MSI Aegis RS 10th (GeForce 30 Series) DESKTOP Návod na obsluhu

MSI Aegis RS 10th (GeForce 30 Series) DESKTOP Návod na obsluhu | Manualzz
Úvod
Notebook
Návod na obsluhu
Úvod
Blahoželáme vám k tomu, že ste sa stali užívateľom tohto notebooku, výborne navrhnutého
notebooku. Tento úplne nový exkluzívny notebook vám ponúka príjemný a profesionálny
zážitok počas používania. Sme hrdí na to, že môžeme našim užívateľom povedať, že tento
notebook bol dôkladne testovaný a certifikovaný, a to v rámci našej reputácie týkajúcej sa
vynikajúcej spoľahlivosti a spokojnosti zákazníkov.
 Rozbalenie
V prvom rade rozbaľte prepravný obal a dôkladne skontrolujte všetky položky. Ak je ktorákoľvek
z priložených položiek poškodená, alebo ak chýba, okamžite sa spojte s miestnym predajcom.
Taktiež si škatuľu a obalový materiál odložte pre možnú potrebu odoslania výrobku v
budúcnosti. Balenie by malo obsahovať nasledujúce položky:
 Notebook
 Stručný návod na spustenie
 Vysoko-kapacitná lítium-iónová batéria
 Adaptér striedavého prúdu a sieťový napájací kábel
 Taška na prenášanie (voliteľné)
 Disk obsahujúci všetky aplikácie, celú verziu návodu na obsluhu, ovládače, pomocné
programy, ako aj funkciu voliteľného obnovenia, atď.
2
 Prehľad výrobku
V tejto časti je uvedený popis základných vzhľadových aspektov notebooku. Pomôže vám
oboznámiť sa so vzhľadom notebooku skôr, ako ho začnete používať. Upozorňujeme vás však,
že notebook zobrazený v tejto časti sa môže líšiť od vami zakúpeného modelu.
Pohľad zhora
Obrázok pohľadu zhora a dolu uvedený popis vám umožní spoznať hlavnú obslužnú plochu
vášho notebooku.
Obrázky v tejto príručke sú len ilustračné.
3
Úvod
1.
Webkamera

Táto zabudovaná webkamera sa môže používať na snímanie záberov, nahrávanie
filmov alebo konferenčné videohovory, ako aj na ďalšie interaktívne aplikácie.

LED indikátor webkamery nachádzajúci sa vedľa webkamery bude svietiť oranžovo
po aktivovaní funkcie webkamery; zhasne po vypnutí tejto funkcie.
2.
Interný mikrofón
K dispozícii je zabudovaný mikrofón a jeho funkcia je rovnaká, ako v prípade mikrofónu.
3.
Tlačidlá pre rýchle spustenie
Stlačením tlačidiel pre rýchle spustenie aktivujete špecifické aplikácie alebo nástroje.
Nasledujúce tlačidlá pre rýchle spustenie budú funkčné len v operačnom systéme s
inštalovanou aplikáciou SCM. Kvôli ľahkej a pohodlnej obsluhe vyhľadajte aplikáciu SCM
na disku „všetko v jednom“, ktorý je súčasťou balenia. Dôrazne Vám odporúčame, aby ste
si aplikáciu SCM inštalovali.

Pomocou tohto tlačidla aktivujte funkciu prehrávača Media
Player, ktorá zlepšuje kvalitu prehrávania vo vašom
zobrazovacom zariadení a zvukovom systéme.
Media Player

Cooler Boost
(Zvýšenie
chladenia)
Keyboard LED
Backlit Switch
(Prepínač LED
podsvietenia
klávesnice)
(voliteľné)
4
Pomocou tohto tlačidla zvýšite rýchlosť otáčok ventilátora,
ak potrebujete znížiť celkovú teplotu notebooku.

Táto klávesnica je vybavená blikajúcimi LED diódami
klávesnice, ktoré sú namontované pod klávesnicou.

Pomocou tohto tlačidla zapnite alebo vypnite aplikáciu KLM
(Ovládanie LED diód klávesnice).

Tento notebook môže mať predinštalovanú jedinečnú
aplikáciu na ovládanie klávesnice, SSE (Steel Series
Engine). Pomocou tejto aplikácie budú môcť používatelia
vlastniť 4 rôzne kombinácie klávesových skratiek
Prepínač vrstiev
SSE
klávesnice definované osobitne pre 4 konkrétne príležitosti.

(voliteľné)
Opakovaným stláčaním tohto tlačidla môžete striedavo
prepínať medzi klávesnicou 1 (vrstvou 1,) klávesnicou 2
(vrstvou 2,) klávesnicou 3 (vrstvou 3) a klávesnicou 4
(vrstvou 4).

Podržte stlačené tlačidlo Fn a potom opakovaným
stláčaním tlačidla F10 striedavo zapínajte a vypínajte režim
Lietadlo.

Kvôli bezpečnosti letu sa vždy odporúča režim Lietadlo
zapnúť ešte pred samotným letom.

Stav zariadenia môžete skontrolovať podľa ikony zapnutia
režimu Lietadlo v položkách [Štart/ Nastavenia/ Zmeniť
Režim Lietadlo
nastavenia počítača/ Sieť/ Režim Lietadlo] na pracovnej
ploche počítača.

Ak chcete zapnúť funkciu WLAN alebo Bluetooth, pozrite
si, prosím, pokyny uvedené v časti „Bezdrôtová
aktivácia“.

Vypnutie
displeja
Pomocou tohto tlačidla ihneď vypnete displej a znížite tak
spotrebu energie.


Displej zapnete úderom na ľubovoľný kláves na klávesnici.
Pomocou tohto tlačidla aktivujete šikovnú hernú aplikáciu,
ktorá poskytuje používateľom úžasné a účinné riešenie pri
hraní hier.

G-Panel
(Voliteľné)
Môžete použiť toto tlačidlo na zobrazenie ponuky Správca
na ovládanie systému, ktorý porovnáva často používané
nastavenia a poskytuje používateľom efektívny spôsob
správy rôznych funkcií.
5
Úvod
4.
Kontrolka stavu

Caps Lock (Prepnutie na používanie veľkých písmen):
Svieti na žlto v prípade, ak je aktivovaná funkcia prepnutia
používania veľkých písmen Caps Lock.

Num Lock (Zámok číslic): Svieti na žlto v prípade, ak je
aktivovaná funkcia zámok číslic Num Lock.
5.
Stereo reproduktory
Obsahujú vysoko kvalitnú zvukovú kartu s podporou stereo systému a funkcie Hi-Fi.
6.
Hlavný vypínač / LED indikátor napájania / LED indikátor režimu GPU
Hlavný vypínač

Stlačte tlačidlo zapnutia napájania, aby ste zapli alebo vypli
notebook.

Stlačte tlačidlo zapnutia napájania, aby ste zapli notebook
zo stavu spánku.
LED indikátor napájania / LED indikátor režimu GPU

Svieti na bielo, keď je zapnuté napájanie notebooku a je
zvolený režim UMA GPU.
7.

Svieti na žlto, keď je zvolený diskrétny režim GPU.

Kontrolka zhasne v prípade, ak sa notebook vypne.
Dotyková podložka
Ide o dotykové zariadenie na notebooku.
8.
Prepínač touchpadu
Stlačením tohto tlačidla aktivujete alebo deaktivujete funkciu touchpad. Indikátor touchpadu,
ak je, sa pri povolení funkcie touchpadu zväčší.
6
9.
Klávesnica
Zabudovaná klávesnica poskytuje všetky funkcie klasickej klávesnice.
Tlačidlá [Fn] pre rýchle spustenie aplikácií
Pomocou tlačidiel [Fn] na klávesnici dokážete aktivovať špecifické aplikácie alebo nástroje.
Pomocou týchto tlačidiel pre rýchle spustenie aplikácií dokážu užívatelia vykonávať svoju
prácu efektívnejším spôsobom.

V tomto notebooku môže byť predinštalovaná herná
aplikácia Dragon Gaming Center (Dračie hráčske centrum),
ktorá používateľom ponúka prekvapujúce a efektívne
riešenie na hranie hier.

Ak máte predinštalovanú hernú aplikáciu Dragon Gaming
Center (Dračie hráčske centrum), pomocou tlačidiel Fn a
F4 môžete vyvolať značku pre funkciu [Instant Play: Play
+
Key Setting] (Okamžitá hra: Nastavenie tlačidiel na hranie)
Dragon
Gaming Center
(Dračie hráčske
centrum)
alebo
Používateľom
definované
(voliteľné)
a zadefinovať tlačidlo na rýchle spustenie určitej aplikácie.
Po vykonaní nastavenie môžete pomocou tlačidiel Fn a F4
spustiť stanovenú aplikáciu.
Ak používatelia toto tlačidlo
nezadefinujú, používaním tlačidiel Fn a F4 sa opäť vyvolá
značka pre funkciu [Instant Play: Play Key Setting]
(Okamžitá hra: Nastavenie tlačidiel na hranie).

Ale ak herná aplikácia Dragon Gaming Center (Dračie
hráčske centrum) nie je nainštalovaná alebo bolo odobratá,
pomocou tlačidiel Fn a F4 možno spustiť používateľom
zadefinovanú aplikáciu.

Stlačením a podržaním tlačidla Fn a následným
+
opakovaným stlačením tlačidla F5 môžete prepínať medzi
ECO Engine
(Úspora energie)
rôznymi režimami úspory energie ECO Engine, alebo túto
funkciu vypnúť.

+
Webkamera
Stlačením a podržaním tlačidla Fn a súčasným stlačením
tlačidla F6 zapnete funkciu Webkamery. Opätovným
stlačením dôjde k vypnutiu tejto funkcie.
7
Úvod

Podržte stlačené tlačidlo Fn a potom opakovaným
stláčaním tlačidla F10 striedavo zapínajte a vypínajte režim
Lietadlo.

Kvôli bezpečnosti letu sa vždy odporúča režim Lietadlo
zapnúť ešte pred samotným letom.
+

Stav zariadenia môžete skontrolovať podľa ikony zapnutia
režimu Lietadlo v položkách [Štart/ Nastavenia/ Zmeniť
Režim Lietadlo
nastavenia počítača/ Sieť/ Režim Lietadlo] na pracovnej
ploche počítača.

Ak chcete zapnúť funkciu WLAN alebo Bluetooth, pozrite si,
prosím, pokyny uvedené v časti „Bezdrôtová aktivácia“.
Všeobecné funkčné [Fn] tlačidlá

Zvýšenie úrovne jasu LED diód klávesnice.

Zníženie úrovne jasu LED diód klávesnice.
+
+
8
Pohľad spredu
1. Kontrolka stavu
Bluetooth (voliteľný)

Kontrolka Bluetooth svieti žltá v prípade aktivovania funkcie
Bluetooth.
Bluetooth

Kontrolka zhasne, pokiaľ je funkcia Bluetooth neaktívna.
Bezdrôtová LAN (WiFi)

Kontrolka bezdrôtovej LAN svieti modrá v prípade aktivovania
Bezdrôtovej LAN (WiFi).
WLAN (WiFi)


Kontrolka zhasne, pokiaľ je funkcia Bluetooth neaktívna.
Poznámka: Vyššie uvedené funkcie môžu byť voliteľne podporované v závislosti
od zakúpeného modelu.

Varovanie: Kvôli bezpečnosti počas letu lietadlom sa presvedčte, že počas letu
indikátory WLAN a Bluetooth nesvietia.

Ak chcete zapnúť alebo vypnúť funkciu WLAN alebo Bluetooth v operačnom
systéme Windows 8, pozrite si, prosím, pokyny uvedené v časti „Bezdrôtová
aktivácia“.
Ďalšie potrebné informácie o bezdrôtovom pripojení získate od miestneho
distribútora.
9
Úvod
Používanie pevného disku/zariadenia s optickou mechanikou
Bliká na žlto, keď sa systém snaží o prístup na mechaniku pevného
disku alebo na zariadenie s optickou mechanikou.
Stav spánku

Blikajúca žltá, keď je systém v stave Spánku.

Kontrolka zhasne v prípade, ak je systém vypnutý.
Stav batérie


Svieti na žlto počas nabíjania batérie.
Bliká na žlto v prípade, ak činnosť batérie zlyhala, a odporúča
sa vymeniť starú batériu za novú.

O možnosti kúpy rovnakého typu batérie, ktorý odporúča
výrobca, sa poraďte s miestnym predajcom.

Kontrolka batérie zhasne v prípade, ak je batéria úplne nabitá
alebo ak je adaptér striedavého prúdu odpojený.
10
Pohľad sprava
1.
Porty USB 2.0
USB 2.0 port Vám umožňuje pripojiť periférne zariadenia s podporou USB rozhrania, ako je
myš, klávesnica, modem, modul prenosného pevného disku, tlačiareň, atď.
2.
Zariadenie optickej jednotky
Tento notebook je vybavený optickým záznamovým zariadením. Skutočné zariadenie
predbežne nainštalované vo Vašom notebooku sa môže líšiť v závislosti na zakúpenom
modeli.
11
Úvod
Pohľad zľava
1.
Ventilátor
Ventilátor je určený na chladenie systému. Ventilátor kvôli cirkulácii vzduchu
NEZAKRÝVAJTE.
2.
Čítačka kariet
Zabudovaná čítačka kariet môže podporovať rôzne typy pamäťových kariet, ako napríklad
MMC (Multi-Media Card), XD (eXtreme Digital), SD (Secure Digital), SDHC (SD High
Capacity), SDXC (SD eXtended Capacity), MS (Memory Stick) alebo MS Pro (Memory
Stick Pro), v závislosti od kúpeného modelu. Ďalšie a správne informácie získate u
miestneho predajcu a zároveň si uvedomte, že typy podporovaných pamäťových kariet sa
môžu zmeniť bez predchádzajúceho oznámenia.
3.
Konektory zvukového portu
Obsahujú vysoko kvalitnú zvukovú kartu s podporou stereo systému a funkcie Hi-Fi.
Výstup pre mikrofón / Výstup SPDIF

Používa sa na pripojenie reproduktorov a slúchadiel. Konektor
S/PDIF sa používa aj na prenos zvuku do externých
reproduktorov pomocou vlákna obsahujúceho optické vlákna.

12
Tu pripojte Front (Predné) reproduktory.
Mikrofón

Používa sa na pripojenie externého mikrofónu.

Tu pripojte Center (Stredný) reproduktor a Subwoofer.
Linkový vstup

Používa sa pre externé audio zariadenie.

Tu pripojte Rear (Zadné) reproduktory.
Linkový výstup
4.

Konektor pre reproduktory.

Tu pripojte Surround (Priestorové) reproduktory.
USB 3.0 porty/ USB port so super-rýchlym nabíjaním
USB port so super-rýchlym nabíjaním poskytuje funkciu rýchlejšieho nabíjania zariadení
Apple, keď je notebook v režime vypnutia napájania.
5.
Porty USB 3.0
USB 3.0, SuperSpeed USB, poskytuje vyššiu rýchlosť rozhraní pri pripojenít rôznych
zariadení, ako sú pamäťové zariadenia, pevné disky alebo videokamery, a poskytuje
väčšie množstvo výhod vysokorýchlostného prenosu dát.
13
Úvod
Pohľad zozadu
1.
Zámok typu Kensington
Tento notebook je vybavený otvorom pre zámok typu Kensington, ktorý užívateľovi
umožňuje zaistiť notebook na jednom mieste pomocou kľúča alebo mechanického
zariadenia s PIN kódom a pomocou kovového pogumovaného kábla. Na konci kábla sa
nachádza malá slučka, pomocou ktorej sa dá celý kábel obtočiť okolo trvalo zabudovaného
predmetu, akým je ťažký stôl alebo podobné zariadenie, čím notebook zaistíte na svojom
mieste.
2.
Konektor RJ-45
Konektor 10/100/1000 Ethernet sa používa na pripojenie LAN kábla v rámci sieťového
pripojenia.
3.
Mini-DisplayPort
Mini DisplayPort je zmenšená verzia konektora DisplayPort, s vhodným adaptérom, Mini
DisplayPort je možné použiť na ovládanie zobrazovacích zariadení s rozhraním VGA, DVI
alebo HDMI.
4.
Sieťový konektor
Slúži na pripojenie sieťového adaptéra striedavého prúdu a pripojenia prívodného napätia k
notebooku.
5.
Port VGA
15-kolíkový port D-sub VGA umožňuje pripojiť externý monitor alebo iné štandardné
zariadenie kompatibilné s VGA (ako je projektor) s cieľom väčšieho zobrazenia obsahu
zobrazeného na displeji počítača.
6.
Konektor HDMI
HDMI (Multimediálne rozhranie s vysokým rozlíšením) predstavuje nový štandard rozhrania
pre PC, displeje a zariadenia spotrebnej elektroniky, ktorý podporuje štandardné vylepšené
video s vysokým rozlíšením a viackanálový digitálny zvuk, a to v rámci jedného kábla.
14
7.
Ventilátor
Ventilátor je určený na chladenie systému. Ventilátor kvôli cirkulácii vzduchu
NEZAKRÝVAJTE.
15
Úvod
Pohľad zospodu
1. Stereo reproduktory
Obsahujú vysoko kvalitnú zvukovú kartu s podporou stereo systému a funkcie Hi-Fi.
2. Ventilátor
Ventilátor je určený na chladenie systému. Ventilátor kvôli cirkulácii vzduchu
NEZAKRÝVAJTE.
3. Jednotka batériových zdrojov
Tento notebook bude napájaný batériou pre prípad odpojenia adaptéra striedavého prúdu.
4. Tlačidlo pre uvoľnenie batérie
Ide o vratné zariadenie slúžiace na uvoľnenie batérie. Posuňte ho jednou rukou dozadu a
druhou rukou batériu opatrne vytiahnite.
5. Tlačidlo pre zablokovanie / odblokovanie batérie
Batériou nemožno pohybovať, pokiaľ je tlačidlo v polohe zablokovania. Po posunutí tlačidla
do polohy odblokovania je možné batériu vybrať.
16
 Technické údaje
Technické podmienky sa môžu zmeniť bez upozornenia. V súčasnosti predávané produkty sa
líšia v závislosti od oblasti predaja. Presné technické podmienky si overte u svojich miestnych
predajcov.
Charakteristika
Rozmery
428 (Š) x 288 (H) x 55 (V) mm
Hmotnosť
<4,2 kg (s 9-článkovou batériou)
PROCESOR
Zásuvka
947 kolíkov, rPGA
Typ procesora
Intel® Shark Bay Haswell
Podporovaný procesor
Intel® Quad/ Dual-Core procesor
Vyrovnávacia pamäť L3
Až do 8 MB (na základe CPU)
Jadrový čip
North Bridge
Intel® Shark Bay Haswell
South Bridge
Intel® Lynx Point HM87
Pamäť
Technológia
DDR3L 1600 MHz
Pamäť
DDR3L SO-DIMM X 4 štrbiny
4G/8G DDR3L SDRAM
Maximum
Až do 32 GB
Napájanie
Adaptér striedavého/
200 W, 19 V
jednosmerného prúdu (1)
Vstup: 100~240 V, ~2,9 A 50~60 Hz
(voliteľné)
Výstup: 19 V
Adaptér striedavého/
180 W, 19,5 V
jednosmerného prúdu (2)
Vstup: 100~240 V, ~2,5 A 50~60 Hz
(voliteľné)
Výstup: 19,5V
10,5 A
9,2A
Podporovaný adaptér striedavého/jednosmerného prúdu sa
môže bez upozornenia zmeniť.
17
Úvod
Typ batérie
9-článkové
Batéria RTC
Áno
Ukladanie (položky uvedené na tomto mieste sa môžu meniť bez upozornenia)
Činiteľ tvaru HDD
2,5” HDD
SSD (voliteľné)
Modul SSD typu m-SATA
Zariadenie optickej
Super Multi / Blu-ray (voliteľné)
jednotky
Port I/O
Monitor (VGA)
D-Sub x 1
USB
x 3 (verzia 3.0)
x 2 (verzia 2.0)
Vstup pre mikrofón
x1
Vstup zapojenia
x1
Výstup pre slúchadlá
x 1 (s podporou SPDIF)
Mini DisplayPort
x1
Side-Out
x1
RJ45
x1
HDMI
x1
Čítačka kariet
x 1 (SD)
Podporované typy kariet sa môžu zmeniť bez
predchádzajúceho upozornenia.
Komunikačný port
LAN
10/ 100/ 1000 Mb Ethernet
Bezdrôtová LAN
Voliteľne podporovaná
Bluetooth
Voliteľne podporovaná
Displej
Typ LCD
17,3” LED panel
Jas
ovládaný pomocou klávesových skratiek K/B
18
Video
Grafika (1)
Diskrétna grafická karta MXM NVIDIA GeForce +
(voliteľné)
grafická karta Intel HD UMA.
S podporovanou technológiou NVIDIA Optimus.
Grafika (2)
Diskrétna grafická karta MXM AMD RADEON +
(voliteľné)
grafická karta Intel HD UMA.
VRAM
2/ 3/ 4/ 6/ 8GB
Závisí od zakúpeného modelu.
Výstup CRT
Podporovaný
Výstup HDMI
Podporovaný
Výstup DisplayPort
Podporovaný
Funkcia viacerých
Podporovaný
zobrazovacích panelov
Webkamera
Fotoaparát HD CMOS
Podporovaný
Zvuk
Interný reproduktor
2 reproduktory + 1 subwoofer
Hlasitosť zvuku
Nastavuje sa pomocou klávesových skratiek a
prepínačov.
Softvér a BIOS
Bootovanie pomocou USB
Bootovanie pomocou USB mechaniky iba pre DOS
Flash
BIOS
Podpora rýchleho bootovania
Ďalšie
Kompatibilita
WHQL
Otvor pre zámok
x1
Kensington
19
Úvod
20
Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement