MSI GL65 (Intel® 9th Gen) (GeForce® GTX) LAPTOP Керівництво по експлуатації

MSI GL65 (Intel® 9th Gen) (GeForce® GTX) LAPTOP Керівництво по експлуатації | Manualzz
Глава 1
Передмова
1-2
Передмова
Зміст
Передмова
Зміст............................................................................................................................................................. 1-2
Інформація про Дотримання Стандартів........................................................................................ 1-5
Положення Федеральної Комісії Зв’язку (США) про Радіозавади у Радіочастотах............ 1-5
Умови Федеральної Комісії Зв’ язку (Сша) ................................................................................... 1-6
Заходи Безпеки ........................................................................................................................................ 1-7
Заходи Безпеки при Користуванні Літієвою Батареєю ............................................................. 1-9
Директива Євросоюзу про Відходи Електричного та Електронного Устаткування ......1-13
Примітка про Дисковод Оптичного Пристрою............................................................................1-20
Заходи Безпеки при Користуванні Модемом ..............................................................................1-20
Торгові Марки .........................................................................................................................................1-21
Історія Випуску ......................................................................................................................................1-21
Введення
Зміст Керівництва ................................................................................................................................... 2-2
Розпакування ............................................................................................................................................ 2-3
Технічні Характеристики....................................................................................................................... 2-4
Загальний Огляд Виробу...................................................................................................................... 2-9
Вигляд з Піднятою Кришкою............................................................................................................ 2-9
Вигляд Спереду ................................................................................................................................2-14
1-3
Передмова
Вигляд з Правого Боку ....................................................................................................................2-16
Вигляд з Лівого Боку ........................................................................................................................2-19
Вигляд Ззаду .....................................................................................................................................2-22
Вигляд Знизу......................................................................................................................................2-24
Початок Експлуатації
ECO Engine (Двигун Есо) (Додатково) – Функція Енергозбереження ................................... 3-2
Живлення ................................................................................................................................................... 3-5
Адаптер Перемінного Струму.......................................................................................................... 3-5
Блок Батареї ........................................................................................................................................ 3-7
Користування Батареєю .................................................................................................................3-10
Основні Операції ...................................................................................................................................3-12
Безпека та Зручність........................................................................................................................3-12
Корисні Робочі Звички .....................................................................................................................3-13
Ознайомлення з Клавіатурою........................................................................................................3-14
Ознайомлення з Сенсорною Панеллю........................................................................................3-19
Жорсткий Диск ..................................................................................................................................3-22
Користування Оптичним Запам’ятовуючим Пристроєм ..........................................................3-23
Підключення Зовнішніх Пристроїв .................................................................................................3-26
Підключення Периферійних Пристроїв.......................................................................................3-26
Підключення Пристроїв Зв’ язку ...................................................................................................3-31
Інсталяція Експрес-Карти ...................................................................................................................3-33
Як Вийняти Експрес-Карту .............................................................................................................3-33
1-4
Передмова
Інсталяція Експрес-Карти ...............................................................................................................3-33
Безпечне Відключення Апаратних Засобів .................................................................................3-35
Налаштування BIOS-У
Про Налаштування BIOS-У................................................................................................................... 4-2
Коли Використовувати Налаштування BIOS-У............................................................................ 4-2
Як Запустити Налаштування BIOS-У............................................................................................. 4-2
Клавіші Керування.............................................................................................................................. 4-3
Меню Налаштування BIOS-У ............................................................................................................... 4-4
Main Menu (Головне Меню) .............................................................................................................. 4-5
Advanced Menu (Високотехнологічне Меню) ............................................................................... 4-7
Security Menu (Меню Безпеки) ........................................................................................................ 4-8
Boot Menu (Меню Завантаження) .................................................................................................4-10
Exit Menu (Вихід з Меню) ................................................................................................................ 4-11
1-5
Передмова
Інформація про Дотримання Стандартів
Положення Федеральної Комісії Зв’язку (США) про
Радіозавади у Радіочастотах.
Це обладнання було протестоване та визнане таким, яке відповідає обмеженням для
цифрових пристроїв класу В, згідно з Частиною 15 Правил Федеральної Комісії Зв’язку (США).
Ці обмеження створені з метою надати достатній захист проти створення радіозавад у
стаціонарних установках. Це обладнання створює, використовує та випромінює енергію
радіочастоти; недотримання інструкцій при інсталяції та експлуатації може викликати
шкідливу інтерференцію з радіокомунікаціями. Проте нема гарантії, що радіозавади не
виникнуть за певних умов. Якщо це обладнання викликає радіозавади при прийомі радіо та
телевізійних сигналів (що можна визначити, вимкнувши та знову увімкнувши обладнання),
просимо користувачів спробувати усунути радіозавади, вживши один з таких заходів:
„ Переорієнтуйте або переставте антену прийому.
„ Збільшіть відстань між обладнанням та приймачем.
„ Увімкніть обладнання в розетку іншої мережі, ніж та, до якої підключено приймач.
„ Порадьтеся з розповсюджувачем або досвідченим техніком з радіо та телевізійного
обладнання.
1-6
Передмова
ПРИМІТКА
Š Зміни або модифікації, не схвалені однозначно стороною, відповідальною за
дотримання правил, можуть призвести до скасування права користувача на
експлуатацію обладнання.
Š Кабелі інтерфейсу щитка та шнур живлення перемінного струму, у разі їхньої наявності,
мусять використовуватися з дотриманням обмежень випромінення.
Умови Федеральної Комісії Зв’язку (США)
Цей пристрій відповідає Частині 15 Правил Федеральної Комісії Зв’язку (США). Експлуатація
повинна відповідати таким двом умовам:
„ Цей пристрій не повинен спричиняти радіозавади.
„ Цей пристрій повинен приймати будь-які радіозавади, включаючи такі, які можуть
викликати небажані ефекти при експлуатації.
1-7
Передмова
Заходи Безпеки
Уважно прочитайте вказівки
про заходи безпеки.
Зверніть увагу на всі
попередження та
застереження на обладнанні
Зберігайте керівництво
користувача з комплекту для
подальшого користування.
та в керівництві користувача.
Захищайте обладнання від
Покладіть обладнання на
вологи та високої
стійку поверхню, перш ніж
температури.
почати налаштування.
Переконайтеся, що напруга
Отвори на корпусі
живлення знаходиться у
використовуються вентиляції,
безпечних межах і була
щоб запобігти перегріву
правильно встановлена на
обладнання. Не закривайте ці
значення 100~240 В, перш ніж
отвори.
підключити обладнання до
розетки електромережі.
Не залишайте обладнання у
Ніколи не наливайте рідину в
неконтрольованому
отвір. Це може пошкодити
середовищі з температурою
обладнання або спричинити
зберігання вище 60OC (140OF)
ураження електрострумом.
або нижче 0OC (32OF), що
може пошкодити обладнання.
1-8
Передмова
Розташуйте шнур живлення
Завжди вимикайте шнур
там, де люди не можуть на
живлення з розетки перед тим,
нього наступити. Не кладіть
як вставляти будь-яку
нічого на шнур живлення.
додаткову плату або модуль.
Щоб запобігти вибуху через
Інсталюючи коаксіальний
неправильну заміну батареї,
кабель на телевізійний тюнер,
використовуйте такий самий
необхідно переконатися, що
або еквівалентний тип батареї,
металевий щиток надійно
рекомендований тільки самим
приєднаний до захисної
виробником.
системи заземлення в будові.
Предмети з міцним магнітним
Завжди тримайте акумулятор
або електричним полем
у безпечному місці.
завжди тримайте подалі від
обладнання.
Зверніться до обслуговуючого персоналу про перевірку у разі настання таких
випадків:
Š Пошкоджені шнур живлення або роз’єм електроживлення.
Š В обладнання проникла рідина.
Š Обладнання потрапило під дію вологи.
Š Обладнання не працювало як слід, або ви не могли експлуатувати його
відповідно до посібника.
Š Обладнання падало і було пошкоджене.
Š Обладнання має очевидні ознаки поломки.
1-9
Передмова
Заходи Безпеки при Користуванні Літієвою
Батареєю
(English) CAUTION: Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace only with the same or equivalent type
recommended by the equipment manufacturer. Discard used batteries according to manufacturer’s instructions.
(French) (Français) ATTENTION: II y a danger d’ex;losion s’il y a remplacement incorrect de la batterie. Remplacer
uniquement avec une batterie du meme type ou d’un type équivalent recommandé par le constructeur. Mettre au rebut les
batteries usages conformément aux instructions du fabricant.
(German) (Deutsch) VORSICHT: Explosionsgefahr bei unsachgemäßem Austausch der Batterie. Ersatz nur durch
denselben oder einen vom Hersteller empfohlenen gleich-wertigen Typ. Entsorgung gebrauchter Batterien nach Angaben
des Herstellers.
(Spanish) (Español) PRECAUCIÓN: Peligro de explosión si la batería es reemplazada incorrectamente. Cámbiela solo
por la misma o un tipo equivalente recomendado por el fabricante. Descarte usar baterías usadas de acuerdo con las
instrucciones del fabricante.
(Italian) (Italiano) ATTENZIONE: Pericolo di esplosione della batteria se sostituita in modo non corretto. Sostituire solo
con la stesso tipo o con uno equivalente come indicato nel manuale del produttore. Smaltire le batterie usate come da
istruzioni del produttore.
(Russian) (Русский) Внимание: Существует опасность взрыва батареи в случае неправильной замены. Для
замены всегда используйте такую же или эквивалентную, рекомендованную производителем оборудования.
Следуйте инструкциям производителя при утилизации использованных батарей.
1-10
Передмова
(Turkish) (Türkçe) UYARI: Pil yanlıs yerleştirilirse patlayabilir. Aynı ya da muadili bir pille degistiriniz. Kullanılmış pilleri
üreticinin talimatlarına göre degerlendiriniz.
(Greek) (Ελληνικά) ΠΡΟΣΟΧΗ: Κίνδυνος έκρηξης εάν η μπαταρία τοποθετηθεί λανθασμένα. Να αντικαθιστάτε μόνο με
τον ίδιο ή αντίστοιχο τύπο με αυτό που συνιστά ο κατασκευαστής του εξοπλισμού. Να απορρίπτετε τις χρησιμοποιημένες
μπαταρίες ως απορρίμματα σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.
(Polish) (Polski) OSTRZEŻENIE: Nieprawidłowa wymiana może spowodować eksplozję baterii. Zamianę można wykonać
wyłącznie na baterię tego samego lub równoważnego typu zalecaną przez producenta urządzenia. Zużyte baterie można
wyrzucać zgodnie z instrukcjami producenta.
(Hungarian) (Magyar) VIGYÁZAT: A nem megfelelő akkumul tor haszn lata robban svesz lyes. Kizárólag ugyanolyan,
vagy a berendezés gyártója által ajánlott, egyenértékű típust használjon. Az elhasznált akkumulátorokat a gyártó
utasításának megfelelően ártalmatlanítsák.
(Czech) (Čeština) UPOZORNĚNÍ: Nebezpečí výbuchu při chybné výměně baterie. Nahraďte pouze stejným nebo
ekvivalentním typem doporučeným výrobcem zařízení. Použité baterie zlikvidujte podle pokynů výrobce
(Traditional Chinese ) (繁體中文) 注意: 若電池若未正確更換,可能會爆炸。請用原廠建議之同款或同等級的電池來更換。
請依原廠指示處理廢棄電池。
(Simplified Chinese ) (简体中文) 注意: 若电池若未正确更换,可能会爆炸。请用原厂建议之同款或同等级的电池来更换。
请依原厂指示处理废弃电池。
(Japanese) (日本語) 警告:バッテリーの取り扱いを誤ると、液漏れや破裂などにより生命や財産に重大な影響を及ぼす
恐れがあります。指定された型番以外のバッテリーは使用しないでください。バッテリーを廃棄する場合は、各自治体
の規則に従って適切に処理して下さい。
1-11
Передмова
(Korean) (한국어) 주의: 배터리를 올바로 교체하지 않으면 폭발할 위험이 있습니다. 타입이 장치 제조업체에서
권장하는
것과
동일하거나
동등한
배터리로만
교체하십시오.
사용한
배터리는
제조업체의
지침에
따라
폐기하십시오.
(Vietnam) (Tieng Viet) LƯU Ý: Thay thế pin không tương thích có thể dẫn đến nguy cơ bị nổ. Chỉ thay thế bằng pin cùng
loại hoặc loại tương ứng khuyên dùng bởi nhà sản xuất thiết bị. Vứt bỏ pin đã sử dụng theo hướng dẫn của nhà sản xuất.
(Thai) (ไ ท ย
) ขอควรระวัง: ถาใสแบตเตอรี่อยางไมถูกตอง อาจมีอันตรายจากการระเบิดขึ้นได ใชเฉพาะแบตเตอรี่ชนิดเดียวกัน
หรือเทียบเทา ที่แนะนําโดยผูผลิตอุปกรณเทานั้น ทิ้งแบตเตอรี่ที่ใชแลวตามคําแนะนําของผูผลิต
(Indonesia) (Bahasa Indonesia) PERHATIAN: Bahaya ledakan dapat terjadi jika salah memasang baterai. Ganti baterai
hanya dengan jenis yang sama atau setara sesuai rekomendasi pabrik peralatan tersebut. Buang baterai bekas sesuai
petunjuk pabrik
(Serbian) (Srpski) OPREZ: Ukoliko baterija nije ispravno postavljena, postoji opasnost od eksplozije. Zamenu izvršite
koristeći isključivo istu ili ekvivalentnu bateriju koju preporučuje proizvođač opreme. Odbacite iskorišćene baterije u
skladu sa uputstvima proizvođača.
(Netherlands) (Nederlands) LET OP: Er is explosiegevaar als de batterij niet goed geplaatst wordt. Uitsluitend te
vervangen door een batterij van hetzelfde of een gelijkwaardig type,zoals aanbevolen door de fabrikant. Gooi batterijen
weg volgens de plaatselijke instructies.
(Romanian) (Română) ATENŢIE: Pericol de explozie dacă bateria este înlocuită incorect. Înlocuiţi doar cu acelaşi tip sau
echivalent recomandat de fabricantul echipamentului. Evacuaţi bateriile folosite conform instrucţiunilor fabricantului.
(Portuguese) (Português) ADVERTÊNCIA: Perigo de explosão se a bateria é substituída incorrectamente. Substitua
somente com o mesmo tipo ou equivalente recomendado por o fabricante do seu equipamento. Descarte as baterias
1-12
Передмова
utilizadas de acordo com as instruções do fabricante.
(Swedish) (Svenska) VARNING: Explosionsfara vid felaktigt batteribyte. Använd samma batterityp eller en ekvivalent typ
som rekommenderas av apparattillverkaren. Kassera använt batteri enligt fabrikantens instruction.
(Finnish) (Suomi) VAROITUS: Paristo voi räjähtää, jos se on virheellisesti asennettu. Vaihda paristo ainoastaan
valmistajan suosittelemaan tyyppiin. Hävitä käytetty paristo valmistajan ohjeiden mukaisesti.
(Slovak) (Slovensky/Slovenčina) UPOZORNENIE: V prípade nesprávnej výmeny batérie existuje nebezpečenstvo
výbuchu. Vymeňte iba za rovnakú batériu alebo za rovnocenný typ batérie, ktorý odporúča výrobca zariadenia. Batérie
zneškodnite podľa pokynov výrobcu.
(Slovenian) (Slovensko/ Slovenščina) POZOR: V primeru nepravilne zamenjave baterije obstaja nevarnost njene
eksplozije. Baterijo zamenjajte le z enako ali ekvivalentno vrsto, ki jo priporoča proizvajalec. Odpadne baterije odstranite
skladno z navodili proizvajalca.
(Danish) (Dansk) ADVARSEL! Lithiumbatteri --- Eksplosionsfare ved fejlagtig håndtering. Udskiftning må kun ske med
batteri af same fabrikat og type. Levé det brugte batteri tilbage til leverandøren.
(Norwegian) (Norsk) ADVARSEL: Eksplosjonsfare ved feilaktig skifte av batteri. Benytt same batteritype eller en
tilsvarende type anbefalt av apparatfabrikanten. Brukte batterier kasseres I henhold til fabrikantens instruksjoner.
(Bulgarian) (български) ВНИМАНИЕ: Опасност от експлозия ако батерията бъде неправилно поставена. Поставете
батерия от същия вид или еквивалентна батерия, която се препоръчва от производителя. Изхвърлете
използваните батерии като спазвате указанията на производителя.
(Croatian) (Hrvatski) OPREZ: Opasnost od eksplozije ako se baterija zamijeni neprikladnom. Zamijenite je samo
jednakom ili nadomjesnom vrstom prema preporuci proizvođača. Istrošene baterije zbrinite u skladu s uputama
1-13
Передмова
proizvođača.
(Estonia) (Eesti) ETTEVAATUST! Plahvatusoht, kui aku on valesti paigaldatud. Asendage ainult sama või tootja poolt
soovitatud võrdväärse akuga. Hävitage kasutatud aku vastavalt tootja juhistele.
(‫( )ﻓﺎرﺳ ﻲ‬Persian)
‫ ﺗﻨﻬﺎ از ﺑﺎﺗﺮﻳﻬﺎﯼ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﯼ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮐﻨﻨﺪﻩ‬،‫ در ﺻﻮرت ﺗﻌﻮﻳﺾ ﺑﺎﺗﺮﯼ‬.‫ اﺣﺘﻤﺎل اﻧﻔﺠﺎر ﺑﺎﺗﺮﯼ وﺟﻮد دارد‬،‫ در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﻧﺼﺐ و ﺟﺎ ﮔﺬارﯼ ﺻﺤﻴﺢ ﺑﺎﺗﺮﯼ‬:‫اﺧﻄﺎر‬
.‫ از دور اﻧﺪاﺧﺘﻦ ﺑﺎﺗﺮﯼ ﺧﻮددارﯼ ﮐﻨﻴﺪ و ﺑﺮ ﻃﺒﻖ راهﻨﻤﺎﻳﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ‬.‫اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ‬
(‫( )اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‬Arabic)
‫ أﺳﺘﺒﺪل ﻓﻘﻂ ﺑﻨﻔﺲ أو ﻧﻮع ﻣﻜﺎﻓﺊ أوﺻﻰ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ‬.‫ ﻗﺪ ﺗﺘﻌﺮض اﻟﺒﻄﺎرﻳﺔ ﻟﻼﻧﻔﺠﺎر واﻟﺘﻠﻒ إذا ﺗﻢ اﺳﺘﺒﺪاﻟﻬﺎ ﺑﻨﻮع ﻏﻴﺮ أﺻﻠﻰ‬،‫ ﺧﻄﺮ‬:‫ﺗﺤﺬﻳﺮ‬
.‫ ﺗﺠﺎهﻞ اﻟﺒﻄﺎرﻳﺎت اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ وﻓﻘﺎ ﻹرﺷﺎدات اﻟﺸﺮآﺔ اﻟﻤﺼﻨﻌﺔ‬.‫ﻣﻨﺘﺞ اﻟﺠﻬﺎز‬
Директива Євросоюзу про Відходи
Електричного та Електронного Устаткування
(English) Under the European Union ("EU") Directive on Waste Electrical and Electronic Equipment, Directive
2002/96/EC, which takes effect on August 13, 2005, products of "electrical and electronic equipment" cannot be discarded
as municipal waste anymore and manufacturers of covered electronic equipment will be obligated to take back such
products at the end of their useful life.
(French) (Français) Au sujet de la directive européenne (EU) relative aux déchets des équipement électriques et
1-14
Передмова
électroniques, directive 2002/96/EC, prenant effet le 13 août 2005, que les produits électriques et électroniques ne
peuvent être déposés dans les décharges ou tout simplement mis à la poubelle. Les fabricants de ces équipements
seront obligés de récupérer certains produits en fin de vie.
(German) (Deutsch) Gemäß der Richtlinie 2002/96/EG über Elektro- und Elektronik-Altgeräte dürfen Elektro- und
Elektronik-Altgeräte nicht mehr als kommunale Abfälle entsorgt werden, die sich auf 13.August, 2005 wirken. Und der
Hersteller von bedeckt Elektronik-Altgeräte gesetzlich zur gebrachten Produkte am Ende seines Baruchbarkeitsdauer
zurückzunehmen.
(Spanish) (Español) Bajo la directiva 2002/96/EC de la Unión Europea en materia de desechos y/o equipos electrónicos,
con fecha de rigor desde el 13 de agosto de 2005, los productos clasificados como "eléctricos y equipos electrónicos" no
pueden ser depositados en los contenedores habituales de su municipio, los fabricantes de equipos electrónicos, están
obligados a hacerse cargo de dichos productos al termino de su período de vida.
(Italian) (Italiano) In base alla Direttiva dell’Unione Europea (EU) sullo Smaltimento dei Materiali Elettrici ed Elettronici,
Direttiva 2002/96/EC in vigore dal 13 Agosto 2005, prodotti appartenenti alla categoria dei Materiali Elettrici ed Elettronici
non possono più essere eliminati come rifiuti municipali: i produttori di detti materiali saranno obbligati a ritirare ogni
prodotto alla fine del suo ciclo di vita.
(Russian) (Русский) В соответствии с директивой Европейского Союза (ЕС) по предотвращению загрязнения
окружающей среды использованным электрическим и электронным оборудованием (директива WEEE
2002/96/EC), вступающей в силу 13 августа 2005 года, изделия, относящиеся к электрическому и электронному
оборудованию, не могут рассматриваться как бытовой мусор, поэтому производители вышеперечисленного
электронного оборудования обязаны принимать его для переработки по окончании срока службы.
(Turkish) (Türkçe) Avrupa Birliği (AB) Kararnamesi Elektrik ve Elektronik Malzeme Atığı, 2002/96/EC Kararnamesi altında
1-15
Передмова
13 Ağustos 2005 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, elektrikli ve elektronik malzemeler diğer atıklar gibi çöpe
atılamayacak ve bu elektonik cihazların üreticileri, cihazların kullanım süreleri bittikten sonra ürünleri geri toplamakla
yükümlü olacaktır.
(Greek) (Ελληνικά) Σύμφωνα με την Οδηγία 2002/96/ΕΚ της Ευρωπαϊκής Ένωσης («ΕΕ») περί Απόρριψης Ηλεκτρικού
και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (WEEE), η οποία λαμβάνει ισχύ στις 13 Αυγούστου 2005, τα προϊόντα «ηλεκτρικού και
ηλεκτρονικού εξοπλισμού» δεν είναι δυνατόν να απορριφθούν πλέον ως κοινά απορρίμματα και οι κατασκευαστές
κεκαλυμμένου ηλεκτρονικού εξοπλισμού είναι υποχρεωμένοι να πάρουν πίσω αυτά τα προϊόντα στο τέλος της ωφέλιμης
ζωής τους.
(Polish) (Polski) Zgodnie z Dyrektywą Unii Europejskiej ("UE") dotyczącą odpadów produktów elektrycznych i
elektronicznych (Dyrektywa 2002/96/EC), która wchodzi w życie 13 sierpnia 2005, tzw. “produkty oraz wyposażenie
elektryczne i elektroniczne " nie mogą być traktowane jako śmieci komunalne, tak więc producenci tych produktów będą
zobowiązani do odbierania ich w momencie gdy produkt jest wycofywany z użycia.
(Hungarian) (Magyar) Az Európai Unió („EU") 2005. augusztus 13-án hatályba lépő, az elektromos és elektronikus
berendezések hulladékairól szóló 2002/96/EK irányelve szerint az elektromos és elektronikus berendezések többé nem
kezelhetőek lakossági hulladékként, és az ilyen elektronikus berendezések gyártói kötelessé válnak az ilyen termékek
visszavételére azok hasznos élettartama végén.
(Czech) (Čeština) Podle směrnice Evropské unie ("EU") o likvidaci elektrických a elektronických výrobků 2002/96/EC
platné od 13. srpna 2005 je zakázáno likvidovat "elektrické a elektronické výrobky" v běžném komunálním odpadu a
výrobci elektronických výrobků, na které se tato směrnice vztahuje, budou povinni odebírat takové výrobky zpět po
skončení jejich životnosti.
(Traditional Chinese ) (繁體中文) 歐盟已制訂有關廢電機電子設備法令,亦即自 2005 年 8 月 13 日生效的 2002/96/EC,明
1-16
Передмова
文規定「電機電子設備產品」不可再以都市廢棄物處理,且所有相關電子設備製造商,均須在產品使用壽命結束後進行回
收。
(Simplified Chinese ) (简体中文) 欧盟已制订有关废电机电子设备法令,亦即自 2005 年 8 月 13 日生效的 2002/96/EC,明
文规定「电机电子设备产品」不可再以都市废弃物处理,且所有相关电子设备制造商,均须在产品使用寿命结束后进行回
收。
(Japanese) (日本語) 2005 年 8 月 13 日以降に EU 加盟国を流通する電気・電子製品には WEEE 指令によりゴミ箱に×印のリサ
イクルマークの表示が義務づけられており、廃棄物として捨てることの禁止とリサイクルが義務づけられています。
(Korean) (한국어) 2005 년 8 월 13 일자로 시행된 폐전기전자제품에 대한 유럽연합("EU") 지침, 지침 2002/96/EC 에
의거하여, "전기전자제품"은 일반 쓰레기로 폐기할 수 없으며 제품의 수명이 다하면 해당 전자제품의 제조업체가
이러한 제품을 회수할 책임이 있습니다.
(Vietnam) (Tieng Viet) Theo Hướng dẫn của Liên minh Châu Âu ("EU") về Thiết bị điện & điện tử đã qua sử dụng, Hướng
dẫn 2002/96/EC, vốn đã có hiệu lực vào ngày 13/8/2005, các sản phẩm thuộc "thiết bị điện và điện tử" sẽ không còn
được vứt bỏ như là rác thải đô thị nữa và các nhà sản xuất thiết bị điện tử tuân thủ hướng dẫn sẽ phải thu hồi các sản
phẩm này vào cuối vòng đời.
(Thai) (ไทย) ภายใตขอกําหนดของสหภาพยุโรป ("EU") เกี่ยวกับของเสียจากอุปกรณไฟฟา และอิเล็กทรอนิกส เลขที่ 2002/96/EC
ซึ่งมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่
13
สิงหาคม
2005
ผูใชไมสามารถทิ้งผลิตภัณฑที่เปน
"อุปกรณไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส"
ปะปนกับของเสียทั่วไปของชุมชนไดอีกตอไป และผูผลิตอุปกรณอิเล็กทรอนิกสดังกลาวจะถูกบังคับใหนําผลิตภัณฑดังกลาวกลับคืนเมื่อ
สิ้นสุดอายุการใชงานของผลิตภัณฑ
(Indonesia) (Bahasa Indonesia) Sesuai dengan Regulasi Uni Eropa ("UE") perihal WEEE (Limbah Peralatan Listrik dan
Elektronik), Directive 2002/96/EC, yang berlaku sejak 13, 2005, produk "peralatan listrik dan elektronik" tidak lagi dapat
dibuang sebagai sampah umum dan pabrik peralatan elektronik diwajibkan untuk mengambil kembali produk tersebut
1-17
Передмова
pada saat masa pakainya habis.
(Serbian) (Srpski) Po Direktivi Evropske unije ("EU") o odbačenoj ekektronskoj i električnoj opremi, Direktiva 2002/96/EC,
koja stupa na snagu od 13. Avgusta 2005, proizvodi koji spadaju pod "elektronsku i električnu opremu" ne mogu više biti
odbačeni kao običan otpad i proizvođači ove opreme biće prinuđeni da uzmu natrag ove proizvode na kraju njihovog
uobičajenog veka trajanja.
(Netherlands) (Nederlands) De richtlijn van de Europese Unie (EU) met betrekking tot Vervuiling van Electrische en
Electronische producten (2002/96/EC), die op 13 Augustus 2005 in zal gaan kunnen niet meer beschouwd worden als
vervuiling. Fabrikanten van dit soort producten worden verplicht om producten retour te nemen aan het eind van hun
levenscyclus..
(Romanian) (Română) În baza Directivei Uniunii Europene ("UE") privind Evacuarea Echipamentului Electric şi Electronic,
Directiva 2002/96/EC, care intră în vigoare pe 13 august, 2005, produsele din categoria "echipament electric şi electronic"
nu mai pot fi evacuate ca deşeuri municipale, iar fabricanţii echipamentului electronic vizat vor fi obligaţi să primească
înapoi produsele respective la sfârşitul duratei lor de utilizare.
(Portuguese) (Português) De acordo com a Directiva 2002/96/EC de Resíduos de Equipamentos Eléctricos e
Electrónicos da União Europeia (UE), efectiva desde o 13 de Agosto do ano 2005, os produtos de "equipamento eléctrico
e electrónico" não podem ser descartados como resíduo municipal e os fabricantes do equipamento electrónico sujeitos a
esta legislação estarão obligados a recolhar estes produtos ao finalizar sua vida útil.
(Swedish) (Svenska) Under Europeiska unionens ("EU") Weee-direktiv (Waste Electrical and Electronic Equipment),
Direktiv 2002/96/EC, vilket trädde i kraft 13 augusti, 2005, kan inte produkter från "elektriska och elektroniska
utrustningar" kastas i den vanliga hushållssoporna längre och tillverkare av inbyggd elektronisk utrustning kommer att
tvingas att ta tillbaka sådan produkter när de är förbrukade.
1-18
Передмова
(Finnish) (Suomi) Euroopan unionin (EU) 13.8.2005 voimaan tulleen sähkö- ja elektroniikkalaiteromua koskevan
direktiivin 2002/96/EY mukaisesti ”sähkö- ja elektroniikkalaitteita” ei saa enää hävittää talousjätteiden mukana. Direktiivin
alaisen sähkö- tai elektroniikkalaitteen valmistajan on otettava laitteet takaisin niiden käyttöiän päättyessä.
(Slovak) (Slovensky/ Slovenčina) Na základe smernice Európskej únie („EU“) o elektrických a elektronických
zariadeniach číslo 2002/96/ES, ktorá vstúpila do platnosti 13. augusta 2005, výrobky, ktorými sú „elektrické a elektronické
zariadenia” nesmú byť zneškodňované spolu s komunálnym odpadom a výrobcovia patričných elektronických zariadení
sú povinní takéto výrobky na konci životnosti prevziať naspäť.
(Slovenian) (Slovensko/ Slovenščina) Skladno z določili direktive Evropske unije ("EU") o odpadni električni in elektronski
opremi, Direktiva 2002/96/ES, ki je veljavna od 13. avgusta, izdelkov "električne in elektronske opreme" ni dovoljeno
odstranjevati kot običajne komunalne odpadke, proizvajalci zadevne elektronske opreme pa so zavezani, da tovrstne
izdelke na koncu njihove življenjske dobe sprejmejo nazaj.
(Danish) (Dansk) I henhold til direktiv fra den europæiske union (EU) vedrørende elektrisk og elektronisk affald , Direktiv
2002/96/EC, som træder i kraft den 13. august 2005, må produkter som "elektrisk og elektronisk udstyr" ikke mere
bortskaffes som kommunalt affald. Producenter af det pågældende, elektroniske udstyr vil være forpligtet til at tage disse
produkter tilbage ved afslutningen på produkternes levetid.
(Norwegian) (Norsk) Under den europeiske unionens ("EU") direktiv om deponering av elektronisk og elektrisk utstyr,
direktiv 2002/96/EC, som trer i effekt 13. august 2005, kan ikke produkter av "elektronisk og elektrisk ustyr" lenger
deponeres som husholdningsavfall og fabrikantene av disse produktene er forpliktet å ta tilbake slike produkter ved
slutten av produktets levetid.
(Bulgarian) (български) Според директивата на Европейския съюз относно отпадъците от електрическо и
електронно оборудване, директива 2002/96/EC, важаща от 13 август, 2005 г., електрическо и електронно
1-19
Передмова
оборудване не може да се изхвърля заедно с битовите отпадъци и производителите на такова оборудване са
задължени да приемат обратно съответните продукти в края на експлоатационния им период.
(Croatian) (Hrvatski) U okviru Direktive Europske Unije ("EU") o Otpadnim električnim i elektroničkim uređajima, Direktiva
2002/96/EC, koja je na snazi od 13. kolovoza 2005., "električni i elektronički uređaji" se ne smiju više bacati zajedno s
kućnim otpadom i proizvođači su obvezni zbrinuti takve proizvode na kraju njihovog životnog vijeka.
(Estonia) (Eesti) Vastavalt Euroopa Liidu ("EL") direktiivile 2002/96/EÜ (elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete kohta),
mis jõustus 13. augustil 2005, on keelatud kodumajapidamiste "elektri- ja elektroonikaseadmete" jäätmete hävitamine
koos majapidamisjäätmetega, ja elektri- ja elektroonikaseadmete tootjad on kohustatud sellised tooted pärast nende
kasutuselt kõrvaldamist tagasi võtma.
(‫( )ﻓﺎرﺳ ﻲ‬Persian)
‫ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﻗﺎﻧﻮن دﻓﻊ زﺑﺎﻟﻪ هﺎﯼ اﻟﮑﺘﺮﻳﮑﯽ و اﻟﮑﺘﺮوﻧﻴﮑﯽ )ﺑﻨﺪ‬2002/96/EC ‫ ﮐﻠﻴﻪ ﺷﺮﮐﺖ هﺎﯼ‬، ‫ ﻣﻴﻼدﯼ ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮاﺳﺖ‬2005 ‫ ﺁﮔﻮﺳﺖ ﺳﺎل‬13 ‫اﺗﺤﺎدﻳﻪ اروﭘﺎ( ﮐﻪ از ﺗﺎرﻳﺦ‬
.‫ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ ﺟﻤﻊ ﺁورﯼ زﺑﺎﻟﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﻮد ﭘﺲ از ﭘﺎﻳﺎن دورﻩ ﻣﺼﺮف ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ‬
(‫( )اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‬Arabic)
2002/96/EC ‫ ﺗﻮﺟﻴﻪ‬،‫ﻓﻲ إﻃﺎر اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻹﺗﺤﺎد اﻷورﺑﻲ )"اﻹﺗﺤﺎد اﻷورﺑﻲ"( اﻟﺘﻮﺟﻴﻪ ﺑﺸﺄن ﻧﻔﺎﻳﺎت اﻟﻤﻌﺪات و اﻷﺟﻬﺰة اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ واﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ‬
‫ ان ﻣﻨﺘﺠﺎت "أﺟﻬﺰة آﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ وإﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ" ﻻ ﻳﻤﻜﻦ اﻟﺘﺨﻠﻲ‬،2005 ،‫ﺁب‬/‫ أﻏﺴﻄﺲ‬13 ‫ اﻟﺬى أﺻﺒﺢ ﺳﺎري اﻟﻤﻔﻌﻮل ﻓﻲ‬،‫ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻷورﺑﻴﺔ‬
.‫ وﻣﻨﺘﺠﻮ اﻟﻤﻌﺪات اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ ﺳﻴﻜﻮن ﻟﺰاﻣﺎ ﻋﻠﻴﻬﻢ اﺳﺘﺮداد ﻣﺜﻞ هﺬﻩ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻣﺪة ﺻﻼﺣﻴﺘﻬﺎ‬،‫ﻋﻨﻬﺎ ﺑﻮﺻﻔﻬﺎ ﻧﻔﺎﻳﺎت‬
1-20
Передмова
Примітка про Дисковод Оптичного Пристрою
ОБЕРЕЖНО: Цей пристрій містить лазерну систему і визначений як "ЛАЗЕРНИЙ ВИРІБ
КЛАСУ 1". Щоб правильно користуватися моделлю, уважно прочитайте інструкції в посібнику
та збережіть посібник для подальшого користування. У разі виникнення проблем з даною
моделлю, будь ласка, зверніться до найближчого пункту АВТОРИЗОВАНОГО сервісу. Щоб
запобігти прямому впливу лазерного променя, не намагайтеся розібрати корпус.
Заходи Безпеки при Користуванні Модемом
„ Ніколи не прокладайте телефонні дроти під час грози.
„ Ніколи не інсталюйте телефонні гнізда у вологих місцях, крім тих випадків, коли гнізда
пристосовані для вологих середовищ.
„ Ніколи не торкайтеся неізольованих телефонних дротів або клем, крім тих випадків, коли
телефонна лінія була відключена від мережевого інтерфейсу.
„ Будьте обережні прокладаючи та змінюючи телефонні лінії.
„ Уникайте користування функцією телефону (крім бездротового типу) під час грози. Існує
віддалена загроза ураження електричним струмом від блискавки.
„ Не використовуйте функцію телефону для повідомлення про витік газу поблизу місця
витоку.
1-21
Передмова
Торгові Марки
„ Усі торгові марки належать їхнім власникам.
„ AMD®, Athlon™, Athlon™XP, Thoroughbred™ та Duron™ є зареєстрованими торговими
марками Корпорації AMD®.
„ Intel® та Pentium® є зареєстрованими торговими марками Корпорації Intel.
„ PS/2 та OS/2® є зареєстрованими торговими марками International Business Machines
Corporation.
„ Microsoft® є зареєстрованою торговою маркою Корпорації Microsoft. Windows® 2000/ XP/
Vista є зареєстрованими торговими марками Компанії Microsoft.
„ NVIDIA®, логотип NVIDIA, DualNet, та nForce є зареєстрованими торговими марками
Компанії NVIDIA® у Сполучених Штатах та/або інших країнах.
„ Award® є зареєстрованою торговою маркою Phoenix Technologies Ltd.
„ AMI® є зареєстрованою торговою маркою компанії American Megatrends Inc.
„ Кенсінгтон та MicroSaver є зареєстрованими торговими марками Kensington Technology
Group.
„ PCMCIA and CardBus є зареєстрованими торговими марками Personal Computer Memory
Card International Association.
Історія Випуску
Версія
1.0
Примітка про
вдосконалення
Перший випуск
Дата
08, 2008
Глава 2
Введення
2-2
Введення
Вітаємо! Ви стали користувачем портативного комп’ютера. Найновішого і якісно розробленого
портативного комп’ютера. Робота на цьому ексклюзивному комп’ютері буде джерелом
захоплюючих вражень та важливого професійного досвіду. Ми можемо з гордістю сказати
користувачам, що цей комп’ютер пройшов ретельні перевірки та має головний сертифікат – це
наша репутація і прагнення задовольняти найвищим вимогам з боку клієнтів.
Зміст Керівництва
Посібник користувача містить інструкції та ілюстрації для роботи на портативному комп’ютері.
Радимо уважно прочитати посібник, перш ніж працювати на портативному комп’ютері.
Глава 1, Передмова інформує користувачів про основні засоби безпеки та правила
поводження з портативним комп’ютером. Радимо прочитати цю інформацію та застереження,
коли ви вперше користуєтеся цим портативним комп’ютером.
Глава 2, Введення включає описи всіх аксесуарів цього портативного комп’ютера. Відкривши
упаковку, радимо перевірити наявність усіх аксесуарів у комплекті. Якщо будь-який з
аксесуарів пошкоджений або відсутній, будь ласка, зв’яжіться з розповсюджувачем, у якого ви
придбали комп’ютер. Ця глава містить технічні характеристики портативного комп’ютера,
розповідає про функціональні кнопки, кнопки швидкого запуску, сполучувачі, світлодіоди та
зовнішні пристрої цього портативного комп’ютера.
Глава 3, Початок Експлуатації, надає інструкції щодо основ користування клавіатурою,
сенсорною панеллю, жорстким диском та оптичним запам’ятовуючим пристроєм. Крім цього,
для детального ознайомлення користувачів із комп’ютером, крок за кроком подані вказівки
щодо інсталяції та деінсталяції акумулятора, процедури підключення різноманітних зовнішніх
пристроїв, пристроїв зв’язку тощо.
2-3
Введення
Глава 4, Налаштування BIOS-у, надає інформацію про програму налаштування BIOS та
дозволяє проводити конфігурацію системи для максимальної ефективності в роботі.
Розпакування
У першу чергу зніміть упаковку та уважно перевірте наявність усіх виробів у комплекті. Якщо
будь-який виріб пошкоджений або відсутній, будь ласка, негайно зверніться до місцевого
розповсюджувача. Також збережіть коробку та пакувальні матеріали на той випадок, якщо в
майбутньому знадобиться пересилати пристрій. Упаковка повинна містити такі вироби:
Портативний комп’ютер
Коротке керівництво з
початку експлуатації
Літій-іонний акумулятор
Адаптер перемінного струму
високої ємності
та шнур живлення
Переносна сумка
(додатково)
Єдиний диск прикладних задач, який містить повну версію керівництва
Перелік перерахованих
вище аксесуарів може
змінюватися без
попередження.
користувача, драйверів, утиліт та додатковою функцією відновлення
тощо.
2-4
Введення
Технічні Характеристики
Фізичні характеристики
Габарити
374 (ширина) x 246 (глибина) x 35,5 (висота) мм
Вага
2,54 кг
Центральний процесор
Тип процесора
Гніздо Socket S1/G2 (638pin)
Допоміжний процесор
Процесор AMD® Turion / серії Sempron (додатково)
Кеш-пам'ять L1
128 кб-2 Мб (додатково, на основі типу центрального
процесора)
Кеш-пам'ять L2
256 кб / 512 кб / 2 Мб (додатково, на основі типу
центрального процесора)
Чіпсети
North Bridge/ South Bridge
AMD® MCP77MH
Пам'ять
Технологія
Пам'ять
DDR2 667/800 МГц (додатково)
2 роз’єми DDR2 SO-DIMM
256/ 512/ 1024/ 2048 Мб DDR2 SDRAM (додатково)
Максимум
2/4 Гб (2048 мегабайт DDR2 SO-DIMM x 2) (додатково)
2-5
Введення
Живлення
Адаптер перемінного струму
90 Вт, 19 В (додатково)
65 Вт, 19 В (додатково)
Тип батареї
6 батарей
9 батарей (додатково)
Акумулятор годинника реального Так
часу (RTC)
Зовнішня пам'ять
Характеристики жорсткого диску 2,5 дюйми, 9,5 мм висотою, 7200 обертів/хвилину
Оптичний пристрій
Super Multi / Combo / Blu-ray (додатково)
(Пристрої
з
цього
попередження)
Порт Входу/ Виходу
Монітор (VGA)
15 pin D-Sub 1 шт.
Порт USB
3 шт. (USB версія 2,0)
E-SATA/USB
1 шт. (додатково)
HDMI
1 шт. (додатково)
IEEE1394
1 шт.
Вхід мікрофону
1 шт.
Вхід лінії
1 шт.
Вихід лінії
1 шт.
списку
можуть
змінюватися
без
2-6
Введення
Вихід навушників / вихід SPDIF
1 шт.
RJ11
1 шт.
RJ45
1 шт.
Сполучувач антени телевізійного 1 шт. (додатково)
тюнера
Кардрідер
1 шт. (SD/ MMC/ MS) (додатково)
Підтримувані картки пам’яті можуть змінюватися без
попередження.
Пристрій читання відбитків
Так (додатково)
пальців
Порт зв’язку (перераховане може відрізнятися від комплекту без попередження)
56 K Факс/Модем
Підтримується
LAN (Локальна мережа)
Giga Lan
Підтвердження нефіксованою
Так
кнопкою
Дистанційне увімкнення через
Так
LAN
Вихід з очікування за сигналом
Так
Бездротова LAN
Підтримується
Технологія Bluetooth
Підтримується (Додатково)
2-7
Введення
Експрес-карта
Роз’єм
1 Роз’єм експрес-карти
Дисплей
Тип рідкокристалічного дисплею
15,6 дюймів / 16 дюймів (WSXGA+/WXGA)
(з відблиском / без відблиску)
(додатково)
Яскравість
Яскравість
контролюється
«гарячими
клавішами»
з
клавіатури
(Пристрої
з
цього
списку
можуть
змінюватися
без
попередження)
Відео
Графіка
MXM (додатково)
MCP77MH (додатково)
Відео-пам'ять
256 Мб (додатково)
Роздільна здатність РК-екрану
1680 x 1050
(додатково)
1366 x 768
1920 x 1080
Функція подвійного перегляду
Рідкокристалічний або електронно-променевий дисплей
Вихід електронно-променевої
Підтримується
буде визначено при підключенні.
трубки
2-8
Введення
Вихід HDMI
Підтримується
Найкраща
чіткість
може
відрізнятися
залежно
від
підключеного телевізора.
Веб-камери
CMOS
2 мегапікселів
Аудіо
Чіп звукового кодека
Інтерфейс Azalia
Внутрішній динамік
2 динаміки з корпусом
Внутрішній мікрофон
так
Гучність
Регулюється кнопкою гучності, «гарячою клавішею» з
клавіатури та перемикачем.
Сабвуфер
Так (додатково)
Програмне забезпечення та BIOS
Завантаження з USB флеш-карти Так. Завантаження з USB флеш-карти лише DOS
BIOS
Підтримка швидкого завантаження - Так
Інші
Отвір кенсінгтонського замка
Сумісність
1 шт.
WHQL
2-9
Введення
Загальний Огляд Виробу
Цей розділ надає опис основних рис портативного комп’ютера. Він ближче познайомить вас із
зовнішнім виглядом портативного комп’ютера перед роботою на ньому. Будь ласка, зверніть
увагу, що показаний у цьому розділі портативний комп’ютер може відрізнятися від придбаного
Вигляд з Піднятою Кришкою
Зображення комп’ютера з піднятою кришкою та опис нижче ознайомлять з головною
операційною ділянкою портативного комп’ютера.
1
2
8
1.
Гумові прокладки
2.
Веб-камери
3.
Клавіатура
4.
Сенсорна панель
5.
Кнопки швидкого запуску
Сенсорні кнопки швидкого
7
запуску (додатково)
6.
живлення
6
5
3
9
Кнопка живлення/ Світлодіод
7.
Стерео динаміки
8.
Внутрішній мікрофон
9.
Пристрій читання відбитків
пальців (Додатково)
Ілюстрації наведені
лише для надання
загальної інформації.
4
2-10
Введення
1.
Гумові прокладки
Захищають портативний комп’ютер від випадкового закриття.
2.
Веб-камери
Вбудована веб-камера може використовуватися для зйомки фотографій, відеозапису або
відео-конференцій та виконання інших інтерактивних задач.
3.
Клавіатура
Вбудована клавіатура має всі функції стандартної клавіатури.
4.
Сенсорна панель
Це – вказівний пристрій портативного комп’ютера.
5. Кнопки швидкого запуску (додатково)
Натискайте кнопки швидкого запуску, щоб активувати певні задачі або інструменти. За
допомогою цих кнопок користувачі здатні ефективніше працювати.
Натискайте цю кнопку, щоб вмикати або вимикати функцію
Веб-камера
P1
веб-камери.
Натискайте на цю кнопку, щоб активувати або вимикати
екологічну функцію енергозбереження.
2-11
Введення
Повторно натискайте цю кнопку, щоб по черзі активувати або
WLAN / BT
вимикати функції бездротової LAN або Bluetooth.
Сенсорні кнопки швидкого запуску (додатково)
Натискайте сенсорні кнопки швидкого запуску, щоб активувати певні задачі або
інструменти. За допомогою цих сенсорних кнопок користувачі здатні ефективніше
працювати.
Натискайте цю сенсорну кнопку, щоб вмикати або вимикати
Bluetooth (Додатково)
функцію Bluetooth.
Натискайте цю сенсорну кнопку, щоб вмикати або вимикати
WLAN
(Додатково)
P1
Енергозбереження
функцію WLAN.
Натискайте цю сенсорну кнопку, щоб активувати або вимикати
екологічну функцію енергозбереження.
Š Для того, щоб підключити або відключити двигун ECO,
ECO
Двигун ЕКО
Енергозбереження
(Додатково)
декілька разів натисніть сенсор швидкого запуску ECO, щоб
переключитися між 5 різними режимами або повторно
вимкнути двигун ECO.
Š Зверніться до розділу 3 «Керування потужністю» цієї
інструкції для детальнішого ознайомлення з двигуном ЕСО,
функцією економії енергії.
2-12
Введення
Š Натискайте цю сенсорну кнопку, щоб вмикати або вимикати
функцію Webcam.
Веб-камера
Š Світлодіодний індикатор веб-камери поруч із нею світиться
оранжевим, коли функція веб-камери активована.
Функція відтворення мультимедія (додатково)
Цей портативний комп’ютер надає сенсорні кнопки відтворення
мультимедія. Він надає користувачам можливість
використовувати різноманітні функції відтворення медія. Цими
зручними сенсорними кнопками контролюйте прикладні
програми мультимедія.
6.
Кнопка живлення/ Світлодіод живлення
Кнопка живлення: натисніть кнопку живлення, щоб ВМИКАТИ і
ВИМИКАТИ живлення портативного комп’ютера.
Світлодіод живлення: Світиться блакитним, коли увімкнено живлення
портативного комп’ютера.
7.
Стерео динаміки
Стереосистема та підтримувана функція Hi-Fi дають високу якість звуку.
2-13
Введення
8.
Внутрішній мікрофон
Функціонування вбудованого мікрофону таке саме, як у стандартного мікрофона.
9.
Пристрій читання відбитків пальців (Додатково)
Це пристрій для охорони портативного комп’ютера.
2-14
Введення
Вигляд Спереду
1
1.
Світлодіод статусу
1. Світлодіод статусу
Живлення увімкнене/ живлення вимкнене/ режим очікування:
Š Мерехтить блакитним, коли система знаходиться в режимі
очікування.
Š Світиться блакитним, коли система активована.
Š Світлодіод вимикається, коли система вимкнена.
Працює жорсткий диск/ Оптичний запам’ятовуючий пристрій:
Мерехтить блакитним, коли система звертається до жорсткого диску
або оптичного запам’ятовуючого пристрою.
Батарея:
Š Світиться зеленим, коли триває зарядження акумулятора.
Š Світиться бурштиновим, коли заряд акумулятора низький.
Š Мерехтить бурштиновим, коли акумулятор перестає працювати і
потребує заміни на новий. Порадьтеся з місцевим
2-15
Введення
розповсюджувачем про придбання еквівалентного типу
акумулятора, рекомендованого виробником.
Š Світлодіод акумулятора вимикається, коли акумулятор повністю
заряджений або коли відключено адаптер перемінного струму.
Num Lock (Цифровий регістр): Світиться блакитним, коли
активована функція Num Lock (Цифровий регістр).
Caps Lock (Верхній регістр): Світиться блакитним, коли активована
функція Caps Lock (Верхній регістр).
Scroll Lock (Блокування прокручування): Світиться блакитним,
коли активована функція Scroll Lock (Блокування прокручування).
Бездротова LAN та Bluetooth:
Š Світиться зеленим, коли активована функція бездротової LAN.
Š Світиться блакитним, коли активована функція Bluetooth.
Š Світиться одночасно блакитним та зеленим, коли активовані
обидві функції: бездротової LAN та Bluetooth.
Š Світлодіод вимикається, коли вимкнено всі функції.
Примітка: Заради безпеки польоту, переконайтеся, що цей світлодіод
вимикається, коли ви знаходитеся у літаку.
2-16
Введення
Вигляд з Правого Боку
1
6
1.
Слот для експрес-карти
2.
Стандарт IEEE 1394
3.
Роз’єм RJ-45
4.
Кардрідер
5.
Сполучувач E-SATA / Порт
6.
Порт USB
7.
Роз’єм HDMI
8.
Порт VGA
9.
Роз’єм живлення
10.
Сполучувач антени
USB
4
2
5
7
3
8
9
10
телевізійного тюнера
(додатково)
1. Слот для експрес-карти
Цей комп’ютер має отвір експрес-карти. Інтерфейс експрес-карти компактніший та
швидший за інтерфейс РС-карти. Технологія експрес-карти застосовує масштабовані
широкодіапазонні серійні інтерфейси PCI Express та USB 2,0.
2-17
Введення
2. Стандарт IEEE 1394
Порт стандарту IEEE 1394 – це швидкісна шина, яка надає можливість підключати потужні
цифрові пристрої, такі, як цифрова відеокамера.
3. Роз’єм RJ-45
Сполучувач Ethernet використовується, щоб підключити кабель LAN для мережевого
підключення.
4. Кардрідер
Вбудований пристрій читання карти може підтримувати різноманітні типи карти пам’яті,
такі як карти ММС (мультимедійна карта), SD (Secure Digital) або MS (Memory Stick).
Зверніться до місцевого розповсюджувача про детальнішу і точну інформацію, і
пам’ятайте, що підтримувані карти пам’яті можуть відрізнятися без попередження.
5. Сполучувач E-SATA (зовнішній серійний ATA) / Порт USB
Сполучувач E-SATA надає можливість підключати зовнішній серійний пристрій АТА. Тепер
за допомогою захищеного кабелю поза портативним комп’ютером користувачі можуть
отримати всі переваги інтерфейсу SATA для пам’яті.
6. Порт USB
Порт USB 2,0 надає можливість підключати периферійні пристрої з інтерфейсом USB, такі,
як мишка, клавіатура, модем, переносний модуль жорсткого диску, принтер та інші.
2-18
Введення
7. Роз’єм HDMI
HDMI (Підтримка інтерфейсу мультимедія високої чіткості) – це новий стандарт
інтерфейсу для ПК, дисплеїв та побутових електротоварів, який підтримує стандартний,
посилений та підвищеної чіткості, а також багатоканальне цифрове аудіо через єдиний
кабель.
8. Порт VGA
Порт VGA 15-pin-D-sub надає вам можливість підключати зовнішній монітор або пристрій
іншого стандарту, сумісний з VGA (такий, як проектор) для показу зображення на дисплеї у
набагато більшому масштабі.
9. Роз’єм живлення
Для підключення адаптера перемінного струму та енергопостачання портативного
комп’ютера.
10. Сполучувач антени телевізійного тюнера (додатково)
Портативний компютер з аналоговим телевізійним тюнером - спочатку підключіть
комплектуючий адаптер телевізійного тюнера до сполучувача, а потім закріпіть
телевізійний кабель з іншого кінця адаптера.
Портативний компютер з аналоговим телевізійним тюнером просто увімкніть
телевізійну антену з комплекту до сполучувача.
2-19
Введення
Вигляд з Лівого Боку
2
4
1
1.
Роз’єми аудіо портів
2.
Роз’єм RJ-11
3.
Порт USB
4.
Оптичний дисковод
3
1. Роз’єми аудіо портів
Стереосистема та функція Hi-Fi дають високу якість звуку. Підключіть динамік до
правильних сполучувачів, як показано нижче:
Вхід мікрофону: Використовується для
зовнішнього мікрофону.
Підключайте сюди центральний динамік та
сабвуфер.
Вхід лінії: Для зовнішнього аудіо пристрою.
Підключайте сюди задній правий та лівий
динаміки.
2-20
Введення
Вихід навушників / вихід SPDIF:
Використовується для динаміків або гарнітури.
Сполучував SPDIF також надається для
передачі цифрового радіо на зовнішні
динаміки через оптично-волоконний кабель.
Підключайте сюди передні динаміки.
Вихід лінії: Сполучувач для динаміків.
Підключайте сюди динаміки оточення.
2. Роз’єм RJ-11
Цей портативний комп’ютер оснащений вбудованим модемом, який надає можливість
підключити телефонну лінію RJ-11 через цей сполучувач. За допомогою модему 56K V.90
можна встановити зв'язок через телефонну лінію.
3. Порт USB
Порт USB 2,0 надає можливість підключати периферійні пристрої з інтерфейсом USB, такі,
як мишка, клавіатура, модем, переносний модуль жорсткого диску, принтер та інші.
4. Оптичний дисковод
Š Оптичний пристрій надає можливість використовувати CD/DVD/Blu-ray для інсталяції
програмного забезпечення, доступу до даних та відтворення музики на комп’ютері.
Š Super Multi працює як багатофункціональний Подвійний DVD дисковод та дисковод DVD
RAM.
2-21
Введення
Š Blu-ray – це оптичний диск великого обсягу, який містить 4,5 години відео високої
чіткості (HD) на односторонньому одношаровому диску обсягом у 25 гігабайт.
(Додатково)
2-22
Введення
Вигляд Ззаду
2
4
3
1.
Блок батареї
2.
Вентилятор
3.
Кенсінгтонський замок
4.
Порт USB
1
1. Блок батареї
При відключенні адаптера перемінного струму портативний комп’ютер отримує живлення
від акумулятора.
2. Вентилятор
Вентилятор створений для охолодження системи. НЕ ЗАКРИВАЙТЕ вентилятор, щоб
забезпечити циркуляцію повітря.
3. Кенсінгтонський замок
Портативний комп’ютер оснащений отвором кенсінгтонського замка, який надає
можливість закріпити портативний комп’ютер на місці ключем або механічним кодовим
пристроєм на вкритому гумою металевому кабелі. На кінці кабелю є невелика петля, за
допомогою якої весь кабель можна закріпити петлею довкола непорушного предмету,
такого, як важкий стіл тощо, таким чином закріпивши портативний комп’ютер на місці.
2-23
Введення
4. Порт USB
Порт USB 2,0 надає можливість підключати периферійні пристрої з інтерфейсом USB, такі,
як мишка, клавіатура, модем, переносний модуль жорсткого диску, принтер та інші.
2-24
Введення
Вигляд Знизу
1
3
2
1.
Кнопка блокування/
розблокування батареї
2.
Кнопка знімання батареї
3.
Блок батареї
1. Кнопка блокування/ розблокування батареї
Коли кнопку переведено в положення «заблоковано», батарею зняти неможливо. Коли
кнопка опиняється в положенні «розблоковано», акумулятор можна вийняти.
2. Кнопка знімання батареї
Це пристрій з пружиною, який допомагає зняти батарею. Відсуньте його однією рукою, а
другою обережно витягніть акумулятор.
3. Блок батареї
При відключенні адаптера перемінного струму портативний комп’ютер отримує живлення
від акумулятора.
Глава 3
Початок Експлуатації
3-2
Початок Експлуатації
ECO Engine (Двигун ЕСО) (Додатково)– Функція
Енергозбереження
ECO Engine (Двигун ECO) – це виняткова та унікальна функція економії енергії, яка доступна
у 5 різних режимах потужності – Gaming mode (Режим гри), Movie mode (Режим перегляду
відео), Presentation mode (Режим відтворення), Office mode (Офісний режим) та Turbo
Battery mode (Режим турбо-акумулятора), що надають можливість продовжити термін
використання акумулятора під час роботи з ноутбуком.
Декілька разів натисніть сенсор швидкого запуску ECO (без перекладу), щоб переключитися
між 5 різними режимами або повторно вимкнути двигун ECO.
Для того, щоб дізнатися, який саме режим економії енергії активовано на даний момент,
зверніть увагу на піктограму, яка з’являється на екрані при виборі кожного режиму.
Gaming Mode (Режим гри)
Оберіть цей режим при використанні програм відтворення ігрових файлів.
3-3
Початок Експлуатації
Movie Mode (Режим перегляду відео)
Оберіть цей режим при використанні програм відтворення мультимедійних
файлів
Presentation Mode (Режим відтворення)
Оберіть цей режим при використанні програм відтворення презентаційних
файлів.
Office Mode (Офісний режим)
Оберіть цей режим при роботі з офісною документацією.
Turbo Battery Mode (Режим турбо-акумулятора)
Оберіть цей режим для збільшення терміну використання пристрою.
3-4
Початок Експлуатації
ECO Engine (Режим двигуна ЕСО) Відключений
3-5
Початок Експлуатації
Живлення
Адаптер Перемінного Струму
Наполегливо радимо підключити адаптер перемінного струму та вживати перемінний струм
під час першої роботи з портативним комп’ютером. Коли підключено адаптер перемінного
струму, батарея одразу почне заряджатися.
Зверніть увагу, що комплектуючий адаптер перемінного струму схвалений для вашого
портативного комп’ютера. Користування іншою моделлю може пошкодити як комп’ютер, так і
інші підключені до нього пристрої.
3-6
Початок Експлуатації
Підключення до джерела перемінного струму
1. Відкрийте упаковку та знайдіть адаптер перемінного струму і шнур живлення.
2. Приєднайте шнур живлення до роз’єму адаптера перемінного струму.
3. Увімкніть виступаючий кінець постійного струму адаптера до портативного комп’ютера,
а виступаючий кінець шнура живлення до електророзетки.
Відключення перемінного струму
Вимикаючи адаптер перемінного струму, слід:
1. Спершу вимкнути шнур живлення з розетки електромережі.
2. Вимкнути з’єднувач з портативного комп’ютера.
3. Вимкнути шнур живлення та штекер адаптера перемінного струму.
4. Вимикаючи шнур живлення, завжди тримайте його за вилку. Ніколи не тягніть за сам
шнур!
3-7
Початок Експлуатації
Блок Батареї
Портативний комп’ютер оснащений літій-іонним акумулятором високої ємності. Літій-іонний
акумулятор є внутрішнім джерелом живлення портативного комп’ютера.
Пам’ятайте, що акумулятор може бути пошкоджений, якщо користувач спробує самостійно
розібрати його.
Зверніть увагу і на те, що обмежена гарантія акумулятора також може бути скасована, якщо
акумулятор розбиратиме неавторизований технік.
Будь ласка, дотримуйтеся місцевих законів та рекомендацій щодо переробки невживаних
батарей.
Зауважте, що зображення подані лише для загальної інформації.
3-8
Початок Експлуатації
Знімання блоку батареї
Щоб забезпечити достатнє енергопостачання завжди рекомендовано мати запасний
акумулятор. Будь ласка, зв’яжіться з місцевим розповсюджувачем, щоб придбати акумулятор,
сумісний з вашим портативним комп’ютером. Щоб вийняти акумулятор, виконайте наступні
кроки:
1. Переконайтеся, що портативний
комп’ютер вимкнено, і живлення
2
перемінним струмом також
вимкнено.
2. Натисненням переведіть кнопку
«блокувати/розблокувати» в
5
позицію «розблокування».
3
3. Знизу знайдіть кнопку
вивільнення акумулятора.
4. Натисніть та утримуйте кнопку
вивільнення акумулятора в
напрямку вивільнення, як
показано на нижній поверхні.
5. Обережно витягайте
акумулятор з відсіку, після чого
витягніть акумулятор назовні.
4
3-9
Початок Експлуатації
Заміна блоку батареї
Щоб вставити акумулятор, виконайте наступні кроки:
1. Дотримуючись правильної
орієнтації акумулятор, обома
руками зрівняйте його з відсіком
та вставте акумулятор до
відсіку.
2
2. Легенько просуньте і втисніть
акумулятор на правильне місце,
поки акумулятор не буде
1
зафіксований у відсіку.
3
3. Натисненням переведіть кнопку
«блокувати/розблокувати» в
позицію «блокування».
3-10
Початок Експлуатації
Користування Батареєю
Заходи безпеки під час використання батареї
Неправильна заміна або поводження з батареєю може призвести до виникнення пожежі або
вибуху, що в свою чергу може призвести до серйозних поранень.
Š Замінюйте головний блок батареї лише на такий самий або еквівалентний тип.
Š Не розбирайте батареї. Не спричиняйте короткого замикання батареї. Не викидайте їх з
побутовими відходами. Не зберігайте батареї при температурі вище +60° C (+140° F).
Š Ніколи не піддавайте батарею термічному впливу. Тримайте у недоступних для дітей
місцях.
Š Не використовуйте заіржавілі або пошкоджені батареї.
Š Утилізуйте батареї згідно з місцевими правилами. У працівників, відповідальних за
утилізацію твердих відходів, дізнайтеся про переробку або правильне захоронення у
вашому регіоні.
Збереження енергії батареї
Достатня потужність енергопостачання від батареї відіграє вирішальну роль у підтримці
правильної роботи комп’ютера. Якщо не стежити за енергопостачанням від акумулятора,
можна втратити збережені дані та особисті налаштування користувача.
Щоб забезпечити тривалий строк служби акумулятора та запобігти раптовій втраті живлення,
прочитайте поради нижче:
Š Якщо система певний час лишатиметься бездіяльною, переведіть систему в режим
очікування або скоротіть інтервал таймера переводу в режим очікування.
3-11
Початок Експлуатації
Š Вимикайте систему, якщо не будете нею користуватися протягом певного часу.
Š Вимкніть непотрібні налаштування або відключіть бездіяльні периферійні пристрої.
Š Коли є можливість, підключайте адаптер перемінного струму до системи.
Зарядка батареї
Акумулятор можна заряджати, коли він інстальований в портативний комп’ютер. Заряджаючи
батарею, будь ласка, зверніть увагу на такі поради:
Š Якщо у вас нема зарядженого акумулятора, збережіть роботу, закрийте запущені
програми та завершіть роботу системи або
збережіть інформацію на диск.
Š Підключіть зовнішнє джерело перемінного/постійного струму.
Š Ви можете користуватися системою, перевести її в режим очікування або завершити
роботу системи і вимкнути її, не перериваючи процес зарядження.
Š Блок батареї працює на літіонних батареях, які не мають «ефекту запам’ятовування».
Повне розрядження акумулятора не є необхідною умовою для зарядження. Проте
заради продовження тривалості роботи від батареї рекомендуємо раз на місяць
використовувати батарею до її повної розрядки.
Š Якщо портативним комп’ютером протягом тривалого часу не користуються , радимо
вийняти з нього акумулятор. Це може допомогти збільшити тривалість роботи від
батареї.
Š Фактичний час зарядки зумовлений активними задачами на комп’ютері.
3-12
Початок Експлуатації
Основні Операції
Якщо ви вперше працюєте на портативному комп’ютері, будь ласка, прочитайте наступні
інструкції, щоб дотриматися всіх правил безпеки та зручно працювати на комп’ютері.
Безпека та Зручність
Портативний комп’ютер являє собою мобільне робоче місце, на якому ви можете працювати
будь-де. Проте вибір хорошої робочої обстановки важливий для тривалої роботи на
портативному комп’ютері.
Š Необхідне достатнє освітлення робочого місця.
Š Виберіть правильні стіл та стілець та відрегулюйте їхню висоту відповідно вашої
постави під час роботи.
Š Сидячи на стільці, відрегулюйте положення його спинки (якщо є така можливість), щоб
на спинку було зручно спиратися.
Š Ставте ноги на підлогу прямо і природно, щоб коліна та лікті були природно зігнуті
(приблизно під прямим кутом) під час роботи.
Š Природно покладіть руки на стіл, щоб він підтримував зап’ястя.
Š Відрегулюйте
кут/розташування
панелі
рідкокристалічного
екрану,
щоб
мати
оптимальний огляд.
Š Уникайте користування портативним комп’ютером там, де це може викликати
дискомфорт (наприклад, у ліжку).
Š Портативний комп’ютер − це електроприлад. Будь ласка, поводьтеся з ним обережно,
щоб уникнути травмування.
3-13
Початок Експлуатації
4
1. Розташовуйте руки та ноги
найзручнішим для вас чином.
2. Відрегулюйте кут та
1
2
розташування панелі
рідкокристалічного екрану.
3. Відрегулюйте висоту столу.
4. Сидіть рівно і зберігайте
3
1
правильну поставу.
5
5. Відрегулюйте висоту стільця.
Корисні Робочі Звички
Правильні робочі звички важливі для тривалої роботи на комп’ютері. У протилежному випадку,
ви можете відчути дискомфорт або зазнати шкоди здоров’ю. Під час роботи пам’ятайте про
таке:
Š Часто змінюйте позу.
Š Регулярно робіть фізичні вправи та вправи на розтягнення.
Š Пам’ятайте про необхідність час від часу робити перерви .
3-14
Портативний комп’ютер має повністю функціональну клавіатуру. Цю клавіатуру можна
поділити на чотири частини: Машинописні клавіші, Курсорні клавіші, Клавіші цифрового
регістру та Функціональні клавіші.
X
Початок Експлуатації
Ознайомлення з Клавіатурою
Машинописні
клавіші
X
Клавіші цифрового
регістру
X
Показана тут клавіатура
Курсорні клавіші /
може відрізнятися від
Функціональні клавіші
справжньої, залежно від
країни придбання
портативного
комп’ютера.
3-15
Початок Експлуатації
Машинописні клавіші
Крім головної функції клавіатури машинописні клавіші також надають декілька клавіш для
спеціальних цілей: клавіші [Ctrl], [Alt] та [Esc].
Коли ви натискаєте клавіші фіксації регістрів, засвічуються відповідні світлодіоди, що
показують їх статус:
„
Num Lock (Цифровий регістр): Натисніть цю клавішу, щоб вмикати і вимикати додаткову
клавіатуру. Коли активована ця функція, ви можете користуватися цифровими клавішами,
закладеними в машинописні клавіші.
„
Caps Lock (Верхній регістр): Натисніть цю клавішу, щоб вмикати і вимикати верхній
регістр. Коли ця функція активована, букви, які ви набираєте, пишуться у верхньому
регістрі.
„
Scroll Lock (Блокування прокручування): Натисніть цю клавішу, щоб вмикати і вимикати
фіксацію частини тексту. Ця функція визначається окремими програмами і звичайно
використовується під DOS.
Клавіші цифрового регістру
Знайдіть клавіші цифрового регістру на клавіатурі та активуйте функцію Num Lock, щоб
користуватися цими цифровими клавішами для введення чисел та виконання обчислень.
3-16
Початок Експлуатації
Курсорні клавіші
Чотири
курсорні
(зі
стрілками)
клавіші
та
клавіші
[Home],
[PgUp],
[PgDn],
[End]
використовуються, щоб контролювати пересування курсору.
Пересуває курсор ліворуч на
Переводить на попередню
один символ.
сторінку.
Пересуває курсор праворуч на
Переводить на наступну
один символ.
сторінку.
Пересуває курсор вгору на
Переводить на початок рядка
один рядок.
(або документа).
Пересуває курсор вниз на
Переводить у кінець рядка (або
один рядок.
документа).
Клавіші забою, [Ins] та [Del] у правому верхньому кутку призначені для редагування.
Ця клавіша
використовується в
Натисніть цю клавішу, щоб
режимі машинопису для
видалити один символ
перемикання між
праворуч від курсору та
режимами «вставити» та
пересунути текст за ним на
«замінювати на нові
один символ ліворуч.
символи».
3-17
Початок Експлуатації
Натисніть цю клавішу, щоб видалити один символ ліворуч від курсору та
пересунути текст за ним на один символ ліворуч.
3-18
Початок Експлуатації
Функціональні клавіші
„ Клавіші Windows
На клавіатурі ви можете знайти клавішу логотипу Windows (
логотипу задачі (
) та одну клавішу
) на клавіатурі, які можна використовувати для специфічних функцій
Windows, таких, як відкриття стартового меню та запуску меню швидкого доступу. Більш
докладна інформація про ці дві клавіші міститься у посібнику до Windows або допомозі в
режимі онлайн.
„ Клавіша [Fn]
Перемикати режим виведення
Зменшує гучність вбудованих
на дисплей між РК екраном,
+
зовнішнім монітором або
+
динаміків.
обома.
Увімкнути або вимкнути
+
функцію сенсорної панелі.
Збільшує гучність вбудованих
+
динаміків.
Вимкнути функцію аудіо
Знижує яскравість РК екрану.
+
+
комп’ютера.
Перевести комп’ютер у режим
Збільшує яскравість РК екрану.
+
очікування (залежно від системної
+
конфігурації).
3-19
Початок Експлуатації
Ознайомлення з Сенсорною Панеллю
Сенсорна панель, вбудована у портативний комп’ютер, є координатно-вказівним пристроєм,
сумісним зі стандартною мишею. Він надає вам можливість контролю за портативним
комп’ютером, показуючи розташування курсору на екрані та здійснюючи вибір за допомогою
двох кнопок.
1. Зона руху курсору
Чутлива до натиску зона сенсорної
панелі надає можливість дотиком і
рухами пальців контролювати курсор на
екрані.
1
2
2
2. Права/ Ліва кнопки
Працюють, як права та ліва кнопки
миші.
3-20
Початок Експлуатації
Користування сенсорною панеллю
Прочитайте нижче наведені інструкції, щоб навчитися користуватися сенсорною панеллю:
„ Конфігурування сенсорної панелі
Ви можете відрегулювати маніпулятор відповідно до ваших потреб. Наприклад, якщо ви –
лівша, ви захочете поміняти функції цих двох кнопок одна з другою. До того ж, ви можете
змінити розмір, форму, швидкість пересування та інші розширені характеристики курсору
на екрані.
Для зміни конфігурації сенсорної панелі можна користуватися стандартним драйвером
Microsoft або IBM PS/2 в операційній системі Windows. Розділ Mouse Properties
(Властивості Мишки) на Control Panel (Панель Управління) надають можливість
змінити конфігурацію.
„ Розташування та переміщення
Покладіть палець (звичайно вказівний) на сенсорну панель, і прямокутна панель
працюватиме як мініатюрна копія вашого дисплею. Коли ви рухаєте палець по панелі,
курсор на екрані рухатиметься одночасно і в тому ж напрямку. Коли палець доходить до
краю панелі, підійміть палець і покладіть його на сенсорну панель у зручному місці, щоб
продовжити рух.
„ Наведіть та натисніть
Коли ви пересуваєте курсор і розташовуєте його на іконці, пункті меню або команді, яку
бажаєте виконати, достатньо легенько вдарити по сенсорній панелі або натиснути ліву
кнопку, щоб зробити вибір. Ця процедура, яка називається «Вказати і клацнути», лежить в
основі роботи вашого портативного комп’ютера. На відміну від традиційного маніпулятора,
3-21
Початок Експлуатації
такого, як мишка, уся сенсорна панель може функціонувати як ліва кнопка (кожен легкий
удар по сенсорній панелі відповідає натиску на ліву кнопку). Швидкий подвійний удар по
сенсорній панелі - це подвійне натискання лівої кнопки.
„ Перетягнути та відпустити
За допомогою «Перетягти і лишити» можна рухати файли або об’єкти на портативному
комп’ютері. Для цього розташуйте курсор на вибраному об’єкті і злегка двічі вдарте по
сенсорній панелі; після другого удару залишіть палець на сенсорній панелі. Тепер ви
можете перетягти предмет у потрібне місце рухом пальця по сенсорній панелі, після чого
підійміть палець з сенсорної панелі, щоб залишити предмет на місці. Інший спосіб:
натиснути і утримувати ліву кнопку, вибираючи об’єкт, після чого пересунути палець у
бажане місце; нарешті відпустити ліву кнопку, щоб закінчити операцію «Перетягнути та
відпустити».
1. Пересуньте курсор,
2
рухаючи пальцем.
2. Зручно покладіть зап’ястя
на стіл.
1
3-22
Початок Експлуатації
Жорсткий Диск
Портативний комп’ютер оснащений жорстким диском 2,5 дюймів. Жорсткий диск – це
запам’ятовуючий пристрій набагато більших швидкості та обсягу, ніж інші запам’ятовуючі
пристрої, такі, як дискета та компакт-диск. Зазвичай він використовується для встановлення
операційної системи та програми програмного забезпечення.
Щоб уникнути раптової втрати даних у системі, будь ласка, регулярно робіть резервні копії
важливих файлів.
Не вимикайте комп’ютер, коли горить світлодіод жорсткого диску.
Не виймайте і не інсталюйте жорсткий диск, коли комп’ютер увімкнено. Заміну жорсткого
диску
може
здійснювати
обслуговування.
авторизований
розповсюджувач
або
представник
служби
3-23
Початок Експлуатації
Користування Оптичним Запам’ятовуючим Пристроєм
Портативний
комп’ютер
оснащено
оптичним
запам’ятовуючим
пристроєм.
Пристрій,
попередньо інстальований на ваш портативний комп’ютер, залежить від придбаної вами
моделі.
„
Комбінований дисковод DVD: Пристрій надає можливість читати DVD та компакт-диски
та записувати дані у форматі компакт-диску.
„
Super Multi: Працює як багатофункціональний Подвійний DVD дисковод та дисковод DVD
RAM.
„
Blu-ray (додатково): Це оптичний диск великого обсягу, який містить 4,5 години відео
високої чіткості (HD) на односторонньому одношаровому диску обсягом у 25 гігабайт.
Blu-ray підтримує більш високотехнологічні алгоритми кодування (кодеки) H.264 та VC-1,
так само, як і MPEG-2, який використовується для DVD. Також підтримує 1080р – найвищу
чіткість HDTV (телебачення високої чіткості).
3-24
Початок Експлуатації
Як вставити диск
Наступні
процедури
інструкції
описують
експлуатації
основні
оптичного
запам’ятовуючого пристрою.
1.
2
Переконайтеся, що портативний
комп’ютер увімкнено.
3
2.
Натисніть кнопку вивільнення на
панелі, і частково виїде лоток диску.
4
3.
Злегка витягніть лоток, поки він не
висунеться повністю.
1.
Перш ніж закрити
4.
Розмістіть диск на лотку ярликом
лоток, перевірте, що
вгору. Злегка притисніть центр диску,
диск правильно та
щоб утримати його на місці.
надійно розміщений у
лотку.
2.
Не лишайте лоток
дисководу відкритим.
5.
Штовхніть лоток назад у дисковод.
5
3-25
Початок Експлуатації
Вивільнення диску
Виконуйте наведені нижче інструкції, щоб
вивільнити диск, розміщений в оптичному
6
дисководі.
6.
Натисніть кнопку вивільнення на
панелі, і частково виїде лоток диску.
7.
Злегка витягніть лоток, поки він не
висунеться повністю.
8.
8
Тримайте диск за краї та підіймайте
його з лотка.
9.
7
Штовхніть лоток назад у дисковод.
9
3-26
Початок Експлуатації
Підключення Зовнішніх Пристроїв
Порти
Входу/Виходу
на
портативному
комп’ютері
надають
можливість
підключення
периферійних пристроїв. Всі пристрої вказані тут носять характер загальної інформації.
Підключення Периферійних Пристроїв
Підключення пристроїв USB
Портативний комп’ютер надає порти USB для підключення різноманітних пристроїв USB,
таких, як миша, клавіатура, цифровий фотоапарат, веб-камера, принтер, зовнішній оптичний
запам’ятовуючий пристрій тощо. Щоб підключити ці пристрої, у разі необхідності спочатку
інсталюйте драйвери для кожного пристрою, а потім приєднуйте пристрій до портативного
комп’ютера. Портативний комп’ютер здатен автоматично визначати інстальовані пристрої USB.
Якщо пристрій не визначено, будь ласка, активуйте пристрій USB вручну, перейшовши до
Start Menu / Control Panel / Add Hardware, щоб додати новий пристрій.
Показані на довідкових
зображеннях пристрої
можуть відрізнятися від
тих, які має користувач.
3-27
Початок Експлуатації
Підключення
IEEE 1394
пристроїв
стандарту
Порт IEEE 1394 портативного комп’ютера – це
послідовна
шина
нового
забезпечує
високу
швидкість
покоління,
передачі
яка
та
з’єднання до 63 пристроїв, що дозволяє вам
підключити
пристрої
численні
та
побутові
потужні
периферійні
електронні
прилади,
наприклад DV (цифрову відеокамеру).
Стандартний інтерфейс IEEE 1394 підтримує
технологію «вмикай та працюй», так що ви
можете підключати і видаляти пристрої IEEE 1394,
не вимикаючи портативний комп’ютер.
Щоб підключити пристрій IEEE 1394, просто
підключіть пристрій до порту IEEE 1394 на
портативному комп’ютері.
3-28
Початок Експлуатації
Підключення зовнішніх пристроїв показу
Портативний комп’ютер надає порт VGA або HDMI для підключення більшого дисплею з
вищою чіткістю.
HDMI (Підтримка інтерфейсу мультимедія високої чіткості) – це новий стандарт інтерфейсу
для ПК, дисплеїв та побутових електротоварів, який підтримує стандартний, посилений та
підвищеної чіткості, а також багатоканальне цифрове аудіо через єдиний кабель.
3-29
Початок Експлуатації
Порт VGA 15-pin-D-sub надає користувачам можливість підключати зовнішній монітор або
пристрій іншого стандарту, сумісний з VGA (такий, як проектор) для показу зображення на
дисплеї у набагато більшому масштабі.
Щоб підключити зовнішній дисплей, переконайтеся, що і портативний комп’ютер, і зовнішній
дисплей вимкнені з джерела живлення, після чого підключайте дисплей до комп’ютера.
Як тільки дисплей буде підключено до комп’ютера, за замовчанням, живлення портативного
комп’ютера та зовнішнього дисплею увімкнеться. Якщо цього не відбудеться, ви можете
змінити режим дисплею, натиснувши [Fn]+[F2]. Інший спосіб – змінити режим дисплею,
зробивши конфігурацію налаштувань у Display Properties (Властивості Дисплею) в
операційній системі Windows.
3-30
Початок Експлуатації
Підключення зовнішнього пристрою SATA
Сполучувач E-SATA надає можливість підключати зовнішній серійний пристрій АТА. Тепер за
допомогою захищеного кабелю поза портативним комп’ютером користувачі можуть отримати
всі переваги інтерфейсу SATA для пам’яті.
Стандартний інтерфейс підтримує технологію «вмикай та працюй», так що ви можете
підключати і видаляти пристрої E-SATA не вимикаючи портативний комп’ютер.
Щоб підключити пристрій E-SATA, просто підключіть пристрій до сполучувача E-SATA на
портативному комп’ютері.
3-31
Початок Експлуатації
Підключення Пристроїв Зв’язку
Використання LAN (локальної мережі)
Сполучувач портативного комп’ютера RJ-45 надає можливість підключатися до пристроїв LAN
(локальної мережі), таких, як хаб, перемикач та шлюз, щоб встановити мережеве
підключення.
Більш детальні інструкції з підключення до локальної мережі ви можете отримати від
адміністраторів інформаційної системи або системного адміністратора.
3-32
Початок Експлуатації
Користування модемом або комбо-модемом
Вбудований модем факсу/даних зі швидкістю передачі даних 56 кілобіт/секунду або
комбо-модем
(із
вбудованою
функцією
Bluetooth)
надає
можливість
користуватися
телефонною лінією для телефонних дзвінків або підключатися до Інтернет через телефонну
лінію.
Більш детальні інструкції або детальний опис кроків підключення до Інтернет через модем ви
можете отримати від системних адміністраторів або Інтернет-провайдера.
Щоб уникнути виникнення пожежі, використовуйте лише шнур телекомунікаційної лінії No. 26
AWG або вище.
Наполегливо радимо інсталювати драйвер модему, який включено у диск Програмного
забезпечення портативного комп’ютера, щоб користуватися всіма особливими функціями
модему.
3-33
Початок Експлуатації
Інсталяція Експрес-Карти
Цей комп’ютер має слот для експрес-карти ПК. Інтерфейс експрес-карти компактніший та
швидший за інтерфейс РС-карти. Технологія експрес-карти застосовує масштабовані
широкодіапазонні серійні інтерфейси PCI Express та USB 2,0.
Нижче наведені інструкції розповідають про основи встановлення експрес-карти, включаючи її
встановлення та виймання. Більш детальна інформація міститься у
інструкції до
експрес-карти ПК.
Як Вийняти Експрес-Карту
1. Знайдіть отвір експрес-карти на портативному комп’ютері. В отвір може бути вставлений
муляж картки. Виймайте експрес-карту та муляж карти однаково, як вказано нижче:
2. Спочатку натисніть на карту, щоб вона випросталася.
3. Витягніть карту з отвору.
4. Вийміть все з отвору.
Інсталяція Експрес-Карти
5. Вставте карту в отвір (звичайно ярликом карти вгору).
6. Проштовхніть карту в отвір так, щоб вона в ньому надійно закріпилася.
3-34
Початок Експлуатації
Як Вийняти Експрес-Карту
1
2
3
2
3
4
Інсталяція Експрес-Карти
4
5
5
6
3-35
Початок Експлуатації
Безпечне Відключення Апаратних Засобів
Коли будь-який периферійний пристрій підключений до портативного комп’ютера, на панелі
задач з’являється піктограма Safely Remove Hardware (Безпечно відключити апаратний засіб).
Двічі клацніть по цій піктограмі, щоб викликати діалогове вікно Safely Remove Hardware
(Безпечно відключити апаратний засіб). Тут ви можете бачити всі підключені периферійні
пристрої. Якщо ви бажаєте відключити будь-які пристрої, пересуньте курсор на пристрій та
клацніть по Stop (Стоп). Діаграма нижче має характер загальної інформації.
Safely Remove Hardware
Select the device you want to unplug or eject, and then click Stop.
When Windows notifies you that it is safe to do so unplug the
device from your computer.
Hardware Devices:
USB Mass Storage Device
1
Stop a Hardware device
Confirm devices to be stopped. Choose OK To continue.
Windows will attempt to stop the following devices. After the
devices are stopped they may be removed safely.
2
Properties
Stop
USB Mass Storage Device
3
Close
OK
4
Cancel
Глава 4
Налаштування BIOS-у
4-2
Налаштування
BIOS-у
Про Налаштування BIOS-у
Коли Використовувати Налаштування BIOS-у?
Запуск налаштування BIOS-у може знадобитися тоді, коли:
Š
Під час завантаження системи з’являється повідомлення про помилку і вимога
запустити SETUP (Налаштування).
Š
Ви бажаєте змінити налаштування за замовчуванням на налаштовані властивості.
Š
Ви бажаєте перезавантажити налаштування BIOS-у за замовчуванням.
Як Запустити Налаштування BIOS-у?
Щоб запустити утиліту налаштування BIOS-у, увімкніть портативний комп’ютер і натисніть
клавішу [Del] під час процедури POST.
Якщо повідомлення зникне раніше, ніж ви відреагуєте на нього, і ви все одно бажаєте увійти
до налаштувань, перестартуйте систему, вимкнувши та знову увімкнувши її, або одночасно
натисніть клавіші [Ctrl]+[Alt]+[Delete], щоб перестартувати комп’ютер.
Зауважте, що зображення екранів та налаштування, подані у цій главі, носять характер
загальної інформації. Фактичні зображення та опції вашого портативного комп’ютера можуть
відрізнятися через поновлення BIOS-у.
4-3
Налаштування
BIOS-у
Клавіші Керування
В сервісній програмі налаштування BIOS-у курсором можна управляти тільки з клавіатури.
Натисніть клавішу лівої стрілки,
Натисніть стрілку праворуч, щоб
щоб вибрати один заголовок
вибрати один пункт під
меню.
заголовком меню.
Натисніть стрілку вгору, щоб
вибрати один заголовок меню.
Натисніть клавішу стрілку вниз,
щоб вибрати один пункт під
заголовком меню.
Збільшити задане значення або внести зміни.
+
Зменшити задане значення або внести зміни.
1) Відкрити обраний пункт, щоб змінити опції налаштування.
2)
Там, де це можливо, викликає підменю.
В окремих пунктах натисніть цю клавішу, щоб змінити поле налаштування.
Викликає екран-підказку з інформацією про клавіші керування.
1) Виводить з сервісної програми налаштування BIOS-у.
2)
Повертає до попереднього екрану у підменю.
4-4
Налаштування
BIOS-у
Меню Налаштування BIOS-у
Коли ви увійдете в утиліту налаштування BIOS-у, на екрані з’явиться головне меню. Виберіть
ярлики, щоб увійти до інших меню.
Main Menu (Головне Меню)
Показує загальну інформацію про систему: версія BIOS-у, характеристики
центрального процесора, обсяг пам’яті та налаштування часу і дати
системи.
Advanced Menu (Високотехнологічне Меню)
Налаштовує додаткові параметри, такі як енергоспоживання, USB/ PCI
пристрої портативного комп’ютера для кращого функціонування.
Security Menu (Меню Безпеки)
Встановіть або очистіть налаштування пароля керівника або користувача.
Boot Menu (Меню Завантаження)
Встановіть тип і послідовність завантаження.
Exit Menu (Вийти з Меню)
Зберегти або відмінити зміни перш ніж вийти з меню налаштування
BIOS-у.
4-5
Налаштування
BIOS-у
Main Menu (Головне Меню)
Š
System Date (Дата системи)
Дана функція надає можливість встановити дату системи. Формат
дати: [day:month:date:year].
Day (День)
День тижня, від понеділка до неділі, який
визначається BIOS-ом («лише для читання»).
Š
Month (Місяць)
Місяць від 01 (січень) до 12 (грудень).
Date (Дата)
Дата від 01 до 31.
Year (Рік)
Користувачі можуть змінювати рік.
System Time (Час системи)
Дана функція надає можливість встановити час системи. Годинник
системи працюватиме незалежно від того, чи перейде ПК в режим
очікування, чи буде вимкнений. Формат часу [hour:minute:second].
Š
Serial_ATA / eSATA
Показує типи пристроїв IDE, встановлених на портативний комп’ютер.
Натисніть [Enter] (Введення), щоб викликати вікно з докладною
інформацією про пристрій, включаючи назву пристрою, продавця,
режими
логічної
адресації
введення-виведення та більше.
блоків,
програмованого
4-6
Налаштування
BIOS-у
Š
System Information (Системна інформація)
Надає інформацію про апаратне забезпечення, процесор і системну
пам'ять.
4-7
Налаштування
BIOS-у
Advanced Menu (Високотехнологічне Меню)
Š
PowerNow (Технологія PowerNow)
Надає можливість вмикати та вимикати технологію PowerNow. Коли
встановлений режим Enabled (Активовано), система завжди працює в
режимі енергозбереження. Якщо ви бажаєте оптимізувати процесор,
встановіть дану позицію в режим Disabled (Вимкнено), і таким чином
швидкість процесора змінюватиметься залежно від використання
операційної системи та прикладних програм. Налаштування за
замовчанням – це Enabled (Активовано).
Š
PCI Latency Timer (Таймер часу очікування для шини PCI)
Цей пункт контролює, як довго кожен пристрій РСІ може утримувати
шину, перш ніж інша стане на її місце. Встановлений на вищі значення,
кожен пристрій РСІ може виконувати передачу даних протягом
довшого часу, таким чином вдосконаливши дійсну ширину діапазону.
Для кращого функціонування РСІ слід встановити пункт на вищі
значення. Опції налаштування: 32, 64, 96, 128, 160, 192, 224 та 248.
Š
Legacy USB Support (Підтримка попередньої версії USB)
Вибір
Enabled
(Увімкнено)
надає
користувачам
можливість
використовувати пристрої USB, такі, як миша, клавіатура, портативний
диск у системі DOS; або надає можливість завантажити систему з
пристрою USB. Опції налаштування: Enabled (Увімкнено) та Disabled
(Вимкнено).
4-8
Налаштування
BIOS-у
Security Menu (Меню Безпеки)
Š
Change Supervisor Password (Змінити пароль керівника)
Коли вибрана цей об’єкт, з’являється вікно повідомлення або
наведений нижче екран:
Enter New Password
Наберіть пароль, що складається максимум з 8 цифр, і натисніть
[Enter]. Набраний пароль замінить всі попередні паролі з пам’яті
CMOS. Ви також можете натиснути клавішу [ESC], щоб відмовитись
від налаштування нового пароля.
Коли встановлено пароль керівника, в меню додаються нові пункти:
Change User Password (Змінити пароль користувача) та Password
Check (Перевірка паролю).
Виберіть Change User Password (Змінити пароль користувача),
щоб надати або відмовитись від налаштування пароля так само, як і
для Change Supervisor Password (Змінити пароль керівника).
Зверніть увагу на те, що поле Supervisor Password (Пароль
керівника) надає
користувачеві
можливість
увійти
та
змінити
налаштування сервісної програми налаштування BIOS-у, тоді як поле
User Password (Пароль користувача) лише надає користувачеві
4-9
Налаштування
BIOS-у
можливість увійти до сервісної програми налаштування BIOS-у, проте
не дає права вносити зміни.
Пункт Password Check (Перевірка паролю) використовується для
визначення типу паролю, що застосовується для захисту BIOS-у.
Налаштування описані нижче:
Setup
(Налаштування)
Необхідний пароль тільки коли користувачі
намагаються отримати доступ до сервісної
програми налаштування BIOS-у.
Необхідний пароль завжди, коли запускається
Always (Завжди)
портативний комп’ютер, або коли користувачі
намагаються отримати доступ до сервісної
програми налаштування BIOS-у.
Щоб очистити встановлений пароль керівника/ пароль користувача,
просто натисніть [Enter] під полем Change Supervisor Password/
Change User Password (Змінити пароль керівника/ користувача),
коли вам пропонують ввести новий пароль. Зверніть увагу, що коли
пароль керівника очищений, пароль користувача також буде очищено.
З’явиться вікно повідомлення, підтверджуючи, що пароль було
відключено. Коли пароль відключено, система завантажиться, і ви
зможете увійти до Налаштувань без жодного паролю.
4-10
Налаштування
BIOS-у
Boot Menu (Меню Завантаження)
Š
Boot Settings Configuration (Конфігурація налаштувань
завантаження)
Здійсніть конфігурацію налаштувань під час завантаження системи.
Š
Boot Device Priority (Приорітет пристроїв завантаження)
Цей пункт показує послідовність пристроїв завантаження, де BIOS
намагається завантажити операційну систему диску.
4-11
Налаштування
BIOS-у
Exit Menu (Вийти з Меню)
Š
Exit & Save Changes (Вийти та зберегти зміни)
Зберегти внесені зміни та вийти з сервісної програми.
Š
Exit & Discard Changes (Вийти та скасувати зміни)
Вийти з сервісної програми без збереження внесених змін.
Š
Discard Changes (Скасувати зміни)
Відмовитись від змін та завантажити попередню конфігурацію перед
запуском сервісної програми.
Š
Load Setup Defaults (Завантажити налаштування за
замовчуванням)
Виберіть цей пункт, щоб завантажити налаштування за замовчанням.
Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement