MSI Aegis RS 10th (GeForce 30 Series) DESKTOP Návod na obsluhu

MSI Aegis RS 10th (GeForce 30 Series) DESKTOP Návod na obsluhu | Manualzz
1
Předmluva
Notebook
Uživatelská příručka
Předmluva
Obsah
Kapitola 1: Předmluva
Obsah .............................................................................. 1-2
Předpisy a prohlášení .................................................... 1-4
Prohlášení FCC o rádiovém rušení třídy B ................. 1-4
Podmínky FCC ............................................................ 1-4
Prohlášení o shodě CE ............................................... 1-4
Předpisy týkající se baterií .......................................... 1-5
Prohlášení WEEE ....................................................... 1-5
Bezpečnostní pokyny .................................................... 1-6
Ochranné známky .......................................................... 1-8
Historie revizí .................................................................. 1-8
KAPITOLA 2: Úvod
Mapa příručky ................................................................. 2-2
Vybalení........................................................................... 2-2
Popis produktu ............................................................... 2-3
Pohled shora po otevření ............................................ 2-3
Pohled zepředu ........................................................... 2-8
Pohled zprava ........................................................... 2-10
Pohled zleva .............................................................. 2-11
Pohled zezadu........................................................... 2-13
Pohled zdola ............................................................. 2-14
Technické údaje ........................................................... 2-15
KAPITOLA 3: Začínáme
Začínáme používat notebook ........................................ 3-2
Řízení spotřeby............................................................... 3-3
Střídavého napájení .................................................... 3-3
Energie baterie ............................................................ 3-3
Řízení spotřeby v operačním systému Windows ........ 3-7
Tipy pro řízení spotřeby............................................... 3-9
1-2
Základní operace .......................................................... 3-10
Tipy pro bezpečnost a pohodlí .................................. 3-10
Seznámení s klávesnici ............................................. 3-12
Aktivace bezdrátového připojení ............................... 3-16
Seznámení s dotykovou plochou .............................. 3-17
O pevném disku ........................................................ 3-19
Používání optického paměťového zařízení ............... 3-19
Připojení externích zařízení ......................................... 3-21
Periferní zařízení ....................................................... 3-21
Komunikační zařízení ................................................ 3-22
Výměna a inovace součástí ........................................ 3-23
1-3
Předmluva
 Předpisy a prohlášení
Prohlášení FCC o rádiovém rušení třídy B
Toto zařízení bylo testováno a splňuje limity pro digitální zařízení třídy B podle předpisů FCC,
část 15.
Tato omezení mají poskytnout rozumnou ochranu před škodlivým rušením pro
instalace v obytných prostorách.
Zařízení vytváří, používá a vyzařuje elektromagnetické
záření na rádiových frekvencích a při zanedbání pokynů pro instalaci a používání může
způsobit nežádoucí rušení rozhlasového a televizního vysílání.
že v konkrétní instalaci nedojde k rušení.
Ale neexistuje žádná záruka,
Pokud skutečně dochází k rušení rozhlasového či
televizního příjmu, jehož vznik lze jednoznačně určit vypínáním a zapínáním přístroje,
doporučujeme uživateli, aby se pokusil rušení omezit některým z následujících opatření:

Změňte polohu nebo orientaci příjmové antény.

Umístěte zařízení dále od přijímače.

Připojte zařízení do jiného zásuvkového okruhu, než ke kterému je připojen přijímač.

Obraťte se na prodejce nebo rádiového/TV technika se žádostí o asistenci.
POZNÁMKA
 V případě jakýchkoli změn nebo úprav tohoto zařízení, které nebyly výslovně
schváleny stranou odpovědnou za shodu, hrozí uživateli ztráta oprávnění k
provozování zařízení.
 Aby byly dodrženy limity vyzařování, musejí být používány stíněné kabely rozhraní a
napájecí kabel (pokud jsou součástí zapojení).
Podmínky FCC
Toto zařízení splňuje podmínky části 15 směrnic FCC.
Provoz vyžaduje splnění následujících
dvou podmínek:

Zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení.

Zařízení musí akceptovat jakékoli rušivé signály včetně poruch, které mohou mít za
následek neočekávanou funkci.
Prohlášení o shodě CE
Toto zařízení splňuje základní požadavky a další příslušná ustanovení evropské
směrnice.
1-4
Předpisy týkající se baterií
Evropská unie:
Je zakázáno vyhazovat baterie, bateriové články a akumulátory do
netříděného domácího dopadu.
Postupujte podle místních zákonů a
k jejich vrácení, recyklaci či likvidaci využijte veřejného sběrného
systému.
Tchaj-wan:
Pro zajištění lepší ochrany životního prostředí musí být zajištěn
samostatný sběr použitých baterií k likvidaci nebo recyklaci.
Kalifornie, USA: Knoflíkový článek může obsahovat perchlorát a při recyklaci či likvidaci
v Kalifornii vyžaduje speciální zpracování.
Další informace najdete na webové stránce:
http://www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate/
Bezpečnostní zásady používání lithiové baterie
Nebezpečí výbuchu při chybné výměně baterie.
typ doporučený výrobcem zařízení.
Vyměňte pouze za stejný nebo odpovídající
Použité baterie zlikvidujte podle pokynů výrobce.
Prohlášení WEEE
Podle směrnice Evropské unie ("EU") o likvidaci elektrických a elektronických
výrobků 2002/96/EC platné od 13. srpna 2005 je zakázáno likvidovat "elektrické
a elektronické výrobky" v běžném komunálním odpadu a výrobci elektronických
výrobků, na které se tato směrnice vztahuje, budou povinni odebírat takové
výrobky zpět po skončení jejich životnosti.
1-5
Předmluva
 Bezpečnostní pokyny
Přečtěte si pečlivě a důkladně tyto bezpečnostní pokyny.
Dodržujte
veškerá upozornění a varování na zařízení nebo v uživatelské příručce.
Chraňte zařízení před vlhkostí a vysokou teplotou.
Před zapojením umístěte toto zařízení na vhodný povrch.
Otvory v plášti slouží k větrání a zabraňují přehřátí zařízení. Tyto
otvory nezakrývejte.
 Neponechávejte zařízení v nevhodném prostředí o teplotě vyšší
než 60OC (140OF) nebo nižší než 0OC (32OF), neboť by mohlo dojít
k poškození zařízení.
 Zařízení provozujte při okolní teplotě maximálně do 35OC (95OF).
 Před připojením zařízení k elektrické zásuvce zkontrolujte, zda se
napětí nachází v bezpečném rozsahu a zda bylo správně
nastaveno na hodnotu 100 – 240 V.
 Před instalací rozšiřovací karty nebo modulu do zařízení vždy
odpojte kabel střídavého napájení.
 Nebude-li zařízení určitou dobu používáno, vždy odpojte kabel
střídavého napájení, vyjměte baterii nebo vypněte elektrickou
zásuvku, aby se nespotřebovávala žádná elektrická energie.
Nikdy nelijte žádnou tekutinu do otvorů – mohlo by dojít k poškození
zařízení nebo k úrazu elektrickým proudem.
Umístěte napájecí kabel tak, aby se po něm nešlapalo. Na napájecí
kabel nic nepokládejte.
1-6
Vždy udržujte objekty se silným magnetickým nebo elektrickým polem
mimo zařízení.
Při instalaci koaxiálního kabelu k TV tuneru musí být kovové stínění
řádně připojeno k ochrannému uzemňovacímu systému budovy.
Kabelová přípojka musí být uzemněná (ukostřená) v souladu s částí
ANSI/NFPA 70 směrnice NEC (National Electrical Code), konkrétně s
Oddílem 820.93, Uzemnění vnějšího vodivého stínění koaxiálního
kabelu musí obsahovat připojení stínění koaxiálního kabelu k uzemnění
na vstupu do budovy.
 Aby se zabránilo výbuchu způsobeném nesprávnou výměnou
baterie, používejte pouze stejný nebo ekvivalentní typ baterie
doporučený výrobcem.
 Vždy uchovávejte baterii na bezpečném místě.
Dojde-li k některé z následujících situací, nechte zařízení zkontrolovat
servisním pracovníkem:
 Je poškozen napájecí kabel nebo zástrčka.
 Do zařízení vnikla tekutina.
 Zařízení bylo vystaveno vlhkosti.
 Zařízení nefunguje správně nebo podle uživatelské příručky.
 Zařízení bylo vystaveno pádu a poškodilo se.
 Zařízení nese zřetelné známky poškození.
Ekologické vlastnosti produktu
 Snížená spotřeba energie během používání a v pohotovostním režimu.
 Omezené použití látek škodlivých pro životní prostředí a pro zdraví.
 Snadná demontáž a recyklace.
 Omezené použití přírodních zdrojů prostřednictvím podpory
recyklace.
 Rozšířená životnost produktu prostřednictvím snadných inovacích.
 Omezené vytváření pevného odpadu prostřednictvím sběru
použitých produktů.
Ekologická pravidla
 Tento produkt je zkonstruován tak, aby umožňoval opakované
používání součástí a recyklaci a nesmí být vhazován do odpadu
 Uživatelé musí kontaktovat místní autorizovanou sběrnu odpadu, která
zajistí recyklaci a likvidaci jejich produktů s ukončenou životností.
1-7
Předmluva
 Upozornění k optické jednotce
UPOZORNĚNÍ: Toto zařízení obsahuje laserový systém a je klasifikováno jako „LASEROVÉ
ZAŘÍZENÍ 1. TŘÍDY.“ Aby bylo zajištěno správné používání tohoto modelu, pečlivě si přečtěte
tuto uživatelskou příručku a uschovejte ji pro budoucí použití.
V případě jakéhokoli problému
s tímto modelem se obraťte na nejbližší „AUTORIZOVANÉ servisní středisko“.
Nepokoušejte
se demontovat plášť tohoto zařízení, aby nedošlo k přímému kontaktu s laserovým paprskem.
 Ochranné známky

Všechny ochranné známky jsou majetkem příslušných vlastníků.

SRS Premium Sound, SRS a symbol jsou registrované ochranné známky společnosti SRS
Labs, Inc.

THX a THX TruStudio Pro jsou ochranné známky společnosti THX Ltd., které mohou být
v některých právních řádech registrované.

Všechna práva vyhrazena.
®
Sound Blaster je registrovaná ochranná známka společnosti Creative Technology Ltd.
 Historie revizí
1-8
Verze
Historie revizí
Datum
1.0
První vydání
03, 2014
2
Úvod
Úvod
Blahopřejeme uživateli tohoto notebooku s dokonalým designem. Používání tohoto zcela
nového vynikajícího notebooku vám přinese radostný a profesionální zážitek. S hrdostí můžeme
informovat naše zákazníky, že tento notebook prošel důkladným testováním a jeho kvalita se
opírá o naši reputaci v souvislosti s nepřekonatelnou spolehlivostí a spokojeností zákazníků.
 Mapa příručky
Tato uživatelská příručka obsahuje pokyny a ilustrace k používání tohoto notebooku. Před
používáním tohoto notebooku doporučujeme, abyste si tuto uživatelskou příručku pečlivě
přečetli.
Kapitola 1, Předmluva, seznamuje uživatele se základními bezpečnostními informacemi a
zásadami týkající se tohoto notebooku. Před prvním použitím tohoto notebooku doporučujeme,
abyste si přečetli tyto informace nebo zásady.
Kapitola 2, Úvod, obsahuje popis veškerého příslušenství tohoto notebooku.
Po otevření krabice doporučujeme zkontrolovat, zda obsahuje veškeré příslušenství. Pokud je
některá položka příslušenství poškozena nebo chybí, obraťte se na prodejce tohoto notebooku.
Tato kapitola také obsahuje technické údaje tohoto notebooku a popisy tlačítek funkcí, rychlých
spouštěcích tlačítek, konektorů, světelných indikátorů a externích součástí tohoto notebooku.
Kapitola 3, Začínáme, obsahuje základní pokyny pro používání klávesnice, dotykové plochy,
pevného disku a optické úložné jednotky. Kromě toho jsou rovněž k dispozici pokyny pro
vložení a vyjmutí baterie a pokyny pro připojení různých externích zařízení, komunikačních
zařízení atd., které pomohou uživateli dobře se seznámit s tímto notebookem.
 Vybalení
Nejdříve rozbalte krabici a pečlivě zkontrolujte veškeré položky. Pokud je některá položka
poškozena nebo chybí, obraťte se ihned na prodejce. Rovněž uschovejte krabici a obalový
materiál pro případ, že by bylo třeba v budoucnosti zařízení převážet. Krabice musí obsahovat
následující položky:
 Notebook
 Stručná příručka
 Velkokapacitní baterie Li-ion
 Adaptér střídavého/stejnosměrného napájení a kabel střídavého napájení
 Brašna pro přenášení (volitelně)
 Disk s ucelenou nabídkou ovladačů obsahující plnou verzi uživatelské příručky, ovladače,
volitelnou funkci obnovení atd.
2-2
 Popis produktu
V této části jsou popsány základní části notebooku. V této části se lépe seznámíte se vzhledem
tohoto notebooku před používáním. Upozorňujeme, že notebook zobrazený v této části se
může lišit od skutečného zakoupeného notebooku.
Pohled shora po otevření
Při pohledu shora po otevření a podle popisu níže se můžete seznámit s hlavní provozní částí
notebooku.
Uvedené obrázky jsou pouze orientační.
2-3
Úvod
1.
Webová kamera
Integrovanou webovou kameru lze použít k fotografování, nahrávání videa nebo pro

videokonference a s libovolnými interaktivními aplikacemi.
Indikátor LED webové kamery vedle webové kamery svítí oranžově, když je

aktivována funkce webové kamery; po vypnutí této funkce indikátor LED zhasne.
2.
Vnitřní mikrofon
Toto je integrovaný mikrofon, jehož funkce je totožná s běžným mikrofonem.
3.
Rychlá spouštěcí tlačítka
Stisknutím rychlých spouštěcích tlačítek aktivujete konkrétní aplikace nebo nástroje.
Následující rychlá spouštěcí tlačítka budou funkční pouze v operačním systému s
nainstalovanou aplikací SCM. Najděte aplikaci SCM na univerzálním disku, který je dodán
s balením pro snadné a pohodlné používání. Důrazně doporučujeme nainstalovat aplikaci
SCM.

Tímto tlačítkem aktivujete funkci přehrávače médií, která
vylepšuje kvalitu přehrávání ze zobrazovacího zařízení a
zvukového systému.
Přehrávač médií

Cooler Boost
(Posílení
chlazení)

Spínač
klávesnice s
podsvícením
LED
Toto tlačítko slouží ke zvyšování rychlosti ventilátoru ke
zchlazení celkové teploty notebooku.
Tato klávesnice je vybavena LED diodami, které se
nacházejí pod klávesnicí.

Toto tlačítko slouží k povolení nebo zákazu aplikace KLM
(Správce klávesnice LED).
(volitelně)

Tento notebook může mít předinstalovanou unikátní
aplikaci správce klávesnice SSE (Steel Series Engine).
Díky této aplikaci mají uživatelé k dispozici čtyři různé
kombinace klávesových zkratek, které jsou samostatně
Přepínač vrstev
klávesnice SSE
(volitelně)
definovány pro 4 specifické příležitosti.

Opakovaným stisknutím tohoto tlačítka můžete přepínat
mezi klávesnicí 1 (vrstva 1), klávesnicí 2 (vrstva 2),
klávesnicí 3 (vrstva 3) a klávesnicí 4 (vrstva 4).
2-4

Podržte stisknutou klávesu Fn a potom opakovaným
stisknutím klávesy F10 zapněte nebo vypněte režim
Letadlo.

S ohledem na bezpečnost letového provozu doporučujeme
na palubě letadla vždy vypínat Režim letadlo.

Stav zařízení zkontrolujete podle ikony přepnutí režimu
Letadlo zobrazené na ploše pod nabídkou [Start /
Režim Letadlo
Nastavení / Změnit nastavení PC / Bezdrátové / Režim
letadlo].

Funkci WLAN nebo Bluetooth povolíte podle pokynů
uvedených v části „Aktivace bezdrátového
připojení“ v kapitole 3.

Tímto tlačítkem lze displej rychle vypnout, a šetřit tak
spotřebu energie.
Vypnout displej


Stisknutím této klávesy na klávesnici zapnete displej.
Stisknutím tohoto tlačítka aktivujete nástroj pro hraní her
poskytující uživatelům bezkonkurenční a účinné řešení pro
hraní her.

Panel G
(Volitelně)
Toto tlačítko můžete použít pro vyvolání nabídky Správce
řízení systému, který slučuje často používaná nastavení a
poskytuje uživatelům účinný způsob, jak spravovat různé
funkce.
4.
Stavový indikátor LED

Caps Lock: Tento indikátor svítí oranžově, když je zapnutá
funkce Caps Lock.

Num Lock: Tento indikátor svítí oranžově, když je zapnutá
funkce Num Lock.
5.
Stereofonní reproduktory
Umožňují dosáhnout vysoce kvalitní zvuk se stereofonním systémem a podporovanou
funkcí Hi-Fi.
2-5
Úvod
6.
Vypínač/ Indikátor napájení / Indikátor režimu GPU
Tlačítko napájení

Stisknutím vypínače ZAPNETE a VYPNETE napájení
notebooku.

Stisknutím vypínače probudíte notebook z režimu spánku.
Indikátor napájení / Indikátor režimu GPU

Svítí bíle, pokud je notebook zapnutý a zvolen režim UMA
GPU.
7.

Svítí oranžově, pokud je zvolen diskrétní režim GPU.

Tento indikátor nesvítí, když je notebook vypnutý.
Dotyková plocha
Toto je polohovací zařízení notebooku.
8.
Přepínač dotykové plochy
Stisknutím tohoto tlačítka aktivujete nebo deaktivujete funkci dotykové plochy Když je
funkce dotykové plochy deaktivována, indikátor dotykové plochy svítí (je-li k dispozici).
9.
Klávesnice
Integrovaná klávesnice poskytuje všechny funkce velké klávesnice.
Rychlá spouštěcí [Fn] tlačítka
Tlačítka [Fn] na klávesnici slouží k aktivaci konkrétních aplikací nebo nástrojů.
Pomocí těchto rychlých spouštěcích tlačítek mohou uživatelé efektivněji pracovat.

V tomto notebooku může být předem nainstalován nástroj
pro hraní her - Dragon Gaming Center (Herní centrum
Drak), který poskytuje uživatelům bezkonkurenční a účinné
řešení při hraní.

U předem nainstalovaného nástroje Dragon Gaming
Center (Herní centrum Drak) použijte obě klávesy Fn a F4
k vyvolání značky [Okamžitá hra: Nastavení klávesy hraní],
+
chcete-li definovat tlačítko rychlého spuštění konkrétní
Dragon Gaming
Center (Herní
centrum Drak)
nebo
Vlastní
(volitelně)
aplikace.
Po provedení nastavení použijte klávesy Fn a
F4 pro spuštění jmenované aplikace.
Pokud uživatelé
ponechají toto tlačítko nenadefinované, opětovným
použitím kláves Fn a F4 vyvoláte značku [Okamžitá hra:
Nastavení klávesy hraní]

Nicméně, pokud nástroj Dragon Gaming Center (Herní
centrum Drak) není nainstalován nebo byl odebrán,
použijte obě klávesy Fn a F4 pro spuštění aplikace
definované uživatelem.
2-6
+

Stiskněte a podržte tlačítko Fn a potom opakovaným
stisknutím tlačítka F5 přepínejte mezi různými režimy řízení
ECO Engine
(Mikrojádro
ECO)
(řízení spotřeby)
spotřeby, které nabízí funkce ECO Engine (Mikrojádro
ECO), nebo tuto funkci deaktivujte.

Stiskněte a podržte tlačítko Fn a potom stisknutím tlačítka
F6 zapněte funkci Webové kamery. Dalším stisknutím
+
funkci vypněte.
Webová kamera

Podržte stisknutou klávesu Fn a potom opakovaným
stisknutím klávesy F10 zapněte nebo vypněte režim
Letadlo.

S ohledem na bezpečnost letového provozu doporučujeme
na palubě letadla vždy vypínat Režim letadlo.
+

Stav zařízení zkontrolujete podle ikony přepnutí režimu
Letadlo zobrazené na ploše pod nabídkou [Start /
Režim Letadlo
Nastavení / Změnit nastavení PC / Bezdrátové / Režim
letadlo].

Funkci WLAN nebo Bluetooth povolíte podle pokynů
uvedených v části „Aktivace bezdrátového
připojení“ v kapitole 3.
Obecné funkční [Fn] klávesy

Slouží ke zvýšení jasu LED diod klávesnice.

Slouží ke snížení jasu LED diod klávesnice.
+
+
2-7
Úvod
Pohled zepředu
1. Stavový indikátor LED
Bluetooth (volitelně)

Indikátor LED rozhraní Bluetooth svítí oranžově, když je
aktivována funkce Bluetooth.
Bluetooth

Po deaktivaci funkce indikátor LED zhasne.
Bezdrátová místní síť LAN (WiFi)

Tento indikátor LED svítí oranžově, když je aktivována funkce
Wireless LAN (WiFi) (Bezdrátová místní síť LAN (WiFi)).
WLAN (WiFi)


Po deaktivaci funkce indikátor LED zhasne.
Poznámka: Výše uvedené funkce mohou být volitelně podporovány v závislosti
na zakoupeném uživatelském modelu.

Varování: S ohledem na bezpečnost letového provozu musí být na palubě
letadla LED indikátory funkcí WLAN a Bluetooth zhasnuté.

Funkci WLAN nebo Bluetooth v operačním systému Windows 8.x povolíte nebo
zakážete dle pokynů uvedených v části Aktivace bezdrátového připojení v
kapitole 3.

V případě potřeby vám další informace o bezdrátovém připojení poskytne místní
prodejce.
2-8
Aktivita pevného disku/optické jednotky
Bliká oranžově, když systém přistupuje k pevnému disku nebo k
optické jednotce.
Režim spánku

Bliká modře, když se systém nachází ve stavu spánku.

Tento indikátor nesvítí, když je počítač vypnutý.
Stav baterie

Svítí oranžově při nabíjení baterie.

Tento indikátor bliká oranžově, dojde-li k selhání baterie a je
nutné ji vyměnit za novou.

Požádejte nejbližšího prodejce o radu ohledně zakoupení
ekvivalentního typu baterie doporučeného výrobcem.

Indikátor baterie zhasne po úplném nabití nebo po odpojení
adaptéru střídavého/stejnosměrného napájení.
2-9
Úvod
Pohled zprava
1.
Porty USB 2.0
Port USB 2.0 umožňuje připojit periferní zařízení s rozhraním USB, například myš,
klávesnici, modem, mobilní pevný disk, tiskárnu a další.
2.
Optická jednotka
Tento notebook je vybaven optickým paměťovým zařízením. Aktuální zařízení
předinstalované v notebooku závisí na zakoupeném modelu.
2-10
Pohled zleva
1.
Ventilátor
Ventilátor je určen k chlazení systému. NEBLOKUJTE vzduchovou cirkulaci ventilátoru.
2.
Čtečka karet
Integrovaná čtečka karet podporuje různé typy paměťových karet, například karty MMC
(Multi-Media Card), XD (eXtreme Digital), SD (Secure Digital), SDHC (SD High Capacity),
SDXC (SD eXtended Capacity), MS (Memory Stick) nebo MS Pro (Memory Stick Pro), a to
v závislosti na zakoupeném modelu. Další přesnější informace vám poskytne nejbližší
prodejce. Upozorňujeme vás, že podporované paměťové karty se mohou měnit bez
předchozího upozornění.
3.
Konektory zvukového portu
Umožňují dosáhnout vysoce kvalitní zvuk se stereofonním systémem a podporovanou
funkcí Hi-Fi.
Výstup pro připojení sluchátek/výstup SPDIF

Slouží k připojení reproduktorů nebo sluchátek. Konektor
S/PDIF je rovněž k dispozici pro přenos digitálního zvuku do
externích reproduktorů prostřednictvím optického kabelu.

Zde připojte přední reproduktory.
2-11
Úvod
Mikrofon

Slouží pro připojení externího mikrofonu.

Zde připojte Středový a Subwoofer reproduktor.
Linkový vstup

Slouží pro připojení externího zvukového zařízení.

Zde připojte zadní reproduktory.
Linkový výstup
4.

Konektor pro připojení reproduktorů.

Zde připojte reproduktory prostorového zvuku.
Porty USB 3.0/Port Super Charger USB
Port Super Charger USB umožňuje rychlejší nabíjení zařízení Apple, když je notebook
vypnutý.
5.
Porty USB 3.0
USB 3.0, rozhraní SuperSpeed USB, přináší vyšší rychlosti rozhraní pro připojování
různých zařízení, například paměťových zařízení, pevných disků nebo videokamer, a
nabízí další výhody oproti vysokorychlostnímu přenášení dat.
2-12
Pohled zezadu
1.
Zámek Kensington
Tento notebook je vybaven otvorem pro zámek Kensington, který umožňuje uživatelům
zajistit notebook na místě klíčem nebo mechanickým zařízením PIN a připevnit jej
pogumovaným kovovým kabelem. Na konci kabelu je malá smyčka, která umožňuje obtočit
celý kabel okolo pevného předmětu, například okolo těžkého stolu nebo jiného podobného
vybavení, a tím notebook zajistit na místě.
2.
Konektor RJ-45
Ethernetový konektor 10/100/1000 slouží k připojení kabelu místní sítě pro vytvoření
síťového připojení.
3.
Mini-DisplayPort
Mini DisplayPort je miniaturizovaná verze portu DisplayPort s příslušným adaptérem.
Mini DisplayPort slouží k napájení displejů s rozhraním VGA, DVI nebo HDMI.
4.
Konektor napájení
Slouží k připojení adaptéru střídavého/stejnosměrného napájení a k napájení notebooku.
5.
Port VGA
15 kolíkový port D-sub VGA umožňuje připojit externí monitor nebo jiné zařízení
kompatibilní se standardem VGA (například projektor) pro větší zobrazení počítače.
6.
Konektor HDMI
HDMI (High Definition Multimedia Interface) je nový standard rozhraní počítačů,
zobrazovacích zařízení a spotřební elektroniky, který podporuje standardní, vylepšené
video a video o vysokém rozlišení plus vícekanálový digitální zvuk prostřednictvím jediného
kabelu.
7.
Ventilátor
Ventilátor je určen k chlazení systému. NEBLOKUJTE vzduchovou cirkulaci ventilátoru.
2-13
Úvod
Pohled zdola
1. Stereofonní reproduktory
Umožňují dosáhnout vysoce kvalitní zvuk se stereofonním systémem a podporovanou
funkcí Hi-Fi.
2. Ventilátor
Ventilátor je určen k chlazení systému. NEBLOKUJTE vzduchovou cirkulaci ventilátoru.
3. Baterie
Po odpojení adaptéru střídavého/stejnosměrného napájení je tento notebook napájen z
baterie.
4. Uvolňovací tlačítko baterie
Tento zacvakávací mechanizmus slouží jako příprava na vyjmutí baterie. Jednou rukou
posuňte tlačítko a druhou rukou opatrně vytáhněte baterii.
5. Tlačítko zamknutí/odemknutí baterie
Když se toto tlačítko nachází v zamknuté poloze, baterii nelze vyjmout. Po posunutí tlačítka
do odemknuté polohy lze baterii vyjmout.
2-14
 Technické údaje
Technické údaje se mohou měnit bez upozornění. V různých oblastech se skutečně prodávané
produkty liší. Podrobné technické údaje zjistíte u svých místních prodejců.
Fyzické vlastnosti
Rozměry
428 (šířka) × 288 (výška) × 55 (hloubka) mm
Hmotnost
<4,2 kg (s 9 článkovou baterií)
Procesor
Patice
947 kolíků, rPGA
Typ procesoru
Intel® Shark Bay Haswell
Podporovaný procesor
Čtyř/dvoujádrový procesor Intel®
Mezipaměť L3
Až 8 MB (podle procesoru)
Čip jádra
North Bridge
Intel® Shark Bay Haswell
South Bridge
Intel® Lynx Point HM87
Paměť
Technologie
DDR3L 1600 MHz
Paměť
DDR3L SO-DIMM X 4 sloty
4G/ 8G DDR3L SDRAM
Maximum
Až 32 GB
Napájení
Adaptér střídavého/
200W, 19V
stejnosměrného napájení
Vstup: 100~240V, ~2,9A 50~60Hz
(1) (volitelně)
Výstup: 19V
Adaptér střídavého/
180 W, 19,5 V
stejnosměrného napájení
Vstup: 100~240V, ~2,5A 50~60Hz
(2) (volitelně)
Výstup: 19,5 V
10,5A
9,2 A
Podporovaný adaptér se může bez upozornění změnit.
Typ baterie
9-články
Baterie RTC
Ano
2-15
Úvod
Úložiště (Uvedené položky se mohou lišit bez předchozího upozornění)
Formát HDD
2,5” HDD
SSD (volitelně)
typ m-SATA, modul SSD
Optická jednotka
Super Multi / Blu-Ray (volitelně)
Port I/O
Monitor (VGA)
D-Sub x 1
USB
x 3 (verze 3.0)
x 2 (verze 2.0)
Vstup mikrofonu
x1
Linkový vstup
x1
Výstup pro sluchátka
x 1 (podpora výstupu SPDIF)
Mini DisplayPort
x1
Postranní výstup
x1
RJ45
x1
HDMI
x1
Čtečka karet
x 1 (SD)
Podporované paměťové karty se mohou lišit bez
předchozího upozornění.
Komunikační port
Síť LAN
10/ 100/ 1000Mb Ethernet
Bezdrátová síť LAN
Podporováno volitelně
Bluetooth
Podporováno volitelně
Zobrazovací Zařízení
Typ LCD
17,3” panel LED
Jas
Ovládání rychlými tlačítky K/B
Video
Grafika (1)
Diskrétní grafická karta MXM NVIDIA GeForce +
(volitelná)
grafická karta Intel HD UMA.
Podpora technologie NVIDIA Optimus
2-16
Grafika (2)
Diskrétní grafická karta MXM AMD RADEON +
(volitelná)
Grafická karta Intel HD UMA.
VRAM
2/ 3/ 4/ 6/ 8GB
Závisí na zakoupeném modelu.
Výstup CRT
Podporováno
Výstup HDMI
Podporováno
Výstup DisplayPort
Podporováno
Podpora více monitorů
Podporováno
Webová kamera
Kamera HD CMOS
Podporováno
Zvuk
Vnitřní reproduktor
2 reproduktory + 1 subwoofer
Hlasitost zvuku
Upraveno rychlým tlačítkem klávesnice a přepínači.
Software a systém BIOS
Spouštění z jednotky
Spouštění z diskety USB pouze do systému DOS
USB Flash
BIOS
Podpora rychlého spouštění
Jiné
Kompatibilita
WHQL
Otvor pro zámek
x1
Kensington
2-17
Úvod
2-18
3
Začínáme
Začínáme
 Začínáme používat notebook
Novým uživatelům tohoto notebooku doporučujeme, aby začali notebook používat podle níže
uvedených schémat.
3-2
 Řízení spotřeby
Střídavého napájení
Při prvním použití tohoto notebooku důrazně doporučujeme připojit adaptér
střídavého/stejnosměrného napájení k notebooku a používat střídavé napájení. Po připojení
střídavého napájení bude okamžitě zahájeno nabíjení baterie.
Upozorňujeme, že adaptér střídavého/stejnosměrného napájení dodaný s počítačem je
schválen pro tento notebook; při používání jiného modelu adaptéru může dojít k poškození
notebooku nebo dalších zařízení připojených k notebooku.
Napájecí adaptér nezakrývejte, protože se během provozu může zahřívat. Nikdy nezapomeňte
na to, že se napájecí adaptér během provozu zahřívá.
Energie baterie
Tento notebook je vybaven velkokapacitní Li-ion baterií. Nabíjecí baterie Li-ion je vnitřním
zdrojem napájení notebooku.
Při pokusu o demontáž baterie vlastními silami uživatele může dojít k jejímu poškození.
Upozorňujeme rovněž na to, že demontáž akumulátoru neoprávněnou osobu ruší platnost
omezené záruky vztahující se na akumulátor.
Aby se zabránilo výbuchu způsobeném nesprávnou výměnou baterie, používejte pouze stejný
nebo ekvivalentní typ baterie doporučený výrobcem.
Nepoužívanou baterii vždy uchovávejte na bezpečném místě.
Po uplynutí životnosti zrecyklujte baterii v souladu s místními zákony a vyhláškami.
Doporučujeme mít vždy v zásobě další baterii pro zajištění dostatečného napájení. Zakupte
baterii, která je kompatibilní s vašim notebookem, u nejbližšího prodejce.
3-3
Začínáme
Vložení baterie
1. Vyhledejte rovný hřbet baterie a šroub baterie na přihrádce baterie (viz níže).
2. Zarovnejte rovný hřbet a šroub baterie ve správné orientaci a zkontrolujte, zda jsou řádně
spojeny.
3. Otočte baterii ve směru zobrazeném níže.
4. Stlačením zajistěte baterii v bateriové přihrádce.
5. Stisknutím tlačítka zamknutí/odemknutí do polohy „zamknuto“ baterii bezpečně zajistěte.
3-4
Uvolnění baterie
1. Zkontrolujte, zda je notebook vypnutý a zda je napájecí kabel odpojený.
2. Stiskněte tlačítko zamknutí/odemknutí do odemknuté polohy.
3. Vyhledejte uvolňovací tlačítko baterie na spodní straně.
4. Stiskněte a podržte uvolňovací tlačítko ve směru uvolnění baterie uvedeném na spodní
straně.
5. Špičkou prstu vysuňte baterii z bateriové přihrádky.
Při vysouvání baterie prstem postupujte opatrně.
6. Potom baterii vysuňte.
3-5
Začínáme
Tipy pro bezpečné používání baterie
Při nesprávné výměně nebo manipulaci s baterií může vzniknout nebezpečí požáru nebo
výbuchu, což může způsobit vážné zranění.

Hlavní baterii nahrazujte pouze stejným nebo ekvivalentním typem baterie.

Baterie nerozebírejte, nezkratujte ani nevhazujte do ohně a neskladujte je při

Uchovejte mimo dosah dětí.

Nepoužívejte zkorodované nebo poškozené baterie.

Použité baterie zlikvidujte dle místních nařízení. Podrobnosti o možnostech recyklace
teplotách nad +60° C (+140° F).
nebo o správné likvidaci v místě vašeho bydliště vám poskytnou místní orgány
specializované na likvidaci pevných odpadů.
Úspora energie baterie
Pro zachování normálního provozu je klíčovým prvkem efektivní využívání energie baterie.
Pokud energie baterie není dobře využívána, může dojít ke ztrátě uložených dat i vlastního
nastavení.
Přečtete si následující tipy, které vám pomohou optimalizovat životnost baterie a zabránit náhlé
ztrátě napájení:

Nebudete-li počítač chvíli používat, přepněte jej do režimu spánku nebo zkraťte

Nebudete-li zařízení delší dobu používat, vypněte ho.

Deaktivujte nepotřebná nastavení nebo odpojte nepoužívaná periferní zařízení.

Co možná nejčastěji používejte k napájení počítače adaptér
časový interval přepnutí do režimu spánku.
střídavého/stejnosměrného napájení.
Nabíjení baterie
Baterii lze nabíjet, když je nainstalována v notebooku. Před nabíjením baterie věnujte pozornost
následujícím tipům:

Nemáte-li k dispozici jinou nabitou baterii, uložte práci, ukončete všechny spuštěné

Připojte externí adaptér střídavého/stejnosměrného napájení.

Během nabíjení můžete tablet používat, přepnout do režimu spánku nebo vypnout,

Baterie je vybavena lithium-ionovými články, které nemají „paměťový efekt“. Před
programy a vypněte počítač nebo použijte příkaz Uložit na disk.
aniž by došlo k přerušení nabíjení.
nabíjením není nutné baterii vybít. Nicméně pro zajištění optimální životnosti baterie
doporučujeme baterii alespoň jednou měsíčně zcela vybít.

Nebudete-li notebook delší dobu používat, doporučujeme vyjmout baterii z notebooku.

Skutečná délka nabíjení se bude lišit podle používaných aplikací.
Tím lze prodloužit životnost baterie.
3-6
Řízení spotřeby v operačním systému Windows
Řízení spotřeby osobních počítačů a monitorů dokáže ušetřit významné množství elektrické
energie a přináší ekologické výhody. Abyste ušetřili energii, vypínejte monitor nebo nastavte
počítač tak,aby po uplynutí určitého intervalu nečinnosti uživatele přešel do pohotovostního
režimu/režimu spánku.
Při nastavení řízení spotřeby v operačním systému Windows postupujte podle následujících
pokynů:
Výběr funkce „Power Options“ (Možnosti napájení) v operačním systému Windows
umožňuje ovládat funkce řízení spotřeby monitoru, pevného disku a baterie.
Přetáhněte kurzor myši do levého rohu obrazovky a objeví se ikona Start.
Klikněte pravým tlačítkem myši na ikonu a zobrazí se nabídka pro výběr. V nabídce
vyberte položku Ovládací panely.
Klepněte na System and Security (Systém a zabezpečení).
3-7
Začínáme
Potom klepněte na Power Options (Možnosti napájení).
Potom vyberte plán spotřeby, který vyhovuje vašim individuálním potřebám.
Ikona napájení zobrazuje různé volby vztahující se k dané situaci:
Počítač můžete probudit z úsporného režimu stisknutím tlačítka napájení.
3-8
Tipy pro řízení spotřeby
 Aktivujte funkci řízení spotřeby ECO pro řízení spotřeby energie počítače.
 Po uplynutí intervalu nečinnosti uživatele vypněte monitor.
 K přepnutí do úsporného režimu použijte klávesy režimu spánku Fn a F12.
 Zoptimalizujte řízení spotřeby počítače vyladěním nastavení v části Power Options
(Možnosti napájení) v operačním systému Windows.
 Nebude-li počítač určitou dobu používán, vždy odpojte kabel střídavého napájení, vyjměte
baterii nebo vypněte elektrickou zásuvku, aby se nespotřebovávala žádná elektrická
energie.
Funkce řízení spotřeby umožňuje přejít po určité době nečinnosti do režimu nižší spotřeby,
neboli „spánku“. Pokud se funkce používá s monitorem s certifikací ENERGY STAR, podporuje
rovněž podobné funkce řízení spotřeby daného monitoru. Pokud systém běží při střídavém
napájení, lze těchto potenciálních úspor energie využít následujícím přednastavením určitého
chování funkce řízení spotřeby:
 Vypnout displej po 5 minutách
 Přejít do režimu spánku po 10 minutách
Počítač probudíte z režimu spánku stisknutím tlačítka vypínače/režimu spánku. Pokud je
aktivovaná funkce Wake On LAN (WOL), lze počítač probudit rovněž v odezvě na síťový signál.
3-9
Začínáme
 Základní operace
Pokud jste jako uživatelé notebooku začátečníci, přečtěte si následující pokyny, které zajistí
vaši bezpečnost a pomohou vám používat notebook bezpečně a pohodlně.
Tipy pro bezpečnost a pohodlí
Notebook je mobilní platforma, která umožňuje pracovat téměř kdekoli. Pokud ovšem musíte s
notebookem pracovat dlouhodobě, je důležitý výběr správného pracovního místa.
3-10
1.
Pracovní místo musí být dostatečně osvětlené.
2.
Zvolte vhodný stůl a židli a upravte jejich výšku tak, aby vyhovovala vaší pozici při
práci.
3.
Posaďte se na židli a upravte její opěrák (je-li k dispozici) tak, aby pohodlně podpíral
vaše záda.
4.
Položte nohy naplocho a přirozeně na zem tak, aby se vaše kolena a lokty při práci
nacházely ve správné poloze (přibližně 90 stupňů).
5.
Položte ruce přirozeně na stůl tak, aby jste měli opřená zápěstí.
6.
Upravte úhel/polohu panelu LCD tak, aby jste měli optimální zobrazení.
7.
Nepoužívejte notebook v prostorách, kde se necítíte příjemně.
8.
Pravidelně měňte polohu těla.
9.
Pravidelně protahujte a procvičujte tělo.
10.
Po delších pracovních intervalech dělejte pravidelné přestávky.
3-11
Začínáme
Seznámení s klávesnici
Tento notebook je vybaven klávesnicí se všemi funkcemi. Tuto klávesnici lze rozdělit do čtyř
kategorií: Klávesy psacího stroje, Kurzorové klávesy, Numerické klávesy a Funkční klávesy.
3-12
1.
Klávesy psacího stroje
2.
Numerické klávesy
3.
Kurzorové klávesy / Funkční klávesy
Klávesy psacího stroje
Kromě hlavních funkcí klávesnice klávesy psacího stroje rovněž nabízejí řadu kláves pro
speciální účely, například klávesy [Ctrl,] [Alt,] a [Esc].
Po stisknutí kláves-přeřazovačů se rozsvítí odpovídající indikátory LED, které ukazují
jejich stav:
1.
Num Lock: Stisknutím této klávesy můžete zapínat a vypínat funkci Num Lock.
Když je tato funkce aktivována, můžete používat numerické klávesy, které jsou
součástí kláves psacího stroje.
2.
Caps Lock: Stisknutím této klávesy můžete zapínat a vypínat funkci Caps Lock.
Když je tato funkce aktivována, lze psát pouze velkými písmeny.
3.
Scroll Lock: Stisknutím této klávesy můžete zapínat a vypínat funkci Scroll Lock.
Tato funkce je definována jednotlivými programy a obvykle se používá v
systému DOS.
Numerické klávesy
Na klávesnici vyhledejte numerické klávesy. Chcete-li tyto numerické klávesy používat k
zadávání číslic a výpočtů, aktivujte funkci Num Lock.
Kurzorové klávesy
Čtyři kurzorové klávesy (se šipkami) a klávesy [Home], [PgUp], [PgDn], [End] se používají k
ovládání pohybu kurzoru.
Klávesy [Backspace], [Ins] a [Del] v pravém horním rohu slouží k editačním účelům.
Funkční klávesy
Následující funkční klávesy [Fn] budou pracovat pouze v operačním systému s nainstalovanou
aplikací SCM.
 Tlačítko Windows
Na klávesnici lze najít klávesu (
) s logem Windows, které slouží k provádění funkcí
specifických pro operační systém Windows, například otevření nabídky Start a spouštění
místní nabídky.
 Obecné funkční [Fn] klávesy
+
Slouží k přepínání výstupu zobrazení mezi LCD, externím monitorem
nebo oběma současně.
3-13
Začínáme
Slouží k aktivaci nebo deaktivaci funkce dotykové plochy.
+
Slouží ke snížení jasu LCD.
+
Slouží ke zvýšení jasu LCD.
+
Slouží ke snížení hlasitosti integrovaného reproduktoru.
+
Slouží ke zvýšení hlasitosti integrovaného reproduktoru.
+
Slouží k deaktivaci funkce zvuku počítače.
+
Slouží k přepnutí počítače do režimu spánku (v závislosti na
konfiguraci systému).
+
Slouží ke zvýšení jasu LED diod klávesnice.
+
Slouží ke snížení jasu LED diod klávesnice.
+
 Funkční klávesy [Fn] pro snadné spuštění
Klávesy [Fn] na klávesnici slouží k aktivaci konkrétních aplikací nebo nástrojů.
Pomocí těchto kláves mohou uživatelé efektivněji pracovat.

V tomto notebooku může být předem nainstalován
nástroj pro hraní her - Dragon Gaming Center (Herní
centrum Drak), který poskytuje uživatelům
+
Dragon Gaming
Center (Herní
centrum Drak)
nebo
Vlastní
(volitelně)
bezkonkurenční a účinné řešení při hraní.

U předem nainstalovaného nástroje Dragon Gaming
Center (Herní centrum Drak) použijte obě klávesy Fn a
F4 k vyvolání značky [Okamžitá hra: Nastavení
klávesy hraní], chcete-li definovat tlačítko rychlého
spuštění konkrétní aplikace.
3-14
Po provedení
nastavení použijte klávesy Fn a F4 pro spuštění
jmenované aplikace.
Pokud uživatelé ponechají toto
tlačítko nenadefinované, opětovným použitím kláves
Fn a F4 vyvoláte značku [Okamžitá hra: Nastavení
klávesy hraní]

Nicméně, pokud nástroj Dragon Gaming Center (Herní
centrum Drak) není nainstalován nebo byl odebrán,
použijte obě klávesy Fn a F4 pro spuštění aplikace
definované uživatelem.

+
Podržte stisknutou klávesu Fn a potom opakovaným
stisknutím klávesy F5 přepínejte mezi různými režimy
řízení spotřeby, které nabízí funkce ECO Engine
ECO Engine
(Mikrojádro ECO)
(řízení spotřeby)
(Mikrojádro ECO), nebo tuto funkci deaktivujte.

Podržte stisknutou klávesu Fn a potom stisknutím
klávesy F6 zapněte funkci Webová kamera. Dalším
+
stisknutím funkci vypněte.
Webová kamera

Podržte stisknutou klávesu Fn a potom opakovaným
stisknutím klávesy F10 zapněte nebo vypněte režim
Letadlo.

S ohledem na bezpečnost letového provozu
doporučujeme na palubě letadla vždy vypínat Režim
letadlo.
+

Stav zařízení zkontrolujete podle ikony přepnutí
režimu Letadlo zobrazené na ploše pod nabídkou
Režim Letadlo
[Start / Nastavení / Změnit nastavení PC /
Bezdrátové / Režim letadlo].

Funkci WLAN nebo Bluetooth povolíte podle pokynů
uvedených v části „Aktivace bezdrátového
připojení“.
3-15
Začínáme
Aktivace bezdrátového připojení
1.
Na pracovní ploše najděte ikonu Nastavení a klepněte na ni.
2.
Otevřete hlavní stránku „Nastavení PC“ klepnutím na „Změnit nastavení PC“.
3.
Pod položkou Síť rozbalte režim Letadlo.
4.
Zkontrolujte, zda je Režim Letadlo VYPNUT.
5.
Funkci Wi-Fi nebo Bluetooth zapnete/vypnete přetažením pruhu přepnutí funkce. Ke
kontrole stavu zařízení slouží stavový LED indikátor.
Pohledem na stavový indikátor LED zkontrolujte stav zařízení.
1. Je-li režim Letadlo nastaven na ON (Zap.), funkce WLAN
a Bluetooth budou současně vypnuté.
2. Zde uvedená sdělení má pouze informativní
charakter a mohou být změněna bez předchozího
upozornění.
3-16
Soznámení s dotykovou plochou
Dotyková plocha integrovaná v tomto notebooku je polohovací zařízení, které je kompatibilní se
standardní myší a umožňuje ovládat notebook pohybem kurzoru po obrazovce a prováděním
výběru pomocí dvojice tlačítek.
1.
Oblast pohybu kurzoru
Pohybem prstu po této části dotykové
plochy, která je citlivá na tlak, můžete
pohybovat kurzor po obrazovce.
2.
Tlačítka Vpravo / Vlevo
Funguje jako pravé/levé tlačítko myši.
Používání dotykové plochy
V následující části jsou uvedeny pokyny pro používání dotykové plochy:
 Konfigurování dotykové plochy
Polohovací zařízení lze přizpůsobit individuálním potřebám. Například pokud jste leváci,
pravděpodobně budete chtít zaměnit funkce obou tlačítek. Kromě toho můžete měnit velikost,
tvar, rychlost pohybu a další upřesňující funkce kurzoru na obrazovce.
Ke konfiguraci dotykové plochy můžete použít standardní ovladač PS/2 Microsoft nebo IBM
v operačním systému Windows. Změny konfigurace lze provést klepnutím na ikonu Mouse
Properties (Vlastnosti myši) v části Control Panel (Ovládací panely).
 Umísťování a pohyb
Položte prst (obvykle ukazovák) na dotykovou plochu a obdélníková plocha bude sloužit jako
miniaturní kopie obrazovky. Při pohybu prstu po ploše se bude kurzor na obrazovce
pohybovat stejným směrem. Když prst dosáhne okraje plochy, pokračujte v pohybu poté, co
jej zvednete a umístíte na vhodné místo dotykové plochy.
3-17
Začínáme
 Umístění a klepnutí
Po přesunutí a umístění kurzoru na ikonu, položku nabídky nebo příkaz, který chcete provést,
lehce klepněte na dotykovou plochu nebo proveďte výběr stisknutím levého tlačítka. Tento
postup, nazývaný umístění a klepnutí, představuje základní operaci při ovládání notebooku.
Na rozdíl od tradičních polohovacích zařízení, jako je například myši, může celá dotyková
plocha fungovat jako levé tlačítko, takže každé klepnutí na dotykovou plochu odpovídá
stisknutí levého tlačítka. Dvojnásobné rychlé klepnutí na dotykovou plochu představuje
poklepání.
 Přetahování
Přetahováním lze přesouvat soubory nebo objekty v notebooku. Umístěte kurzor na
požadovanou položku, lehce klepněte dvakrát na dotykovou plochu a při druhém klepnutí
nechte špičku prstu v kontaktu s dotykovou plochou. Nyní můžete vybranou položku
přetáhnout na požadované místo posouváním prstu po dotykové ploše; když se položka
nachází na místě, na kterém ji chcete zanechat, zvedněte prst z dotykové plochy. Rovněž
můžete při výběru položky stisknout a podržet levé tlačítko a potom přesunout prst na
požadované místo; když se položka nachází na místě, na kterém ji chcete zanechat,
uvolněte levé tlačítko.
1.
Posouváním špičky prstu
přesouváte kurzor.
2.
Pohodlně opírejte zápěstí o
pracovní plochu.
3-18
O pevném disku
Tento notebook je vybaven 2,5 palcovým pevným diskem. Pevný disk je úložné zařízení s
mnohem větší rychlostí a kapacitou, než jiná úložná zařízení, jako například disketová jednotka
nebo optické paměťové zařízení. Z tohoto důvodu se obvykle používá pro instalaci operačního
systému a softwarových aplikací.
Aby se zabránilo nečekané ztrátě dat v systému, pravidelně zálohujte důležité soubory.
Nevypínejte notebook, když svítí indikátor aktivity pevného disku.
Nevyjímejte ani neinstalujte pevný disk, když je notebook zapnutý. Výměnu pevného disku musí
provést autorizovaný prodejce nebo servisní pracovník.
Používání optického paměťového zařízení
Tento notebook je vybaven optickým paměťovým zařízením. Aktuální zařízení předinstalované
v notebooku závisí na zakoupeném modelu.
 DVD Super Multi: Funguje jako multifunkční jednotka DVD Dual a jednotka DVD RAM Drive.
Umožňuje zapisovat formáty CD-R, CD-RW, DVD-R/DVD-RW nebo DVD+R/DVD+RW atd.
 Blu-ray: Velkokapacitní optický disk, který umožňuje ukládat video o vysokém rozlišení (HD)
na jednostranný disk. Blu-ray podporuje pokročilejší algoritmy kódování videa (kodeky)
H.264 a VC-1 a také kodek MPEG-2, který se používá pro disky DVD. Rovněž podporuje
nejvyšší rozlišení HDTV.
3-19
Začínáme
Vložení disku
1.
Zkontrolujte, zda je notebook zapnutý.
2.
Stisknutím tlačítka pro vysunutí na panelu se částečně vysune přihrádka na disk.
3.
Přihrádku opatrně zcela vysuňte.
4.
Vložte disk do přihrádky potiskem nahoru. Opatrným stisknutím střední části zajistěte disk
na místě.
5.
Zatlačte přihrádku zpět do jednotky.
1.
Před zavřením přihrádky zkontrolujte, zda je disk
umístěn správně a bezpečně.
3-20
2.
Nenechávejte přihrádku jednotky otevřenou.
3.
Zobrazené zařízení jsou pouze pro orientaci.
 Připojení externích zařízení
Porty I/O (vstup/výstup) notebooku umožňují připojovat periferní a komunikační zařízení.
Všechny zde uvedené funkce a zařízení jsou pouze pro orientaci.
Periferní zařízení
3-21
Začínáme
Komunikační zařízení
Uvedené funkce jsou podporovány v závislosti na
zakoupeném modelu.
Podrobné informace vám poskytne místní prodejce.
3-22
 Výměna a inovace součástí
Upozorňujeme vás, že paměť, pevný disk, modul bezdrátové místní sítě LAN / Bluetooth a
baterie předinstalované v produktu zakoupeném uživateli lze na žádost uživatele inovovat nebo
vyměnit v závislosti na zakoupeném modelu.
Tento notebook je vybaven velkokapacitní Li-ion baterií,
kterou může vyměnit uživatel vlastními silami.
Tento notebook je vybaven optickým diskovým zařízením a
inovaci nebo výměnu tohoto zařízení může provést pouze
autorizovaný prodejce nebo servisní středisko.
3-23
Začínáme
Tento notebook je vybaven pevným diskem a toto
paměťové zařízení může inovovat a vyměnit autorizovaný
prodejce nebo servisní středisko.
Autorizovaný prodejce nebo servisní středisko mohou
nainstalovat dodatečný paměťový modul pro zvýšení
výkonu tohoto notebooku v závislosti na omezení
specifikací.
Další informace o možnostech inovace jsou uvedeny v technických údajích v dodané
Uživatelské příručce. Veškeré další informace o produktech zakoupených uživateli vám
poskytne místní prodejce.
Nejste-li autorizovaný prodejce nebo servisní středisko, nepokoušejte se inovovat nebo měnit
jakoukoli součást tohoto produktu, protože by mohlo dojít k propadnutí záruky. Důrazně
doporučujeme obracet se s žádostmi o inovaci nebo výměnu na autorizovaného prodejce nebo
servisní středisko.
3-24
Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement