에 의거하여, “전기전자제품”은 일반 쓰레기로 폐기할 수 없으며 제품의 수명이 다
하면 해당 전자제품의 제조업체가 이러한 제품을 회수할 책임이 있습니다.
(Vietnam) (Tieng Viet) Theo Hướng dẫn của Liên minh Châu Âu (“EU”) về Thiết bị điện & điện
tử đã qua sử dụng, Hướng dẫn 2002/96/EC, vốn đã có hiệu lực vào ngày 13/8/2005, các sản
phẩm thuộc “thiết bị điện và điện tử” sẽ không còn được vứt bỏ như là rác thải đô thị nữa và
các nhà sản xuất thiết bị điện tử tuân thủ hướng dẫn sẽ phải thu hồi các sản phẩm này vào
cuối vòng đời.
ix
▍ Wstęp
(Thai) (ไทย) ภายใต้ข้อกำหนดของสหภาพยุโรป (“EU”) เกี่ยวกับของเสียจากอุปกรณ์ไฟฟ้า
และอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 2002/96/EC ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 13 สิงหาคม 2005 ผู้ใช้ไม่สามารถทิ้งผลิ
ตภัณฑ์ที่เป็น “อุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์” ปะปนกับของเสียทั่วไปของชุมชนได้อีกต่อไป และผู้ผลิตอุ
ปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวจะถูกบังคับให้นำผลิตภัณฑ์ดังกล่าวกลับคืนเมื่อ
สิ้นสุดอายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์
(Indonesia) (Bahasa Indonesia) Sesuai dengan Regulasi Uni Eropa (“UE”) perihal WEEE
(Limbah Peralatan Listrik dan Elektronik), Directive 2002/96/EC, yang berlaku sejak 13, 2005,
produk “peralatan listrik dan elektronik” tidak lagi dapat dibuang sebagai sampah umum dan
pabrik peralatan elektronik diwajibkan untuk mengambil kembali produk tersebut pada saat
masa pakainya habis.
(Serbian) (Srpski) Po Direktivi Evropske unije (“EU”) o odbačenoj ekektronskoj i električnoj
opremi, Direktiva 2002/96/EC, koja stupa na snagu od 13. Avgusta 2005, proizvodi koji
spadaju pod “elektronsku i električnu opremu” ne mogu više biti odbačeni kao običan otpad
i proizvođači ove opreme biće prinuđeni da uzmu natrag ove proizvode na kraju njihovog
uobičajenog veka trajanja.
(Netherlands) (Nederlands) De richtlijn van de Europese Unie (EU) met betrekking tot
Vervuiling van Electrische en Electronische producten (2002/96/EC), die op 13 Augustus 2005
in zal gaan kunnen niet meer beschouwd worden als vervuiling. Fabrikanten van dit soort
producten worden verplicht om producten retour te nemen aan het eind van hun levenscyclus.
(Romanian) (Română) În baza Directivei Uniunii Europene (“UE”) privind Evacuarea
Echipamentului Electric şi Electronic, Directiva 2002/96/EC, care intră în vigoare pe 13 august,
2005, produsele din categoria “echipament electric şi electronic” nu mai pot fi evacuate ca
deşeuri municipale, iar fabricanţii echipamentului electronic vizat vor fi obligaţi să primească
înapoi produsele respective la sfârşitul duratei lor de utilizare.
(Portuguese) (Português) De acordo com a Directiva 2002/96/EC de Resíduos de
Equipamentos Eléctricos e Electrónicos da União Europeia (UE), efectiva desde o 13 de
Agosto do ano 2005, os produtos de “equipamento eléctrico e electrónico” não podem ser
descartados como resíduo municipal e os fabricantes do equipamento electrónico sujeitos a
esta legislação estarão obligados a recolhar estes produtos ao finalizar sua vida útil.
(Swedish) (Svenska) Under Europeiska unionens (“EU”) Weee-direktiv (Waste Electrical and
Electronic Equipment), Direktiv 2002/96/EC, vilket trädde i kraft 13 augusti, 2005, kan inte
produkter från “elektriska och elektroniska utrustningar” kastas i den vanliga hushållssoporna
längre och tillverkare av inbyggd elektronisk utrustning kommer att tvingas att ta tillbaka sådan
produkter när de är förbrukade.
(Finnish) (Suomi) Euroopan unionin (EU) 13.8.2005 voimaan tulleen sähkö- ja
elektroniikkalaiteromua koskevan direktiivin 2002/96/EY mukaisesti ”sähkö- ja
elektroniikkalaitteita” ei saa enää hävittää talousjätteiden mukana. Direktiivin alaisen sähkö- tai
elektroniikkalaitteen valmistajan on otettava laitteet takaisin niiden käyttöiän päättyessä.
(Slovak) (Slovenčina) Na základe smernice Európskej únie („EU“) o elektrických a
elektronických zariadeniach číslo 2002/96/ES, ktorá vstúpila do platnosti 13. augusta 2005,
výrobky, ktorými sú „elektrické a elektronické zariadenia” nesmú byť zneškodňované spolu
s komunálnym odpadom a výrobcovia patričných elektronických zariadení sú povinní takéto
výrobky na konci životnosti prevziať naspäť.
MS-6676
(Slovenian) (Slovenščina) Skladno z določili direktive Evropske unije (“EU”) o odpadni električni
in elektronski opremi, Direktiva 2002/96/ES, ki je veljavna od 13. avgusta, izdelkov “električne
in elektronske opreme” ni dovoljeno odstranjevati kot običajne komunalne odpadke, proizvajalci
zadevne elektronske opreme pa so zavezani, da tovrstne izdelke na koncu njihove življenjske
dobe sprejmejo nazaj.
(Danish) (Dansk) I henhold til direktiv fra den europæiske union (EU) vedrørende elektrisk og
elektronisk affald , Direktiv 2002/96/EC, som træder i kraft den 13. august 2005, må produkter
som “elektrisk og elektronisk udstyr” ikke mere bortskaffes som kommunalt affald. Producenter
af det pågældende, elektroniske udstyr vil være forpligtet til at tage disse produkter tilbage ved
afslutningen på produkternes levetid.
(Norwegian) (Norsk) Under den europeiske unionens (“EU”) direktiv om deponering av
elektronisk og elektrisk utstyr, direktiv 2002/96/EC, som trer i effekt 13. august 2005, kan
ikke produkter av “elektronisk og elektrisk ustyr” lenger deponeres som husholdningsavfall
og fabrikantene av disse produktene er forpliktet å ta tilbake slike produkter ved slutten av
produktets levetid.
(Bulgarian) (български) Според директивата на Европейския съюз относно отпадъците
от електрическо и електронно оборудване, директива 2002/96/EC, важаща от 13 август,
2005 г., електрическо и електронно оборудване не може да се изхвърля заедно с
битовите отпадъци и производителите на такова оборудване са задължени да приемат
обратно съответните продукти в края на експлоатационния им период.
(Croatian) (Hrvatski) U okviru Direktive Europske Unije (“EU”) o Otpadnim električnim i
elektroničkim uređajima, Direktiva 2002/96/EC, koja je na snazi od 13. kolovoza 2005.,
“električni i elektronički uređaji” se ne smiju više bacati zajedno s kućnim otpadom i proizvođači
su obvezni zbrinuti takve proizvode na kraju njihovog životnog vijeka.
(Estonia) (Eesti) Vastavalt Euroopa Liidu (“EL”) direktiivile 2002/96/EÜ (elektri- ja
elektroonikaseadmete jäätmete kohta), mis jõustus 13. augustil 2005, on keelatud
kodumajapidamiste “elektri- ja elektroonikaseadmete” jäätmete hävitamine koos
majapidamisjäätmetega, ja elektri- ja elektroonikaseadmete tootjad on kohustatud sellised
tooted pärast nende kasutuselt kõrvaldamist tagasi võtma.
xi
Rozdział 1
Omówienie
Gratulujemy zakupienia systemu Wind Box DE500/ DC500
(MS-6676). System ten to najlepszy wybór do wąskiego
komputera PC. Fantastyczny wygląd i ultra-małe gabaryty,
umożliwiają ustawienie w dowolnym miejscu. Wypełniona
funkcjami platforma daje także ekscytujące mozliwości
używania komputera PC.
▍ Omówienie
Zawartość Opakowania
Komputer serii Wind Box
Zasilacz AC/DC
Przewód zasilający
Dysk ze sterownikami
i programami
narzędziowymi
Podręcznik użytkownika i
Skrócona instrukcja
Podstawka
Klawiatura (opcjonalna)
Mysz (opcjonalna)
* Prosimy o natychmiastowy kontakt w przypadku stwierdzenia, że jakikolwiek
element jest uszkodzony lub go brakuje.
* Ilustracja służy wyłącznie do celów referencyjnych, a zawartość opakowania może
być nieco inna, w zależności od zakupionego modelu.
1-2
MS-6676
Ogólny Opis Systemu
Widok z Przodu
Pokrywa napędu dysków optycznych
Naciśnij pokrywę, aby otworzyć wnękę napędu.
Przycisk zasilania/ LED
Naciśnij przycisk zasilania, aby włączyć i wyłączyć system. Dioda LED
zasilania świeci się, gdy system jest włączony i gaśnie po jego wyłączeniu.
W warunkach oszczędzania energii dioda LED miga w trybie S3 [Suspend
to RAM (Wstrzymaj i zapisz w pamięci)], a gaśnie w trybie S4 [Suspend to
Disk (Wstrzymaj i zapisz na dysk)]. Naciśnięcie przycisku zasilania systemu
powoduje wznowienie pracy systemu z trybu oszczędzania energii.
Dioda LED dysku twardego
Dioda LED dysku twardego świeci podczas odczytu lub zapisu danych na
dysku twardym.
1-3
▍ Omówienie
Słuchawki (Zielone)
To złącze jest przeznaczone dla słuchawek lub głośników.
Mikrofon (Różowe)
To jest złącze przeznaczone dla mikrofonu.
Port USB
Port USB [Universal Serial Bus (Uniwersalna magistrala szeregowa)] służy
do podłączania urządzeń USB, takich jak mysz, klawiatura, drukarka,
skaner, aparat, komputer typu PDA lub inne urządzenia kompatybilne z
USB.
Czytnik kart
(opcjonalnie)
Wbudowany czytnik kart może obsługiwać różne typy kart pamięci, takich
jak karty XD (eXtreme Digital), SD (Secure Digital), SDHC (SD High
Capacity), MS (Memory Stick), MS Pro (Memory Stick Pro) lub MMC
(Multi-Media Card), używane zwykle w takich urządzeniach, jak aparaty
cyfrowe, odtwarzacze MP3, telefony komórkowe i komputery typu PDA.
Należy skontaktować się z lokalnym dostawcą w celu uzyskania dalszych
informacji, a także należy pamiętać, że obsługiwane karty pamięci mogą
zostać zmienione bez uprzedzenia.
Ważne
Zalecamy, aby ze względów bezpieczeństwa najpierw podłączyć zasilacz AC/DC do
komputera, a następnie podłączyć przewód zasilający do gniazda zasilania.
Iskrzenie podczas wkładania wtyczki adaptera zasialnia do gniazdka, jest zjawiskiem
normalnym.
1-4
MS-6676
Widok z Tyłu
Port VGA (Wyjście)
15-pinowe złącze żeńskie DB służy do podłączania monitora.
Port USB
Port USB [Universal Serial Bus (Uniwersalna magistrala szeregowa)] służy
do podłączania urządzeń USB, takich jak mysz, klawiatura, drukarka,
skaner, aparat, komputer typu PDA lub inne kompatybilne urządzenia USB.
1-5
▍ Omówienie
Gniazdo LAN
Standardowe gniazdo LAN RJ-45 służy do połączenia z siecią LAN [Local
Area Network (Sieć lokalna)]. Można do niego podłączyć kabel sieciowy.
Żółty
Zielony/
pomarańczowy
Dioda
LED
Kolor
Stan diody LED
Stan
Lewa
Żółty
Wyłączona
Nie ustanowiono połączenia LAN.
Włączona
(światło stałe)
Ustanowiono połączenie LAN.
Włączona
(światło jasne i
pulsujące)
Komputer komunikuje się z innym
komputerem w sieci LAN.
Wyłączona
Wybrano szybkość przesyłania
danych 10 Mbit/s.
Włączona
Wybrano szybkość przesyłania
danych 100 Mbit/s.
Włączona
Wybrano szybkość przesyłania
danych 1000 Mbit/s.
Prawa
Zielony
Pomarańczowy
Gniazdo zasilania
Za pomocą tego gniazda zasilacz AC/DC konwertuje prąd zmienny na prąd
stały. Energia dostarczana przez to gniazdo służy do zasilania komputera
osobistego. Aby zapobiec uszkodzeniu komputera PC, należy zawsze
używać dostarczonego zasilacza sieciowego.
Wejście liniowe (Niebieski)
Wejście liniowe jest wykorzystywane do zewnętrznego odtwarzacza CD,
odtwarzacza taśmowego lub innych urządzeń audio.
Wyjście liniowe (Zielony)
Wyjście liniowe jest używane do podłączania głośników lub słuchawek.
Mikrofon (Różowe)
Gniazdo mikrofonu jest używane do podłączania mikrofonów.
Wyjście RS (Czarne)
Tylne wyjście surround w trybie 4/ 5.1/ 7.1 kanałowym.
Wyjście CS (Pomarańczowy)
Wyjście na głośnik centralny/subwoofer w trybie 5.1/ 7.1 kanałowym.
Wyjście SS (Szary)
Wyjście na głośnik boczny surround w trybie 7.1 kanałowym.
1-6
MS-6676
Wentylator
Wentylator na obudowie jest używany do konwekcji powietrza i
zabezpiecza sprzęt przed przegrzaniem. Wentylatora nie należy
przykrywać.
Port DVI-D (Opcjonalny)
Złącze DVI-D (Digital Visual Interface [Cyfrowy interfejs wizualny])
umożliwia podłączenie monitora LCD. Udostępnia ono wysokiej szybkości
połaczenie cyfrowe pomiędzy komputerem, a jego urządzeniem
wyświetlania. W celu podłączenia monitora LCD, wystarczy podłączyć
kabla monitora do złącza DVI-D i upewnić się, że drugi koniec kabla jest
prawidłowo podłączony do monitora (dalsze informacje zawiera podręcznik
monitora.)
Port HDMI (opcjonalny)
Interfejs HDMI [High-Definition Multimedia Interface (Multimedialny interfejs
wysokiej rozdzielczości)] to cyfrowy interfejs audio-wideo umożliwiający
transmisję nieskompresowanych strumieni danych. Interfejs HDMI
obsługuje wszystkie formaty TV, w tym standardowy, rozszerzony lub
wysokiej rozdzielczości sygnał wideo, a także wielokanałowy cyfrowy
sygnał audio, przesyłane za pomocą jednego kabla.
1-7
▍ Omówienie
Specyfikacje Płyty Głównej
Procesor
■ Procesor Intel® AtomTM jedno-/dwurdzeniowy D410/ D510 (opcjonalny)
Chipset
■ Chipset Intel® NM10
Pamięć
■ 2 gniazdo DDR2 667 SO-DIMM (200 pinów/1,8 V)
■ Obsługuje maksymalnie 2GB pamięci
LAN
■ Kontroler RTL8111DL GbE Gigabit Fast Ethernet firmy Realtek®
Audio
■ Zintegrowany chip firmy Realtek® ALC888S
■ Zgodność ze specyfikacją Azalia 1.0
Współczynnik kształtu
■ 275mm x 170mm
1-8
MS-6676
Specyfikacje Systemu
Wejście/wyjście (We/Wy)
■ 6 portów USB
■ 6 gniazda audio
■ 1 port wyjściowy VGA
■ 1 gniazdo zasilania prądem stałym
■ 1 gniazdo LAN RJ-45
■ 1 gniazdo mikrofonu
■ 1 gniazdo słuchawek/głośników
■ 1 port HDMI (Opcjonalny)
■ 1 Port DVI-D (Opcjonalny)
Zasilanie
■ Zasilacz AC/DC 65 W z aktywnym PFC
■ Wejście: 100–240 V~, 50–60 Hz, 1,5 A
■ Wyjście: 19 V
3,42A
Wbudowana karta
■ 1 karta bezprzewodowej sieci LAN (Opcjonalne)
■ 1 złącze tunera TV (Opcjonalne)
Wbudowany napęd
■ 1 czytnik kart
■ 1 dysk twardy (HDD)
■ 1 napęd dysków optycznych (ODD)
Wymiary
■ 300 mm (S) X 261 mm (W) X 65 mm (G)
1-9
▍ Omówienie
Wymiana Składników i Uaktualnianie
Należy pamiętać, że niektóre wstępnie zainstalowane składniki produktu mogą
zostać na życzenie użytkownika uaktualnione lub wymienione, w zależności od
zakupionego modelu.
1
2
5
3
4
1 Procesor
1-10
2 Pamięć
4
MS-6676
3 Dysk twardy
4 Karta bezprzewodowej sieci
LAN
5 Stacja dysków optycznych
W przypadku uznania przez inżynierów firmy MSI lub przedstawiciela sklepu,
że w określonym składniku występują problemy lub jest on wadliwy i może
wymagać wymiany, użytkownik może przynieść produkt do naprawy wraz z
kartą gwarancyjną, fakturą lub rachunkiem do najbliższego autoryzowanego
centrum serwisowego firmy MSI w celu uzyskania pomocy.
Aby uzyskać więcej informacji o ograniczeniach uaktualniania, należy sprawdzić
specyfikacje w podręczniku użytkownika. Dalsze informacje o możliwościach zakupu
produktów można uzyskać u lokalnego dostawcy.
Nie należy uaktualniać ani wymieniać jakiegokolwiek składnika produktu inaczej
niż u autoryzowanego dostawcy lub w punkcie serwisowym, ponieważ może
to spowodować unieważnienie gwarancji. Zaleca się, aby skontaktować się z
autoryzowanym dostawcą lub punktem serwisowym w celu wykonania usługi
uaktualnienia lub wymiany.
1-11
▍ Omówienie
1-12
Rozdział 2
Wprowadzenie
W rozdziale tym zawarto informacje dotyczące procedur
konfiguracji sprzętowej. Podczas podłączania urządzeń
peryferyjnych należy ostrożnie trzymać urządzenia, a także
założyć na nadgarstek uziemiony pasek w celu uniknięcia
wystąpienia elektryczności statycznej.
▍ Wprowadzenie
Porady dotyczące bezpieczeństwa i komfortu pracy
Komputer Wind Box DE500/ DC500 to przenośna platforma, która umożliwia
pracę w dowolnym miejscu. Jednakże dobór odpowiednich warunków pracy jest
istotny, jeśli zamierza się pracować z komputerem przez dłuższy czas.
■
■
■
■
■
■
■
■
Miejsce pracy powinno być dobrze oświetlone.
Należy wybrać odpowiednie krzesło i biurko, a także dostosować ich
wysokość w celu zapewnienia właściwej postawy podczas pracy.
Podczas siedzenia na krześle należy wyregulować jego oparcie (o ile
występuje) tak, aby wygodnie podtrzymywało plecy.
Stopy powinny naturalnie opierać się na podłodze, tak aby kostki i
kolana znajdowały się w poprawnej pozycji (kąt 90 stopni).
Dłonie należy położyć na biurku tak, aby nadgarstki miały naturalne
podparcie.
Należy dostosować kąt/położenie komputera Wind Box DE500/ DC500
w celu uzyskania optymalnego widoku.
Należy unikać używania komputera w miejscach, gdzie może to być
niewygodne (np. w łóżku).
Komputer Wind Box DE500/ DC500 jest urządzeniem elektrycznym.
Należy obsługiwać go ostrożnie, aby uniknąć obrażeń ciała.
1. Ustaw ręce i stopy w wygodnej pozycji.
2. Wyreguluj kąt i położenie monitora.
3. Wyreguluj wysokość biurka.
4. Usiądź prosto i przyjmij prawidłową postawę.
5. Wyreguluj wysokość krzesła.
2-2
MS-6676
Dobre nawyki podczas pracy
Posiadanie dobrych nawyków podczas pracy jest niezmiernie ważne w
przypadku trwającej dłuższy czas pracy z komputerem Wind Box DE500/
DC500. W przeciwnym wypadku może dojść do wystąpienia dyskomfortu lub
obrażeń ciała. Aby zminimalizować ryzyko, należy pamiętać o następujących
wskazówkach:
■
■
■
Często zmieniaj swoją postawę.
Regularnie wykonuj ćwiczenia i rozciągaj się.
Pamiętaj o robieniu przerw w trakcie dłużej trwającej pracy.
2-3
▍ Wprowadzenie
Informacje dotyczące klawiatury (opcjonalna)
Zestaw Wind Box DE500/ DC500 z klawiaturą przewodową lub bezprzewodową
(opcjonalnie), która pomaga w sterowaniu systemem.
▶
Dane techniczne
■ Zgodność z układem języka EU/UK/US/JP/KR
■ Oddzielne klawisze ułatwiające pisanie
■ Niski profil z zastosowaniem technologii sitodruku
■ Interfejs USB dla wszystkich systemów operacyjnych Windows®
■ Żywotność klawiszy pod względem naciśnięć: 12 milionów
■ Wymiary: 376,4 (D) x 155,09 (S) x 21,91 (W) mm
■ Długość kabla: 150cm
■ Waga: 440g
▶
Właściwości
■ Multimedialne klawisze funkcyjne komputera
■ Nowe oddzielne klawisze ułatwiające pisanie
■ Miękki i przyjemny skok usprawniający pisanie
■ Nowa elegancka i płaska klawiatura o opływowym kształcie
■ Niewielki rozmiar oszczędzający miejsce
■ Specjalnie dostosowana do monitora LCD firmy MSI
■ Zgodność z systemem operacyjnym Windows® 2000/ME/XP/Vista/7
■ Wbudowane funkcyjne klawisze skrótów
■ Dostęp do ulubionych witryn sieci Web i aplikacji za pomocą jednego
naciśnięcia klawisza skrótu
* Rysunek klawiatury służy wyłącznie jako odniesienie. Rzeczywiste specyfikacje
produktu mogą być inne w zależności od regionu.
2-4
MS-6676
▶
▶
Klawisze multimedialne
Fn + F7
Powrót do poprzedniej ścieżki
Fn + F8
Odtwarzanie i pauza
Fn + F9
Przejście do następnej ścieżki
Fn + F10
Funkcja wyciszenia
Fn + F11
Zmniejszanie głośności
Fn + F12
Zwiększanie głośności
Klawisze skrótów
Fn + F1
Uruchomienie domyślnej aplikacji poczty e-mail
Fn + F2
Uruchomienie domyślnej przeglądarki internetowej i
wyświetlenie domyślnej strony głównej
Fn + F3
Powrót do poprzedniej strony sieci Web
Fn + F4
Przejście do następnej strony sieci Web
Fn + C
Kalkulator
Fn + Z
Tryb uśpienia (oszczędzanie energii)
Fn + W
Bezprzewodowa sieć LAN
Fn + K
Kamera
2-5
▍ Wprowadzenie
Podłączanie urządzeń peryferyjnych
Gniazda We/Wy (wejścia/wyjścia) na tylnym panelu umożliwiają podłączanie
urządzeń peryferyjnych. Wszystkie wymienione tu urządzenia służą wyłącznie
jako odniesienie.
Podłączanie urządzeń USB
Komputer Wind Box DE500/ DC500 wyposażony jest w porty USB umożliwiające
podłączanie różnych urządzeń USB, takich jak mysz, klawiatura, aparat cyfrowy,
kamera internetowa, drukarka, zewnętrzne optyczne urządzenie pamięci itp.
W celu podłączenia tych urządzeń, należy w razie konieczności zainstalować
najpierw sterowniki każdego z urządzeń, a następnie podłączyć urządzenie
do komputera Wind Box DE500/ DC500. Komputer Wind Box DE500/ DC500
umożliwia automatyczne wykrywanie zainstalowanych urządzeń USB; jeśli
urządzenia nie zostaną wykryte, należy włączyć je ręcznie, przechodząc do
menu Start/Panel sterowania/Dodaj sprzęt w celu dodania nowego urządzenia.
2-6
MS-6676
P
odłączanie zewnętrznych urządzeń wyświetlania
(opcjonalne)
Komputer Wind Box DE500/ DC500 udostępnia port VGA do podłączania większego
wyświetlacza z wyższą rozdzielczością. 15-pinowe gniazdo D-Sub portu VGA
umożliwia podłączenie zewnętrznego monitora lub innego urządzenia zgodnego
ze standardem VGA (takiego jak projektor) w celu uzyskania doskonałego obrazu
komputera Wind Box DE500/ DC500.
Komputer Wind Box DE500/ DC500 udostępnia port HDMI do podłączania
większego wyświetlacza z wyższą rozdzielczością. HDMI [High Definition
Multimedia Interface Support (Obsługa wysokiej jakości interfejsu multimedialnego)]
to nowy standard dla komputerów PC, wyświetlaczy i sprzętu elektronicznego,
który za pomocą jednego kabla obsługuje standardowy, rozszerzony i wysokiej
rozdzielczości sygnał wideo, a także wielokanałowy cyfrowy sygnał audio.
Przed podłączeniem zewnętrznego wyświetlacza należy upewnić się, że komputer
Wind Box DE500/ DC500 i zewnętrzny wyświetlacz są odłączone od zasilania,
a następnie należy podłączyć wyświetlacz do komputera Wind Box DE500/ DC500.
Po podłączeniu wyświetlacza do komputera Wind Box DE500/ DC500, należy
włączyć zasilanie komputera Wind Box DE500/ DC500, po czym wyświetlacz
zewnętrzny powinien odpowiedzieć domyślnie. Jeśli tak się nie stanie, można
przełączyć tryb wyświetlania, naciskając klawisze [Fn]+[F2]. Można także zmienić
tryb wyświetlania poprzez konfigurację ustawień w opcji Właściwości ekranu
systemu operacyjnego Windows.
2-7
▍ Wprowadzenie
Podłączanie urządzenia sieciowego
Złącze RJ-45 komputera Wind Box DE500/ DC500 umożliwia podłączenie
urządzenia sieci LAN (Sieć lokalna), takiego jak koncentrator, przełącznik i brama,
w celu ustanowienia połączenia sieciowego.
W celu uzyskania dodatkowych informacji lub szczegółowych instrukcji
dotyczących podłączania do sieci LAN, należy skontaktować się z pracownikiem
firmy MSI lub administratorem sieci.
2-8
MS-6676
Bezprzewodowa sieć LAN (opcjonalna)
Komputer Wind Box DE500/ DC500 wyposażony jest w moduł bezprzewodowej
sieci LAN umożliwiający użytkownikom szybkie przesyłanie danych dzięki
standardowej technologii IEEE 802.11 bezprzewodowej sieci LAN. Zapewnia
to użytkownikom możliwość przemieszczania się w ramach rozległego obszaru
zasięgu bez utraty połączenia z siecią.
Dzięki zastosowaniu technologii 64-bitowego/128-bitowego szyfrowania WEP
(Wired Equivalent Privacy) i standardu Wi-Fi Protected Access opcjonalna
wbudowana bezprzewodowa sieć LAN może zapewnić bardziej wydajne i
bezpieczniejsze rozwiązanie w zakresie łączności bezprzewodowej.
W celu uzyskania dodatkowych informacji lub szczegółowych instrukcji
dotyczących podłączania do bezprzewodowej sieci LAN, należy skontaktować
się z pracownikiem firmy MSI lub administratorem sieci.
Modem
Punkt dostępu
Router
2-9
▍ Wprowadzenie
Informacje o dysku twardym
Komputer Wind Box DE500/ DC500 wyposażony jest w 3,5-calowy dysk
twardy. Dysk twardy jest urządzeniem
magazynującym o znacznie większej
szybkości pracy i pojemności niż inne
urządzenia tego typu, takie jak stacje
dyskietek i optyczne urządzenia pamięci.
Dlatego zazwyczaj instaluje się na nim
system operacyjny i aplikacje.
Aby zapobiec nieoczekiwanej utracie
danych, należy regularnie wykonywać kopie
zapasowe najważniejszych plików.
Komputera Wind Box DE500/ DC500 nie należy wyłączać, gdy świeci się dioda
LED dostępu do dysku twardego.
Dysku twardego nie należy wyjmować ani wkładać, gdy komputer Wind
Box DE500/ DC500 jest włączony. Wymiana dysku twardego powinna być
dokonywana przez autoryzowanego sprzedawcę lub przedstawiciela serwisu.
2-10
MS-6676
Podłączanie zasilania
Podłączanie zasilacza sieciowego
Krok 1. Rozpakuj opakowanie i znajdź adapter prąd zmienny/prąd stały oraz
przewód prądu zmiennego.
Krok 2. Połącz zasilacz AC/DC z przewodem zasilającym.
Krok 3. Podłącz końcówkę prądu stałego zasilacza do komputera Wind Box
DE500/DC500, a męską wtyczkę przewodu zasilającego prądem
zmiennym do gniazdka elektrycznego.
Ważne
Zalecamy, aby ze względów bezpieczeństwa najpierw podłączyć zasilacz AC/
DC do komputera Wind Box DE500/ DC500, a następnie podłączyć przewód
zasilający do gniazda zasilania.
Odłączanie zasilacza sieciowego
Krok 4. Odłącz najpierw przewód zasilający od gniazdka elektrycznego.
Krok 5. Odłącz wtyczkę od komputera Wind Box DE500/ DC500.
Krok 6. Odłącz przewód zasilający od zasilacza AC/DC.
Ważne
Podczas odłączania przewodu zasilającego należy zawsze przytrzymywać
wtyczkę przewodu. Nigdy nie należy ciągnąć bezpośrednio za przewód!
4
1
5
2
3
6
2-11
Rozdział 3
Obsługa systemu
W rozdziale tym zawarto podstawowe informacje dotyczące
obsługi systemu, takie jak konfiguracja uruchamiania
systemu, tworzenie dysku odzyskiwania, połączenie sieciowe,
technologia SRS Premium Sound itp.
Ważne
• Zaleca się utworzenie dysku odzyskiwania systemu,
pełniącego funkcję kopii zapasowej w przypadku
katastrofalnej awarii dysku lub innych zdarzeń.
• Wszystkie dane podlegają zmianie bez uprzedniego
powiadomienia.
▍ Obsługa systemu
Pierwsza konfiguracja uruchamiania systemu
Podczas pierwszego użycia konieczne jest wykonanie wymienionych poniżej
czynności, umożliwiających rozpoczęcie korzystania z komputera PC serii Wind
Box. Pełna konfiguracja uruchamiania zajmuje około 30 minut.
Krok 1. Rozpocznie się konfiguracja systemu Windows. Poczekaj aż zakończy
się ładowanie konfiguracji systemu Windows.
Krok 2. Wybierz język systemu operacyjnego i kliknij przycisk [Next] (Dalej),
aby kontynuować.
Krok 3. Wybierz żądane opcje dla ustawień „Kraj lub region”, „Godzina i
waluta” oraz „Układ klawiatury”. Kliknij przycisk [Next] (Dalej), aby
kontynuować.
Krok 4. Wybierz nazwę użytkownika konta i nazwij komputer, aby umożliwić
jego odróżnienie w sieci. Kliknij przycisk [Next] (Dalej), aby
kontynuować.
Krok 5. Wybierz hasło dla konta w celu jego zabezpieczenia przed
niepożądanymi użytkownikami. (Zostaw to pole puste, jeśli hasło nie
jest potrzebne). Kliknij przycisk [Next] (Dalej), aby kontynuować.
Krok 6. Przeczytaj postanowienia licencyjne. Zaznacz pole wyboru „I accept
the license terms” (Akceptuję postanowienia licencyjne) i kliknij
przycisk [Next] (Dalej), aby kontynuować.
Krok 7. Wybierz opcję [Use recommended settings] (Użyj ustawień
zalecanych) dla pozycji „Help protect your computer and improve
Windows automatically” (Pomóż automatycznie chronić komputer i
ulepszyć system Windows).
Krok 8. Sprawdź ustawienia daty i godziny. Kliknij przycisk [Next] (Dalej), aby
kontynuować.
Krok 9. Wybierz żądaną sieć bezprzewodową z dostępnej listy sieci WLAN.
Kliknij przycisk [Next] (Dalej), aby kontynuować. Możesz także kliknąć
przycisk [Skip] (Pomiń), aby pominąć ten krok i skonfigurować sieć
WLAN później.
Krok 10. Następnie wyświetlony zostanie ekran oprogramowania antywirusowego.
Kliknij przycisk [Agree] (Zgadzam się), aby zaakceptować warunki
umowy licencyjnej i uaktywnić oprogramowanie antywirusowe. Możesz
także wybrać pozycję [No, I do not want to protect my PC.] (Nie, nie
chcę chronić komputera PC.), aby kontynuować bez uaktywniania
oprogramowania antywirusowego.
Krok 11. Wyświetlone zostanie okno „Software Installation Menu” (Menu
instalacji oprogramowania). Kliknij przycisk [Install] (Zainstaluj), aby
kontynuować.
Krok 12. Rozpocznie się instalacja oprogramowania. Podczas trwania instalacji
oprogramowania nie wolno wyłączać komputera. Po zakończeniu
ładowania paska postępu kliknij przycisk [Finish] (Zakończ), aby
kontynuować.
Krok 13. Nastąpi przejście do systemu operacyjnego Windows 7 w celu
wprowadzenia spersonalizowanych ustawień. Po wykonaniu
spersonalizowanych ustawień można rozpocząć korzystanie z
komputera PC. Życzymy udanej zabawy!
3-2
MS-6676
Tworzenie dysku odzyskiwania systemu
Podczas pierwszego użycia zaleca się utworzenie dysku odzyskiwania
systemu, pełniącego funkcję kopii zapasowej w przypadku katastrofalnej
awarii dysku lub innych zdarzeń. Przed przejściem dalej należy upewnić się,
że konfiguracja uruchamiania systemu została ukończona, a następnie należy
wykonać poniższą procedurę.
Krok 1. Kliknij dwukrotnie znajdującą się na pulpicie ikonę „BurnRecovery”
w celu uruchomienia narzędzia do tworzenia dysku odzyskiwania.
Przygotowanie przez system operacyjny plików odzyskiwania może
chwilę potrwać.
Krok 2. Kliknij przycisk [Next] (Dalej), aby rozpocząć tworzenie obrazu dysku
odzyskiwania.
3-3
▍ Obsługa systemu
Krok 3. Zaznacz opcję [Create and burn a recovery disk] (Utwórz i nagraj
dysk odzyskiwania), a następnie kliknij przycisk [Next] (Dalej),
aby kontynuować. Możesz także kliknąć przycisk [Advanced]
(Zaawansowane) w celu wyświetlenia opcji zaawansowanych.
Wybierz żądane opcje i kliknij przycisk [Next] (Dalej), aby
kontynuować.
3-4
MS-6676
Krok 4. Rozpocznie się tworzenie obrazu dysku odzyskiwania z widocznym na
ekranie paskiem postępu. Ukończenie procesu może chwilę potrwać.
Krok 5. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie i przygotuj
odpowiednią liczbę pustych dysków DVD. Włóż pusty dysk DVD
do stacji dysków optycznych i kliknij przycisk [Next] (Dalej), aby
kontynuować.
3-5
▍ Obsługa systemu
Krok 6. Wyświetlone zostanie okno programu Windows Disc Image Burner.
Kliknij przycisk [Burn] (Nagraj), aby rozpocząć proces nagrywania.
Ukończenie procesu może chwilę potrwać.
3-6
MS-6676
Krok 7. Po utworzeniu dysku kliknij przycisk [Close] (Zamknij), aby zakończyć i
wyjąć dysk. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie
w celu utworzenia wszystkich dysków odzyskiwania.
Krok 8. Wszystkie dyski odzyskiwania zostały pomyślnie utworzone. Schowaj
dyski i kliknij przycisk [Next] (Dalej), aby kontynuować.
3-7
▍ Obsługa systemu
Krok 9. Zaznacz poniższe pole wyboru, jeśli chcesz usunąć pliki tymczasowe.
Kliknij przycisk [Finish] (Zakończ), aby ukończyć tworzenie dysku
odzyskiwania.
3-8
MS-6676
Połączenie sieciowe w systemie Windows 7
 Przewodowa sieć LAN
Krok 1. Przejdź do menu [Start] > [Control Panel] (Panel sterowania).
Krok 2. Kliknij łącze [Connect to the Internet] (Połącz z Internetem) w pozycji
[Network and Internet] (Sieć i Internet).
3-9
▍ Obsługa systemu
Krok 3. Wybierz pozycję [Broadband (PPPoE)] (Połączenie szerokopasmowe
(PPPoE)) w celu nawiązania połączenia przy użyciu połączenia DSL
lub kablowego, które wymaga podania nazwy użytkownika i hasła.
Krok 4. Wprowadź informacje uzyskane od usługodawcy internetowego (ISP) i
kliknij przycisk [Connect] (Połącz), aby ustanowić połączenie sieci LAN.
3-10
MS-6676
 Bezprzewodowa sieć LAN
Krok 1. Przejdź do menu [Start] > [Control Panel] (Panel sterowania).
Krok 2. Kliknij łącze [Connect to the Internet] (Połącz z Internetem) w pozycji
[Network and Internet] (Sieć i Internet).
3-11
▍ Obsługa systemu
Krok 3. Wybierz pozycję [Wireless] (Bezprzewodowe) w celu nawiązania
połączenia przy użyciu routera bezprzewodowego lub sieci
bezprzewodowej.
Krok 4. Wyświetlona zostanie lista dostępnych połączeń sieci WLAN. Wybierz
połączenie z listy lub kliknij pozycję [Open Network and Sharing
Center] (Otwórz Centrum sieci i udostępniania) w celu nawiązania
nowego połączenia.
Krok 5. Aby nawiązać nowe połączenie sieci WLAN, wybierz pozycję [Set up a
new connection or network] (Skonfiguruj nowe połączenie lub sieć) w
oknie [Network and Sharing Center] (Centrum sieci i udostępniania).
3-12
MS-6676
Krok 6. Następnie wybierz pozycję [Manually connect to a wireless network]
(Ręcznie nawiąż połączenie z siecią bezprzewodową) i kliknij przycisk
[Next] (Dalej), aby kontynuować.
Krok 7. Wprowadź informacje dotyczące sieci bezprzewodowej, którą chcesz
dodać i kliknij przycisk [Next] (Dalej), aby kontynuować.
Krok 8. Nowe połączenie sieci WLAN zostało nawiązane. Kliknij przycisk
[Close] (Zamknij), aby wyjść lub wybierz pozycję [Change connection
settings] (Zmień ustawienia połączenia), aby zmodyfikować ustawienia
sieci WLAN.
3-13
▍ Obsługa systemu
Połączenie bezprzewodowej sieci LAN RALINK (opcjonalne)
Krok 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę stanu karty bezprzewodowej
sieci LAN Ralink w dolnym prawym rogu ekranu, a następnie kliknij
polecenie Launch Config Utility (Uruchom narzędzie konfiguracyjne).
Krok 2. Zostanie wyświetlone okno z listą dostępnych sieci bezprzewodowych.
Wybierz sieć, a następnie kliknij przycisk Connect (Połącz).
3-14
MS-6676
Krok 3. Może zostać wyświetlony monit o wprowadzenie klucza. Wprowadź
klucz sieciowy, a następnie kliknij przycisk OK.
Krok 4. Będzie już można bezprzewodowo przeglądać zawartość sieci Web.
3-15
▍ Obsługa systemu
Technologia SRS Premium Sound (opcjonalna)
Technologia SRS Premium Sound to szeroki pakiet
najnowocześniejszych technologii dźwięku zapewniający
wyjątkowe doznania podczas odtwarzania muzyki, filmów wideo
i grania w gry na komputerze PC.
Dzięki technologii SRS Premium Sound doznania dźwiękowe
ulegną znacznej poprawie — dźwięk stanie się bardziej
naturalny i głębszy, z mocniejszymi tonami niskimi,
wyraźniejszą mową i znakomitym dźwiękiem przestrzennym.
Właściwości:
■
■
■
■
■
Doskonałe doznania dźwiękowe w zakresie muzyki, filmów wideo i gier
komputerowych
Głęboki dźwięk przestrzenny z wewnętrznych lub zewnętrznych
głośników, a także słuchawek
Wyższe poziomy głośności bez obniżania jakości dźwięku
Bardzo wyraźna mowa
Mocne, głębokie tony niskie
Korzystanie z technologii SRS Premium Sound
Krok 1. Kliknij dwukrotnie znajdującą się na pasku zadań ikonę Realtek HD
Audio w dolnym prawym rogu ekranu, aby włączyć technologię SRS
Premium Sound.
Krok 2. Wyświetlone zostanie okno menedżera Realtek HD Audio Manager.
Kliknij kartę SRS i zaznacz pole wyboru „Enable SRS® Technology”
(Włącz technologię SRS®).
3-16
MS-6676
Krok 3. Wybierz rodzaj odtwarzanej zawartości z dźwiękiem. Dzięki technologii
SRS Premium Sound określone sygnały dźwiękowe zostaną
przetworzone automatycznie w celu zapewnienia lepszej jakości
dźwięku.
Krok 4. Poniższe ustawienia umożliwiają dostosowanie parametrów technologii
SRS i dotyczą głośników zewnętrznych oraz słuchawek.
■
■
■
■
■
■
SRS Center (Środek SRS): dostosowuje dźwięk środkowego kanału
SRS Space (Przestrzeń SRS): dostosowuje wartość i szerokość
przestrzeni dźwięku
TruBass Level (Poziom TruBass): dostosowuje tony niskie lub niskie
częstotliwości
TruBass Speaker Size (Wartość głośnika TruBass): umożliwia wybór
wartości głośników
Focus Level (Poziom Focus): dostosowuje częstotliwości z wokalem/
głosem
SRS Definition (Definicja SRS): dostosowuje wysokie częstotliwości
OSTRZEŻENIE: Ustawienia te są bardzo czułe i powinny być używane przez
zaawansowanych użytkowników.
3-17
▍ Obsługa systemu
Zarządzanie energią
Zarządzanie energią komputerów osobistych (PC) i monitorów zapewnia
znaczną oszczędność energii elektrycznej, a także niesie ze sobą wiele
korzyści środowiskowych.
W celu poprawy wydajności energetycznej należy wyłączać monitor lub
przełączać komputer w tryb uśpienia po upływie określonego czasu braku
aktywności użytkownika.
Zarządzanie energią w systemie operacyjnym Windows
■
Pozycja [Power Options] (Opcje zasilania) w systemie operacyjnym
Windows umożliwia sterowanie funkcjami zarządzania energią
monitora, dysku twardego i baterii. Przejdź do menu [Start] >
[Control Panel] (Panel sterowania) > [System and Security] (System i
zabezpieczenia).
Następnie kliknij łącze [Power Options] (Opcje zasilania).
Wybierz żądany plan zasilania. Możesz także dostosować
ustawienia, klikając pozycję [Change plan settings] (Zmień
ustawienia planu).
3-18
MS-6676
■
W menu Shut Down Computer (Wyłączanie komputera) widoczne
są opcje Sleep (Wstrzymaj) (S3/S4) i Shut Down (Zamknij) (S5)
umożliwiające szybkie i łatwe zarządzanie zasilaniem systemu.
Wznawianie pracy systemu
Wznowienie pracy komputera z trybu oszczędzania energii powinno nastąpić
w odpowiedzi na polecenie jednego z poniższych elementów:
■ przycisku zasilania,
■ myszy,
■ klawiatury.
Wskazówki dotyczące oszczędzania energii:
■
Monitor należy wyłączać za pomocą przycisku zasilania monitora LCD
po upływie określonego czasu braku aktywności użytkownika.
■
Należy korzystać z klawiszy trybu uśpienia
(Fn + Z) w celu
przełączenia do trybu oszczędzania energii.
Należy dostosować ustawienia Power Options (Opcje zasilania)
systemu operacyjnego Windows w celu zoptymalizowania zarządzania
energią komputera.
Należy zainstalować oprogramowanie do oszczędzania energii w celu
zarządzania zużyciem energii przez komputer.
Jeśli komputer nie będzie używany przez dłuższy czas, należy zawsze
odłączyć przewód zasilający lub wyłączyć zasilanie gniazda ściennego,
aby zapewnić zerowe zużycie energii.
■
■
■
3-19
▍ Obsługa systemu
Odzyskiwanie systemu
Cele stosowania funkcji odzyskiwania systemu obejmują:
■ Przywrócenie systemu z powrotem do stanu początkowego
oryginalnych ustawień domyślnych producenta.
■ Stosowanie w przypadku wystąpienia błędów używanego systemu
operacyjnego.
■ Po zainfekowaniu systemu operacyjnego przez wirus, w wyniku którego
system nie działa normalnie.
Przed użyciem funkcji odzyskiwania systemu należy wykonać kopię zapasową
ważnych danych zapisanych na dysku systemowym, korzystając z innych
urządzeń pamięci masowej.
Jeśli za pomocą poniższego rozwiązania nie uda się odzyskać systemu, należy
skontaktować się z autoryzowanym lokalnym dystrybutorem lub punktem
serwisowym w celu uzyskania dalszej pomocy.
Odzyskiwanie systemu za pomocą klawisza skrótu F3
Jeśli w systemie wystąpią nienaprawialne błędy, w każdym przypadku
zalecane jest najpierw użycie klawisza skrótu F3 w celu odzyskania systemu
za pomocą partycji odzyskiwania dysku twardego.
Należy wykonać poniższe instrukcje w celu kontynuacji:
1. Uruchom ponownie system.
2. Po wyświetleniu na ekranie poniższego obrazu naciśnij znajdujący się na
klawiaturze klawisz skrótu F3.
3-20
MS-6676
3. Wybierz pozycję [Windows Setup] (Instalator systemu Windows) z menu
Windows Boot Manager (Menedżer rozruchu systemu Windows).
4. Wybierz pozycję [MSI Recovery Manager] (Menedżer odzyskiwania MSI)
w celu uruchomienia funkcji odzyskiwania systemu; lub wybierz pozycję
[EXIT] (Zakończ) w celu ponownego uruchomienia systemu.
5. Za pomocą funkcji odzyskiwania systemu zostaną przywrócone
ustawienia domyślne. Naciśnij przycisk [OK], aby potwierdzić.
6. Naciśnij przycisk [OK], aby ponownie potwierdzić i rozpocząć działanie
funkcji odzyskiwania systemu. Możesz także nacisnąć przycisk [Cancel]
(Anuluj), aby zatrzymać działanie funkcji.
3-21
▍ Obsługa systemu
7. Nastąpi teraz uruchomienie funkcji odzyskiwania systemu.
8. Poniższy komunikat wskazuje pomyślne odzyskanie systemu. Naciśnij
przycisk [OK] w celu ponownego uruchomienia systemu i uzyskania
normalnego dostępu do systemu operacyjnego Windows.
Odzyskiwanie systemu za pomocą dysku przywracania
Jeśli komputer notebook jest wyposażony w opcjonalny napęd optyczny
lub zewnętrzny napęd optyczny, funkcję przywracania systemu można
uruchomić z wcześniej utworzonego dysku przywracania.
Należy wykonać poniższe instrukcje w celu kontynuacji:
1. Włóż do napędu optycznego dysk przywracania, a następnie uruchom
ponownie system, naciskając przycisk zasilania.
2. Po wyświetleniu na ekranie poniższego obrazu naciśnij znajdujący się na
klawiaturze klawisz skrótu F11.
3-22
MS-6676
3. Wybierz urządzenie [CD/DVD] jako urządzenie rozruchowe i naciśnij
klawisz [Enter], aby potwierdzić wybór. Naciśnij dowolny przycisk, aby
potwierdzić wybór, po wyświetleniu komunikatu z poleceniem [Press any
key to boot from CD or DVD…] (Naciśnij dowolny przycisk, aby uruchomić
z dysku CD lub DVD...).
4. Pojawi się menu Language (Język). Wybierz preferowany język lub
wybierz [EXIT] (ZAKOŃCZ), aby ponownie uruchomić system.
3-23
▍ Obsługa systemu
5. Wybierz [Restore the system to factory default] (Przywróć system do
fabrycznych wartości domyślnych) w celu uruchomienia procesu funkcji
przywracania systemu; lub wybierz [EXIT] (ZAKOŃCZ) w celu ponownego
uruchomienia systemu.
6. Proces przywracania systemu sformatuje partycję dysku twardego. Przed
kontynuacją procesu należy upewnić się, że wykonano kopię zapasową
ważnych danych. Kliknij [OK] w celu kontynuacji; kliknij [Cancel] (Anuluj),
aby zatrzymać proces przywracania.
3-24
MS-6676
7. Podczas działania funkcji przywracania systemu wymagane jest zasilania
prądem zmiennym. Przed przejściem do następnej czynności należy
upewnić się, że do systemu podłączone jest zasilanie prądem zmiennym.
8. NIE należy wyłączać zasilania systemu podczas wykonywania funkcji
przywracania systemu, ponieważ może to spowodować nieznane
uszkodzenie systemu.
3-25
▍ Obsługa systemu
9. Po zakończeniu procesu przywracania systemu, kliknij [OK] w celu
ponownego uruchomienia systemu. System został przywrócony do
domyślnych ustawień fabrycznych.
10. Po przerwaniu lub niepowodzeniu procesu przywracania należy
powtórzyć procedurę od początku.
3-26
Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement