MSI GE66 Raider (Intel® 10th Gen)(GeForce ) LAPTOP Brugervejledning

MSI GE66 Raider (Intel® 10th Gen)(GeForce ) LAPTOP Brugervejledning | Manualzz
Nightblade MI-serien
Stationær PC
MS-B089/ B090 System
Indhold
Oplysninger om ophavsret��������������������������������������������������������������������������������������iii
Varemærker������������������������������������������������������������������������������������������������������������iii
Revision������������������������������������������������������������������������������������������������������������������iii
Opgradering og garanti�������������������������������������������������������������������������������������������iv
Anskaffelse af udskiftelige dele�������������������������������������������������������������������������������iv
Teknisk support�������������������������������������������������������������������������������������������������������iv
Grønt produkt egenskaber��������������������������������������������������������������������������������������iv
Miljøpolitik��������������������������������������������������������������������������������������������������������������� v
Oplysninger om kemiske stoffer������������������������������������������������������������������������������ v
Oplysninger om batteriet����������������������������������������������������������������������������������������� v
Sikkerhedsvejledninger�������������������������������������������������������������������������������������������vi
CE overholdelse���������������������������������������������������������������������������������������������������� viii
Erklæring om FCC-B radiofrekvens-interferens���������������������������������������������������� viii
WEEE erklæring���������������������������������������������������������������������������������������������������� viii
Oversigt����������������������������������������������������������������� 1-1
Pakkens indhold��������������������������������������������������������������������������������������������������� 1-2
ii
Systemoversigt����������������������������������������������������������������������������������������������������� 1-3
Udskiftning af Dele og Opgradering��������������������������������������������������������������������� 1-7
Sådan kommer du i gang���������������������������������������� 2-1
Tip vedrørende sikkerhed og behagelighed��������������������������������������������������������� 2-2
Hardware-installation������������������������������������������������������������������������������������������� 2-3
Systembetjening���������������������������������������������������� 3-1
Energistyring�������������������������������������������������������������������������������������������������������� 3-2
Netværksforbindelse (Windows 10)��������������������������������������������������������������������� 3-4
Systemgenopretning (Windows 10) �������������������������������������������������������������������� 3-7
Forord
Oplysninger om ophavsret
Materialet i dette dokument er intellektuel ejendom tilhørende MICRO-STAR
INTERNATIONAL. Vi har taget alle forholdsregler under forberedelsen af dette
dokument, men der er dog ingen garanti for, at indholdet er korrekt. Vores produkter
er under stadig forbedring, og vi forbeholder os retten til at foretage ændringer uden
varsel.
Varemærker
Alle varemærker tilhører deres respektive ejere.
Revision
Revision
V1.1
Dato
2015/ 11
iii
Opgradering og garanti
Bemærk venligst at visse komponenter, der er forudindstillet på dette produkt, kan
opgraderes eller erstattes efter brugerens anmodning. For alle yderligere oplysninger
vedrørende produktet, som brugeren har købt, kontakt venligst den lokale forhandler.x
Forsøg ikke at opgradere eller udskifte nogen dele af produktet, hvis du ikke er en
auatoriseret forhandler eller et autoriseret servicecenter, idet dette kan annullere
garantien. Det anbefales stærkt at kontakte den autoriserede forhandler eller det
autoriserede servicecenter vedrørende enhver opgradering eller udskiftning.
Anskaffelse af udskiftelige dele
Vær opmærksom på, at levering af udskiftelige dele (eller kompatible dele) til produktet,
som brugere har købt i bestemte lande eller områder, kan foretages af producenten
inden for højst fem år efter, at produktet er ophørt med at virke, afhængigt af de officielle
regulativer på det pågældende tidspunkt. Kontakt producenten via http://www.msi.com/
support/ for yderligere oplysninger om anskaffelsen af reservedele.
Teknisk support
iv
Hvis der opstår et problem med systemet, og der ikke kan findes en løsning i
brugermanualen, skal du kontakte købsstedet eller forhandleren. Alternativt kan du
også forsøge med følgende hjælpe-ressourcer for at få yderligere hjælp. Besøg MSI's
netsted for ofte stillede spørgsmål, BIOS-opdateringer, driveropdateringer og andre
oplysninger via http://www.msi.com/support/
Grønt produkt egenskaber
◙◙
◙◙
◙◙
◙◙
◙◙
◙◙
Nedsat strømforbrug under brug og standby
Begrænset brug af materialer, der skader miljøet og sundheden
Nemt at skille ad og genbruges
Nedsat brug af naturlige resurser ved tilskyndelse til genbrug
Forlænget produktlevetid via nemme opgraderinger
Nedsat affaldsproduktion via returpolitik
Forord
Miljøpolitik
◙◙
◙◙
◙◙
◙◙
Produktet er designet til genbrug af dele og må derfor ikke
bortskaffes ved levetidens udløb.
Ved produktlevetidens udløb skal brugere kontakte de lokale,
autoriserede steder for indsamling og genbrug.
Gå til MSI webstedet og find en distributør i nærheden med hensyn til
yderligere oplysninger om genbrug.
Brugere kan også kontakte os på [email protected] for oplysninger
vedrørende korrekt afskaffelse, returnering, genbrug og demontering af MSI
produkter.
Oplysninger om kemiske stoffer
I overensstemmelse med reglerne om kemiske stoffer, så som EU REACH forordningern
(Europa-paralamentets og Rådets forordning EC Nr. 1907/2006), MSI giver oplysninger
om kemiske stoffer på følgende side:
http://www.msi.com/html/popup/csr/evmtprtt_pcm.html
Oplysninger om batteriet
EU:
Batterier, batteripakker og akkumulatorer må ikke bortskaffes
som usortert husholdningsaffald. Brug venligst de offentlige
indsamlingssystem til at genbrug eller behandle dem i
overensstemmelse med de lokale love.
Taiwan:
For at beskytte miljøet, skal brugte batterier indsamles
separat til genbrug eller særlig bortskaffelse.
California, USA:
Knapbatteriet kan indeholde perchlorat materiale og kræver særlig håndtering,
når det genbruges eller bortskaffes i Californien.
For yderligere oplysninger bedes du venligst besøge:
http://www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate/
Batteriet kan eksplodere, hvis det isættes forkert. Må kun udskiftes med den
samme eller en lignende type, som anbefalet af producenten.
v
Sikkerhedsvejledninger
◙◙
◙◙
Læs omhyggeligt sikkerhedsvejledningerne helt igennem.
Alle forsigtighedsforanstaltninger og advarsler skal overholdes.
Behold den medfølgende brugermanual til senere reference.
Udstyret må ikke komme nær fugt og høje temperaturer.
Læg udstyret på en fast, flad overflade, inden det stilles op.
vi
◙◙
◙◙
◙◙
Kontroller, at spændingen er inden for sikkerhedsmarginalen
og er stillet korrekt til den stedlige spænding på 100-240 V,
inden udstyret sættes til en stikkontakt. Deaktiver ikke stikkets
beskyttende jordforbindelsesben. Udstyret skal forbindes til en
stikkontakt med jordforbindelse.
Du skal altid trække elledningen ud af stikkontakten, inden du
isætter kort eller moduler.
For at opnå nul energiforbrug, skal du altid fjerne el-ledningen fra
stikkontakten eller slukke for denne, hvis udstyret ikke skal bruges
i en given tid.
Ventilatoren i kabinettet bruges til luftkonvektion og til at forhindre, at
udstyret overophedes. Tildæk ikke ventilatoren.
Opbevar ikke udstyret i omgivelser med en opbevaringstemperatur på
over 60OC eller under 0OC . Det kan skade udstyret.
BEMÆRK: Den maksimale arbejdstemperatur er cirka 40OC.
Forord
Hæld aldrig nogen form for væske i åbningerne, da det kan forårsage
skade eller elektrisk stød.
Anbring el-ledningen således, at der ikke trædes på den. Anbring ikke
andre genstande ovenpå ledningen.
◙◙
◙◙
Når koaksialkablet til tv-tuneren monteres, skal det sikres, at
metalafskærmningen er forsvarligt forbundet til det beskyttende
jordforbindelsessystem i bygningen.
Kabeldistributionssystem skal jordforbindes i overensstemmelse
med ANSI/NFPA 70, National Electrical Code (NEC), afsnit 820.93
vedrørende jordforbindelse af et koaksialkabels ydre, ledende
afskærmning.
Hold altid stærkt magnetiske eller elektriske ting væk fra udstyret.
vii
Skulle nogle af de følgende situationer opstå, skal udstyres efterses af
autoriserede servicefolk:
◙◙
◙◙
◙◙
◙◙
El-ledningen eller -stikket er blevet beskadiget.
◙◙
◙◙
Udstyret har været tabt og er beskadiget.
Der er trængt væske ind i udstyret.
Udstyret har været udsat for fugt.
Udstyret virker ikke rigtigt, eller det virker ikke i
overensstemmelse med anvisningerne i brugermanualen.
Udstyret har tydelige tegn på beskadigelser.
1. Det optiske lagerudstyr er klassificeret som KLASSE 1 LASERPRODUKT.
Benyttelse af reguleringer eller indstillinger eller udførelse af procedurer andre
end de angivne forbydes.
2. Rør ikke linsen inde i drevet.
CE overholdelse
Micro-Star International CO., LTD erklærer herved, at denne enhed
overholder essentielle sikkerhedskrav og andre relevante bestemmelser i
det europæiske direktiv.
Erklæring om FCC-B radiofrekvensinterferens
Dette udstyr er testet og fundet at opfylde grænserne for klasse B
digitalt udstyr i henhold til FCC reglernes afsnit 15. Disse grænser
har til formål at skabe rimelige beskyttelse mod skadelig interferens i private
installationer. Dette udstyr skaber, bruger og kan udstråle radiofrekvensenergi, som,
hvis det ikke installeres og bruges i overensstemmelse med instruktionerne, kan
forårsage skadelig interferens med radiokommunikation. Der er imidlertid ingen garanti
for, at der ikke vil opstå interferens i en given installation. Hvis dette udstyr forårsager
skadelig interferens på radio- og fjernsynsmodtagelse, hvilket kan afgøres ved at slå
udstyret til og fra, skal brugeren prøve at afhjælpe interferensen på en eller flere af
følgende måder, angivet nedenfor:
■■ Drej eller flyt på modtagerantennen.
■■ Forøg afstanden mellem udstyret og modtageren.
■■ Forbind udstyret til en anden kontakt i et andet kredsløb end det,
modtageren er forbundet til.
viii
■■ Ret henvendelse til forhandleren eller en erfaren radio- og tv-tekniker for
nærmere assistance.
Bemærkning 1
Ændringer eller modifikationer, som ikke er udtrykkeligt godkendt af parten ansvarlig
for overholdelse, kan annullere brugerens ret til at bruge udstyret.
Bemærkning 2
Der skal bruges afskærmede kabler og ledning til vekselstrøm for at overholde
emissionsbegrænsningerne.
VOIR LA NOTICE D’INSTALLATION AVANT DE RACCORDER AU RESEAU.
Udstyret er i overensstemmelse med FCC reglerne, afsnit 15. Drift er underlagt
følgende to betingelser:
1. dette udstyr må ikke forårsage skadelig interferens, og
2. dette udstyr skal acceptere enhver modtaget interferens, inklusive interferens,
som forårsager en uønsket virkning.
WEEE erklæring
Iht. Den Europæiske Unions ("EU") direktiv om affald af elektrisk og
elektronisk udstyr, direktiv 2002/96/EF, som træder i kraft den 13. august
2005, kan produkter af "elektrisk og elektronisk udstyr" ikke kasseres
som husholdningsaffald længere, og producenterne af det pågældende
elektroniske udstyr vil være forpligtet til at modtage sådanne produkter retur ved
slutningen af ​​deres levetid.
1
Oversigt
Pakkens indhold
1-2
Nightblade MI
AC el-ledning
Driver/Programdisk
Brugervejledning
ogHurtig-guide
Tastatur
(valgfri)
Mus
(valgfri)
M3-skruer
(valgfri)
6#32 skruer
(valgfri)
VGA-holder
(valgfri)
* Du bedes venligst kontakte os, hvis nogle af delene er beskadigede eller mangler.
* Billederne er kun til reference, og pakkens indhold kan være en smule forskelligt fra
billedet, afhængigt af den købte model.
Oversigt
Systemoversigt
hh Set forfra
1
2
3
4
1
Optisk diskdrev
2
Udskydningsknap
3
Udskydningshul
4
Ventilator
Der er et integreret dvd super-multidrev til din hjemmebiograf
(med Blu-ray som en valgmulighed).
Tryk på udskydningsknappen for at åbne det optiske diskdrev.
Anbring en tynd, spids genstand (f.eks. en papirclips) i udskydningshullet for at åbne
det optiske diskdrev manuelt, hvis udskydningsknappen ikke virker.
Ventilatoren i kabinettet bruges til luftkonvektion og til at forhindre, at udstyret
overophedes. Tildæk ikke ventilatoren.
1-3
hh Set bagfra
1
3
2
10
11
1
PS/2 tastatur/mus kombinationsport
2
USB 2.0 Port
3
Knappen Ryd CMOS
4
GO2BIOS-knap
5
HDMI-udgangsport (tilbehør)
6
DisplayPort
1-4
1
5
4
2
6
5
2
8
7
8
6
9
8
7
9
DIN-stikket til PS/2® tastaturet/musen er til et PS/2® tastatur/mus.
USB ("Universal Serial Bus") porten er beregnet til tilslutning af USB enheder
såsom mus, tastatur og andre USB-kompatible enheder. Den understøtter
dataoverførelseshastigheder op til 480Mbit/s (Hi-Speed).
Kortet har en Ryd CMOS-knap, der får strøm fra et eksternt batteri og hvor systemets
boot-konfiguration gemmes. Hvis du vil nulstille systemkonfigurationen, skal du trykke
på denne knap.
Hvis du aktiverer funktionen "MSI Fast Boot" i BIOS, kan du ikke bruge tastaturet, og
du kan ikke gå i BIOS-konfigurationen ved at trykke på DEL-knappen. Du kan derfor
trykke på denne knap for at gå til BIOS-konfiguration efter genstart.
HDMI’et (dvs. High-Definition Multimedia Interface) er en fulddigital lyd- og
videogrænseflade, som kan transmittere ikke-komprimerede streams. HDMI
understøtter alle tv-formater, inklusive standard, udvidet eller HD-video, plus flerkanals
digital lyd via ét enkelt kabel.
DisplayPort er en standard for digital grænseflade. Dette stik bruges til tilslutning af en
skærm med DisplayPort-indgang.
Oversigt
7
RJ-45 LAN stik
Standard RJ-45 LAN stikket er beregnet til tilslutning til et LAN (Local Area Network).
Du kan bruge det til at tilslutte et netværkskabel.
Gul
LED
Farve
Venstre Gul
Højre
Grøn
Grøn/ Orange
LED tilstand
Betingelse
Slukket
LAN link er ikke etableret.
Tændt
(fast tilstand)
LAN link er etableret.
Til (blinker)
Computeren kommunikerer med en anden computer på LAN.
Slukket
Datahastigheden 10 Mbit/sek. er valgt.
Tændt
Datahastigheden 100 Mbit/sek. er valgt.
Orange Tændt
8
USB 3.0 Port (valgfri)
9
Linje ind
Datahastigheden 1000 Mbit/sek. er valgt.
USB 3.0 porten er tilbagekompatibel med USB 2.0 enheder. Den understøtter
dataoverførelseshastigheder op til 5Gbit/s (SuperSpeed).
Blå bruges til en ekstern cd-afspiller, båndafspiller og en anden lydenhed.
Linje ud
Grøn bruges til højttalere og hovedtelefoner.
Mikrofon
Lyserød bruges til en mikrofon.
RS-ud
Sort bruges til bag-surround ud i 4/ 5.1/ 7.1 kanaltilstand.
CS-ud
Orange bruges til center/ subwoofer ud i 5.1/ 7.1 kanaltilstand.
SS-ud (option)
Grå bruges til side-surround ud i 7.1 kanaltilstand.
S/PDIF-ud (option)
Dette S/PDIF-stik (Sony & Philips Digital Interconnect Format) bruges til digital
lydoverførsel til eksterne højtalere via et optisk fiberkabel.
10
Strømstik
11
Strømforsyningsknap
Strøm fra dette stik leverer strøm til system.
Tænd for strømmen ved at stille denne kontakt på -. Sluk ved at stille den på 0.
1-5
hh Højre side
1
3
2
1
7
4
5
1-6
6
2
8
5
6
1
Strømknap
2
Harddiskdrev LED
3
USB 3.0 Port (med MSI Super opladeteknologi) (valgfri)
4
USB 3.0 Port (valgfri)
5
Linje-ud stik
6
Mikrofonstik
7
USB 3.0 Port (type C) (option)
8
USB 2.0 Port (med MSI Super opladeteknologi) (option)
Tryk på strømknappen for at tænde og slukke for systemet.
Denne indikator viser HDD's aktivitetsstatus. Den blinker, når systemet tilgår data på
HDD, og er slukket, når der ikke er nogen aktivitet.
Med MSI Super opladeteknologien, virker systemet ikke kun som en normal USB 3.0
port, men den giver også brugeren mulighed for at oplade USB enheder, selv når
systemet er slukket. Det er nu ikke længere nødvendigt for brugeren at tænde for
systemet, får at oplade USB enheder.
Dette stik er til hovedtelefoner og højtalere.
Dette stik er til mikrofoner.
USB type C port tillader USB-stikket at vende begge veje.
Med MSI Super opladeteknologien, virker systemet ikke kun som en normal USB 2.0
port, men den giver også brugeren mulighed for at oplade USB enheder, selv når
systemet er slukket. Det er nu ikke længere nødvendigt for brugeren at tænde for
systemet, får at oplade USB enheder.
Oversigt
Udskiftning af Dele og Opgradering
Bemærk venligst at visse komponenter, der er forudindstillet på dette produkt, kan
opgraderes eller erstattes efter brugerens anmodning, alt afhængig af hvilken model
brugeren har købt.
1-7
For alle yderligere oplysninger vedrørende produktet, som brugeren har købt, kontakt
venligst den lokale forhandler. Forsøg ikke at opgradere eller udskifte nogen dele af
produktet, hvis du ikke er en auatoriseret forhandler eller et autoriseret servicecenter,
idet dette kan annullere garantien. Det anbefales stærkt at kontakte den autoriserede
forhandler eller det autoriserede servicecenter vedrørende enhver opgradering eller
udskiftning.
2
Sådan kommer du i
gang
Dette kapitel indeholder yderligere oplysninger vedrørende
installationsprocedurer for hardware. Når du tilslutter perifere enheder skal du
holde enhederne forsigtigt og bruge en jordforbundet strop om håndleddet for
at undgå statisk elektricitet.
Tip vedrørende sikkerhed og
behagelighed
Det er vigtigt at vælge et godt arbejdssted, hvis du skal arbejde med PC'en i længere
tid.
1. Arbejdsstedet skal være tilstrækkeligt oplyst.
2. Vælg et rigtigt bord og en rigtig stol, og indstil begges højde, så den passer til din
arbejdsstilling.
3. Når du sidder på stolen, så et ryggen og bevar en god kropsholdning. Juster
stolens ryg (hvis den findes) for at støtte din ryg på en komfortabel måde.
4. Anbring dine fødder fladt og naturligt på gulvet, så knæene og albuerne befinder
sig i korrekt stilling (ca 90 grader), når du arbejder.
5. Anbring dine hænder naturligt på bordet, så håndleddene understøttes.
6. Undgå at bruge pc'en på et ukomfortabelt sted.
7. PC'en er en elektrisk enhed. Behandl den forsigtigt, så du ikke kommer til skade.
2-2
Sådan kommer du i gang
Hardware-installation
Vigtigt
• Alle billederne i dette afsnit er kun til reference. Dit system kan se anderledes ud.
• Sørg for at systemet er jordforbundet via stikkontakten og at den anvendte gruppe i
el-tavlen.
1. Tilslut kablerne til tastatur, mus, LAN, skærm osv.
2-3
2. Sæt strømkablet i en stikkontakt.
1
2
3. Tryk på tænd/sluk knappen for at tænde for systemet.
2-4
3
Systembetjening
Dette kapitel giver dig vigtige oplysninger om systemets betjening.
Vigtigt
Samtlige oplysninger kan ændres uden varsel.
Energistyring
Strømstyring af personlige computere (pc'er) og skærme har potentiale til at spare
betydelige mængder elektricitet samt levere miljømæssige fordele.
For at være energieffektiv, så sluk for skærmen eller indstil din pc til dvaletilstand efter
en periode med inaktivitet.
hh Strømstyring i Windows 10
■■ Med Windows OS’s [Power Options] (Strømstyring) kan du kontrollere
skærmens, harddiskdrevets og batteriets energistyringsfunktioner. Højreklik
på [Start]
, vælg [Control Panel] (Kontrolpanel) på listen og klik derefter
på [System and Security] (System og sikkerhed).
3-2
Vælg [Power Options] (Strømstyring), og vælg en strømstyringsmodel, der
passer til dine personlige behov. Du kan også finindstille indstillingerne ved at
klikke på [Change plan settings] (Skift energisystem).
■■ Menuen Nedluk computer viser funktionerne Gå til hvile (S3/S4) og Luk Ned
(S5) til hurtig og nem styring af strømmen på dit system.
hh Strømstyring via ENERGISTJERNE kvalificerede
skærme (tilbehør)
Strømstyringen gør det muligt for computeren, at gå i lav-energi eller
"dvale" tilstand, efter et bestemt stykke tid uden brug. Når systemet
bruges med en ekstern ENERGISTJERNE kvalificeret skærm,
understøtter denne funktion og lignende strømstyringsfunktion,
som findes på selve skærmen. For at udnytte disse potentielle
energibesparelsesfunktioner,
er
strømstyringen
blevet
forudindstillet til at opføre sig på følgende måder, når systemet kører på vekselstrøm:
■■ Slukker for skærmen efter 15 minutter
■■ Går i dvale efter 30 minutter
Systembetjening
hh Vækning af systemet
Computeren skal kunne vågne fra energisparetilstanden ved en kommando fra enhver
af følgende:
■■ strømknappen,
■■ netværket (Wake On LAN),
■■ musen,
■■ tastaturet.
Energispareråd:
■■ Sluk for skærmen ved at trykke på LCD strømknappen efter et stykke tids
inaktivitet.
■■ Indstil indstillingerne i Power Options (Strømstyring) i Windows OS til optimering
af pc'ens energistyring.
■■ Installer energibesparelses-softwaret for at kunne styre pc'ens energiforbrug.
■■ For at opnå nul energiforbrug, skal du altid fjerne el-ledningen fra stikkontakten
eller slukke for denne, hvis pc'en ikke skal bruges i en given tid.
3-3
Netværksforbindelse (Windows 10)
hh Kabelforbundet netværk
1.Højreklik på [Start]
og vælg [Control Panel] (Kontrolpanel) på listen.
2.Vælg [View network status and tasks] (Se netværksstatus og opgaver) under
[Network and Internet] (Netværk og Internet).
3-4
3.Vælg [Set up a new connection or network] (Opret en ny forbindelse eller et nyt
netværk).
Systembetjening
4.Vælg [Connect to the Internet] (Opret forbindelse til internettet), og klik på [Next]
(Næste).
5.Vælg [Broadband (PPPoE)] (Bredbånd (PPPoE)) for at forbinde ved brug af DSL
eller kabel, som kræver et brugernavn eller adgangskode.
6.Indtast oplysningerne fra din internetudbyder (ISP) og klik på [Connect] (Opret
forbindelse) for at oprette din LAN forbindelse.
3-5
hh Trådløst netværk
1.Gå til [Start]
, klik på [Settings] (Indstillinger) og vælg [Network and Internet]
(Netværk og internet).
2.En oversigt over tilgængelige WLAN forbindelser kommer frem. Vælg en
forbindelse på listen.
3.For at oprette en ny forbindelse, skal du vælge [Network and Sharing Center]
(Netværk og delingscenter).
3-6
4.Vælg [Set up a new connection or network] (Opret en ny forbindelse eller et nyt
netværk).
5.Herefter skal du vælge [Manually connect to a wireless network] (Opret
forbindelsen til et trådløs netværk manuelt) og klik på [Next] (Næste) for at
fortsætte.
6.Indtast oplysningerne til det trådløse netværk, som du vil tilføje og klik på [Next]
(Næste) for at fortsætte.
7.En ny WLAN forbindelse er nu oprettet.
Systembetjening
Systemgenopretning (Windows 10)
Mulige grunde for at benytte Systemgendannelsesfunktionen kan være:
■■
■■
■■
■■
Gendanner systemet til dets første status med de originale fabriksindstillinger.
Når der er opstået nogle fejl i operativsystemet.
Når der er kommet en virus i operativsystemet, så det ikke virker normalt.
Hvis du ønsker at installere et operativsystem med andre indbyggede sprog.
Før du bruger systemgendannelsen, skal du sikkerhedskopiere vigtige data, som du
har på dit system eller andre lagringsenheder.
Hvis følgende løsning ikke kan genoprette dit system, bedes du venligst kontakte en
autoriseret forhandler eller et servicecenter for yderligere assistance.
3-7
Nulstilling af denne pc
1.Gå til [Start]
, klik på [Settings] (Indstillinger) og vælge [Update and security]
(Opdatering og sikkerhed).
2.Vælg [Recovery] (Genoprettelse), og klik på [Get started] (Introduktion) under
[Reset this PC] (Nulstil denne PC) for at starte systemgenoprettelsen.
3-8
3.Herefter vises skærmen [Choose an option] (Vælg en indstilling). Vælg mellem
[Keep my files] (Behold mine filer) og [Remove everything] (Fjern alt).
Behold mine filer
Nulstilling af
denne pc
Fjern alt
Kun drevet, hvorpå
Windows er installeret
Alle drev
Fjern kun mine filer
Fjern filer og ryd drevet
Fjern kun mine filer
Fjern filer og ryd drevet
Systembetjening
hh Behold mine filer
1.Vælg [Keep my files] (Behold mine filer).
2.På skærmen [Your apps will be removed] (Dine apps fjernes) vises en liste over
apps, der skal geninstalleres fra internettet eller fra en installations-disk. Klik på
[Next] (Næste) for at fortsætte.
3-9
3.På efterfølgende skærm vises de ændringer, der foretages i løbet af processen.
Klik på [Reset] (Nulstil), for at starte nulstillingen af systemet.
hh Fjern alt
1.Vælg [Remove everything] (Fjern alt).
2.Hvis du har flere harddiske, vises en skærm hvorpå du skal vælge mellem [Only the
drive where Windows is installed] (Kun det drev, hvorpå Windows er installeret) og
[All drives] (Alle drev).
3.Vælg derefter mellem [Just remove my files] (Fjern kun mine filer) og [Remove files
and clean the drive] (Fjern filer og ryd drevet).
3-10
4.På efterfølgende skærm vises de ændringer, der foretages i løbet af processen.
Klik på [Reset] (Nulstil), for at starte nulstillingen af systemet.
Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement