MSI Pro 22E 6M ALL-IN-ONE PC Korisnički priručnik | Manualzz
Pro 22E/ 22ET serija
Sve-u-jednom (AIO) PC
MS-AC17 sistem
SADRŽAJ
Obaveštenje o autorskim pravima���������������������������������������������������������������������������iii
Trgovačke marke����������������������������������������������������������������������������������������������������iii
Revizija��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������iii
Naodradnja i garancija��������������������������������������������������������������������������������������������iv
Nabavljanje rezervnih delova����������������������������������������������������������������������������������iv
Tehnička podrška����������������������������������������������������������������������������������������������������iv
Opcije ekoloških proizvoda�������������������������������������������������������������������������������������iv
Politika zaštite prirodne sredine ��������������������������������������������������������������������������� v
Informcije o hemijskim supstancama���������������������������������������������������������������������� v
Bezbednosna uputstva��������������������������������������������������������������������������������������������vi
Saglasnost sa CE�������������������������������������������������������������������������������������������������� viii
FCC-B izjava o ometanju radio frekvencije����������������������������������������������������������� viii
WEEE izjava��������������������������������������������������������������������������������������������������������� viii
1. Pregled��������������������������������������������������������������� 1-1
Sadržaj pakovanja������������������������������������������������������������������������������������������������ 1-2
Pregled sistema��������������������������������������������������������������������������������������������������� 1-3
ii
Zamena i nadogradnja komponenti��������������������������������������������������������������������� 1-9
2. Prvi koraci���������������������������������������������������������� 2-1
Saveti za bezbednost i udobnost������������������������������������������������������������������������� 2-2
Podešavanje hardvera����������������������������������������������������������������������������������������� 2-3
3. Sistemske operacije������������������������������������������� 3-1
Meni na ekranu (OSD)����������������������������������������������������������������������������������������� 3-2
Upravljanje energijom������������������������������������������������������������������������������������������ 3-5
Mrežna konekcija (Windows 10 sistemom)���������������������������������������������������������� 3-7
Oporavak sistema (Windows 10 sistemom) ������������������������������������������������������ 3-10
A. Rešavanje problema������������������������������������������� A-1
Predgovor
Obaveštenje o autorskim pravima
Materijal iz ovog dokumenta je intelektualna svojina kompanije MICRO-STAR
INTERNATIONAL. Mi vodimo računa prilikom pripremanja ovog dokumenta ali ne
garantujemo ispravnost sadržaja. Naši proizvodi se stalno poboljšavaju i mi zadržavamo
pravo da obavimo promene bez prethodnog upozorenja.
Trgovačke marke
Sve trgovačke marke su svojina njihovih vlasnika.
Revizija
Revizija
V1.0
Datum
2015/12
iii
Naodradnja i garancija
Molimo vas imajte u vidu da određene komponente koje su instalirane u proizvodu
mogu da se nadograde ili zamene na zahtev korisnika. Za bilo koje dalje informacije
o proizvodu koji su korisnici kupili, molimo vas da kontaktirate lokalnog prodavca. Ne
pokušavajte da nadogradite ili da zamenite bilo koju komponentu proizvoda, ukoliko
niste ovlašćeni prodajni ili servisni centar, jer to može da poništi garanciju. Izrazito
preporučujemo da kontaktirate ovlašćenog prodavca ili servisni centar za bilo koju
uslugu nadogradnje ili zamene.
Nabavljanje rezervnih delova
Molimo vas budite obavešteni da nabavljanje rezervnih delova (ili kompatibilnih
delova) za proizvode koje su korisnici kupili u određenim državama ili na određenim
teritorijama, može obaviti proizvođač u roku od 5 godina od datuma kada se prestane
sa proizvodnjom proizvoda, u zavisnosti od zvaničnih regulacija objavljenih u to vreme.
Kontaktirajte proizvođača preko http://www.msi.com/support/ za detaljne informacije o
nabavljanju rezervnih delova.
Tehnička podrška
iv
Ukoliko dođe do problema sa vašim sistemom i rešenje ne možete da pronađete u
uputstvu za korišćenje, molimo vas da kontaktirate mesto gde ste kupili proizvod ili
lokalnog distributera. U suprotnom, molimo vas pokušajte sledeće izvore pomoći za
dalje smernice. Posetite MSI internet prezentaciju za tehnički vodič, BIOS ažuriranja,
ažuriranja drajvera i druge informacije na adresi http://www.msi.com/support/
Opcije ekoloških proizvoda
◙◙
◙◙
◙◙
◙◙
◙◙
◙◙
Smanjena potrošnja energije tokom vemena čekanja
Ograničeno korišćenje substanci koje su štetne za prirodnu okolinu i zdravlje
Lako se demontira i reciklira
Smanjena potrošnja prirodnih izvora ohrabrivanjem recikliranja
Produženi životni vek proizvoda preko jednostavnih nadogradnji
Smanjeno kreiranje otpada preko politike vraćanja.
Predgovor
Politika zaštite prirodne sredine
◙◙
◙◙
◙◙
◙◙
Proizvod je dizajniran da omogući ispravno ponovno korišćenje
delova i da se reciklira, i ne treba ga baciti na kraju njegovog
životnog veka.
Korisnici treba da kontaktiraju lokalnu, ovlaštenu tačku prikupljanja
radi recikliranja i odbacivanja proizvoda na kraju životnog veka.
Posetite MSI internet prezentaciju da pronađete lokalnog distributera za više
informacija o recikliranju.
Korisnici mogu takođe da nas pronađu na [email protected] za informacije
vezane za ispravno odbacivanje, vraćanje, recikliranje i rasklapanje MSI
proizvoda.
Informcije o hemijskim supstancama
U saglasnosti sa propisima o hemijskim supstancama, kao što je EU REACH propis
(uredba EC br. 1907/2006 doneta od strane Evropskog parlamenta i Saveta), MSI je
obezbedio informacije o hemijskim supstancama sadržanim u svojim proizvodima na
adresi:
http://www.msi.com/html/popup/csr/evmtprtt_pcm.html
Informacije o bateriji
Evropska unija:
Baterije, pakete baterija i akumulatore ne treba odbacivati
sa nesortiranim kućnim otpadom. Koristite javna mesta za
prikupljanje otpada, reciklirajte, ili ih tretirajte u skladu sa
lokalnim propisima.
Tajvan:
Za bolju zaštitu prirodne sredine, odbačene baterije treba
da se odvojeno prikupe radi recikliranja ili posebnog
odbacivanja.
Kalifornija, SAD:
Baterija u obliku dugmeta može da sadrži perhlorat i zahteva poseban postupak
prilikom reciklaže ili odbacivanja u državi Kalifornija.
Radi više informacija posetite:
http://www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate/
Opasnost od eksplozije ukoliko se baterija ne postavi kako treba. Zamenite
isključivo istom ili ekvivalentnom vrstom baterije koju preporučuje proizvođač.
v
Bezbednosna uputstva
◙◙
◙◙
Pročitajte sva bezbednosna uputstva pažljivo i u potpunosti.
Sva upozorenja na opremi ili u uputstvu za korišćenje treba imati u vidu.
Sačuvajte Uputstvo za korišćenje koje ste dobili sa paketom kao refrentni materijal
za buduće korišćenje.
Čuvajte ovu opremu daleko od vlažnosti i visokih temperatura.
Postavite ovu opremu na stabilnu, ravnu površinu pre podešavanja.
vi
◙◙
◙◙
◙◙
Proverite da je napon u okviru bezbednih granica i da je propisno podešen
na vrednost od 100~240V pre povezivanja opreme za priključak struje. Ne
onemogućavajte zaštitni priključak za uzemljenje iz priključka. Oprema mora
biti povezana za uzemljeni priključak za struju.
Uvek isključite kabl za struju pre ubacivanja bilo kakve dodatne kartice ili
modula.
Uvek isključite AC kabl za napajanje ili isključite priključak na zidu ukoliko
oprema neće biti korištena određeno vreme, kako bi se postigla nulta
potrošnja energije.
Ventilator na kućištu se koristi za transfer vazduha i da se spreči pregrevanje
opreme. Ne pokrivajte ventilator.
Ne ostavljajte opremu u sredini bez klimatske kontrole, sa temperaturama
skladištenja iznad 60OC (140OF) ili ispod 0OC (32OF), što može da ošteti opremu.
NAPOMENA: Maksimalna radna temperatura je oko 40OC.
Predgovor
Nikada ne sipajte bilo kakvu tečnost u otvor koji može da dovede do oštećenja ili
električnog šoka.
Kabl za struju postavite na mesto gde ljudi neće gaziti preko njega. Ne stavljajte
ništa preko kabla za struju.
◙◙
◙◙
Kada povezujete koaksijalni kabl na TV tjuner, neophodno je da obezbedite
da je metalni štit dobro povezan za zaštitni sistem uzemljenja u zgradi.
SIstem za distribuciju kablova treba da bude uzemljen u skladu sa ANSI/
NFPA 70, nacionalnim električnim kodom (NEC), a posebno sa Odeljkom
820.93, Uzemljenje spoljašnjeg provodnog štita koaksijalnog kabla.
Uvek držite jake magnetske ili električne objekte dalje od opreme.
Ukoliko dođe do bilo koje od sledećih situacija, opremu treba da proveri servisno
osoblje:
◙◙ Kabl za struju ili utičnica je oštećena.
◙◙ Tečnost je ušla u opremu.
◙◙ Oprema je bila izložena vlazi.
◙◙ Oprema nije dobro radila ili je ne možete naterati da radi koristeći Uputstvo
za korišćenje.
◙◙ Oprema je pala ili je oštećena.
◙◙ Na opremi se vide očigledni znaci lomljenja.
1. Uređaji za optičko skladištenje su klasifikovani kao PROIZVODI KASERI KLASE 1.
Korišenje kontrola ili podešavanje ili rad procedura koje se razlikuju od određenih.
2. Ne dodirujte sočivo unutar drajva.
vii
Saglasnost sa CE
Ovim, Micro-Star International CO., LTD izjavljuje da je ova usluga u
saglasnosti sa esencijalnim bezbednosnim zahtevima i drugim relevantnim
provizijama postavljenim u Evropskoj Direktivi.
FCC-B izjava o ometanju radio
frekvencije
Ova oprema je testirana i u saglasnosti je sa ograničenjima za
Klasu B digitalnih uređaja, u skladu sa Delom 15 FCC pravila. Ove
granice su dizajnirane da obezbede razumnu zaštitu od štetnog
ometanja u rezidencionoj instalaciji. Ova oprema generiše, koristi i
može da emituje energiju radio frekvencije i, ukoliko se ne instalira i
ne koristi u skladu sa uputstvom za korišćenje, može da dovede do štetnog ometanja
radio komunikacija. Međutim, nema garancija da do ometanja neće doći u određenoj
instalaciji. Ukoliko ova oprema dovede do štetnog ometanja radio ili televizijskog
prijema, što se može odrediti isključivanjem i uključivanjem opreme, korisnik treba da
popravi ometanje korišćenjem jedne ili više mera navedenih ispod:
■■ Okrenite antenu za prijem signala.
■■ Povećajte rastojanje između opreme i resivera.
■■ Povežite opremu u električnu priključnicu koja je povezana na električno kolo
viii
različito od onog na koje je povezan resiver.
■■ Konsultujte se sa prodavcem ili iskusnim radio/TV tehničarem za pomoć.
Obaveštenje 1
Promene ili modifikacije koje nije posebno odobrila strana odgovorna za saglasnost
mogu da ponište pravo vlasnika da koristi opremu.
Obaveštenje 2
Kablovi za sprečavanje ometanja i kabl za struju, ukoliko ih ima, moraju da se koriste da
bi se ostvarila usaglašenost sa granicama do kojih je ometanje dozvoljeno.
VOIR LA NOTICE D’INSTALLATION AVANT DE RACCORDER AU RESEAU.
Ovaj uređaj u saglasnosti je sa Delom 15 FCC pravila. Rad zavisi od sledeća dva uslova:
1. ovaj uređaj ne sme da izazove štetno ometanje, i
2. ovaj uređaj mora da prihvati bilo koje ometanje koje primi, uključujuči ometanje
koje može da izazove neželjeni rad.
WEEE izjava
Po Direktivi Evropske unije ("EU") o odbačenoj ekektronskoj i električnoj
opremi, Direktiva 2002/96/EC, koja stupa na snagu od 13. Avgusta 2005,
proizvodi koji spadaju pod "elektronsku i električnu opremu" ne mogu više
biti odbačeni kao običan otpad i proizvođači ove opreme biće prinuđeni da
uzmu natrag ove proizvode na kraju njihovog uobičajenog veka trajanja.
1
Pregled
Ovaj sistem poseduje integrisani dizajn, sa stilskim izgledom i ekranomogledalom, što ukazuje na jednostavnost modernog individualizma i
udobnost doma. Sa ekranom osetljivim na dodir, besprekornim audio/
video mogućnostima i intuitivnim korisničkim interfejsom, spaja tehnologiju
sa ћivotom čineći kompjutere jednostavnijim i zabavnijim za korišćenje prikladne za celu porodicu.
Sadržaj pakovanja

1-2


Sve-u-jednom PC
Drajver/Disk sa
pomoćnim programima


AC/DC Adapter
Korisničko uputstvo &
Vodič za brzo korišćenje


AC kabl za struju
Tastatura (opcionalno)
Miš (opcionalno)
* Odmah nas kontaktirajte ako je bilo koja stavka oštećena ili nedostaje.
* Ilustracije su prikazane samo kao reference i sadržaj pakovanja se može blago
razlikovati u zavisnosti od kupljenog modela.
Pregled
Pregled sistema
hh Pogled spreda
1
2 3
1-3
5


1
2
3
4
5
4
5
Mikrofon
Ugrađeni mikrofon može se koristiti za video razgovore preko interneta.
Internet (web) kamera
Ugrađena web kamera samikrofonom može se koristiti za snimanje slika, video zapisa,
konferencije preko interneta kao i za bilo koje druge interaktivne aplikacije.
LED indikator (opciono)
LED indikator naznačava kada je snimanje u toku. LED indikator treba da bude upaljen
kada uređaj snima video i isključen kada ne snima.
Ekran
Full HD ekran od 21,5 inča je optimalne rezolucije od 1920×1080 piksela i standardnih
proporcija širokog ekrana od 16:9.
Stereo zvučnici
Ugrađeni stereo zvučnici dostavljaju zvuk visokog kvaliteta sa stereo sistemom.
hh Pogled straga
1
1
1-4
1
1
2
3
4
10
5
8
12
11
6
9
13
7

Važno
Predlažemo da povežete AC/DC adapter najpre za svoj AIO PC a da potom povežete
AC kabl za struju za priključak za struju iz bezbednosnih razloga.
Pregled

1
2
3
4
5
Ventilator
Ventilator na kućištu se koristi za transfer vazduha i da se spreči pregrevanje opreme.
Ne pokrivajte ventilator.
Port za kensington bravu
Ovaj AIO PC obezbeđuje port za Kensington bravu, koja omogućava korisnicima da
zaključaju AIO PC bravicom ili nekim uređajem sa mehaničkim PIN-om i prikače ga uz
pomoć gumom obloženog metalnog kabla. Kraj kabla ima malu omču koja dozvoljava
da celi kabl bude obmotan oko pričvršćenog objekta, poput teškog stola ili druge slične
opreme i na taj način obezbeđuje da AIO PC bude pričvršćen za mesto.
Postolje
Koristite ovo postolje da postavite svoj sistem na ravnu i stabilnu površinu.
Rupa za usmeravanje kablova
Usmerite kablove kroz rupu za usmeravanje kablova da izbegnete preplitanje kablova
kada povezujete uređaje.
Izlazni HDMI port (opcionalno)
Multimedijski interfejs visoke definicije (HDMI) je sve digitalni audio/video interfejs kabl
sposoban za prebacivanje nekompresovanih strimova. HDMI podržava sve TV formate,
uključujući standardni video, poboljšani video ili video visoke definicije, uz višekanalni
digitalni audio, sve preko jednog kabla.
* Tačnu poziciju ulaznog HDMI porta i izlaznog HDMI porta potražite na odštampanoj
ikoni na kućištu.

6
HDMI-in Port (Opciono)
(sa tehnologijom MSI Instant Display)
Multimedijski interfejs visoke definicije (HDMI) je sve digitalni audio/video interfejs
kabl sposoban za prebacivanje nekompresovanih strimova. HDMI podržava sve TV
formate, uključujući standardni video, poboljšani video ili video visoke definicije, uz
višekanalni digitalni audio, sve preko jednog kabla.
Sa tehnologijom MSI Instant Display, kada uspešno povežete napajanje sa AIO
PC sistemom, monitor će automatski ući u režim „čekanja“ bez pritiskanja tastera
za napajanje. Kada su uređaji povezani putem ulaznog HDMI porta, monitor će se
automatski upaliti. Takođe, ako ste već upalili vaš AIO PC, režim možete da promenite
pritiskom na taster za napajanje monitora / izbor režima, koji se nalazi na bočnom
panelu. Ova tehnologija pomaže vašem sistemu u čuvanju energije.
* Tačnu poziciju ulaznog HDMI porta i izlaznog HDMI porta potražite na odštampanoj
ikoni na kućištu.

7
VGA Port
Ženski port za DB15-pin je obezbeđen za monitor.
1-5


8
9
Serijski portovi
Serijski port podržava skenere bar-koda, štampače bar-koda, štampače računa, mašinu
za čitanje kreditnih kartica itd.
RJ-45 LAN priključak
Standardni RJ-45 LAN priključak je obezbeđen za konekciju sa lokalnom mrežom (LANom). Možete da povežete mrežni kabl sa njim.
Žuto
Zeleno/ Narandžasto

Svetleća Boja
dioda
Levo
Žuto
Desno
Zeleno
Status svetleće diode
Stanje
Isključeno
LAN veza nije uspostavljena.
Uključeno (stabilno
stanje)
Uključeno (svetlo &
pulsira)
Isključeno
LAN veza je uspostavljena.
Uključeno
Narandžasto Uključeno
1-6

10

11

12

13
Računar komunicira s drugim računarom
na lokalnoj mreži.
Izabrana je brzina prenosa od 10 Mbit/
sek.
Izabrana je brzina prenosa od 100 Mbit/
sek.
Izabrana je brzina prenosa od 1000
Mbit/sek.
USB 3.0 Port
USB 3.0 port je kompatibilan sa starijim USB 2.0 uređajima. Podržava prenos podataka
brzinom do 5 Gbit/s (SuperSpeed).
USB 2.0 Port
USB (Universal Serial Bus) port služi za priključivanje USB uređaja poput tastature,
miša ili drugih USB kompatibilnih uređaja. On podržava brzine prenosa podataka do
480Mbit/s (velike brzine).
Priključak za mikrofon
Ovaj konektor je obezbeđen za mikrofone.
Priključak linijskog izlaza
Ovaj konektor je obezbeđen za slušalice ili zvučnike.
Važno
Za USB 3.0 portove preporučuje se korišćenje uređaja velike brzine, dok se za uređaje
male brzine, poput miša ili tastature, preporučuje da ih priključite za USB 2.0 portove
na zadnjem panelu.
Pregled
hh Pogled sa strane
1
5
3
7
9
2
4
13
15
14
6
8
10
11
12
161
2
3
4
5
6
Svetleća dioda za napajanje sistema
Svetleća dioda za napajanje svetli kada je sistem uključen i isključuje se kada je sistem
isključen. Kada se radi o štednji energije, svetleća dioda treperi u S3 (suspenduj u RAM)
režimu i isključuje se u S4 (suspenduj na disk) režimu.
Svetleća dioda monitora
Svetleća dioda za napajanje svetli kada je monitor uključen i isključuje se kada je
monitor isključen.
Svetleća dioda za čvrsti disk
Ovaj indikator pokazuje status aktivnosti čvrstog diska. Treperi kada sistem pristupa
podacima na čvrstom disku i ostaje ugašen kada se ne detektuje aktivnost diska.
Taster za napajanje sistema
Pritisnite taster za napajanje sistema da biste uključili ili isključili sistem.
Taster za napajanje monitora/režim
Ovaj taster funkcioniše kao taster za napajanje monitora i kao prekidač za prebacivanje
ulaznog signala između PC i HDMI ulaza.
Taster za Meni/Enter
Pritisnite taster da pregledate meni na ekranu ili da uđete u podmenije.
1-7
1-8


7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Taster za naviše/povećavanje tona
U režimu za meni, ovaj taster ukazuje na pokretanje kursora ili manuelno odabiranje
menija na ekranu u vrednostima koje se postepeno povećavaju. Iz režima za meni, radi
kao taster za pojačavanje tona.
Taster za naniže/smanjivanje tona
U reћimu za meni, ovaj taster ukazuje na pokretanje kursora ili ručno odabiranje menija
na ekranu u postepenim vrednostima. Iz režima za meni, radi kao taster za smanjivanje
tona.
USB 3.0 Port
USB 3.0 port je kompatibilan sa starijim USB 2.0 uređajima. On podržava prenos
podataka do 5Gbit/s (super brzine).
USB 3.0 Port (sa tehnologijom MSI Super Charger)
Uz MSI Super Charger tehnologiju, on ne samo da funkcioniše kao normalan USB 3.0
port, već takođe omogućava korisnicima da pune USB uređaje čak i kada je sistem
isključen. Korisnici više neće morati da uključuju sistem samo da bi napunili USB
uređaje. Što je još bolje, može da smanji vreme punjenja do 40%, čineći život efikasnijim
nego ikada.
Drajv za čitač kartice
Ugrađeni čitač kartice može da podržava različite tipove memorijskih kartica.
Priključak za napajanje
Strujni adapter konvertuje naizmeničnu u jednosmernu struju za ovaj priključak.
Napajanje koje se dobija preko ovog priključka dostavlja napajanje za PC. Da se spreči
oštećenje PC-ja uvek koristite dostavljeni adapter za struju.
Optički disk drajv
DVD Super-multi drajv je integrisan za vašu kućnu zabavu (Blu-ray je opcionalan).
Rupica za izbacivanje
Gurnite tanak, prav predmet (poput spajalice) u rupicu za izbacivanje da ručno otvorite
optički disk ukoliko taster za izbacivanje ne funkcioniše.
Taster za izbacivanje
Pritisnite taster za izbacivanje da otvorite optički disk drajv.
Ventilator
Ventilator na kućištu se koristi za transfer vazduha i da se spreči pregrevanje opreme.
Ne pokrivajte ventilator.
Pregled
Zamena i nadogradnja komponenti
Imajte u vidu da određene komponente koje su unapred instalirane u proizvodu mogu
imati mogućnost nadogradnje ili zamene na zahtev korisnika u zavisnosti od kupljenog
modela.

1-9
Za sve dalje informacije o proizvodu koji su korisnici kupili, kontaktirate lokalnog
prodavca. Ne pokušavajte da nadogradite ili da zamenite bilo koju komponentu
proizvoda, ukoliko niste ovlašćeni prodajni ili servisni centar, jer to može da poništi
garanciju. Izrazito preporučujemo da kontaktirate ovlašćenog prodavca ili servisni
centar za bilo koju uslugu nadogradnje ili zamene.
2
Prvi koraci
Ovo poglavlje obezbeđuje informacije vezane za proceduru podešavanja
hardvera. Dok povezujete periferne uređaje, budite pažljivi dok držite uređaje i
koristite uzemljenu traku za zglob da izbegnete statički elektricitet.
Saveti za bezbednost i udobnost
AIO PC je portabilna platforma koja vam omogućava da radite bilo gde. Međutim,
odabiranje dobrog radnog mesta je važno ukoliko planirate da na PC-ju radite tokom
dužeg vremenskog perioda.
1. Vaš radni prostor treba da ima dovoljno osvetljenja.
2. Odaberite odgovarajući sto i stolicu i podesite njihovu visinu da bi odgovarala
vašem položaju tela prilikom rada.
3. Kada sedite na stolici, sedite uspravno i sa pravilnim stavom. Podesite naslon
stolice (ukoliko je dostupan) tako da udobno podržava vaša leđa.
4. Postavite svoja stopala ravno i prirodno na pod, tako da su vaša kolena i laktovi u
ispravnom položaju (oko 90 stepeni) dok radite.
5. Stavite svoje ruke na sto prirodno da bi vaši zglobovi na rukama bili podržani.
6. Prilagodite ugao/položaj AIO PC-ja tako da imate optimalan vizuelni pregled.
7. Izbegavajte da koristite svoj PC u prostoru gde možete da se neugodno osećate
(na primer na krevetu).
8. AIO PC je električni uređaj. Molimo vas da sa njim rukujete izuzetno pažljivo, kako
bi izbegli telesne povrede.
1
2-2
15-20
6
38-76 cm
3
4
90-120
5
4
2
2
4
Prvi koraci
Podešavanje hardvera
Važno
• Ilustracije su prikazane samo kao reference. Izgled vašeg sistema može da se
razlikuje.
• Uverite se da je sistem uzemljen putem kabla za power napajanje naizmeničnom
strujom i strujne utičnice pre uključivanja sistema.
• Ne koristite oštre predmete na ekranu.
1. Podesite postolje na odgovarajući ugao tako da sistem bude u stabilnom položaju.
2-3
2. Priključite adapter u sistem i priključite kabl za napajanje.
2-4
3. Pritisnite taster za napajanje da uključite sistem.
3
Sistemske operacije
Ovo poglavlje vam pruža neophodne informacije vezane za rad sistema.
Važno
Sve informacije se mogu promeniti bez prethodnog upozorenja.
Meni na ekranu (OSD)
Meni na ekranu (OSD) dozvoljava vam da podesite opcije za pregled monitora, poput
osvetljenja, kontrasta, pozicioniranja, jezika itd.
Režim /
Napajanje monitora
Taster za naviše /
povećavanje tona
Napajanje sistema
Meni / Enter
Taster za naniže /
smanjivanje tona
3-2
1. Pritisnite taster Meni da bi se pojavio glavni meni na ekranu. Upotrebite tastere
strelice za Up and Down (Gore i Dole) da odaberete željeni funkcijski meni i
pritisnite taster Meni da uđete. Upotrebite tastere strelice za Up and Down (Gore
i Dole) da odaberete ili da podesite vrednosti kako bi one odgovarale vašim ličnim
preferiranjima.
Osvetljenost (funkcija dostupna u
režimu Monitor): Podešavanje opšte
osvetljenosti ekrana.
Kontrast: Podešavanje razlike između
svetlih i tamnih područja.
Sistemske operacije
Informacije: Prikaz rezolucije,
frekvencije osvežavanja i detalja o
proizvodu.
Jezik menija (funkcija dostupna u
režimu Monitor): Promena jezika
menija.
Fabrički podrazumevano: Vraćanje
monitora na originalna podešavanja.
Skaliranje: Širenje slike na ceo ekran.
3-3
Nakon što se podešavanja obave, pritisnite taster Mode (režim) da izađete.
2. Pritisnite tastere za Up & Down (Gore i Dole) da podesite jačinu tona sistema.
3. Pritisnite taster za režim da vidite izvor signala. Pritisnite ponovo da odaberete režim
PC/HDMI/isključen monitor.
3-4
Važno
Kada god dođe do bilo kakve greške i to dovede do abnormalnog prikaza ili kvara
tona, uđite u meni na ekranu i resetujte svoj monitor da vratite sva podešavanja na
podrazumevana podešavanja proizvođača, za optimalan rad.
Sistemske operacije
Upravljanje energijom
Upravljanje energijom personalnim kompjutera (PC) i monitora potencijalno može da
uštedi značajne količine električne energije, kao i da donese beneficije prirodnoj sredini.
Da biste bili energetski efikasni, isključite svoj ekran ili podesite svoj PC na režim
spavanja nakon određenog perioda neaktivnosti od strane korisnika.
hh Upravljanje energijom u Windows 10
■■ Opcije za napajanje [Power Options] (Opcije napajanja) u Windows OS
dozvoljavaju vam da kontrolišete opcije štednje energije za vaš ekran, hard
drajv i bateriju. Kliknite desnim tasterom miša na [Start]
, u listi izaberite
[Control Panel (Kontrolna tabla)] i zatim kliknite na [System and Security
(Sistem i bezbednost)].
Izaberite [Power Options (Opcije napajanja)] i odaberite plan napajanja koji
odgovara vašim ličnim potrebama. Možete i fino da podesite parametre klikom
na [Change plan settings (Promenite postavke plana)].
■■ Meni „Shut Down Computer (Isključivanje računara)” pruža opcije „Sleep
(Spavanje)” (S3/S4) i „Shut Down (Isključivanje)” (S5) za brzo i jednostavno
upravljanje napajanjem sistema.
hh Štednja energije preko monitora sa ENERGY STAR
oznakom
Opcija za štednju energije dozvoljava kompjuterima da iniciraju
režim male potrošnje ili „Sleep (Spavanja)“ nakon perioda
korisničke neaktivnosti. Kada se koristi sa eksternim monitorom
koji ima ENERGY STAR oznaku, ova opcija takođe podržava
slične opcije štednje energije samog monitora. Da biste iskoristili
ovu potencijalnu štednju energije, opcija za štednju energije je unapred postavljena na
sledeći način, kada sistem radi preko AC napajanja.
■■ Ekran se isključuje nakon 15 minuta
■■ Sleep (Spavanje) se uključuje nakon 30 minuta
3-5
hh Buđenje sistema
Kompjuter će se moći probuditi iz režima za štednju energije kao odgovor na komandu
bilo čega od sledećeg:
■■ taster za napajanje,
■■ mreža (aktivan LAN),
■■ miš,
■■ tastatura.
Saveti za štednju energije:
■■ Isključite monitor pritiskom na taster za napajanje monitora nakon perioda
korisničke neaktivnosti.
■■ Podesite podešavanja u Power Options (Opcijama za napajanje) u Windows
OS da biste optimizovali upravljanje energijom PC-ja.
■■ Instalirajte softver za štednju energije da biste upravljali potrošnjom energije
svog PC-ja.
■■ Uvek isključite AC kabl za napajanje ili isključite priključak na zidu ukoliko PC
neće biti korišten određeno vreme, kako bi se postigla nulta potrošnja energije.
3-6
Sistemske operacije
Mrežna konekcija (Windows 10
sistemom)
hh Ožičena mreža
1. Kliknite desnim tasterom miša na [Start]
(Kontrolna tabla)].
i sa liste izaberite [Control Panel
2. Pod [Network and Internet (Mreža i internet)] izaberite [View network status and tasks
(Prikaz statusa mreže i zadataka)].
3-7
3. Izaberite [Set up a new connection or network (Podešavanje nove veze ili mreže)].
4. Odaberite [Connect to the Internet (Povezivanje sa Internetom)] i kliknite na [Next
(Dalje)].
5. Izaberite [Broadband (PPPoE) (Veza širokog propusnog opsega (PPPoE))] da biste
se povezali pomoću DSL-a ili kablovske veze koja zahteva korisničko ime i lozinku.
3-8
6. Unesite informacije dobijene od dobavljača internet usluga i kliknite na [Connect
(Poveži se)] da biste uspostavili LAN vezu.
Sistemske operacije
hh Bežična mreža
1. Idite na [Start]
, kliknite na [Settings (Postavke)] i izaberite [Network and Internet
(Mreža i Internet)].
2. Iskočiće lista dostupnih WLAN veza. Odaberite vezu sa liste.
3. Da biste uspostavili novu vezu, izaberite [Network and Sharing Center (Centar za
mrežu i deljenje)].
4. Izaberite [Set up a new connection or network (Podešavanje nove veze ili mreže)].
5. Zatim odaberite [Manually connect to a wireless network (Ručno povezivanje sa
bežičnom mrežom)] i kliknite na [Next (Dalje)] da biste nastavili.
6. Unesite informacije za bežičnu mrežu koju nameravate da dodate i kliknite na [Next
(Dalje)] da biste nastavili.
7. Nova WLAN veza je napravljena.
3-9
Oporavak sistema (Windows 10
sistemom)
Ciljevi korišćenja funkcije oporavka sistema mogu da uključuju:
■■
■■
■■
■■
Vraćanje sistema na početni status podrazumevanih podešavanja proizvođača.
Kada dođe do nekih grešaka u operativnom sistemu koji se koristi.
Uticaj virusa na operativni sistem usled koga sistem ne može da radi normalno.
Kada želite da instalirate operativni sistem sa drugim ugrađenim jezicima.
Pre korišćenja funkcije oporavka sistema, napravite rezervnu kopiju važnih podataka
sačuvanih na sistemskom disku na druge uređaje za skladištenje.
Ukoliko sledeće rešenje ne uspe da oporavi vaš sistem, kontaktirajte ovlašćenog
lokalnog distributera ili servisni centar za dalju pomoć.
3-10
Sistemske operacije
Uspostavljanje početnih vrednosti računara
1. Idite na [Start]
, kliknite na [Settings (Postavke)] i izaberite [Update and security
(Ažuriranje i bezbednost)].
2. Izaberite [Recovery (Oporavak)] i kliknite na [Get started (Prvi koraci)] pod [Reset
this PC (Uspostavljanje početnih vrednosti računara)] da biste započeli oporavak
sistema.
3-11
3. Pojaviće se ekran [Choose an option (Izbor opcije)]. Odaberite [Keep my files (Zadrži
moje datoteke)] ili [Remove everything (Ukloni sve)].
Zadrži moje datoteke
Uspostavljanje
početnih vrednosti
računara
Uklanjanje svega
Samo disk jedinica
na kojoj je instaliran
Windows
Sve disk jedinice
Samo ukloni moje datoteke
Ukloni datoteke i očisti disk
jedinicu
Samo ukloni moje datoteke
Ukloni datoteke i očisti disk
jedinicu
hh Zadrži moje datoteke
1. Izaberite [Keep my files (Zadrži moje datoteke)].
2. Ekran [Your apps will be removed (Vaše aplikacije će biti uklonjenje)] će prikazati listu
aplikacija koje će morati ponovo da budu instalirane sa veba ili instalacionih diskova.
Kliknite na [Next (Dalje)] da biste nastavili.
3-12
3. Sledeći ekran će prikazati promene koje će biti načinjene tokom postupka. Kliknite na
[Reset (Resetuj)] da biste započeli resetovanje sistema.
Sistemske operacije
hh Uklanjanje svega
1. Izaberite [Remove everything (Ukloni sve)].
2. Ako imate više čvrstih diskova, pojaviće se ekran na kom treba da odaberete [Only
the drive where Windows is installed (Samo disk jedinica na kojoj je instaliran
Windows)] ili [All drives (Sve disk jedinice)].
3. Zatim izaberite [Just remove my files (Samo ukloni moje datoteke)] ili [Remove files
and clean the drive (Ukloni datoteke i očisti disk jedinicu)].
3-13
4. Sledeći ekran će prikazati promene koje će biti načinjene tokom postupka. Kliknite na
[Reset (Resetuj)] da biste započeli resetovanje sistema.
A
Rešavanje problema
Sistem se ne pokreće.
1. Proverite da li je sistem povezan sa strujnom utičnicom i da li je uključen.
2. Proverite da li su kabl za napajanje i drugi kablovi dobro povezani.
Kada uključim računar, pojavi se poruka „Operating System not found”
(Operativni sistem nije pronađen) i Windows se ne pokreće.
1. Proverite da li se u optičkoj disk jedinici nalazi CD/DVD disk koji nije sposoban
za podizanje sistema. Ukoliko se nalazi, uklonite CD/DVD disk i ponovo
pokrenite računar.
2. Proverite podešavanja prioriteta uređaja za podizanje sistema u okviru
podešavanja BIOS-a.
Sistem nije moguće isključiti.
Najbolji način za isključivanje računara je pomoću ikone Shut Down (Isključi)
u operativnom sistemu. Korišćenje drugih metoda, uključujući one navedene
u nastavku, može izazvati kvar podataka. Ukoliko postupak isključivanja ne
funkcioniše, odaberite neki od sledeća dva koraka:
A-2
1. Pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+Alt+Del, a zatim odaberite Shut Down
(Isključi).
2. Pritisnite i držite taster za napajanje dok se sistem ne isključi.
3. Izvucite kabl za napajanje iz sistema.
Mikrofon ne radi.
1. Ukoliko je u pitanju ugrađeni mikrofon, idite na Start > Control Panel (Kontrolna
tabla) > Sounds and Audio Devices (Zvučni i audio uređaji) > Audio (Zvuk) i
proverite da slučajno nije prigušen.
2. Ako koristite eksterni mikrofon, proverite da li je mikrofon priključen u priključak
za mikrofon.
Imam problema sa vezom sa Internetom.
1. Ukoliko imate problema sa povezivanjem sa svojim dobavljačem internet usluga
(ISP), proverite da li kod ISP-a postoje tehničke smetnje.
2. Proverite mrežne parametre i vezu i uverite se da je sistem pravilno konfigurisan
za pristup Itnernetu.
3. Na brzinu prenosa podataka putem bežične LAN mreže utiče daljina uređaja i
pristupnih tačaka, kao i to da li se između njih nalaze neke prepreke. Da biste
ostvarili maksimalnu brzinu prenosa podataka, odaberite pristupnu tačku koja je
najbliža vašem sistemu.
Rešavanje problema
Sistemski zvučnici ne rade.
1. Proverite postavku opšte jačine zvuka u audio mikseru.
2. Ako koristite aplikaciju koja poseduje sopstvenu kontrolu jačine zvuka, proverite
da li je zvuk prigušen.
3. Ako ste priključili audio kabl u priključak za slušalice, izvucite ga.
4. Ako sistem poseduje funkciju ekranskog prikaza, podesite jačinu zvuka putem
njega.
Ne mogu da reprodukujem CD/DVD pomoću sistemskog DVD-ROM
uređaja.
1. Uverite se da je nalepnica na CD/DVD disku okrenuta ka gore.
2. Ukoliko je za pokretanje CD/DVD diska potreban softver, uverite se da je taj
softver instaliran prema uputstvima u programu.
3. Ukoliko se prilikom reprodukcije DVD diska prikazuje upozorenje o kodu regiona,
moguće je da problem u tome što je DVD disk nekompatibilan sa DVD-ROM
uređajem u sistemu. Kôd regiona se nalazi na omotu diska.
4. Ako vidite sliku ali ne čujete zvuk, proverite podešavanja plejera. Takođe, uverite
se da zvučnici i opšta jačina zvuka nisu prigušeni u audio mikseru.
5. Proverite da li su upravljački programi pravilno instalirani. Kliknite na Start >
Control Panel (Kontrolna tabla) > System (Sistem) > Device Manager (Upravljač
uređajima).
6. Zaprljan ili izgreban disk može izazvati prestanak reagovanja sistema prilikom
čitanja diska. Ukoliko je potrebno, ponovo pokrenite računar, uklonite disk i
proverite da li je zaprljan ili izgreban.
7. Koristite softver za reprodukciju DVD diskova kao što je PowerDVD ili WinDVD
da biste reprodukovali DVD video.
Ležište mog DVD-ROM uređaja neće da se otvori.
1. Uverite se da je računar uključen.
2. Pritisnite taster za izbacivanje diska na DVD-ROM uređaju.
3. Ukoliko taster za izbacivanje diska ne funkcioniše, otvorite ležište umetanjem
oštrog, zašiljenog predmeta u rupicu koja se nalazi pored tastera za izbacivanje.
Sistemski monitor ne prikazuje sliku.
1. Proverite da li je sistem povezan sa strujnom utičnicom i da li je uključen.
2. Sistem je možda u stanju pripravnosti. Pritisnite bilo koji taster da biste aktivirali
ekran.
A-3
Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement