MSI GS70 Stealth Pro (6th Gen) (GTX 970M) LAPTOP מדריך למשתמש

Add to My manuals
56 Pages

advertisement

MSI GS70 Stealth Pro (6th Gen) (GTX 970M) LAPTOP מדריך למשתמש | Manualzz
‫מדריך למשתמש במחשב המחברת‬
‫‪G52-17751X9‬‬
‫הקדמה‬
‫‪1‬‬
‫תוכן‬
‫‪ .1‬הקדמה‪1-1.................................................................................................‬‬
‫הודעה בדבר זכויות יוצרים‪1-4....................................................................................................‬‬
‫סימנים מסחריים‪1-4..................................................................................................................‬‬
‫היסטורית גרסאות‪1-4...............................................................................................................‬‬
‫הצהרה ‪ FCC-B‬אודות הפרעת תדרי רדיו ‪1-5.............................................................................‬‬
‫תנאי ‪1-5..........................................................................................................................FCC‬‬
‫תאימות לתקן ‪1-5................................................................................................................CE‬‬
‫תקנות בנושא הסוללה‪1-6..........................................................................................................‬‬
‫הצהרת ‪1-6.................................................................................................................. WEEE‬‬
‫מידע על חומרים כימיים‪1-6........................................................................................................‬‬
‫שדרוג ואחריות ‪1-7...................................................................................................................‬‬
‫חלקי חילוף ‪1-7.........................................................................................................................‬‬
‫הוראות בטיחות‪1-8...................................................................................................................‬‬
‫מידע נוסף מ‪1-10............................................................................................................. MSI-‬‬
‫‪ .2‬מבוא‪2-1....................................................................................................‬‬
‫שליפה מהאריזה ‪2-2.................................................................................................................‬‬
‫סקירה כללית של המוצר ‪2-3......................................................................................................‬‬
‫מבט מלמעלה ‪ -‬פתוח‪2-3......................................................................................................‬‬
‫מבט קדמי ‪2-5......................................................................................................................‬‬
‫מבט צד ימין‪2-7....................................................................................................................‬‬
‫מבט צד שמאל‪2-8................................................................................................................‬‬
‫מבט תחתון ‪2-10..................................................................................................................‬‬
‫איך להשתמש במקלדת ‪2-11.....................................................................................................‬‬
‫מקש ‪2-11............................................................................................................Windows‬‬
‫מדריך למשתמש במחשב המחברת‬
‫מקשי הפעלה מהירה‪2-12.....................................................................................................‬‬
‫הפעלת‪/‬השבתת לוח המגע ‪2-13...........................................................................................‬‬
‫כניסה למצב שינה ‪2-13.........................................................................................................‬‬
‫החלפת מסך‪2-13.................................................................................................................‬‬
‫שימשו במספר צגים ‪2-13......................................................................................................‬‬
‫התאמת בהירות המסך‪2-14..................................................................................................‬‬
‫התאמת עוצמת הרמקולים ‪2-14.............................................................................................‬‬
‫התאמת הבהירות של תאורת המקלדת‪2-14...........................................................................‬‬
‫שימוש‪2-15......................................................................................................True Color :‬‬
‫וידאו‪ :‬כיצד להשתמש בלחצנים [‪2-15................................................................................]Fn‬‬
‫מפרט‪2-16...............................................................................................................................‬‬
‫‪1-2‬‬
‫‪ .3‬התחלה‪3-1.................................................................................................‬‬
‫השימוש הראשון במחשב המחברת‪3-2.......................................................................................‬‬
‫כיצד להשתמש במחשב המחברת בצורה נוחה‪3-3.......................................................................‬‬
‫כיצד לחסוך בצריכת החשמל‪3-4................................................................................................‬‬
‫מתאם מתח ‪3-4.......................................................................................................AC/DC‬‬
‫בחירה או התאמה אישית של תכנית צריכת חשמל ‪3-6.............................................................‬‬
‫יצירת תכנית צריכת חשמל אישית‪3-8.....................................................................................‬‬
‫כיצד להשתמש בלוח המגע ‪3-10...............................................................................................‬‬
‫מידע על ‪ HDD‬ו‪3-11.......................................................................................................SSD-‬‬
‫מידע על חריץ ‪3-11...................................................................................................M.2 SSD‬‬
‫כיצד להתחבר לאינטרנט‪3-12....................................................................................................‬‬
‫רשת אלחוטית ‪3-12..............................................................................................................‬‬
‫רשת קווית‪3-14....................................................................................................................‬‬
‫כיצד להגדיר חיבור באמצעות ‪3-19............................................................................ Bluetooth‬‬
‫הפעלת חיבור ‪3-19.............................................................................................. Bluetooth‬‬
‫כיצד לחבר התקנים חיצוניים‪3-23...............................................................................................‬‬
‫וידאו‪ :‬כיצד להשתמש בפונקציה ‪3-24................................................................................RAID‬‬
‫כיצד לבחור מצב אתחול ב‪3-25........................................................................................BIOS-‬‬
‫וידאו‪ :‬כיצד לשחזר את מערכת ההפעלה ‪ Windows 10‬במחשבי מחברת של ‪3-26................. MSI‬‬
‫וידאו‪ :‬שימוש ב‪3-27............................................................................MSI One Touch Install-‬‬
‫‪1-3‬‬
‫הקדמה‬
‫סוללה ‪3-4............................................................................................................................‬‬
‫כיצד להגדיר תכנית צריכת חשמל ב‪3-6.................................................................Windows 10-‬‬
‫הודעה בדבר זכויות יוצרים‬
‫החומר הכלול במסמך זה הינו רכושה הרוחני של ‪ .MICRO-STAR INTERNATIONAL‬אנו‬
‫נוקטים את מירב תשומת הלב בהכנתו של מסמך זה‪ ,‬אך יחדע אם זאת לא מספקים הבטחה‬
‫כלשהי בנוגע לנכונותה של תכולתו‪ .‬מוצרינו עוברים שיפור מתמיד ואנו שומרים את הזכות לבצע‬
‫שינויים ללא כל הודעה מוקדמת‪.‬‬
‫סימנים מסחריים‬
‫כל הסימנים המסחריים האחרים שייכים לבעליהם בהתאמה‪.‬‬
‫היסטורית גרסאות‬
‫◀ ◀גרסה‪2.0 :‬‬
‫◀ ◀תאריך‪2015 ,10 :‬‬
‫מדריך למשתמש במחשב המחברת‬
‫‪1-4‬‬
‫הצהרה ‪ FCC-B‬אודות הפרעת תדרי רדיו‬
‫◀ ◀כיוון מחדש או מיקום מחדש של אנטנת הקליטה‪.‬‬
‫◀ ◀הרחקת הציוד מהמקלט‪.‬‬
‫◀ ◀חיבור הציוד לשקע חשמל במעגל שונה מהמעגל שאליו מחובר המקלט‪.‬‬
‫הערה‬
‫◀ ◀כל שינוי שלא אושר במפורש על ידי הגוף האחראי לעמידה בהוראות החוק עלול לבטל את‬
‫הרשאת המשתמש להפעיל את הציוד‪.‬‬
‫◀ ◀יש להשתמש בכבלי ממשק ובכבלי חשמל מסוככים‪ ,‬אם קיימים‪ ,‬כדי לעמוד בדרישות פליטת הקרינה‪.‬‬
‫תנאי ‪FCC‬‬
‫מכשיר זה עומד בדרישות סעיף ‪ 15‬של ‪ .FCC‬ההפעלה הנה בכפוף לשני תנאים כדלקמן‪:‬‬
‫◀ ◀התקן זה לא יגרום להפרעות מזיקות‪.‬‬
‫◀ ◀על ההתקן לקבל כל הפרעה שתתקבל‪ ,‬כולל הפרעה שעלולה לגרום לפעולה לא רצויה‪.‬‬
‫תאימות לתקן ‪CE‬‬
‫התקן זה תואם לדרישות הבטיחות ולתנאים רלבנטיים נוספים שנקבעו‬
‫בהנחיה האירופאית‪.‬‬
‫‪1-5‬‬
‫הקדמה‬
‫הציוד נבדק ונמצא עומד בתנאים למכשיר דיגיטלי מסוג ‪ ,Class B‬בהתאם לסעיף ‪ 15‬בתקנות ‪.FCC‬‬
‫מגבלות אלה נועדו לספק הגנה סבירה נגד הפרעה מזיקה במקום מגורים‪ .‬הציוד מחולל אנרגיה בתדר‬
‫רדיו‪ ,‬משתמש בה ופולט אותה‪ .‬אם ההתקנה והשימוש בו אינם לפי הוראות אלה‪ ,‬הציוד עלול לגרום‬
‫להפרעה מזיקה לתקשורת רדיו‪ .‬אולם אין אחריות לכך שלא תחול הפרעה במתקן מסוים‪ .‬אם ציוד זה‬
‫גורם להפרעה מזיקה לשידורי רדיו או טלוויזיה‪ ,‬אותה ניתן לקבוע על ידי כיבוי הציוד והפעלתו‪ ,‬מומלץ‬
‫שהמשתמש יתקן את ההפרעה באמצעות אחת או יותר מהדרכים הבאות‪:‬‬
‫תקנות בנושא הסוללה‬
‫האיחוד האירופי‪ :‬אין להשליך את הסוללות‪ ,‬מארז הסוללות ואת הרכיבים‬
‫החשמליים כחלק מחלק מהפסולת הביתית הלא ממוינת‪ .‬יש להשתמש‬
‫במערכת איסוף ציבורית כדי להחזיר‪ ,‬למחר ולטפל ברכיבים הללו בהתאם‬
‫לתקנות המקומיות‪.‬‬
‫טאיוואן‪ :‬כדי להגן על הסביבה‪ ,‬את הסוללות יש לאסוף בנפרד למחזור או‬
‫להשליך למיכל איסוף מיוחד‪.‬‬
‫‪廢電池請回收‬‬
‫קליפורניה‪ ,‬ארה"ב‪ :‬סוללות כפתור עלולות להכיל פרכלורט ובמדינת קליפורניה יש להשליכן‬
‫לפסולת או למחזר אותן באופן מיוחד‪.‬‬
‫למידע נוסף‪http://www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate/ :‬‬
‫הצהרת ‪WEEE‬‬
‫האיחוד האירופי‪ :‬בכפוף להנחיית האיחוד האירופי ("‪ )"EU‬בנוגע לציוד‬
‫חשמלי ואלקטרוני‪ ,‬דירקטיבה ‪ ,EC/2002/96‬אשר בתוקף מה‪-‬‏‪ 13‬באוגוסט‬
‫‪ ,2005‬אין להשליך מוצרים המוגדרים "ציוד חשמלי ואלקטרוני" לפח האשפה‬
‫העירוני‪ .‬יצרנים של ציוד אלקטרוני‪ ,‬כפי שמוגדר בדירקטיבה זאת‪ ,‬מחויבים‬
‫לקבל בחזרה מוצרים מסוג זה בסיום חיי המוצר‪.‬‬
‫מידע על חומרים כימיים‬
‫מדריך למשתמש במחשב המחברת‬
‫בהתאם לתקנות החומרים הכימיים כגון ‪( EU REACH Regulation‬תקנה ‪ 1907/2006‬של‬
‫הפרלמנט האירופי ומועצת אירופה)‪ MSI ,‬מספקת מידע על החומרים הכימיים המרכיבים את‬
‫המוצרים שלה‪ .‬את המידע ניתן למצוא בכתובת‪:‬‬
‫‪http://www.msi.com/html/popup/csr/evmtprtt_pcm.html‬‬
‫‪1-6‬‬
‫שדרוג ואחריות‬
‫לתשומת לבך‪ ,‬ניתן לשדרג או להחליף את חלק מהרכיבים המותקנים מראש במוצר‪ ,‬כגון כרטיסי‬
‫הזיכרון‪ ,‬הכוננים הקשיחים ‪,HDD‬‏‪ SSD‬או ‪ ODD‬וכרטיס הרשת האלחוטי המשולב ‪Bluetooth/‬‬
‫‪ ,Wi-Fi‬בהתאם לרצון המשתמש ולדגם שנרכש‪.‬‬
‫חלקי חילוף‬
‫חלקי החילוף (או חלקים תואמים) עבור המוצר אותו רכש המשתמש במדינות או אזורים מסוימים‬
‫יתמכו על ידי היצרן עד לתקופה של ‪ 5‬שנים מהיום בו הופסקה תמיכת היצרן במוצר‪ .‬לפרטים אודות‬
‫רכישה של חלקי חילוף‪ ,‬צור קשר עם היצרן בכתובת ‪.http://www.msi.com/support/‬‬
‫‪1-7‬‬
‫הקדמה‬
‫לקבלת מידע נוסף אודות המוצר שאינו כלול במדריך למשתמש‪ ,‬אנא פנה למפיץ המקומי באזורך‪.‬‬
‫משתמשים שאינם יודעים מהו המיקום הנכון של הרכיבים או מהו התהליך הנכון לפירוק והרכבת‬
‫הרכיבים אינם רשאים לנסות לשדרג או להחליף רכיבים במוצר‪ ,‬כדי לא לגרום נזק למוצר‪ .‬לקבלת‬
‫שירות‪ ,‬מומלץ לפנות למשווק מורשה או מעבדת שירות‪.‬‬
‫הוראות בטיחות‬
‫קרא בעיון את ההוראות הבאות והקפד לציית להן באופן מלא‪ .‬יש לציית לכל‬
‫האזהרות שמופיעות על הציוד או במדריך למשתמש‪.‬‬
‫יש לשמור על מחשב המחברת הרחק מלחות וטמפרטורות גבוהות‪.‬‬
‫הנח את מחשב המחברת על משטח יציב לפני שתתחיל בהתקנה‪.‬‬
‫אין לכסות את פתחי האוורור של מחשב המחברת כדי למנוע ממנו להתחמם‪.‬‬
‫•אל תשאיר את מחשב המחברת בסביבה לא ממוזגת‪ .‬הקפד לאחסן את‬
‫הציוד במקום שבו הטמפרטורה לא עולה על ‪ 60‎ºC‎‬או יורדת מתחת‬
‫ל‪ ,‎0ºC-‬אחרת עלול להיגרם נזק למחשב המחברת‪.‬‬
‫•יש להשתמש במחשב המחברת הזה בסביבה שבה הטמפרטורה לא עולה על ‪.‎35ºC‬‬
‫נתב את כבל החשמל כך שלא ידרכו עליו‪ .‬אל תניח דבר על כבל החשמל‪.‬‬
‫מדריך למשתמש במחשב המחברת‬
‫הרחק עצמים ומכשירים מגנטיים או חשמליים חזקים ממחשב המחברת‪.‬‬
‫שפיכת נוזלים על מחשב המחברת עלולה לגרום לנזק בציוד או להתחשמלות‪.‬‬
‫‪1-8‬‬
‫אם מתרחש אחד מהמצבים הבאים‪ ,‬הבא את הציוד לבדיקה אצל איש שירות‪:‬‬
‫המאפיינים הידידותיים לסביבה של המוצר‬
‫•צריכת אנרגיה נמוכה בזמן פעילות ובמצב המתנה‪.‬‬
‫•שימוש מוגבל בחומרים שמזיקים לסביבה ולבריאות‪.‬‬
‫•קל לפירוק ומחזור‪.‬‬
‫•שימוש מופחת במשאבים טבעיים באמצעות עידוד המחזור‪.‬‬
‫•אורך חיים ארוך יותר הודות לאפשרויות שדרוג קלות‪.‬‬
‫•צמצום כמות הפסולת המצוקה באמצעות מדיניות החזרת מוצר‪.‬‬
‫מדיניות סביבתית‬
‫•מוצר זה תוכנן כדי לאפשר מחזור ושימוש חוזר בחלקים‪ ,‬ואין להשליכו לפסולת‪.‬‬
‫•בסיום חיי המוצר‪ ,‬על המשתמשים ליצור קשר עם נקודת איסוף מורשית‬
‫באזורם לצורך מחזור המוצר‪.‬‬
‫•פרטי משווק באזורך ופרטים נוספים בנוגע למחזור ניתן למצוא באתר‬
‫האינטרנט של ‪.MSI‬‬
‫•לקבלת מידע בנושאי סילוק של מוצרי ‪ ,MSI‬החזרתם‪ ,‬מחזורם ופירוקם‪ ,‬צור‬
‫עמנו קשר בכתובת הדוא"ל ‪[email protected]‬‬
‫‪1-9‬‬
‫הקדמה‬
‫•כבל החשמל או התקע ניזוק‪.‬‬
‫•חדר נוזל למוצר‪.‬‬
‫•המוצר נחשף ללחות‪.‬‬
‫•המוצר אינו פועל בצורה תקינה או שאינך מצליח להפעיל אותו בהתאם‬
‫להוראות שבמדריך למשתמש‪.‬‬
‫•המוצר נפל וניזוק‪.‬‬
‫•על המוצר ישנם סימנים ברורים של שבירה‪.‬‬
‫מידע נוסף מ‪MSI-‬‬
‫למידע נוסף על התכונות הבלעדיות של כל דגמי מחשבי המחברת של ‪ ,MSI‬בקר באתר‪:‬‬
‫‪ http://www.msi.com‬ובכתובת ‪https://www.youtube.com/user/MSI‬‬
‫בלעדי במחשבי המחברת ‪ - MSI GAMING‬מנוע ‪ SteelSeries‬למשחקים‬
‫ל‪ MSI-‬יש שיתוף פעולה עם חברת ‪ SteelSeries‬לפיתוח מנוע‬
‫משחקים בלעדי של ‪ SteelSeries‬למחשבי המחברת‪SteelSeries .‬‬
‫‪ Engine‬הינו מקבץ היישומים המשלבים פונקציות שכיחות לגיימרים‬
‫בניהול מרובה התקנים‪.‬‬
‫מחשבי המחברת ‪ MSI GAMING‬הם הראשונים מסוגם שמיועדים‬
‫למשחקים וכוללים את היישום לשידור חי ‪!XSplit Gamecaster‬‬
‫מחשבי המחברת למשחקים של ‪ MSI‬כוללים את ‪XSplit‬‬
‫‪ ,Gamecaster‬הפתרון הקל ביותר לשידור חי והקלטה עבור גיימרים‪.‬‬
‫עיין במדריך הבסיסי של ‪.XSplit Gamecaster‬‬
‫חוויית שמע איכותית של ‪ Dynaudio‬במחשבי המחברת ‪MSI‬‬
‫‪Gaming‬‬
‫‪ MSI‬חברה ל‪ ,Dynaudio-‬המומחית הדנית לקול‪ ,‬כדי להעניק חווית‬
‫שמע איכותית במיוחד במחשבי המחברת שמיועדים למשחקים‪.‬‬
‫צבע את החיים בצבעים חדשים עם טכנולוגיית ‪True Color‬‬
‫מדריך למשתמש במחשב המחברת‬
‫‪ MSI‬חברה אל ‪ Portrait Displays, Inc‬כדי לפתח מסך מדויק יותר‪.‬‬
‫השלך סוללות משומשות בהתאם להוראות היצרן‪.‬‬
‫‪1-10‬‬
‫מבוא‬
‫‪2‬‬
‫מדריך למשתמש במחשב המחברת‬
‫אנו מודים לך שהצטרפת לקבוצת המשתמשים במחשב המחברת האיכותי הזה‪ .‬אנו סמוכים‬
‫ובטוחים שתיהנה מחוויה מהנה ומקצועית בשימוש בו‪ .‬מחשב מחברת זה עבר בדיקות מקיפות‬
‫וממשיך לשמר את המוניטין שלנו כחברה מהימנה ומובילה המספקת לכלל הלקוחות מוצרים‬
‫נהדרים‪.‬‬
‫שליפה מהאריזה‬
‫תחילה‪ ,‬הוצא את הפריטים מקרטון המשלוח ובדוק אותם היטב‪ .‬אם פריט כלשהו ניזוק או חסר‪ ,‬צור‬
‫קשר בהקדם עם המשווק המקומי‪ .‬כמו כן‪ ,‬שמור את הקופסה ואת חומרי האריזה למקרה שתרצה‬
‫לשלוח את היחידה בעתיד‪ .‬האריזה מכילה את הפריטים הבאים‪:‬‬
‫‪e e‬מחשב מחברת‬
‫‪e e‬מדריך התחלה מהיר‬
‫‪e e‬מתאם מתח ‪ AC/DC‬וכבל חשמל‬
‫‪e e‬תיק נשיאה אופציונלי‬
‫‪e e‬דיסק ההתקנה הראשי מכיל את הגרסה המלאה של המדריך למשתמש‪ ,‬מנהלי התקנים‪ ,‬כלי‬
‫עזר ועוד‪.‬‬
‫מדריך למשתמש במחשב המחברת‬
‫‪2-2‬‬
‫סקירה כללית של המוצר‬
‫סעיף זה כולל את תיאור ההיבטים הבסיסיים של מחשב המחברת‪ .‬בעזרת המידע שבפרק תוכל‬
‫ללמוד יותר על מבנה מחשב המחברת לפני שתשתמש בו‪ .‬התרשימים המוצגים כאן הינם לעיון‬
‫בלבד‪.‬‬
‫תרשים תצוגת המחשב הפתוח מלמעלה מציג את אזור התפעול הראשי של מחשב המחברת‪.‬‬
‫‬
‫‪2-3‬‬
‫מבוא‬
‫מבט מלמעלה ‪ -‬פתוח‬
‫‪1 .1‬מצלמת רשת‪/‬מחוון מצלמת רשת‪/‬מיקרופון פנימי‬
‫•ניתן להשתמש במצלמת הרשת המובנית הזו כדי לצלם תמונות וסרטונים‪ ,‬לערוך שיחות‬
‫וידאו וכו'‪.‬‬
‫•מחוון המצלמה שממוקם ליד המצלמה עצמה‪ ,‬מאיר כאשר המצלמה פעילה; הנורית תכבה‬
‫כאשר המצלמה אינה בשימוש‪.‬‬
‫•זהו מיקרופון מובנה הפועל כמו מיקרופון רגיל‪.‬‬
‫‪2 .2‬לחצן ‪ /‬נורית הפעלה ‪ /‬נורית מצב ‪GPU‬‬
‫לחצן הפעלה‬
‫•השתמש בלחצן זה כדי להדליק ולכבות את מחשב המחברת‪.‬‬
‫•השתמש בלחצן זה כדי להעיר את מחשב המחברת ממצב‬
‫השינה‪.‬‬
‫נורית הפעלה ‪ /‬נורית מצב ‪GPU‬‬
‫מתח‬
‫•דולקת בצבע לבן כאשר המחשב דולק וכאשר נבחר מצב ‪UMA‬‬
‫‪.GPU‬‬
‫•כאשר המצב האופציונלי ‪ GPU‬דיסקרטי נבחר הנורה מוארת‬
‫בכתום‪.‬‬
‫•הנורה נכבית עם כיבוי הפונקציה‪.‬‬
‫‪3 .3‬פד מגע‬
‫זהו התקן ההצבעה של מחשב המחברת‪.‬‬
‫‪4 .4‬מקלדת‬
‫המקלדת המובנית כוללת את כל הפונקציות שישנן במקלדת מלאה‪ .‬למידע נוסף‪ ,‬עיין בחלק‬
‫כיצד להשתמש במקלדת‪.‬‬
‫מדריך למשתמש במחשב המחברת‬
‫‪2-4‬‬
‫מבט קדמי‬
‫מבוא‬
‫‪1 .1‬נורות חיווי‬
‫מצב סוללה‬
‫•מחוון זה דולק כאשר הסוללה נטענת‪.‬‬
‫•אם ישנה תקלה בסוללה‪ ,‬המחוון מהבהב ללא הפסקה‪.‬‬
‫•לרכישת סוללה חדשה או החלפת הסוללה מומלץ לפנות אל‬
‫משווק מורשה או מעבדת שירות ולקבל סוללה המומלצת על ידי‬
‫היצרן‪.‬‬
‫•מחוון הסוללה יכבה כאשר הסוללה טעונה לגמרי או בניתוק של‬
‫מתאם ‪ AC/DC‬המתח‪.‬‬
‫רשת ‪ LAN‬אלחוטית (‪)WiFi‬‬
‫רשת אלחוטית‬
‫(‪)WiFi‬‬
‫•מחוון זה דולק כאשר הפונקציה רשת אלחוטית (‪ )Wi-Fi‬פועלת‪.‬‬
‫•מחוון זה כבה כאשר הפונקציה כבויה‪.‬‬
‫‪Bluetooth‬‬
‫•מחוון ה‪ Bluetooth-‬דולק בלבן כאשר הפונקציה ‪Bluetooth‬‬
‫פועלת‪.‬‬
‫•מחוון ה‪ LED-‬כבה כאשר פונקציה זאת אינה זמינה‬
‫‪Caps Lock‬‬
‫מחוון זה דולק כאשר הפונקציה ‪ Caps Lock‬פועלת‪.‬‬
‫‪Num Lock‬‬
‫מחוון זה דולק כאשר הפונקציה ‪ Num Lock‬פועלת‪.‬‬
‫‪2-5‬‬
‫מחוון פעילות כונן‬
‫מחוון זה מהבהב כאשר המערכת משתמשת בכוננים הקשיחים‬
‫הפנימיים‪.‬‬
‫מצב שינה‬
‫•מחוון זה מהבהב כאשר המערכת נמצאת במצב שינה‪.‬‬
‫•הנורית כבויה כאשר המחשב כבוי‪.‬‬
‫מדריך למשתמש במחשב המחברת‬
‫‪2-6‬‬
‫מבט צד ימין‬
‫מבוא‬
‫‬
‫‪1 .1‬חור לאיפוס הסוללה‬
‫אם המחשב תקוע‪ ,‬ניתן להכניס אטב מתכת ישר לחור ולאפס את המחשב‪.‬‬
‫הערה‪ :‬לאחר איפוס המחשב‪ ,‬חבר ראשית את כבל החשמל לפני ההפעלה הראשונה של‬
‫המחשב‪.‬‬
‫‪2 .2‬קורא כרטיסים‬
‫קורא הכרטיסים המובנה תומך בסוגים שונים של כרטיסי זיכרון‪ .‬למידע נוסף‪ ,‬עיין במפרטים‪.‬‬
‫‪3 .3‬מנעול ‪Kensington‬‬
‫מחשב המחברת הזה כולל חריץ למנעול ‪ ,Kensington‬המאפשר למשתמשים לקשור את‬
‫המחשב למקומו‪.‬‬
‫‪4 .4‬מחבר ‪USB 3.0‬‬
‫‪,USB 3.0‬‏חיבור ‪ ,SuperSpeed USB‬מציע את מהירויות התקשורת הגבוהות ביותר לחיבור‬
‫של התקנים שונים‪ ,‬כגון התקני אחסון‪ ,‬כוננים קשיחים או מצלמות וידאו‪ ,‬ומעניק יתרונות רבים‬
‫הקשורים להעברת נתונים מהירה‪.‬‬
‫‪5 .5‬מחבר מתח‬
‫יש לחבר מחבר זה למתאם ה‪ AC/DC -‬לאספקת החשמל למחשב המחברת‪.‬‬
‫‪6 .6‬מאוורר‬
‫המאוורר מקרר את המערכת‪ .‬אל תחסום את פתח האוורור כדי לאפשר אוורור מתאים‪.‬‬
‫‪2-7‬‬
‫מבט צד שמאל‬
‫‬
‫‪1 .1‬מאוורר‬
‫המאוורר מקרר את המערכת‪ .‬אל תחסום את פתח האוורור כדי לאפשר אוורור מתאים‪.‬‬
‫‪ 2 .2‬חיבור ‪HDMI‬‬
‫טכנולוגיית ‪( HDMI‬‏‪ )High-Definition Multimedia Interface‬היא הממשק המוביל והתקן‬
‫בפועל לחיבור בין ציוד ‪ HD‬ו‪.Ultra HD-‬‬
‫‪3 .3‬יציאת ‪ / USB 3.1‬יציאת ‪Super Charger USB‬‬
‫חיבור ‪ ,USB 3.1‬הנקר גם‏חיבור ‪ ,SuperSpeed+ USB‬כולל את מהירויות התקשורת‬
‫הגבוהות ביותר לחיבור של התקנים שונים‪ ,‬כגון התקני אחסון‪ ,‬דיסקים קשיחים או מצלמות‬
‫וידאו‪ ,‬וכן יתרונות רבים מלבד העברת נתונים מהירה‪.‬‬
‫היציאה ‪ Super Charger USB‬מאפשרת טעינה מהירה של מכשירי ‪ Apple‬כשמחשב‬
‫המחברת כבוי‪.‬‬
‫‪4 .4‬מחבר ‪RJ-45‬‬
‫מחבר זה משמש לחיבור כבל ‪ LAN‬לחיבור רשת‪.‬‬
‫מדריך למשתמש במחשב המחברת‬
‫‪Mini-DisplayPort5 .5‬‬
‫יציאת ‪ Mini-DisplayPort‬היא גרסה מוקטנת של יציאת ‪ .DisplayPort‬בעזרת המתאם הנכון‪,‬‬
‫ניתן להשתמש ב‪ Mini-DisplayPort-‬למסכים עם ממשק ‪,VGA‬‏‪ DVI‬או ‪.HDMI‬‬
‫‪2-8‬‬
‫‪6 .6‬מחברי יציאת שמע‬
‫יציאת אוזניות‪S/PDIF-out /‬‬
‫‪Line In‬‬
‫מיועדת לחיבור של התקן שמע חיצוני‪.‬‬
‫מיקרופון‬
‫מיועדת לחיבור של מיקרופון חיצוני‪.‬‬
‫‪2-9‬‬
‫מבוא‬
‫•יציאה לרמקולים או לאוזניות‪.‬‬
‫•מחבר ה‪ S/PDIF-‬מסופק להעברת אודיו דיגיטאלי אל רמקולים‬
‫חיצוניים על גבי כבר סיב אופטי‪.‬‬
‫מבט תחתון‬
‫‪1 .1‬מאוורר‬
‫המאוורר מקרר את המערכת‪ .‬אל תחסום את פתח האוורור כדי לאפשר אוורור מתאים‪.‬‬
‫‪2 .2‬וופר‬
‫הסאבוופר מייצר תדרים נמוכים‪.‬‬
‫מדריך למשתמש במחשב המחברת‬
‫‪2-10‬‬
‫איך להשתמש במקלדת‬
‫מחשב מחברת זה כולל מקלדת מלאה‪ .‬כדי שתוכל ליהנות ממלוא הפונקציות של המקלדת‪ ,‬עליך‬
‫להתקין את היישום ‪ SCM‬במערכת ההפעלה לפני השימוש במקשי הפונקציה של המקלדת‪.‬‬
‫מבוא‬
‫מקש ‪Windows‬‬
‫במקלדת ישנו מקש הנושא את סמל ‪ Windows‬אשר מבצע פעולות‬
‫ספציפיות למערכת ההפעלה ‪ ,Windows‬כגון פתיחת תפריט ההתחלה‬
‫והצגת תפריט הקיצור‪.‬‬
‫‪2-11‬‬
‫מקשי הפעלה מהירה‬
‫לחץ על השילובים של מקשי הפונקציות [‪ ]Fn‬שבמקלדת כדי להפעיל יישומים או כלים מסוימים‪.‬‬
‫בעזרת המקשים האלה‪ ,‬המשתמשים יוכלו לבצע את עבודתם בצורה יעילה יותר‪.‬‬
‫‪+‬‬
‫‪Dragon‬‬
‫‪Gaming Center‬‬
‫או‬
‫היישום שהוגדר‬
‫על ידי המשתמש‬
‫(אופציונלי)‬
‫‪+‬‬
‫‪ECO Engine‬‬
‫(מנוע ‪)ECO‬‬
‫(חיסכון בצריכת‬
‫חשמל)‬
‫‪+‬‬
‫מצלמת אינטרנט‬
‫‪+‬‬
‫שינוי‬
‫מדריך למשתמש במחשב המחברת‬
‫‪+‬‬
‫מצב טיסה‬
‫•אם היישום ‪ Dragon Gaming Center‬מותקן מראש‪ ,‬לחץ על‬
‫המקשים ‪ Fn‬ו‪ F4-‬כדי לפתוח יישום ספציפי‪ .‬אם לא מגדירים את‬
‫הלחצן הזה‪ ,‬לחיצה על המקשים ‪ Fn‬ו‪ F4-‬תפתח את הכרטיסייה‬
‫[‪.]Instant Play: Play Key Setting‬‬
‫•עם זאת‪ ,‬אם ‪ Dragon Gaming Center‬לא מותקן או מוסר‪,‬‬
‫השתמש במקשים ‪ Fn‬ו‪ F4-‬ביחד כדי להפעיל את היישום שהוגדר‬
‫על ידי המשתמש‪.‬‬
‫•לחץ על ‪ Fn‬ו‪ F5-‬מספר פעמים כדי להחליף בין המצבים השונים‬
‫של חיסכון בצריכת החשמל של ‪ ECO Engine‬או כדי לכבות את‬
‫הפונקציה הזו‪.‬‬
‫•לחץ על המקשים ‪ Fn‬ו‪ F6-‬כדי להפעיל את הפונקציה מצלמת רשת‪.‬‬
‫לחץ שוב כדי לכבות את התכונה‪.‬‬
‫•כברירת מחדל‪ ,‬מצלמת הרשת כבויה‪.‬‬
‫•לחץ על המקשים ‪ Fn‬ו‪ F7-‬כדי לעבור בין המצבים ‪Sport /‬‬
‫‪ Comfort / Green‬ולשנות את הביצועים‪.‬‬
‫•הפונקציה הזו פעילה רק כאשר ספק הכוח מחובר‪ .‬הגדרת ברירת‬
‫המחדל היא מצב ‪.Sport‬‬
‫•לחץ על המקשים ‪ Fn‬ו‪ F10-‬כדי להפעיל או לכבות את מצב טיסה‪.‬‬
‫‪2-12‬‬
‫הפעלת‪/‬השבתת לוח המגע‬
‫‪+‬‬
‫מאפשר או מבטל את תכונת פד המגע‪( .‬אופציונלי)‬
‫מבוא‬
‫כניסה למצב שינה‬
‫‪+‬‬
‫מעביר את המחשב למצב שינה (כתלות בתצורת המערכת)‪ .‬לחץ על‬
‫לחצן ההפעלה כדי להעיר את מחשב המחברת ממצב שינה‪.‬‬
‫החלפת מסך‬
‫‪+‬‬
‫מחליף מצבי תצוגה בין צג ‪ ,LCD‬צג חיצוני או שניהם‪.‬‬
‫שימשו במספר צגים‬
‫ניתן לחבר למחשב המחברת מסך נוסף‪ .‬במקרה כזה המערכת תזהה‬
‫אוטומטית את המסך החיצוני שמחובר‪ .‬ניתן גם להתאים אישית את‬
‫הגדרות התצוגה‪.‬‬
‫‪+‬‬
‫•חבר את המסך למחשב המחברת‪.‬‬
‫•לחץ והחזק את המקש ‪ Windows‬ולאחר מכן לחץ על המקש [‪]P‬‬
‫כדי לפתוח את [‪( ]Project‬פרויקט)‪.‬‬
‫•ניתן לבחור כיצד התצוגה תוקרן במסך השני‪ ,‬מבין האפשרויות‬
‫הבאות‪ :‬מסך המחשב בלבד‪ ,‬מסך כפול‪ ,‬מסך מורחב ומסך שני‬
‫בלבד‪.‬‬
‫‪2-13‬‬
‫התאמת בהירות המסך‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫מגביר את בהירות צג ה‪.LCD-‬‬
‫מחליש את בהירות צג ה‪.LCD-‬‬
‫התאמת עוצמת הרמקולים‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫מגביר את עוצמת הקול של הרמקול המובנה‪.‬‬
‫מנמיך את עוצמת הקול של הרמקול המובנה‪.‬‬
‫משתיק את הרמקולים המובנים‪.‬‬
‫התאמת הבהירות של תאורת המקלדת‬
‫מדריך למשתמש במחשב המחברת‬
‫‪+‬‬
‫הגברת הבהירות של תאורת המקלדת‪.‬‬
‫החלשת הבהירות של תאורת המקלדת‪.‬‬
‫‪+‬‬
‫‪2-14‬‬
‫שימוש‪True Color :‬‬
‫ייתכן שמחשב מחברת זה הגיע עם היישום ‪ .True Color‬בעזרת יישום זה‪ ,‬המשתמש יכול לבחור‬
‫הגדרות צבעים שונות לקבלת חוויית הצפייה המיטבית‪.‬‬
‫לקבלת הנחיות‪ ,‬עיין במדריך יישומי התוכנה של מחשב המחברת‪.‬‬
‫‪+‬‬
‫‪True Color‬‬
‫אפשרויות בחירה‬
‫•לחץ והחזק את המקש ‪ Fn‬ואז לחץ על ‪ A‬כדי לעבור בין מצבי תצוגה‬
‫שונים‪.‬‬
‫וידאו‪ :‬כיצד להשתמש בלחצנים [‪]Fn‬‬
‫צפה בסרטון ההדרכה בכתובת‪https://www.youtube.com/watch?v=u2EGE1rzfrQ :‬‬
‫‪YouTube‬‬
‫‪Youku‬‬
‫‪2-15‬‬
‫מבוא‬
‫‪+‬‬
‫‪True Color‬‬
‫•לחץ והחזק את המקש ‪ Fn‬ואז לחץ על ‪Z‬כדי לפתוח את היישום‬
‫‪.True Color‬‬
‫מפרט‬
‫המפרטים המופיעים כאן מובאים להמחשה בלבד ועשויים להשתנות ללא הודעה מראש‪ .‬המפרט‬
‫משתנה בין ארצות ואזורים שונים‪.‬‬
‫לקבלת המפרט המדויק של המוצר שרכשת‪ ,‬בקר באתר הרשמי של ‪ MSI‬בכתובת ‪www.msi.com‬‬
‫או פנה למשווק המורשה‪.‬‬
‫מאפיינים פיזיים‬
‫מידות‬
‫‪( 418.5‬ר) * ‪( 287‬ע) * ‪( 21.8‬ג) מ"מ‬
‫משקל‬
‫‪ 2.6‬ק"ג עם הסוללה‬
‫מעבד‬
‫אריזה‬
‫‪FCBGA‬‬
‫סוג המעבד‬
‫מעבד נייד ‪Intel® Quad/ Dual Core‬‬
‫מטמון ‪L3‬‬
‫עד ‪MB‬‏‪( 8‬במעבד)‬
‫מפרט השבבים‬
‫רכזת שליטה בפלטפורמה ‪Intel PCH-H‬‬
‫®‬
‫זיכרון‬
‫טכנולוגיה‬
‫‪DDR4 2133MHz‬‬
‫זיכרון‬
‫‪ 2‬‏‪x‬‏חריצי ‪SO-DIMM‬‬
‫מקסימום‬
‫עד ‪‎32GB‬‬
‫מתח‬
‫מדריך למשתמש במחשב המחברת‬
‫מתאם מתח ‪AC/DC‬‬
‫‪150W, 19.5V‬‬
‫מקור‪V 50~60Hz 100~240V :‬‬
‫הספק‪:‬‬
‫סוג סוללה‬
‫‪ 6‬תאים‬
‫סוללת שעון (‪)RTC‬‬
‫כן‬
‫‪7.7A‬‬
‫‪2-16‬‬
‫‪19.5V‬‬
‫אחסון‬
‫גודל התקן של הכונן‬
‫הקשיח‬
‫כונן קשיח בגודל ‪ 2.5‬אינץ'‬
‫‪SSD‬‬
‫‪ M.2 SATA & PCI-e (NVMe)‎‬משולב‬
‫מבוא‬
‫חיבורי קלט‪/‬פלט‬
‫‪USB‬‬
‫‪( x 2‬גרסה ‪)3.1‬‬
‫‪( x 2‬גרסה ‪)3.0‬‬
‫כניסת מיקרופון‬
‫‪x1‬‬
‫יציאת אוזניות‬
‫‪( x 1‬תומך ‪)S/PDIF-Out‬‬
‫‪RJ45‬‬
‫‪x1‬‬
‫‪HDMI‬‬
‫‪( x 1‬‏‪)v1.4‬‬
‫‪Mini-DisplayPort‬‬
‫‪( x 1‬‏‪)v1.2‬‬
‫קורא כרטיסים‬
‫‪(SD4.0/ SD/ MMC)‎x 1‬‬
‫חיבור תקשורת‬
‫רשת קווית‬
‫נתמך‬
‫רשת אלחוטית‬
‫נתמך‬
‫‪Bluetooth‬‬
‫נתמך‬
‫תצוגה‬
‫סוג צג‬
‫(אופציונאלי)‬
‫‪‎17.3" FHD‬‬
‫‪ DisplayPort™‎(eDP™)‎‬משולב‬
‫תצוגת ‪4K‬‬
‫וידאו‬
‫גרפיקה‬
‫כרטיס מסך דיסקרטי ®‪NVIDIA® GeForce‬עם ®‪NVIDIA‬‬
‫™‪Optimus‬‬
‫‪VRAM‬‬
‫‪ ,GDDR5‬מבוסס על מבנה ה‪GPU-‬‬
‫‪2-17‬‬
‫מצלמת אינטרנט‬
‫מסוג ‪Full HD‬‬
‫‪30fps@1080p‬‬
‫שמע‬
‫רמקול פנימי‬
‫‪ 4‬רמקולים ‪ 1 +‬וופר‬
‫מדריך למשתמש במחשב המחברת‬
‫‪2-18‬‬
‫התחלה‬
‫‪3‬‬
‫מדריך למשתמש במחשב המחברת‬
‫השימוש הראשון במחשב המחברת‬
‫אם זהו השימוש הראשון שלך במחשב המחברת‪ ,‬אנחנו ממליצים לעקוב אחרי התרשימים הבאים‬
‫כדי להתחיל להשתמש במחשב המחברת‪ .‬שים לב‪ :‬התרשימים המוצגים הם להמחשה בלבד‪.‬‬
‫מדריך למשתמש במחשב המחברת‬
‫‬
‫‪3-2‬‬
‫כיצד להשתמש במחשב המחברת בצורה נוחה‬
‫אם אינך מנוסה בשימוש במחשב מחברת‪ ,‬קרא את ההוראות הבאות כדי לשמור על כללי הבטיחות‪,‬‬
‫וכדי שתוכל להפעיל את המחשב בצורה נוחה‪.‬‬
‫◀ ◀חשוב לשמור על תאורה טובה באזור העבודה‪.‬‬
‫◀ ◀התאם את משענת הגב כך שתתמוך בגב התחתון שלך בזמן שאתה יושב זקוף‪.‬‬
‫◀ ◀הנח את הרגליים על הרצפה כשהברכיים מכופפות ב‪ 90-‬מעלות‪.‬‬
‫◀ ◀כוון את זווית‪/‬מיקום צג ה‪ LCD-‬לקבלת זווית צפייה מיטבית‪.‬‬
‫◀ ◀הקפד לבצע מתיחות ושחרור שרירים באופן קבוע‪ .‬מומלץ לצאת להפסקה לאחר שעובדים‬
‫במשך זמן מה‪.‬‬
‫‬
‫‪15-20‬‬
‫‪38-76 cm‬‬
‫‪90-120‬‬
‫‪3-3‬‬
‫התחלה‬
‫◀ ◀מומלץ לבחור כיסא ושולחן ארגונומיים ולכוון את הגובה שלהם בהתאם לתנוחת הישיבה‪.‬‬
‫כיצד לחסוך בצריכת החשמל‬
‫חלק זה כולל כמה אמצעי זהירות בסיסיים לשימוש נכון במתאם החשמל והסוללה‪.‬‬
‫מתאם מתח ‪AC/DC‬‬
‫יש לוודא שמחשב המחברת מחובר למקור חשמל דרך מתאם החשמל לפני הפעלתו בפעם‬
‫הראשונה‪ .‬אם מחשב המחברת כבה אוטומטית כשהסוללה חלשה‪ ,‬עלולה להיגרם תקלה למערכת‪.‬‬
‫להלן כמה עצות מה לעשות ולא לעשות עם מתאם החשמל‪.‬‬
‫◀ ◀עשה‬
‫•השתמש רק במתאם שצורף למחשב המחברת‪.‬‬
‫•היזהר מהחום שנפלט ממתאם החשמל‪.‬‬
‫•נתק את כבל החשמל לפני פירוק מחשב המחברת‪.‬‬
‫◀ ◀אל תעשה‬
‫•אל תכסה את מתאם החשמל בזמן השימוש‪ .‬מתאם החשמל פולט חום‪.‬‬
‫•אל תשאיר את כבל החשמל מחובר אם המערכת כבויה ואינך עומד להשתמש במחשב‬
‫המחברת למשך זמן רב‪.‬‬
‫סוללה‬
‫אם רכשת מחשב מחברת חדש או סוללה חדשה‪ ,‬חשוב להבין כיצד לטעון את הסוללה ולהשתמש‬
‫בה נכון כדי להפיק ממנה את המרב‪.‬‬
‫אין להחליף את הסוללה לבד‪.‬‬
‫◀ ◀כללי בטיחות‬
‫•קיימת סכנת פיצוץ במידה ומחליפים את הסוללה לא בהתאם להוראות‪ .‬החלף רק בסוג‬
‫דומה אשר מומלץ ע"י היצרן‪.‬‬
‫•השלך סוללות משומשות בהתאם להוראות היצרן‪.‬‬
‫•הקפד לנתק תמיד את כבל החשמל לפני חיבור רכיב כלשהו למחשב המחברת‪.‬‬
‫מדריך למשתמש במחשב המחברת‬
‫◀ ◀סוג הסוללה‬
‫•מחשב מחברת זה עשוי לכלול סוללות ‪ Li-ion polymer‬בקיבולת גבוהה‪ ,‬כתלות בדגם‬
‫שרכשת‪.‬‬
‫•מארז הסוללות הנטענות מהווה את מקור המתח הפנימי של המחשב‪.‬‬
‫•כדי לשמור על בטיחות הסוללה‪ ,‬הרחק את הסוללה מנוזלים וממקומות עם שינויי‬
‫טמפרטורה קיצוניים‪.‬‬
‫‪3-4‬‬
‫◀ ◀התנהגות הסוללה בזמן טעינה‬
‫קרא את העצות הבאות למיטוב חיי הסוללה ולמניעת כיבוי פתאומי של המחשב כתוצאה‬
‫מסוללה ריקה‪:‬‬
‫◀ ◀כיצד לטעון נכון את הסוללה‬
‫שים לב לעצות הבאות לפני שתטעין את הסוללה‪:‬‬
‫•אם אין מארז סוללות טעון‪ ,‬שמור את העבודה‪ ,‬סגור את כל התוכניות הפעולות וכבה את‬
‫המערכת‪.‬‬
‫•חבר את מתאם ‪ AC/DC‬החשמל‪.‬‬
‫•תוכל להשתמש במערכת‪ ,‬להשהות את פעולתה או לכבות אותה מבלי להשפיע על‬
‫הטעינה‪.‬‬
‫•לסוללת ‪ Li-ion‬או ‪ Li-polymer‬אין זיכרון‪ .‬אין צורך לפרוק לגמרי את הסוללה לפני הטעינה‬
‫החוזרת‪ .‬עם זאת‪ ,‬כדי להאריך את חיי הסוללה מומלץ לרוקן את הסוללה לגמרי פעם‬
‫בחודש‪.‬‬
‫•זמן הטעינה בפועל תלוי ביישומים שבשימוש‪.‬‬
‫‪3-5‬‬
‫התחלה‬
‫•הכנס את המערכת למצב שינה כשהיא לא תהיה בשימוש למשך פרק זמן ארוך‪ ,‬או קצר‬
‫את קוצב הזמן לכניסה למצב שינה‪.‬‬
‫•כבה את המערכת אם אינך מתכוון להשתמש בה למשך זמן ארוך‪.‬‬
‫•בטל הגדרות מיותרות ונתק התקני ציוד היקפי שאינם בשימוש‪.‬‬
‫•חבר מתאם המתח ‪ AC/DC‬למערכת כאשר ניתן לעשות זאת‪.‬‬
‫כיצד להגדיר תכנית צריכת חשמל ב‪Windows 10-‬‬
‫תכנית צריכת חשמל היא אוסף של הגדרות מערכת וחומרה שקובעות כיצד המחשב יצרוך ויחסוך‬
‫בחשמל‪ .‬תוכניות צריכת החשמל יכולות לאפשר לך לחסוך בצריכה‪ ,‬להפיק את המרב מביצועי‬
‫המחשב או לאזן בין חיסכון בחשמל לבין הביצועים‪ .‬תוכניות צריכת החשמל שמוגדרות כברירת‬
‫מחדל ‪ -‬מאוזנת וחיסכון בצריכת חשמל ‪ -‬עונות על הצרכים של רוב האנשים‪ .‬אולם‪ ,‬ניתן לשנות את‬
‫ההגדרות של התוכניות הקיימות או ליצור תוכניות חדשות‪.‬‬
‫בחירה או התאמה אישית של תכנית צריכת חשמל‬
‫‪1.1‬מצא את הסמל [‪ ]Windows‎‬בפינה השמאלית התחתונה‪ .‬לחץ לחיצה ימנית על הסמל כדי‬
‫להציג את התפריט‪ .‬בחר את 'אפשרויות צריכת חשמל' [‪ ]Power Options‬בתפריט‪.‬‬
‫‪2.2‬בחר תכנית צריכת חשמל על ידי לחיצה על אחת מהתכניות ברשימה‪ .‬בדוגמה הבאה תכנית‬
‫צריכת החשמל 'מאוזנת' [‪ ]Balanced‬נבחרה‪ .‬לחץ על האפשרות 'שינוי הגדרות תכנית'‬
‫[‪ ]Change plan settings‬מימין לתכנית צריכת החשמל כדי להתאים אותה אישית‪.‬‬
‫‪3.3‬בחר את ההגדרות למעבר למצב שינה ולתצוגה שבהן המחשב ישתמש‪ .‬לחץ על 'שינוי‬
‫הגדרות צריכת חשמל מתקדמות' [‪ ]Change advanced power settings‎‬כדי לשנות את‬
‫ההגדרות של תכנית צריכת החשמל בהתאם לצרכיך‪.‬‬
‫‪4.4‬כדי לשחזר את הגדרות ברירת המחדל של תכנית צריכת החשמל‪ ,‬לחץ על 'שחזור ברירת‬
‫המחדל של התכנית' [‪ ]Restore plan defaults‬ולחץ על 'כן' [‪( ]Yes‬כן) כדי לאשר‪.‬‬
‫‪5.5‬בסיום‪ ,‬לחץ על [‪( ]OK‬אישור)‪.‬‬
‫מדריך למשתמש במחשב המחברת‬
‫‬
‫‬
‫‪3-6‬‬
‫התחלה‬
‫‪3-7‬‬
‫יצירת תכנית צריכת חשמל אישית‬
‫ניתן ליצור תכנית צריכת חשמל אישית ולהתאים אותה בהתאם לרצונך‪ .‬אולם‪ ,‬מומלץ להשתמש‬
‫בפונקציית החיסכון בצריכת חשמל של ‪ ECO Engine‬כדי ליהנות ממרב חיי הסוללה בזמן השימוש‬
‫במחשב המחברת‪ .‬למידע נוסף‪ ,‬עיין בחלק ‪System Control Manager‬‏ (‪ )SCM‬במדריך התוכנה‬
‫למחשב המחברת‪.‬‬
‫‪1.1‬בחר את 'אפשרויות צריכת חשמל' בתפריט‪ .‬לחץ על 'צור תכנית צריכת חשמל' [‪Create a‬‬
‫‪ ]power plan‬בחלונית שמשמאל‪.‬‬
‫‪2.2‬בחר תכנית צריכת חשמל קיימת שעונה על צרכיך ותן לה שם‪ .‬לחץ [‪( ]Next‬הבא) כדי‬
‫להמשיך‪.‬‬
‫‪3.3‬שנה את ההגדרות של תכנית צריכת החשמל החדשה‪ .‬לחץ על 'צור' [‪ ]Create‬כדי להחיל את‬
‫השינויים שביצעת בתכנית צריכת החשמל‪.‬‬
‫‪4.4‬כעת הגדרת תכנית צריכת חשמל חדשה‪.‬‬
‫מדריך למשתמש במחשב המחברת‬
‫‪3-8‬‬
‫התחלה‬
‫‪3-9‬‬
‫כיצד להשתמש בלוח המגע‬
‫משטח המגע אשר משולב במחשב המחברת הוא התקן הצבעה התואם לעכבר רגיל‪ .‬בעזרתו תוכל‬
‫לשלוט במחשב המחברת על ידי הצבעה על מיקום הסמן במסך‪.‬‬
‫‬
‫◀ ◀הגדרת לוח המגע‬
‫תוכל להתאים את התקן ההצבעה לפי העדפותיך האישיות‪ .‬לדוגמה‪ ,‬אם אתה משתמש‬
‫שמאלי‪ ,‬תוכל להחליף את פעולת הלחצנים‪ .‬בנוסף‪ ,‬תוכל לשנות את הגודל‪ ,‬את הצורה‪ ,‬את‬
‫מהירות התנועה וכן תכונות מתקדמות נוספות של הסמן‪.‬‬
‫להגדרת משטח המגע‪ ,‬ניתן להשתמש במנהל התקן סטנדרטי של ‪ Microsoft‬או ‪IBM‬‏ ‪PS/2‬‬
‫אשר מותקן במערכת ההפעלה ‪ .Windows‬מתוך ‪( Mouse Properties‬מאפייני העכבר)‬
‫שבתוך ‪( Control Panel‬לוח הבקרה) ניתן לשנות את התצורה‪.‬‬
‫מדריך למשתמש במחשב המחברת‬
‫◀ ◀מיקום ותנועה‬
‫הנח את אצבעך על פד המגע (לרוב האצבע המורה)‪ .‬המשטח המרובע יתפקד כהעתק‬
‫מיניאטורי של התצוגה‪ .‬כשתזיז את אצבעותיך על המשטח‪ ,‬הסמן שבמסך ינוע באותו הזמן‬
‫ובאותו הכיוון‪ .‬כאשר תגיע לקצה המשטח‪ ,‬הרם את האצבע והנח אותה במקום מתאים כדי‬
‫להמשיך בתנועה‪.‬‬
‫‪3-10‬‬
‫◀ ◀הצבעה ולחיצה‬
‫◀ ◀גרירה והשמטה‬
‫תוכל להעביר קבצים או אובייקטים במחשב המחברת באמצעות גרירה והשמטה‪ .‬לשם כך‪,‬‬
‫מקם את הסמן מעל לפריט הרצוי והקש שתי הקשות קלות על פד המגע‪ .‬המשך לגעת באצבע‬
‫בפד המגע לאחר ההקשה השנייה‪ .‬כעת תוכל לגרור את הפריט הנבחר אל המיקום הרצוי‬
‫על ידי הזזת האצבע בפד המגע‪ .‬כשתגיע למיקום הרצוי‪ ,‬הרם את האצבע מפד המגע כדי‬
‫להשמיט את הפריט למקומו‪ .‬לחילופין‪ ,‬תוכל ללחוץ ולהחזיק את הלחצן השמאלי תוך כדי‬
‫בחירת פריט‪ ,‬ולאחר מכן להזיז את האצבע למיקום הרצוי; לבסוף‪ ,‬שחרר את הלחצן השמאלי‬
‫כדי לסיים את פעולת הגרירה וההשמטה‪.‬‬
‫מידע על ‪ HDD‬ו‪SSD-‬‬
‫מחשב המחברת הזה עשוי לכלול כונן קשיח רגיל (‪ )HDD‬או כונן מסוג ‪( Solid State Drive‬‏‪,)SSD‬‬
‫בהתאם לדגם שרכשת‪.‬‬
‫שני הכוננים הם אמצעי אחסון המשמש לשמירת ואחזור מידע דיגיטלי‪ .‬רוב הכוננים מסוג ‪SSD‬‬
‫משתמשים בזיכרון הבזק המבוסס על טכנולוגיית ‪ NAND‬ומהירות העברת הנתונים שלהם גבוהה‬
‫יותר‪ ,‬צריכת החשמל שלהם נמוכה יותר ומהירות הקריאה‪/‬הכתיבה שלהם גבוהה יותר מאשר‬
‫כוננים קשיחים רגילים מסוג ‪.HDD‬‬
‫אין לנסות להסיר או להתקין כונן ‪ HDD‬או ‪ SSD‬כאשר מחשב המחברת דולק‪ .‬להחלפת כונן ‪HDD‬‬
‫או ‪ ,SSD‬יש לפנות למשווק מורשה או למעבדת שירות‪.‬‬
‫מידע על חריץ ‪M.2 SSD‬‬
‫מחשב המחברת עשוי לכלול חריץ ‪ M.2 SSD‬חריץ משולב המיועדים לכרטיסי ‪ M.2 SSD‬ותואמים‬
‫לממשקי ‪ SATA‬ו‪ .PCIe-‬הם כוללים תכונות ואפשרויות שונות ומגוונות‪ .‬לקבלת המפרט הנכון‬
‫והוראות ההתקנה‪ ,‬יש לפנות למשווק מורשה או למעבדת שירות‪.‬‬
‫‪3-11‬‬
‫התחלה‬
‫לאחר שהעברת ומיקמת את הסמן מעל לסמל‪ ,‬לפריט בתפריט או לפקודה שברצונך לבצע‪,‬‬
‫הקש קלות על פד המגע או לחץ על הלחצן השמאלי כדי לבחור בפריט‪ .‬פעולה זו‪ ,‬אשר‬
‫נקראת הצבעה ולחיצה‪ ,‬היא פעולה בסיסית בהפעלת מחשב המחברת‪ .‬בשונה מהתקן‬
‫הצבעה מהסוג הישן כגון עכבר‪ ,‬ניתן להשתמש במשטח המגע כולו כלחצן שמאלי כך שכל‬
‫הקשה על משטח המגע תגרום לפעולה זהה לזו של לחיצה שמאלית בעכבר‪ .‬שתי הקשות‬
‫מהירות בפד המגע שוות ערך ללחיצה כפולה בעכבר‪.‬‬
‫כיצד להתחבר לאינטרנט‬
‫רשת אלחוטית‬
‫רשת אלחוטית (‪ )Wireless LAN‬מאפשרת לך להתחבר לאינטרנט בפס רחב ללא שימוש בכבלים‪.‬‬
‫כדי להגדיר חיבור לרשת אלחוטית עיין בהוראות הבאות‪.‬‬
‫◀ ◀חיזור לרשת אלחוטית‬
‫‪1.1‬עבור לשולחן העבודה‪ .‬מצא את הסמל [‪ ]LAN‬בפינה הימנית התחתונה של סרגל‬
‫המשימות ולחץ עליו כדי לפתוח את התפריט 'הגדרות הרשת'‪.‬‬
‫‪2.2‬בהגדרות הרשת יופיעו שתי אפשרויות ‪ ]Wi-Fi[ -‬ו‪ .]Airplane mode[-‬בחר באפשרות‬
‫[‪.]Wi-Fi‬‬
‫‪3.3‬בחר חיבור לרשת אלחוטית מרשימת הרשתות כדי להתחבר לאינטרנט‪ .‬לחץ על‬
‫[‪( ]Connect‬התחבר) כדי להמשיך‪.‬‬
‫‪4.4‬ייתכן שיהיה עליך להזין מפתח אבטחה כדי להתחבר לרשת שנבחרה‪ .‬לחץ על [‪]Next‬‬
‫(הבא)‪.‬‬
‫‬
‫‬
‫מדריך למשתמש במחשב המחברת‬
‫‬
‫‪3-12‬‬
‫◀ ◀בדוק את המצב של הרשת האלחוטית‬
‫כאשר מפעילים את מצב טיסה החיבור לרשת האלחוטית ייכבה‪ .‬לפני הגדרת רשת אלחוטית‪,‬‬
‫ודא שמצב טיסה כבוי‪.‬‬
‫‪1.1‬עבור לשולחן העבודה‪ .‬מצא את הסמל [‪ ]LAN‬בפינה הימנית התחתונה של סרגל‬
‫המשימות ולחץ עליו כדי לפתוח את התפריט 'הגדרות הרשת'‪.‬‬
‫‪3.3‬לחלופין‪ ,‬מצא את הסמל [‪ ]SCM‬בפינה הימנית התחתונה של שורת המשימות ולחץ עליו‬
‫כדי לפתוח את החלון הראשי של ‪ .System Control Manager‬בדוק אם החיבור לרשת‬
‫אלחוטית הופעל‪.‬‬
‫‬
‫‪3-13‬‬
‫התחלה‬
‫‪2.2‬בדוק אם החיבור לרשת אלחוטית הופעל בהגדרות הרשת‪.‬‬
‫רשת קווית‬
‫שימוש בכבלים ומתאמי רשת כדי להתחבר לאינטרנט‪ .‬לפני הגדרת חיבור עם ‪ IP‬דינמי‪,PPPoE/‬‬
‫‏פס רחב (‪PPPoE‬‏)‪ ‎‬או ‪ IP‬קבוע‪ ,‬פנה לספקית האינטרנט או מנהל הרשת שלך לקבלת עזרה‬
‫בהגדרת החיבור לאינטרנט‪.‬‬
‫◀ ◀חיבור עם ‪ IP‬דינמי‪PPPoE/‬‬
‫‪1.1‬עבור לשולחן העבודה‪ .‬מצא את הסמל [‪ ]LAN‬בפינה הימנית התחתונה של סרגל‬
‫המשימות ולחץ עליו לחיצה ימנית‪ .‬בחר באפשרות 'פתח את מרכז הרשתות והשיתוף'‬
‫[‪.]Open Network and Sharing Center‬‬
‫‪2.2‬בחר באפשרות [‪( ]Change adapter settings‬שנה הגדרות מתאם)‪.‬‬
‫‪3.3‬לחץ לחיצה ימנית על [‪ ]Ethernet‬ובחר באפשרות [‪( ]Properties‬מאפיינים) מהתפריט‬
‫הנפתח‪.‬‬
‫‪4.4‬בחלון של מאפייני ‪ Ethernet‬בחר את הכרטיסייה [‪( ]Networking‬עבודה ברשת) וסמן‬
‫את האפשרות [(‪ .]Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4‬לחץ על [‪]Properties‬‬
‫(מאפיינים) כדי להמשיך‪.‬‬
‫‪5.5‬בחר את הכרטיסייה [‪ ]General‬כללי‪ ,‬לחץ על [‪]Obtain an IP address automatically‬‬
‫(קבל כתובת ‪ IP‬באופן אוטומטי) ואז על [‪Obtain DNS server address‬‬
‫‪( ]automatically‬קבל כתובת שרת ‪ DNS‬באופן אוטומטי)‪ .‬לחץ על [‪( ]OK‬אישור)‪.‬‬
‫‬
‫‬
‫‪Troubleshoot problems‬‬
‫‪Open Network and Sharing Center‬‬
‫מדריך למשתמש במחשב המחברת‬
‫‬
‫‪3-14‬‬
‫התחלה‬
‫‪3-15‬‬
‫◀ ◀חיבור בפס רחב (‪)PPPoE‬‬
‫‪1.1‬עבור לשולחן העבודה‪ .‬מצא את הסמל [‪ ]LAN‬בפינה הימנית התחתונה של סרגל‬
‫המשימות ולחץ עליו לחיצה ימנית‪ .‬בחר באפשרות 'פתח את מרכז הרשתות והשיתוף'‬
‫[‪.]Open Network and Sharing Center‬‬
‫‪2.2‬בחר את האפשרות [‪( ]Set up a new connection or network‬הגדר חיבור או רשת‬
‫חדשים) בהגדרה [‪( ]Change your networking settings‬שנה את הגדרות העבודה‬
‫ברשת שלך)‪.‬‬
‫‪3.3‬בחר באפשרות [‪( ]Connect to the Internet‬התחבר לאינטרנט) ולחץ על [‪( ]Next‬הבא)‪.‬‬
‫‪4.4‬לחץ על [‪( ]Broadband (PPPoE)‎‬פס רחב (‪.)PPPoE‬‬
‫‪5.5‬מלא את השדות שם משתמש‪ ,‬סיסמה ושם החיבור‪ .‬לחץ על [‪( ]Connect‬התחבר)‪.‬‬
‫‪Troubleshoot problems‬‬
‫‪Open Network and Sharing Center‬‬
‫מדריך למשתמש במחשב המחברת‬
‫‪3-16‬‬
‫התחלה‬
‫‪3-17‬‬
‫◀ ◀חיבור עם ‪ IP‬קבוע‬
‫‪1.1‬בצע את שלבים ‪ 1‬עד ‪ 4‬בהוראות של 'חיבור עם ‪ IP‬דינמי‪'PPPoE/‬‏ [‪Dynamic IP/‬‬
‫‪.]PPPoE Connection‬‬
‫‪2.2‬בחר את הכרטיסייה [‪( ]General‬כללי) ולחץ על [‪]Use the following IP address‬‬
‫(השתמש בכתובת ‪ IP‬הבאה) ועל [‪]Use the following DNS server addresses‬‬
‫(השתמש בכתובות שרתי ‪ DNS‬הבאות)‪ .‬תתבקש להזין כתובת ‪ ,IP‬מסכת רשת משנה‬
‫ושער ברירת מחדל בשדות השונים‪ .‬לאחר מכן לחץ על [‪ ]OK‬אישור‪.‬‬
‫מדריך למשתמש במחשב המחברת‬
‫‪3-18‬‬
‫כיצד להגדיר חיבור באמצעות ‪Bluetooth‬‬
‫חיבור באמצעות ‪ Bluetooth‬הוא דרך שבעזרתה שני מכשירים עם ‪ Bluetooth‬יכולים לתקשר זה‬
‫עם זה בעזרת חיבור אלחוטי‪.‬‬
‫◀ ◀בדיקת מצב ה‪Bluetooth-‬‬
‫כאשר מפעילים את מצב טיסה החיבור ל‪ Bluetooth-‬ייכבה‪ .‬לפני הגדרת רשת אלחוטית‪ ,‬ודא‬
‫שמצב טיסה כבוי‪.‬‬
‫‪1.1‬עבור לשולחן העבודה‪ .‬מצא את הסמל [‪ ]Windows‎‬בפינה השמאלית התחתונה של‬
‫המסך ולחץ עליו‪.‬‬
‫‪2.2‬בחר באפשרות 'הגדרות' [‪ ]Settings‬ועבור אל 'התקנים‪'Bluetooth/‬‏ [‪Devices/‬‬
‫‪ ]Bluetooth‬כדי לבדוק אם החיבור ל‪ Bluetooth-‬הופעל‪.‬‬
‫‪3.3‬אם החיבור ל‪ Bluetooth-‬מוגדר למצב כבוי [‪ ,]Off‬העבר אותו למצב פועל [‪.]On‬‬
‫‪4.4‬לחלופין‪ ,‬מצא את הסמל [‪ ]SCM‬בפינה הימנית התחתונה של שורת המשימות ולחץ‬
‫עליו כדי לפתוח את החלון הראשי של ‪ .System Control Manager‬בדוק אם החיבור‬
‫ל‪ Bluetooth-‬הופעל‪.‬‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‪3-19‬‬
‫התחלה‬
‫הפעלת חיבור ‪Bluetooth‬‬
‫מדריך למשתמש במחשב המחברת‬
‫‪3-20‬‬
‫◀ ◀התאמה בין מכשירים עם ‪Bluetooth‬‬
‫‪1.1‬עבור לשולחן העבודה‪ .‬מצא את הסמל [‪ ]Bluetooth‬בפינה הימנית התחתונה של המסך‬
‫ולחץ עליו‪.‬‬
‫‪2.2‬בחר באפשרות 'הוסף התקן ‪Bluetooth‬‏' [‪.]Add a Bluetooth Device‬‬
‫‪3.3‬בחר חיבור ל‪ Bluetooth-‬מרשימת הרשתות‪.‬‬
‫‪5.5‬הזן את הסיסמה של מחשב המחברת במכשיר ‪ Bluetooth‬שבחרת ולחץ על [‪( ]Yes‬כן)‬
‫כדי לסיים‪.‬‬
‫‪3-21‬‬
‫התחלה‬
‫‪4.4‬לחץ על 'התאם' [‪ ]Pair‬כדי להמשיך‪.‬‬
‫מדריך למשתמש במחשב המחברת‬
‫‪3-22‬‬
‫כיצד לחבר התקנים חיצוניים‬
‫מחשב מחברת זה עשוי לכלול יציאות שונות לחיבור התקני קלט פלט‪ ,‬כגון ‪,USB‬‏‪,HDMI‬‬
‫‏‪ DisplayPort‬ו‪ .mini DisplayPort-‬כך ניתן לחבר מגוון ציוד היקפי למחשב המחברת‪.‬‬
‫‪3-23‬‬
‫התחלה‬
‫כדי לחבר התקנים המתאימים ליציאות עיין במדריך של כל אחד מההתקנים ורק אחר כך חבר‬
‫את המכשיר למחשב המחברת‪ .‬מחשב המחברת הזה מסוגל לזהות באופן אוטומטי כשמחברים‬
‫התקנים חיצוניים‪ .‬אם המערכת אינה מזהה את ההתקנים‪ ,‬הפעל ידנית את ההתקנים‪ .‬לחץ על‪:‬‬
‫התפריט התחל > לוח הבקרה > חומרה וקול> הוסף התקן [‪Start Menu/ Control Panel/‬‬
‫‪ ]Hardware and Sound/ Add a device‬והוסף את ההתקן החדש‪.‬‬
‫וידאו‪ :‬כיצד להשתמש בפונקציה ‪RAID‬‬
‫ייתכן שמחשב המחברת הזה תומך ברמות שונות של הפונקציה ‪ .RAID‬הטכנולוגיה ‪RAID‬‬
‫מאפשרת למשתמשים לשמור נתונים במספר כוננים קשיחים או כונני ‪ .SSD‬לקבלת פרטים נוספים‬
‫ומדויקים‪ ,‬צור קשר עם המשווק המקומי‪ .‬שים לב שהתמיכה בפונקציות השונות של ‪ RAID‬עשויה‬
‫להשתנות‪ ,‬בהתאם לדגם שאותו רכשת‪.‬‬
‫צפה בסרטון ההדרכה בכתובת‪ https://youtu.be/u2C35-ctFbw :‬‬
‫‪YouTube‬‬
‫‪Youku‬‬
‫מדריך למשתמש במחשב המחברת‬
‫‪3-24‬‬
‫כיצד לבחור מצב אתחול ב‪BIOS-‬‬
‫‪1.1‬הדלק את המערכת‪ .‬כשהמסך הראשון עם הלוגו מופיע לחץ מיד על המקש ‪ DEL‬והיכנס‬
‫לתפריט ה‪.BIOS-‬‬
‫‪3.3‬למערכות הפעלה שתומכות ב‪ BIOS-‬מבוסס ‪( UEFI‬כמו ‪ Windows 10‬ו‪)Windows 8.1-‬‬
‫מומלץ לבחור באפשרות [‪.]UEFI‬‬
‫‪4.4‬ל‪ Windows 7-‬או גרסאות ישנות יותר של ‪ Windows‬בחר באפשרות [‪.]Legacy‬‬
‫‪3-25‬‬
‫התחלה‬
‫‪2.2‬העבר את הסמן אל הכרטיסייה [‪ ]Boot‬ובחר את האפשרות [‪ ]Boot mode select‬בהגדרה‬
‫‪.Boot Configuration‬‬
‫וידאו‪ :‬כיצד לשחזר את מערכת ההפעלה ‪Windows 10‬‬
‫במחשבי מחברת של ‪MSI‬‬
‫צפה בסרטון ההדרכה בכתובת‪ ,https://www.youtube.com/watch?v=hSrK6xAQooU :‬כדי לשחזר‬
‫את מערכת ההפעלה ‪ ,Windows 10‬הקש על [‪ ]F3 Recovery‬ועל [‪.]Windows 10 Settings‬‬
‫‪YouTube‬‬
‫‪Youku‬‬
‫מדריך למשתמש במחשב המחברת‬
‫‪3-26‬‬
MSI One Touch Install-‫ שימוש ב‬:‫וידאו‬
‫" מאפשר למשתמשים להתקין בלחיצה‬One Touch Install"‫ ‏‬MSI ‫יישום ההתקנה בלחיצה של‬
.MSI ‫את כל מנהלי ההתקנים הנדרשים במחשבי המחברת של‬
:‫צפה בסרטון ההדרכה בכתובת‬
‫התחלה‬
Windows 10/ 8.1: https://www.youtube.com/watch?v=ERItRaJUKQs
Windows 7: https://www.youtube.com/watch?v=43lnM4m-500
Windows 10/ 8.1
YouTube
Youku
YouTube
Youku
Windows 7
3-27
‫מדריך למשתמש במחשב המחברת‬
‫‪3-28‬‬

advertisement

Related manuals

advertisement

Table of contents