MSI Aegis RS 10th (GeForce 30 Series) DESKTOP Instrukcja obsługi

MSI Aegis RS 10th (GeForce 30 Series) DESKTOP Instrukcja obsługi | Manualzz
1
Wstęp
Notebook
Instrukcja obsługi
Wstęp
Spis treści
Rozdział 1: Wstęp
Spis treści ....................................................................... 1-2
Uregulowania prawne i oświadczenia .......................... 1-4
Oświadczenie FCC-B o zakłóceniach częstotliwości
radiowych .................................................................... 1-4
Warunki FCC ............................................................... 1-4
Zgodność z CE ............................................................ 1-4
Uregulowania prawne dotyczące baterii ..................... 1-5
Oświadczenie WEEE .................................................. 1-5
Instrukcje bezpieczeństwa ............................................ 1-6
Znaki towarowe .............................................................. 1-8
Historia wersji ................................................................. 1-8
Rozdział 2: Wprowadzenia
Układ Podręcznika ......................................................... 2-2
Rozpakowywanie............................................................ 2-2
Ogólny opis produktu .................................................... 2-3
Widok z góry po otwarciu pokrywy .............................. 2-3
Widok z przodu............................................................ 2-7
Widok z prawej strony ................................................. 2-9
Widok z lewej strony.................................................. 2-10
Widok od tyłu ............................................................. 2-12
Widok od spodu......................................................... 2-13
Dane Techniczne .......................................................... 2-14
Rozdział 3: Pierwsze kroki
Rozpoczęcie pracy z notebookiem ............................... 3-2
Zarządzanie zasilaniem.................................................. 3-3
Zasilanie prądem zmiennym ....................................... 3-3
Zasilanie bateryjne ...................................................... 3-3
1-2
Zarządzanie energią w systemie operacyjnym
Windows ...................................................................... 3-8
Wskazówki dotyczące oszczędzania energii ............ 3-10
Podstawowe operacje .................................................. 3-11
Porady dotyczące bezpieczeństwa i komfortu
pracy.......................................................................... 3-11
Poznanie klawiatury .................................................. 3-13
Uruchamianie sieci bezprzewodowej ........................ 3-17
Poznawanie touchpada ............................................. 3-18
Informacje o dysku twardym...................................... 3-20
Korzystanie z optycznego napędu pamięci
masowej .................................................................... 3-20
Podłączanie urządzeń zewnętrznych ......................... 3-22
Urządzenia peryferyjne ............................................. 3-22
Urządzenia komunikacyjne ....................................... 3-23
Wymiana i modernizacja komponentów .................... 3-24
1-3
Wstęp
 Uregulowania prawne i oświadczenia
Oświadczenie FCC-B o zakłóceniach częstotliwości radiowych
Urządzenie to zostało poddane testom, które stwierdziły, że jest zgodne z ograniczeniami
wyznaczonymi dla urządzeń cyfrowych klasy B w części 15 przepisów FCC.
Ograniczenia te
zostały wyznaczone, aby zapewniać odpowiednie zabezpieczenie przed szkodliwymi
zakłóceniami w instalacjach domowych. Urządzenie generuje, używa oraz może wytwarzać
energię promieniowania radiowego i, jeśli nie jest zainstalowane i używane ściśle według
zaleceń instrukcji, może powodować zakłócenia w komunikacji radiowej. Jednakże, nie
gwarantuje się, że nie wystąpią zakłócenia w określonej instalacji.
Jeśli więc urządzenie
powoduje zakłócenia w odbiorze radia lub telewizji, których przyczynę można potwierdzić
wyłączając i włączając urządzenie, użytkownik może podjąć próbę ich usunięcia poprzez
wykonanie jednej lub więcej wymienionych poniżej czynności:

Obrócenie lub przemieszczenie anteny odbiorczej.

Zwiększenie odległości pomiędzy urządzeniem a odbiornikiem.

Podłączenie urządzenia do gniazdka zasilającego znajdującego się w innym obwodzie
elektrycznym niż ten, do którego podłączony jest odbiornik telewizyjny lub radiowy.

Konsultacja z dostawcą lub doświadczonym technikiem RTV.
UWAGA
 Zmiany i modyfikacje bez odpowiedniej, specjalnej akceptacji jednostek
odpowiedzialnych za zgodność mogą unieważnić prawo użytkownika do korzystania z
urządzenia.
 By zachować zgodność z limitami emisji, należy używać wyłącznie ekranowanych
kabli i przewodów prądu zmiennego.
Warunki FCC
To urządzenie jest zgodne z częścią 15 zasad FCC. Jego działanie podlega dwóm
następującym warunkom:


Urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń.
Urządzenie musi być odporne na odbierane zakłócenia, w tym na zakłócenia, które mogą
spowodować jego niepożądane działanie.
Zgodność z CE
To urządzenie jest zgodne z istotnymi wymaganiami bezpieczeństwa i innymi,
powiązanymi postanowieniami określonymi w Dyrektywie Europejskiej.
1-4
Uregulowania prawne dotyczące baterii
Unia Europejska:
Nie należy wyrzucać baterii, zestawów zasilających i akumulatorów
razem z innymi nieposortowanymi odpadkami, pochodzącymi z
gospodarstwa domowego.
Należy je przekazać do publicznego
punktu zbiórki, który dokona ich zwrotu, odzysku lub przetworzenia
zgodnie z lokalnymi przepisami.
Tajwan:
Ze względu na wymagania ochrony środowiska zużyte baterie należy
zbierać oddzielnie w celu recyklingu lub specjalnego usuwania.
Kalifornia (USA): Bateria pastylkowa może zawierać nadchlorany i wymaga specjalnego
traktowania podczas recyklingu i utylizacji na terenie stanu Kalifornia.
Więcej informacji znajduje się na stronie: http://www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate/
Wskazówki dotyczące bezpiecznego użytkowania baterii litowej
Nieprawidłowa wymiana baterii może spowodować jej wybuch. Wymieniać można wyłącznie
na baterię tego samego lub równoważnego typu zalecaną przez producenta.
Zużyte baterie
można wyrzucać zgodnie z instrukcjami producenta.
Oświadczenie WEEE
Zgodnie z Dyrektywą Unii Europejskiej ("UE") dotyczącą odpadów produktów
elektrycznych i elektronicznych (Dyrektywa 2002/96/EC), która wchodzi w życie
13 sierpnia 2005, tzw.
“produkty oraz wyposażenie elektryczne i
elektroniczne" nie mogą być traktowane jako śmieci komunalne, tak więc
producenci tych produktów będą zobowiązani do odbierania ich w momencie
gdy produkt jest wycofywany z użycia.
1-5
Wstęp
 Instrukcje bezpieczeństwa
Przeczytaj starannie i gruntownie instrukcje bezpieczeństwa.
Należy
stosować się do wszystkich przestróg i ostrzeżeń umieszczonych na
urządzeniu lub w podręczniku użytkownika.
Urządzenie oraz jego wyposażenie należy przechowywać z dala od
wilgoci i nie narażać ich na działanie wysokiej temperatury.
Przed ustawieniem urządzenia należy go usytuować na stabilnej
powierzchni.
Szczeliny w obudowie służą do konwekcji powietrza i do ochrony
urządzenia przed przegrzaniem.
Nie należy zasłaniać szczelin.
 Nie należy pozostawiać urządzenia w miejscu bez wentylacji przy
temperaturze przechowywania powyżej 60OC (140OF) lub poniżej
0OC (32OF), ponieważ może to uszkodzić urządzenie.
 Maksymalna dopuszczalna temperatura otoczenia podczas
korzystania z tego urządzenia wynosi 40OC (120OF).
 Przed podłączeniem urządzenia do gniazda zasilania należy
upewnić się, że wartość napięcia zasilania mieści się w
bezpiecznych granicach i zostało prawidłowo ustalone w przedziale
100~240 V.
 Zawsze należy odłączyć przewód zasilający przed przystąpieniem
do instalacji jakiejkolwiek dodatkowej karty lub modułu.
 Jeśli sprzęt nie będzie używany przez dłuższy czas należy zawsze
odłączyć przewód zasilający prądu zmiennego lub odłączyć baterię,
aby zapewnić zerowe zużycie energii.
Nigdy nie wlewaj jakichkolwiek płynów do otworów w obudowie, może to
zniszczyć urządzenie lub spowodować porażenie prądem.
Przewód zasilający należy umieścić tak, aby nikt przypadkiem na niego
nie nadepnął. Nie należy ustawiać niczego na przewodzie
zasilającym.
1-6
W pobliżu urządzenia nie mogą znajdować się obiekty o silnym polu
magnetycznym lub elektrycznym.
Przy podłączaniu koncentrycznego kabla telewizyjnego do tunera TV
należy się upewnić, że jego ekran jest prawidłowo podłączony do
systemu uziemienia budynku.
System prowadzenia kabli powinien być uziemiony zgodnie ze
standardem ANSI/NFPA 70, NEC (National Electrical Code [Krajowe
przepisy dotyczące instalacji elektrycznych]), w szczególności Część
820.93, Grounding of Outer Conductive Shield of a Coaxial Cable
(Uziemienie zewnętrznego ekranowania kabla koncentrycznego).
 By zapobiec eksplozji wywołanej nieprawidłową wymianą baterii,
należy użyć wyłącznie tego samego lub równoważnego typu baterii,
polecanego przez producenta.
 Baterię należy zawsze umieszczać w bezpiecznym miejscu.
W razie wystąpienia którejkolwiek z poniższych sytuacji należy
skontaktować się z Działem Serwisowym.
 Przewód zasilający lub wtyczka uległy uszkodzeniu.
 Do wnętrza urządzenia dostał się płyn.
 Sprzęt był poddany działaniu wilgoci.
 Sprzęt nie działa poprawnie lub nie można go uruchomić z pomocą
podręcznika użytkownika.
 Sprzęt został upuszczony i uszkodzony.
 Sprzęt nosi oczywiste znamiona uszkodzenia.
Energooszczędność produktu
 Zmniejszone zużycie energii podczas używania i w trybie
wstrzymania.
 Ograniczone użycie substancji szkodliwych dla środowiska i dla
zdrowia.
 Łatwy demontaż i recykling.
 Zmniejszone zużycie zasobów naturalnych poprzez zachęcanie do
recyklingu.
 Zwiększona żywotność produktu, poprzez łatwe aktualizacje.
 Zmniejszona ilość trwałych odpadów, dzięki polityce zwrotów.
1-7
Wstęp
Polityka ochrony środowiska
 Konstrukcja produktu umożliwia prawidłowe, ponowne
wykorzystanie części i recykling, dlatego nie należy go wyrzucać.
 Użytkownicy powinni skontaktować się z lokalnym autoryzowanym
punktem zbiórki, do celów recyklingu i usuwania zużytych
produktów.
 Uwaga dotycząca napędu optycznego
OSTROŻNIE: Urządzenie to zawiera system laserowy i jest sklasyfikowane jako „PRODUKT
LASEROWY KLASY 1”. W celu prawidłowego używania tego modelu, należy uważnie
przeczytać ten podręcznik z instrukcjami i zachować go do wykorzystania w przyszłości. W
przypadku jakichkolwiek problemów z tym modelem należy skontaktować się z najbliższą
„AUTORYZOWANĄ stacją obsługi”. Aby zapobiec narażeniu na bezpośrednie oddziaływanie
wiązki lasera, nie należy demontować obudowy.
 Znaki towarowe

Wszystkie znaki towarowe są własnością odpowiednich właścicieli.

SRS Premium Sound, SRS i symbol to znaki towarowe SRS Labs, Inc.

THX i THX TruStudio Pro to znaki towarowe THX Ltd., które mogą być zastrzeżone w
niektórych jurysdykcjach. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Sound Blaster® to zastrzeżony znak towarowy firmy Creative Technology Ltd.
 Historia wersji
1-8
Wersja
Historia wersji
Data
1.0
Wydanie pierwsze
03, 2014
2
Wprowadzenia
Wprowadzenia
Gratulujemy, że stałeś się użytkownikiem tego wspaniale zaprojektowanego notebooka. Ten
zupełnie nowy, wyjątkowy notebook zapewni ci komfort i profesjonalizm użytkowania. Z dumą
oznajmiamy naszym użytkownikom, że notebook został dokładnie przetestowany i z całą
odpowiedzialnością możemy zaświadczyć o jego niezrównanej niezawodności i satysfakcji
naszych klientów.
 Układ Podręcznika
Ten podręcznik użytkownika zawiera informacje i ilustracje dotyczące używania tego komputera
notebook. Zaleca się uważne przeczytanie go przed rozpoczęciem pracy z urządzeniem.
Rozdział 1, Przedmowa, daje użytkownikom podstawowe informacje na temat bezpieczeństwa
i środków ostrożności, dotyczących użytkowania niniejszego notebooka. Zaleca się
przeczytanie tych informacji lub ostrzeżeń przy pierwszym użyciu tego komputera notebook.
Rozdział 2, Wprowadzenie, zawiera opisy wszystkich akcesoriów niniejszego notebooka.
Zaleca się, by po otwarciu opakowania sprawdzić, czy wszystkie wymienione elementy
faktycznie się w nim znajdują. Jeśli któregokolwiek z akcesoriów brakuje lub jest uszkodzone,
należy skontaktować się ze sprzedawcą notebooka. Rozdział ten także zawiera także
specyfikację tego notebooka i opisuje przyciski funkcyjne, przyciski szybkiego dostępu, złącza,
diody LED oraz wszystkie zewnętrzne elementy notebooka.
Rozdział 3, Pierwsze Kroki, zawiera podstawowe instrukcje, dotyczące korzystania z
klawiatury, panelu dotykowego, twardego dysku i optycznego napędu pamięci masowej. Poza
tym użytkownikom w zapoznaniu się z notebookiem pomogą także przedstawione etapy
instalacji i dezinstalacji baterii oraz procedury podłączania różnych urządzeń zewnętrznych,
urządzeń komunikacyjnych, itp.
 Rozpakowywanie
W pierwszej kolejności należy rozpakować opakowanie transportowe i sprawdzić dokładnie
wszystkie elementy. Jeśli jakiś element wyposażenia uległ zniszczeniu lub brakuje go,
niezwłocznie skontaktuj się ze sprzedawcą. Zachowaj opakowanie transportowe na wypadek
gdybyś musiał przesyłać urządzenie w przyszłości. Opakowanie powinno zawierać następujące
elementy:
 Notebook
 Instrukcja szybkiego uruchamiania
 Bateria Li-ion o dużej pojemności
 Adapter prąd zmienny/prąd stały i przewód zasilający prądu zmiennego
 Torba do przenoszenia (opcjonalnie)
 Dysk wszystko-w-jednym z aplikacjami, z pełną wersję podręcznika, sterownikami,
programami narzędziowymi oraz opcjonalną funkcją przywracania systemu, itd.
2-2
 Ogólny opis produktu
W części znajduje się opis podstawowych aspektów dotyczących komputera notebook. Pozwoli
to na lepsze poznanie wyglądu tego komputera notebook przed rozpoczęciem jego używania.
Należy pamiętać, że komputer notebook pokazany w tej części może się różnić od rzeczywiście
zakupionego.
Widok z góry po otwarciu pokrywy
Przedstawiona poniżej ilustracja, przedstawiająca otwarty notebook od góry z opisem, pozwoli
ci się zapoznać z głównym obszarem operacyjnym notebooka.
Pokazane rysunki służą wyłącznie jako odniesienie.
2-3
Wprowadzenia
1.
Kamera internetowa

Wbudowaną kamerę sieci web można używać do wykonywania zdjęć, nagrywania
video lub wideokonferencji i innych aplikacji interaktywnych.

Wskaźnik LED kamery internetowej, znajdujący się obok kamery, po włączeniu
kamery świeci światłem pomarańczowym; dioda LED przestaje świecić, po
wyłączeniu tej funkcji.
2.
Wewnętrzny mikrofon
Jest to wbudowany mikrofon działający w taki sam sposób jak mikrofon zewnętrzny.
3.
Przyciski szybkiego uruchamiania
Naciśnij odpowiednie przyciski szybkiego uruchamiania by uaktywnić konkretny program
lub narzędzie. Następujące klawisze szybkiego dostępu będą działające jedynie w
systemie operacyjnym z zainstalowaną aplikacją SCM. Znajdź aplikację SCM na
dostarczonym w pakiecie dysku wszystko-w-jednym, dla zapewnienia łatwego i wygodnego
działania. Zaleca się, aby zainstalować aplikację SCM.

Naciśnij ten przycisk, aby uaktywnić funkcję Media Player,
która zwiększa jakość odtwarzania z urządzenia
wyświetlania i systemu dźwiękowego.
Media Player

Naciśnij ten przycisk, by zwiększyć prędkość wentylatora i
obniżyć ogólną temperaturę notebooka.
Cooler Boost

Klawiatura wyposażona jest w migające klawiaturowe diody

Używaj tego przycisku, aby WŁ. lub WYŁ. aplikację do
LED, zamontowane pod klawiaturą.
Przełącznik
podświetlenia
LED klawiatury
zarządzania podświetlaniem LED, KLM (Keyboard LED
Manager).
(opcjonalnie)

Notebook może mieć fabrycznie zainstalowaną wyjątkową
aplikację do zarządzania klawiaturą, SSE (Steel Series
Engine). Za pomocą aplikacji, użytkownicy będą mogli
Przełącznik
warstw
klawiatury SSE
(opcjonalnie)
posiadać do 4 różnych kombinacji klawiszy funkcyjnych
definiowanych na 4 szczególne okazje.

Używaj tego klawisza, aby przełączać pomiędzy klawiaturą
1 (warstwa 1,) klawiaturą 2 (warstwa 2,) klawiaturą 3
(warstwa 3) oraz klawiaturą 4 (warstwa 4).
2-4

Naciśnij i przytrzymaj klawisz Fn, a następnie naciskaj
wielokrotnie klawisz F10, aby włączyć lub wyłączyć Tryb
samolotowy.

Ze względu na bezpieczeństwo lotu zawsze należy
włączać tryb samolotowy podczas lotu samolotem.

Tryb
samolotowy
Spójrz na ikonę włączania trybu samolotowego w [Start/
Ustawienia/ Zmień ustawienia komputera/ Sieć / Tryb
samolotowy] na pulpicie, by sprawdzić status urządzenia.

Aby włączyć funkcję WLAN lub Bluetooth, należy
skorzystać z opisu w rozdziale „Uruchamianie sieci
bezprzewodowej” w rozdziale 3.

Naciśnij ten przycisk, aby wyłączyć wyświetlacz w celu
zmniejszenia zużycia energii.
Wyłączenie
wyświetlania

Naciśnij dowolny klawisz na klawiaturze, aby włączyć
monitor.

Naciśnij ten przycisk, aby uruchomić program narzędziowy
gadżetu gier, będący efektownym i wydajnym
rozwiązaniem dla graczy.

Można też użyć przycisku, aby przywołać menu System
Control Manager (Menedżera kontroli systemu), które łączy
G-Panel
(Opcjonalnie)
w sobie często używane ustawienia, zapewniając
użytkownikowi wydajny sposób zarządzania różnorodnymi
funkcjami.
4.
Dioda LED stanu

Caps Lock: Świeci żółtym światłem, po uaktywnieniu
funkcji Caps Lock.

Num Lock: Świeci żółtym światłem, po uaktywnieniu
funkcji Num Lock.
5.
Głośniki stereo
Udostępnia wysokiej jakości system sound blaster z systemem stereo oraz obsługą funkcji
Hi-Fi.
2-5
Wprowadzenia
6.
Przycisk zasilania / Dioda LED zasilania / Dioda LED trybu GPU
Przycisk zasilania

Naciśnij przycisk zasilania w celu WŁĄCZENIA lub
WYŁĄCZENIA notebooka.

Naciśnij przycisk zasilania, aby wybudzić notebook ze
stanu uśpienia.
Dioda LED zasilania / Dioda LED trybu GPU

Świeci na biało, kiedy włączone jest zasilanie notebooka, a
wybrano tryb UMA GPU.

Świeci na bursztynowo, kiedy wybrany zostaje tryb dyskretny
GPU.

Dioda LED nie świeci, gdy komputer notebook jest
wyłączony.
7.
Touchpad
Jest to urządzenie wskazujące notebooka.
8.
Przełącznik touchpada
Naciśnij ten przycisk, aby włączyć lub wyłączyć działanie touchpada. Wskaźnik touchpada,
o ile znajduje się w komputerze, świeci po wyłączeniu funkcji touchpada.
9.
Klawiatura
Wbudowana klawiatura obsługuje wszystkie funkcje pełnowymiarowej klawiatury.
Przyciski szybkiego uruchamiania [Fn]
Użyj przycisków [Fn] na klawiaturze w celu uaktywnienia specyficznych aplikacji lub
narzędzi.
Z pomocą przycisków szybkiego uruchamiania, użytkownicy będą mogli bardziej
efektywnie pracować.

Notebook może mieć fabrycznie zainstalowaną aplikację
użytkową do gier, Dragon Gaming Center (Centrum gier Drag
będącą efektownym i wydajnym rozwiązaniem dla graczy.
+
Dragon Gaming
Center (Centrum
gier Dragon)
lub
Definiowana
przez
użytkownika
(opcjonalnie)

Jeżeli aplikacja Dragon Gaming Center (Centrum gier
Dragon) została zainstalowana, używając klawiszy Fn oraz
F4 można otworzyć panele [Instant Play: Play Key Setting],
aby zdefiniować klawisze szybkiego uruchamiania
włączające poszczególne aplikacje.
Po wprowadzeniu
ustawień, używając klawiszy Fn oraz F4 można uruchomić
wskazaną aplikację. Jeżeli klawisze nie zostaną
zdefiniowane, ich użycie nadal będzie powodować
włączanie paneli [Instant Play: Play Key Setting]
2-6

Jednak, jeżeli aplikacja Dragon Gaming Center (Centrum
gier Dragon) nie jest zainstalowana lub została usunięta,
można użyć klawiszy Fn oraz F4 do uruchomienia aplikacji
zdefiniowanej przez użytkownika.

+
Naciśnij i przytrzymaj przycisk Fn, a następnie wciśnij
kilkakrotnie przycisk F5, aby przełączać pomiędzy różnymi
ECO Engine
(Mechanizm
ECO)
(Oszczędzanie
energii)
trybami oszczędzania energii zapewnianymi przez ECO
Engine (Mechanizm ECO) lub wyłączyć ponownie tę
funkcję.

+
Naciśnij i przytrzymaj przycisk Fn, a następnie naciśnij
przycisk F6, by włączyć funkcję kamery internetowej.
Naciśnij ponownie w celu wyłączenia.
Kamera
internetowa

Naciśnij i przytrzymaj klawisz Fn, a następnie naciskaj
wielokrotnie klawisz F10, aby włączyć lub wyłączyć Tryb
samolotowy.

Ze względu na bezpieczeństwo lotu zawsze należy
włączać tryb samolotowy podczas lotu samolotem.
+

Tryb
samolotowy
Spójrz na ikonę włączania trybu samolotowego w [Start/
Ustawienia/ Zmień ustawienia komputera/ Sieć / Tryb
samolotowy] na pulpicie, by sprawdzić status urządzenia.

Aby włączyć funkcję WLAN lub Bluetooth, należy skorzystać
z opisu w rozdziale „Uruchamianie sieci
bezprzewodowej” w rozdziale 3.
Przyciski ogólne [Fn]

Zwiększa jasność klawiaturowej diody LED

Zmniejsza jasność klawiaturowej diody LED
+
+
2-7
Wprowadzenia
Widok z przodu
1. Dioda LED stanu
Bluetooth (opcjonalnie)

Wskaźnik LED Bluetooth świeci bursztynowym światłem po
włączeniu funkcji Bluetooth.
Bluetooth

Po wyłączeniu tej funkcji, wskaźnik LED gaśnie.
Bezprzewodowa sieć LAN (WiFi)

Ten wskaźnik LED świeci bursztynowym światłem, po
włączeniu funkcji Bezprzewodowa sieć LAN (WiFi).
WLAN(WiFi)


Po wyłączeniu tej funkcji, wskaźnik LED gaśnie.
Uwaga: Wymienione tu funkcje mogą być obsługiwane opcjonalnie, w zależności
o zakupionego przez użytkowników modelu.

Ostrzeżenie: Ze względu na bezpieczeństwo lotu należy upewnić się, że te dwa
wskaźniki LED nie świecą się w czasie lotu.

Aby włączyć lub wyłączyć funkcję WLAN lub Bluetooth w systemie operacyjnym
Windows 8.x, należy skorzystać z opisu w punkcie Uruchamianie sieci
bezprzewodowej w rozdziale 3.

Dalsze informacje na temat łączności bezprzewodowej można uzyskać u
lokalnego dystrybutora.
2-8
Twardy dysk/ Napęd optyczny Urządzenie w użyciu
Migające bursztynowe światło wskazuje dostęp systemu do dysku
twardego lub do napędu optycznego.
Tryb uśpienia

Migające bursztynowe światło, gdy system znajduje się w
trybie uśpienia.

Dioda LED przestaje świecić, gdy system jest wyłączony.
Stan baterii

Bursztynowe światło podczas ładowania baterii.

Migające bursztynowe światło przy uszkodzeniu baterii, lub
gdy zalecana jest wymiana baterii na nową.

Sprawdź u lokalnego dostawcy możliwość zakupienia baterii
równoważnego typu zalecanej przez producenta.

Dioda LED baterii przestaje się świecić, gdy bateria jest
całkowicie naładowana lub, gdy odłączony jest adapter prąd
zmienny/prąd stały.
2-9
Wprowadzenia
Widok z prawej strony
1.
Porty USB 2.0
Port USB 2.0 pozwala na podłączenie urządzeń peryferyjnych z interfejsem USB, takich jak
np. mysz, klawiatura, modem, zewnętrzny dysk twardy, drukarka i inne.
2.
Napęd optyczny
Ten komputer notebook jest wyposażony w napęd optyczny. Rzeczywisty typ urządzenia
preinstalowanego w komputerze notebook zależy od zakupionego modelu.
2-10
Widok z lewej strony
1.
Wentylator
Wentylator ma za zadanie chłodzić system. NIGDY NIE NALEŻY blokować przepływu
powietrza wentylatora.
2.
Czytnik kart
Wbudowany czytnik kart może obsługiwać różnego rodzaju karty pamięci, takie jak karta
MMC (Multi-Media Card), XD (eXtreme Digital), SD (Secure Digital), SDHC (SD High
Capacity), SDXC(SD eXtended Capacity), MS (Memory Stick) lub karty MS Pro (Memory
Stick Pro), w zależności od nabytego modelu. Należy skontaktować się z miejscowym
serwisem w celu uzyskania prawidłowych informacji, oraz należy pamiętać, że zakres
wspieranych kart pamięci może zostać zmieniony bez uprzedzenia.
3.
Złącza Portów Audio
Wysokiej jakości system sound blaster z systemem stereo oraz obsługą funkcji Hi-Fi.
Wyjście słuchawek/wyjście SPDIF

Używane do głośników lub słuchawek. Złącze S/PDIF
udostępnia także transmisję cyfrowego audio do głośników
zewnętrznych poprzez kabel optyczny.

Do podłączenia głośników przednich.
2-11
Wprowadzenia
Mikrofon

Do podłączania mikrofonu zewnętrznego.

Do podłączenia głośników centralnego i subwoofera.
Wejście liniowe

Używane jako zewnętrzne urządzenie audio.

Do podłączenia głośników tylnych.
Wyjście liniowe
4.

Złącze do głośników.

Do podłączenia głośników surround.
Porty USB 3.0/ Port USB z turbo doładowaniem
Port USB z turbo doładowaniem zapewnia funkcję szybszego ładowania urządzeń Apple
kiedy notebook jest w trybie wyłączenia.
5.
Porty USB 3.0
USB 3.0, SuperSpeed USB, oferuje wyższe prędkości interfejsu do podłącza.nia różnych
urządzeń, takich jak napędy pamięci masowej, twarde dyski, czy kamery wideo, oraz
oferuje więcej korzyści z szybkiego przesyłu danych.
2-12
Widok od tyłu
1.
Blokada Kensington
Notebook ma otwór blokady Kensington, który pozwala użytkownikom na przymocowanie
notebooka do podłoża przy pomocy pokrytej gumą metalowej linki i klucza lub urządzenia
mechanicznego PIN. Jeden koniec linki ma małą pętlę, która umożliwia przełożenia całej
linki dookoła stałego obiektu, takiego jak ciężki stół lub inny podobny sprzęt, a przez to
zabezpieczenie komputera notebook.
2.
Złącze RJ-45
Złącze Ethernet 10/100/1000 służy do podłączania kabla LAN w celu umożliwienia pracy w
sieci.
3.
Mini-DisplayPort
Mini DisplayPort jest zminiaturyzowaną wersją DisplayPort z odpowiednim adapterem. Mini
DisplayPort może być stosowany do sterowania wyświetlaczami z interfejsem VGA, DVI
lub HDMI.
4.
Złącze zasilania
Służy do podłączania do komputera notebook adaptera prąd zmienny/prąd stały.
5.
Port VGA
15-pinowe gniazdo D-Sub portu VGA umożliwia podłączenie zewnętrznego monitora lub
innego urządzenia zgodnego ze standardem VGA (takiego jak projektor) w celu uzyskania
doskonałej jakości obrazu wyświetlanego przez komputer.
6.
Złącze HDMI
HDMI [High Definition Multimedia Interface (Wysokiej jakości interfejs multimedialny)] to
nowy standard interfejsu dla komputerów PC, wyświetlaczy i sprzętu elektronicznego, który
za pomocą jednego kabla obsługuje standardowy, rozszerzony i wysokiej rozdzielczości
sygnał wideo, a także wielokanałowy cyfrowy sygnał audio.
2-13
Wprowadzenia
7.
Wentylator
Wentylator ma za zadanie chłodzić system. NIGDY NIE NALEŻY blokować przepływu
powietrza wentylatora.
2-14
Widok od spodu
1. Głośniki stereo
Udostępnia wysokiej jakości system sound blaster z systemem stereo oraz obsługą funkcji
Hi-Fi.
2. Wentylator
Wentylator ma za zadanie chłodzić system. NIGDY NIE NALEŻY blokować przepływu
powietrza wentylatora.
3. Zestaw zasilający
Po odłączeniu zasilacza sieciowego ten komputer notebook, jest zasilany z baterii.
4. Przycisk zwalniający baterię
Jest to element odbijający, umożliwiający zwolnienie baterii. Przesuń go jedną ręką, a
drugą ostrożnie wyciągnij baterię.
5. Przycisk blokujący/odblokowujący baterię
Nie można wyjąć baterii, gdy przycisk umieszczony jest w pozycji zamkniętej. Gdy przycisk
zostanie przesunięty do pozycji otwartej, baterię można wyjąć.
2-15
Wprowadzenia
 Dane Techniczne
Dane techniczne mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Faktycznie sprzedawane produkty mogą
być różne w poszczególnych regionach. Prosimy zapoznać się ze szczegółowymi danymi
technicznymi dostępnymi u lokalnych dostawców.
Charakterystyka Fizyczna
Wymiary
428 (S) x 288 (G) x 55 (W) mm
Waga
<4,2 kg (z 9-celowym akumulatorem)
Procesor
Gniazdo
947-pinowe, rPGA
Typ procesora
Intel® Shark Bay Haswell
Obsługiwany procesor
Procesor Intel® Quad/ Dual-Core
Cache L3
Do 8 MB (zależnie od CPU)
Chipset
Mostek północny
Intel® Shark Bay Haswell
Mostek południowy
Intel® Lynx Point HM87
Pamięć
Technologia
DDR3L 1600 MHz
Pamięć
4 gniazda DDR3L SO-DIMM
4G/ 8G DDR3L SDRAM
Maksymalnie
Do 32 GB
Zasilanie
Adapter prąd
200W, 19V
zmienny/prąd stały (1)
Wejście: 100~240V, ~2,9A 50~60Hz
(opcjonalnie)
Wyjście: 19V
Adapter prąd
180W, 19,5V
zmienny/prąd stały (2)
Wejście: 100~240V, ~2,5A 50~60Hz
(opcjonalnie)
Wyjście: 19,5V
10,5A
9,2A
Obsługiwany zasilacz prądu zmiennego/prądu stałego
może zostać zmieniony bez uprzedzenia
2-16
Typ baterii
9-celowa
Bateria RTC
Tak
Pamięć Masowa (wymienione tu elementy mogą się zostać zmienione bez powiadomienia)
Wielkość dysku twardego
2,5” HDD
SSD (opcjonalna)
Moduł SSD typu m-SATA
Napęd optyczny
Super Multi / Blu-ray (opcjonalnie)
Port WE/WY
Monitor (VGA)
D-Sub x 1
USB
x 3 (wersja 3.0)
x 2 (wersja 2.0)
Wejście mikrofonu
x1
Wejście liniowe
x1
Wyjście słuchawek
x 1 (obsługiwane wyjście SPDIF)
Mini DisplayPort
x1
Wyjście boczne
x1
RJ45
x1
HDMI
x1
Czytnik kart
x 1 (SD)
Obsługiwane typy kart pamięci mogą zostać zmienione bez
uprzedzenia.
Port komunikacji
LAN
10/ 100/ 1000Mb Ethernet
Bezprzewodowa sieć LAN
Obsługa opcjonalna
Bluetooth
Obsługa opcjonalna
Wyświetlacz
Typ LCD
Panel LED 17,3"
Jasność
Sterowana przyciskami skrótu K/B
2-17
Wprowadzenia
Wideo
Karta graficzna (1)
NVIDIA GeForce dyskretna karta graficzna MXM +
(opcjonalnie)
karta graficzna Intel HD UMA.
Z obsługą technologii NVIDIA Optimus
Karta graficzna (2)
AMD RADEON dyskretna karta graficzna MXM +
(opcjonalnie)
karta graficzna Intel HD UMA.
VRAM
2/ 3/ 4/ 6/ 8GB
Zależnie od zakupionego modelu.
Wyjście CRT
Obsługiwane
Wyjście HDMI
Obsługiwane
Wyjście DisplayPort
Obsługiwane
Funkcja Multi-Display
Obsługiwane
Kamera internetowa
Kamera CMOS HD
Obsługiwane
Audio
Wewnętrzny głośnik
2 głośniki + 1 subwoofer
Regulacja głośności
Regulowany poprzez gorące klawisze klawiatury i
przełączniki
Oprogramowanie i BIOS
Rozruch z USB Flash
Rozruch z dyskietki USB wyłącznie w systemie DOS
BIOS
Obsługa szybkiego uruchamiania
Inne
Zgodność
WHQL
Otwór blokady Kensington
x1
2-18
3
Pierwsze kroki
Pierwsze kroki
 Rozpoczęcie pracy z notebookiem
Przed rozpoczęciem pracy zalecamy nowym użytkownikom notebooka zapoznanie się z
poniższymi ilustracjami.
3-2
 Zasilanie
Zasilanie prądem zmiennym
Zaleca się, aby podczas pierwszego użycia podłączyć do komputera notebook adapter prąd
zmienny/prąd stały i korzystać z zasilania prądem zmiennym. Po podłączeniu zasilania,
natychmiast rozpoczyna się doładowywanie baterii.
Należy pamiętać, że dostarczony adapter prąd zmienny/prąd stały, jest dostosowany do
posiadanego komputera notebook. Używanie innego modelu adaptera może spowodować
uszkodzenie komputera lub podłączonego do niego sprzętu.
Nie należy przykrywać zasilacza, ponieważ podczas eksploatacji może on generować ciepło. W
trakcie eksploatacji należy zawsze uważać na ciepło z zasilacza.
Zasilanie bateryjne
Ten komputer notebook jest wyposażony w wysokiej pojemności baterię Li-ion. Ładowalna
bateria Li-ion jest wewnętrznym źródłem zasilania komputera notebook.
Należy pamiętać, że próba rozbierania baterii może spowodować jej uszkodzenie. Należy
również pamiętać, że gwarancja na baterię traci swą ważność, jeśli bateria zostanie
zdemontowana przez nieuprawnionych techników.
By zapobiec eksplozji wywołanej nieprawidłową wymianą baterii, należy użyć wyłącznie tego
samego lub równoważnego typu baterii, polecanego przez producenta.
Nieużywaną baterię należy zawsze trzymać w bezpiecznym miejscu.
Należy zachować zgodność z lokalnym prawem i przepisami dotyczącymi recyklingu zużytego
akumulatora.
W celu zapewnienia odpowiedniego zasilania zaleca się, aby zaopatrzyć się w zapasową
baterię. Należy skontaktować się z lokalnym dostawcą w celu zakupienia baterii zgodnej z
komputerem notebook.
3-3
Pierwsze kroki
Instalowanie zestawu zasilającego
1. Znajdź zaczep stabilizujący akumulatora i śrubę na tacy akumulatora, jak to zostało
pokazane poniżej.
2. Wyrównaj odpowiednio zaczep stabilizujący i śrubę akumulatora oraz upewnij się, że
prawidłowo je połączono.
3. Odwróć akumulator w kierunku pokazanym poniżej.
4. Naciśnij baterię, aby zamocować ją we wnęce.
5. Naciśnij przycisk blokady/odblokowania do pozycji Lock (Blokada), aby upewnić się, że
bateria jest prawidłowo zamocowana.
3-4
Wyjmowanie zestawu zasilającego
1. Sprawdź, czy komputer notebook jest wyłączony oraz, czy odłączone jest zasilanie
prądem zmiennym.
2. Naciśnij przycisk blokady/odblokowania do pozycji odblokowania.
3. Odszukaj przycisk zwalniający baterię na spodniej stronie.
4. Wciśnij i przytrzymaj przycisk zwalniający w kierunku zwalniania baterii, jak pokazano na
spodniej stronie.
3-5
Pierwsze kroki
5. Wysuń baterię z wnęki podważając palcami jej krawędź.
Należy uważać na palce w czasie wyjmowania baterii.
6. Wyciągnij baterię na zewnątrz.
Wskazówki bezpiecznego korzystania z baterii
Nieprawidłowy montaż i obsługa akumulatora wprowadzają ryzyko wystąpienia pożaru lub
eksplozji, które mogą spowodować poważne obrażenia ciała.

Akumulator dołączony do zestawu może być zastąpiony tylko takim samym typem

Nigdy nie rozbieraj akumulatora, nie zwieraj go, nie wkładaj do ognia, ani nie

Należy ją trzymać z dala od dzieci.

Nie używaj zardzewiałych lub uszkodzonych akumulatorów.

Zużyte baterie należy usuwać zgodnie z lokalnymi przepisami. Sprawdź lokalne
akumulatora lub odpowiednim zamiennikiem.
przechowuj w temperaturze powyżej +60° C (+140° F).
przepisy dotyczące opcji recyklingu lub prawidłowego usuwania w danym regionie.
Oszczędzanie energii akumulatora
Sprawnie działający akumulator jest elementem wpływającym w istotny sposób na prawidłową
pracę urządzenia. Jeśli akumulator jest niewłaściwie eksploatowany, zapisane dane i
ustawienia użytkownika mogą zostać utracone.
W celu optymalizacji żywotności akumulatora i uniknięcia nagłej utraty zasilania należy
przeczytać wymienione poniżej wskazówki:

Przy dłuższej bezczynności należy przełączyć system operacyjny do stanu
wstrzymania lub skróć okres czasu, po którym system automatycznie przechodzi do
trybu wstrzymania.

Należy wyłączyć system, jeśli nie będzie on przez dłuższy czas używany.

Należy wyłączyć niepotrzebne ustawienia lub usunąć zbędne urządzenia peryferyjne.

W miarę możliwości podłączyć źródło zasilania.
Ładowanie akumulatora
Bateria może być doładowana po jej zainstalowaniu w komputerze notebook. Przed
rozpoczęciem ładowania należy zapoznać się z podanymi niżej wskazówkami:

Jeżeli nie jest możliwe naładowanie akumulatora, zapisz rezultaty pracy na dysku
twardym, zamknij aplikacje i wyłącz notebooka lub wprowadź w stan uśpienia opcją
Save-to-Disk.

Podłącz zewnętrzny adapter prądu stałego/prądu zmiennego.

Możliwe jest korzystanie z systemu, wprowadzanie go w stan wstrzymania lub
wyłączanie bez przerywania ładowania.
3-6

Używany zestaw baterii, wykorzystuje baterie celowe litowo-jonowe, bez "efektu
pamięci". Przed ponownym ładowaniem nie jest konieczne rozładowanie akumulatora.
W celu optymalizacji działania, zaleca się jednak raz w miesiącu jego pełne
rozładowanie.

Jeśli komputer notebook nie będzie dłużej używany zaleca się wyjęcie z niego baterii.

Faktyczny czas ładowania zależy od używanych w trakcie aplikacji.
Może to pomóc w wydłużeniu żywotności baterii.
3-7
Pierwsze kroki
Zarządzanie energią w systemie operacyjnym Windows
Zarządzanie energią komputerów osobistych (PC) i monitorów zapewnia znaczną oszczędność
energii elektrycznej, a także niesie ze sobą wiele korzyści środowiskowych. W celu poprawy
efektywności energetycznej należy wyłączać monitor lub przełączać komputer na tryb
wstrzymania/hibernacji, po upływie określonego czasu braku aktywności użytkownika.
Należy kierować się poniższą instrukcją, by dostosować ustawienia zarządzania energią w
systemie operacyjnym Windows.
Wybór Opcji zasilania w systemie operacyjnym Windows umożliwia sterowanie funkcjami
zarządzania zasilaniem wyświetlacza, dysku twardego i baterii.
Przeciągnij kursor myszy do lewego rogu, a pojawi się ikona Start.
Kliknij prawym przyciskiem na ikonę, aby wyświetlić menu wyboru. W menu wybierz
Panel sterowania.
Kliknij System i bezpieczeństwo.
3-8
Następnie kliknij pozycję Power Options (Opcje zasilania).
Wybierz plan zasilania dopasowany do osobistych potrzeb.
Ikona zasilania przestawi różne i zależne opcje w następujący sposób:
Komputer można wzbudzić z trybu oszczędzania energii, poprzez naciśnięcie
przycisku zasilania.
3-9
Pierwsze kroki
Wskazówki dotyczące oszczędzania energii
 Uaktywnij funkcję oszczędzania energii ECO w celu zarządzania zużyciem energii
komputera.
 Wyłącz monitor po okresie braku aktywności użytkownika.
 Wykorzystaj przyciski trybu uśpienia Fn i F12, by przełączyć na tryb oszczędzania energii.
 Wyreguluj ustawienia opcji zasilania w systemie operacyjnym Windows, by zoptymalizować
zarządzanie zasilaniem komputera.
 Jeśli komputer nie będzie używany przez dłuższy czas należy zawsze odłączyć przewód
zasilający prądu zmiennego lub odłączyć baterię, aby zapewnić zerowe zużycie energii.
Funkcja zarządzania energią pozwala komputerowi na uruchomienie trybu niskiego poboru
mocy lub "uśpienia" w przypadku braku aktywności użytkownika. W przypadku korzystania z
wykwalifikowanego zewnętrznego monitora ENERGY STAR, funkcja ta obsługuje również
podobne funkcje zarządzania energią monitora. By skorzystać z potencjalnej możliwości
oszczędzania energii, funkcja zarządzania energią została ustawiona w następujący sposób w
przypadku zasilania komputera prądem zmiennym:
 Wyłącza monitor po 5 min.
 Uruchamia tryb "uśpienia" po 10 min.
Komputer wychodzi z trybu "uśpienia" po wciśnięciu przycisku zasilanie/uśpienie. Komputer
także może wyjść z trybu "uśpienia", reagując na sygnał sieci, gdy włączona jest funkcja Wake
On LAN (WOL).
3-10
 Podstawowe operacje
Jeśli jesteś początkującym użytkownikiem notebooka przeczytaj następujące instrukcje, aby
zapewnić sobie bezpieczeństwo i komfort podczas pracy.
Porady dotyczące bezpieczeństwa i komfortu pracy
Komputer notebook to przenośna platforma, która umożliwia pracę w dowolnym miejscu.
Jednakże, dobór odpowiednich warunków do pracy jest istotny, jeśli zamierza się pracować z
komputerem notebook przez dłuższy czas.
3-11
Pierwsze kroki
1.
2.
Miejsce pracy powinno być dobrze oświetlone.
Wybierz właściwie biurko i fotel i dostosuj ich wysokości do swej postawy podczas
pracy.
3.
Siedząc w fotelu, ustaw oparcie (jeśli to możliwe) tak, by wygodnie utrzymywało
plecy.
4.
Stopy połóż na podłodze płasko i w pozycji naturalnej, tak by kolana i łokcie podczas
pracy były ustawione prawidłowo (pod kątem ok. 90 stopni).
5.
Dłonie należy położyć na biurku tak, aby nadgarstki miały naturalne podparcie.
6.
Ustaw odpowiednio panel LCD, by uzyskać optymalny kąt widzenia.
7.
Unikaj korzystania z tabletu PC w miejscu, które może wywoływać twój dyskomfort.
8.
Często zmieniaj swoją postawę.
9.
Regularnie wykonuj ćwiczenia i rozciągaj się.
10.
Pamiętaj, by zrobić przerwę po pracy.
3-12
Poznanie klawiatury
Notebook posiada w pełni funkcjonalną klawiaturę. Ta klawiatura może zostać podzielona na
cztery kategorie: Klawisze maszynistki, przyciski kursora, przyciski numeryczne i przyciski
funkcji.
1.
Klawisze maszynistki
2.
Klawisze numeryczne
3.
Przyciski kursora/Przyciski funkcji
3-13
Pierwsze kroki
Klawisze maszynistki
Oprócz głównych funkcji klawiatury, skorzystać można także z funkcji specjalnych,
udostępnianych przez klawisze [Ctrl,] [Alt,] i [Esc].
Gdy któryś klawiszy blokujących (typu Lock) jest wciśnięty, odpowiadający mu wskaźnik
LED świeci się wskazując jego status:
1.
Num Lock: Naciśnij ten przycisk w celu włączenia i wyłączenia Num Lock. Gdy
funkcja ta jest aktywna, możesz używać klawiszy numerycznych,
wbudowanych w klawisze maszynistki.
2.
Caps Lock: Naciśnij ten przycisk w celu włączenia i wyłączenia Caps Lock. Po
uaktywnieniu tej funkcji, wpisywane są wielkie litery.
3.
Scroll Lock: Naciśnij ten przycisk w celu włączenia i wyłączenia Scroll Lock.
Działanie tej funkcji jest definiowane różnie przez konkretne aplikacje i
zazwyczaj jest ona wykorzystywana podczas pracy w systemie DOS.
Klawisze numeryczne
Znajdź klawisze numeryczne na klawiaturze i aktywuj funkcję Num Lock, by korzystać z nich do
wprowadzania numerów i dokonywania obliczeń.
Klawisze kursora
Cztery klawisze sterowania kursorem (strzałki) oraz klawisze [Home], [PgUp], [PgDn], [End],
służą do kontrolowania ruchu kursora.
Przyciski [Backspace], [Ins] oraz [Del] w prawym górnym rogu klawiatury, są wykorzystywane
do edycji.
Klawisze funkcyjne
Następujące klawisze [Fn] będą działać wyłącznie w systemie operacyjnym z zainstalowaną
aplikacją SCM.
 Przycisk Windows
Na klawiaturze znaleźć można klawisz z logo Windows (
), które są wykorzystywane do
wykonania specyficznych funkcji Windows, jak np. otwieranie menu Start i uruchomienie
menu skrótów.
 Przyciski ogólne [Fn]
+
3-14
Przełączanie wyświetlania na inne urządzenie wyświetlające: LCD
notebooka, monitor zewnętrzny lub jednoczesne uaktywnieniu obu.
Włącza lub wyłącza funkcję touchpada.
+
Zmniejsza jasność wyświetlacza LCD.
+
Zwiększa jasność wyświetlacza LCD.
+
Zmniejsza poziom głośności wbudowanego głośnika.
+
Zwiększa poziom głośności wbudowanego głośnika.
+
Wyłącza funkcję audio komputera.
+
Wprowadza komputer do stanu uśpienia (w zależności od konfiguracji
systemu).
+
Zwiększa jasność klawiaturowej diody LED.
+
Zmniejsza jasność klawiaturowej diody LED.
+
 Przyciski szybkiego uruchamiania [Fn]
Użyj klawiszy [Fn] na klawiaturze w celu uaktywnienia specyficznych aplikacji lub narzędzi.
Klawisze te służą usprawnieniu pracy.

+
Dragon Gaming
Center (Centrum gier
Dragon)
lub
Definiowana przez
użytkownika
(opcjonalnie)
Notebook może mieć fabrycznie zainstalowaną aplikację
użytkową do gier, Dragon Gaming Center (Centrum gier
Dragon), będącą efektownym i wydajnym rozwiązaniem
graczy.

Jeżeli aplikacja Dragon Gaming Center (Centrum gier
Dragon) została zainstalowana, używając klawiszy Fn
oraz F4 można otworzyć panele [Instant Play: Play
Key Setting], aby zdefiniować klawisze szybkiego
3-15
Pierwsze kroki
uruchamiania włączające poszczególne aplikacje.
Po wprowadzeniu ustawień, używając klawiszy Fn
oraz F4 można uruchomić wskazaną aplikację.
Jeżeli klawisze nie zostaną zdefiniowane, ich użycie
nadal będzie powodować włączanie paneli [Instant
Play: Play Key Setting]

Jednak, jeżeli aplikacja Dragon Gaming Center
(Centrum gier Dragon) nie jest zainstalowana lub
została usunięta, można użyć klawiszy Fn oraz F4 do
uruchomienia aplikacji zdefiniowanej przez
użytkownika.

Naciśnij i przytrzymaj klawisz Fn, a następnie naciskaj
+
klawisz F5, aby przełączać się pomiędzy różnymi
ECO Engine
(Mechanizm ECO)
(Oszczędzanie
energii)
trybami oszczędzania energii zapewnianymi przez
ECO Engine (Mechanizm ECO) lub wyłączyć
ponownie tę funkcję.

Naciśnij i przytrzymaj klawisz Fn, a następnie naciśnij
klawisz F6, by włączyć funkcję kamery internetowej.
+
Naciśnij ponownie w celu wyłączenia.
Kamera internetowa

Naciśnij i przytrzymaj klawisz Fn, a następnie naciskaj
wielokrotnie klawisz F10, aby włączyć lub wyłączyć
Tryb samolotowy.

Ze względu na bezpieczeństwo lotu zawsze należy
włączać tryb samolotowy podczas lotu samolotem.

Spójrz na ikonę włączania trybu samolotowego w
+
[Start/ Ustawienia/ Zmień ustawienia komputera/
Tryb samolotowy
Sieć / Tryb samolotowy] na pulpicie, by sprawdzić
status urządzenia.

Aby włączyć funkcję WLAN lub Bluetooth, należy
skorzystać z opisu w rozdziale „Uruchamianie sieci
bezprzewodowej”.
3-16
Uruchamianie sieci bezprzewodowej
1.
Odszukaj na pulpicie ikonę Ustawienia i kliknij ją.
2.
Przejdź na stronę główną Ustawienia komputera, klikając na Zmień ustawienia
komputera.
3.
Rozwiń zawartość listy „Tryb samolotowy” w sekcji„Sieć”.
4.
Upewnij się, że tryb samolotowy jest WYŁĄCZONY.
5.
funkcję Wi-Fi lub Bluetooth, przesuwając przełącznik.
Spójrz na wskaźnik LED statusu, by sprawdzić status urządzenia.
1. W trybie samolotowym, funkcje Wi-Fi i Bluetooth zostaną
natychmiast wyłączone.
2. Niniejsza informacja ma wyłącznie charakter adnotacji i
może zostać zmieniona bez uprzedzenia.
3-17
Pierwsze kroki
Poznawanie touchpada
Zintegrowany touchpad w notebooku jest urządzeniem wskazującym, kompatybilnym ze
standardową myszą, pozwalającym na kontrolowanie notebooka przez wskazanie pozycji
kursora na ekranie i dokonywanie wyboru przy użyciu dwóch przycisków.
1.
Obszar poruszania kursora
Powierzchnia wrażliwa na dotyk,
umożliwiająca umieszczenie na niej
palca i sterowanie ruchem kursora na
ekranie poprzez przesuwanie palcem
po tym obszarze.
2.
Przyciski prawy /lewy
Działają tak jak prawy/lewy przycisk
myszy.
Używanie touchpada
Przeczytaj uważnie opis poniżej, aby dowiedzieć się jak używać touchpad:
 Konfigurowanie touchpada
Możesz dostosować urządzenie wskazujące do osobistych potrzeb. Na przykład, jeśli jesteś
leworęczny, możesz zmienić funkcję dwóch przycisków. Dodatkowo można zmieniać
rozmiar, kształt, szybkość przesuwania oraz inne ustawienia kursora.
By skonfigurować touchpad, można użyć standardowego sterownika Microsoft lub IBM PS/2
w systemie operacyjnym Windows. Zmianę konfiguracji można wykonać przez Mouse
Properties (Właściwości myszy) w Control Panel (Panelu sterowania).
 Pozycjonowanie i przesuwanie
Ustaw palec na touchpadzie (zazwyczaj najwygodniej jest używać palca wskazującego),
prostokątny obszar duplikuje obszar wyświetlacza. Gdy przesuwasz na nim palec,
jednocześnie i w tym samym kierunku na wyświetlaczu porusza się kursor. Po dotknięciu
palcem krawędzi, unieś go i przenieś w odpowiednie miejsce touchpada w celu kontynuacji
ruchu.
3-18
 Wskaż i kliknij
Po przeniesieniu kursora nad ikonę, element menu czy polecenie do wykonania, stuknij
lekko touchpad lub kliknij lewym przyciskiem w celu wyboru. Ta procedura, zwana "wskaż i
kliknij" jest podstawowa przy korzystaniu z notebooka. W odróżnieniu od tradycyjnych
urządzeń wskazujących, takich jak mysz, cały touchpad może działać jako lewy przycisk i
każde dotknięcie panelu jest równoznaczne z naciśnięciem lewego klawisza myszy. Dwa
szybkie stuknięcia w touchpad oznaczają podwójne kliknięcie.
 Przeciągnij i upuść
Pliki i obiekty można przenosić za pomocą metody przeciągnij i upuść. Aby tego dokonać
umieść kursor na pożądanym obiekcie i podwójnie stuknij w touchpad, za drugim razem nie
odrywaj jednak palca, lecz przesuwaj go po płytce – w ten sposób przenosisz wybrany obiekt.
Gdy chcesz go „upuścić” wystarczy oderwać palec od płytki. Innym rozwiązaniem jest
naciśnięcie i przytrzymanie lewego przycisku po wybraniu elementu, a następnie
przeniesienie palca w wybrane miejsce; oraz zwolnienie lewego przycisku w celu
zakończenia operacji przeciągnij i upuść.
1.
Zmień pozycję kursora
przesuwając palcem.
2.
Ułóż wygodnie nadgarstki na
biurku.
3-19
Pierwsze kroki
Informacje o dysku twardym
Twój komputer notebook jest wyposażony w 2,5-calowy dysk twardy. Dysk twardy jest
urządzeniem magazynującym o znacznie większej szybkości pracy i pojemności niż inne
urządzenia tego typu, takie jak stacje dyskietek i optyczne urządzenia pamięci. Dlatego też jest
zwykle wykorzystywany do instalacji systemu operacyjnego i oprogramowania.
Aby zapobiec nieoczekiwanej utracie danych, należy regularnie wykonywać kopie zapasowe
najważniejszych plików.
Nie wyłączaj komputera notebook, gdy świeci się wskaźnik LED dostępu do dysku twardego.
Nie należy odłączać i instalować twardego dysku, gdy komputer notebook jest włączony.
Wymiana twardego dysku powinna być dokonywana jedynie przez autoryzowanego
sprzedawcę lub przedstawiciela serwisu.
Korzystanie z optycznego napędu pamięci masowej
Komputer notebook jest wyposażony w optyczny napęd pamięci masowej. Rzeczywisty typ
urządzenia zainstalowanego w notebooku zależy od zakupionego modelu.
 DVD Super Multi: Pracuje jako wielofunkcyjny napęd DVD Dual Drive iDVD RAM.
Urządzenie umożliwia zapis formatów CD-R, CD-RW, DVD-R/DVD-RW lub
DVD+R/DVD+RW itp.
 Blu-ray: To wysokiej pojemności dysk optyczny, który mieści wysokiej jakości video (HD) na
dysku jednostronnym. Blu-ray obsługuje bardziej zaawansowane algorytmy kodowania
video H.264 i VC-1 (kodeki) oraz MPEG-2, używane do DVD. Obsługuje także najwyższą
rozdzielczość HDTV.
3-20
Umieszczanie dysku
1.
2.
Sprawdź, czy notebook jest włączony.
Naciśnij przycisk wysuwania na panelu napędu, po czym nastąpi częściowe wysunięcie
tacy dysku.
3.
4.
Delikatnie pociągnij tacę, aż do pełnego wysunięcia.
Ustaw dysk na tacy etykietą skierowaną do góry. Lekko naciśnij środek dysku w celu
zamocowania go.
5.
Pchnij dysk z powrotem do napędu.
1.
Przed zamknięciem upewnij się, że dysk jest właściwie
ułożony i zabezpieczony na tacy.
2.
Nie zostawiaj szuflady otwartej.
3.
Rysunek urządzenia służy wyłącznie jako odniesienie.
3-21
Pierwsze kroki
 Podłączanie urządzeń zewnętrznych
Porty I/O (wejście/wyjście) notebooka umożliwiają podłączanie urządzeń peryferyjnych i
komunikacyjnych. Wszystkie wymienione tu funkcje i urządzenia służą wyłącznie jako
odniesienie.
Urządzenia peryferyjne
3-22
Urządzenia komunikacyjne
Wymienione tu funkcje mogą być obsługiwane opcjonalnie,
w zależności o zakupionego przez użytkowników modelu.
W celu uzyskania szczegółowych informacji skontaktuj się z
lokalnym dostawcą.
3-23
Pierwsze kroki
 Wymiana i modernizacja komponentów
Pamięć, stacja dysku twardego, bezprzewodowa sieć LAN / moduł Bluetooth oraz zestaw
zasilający, zainstalowane fabrycznie do urządzenia zakupionego przez użytkownika mogą być
zaktualizowane lub wymienione na żądanie użytkownika w zależności od zakupionych modeli.
Ten komputer notebook jest wyposażony w wysokiej
pojemności baterię litowo-jonową, wymienianą przez
użytkowników.
Notebook jest wyposażony w urządzenie napędu
optycznego. Niniejsze urządzenie może być aktualizowane
i wymieniane przez autoryzowanego dilera bądź centrum
serwisowe.
3-24
Notebook jest wyposażony w stację dysku twardego.
Niniejszy napęd pamięci masowej może być
modernizowany i wymieniany u autoryzowanego dilera lub
w punkcie serwisowym.
Dodatkowy moduł pamięci może zostać zainstalowany
przez autoryzowanego dilera bądź w punkcie serwisowym,
w celu zwiększenia wydajności notebooka w zależności od
specyfikacji.
Aby uzyskać więcej informacji o ograniczeniach modernizacji należy sprawdzić specyfikacje w
dostarczonym podręczniku użytkownika. Dalsze informacje o możliwościach zakupu produktów
można uzyskać u lokalnego dostawcy.
Nie należy modernizować lub wymieniać jakiegokolwiek komponentu produktu poza
autoryzowanym dostawcą lub punktem serwisowym, ponieważ może to spowodować
unieważnienie gwarancji. Zaleca się, aby skontaktować się z dostawcą lub punktem
serwisowym w celu wykonania usługi gwarancyjnej lub wymiany.
3-25
Pierwsze kroki
3-26
Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement