MSI Aegis RS desktop Návod na obsluhu


Add to my manuals
59 Pages

advertisement

MSI Aegis RS desktop Návod na obsluhu | Manualzz

Séria AG270/ AE270/

AE2712

PC typu všetko v jednom

Systém MS-AF11/ AF12/ AF15/ AF16/ AF18

ii

Úvod

Obsah

Odkaz na autorské právo ����������������������������������������������������������������������������������������iii

Ochranné známky ���������������������������������������������������������������������������������������������������iii

Prepracované vydanie ��������������������������������������������������������������������������������������������iii

Modernizácia a záruka ��������������������������������������������������������������������������������������������iv

Zakúpenie náhradných dielov ���������������������������������������������������������������������������������iv

Technická podpora ��������������������������������������������������������������������������������������������������iv

Funkcie ekologicky neškodného výrobku����������������������������������������������������������������iv

Environmentálna politika ����������������������������������������������������������������������������������������� v

Informácie o chemických látkach ���������������������������������������������������������������������������� v

Informácie týkajúce sa batérie �������������������������������������������������������������������������������� v

Bezpečnostné pokyny ���������������������������������������������������������������������������������������������vi

Zhoda CE ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������viii

Prehlásenie o rádiofrekvenčnom rozhraní podľa FCC-B��������������������������������������� viii

Vyhlásenie WEEE �������������������������������������������������������������������������������������������������viii

1.

Prehľad

.............................................................. 1-1

Obsah Balenia ������������������������������������������������������������������������������������������������������1-2

Prehľad Systému ��������������������������������������������������������������������������������������������������1-3

Výmena a Modernizácia Prvkov ���������������������������������������������������������������������������1-9

2.

Začíname

............................................................ 2-1

Tipy ohľadne bezpečnosti a pohodlnej práce ������������������������������������������������������� 2-2

Inštalácia hardvéru �����������������������������������������������������������������������������������������������2-3

3.

Systémové operácie

........................................... 3-1

Zobrazenie na obrazovke (OSD) (voliteľné) ��������������������������������������������������������� 3-2

Zobrazenie na obrazovke (OSD) (voliteľné) ��������������������������������������������������������� 3-5

Riadenie napájania ����������������������������������������������������������������������������������������������3-8

Sieťové pripojenie (Windows 7) �������������������������������������������������������������������������3-10

Sieťové pripojenie (Windows 8�x) ����������������������������������������������������������������������3-13

Obnova systému (Windows 7) ���������������������������������������������������������������������������3-16

Obnova systému (Windows 8�x) ������������������������������������������������������������������������3-26

A.

Riešenie problémov

............................................A-1

PC typu všetko v jednom

Odkaz na autorské právo

Materiál uvedený v tomto dokumente je duševným vlastníctvom spoločnosti MICRO-

STAR INTERNATIONAL� Príprave tohto dokumentu sme venovali maximálnu pozornosť, avšak aj napriek tomu negarantujeme správnosť jeho obsahu� Naše výrobky podliehajú neustálemu vylepšovaniu a preto si vyhradzujeme právo na vykonanie zmien bez upozornenia�

Ochranné známky

Všetky ochranné známky sú majetkom ich patričných vlastníkov�

Prepracované vydanie

Prepracované vydanie

V1�0

Dátum

2014/ 03 iii

iv

Úvod

Modernizácia a záruka

Dôležité je vedieť, že niektoré vopred nainštalované komponenty v tomto zariadení sa môžu na požiadanie používateľa rozšíriť alebo vymeniť� Ďalšie informácie o možnosti zakúpenia výrobkov si môžete vyžiadať od miestneho predajcu� Nepokúšajte sa rozširovať alebo vymieňať akýkoľvek diel tohto výrobku, ak nie ste autorizovaným predajcom alebo zástupcom servisného strediska, pretože to môže mať za následok ukončenie platnosti záruky� Pokiaľ požadujete akékoľvek služby na rozšírenie alebo výmenu tohto výrobku, odporúčame vám, aby ste sa obrátili na autorizovaného predajcu alebo servisné stredisko�

Zakúpenie náhradných dielov

Berte prosím na vedomie, že zakúpenie náhradných dielov (alebo kompatibilných dielov) pre produkt, ktorý si používatelia zakúpili v niektorých krajinách alebo teritóriách, môže vykonať výrobca do 5 rokov od ukončenia výroby výrobku v závislosti od úradných predpisov, ktoré sú v tom čase platné�

Podrobné informácie o nakupovaní náhradných dielov získate u výrobcu na adrese http://support�msi�com/�

Technická podpora

Pokiaľ sa v rámci vášho systému vyskytne problém, ktorého riešenie nenájdete v návode na obsluhu, kontaktujte svoje nákupné miesto alebo miestneho obchodného zástupcu� Alebo ďalšie rady môžete tiež získať z nasledujúcich zdrojov pomoci�

Navštívte internetovú stránku spoločnosti MSI na adrese http://www�msi�com/service/download/, kde nájdete často kladené otázky, technický návod, aktualizácie BIOS, aktualizácie ovládačov a ďalšie informácie

Našich technický personál môžete kontaktovať na adrese http://support�msi�com/

Funkcie ekologicky neškodného výrobku

Znížená spotreba elektrickej energie počas používania a v pohotovostnom režime

Limitované používanie látok škodlivých pre životné prostredie a zdravie

Ľahká demontáž a recyklovanie

Podporovaním recyklovania sa znižuje využívanie prírodných zdrojov

Predĺžená životnosť výrobku prostredníctvom jednoduchých vylepšení

Politika spätného vrátenia umožňuje znižovať tvorbu tuhého odpadu

PC typu všetko v jednom

Environmentálna politika

Tento výrobok bol navrhnutý tak, aby umožňoval správne opätovné použitie dielov a recyklovanie, preto by sa na konci svojej životnosti nemal odhadzovať�

Používatelia by mali na konci životnosti výrobkov kontaktovať miestneho autorizovaného predajcu ohľadne ich zberu pre ďalšie recyklovanie a likvidáciu�

Navštívte internetovú stránku MSI a vyhľadajte si najbližšieho distributéra, ktorý vám poskytne ďalšie informácie ohľadne recyklovania�

Používatelia nás môžu tiež písomne požiadať o informácie týkajúce sa správnej likvidácie, vrátenia späť, recyklovania a demontáže výrobkov MSI na adrese gpcontdev@msi�com�

Informácie o chemických látkach

Informácie MSI o chemických látkach vo výrobkoch v súlade s predpismi o chemických látkach, ako napríklad nariadenie EU RESEARCH (nariadenie ES č� 1907/2006 vydané

Európskym parlamentom a Komisiou) si môžete pozrieť na internetovej stránke: http://www�msi�com/html/popup/csr/evmtprtt_pcm�html

Informácie týkajúce sa batérie

Európska únia:

Batérie, batériové moduly a akumulátory sa nesmú odhadzovať do netriedeného domového odpadu� Staré batérie odovzdajte do zberných surovín, recyklujte alebo ich zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi�

Tchajvan:

Kvôli lepšej ochrane prostredia je potrebné vykonávať separovaný zber vybitých batérií a odovzdať ich na recyklovanie alebo špeciálne zneškodnenie�

Kalifornia, USA:

Gombíkové batérie môžu obsahovať chloristan a v Kalifornii sa s nimi musí pri recyklovaní a likvidovaní špeciálne manipulovať�

Ďalšie informácie nájdete na internetovej stránke: http://www�dtsc�ca�gov/hazardouswaste/perchlorate/

Pri nesprávnej výmene batérie môže vzniknúť nebezpečenstvo výbuchu� Vymeňte iba za rovnakú batériu alebo za typ batérie, ktorý odporúča výrobca� v

vi

Úvod

Bezpečnostné pokyny

Dôsledne a dôkladne si prečítajte bezpečnostné pokyny�

Musia sa dodržiavať všetky upozornenia a varovania nachádzajúce sa na zariadení a v návode na obsluhu�

Návod na obsluhu dodávaný v balení uschovajte pre budúce upotrebenie�

Toto zariadenie chráňte pred vplyvmi vlhkosti a vysokých teplôt�

Toto zariadenie pred vykonaním nastavenia umiestnite na bezpečný rovný povrch�

Uistite sa, či je napájacie napätie v rámci bezpečného rozsahu a že pred pripojením zariadenia do sieťovej zásuvky bolo správne nastavené na hodnotu 100 – 240 V� Zo zástrčky sa nesmie odmontovať ochranný uzemňovací kolík� Zariadenie musí byť zapojené do uzemnenej sieťovej zásuvky�

Pred zasúvaním akejkoľvek prídavnej karty alebo modulu do zariadenia vždy odpojte sieťový AC kábel zo siete�

Aby ste dosiahli nulovú spotrebu energie počas určitej doby nepoužívania zariadenia, odpojte od neho sieťový AC kábel alebo vypnite prívod prúdu do sieťovej zásuvky�

Ventilátor na kryte je určený na výmenu vzduchu a na zabránenie prehrievania zariadenia� Tento ventilátor sa nesmie zakrývať�

Nenechávajte zariadenie v neklimatizovanom prostredí, v ktorom skladovacia teplota presahuje hodnotu 60 O C (140 spôsobiť poškodenie zariadenia�

O F) alebo je pod 0 O C (32 O F), čo môže

POZNÁMKA: Maximálna prevádzková teplota je okolo 40 O C�

PC typu všetko v jednom

Do otvoru nikdy nenalievajte žiadne tekutiny, ktoré by mohli poškodiť zariadenie, alebo spôsobiť úraz elektrickým prúdom�

Sieťový kábel uložte tak, aby naň nemohli ľudia stúpiť� Zabráňte tomu, aby čokoľvek ležalo na sieťovom kábli�

Počas pripájania koaxiálneho kábla k TV tuneru sa musí kovové tienenie spoľahlivo pripojiť do ochranného uzemňovacieho systému budovy�

Káblový rozvodný systém by mal byť uzemnený podľa ANSI/NFPA 70,

Národného zákona o elektroinštaláciách (NEC), a to podľa časti 820�93

Uzemnenie vonkajšieho vodivého tienenia koaxiálnych káblov�

Predmety so silným magnetickým poľom alebo elektrické predmety uschovávajte v dostatočnej vzdialenosti od zariadenia�

Ak nastane jedna z nasledujúcich situácií, nechajte zariadenie prekontrolovať v servise:

Sieťový kábel alebo zástrčka sú poškodené�

Do zariadenia sa dostala tekutina�

Zariadenie bolo vystavené vplyvu vlhkosti�

Zariadenie nefunguje dobre alebo nedokážete pracovať podľa návodu na obsluhu�

Zariadenie spadlo a poškodilo sa�

Zariadenie vykazuje bežné znaky poškodenia�

1�

2�

Optické pamäťové zariadenia sú zatriedené medzi LASEROVÉ VÝROBKY

TRIEDY 1� Používanie ovládačov, úpravy alebo vykonanie postupov odlišných od tých, ktoré sú uvedené, je zakázané�

Nedotýkajte sa šošoviek vo vnútri mechaniky� vii

viii

Úvod

Zhoda CE

Spoločnosť Micro-Star International CO�, LTD týmto vyhlasuje, že toto zariadenie vyhovuje základným bezpečnostným požiadavkám a ďalším patričným ustanoveniam Európskych smerníc�

Prehlásenie o rádiofrekvenčnom rozhraní podľa FCC-B

Toto zariadenie bolo preskúšané a bolo zistené, že je v zhode s limitnými hodnotami pre digitálne zariadenia triedy B, a to v súlade s časťou 15

Pravidiel FCC� Tieto limitné hodnoty sú navrhnuté tak, aby poskytovali účinnú ochranu proti škodlivému rušeniu pri bežnej inštalácii v domácnostiach� Tento výrobok generuje, využíva a môže aj vyžarovať rádiofrekvenčnú energiu, a ak nie je nainštalovaný a nepoužíva sa v súlade s týmito pokynmi, môže spôsobovať škodlivé rušenie rádiovej komunikácie� Neexistuje však záruka, že v rámci určitej inštalácie sa rušenie vysielania nevyskytne� Ak toto zariadenie skutočne spôsobí škodlivé rušenie príjmu rozhlasového a televízneho vysielania, čo sa dá zistiť vypnutím a zapnutím zariadenia, používateľ sa môže pokúsiť odstrániť toto rušenie pomocou jedného alebo viacerých nasledujúcich opatrení:

Zmeňte orientáciu alebo premiestnite prijímaciu anténu�

Zväčšite vzdialenosť medzi zariadením a prijímačom�

Zariadenie pripojte do zásuvky v inom okruhu, než ten, v ktorom je pripojený prijímač�

Prekonzultujte túto náležitosť s dodávateľom alebo skúseným rádiovým alebo televíznym technikom, ktorý vám pomôže�

1� poznámka

Zmeny alebo úpravy, ktoré neboli jednoznačne schválené osobou kompetentnou pre posúdenie zhody, by mohli mať za následok zrušenie oprávnenia užívateľa prevádzkovať zariadenie�

2� poznámka

Tienené prepojovacie káble a sieťový AC kábel, ak je dodaný, sa musia používať za

účelom splnenia emisných limitov�

VOIR LA NOTICE D’INSTALLATION AVANT DE RACCORDER AU RESEAU�

Toto zariadenie je v súlade s časťou 15 Pravidiel FCC� Toto zariadenia sa môže používať po splnení nasledujúcich dvoch podmienok:

1�

2� toto zariadenie nesmie spôsobovať škodlivé rušenie, a toto zariadenie musí akceptovať akékoľvek prijímané rušenie, vrátane toho, ktoré môže spôsobiť neželanú prevádzku�

Vyhlásenie WEEE

Na základe smernice Európskej únie („EU“) o elektrických a elektronických zariadeniach číslo 2002/96/ES, ktorá vstúpila do platnosti 13� augusta

2005, výrobky, ktorými sú „elektrické a elektronické zariadenia” nesmú byť zneškodňované spolu s komunálnym odpadom a výrobcovia patričných elektronických zariadení sú povinní takéto výrobky na konci životnosti prevziať naspäť�

1. kapitola

Prehľad

Tento systém má integrovaný dizajn; môžete si vybrať

štýlový vzhľad s hladkým rámom, ktorý predstavuje jednoduchosť moderného individualizmu a pohodlie domova� Prostredníctvom dotykového displeja, bezchybných zvukových a zobrazovacích schopností ako aj intuitívneho používateľského rozhrania spája techniku so životom a používanie počítačov robí jednoduchším a zábavnejším - vhodné pre celú rodinu�

Prehľad

Obsah Balenia

PC typu všetko v jednom Sieťový AC/DC adaptér Sieťový AC kábel

1-2

Utierka displej Ovládač / Pracovný disk

Používateľská príručka a stručný návod

Klávesnica (voliteľná) Myš (voliteľná) Dotykové pero (voliteľné)

* Kontaktujte nás vždy, keď zistíte, že ktorákoľvek z položiek je poškodená alebo chýba�

* Obrázky slúžia iba ako príklad a obsah vášho balenia sa môže mierne odlišovať v závislosti od vami zakúpeného modelu�

Prehľad Systému

Pohľad Spredu

1 2 3

PC typu všetko v jednom

1

2

3

4

5

5 4 5

Mikrofón

Zabudovaný mikrofón sa môže používať na on-line chatovanie�

Webová kamera

Táto zabudovaná web kamera s mikrofónom sa môže používať na snímanie záberov, nahrávanie videí alebo na on-line konferenčné video hovory, ako aj na ďalšie interaktívne aplikácie�

LED indikátora

LED indikátor indikuje nahrávanie� LED indikátor musí svietiť, keď zariadenie nahráva obraz a nebude svietiť, ak zariadenie obraz nenahráva�

Displej

27-palcový Full HD displej je s voliteľným rozlíšením 1920 X 1080 pixlov a štandardnými rozmermi širokouhlej obrazovky vo formáte 16:9�

Stereo reproduktory

Zabudované stereo reproduktory spolu s vysokokvalitnou zvukovou kartou v stereo systéme�

1-3

Prehľad

Pohľad Zozadu

1 1

TV

1-4

1 2 3

4

6

8

10

7

9

11

5

Dôležité

Z bezpečnostných dôvodov vám odporúčame, aby ste do svojho AIO PC všetko v jednom najprv pripojili AC/DC adaptér na striedavý prúd a až potom pripojte sieťový kábel do elektrickej zásuvky�

PC typu všetko v jednom

1

2

3

4

Ventilátor

Ventilátor na kryte je určený na výmenu vzduchu a na zabránenie prehrievania zariadenia� Tento ventilátor sa nesmie zakrývať�

Otvor pre zámok typu Kensington

Tento PC všetko v jednom je vybavený otvorom pre zámok typu Kensington, ktorý používateľovi umožňuje zaistiť PC všetko v jednom na jednom mieste pomocou kľúča a mechanického zariadenia s PIN kódom a pomocou kovového pogumovaného kábla�

Na konci kábla sa nachádza malá slučka, pomocou ktorej sa dá celý kábel obtočiť okolo trvalo zabudovaného predmetu, akým je ťažký stôl alebo podobné zariadenie, čím AIO PC všetko v jednom zaistíte na svojom mieste�

Stojan

Na umiestnenie vášho systému na rovnej a stabilnej ploche používajte tento stojan�

Konektor antény TV tunera (Voliteľné)

Tento konektor slúži pre anténu digitálneho TV tunera�

5 Výstupný port HDMI (voliteľný) ®

(s technológiou MSI Instant Display)

Multimediálne rozhranie s vysokým rozlíšením (HDMI) predstavuje celodigitálne audio/ video rozhranie schopné prenášať nekomprimované toky údajov� HDMI podporuje všetky TV formáty vrátane štandardného, vylepšeného videa alebo videa s vysokým rozlíšením a multikanálový zvuk, a to v rámci jedného kábla�

Po úspešnom zapojení elektrickej energie do počítača AIO sa monitor pomocou technológie MSI Instant Display automaticky prepne do „pohotovostného“ režimu bez nutnosti stlačenia sieťového vypínača� Keď sú tieto zariadenia zapojené do portu HDMIin, monitor sa okamžite zapne� Ak ste už zapli svoj počítač AIO, medzi režimami môžete tiež prepínať pomocou tlačidla Monitor Power/Mode Button (Napájanie monitora/

Tlačidlo režimu) na bočnom paneli� Táto technológia pomáha šetriť viac energie pre váš systému�

Výstupný port HDMI (voliteľný)

®

Multimediálne rozhranie s vysokým rozlíšením (HDMI) predstavuje celodigitálne audio

/ video rozhranie schopné prenášať nekomprimované toky údajov� HDMI podporuje všetky TV formáty vrátane štandardného, vylepšeného videa alebo videa s vysokým rozlíšením a multikanálový zvuk, a to v rámci jedného kábla�

* Prosím, pozrite si ikonu vytlačenú na kostre, kde nájdete informáciu o správnej polohe vstupného a výstupného portu HDMI�

6 Port VGA (voliteľný)

Pre zariadenie s rozhraním VGA je určená táto 15-kolíková zásuvka DB�

1-5

Prehľad

1-6

7

Konektor LAN

Štandardný konektor LAN RJ-45 slúži na pripojenie k miestnej počítačovej sieti (LAN)�

Do tohto konektora môžete zapojiť sieťový kábel�

Žltá Zelená / Oranžová

LED indikátor Farba

Ľavý Žltá

Pravý

Stav LED indikátora

Nesvieti

Stav

Spojenie siete LAN zlyhalo�

Zelená

Oranžová

Svieti (neprerušovane) Spojenie siete LAN bolo zrealizované�

Svieti

(jasnejšie a pulzujúco)

Nesvieti

Počítač komunikuje s iným počítačom v rámci siete LAN�

Svieti

Svieti

Vybratá je rýchlosť prenosu údajov

10 Mbit/s�

Vybratá je rýchlosť prenosu údajov

100 Mbit/s�

Vybratá je rýchlosť prenosu údajov

1000 Mbit/s�

8

9

USB 3�0 port (voliteľný)

USB 3�0 port je spätne kompatibilný so zariadeniami s podporou USB 2�0� Podporuje rýchlosť prenosu údajov 5 Gbit/s (super rýchlosť)�

USB 2�0 port

USB port (univerzálna sériová zbernica) je určený na pripojenie zariadení s podporou

USB, ako je klávesnica, myš alebo ďalšie USB kompatibilné zariadenia� Podporuje rýchlosť prenosu údajov 480 Mbit/s (vysoká rýchlosť)�

10 Konektor pre mikrofón

Tento konektor slúži na pripojenie mikrofónov�

11 Výstupný konektor

Tento konektor slúži na pripojenie slúchadiel alebo reproduktorov�

Dôležité

Vysokorýchlostné zariadenia sa odporúčajú pre porty USB 3�0, zatiaľ čo nízkorýchlostné zariadenia odporúčame pripojiť k USB 2�0 portom na zadnom paneli�

Pohľad zboku

1

5

3

7

9

13

11

2

4

6

8

12

10

14

16

PC typu všetko v jednom

15

17

1

2

3

4

5

6

LED vypínač systému

Keď je systém zapnutý, rozsvieti sa dióda LED napájania a keď sa systém vypne, táto dióda prestane svietiť� Aby sa šetrilo prúdom, dióda LED bliká v režime S3 (dočasne pozastavený pre RAM) a zhasne v režime S4 (dočasne pozastavený do disku)�

LED indikátor zapnutia monitora

Keď je systém zapnutý, rozsvieti sa LED indikátor napájania a keď sa systém vypne, tento indikátor prestane svietiť�

LED indikátor mechaniky pevného disku

Tento indikátor zobrazuje stav aktivity mechaniky pevného disku� Bliká, pokiaľ systém získava prístup k údajom na mechanike pevného disku a nesvieti, pokiaľ nie je zistená žiadna aktivita disku�

Sieťový vypínač systému

Stlačením sieťového vypínača systému sa systém zapne alebo vypne�

Zapnutie monitora / tlačidlo voľby režimu

Toto tlačidlo funguje ako tlačidlo na zapnutie monitora aj ako prepínač signálneho vstupu medzi PC a HDMI�

Tlačidlo Menu / Enter (Ponuka / Vstup)

Stlačením tohto tlačidla môžete prezerať ponuku OSD alebo vstúpiť do doplnkovej ponuky�

1-7

Prehľad

1-8

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Tlačidlo so šípkou / zvýšenie hlasitosti

V režime Menu (Ponuka) toto tlačidlo umožňuje pohybovať kurzorom alebo manuálne vybrať OSD v narastajúcich hodnotách� Mimo režimu Mode (Ponuka) funguje ako tlačidlo na zvýšenie hlasitosti�

Tlačidlo so šípkou nadol / zníženie hlasitosti

Toto tlačidlo umožňuje pohybovať kurzorom alebo manuálne vybrať OSD v klesajúcich hodnotách� Mimo režimu Mode (Ponuka) funguje ako tlačidlo na zníženie hlasitosti�

USB 3�0 port

USB 3�0 port je spätne kompatibilný so zariadeniami s podporou USB 2�0� Podporuje rýchlosť prenosu údajov 5 Gbit/s (super rýchlosť)�

USB 3,0 port (s technológiou MSI Super Charger Technology)

Vďaka technológii MSI Super Charger Technology nielenže funguje ako štandardný USB 3,0 port, ale používateľom umožňuje aj nabíjanie USB zariadení, a to aj pokiaľ je systém vypnutý�

Používatelia už nebudú musieť systém zapínať v prípade potreby nabíjať USB zariadenia�

Čo je ešte lepšie, dokáže znížiť dobu nabíjania až o 40% a zefektívniť tak životnosť�

Štrbina pre čítačku kariet B-CAS (Voliteľná iba pre japonské ISDB-T/S)

Táto štrbina slúži pre kartu typu B-CAS (Systém podmieneného prístupu k satelitom vysielania)�

Mechanika čítačky kariet

Zabudovaná čítačka kariet podporuje rôzne typy pamäťových kariet�

Sieťový konektor

Sieťový adaptér konvertuje striedavý prúd na jednosmerný, čím je možné využívať tento konektor� Energiou dodávanou pomocou tohto konektora je napájaný PC� Aby ste zabránili poškodeniu PC, vždy používajte dodávaný sieťový adaptér�

Mechanika optického disku

Mechanika DVD Super-Multi predstavuje integrované zariadenie pre domácu zábavu

(Blu-ray je voliteľný)�

Otvor pre vysunutie

Ak tlačidlo pre vysunutie nefunguje, do otvoru pre vysunutie zasuňte tenký rovný predmet (ako je kancelárska spona) a manuálne otvorte mechaniku optického disku�

Tlačidlo na vysunutie

Stlačením tlačidla vysunutia dôjde k vysunutiu mechaniky optického disku�

LED indikátor optickej mechaniky

Ak LED indikátor optickej mechaniky svieti, znamená to, že systém načítava alebo zapisuje údaje z/na disk CD alebo DVD�

PC typu všetko v jednom

Výmena a Modernizácia Prvkov

Dôležité je vedieť, že niektoré vopred nainštalované komponenty v tomto zariadení sa môžu na požiadanie používateľa rozšíriť alebo vymeniť�

TV

Ďalšie informácie o možnosti zakúpenia výrobkov získate u miestneho predajcu�

Nepokúšajte sa rozširovať alebo vymieňať akýkoľvek diel tohto výrobku, ak nie ste autorizovaným predajcom alebo zástupcom servisného strediska, pretože to môže mať za následok ukončenie platnosti záruky� Pokiaľ požadujete akékoľvek služby na rozšírenie alebo výmenu tohto výrobku, odporúčame vám, aby ste sa obrátili na autorizovaného predajcu alebo servisné stredisko�

1-9

2. kapitola

Začíname

Táto kapitola uvádza informácie o postupoch inštalácie a nastavenia hardvéru� Počas pripájania periférnych zariadení buďte opatrní pri držaní zariadení a aby ste predišli vzniku statickej elektriny, používajte uzemnené pútko na zápästie�

Začíname

2-2

Tipy ohľadne bezpečnosti a pohodlnej práce

Tento PC všetko v jednom predstavuje prenosnú platformu, ktorá vám umožňuje pracovať kdekoľvek� Voľba dobrého pracovného priestoru je však veľmi dôležitá vtedy, keď musíte s PC pracovať počas dlhšej časovej doby�

1�

2�

3�

4�

5�

6�

7�

8�

Vaše pracovisko by malo byť dostatočne osvetlené�

Vyberte si správny stôl a stoličku; nastavte ich výšku tak, aby vyhovovala vašej polohe počas práce�

Pokiaľ sedíte na stoličke, zaujmite vzpriamený posed a dobrú polohu� Kvôli pohodlnému podopieraniu chrbta nastavte operadlovú časť stoličky (ak je nastavenie možné)�

Nohy položte pätami rovno a pohodlne na podlahu tak, aby počas práce mali kolená a lakte správnu polohu (asi 90 stupňov)�

Ruky položte na stôl prirodzeným spôsobom tak, aby ste mali podoprené zápästia�

Uhol / polohu AIO PC všetko v jednom nastavte tak, aby ste dosiahli optimálne sledovanie�

Vyhnite sa používaniu svojho PC na miestach, kde by ste sa cítili nepohodlne

(napríklad v posteli)�

Tento PC všetko v jednom je elektrické zariadenie� Aby ste predišli zraneniam, zaobchádzajte s ním s veľkou opatrnosťou�

1

3

4 90-120

15-20

38-76 cm

5

4

2

6

2

4

PC typu všetko v jednom

Inštalácia hardvéru

Umiestnenie vášho systému

1�

2�

Svoje zariadenie umiestnite na rovný a stabilný povrch, ako je stôl alebo pracovná plocha�

Vytiahnutím otvorte stojan, dokiaľ nezacvakne na mieste (=13 stupňov)� Monitor môžete taktiež skloniť do uhla v rozsahu 13 až 45 stupňov tak, aby pre vás čo najlepšie vyhovoval� Správne nastavenie polohy vám pomôže redukovať namáhanie očí, ako aj únavu svalov�

0° 13°

0° 45°

STLAČIŤ

2-3

POTIAHNUŤ

OTVORIŤ

ZATVORIŤ

Začíname

Pripojenie zdroja striedavého napájania

1� Adaptér na striedavý a jednosmerný prúd so sieťovým káblom�

2� Zastrčte DC koncovku adaptéra k AIO PC�

3� Zastrčte zástrčku sieťového kábla do elektrickej zásuvky�

2

1 3

2-4 Dôležité

Z bezpečnostných dôvodov vám odporúčame, aby ste do svojho AIO PC všetko v jednom najprv pripojili AC/DC adaptér na striedavý prúd a až potom pripojte sieťový kábel do elektrickej zásuvky�

Zapnutie systému

Systém zapnite stlačením hlavného vypínača�

3. kapitola

Systémové operácie

Táto kapitola uvádza základné informácie o používaní systému�

Dôležité

Všetky informácie podliehanú zmenám bez predbežného oznámenia�

Systémové operácie

Zobrazenie na obrazovke (OSD) (voliteľné)

Pomocou funkcie zobrazenie na obrazovke (OSD) môžete ladiť možnosti prezerania monitora, ako napríklad jas, kontrast, umiestnenie, jazyk atď�

Režim /

Napájanie monitora

Nahor / zvýšiť hlasitosť

Výkon zariadenia

Ponuka / Vstup

Nadol / znížiť hlasitosť

3-2

1� Stlačte tlačidlo Menu (Ponuka), aby ste tak otvorili ponuku OSD� Stlačením tlačidiel so šípkami Up and Down (Nahor a Nadol) vyberte ponuku požadovanej funkcie a otvorte ju stlačením tlačidla Menu (Ponuka)� Stlačením tlačidiel so šípkami Up and

Down (Nahor a Nadol) vyberte alebo nastavte hodnoty tak, aby vyhovovali vašim osobným preferenciám� Po vykonaní nastavení proces ukončíte stlačením tlačidla

Mode (Režim)�

Nastavenie kontrastu a jasu Nastavenie farby

PC typu všetko v jednom

Nastavenie fázy / zaostrenia a synchronizácie / výšky

Nastavenie polohy obrazovky

Nastavenie zdroja signálu Nastavenie umiestnenia a časového limitu OSD

3-3

Špecifikovanie jazyka Režim Scenery (Krajina)

Systémové operácie

Resetovanie systému Nastavenie režimu širokej obrazovky

2� Hlasitosť systému nastavíte stláčaním tlačidla so šípkou Up & Down (Nahor a Nadol)�

3-4

3� Zdroj signálu zobrazíte stlačením tlačidla Mode (Režim)� po opätovnom stlačení zvoľte PC / HDMI / vypnutie monitoru�

Dôležité

Vždy, keď sa vyskytne nejaká chyba a spôsobí nesprávne zobrazenie alebo nesprávnu funkciu hlasitosti, otvorte ponuku OSD a resetovaním vášho monitora sa obnovia všetky nastavania na nastavenia z výroby a zabezpečí sa optimálny výkon�

PC typu všetko v jednom

Zobrazenie na obrazovke (OSD) (voliteľné)

Pomocou funkcie zobrazenie na obrazovke (OSD) môžete ladiť možnosti prezerania monitora, ako napríklad jas, kontrast, umiestnenie, jazyk atď�

Režim / Zapnutie monitora

Nahor / zvýšiť hlasitosť

Výkon zariadenia

Ponuka / Vstup

Nadol / znížiť hlasitosť

1� Stlačte tlačidlo Menu (Ponuka), aby ste tak otvorili ponuku OSD� Stlačením tlačidiel so šípkami Up and Down (Nahor a Nadol) vyberte ponuku požadovanej funkcie a otvorte ju stlačením tlačidla Menu (Ponuka)� Stlačením tlačidiel so šípkami Up and

Down (Nahor a Nadol) vyberte alebo nastavte hodnoty tak, aby vyhovovali vašim osobným preferenciám�

Brightness (Jas) (funkcia dostupná v režime Monitor): Nastavuje celkový jas obrazovky�

Contrast (Kontrast): Nastavuje rozdiel medzi svetlými a tmavými oblasťami�

3-5

Systémové operácie

Information (Informácie): Zobrazuje rozlíšenie, frekvenciu obnovovania a podrobnosti o výrobku�

Menu Language (Jazyk ponuky)

(funkcia dostupná v režime Monitor):

Slúži na zmenu jazyka ponuky�

3-6

Factory Default (Výrobné predvoľby):

Slúži na nastavenie pôvodných nastavení�

Scaling (Úprava mierky): Slúži na roztiahnutie obrazu na celú obrazovku�

Po vykonaní nastavení proces ukončíte stlačením tlačidla Mode (Režim)�

PC typu všetko v jednom

2� Hlasitosť systému nastavíte stláčaním tlačidla so šípkou Up & Down (Nahor a

Nadol)�

3� Zdroj signálu zobrazíte stlačením tlačidla Mode (Režim)� po opätovnom stlačení zvoľte PC / HDMI / vypnutie monitoru�

Dôležité

Vždy, keď sa vyskytne nejaká chyba a spôsobí nesprávne zobrazenie alebo nesprávnu funkciu hlasitosti, otvorte ponuku OSD a resetovaním vášho monitora sa obnovia všetky nastavania na nastavenia z výroby a zabezpečí sa optimálny výkon�

3-7

Systémové operácie

Riadenie napájania

Riadenie napájania osobných počítačov (PC) a monitorov má potenciál ušetriť značné množstvo elektrickej energie a je aj prínosom pre životné prostredie�

Kvôli energetickej efektívnosti po určitej dobe nečinnosti zo strany používateľa vypne displej alebo prepne PC do režimu spánku�

Riadenie napájania v Windows 7

■ [Power Options] (Možnosti napájania) v OS Windows vám umožňujú ovládať funkcie riadenia napájania displeja, pevnej jednotky a batérie� Kliknite na tlačidlo [Start] (Štart) > [Control Panel] (Ovládací panel) > [System and Security]

(Systém a zabezpečenie)�

3-8

Následne kliknite na odkaz [Power Options] (Možnosti napájania)�

Vyberte plán napájania, ktorý vyhovuje vašim osobným potrebám� Kliknutím na možnosť

[Change plan settings] (Zmeniť nastavenia plánu) môžete tiež jemne vyladiť nastavenia�

V ponuke Shut Down Computer (Vypnúť počítač) sa uvádzajú možnosti ako

Sleep (Spiaci režim) (S3/S4) a Shut Down (Vypnúť) (S5) na rýchle a ľahké riadenie výkonu vášho systému�

Správa napájania vo Windows 8.x

■ [Power Options] (Možnosti napájania) v OS Windows vám umožňujú ovládať funkcie riadenia napájania displeja, pevnej jednotky a batérie� Kliknite na tlačidlo [Start] (Štart) >

[Control Panel] (Ovládací panel) > [System and Security] (Systém a zabezpečenie)�

Následne kliknite na odkaz [Power Options] (Možnosti napájania)�

Vyberte plán napájania, ktorý vyhovuje vašim osobným potrebám� Kliknutím na možnosť

[Change plan settings] (Zmeniť nastavenia plánu) môžete tiež jemne vyladiť nastavenia�

PC typu všetko v jednom

■ V ponuke Shut Down Computer (Vypnúť počítač) sa uvádzajú možnosti ako

Sleep (Spiaci režim) (S3/S4) a Shut Down (Vypnúť) (S5) na rýchle a ľahké riadenie výkonu vášho systému�

Riadenie výkonu prostredníctvom monitorov s označením ENERGY STAR (voliteľné)

Funkcia riadenia výkonu umožňuje počítaču prepínať medzi režimami s malým výkonom alebo „Sleep“ (Spiaci režim), keď používateľ dlhšiu dobu nestlačí žiadny kláves� Keď sa používa s externým monitorom s označením ENERGY STAR, táto funkcia tiež podporuje podobné funkcie monitora na riadenia výkonu� Ak chcete využiť tieto potenciálne úspory energie, funkcia riadenia výkonu je prednastavená tak, aby sa v systéme napájanom zo siete správala nasledovnými spôsobmi:

Vypnutie displeja po 15 minútach

Spustenie režimu Sleep (Spiaci režim) po 30 minútach

Zobudenie systému

Počítač sa z režimu úspory energie zobudí v rámci reakcie na príkaz z jedného z nasledujúcich zariadení:

■ sieťový vypínač, sieť (zobudiť v LAN), myš, klávesnica�

3-9

Rady pre úsporu energie:

Po dobe nečinnosti zo strany používateľa vypnite monitor stlačením sieťového tlačidla na LCD�

Kvôli optimalizovaniu riadenia napájania PC dolaďte nastavenia v rámci Power

Options (Možnosti napájania) v operačnom systéme Windows�

Nainštalovaním softvéru na riadenie napájania regulujte spotrebu energie vášho PC�

Aby ste dosiahli nulovú spotrebu energie počas určitej doby nečinnosti počítača, vždy odpojte sieťový kábel alebo vypnite stenovú zásuvku�

Systémové operácie

Sieťové pripojenie (Windows 7)

Zapojená LAN

1� Kliknite na tlačidlo [Start] (Štart) > [Control Panel] (Ovládací panel)�

2� Vyberte [Connect to the Internet] (Pripojiť na Internet) v položke [Network and

Internet] (Sieť a Internetové pripojenie)�

3-10

3� Na pripojenie pomocou DSL alebo kábla, pre ktoré je potrebné používateľské meno a heslo, vyberte položku [Broadband (PPPoE)] (Široké pásmo)�

4� Vpíšte informácie od vášho poskytovateľa internetových služieb (ISP) a kliknutím na tlačidlo [Connect] (Pripojiť) vytvorenie svoje pripojenia do LAN

PC typu všetko v jednom

Bezdrôtová LAN

1� Kliknite na tlačidlo [Start] (Štart) > [Control Panel] (Ovládací panel)�

2� Vyberte [Connect to the Internet] (Pripojiť na Internet) v položke [Network and

Internet] (Sieť a Internetové pripojenie)�

3� Vyberte možnosť [Wireless] (Bezdrôtové) a zapojte pomocou bezdrôtového smerovača alebo bezdrôtovej siete�

3-11

4� Zobrazí sa zoznam dostupných pripojení WLAN� Nové pripojenie vytvorte jeho vybratím z tohto zoznamu, alebo kliknite na položku [Open Network and Sharing

Center] (Otvoriť sieť a zdieľanie strediska)�

Systémové operácie

5� Nové pripojenie WLAN vytvorte tak, že v položke [Network and Sharing Center]

(Sieť a zdieľanie strediska) vyberiete možnosť [Set up a new connection or network]

(Nastaviť nové pripojenie alebo sieť)�

3-12

6� Následne vyberte možnosť [Manually connect to a wireless network] (Manuálne pripojiť do bezdrôtovej siete) a pokračujte kliknutím na tlačidlo [Next] (Ďalej)�

7� Vpíšte údaje o bezdrôtovej sieti, ktorú chcete pridať, a pokračujte kliknutím na tlačidlo

[Next] (Ďalej)�

8� Vytvorilo sa nové pripojenie WLAN� Ukončite kliknutím na tlačidlo [Close] (Zatvoriť) alebo nastavenia WLAN zmeňte vybratím možnosti [Change connection settings]

(Zmeniť zastavenia spojenia)�

PC typu všetko v jednom

Sieťové pripojenie (Windows 8.x)

Zapojená LAN

1� Kliknite na tlačidlo [Start] (Štart) > [Control Panel] (Ovládací panel)�

2� V položke [Network and Internet] (Sieť a internet) zvoľte [View network status and tasks] (Zobraziť stav siete a úlohy)�

3� Na vytvorenie nového pripojenia zvoľte [Network and Sharing Center] (Centrum sietí a zdieľania)�

4� Zvoľte [Set up a new connection or network] (Nastaviť nové pripojenie alebo sieť)�

3-13

Systémové operácie

5� Zvoľte [Connect to the Internet] (Pripojiť k internetu)�

6� Na pripojenie pomocou DSL alebo kábla, pre ktoré je potrebné používateľské meno a heslo, vyberte položku [Broadband (PPPoE)] (Široké pásmo)�

3-14

7� Vpíšte informácie od vášho poskytovateľa internetových služieb (ISP) a kliknutím na tlačidlo [Connect] (Pripojiť) vytvorenie svoje pripojenia do LAN

PC typu všetko v jednom

Bezdrôtová LAN

1� Na pracovnej ploche zvoľte [Settings] (Nastavenia) komunikácie s dostupnou sieťou�

a nájdite ikonu bezdrôtovej

2� Zobrazí sa zoznam dostupných pripojení WLAN� V zozname zvoľte pripojenie�

3� Na vytvorenie sieťového pripojenia zvoľte v ponuke [Control Panel] (Ovládací panel) položku [Network and Internet] (Sieť a internet) a potom [Network and Sharing

Center] (Centrum sietí a zdieľania)�

4� Zvoľte [Set up a new connection or network] (Nastaviť nové pripojenie alebo sieť)�

5� Následne vyberte možnosť [Manually connect to a wireless network] (Manuálne pripojiť do bezdrôtovej siete) a pokračujte kliknutím na tlačidlo [Next] (Ďalej)�

6� Vpíšte údaje o bezdrôtovej sieti, ktorú chcete pridať, a pokračujte kliknutím na tlačidlo

[Next] (Ďalej)�

3-15

7� Vytvorilo sa nové pripojenie WLAN� Ukončite kliknutím na tlačidlo [Close] (Zatvoriť) alebo nastavenia WLAN zmeňte vybratím možnosti [Change connection settings]

(Zmeniť zastavenia spojenia)�

Systémové operácie

3-16

Obnova systému (Windows 7)

Dôležité

Funkcia Recovery Tool (Nástroj na obnovu) systému je dostupný len v systémoch, ktoré sú štandardne zahrnuté do operačného systému Windows a obslužných programov MSI�

Medzi dôvody na použitie Recovery Tool (Nástroj na obnovu) systému môže patriť:

Obnoviť systém späť na pôvodné štandardné nastavenia z výroby�

Keď sa v používanom operačnom systéme vyskytnú nejaké chyby�

Keď je operačný systém napadnutý vírusmi a nemôže normálne fungovať�

Ak chcete nainštalovať OS s inými zabudovanými jazykmi�

Pred použitím Recovery Tool (Nástroj na obnovu) systému si zálohujte dôležité údaje uložené na jednotke vášho systému na iné pamäťové zariadenia�

Ak zlyhá nasledovné riešenie na obnovu vášho systému, o ďalšiu pomoc požiadajte miestneho autorizovaného obchodného zástupcu alebo servisné stredisko�

Obnova systému pomocou klávesovej skratky F3

Ak sa v systéme vyskytnú neodstrániteľné problémy, vždy sa odporúča, aby ste systém najskôr skúsili obnoviť klávesovou skratkou F3 pomocou oblasti pre obnovu pevného disku�

Pokračujte podľa nižších pokynov:

1� Reštartujte systém�

2� Keď sa zobrazí nasledovný obraz, na klávesnici stlačte klávesovú skratku F3�

PC typu všetko v jednom

3� Spusťte Recovery Tool (Nástroj na obnovu)� Tento nástroj obsahuje tri funkcie:

Backup System (Záloha systému), Restore System (Obnovenie systému) a Recover to factory default (Obnovenie výrobných predvolieb)�

Záloha systému

Dôrazne vám odporúčame, aby ste si zálohovali systém, ako riešenie pre prípad závažného zlyhania disku alebo ďalších nehôd�

Pokračujte podľa nižších pokynov:

1� Do nástroja vstúpite voľbou [Backup System] (Záloha systému)� Činnosť môžete alternatívne ukončiť voľbou [X] alebo stlačením [Esc] na klávesnici�

3-17

Systémové operácie

2� Na okamžité spustenie zálohovania systému zvoľte [BACKUP] (Záloha)�

Počiatočná záloha

Počiatočná záloha môže nejakú dobu trvať� Nechajte ju dokončiť bez prerušenia�

3-18

Následné zálohy

Následnými zálohami sa nahradia predchádzajúce záložné súbory�

PC typu všetko v jednom

3� Záloha systému prebieha� Uvedomte si, že môže nejakú dobu trvať� Nevypínajte napájanie, pretože môže dôjsť k neznámemu poškodeniu systému�

4� Na okamžité zastavenie zálohy systému môžete alternatívne zvoliť [CANCEL]

(Zrušiť)� Kým prebieha rušenie zálohovania, nevypínajte napájanie, prosím�

3-19

Systémové operácie

5� Nasledovná správa uvádza, že systém bol úspešne zálohovaný� Dokončite stlačením tlačidla [OK]�

3-20

Obnova systému

Tento nástroj pomáha vrátiť systém do predchádzajúceho stavu pomocou záložných súborov, ktoré používateľ predtým vytvoril a uložil na pevnom disku� Ak nie sú k dispozícii záložné súbory, systém bude obnovený na výrobné hodnoty nastavení�

Pokračujte podľa nižších pokynov:

1� Do nástroja vstúpite voľbou [Restore System] (Obnova systému)� Činnosť môžete alternatívne ukončiť voľbou [X] alebo stlačením [Esc] na klávesnici�

PC typu všetko v jednom

2� Zvoľte [OK] alebo [NEXT] (Ďalej) na obnovu systému do stavu predchádzajúcej zálohy alebo na predvolené nastavenie� Na okamžité zastavenie obnovy systému môžete alternatívne zvoliť [CANCEL] (Zrušiť)�

 Pomocou záložných súborov: obnova systému do stavu predchádzajúcej zálohy

Bez záložných súborov: obnova systému na hodnoty predvolených nastavení

3-21

Systémové operácie

3� Obnova systému prebieha� Uvedomte si, že môže nejakú dobu trvať� Nevypínajte napájanie, pretože môže dôjsť k neznámemu poškodeniu systému�

3-22

4� Nasledovná správa uvádza, že systém bol úspešne obnovený� Dokončite stlačením tlačidla [OK]� Reštartujte systém a do operačného systému Windows vstúpte obvyklým spôsobom� Ak proces obnovy zlyhá alebo je prerušený, prosím, spusťte celý postup znova�

PC typu všetko v jednom

Obnova systému

Tento nástroj pomáha obnoviť systém na hodnoty výrobných predvolených nastavení�

Na pevnom disku sa vymažú všetky údaje a všetky nastavenia sa obnovia na hodnoty výrobných predvolieb�

Pokračujte podľa nižších pokynov:

1� Do nástroja vstúpite voľbou [Recover to factory default] (Obnoviť na výrobné predvoľby)� Činnosť môžete alternatívne ukončiť voľbou [X] alebo stlačením [Esc] na klávesnici�

2� Systém bude obnovený na hodnoty výrobných nastavení� Všetky údaje budú odstránené� Vykonajte zálohu všetkých dôležitých údajov� Pokračujte zvolením

[NEXT] (Ďalej)� Alebo proces zastavte stlačením tlačidla [CANCEl] (Zrušiť)�

3-23

Systémové operácie

3� Zvoľte [OK], aby došlo k obnoveniu systému na hodnoty predvolených nastavení�

3-24

4� Obnovenie systému prebieha� Uvedomte si, že môže nejakú dobu trvať� Nevypínajte napájanie, pretože môže dôjsť k neznámemu poškodeniu systému�

PC typu všetko v jednom

5� Nasledovná správa uvádza, že systém bol úspešne obnovený� Dokončite stlačením tlačidla [OK]� Reštartujte systém a do operačného systému Windows vstúpte obvyklým spôsobom� Ak proces obnovy zlyhá alebo je prerušený, prosím, spusťte celý postup znova�

3-25

Systémové operácie

3-26

Obnova systému (Windows 8.x)

Dôležité

System Recovery Function (Funkcia Obnova systému) je dostupná len v systémoch, ktoré sú štandardne zahrnuté do operačného systému Windows a obslužných programov MSI�

Medzi dôvody na použitie System Recovery Function (Funkcia Obnova systému) môže patriť:

Obnoviť systém späť na pôvodné štandardné nastavenia z výroby�

Keď sa v používanom operačnom systéme vyskytnú nejaké chyby�

Keď je operačný systém napadnutý vírusmi a nemôže normálne fungovať�

Ak chcete nainštalovať OS s inými zabudovanými jazykmi�

Pred aktivovaním System Recovery Function (Funkcia Obnova systému) si vyzálohujte dôležité údaje uložené na pevnom disku vášho systému na iné pamäťové zariadenia�

Ak zlyhá nasledovné riešenie na obnovu vášho systému, o ďalšiu pomoc požiadajte miestneho autorizovaného obchodného zástupcu alebo servisné stredisko�

Vytvorenie disku na obnovu systému

Veľmi vám odporúčame, aby ste si vytvorili disk na obnovu systému ako riešenie zálohy pre prípad závažného zlyhania disku alebo ďalších havárií�

Dvakrát kliknite na ikonu “BurnRecovery” na pracovnej ploche a spustite Recovery

Disc Creation Tool (Nástroj na vytvorenie obnovovacieho disku)� Pri napaľovaní všetkých obnovovacích diskov postupujte podľa pokynov na obrazovke�

PC typu všetko v jednom

Obnova systému pomocou obnovacích CD.

Táto časť je určená používateľom na obnovu systému pomocou predtým vytvorených diskov na obnovu�

Pokračujte podľa nižších pokynov:

1� Do optickej jednotky vložte disk na obnovu�

2� Na pracovnej ploche kliknite na [Settings] (Nastavenia) , potom zvoľte [Change

PC settings] (Zmena nastavenia PC) > [Update and recovery] (Aktualizácia a obnova)�

3� Kliknite na [Recovery] (Obnova) > [Advanced startup] (Rozšírené spúšťanie) a na reštartovanie systému zvoľte [Restart now] (Reštartovať teraz)�

3-27

Systémové operácie

4� Po zavedení operačného systému sa zobrazí nasledovná obrazovka; zvoľte možnosť

[Continue] (Pokračovať)�

5� Keď sa zobrazí nasledovná správa, výber znovu potvrďte stlačeným ktoréhokoľvek klávesu�

3-28

6� Operačný systém Windows začal nahrávanie súborov�

7� Otvorí sa ponuka na obnovu systému� Funkcia [Hard Disk Recovery] (Obnova pevného disku) naformátuje celú mechaniku pevného disku� Na diskovej jednotke s pevným diskom sa vymažú všetky údaje a všetky nastavenia sa obnovia na

štandardné nastavenia z výroby� Možnosť [Hard Disk Recovery] (Obnova pevného disku) vyberte len vtedy, keď zhubné vírusy infikovali vašu diskovú jednotku s pevným diskom a nedá sa nájsť žiadne riešenie, okrem úplného vyčistenia mechaniky pevného disku�

PC typu všetko v jednom

Funkcia [Obnova systémového segmentu] naformátuje len mechaniku C� Len mechanika C bude obnovená na štandardné nastavenie z výroby� Ostatné mechaniky zostanú v pôvodnom stave� Používateľom sa veľmi odporúča, aby na obnovu systému vybrali funkciu [System Partition Recovery] (Obnova systémovej oblasti)�

8� Obnovou systému sa naformátuje segment vašej mechaniky pevného disku� Uistite sa, či máte zálohované dôležité údaje� Kliknutím na tlačidlo [YES] (Áno) pokračujte; kliknutím na tlačidlo [NO] (Nie) zastavte obnovu systému�

Opätovným kliknutím na tlačidlo [YES] (Áno) znovu potvrďte; kliknutím na tlačidlo [NO]

(Nie) zastavte obnovu systému�

3-29

9� Keď je spustená funkcia obnovy systému, NEVYPÍNAJTE výkon systému, pretože by tým mohlo dôjsť k nezistenému poškodeniu systému�

3-30

Systémové operácie

10� Nasledovná správa uvádza, že systém bol úspešne obnovený� Stlačením tlačidla

[OK] reštartujete systém a do operačného systému Windows vojdite obvyklým spôsobom�

11� Keď sa proces obnovy preruší alebo zlyhal, zopakujte tento proces od začiatku�

PC typu všetko v jednom

Obnova z operačného systému

Refresh PC (Obnoviť PC)

Refresh PC (Obnoviť PC) kontroluje, či systémové súbory, register systému Windows a ďalšie dôležité systémové prvky fungujú správne alebo nie; pri nájdení problémov so súbormi systému Windows sa nástroj pokúsi o opravu vášho PC� Ak váš PC funguje dobre, môžete ho obnoviť bez straty osobných súborov�

1� Na pracovnej ploche kliknite na [Settings] (Nastavenia) , potom zvoľte [Change

PC settings] (Zmena nastavenia PC) > [Update and recovery] (Aktualizácia a obnova)�

2� Kliknite na [Recovery] (Obnova) > [Refresh your PC without affecting your files]

(Obnovenie PC bez vplyvu na súbory) a zvoľte [Get started] (Začiatok)�

3-31

3� Zobrazia sa zmeny, ktoré sa počas procesu vykonajú; pokračujte kliknutím na

[Next] (Ďalej)�

Systémové operácie

4� Správa uvádza, že váš PC je pripravený na obnovenie; kliknutím na [Refresh]

(Obnoviť) proces spustíte� Môže to nejakú dobu trvať�

3-32

5� Po dokončení procesu obnovy sa vrátite naspäť na úvodnú obrazovku Start systému Windows, kde nájdete všetky predvolené nástroje systému Windows a miniaplikácie�

PC typu všetko v jednom

Nástroj na resetovanie Reset PC

Pomocou nástroja na resetovanie Reset obnovíte pôvodné výrobné nastavenia�

1� Na pracovnej ploche kliknite na [Settings] (Nastavenia) , potom zvoľte [Change

PC settings] (Zmena nastavenia PC) > [Update and recovery] (Aktualizácia a obnova)�

2� Kliknite na [Recovery] (Obnova) > [Remove everything and reinstall Windows]

(Odstrániť všetko a preinštalovať systém Windows) a zvoľte [Get started]

(Začiatok)�

3� Zobrazia sa zmeny, ktoré sa počas procesu vykonajú; pokračujte kliknutím na [Next]

(Ďalej)�

3-33

Systémové operácie

4� Budete vyzvaní na voľbu jednotky, ktorú chcete vyčistiť na pevnom disku s viacerými oblasťami�

3-34

5� Teraz zvoľte, či chcete odstrániť súbory alebo úplne vyčistiť jednotky podľa vašich potrieb�

6� Teraz ste pripravení na restovanie svojho PC; kliknite na [Reset] (Resetovať) a podľa pokynov na obrazovke svoj PC reštartujte�

Príloha A

Riešenie problémov

Riešenie problémov

A-2

Môj systém sa nespustí�

1� Skontrolujte, či je systém pripojený k elektrickej zásuvke a je zapnutý�

2� Skontrolujte, či sú sieťový napájací kábel a všetky káble pevne pripojené�

Po zapnutí počítača sa zobrazí správa „Operating System not found“

(Operačný systém nebol nájdený) alebo sa systém Windows nespustí�

1� Skontrolujte, že v optickej jednotke sa nenachádza spúšťací disk CD/DVD� Ak

áno, vyberte disk CD/DVD a reštartujte počítač�

2� V nastaveniach BIOS skontrolujte nastavenia priority zariadenia na zavedenie systému�

Systém sa nedá vypnúť�

Najlepším spôsobom vypnutia počítača je vypnutie pomocou ikony Shut Down

(Vypnutie) v rámci operačného systému� Používanie iných spôsobov, vrátane spôsobov uvedených nižšie, môže mať za následok poškodenie údajov� Ak postup vypnutia pomocou ikony Shut Down (Vypnutie) nefunguje, zvoľte jeden z nasledujúcich spôsobov:

1� Stlačte klávesy Ctrl+Alt+Del a potom zvoľte Shut Down (Vypnutie)�

2� Stlačte a podržte hlavný vypínač, kým sa systém nevypne�

3� Odpojte sieťový napájací kábel zo systému�

Môj mikrofón nefunguje�

1� Ak ide o zabudovaný mikrofón, skontrolujte, či nie je stlmený, a to v položke

Start (Štart) > Control Panel (Ovládací panel) > Sounds and Audio Devices

(Zvuky a zvukové zariadenia) > Audio (Zvuk)�

2� Ak používate externý mikrofón, skontrolujte jeho pripojenie ku konektoru na pripojenie mikrofónu�

Internetové pripojenie má problémy�

1� Ak máte problémy s pripojením k svojmu poskytovateľovi internetových služieb

(ISP), overte, či ISP nemá technické problémy�

2� Skontrolujte sieťové nastavenia a pripojenie, a skontrolujte, že systém je správne nakonfigurovaný na prístup k internetu�

3� Rýchlosť prenosu údajov v bezdrôtovej sieti LAN je ovplyvnená vzdialenosťou a prekážkami medzi zariadeniami a prístupovými bodmi� Na maximalizovanie rýchlosti prenosu údajov zvoľte prístupový bod najbližšie k svojmu systému�

PC typu všetko v jednom

Systémové reproduktory nefungujú�

1� V zmiešavači zvuku zvoľte hlavné nastavenie zvuku�

2� Ak používate aplikáciu, ktorá má vlastné ovládanie zvuku, skontrolujte stlmenie zvuku�

3� Ak máte ku konektoru na pripojenie slúchadiel pripojený kábel na prenos zvukového signálu, odpojte ho�

4� Ak systému obsahuje funkciu OSD, nastavte hlasitosť v OSD�

Nedokážem prehrávať disky CD/DVD na jednotke DVD-ROM v rámci systému�

1� Skontrolujte, že potlač na disku CD/DVD smeruje nahor�

2� Ak disk CD/DVD vyžaduje používanie softvéru, softvér správne nainštalujte podľa pokynov programu�

3� Ak sa pri prehrávaní DVD zobrazí výstraha ohľadne kódu regiónu, problém môže byť v nekompatibilite DVD s jednotkou DVD-ROM vášho systému� Kód regiónu je zobrazený na obale disku�

4� Ak vidíte obraz, ale nepočujte zvuk, skontrolujte prehrávač médií� Taktiež skontrolujte, že reproduktory, ani hlavné nastavenie zvuku v zmiešavači zvuku nie sú stlmené�

5� Skontrolujte správnosť nainštalovania ovládačov� Kliknite na Start (Štart) >

Control Panel (Ovládací panel) > System (Systém) > Device Manager (Správca zariadení)�

6� Špinavý alebo poškriabaný disk môže spôsobiť zamrznutie počítača pri pokuse o načítanie disku� Ak je to potrebné, reštartujte počítač, vyberte disk a skontrolujte, či nie je špinavý alebo poškriabaný�

7� Na prehrávanie obrazu na disku DVD používajte softvér na prehrávanie diskov

DVD, ako je PowerDVD alebo WinDVD�

Tácka mojej jednotky DVD-ROM sa neotvorí�

1� Skontrolujte, či je zapnutý počítač�

2� Na jednotke DVD-ROM stlačte tlačidlo Eject (Vysunúť)�

3� Ak tlačidlo Eject (Vysunúť) nefunguje, otvorte tácku zasunutím ostrého,

špicatého predmetu do otvoru vedľa tlačidla Eject (Vysunúť)�

Na monitore systému sa nič nezobrazuje�

1� Skontrolujte, či je systém pripojený k elektrickej zásuvke a je zapnutý�

2� Systém je možno v pohotovostnom režime� Zobrazenie zaktivujte stlačením ktoréhokoľvek klávesu�

A-3

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals