MSI P65 Creator (Intel® 9th Gen) (GeForce ) CONTENT CREATION Instrukcja obsługi

Add to my manuals
115 Pages

advertisement

MSI P65 Creator (Intel® 9th Gen) (GeForce ) CONTENT CREATION Instrukcja obsługi | Manualzz
ROZDZIAŁ 1
Wstęp
1-2
Wstęp
Spis treści
Wstęp
Spis treści ...................................................................................................................................... 1-2
Informacja o uregulowaniach prawnych .................................................................................... 1-5
Oświadczenie FCC-B o zakłóceniach częstotliwości radiowych.............................................. 1-5
Warunki FCC ............................................................................................................................ 1-6
Zgodność z CE ......................................................................................................................... 1-6
Instrukcje bezpieczeństwa........................................................................................................... 1-7
Wskazówki dotyczące bezpiecznego użytkowania baterii litowej..........................................1-11
Oświadczenie WEEE................................................................................................................... 1-15
Uwaga dotycząca napędu optycznego ..................................................................................... 1-22
Znaki towarowe ........................................................................................................................... 1-22
Historia wersji ............................................................................................................................. 1-22
Wprowadzenia
Układ Podręcznika ........................................................................................................................ 2-2
Rozpakowywanie .......................................................................................................................... 2-3
Dane Techniczne........................................................................................................................... 2-4
Ogólny opis produktu................................................................................................................... 2-8
Widok z góry po otwarciu pokrywy ........................................................................................... 2-8
Widok z przodu....................................................................................................................... 2-15
1-3
Wstęp
Widok z prawej strony ............................................................................................................ 2-17
Widok z lewej strony............................................................................................................... 2-19
Widok od tyłu .......................................................................................................................... 2-21
Widok z dołu ........................................................................................................................... 2-23
Wprowadzenie
Zastrzeżone funkcje...................................................................................................................... 3-2
Narzędzie OC NVIDIA .............................................................................................................. 3-2
Ustawienie SLM........................................................................................................................ 3-5
Zasilanie......................................................................................................................................... 3-7
Podłączanie zasilacza sieciowego ........................................................................................... 3-7
Korzystanie z zasilania bateryjnego ......................................................................................... 3-9
Funkcja oszczędzanie energii ECO ....................................................................................... 3-15
Zarządzanie energią w systemie operacyjnym Windows....................................................... 3-17
Wskazówki dotyczące oszczędzania energii ......................................................................... 3-19
Podstawowe operacje ................................................................................................................ 3-20
Porady dotyczące bezpieczeństwa i komfortu pracy ............................................................. 3-20
Dobre nawyki podczas pracy ................................................................................................. 3-21
Poznanie klawiatury ............................................................................................................... 3-22
Poznanie touchpada............................................................................................................... 3-30
Informacje o dysku twardym................................................................................................... 3-33
Korzystanie z Dysku Optycznego do Przechowywania Danych ............................................ 3-34
Podłączanie urządzeń zewnętrznych........................................................................................ 3-37
1-4
Wstęp
Podłączanie urządzeń peryferyjnych...................................................................................... 3-37
Podłączanie urządzeń komunikacyjnych ............................................................................... 3-44
Instalacja karty ExpressCard..................................................................................................... 3-44
Wyjmowanie karty ExpressCard ............................................................................................ 3-44
Instalacja karty ExpressCard.................................................................................................. 3-44
Wymiana i modernizacja komponentów................................................................................... 3-46
Ustawienia BIOS
O programie konfiguracji BIOS ................................................................................................... 4-2
Kiedy należy używać programu konfiguracji BIOS................................................................... 4-2
Jak uruchomić program konfiguracji BIOS............................................................................... 4-2
Przyciski sterujące.................................................................................................................... 4-3
Menu programu konfiguracji BIOS ............................................................................................. 4-4
Main Menu (Menu główne)....................................................................................................... 4-5
Advanced Menu (Menu zaawansowane) ................................................................................. 4-7
Boot Menu (Menu uruchamiania systemu) .............................................................................. 4-9
Security Menu (Menu funkcji bezpieczeństwa) ...................................................................... 4-10
Save & Exit Menu (Menu Zapisz i zakończ)........................................................................... 4-12
Opis RAID Level 0 ....................................................................................................................... 4-13
Ustawienia RAID0 .................................................................................................................. 4-14
1-5
Wstęp
Informacja o uregulowaniach prawnych
Oświadczenie FCC-B o zakłóceniach częstotliwości radiowych
Urządzenie to zostało przetestowane i wyprodukowane zgodnie z limitami wyznaczonymi dla
urządzeń cyfrowych klasy B w części 15 przepisów Federalnej Komisji do Spraw Komunikacji (FCC).
Ograniczenia te zostały wyznaczone, aby zapewniać odpowiednie zabezpieczenie przed
szkodliwymi zakłóceniami w instalacjach domowych. Urządzenie generuje, używa oraz może
wytwarzać energię promieniowania radiowego i, jeśli nie jest zainstalowane i używane ściśle według
zaleceń instrukcji, może powodować zakłócenia w komunika-cji radiowej. Jednakże, nie gwarantuje
się, że nie wystąpią zakłócenia w określonej instalacji. Jeśli więc urządzenie powoduje zakłócenia w
odbiorze radia lub telewizji, których przyczynę można potwierdzić wyłączając i wlączając urządzenie,
użytkownik może podjąć próbę ich usunięcia poprzez wykonanie jednej lub więcej wymienionych
poniżej czynności:
„ Obrócenie lub przemieszczenie anteny odbiorczej.
„ Zwiększenie odległości pomiędzy urządzeniem a odbiornikiem.
„ Podłączenie urządzenia do gniazdka zasilającego znajdującego się w innym obwodzie
elektrycznym niż ten, do którego podłączony jest odbiornik telewizyjny lub radiowy.
„ Konsultacja z dostawcą lub doświadczonym technikiem RTV.
UWAGA
Š Zmiany i modyfikacje bez odpowiedniej, specjalnej akceptacji jednostek odpowiedzialnych za
zgodność mogą unieważnić prawo użytkownika do korzystania z urządzenia.
Š Dla zachowania zgodności z limitami emisji należy używać wyłącznie ekranowanych kabli i
przewodów prądu zmiennego.
1-6
Wstęp
Warunki FCC
To urządzenie jest zgodne z częścią 15 zasad FCC. Jego działanie podlega dwóm następującym
warunkom:
„ Urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń.
„ Urządzenie musi być odporne na odbierane zakłócenia, w tym na zakłócenia, które mogą
spowodować jego niepożądane działanie.
Zgodność z CE
To urządzenie jest zgodne z istotnymi wymaganiami bezpieczeństwa i innymi
Spis treśc
powiązanymi postanowieniami określonymi w Dyrektywie Europejskiej.
1-7
Wstęp
Instrukcje bezpieczeństwa
Instrukcje bezpieczeństwa należy przeczytać uważnie i dokładnie.
Należy stosować się do wszystkich przestróg i ostrzeżeń umieszczonych na
urządzeniu.
Należy zachować podręcznik użytkownika dostarczony w opakowaniu do
wykorzystania w przyszłości.
Urządzenie oraz jego wyposażenie należy przechowywać z dala od wilgoci i nie
narażać ich na działanie wysokiej temperatury.
Przed ustawieniem urządzenia należy go usytuować na stabilnej powierzchni.
Szczeliny w obudowie służą do konwekcji powietrza i do ochrony urządzenia
przed przegrzaniem. Nie należy zasłaniać szczelin.
1-8
Wstęp
Š Nie należy pozostawiać urządzenia w miejscu bez wentylacji przy temperaturze
przechowywania powyżej 60°C (140°F) lub poniżej 0°C (32°F), ponieważ może
to uszkodzić urządzenie.
Š Maksymalna temperatura otoczenia, przy jakiej można używać to urządzenie,
wynosi 40°C (120°F).
Š Przed podłączeniem urządzenia do gniazda zasilania należy upewnić się, że
wartość napięcia zasilania mieści się w bezpiecznych granicach i zostało
prawidłowo ustalone w przedziale 100~240 V.
Š Zawsze należy odłączyć przewód zasilający przed przystąpieniem do instalacji
jakiejkolwiek dodatkowej karty lub modułu.
Š Jeśli komputer nie będzie używany przez dłuższy czas należy zawsze odłączyć
przewód zasilający prądu zmiennego lub odłączyć baterię, aby zapewnić
zerowe zużycie energii.
Nigdy nie wlewaj jakichkolwiek płynów do otworów w obudowie, może to
zniszczyć urządzenie lub spowodować porażenie prądem.
Przewód zasilający należy tak poprowadzić, aby nikt przypadkiem na niego nie
nadepnął i nie potknął się o niego. Nie należy ustawiać niczego na przewodzie
zasilającym.
1-9
Wstęp
W pobliżu urządzenia nie mogą znajdować się obiekty o silnym polu
magnetycznym lub elektrycznym.
Š Przy podłączaniu koncentrycznego kabla telewizyjnego do tunera TV należy się
upewnić, że jego ekran jest prawidłowo podłączony do systemu uziemienia
budynku.
Š System prowadzenia kabli powinien być uziemiony zgodnie ze standardem
ANSI/NFPA 70, NEC (National Electrical Code [Krajowe przepisy dotyczące
instalacji elektrycznych]), w szczególności Część 820.93, Grounding of Outer
Conductive Shield of a Coaxial Cable (Uziemienie zewnętrznego ekranowania
kabla koncentrycznego).
Š Aby uniknąć niebezpieczeństwa eksplozji związanego z użyciem
nieprawidłowego zamiennika akumulatora, korzystaj wyłącznie z tego samego
typu akumulatora lub zamiennika zalecanego przez producenta.
Š Baterię należy zawsze umieszczać w bezpiecznym miejscu.
W razie wystąpienia którejkolwiek z poniższych sytuacji należy skontaktować się z
Działem Serwisowym:
Š Przewód zasilający lub wtyczka uległy uszkodzeniu.
Š Do wnętrza urządzenia dostał się płyn.
Š Sprzęt był poddany działaniu wilgoci.
Š Sprzęt nie działa poprawnie lub nie można go uruchomić z pomocą podręcznika
użytkownika.
1-10
Wstęp
Š Sprzęt został upuszczony i uszkodzony.
Š Sprzęt nosi oczywiste znamiona uszkodzenia.
Energooszczędność produktu
Š Zmniejszone zużycie energii podczas używania i w trybie wstrzymania
Š Ograniczone użycie substancji szkodliwych dla środowiska i dla zdrowia
Š Łatwy demontaż i recykling
Š Zmniejszone zużycie zasobów naturalnych poprzez zachęcanie do recyklingu
Š Zwiększona żywotność produktu, poprzez łatwe aktualizacje
Š Zmniejszona ilość trwałych odpadów, dzięki polityce zwrotów
Polityka ochrony środowiska
Š Konstrukcja produktu umożliwia prawidłowe, ponowne wykorzystanie części i
recykling, dlatego nie należy go wyrzucać
Š Użytownicy powinni skontaktować się z lokalnym autoryzowanym punktem
zbiórki, do celów recyklingu i usuwania zużytych produktów.
1-11
Wstęp
Wskazówki dotyczące bezpiecznego użytkowania
baterii litowej
(English) CAUTION: Danger of explosion if battery is incorrectly replaced.
recommended by the equipment manufacturer.
Replace only with the same or equivalent type
Discard used batteries according to manufacturer’s instructions.
(French) (Français) ATTENTION: II y a danger d’explosion s’il y a remplacement incorrect de la batterie.
uniquement avec une batterie du meme type ou d’un type équivalent recommandé par le constructeur.
Remplacer
Mettre au rebut
les batteries usages conformément aux instructions du fabricant.
(German) (Deutsch) VORSICHT: Explosionsgefahr bei unsachgemäßem Austausch der Batterie.
denselben oder einen vom Hersteller empfohlenen gleich-wertigen Typ.
Ersatz nur durch
Entsorgung gebrauchter Batterien nach
Angaben des Herstellers.
(Spanish) (Español) PRECAUCIÓN: Peligro de explosión si la batería es reemplazada incorrectamente. Cámbiela solo
por la misma o un tipo equivalente recomendado por el fabricante. Descarte usar baterías usadas de acuerdo con las
instrucciones del fabricante.
(Italian) (Italiano) ATTENZIONE: Pericolo di esplosione della batteria se sostituita in modo non corretto. Sostituire solo
con la stesso tipo o con uno equivalente come indicato nel manuale del produttore. Smaltire le batterie usate come da
istruzioni del produttore.
(Russian) (Русский) Внимание: Существует опасность взрыва батареи в случае неправильной замены. Для
замены всегда используйте такую же или эквивалентную, рекомендованную производителем оборудования.
Следуйте инструкциям производителя при утилизации использованных батарей.
1-12
Wstęp
(Turkish) (Türkçe) UYARI: Pil yanlıs yerleştirilirse patlayabilir. Aynı ya da muadili bir pille degistiriniz. Kullanılmış pilleri
üreticinin talimatlarına göre degerlendiriniz.
(Greek) (Ελληνικά) ΠΡΟΣΟΧΗ: Κίνδυνος έκρηξης εάν η μπαταρία τοποθετηθεί λανθασμένα. Να αντικαθιστάτε μόνο με
τον ίδιο ή αντίστοιχο τύπο με αυτό που συνιστά ο κατασκευαστής του εξοπλισμού. Να απορρίπτετε τις χρησιμοποιημένες
μπαταρίες ως απορρίμματα σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.
(Polish) (Polski) OSTRZEŻENIE: Nieprawidłowa wymiana może spowodować eksplozję baterii. Zamianę można wykonać
wyłącznie na baterię tego samego lub równoważnego typu zalecaną przez producenta urządzenia. Zużyte baterie można
wyrzucać zgodnie z instrukcjami producenta.
(Hungarian) (Magyar) VIGYÁZAT: A nem megfelelő akkumul tor haszn lata robban svesz lyes. Kizárólag ugyanolyan,
vagy a berendezés gyártója által ajánlott, egyenértékű típust használjon. Az elhasznált akkumulátorokat a gyártó
utasításának megfelelően ártalmatlanítsák.
(Czech) (Čeština) UPOZORNĚNÍ: Nebezpečí výbuchu při chybné výměně baterie.
ekvivalentním typem doporučeným výrobcem zařízení.
Nahraďte pouze stejným nebo
Použité baterie zlikvidujte podle pokynů výrobce
(Traditional Chinese ) (繁體中文) 注意: 電池若未正確更換,可能會爆炸。請用原廠建議之同款或同等級的電池來更換。
請依原廠指示處理廢棄電池。
(Simplified Chinese ) (简体中文) 注意: 电池若未正确更换,可能会爆炸。请用原厂建议之同款或同等级的电池来更换。请
依原厂指示处理废弃电池。
(Japanese) (日本語) 警告:バッテリーの取り扱いを誤ると、液漏れや破裂などにより生命や財産に重大な影響を及ぼす
恐れがあります。指定された型番以外のバッテリーは使用しないでください。バッテリーを廃棄する場合は、各自治体
の規則に従って適切に処理して下さい。
1-13
Wstęp
(Korean) (한국어) 주의: 배터리를 올바로 교체하지 않으면 폭발할 위험이 있습니다. 타입이 장치 제조업체에서
권장하는
것과
동일하거나
동등한
배터리로만
교체하십시오.
사용한
배터리는
제조업체의
지침에
따라
폐기하십시오.
(Vietnamese) (Tieng Viet) LƯU Ý: Thay thế pin không tương thích có thể dẫn đến nguy cơ bị nổ. Chỉ thay thế bằng pin
cùng loại hoặc loại tương ứng khuyên dùng bởi nhà sản xuất thiết bị. Vứt bỏ pin đã sử dụng theo hướng dẫn của nhà sản
xuất.
(Thai) (ไ ท ย ) ขอควรระวัง: ถาใสแบตเตอรี่อยางไมถูกตอง อาจมีอันตรายจากการระเบิดขึ้นได
หรือเทียบเทา ที่แนะนําโดยผูผลิตอุปกรณเทานั้น
ใชเฉพาะแบตเตอรี่ชนิดเดียวกัน
ทิ้งแบตเตอรี่ที่ใชแลวตามคําแนะนําของผูผลิต
(Indonesian) (Bahasa Indonesia) PERHATIAN: Bahaya ledakan dapat terjadi jika salah memasang baterai.
baterai hanya dengan jenis yang sama atau setara sesuai rekomendasi pabrik peralatan tersebut.
Ganti
Buang baterai bekas
sesuai petunjuk pabrik
(Serbian) (Srpski) OPREZ: Ukoliko baterija nije ispravno postavljena, postoji opasnost od eksplozije. Zamenu izvršite
koristeći isključivo istu ili ekvivalentnu bateriju koju preporučuje proizvođač opreme. Odbacite iskorišćene baterije u
skladu sa uputstvima proizvođača.
(Netherlands) (Nederlands) LET OP: Er is explosiegevaar als de batterij niet goed geplaatst wordt. Uitsluitend te
vervangen door een batterij van hetzelfde of een gelijkwaardig type,zoals aanbevolen door de fabrikant. Gooi batterijen
weg volgens de plaatselijke instructies.
(Romanian) (Română) ATENŢIE: Pericol de explozie dacă bateria este înlocuită incorect. Înlocuiţi doar cu acelaşi tip sau
echivalent recomandat de fabricantul echipamentului. Evacuaţi bateriile folosite conform instrucţiunilor fabricantului.
1-14
Wstęp
(Portuguese) (Português) ADVERTÊNCIA:
Perigo de explosão se a bateria é substituída incorrectamente. Substitua
somente com o mesmo tipo ou equivalente recomendado por o fabricante do seu equipamento. Descarte as baterias
utilizadas de acordo com as instruções do fabricante.
(Swedish) (Svenska) VARNING: Explosionsfara vid felaktigt batteribyte.
typ som rekommenderas av apparattillverkaren.
Använd samma batterityp eller en ekvivalent
Kassera använt batteri enligt fabrikantens instruction.
(Finnish) (Suomi) VAROITUS: Paristo voi räjähtää, jos se on virheellisesti asennettu.
valmistajan suosittelemaan tyyppiin.
Vaihda paristo ainoastaan
Hävitä käytetty paristo valmistajan ohjeiden mukaisesti.
(Slovak) (Slovenčina) UPOZORNENIE: V prípade nesprávnej výmeny batérie existuje nebezpečenstvo výbuchu.
Vymeňte iba za rovnakú batériu alebo za rovnocenný typ batérie, ktorý odporúča výrobca zariadenia. Batérie zneškodnite
podľa pokynov výrobcu.
(Slovenian) (Slovenščina) POZOR: V primeru nepravilne zamenjave baterije obstaja nevarnost njene eksplozije.
Baterijo zamenjajte le z enako ali ekvivalentno vrsto, ki jo priporoča proizvajalec.
Odpadne baterije odstranite skladno z
navodili proizvajalca.
(Danish) (Dansk) ADVARSEL!
batteri af same fabrikat og type.
Lithiumbatteri --- Eksplosionsfare ved fejlagtig håndtering.
Udskiftning må kun ske med
Levé det brugte batteri tilbage til leverandøren.
(Norwegian) (Norsk) ADVARSEL: Eksplosjonsfare ved feilaktig skifte av batteri.
tilsvarende type anbefalt av apparatfabrikanten.
Benytt same batteritype eller en
Brukte batterier kasseres I henhold til fabrikantens instruksjoner.
(Bulgarian) (български) ВНИМАНИЕ: Опасност от експлозия ако батерията бъде неправилно поставена. Поставете
батерия от същия вид или еквивалентна батерия, която се препоръчва от производителя. Изхвърлете
използваните батерии като спазвате указанията на производителя.
1-15
Wstęp
(Croatian) (Hrvatski) OPREZ: Opasnost od eksplozije ako se baterija zamijeni neprikladnom.
jednakom ili nadomjesnom vrstom prema preporuci proizvođača.
Zamijenite je samo
Istrošene baterije zbrinite u skladu s uputama
proizvođača.
(Estonian) (Eesti) ETTEVAATUST! Plahvatusoht, kui aku on valesti paigaldatud. Asendage ainult sama või tootja poolt
soovitatud võrdväärse akuga. Hävitage kasutatud aku vastavalt tootja juhistele.
(‫( )ﻓﺎرﺳ ﻲ‬Persian)
‫ ﺗﻨﻬﺎ از ﺑﺎﺗﺮیﻬﺎﯼ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﯼ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮐﻨﻨﺪﻩ‬،‫ در ﺻﻮرت ﺗﻌﻮیﺾ ﺑﺎﺗﺮﯼ‬.‫ اﺣﺘﻤﺎل اﻧﻔﺠﺎر ﺑﺎﺗﺮﯼ وﺝﻮد دارد‬،‫ در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﻧﺼﺐ و ﺝﺎ ﮔﺬارﯼ ﺻﺤﻴﺢ ﺑﺎﺗﺮﯼ‬:‫اﺧﻄﺎر‬
.‫ از دور اﻧﺪاﺧﺘﻦ ﺑﺎﺗﺮﯼ ﺧﻮددارﯼ ﮐﻨﻴﺪ و ﺑﺮ ﻃﺒﻖ راهﻨﻤﺎیﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﺎیﻴﺪ‬.‫اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﻧﻤﺎیﻴﺪ‬
(‫( )اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‬Arabic)
‫ أﺳﺘﺒﺪل ﻓﻘﻂ ﺑﻨﻔﺲ أو ﻧﻮع ﻣﻜﺎﻓﺊ أوﺻﻰ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ‬.‫ ﻗﺪ ﺗﺘﻌﺮض اﻟﺒﻄﺎریﺔ ﻟﻼﻧﻔﺠﺎر واﻟﺘﻠﻒ إذا ﺗﻢ اﺳﺘﺒﺪاﻟﻬﺎ ﺑﻨﻮع ﻏﻴﺮ أﺻﻠﻰ‬،‫ ﺧﻄﺮ‬:‫ﺗﺤﺬیﺮ‬
.‫ ﺗﺠﺎهﻞ اﻟﺒﻄﺎریﺎت اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ وﻓﻘﺎ ﻹرﺷﺎدات اﻟﺸﺮآﺔ اﻟﻤﺼﻨﻌﺔ‬.‫ﻣﻨﺘﺞ اﻟﺠﻬﺎز‬
Oświadczenie WEEE
(English) Under the European Union ("EU") Directive on Waste Electrical and Electronic Equipment, Directive
2002/96/EC, which takes effect on August 13, 2005, products of "electrical and electronic equipment" cannot be discarded
as municipal waste anymore and manufacturers of covered electronic equipment will be obligated to take back such
products at the end of their useful life.
1-16
Wstęp
(French) (Français) Au sujet de la directive européenne (EU) relative aux déchets des équipement électriques et
électroniques, directive 2002/96/EC, prenant effet le 13 août 2005, que
les produits électriques et électroniques ne
peuvent être déposés dans les décharges ou tout simplement mis à la poubelle. Les fabricants de ces équipements
seront obligés de récupérer certains produits en fin de vie.
(German) (Deutsch) Gemäß der Richtlinie 2002/96/EG über Elektro- und Elektronik-Altgeräte dürfen Elektro- und
Elektronik-Altgeräte nicht mehr als kommunale Abfälle entsorgt werden, die sich auf 13.August, 2005 wirken. Und der
Hersteller von bedeckt Elektronik-Altgeräte gesetzlich zur gebrachten Produkte am Ende seines Baruchbarkeitsdauer
zurückzunehmen.
(Spanish) (Español) Bajo la directiva 2002/96/EC de la Unión Europea en materia de desechos y/o equipos electrónicos,
con fecha de rigor desde el 13 de agosto de 2005, los productos clasificados como "eléctricos y equipos electrónicos" no
pueden ser depositados en los contenedores habituales de su municipio, los fabricantes de equipos electrónicos, están
obligados a hacerse cargo de dichos productos al termino de su período de vida.
(Italian) (Italiano) In base alla Direttiva dell’Unione Europea (EU) sullo Smaltimento dei Materiali Elettrici ed Elettronici,
Direttiva 2002/96/EC in vigore dal 13 Agosto 2005, prodotti appartenenti alla categoria dei Materiali Elettrici ed Elettronici
non possono più essere eliminati come rifiuti municipali: i produttori di detti materiali saranno obbligati a ritirare ogni
prodotto alla fine del suo ciclo di vita.
(Russian) (Русский) В соответствии с директивой Европейского Союза (ЕС) по предотвращению загрязнения
окружающей среды использованным электрическим и электронным оборудованием (директива WEEE
2002/96/EC), вступающей в силу 13 августа 2005 года, изделия, относящиеся к электрическому и электронному
оборудованию, не могут рассматриваться как бытовой мусор, поэтому производители вышеперечисленного
электронного оборудования обязаны принимать его для переработки по окончании срока службы.
1-17
Wstęp
(Turkish) (Türkçe) Avrupa Birliği (AB) Kararnamesi Elektrik ve Elektronik Malzeme Atığı, 2002/96/EC Kararnamesi altında
13 Ağustos 2005 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, elektrikli ve elektronik malzemeler diğer atıklar gibi çöpe
atılamayacak ve bu elektonik cihazların üreticileri, cihazların kullanım süreleri bittikten sonra ürünleri geri toplamakla
yükümlü olacaktır.
(Greek) (Ελληνικά) Σύμφωνα με την Οδηγία 2002/96/ΕΚ της Ευρωπαϊκής Ένωσης («ΕΕ») περί Απόρριψης Ηλεκτρικού
και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (WEEE), η οποία λαμβάνει ισχύ στις 13 Αυγούστου 2005, τα προϊόντα «ηλεκτρικού και
ηλεκτρονικού εξοπλισμού» δεν είναι δυνατόν να απορριφθούν πλέον ως κοινά απορρίμματα και οι κατασκευαστές
κεκαλυμμένου ηλεκτρονικού εξοπλισμού είναι υποχρεωμένοι να πάρουν πίσω αυτά τα προϊόντα στο τέλος της ωφέλιμης
ζωής τους.
(Polish) (Polski) Zgodnie z Dyrektywą Unii Europejskiej ("UE") dotyczącą odpadów produktów elektrycznych i
elektronicznych (Dyrektywa 2002/96/EC), która wchodzi w życie 13 sierpnia 2005, tzw. “produkty oraz wyposażenie
elektryczne i elektroniczne " nie mogą być traktowane jako śmieci komunalne, tak więc producenci tych produktów będą
zobowiązani do odbierania ich w momencie gdy produkt jest wycofywany z użycia.
(Hungarian) (Magyar) Az Európai Unió („EU") 2005. augusztus 13-án hatályba lépő, az elektromos és elektronikus
berendezések hulladékairól szóló 2002/96/EK irányelve szerint az elektromos és elektronikus berendezések többé nem
kezelhetőek lakossági hulladékként, és az ilyen elektronikus berendezések gyártói kötelessé válnak az ilyen termékek
visszavételére azok hasznos élettartama végén.
(Czech) (Čeština) Podle směrnice Evropské unie ("EU") o likvidaci elektrických a elektronických výrobků 2002/96/EC
platné od 13. srpna 2005 je zakázáno likvidovat "elektrické a elektronické výrobky" v běžném komunálním odpadu a
výrobci elektronických výrobků, na které se tato směrnice vztahuje, budou povinni odebírat takové výrobky zpět po
skončení jejich životnosti.
1-18
Wstęp
(Traditional Chinese ) (繁體中文) 歐盟已制訂有關廢電機電子設備法令,亦即自 2005 年 8 月 13 日生效的 2002/96/EC,明
文規定「電機電子設備產品」不可再以都市廢棄物處理,且所有相關電子設備製造商,均須在產品使用壽命結束後進行回
收。
(Simplified Chinese ) (简体中文) 欧盟已制订有关废电机电子设备法令,亦即自 2005 年 8 月 13 日生效的 2002/96/EC,明
文规定「电机电子设备产品」不可再以都市废弃物处理,且所有相关电子设备制造商,均须在产品使用寿命结束后进行回
收。
(Japanese) (日本語) 2005 年 8 月 13 日以降に EU 加盟国を流通する電気・電子製品には WEEE 指令によりゴミ箱に×印のリサ
イクルマークの表示が義務づけられており、廃棄物として捨てることの禁止とリサイクルが義務づけられています。
(Korean) (한국어) 2005 년 8 월 13 일자로 시행된 폐전기전자제품에 대한 유럽연합("EU") 지침, 지침 2002/96/EC 에
의거하여, "전기전자제품"은 일반 쓰레기로 폐기할 수 없으며 제품의 수명이 다하면 해당 전자제품의 제조업체가
이러한 제품을 회수할 책임이 있습니다.
(Vietnamese) (Tieng Viet) Theo Hướng dẫn của Liên minh Châu Âu ("EU") về Thiết bị điện & điện tử đã qua sử dụng,
Hướng dẫn 2002/96/EC, vốn đã có hiệu lực vào ngày 13/8/2005, các sản phẩm thuộc "thiết bị điện và điện tử" sẽ không
còn được vứt bỏ như là rác thải đô thị nữa và các nhà sản xuất thiết bị điện tử tuân thủ hướng dẫn sẽ phải thu hồi các
sản phẩm này vào cuối vòng đời.
(Thai) (ไทย) ภายใตขอกําหนดของสหภาพยุโรป ("EU") เกี่ยวกับของเสียจากอุปกรณไฟฟา และอิเล็กทรอนิกส เลขที่ 2002/96/EC
ซึ่งมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 13 สิงหาคม 2005 ผูใชไมสามารถทิ้งผลิตภัณฑที่เปน "อุปกรณไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส"
ปะปนกับของเสียทั่วไปของชุมชนไดอีกตอไป และผูผลิตอุปกรณอิเล็กทรอนิกสดังกลาวจะถูกบังคับใหนําผลิตภัณฑดังกลาวกลับคืนเมื่อ
สิ้นสุดอายุการใชงานของผลิตภัณฑ
1-19
Wstęp
(Indonesian) (Bahasa Indonesia) Sesuai dengan Regulasi Uni Eropa ("UE") perihal WEEE (Limbah Peralatan Listrik dan
Elektronik), Directive 2002/96/EC, yang berlaku sejak 13, 2005, produk "peralatan listrik dan elektronik" tidak lagi dapat
dibuang sebagai sampah umum dan pabrik peralatan elektronik diwajibkan untuk mengambil kembali produk tersebut
pada saat masa pakainya habis.
(Serbian) (Srpski) Po Direktivi Evropske unije ("EU") o odbačenoj ekektronskoj i električnoj opremi, Direktiva 2002/96/EC,
koja stupa na snagu od 13. Avgusta 2005, proizvodi koji spadaju pod "elektronsku i električnu opremu" ne mogu više biti
odbačeni kao običan otpad i proizvođači ove opreme biće prinuđeni da uzmu natrag ove proizvode na kraju njihovog
uobičajenog veka trajanja.
(Netherlands) (Nederlands) De richtlijn van de Europese Unie (EU) met betrekking tot Vervuiling van Electrische en
Electronische producten (2002/96/EC), die op 13 Augustus 2005 in zal gaan kunnen niet meer beschouwd worden als
vervuiling. Fabrikanten van dit soort producten worden verplicht om producten retour te nemen aan het eind van hun
levenscyclus..
(Romanian) (Română) În baza Directivei Uniunii Europene ("UE") privind Evacuarea Echipamentului Electric şi Electronic,
Directiva 2002/96/EC, care intră în vigoare pe 13 august, 2005, produsele din categoria "echipament electric şi electronic"
nu mai pot fi evacuate ca deşeuri municipale, iar fabricanţii echipamentului electronic vizat vor fi obligaţi să primească
înapoi produsele respective la sfârşitul duratei lor de utilizare.
(Portuguese) (Português) De acordo com a Directiva 2002/96/EC de Resíduos de Equipamentos Eléctricos e
Electrónicos da União Europeia (UE), efectiva desde o 13 de Agosto do ano 2005, os produtos de "equipamento eléctrico
e electrónico" não podem ser descartados como resíduo municipal e os fabricantes do equipamento electrónico sujeitos a
esta legislação estarão obligados a recolhar estes produtos ao finalizar sua vida útil.
1-20
Wstęp
(Swedish) (Svenska) Under Europeiska unionens ("EU") Weee-direktiv (Waste Electrical and Electronic Equipment),
Direktiv 2002/96/EC, vilket trädde i kraft 13 augusti, 2005, kan inte produkter från "elektriska och elektroniska
utrustningar" kastas i den vanliga hushållssoporna längre och tillverkare av inbyggd elektronisk utrustning kommer att
tvingas att ta tillbaka sådan produkter när de är förbrukade.
(Finnish) (Suomi) Euroopan unionin (EU) 13.8.2005 voimaan tulleen sähkö- ja elektroniikkalaiteromua koskevan
direktiivin 2002/96/EY mukaisesti ”sähkö- ja elektroniikkalaitteita” ei saa enää hävittää talousjätteiden mukana. Direktiivin
alaisen sähkö- tai elektroniikkalaitteen valmistajan on otettava laitteet takaisin niiden käyttöiän päättyessä.
(Slovak) (Slovenčina) Na základe smernice Európskej únie („EU“) o elektrických a elektronických zariadeniach číslo
2002/96/ES, ktorá vstúpila do platnosti 13. augusta 2005, výrobky, ktorými sú „elektrické a elektronické zariadenia” nesmú
byť zneškodňované spolu s komunálnym odpadom a výrobcovia patričných elektronických zariadení sú povinní takéto
výrobky na konci životnosti prevziať naspäť.
(Slovenian) (Slovenščina) Skladno z določili direktive Evropske unije ("EU") o odpadni električni in elektronski opremi,
Direktiva 2002/96/ES, ki je veljavna od 13. avgusta, izdelkov "električne in elektronske opreme" ni dovoljeno odstranjevati
kot običajne komunalne odpadke, proizvajalci zadevne elektronske opreme pa so zavezani, da tovrstne izdelke na koncu
njihove življenjske dobe sprejmejo nazaj.
(Danish) (Dansk) I henhold til direktiv fra den europæiske union (EU) vedrørende elektrisk og elektronisk affald , Direktiv
2002/96/EC, som træder i kraft den 13. august 2005, må produkter som "elektrisk og elektronisk udstyr" ikke mere
bortskaffes som kommunalt affald. Producenter af det pågældende, elektroniske udstyr vil være forpligtet til at tage disse
produkter tilbage ved afslutningen på produkternes levetid.
1-21
Wstęp
(Norwegian) (Norsk) Under den europeiske unionens ("EU") direktiv om deponering av elektronisk og elektrisk utstyr,
direktiv 2002/96/EC, som trer i effekt 13. august 2005, kan ikke produkter av "elektronisk og elektrisk ustyr" lenger
deponeres som husholdningsavfall og fabrikantene av disse produktene er forpliktet å ta tilbake slike produkter ved
slutten av produktets levetid.
(Bulgarian) (български) Според директивата на Европейския съюз относно отпадъците от електрическо и
електронно оборудване, директива 2002/96/EC, важаща от 13 август, 2005 г., електрическо и електронно
оборудване не може да се изхвърля заедно с битовите отпадъци и производителите на такова оборудване са
задължени да приемат обратно съответните продукти в края на експлоатационния им период.
(Croatian) (Hrvatski) U okviru Direktive Europske Unije ("EU") o Otpadnim električnim i elektroničkim uređajima, Direktiva
2002/96/EC, koja je na snazi od 13. kolovoza 2005., "električni i elektronički uređaji" se ne smiju više bacati zajedno s
kućnim otpadom i proizvođači su obvezni zbrinuti takve proizvode na kraju njihovog životnog vijeka.
(Estonian) (Eesti) Vastavalt Euroopa Liidu ("EL") direktiivile 2002/96/EÜ (elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete kohta),
mis jõustus 13. augustil 2005, on keelatud kodumajapidamiste "elektri- ja elektroonikaseadmete" jäätmete hävitamine
koos majapidamisjäätmetega, ja elektri- ja elektroonikaseadmete tootjad on kohustatud sellised tooted pärast nende
kasutuselt kõrvaldamist tagasi võtma.
(‫( )ﻓﺎرﺳ ﻲ‬Persian)
‫ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﻗﺎﻧﻮن دﻓﻊ زﺑﺎﻟﻪ هﺎﯼ اﻟﮑﺘﺮیﮑﯽ و اﻟﮑﺘﺮوﻧﻴﮑﯽ )ﺑﻨﺪ‬2002/96/EC ‫ ﮐﻠﻴﻪ ﺷﺮﮐﺖ هﺎﯼ‬، ‫ ﻡﻴﻼدﯼ ﻗﺎﺑﻞ اﺝﺮاﺳﺖ‬2005 ‫ ﺁﮔﻮﺳﺖ ﺳﺎل‬13 ‫اﺗﺤﺎدیﻪ اروﭘﺎ( ﮐﻪ از ﺗﺎریﺦ‬
.‫ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﻡﻮﻇﻒ ﺑﻪ ﺝﻤﻊ ﺁورﯼ زﺑﺎﻟﻪ ﻡﺤﺼﻮﻻت ﺧﻮد ﭘﺲ از ﭘﺎیﺎن دورﻩ ﻡﺼﺮف ﻡﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ‬
(‫( )اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‬Arabic)
2002/96/EC ‫ ﺗﻮﺟﻴﻩ‬،‫ﻓﻲ إﻃﺎر اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻹﺗﺤﺎد اﻷورﺑﻲ )"اﻹﺗﺤﺎد اﻷورﺑﻲ"( اﻟﺘﻮﺟﻴﻩ ﺑﺸﺄن ﻧﻔﺎﻳﺎت اﻟﻤﻌﺪات و اﻷﺟﻬﺰة اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ واﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ‬
‫ ان ﻣﻨﺘﺠﺎت "أﺟﻬﺰة آﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ وإﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ" ﻻ ﻳﻤﻜﻦ اﻟﺘﺨﻠﻲ‬،2005 ،‫ﺁب‬/‫ أﻏﺱﻄﺲ‬13 ‫ اﻟﺬى أﺻﺒﺢ ﺳﺎري اﻟﻤﻔﻌﻮل ﻓﻲ‬،‫ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻷورﺑﻴﺔ‬
.‫ وﻣﻨﺘﺠﻮ اﻟﻤﻌﺪات اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ ﺳﻴﻜﻮن ﻟﺰاﻣﺎ ﻋﻠﻴﻬﻢ اﺳﺘﺮداد ﻣﺜﻞ هﺬﻩ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻣﺪة ﺻﻼﺡﻴﺘﻬﺎ‬،‫ﻋﻨﻬﺎ ﺑﻮﺻﻔﻬﺎ ﻧﻔﺎﻳﺎت‬
1-22
Wstęp
Uwaga dotycząca napędu optycznego
OSTRZEŻENIE: Urządzenie to zawiera system laserowy i jest sklasyfiko-wane jako „PRODUKT Z
LASEREM KLASY 1”. W celu prawidłowego używania tego modelu, należy uważnie przeczytać ten
podręcznik z instrukcjami i zachować go do wykorzystania w przyszłości. W przypadku
jakichkolwiek problemów z tym modelem należy skontaktować się z najbliższą „AUTORYZOWANĄ
stacją obsługi”. Aby zapobiec narażeniu na bezpośrednie oddziaływanie wiązki lasera, nie należy
demontować obudowy.
Znaki towarowe
Wszystkie znaki towarowe są własnością odpowiednich właścicieli.
SRS Premium Sound, SRS i symbol, to znaki towarowe SRS Labs ,Inc.
Historia wersji
Wersja
Historia wersji
Data
1.0
Wydanie pierwsze
04, 2010
ROZDZIAŁ 2
Wprowadzenia
2-2
Wprowadzenia
Gratulujemy zostania użytkownikiem tego zaprojektowanego z dbałością o najmniejsze szczegóły,
komputera notebook. Ten zupełnie nowy, wyjątkowy model został tak zaprojektowany, by zapewnić
Ci wyjątkowy komfort i profesjona lizm użytkowania. Możemy z dumą przekazać naszym
użytkownikom, że ten notebook został gruntownie sprawdzony, co gwarantujemy naszą reputacją i
zapewni niezrównaną niezawodność oraz satysfakcję klienta.
Układ Podręcznika
Ten podręcznik użytkownika zawiera informacje i ilustracje dotyczące używania tego komputera
notebook. Zaleca się uważne przeczytanie go przed rozpoczęciem pracy z urządzeniem.
Rozdział 1, Wstęp, udostępnia użytkownikowi podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i
ostrzeżenia związane z używaniem tego komputera notebook. Zaleca się przeczytanie tych
informacji lub ostrzeżeń przy pierwszym użyciu tego komputera notebook.
Rozdział 2, Wprowadzenia, zawiera opis wszystkich akcesoriów tego komputera notebook. Zaleca
się, by po otwarciu opakowania sprawdzić, czy wszystkie wymienione elementy faktycznie się w nim
znajdują. Jeśli jakichkolwiek akcesoriów brakuje lub uległy zniszczeniu należy skontaktować się ze
sprzedawcą tego komputera notebook. Zawiera także specyfikację tego notebooka i opisuje
przyciski funkcyjne, sensory szybkiego uruchomienia, złącza, diody LED oraz wszystkie zewnętrzne
elementy komputera notebook.
Rozdział 3, Pierwsze kroki, podaje podstawowe instrukcje dotyczące używania klawiatury,
touchpada, dysku twardego i optycznego napędu pamięci masowej. Oprócz tego, aby pomóc w
poznaniu tego komputera notebook, udostępnione są także czynności instalacji i odinstalowania
baterii; i procedury podłączania różnych urządzeń zewnętrznych, urządzeń komunikacyjnych, i tak
dalej.
2-3
Wprowadzenia
Rozdział 4, Program konfiguracji BIOS, zawiera informacje dotyczące programu konfiguracji
BIOS i umożliwia optymalne skonfigurowanie systemu.
Rozpakowywanie
W pierwszej kolejności należy rozpakować opakowanie transportowe i sprawdzić dokładnie
wszystkie elementy. Jeśli jakiś element wyposażenia uległ zniszczeniu lub brakuje go, niezwłocznie
skontaktuj się ze sprzedawcą. Zachowaj opakowanie transpor-towe na wypadek gdybyś musiał
przesyłać urządzenie w przyszłości. Opakowanie powinno zawierać następujące elementy:
Notebook
Bateria Li-ion o dużej
pojemności
Instrukcja szybkiego
uruchomienia
Adapter prąd zmienny/prąd
stały i przewód zasilający
prądu zmiennego
Torba do przenoszenia
Lista wymienionych
(opcjonalna)
powyżej akcesoriów może
Dysk wszystko w jednym z aplikacjami, z pełną wersję podręcznika,
ulec zmianie bez
sterownikami, programami narzędziowymi, opcjonalną funkcją przywracania
wcześ-niejszego
systemu, itd.
poinformowania.
2-4
Wprowadzenia
Dane Techniczne
Charakterystyka Fizyczna
Wymiary
395,6 (S) x 267,3 (G) x 47,5~55,2 (W) mm
Waga
<3,5 kg (z 9-celowym akumulatorem)
Procesor
Typ procesora
Intel® Micro FCPGA
Obsługiwany procesor
Intel® Calpella
Cache L2/ L3
256KB/ 8MB
Częstotliwość FSB
800/1066 MHz
Specjalne powiadomienie
Rzeczywisty typ procesora zainstalowanego w komputerze
notebook zależy od zakupionego modelu. W celu uzyskania
szczegółowych informacji skontaktuj się z lokalnym dostawcą.
Chipset
Chipset
Intel® PM55
Specjalne powiadomienie
Rzeczywisty typ chipsetu preinstalowany w komputerze
notebook, zależy od zakupionego modelu. W celu uzyskania
szczegółowych informacji skontaktuj się z lokalnym dostawcą.
2-5
Wprowadzenia
Pamięć
Technologia
DDR3 1066/ 1333 MHz
Pamięć
3 gniazda DDR3 SO-DIMM
Maksymalnie
do 12 GB
Zasilanie
Adapter prąd zmienny/prąd stały
150W, 19,5V
Wejście: 100~240V 50~60Hz
Wyjście: 19,5 V
Typ baterii
9 celowa
Bateria RTC
Tak
Specjalne powiadomienie
7,7A
Rzeczywisty adapter prąd stały/prąd zmienny i zestaw baterii
dostarczony w opakowaniu, może zostać zmieniony bez
powiadomienia.
Pamięć masowa
Wielkość dysku twardego
2,5”
Napęd optyczny
Super Multi/ BD DVD z możliwością zapisu (obsługiwane
500 GB (opcjonalne)
opcjonalnie)
Specjalne powiadomienie
Rodzaj preinstalowanego w komputerze notebook dysku
twardego i napędu optycznego, zależy od zakupionego
modelu.
2-6
Wprowadzenia
Port wejścia/wyjścia
Monitor (VGA)
15-pinowe D-Sub × 1
USB
x4
E-SATA
x1
HDMI
x1
Wejście mikrofonu
x1
Wejście liniowe
x1
Wyjście słuchawek/Wyjście S/PDIF x 1
Wewnętrzny mikrofon
x1
RJ45
x1
Czytnik kart
x 1 (SD/ MS/ MMC/ XD)
Obsługiwane typy kart pamięci mogą zostać zmienione bez
uprzedzenia.
Port komunikacji (Wymienione elementy mogą zostać zmienione bez powiadomienia)
LAN
Giga LAN
Bezprzewodowa sieć LAN
802.11b/g/n (opcjonalny)
Bluetooth
Obsługiwane
Audio
Wewnętrzny głośnik
2 głośniki + 1 subwoofer
Regulacja głośności
Regulacja przyciskiem skrótu K/B i SW
2-7
Wprowadzenia
Video
Grafika
Dyskretny
VRAM
DDR3 1GB
Monitor
Typ LCD
15,6” / 16” LED LCD (opcjonalnie)
Regulacja jasności
Obsługiwane
ExpressCard
Gniazdo
1 gniazdo ExpressCard
Kamera internetowa
Kamera internetowa
Kamera HD
Oprogramowanie i BIOS
Rozruch z USB Flash
Tak, rozruch z dyskietki USB wyłącznie w systemie DOS
BIOS
Obsługa szybkiego uruchamiania (Fast Boot) --- Tak
Inne
Otwór blokady Kensington
x1
Zgodność
WHQL
2-8
Wprowadzenia
Ogólny opis produktu
W części znajduje się opis podstawowych aspektów dotyczących komputera notebook. Pozwoli to
na lepsze poznanie wyglądu tego komputera notebook przed rozpoczęciem jego używania. Należy
pamiętać, że komputer notebook pokazany w tej części może się różnić od rzeczywiście
zakupionego.
Widok z góry po otwarciu pokrywy
Pokazany poniżej rysunek widoku z góry i opis, pokazuje główny obszar operacji komputera
notebook.
1
2
1.
Wewnętrzny mikrofon
2.
Kamera sieci web/
dioda LED kamery sieci web
3.
Głośniki stereo
4.
Przycisk zasilania/
5.
Sensory dotykowe szybkiego
6.
Klawiatura
7.
Touchpad
3
dioda LED zasilania
4
6
7
Pokazane rysunki służą
wyłącznie jako
odniesienie.
5
uruchamiania
2-9
Wprowadzenia
1. Wewnętrzny mikrofon
Wbudowany głośnik i zestaw mikrofonów, zwiększa dokładność funkcji rozpoznawania
mowy, umożliwia łączenie wejść w pojedyncze wysokiej jakości źródło.
2. Kamera Sieci Web/ Dioda LED Kamery Sieci Web (opcjonalna)
Š Wbudowaną kamerę sieci web można używać do wykonywania zdjęć, nagrywania video lub
wideokonferencji i innych aplikacji interaktywnych.
Š Wskaźnik LED kamery sieci web, znajdujący się obok kamery, świeci światłem
bursztynowym po uaktywnieniu kamery sieci web; dioda LED przestaje świecić, po
wyłączeniu tej funkcji.
3. Głośniki stereo
Udostępnia wysokiej jakości system sound blaster z systemem stereo oraz obsługą funkcji
Hi-Fi.
4. Przycisk zasilania/ dioda LED zasilania
Š Naciśnij przycisk zasilania w celu WŁĄCZENIA i WYŁĄCZENIA zasilania
komputera notebook.
Š Białe światło wskazuje włączenie zasilania komputera notebook.
5. Sensory dotykowe szybkiego uruchamiania
Naciśnij odpowiedni sensor szybkiego uruchamiania by uaktywnić konkretny program lub
narzędzia. Przy pomocy tych sensorów, użytkownicy mogą pracować bardzie efektywnie.
2-10
Wprowadzenia
P1
Definiowana przez
użytkownika
lub
Wyszukiwanie
Windows
(opcjonalnie)
Š Naciśnij ten sensor, aby uruchomić aplikację Zdefiniowana
przez użytkownika.
Š Lub, naciśnij ten sensor, aby uruchomić funkcję Wyszukiwanie
Windows.
Š Podłącz zasilanie prądem zmiennym i naciśnij sensor TURBO,
Turbo
aby zwiększyć wydajność. Wskaźniki LED TURBO świecą po
WŁĄCZENIU funkcji lub nie świecą, gdy funkcja jest
WYŁĄCZONA.
Uwaga
Š Ten notebook jest przeznaczony do obsługi funkcji
przetaktowania. Jednakże należy upewnić się, że komponenty
mogą tolerować takie nienormalne ustawienie, podczas
przetaktowywania. Wszelkie próby używania przy parametrach
wykraczających poza specyfikacje procesora i systemu, mogą
spowodować udszkodzenie. Nie możemy zagwarantować, że
nie powstaną uszkodzenia lub zagrożenia spowodowane
nieodpowiednim działaniem lub działaniem przy ustawieniach
spoza zakresu specyfikacji produktu.
Š Wartość przetaktowania zależy od używanego CPU.
Š Wymiana oryginalnego CPU lub pamięci DRAM spowoduje
unieważnienie gwarancji fabrycznej.
2-11
Wprowadzenia
Š Naciśnij ten sensor, aby uaktywnić pełne obroty wentylatora w
celu zmniejszenia ogólnej temperatury.
Cooler Boost
Š Naciśnij powtarzająco ten sensor, aby włączyć lub wyłączyć
funkcję Cooler Boost (Zwiększenie chłodzenia).
Š Naciśnij ten sensor, aby uniknać przypadkowego naciśnięcia
przycisku skrótu skrótu uruchamiania Windows i przerwania
Przycisk skrótu
uruchamiania
Windows
prowadzonej gry.
Š Naciśnij powtarzająco ten sensor, aby włączyć lub wyłączyć
przycisk skrótu Uruchamianie Windows.
Š Naciśnij powtarzająco ten sensor, aby włączyć lub wyłączyć
funkcję WLAN.
Š Naciśnij powtarzająco ten sensor, aby włączyć lub wyłączyć
funkcję Bluetooth.
Š Naciśnij powtarzajaco przycisk szybkiego uruchamiania ECO w
celu przełączenia pomiędzy pięcioma różnymi trybami
ECO
ECO Engine
(Mechanizm ECO)
(Oszczędzanie
energii)
oszczedzania energii – Gaming mode (Tryb Gry), Movie
mode (Tryb Film), Presentation mode (Tryb Prezentacja),
Office mode (Tryb Biuro) i Turbo Battery mode (Tryb
zasilania bateryjnego Turbo) udostępnianymi przez ECO
Engine (Mechanizm ECO) lub wyłączenia tej funkcji.
2-12
Wprowadzenia
Š Sprawdź część Zarządzanie zasilaniem w rozdziale 3 tego
podręcznika w celu uzyskania szczegółowych informacji
dotyczących tego ECO Engine (Mechanizm ECO), funkcja
Oszczędzanie energii.
Š Naciśnij powtarzająco ten sensor, aby włączyć lub wyłączyć
wszystkie dekoracyjne diody LED, dookoła panela i dolnej
Przełącznik trybu
LED
6.
pokrywy.
Klawiatura
Wbudowana klawiatura udostępnia wszystkie funkcje standardowej klawiatury.
Przyciski szybkiego uruchamiania [Fn]
Użyj przycisków [Fn] na klawiaturze w celu uaktywnienia specyficznych aplikacji lub
narzędzi.
Przy pomocy przycisków szybkiego uruchamiania, użytkownicy pracować bardziej
efektywnie.
+
Definiowana przez
użytkownika/
Wyszukiwanie
Windows
(opcjonalnie)
Š Naciśnij i przytrzymaj przycisk Fn, a następnie naciśnij przycisk
F4, aby uruchomić aplikację definiowaną przez użytkownika.
Š Lub, naciśnij i przytrzymaj przycisk Fn, a następnie naciśnij
przycisk F4, aby uruchomić funkcję Wyszukiwanie Windows.
2-13
Wprowadzenia
Š Naciśnij i przytrzymaj przycisk Fn, a następnie naciśnij
powtarzająco przycisk F5, aby przełączyć pomiędzy różnymi
+
ECO Engine
(Mechanizm ECO)
(Oszczędzanie
energii)
trybami oszczędzania energii zapewnianymi przez ECO Engine
(Mechanizm ECO) lub wyłączyć ponownie tę funkcję.
Š Sprawdź część Zarządzanie zasilaniem w rozdziale 3 tego
podręcznika w celu uzyskania szczegółowych informacji
dotyczących tego ECO Engine (Mechanizm ECO), funkcja
Oszczędzanie energii.
Š Naciśnij i przytrzymaj przycisk Fn, a następnie naciśnij przycisk
+
Kamera sieci web
F6, aby włączyć funkcję Webcam (Kamera sieci web). Naciśnij
ponownie w celu wyłączenia.
Š Naciśnij i przytrzymaj przycisk Fn, a następnie naciskaj
+
WLAN(WiFi)
powtarzająco przycisk F8, aby włączyć lub wyłączyć funkcję
Bezprzewodowa sieć LAN (WiFi).
Š Naciśnij i przytrzymaj przycisk Fn, a następnie naciśnij przycisk
+
Bluetooth
(opcjonalnie)
F9, aby włączyć funkcję Bluetooth. Naciśnij ponownie w celu
wyłączenia.
2-14
Wprowadzenia
Š Naciśnij i przytrzymaj przycisk Fn, a następnie naciśnij przycisk
F10, aby włączyć funkcję 3G. Naciśnij ponownie w celu
wyłączenia.
+
3G
(opcjonalnie)
Š Ta funkcja 3G może być obsługiwana opcjonalnie, w zależności
od zakupionego przez użytkowników modelu. Ten przycisk
funkcji nie jest dostępny, jeśli nie jest obsługiwana funkcja 3G.
Š Należy pamiętać, że funkcja ta nie jest obsługiwana przez
ten model.
7.
Touchpad
Jest to urządzenie wskazujące komputera notebook.
2-15
Wprowadzenia
Widok z przodu
1.
Dioda LED stanu
1
1. Status diody LED
Bluetooth i bezprzewodowa sieć LAN:
Š Wskaźnik LED bezprzewodowej sieci LAN świeci światłem bursztynowe,
po włączeniu funkcji bezprzewodowej sieci LAN.
Bluetooth
Š Wskaźnik LED Bluetooth świeci światłem bursztynowe po włączeniu
funkcji Bluetooth.
Š Obydwa wskaźniki LED przestają świecić, po wyłączeniu obydwu funkcji.
Bezprzewodowa
sieć LAN
Š Ostrzeżenie: Ze względu na bezpieczeństwo lotu należy upewnić się, że
te dwa wskaźniki LED nie świecą się w czasie lotu.
Š Uwaga: Funkcja Bluetooth może być obsługiwana opcjonalnie, w
zależności od zakupionego modelu.
2-16
Wprowadzenia
Stan Baterii:
Š Świeci bursztynowe światłem podczas ładowania baterii.
Š Świeci niebieskim światłem przy słabym naładowaniu baterii.
Š Migające niebieskim światło przy uszkodzeniu baterii, lub gdy zalecana
jest wymiana baterii na nową. Sprawdź u lokalnego dostawcy możliwość
zakupu baterii równoważnego typu zalecanego przez producenta.
Š Dioda LED baterii przestaje się świecić, gdy bateria jest całkowicie
naładowana lub, gdy odłączony jest adapter prąd zmienny/prąd stały.
Stan uśpienia:
Š Miga bursztynowe światłem, gdy system znajduje się w trybie Uśpienie.
Š Dioda LED przestaje świecić, gdy system jest wyłączony.
Używanie dysku twardego/napędu optycznego:
Migające bursztynowe światło wskazuje dostęp systemu do dysku twardego
lub napędu optycznego.
2-17
Wprowadzenia
Widok z prawej strony
1.
1
2
Złącza portu audio
2.
Port USB
3.
Napęd optyczny
3
1. Złącza portu audio
Wysokiej jakości system sound blaster z systemem stereo oraz obsługą funkcji Hi-Fi. Podłącz
głośniki do prawidłowych złączy, zgodnie z ilustracją poniżej.
Wyjście słuchawek/wyjście SPDIF: Używane do
głośników lub słuchawek. Złącze S/PDIF udostępnia
także transmisję cyfrowego audio do głośników
zewnętrznych poprzez kabel optyczny.
Do podłączenia głośników przednich.
Wejście mikrofonu: Do podłączania mikrofonu
zewnętrznego.
Do podłączenia głośników centralnego i subwoofera.
2-18
Wprowadzenia
Wejście liniowe: Używane jako zewnętrzne
urządzenie audio.
Do podłączenia głośników tylnych.
Wyjście liniowe: Złącze do głośników.
Do podłączenia głośników surround.
2. Port USB
Port USB pozwala na podłączenie urządzeń peryferyjnych z interfejsem USB, takich jak np.
mysz, klawiatura, modem, zewnętrzny dysk twardy, drukarka i inne.
3. Napęd optyczny
Ten napęd optyczny umożliwia korzystanie z dysku instalacyjnego CD/ DVD/ Blu-ray do
instalacji oprogramowania, dostępu do danych i odtwarzania muzyki/filmów na komputerze.
2-19
Wprowadzenia
Widok z lewej strony
3
1.
1
2
Wentylator
2.
Port USB
3.
Czytnik kart
4.
Gniazdo ExpressCard
4
1. Wentylator
Wentylator ma za zadanie chłodzić system. NIGDY NIE NALEŻY blokować przepływu
powietrza wentylatora.
2. Port USB
Port USB pozwala na podłączenie urządzeń peryferyjnych z interfejsem USB, takich jak np.
mysz, klawiatura, modem, zewnętrzny dysk twardy, drukarka i inne.
3. Czytnik kart
Wbudowany czytnik kart może obsługiwać różne typy kart pamięci, takie jak MMC (Multi-Media
Card), XD (eXtreme Digital), SD (Secure Digital), SDHC (SD High Capacity), MS (Memory Stick)
lub karty MS Pro (Memory Stick Pro). Skontaktuj się z lokalnym dostawcą w celu uzyskania
dalszych i prawidłowych informacji, oraz pamiętaj, że zakres obsługiwanych kart pamięci
może zostać zmieniony bez uprzedzenia.
2-20
Wprowadzenia
4. Gniazdo ExpressCard
Komputer notebook posiada gniazdo ExpressCard. Nowy interfejs ExpressCard jest mniejszy i
szybszy od interfejsu PC Card. Technologia ExpressCard korzysta ze skalowalnego, wysokiej
przepustowości, szeregowego interfejsu PCI Express i USB.
2-21
Wprowadzenia
Widok od tyłu
1
2
3
4
5
6
7
1.
Blokada Kensington
2.
Złącze zasilania
3.
Złącze RJ-45
4.
Port VGA
5.
Złącze E-SATA
6.
Złącze HDMI
7.
Wentylator
1. Blokada Kensington
Ten komputer notebook udostępnia otwór blokady Kensington, który umożliwia użytkownikom
zabezpieczenie komputera notebook kluczem lub urządzeniem z kołkiem blokującym
podłączonym przez gumowaną linkę metalową. Jeden koniec linki ma małą pętlę, która
umożliwia przełożenia całej linki dookoła stałego obiektu, takiego jak ciężki stół lub inny
podobny sprzęt, a przez to zabezpieczenie komputera notebook.
2. Złącze zasilania
Służy do podłączania do komputera notebook adaptera prąd zmienny/prąd stały.
2-22
Wprowadzenia
3. Złącze RJ-45
Złącze sieci Ethernet służy do podłączania kabla LAN w celu umożli-wienia pracy w sieci.
4. Port VGA
15-pinowy port D-sub VGA umożliwia podłączenie do zewnętrznego monitora lub do innego
standardowego urządzenia zgodnego z VGA (takiego jak projektor) dla uzyskania dobrego
widoku wyświetlacza komputera.
5. Złącze E-SATA
Złącze E-SATA umożliwia podłączenie zewnętrznego urządzenia Serial ATA. Użytkownicy mogą
zastosować ekranowany kabel na zewnątrz komputera notebook, aby korzystać z możliwości
jakie daje do zapisu interfejs SATA.
6. Złącze HDMI
HDMI [High Definition Multimedia Interface (Wysokiej jakości interfejs multimedialny) to nowy
standard dla komputerów PC, wyświetlaczy i sprzętu elektronicznego, który za pomocą jednego
kabla obsługuje standardowy, rozszerzony i wysokiej rozdzielczości sygnał video, a także
wielokanałowy cyfrowy sygnał audio.
7. Wentylator
Wentylator ma za zadanie chłodzić system. NIGDY NIE NALEŻY blokować przepływu
powietrza wentylatora.
2-23
Wprowadzenia
Widok z dołu
1
2
3
4
1.
Blokada baterii/
Przycisk odblokowania
2.
Akumulator
3.
Przycisk zwalniania akumulatora
4.
Wentylator
1. Blokada baterii/ Przycisk odblokowania
Baterii nie można wyjąć, gdy przycisk znajduje się w pozycji blokady. Po przesunięciu przycisku
do pozycji odblokowania, baterię można wyjąć z komputera notebook.
2. Akumulator
Po odłączeniu zasilacza sieciowego ten komputer notebook, jest zasilany z baterii.
2-24
Wprowadzenia
3. Przycisk zwalniania akumulatora
Jest to element odbijający, umożliwiający zwolnienie baterii. Przesuń go jedną ręką, a drugą
ostrożnie wyciągnij baterię.
4. Wentylator
Wentylator ma za zadanie chłodzić system. NIGDY NIE NALEŻY blokować przepływu
powietrza wentylatora.
ROZDZIAŁ 3
Wprowadzenie
3-2
Wprowadzenie
Zastrzeżone funkcje
Ten model posiada następujące, zastrzeżone funkcje.
Narzędzie OC NVIDIA
To narzędzie uaktywnia technologię TDE (Turbo Drive Engine), umożliwiając włączenie funkcji OC
CPU i GPU.
Uwaga:
Š Narzędzie Over Clock nVidia, jest dostępne wyłącznie dla grafiki.
Š Preinstalowana karta MXM zależy od zakupionego przez użytkownika modelu.
Š Ten notebook jest przeznaczony do obsługi funkcji przetaktowania. Jednakże należy upewnić się,
że komponenty mogą tolerować takie nienormalne ustawienie, podczas przetaktowywania.
Wszelkie próby używania przy parametrach wykraczających poza specyfikacje procesora i
systemu, mogą spowodować udszkodzenie. Nie możemy zagwarantować, że nie powstaną
uszkodzenia lub zagrożenia spowodowane nieodpowiednim działaniem lub działaniem przy
ustawieniach spoza zakresu specyfikacji produktu.
Š Wartość przetaktowania zależy od używanego CPU.
Š Wymiana oryginalnego CPU lub pamięci DRAM spowoduje unieważnienie gwarancji fabrycznej.
3-3
Wprowadzenie
1.
Aby używać TDE – funkcję przetaktowania należy wykonać zamieszczone poniżej instrukcje:
Podłącz zasilanie prądem zmiennym i naciśnij sensor TURBO, aby
Turbo
zwiększyć wydajność. Wskaźniki LED TURBO świecą po
WŁĄCZENIU funkcji lub nie świecą, gdy funkcja jest WYŁĄCZONA.
2.
Kliknij prawym przyciskiem ikonę NVIDIA
OC na pasku narzędziowym.
3.
2
Wybierz “Enable (Włącz)” lub “Disable
(Wyłącz)”, aby uaktywnić funkcję GPU
Over Clock (Przetaktowanie GPU).
3
3-4
Wprowadzenie
Po uaktywnieniu tej funkcji TDE, system zwiększy wartość ustawienia
przetaktowania, aby uzyskać wyższą wydajność, a na wyświetlaczu
pojawi się ikona włączenia funkcji TDE.
Po wyłączeniu tej funkcji, na wyświetlaczu pojawi się ikona wyłączenia
funkcji TDE.
4.
Wybierz “About (Informacje)”, aby
uzyskać informacje o wersji narzędzia
OC NVIDIA lub kliknij “Exit (Zakończ)”,
aby opuścić aplikację.
4
3-5
Wprowadzenie
Ustawienie SLM (System LED Manager)
Narzędzie SLM umożliwia regulację zachowania LED dookoła paneli i z boków. Użytkownicy
mogą zdecydować, która strona świateł LED będzie widoczna, a która niewidoczna w celu
wyboru trybu efektów oświetlenia.
1.
Użytkownik może wywołać narzędzie na
pulpit, klikając dwukrotnie lewym
przyciskiem lub jeden raz prawym
przyciskiem i wybierając opcję “Setting
(Ustawienie)”.
1
3-6
Wprowadzenie
2.
Pojawi się następujący ekran SLM.
Audio Mode
(Tryb Audio)
Breathing Mode
(Tryb Oddychanie)
Default Mode
(Tryb Domyślne)
2
Światła LED z muzyką lub innymi dźwiękami komputera notebook.
Światła LED dopasowane do rytmu oddechu człowieka.
Światła LED wedlug ustawień fabrycznych.
3-7
Wprowadzenie
Zarządzanie energią
Podłączenie zasilania prądem zmiennym
Stanowczo zaleca się, aby podczas pierwszego korzystania z notebooka podłączyć adapter prąd
zmienny/prąd stały i korzystać z zewnętrznego zasilania prądem zmiennym. Po podłączeniu
adaptera prąd zmienny/prąd stały, natychmiast rozpoczyna się ładowanie baterii.
Należy pamiętać, że dostarczony adapter prąd zmienny/prąd stały, jest dostosowany do
posiadanego komputera notebook. Używanie innego modelu adaptera może spowodować
uszkodzenie komputera lub podłączonego do niego sprzętu.
Nie należy przykrywać adaptera prąd zmienny/prąd stały, ponieważ podczas używania może on
generować ciepło. W trakcie eksploatacji należy zawsze uważać na ciepło z adaptera prąd
zmienny/prąd stały.
3-8
Wprowadzenie
Podłączanie zasilacza
1. Rozpakuj opakowanie i znajdź adapter prąd zmienny/prąd stały oraz przewód zasilający.
2. Podłącz przewód zasilający do adaptera prąd zmienny/prąd stały.
3. Podłącz wyjście prądu stałego zasilacza do notebooka, a wtyczkę przewodu zasilania
prądem zmiennym do gniazdka elektrycznego.
Odłączanie zasilacza sieciowego
Aby prawidłowo odłączyć adapter prąd zmienny/prąd stały należy:
4. Najpierw wyjąć wtyczkę przewodu zasilania prądem zmiennym z gniazda elektrycznego.
5. Odłączyć złącze od komputera notebook.
6. Odłączyć przewód zasilający i złącze adaptera prąd zmienny/prąd stały.
7. Podczas odłączania przewodu zasilającego należy zawsze przytrzymać złącze przewodu.
Nigdy nie należy ciągnąć bezpośrednio za przewód!
6
4
2
3
6
3
3-9
Wprowadzenie
Korzystanie z zasilania bateryjnego
Ten komputer notebook jest wyposażony w wysokiej pojemności baterię Li-ion. Ładowalna bateria
Li-ion jest wewnętrznym źródłem zasilania komputera notebook.
Należy pamiętać, że próba rozbierania baterii może spowodować jej uszkodzenie. Należy także
pamiętać, że rozbieranie baterii przez nieupoważnioną osobę, może spowodować utratę
ograniczonej gwarancji.
Aby uniknąć niebezpieczeństwa eksplozji związanego z użyciem nieprawidłowego zamiennika
akumulatora, korzystaj wyłącznie z tego samego typu akumulatora lub zamiennika zalecanego
przez producenta.
Nieużywaną baterię należy zawsze trzymać w bezpiecznym miejscu.
Należy zachować zgodność z lokalnym prawem i przepisami dotyczącymi recyklingu zużytego
akumulatora.
3-10
Wprowadzenie
Instalacja baterii
W celu włożenia akumulatora należy wykonać wymienione poniżej czynności:
1
1. Dopasuj i włóż baterię do wnęki
zachowując prawidłową orientację.
2
2. Naciśnij baterię w celu jej
zamocowania we wnęce baterii.
3. Naciśnij przycisk
blokady/odblokowania do pozycji Lock
(Blokada), aby upewnić się, że
akumulator jest prawidłowo
zamocowany.
3
3-11
Wprowadzenie
Zwalnianie akumulatora
W celu zapewnienia odpowiedniego zasilania zaleca się, aby zaopatrzeć się w zapasową baterię.
Należy skontaktować się z lokalnym dostawcą w celu zakupienia baterii zgodnej z komputerem
notebook.
W celu wyjęcia akumulatora należy wykonać wymienione poniżej czynności:
1. Sprawdź, czy komputer notebook jest wyłączony oraz, czy odłączone jest zasilanie prądem
zmiennym.
2. Naciśnij przycisk blokady/odblokowania do pozycji odblokowania.
3. Znajdź przycisk zwalniania akumulatora na spodzie.
4. Naciśnij i przytrzymaj przycisk zwalniania w kierunku zwalniania akumulatora pokazanym na
spodzie.
5. Wysuń baterię z wnęki podważając palcami jej krawędź. Należy uważać na palce w czasie
wyjmowania baterii.
6. Wyciągnij baterię na zewnątrz.
3-12
3
Wprowadzenie
2
5
4
4
5
6
3-13
Wprowadzenie
Porady dotyczące bezpiecznego używania akumulatora
Nieprawidłowy montaż i obsługa akumulatora wprowadzają ryzyko wystąpienia pożaru lub eksplozji,
które mogą spowodować poważne obrażenia ciała.
Š Akumulator dołączony do zestawu może być zastąpiony tylko takim samym typem
akumulatora lub odpowiednim zamiennikiem.
Š Nigdy nie rozbieraj akumulatora, nie zwieraj go, nie wkładaj do ognia, ani nie przechowuj w
temperaturze powyżej +60° C (+140° F).
Š Nie należy rzucać baterii. Należy ją trzymać z dala od dzieci.
Š Nie używaj zardzewiałych lub uszkodzonych akumulatorów.
Š Zużyte baterie należy usuwać zgodnie z lokalnymi przepisami. Sprawdź lokalne przepisy
dotyczące opcji recyklingu lub prawidłowego usuwania w danym regionie.
Oszczędzanie energii akumulatora
Sprawnie działająca bateria jest elementem wpływającym w istotny sposób na prawidłową pracę
urządzenia. W przypadku jej nieprawidłowego użytkowania, mogą zostać utracone zapisane dane i
ustawienia użytkownika.
W celu optymalizacji żywotności baterii i uniknięcia nagłej utraty zasilania należy przeczytać
wymienione poniżej wskazówki:
Š W czasie dłuższej bezczynności należy przełączyć system operacyjny do stanu wstrzymania
lub skróć okres czasu, po którym system automatycznie przechodzi do trybu wstrzymania.
Š Wyłącz system, jeśli nie będzie przez dłuższy czas używany.
Š Należy wyłączyć niepotrzebne ustawienia lub odłączyć niedziałające peryferia.
Š Gdy tylko to możliwe należy podłączyć zewnętrzny adapter prąd zmienny/prąd stały.
3-14
Wprowadzenie
Ładowanie akumulatora
Bateria może być doładowana po jej zainstalowaniu w komputerze notebook. Przed rozpoczęciem
ładowania baterii należy zapoznać się z podanymi niżej wskazówkami:
Š Jeżeli nie jest możliwe naładowanie akumulatora, zapisz rezultaty pracy na dysku twardym,
zamknij aplikacje i wyłącz notebooka lub wprowadź w stan uśpienia opcją Save-to-Disk.
Š Podłącz do komputera notebook zewnętrzny adapter prąd zmienny/prąd stały.
Š Po podłączeniu zasilacza możesz dalej pracować na komputerze, przejść w stan uśpienia lub
zamknąć system operacyjny i wyłączyć notebooka bez przerwania procesu ładowania
akumulatora.
Š Używany zestaw baterii, wykorzystuje baterie celowe litowo-jonowe, bez "efektu pamięci".
Przed ponownym ładowaniem nie jest konieczne rozładowanie akumulatora. W celu
optymalizacji działanai baterii, zaleca się jednak raz w miesiącu jej pełne rozładowanie.
Š Jeśli komputer notebook nie będzie dłużej używany zaleca się wyjęcie z niego baterii. Może
to pomóc w wydłużeniu żywotności baterii.
Š Faktyczny czas ładowania zależy od używanych w trakcie aplikacji.
3-15
Wprowadzenie
Funkcja oszczędzanie energii ECO (Obsługiwana opcjonalnie)
Włączenie ECO Engine (Mechanizm ECO)
ECO Engine (Mechanizm ECO), wspaniała i wyjątkowa funkcja oszczędzania energii, która
udostępnia różne tryby oszczędzania energii – Gaming mode (Tryb Gry), Movie mode (Tryb Film),
Presentation mode (Tryb Prezentacja) , Office mode (Tryb Biuro) i Turbo Battery mode (Tryb
zasilania bateryjnego Turbo), wydłużają one czas działania na zasilaniu bateryjnym podczas
wykonywania w tym komputerze notebook różnych zadań.
Aby uaktywnić funkcję oszczędzania energii ECO Engine (Mechanizm ECO) należy przeczytać
instrukcje poniżej:
1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk Fn.
2. Naciśnij powtarzająco przycisk F5, aby przełączyć pomiędzy różnymi trybami ECO Engine
(Mechanizm ECO) lub okresowo wyłączyć funkcję ECO Engine (Mechanizm ECO).
3. Aby dowiedzieć się, który tryb oszczędzania energii jest aktualnie uaktywniony należy
sprawdzić po wyświetleniu na wyświetlaczu ikonę każdego wybranego trybu.
Gaming Mode (Tryb Gry)
Tryb ten należy wybrać podczas wykonywania aplikacji do prezentacji.
3-16
Wprowadzenie
Movie Mode (Tryb Film)
Tryb ten należy wybrać podczas odtwarzania aplikacji multimedialnych
Presentation Mode (Tryb Prezentacja)
Tryb ten należy wybrać podczas wykonywania aplikacji do prezentacji.
Office Mode (Tryb Biuro)
Tryb ten należy wybrać podczas wykonywania zadań związanych z
dokumentami biurowymi.
Turbo Battery mode (Tryb zasilania bateryjnego Turbo)
Tryb ten należy wybrać do maksymalnego wydłużenia czasu działania na
zasilaniu bateryjnym.
ECO Off (Wyłączone ECO)
Zaznaczone w celu wyłączenia ECO Engine (Mechanizm ECO).
3-17
Wprowadzenie
Zarządzanie energią w systemie operacyjnym Windows
Zarządzanie energią komputerów osobistych (PC) i monitorów zapewnia znaczną oszczędność
energii elektrycznej, a także niesie ze sobą wiele korzyści środowiskowych. W celu poprawy
efektywności energetycznej należy wyłączać monitor lub przełączać komputer na tryb
wstrzymania/hibernacji, po upływie określonego czasu braku aktywności użytkownika.
Wykonaj instrukcje poniżej, aby wyregulować ustawienia zarządzania energią w systemie
operacyjnym Windows:
1. Opcje zasilania w systemie operacyjnym Windows umożliwiają sterowanie funkcjami
zarządzania energią monitora, dysku twardego i baterii. Przejdź do menu Start i kliknij Panel
sterowania. Kliknij "System i zabezpieczenia".
2. Następnie kliknij "Opcje zasilania".
3. "Wybierz plan zasilania" dopasowany do osobistych potrzeb.
4. Menu “Zamknij” komputera, pokaże różne, następujące opcje.
5. Wznowienie pracy komputera z trybu oszczędzania energii powinno nastąpić w odpowiedzi na
polecenie jednego z poniższych elementów:
Š przycisku zasilania,
Š myszy,
Š klawiatury.
3-18
Wprowadzenie
1
2
3
4
3-19
Wprowadzenie
Wskazówki dotyczące oszczędzania energii
Š
Uaktywnij funkcję oszczędzania energii ECO w celu zarządzania zużyciem energii komputera.
Š
Wyłącz monitor po okresie braku aktywności użytkownika.
Š
Należy korzystać z przycisków trybu uśpienia Fn i F12 w celu przełączenia do trybu
Š
Należy dostosować ustawienia Opcje zasilania systemu operacyjnego Windows w celu
Š
Jeśli komputer nie będzie używany przez dłuższy czas należy zawsze odłączyć przewód
oszczędzania energii.
zoptymalizowania zarządzania energią komputera.
zasilający prądu zmiennego lub odłączyć baterię, aby zapewnić zerowe zużycie energii.
3-20
Wprowadzenie
Podstawowe operacje
Jeśli jesteś początkującym użytkownikiem notebooka przeczytaj następujące instrukcje, aby
zapewnić sobie bezpieczeństwo i komfort podczas pracy.
Porady dotyczące bezpieczeństwa i komfortu pracy
Komputer notebook to przenośna platforma, która umożliwia pracę w dowolnym miejscu. Jednakże,
dobór odpowiednich warunków do pracy jest istotny, jeśli zamierza się pracować z komputerem
notebook przez dłuższy czas.
Š Miejsce pracy powinno być dobrze oświetlone.
Š Należy wybrać odpowiednie krzesło i biurko, a także dostosować ich wysokość w celu
zapewnienia właściwej postawy podczas pracy.
Š Podczas siedzenia w fotelu należy wyregulować jego oparcie (o ile występuje), aby wygodnie
podtrzymywało plecy.
Š Stopy powinny naturalnie opierać się na podłodze, tak aby kostki i kolana znajdowały się w
poprawnej pozycji (kąt 90 stopni).
Š Dłonie należy położyć na biurku tak, aby nadgarstki miały naturalne podparcie.
Š Wyreguluj kąt/pozycję panela LCD w celu uzyskania optymalnego widoku.
Š Unikaj używania notebooka w miejscach gdzie może być niewygodnie (np. w łóżku).
Š Komputer notebook jest urządzeniem elektrycznym; należy obchodzić się z nim w taki
sposób, aby nie stwarzać zagrożenia porażeniem prądem.
3-21
Wprowadzenie
4
1. Ustaw ręce i stopy w wygodnej
pozycji.
2. Wyreguluj kąt i pozycję panela LCD.
1
2
3. Wyreguluj wysokość biurka.
4. Usiądź prosto i przyjmij prawidłową
postawę.
5. Wyreguluj wysokość fotela.
3
1
5
Dobre nawyki podczas pracy
Dobre nawyki pracy są ważne, jeśli pracuje się przez wiele godzin; w przeciwnym razie odczuwany
będzie dyskomfort lub mogą wystąpić obrażenia. Podczas działania należy przestarzegać
następujących zaleceń.
Š Często zmieniaj swoją postawę.
Š Regularnie wykonuj ćwiczenia i rozciągaj się.
Š Pamiętaj o robieniu przerw w trakcie dłużej trwającej pracy.
3-22
Wprowadzenie
Poznanie klawiatury
Ten komputer notebook posiada w pełni funkcjonalną klawiaturę. Ta klawiatura może zostać
podzielona na cztery kategorie: Klawisze maszynistki, przyciski kursora, przyciski numeryczne
i przyciski funkcji.
Klawisze maszynistki
Przyciski numeryczne
Pokazana tu klawiatura
Przyciski kursora/
może się różnić od
Przyciski funkcji
rzeczywiście posiadanej, w
zależności od kraju, gdzie
zakupiony został komputer
notebook.
3-23
Wprowadzenie
Klawisze maszynistki
Oprócz udostępniania głównych funkcji klawiatury, te klawisze do pisania także udostępniają także
kilka klawiszy do celów specjalnych, takich jak klawisze [Ctrl], [Alt], i [Esc].
Gdy któryś klawiszy blokujących (typu Lock) jest wciśnięty, odpowiadający mu wskaźnik LED świeci
się wskazując jego status:
„ Num Lock: Naciśnij przycisk Num Lock w celu włączenia i wyłączenia Num Lock. Gdy funkcja
ta jest włączona, można używać przycisków numerycznych w bloku klawiszy maszynistki.
„ Caps Lock: Naciśnij przycisk Caps Lock w celu włączenia i wyłączenia Caps Lock. Po
uaktywnieniu tej funkcji, wpisywane są wielkie litery.
„ Scroll Lock: Naciśnij przycisk Scroll Lock w celu włączenia i wyłączenia Scroll Lock. Działanie
tej funkcji jest definiowane różnie przez konkretne aplikacje i zazwyczaj jest ona
wykorzystywana podczas pracy w systemie DOS.
Przyciski numeryczne
Odszukaj na klawiaturze przyciski numeryczne i uaktywnij funkcję Num Lock w celu użycia
przycisków numerycznych do wprowadzania liczb i wykonywania obliczeń.
3-24
Wprowadzenie
Klawisze kursora
Cztery klawisze sterowania kursorem (strzałki) oraz klawisze [Home], [PgUp], [PgDn], [End], służą
do kontrolowania ruchu kursora.
Przesunięcie kursora o jeden znak w lewo.
Przesunięcie kursora o jeden znak w prawo.
Przesunięcie kursora o jeden wiersz do góry.
Przesunięcie kursora o jeden wiersz w dół.
Przejście do poprzedniej strony.
Przejście do następnej strony.
Przejście na początek wiersza (lub dokumentu).
+
3-25
Wprowadzenie
Przejście na koniec wiersza (lub dokumentu).
+
Przycisk Backspace, [Ins] oraz [Del] w prawym górnym rogu klawiatury są wykorzystywane do
celów edycji.
Służy do przełączania trybu pracy pomiędzy wsta-wianiem, a nadpisywaniem
znaków.
Wciśnij ten klawisz, by usunąć znak na prawo od kursora i przesunąć dalszy
tekst o jeden znak w lewo.
Wciśnij ten klawisz, by usunąć znak na lewo od kursora i przesunąć dalszy
tekst o jeden znak w lewo.
Klawisze funkcyjne
„ Przyciski Windows
Na klawiaturze znajduje się przycisk Windows Logo (
) i jeden przycisk Logo aplikacji (
),
używany do wykonywania specyficznych funkcji Windows, takich jak otwarcie menu Start i
uruchomienie menu skrótów. Dalsze informacje dotyczące tych dwóch przycisków, znajdują się
w podręczniku Windows lub w pomocy online.
3-26
Wprowadzenie
„ Klawisz [Fn]
+
Przełączanie wyświetlania na inne urządzenie wyświetlające: LCD
notebooka, monitor zewnętrzny lub jednoczesne uaktywnieniu obu.
Włącza lub wyłącza funkcję touchpada.
+
Zmniejsza jasność wyświetlacza LCD.
+
Zwiększa jasność wyświetlacza LCD.
+
Zmniejsza poziom głośności wbudowanego głośnika.
+
Zwiększa poziom głośności wbudowanego głośnika.
+
Wyłącza funkcję audio komputera.
+
3-27
Wprowadzenie
+
Wprowadzenie komputera do stanu uśpienia (w zależności od
konfiguracji systemu).
„ Przyciski szybkiego uruchamiania [Fn]
Użyj przycisków [Fn] na klawiaturze w celu uaktywnienia specyficznych aplikacji lub
narzędzi.
Z pomocą przycisków szybkiego uruchamiania, użytkownicy będą mogli bardziej efektywnie
pracować.
+
Definiowana
przez
użytkownika
lub
Wyszukiwanie
Windows
(opcjonalnie)
Š Naciśnij i przytrzymaj przycisk Fn, a następnie naciśnij przycisk
F4, aby uruchomić aplikację definiowaną przez użytkownika.
Š Lub, naciśnij i przytrzymaj przycisk Fn, a następnie naciśnij
przycisk F4, aby uruchomić funkcję Wyszukiwanie Windows.
3-28
Wprowadzenie
Š Naciśnij i przytrzymaj przycisk Fn, a następnie naciśnij
powtarzająco przycisk F5, aby przełączyć pomiędzy różnymi
+
ECO Engine
(Mechanizm ECO)
(Oszczędzanie
energii)
trybami oszczędzania energii zapewnianymi przez ECO Engine
(Mechanizm ECO) lub wyłączyć ponownie tę funkcję.
Š Sprawdź część Zarządzanie zasilaniem w rozdziale 3 tego
podręcznika w celu uzyskania szczegółowych informacji
dotyczących tego ECO Engine (Mechanizm ECO), funkcja
Oszczędzanie energii.
Š Naciśnij i przytrzymaj przycisk Fn, a następnie naciśnij przycisk F6,
+
Kamera sieci web
aby włączyć funkcję Webcam (Kamera sieci web). Naciśnij
ponownie w celu wyłączenia.
Š Naciśnij i przytrzymaj przycisk Fn, a następnie naciskaj
+
WLAN(WiFi)
powtarzająco przycisk F8, aby włączyć lub wyłączyć funkcję
Bezprzewodowa sieć LAN (WiFi).
Š Naciśnij i przytrzymaj przycisk Fn, a następnie naciśnij przycisk F9,
+
Bluetooth
(opcjonalnie)
aby włączyć funkcję Bluetooth. Naciśnij ponownie w celu
wyłączenia.
3-29
Wprowadzenie
Š Naciśnij i przytrzymaj przycisk Fn, a następnie naciśnij przycisk
F10, aby włączyć funkcję 3G. Naciśnij ponownie w celu
+
3G
(opcjonalnie)
wyłączenia.
Š Ta funkcja 3G może być obsługiwana opcjonalnie, w zależności od
zakupionego przez użytkowników modelu. Ten przycisk funkcji nie
jest dostępny, jeśli nie jest obsługiwana funkcja 3G.
3-30
Wprowadzenie
Poznanie touchpada
Touchpad jest zintegrowanym urządzeniem wskazującym notebooka. Jest kompatybilny ze
standardową myszą i pozwala na kontrolowanie ruchu kursora na ekranie i dokonywanie wyborów
za pomocą dwóch przycisków.
1. Obszar poruszania kursora
Powierzchnia wrażliwa na dotyk,
umożliwiająca umieszczenie na niej palca i
sterowanie ruchem kursora na ekranie
poprzez przesuwanie palcem po tym
obszarze.
1
2. Prawy / Lewy Przycisk
Działają tak jak prawy/lewy przycisk myszy.
2
Touchpad pokazany na
rysunku służy wyłącznie
jako odniesienie i może się
różnić od touchpada w
zakupionym komputerze
notebook.
2
3-31
Wprowadzenie
Używanie touchpada
Przeczytaj uważnie opis poniżej, aby dowiedzieć się jak używać touchpad:
„ Konfigurowanie touchpada
Dla zwększenia wygody można dostosować urządzenie do własnych potrzeb. Na przykład, jeśli
jesteś leworęczny, możesz zamienić funkcje prawego i lewego klawisza. Dodatkowo można
zmieniać rozmiar, kształt, szybkość przesuwania oraz inne ustawienia kursora.
Aby skonfigurować touchpad w używanym systemie operacyjnym Windows, można skorzystać
ze standardowego sterownika myszy Microsoft lub IBM PS/2. Zmianę konfiguracji można
wykonać przez Właściwości myszy w Panelu sterowania.
„ Pozycjonowanie i przesuwanie
Ustaw palec na touchpadzie (zazwyczaj najwygodniej jest używać palca wskazującego),
prostokątny obszar duplikuje obszar wyświetlacza. Gdy przesuwasz na nim palec,
jednocześnie i w tym samym kierunku na wyświetlaczu porusza się kursor. Po dotknięciu
palcem krawędzi, unieś go i przenieś w odpowiednie miejsce touchpada w celu kontynuacji
ruchu.
„ Wskaż i kliknij
Po przeniesieniu kursora nad ikonę, element menu czy polecenie do wykonania, stuknij lekko
touchpad lub kliknij lewym przyciskiem w celu wyboru. Procedura ta zwana wskaż i kliknij to
podstawa pracy z notebookiem. W odróżnieniu od tradycyj-nych urządzeń wskazujących takich
jak mysz, cały touchpad może działać jak lewy przycisk. Dwukrotne, szybsze stuknięcie
touchpada działa podwójne kliknięcie.
3-32
Wprowadzenie
„ Przeciągnij i upuść
Pliki i obiekty można przenosić za pomocą metody przeciągnij i upuść. Aby tego dokonać
umieść kursor na pożądanym obiekcie i podwójnie stuknij w touchpad, za drugim razem nie
odrywaj jednak palca, lecz przesuwaj go po płytce – w ten sposób przenosisz wybrany obiekt.
Gdy chcesz go „upuścić” wystarczy oderwać palec od płytki. Innym rozwiązaniem jest
naciśnięcie i przytrzymanie lewego przycisku po wybraniu elementu, a następnie przeniesienie
palca w wybrane miejsce; oraz zwolnienie lewego przycisku w celu zakończenia operacji
przeciągnij i upuść.
1.
Zmień pozycję kursora
przesuwając palcem.
2.
Ułóż wygodnie nadgarstki na
biurku.
1
2
3-33
Wprowadzenie
Informacje o dysku twardym
Twój komputer notebook jest wyposażony w 2,5-calowy dysk twardy. Dysk twardy jest urządzeniem
magazynującym o znacznie większej szybkości pracy i pojemności niż inne urządzenia tego typu,
takie jak stacje dyskietek i optyczne urządzenia pamięci. Dlatego zazwyczaj instaluje się na nim
system operacyjny i aplikacje.
Aby zapobiec nieoczekiwanej utracie danych, należy regularnie wykonywać kopie zapasowe
najważniejszych plików.
Nie wyłączaj komputera notebook, gdy świeci się wskaźnik LED dostępu do dysku twardego.
Nie należy odłączać i instalować twardego dysku, gdy komputer notebook jest włączony. Wymiana
twardego dysku powinna być dokonywana jedynie przez autoryzowanego sprzedawcę lub
przedstawiciela serwisu.
3-34
Wprowadzenie
Korzystanie z Dysku Optycznego do Przechowywania Danych
Komputer notebook jest wyposażony w optyczny napęd pamięci masowej. Rzeczywisty typ
urządzenia zainstalowanego w notebooku zależy od zakupionego modelu.
„ DVD Super Multi: To urządzenie pozwala na czytanie płyt DVD i CD oraz na nagrywanie w
formacie CD.
„ Blu-ray: To wysokiej pojemności dysk optyczny, który mieści 4,5 godziny wysokiej jakości video
(HD) na jednostronnym, jednowarstwowym dysku 25GB. Blu-ray obsługuje bardziej
zaawansowane algorytmy kodowania video H.264 i VC-1 (kodeki) oraz MPEG-2, używane do
DVD. Obsługuje także 1080p, najwyższą rozdzielczość HDTV.
3-35
Wprowadzenie
Wkładanie dysku
Następujące instrukcje opisują ogólną
procedurę podczas działania optycznego
2
napędu pamięci masowej:
1.
Sprawdź, czy notebook jest włączony.
3
2.
Naciśnij przycisk wysuwania na panelu
napędu, po czym nastąpi częściowe
wysunięcie tacy dysku.
4
3.
Delikatnie pociągnij tacę, aż do
pełnego wysunięcia.
1.
Przed zamknięciem
upewnij się, że dysk
2.
4.
Ustaw dysk na tacy etykietą
jest właściwie ułożony i
skierowaną do góry. Lekko naciśnij
zabezpieczony na tacy.
środek dysku w celu zamocowania go.
Nigdy nie należy
zostawiać tacy dysku
otwartej.
5.
Pchnij dysk z powrotem do napędu.
5
3-36
Wprowadzenie
Wyjmowanie dysku
Wykonaj podane poniżej instrukcje w celu
6
wyjęcia dysku umieszczonego w napędzie
optycznym pamięci masowej:
6.
Naciśnij przycisk Eject (Wysuń) na
panelu napędu, po czym nastąpi
7
częściowe wysunięcie tacy dysku.
7.
Delikatnie pociągnij tacę, aż do
pełnego wysunięcia.
8.
8
Uchwyć dysk palcami za krawędzie i
podnieś z tacy.
9
9.
Pchnij dysk z powrotem do napędu.
3-37
Wprowadzenie
Podłączanie urządzeń zewnętrznych
Porty I/O (wejście/wyjście) komputera notebook umożliwiają podłączanie urządzeń peryferyjnych.
Wszystkie wymienione tu urządzenia służą wyłącznie jako odniesienie.
Podłączanie urządzeń peryferyjnych
Podłączanie urządzeń USB
Ten komputer notebook udostępnia porty USB do podłączenia różnych urządzeń USB, takich jak
mysz, klawiatura, aparat cyfrowy, kamera sieci web, drukarka, zewnętrzny napęd optyczny, itd. W
celu podłączenia tych urządzeń należy najpierw zainstalować, o ile to konieczne, sterowniki dla
każdego urządzenia, a następnie podłączyć urządzenie do komputera notebook. Ten komputer
notebook umożliwia automatyczne wykrywanie zainstalowanych urządzeń USB oraz, jeśli nie
zostaną wykryte urządzenia należy ręcznie włączyć urządzenia USB poprzez przejście do Menu
Start / Panel sterowania / Dodaj urządzenia w celu dodania nowego urządzenia.
Urządzenia pokazane na
zamieszczonych tu
rysunkach referencyjnych
mogą się różnić od
posiadanych przez
użytkowników.
3-38
Wprowadzenie
Podłączanie zewnętrznych urządzeń wyświetlania
Ten komputer notebook udostępnia port VGA do podłączania większego wyświetlacza z wyższą
rozdzielczością.
15-pinowy port D-Sub VGA umożliwia podłączenie zewnętrznego monitora lub innego urządzenia
zgodnego z VGA (takiego jak projektor) w celu uzyskania doskonałego obrazu komputera notebook.
3-39
Wprowadzenie
Ten komputer notebook udostępnia port HDMI do podłączania większego wyświetlacza z wyższą
rozdzielczością. HDMI (High Definition Multimedia Interface [Wysokiej jakości interfejs
multimedialny]) to nowy standard dla komputerów PC, wyświetlaczy i sprzętu elektronicznego, który
obsługuje poprzez pojedynczy kabel standardowe, rozszerzone i wysokiej jakości video, plus
wielokanałowe cyfrowe audio.
W celu podłączenia zewnętrznego wyświetlacza należy upewnić się, że komputer notebook i
zewnętrzny wyświetlacz są odłączone od zasilania, a następnie należy podłączyć wyświetlacz do
komputera notebook.
Po podłączeniu wyświetlacza do komputera notebook, włącz zasilanie komputera notebook, po
czym wyświetlacz zewnętrzny powinien odpowiedzieć domyślnie. Jeśli tak się nie stało, można
przełączyć tryb wyświetlania naciskając [Fn]+[F2]. Alternatywnie można zmienić tryb wyświetlania
poprzez konfigurację ustawień w opcji systemu operacyjnego Windows Display Properties
(Właściwości ekranu).
3-40
Wprowadzenie
Podłączenie zewnętrznego dysku twardego SATA
Złącze E-SATA umożliwia podłączenie zewnętrznego dysku twardego Serial ATA. Użytkownicy
mogą zastosować ekranowany kabel na zewnątrz komputera notebook, aby korzystać z
możliwości jakie daje do zapisu interfejs SATA.
Standardowy interfejs E-SATA obsługuje technologię „plug-and-play”, która umożliwia podłączanie
i odłączanie urządzeń zgod-nych ze standardem E-SATA bez wyłączania notebooka.
Aby podłączyć dysk twardy E-SATA, podłącz kabel urządzenia do złącza E-SATA komputera
notebook.
3-41
Wprowadzenie
Podłączanie urządzeń komunikacyjnych
Korzystanie z sieci LAN
Złącze RJ-45 komputera notebook umożliwia podłączenie do sieci LAN (lokalna sieć komputerowa)
urządzeń typu koncentrator, przełącznik i brama, w celu utworzenia połączenia z siecią.
W celu uzyskania dodatkowych informacji lub szczegółowych instrukcji dotyczących podłączania do
sieci LAN, należy skontaktować się z pracownikiem firmy MIS lub administratorem sieci.
3-42
Wprowadzenie
Używanie połączenia bezprzewodowej sieci LAN (obsługiwana
opcjonalnie)
Ten komputer notebook wyposażony jest w moduł bezprzewodowej sieci LAN umożliwiający
użytkownikom szybkie przesyłanie danych dzięki standardowej technologii IEEE 802.11
bezprzewodowej sieci LAN. Zapewnia to użytkownikom możliwość przemieszczania się w
rozległym obszarze zasięgu działania, bez utraty połączenia z siecią.
Dzięki zastosowaniu technologii 64-bitowego/128-bitowego szyfrowania WEP (Wired Equivalent
Privacy) i standardu Wi-Fi Protected Access opcjonalna wbudowana bezprzewodowa sieć LAN
może zapewnić bardziej wydajne i bezpieczniejsze rozwiązanie w zakresie łączności
bezprzewodowej.
W celu uzyskania dodatkowych informacji lub szczegółowych instrukcji dotyczących podłączania do
bezprzewodowej sieci LAN, należy skontaktować się z pracownikiem firmy MIS lub administratorem
sieci.
(Punkt dostępu)
3-43
Wprowadzenie
Używanie połączenia Bluetooth (obsługiwane opcjonalnie)
Ten komputer notebook jest wyposażony w moduł Bluetooth, który umożliwia użytkownikom
połączenie komputera notebook z różnymi urządzeniami z włączoną funkcją Bluetooth. Bluetooth
umożliwia nawiązywanie połączeń i wymianę danych między urządzeniami, takimi jak telefony
komórkowe, komputery osobiste, drukarki, odbiorniki GPS, komputery typu PDA, aparaty cyfrowe i
konsole do gier wideo, w ramach bezpiecznego, ogólnie nielicencjonowanego pasma częstotliwości
radiowej krótkiego zasięgu ISM 2,4 GHz.
W celu uzyskania dodatkowych informacji lub szczegółowych instrukcji dotyczących korzystania z
funkcji Bluetooth należy skontaktować się z pracownikiem firmy MSI lub administratorem sieci.
(Urządzenie Bluetooth)
3-44
Wprowadzenie
Instalacja karty ExpressCard
Ten komputer posiada gniazdo ExpressCard. Nowy interfejs ExpressCard jest mniejszy i szybszy od
interfejsu PC Card. Technologia ExpressCard korzysta ze skalowalnego, wysokiej przepustowości,
szeregowego interfejsu PCI Express i USB 2.0.
Następująca instrukcja zawiera tylko podstawowe informacje na temat instalacji i wyjmowania kart
ExpressCard ze złącza komputera. Dalsze informacje znajdują się w podręczniku karty
ExpressCard.
Wyjmowanie karty ExpressCard
1. Zlokalizuj w komputerze notebook złącze karty ExpressCard. W gnieździe może znajdować się
zaślepka, wyjmij kartę ExpressCard lub zaślepkę, wykonując te same, wymienione poniżej
czynności.
2. Naciśnij kartę, aby wysunęła się.
3. Wyciągnij kartę z gniazda
4. Puste gniazdo
Instalacja karty ExpressCard
5. Włóż kartę do gniazda (zwykle etykietą do góry)
6. Pchnij kartę do gniazda, aż do mocnego osadzenia.
3-45
Wprowadzenie
Wyjmowanie karty ExpressCard
1
2
3
2
3
4
Instalacja karty ExpressCard
4
5
5
6
3-46
Wprowadzenie
Wymiana i modernizacja komponentów
Należy pamiętać, że preinstalowane w produkcie pamięć, dysk twardy, moduł LAN/Bluetooth i
akumulator, użytkownicy mogą modernizować lub wymieniać, w zależności od zakupionego modelu.
5
4
2
1
3
3-47
Wprowadzenie
Ten komputer notebook jest wyposażony w wysokiej
1
pojemności baterię litowo-jonową, wymienianą przez
użytkowników.
Szczegółowe informacje dotyczące wymiany baterii znajdują
się w części Korzystanie z zasilania bateryjnego.
Ten komputer notebook jest wyposażony w moduł
2
bezprzewodowej sieci LAN/ Bluetooth, który może zostać
zastąpiony lub zmodernizowany przez autoryzowanego
dealera lub punkt serwisowy.
Ten komputer notebook jest wyposażony w dysk twardy, który
3
może zostać zastąpiony lub zmodernizowany przez
autoryzowanego dealera lub punkt serwisowy.
Można zainstalować dodatkowy moduł pamięci u
4
autoryzowanego dostawcy lub w punkcie serwisowym w celu
zwiększenia wydajności tego komputera notebook, w
zależności od ograniczenia specyfikacji.
3-48
Wprowadzenie
Ten komputer notebook jest wyposażony w napęd optyczny,
5
który może zostać zastąpiony lub zmodernizowany przez
autoryzowanego dealera lub punkt serwisowy.
Aby uzyskać więcej informacji o ograniczeniach modernizacji należy sprawdzić specyfikacje w
dostarczonym podręczniku użytkownika. Dalsze informacje o możliwościach zakupu produktów
można uzyskać u lokalnego dostawcy.
Nie należy modernizować lub wymieniać jakiegokolwiek komponentu produktu poza
autoryzowanym dostawcą lub punktem serwisowym, ponieważ może to spowodować unieważnienie
gwarancji. Zaleca się, aby skontaktować się z dostawcą lub punktem serwisowym w celu wykonania
usługi gwarancyjnej lub wymiany.
ROZDZIAŁ 4
Ustawienia BIOS
4-2
Ustawienia
BIOS
O programie konfiguracji BIOS
Kiedy należy używać programu konfiguracji BIOS?
Uruchomienie programu konfiguracji BIOS może się okazać konieczne, jeśli:
Š
Podczas uruchamiania systemu na ekranie pojawia się komunikat błędu i informacja, że
powinieneś uruchomić program konfiguracji BIOS.
Š
Chcesz zmienić standardowe ustawienia w celu dostosowania ich pod kątem konkretnych
potrzeb.
Š
Chcesz załadować do BIOS-u standardowe ustawienia.
Jak używać programu konfiguracji BIOS?
Aby uruchomić program konfiguracji BIOS, włącz komputer notebook i naciśnij klawisz [Del] w
trakcie trwania procedury POST (inicjacja notebooka).
Jeśli komunikat zniknie przed odpowiedzią i nadal wymagane jest przejście do programu
konfiguracji należy uruchomić ponownie system poprzez WYŁĄCZENIE i WŁĄCZENIE lub
równoległe naciśnięcie przycisków [Ctrl]+[Alt]+[Delete] w celu ponownego uruchomienia.
Zrzuty ekranowe i opcje konfiguracyjne pokazane w niniejszym rozdziale, służą wyłącznie jako
odniesienie. Aktualny wygląd ekranu i opcje komputera notebook mogą się różnić ze względu na
aktualizacje BIOS.
4-3
Ustawienia
BIOS
Przyciski sterujące
Aby poruszać się po programie konfiguracji BIOS możesz korzystać wyłącznie z klawiszy
sterujących ruchem kursora.
Naciśnięcie strzałki w lewo
Naciśnięcie strzałki w prawo
umożliwia wybranie jednego
menu tytułu.
umożliwia wybranie jednego
tytułu menu.
Naciśnięcie strzałki w górę,
umożliwia wybranie jednej z opcji
Naciśnięcie strzałki w dół,
umożliwia wybranie jednej z opcji
w wybranym tytule menu.
w tytule menu.
Zwiększa wartość ustawienia lub dokonuje zmian.
+
Zmniejsza wartość ustawienia lub dokonuje zmian.
1) Otwiera wybrany element, aby zmienić ustawienie opcji.
2) Otwiera pod-menu jeśli jest dostępne.
W przypadku niektórych opcji naciśnięcie tego przycisku zmienia ustawienie
pola.
Przywołuje ekran pomocy z informacjami na temat klawiszy sterujących.
1) Wyjście z BIOS-u.
2) Powraca do poprzedniego ekranu w pod-menu.
4-4
Ustawienia
BIOS
Menu programu konfiguracji BIOS
Po przejściu do programu konfiguracji BIOS, na ekranie pojawi się menu główne. Wybierz znaczniki
w celu przejścia do innych menu.
Main Menu (Menu główne)
Pokazuje ogólne informacje systemowe o wersji BIOS, właściwościach
Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2009 American Megatrends, Inc.
Main
Advanced
Boot
Security
Set the Date. Use Tab to
switch between Date elements.
Marketing Name
Model Name
System Date
System Time
procesora, wielkości pamięci i aktualnych ustawieniach czasu i daty.
Save & Exit
Advanced Menu (Menu zaawansowane)
[ Fri 11/20/2009]
[10:14:11]
S ATA Information
System Infomation
Aby uzyskać lepszą wydajność należy wyregulować zawansowane ustawienia
komputera notebook, takie jak RAID level 0, zużycie energii i urządzenia USB/
:Select Screen
:Select Item
Enter: Select
+/-: Change Opt.
F1: General Help
F9: Optimized Defaults
F10: Save ESC: Exit
PCI.
Boot Menu (Menu uruchamiania systemu)
Version 2.00.1201. Copyright (C) 2009 American Megatrends, Inc.
Definiowanie typu i kolejności napędów podczas uruchamiania.
Security Menu (Menu funkcji bezpieczeństwa)
Instalacja lub usunięcie ustawień haseł dla administratora i użytkownika.
Element BIOS i pokazane
tu rysunki służą
Save & Exit Menu (Menu Zapisz i zakończ)
wyłącznie jako
Zapisz lub odrzuć zmiany przed opuszczeniem BIOS Setup Menu (Menu
odniesienie.
programu konfiguracji BIOS).
4-5
Ustawienia
BIOS
Main Menu (Menu główne)
Š
System Date (Data systemowa)
Ta opcja pozwala ustawić datę systemową. Format daty jest następujący
[dzień:miesiąc:data:rok].
Day (Dzień)
Main
Advanced
Boot
Security
Save & Exit
System Date
System Time
odczytu).
Set the Date. Use Tab to
switch between Date elements.
Marketing Name
Model Name
[ Fri 11/20/2009]
[10:14:11]
Month
S ATA Information
System Infomation
(Miesiąc)
:Select Screen
:Select Item
Enter: Select
+/-: Change Opt.
F1: General Help
F9: Optimized Defaults
F10: Save ESC: Exit
Version 2.00.1201. Copyright (C) 2009 American Megatrends, Inc.
Dzień tygodnia, od niedzieli do soboty,
rozpoznawany automatycznie przez BIOS (tylko do
Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2009 American Megatrends, Inc.
Š
Miesiąc od 01 (Styczeń) do 12 (Grudzień).
Date (Data)
Data od 01 do 31.
Year (Rok)
Rok może być ustawiany przez użytkowników.
System Time (Czas systemowy)
Ta opcja pozwala ustawić czas systemowy. Zegar systemowy działa
niezależnie od tego komputer jest włączony, wyłączony, czy też znajduje
się w stanie uśpienia. Format czasu to [godziny: minuty: sekundy].
Š
SATA Information (Informacje SATA)
Te elementy wyświetlają informacje o typach urządzeń SATA
zainstalowanych w komputerze notebook. Naciśnięcie [Enter] powoduje
wyświetlenie okna ze szczegółowymi informacjami o urządzeniu takimi jak,
jego nazwa, dostawca, tryb pracy LBA i PIO i inne.
4-6
Ustawienia
BIOS
Š
System Information (Informacje systemowe)
Opcja ta wyświetla informacje o firmware, procesorze i pamięci
systemowej.
4-7
Ustawienia
BIOS
Advanced Menu (Menu zaawansowane)
Š
Intel(R) SpeedStep(tm)
Opcja ta włącza, bądź wyłącza obsługę technologii Intel SpeedStep. Po
ustawieniu na Disabled (Wyłączone), system zawsze działa w trybie
oszczędzania energii. Aby zoptymalizować procesor, element ten należy
ustawić na Enabled (Włączone), aby kontrolować szybkość procesora
Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2009 American Megatrends, Inc.
Main
Advanced
Intel(R) SpeedStep(tm)
SATA Mode Selection
PCI Latency Timer
Boot
Security
według użycia systemu operacyjnego i aplikacji. Opcje ustawień: Enabled
Save & Exit
[Enabled]
[RAID]
[32 PCI Bus Clocks]
Enable/Disable Intel(R)
SpeedStep(tm)
(Włączone) i Disabled (Wyłączone).
USB Configuration
Š
Enter: Select
+/-: Change Opt.
F1: General Help
F9: Optimized Defaults
F10: Save ESC: Exit
Version 2.00.1201. Copyright (C) 2009 American Megatrends, Inc.
SATA Mode Selection (Wybór trybu SATA)
Użyj ten element do zmiany trybu SATA. Opcje ustawień: IDE, AHCI i
:Select Screen
:Select Item
RAID.
Š
PCI Latency Timer
Opcja ta decyduje o tym jak długo każde urządzenie PCI może korzystać z
szyny, zanim inne przejmie kontrolę. W przypadku ustawienia wyższych
wartości każde z urządzeń PCI może dokonywać transakcji przez dłuższy
czas, poprawiając przez to efektywną prze-pustowość szyny PCI.
Aby uzyskać lepszą wydajność PCI, powinieneś przydzielać w tej opcji
wyższe wartości. Opcje ustawień: 32, 64, 96, 128, 160, 192, 224, i 248.
4-8
Ustawienia
BIOS
Š
USB Configuration (Konfiguracja USB)
Wybierz ten element, aby przejść do podmenu:
-- Legacy USB Support (Obsługa Legacy USB)
Wybranie Enabled (Włączone), umożliwia używanie urządzeń USB,
takich jak mysz, klawiatura lub dysk przenośny, w systemie DOS; lub
umożliwia użytkownikom uruchomienie systemu przez urządzenie
USB. Opcje ustawień: Enabled (Włączone), Disabled (Wyłączone) i
Auto (Automatyczne).
4-9
Ustawienia
BIOS
Boot Menu (Menu uruchamiania systemu)
Š
Set Boot Priority (Ustaw priorytet uruchamiania)
Opcja ta umożliwia skonfigurowanie opcji związanych z uruchamianiem
komputera.
Š
Boot Option #1, #2, #3 (Opcja uruchamiania #1, #2, #3)
Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2009 American Megatrends, Inc.
Main
Advanced
Set Boot Priority
Boot Option #1
Boot Option #2
Boot Option #3
Boot
Security
Ten element umożliwia ustawienie kolejności urządzeń rozruchowych, przy
Save & Exit
Set the system boot order.
[CD/DVD: TSSTcorp CDDVDW TS-L633]
[SATA: WDC WD1600BEVT-752CT2
]
[NETWORK: Realtek Boot Agent]
próbie załadowania dysku z systemem operacyjnym.
:Select Screen
:Select Item
Enter: Select
+/-: Change Opt.
F1: General Help
F9: Optimized Defaults
F10: Save ESC: Exit
Version 2.00.1201. Copyright (C) 2009 American Megatrends, Inc.
4-10
Ustawienia
BIOS
Security Menu (Menu funkcji bezpieczeństwa)
Š
Supervisor Password / User Password (Hasło Administratora/ Hasło
Użytkownika)
Gdy ta pozycja zostanie odznaczona, powinna pojawić się wiadomość na
ekranie, jak poniżej:
Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2009 American Megatrends, Inc.
Main
Main
Enter New Password
Atpio
Setup Utility -Boot
Copyright (C)Security
2007 American
Megatrends,
Advanced
Save
& Exit Inc.
Advanced
Supervisor Password:
User Password:
Change Supervisor Password
Supervisor Password
Security
Boot
Exit
Not Installed
Not Installed
Set Supervisor Password.
If ONLY the S upervisor 's
password is set, then this
only limits access to Setup
and is only asked for when
entering Setup.
Należy wpisać hasło o maksymalnej długości ośmiu cyfr i nacisnąć [Enter].
Wpisane hasło zastąpi poprzednio zdefiniowane i zapisane w pamięci
:Select Screen
:Select Item
Enter: Select
+/-: Change Opt.
F1: General Help
F9: Optimized Defaults
F10: Save ESC: Exit
Version 2.00.1201. Copyright (C) 2009 American Megatrends, Inc.
CMOS. Aby zaniechać ustawiania nowego hasła można także nacisnąć
[ESC].
Ustawienie hasła administratora powoduje pojawienie się w menu nowych
elementów User Password (Hasło użytkownika) oraz Password Check
(Kontrola hasła).
Wybierz User Password (Hasło użytkownika), aby nadać lub pominąć
ustawienie hasła.
Należy pamiętać, że wpisanie Supervisor Password (Hasło
administratora) umożliwia dokonania zmian w BIOS SETUP UTILITY
(USTAWIENIA BIOS), a User Password (Hasło użytkownika) daje tylko
możliwość wglądu do ustawień BIOS, bez możliwości dokonywania zmian.
4-11
Ustawienia
BIOS
Element Password Check (Kontrola hasła) jest używany do określenia
typu zastosowanego zabezpieczenia hasłem BIOS. Ustawienia są opisane
poniżej:
Setup
(Program
konfiguracji)
Always
(Zawsze)
Hasło jest wymagane tylko, jeśli użytkownik chce wejść
na BIOS SETUP UTILITY (USTAWIENIACH BIOS).
Hasło jest wymagane za każdym razem, gdy Notebook
jest włączany lub, gdy użytkownik chce wejść na BIOS
SETUP UTILITY (USTAWIENIACH BIOS).
Aby usunąć hasło administratora/hasło użytkownika, należy nacisnąć
[Enter] w polu Supervisor Password/ User Password (Hasło
Administratora/ Hasło Użytkownika) po pojawieniu się polecenia
wprowadzenia hasła. Należy pamiętać, że jeśli usunie się hasło
administratora, hasło użytkownika zostanie również usunięte. Pojawi się
wiadomość potwierdzająca usunięcie hasła. Po usunięciu hasła i
ponownym uruchomieniu systemu, można będzie wejść do ustawień bez
podawania hasła.
4-12
Ustawienia
BIOS
Save & Exit Menu (Menu Zapisz i zakończ)
Š
Exit & Save Changes (Wyjdź i zapisz zmiany)
Zapisanie wykonanych zmian i opuszczenie programu narzędziowego.
Š
Exit & Discard Changes (Wyjdź i anuluj zmiany)
Opuszczenie programu narzędziowego bez zapisywania wykonanych
zmian.
Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2009 American Megatrends, Inc.
Main
Main
Atpio
Setup Utility -Boot
Copyright (C)Security
2007 American
Megatrends,
Advanced
Save
& Exit Inc.
Advanced
Security
Exit & Save Changes
Exit & Discard Changes
Change Supervisor Password
Load Setup Defaults
Boot
Exit
Reset the system after saving
the changes.
Š
Load Setup Defaults (Załaduj ustawienia domyślne)
Wybierz ten element, aby załadować ustawienia domyślne.
:Select Screen
:Select Item
Enter: Select
+/-: Change Opt.
F1: General Help
F9: Optimized Defaults
F10: Save ESC: Exit
Version 2.00.1201. Copyright (C) 2009 American Megatrends, Inc.
4-13
Ustawienia
BIOS
Opis RAID Level 0 (Obsługiwana opcjonalnie)
Funkcja RAID level 0 jest zwykle używana do zwiększenia wydajności, dzieląc dane równo na dwa
lub więcej dyski, bez informacji o parzystości dla nadmiarowości. Umożliwia to odczyt danych przez
jeden napęd, gdy drugi napęd wyszukuje i odczytuje następny blok.
UWAGA: RAID level 0 można utworzyć z dysków o różnych wielkościach, ale miejsce na zapis
dodane do macierzy przez każdy z dysków, jest ograniczone wielkością najmniejszego dysku.
OSTRZEŻENIE: RAID level 0 nie zapewnia nadmiarowości. Dlatego, awaria jednego z napędów
powoduje utratę wszystkich danych. Regularne wykonywanie kopii zapasowej, zabezpiecza dane.
Funkcja RAID może być
obslugiwana opcjonalnie, w
zależności od modelu.
4-14
Ustawienia
BIOS
Ustawienia RAID0
W tej części znajdują się informacje, pomocne do ustawienia funkcji RAID level 0, zwykle używanej
do zwiększenia wydajności, dzieląc dane równo na dwa lub więcej dyski, bez informacji o
parzystości dla nadmiarowości.
Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2009 American Megatrends, Inc.
Main
Advanced
Boot
Intel(R) SpeedStep(tm)
SATA Mode Selection
PCI Latency Timer
Security
Save & Exit
[Enabled]
[RAID]
[32 PCI Bus Clocks]
Determines how
SATA
Controller(s)
operate.
Š
Przejdź do pola “SATA Mode Selection (Wybór trybu SATA)” w zakładce
Advance (Zaawansowane), pojawią się elementy IDE, AHCI i RAID.
USB Configuration
Wybierz w menu pomocniczym, element “RAID”.
:Select Screen
:Select Item
Enter: Select
+/-: Change Opt.
F1: General Help
F9: Optimized
Defaults
F10: Save ESC:
Exit
Version 2.00.1201. Copyright (C) 2009 American Megatrends, Inc.
Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2009 American Megatrends, Inc.
Main
Main
Atpio
Setup Utility -Boot
Copyright (C)Security
2007 American
Megatrends,
Advanced
Save
& Exit Inc.
Advanced
Security
Exit & Save Changes
Exit & Discard Changes
Change Supervisor Password
Load Setup Defaults
Boot
Exit
Reset the system after saving
the changes.
: Select Screen
:Select Item
Enter: Select
+/-: Change Opt.
F1: General Help
F9: Optimized Defaults
F10: Save ESC: Exit
Version 2.00.1201. Copyright (C) 2009 American Megatrends, Inc.
Š
Wybierz pole “Exit & Save Changes (Wyjdź i zapisz zmiany)” w menu Save
& Exit (Zapis i wyjście), aby opuścić ustawienia BIOS.
4-15
Ustawienia
BIOS
Tworzenie wolumenu RAID
Aby utworzyć wolumen RAID należy wykonać podane poniżej czynności:
1. Uruchom ponownie podczas testu
POST, gdy pojawi się następujący
komunikat, po naciśnięciu <CTRL-I>
nastąpi przejście do programu
konfiguracji.
1
Intel(R) Rapid Storage Technology - Option ROM - 9.5.0.1037
Copyright(C) 2003-06 Intel Corporation, All Rights Reserved.
0
Volume0
Rapid Storage Technology. Wybierz
“Create RAID Volume (Utwórz
wolumen RAID)”, a następnie naciśnij
Aby pomyślnie utworzyć
wolumen RAID należy
wykorzystać OBYDWA
dyski twarde komputera
notebook.
ENTER.
128KB
931.5GB
Press <CTRL-I> to enter Configuration Utility...
2
2. Przejdź do głównego ekranu Intel
RAID0(Stripe)
Physical Devices:
Port Device Model
Serial #
4
WDC WD5000BEVT-2 WD-WXBA8929596
5
WDC WD5000BEVT-2 WD-WXB0A8979170
Yes
Size
Type/Status(Vol ID)
465.7GB
465.7
4-16
Ustawienia
BIOS
3. Z prawej strony pojawi się menu Create
Volume (Utwórz wolumen), naciśnięcie
3
ENTER przełączy pomiędzy różnymi
polami.
Name
(Nazwa)
RAID Level
Š Określenie nazwy wolumenu
RAID. Domyślna: Volume0
Š RAID0(Stripe)
(Poziom
RAID)
Disks
Š Aktualnie niedostępne
(Dyski)
Stripe Size
Š Regulowana
(Wielkość
paska)
Capacity
Š Regulowana
(Pojemność)
Sync
Š Aktualnie niedostępne
4. Po potwierdzeniu naciśnij enter.
4
4-17
Ustawienia
BIOS
5. Pojawi się komunikat ostrzegawczy,
potwierdzając utworzenie wolumenu
5
RAID, naciśnij “Y”, aby kontynuować.
6. Informacja RAID na następującym
ekranie, wskazuje pomyślne
wykonanie.
6
4-18
Ustawienia
BIOS
7. Wybierz ESC w celu zakończenia i
naciśnij Y, aby potwierdzić.
Na koniec, uruchom ponownie
7
komputer w celu zakończenia
ustawienia RAID 0.
OSTRZEŻENIE: Użytkownicy, którzy mają zamiar używać AHCI lub RAID, powinni ustawić
każdy element włączony w obydwu narzędziach BIOS PLUS Intel Rapid Storage
Technology, PRZED instalacją systemu operacyjnego lub, pojawi się ekran z komunikatami
błędów.
4-19
Ustawienia
BIOS
Usuwanie wolumenu RAID
Aby usunąć wolumen RAID należy wykonać podane poniżej czynności:
1.
Wybierz pole “Delete RAID Volume
1
(Usuń wolumen RAID)”.
OSTRZEŻENIE: Po usunięciu
wolumenu RAID, utracone zostaną
znajdujące się w nim dane, co oznacza
koniecznosć reinstalacji systemu
operacyjnego.
2
2.
Wybierz wolumen do usunięcia, a
następnie naciśnij DEL.
4-20
Ustawienia
BIOS
3.
Pojawi się ekran pokazując
potwierdzenie usunięcia wolumenu
RAID, naciśnij “Y”, aby usunąć ten
wolumen.
3
4-21
Ustawienia
BIOS
Możliwy scenariusz błędu:
Jeśli w systemie znajduje się tylko jeden dysk twardy, po naciśnięciu CTRL+I, mogą wystąpić
następujące dwa rezultaty.
Š
BRAK DZIAŁANIA; ponieważ nie został
jeszcze utworzony wolumen RAID.
Wyświetlone zostanie narzędzie Intel
Rapid Storage Technology.
Intel(R) Rapid Storage Technology - Option ROM - 9.5.0.1037
Copyright(C) 2003-06 Intel Corporation, All Rights Reserved.
0
Volume0
RAID0(Stripe)
128KB
Physical Devices:
Port Device Model
Serial #
4
WDC WD6400BEVT-2 WD-WXG0A99W5214
Press <CTRL-I> to enter Configuration Utility...
Š
Po utworzeniu wolumenu RAID wyjęty
został jeden z dysków twardych.
1.1TB
No
Size
Type/Status(Vol ID)
596.1GB Member Disk(0)

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement