MSI PRO 20EX 8GL ALL-IN-ONE PC Brugervejledning

MSI PRO 20EX 8GL ALL-IN-ONE PC Brugervejledning | Manualzz
PRO 20EX-Serien
Alt-i-En (AIO) pc
MS-AAC2
Indhold
Bemærkninger vedr. copyright og varemærker�������������������������������������������������������iii
Revision������������������������������������������������������������������������������������������������������������������iii
Opgradering og garanti�������������������������������������������������������������������������������������������iv
Anskaffelse af udskiftelige dele�������������������������������������������������������������������������������iv
Teknisk support�������������������������������������������������������������������������������������������������������iv
Grønt produkt egenskaber��������������������������������������������������������������������������������������iv
Miljøpolitik��������������������������������������������������������������������������������������������������������������� v
Oplysninger om kemiske stoffer������������������������������������������������������������������������������ v
Oplysninger om batteriet����������������������������������������������������������������������������������������� v
Sikkerhedsvejledninger�������������������������������������������������������������������������������������������vi
CE overholdelse���������������������������������������������������������������������������������������������������� viii
Erklæring om FCC-B radiofrekvens-interferens���������������������������������������������������� viii
WEEE erklæring���������������������������������������������������������������������������������������������������� viii
Oversigt������������������������������������������������������������������������������������������1-1
Pakkens indhold��������������������������������������������������������������������������������������������������� 1-2
Systemoversigt����������������������������������������������������������������������������������������������������� 1-3
ii
Udskiftning af Dele og Opgradering��������������������������������������������������������������������� 1-8
Sådan kommer du i gang��������������������������������������������������������������2-1
Tip vedrørende sikkerhed og behagelighed��������������������������������������������������������� 2-2
Hardware-installation������������������������������������������������������������������������������������������� 2-3
System Drift�����������������������������������������������������������������������������������3-1
Energistyring�������������������������������������������������������������������������������������������������������� 3-2
Netværksforbindelse (Windows 10)��������������������������������������������������������������������� 3-4
Systemgenopretning (Windows 10) �������������������������������������������������������������������� 3-7
Systemgendannelse (F3 genvejstast for gendannelse) (valgfri)������������������������ 3-11
Fejlfinding�������������������������������������������������������������������������������������A-1
Forord
Bemærkninger vedr. copyright og
varemærker
Copyright © Micro-Star Int’l Co., Ltd. Alle rettigheder forbeholdes. MSI-logoet brugt i et
registreret varemærke tilhørende Micro-Star Int’l Co., Ltd. Alle andre mærker og navne
der er nævnt, kan være varemærker tilhørende de respektive ejere.Ingen garanti med
hensyn til nøjagtighed eller fuldstændighed er udtrykt eller antydet. MSI forbeholder sig
ret til at foretage ændringer i dette dokument uden forudgående varsel.
Revision
Revision
V1.0
Dato
2018/ 03
iii
Opgradering og garanti
Bemærk venligst at visse komponenter, der er forudindstillet på dette produkt, kan
opgraderes eller erstattes efter brugerens anmodning. For alle yderligere oplysninger
vedrørende produktet, som brugeren har købt, kontakt venligst den lokale forhandler.x
Forsøg ikke at opgradere eller udskifte nogen dele af produktet, hvis du ikke er en
auatoriseret forhandler eller et autoriseret servicecenter, idet dette kan annullere
garantien. Det anbefales stærkt at kontakte den autoriserede forhandler eller det
autoriserede servicecenter vedrørende enhver opgradering eller udskiftning.
Anskaffelse af udskiftelige dele
Vær opmærksom på, at levering af udskiftelige dele (eller kompatible dele) til
produktet, som brugere har købt i bestemte lande eller områder, kan foretages
af producenten inden for højst fem år efter, at produktet er ophørt med at virke,
afhængigt af de officielle regulativer på det pågældende tidspunkt. Kontakt
producenten via http://www.msi.com/support/ for yderligere oplysninger om
anskaffelsen af reservedele.
Teknisk support
iv
Hvis der opstår et problem med systemet, og der ikke kan findes en løsning i
brugermanualen, skal du kontakte købsstedet eller forhandleren. Alternativt kan du
også forsøge med følgende hjælpe-ressourcer for at få yderligere hjælp. Besøg MSI's
netsted for ofte stillede spørgsmål, BIOS-opdateringer, driveropdateringer og andre
oplysninger via http://www.msi.com/support/
Grønt produkt egenskaber
◙◙
◙◙
◙◙
◙◙
◙◙
◙◙
Nedsat strømforbrug under brug og standby
Begrænset brug af materialer, der skader miljøet og sundheden
Nemt at skille ad og genbruges
Nedsat brug af naturlige resurser ved tilskyndelse til genbrug
Forlænget produktlevetid via nemme opgraderinger
Nedsat affaldsproduktion via returpolitik
Forord
Miljøpolitik
◙◙
◙◙
◙◙
◙◙
Produktet er designet til genbrug af dele og må derfor ikke
bortskaffes ved levetidens udløb.
Ved produktlevetidens udløb skal brugere kontakte de lokale,
autoriserede steder for indsamling og genbrug.
Gå til MSI webstedet og find en distributør i nærheden med hensyn til
yderligere oplysninger om genbrug.
Brugere kan også kontakte os på [email protected] for oplysninger
vedrørende korrekt afskaffelse, returnering, genbrug og demontering af MSI
produkter.
Oplysninger om kemiske stoffer
I overensstemmelse med reglerne om kemiske stoffer, så som EU REACH
forordningern (Europa-paralamentets og Rådets forordning EC Nr. 1907/2006), MSI
giver oplysninger om kemiske stoffer på følgende side:
http://www.msi.com/html/popup/csr/evmtprtt_pcm.html
Oplysninger om batteriet
v
EU:
Batterier, batteripakker og akkumulatorer må ikke
bortskaffes som usortert husholdningsaffald. Brug venligst
de offentlige indsamlingssystem til at genbrug eller
behandle dem i overensstemmelse med de lokale love.
Taiwan:
For at beskytte miljøet, skal brugte batterier indsamles
separat til genbrug eller særlig bortskaffelse.
California, USA:
Knapbatteriet kan indeholde perchlorat materiale og kræver særlig håndtering,
når det genbruges eller bortskaffes i Californien.
For yderligere oplysninger bedes du venligst besøge:
http://www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate/
Batteriet kan eksplodere, hvis det isættes forkert. Må kun udskiftes med den
samme eller en lignende type, som anbefalet af producenten.
Sikkerhedsvejledninger
◙◙
◙◙
Læs omhyggeligt sikkerhedsvejledningerne helt igennem.
Alle forsigtighedsforanstaltninger og advarsler skal overholdes.
Behold den medfølgende brugermanual til senere reference.
Udstyret må ikke komme nær fugt og høje temperaturer.
Læg udstyret på en fast, flad overflade, inden det stilles op.
vi
◙◙
◙◙
◙◙
◙◙
Kontroller, at spændingen er inden for sikkerhedsmarginalen og er stillet
korrekt til den stedlige spænding på 100-240 V, inden udstyret sættes til
en stikkontakt. Deaktiver ikke stikkets beskyttende jordforbindelsesben.
Udstyret skal forbindes til en stikkontakt med jordforbindelse.
Du skal altid trække elledningen ud af stikkontakten, inden du isætter kort
eller moduler.
For at opnå nul energiforbrug, skal du altid fjerne el-ledningen fra
stikkontakten eller slukke for denne, hvis udstyret ikke skal bruges i en given
tid.
Strømforsyning: 19V
3,42A
Ventilatoren i kabinettet bruges til luftkonvektion og til at forhindre, at udstyret
overophedes. Tildæk ikke ventilatoren.
Opbevar ikke udstyret i omgivelser med en opbevaringstemperatur på over 60OC
(140OF) eller under 0OC (32OF). Det kan skade udstyret.
BEMÆRK: Den maksimale arbejdstemperatur er cirka 40OC.
Forord
Hæld aldrig nogen form for væske i åbningerne, da det kan forårsage skade eller
elektrisk stød.
Anbring el-ledningen således, at der ikke trædes på den. Anbring ikke andre
genstande ovenpå ledningen.
◙◙
◙◙
Når koaksialkablet til tv-tuneren monteres, skal det sikres, at
metalafskærmningen er forsvarligt forbundet til det beskyttende
jordforbindelsessystem i bygningen.
Kabeldistributionssystem skal jordforbindes i overensstemmelse med
ANSI/NFPA 70, National Electrical Code (NEC), afsnit 820.93 vedrørende
jordforbindelse af et koaksialkabels ydre, ledende afskærmning.
Hold altid stærkt magnetiske eller elektriske ting væk fra udstyret.
Skulle nogle af de følgende situationer opstå, skal udstyres efterses af
autoriserede servicefolk:
◙◙ El-ledningen eller -stikket er blevet beskadiget.
◙◙ Der er trængt væske ind i udstyret.
◙◙ Udstyret har været udsat for fugt.
◙◙ Udstyret virker ikke rigtigt, eller det virker ikke i overensstemmelse med
anvisningerne i brugermanualen.
◙◙ Udstyret har været tabt og er beskadiget.
◙◙ Udstyret har tydelige tegn på beskadigelser.
1. Det optiske lagerudstyr er klassificeret som KLASSE 1 LASERPRODUKT.
Benyttelse af reguleringer eller indstillinger eller udførelse af procedurer andre end
de angivne forbydes.
2. Rør ikke linsen inde i drevet.
vii
CE overholdelse
Micro-Star International CO., LTD erklærer herved, at denne enhed
overholder essentielle sikkerhedskrav og andre relevante bestemmelser
i det europæiske direktiv.
Erklæring om FCC-B radiofrekvensinterferens
Dette udstyr er testet og fundet at opfylde grænserne for klasse B
digitalt udstyr i henhold til FCC reglernes afsnit 15. Disse grænser
har til formål at skabe rimelige beskyttelse mod skadelig interferens
i private installationer. Dette udstyr skaber, bruger og kan udstråle
radiofrekvensenergi, som, hvis det ikke installeres og bruges i overensstemmelse med
instruktionerne, kan forårsage skadelig interferens med radiokommunikation. Der er
imidlertid ingen garanti for, at der ikke vil opstå interferens i en given installation. Hvis
dette udstyr forårsager skadelig interferens på radio- og fjernsynsmodtagelse, hvilket
kan afgøres ved at slå udstyret til og fra, skal brugeren prøve at afhjælpe interferensen
på en eller flere af følgende måder, angivet nedenfor:
■■ Drej eller flyt på modtagerantennen.
■■ Forøg afstanden mellem udstyret og modtageren.
■■ Forbind udstyret til en anden kontakt i et andet kredsløb end det,
viii
modtageren er forbundet til.
■■ Ret henvendelse til forhandleren eller en erfaren radio- og tv-tekniker for
nærmere assistance.
Bemærkning 1
Ændringer eller modifikationer, som ikke er udtrykkeligt godkendt af parten ansvarlig
for overholdelse, kan annullere brugerens ret til at bruge udstyret.
Bemærkning 2
Der skal bruges afskærmede kabler og ledning til vekselstrøm for at overholde
emissionsbegrænsningerne.
Udstyret er i overensstemmelse med FCC reglerne, afsnit 15. Drift er underlagt
følgende to betingelser:
1. dette udstyr må ikke forårsage skadelig interferens, og
2. dette udstyr skal acceptere enhver modtaget interferens, inklusive interferens,
som forårsager en uønsket virkning.
WEEE erklæring
Iht. Den Europæiske Unions ("EU") direktiv om affald af elektrisk og
elektronisk udstyr, direktiv 2002/96/EF, som træder i kraft den 13. august
2005, kan produkter af "elektrisk og elektronisk udstyr" ikke kasseres
som husholdningsaffald længere, og producenterne af det pågældende
elektroniske udstyr vil være forpligtet til at modtage sådanne produkter retur
ved slutningen af ​​deres levetid.
1
Oversigt
Dette system er integreret i design, og vælger et stilfuldt udseende med en
spejlskærm, som viser enkelheden ved moderne individualisme og komfort i
hjemmet. Med sin touchscreen skærm, problemfri lyd/video egenskaber og
intuitive bruger-interface blander den teknologi med liv og gør computere
nemmere og morsommere at bruge – passer til hele familien.
Pakkens indhold
Alt-i-En pc
Jævnstrøm/Vekselstrøm
adapteren
Vekselstrøm el-ledning
Driver/Programdisk
(valgfri)
Brugermanual
& Startvejledning
Tastatur (valgfri)
1-2
Mus (valgfri)
* Du bedes venligst kontakte os, hvis nogle af delene er beskadigede eller mangler.
* Billederne er kun til reference, og pakkens indhold kan være en smule forskelligt fra
billedet, afhængigt af den købte model.
Oversigt
Systemoversigt
hh Set forfra
1
2
3
4
5
1
2
Mikrofon
Den indbyggede mikrofon kan bruges til video-samtaler online.
Videokamera
Det indbyggede videokamera med mikrofon kan bruges til at tage billeder
med, til optagelse af video, til konferencer online og til andre interaktive
aktiviteter.
3
Webcam LED-indikator (valgfri)
4
Strøm LED
5
Fod
LED-indikatoren på dit webcam lyser, når det optager. LED-indikatoren på
dit webcam skal lyse, når enheden optager video, og ikke lyse, når enheden
ikke optager video.
Strøm LED'et lyser op når systemet tændes og går ud når systemet slukkes.
Med hensyn til strømbesparelse, blinker LED'et i S3 funktionen (Suspenderet
til RAM) og går ud i S4 funktionen (Suspenderet til Disk).
Brug dette stativ til at opstille dit system på en flad og stabil overflade.
1-3
hh Set bagfra
1
2
1-4
5
3
6
4
Vigtigt
Vi anbefaler, at du af sikkerhedsmæssige årsager først tilslutter strømadapteren til din
pc og derefter tilslutter el-ledningen til stikkontakten.
Højhastighedsenheder anbefales til USB 3.1 porte, hvorimod det anbefales at forbinde
lavhastighedsenheder så som mus eller tastatur til USB 2.0 porte på bagpanelet.
Oversigt
1
2
3
4
5
6
Ventilator
Ventilatoren i kabinettet bruges til luftkonvektion og til at forhindre, at udstyret
overophedes. Tildæk ikke ventilatoren.
Kensington låsport
Denne AIO pc har en Kensington låsport, som brugeren kan bruge til at låse
AOI pc’en med, enten ved brug af en nøgle eller en mekanisk PIN-kodeenhed, samt et gummiovertrukket metalkabel. Kablets ende har en lille løkke,
med hvilken hele kablet kan vikles rundt om et fast objekt, f.eks. et tungt bord
eller lignende og således låse AIO pc'en.
HDMI-udgangsport (valgfri)
HDMI’et (dvs. High-Definition Multimedia Interface) er en fulddigital lyd- og
videogrænseflade, som kan transmittere ikke-komprimerede streams. HDMI
understøtter alle tv-formater, inklusive standard, udvidet eller HD-video, plus
flerkanals digital lyd via ét enkelt kabel.
Serielle porte (valgfri)
Den serielle port understøtter stregkode-scannere, stregkode-printere,
faktura-printere, kreditkort-maskine osv.
USB 2.0-port
USB (Universal Serial Bus) porten er beregnet til tilslutning af USB enheder
såsom mus, tastatur og andre USB-kompatible enheder. Den understøtter
dataoverførelseshastigheder op til 480Mbit/s (Hi-Speed).
RJ-45 LAN stik
Standard RJ-45 LAN stikket er beregnet til tilslutning til et lokalt områdenetværk
(LAN). Du kan bruge det til at tilslutte et netværkskabel.
Gul
Grøn/ Orange
LED
Farve
LED tilstand
Betingelse
Venstre
Gul
Slukket
LAN link er ikke etableret.
Tændt (fast tilstand)
LAN link er etableret.
Tændt (blinker)
Computeren kommunikerer med en
anden computer på LAN.
Slukket
Datahastigheden 10 Mbit/sek. er valgt.
Tændt
Datahastigheden 100 Mbit/sek. er
valgt.
Tændt
Datahastigheden 1000 Mbit/sek. er
valgt.
Højre
Grøn
Orange
1-5
hh Set fra siden
1
3
5
7
9
11
13
1
1-6
2
3
4
5
6
7
2
4
6
8
10
12
14
15
16
Skærm strøm LED
Strøm LED'et lyser op når skærmen tændes, og går ud når den slukkes.
Harddiskdrev LED
Denne indikator viser HDD's aktivitetsstatus. Den blinker, når systemet tilgår
data på HDD, og er slukket, når der ikke er nogen aktivitet.
Strømknap
Tryk på strømknappen for at tænde og slukke for systemet.
Strømknap på skærmen
Tryk på strømknappen for at tænde og slukke for skærmen.
MENU knap
Tryk på denne knap for at vise og skifte mellem lysstyrken og lydstyrken.
Lysstyrke op/lydstyrke op knap
Tryk på denne knap for at skrue op for lysstyrken/lydstyrken.
Lysstyrke ned/lydstyrke ned knap
Tryk på denne knap for at skrue ned for lysstyrken/lydstyrken.
Oversigt
8
9
USB 3.1 Gen 1-port (Type-A)
USB (Universal Serial Bus) porten er beregnet til tilslutning af USB enheder
såsom mus, tastatur og andre USB-kompatible enheder.
USB 3.1 Gen 1-port (Type-A) (med teknologien MSI Super Charger)
USB (Universal Serial Bus) porten er beregnet til tilslutning af USB enheder
såsom mus, tastatur og andre USB-kompatible enheder.
Med MSI-hurtigopladning virker porten ikke kun som en normal USB-port,
men den giver også brugeren mulighed for at oplade USB-enheder, selv
når systemet er slukket. Det er nu ikke længere nødvendigt for brugeren at
tænde for systemet, får at oplade USB enheder.
10
11
12
13
14
15
16
Kortlæser
Den indbyggede kortlæser understøtter forskellige hukommelseskorttyper.
Linje-ud stik
Dette stik er til hovedtelefoner og højtalere.
Mikrofonstik
Dette stik er til mikrofoner.
Strømstik
Strømadapteren omformer vekselstrøm til jævnstrøm for dette stik. Strøm
fra dette stik leverer strøm til pc'en. For at undgå, at pc'en beskadiges, skal
du altid bruge den medfølgende strømadapter.
Udskydningshul
Stik en tynd, spids genstand (f.eks. en udrettet papirclips) i
udskydningshullet for at åbne det optiske diskdrev manuelt, hvis knappen
Skub ud ikke virker.
Udskydningsknap
Tryk på knappen Skub ud for at åbne det optiske diskdrev.
Optisk diskdrev
Der er et integreret dvd super-multidrev til din hjemmebiograf (med Blu-ray
som en valgmulighed).
1-7
Udskiftning af Dele og Opgradering
Bemærk venligst at visse komponenter, der er forudindstillet på dette produkt, kan
opgraderes eller erstattes efter brugerens anmodning, alt afhængig af hvilken model
brugeren har købt.
For alle yderligere oplysninger vedrørende produktet, som brugeren har købt, kontakt
venligst den lokale forhandler. Forsøg ikke at opgradere eller udskifte nogen dele af
produktet, hvis du ikke er en auatoriseret forhandler eller et autoriseret servicecenter,
idet dette kan annullere garantien. Det anbefales stærkt at kontakte den autoriserede
forhandler eller det autoriserede servicecenter vedrørende enhver opgradering eller
udskiftning.
1-8
2
Sådan kommer du i
gang
Dette kapitel indeholder yderligere oplysninger vedrørende
installationsprocedurer for hardware. Når du tilslutter perifere enheder skal du
holde enhederne forsigtigt og bruge en jordforbundet strop om håndleddet for
at undgå statisk elektricitet.
Tip vedrørende sikkerhed og behagelighed
Det er imidlertid vigtigt at vælge et godt arbejdssted, hvis du skal arbejde med pc'en i
længere tid.
1. Arbejdsstedet skal være tilstrækkeligt oplyst.
2. Vælg et rigtigt bord og en rigtig stol, og indstil begges højde, så den passer til din
arbejdsstilling.
3. Når du sidder på stolen, så et ryggen og bevar en god kropsholdning. Juster stolens
ryg (hvis den findes) for at støtte din ryg på en komfortabel måde.
4. Anbring dine fødder fladt og naturligt på gulvet, så knæene og albuerne befinder sig
i korrekt stilling (ca 90 grader), når du arbejder.
5. Anbring dine hænder naturligt på bordet, så håndleddene understøttes.
6. Indstil AIO pc'ens vinkel/position for at kunne se bedst muligt.
7. Undgå at bruge pc'en på et ukomfortabelt sted (f.eks. på en seng).
8. AIO pc'en er en elektrisk enhed. Behandl den forsigtigt, så du ikke kommer til skade.

2-2
Sådan kommer du i gang
Hardware-installation
Vigtigt
• Alle billederne i dette afsnit er kun til reference. Dit system kan se anderledes ud.
• Sørg for at systemet er jordforbundet via stikkontakten og at den anvendte gruppe i
el-tavlen.
• Brug ikke skarpe genstande på skærmen.
1. Justér foden til en passende vinkel, så systemet står godt og stabilt.
2-3
2. Slut adapteren til systemet og sæt netledningen i.
3. Tryk på tænd/sluk knappen for at tænde for systemet.
2-4
3
System Drift
Dette kapitel giver dig vigtige oplysninger om operativsystemer.
Vigtigt
Samtlige oplysninger kan ændres uden varsel.
Energistyring
Strømstyring af personlige computere (pc'er) og skærme har potentiale til at spare
betydelige mængder elektricitet samt levere miljømæssige fordele.
For at være energieffektiv, så sluk for skærmen eller indstil din pc til dvaletilstand efter
en periode med inaktivitet.
hh Strømstyring i Windows 10
■■ Med Windows OS’s [Power Options] (Strømstyring) kan du kontrollere
skærmens, harddiskdrevets og batteriets energistyringsfunktioner. Højreklik
på [Start]
, vælg [Control Panel] (Kontrolpanel) på listen og klik derefter
på [System and Security] (System og sikkerhed).
3-2
Vælg [Power Options] (Strømstyring), og vælg en strømstyringsmodel, der
passer til dine personlige behov. Du kan også finindstille indstillingerne ved at
klikke på [Change plan settings] (Skift energisystem).
■■ Menuen Nedluk computer viser funktionerne Gå til hvile (S3/S4) og Luk Ned
(S5) til hurtig og nem styring af strømmen på dit system.
hh Strømstyring via ENERGISTJERNE kvalificerede skærme
(tilbehør)
Strømstyringen gør det muligt for computeren, at gå i lav-energi eller
"dvale" tilstand, efter et bestemt stykke tid uden brug. Når systemet
bruges med en ekstern ENERGISTJERNE kvalificeret skærm,
understøtter denne funktion og lignende strømstyringsfunktion,
som findes på selve skærmen. For at udnytte disse potentielle
energibesparelsesfunktioner, er strømstyringen blevet forudindstillet til at opføre sig på
følgende måder, når systemet kører på vekselstrøm:
■■ Slukker for skærmen efter 10 minutter
■■ Går i dvale efter 30 minutter
System Drift
hh Vækning af systemet
Computeren skal kunne vågne fra energisparetilstanden ved en kommando fra enhver
af følgende:
■■ strømknappen,
■■ netværket (Wake On LAN),
■■ musen,
■■ tastaturet.
Energispareråd:
■■ Sluk for skærmen ved at trykke på LCD strømknappen efter et stykke tids
inaktivitet.
■■ Indstil indstillingerne i Power Options (Strømstyring) i Windows OS til optimering
af pc'ens energistyring.
■■ Installer energibesparelses-softwaret for at kunne styre pc'ens energiforbrug.
■■ For at opnå nul energiforbrug, skal du altid fjerne el-ledningen fra stikkontakten
eller slukke for denne, hvis pc'en ikke skal bruges i en given tid.
3-3
Netværksforbindelse (Windows 10)
hh Kabelforbundet netværk
1. Højreklik på [Start]
og vælg [Netværksforbindelser] på listen.
2. Vælg [Ethernet] og derefter [Netværk og delingscenter].
3-4
3.Vælg [Set up a new connection or network] (Opret en ny forbindelse eller et nyt
netværk).
System Drift
4.Vælg [Connect to the Internet] (Opret forbindelse til internettet), og klik på [Next]
(Næste).
5.Vælg [Broadband (PPPoE)] (Bredbånd (PPPoE)) for at forbinde ved brug af DSL
eller kabel, som kræver et brugernavn eller adgangskode.
6.Indtast oplysningerne fra din internetudbyder (ISP) og klik på [Connect] (Opret
forbindelse) for at oprette din LAN forbindelse.
3-5
hh Trådløst netværk
1.Gå til [Start]
, klik på [Settings] (Indstillinger) og vælg [Network and Internet]
(Netværk og internet).
2.En oversigt over tilgængelige WLAN forbindelser kommer frem. Vælg en
forbindelse på listen.
3.For at oprette en ny forbindelse, skal du vælge [Network and Sharing Center]
(Netværk og delingscenter).
3-6
4.Vælg [Set up a new connection or network] (Opret en ny forbindelse eller et nyt
netværk).
5.Herefter skal du vælge [Manually connect to a wireless network] (Opret
forbindelsen til et trådløs netværk manuelt) og klik på [Next] (Næste) for at
fortsætte.
6.Indtast oplysningerne til det trådløse netværk, som du vil tilføje og klik på [Next]
(Næste) for at fortsætte.
7.En ny WLAN forbindelse er nu oprettet.
System Drift
Systemgenopretning (Windows 10)
Mulige grunde for at benytte Systemgendannelsesfunktionen kan være:
■■
■■
■■
■■
Gendanner systemet til dets første status med de originale fabriksindstillinger.
Når der er opstået nogle fejl i operativsystemet.
Når der er kommet en virus i operativsystemet, så det ikke virker normalt.
Hvis du ønsker at installere et operativsystem med andre indbyggede sprog.
Før du bruger systemgendannelsen, skal du sikkerhedskopiere vigtige data, som du
har på dit system eller andre lagringsenheder.
Hvis følgende løsning ikke kan genoprette dit system, bedes du venligst kontakte en
autoriseret forhandler eller et servicecenter for yderligere assistance.
3-7
Nulstilling af denne pc
1.Gå til [Start]
, klik på [Settings] (Indstillinger) og vælge [Update and security]
(Opdatering og sikkerhed).
2.Vælg [Recovery] (Genoprettelse), og klik på [Get started] (Introduktion) under
[Reset this PC] (Nulstil denne PC) for at starte systemgenoprettelsen.
3-8
3.Herefter vises skærmen [Choose an option] (Vælg en indstilling). Vælg mellem
[Keep my files] (Behold mine filer) og [Remove everything] (Fjern alt).
Behold mine filer
Nulstilling af
denne pc
Fjern alt
Kun drevet, hvorpå
Windows er installeret
Alle drev
Fjern kun mine filer
Fjern filer og ryd drevet
Fjern kun mine filer
Fjern filer og ryd drevet
System Drift
hh Behold mine filer
1.Vælg [Keep my files] (Behold mine filer).
2.På skærmen [Your apps will be removed] (Dine apps fjernes) vises en liste over
apps, der skal geninstalleres fra internettet eller fra en installations-disk. Klik på
[Next] (Næste) for at fortsætte.
3-9
3.På efterfølgende skærm vises de ændringer, der foretages i løbet af processen.
Klik på [Reset] (Nulstil), for at starte nulstillingen af systemet.
hh Fjern alt
1.Vælg [Remove everything] (Fjern alt).
2.Hvis du har flere harddiske, vises en skærm hvorpå du skal vælge mellem [Only the
drive where Windows is installed] (Kun det drev, hvorpå Windows er installeret) og
[All drives] (Alle drev).
3.Vælg derefter mellem [Just remove my files] (Fjern kun mine filer) og [Remove files
and clean the drive] (Fjern filer og ryd drevet).
3-10
4.På efterfølgende skærm vises de ændringer, der foretages i løbet af processen.
Klik på [Reset] (Nulstil), for at starte nulstillingen af systemet.
System Drift
Systemgendannelse (F3 genvejstast for
gendannelse) (valgfri)
hh Forholdsregler før brug af systemgendannelsesfunktionen
1. Hvis din harddisk og dit system er ramt af problemer, der ikke kan gendannes, skal
du først benytte gendannelse med F3-genvejstasten fra harddisken for at udføre
systemgendannelsesfunktionen.
2. Før du bruger systemgendannelsesfunktionen, bør du lave en sikkerhedskopi af de
vigtige data, der er gemt på dit system, på andre lagerenheder.
hh Gendanne systemet med F3-genvejstasten
Følg instruktionerne nedenfor for at forsætte:
1. Genstart pc’en.
2. Tryk på genvejstasten F3 på tastaturet, når MSI-velkomstskærmen vises.
3. På skærmen "Choose an Option (Vælg en indstilling)", skal du trykke på "Troubleshoot
(Fejlfinding)"
4. På skærmen "Troubleshoot (Fejlfinding)", skal du trykke på "Restore MSI
factory (Gendan MSI til fabriksindstillingerne)", for at nulstille systemet til
standardindstillingerne.
5. På skærmen "RECOVERY SYSTEM (GENDANNELSESSYSTEM)", skal du trykke
på "System Partition Recovery (Gendan system-partition)".
6. Følg skærminstruktioner for at fortsætte og udføre genoprettelsesfunktionen.
3-11
A
Fejlfinding
Mit system starter ikke.
1. Kontroller om systemet er forbundet til en stikkontakt, og at det er tændt.
2. Kontroller om ledningen og alle kablerne er ordentligt tilsluttet.
Når jeg tænder for min computer kommer beskeden "Operativsystemet
blev ikke fundet" frem, eller Windows vil ikke starte.
1. Kontroller om der sidder en ikke-genstartlig cd/dvd i cd-drevet. Hvis der gør, så
skal du fjerne cd'en/dvd'en og genstarte din computer.
2. Kontroller opstartsprioriteten i BIOS-indstillingerne.
Systemet vil ikke lukke ned.
Det er bedst at lukke din computer ved brug af Luk Ned-ikonet i selve
operativsystemet. Bruges andre metoder, herunder nedestående, kan det føre til
datafejl. Hvis Luk Ned-procedueren ikke virker, skal du vælge en af følgende trin:
1. Tryk på Ctrl+Alt+Del, og vælg herefter Luk Ned.
2. Hold tænd/sluk-knappen nede indtil systemet lukker ned.
3. Træk stikket ud af stikkontakten.
A-2
Min mikrofon virker ikke.
1. For den indbyggede mikrofon, bedes du venligst gå til Start > Kontrolpanel >
Lyde og lydenheder > Lyd og kontroller om lyden er slået fra.
2. Hvis du bruger en ekstern mikrofon, skal du kontrollere om mikrofonen er sluttet
til mikrofonstikket.
Der er problemer med internetforbindelsen.
1. Hvis du oplever problemer med, at oprette forbindele til din internetudbyder
(ISP), skal du forhøre dig om udbyderen oplever problemer.
2. Kontroller netværksindstillingerne og forbindelsen, og sørg for at indstillingerne
står rigtigt, for at kunne få internetadgang.
3. Overførselshastigheden på din trådløse LAN-forbindelse påvirkes af afstanden
og eventuelle genstande mellem enhederne og adgangspunktet. For at optimere
hastigheden på dataoverførslen, skal du vælge det adgangspunkt, der er
tætteste på dit system.
Fejlfinding
Systemhøjttalerne virker ikke.
1. Kontroller lydstyrken i lydmixeren.
2. Hvis du bruger et program, der har sin egen lydstyrkejustering, skal du
kontrollere om lyden er slået fra på denne.
3. Hvis du har sluttet et lydkabel til høretelefonstikket, skal du trække det ud.
4. Hvis systemet er en skærmmenu, bedes du venligst justere lyden i denne.
Jeg kan ikke afspille en cd/dvd i cd/dvd-drevet på systemet.
1. Sørg for, at du har vendt cd'en/dvd'en med mærkatsiden opad.
2. Hvis cd'en/dvd'en skal bruge software, skal du sørge for at dette software er
ordentligt installeret i henhold til programindstruktionerne.
3. Hvis der kommer en regionskode frem på skærmen, når du afspiller en dvd,
er det muligvis fordi din dvd ikke er kompatibel med dvd-drevet på dit system.
Regionskoden står på kassetten til dvd'en.
4. Hvis du kan se video, men ikke kan høre lyden, skal du kontrollere
medieafspilleren. Du skal også sørge for, at højttalerne og lyden i lydmixeren
ikke er slået fra.
5. Kontroller om driverne er installeret ordentligt. Klik på Start > Kontrolpanel >
System > Enhedshåndtering.
6. Hvis disken er ridset eller beskidt, vil afspilningen muligvis blive afbrudt når du
prøver at afspille den på din computer. Genstart din computer hvis nødvendigt,
fjern disken og kontroller om den er beskidt eller ridset.
7. Brug venligst software, der er beregnet til en dvd-afspiller, såsom PowerDVD
eller WinDVD til at afspille dine dvd'er.
Bakken på mit dvd-drev vil ikke åbne.
1. Kontroller, at computeren er tændt.
2. Tryk på Skub-ud-knappen på dvd-drevet.
3. Hvis Skub-ud-knappen ikke virker, skal du åbne bakken ved at trykke en spids
genstand ind i hullet ved siden af Skub-ud-knappen.
Systemskærmen viser ikke noget.
1. Kontroller om systemet er forbundet til en stikkontakt, og at det er tændt.
2. Systemet er muligvis i standby. Tryk på en vilkårlig tast for, at aktivere skærmen.
A-3
Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement