MSI WT75 (Intel 8th Gen) MOBILE WORKSTATION מדריך למשתמש

Add to My manuals
62 Pages

advertisement

MSI WT75 (Intel 8th Gen) MOBILE WORKSTATION מדריך למשתמש | Manualzz
‫מדריך למשתמש‬
‫מחשב מחברת‬
‫תוכן‬
‫הודעה בדבר זכויות יוצרים וסימנים מסחריים‪1-4..........................................................................‬‬
‫היסטורית גרסאות ‪1-4.............................................................................................................‬‬
‫הצהרה ‪ FCC-B‬אודות הפרעת תדרי רדיו‪1-5..............................................................................‬‬
‫תנאי ‪1-5....................................................................................................................... FCC‬‬
‫תאימות לתקן ‪1-5..............................................................................................................CE‬‬
‫תקנות בנושא הסוללה‪1-6........................................................................................................‬‬
‫הצהרת ‪1-6................................................................................................................ WEEE‬‬
‫מידע על חומרים כימיים‪1-6......................................................................................................‬‬
‫שדרוג ואחריות‪1-7..................................................................................................................‬‬
‫חלקי חילוף‪1-7.......................................................................................................................‬‬
‫הוראות בטיחות‪1-8.................................................................................................................‬‬
‫דגשי ‪1-10......................................................................................................................MSI‬‬
‫מבוא‪2-1................................................................................................‬‬
‫שליפה מהאריזה ‪2-2...............................................................................................................‬‬
‫סקירה כללית של המוצר‪2-3.....................................................................................................‬‬
‫מבט מלמעלה ‪ -‬פתוח ‪2-3...................................................................................................‬‬
‫מבט צד קדמי ‪2-6..............................................................................................................‬‬
‫מבט צד ימין ‪2-7................................................................................................................‬‬
‫מבט צד שמאל‪2-8.............................................................................................................‬‬
‫מבט צד אחורי ‪2-10...........................................................................................................‬‬
‫מבט תחתון ‪2-11................................................................................................................‬‬
‫איך להשתמש במקלדת? ‪2-12..................................................................................................‬‬
‫מקש ‪2-12.........................................................................................................Windows‬‬
‫מקשי הפעלה מהירה ‪2-13..................................................................................................‬‬
‫הפעלת‪/‬השבתת לוח המגע ‪2-14..........................................................................................‬‬
‫כניסה למצב שינה‪2-14.......................................................................................................‬‬
‫החלפת מסך‪2-14..............................................................................................................‬‬
‫שימשו במספר צגים‪2-14....................................................................................................‬‬
‫התאמת בהירות המסך ‪2-15...............................................................................................‬‬
‫התאמת עוצמת הרמקולים ‪2-15...........................................................................................‬‬
‫שינוי הבהירות של תאורת המקלדת (אופציונלי) ‪2-15...............................................................‬‬
‫שימוש‪( True Color :‬אופציונלי) ‪2-16...................................................................................‬‬
‫וידאו‪ :‬כיצד להשתמש בלחצנים [‪2-16..............................................................................]Fn‬‬
‫מפרט‪2-17............................................................................................................................‬‬
‫‪1-2‬‬
‫מדריך למשתמש‬
‫התחלת השימוש ‪3-1...............................................................................‬‬
‫השימוש הראשון במחשב המחברת ‪3-2......................................................................................‬‬
‫כיצד להשתמש במחשב המחברת בצורה נוחה ‪3-3.......................................................................‬‬
‫כיצד לחסוך בצריכת החשמל ‪3-4...............................................................................................‬‬
‫מתאם מתח ‪3-4.................................................................................................... AC/DC‬‬
‫סוללה ‪3-4........................................................................................................................‬‬
‫כיצד להגדיר תכנית צריכת חשמל ב‪3-6................................................................. Windows 10-‬‬
‫בחירה או התאמה אישית של תכנית צריכת חשמל ‪3-6.............................................................‬‬
‫יצירת תכנית צריכת חשמל אישית ‪3-9...................................................................................‬‬
‫כיצד להשתמש במשטח המגע ‪3-11...........................................................................................‬‬
‫מידע על ‪ HDD‬ו‪3-13..................................................................................................... SSD-‬‬
‫מידע על חריץ ‪3-13..................................................................................................M.2 SSD‬‬
‫כיצד להתחבר לאינטרנט‪3-14...................................................................................................‬‬
‫רשת אלחוטית ‪3-14...........................................................................................................‬‬
‫רשת קווית ‪3-16................................................................................................................‬‬
‫כיצד להגדיר חיבור באמצעות ‪3-21............................................................................ Bluetooth‬‬
‫הפעלת חיבור ‪3-21............................................................................................Bluetooth‬‬
‫כיצד לחבר התקנים חיצוניים‪3-24..............................................................................................‬‬
‫וידאו‪ :‬כיצד להשתמש בפונקציה ‪3-25................................................................................RAID‬‬
‫כיצד לבחור מצב אתחול ב‪3-26.......................................................................................BIOS-‬‬
‫וידאו‪ :‬כיצד לשחזר את מערכת ההפעלה ‪ Windows 10‬במחשבי מחברת של ‪3-27.................... MSI‬‬
‫וידאו‪ :‬שימוש ב‪3-28........................................................................... MSI One Touch Install-‬‬
‫‪1-3‬‬
‫הודעה בדבר זכויות יוצרים וסימנים מסחריים‬
‫‪ Copyright © Micro-Star Int’l Co., Ltd.‎‬כל הזכויות שמורות‪ .‬לוגו ‪ MSI‬שנעשה בו שימוש הוא סימן‬
‫מסחרי רשום של‪Micro-Star Int’l Co., Ltd.‎‬‏‪ .‬כל יתר הסימנים והשמות הנזכרים הם סימנים מסחריים של‬
‫הבעלים הרלוונטיים‪ .‬איננו נושאים אחריות מפורשת או משתמעת בגין שגיאות או חוסרים‪ MSI .‬שומרת את‬
‫הזכות לערוך שינויים במסמך זה ללא הודעה מראש‪.‬‬
‫היסטורית גרסאות‬
‫ࢮ ࢮגרסה‪1.0 :‬‬
‫ࢮ ࢮתאריך‪2018 ,02 :‬‬
‫‪1-4‬‬
‫מדריך למשתמש‬
‫הצהרה ‪ FCC-B‬אודות הפרעת תדרי רדיו‬
‫הציוד נבדק ונמצא עומד בתנאים למכשיר דיגיטלי מסוג ‪ ,Class B‬בהתאם לסעיף ‪ 15‬בתקנות ‪ .FCC‬מגבלות‬
‫אלה נועדו לספק הגנה סבירה נגד הפרעה מזיקה במקום מגורים‪ .‬הציוד מחולל אנרגיה בתדר רדיו‪ ,‬משתמש‬
‫בה ופולט אותה‪ .‬אם ההתקנה והשימוש בו אינם לפי הוראות אלה‪ ,‬הציוד עלול לגרום להפרעה מזיקה‬
‫לתקשורת רדיו‪ .‬אולם אין אחריות לכך שלא תחול הפרעה במתקן מסוים‪ .‬אם ציוד זה גורם להפרעה מזיקה‬
‫לשידורי רדיו או טלוויזיה‪ ,‬אותה ניתן לקבוע על ידי כיבוי הציוד והפעלתו‪ ,‬מומלץ שהמשתמש יתקן את‬
‫ההפרעה באמצעות אחת או יותר מהדרכים הבאות‪:‬‬
‫ࢮ ࢮכיוון מחדש או מיקום מחדש של אנטנת הקליטה‪.‬‬
‫ࢮ ࢮהרחקת הציוד מהמקלט‪.‬‬
‫ࢮ ࢮחיבור הציוד לשקע חשמל במעגל שונה מהמעגל שאליו מחובר המקלט‪.‬‬
‫הערה‬
‫ࢮ ࢮכל שינוי שלא אושר במפורש על ידי הגוף האחראי לעמידה בהוראות החוק עלול לבטל את הרשאת‬
‫המשתמש להפעיל את הציוד‪.‬‬
‫ࢮ ࢮיש להשתמש בכבלי ממשק ובכבלי חשמל מסוככים‪ ,‬אם קיימים‪ ,‬כדי לעמוד בדרישות פליטת הקרינה‪.‬‬
‫תנאי ‪FCC‬‬
‫מכשיר זה עומד בדרישות סעיף ‪ 15‬של ‪ .FCC‬ההפעלה הנה בכפוף לשני תנאים כדלקמן‪:‬‬
‫ࢮ ࢮהתקן זה לא יגרום להפרעות מזיקות‪.‬‬
‫ࢮ ࢮעל ההתקן לקבל כל הפרעה שתתקבל‪ ,‬כולל הפרעה שעלולה לגרום לפעולה לא רצויה‪.‬‬
‫תאימות לתקן ‪CE‬‬
‫התקן זה תואם לדרישות הבטיחות ולתנאים רלבנטיים נוספים שנקבעו בהנחיה‬
‫האירופאית‪.‬‬
‫‪1-5‬‬
‫תקנות בנושא הסוללה‬
‫האיחוד האירופי‪:‬אין להשליך את הסוללות‪ ,‬מארז הסוללות ואת הרכיבים החשמליים‬
‫כחלק מחלק מהפסולת הביתית הלא ממוינת‪ .‬יש להשתמש במערכת איסוף ציבורית‬
‫כדי להחזיר‪ ,‬למחר ולטפל ברכיבים הללו בהתאם לתקנות המקומיות‪.‬‬
‫טאיוואן‪:‬כדי להגן על הסביבה‪ ,‬את הסוללות יש לאסוף בנפרד למחזור או להשליך‬
‫למיכל איסוף מיוחד‪.‬‬
‫‪廢電池請回收‬‬
‫קליפורניה‪ ,‬ארה"ב‪ :‬סוללות כפתור עלולות להכיל פרכלורט ובמדינת קליפורניה יש להשליכן לפסולת או‬
‫למחזר אותן באופן מיוחד‪.‬‬
‫למידע נוסף‪http://www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate/ :‬‬
‫הוראות בטיחות לשימוש בסוללת ליתיום‬
‫קיימת סכנת פיצוץ במידה ומחליפים את הסוללה לא בהתאם להוראות‪ .‬החלף את הסוללה רק בכזאת‬
‫מסוג דומה אשר מומלץ ע"י יצרן הציוד‪ .‬השלך סוללות משומשות בהתאם להוראות היצרן‪.‬‬
‫הצהרת ‪WEEE‬‬
‫האיחוד האירופי‪ :‬בכפוף להנחיית האיחוד האירופי ("‪ )"EU‬בנוגע לציוד חשמלי‬
‫ואלקטרוני‪ ,‬הנחיה ‪ ,‎2002/96/EC‬אשר בתוקף מה‪-‬‏‪ 13‬באוגוסט ‪ ,2005‬אין להשליך‬
‫מוצרים המוגדרים בתור "ציוד חשמלי ואלקטרוני" לפח האשפה העירוני‪ .‬יצרנים של‬
‫ציוד אלקטרוני‪ ,‬כפי שמוגדר בהנחיה זו‪ ,‬מחויבים לקבל בחזרה מוצרים מסוג זה‬
‫בסיום חיי המוצר‪.‬‬
‫מידע על חומרים כימיים‬
‫בהתאם לתקנות החומרים הכימיים כגון ‪( EU REACH Regulation‬תקנה ‪ 1907/2006‬של הפרלמנט‬
‫האירופי ומועצת אירופה)‪ MSI ,‬מספקת מידע על החומרים הכימיים המרכיבים את המוצרים שלה‪ .‬את‬
‫המידע ניתן למצוא בכתובת‪:‬‬
‫‪http://www.msi.com/html/popup/csr/evmtprtt_pcm.html‬‬
‫‪1-6‬‬
‫מדריך למשתמש‬
‫שדרוג ואחריות‬
‫לתשומת לבך‪ ,‬ניתן לשדרג או להחליף חלק מהרכיבים המותקנים מראש במוצר‪ ,‬כגון כרטיסי הזיכרון‪,‬‬
‫הכוננים הקשיחים ‪ ,HDD‬‏‪ SSD‬או ‪ ODD‬וכרטיס הרשת האלחוטי המשולב ‪ ,Bluetooth/Wi-Fi‬בהתאם‬
‫לרצון המשתמש ולדגם שנרכש‪.‬‬
‫לקבלת מידע נוסף אודות המוצר שאינו כלול במדריך למשתמש‪ ,‬אנא פנה למפיץ המקומי באזורך‪ .‬משתמשים‬
‫שאינם יודעים מהו המיקום הנכון של הרכיבים או מהו התהליך הנכון לפירוק והרכבת הרכיבים אינם רשאים‬
‫לנסות לשדרג או להחליף רכיבים במוצר‪ ,‬כדי לא לגרום נזק למוצר‪ .‬לקבלת שירות‪ ,‬מומלץ לפנות למשווק‬
‫מורשה או מעבדת שירות‪.‬‬
‫חלקי חילוף‬
‫חלקי החילוף (או חלקים תואמים) עבור המוצר אותו רכש המשתמש במדינות או אזורים מסוימים יתמכו על‬
‫ידי היצרן עד לתקופה של ‪ 5‬שנים מהיום בו הופסקה תמיכת היצרן במוצר‪ .‬למידע נוסף על קבלת חלקי חילוף‪,‬‬
‫פנה ליצרן באמצעות האתר‪.http://www.msi.com/support/‎‬‬
‫‪1-7‬‬
‫הוראות בטיחות‬
‫קרא בעיון את ההוראות הבאות והקפד לציית להן באופן מלא‪ .‬יש לציית לכל‬
‫האזהרות שמופיעות על הציוד או במדריך למשתמש‪.‬‬
‫יש לשמור על מחשב המחברת הרחק מלחות וטמפרטורות גבוהות‪.‬‬
‫הנח את מחשב המחברת על משטח יציב לפני שתתחיל בהתקנה‪.‬‬
‫אין לכסות את פתחי האוורור של מחשב המחברת כדי למנוע ממנו להתחמם‪.‬‬
‫•אל תשאיר את מחשב המחברת בסביבה לא ממוזגת‪ .‬הקפד לאחסן את הציוד‬
‫במקום שבו הטמפרטורה לא עולה על ‪ 60‎ºC‎‬או יורדת מתחת ל‪ ,‎0ºC-‬אחרת‬
‫עלול להיגרם נזק למחשב המחברת‪.‬‬
‫•יש להשתמש במחשב המחברת הזה בסביבה שבה הטמפרטורה לא עולה‬
‫על ‪.‎35ºC‬‬
‫נתב את כבל החשמל כך שלא ידרכו עליו‪ .‬אל תניח דבר על כבל החשמל‪.‬‬
‫הרחק עצמים ומכשירים מגנטיים או חשמליים חזקים ממחשב המחברת‪.‬‬
‫•לעולם אל תשפוך נוזלים לפתחים‪ .‬דבר זה עלול להזיק לציוד ולגרום‬
‫להתחשמלות‪.‬‬
‫•אין להשתמש בחומרים כימיים כדי לנגב את המשטחים של הציוד‪ ,‬כגון מקלדת‪,‬‬
‫לוח מגע או מארז מחשב המחברת‪.‬‬
‫‪1-8‬‬
‫מדריך למשתמש‬
‫אם מתרחש אחד מהמצבים הבאים‪ ,‬הבא את הציוד לבדיקה אצל איש שירות‪:‬‬
‫•כבל החשמל או התקע ניזוק‪.‬‬
‫•חדר נוזל למוצר‪.‬‬
‫•המוצר נחשף ללחות‪.‬‬
‫•המוצר אינו פועל בצורה תקינה או שאינך מצליח להפעיל אותו בהתאם‬
‫להוראות שבמדריך למשתמש‪.‬‬
‫•המוצר נפל וניזוק‪.‬‬
‫•על המוצר ישנם סימנים ברורים של שבירה‪.‬‬
‫המאפיינים הידידותיים לסביבה של המוצר‬
‫•צריכת אנרגיה נמוכה בזמן פעילות ובמצב המתנה‪.‬‬
‫•שימוש מוגבל בחומרים שמזיקים לסביבה ולבריאות‪.‬‬
‫•קל לפירוק ומחזור‪.‬‬
‫•שימוש מופחת במשאבים טבעיים באמצעות עידוד המחזור‪.‬‬
‫•אורך חיים ארוך יותר הודות לאפשרויות שדרוג קלות‪.‬‬
‫•צמצום כמות הפסולת המצוקה באמצעות מדיניות החזרת מוצר‪.‬‬
‫מדיניות סביבתית‬
‫•מוצר זה תוכנן כדי לאפשר מחזור ושימוש חוזר בחלקים‪ ,‬ואין להשליכו לפסולת‪.‬‬
‫•בסיום חיי המוצר‪ ,‬על המשתמשים ליצור קשר עם נקודת איסוף מורשית באזורם‬
‫לצורך מחזור המוצר‪.‬‬
‫•פרטי משווק באזורך ופרטים נוספים בנוגע למחזור ניתן למצוא באתר האינטרנט‬
‫של ‪.MSI‬‬
‫•לקבלת מידע בנושאי סילוק של מוצרי ‪ ,MSI‬החזרתם‪ ,‬מחזורם ופירוקם‪ ,‬צור עמנו‬
‫קשר בכתובת הדוא"ל ‪[email protected]‬‬
‫‪1-9‬‬
‫דגשי ‪MSI‬‬
‫למידע נוסף על התכונות הבלעדיות של כל דגמי מחשבי המחברת של ‪ ,MSI‬בקר באתר‬
‫‪ http://www.msi.com‬ובאתר ‪https://www.youtube.com/user/MSI‬‬
‫איך להשתמש ב‪ SteelSeries Engine 3-‬במחשבי מחברת של ‪MSI‬‬
‫ל‪ MSI-‬יש שיתוף פעולה עם חברת ‪ SteelSeries‬לפיתוח מנוע משחקים בלעדי מדגם‬
‫‪ SteelSeries Engine 3‬למחשבי המחברת‪ SteelSeries Engine 3 .‬משלב את כל‬
‫הפונקציות הנפוצות לגיימרים בניהול מספר מכשירים‪.‬‬
‫מחשבי המחברת ‪ MSI GAMING‬הם הראשונים מסוגם שמיועדים למשחקים‬
‫וכוללים את היישום לשידור חי ‪!XSplit Gamecaster‬‬
‫מחשבי המחברת למשחקים של ‪ MSI‬כוללים את ‪ ,XSplit Gamecaster‬הפתרון הקל‬
‫ביותר לשידור חי והקלטה עבור גיימרים‪.‬‬
‫חוויית שמע איכותית של ‪ Dynaudio‬במחשבי המחברת ‪MSI Gaming‬‬
‫‪ MSI‬חברה ל‪ ,Dynaudio-‬המומחית הדנית לקול‪ ,‬כדי להעניק חווית שמע איכותית‬
‫במיוחד במחשבי המחברת שמיועדים למשחקים‪.‬‬
‫צבע את החיים בצבעים חדשים עם טכנולוגיית ‪True Color‬‬
‫‪ MSI‬חברה אל ‪ Portrait Displays, Inc‬כדי לפתח מסך מדויק יותר‪ .‬השלך סוללות‬
‫משומשות בהתאם להוראות היצרן‪.‬‬
‫מדריך‪ :‬איך להשתמש ב‪Nahimic-‬‬
‫למד איך להשתמש בשלוש התכונות של ‪ :Nahimic‬אפקטי האודיו של ‪,Nahimic‬‬
‫אפקטים למיקרופון ומקליט האודיו ‪.HD‬‬
‫‪1-10‬‬
‫מדריך למשתמש‬
‫‪1-11‬‬
1-12
‫מבוא‬
‫מדריך למשתמש‬
‫מחשב מחברת‬
‫מבוא‬
‫אנו מודים לך שהצטרפת לקבוצת המשתמשים במחשב המחברת האיכותי הזה‪ .‬אנו סמוכים ובטוחים‬
‫שתיהנה מחוויה מהנה ומקצועית בשימוש בו‪ .‬מחשב מחברת זה עבר בדיקות מקיפות וממשיך לשמר את‬
‫המוניטין שלנו כחברה מהימנה ומובילה המספקת לכלל הלקוחות מוצרים נהדרים‪.‬‬
‫שליפה מהאריזה‬
‫תחילה‪ ,‬הוצא את הפריטים מקרטון המשלוח ובדוק אותם היטב‪ .‬אם פריט כלשהו ניזוק או חסר‪ ,‬צור קשר‬
‫בהקדם עם המשווק המקומי‪ .‬כמו כן‪ ,‬שמור את הקופסה ואת חומרי האריזה למקרה שתרצה לשלוח את‬
‫היחידה בעתיד‪ .‬האריזה מכילה את הפריטים הבאים‪:‬‬
‫◄מחשב מחברת‬
‫◄מדריך התחלה מהיר‬
‫◄מתאם מתח ‪ AC/DC‬וכבל חשמל‬
‫◄תיק נשיאה אופציונלי‬
‫‪2-2‬‬
‫מדריך למשתמש‬
‫סקירה כללית של המוצר‬
‫סעיף זה כולל את תיאור ההיבטים הבסיסיים של מחשב המחברת‪ .‬בעזרת המידע שבפרק תוכל ללמוד‬
‫יותר על מבנה מחשב המחברת לפני שתשתמש בו‪ .‬שים לב‪ :‬התרשימים המוצגים הם להמחשה בלבד‪.‬‬
‫מבט מלמעלה ‪ -‬פתוח‬
‫תרשים תצוגת המחשב הפתוח מלמעלה מציג את אזור התפעול הראשי של מחשב המחברת‪.‬‬
‫‬
‫‪2-3‬‬
‫מבוא‬
‫‪1 .1‬מצלמת רשת‪/‬מחוון מצלמת רשת‪/‬מיקרופון פנימי‬
‫•ניתן להשתמש במצלמת הרשת המובנית הזו כדי לצלם תמונות וסרטונים‪ ,‬לערוך שיחות וידאו וכו'‪.‬‬
‫•מחוון המצלמה שממוקם ליד המצלמה עצמה‪ ,‬מאיר כאשר המצלמה פעילה; הנורית תכבה כאשר‬
‫המצלמה אינה בשימוש‪.‬‬
‫•זהו מיקרופון מובנה הפועל כמו מיקרופון רגיל‪.‬‬
‫‪2 .2‬לחצן ‪ /‬נורית הפעלה ‪ /‬נורית מצב ‪GPU‬‬
‫לחצן הפעלה‬
‫•השתמש בלחצן זה כדי להדליק ולכבות את מחשב המחברת‪.‬‬
‫•השתמש בלחצן זה כדי להעיר את מחשב המחברת ממצב השינה‪.‬‬
‫נורית הפעלה ‪ /‬נורית מצב ‪GPU‬‬
‫מתח‬
‫•כאשר מחשב המחברת דולק והמצב ‪ UMA GPU‬נבחר הנורה מוארת‬
‫בכחול‪.‬‬
‫•כאשר המצב האופציונלי ‪ GPU‬דיסקרטי נבחר הנורה מוארת בכתום‪.‬‬
‫•המחוון מהבהב כשמחשב המחברת עובר למצב שינה‪.‬‬
‫•מחוון ה‪ LED-‬כבה עם כיבוי מחשב המחברת‪.‬‬
‫‪3 .3‬מקלדת‬
‫המקלדת המובנית כוללת את כל הפונקציות שישנן במקלדת מלאה‪ .‬למידע נוסף‪ ,‬עיין בחלק כיצד‬
‫להשתמש במקלדת‪.‬‬
‫‪4 .4‬פד מגע‬
‫זהו התקן ההצבעה של מחשב המחברת‪.‬‬
‫‪5 .5‬נורות חיווי‬
‫‪Caps Lock‬‬
‫מחוון זה דולק כאשר הפונקציה ‪ Caps Lock‬פועלת‪.‬‬
‫‪6 .6‬נורות חיווי‬
‫‪Num Lock‬‬
‫מחוון זה דולק כאשר הפונקציה ‪ Num Lock‬פועלת‪.‬‬
‫‪2-4‬‬
‫מדריך למשתמש‬
‫‪7 .7‬לחצני הפעלה מהירה‬
‫השתמש בלחצני ההפעלה המהירה כדי להפעיל יישומים או כלים ספציפיים‪ .‬לחצני ההפעלה המהירה‬
‫הבאים יפעלו רק במערכת הפעלה בה מותקן היישום ‪ .SCM‬מומלץ להוריד את כלי העזר ‪SCM‬‬
‫מהאתר של ‪ MSI‬כדי ליהנות משימוש קל וחלק‪.‬‬
‫‪Cooler Boost‬‬
‫‪SSE‬‬
‫(אופציונאלי)‬
‫•השתמש בלחצן הזה כדי להגביר את מהירות המאוורר ולקרר את‬
‫טמפרטורת מחשב המחברת‪.‬‬
‫•מחוון הלחצן דולק בכחול כאשר מהירות המאוורר מוגדרת לעוצמה‬
‫המרבית; המחוון כבה כאשר בוחרים במצב אוטומטי‪.‬‬
‫•במחשב המחברת הזה עשוי להיות מותקן מראש יישום ייחודי לניהול‬
‫המקלדת בשם ‪( SSE‬‏‪ .)Steel Series Engine‬בעזרת היישום הזה‬
‫המשתמשים יכולים להגדיר מספר שילובים שונים של מקשי קיצור‬
‫במקלדת למצבים ספציפיים‪.‬‬
‫•לחץ מספר פעמים על הלחצן כדי לעבור בין השכבות השונות ‪ -‬מקלדת‬
‫‪( 1‬שכבה ‪ ,)1‬מקלדת ‪( 2‬שכבה ‪ ,)2‬מקלדת ‪( 3‬שכבה ‪ )3‬ומקלדת ‪4‬‬
‫(שכבה ‪.)4‬‬
‫‪Dragon Center‬‬
‫(אופציונלי)‬
‫•ייתכן שבמחשב המחברת הזה מותקן מראש כלי עזר למשחקים בשם‬
‫‪ .Dragon Center‬כלי העזר הזה מעניק למשתמשים חוויית משחק‬
‫מרהיבה ויעילה במיוחד‪.‬‬
‫•השתמש בלחצן הזה כדי לפתוח את ‪.Dragon Center‬‬
‫‪True Color‬‬
‫או‬
‫היישום שהוגדר‬
‫על ידי המשתמש‬
‫(אופציונלי)‬
‫•ייתכן שמחשב מחברת זה הגיע עם היישום ‪ .True Color‬בעזרת‬
‫יישום זה‪ ,‬המשתמש יכול לבחור הגדרות צבעים שונות לקבלת חוויית‬
‫הצפייה המיטבית‪.‬‬
‫•השתמש בלחצן הזה כדי לפתוח את ‪.True Color‬‬
‫•אם היישום ‪ True Color‬לא מותקן מראש במחשב המחברת‪ ,‬הלחצן‬
‫הזה יפתח את היישום המוגדר על ידי המשתמש‪.‬‬
‫‪2-5‬‬
‫מבוא‬
‫מבט צד קדמי‬
‫‬
‫‪1 .1‬נורות חיווי‬
‫רשת ‪ LAN‬אלחוטית (‪)WiFi‬‬
‫•המחוון הזה דולק כאשר הפונקציה רשת אלחוטית (‪ )Wi-Fi‬פועלת‪.‬‬
‫•מחוון זה כבה כאשר הפונקציה כבויה‪.‬‬
‫מצב סוללה‬
‫•מחוון זה דולק כאשר הסוללה נטענת‪.‬‬
‫•אם ישנה תקלה בסוללה‪ ,‬המחוון מהבהב ללא הפסקה‪ .‬אם הבעיה‬
‫נמשכת‪ ,‬פנה למשווק המורשה או למעבדת שירות מקומית‪.‬‬
‫•מחוון הסוללה יכבה כאשר הסוללה טעונה לגמרי או בניתוק של מתאם‬
‫‪ AC/DC‬המתח‪.‬‬
‫מחוון פעילות כונן‬
‫מחוון זה מהבהב כאשר המערכת משתמשת בכוננים הקשיחים הפנימיים‪.‬‬
‫‪2 .2‬רמקולים סטריאופוניים‬
‫מחשב המחברת הזה עשוי לכלול רמקולים מובנים המנגנים בסטריאו עם צליל איכותי‪ ,‬ואשר תומכים‬
‫בטכנולוגיית שמע ‪.HD‬‬
‫‪2-6‬‬
‫מדריך למשתמש‬
‫מבט צד ימין‬
‫‬
‫‪1 .1‬קורא כרטיסים‬
‫קורא הכרטיסים המובנה תומך בסוגים שונים של כרטיסי זיכרון‪ .‬למידע נוסף‪ ,‬עיין במפרטים‪.‬‬
‫‪2 .2‬מחבר ‪USB 2.0‬‬
‫ליציאת ‪ USB 2.0‬תוכל לחבר התקנים חיצוניים עם ממשק ‪ ,USB‬כגון עכבר‪ ,‬מקלדת‪ ,‬מודם‪ ,‬כונן‬
‫קשיח נייד‪ ,‬מדפסת ועוד‪.‬‬
‫‪3 .3‬מחבר מתח‬
‫יש לחבר מחבר זה למתאם ה‪ AC/DC -‬לאספקת החשמל למחשב המחברת‪.‬‬
‫‪2-7‬‬
‫מבוא‬
‫מבט צד שמאל‬
‫‬
‫‪1 .1‬מנעול ‪Kensington‬‬
‫מחשב מחברת זה כולל פתח למנעול ‪ ,Kensington‬לקשירת המחשב למקומו בעזרת מפתח או התקן‬
‫מכני אחר עם קוד זיהוי אישי ובאמצעות כבל מתכת עם ציפוי גומי‪ .‬בקצה הכבל ישנה לולאה בעזרתה‬
‫תוכל ללפף את הכבל מסביב לחפץ נייח‪ ,‬כגון שולחן כבד או פריט דומה‪ ,‬ולקבע את המחשב למקומו‪.‬‬
‫‪2 .2‬יציאת ‪USB 3.1 Gen 1‬‬
‫חיבור ‪ ,USB 3.1 Gen 1‬המכונה גם ‪ ,SuperSpeed USB‬מספק מהירויות תקשורת גבוהות יותר‬
‫להתחברות להתקנים שונים‪ ,‬כמו התקני אחסון‪ ,‬כוננים קשיחים או מצלמות וידאו‪ ,‬ומציע יתרונות רבים‬
‫מלבד העברת נתונים מהירה‪.‬‬
‫‪Mini-DisplayPort3 .3‬‬
‫יציאת ‪ Mini-DisplayPort‬היא גרסה מוקטנת של יציאת ‪ .DisplayPort‬בעזרת המתאם הנכון‪ ,‬ניתן‬
‫להשתמש ב‪ Mini-DisplayPort-‬למסכים עם ממשק ‪,VGA‬‏‪ DVI‬או ‪.HDMI‬‬
‫‪4 .4‬יציאת )‪( USB 3.1 Gen 1/ Gen 2 Port (Type C‬אופציונלי)‬
‫חיבור ‪ ,USB 3.1 Gen 1/Gen 2‬המכונה גם ‪,SuperSpeed USB/SuperSpeed USB 10Gbps‬‬
‫מספק מהירויות תקשורת גבוהות יותר להתחברות להתקנים שונים‪ ,‬כמו התקני אחסון‪ ,‬כוננים קשיחים‬
‫או מצלמות וידאו‪ ,‬ומציע יתרונות רבים מלבד העברת נתונים מהירה‪.‬‬
‫המחבר הדק והמסוגנן מסוג ‪ USB Type C‬כולל תקע דו‪-‬צדדי שתומך בביצועים מדרגיים שיתאימו גם‬
‫לעתיד‪ ,‬כולל טכנולוגיות ‪,USB 3.x‬‏‪,DisplayPort‬‏‪,PCIe‬‏שמע ו‪.Thunderbolt 3-‬‬
‫‪2-8‬‬
‫מדריך למשתמש‬
‫‪5 .5‬מחבר ‪RJ-45‬‬
‫החיבור האופציונלי לרשת אתרנט‪ ,‬התומך בקצב העברה של ‪ 10/100/1000/10000‬מגה‪-‬בתים‬
‫לשנייה‪ ,‬משמש לחיבור כבל רשת‪.‬‬
‫חיבור ‪HDMI‬‬
‫‪6 .6‬‬
‫(‪ HDMI (High Definition Multimedia Interface‬הוא תקן ממשק חדש במחשבים אישיים‪ ,‬בצגים‬
‫ובמכשירים אלקטרוניים נוספים המאפשר שימוש העברה של וידאו בהבחנה גבוהה ושמע שמע‬
‫דיגיטלי מרובה ערוצים על‪-‬גבי כבל אחד‪.‬‬
‫‪7 .7‬יציאת ‪( USB 3.1 Gen 1/ Gen 2‬אופציונלי)‬
‫חיבור ‪ ,USB 3.1 Gen 1/ Gen 2‬המכונה גם ‪,SuperSpeed USB/SuperSpeed USB 10Gbps‬‬
‫מספק מהירויות תקשורת גבוהות יותר להתחברות להתקנים שונים‪ ,‬כמו התקני אחסון‪ ,‬כוננים קשיחים‬
‫או מצלמות וידאו‪ ,‬ומציע יתרונות רבים מלבד העברת נתונים מהירה‪.‬‬
‫‪8 .8‬מחברי יציאת שמע‬
‫יש תמיכה בכרטיס ‪ Sound Blaster‬איכותי עם מערכת סטריאו ו‪.Hi-Fi-‬‬
‫מיקרופון‬
‫מיועדת לחיבור של מיקרופון חיצוני‪.‬‬
‫אוזניות‬
‫יציאה לרמקולים או לאוזניות‪.‬‬
‫‪2-9‬‬
‫מבוא‬
‫מבט צד אחורי‬
‫‬
‫‪1 .1‬מאוורר (אופציונאלי)‬
‫המאוורר מקרר את המערכת‪ .‬אל תחסום את פתח האוורור כדי לאפשר אוורור מתאים‪.‬‬
‫‪2-10‬‬
‫מדריך למשתמש‬
‫מבט תחתון‬
‫‬
‫‪1 .1‬מאוורר‬
‫המאוורר מקרר את המערכת‪ .‬אל תחסום את פתח האוורור כדי לאפשר אוורור מתאים‪.‬‬
‫‪2 .2‬חור לאיפוס הסוללה‬
‫אם קושחת המערכת (‪ )EC‬משודרגת או שהמערכת נתקעת‪ )1 ,‬כבה את מחשב המחברת; ‪ )2‬נתק‬
‫את ספק הכוח; ‪ )3‬קח אטב או סיכה והכנס אותם לחריץ במשך ‪ 10‬שניות; ‪ )4‬חבר בחזרה את ספק‬
‫הכוח; ‪ )5‬הדלק את מחשב המחברת‪.‬‬
‫‪3 .3‬רמקולים סטריאופוניים‬
‫מחשב המחברת הזה עשוי לכלול רמקולים מובנים המנגנים בסטריאו עם צליל איכותי‪ ,‬ואשר תומכים‬
‫בטכנולוגיית שמע ‪.HD‬‬
‫‪2-11‬‬
‫מבוא‬
‫איך להשתמש במקלדת?‬
‫מחשב מחברת זה כולל מקלדת מלאה‪ .‬כדי שתוכל ליהנות ממלוא הפונקציות של המקלדת‪ ,‬עליך להתקין‬
‫את היישום ‪ SCM‬במערכת ההפעלה לפני השימוש במקשי הפונקציה של המקלדת‪.‬‬
‫מקש ‪Windows‬‬
‫במקלדת ישנו מקש הנושא את סמל ‪ Windows‬אשר מבצע פעולות‬
‫ספציפיות למערכת ההפעלה ‪ ,Windows‬כגון פתיחת תפריט ההתחלה‬
‫והצגת תפריט הקיצור‪.‬‬
‫‪2-12‬‬
‫מדריך למשתמש‬
‫מקשי הפעלה מהירה‬
‫לחץ על השילובים של מקשי הפונקציות [‪ ]Fn‬שבמקלדת כדי להפעיל יישומים או כלים מסוימים‪ .‬בעזרת‬
‫המקשים האלה‪ ,‬המשתמשים יוכלו לבצע את עבודתם בצורה יעילה יותר‪.‬‬
‫‪+‬‬
‫מוגדר על‪-‬ידי‬
‫המשתמש‬
‫‪+‬‬
‫מצב חיסכון‬
‫‪+‬‬
‫מצלמת אינטרנט‬
‫‪+‬‬
‫‪SHIFT‬‬
‫‪+‬‬
‫מצב טיסה‬
‫•לחץ והחזק את המקש ‪ Fn‬ולאחר מכן לחץ על ‪ F4‬כדי לפתוח את היישום‬
‫שמוגדר אישית‪.‬‬
‫•לחץ על המקשים ‪ Fn‬ו‪ F5-‬כדי לעבור למצב חיסכון‪ ,‬המצב לחיסכון‬
‫בצריכת החשמל באמצעות הפונקציה ‪.SHIFT‬‬
‫•לחץ על המקשים ‪ Fn‬ו‪ F6-‬כדי להפעיל את הפונקציה מצלמת רשת‪ .‬לחץ‬
‫שוב כדי לכבות את התכונה‪.‬‬
‫•כברירת מחדל‪ ,‬מצלמת הרשת כבויה‪.‬‬
‫•לחץ על המקשים ‪ Fn‬ו‪ F7 keys-‬לסירוגין כדי לעבור בין המצבים‬
‫‪( Turbo Mode‬אופציונלנ) ‪/Comfort Mode/ Sport Mode/‬‬
‫‪ Power Options / Eco Mode‬ולשנות את הביצועים בהתאם‪.‬‬
‫•לתשומת לבך‪ ,‬ניתן לבחור במצבים ‪Sport Mode/ Turbo Mode‬‬
‫‪ Comfort Mode /‬רק כשהמערכת מחוברת לחשמל‪.‬‬
‫•למידע נוסף עיין במדריך לתוכנות של מחשב המחברת‪.‬‬
‫•לחץ על המקשים ‪ Fn‬ו‪ F10-‬כדי להפעיל או לכבות את מצב טיסה‪.‬‬
‫‪2-13‬‬
‫מבוא‬
‫הפעלת‪/‬השבתת לוח המגע‬
‫‪+‬‬
‫מאפשר או מבטל את תכונת פד המגע‪.‬‬
‫כניסה למצב שינה‬
‫‪+‬‬
‫מעביר את המחשב למצב שינה (כתלות בתצורת המערכת)‪ .‬לחץ על לחצן‬
‫ההפעלה כדי להעיר את מחשב המחברת ממצב שינה‪.‬‬
‫החלפת מסך‬
‫‪+‬‬
‫מחליף מצבי תצוגה בין צג ‪ ,LCD‬צג חיצוני או שניהם‪.‬‬
‫שימשו במספר צגים‬
‫ניתן לחבר למחשב המחברת מסך נוסף‪ .‬במקרה כזה המערכת תזהה‬
‫אוטומטית את המסך החיצוני שמחובר‪ .‬ניתן גם להתאים אישית את הגדרות‬
‫התצוגה‪.‬‬
‫‪+‬‬
‫•חבר את המסך למחשב המחברת‪.‬‬
‫•לחץ והחזק את המקש ‪ Windows‬ולאחר מכן לחץ על המקש [‪ ]P‬כדי‬
‫לפתוח את [‪( ]Project‬פרויקט)‪.‬‬
‫•ניתן לבחור כיצד התצוגה תוקרן במסך השני‪ ,‬מבין האפשרויות הבאות‪:‬‬
‫מסך המחשב בלבד‪ ,‬מסך כפול‪ ,‬מסך מורחב ומסך שני בלבד‪.‬‬
‫‪2-14‬‬
‫מדריך למשתמש‬
‫התאמת בהירות המסך‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫מגביר את בהירות צג ה‪.LCD-‬‬
‫מחליש את בהירות צג ה‪.LCD-‬‬
‫התאמת עוצמת הרמקולים‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫מגביר את עוצמת הקול של הרמקול המובנה‪.‬‬
‫מנמיך את עוצמת הקול של הרמקול המובנה‪.‬‬
‫משתיק את הרמקולים המובנים‪.‬‬
‫שינוי הבהירות של תאורת המקלדת (אופציונלי)‬
‫‪+‬‬
‫הגברת הבהירות של תאורת המקלדת‪.‬‬
‫החלשת הבהירות של תאורת המקלדת‪.‬‬
‫‪+‬‬
‫‪2-15‬‬
‫מבוא‬
‫שימוש‪( True Color :‬אופציונלי)‬
‫ייתכן שמחשב מחברת זה הגיע עם היישום ‪ .True Color‬בעזרת יישום זה‪ ,‬המשתמש יכול לבחור הגדרות‬
‫צבעים שונות לקבלת חוויית הצפייה המיטבית‪.‬‬
‫לקבלת הנחיות‪ ,‬עיין במדריך יישומי התוכנה של מחשב המחברת‪.‬‬
‫‪+‬‬
‫‪True Color‬‬
‫‪+‬‬
‫‪True Color‬‬
‫אפשרויות בחירה‬
‫•לחץ והחזק את המקש ‪ Fn‬ואז לחץ על ‪ Z‬כדי לפתוח את היישום ‪.True Color‬‬
‫•לחץ והחזק את המקש ‪ Fn‬ואז לחץ על ‪ A‬כדי לעבור בין מצבי תצוגה שונים‪.‬‬
‫וידאו‪ :‬כיצד להשתמש בלחצנים [‪]Fn‬‬
‫צפה בסרטון ההדרכה בכתובת‪https://www.youtube.com/watch?v=u2EGE1rzfrQ :‬‬
‫‪YouTube‬‬
‫‪Youku‬‬
‫‪2-16‬‬
‫מדריך למשתמש‬
‫מפרט‬
‫המפרטים המופיעים כאן מובאים להמחשה בלבד ועשויים להשתנות ללא הודעה מראש‪ .‬המפרט משתנה‬
‫בין ארצות ואזורים שונים‪.‬‬
‫לקבלת המפרט המדויק של המוצר שרכשת‪ ,‬בקר באתר הרשמי של ‪ MSI‬בכתובת ‪ www.msi.com‬או פנה‬
‫למשווק המורשה‪.‬‬
‫מאפיינים פיזיים‬
‫מידות‬
‫משקל‬
‫‪( 383‎‬רוחב)‏‪x‬‏‪( 260‎‬עומק)‏‪x‬‏ ‪( ‎22~29‬גובה) מ"מ‪ 15.6( .‬אינץ')‬
‫‪( 419.9‬ר) ‏‪( 287.8 x‬ע) ‪x‬‏ ‪( 29.8-32‬ג) מ"מ (‪ 17.3‬אינץ')‬
‫‪ 2.2‬ק"ג (‪ 15.6‬אינץ')‬
‫‪ 2.7‬ק"ג (‪ 17.3‬אינץ')‬
‫מעבד‬
‫אריזה‬
‫‪BGA‬‬
‫מעבדים למכשירים ניידים‬
‫משפחת מעבדי‪ Intel® CoreTM‎‬דור ‪8‬‬
‫מפרט השבבים‬
‫ערכת שבבים‬
‫סדרת ‪Intel® 300‬‬
‫טכנולוגיה‬
‫‪, ‎2400/2666‬‏‪DDR4‬‬
‫זיכרון‬
‫זיכרון‬
‫‪2‬‏‪x‬‏חריצי ‪SO-DIMM‬‬
‫מקסימום‬
‫עד ‪‎32GB‬‬
‫מתח‬
‫מתאם חשמל (‪)1‬‬
‫(אופציונאלי)‬
‫מתאם חשמל (‪)2‬‬
‫(אופציונאלי)‬
‫מתאם חשמל (‪)3‬‬
‫(אופציונאלי)‬
‫‪1‬‏‪x‬‏‪ 180‬ואט‪ 19.5 ,‬וולט‬
‫מקור‪100-240V, 50-60Hz :‬‬
‫הספק‪9.23A :‬‬
‫‪19.5V‬‬
‫‪1‬‏‪x‬‏‪ 150‬ואט‪ 19.5 ,‬וולט‬
‫מקור‪100-240V, 50-60Hz :‬‬
‫הספק‪7.7A :‬‬
‫‪19.5V‬‬
‫‪1‬‏‪x‬‏‪ 135‬ואט‪ 19.5 ,‬וולט‬
‫מקור‪100-240V, 50-60Hz :‬‬
‫הספק‪6.92A :‬‬
‫סוללה‬
‫‪ 6‬תאים‬
‫סוללת שעון (‪)RTC‬‬
‫כן‬
‫‪19.5V‬‬
‫‪2-17‬‬
‫מבוא‬
‫אחסון‬
‫דיסק קשיח‬
‫‪1‬‏‪ x‬ממשק ‪ SATA‬לכונן ‪HDD‬‏‪ 2.5‬אינץ' או ‪( SSD‬אופציונלי ‪)1‬‬
‫‪SSD‬‬
‫‪ x 1‬חריץ ‪ ,M.2‬תמיכה אופציונלית בהתקן ‪ SSD‬מסוג ‪ PCIe‬ומסוג‬
‫‪SATA‬‬
‫חיבורי קלט‪/‬פלט‬
‫‪( USB‬אפשרות ‪)1‬‬
‫‪1xU‬‬
‫‪ SB 3.1 Gen 1‬‏‬
‫‪1xU‬‬
‫‪ SB 3.1 Gen 2‬‏‬
‫‪USB 3.1 Gen 2 Type C‬‏ ‪x‬‏‪1‬‬
‫‪USB 2.0‬‏‪1 x‬‬
‫‪x U‬‏‪2‬‬
‫‪ SB 3.1 Gen 1‬‏‬
‫‪( USB‬אפשרות ‪)2‬‬
‫חיבורי אודיו‬
‫חיבורי וידאו‬
‫‪x U‬‏‪1‬‬
‫‪ SB 3.1 Gen 1 Type C‬‏‬
‫‪USB 2.0‬‏‪1 x‬‬
‫‪1‬‏‪ x‬כניסת מיקרופון‬
‫‪1‬‏ ‪ x‬יציאת אוזניות (תמיכה ב‪)S/PDIF-Out-‬‬
‫‪x 1‬‏‏‪HDMI‬‬
‫‪1‬‏‪x‬‏‏‪Mini-DisplayPort‬‬
‫רשת קווית‬
‫‪x 1‬‏‪RJ-45‬‬
‫קורא כרטיסים‬
‫‪ x 1‬חיבור עם תמיכה אופציונלית ב‪SD/MMC/SDHC/SDXC/MS-‬‬
‫חיבור תקשורת‬
‫רשת קווית‬
‫נתמך‬
‫רשת אלחוטית‬
‫נתמך‬
‫‪Bluetooth‬‬
‫נתמך‬
‫תצוגה‬
‫סוג צג ‪( LCD‬אופציונלי)‬
‫צג ‪ LED‬באיכות ‪ ,HD/FHD/4K UHD‬בגודל ‪ 15.6‬אינץ'‬
‫צג ‪ LED‬באיכות ‪ ,HD/FHD/4K UHD‬בגודל ‪ 17.3‬אינץ'‬
‫וידאו‬
‫גרפיקה‬
‫‪VRAM‬‬
‫•כרטיס מסך דיסקרטי ‪ ®NVIDIA® GeForce‬עם ™‪NVIDIA® Optimus‬‬
‫•כרטיס מסך ‪Intel® HD UMA‬‬
‫•אפשרות להוספת תמיכה במציאות מדומה‬
‫‪ ,GDDR5‬מבוסס על מבנה ה‪GPU-‬‬
‫‪2-18‬‬
‫מדריך למשתמש‬
‫מצלמת אינטרנט‬
‫רזולוציה‬
‫‪HD‬‬
‫רמקולים מובנים‬
‫‪ x 4‬רמקולים סטריאופוניים‬
‫שמע‬
‫‪2-19‬‬
‫מבוא‬
‫‪2-20‬‬
‫התחלת השימוש‬
‫מדריך למשתמש‬
‫מחשב מחברת‬
‫התחלת השימוש‬
‫השימוש הראשון במחשב המחברת‬
‫אם זהו השימוש הראשון שלך במחשב המחברת‪ ,‬אנחנו ממליצים לעקוב אחרי התרשימים הבאים כדי‬
‫להתחיל להשתמש במחשב המחברת‪.‬‬
‫‪3-2‬‬
‫מדריך למשתמש‬
‫כיצד להשתמש במחשב המחברת בצורה נוחה‬
‫אם אינך מנוסה בשימוש במחשב מחברת‪ ,‬קרא את ההוראות הבאות כדי לשמור על כללי הבטיחות‪ ,‬וכדי‬
‫שתוכל להפעיל את המחשב בצורה נוחה‪.‬‬
‫‪e e‬חשוב לשמור על תאורה טובה באזור העבודה‪.‬‬
‫‪e e‬מומלץ לבחור כיסא ושולחן ארגונומיים ולכוון את הגובה שלהם בהתאם לתנוחת הישיבה‪.‬‬
‫‪e e‬התאם את משענת הגב כך שתתמוך בגב התחתון שלך בזמן שאתה יושב זקוף‪.‬‬
‫‪e e‬הנח את הרגליים על הרצפה כשהברכיים מכופפות ב‪ 90-‬מעלות‪.‬‬
‫‪e e‬כוון את זווית‪/‬מיקום צג ה‪ LCD-‬לקבלת זווית צפייה מיטבית‪.‬‬
‫‪e e‬הקפד לבצע מתיחות ושחרור שרירים באופן קבוע‪ .‬מומלץ לצאת להפסקה לאחר שעובדים במשך‬
‫זמן מה‪.‬‬
‫‪15-20‬‬
‫‪38-76 cm‬‬
‫‪90-120‬‬
‫‪3-3‬‬
‫התחלת השימוש‬
‫כיצד לחסוך בצריכת החשמל‬
‫חלק זה כולל כמה אמצעי זהירות בסיסיים לשימוש נכון במתאם החשמל והסוללה‪.‬‬
‫מתאם מתח ‪AC/DC‬‬
‫יש לוודא שמחשב המחברת מחובר למקור חשמל דרך מתאם החשמל לפני הפעלתו בפעם הראשונה‪ .‬אם‬
‫מחשב המחברת כבה אוטומטית כשהסוללה חלשה‪ ,‬עלולה להיגרם תקלה למערכת‪ .‬להלן כמה עצות מה‬
‫לעשות ולא לעשות עם מתאם החשמל‪.‬‬
‫‪e e‬עשה‬
‫•השתמש רק במתאם שצורף למחשב המחברת‪.‬‬
‫•היזהר מהחום שנפלט ממתאם החשמל‪.‬‬
‫•נתק את כבל החשמל לפני פירוק מחשב המחברת‪.‬‬
‫‪e e‬אל תעשה‬
‫•אל תכסה את מתאם החשמל בזמן השימוש‪ .‬מתאם החשמל פולט חום‪.‬‬
‫•אל תשאיר את כבל החשמל מחובר אם המערכת כבויה ואינך עומד להשתמש במחשב‬
‫המחברת למשך זמן רב‪.‬‬
‫סוללה‬
‫אם רכשת מחשב מחברת חדש או סוללה חדשה‪ ,‬חשוב להבין כיצד לטעון את הסוללה ולהשתמש בה נכון‬
‫כדי להפיק ממנה את המרב‪.‬‬
‫אין להחליף את הסוללה לבד‪.‬‬
‫‪e e‬כללי בטיחות‬
‫•מחשב המחברת הזה כולל סוללה שאינה נשלפת‪ .‬השלך אותו בהתאם לתקנות המקומיות‪.‬‬
‫•שמור את מחשב המחברת והסוללה שלו הרחק מטמפרטורות קיצוניות ותנאי לחות גבוהה‪.‬‬
‫•הקפד לנתק תמיד את כבל החשמל לפני חיבור רכיב כלשהו למחשב המחברת‪.‬‬
‫‪3-4‬‬
‫מדריך למשתמש‬
‫‪e e‬סוג הסוללה‬
‫•מחשב מחברת זה עשוי לכלול סוללות ‪ Li-ion polymer‬בקיבולת גבוהה‪ ,‬כתלות בדגם שרכשת‪.‬‬
‫•מארז הסוללות הנטענות מהווה את מקור המתח הפנימי של המחשב‪.‬‬
‫‪e e‬התנהגות הסוללה בזמן טעינה‬
‫קרא את העצות הבאות למיטוב חיי הסוללה ולמניעת כיבוי פתאומי של המחשב כתוצאה מסוללה‬
‫ריקה‪:‬‬
‫•הכנס את המערכת למצב שינה כשהיא לא תהיה בשימוש למשך פרק זמן ארוך‪ ,‬או קצר את‬
‫קוצב הזמן לכניסה למצב שינה‪.‬‬
‫•כבה את המערכת אם אינך מתכוון להשתמש בה למשך זמן ארוך‪.‬‬
‫•בטל הגדרות מיותרות ונתק התקני ציוד היקפי שאינם בשימוש‪.‬‬
‫•עבוד עם המערכת כשהיא מחוברת לחשמל כאשר ניתן לעשות זאת‪.‬‬
‫‪e e‬כיצד לטעון נכון את הסוללה‬
‫שים לב לעצות הבאות לפני שתטעין את הסוללה‪:‬‬
‫•אם אין מארז סוללות טעון‪ ,‬שמור את העבודה‪ ,‬סגור את כל התוכניות הפעולות וכבה את המערכת‪.‬‬
‫•חבר את מתאם החשמל‪.‬‬
‫•תוכל להשתמש במערכת‪ ,‬להשהות את פעולתה או לכבות אותה מבלי להשפיע על הטעינה‪.‬‬
‫•לסוללת ‪ Li-ion‬או ‪ Li-polymer‬אין זיכרון‪ .‬אין צורך לפרוק לגמרי את הסוללה לפני הטעינה‬
‫החוזרת‪ .‬עם זאת‪ ,‬כדי להאריך את חיי הסוללה מומלץ לרוקן את הסוללה לגמרי פעם בחודש‪.‬‬
‫•זמן הטעינה בפועל תלוי ביישומים שבשימוש‪.‬‬
‫‪3-5‬‬
‫התחלת השימוש‬
‫כיצד להגדיר תכנית צריכת חשמל ב‪Windows 10-‬‬
‫תכנית צריכת חשמל היא אוסף של הגדרות מערכת וחומרה שקובעות כיצד המחשב יצרוך ויחסוך בחשמל‪.‬‬
‫תוכניות צריכת החשמל יכולות לאפשר לך לחסוך בצריכה‪ ,‬להפיק את המרב מביצועי המחשב או לאזן בין‬
‫חיסכון בחשמל לבין הביצועים‪ .‬תוכניות צריכת החשמל שמוגדרות כברירת מחדל ‪ -‬מאוזנת וחיסכון בצריכת‬
‫חשמל ‪ -‬עונות על הצרכים של רוב האנשים‪ .‬אולם‪ ,‬ניתן לשנות את ההגדרות של התוכניות הקיימות או ליצור‬
‫תוכניות חדשות‪.‬‬
‫בחירה או התאמה אישית של תכנית צריכת חשמל‬
‫‪1 .1‬מצא את הסמל [‪ ]Windows‎‬בפינה השמאלית התחתונה‪ .‬לחץ לחיצה ימנית על הסמל כדי להרחיב‬
‫את התפריט‪ .‬לחץ על [‪( ]Power Options‬אפשרויות צריכת חשמל) בתפריט‪.‬‬
‫‪2 .2‬לחץ על [‪( ]Additional power settings‬הגדורת חשמל נוספות) בתת‪-‬התפריט [‪]Related settings‬‬
‫(הגדרות קשורות)‪.‬‬
‫‪3 .3‬בחר תכנית צריכת חשמל על ידי לחיצה על אחת מהתכניות ברשימה‪ .‬בדוגמה הבאה תכנית צריכת‬
‫החשמל 'מאוזנת' [‪ ]Balanced‬נבחרה‪ .‬לחץ על האפשרות 'שינוי הגדרות תכנית' [‪Change plan‬‬
‫‪ ]settings‬מימין לתכנית צריכת החשמל כדי להתאים אותה אישית‪.‬‬
‫‪4 .4‬בחר את ההגדרות למעבר למצב שינה ולתצוגה שבהן המחשב ישתמש‪ .‬לחץ על 'שינוי הגדרות‬
‫צריכת חשמל מתקדמות' [‪ ]Change advanced power settings‎‬כדי לשנות את ההגדרות של‬
‫תכנית צריכת החשמל בהתאם לצרכיך‪.‬‬
‫‪5 .5‬כדי לשחזר את הגדרות ברירת המחדל של תכנית צריכת החשמל‪ ,‬לחץ על 'שחזור ברירת המחדל‬
‫של התכנית' [‪ ]Restore plan defaults‬ולחץ על 'כן' [‪( ]Yes‬כן) כדי לאשר‪.‬‬
‫‪6 .6‬בסיום‪ ,‬לחץ על [‪( ]OK‬אישור)‪.‬‬
‫‪3-6‬‬
‫מדריך למשתמש‬
‫‬
‫‪3-7‬‬
‫התחלת השימוש‬
‫‬
‫‪3-8‬‬
‫מדריך למשתמש‬
‫יצירת תכנית צריכת חשמל אישית‬
‫ניתן ליצור תכנית צריכת חשמל אישית ולהתאים אותה בהתאם לרצונך‪ .‬עם זאת‪ ,‬מומלץ להשתמש בפונקציית‬
‫החיסכון בצריכת חשמל ‪ ECO Mode‬כדי ליהנות ממרב חיי הסוללה בזמן השימוש במחשב המחברת‪.‬‬
‫למידע נוסף‪ ,‬עיין בחלק ‪System Control Manager‬‏ (‪ )SCM‬במדריך התוכנה למחשב המחברת‪.‬‬
‫‪1 .1‬בחר את 'אפשרויות צריכת חשמל' בתפריט‪ .‬לחץ על 'צור תכנית צריכת חשמל' [‪Create a power‬‬
‫‪ ]plan‬בחלונית שמשמאל‪.‬‬
‫‪2 .2‬בחר תכנית צריכת חשמל קיימת שעונה על צרכיך ותן לה שם‪ .‬לחץ [‪( ]Next‬הבא) כדי להמשיך‪.‬‬
‫‪3 .3‬שנה את ההגדרות של תכנית צריכת החשמל החדשה‪ .‬לחץ על 'צור' [‪ ]Create‬כדי להחיל את‬
‫השינויים שביצעת בתכנית צריכת החשמל‪.‬‬
‫‪4 .4‬כעת הגדרת תכנית צריכת חשמל חדשה‪.‬‬
‫‪3-9‬‬
‫התחלת השימוש‬
‫‬
‫‪3-10‬‬
‫מדריך למשתמש‬
‫כיצד להשתמש במשטח המגע‬
‫משטח המגע אשר משולב במחשב המחברת הוא התקן הצבעה התואם לעכבר רגיל‪ .‬בעזרתו תוכל לשלוט‬
‫במחשב המחברת על ידי הצבעה על מיקום הסמן במסך‪.‬‬
‫‪e e‬הגדרת לוח המגע‬
‫תוכל להתאים את התקן ההצבעה לפי העדפותיך האישיות‪ .‬לדוגמה‪ ,‬אם אתה משתמש שמאלי‪ ,‬תוכל‬
‫להחליף את פעולת הלחצנים‪ .‬בנוסף‪ ,‬תוכל לשנות את הגודל‪ ,‬את הצורה‪ ,‬את מהירות התנועה וכן‬
‫תכונות מתקדמות נוספות של הסמן‪.‬‬
‫להגדרת משטח המגע‪ ,‬ניתן להשתמש במנהל התקן סטנדרטי של ‪ Microsoft‬או ‪BM‬‏‪ PS/2 I‬אשר‬
‫מותקן במערכת ההפעלה ‪ .Windows‬מתוך ‪( Mouse Properties‬מאפייני העכבר) שבתוך ‪Control‬‬
‫‪( Panel‬לוח הבקרה) ניתן לשנות את התצורה‪.‬‬
‫‪e e‬מיקום ותנועה‬
‫הנח את אצבעך על פד המגע (לרוב האצבע המורה)‪ .‬המשטח המרובע יתפקד כהעתק מיניאטורי של‬
‫התצוגה‪ .‬כשתזיז את אצבעותיך על המשטח‪ ,‬הסמן שבמסך ינוע באותו הזמן ובאותו הכיוון‪ .‬כאשר‬
‫תגיע לקצה המשטח‪ ,‬הרם את האצבע והנח אותה במקום מתאים כדי להמשיך בתנועה‪.‬‬
‫‪3-11‬‬
‫התחלת השימוש‬
‫‪e e‬הצבעה ולחיצה‬
‫לאחר שהעברת ומיקמת את הסמן מעל לסמל‪ ,‬לפריט בתפריט או לפקודה שברצונך לבצע‪ ,‬הקש‬
‫קלות על פד המגע או לחץ על הלחצן השמאלי כדי לבחור בפריט‪ .‬פעולה זו‪ ,‬אשר נקראת הצבעה‬
‫ולחיצה‪ ,‬היא פעולה בסיסית בהפעלת מחשב המחברת‪ .‬בשונה מהתקן הצבעה מהסוג הישן כגון‬
‫עכבר‪ ,‬ניתן להשתמש במשטח המגע כולו כלחצן שמאלי כך שכל הקשה על משטח המגע תגרום‬
‫לפעולה זהה לזו של לחיצה שמאלית בעכבר‪ .‬שתי הקשות מהירות בפד המגע שוות ערך ללחיצה‬
‫כפולה בעכבר‪.‬‬
‫‪e e‬גרירה והשמטה‬
‫תוכל להעביר קבצים או אובייקטים במחשב המחברת באמצעות גרירה והשמטה‪ .‬לשם כך‪ ,‬מקם את‬
‫הסמן מעל לפריט הרצוי והקש שתי הקשות קלות על פד המגע‪ .‬המשך לגעת באצבע בפד המגע‬
‫לאחר ההקשה השנייה‪ .‬כעת תוכל לגרור את הפריט הנבחר אל המיקום הרצוי על ידי הזזת האצבע‬
‫בפד המגע‪ .‬כשתגיע למיקום הרצוי‪ ,‬הרם את האצבע מפד המגע כדי להשמיט את הפריט למקומו‪.‬‬
‫לחילופין‪ ,‬תוכל ללחוץ ולהחזיק את הלחצן השמאלי תוך כדי בחירת פריט‪ ,‬ולאחר מכן להזיז את‬
‫האצבע למיקום הרצוי; לבסוף‪ ,‬שחרר את הלחצן השמאלי כדי לסיים את פעולת הגרירה וההשמטה‪.‬‬
‫‪3-12‬‬
‫מדריך למשתמש‬
‫מידע על ‪ HDD‬ו‪SSD-‬‬
‫מחשב המחברת הזה עשוי לכלול כונן קשיח רגיל (‪ )HDD‬או כונן מסוג ‪( Solid State Drive‬‏‪ ,)SSD‬בהתאם‬
‫לדגם שרכשת‪.‬‬
‫שני הכוננים הם אמצעי אחסון המשמש לשמירת ואחזור מידע דיגיטלי‪ .‬רוב הכוננים מסוג ‪ SSD‬משתמשים‬
‫בזיכרון הבזק המבוסס על טכנולוגיית ‪ NAND‬ומהירות העברת הנתונים שלהם גבוהה יותר‪ ,‬צריכת החשמל‬
‫שלהם נמוכה יותר ומהירות הקריאה‪/‬הכתיבה שלהם גבוהה יותר מאשר כוננים קשיחים רגילים מסוג ‪.HDD‬‬
‫אין לנסות להסיר או להתקין כונן ‪ HDD‬או ‪ SSD‬כאשר מחשב המחברת דולק‪ .‬להחלפת כונן ‪ HDD‬או ‪,SSD‬‬
‫יש לפנות למשווק מורשה או למעבדת שירות‪.‬‬
‫מידע על חריץ ‪M.2 SSD‬‬
‫מחשב המחברת עשוי לכלול חריץ ‪ M.2 SSD‬או חריצים המיועדים לכרטיסי ‪ M.2 SSD‬ותואמים לממשקי‬
‫‪ SATA‬או ‪ .PCIe‬הם כוללים תכונות ואפשרויות שונות ומגוונות‪ .‬לקבלת המפרט הנכון והוראות ההתקנה‪ ,‬יש‬
‫לפנות למשווק מורשה או למעבדת שירות‪.‬‬
‫‪3-13‬‬
‫התחלת השימוש‬
‫כיצד להתחבר לאינטרנט‬
‫רשת אלחוטית‬
‫רשת אלחוטית (‪ )Wireless LAN‬מאפשרת לך להתחבר לאינטרנט בפס רחב ללא שימוש בכבלים‪ .‬בצע את‬
‫ההוראות הבאות כדי להגדיר חיבור לרשת אלחוטית‪.‬‬
‫‪e e‬חיזור לרשת אלחוטית‬
‫‪1 .1‬עבור לשולחן העבודה‪ .‬מצא את הסמל‬
‫עליו כדי לפתוח את תפריט ההגדרות‪.‬‬
‫בפינה הימנית התחתונה של סרגל המשימות ולחץ‬
‫‪2 .2‬בהגדרות הרשת יופיעו שתי אפשרויות ‪ ]Wi-Fi[ -‬ו‪ .]Airplane mode[-‬בחר באפשרות [‪.]Wi-Fi‬‬
‫‪3 .3‬בחר חיבור לרשת אלחוטית מרשימת הרשתות כדי להתחבר לאינטרנט‪ .‬לחץ על [‪]Connect‬‬
‫(התחבר) כדי להמשיך‪.‬‬
‫‪4 .4‬ייתכן שיהיה עליך להזין מפתח אבטחה כדי להתחבר לרשת שנבחרה‪ .‬לחץ על [‪( ]Next‬הבא)‪.‬‬
‫‬
‫‪3-14‬‬
‫מדריך למשתמש‬
‫‪e e‬בדיקת מצב החיבור לרשת אלחוטית‬
‫כאשר מפעילים את מצב טיסה החיבור לרשת אלחוטית יכובה‪ .‬לפני הגדרת חיבור לרשת אלחוטית‪,‬‬
‫ודא שמצב טיסה כבוי‪.‬‬
‫בפינה הימנית התחתונה של סרגל המשימות ולחץ‬
‫‪1 .1‬עבור לשולחן העבודה‪ .‬מצא את הסמל‬
‫עליו כדי לפתוח את תפריט ההגדרות‪.‬‬
‫‪2 .2‬בדוק אם החיבור לרשת אלחוטית הופעל בהגדרות הרשת‪.‬‬
‫‪3 .3‬לחלופין‪ ,‬מצא את הסמל [‪ ]SCM‬בפינה הימנית התחתונה של שורת המשימות ולחץ עליו כדי‬
‫לפתוח את החלון הראשי של ‪ .System Control Manager‬בדוק אם החיבור לרשת אלחוטית‬
‫הופעל‪.‬‬
‫‪3-15‬‬
‫התחלת השימוש‬
‫רשת קווית‬
‫שימוש בכבלים ומתאמי רשת כדי להתחבר לאינטרנט‪ .‬לפני הגדרת חיבור עם ‪ IP‬דינמי‪,PPPoE/‬‏פס רחב‬
‫(‪PPPoE‬‏ ‪ )‎‬או ‪ IP‬קבוע‪ ,‬פנה לספקית האינטרנט או מנהל הרשת שלך לקבלת עזרה בהגדרת החיבור לאינטרנט‪.‬‬
‫‪e e‬חיבור עם ‪ IP‬דינמי‪PPPoE/‬‬
‫בפינה הימנית התחתונה של סרגל המשימות ולחץ עליו‬
‫‪1 .1‬עבור לשולחן העבודה‪ .‬מצא את הסמל‬
‫לחיצה ימנית‪ .‬בחר באפשרות 'פתח את מרכז הרשתות והשיתוף' [‪Open Network and Sharing‬‬
‫‪.]Center‬‬
‫‪2 .2‬בחר באפשרות [‪( ]Change adapter settings‬שנה הגדרות מתאם)‪.‬‬
‫‪3 .3‬לחץ לחיצה ימנית על [‪ ]Ethernet‬ובחר באפשרות [‪( ]Properties‬מאפיינים) מהתפריט הנפתח‪.‬‬
‫‪4 .4‬בחלון של מאפייני ‪ Ethernet‬בחר את הכרטיסייה [‪( ]Networking‬עבודה ברשת) וסמן את‬
‫האפשרות [‪ .])Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4‬לחץ על [‪( ]Properties‬מאפיינים) כדי‬
‫להמשיך‪.‬‬
‫‪5 .5‬בחר את הכרטיסייה [‪ ]General‬כללי‪ ,‬לחץ על [‪( ]Obtain an IP address automatically‬קבל‬
‫כתובת ‪ IP‬באופן אוטומטי) ואז על [‪( ]Obtain DNS server address automatically‬קבל כתובת‬
‫שרת ‪ DNS‬באופן אוטומטי)‪ .‬לחץ על [‪( ]OK‬אישור)‪.‬‬
‫‪Troubleshoot problems‬‬
‫‪Open Network and Sharing Center‬‬
‫‬
‫‪3-16‬‬
‫מדריך למשתמש‬
‫‪3-17‬‬
‫התחלת השימוש‬
‫‪e e‬חיבור בפס רחב (‪)PPPoE‬‬
‫‪1 .1‬עבור לשולחן העבודה‪ .‬מצא את הסמל‬
‫בפינה הימנית התחתונה של סרגל המשימות ולחץ‬
‫עליו לחיצה ימנית‪ .‬בחר באפשרות 'פתח את מרכז הרשתות והשיתוף' [‪Open Network and‬‬
‫‪.]Sharing Center‬‬
‫‪2 .2‬בחר את האפשרות [‪( ]Set up a new connection or network‬הגדר חיבור או רשת חדשים)‬
‫בהגדרה [‪( ]Change your networking settings‬שנה את הגדרות העבודה ברשת שלך)‪.‬‬
‫‪3 .3‬בחר באפשרות [‪( ]Connect to the Internet‬התחבר לאינטרנט) ולחץ על [‪( ]Next‬הבא)‪.‬‬
‫‪4 .4‬לחץ על [‪( ]Broadband (PPPoE)‎‬פס רחב (‪.)PPPoE‬‬
‫‪5 .5‬מלא את השדות שם משתמש‪ ,‬סיסמה ושם החיבור‪ .‬לחץ על [‪( ]Connect‬התחבר)‪.‬‬
‫‪Troubleshoot problems‬‬
‫‪Open Network and Sharing Center‬‬
‫‬
‫‪3-18‬‬
‫מדריך למשתמש‬
‫‬
‫‪3-19‬‬
‫התחלת השימוש‬
‫‪e e‬חיבור עם ‪ IP‬קבוע‬
‫‪1 .1‬בצע את שלבים ‪ 1‬עד ‪ 4‬בהוראות של 'חיבור עם ‪ IP‬דינמי‪'PPPoE/‬‏ [‪Dynamic IP/PPPoE‬‬
‫‪.]Connection‬‬
‫‪2 .2‬בחר את הכרטיסייה [‪( ]General‬כללי) ולחץ על [‪( ]Use the following IP address‬השתמש‬
‫בכתובת ‪ IP‬הבאה) ועל [‪( ]Use the following DNS server addresses‬השתמש בכתובות‬
‫שרתי ‪ DNS‬הבאות)‪ .‬תתבקש להזין כתובת ‪ ,IP‬מסכת רשת משנה ושער ברירת מחדל בשדות‬
‫השונים‪ .‬לאחר מכן לחץ על [‪ ]OK‬אישור‪.‬‬
‫‬
‫‪3-20‬‬
‫מדריך למשתמש‬
‫כיצד להגדיר חיבור באמצעות ‪Bluetooth‬‬
‫חיבור באמצעות ‪ Bluetooth‬הוא דרך שבעזרתה שני מכשירים עם ‪ Bluetooth‬יכולים לתקשר זה עם זה‬
‫בעזרת חיבור אלחוטי‪.‬‬
‫הפעלת חיבור ‪Bluetooth‬‬
‫‪e e‬בדיקת מצב ה‪Bluetooth-‬‬
‫כאשר מפעילים את מצב טיסה החיבור ל‪ Bluetooth-‬ייכבה‪ .‬לפני הגדרת חיבור ל‪ ,Bluetooth-‬ודא‬
‫שמצב טיסה כבוי‪.‬‬
‫בפינה השמאלית התחתונה של המסך ולחץ עליו‪.‬‬
‫‪1 .1‬עבור לשולחן העבודה‪ .‬מצא את הסמל‬
‫‪2 .2‬לחץ על [‪( ]Settings‬הגדרות) כדי לפתוח את התפריט [‪( ]Windows Settings‬הגדרות‬
‫‪ )Windows‬ולחץ על [‪( ]Devices‬התקנים) כדי להיכנס לתפריט ההגדרות הבא‪.‬‬
‫‪3 .3‬לחץ על [‪( ]Bluetooth & other devices‬‏‪ Bluetooth‬והתקנים אחרים)‪.‬‬
‫‪4 .4‬אם החיבור ל‪ Bluetooth-‬מוגדר למצב כבוי [‪ ,]Off‬העבר אותו למצב פועל [‪.]On‬‬
‫‪5 .5‬לחלופין‪ ,‬מצא את הסמל [‪ ]SCM‬בפינה הימנית התחתונה של שורת המשימות ולחץ עליו כדי‬
‫לפתוח את החלון הראשי של ‪ .System Control Manager‬בדוק אם החיבור ל‪Bluetooth-‬‬
‫הופעל‪.‬‬
‫‬
‫‪3-21‬‬
‫התחלת השימוש‬
‫‬
‫‪3-22‬‬
‫מדריך למשתמש‬
‫‪e e‬התאמה בין מכשירים עם ‪Bluetooth‬‬
‫‪1 .1‬היכנס לתפריט [‪( ]Start/ Settings/ Devices‬התחלה‪/‬הגדרות‪/‬התקנים) ומצא את ההגדרה‬
‫[‪]Bluetooth & other devices‬‏(‪ Bluetooth‬והתקנים אחרים)‪.‬‬
‫‪2 .2‬לחץ על [‪( ]Add Bluetooth or other device‬הוסף ‪ Bluetooth‬או התקן אחר)‪.‬‬
‫‪3 .3‬לחץ על ‪.Bluetooth‬‬
‫‪4 .4‬בחר התקן כדי להתחיל בהתאמה‪.‬‬
‫‪5 .5‬הזן את הסיסמה לפי ההוראות מההתקן שממתין לחיבור ולחץ על ‪[ Connect‬התחבר] כדי‬
‫להמשיך‪.‬‬
‫‪3-23‬‬
‫התחלת השימוש‬
‫כיצד לחבר התקנים חיצוניים‬
‫מחשב מחברת זה עשוי לכלול יציאות שונות לחיבור התקני קלט פלט‪ ,‬כגון ‪,USB‬‏‪,HDMI‬‏‪DisplayPort‬‬
‫ו‪ .mini DisplayPort-‬כך ניתן לחבר מגוון ציוד היקפי למחשב המחברת‪.‬‬
‫כדי לחבר התקנים המתאימים ליציאות עיין במדריך של כל אחד מההתקנים ורק אחר כך חבר את המכשיר‬
‫למחשב המחברת‪ .‬מחשב המחברת הזה מסוגל לזהות באופן אוטומטי כשמחברים התקנים חיצוניים‪ .‬אם‬
‫המערכת אינה מזהה את ההתקנים‪ ,‬הפעל ידנית את ההתקנים‪ .‬לחץ על‪ :‬התפריט התחל > לוח הבקרה‬
‫> חומרה וקול> הוסף התקן [‪]Start Menu/ Control Panel/ Hardware and Sound/ Add a device‬‬
‫והוסף את ההתקן החדש‪.‬‬
‫‬
‫‪3-24‬‬
‫מדריך למשתמש‬
‫וידאו‪ :‬כיצד להשתמש בפונקציה ‪RAID‬‬
‫ייתכן שמחשב המחברת הזה תומך ברמות שונות של הפונקציה ‪ .RAID‬הטכנולוגיה ‪ RAID‬מאפשרת‬
‫למשתמשים לשמור נתונים במספר כוננים קשיחים או כונני ‪ .SSD‬לקבלת פרטים נוספים ומדויקים‪ ,‬צור‬
‫קשר עם המשווק המקומי‪ .‬שים לב שהתמיכה בפונקציות השונות של ‪ RAID‬עשויה להשתנות‪ ,‬בהתאם‬
‫לדגם שאותו רכשת‪.‬‬
‫צפה בסרטון ההדרכה בכתובת‪https://youtu.be/u2C35-ctFbw :‬‬
‫‪YouTube‬‬
‫‪Youku‬‬
‫‪3-25‬‬
‫התחלת השימוש‬
‫כיצד לבחור מצב אתחול ב‪BIOS-‬‬
‫‪1 .1‬הדלק את המערכת‪ .‬כשהמסך הראשון עם הלוגו מופיע לחץ מיד על המקש ‪ DEL‬והיכנס לתפריט ה‪.BIOS-‬‬
‫‪2 .2‬העבר את הסמן אל הכרטיסייה [‪ ]Boot‬ובחר את האפשרות [‪ ]Boot mode select‬בהגדרה ‪Boot‬‬
‫‪.Configuration‬‬
‫‪3 .3‬למערכות הפעלה שתומכות ב‪ BIOS-‬מבוסס ‪( UEFI‬כמו ‪ )Windows 10‬מומלץ לבחור באפשרות‬
‫[‪.]UEFI‬‬
‫‪4 .4‬למידע נוסף על התקנת מערכת ההפעלה ‪ Windows‬במחשב המחברת‪ ,‬עיין בשאלות הנפוצות של‬
‫‪ ,MSI‬באתר ‪https://www.msi.com/faq/notebook-1971‬‬
‫‪3-26‬‬
‫מדריך למשתמש‬
‫וידאו‪ :‬כיצד לשחזר את מערכת ההפעלה ‪Windows 10‬‬
‫במחשבי מחברת של ‪MSI‬‬
‫צפה בסרטון ההדרכה בכתובת‪ ,https://www.youtube.com/watch?v=hSrK6xAQooU :‬כדי לשחזר‬
‫את מערכת ההפעלה ‪ ,Windows 10‬הקש על [‪ ]F3 Recovery‬ועל [‪.]Windows 10 Settings‬‬
‫‪YouTube‬‬
‫‪Youku‬‬
‫‪3-27‬‬
‫התחלת השימוש‬
MSI One Touch Install-‫ שימוש ב‬:‫וידאו‬
‫" מאפשר למשתמשים להתקין בלחיצה את כל‬One Touch Install"‫‏‬MSI ‫יישום ההתקנה בלחיצה של‬
.MSI ‫מנהלי ההתקנים הנדרשים במחשבי המחברת של‬
:‫צפה בסרטון ההדרכה בכתובת‬
Windows 10/ 8.1: https://www.youtube.com/watch?v=ERItRaJUKQs
Windows 7: https://www.youtube.com/watch?v=43lnM4m-500
YouTube
Youku
3-28
‫מדריך למשתמש‬
‫‪3-29‬‬

advertisement

Related manuals

advertisement