MSI Aegis R 10th (GeForce 30 Series) DESKTOP Návod na obsluhu

MSI Aegis R 10th (GeForce 30 Series) DESKTOP Návod na obsluhu | Manualzz
1
Předmluva
Notebook
Uživatelská příručka
Předmluva
Obsah
Kapitola 1: Předmluva
Obsah .............................................................................. 1-2
Předpisy a prohlášení .................................................... 1-4
Prohlášení FCC o rádiovém rušení třídy B ................. 1-4
Podmínky FCC ............................................................ 1-4
Prohlášení o shodě CE ............................................... 1-4
Předpisy týkající se baterií .......................................... 1-5
Prohlášení WEEE ....................................................... 1-5
Bezpečnostní pokyny .................................................... 1-6
Ochranné známky .......................................................... 1-8
Historie revizí .................................................................. 1-8
Kapitola 2: Úvod
Mapa příručky ................................................................. 2-2
Vybalení........................................................................... 2-2
Popis produktu ............................................................... 2-3
Pohled shora po otevření ............................................ 2-3
Pohled zepředu ........................................................... 2-6
Pohled zprava ............................................................. 2-8
Pohled zleva .............................................................. 2-10
Pohled zdola.............................................................. 2-12
Technické údaje ........................................................... 2-13
Kapitola 3: Začínáme
Začínáme používat notebook ........................................ 3-2
Řízení spotřeby............................................................... 3-3
Střídavého napájení .................................................... 3-3
Energie baterie ............................................................ 3-3
Řízení spotřeby v operačním systému Windows ........ 3-5
Tipy pro řízení spotřeby............................................... 3-7
Základní operace ............................................................ 3-8
1-2
Tipy pro bezpečnost a pohodlí .................................... 3-8
Seznámení s klávesnici ............................................. 3-10
Aktivace bezdrátového připojení ............................... 3-14
Soznámení s dotykovou plochou .............................. 3-15
Seznámení s funkcí Smart Pad ................................. 3-17
O pevném disku ........................................................ 3-18
Připojení externích zařízení ......................................... 3-19
Periferní zařízení ....................................................... 3-19
Komunikační zařízení ................................................ 3-20
1-3
Předmluva
™ Předpisy a prohlášení
Prohlášení FCC o rádiovém rušení třídy B
Toto zařízení bylo testováno a splňuje limity pro digitální zařízení třídy B podle předpisů FCC,
část 15. Tato omezení mají poskytnout rozumnou ochranu před škodlivým rušením pro
instalace v obytných prostorách. Zařízení vytváří, používá a vyzařuje elektromagnetické záření
na rádiových frekvencích a při zanedbání pokynů pro instalaci a používání může způsobit
nežádoucí rušení rozhlasového a televizního vysílání. Ale neexistuje žádná záruka, že
v konkrétní instalaci nedojde k rušení. Pokud skutečně dochází k rušení rozhlasového či
televizního příjmu, jehož vznik lze jednoznačně určit vypínáním a zapínáním přístroje,
doporučujeme uživateli, aby se pokusil rušení omezit některým z následujících opatření:
„
Změňte polohu nebo orientaci příjmové antény.
„
Umístěte zařízení dále od přijímače.
„
Připojte zařízení do jiného zásuvkového okruhu, než ke kterému je připojen přijímač.
„
Obraťte se na prodejce nebo rádiového/TV technika se žádostí o asistenci.
POZNÁMKA
Š V případě jakýchkoli změn nebo úprav tohoto zařízení, které nebyly výslovně
schváleny stranou odpovědnou za shodu, hrozí uživateli ztráta oprávnění k
provozování zařízení.
Š Aby byly dodrženy limity vyzařování, musejí být používány stíněné kabely rozhraní a
napájecí kabel (pokud jsou součástí zapojení).
Podmínky FCC
Toto zařízení splňuje podmínky části 15 směrnic FCC. Provoz vyžaduje splnění následujících
dvou podmínek:
„
Zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení.
„
Zařízení musí akceptovat jakékoli rušivé signály včetně poruch, které mohou mít za
následek neočekávanou funkci.
Prohlášení o shodě CE
Toto zařízení splňuje základní požadavky a další příslušná ustanovení evropské
směrnice.
1-4
Předpisy týkající se baterií
Evropská unie:
Je zakázáno vyhazovat baterie, bateriové články a akumulátory do
netříděného domácího dopadu. Postupujte podle místních zákonů a
k jejich vrácení, recyklaci či likvidaci využijte veřejného sběrného
systému.
Tchaj-wan:
Pro zajištění lepší ochrany životního prostředí musí být zajištěn
samostatný sběr použitých baterií k likvidaci nebo recyklaci.
Kalifornie, USA: Knoflíkový článek může obsahovat perchlorát a při recyklaci či likvidaci
v Kalifornii vyžaduje speciální zpracování.
Další informace najdete na webové stránce:
http://www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate/
Bezpečnostní zásady používání lithiové baterie
Nebezpečí výbuchu při chybné výměně baterie. Vyměňte pouze za stejný nebo odpovídající
typ doporučený výrobcem zařízení. Použité baterie zlikvidujte podle pokynů výrobce
Prohlášení WEEE
Podle směrnice Evropské unie ("EU") o likvidaci elektrických a elektronických
výrobků 2002/96/EC platné od 13. srpna 2005 je zakázáno likvidovat "elektrické
a elektronické výrobky" v běžném komunálním odpadu a výrobci elektronických
výrobků, na které se tato směrnice vztahuje, budou povinni odebírat takové
výrobky zpět po skončení jejich životnosti.
1-5
Předmluva
™ Bezpečnostní pokyny
Přečtěte si pečlivě a důkladně tyto bezpečnostní pokyny. Dodržujte
veškerá upozornění a varování na zařízení nebo v uživatelské příručce.
Chraňte zařízení před vlhkostí a vysokou teplotou.
Před zapojením umístěte toto zařízení na vhodný povrch.
Otvory v plášti slouží k větrání a zabraňují přehřátí zařízení. Tyto otvory
nezakrývejte.
Š Neponechávejte zařízení v nevhodném prostředí o teplotě nad
60OC (140OF) nebo pod 0OC (32OF) – mohlo by dojít k poškození
zařízení.
Š Zařízení provozujte při okolní teplotě maximálně do 35OC (95OF).
Š Před připojením zařízení k elektrické zásuvce zkontrolujte, zda se
napětí nachází v bezpečném rozsahu a zda bylo správně
nastaveno na hodnotu 100 – 240 V.
Š Před instalací rozšiřovací karty nebo modulu do zařízení vždy
odpojte kabel střídavého napájení.
Š Nebude-li zařízení určitou dobu používáno, vždy odpojte kabel
střídavého napájení, vyjměte baterii nebo vypněte elektrickou
zásuvku, aby se nespotřebovávala žádná elektrická energie.
Nikdy nelijte žádnou tekutinu do otvorů – mohlo by dojít k poškození
zařízení nebo k úrazu elektrickým proudem.
Umístěte napájecí kabel tak, aby se po něm nešlapalo. Na napájecí
kabel nic nepokládejte.
1-6
Vždy udržujte objekty se silným magnetickým nebo elektrickým polem
mimo zařízení.
Při instalaci koaxiálního kabelu k TV tuneru musí být kovové stínění
řádně připojeno k ochrannému uzemňovacímu systému budovy.
Kabelová přípojka musí být uzemněná (ukostřená) v souladu s částí
ANSI/NFPA 70 směrnice NEC (National Electrical Code), konkrétně s
Oddílem 820.93, Uzemnění vnějšího vodivého stínění koaxiálního
kabelu musí obsahovat připojení stínění koaxiálního kabelu k uzemnění
na vstupu do budovy.
Š Aby se zabránilo výbuchu způsobeném nesprávnou výměnou
baterie, používejte pouze stejný nebo ekvivalentní typ baterie
doporučený výrobcem.
Š Vždy uchovávejte baterii na bezpečném místě.
Dojde-li k některé z následujících situací, nechte zařízení zkontrolovat
servisním pracovníkem:
Š Je poškozen napájecí kabel nebo zástrčka.
Š Do zařízení vnikla tekutina.
Š Zařízení bylo vystaveno vlhkosti.
Š Zařízení nefunguje správně nebo podle uživatelské příručky.
Š Zařízení bylo vystaveno pádu a poškodilo se.
Š Zařízení nese zřetelné známky poškození.
Ekologické vlastnosti produktu
Š Snížená spotřeba energie během používání a v pohotovostním
režimu.
Š Omezené použití látek škodlivých pro životní prostředí a pro zdraví.
Š Snadná demontáž a recyklace.
Š Omezené použití přírodních zdrojů prostřednictvím podpory
recyklace.
Š Rozšířená životnost produktu prostřednictvím snadných inovacích.
Š Omezené vytváření pevného odpadu prostřednictvím sběru
použitých produktů.
1-7
Předmluva
Ekologická pravidla
Š Tento produkt je zkonstruován tak, aby umožňoval opakované
používání součástí a recyklaci a nesmí být vhazován do odpadu
Š Uživatelé musí kontaktovat místní autorizovanou sběrnu odpadu,
která zajistí recyklaci a likvidaci jejich produktů s ukončenou
životností.
™ Ochranné známky
ƒ
Všechny ochranné známky jsou majetkem příslušných vlastníků.
ƒ
SRS Premium Sound, SRS a symbol jsou registrované ochranné známky společnosti SRS
Labs, Inc.
ƒ
THX a THX TruStudio Pro jsou ochranné známky společnosti THX Ltd., které mohou být
v některých právních řádech registrované. Všechna práva vyhrazena.
ƒ
Sound Blaster® je registrovaná ochranná známka společnosti Creative Technology Ltd.
™ Historie revizí
1-8
Verze
Historie revizí
Datum
1.0
První vydání
02, 2014
2
Úvod
Úvod
Blahopřejeme uživateli tohoto notebooku s dokonalým designem. Používání tohoto zcela
nového vynikajícího notebooku vám přinese radostný a profesionální zážitek. S hrdostí můžeme
informovat naše zákazníky, že tento notebook prošel důkladným testováním a jeho kvalita se
opírá o naši reputaci v souvislosti s nepřekonatelnou spolehlivostí a spokojeností zákazníků.
™ Mapa příručky
Tato uživatelská příručka obsahuje pokyny a ilustrace k používání tohoto notebooku. Před
používáním tohoto notebooku doporučujeme, abyste si tuto uživatelskou příručku pečlivě
přečetli.
Kapitola 1, Předmluva, seznamuje uživatele se základními bezpečnostními informacemi a
zásadami týkající se tohoto notebooku. Před prvním použitím tohoto notebooku doporučujeme,
abyste si přečetli tyto informace nebo zásady.
Kapitola 2, Úvod, obsahuje popis veškerého příslušenství tohoto notebooku.
Po otevření krabice doporučujeme zkontrolovat, zda obsahuje veškeré příslušenství. Pokud je
některá položka příslušenství poškozena nebo chybí, obraťte se na prodejce tohoto notebooku.
Tato kapitola také obsahuje technické údaje tohoto notebooku a popisy tlačítek funkcí, rychlých
spouštěcích tlačítek, konektorů, světelných indikátorů a externích součástí tohoto notebooku.
Kapitola 3, Začínáme, obsahuje základní pokyny pro používání klávesnice, dotykové plochy,
pevného disku a optické úložné jednotky. Kromě toho jsou rovněž k dispozici pokyny pro
vložení a vyjmutí baterie a pokyny pro připojení různých externích zařízení, komunikačních
zařízení atd., které pomohou uživateli dobře se seznámit s tímto notebookem.
™ Vybalení
Nejdříve rozbalte krabici a pečlivě zkontrolujte veškeré položky. Pokud je některá položka
poškozena nebo chybí, obraťte se ihned na prodejce. Rovněž uschovejte krabici a obalový
materiál pro případ, že by bylo třeba v budoucnosti zařízení převážet. Krabice musí obsahovat
následující položky:
y Notebook
y Stručná příručka
y Adaptér střídavého/stejnosměrného napájení a kabel střídavého napájení
y Brašna pro přenášení (volitelně)
y Disk s ucelenou nabídkou ovladačů obsahující plnou verzi uživatelské příručky, ovladače,
volitelnou funkci obnovení atd.
2-2
™ Popis produktu
V této části jsou popsány základní části notebooku. V této části se lépe seznámíte se vzhledem
tohoto notebooku před používáním. Upozorňujeme, že notebook zobrazený v této části se
může lišit od skutečného zakoupeného notebooku.
Pohled shora po otevření
Při pohledu shora po otevření a podle popisu níže se můžete seznámit s hlavní provozní částí
notebooku.
Uvedené obrázky jsou pouze orientační.
2-3
Úvod
1.
Webová kamera
Š
Integrovanou webovou kameru lze použít k fotografování, nahrávání videa nebo pro
videokonference a s libovolnými interaktivními aplikacemi.
Š
Indikátor LED webové kamery, který je umístěn vedle webové kamery, svítípři její
aktivaci bíle; po vypnutí této funkce indikátor LED zhasne.
2.
Vnitřní mikrofon
Toto je integrovaný mikrofon, jehož funkce je totožná s běžným mikrofonem.
3.
Reproduktory Soundbar
Umožňují dosáhnout vysoce kvalitní zvuk se stereofonním systémem a podporovanou
funkcí Hi-Fi.
4.
Vypínač / Indikátor napájení / Indikátor režimu GPU
Tlačítko napájení
Š
Stisknutím vypínače ZAPNETE a VYPNETE napájení
notebooku.
Š
Stisknutím vypínače probudíte notebook z režimu spánku.
Indikátor napájení / Indikátor režimu GPU
Š
Svítí bíle, pokud je notebook zapnutý a zvolen režim UMA
GPU.
Š
Svítí oranžově, pokud je zvolen volitelně podporovaný
diskrétní režim nVidia Optimus.
Š
5.
Tento indikátor nesvítí, když je notebook vypnutý.
Klávesnice
Integrovaná klávesnice poskytuje všechny funkce velké klávesnice.
Funkční klávesy [Fn] pro snadné spuštění
Klávesy [Fn] na klávesnici slouží k aktivaci konkrétních aplikací nebo nástrojů.
Pomocí těchto kláves mohou uživatelé efektivněji pracovat.
Následující funkční klávesy budou pracovat pouze v operačním systému s nainstalovanou
aplikací SCM.
Š
+
Dragon Gaming
Center (Herní
centrum Drak)
nebo
Vlastní
(volitelně)
2-4
Podržte stisknutou klávesu Fn a potom stisknutím klávesy
F4 spustíte výchozí aplikaci Dragon Gaming Center
(Herní centrum Drak).
Š
Můžete také podržet stisknutou klávesu Fn a potom
stisknutím klávesy F4 spustíte aplikaci definovanou
uživatelem po odebrání aplikace Dragon Gaming Center
(Herní centrum Drak).
Š
+
Podržte stisknutou klávesu Fn a potom opakovaným
stisknutím klávesy F5 přepínejte mezi různými režimy
ECO Engine
(Mikrojádro
ECO)
(řízení spotřeby)
řízení spotřeby, které nabízí funkce ECO Engine
(Mikrojádro ECO), nebo tuto funkci deaktivujte.
Podržte stisknutou klávesu Fn a potom stisknutím klávesy
Š
F6 zapněte funkci Webová kamera. Dalším stisknutím
+
Webová kamera
funkci vypněte.
Podržte stisknutou klávesu Fn a potom opakovaným
Š
stisknutím klávesy F10 zapněte nebo vypněte režim
Letadlo.
S ohledem na bezpečnost letového provozu doporučujeme
Š
na palubě letadla vždy vypínat Režim letadlo.
Stav zařízení zkontrolujete podle ikony přepnutí režimu
Š
+
Letadlo zobrazené na ploše pod nabídkou [Start /
Režim Letadlo
Nastavení / Změnit nastavení PC / Bezdrátové / Režim
letadlo].
Funkci WLAN nebo Bluetooth povolíte podle pokynů
Š
uvedených v části „Aktivace bezdrátového
připojení“ v kapitole 3.
Obecné funkční [Fn] klávesy
+
Š
Slouží ke zvýšení sytosti barev indikátorů LED klávesnice.
Š
Slouží ke snížení sytosti barev indikátorů LED klávesnice.
+
6.
Dotyková plocha
Toto je polohovací zařízení notebooku.
2-5
Úvod
Pohled zepředu
1. Stavový indikátor LED
Stav baterie
Š
Š
Svítí bíle při nabíjení baterie.
Tento indikátor nepřetržitě bliká oranžově, dojde-li k selhání
baterie a je nutné ji vyměnit za novou.
Š
Požádejte nejbližšího prodejce o radu ohledně zakoupení
ekvivalentního typu baterie doporučeného výrobcem.
Š
Indikátor baterie zhasne po úplném nabití nebo po odpojení
adaptéru střídavého/stejnosměrného napájení.
Bezdrátová místní síť LAN (WiFi)
Š
Tento indikátor LED svítí bíle, když je aktivována funkce
Wireless LAN (WiFi) (Bezdrátová místní síť LAN (WiFi)).
WLAN (WiFi)
Š
Po deaktivaci funkce indikátor LED zhasne.
Bluetooth (volitelně)
Š
Indikátor LED rozhraní Bluetooth svítí bíle, když je aktivována
funkce Bluetooth.
Bluetooth
2-6
Š
Po deaktivaci funkce indikátor LED zhasne.
Š
Poznámka: Výše uvedené funkce mohou být volitelně podporovány v závislosti
na zakoupeném uživatelském modelu.
Š
Varování: S ohledem na bezpečnost letového provozu musí být na palubě
letadla LED indikátory funkcí WLAN a Bluetooth zhasnuté.
Š
Funkci WLAN nebo Bluetooth v operačním systému Windows 8.x povolíte nebo
zakážete dle pokynů uvedených v části Aktivace bezdrátového připojení v
kapitole 3.
Š
V případě potřeby vám další informace o bezdrátovém připojení poskytne místní
prodejce.
Caps Lock
Tento indikátor svítí bíle, když je zapnutá funkce Caps Lock.
Num Lock
Tento indikátor svítí bíle, když je zapnutá funkce Num Lock.
Aktivita pevného disku/optické jednotky
Bliká bíle, když systém přistupuje k pevnému disku nebo k optické
jednotce.
Režim spánku
Š
Bliká bíle, když se systém nachází ve stavu spánku.
Š
Tento indikátor nesvítí, když je počítač vypnutý.
2-7
Úvod
Pohled zprava
1.
Ventilátor
Ventilátor je určen k chlazení systému. NEBLOKUJTE vzduchovou cirkulaci ventilátoru.
2.
Zámek Kensington
Tento notebook je vybaven otvorem pro zámek Kensington, který umožňuje uživatelům
zajistit notebook na místě klíčem nebo mechanickým zařízením PIN a připevnit jej
pogumovaným kovovým kabelem. Na konci kabelu je malá smyčka, která umožňuje obtočit
celý kabel okolo pevného předmětu, například okolo těžkého stolu nebo jiného podobného
vybavení, a tím notebook zajistit na místě.
3.
Konektor napájení
Slouží k připojení adaptéru střídavého/stejnosměrného napájení a k napájení notebooku.
4.
Čtečka karet
Integrovaná čtečka karet může podporovat karty typu SD4.0 (Secure Digital). Další
přesnější informace vám poskytne nejbližší prodejce. Upozorňujeme vás, že podporované
paměťové karty se mohou měnit bez předchozího upozornění.
5.
Porty USB 3.0
USB 3.0, rozhraní SuperSpeed USB, přináší vyšší rychlosti rozhraní pro připojování
různých zařízení, například paměťových zařízení, pevných disků nebo videokamer, a
nabízí další výhody oproti vysokorychlostnímu přenášení dat.
2-8
6.
Otvor pro reset baterie
Pokud se počítačový systém zablokuje, lze použít narovnanou kancelářskou sponku, vložit
ji do tohoto otvoru a notebook resetovat.
Poznámka: Při prvním spuštění notebooku po resetování počítačového systému
připojte notebook ke zdroji střídavého proudu.
2-9
Úvod
Pohled zleva
1.
Ventilátor
Ventilátor je určen k chlazení systému. NEBLOKUJTE vzduchovou cirkulaci ventilátoru.
2.
Konektor RJ-45
Ethernetový konektor 10/100/1000 slouží k připojení kabelu místní sítě pro vytvoření
síťového připojení.
3.
Konektor HDMI
HDMI (High Definition Multimedia Interface) je nový standard rozhraní počítačů,
zobrazovacích zařízení a spotřební elektroniky, který podporuje standardní, vylepšené
video a video o vysokém rozlišení plus vícekanálový digitální zvuk prostřednictvím jediného
kabelu.
4.
Mini-DisplayPort
Port Mini-Display je miniaturní verzí portu DisplayPort, s vhodným adaptérem lze port
Mini-Display použít k napájení displejů s rozhraním VGA, DVI nebo HDMI.
5.
Port USB 3.0 / Port Super Charger USB
Port Super Charger USB umožňuje rychlejší nabíjení zařízení Apple, když je notebook
vypnutý.
6.
Port USB 3.0
USB 3.0, rozhraní SuperSpeed USB, přináší vyšší rychlosti rozhraní pro připojování
různých zařízení, například paměťových zařízení, pevných disků nebo videokamer, a
nabízí další výhody oproti vysokorychlostnímu přenášení dat.
2-10
7.
Konektory zvukového portu
Umožňují dosáhnout vysoce kvalitní zvuk se stereofonním systémem a podporovanou
funkcí Hi-Fi.
Výstup pro připojení sluchátek/výstup SPDIF
Š
Slouží k připojení reproduktorů nebo sluchátek. Konektor
S/PDIF je rovněž k dispozici pro přenos digitálního zvuku do
externích reproduktorů prostřednictvím optického kabelu.
Š
Zde připojte přední reproduktory.
Linkový vstup
Š
Slouží pro připojení externího zvukového zařízení.
Š
Zde připojte zadní reproduktory.
Mikrofon
Š
Slouží pro připojení externího mikrofonu.
Š
Zde připojte Středový a Subwoofer reproduktor.
2-11
Úvod
Pohled zdola
1.
Ventilátor
2.
Basový reproduktor
Ventilátor je určen k chlazení systému. NEBLOKUJTE vzduchovou cirkulaci ventilátoru.
Basový reproduktor (subwoofer) je určen k reprodukci nízkofrekvenčních zvuků známých
jako basy.
2-12
™ Technické údaje
Technické údaje se mohou měnit bez upozornění. V různých oblastech se skutečně prodávané
produkty liší. Podrobné technické údaje zjistíte u svých místních prodejců.
Fyzické vlastnosti
Rozměry
418,5 (šířka) × 287 (výška) × 21,8 (hloubka) mm
Hmotnost
2,6 kg (s 6 článkovou baterií)
Procesor
Typ procesoru
Intel® Haswell Quad Core
Podporovaný procesor
Intel® Quad Core
Čip jádra
Čip jádra
Intel® řada Lynx Point HM8
Paměť
Technologie
DDR3L 1333/ 1600 MHz
Paměť
DDR3L SO-DIMM X 2 sloty
Maximum
Až 16 GB
Napájení
Napájecí adaptér
150 W, 19,5V
Vstup: 100 ~ 240 V, 50~60 Hz
Výstup: 19,5 V
Typ baterie
6 článků
Baterie RTC
Ano
7,7 A
Úložiště (Uvedené položky se mohou lišit bez předchozího upozornění)
HDD/ SDD form factor
2,5” HDD / mSATA SSD
2-13
Úvod
Port I/O
USB
x 4 (verze 3.0)
Vstup mikrofonu
x1
Linkový vstup
x1
Výstup pro sluchátka
x 1 (podpora výstupu SPDIF)
RJ45
x1
HDMI
x1
Mini-DisplayPort
x2
Čtečka karet
x 1 (SD4.0)
Podporované paměťové karty se mohou lišit bez
předchozího upozornění.
Komunikační port
Síť LAN
10/ 100/ 1000Mb Ethernet
Bezdrátová síť LAN
Podporováno
Bluetooth
Podporováno
Zobrazovací Zařízení
Typ LCD
17,3” displej Full HD
Jas
Ovládání rychlými tlačítky K/B
Video
Grafika
Integrovaná grafika NVIDIA GeForce +
Grafika Intel HD UMA
Podpora NVIDIA Optimus
VRAM
GDDR5
Závisí na zakoupeném modelu.
Výstup HDMI
Podporováno
Výstup DisplayPort
Podporováno
Podpora více monitorů
Podporováno
Webová kamera
Kamera FHD CMOS
2-14
Podporováno
Zvuk
Vnitřní reproduktor
reproduktory Soundbar + 1 subwoofer
Hlasitost zvuku
Lze upravit funkční klávesou nebo softwarem
Software a systém BIOS
Spouštění z jednotky USB
Spouštění z diskety USB pouze do systému DOS
Flash
BIOS
Podpora rychlého spouštění
Jiné
Kompatibilita
WHQL
Otvor pro zámek
x1
Kensington
2-15
Úvod
2-16
3
Začínáme
Začínáme
™ Začínáme používat notebook
Novým uživatelům tohoto notebooku doporučujeme, aby začali notebook používat podle níže
uvedených schémat.
3-2
™ Řízení spotřeby
Střídavého napájení
Při prvním použití tohoto notebooku důrazně doporučujeme připojit adaptér
střídavého/stejnosměrného napájení k notebooku a používat střídavé napájení. Po připojení
střídavého napájení bude okamžitě zahájeno nabíjení baterie.
Upozorňujeme, že adaptér střídavého/stejnosměrného napájení dodaný s počítačem je
schválen pro tento notebook; při používání jiného modelu adaptéru může dojít k poškození
notebooku nebo dalších zařízení připojených k notebooku.
Napájecí adaptér nezakrývejte, protože se během provozu může zahřívat. Nikdy nezapomeňte
na to, že se napájecí adaptér během provozu zahřívá.
Energie baterie
Tento notebook je vybaven velkokapacitní Li-ion baterií. Nabíjecí baterie Li-ion je vnitřním
zdrojem napájení notebooku. Upozorňujeme, že tento akumulátor nemohou uživatelé měnit.
Úspora energie baterie
Pro zachování normálního provozu je klíčovým prvkem efektivní využívání energie baterie.
Pokud energie baterie není dobře využívána, může dojít ke ztrátě uložených dat i vlastního
nastavení.
Přečtete si následující tipy, které vám pomohou optimalizovat životnost baterie a zabránit náhlé
ztrátě napájení:
Š
Nebudete-li počítač chvíli používat, přepněte jej do režimu spánku nebo zkraťte
Š
Nebudete-li zařízení delší dobu používat, vypněte ho.
Š
Deaktivujte nepotřebná nastavení nebo odpojte nepoužívaná periferní zařízení.
Š
Co možná nejčastěji používejte k napájení počítače adaptér
časový interval přepnutí do režimu spánku.
střídavého/stejnosměrného napájení.
Nabíjení baterie
Baterii lze nabíjet, když je nainstalována v notebooku. Před nabíjením baterie věnujte pozornost
následujícím tipům:
Š
Nemáte-li k dispozici jinou nabitou baterii, uložte práci, ukončete všechny spuštěné
Š
Připojte externí adaptér střídavého/stejnosměrného napájení.
programy a vypněte počítač nebo použijte příkaz Uložit na disk.
3-3
Začínáme
Š
Během nabíjení můžete tablet používat, přepnout do režimu spánku nebo vypnout,
aniž by došlo k přerušení nabíjení.
Š
Baterie je vybavena lithium-ionovými články, které nemají „paměťový efekt“. Před
nabíjením není nutné baterii vybít. Nicméně pro zajištění optimální životnosti baterie
doporučujeme baterii alespoň jednou měsíčně zcela vybít.
Š
3-4
Skutečná délka nabíjení se bude lišit podle používaných aplikací.
Řízení spotřeby v operačním systému Windows
Řízení spotřeby osobních počítačů a monitorů dokáže ušetřit významné množství elektrické
energie a přináší ekologické výhody. Abyste ušetřili energii, vypínejte monitor nebo nastavte
počítač tak,aby po uplynutí určitého intervalu nečinnosti uživatele přešel do pohotovostního
režimu/režimu spánku.
Při nastavení řízení spotřeby v operačním systému Windows postupujte podle následujících
pokynů:
Výběr funkce „Power Options“ (Možnosti napájení) v operačním systému Windows
umožňuje ovládat funkce řízení spotřeby monitoru, pevného disku a baterie.
Přetáhněte kurzor myši do levého rohu obrazovky a objeví se ikona Start.
Klikněte pravým tlačítkem myši na ikonu a zobrazí se nabídka pro výběr. V nabídce
vyberte položku Ovládací panely.
Klepněte na System and Security (Systém a zabezpečení).
3-5
Začínáme
Potom klepněte na Power Options (Možnosti napájení).
Potom vyberte plán spotřeby, který vyhovuje vašim individuálním potřebám.
Ikona napájení zobrazuje různé volby vztahující se k dané situaci:
Počítač můžete probudit z úsporného režimu stisknutím tlačítka napájení.
3-6
Tipy pro řízení spotřeby
Š Aktivujte funkci řízení spotřeby ECO pro řízení spotřeby energie počítače.
Š Po uplynutí intervalu nečinnosti uživatele vypněte monitor.
Š K přepnutí do úsporného režimu použijte klávesy režimu spánku Fn a F12.
Š Zoptimalizujte řízení spotřeby počítače vyladěním nastavení v části Power Options
(Možnosti napájení) v operačním systému Windows.
Š Nebude-li počítač určitou dobu používán, vždy odpojte kabel střídavého napájení, vyjměte
baterii nebo vypněte elektrickou zásuvku, aby se nespotřebovávala žádná elektrická
energie.
Funkce řízení spotřeby umožňuje přejít po určité době nečinnosti do režimu nižší spotřeby,
neboli „spánku“. Pokud se funkce používá s monitorem s certifikací ENERGY STAR, podporuje
rovněž podobné funkce řízení spotřeby daného monitoru. Pokud systém běží při střídavém
napájení, lze těchto potenciálních úspor energie využít následujícím přednastavením určitého
chování funkce řízení spotřeby:
Š Vypnout displej po 5 minutách
Š Přejít do režimu spánku po 10 minutách
Počítač probudíte z režimu spánku stisknutím tlačítka vypínače/režimu spánku. Pokud je
aktivovaná funkce Wake On LAN (WOL), lze počítač probudit rovněž v odezvě na síťový signál.
3-7
Začínáme
™ Základní operace
Pokud jste jako uživatelé notebooku začátečníci, přečtěte si následující pokyny, které zajistí
vaši bezpečnost a pomohou vám používat notebook bezpečně a pohodlně.
Tipy pro bezpečnost a pohodlí
Notebook je mobilní platforma, která umožňuje pracovat téměř kdekoli. Pokud ovšem musíte s
notebookem pracovat dlouhodobě, je důležitý výběr správného pracovního místa.
3-8
1.
Pracovní místo musí být dostatečně osvětlené.
2.
Zvolte vhodný stůl a židli a upravte jejich výšku tak, aby vyhovovala vaší pozici při
práci.
3.
Posaďte se na židli a upravte její opěrák (je-li k dispozici) tak, aby pohodlně podpíral
vaše záda.
4.
Položte nohy naplocho a přirozeně na zem tak, aby se vaše kolena a lokty při práci
nacházely ve správné poloze (přibližně 90 stupňů).
5.
Položte ruce přirozeně na stůl tak, aby jste měli opřená zápěstí.
6.
Upravte úhel/polohu panelu LCD tak, aby jste měli optimální zobrazení.
7.
Nepoužívejte notebook v prostorách, kde se necítíte příjemně.
8.
Pravidelně měňte polohu těla.
9.
Pravidelně protahujte a procvičujte tělo.
10.
Po delších pracovních intervalech dělejte pravidelné přestávky.
3-9
Začínáme
Seznámení s klávesnici
Tento notebook je vybaven klávesnicí se všemi funkcemi. Tuto klávesnici lze rozdělit do čtyř
kategorií: Klávesy psacího stroje, Kurzorové klávesy, Numerické klávesy a Funkční klávesy.
3-10
1.
Klávesy psacího stroje
2.
Numerické klávesy
3.
Kurzorové klávesy / Funkční klávesy
Klávesy psacího stroje
Kromě hlavních funkcí klávesnice klávesy psacího stroje rovněž nabízejí řadu kláves pro
speciální účely, například klávesy [Ctrl,] [Alt,] a [Esc].
Po stisknutí kláves-přeřazovačů se rozsvítí odpovídající indikátory LED, které ukazují
jejich stav:
1.
Num Lock: Stisknutím této klávesy můžete zapínat a vypínat funkci Num Lock.
Když je tato funkce aktivována, můžete používat numerické klávesy, které jsou
součástí kláves psacího stroje.
2.
Caps Lock: Stisknutím této klávesy můžete zapínat a vypínat funkci Caps Lock.
Když je tato funkce aktivována, lze psát pouze velkými písmeny.
3.
Scroll Lock: Stisknutím této klávesy můžete zapínat a vypínat funkci Scroll Lock.
Tato funkce je definována jednotlivými programy a obvykle se používá v
systému DOS.
Numerické klávesy
Na klávesnici vyhledejte numerické klávesy. Chcete-li tyto numerické klávesy používat k
zadávání číslic a výpočtů, aktivujte funkci Num Lock.
Kurzorové klávesy
Čtyři kurzorové klávesy (se šipkami) a klávesy [Home], [PgUp], [PgDn], [End] se používají k
ovládání pohybu kurzoru.
Klávesy [Backspace], [Ins] a [Del] v pravém horním rohu slouží k editačním účelům.
Funkční klávesy
Následující funkční klávesy [Fn] budou pracovat pouze v operačním systému s nainstalovanou
aplikací SCM.
„ Tlačítko Windows
Na klávesnici lze najít klávesu (
) s logem Windows, které slouží k provádění funkcí
specifických pro operační systém Windows, například otevření nabídky Start a spouštění
místní nabídky.
„ Obecné funkční [Fn] klávesy
Slouží k přepínání výstupu zobrazení mezi LCD, externím
+
+
monitorem nebo oběma současně.
Slouží k aktivaci nebo deaktivaci funkce dotykové plochy.
3-11
Začínáme
Slouží ke snížení jasu LCD.
+
Slouží ke zvýšení jasu LCD.
+
Slouží ke snížení hlasitosti integrovaného reproduktoru.
+
Slouží ke zvýšení hlasitosti integrovaného reproduktoru.
+
Slouží k deaktivaci funkce zvuku počítače.
+
Slouží k přepnutí počítače do režimu spánku (v závislosti na
+
+
konfiguraci systému).
Š
Slouží ke zvýšení sytosti barev indikátorů LED klávesnice.
Š
Slouží ke snížení sytosti barev indikátorů LED klávesnice.
+
„ Funkční klávesy [Fn] pro snadné spuštění
Klávesy [Fn] na klávesnici slouží k aktivaci konkrétních aplikací nebo nástrojů.
Pomocí těchto kláves mohou uživatelé efektivněji pracovat.
Š
Podržte stisknutou klávesu Fn a potom stisknutím klávesy F4
spustíte výchozí aplikaci Dragon Gaming Center (Herní
+
Dragon Gaming
Center (Herní
centrum Drak)
nebo
Vlastní (volitelně)
3-12
centrum Drak).
Š
Můžete také podržet stisknutou klávesu Fn a potom
stisknutím klávesy F4 spustíte aplikaci definovanou
uživatelem po odebrání aplikace Dragon Gaming Center
(Herní centrum Drak).
+
Š
Podržte stisknutou klávesu Fn a potom opakovaným
stisknutím klávesy F5 přepínejte mezi různými režimy řízení
ECO Engine
spotřeby, které nabízí funkce ECO Engine (Mikrojádro
(Mikrojádro ECO)
ECO), nebo tuto funkci deaktivujte.
(řízení spotřeby)
Š
Podržte stisknutou klávesu Fn a potom stisknutím klávesy F6
zapněte funkci Webová kamera. Dalším stisknutím funkci
+
vypněte.
Webová kamera
Š
Podržte stisknutou klávesu Fn a potom opakovaným
stisknutím klávesy F10 zapněte nebo vypněte režim Letadlo.
Š
S ohledem na bezpečnost letového provozu doporučujeme
na palubě letadla vždy vypínat Režim letadlo.
+
Š
Stav zařízení zkontrolujete podle ikony přepnutí režimu Letadlo
zobrazené na ploše pod nabídkou [Start / Nastavení / Změnit
Režim Letadlo
Nastavení PC / Bezdrátové / Režim letadlo].
Š
Funkci WLAN nebo Bluetooth povolíte podle pokynů
uvedených v části „Aktivace bezdrátového připojení“.
3-13
Začínáme
Aktivace bezdrátového připojení
1.
Na pracovní ploše najděte ikonu Nastavení a klepněte na ni.
2.
Otevřete hlavní stránku Nastavení PC klepnutím na Změnit nastavení PC.
3.
Pod položkou Síť rozbalte režim Letadlo.
4.
Zkontrolujte, zda je Režim Letadlo VYPNUT.
5.
Funkci Wi-Fi nebo Bluetooth zapnete/vypnete přetažením pruhu přepnutí funkce. Ke
kontrole stavu zařízení slouží stavový LED indikátor.
Pohledem na stavový indikátor LED zkontrolujte stav zařízení.
1. Je-li režim Letadlo nastaven na ON (Zap.), funkce WLAN
a Bluetooth budou současně vypnuté.
2. Zde uvedená sdělení má pouze informativní charakter a
mohou být změněna bez předchozího upozornění.
3-14
Soznámení s dotykovou plochou
Dotyková plocha integrovaná v tomto notebooku je polohovací zařízení, které je kompatibilní se
standardní myší a umožňuje ovládat notebook pohybem kurzoru po obrazovce a prováděním
výběru pomocí dvojice tlačítek.
1.
Oblast pohybu kurzoru
Pohybem prstu po této části dotykové
plochy, která je citlivá na tlak, můžete
pohybovat kurzor po obrazovce.
2.
Tlačítka Vpravo / Vlevo
Funguje jako pravé/levé tlačítko myši.
Používání dotykové plochy
V následující části jsou uvedeny pokyny pro používání dotykové plochy:
„ Konfigurování dotykové plochy
Polohovací zařízení lze přizpůsobit individuálním potřebám. Například pokud jste leváci,
pravděpodobně budete chtít zaměnit funkce obou tlačítek. Kromě toho můžete měnit velikost,
tvar, rychlost pohybu a další upřesňující funkce kurzoru na obrazovce.
Ke konfiguraci dotykové plochy můžete použít standardní ovladač PS/2 Microsoft nebo IBM
v operačním systému Windows. Změny konfigurace lze provést klepnutím na ikonu Mouse
Properties (Vlastnosti myši) v části Control Panel (Ovládací panely).
„ Umísťování a pohyb
Položte prst (obvykle ukazovák) na dotykovou plochu a obdélníková plocha bude sloužit jako
miniaturní kopie obrazovky. Při pohybu prstu po ploše se bude kurzor na obrazovce
pohybovat stejným směrem. Když prst dosáhne okraje plochy, pokračujte v pohybu poté, co
jej zvednete a umístíte na vhodné místo dotykové plochy.
3-15
Začínáme
„ Umístění a klepnutí
Po přesunutí a umístění kurzoru na ikonu, položku nabídky nebo příkaz, který chcete provést,
lehce klepněte na dotykovou plochu nebo proveďte výběr stisknutím levého tlačítka. Tento
postup, nazývaný umístění a klepnutí, představuje základní operaci při ovládání notebooku.
Na rozdíl od tradičních polohovacích zařízení, jako je například myši, může celá dotyková
plocha fungovat jako levé tlačítko, takže každé klepnutí na dotykovou plochu odpovídá
stisknutí levého tlačítka. Dvojnásobné rychlé klepnutí na dotykovou plochu představuje
poklepání.
„ Přetahování
Přetahováním lze přesouvat soubory nebo objekty v notebooku. Umístěte kurzor na
požadovanou položku, lehce klepněte dvakrát na dotykovou plochu a při druhém klepnutí
nechte špičku prstu v kontaktu s dotykovou plochou. Nyní můžete vybranou položku
přetáhnout na požadované místo posouváním prstu po dotykové ploše; když se položka
nachází na místě, na kterém ji chcete zanechat, zvedněte prst z dotykové plochy. Rovněž
můžete při výběru položky stisknout a podržet levé tlačítko a potom přesunout prst na
požadované místo; když se položka nachází na místě, na kterém ji chcete zanechat,
uvolněte levé tlačítko.
1.
Posouváním špičky prstu
přesouváte kurzor.
2.
Pohodlně opírejte zápěstí o
pracovní plochu.
3-16
Seznámení s funkcí Smart Pad
Funkce Smart Pad, která je integrovaná ve vašem notebooku, umožňuje uživatelům provádět
různé akce víceprstovým poklepáním a gesty při používání notebooku a dokáže přesně
rozpoznat změny víceprstových dotyků prováděných uživateli. Tato jedinečná funkce Smart
Pad zajisté nejen zefektivní, ale také zpříjemní uživatelům používání notebooku.
1.
Další informace o specifickém používání funkce Smart Pad najdete v pokynech pro
používání funkce Smart Pad poklepáním na ikonu „Smart Pad“ (
) v seznamu
hlavního panelu v pravé dolní části obrazovky.
2.
Zobrazí se okno Elan Smart-Pad. Výběr
umožňuje uživateli získat podrobné
informace o používání funkce Smart Pad.
Zde uvedené sdělení má pouze informativní charakter a
může být změněno bez předchozího upozornění.
3-17
Začínáme
O pevném disku
Notebook je vybaven 2,5palcovým pevným diskem nebo diskem mSATA SSD (volitelný). Pevný
disk je úložné zařízení s mnohem větší rychlostí a kapacitou, než jiná úložná zařízení, jako
například disketová jednotka nebo optické paměťové zařízení. Z tohoto důvodu se obvykle
používá pro instalaci operačního systému a softwarových aplikací.
Aby se zabránilo nečekané ztrátě dat v systému, pravidelně zálohujte důležité soubory.
Nevypínejte notebook, když svítí indikátor aktivity pevného disku.
Nevyjímejte ani neinstalujte pevný disk, když je notebook zapnutý. Výměnu pevného disku musí
provést autorizovaný prodejce nebo servisní pracovník.
3-18
™ Připojení externích zařízení
Porty I/O (vstup/výstup) notebooku umožňují připojovat periferní a komunikační zařízení.
Všechny zde uvedené funkce a zařízení jsou pouze pro orientaci.
Periferní zařízení
3-19
Začínáme
Komunikační zařízení
Uvedené funkce jsou podporovány v závislosti na
zakoupeném modelu.
Podrobné informace vám poskytne místní prodejce.
3-20
Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement