MSI Aegis RS desktop Návod na obsluhu


Add to my manuals
59 Pages

advertisement

MSI Aegis RS desktop Návod na obsluhu | Manualzz

AG270/ AE270/ AE2712

Series

Univerzální počítač (AIO)

ii

Předmluva

OBSAH

Informace o autorských právech �����������������������������������������������������������������������������iii

Ochranné známky ���������������������������������������������������������������������������������������������������iii

Revize ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������iii

Inovace a záruka �����������������������������������������������������������������������������������������������������iv

Dostupnost náhradních dílů ������������������������������������������������������������������������������������iv

Technická podpora ��������������������������������������������������������������������������������������������������iv

Ekologické vlastnosti produktu ��������������������������������������������������������������������������������iv

Ekologická pravidla ������������������������������������������������������������������������������������������������� v

Informace o chemických látkách ����������������������������������������������������������������������������� v

Informace o baterii �������������������������������������������������������������������������������������������������� v

Bezpečnostní pokyny ����������������������������������������������������������������������������������������������vi

Prohlášení o shodě CE �����������������������������������������������������������������������������������������viii

Prohlášení �CC o rádiovém rušení frekvencí třídy B �������������������������������������������� viii

Prohlášení WEEE �������������������������������������������������������������������������������������������������viii

1. Přehled ............................................................... 1-1

Obsah krabice ���������������������������������������������������������������������������������������������������������

Přehled systému ����������������������������������������������������������������������������������������������������3

Výměna a inovace součástí �����������������������������������������������������������������������������������9

2. Začínáme ............................................................ 2-1

Tipy pro bezpečnost a pohodlí ��������������������������������������������������������������������������������

Konfigurace hardwaru ��������������������������������������������������������������������������������������������3

3. Používání systému.............................................. 3-1

Nabídka na Obrazovce (OSD) (volitelně) ������������������������������������������������������������� 3��

Nabídka na Obrazovce (OSD) (volitelně) ������������������������������������������������������������� 3��

Řízení spotřeby ����������������������������������������������������������������������������������������������������3��

Připojení k síti (Windows 7) ��������������������������������������������������������������������������������3��0

Připojení k síti (Windows ��x) �����������������������������������������������������������������������������3��3

Obnovení systému (Windows 7) ������������������������������������������������������������������������3���

Obnovení systému (Windows ��x) ���������������������������������������������������������������������3���

A. Řešení problémů ................................................A-1

Univerzální počítač

Informace o autorských právech

�ateriál v tomto dokumentu je duševní vlastnictví společnosti �ICRO�ST�R

INTERN�TION�L� Přípravě tohoto dokumentu jsme věnovali maximální péči, nicméně přesnost obsahu nelze zaručit� Naše produkty jsou neustále vylepšovány a právo na provádění změn bez předchozího upozornění je vyhrazeno�

Ochranné známky

Všechny ochranné známky jsou majetkem příslušných vlastníků�

Revize

Revize

V��0

Datum

�0�4�� 03 iii

iv

Předmluva

Inovace a záruka

Upozorňujeme, že některé součásti předem nainstalované v tomto produktu, lze na žádost uživatele inovovat nebo vyměnit� Veškeré další informace o produktech zakoupených uživateli vám poskytne místní prodejce� Nejste�li autorizovaný prodejce nebo servisní středisko, nepokoušejte se inovovat nebo měnit jakoukoli součást tohoto produktu, protože by mohlo dojít k propadnutí záruky� Důrazně doporučujeme obracet se s žádostmi o inovaci nebo výměnu na autorizovaného prodejce nebo servisní středisko�

Dostupnost náhradních dílů

Upozorňujeme vás, že dostupnost náhradních dílů (nebo srovnatelných) pro produkty zakoupené uživateli v určitých zemích nebo oblastech mohou být k dispozici od výrobce maximálně do � let od ukončení výroby produktu v závislosti na oficiálních vyhláškách platných v době zakoupení�

Podrobné informace o dostupnosti náhradních dílů získáte od prodejce prostřednictvím http:����support�msi�com���

Technická podpora

Dojde�li k problému se systémem, který nelze odstranit podle uživatelské příručky, kontaktujte místo zakoupení nebo místního distributora� Nebo zkuste získat další pokyny z následujících zdrojů pomoci�

Navštivte webové stránky společnosti �SI s častými dotazy, technickou podporou, aktualizacemi systému BIOS, aktualizacemi ovladačů a dalšími informacemi na http:����www�msi�com��service��download��

Kontaktujte naše pracovníky odborné pomoci na http:����support�msi�com��

Ekologické vlastnosti produktu

Snížená spotřeba energie během používání a v pohotovostním režimu

Omezené použití látek škodlivých pro životní prostředí a pro zdraví

Snadná demontáž a recyklace

Omezené použití přírodních zdrojů prostřednictvím podpory recyklace

Rozšířená životnost produktu prostřednictvím snadných inovacích

Omezené vytváření pevného odpadu prostřednictvím sběru použitých produktů

Univerzální počítač

Ekologická pravidla

Tento produkt je zkonstruován tak, aby umožňoval opakované používání součástí a recyklaci a nesmí být vhazován do odpadu po skončení své životnosti�

Uživatelé musí kontaktovat místní autorizovanou sběrnu odpadu, která zajistí recyklaci a likvidaci jejich produktů s ukončenou životností�

Další informace o recyklaci vám poskytne nejbližší distributor, kterého lze vyhledat na webových stránkách společnosti �SI�

Uživatelé nás mohou rovněž kontaktovat na adrese gpcontdev@msi�com s žádostmi o informace ohledně řádné likvidace, sběru, recyklace a demontáže produktů �SI�

Informace o chemických látkách

V souladu s předpisy upravujícími používání chemických látek, jako jsou směrnice EU

RE�CH (směrnice Evropského parlamentu a Rady ES č� �907���00� ), poskytuje �SI informace o chemických látkách použitých ve svých produktech, na webu: http:����www�msi�com��html��popup��csr��evmtprtt_pcm�html

Informace o baterii

Evropská unie:

Baterie, sady baterií a akumulátory nepatří do běžného domovního odpadu� Využijte veřejné systémy sběru, recyklace a zpracování těchto materiálů, odpovídající místním předpisům�

Tchajwan:

Pro zajištění lepší ochrany životního prostředí musí být zajištěn samostatný sběr použitých baterií k likvidaci nebo recyklaci� v

Kalifornie, US�:

Knoflíková baterie může obsahovat chloristan a při recyklaci nebo likvidaci na území

Kalifornie proto vyžaduje zvláštní zacházení�

Další informace najdete na webu: http:����www�dtsc�ca�gov��hazardouswaste��perchlorate��

Nebezpečí výbuchu při chybné výměně baterie� Nahraďte pouze stejným nebo odpovídajícím typem doporučeným výrobcem�

vi

Předmluva

Bezpečnostní pokyny

Přečtěte si pečlivě a důkladně tyto bezpečnostní pokyny�

Dodržujte veškerá upozornění a varování na zařízení nebo v uživatelské příručce�

Uschovejte uživatelskou příručku dodanou s krabicí pro budoucí použití�

Chraňte zařízení před vlhkostí a vysokou teplotou�

Před zapojením umístěte toto zařízení na spolehlivý rovný povrch�

Před připojením zařízení k elektrické zásuvce zkontrolujte, zda se napětí nachází v bezpečném rozsahu a zda bylo správně nastaveno na hodnotu

�00 – �40 V� Nedeaktivujte ochranný uzemňovací kolík v zástrčce� Toto zařízení musí být připojeno k uzemněné elektrické zásuvce�

Před instalací rozšiřovací karty nebo modulu do zařízení vždy odpojte kabel střídavého napájení�

Nebude�li zařízení určitou dobu používáno, vždy odpojte kabel střídavého napájení nebo vypněte elektrickou zásuvku, aby se nespotřebovávala žádná elektrická energie�

Ventilátor v plášti slouží k větrání a zabraňuje přehřátí zařízení� Tento ventilátor nezakrývejte�

Neponechávejte zařízení v nevhodném prostředí o teplotě nad �0 O nebo pod 0 O C (3� O �) – mohlo by dojít k poškození zařízení�

C (�40 O �)

POZNÁ�K�: �aximální provozní teplota je okolo 40°C�

Univerzální počítač

Nikdy nelijte žádnou tekutinu do otvoru – mohlo by dojít k poškození nebo k

úrazu elektrickým proudem�

Umístěte napájecí kabel tak, aby se po něm nešlapalo� Na napájecí kabel nic nepokládejte�

Při instalaci koaxiálního kabelu k TV tuneru musí být kovové stínění řádně připojeno k ochrannému uzemňovacímu systému budovy�

Kabelová přípojka musí být uzemněná (ukostřená) v souladu s částí

�NSI��N�P� 70 směrnice NEC (National Electrical Code), konkrétně s

Oddílem ��0�93, Uzemnění vnějšího vodivého stínění koaxiálního kabelu musí obsahovat připojení stínění koaxiálního kabelu k uzemnění na vstupu do budovy�

Vždy udržujte objekty se silným magnetickým nebo elektrickým polem mimo zařízení�

Dojde�li k některé z následujících situací, nechte zařízení zkontrolovat servisním pracovníkem:

Je poškozen napájecí kabel nebo zástrčka�

Do zařízení vnikla tekutina�

Zařízení bylo vystaveno vlhkosti�

Zařízení nefunguje správně nebo podle uživatelské příručky�

Zařízení bylo vystaveno pádu a poškodilo se�

Zařízení nese zřetelnou známku poškození�

��

��

Optická paměťová zařízení jsou klasifikována jako L�SEROVÉ PRODUKTY ��

TŘÍDY� Používání jiných ovládacích prvků, upravování nebo změn funkce, které nejsou v této dokumentaci výslovně uvedeny, je zakázáno�

Nedotýkejte se čoček uvnitř jednotky� vii

viii

Předmluva

Prohlášení o shodě CE

Společnost �icro Star International CO�, LTD tímto prohlašuje, že toto zařízení splňuje základní požadavky a další příslušná ustanovení evropské směrnice�

Prohlášení FCC o rádiovém rušení frekvencí třídy B

Toto zařízení bylo testováno a ověřeno, že vyhovuje parametrům pro digitální přístroj třídy B podle části �� Pravidel �CC� Tato omezení mají poskytnout rozumnou ochranu před škodlivým rušením pro instalace v obytných prostorách� Zařízení vytváří, používá a může vyzařovat elektromagnetické záření na rádiových frekvencích a při zanedbání pokynů pro instalaci a používání podle návodu na použití může způsobit nežádoucí rušení rozhlasového a televizního vysílání� �le neexistuje žádná záruka, že v konkrétní instalaci nedojde k rušení� Pokud k rušení rozhlasového či televizního příjmu, jehož vznik lze jednoznačně určit vypínáním a zapínáním přístroje, skutečně dojde, doporučujeme uživateli, aby se pokusil rušení omezit některým z opatření uvedených níže:

Přesměrujte nebo přemístěte přijímací anténu�

Zvětšete vzdálenost mezi daným zařízením a přijímačem�

Připojte zařízení do zásuvky na jiném okruhu, než do kterého je připojen přijímač�

V případě potřeby se poraďte v místě zakoupení výrobku nebo se zkušeným televizním či rozhlasovým technikem�

Poznámka �

V případě jakýchkoli změn nebo úprav tohoto zařízení, které nebyly výslovně schváleny stranou odpovědnou za shodu, hrozí uživateli ztráta oprávnění k provozování zařízení�

Poznámka �

�by byly dodrženy limity vyzařování, musejí být používány stíněné kabely rozhraní a napájecí kabel (pokud jsou součástí zapojení)�

VOIR L� NOTICE D’INST�LL�TION �V�NT DE R�CCORDER �U RESE�U�

Zařízení odpovídá části �� pravidel �CC� Provoz vyžaduje splnění následujících dvou podmínek:

��

�� toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé zasahování, a toto zařízení musí přijmout jakoukoli interferenci, včetně interferencí, které můžou způsobovat nežádoucí funkce�

Prohlášení WEEE

Podle směrnice Evropské unie (“EU”) o likvidaci elektrických a elektronických výrobků �00���9���EC platné od �3� srpna �00� je zakázáno likvidovat “elektrické a elektronické výrobky” v běžném komunálním odpadu a výrobci elektronických výrobků, na které se tato směrnice vztahuje, budou povinni odebírat takové výrobky zpět po skončení jejich životnosti�

Kapitola 1

Přehled

Tento systém má integrovaný design s výběrem stylového vzhledu se zrcadlovou obrazovkou, která vyjadřuje jednoduchost moderního individualismu a pohodlí domova� Díky dotykovému displeji, dokonalým zvukovým��video funkcím a intuitivnímu uživatelskému rozhraní kombinuje technologii se životem, usnadňuje práci s počítači a činí používání počítačů zábavnější

— vhodné pro celou rodinu�

Přehled

Obsah krabice

Univerzální počítač

�daptér střídavého�� stejnosměrného napájení

Kabel střídavého napájení

���

Stěrač displeje

Disk s ovladači a nástroji

Uživatelská příručka a

Stručná příručka

Klávesnice (volitelně) �yš (volitelně) Stylus (volitelně)

* Pokud je některá z položek poškozena nebo chybí, ihned nás kontaktujte�

* Tyto obrázky jsou pouze ilustrační a obsah vaší krabice se může mírně lišit v závislosti na zakoupeném modelu�

Přehled systému

Pohled zepředu

� � 3

Univerzální počítač

3

4

� 4 �

�ikrofon

Integrovaný mikrofon lze používat pro videkonverzace online�

Webová kamera

Integrovanou webovou kameru s mikrofonem lze použít k fotografování, nahrávání videa, videokonference online a s jakýmikoli dalšími interaktivními aplikacemi�

Indikátor LED

LED kontrolka signalizuje probíhající záznam� LED kontrolka musí svítit, když zařízení zaznamenává video, a zhasnout, když zařízení nezaznamenává video�

Displej

�7 palcový �ull HD displej s optimálním rozlišením �9�0 X �0�0 pixelů a standardním

širokoúhlým poměrem stran ��:9�

Stereofonní reproduktory

Integrované stereofonní reproduktory dosahují vysoce kvalitní stereofonní zvuk se stereofonním systémem�

��3

Přehled

Pohled zezadu

� �

TV

��4

� � 3

4

�0

7

9

��

Důležité

Z bezpečnostních důvodů doporučujeme nejdříve připojit adaptér střídavého�� stejnosměrného napájení k počítači �IO a potom připojit kabel střídavého napájení k elektrické zásuvce�

Univerzální počítač

3

4

Ventilátor

Ventilátor v plášti slouží k větrání a zabraňuje přehřátí zařízení� Tento ventilátor nezakrývejte�

Port zámku Kensington

Tento počítač �IO PC je vybaven portem zámku Kensington, který umožňuje uživatelům zajistit počítač �IO PC na místě klíčem nebo mechanickým zařízením PIN a připevnit jej pogumovaným kovovým kabelem� Na konci kabelu je malá smyčka, která umožňuje obtočit celý kabel okolo pevného předmětu, například okolo těžkého stolu nebo jiného podobného vybavení, a tím zajistit počítač �IO PC na místě�

Podstavec

Tento podstavec slouží k zajištění polohy systému na rovném a pevném povrchu�

Konektor vstupu antény TV tuneru (volitelně)

Tento konektor je určen pro připojení antény digitálního TV tuneru�

� Port vstupu HD�I (volitelně) ®

(s technologií �SI Instant Display)

HD�I (High�Definition �ultimedia Interface) je univerzální digitální zvukové��video rozhraní, které umožňuje přenášet nekomprimované datové proudy� HD�I podporuje všechny televizní formáty včetně standardního videa, vylepšeného videa nebo videa s vysokým rozlišením plus vícekanálový digitální zvuk na jediném kabelu�

S technologií �SI Instant Display se po úspěšném připojení napájení k �IO PC monitor automaticky přepne do pohotovostního režimu, bez stisku tlačítka napájení�

Pokud jsou ke vstupu HD�I připojena zařízení, monitor se zapne okamžitě� Režimy také můžete přepínat vypínačem��tlačítkem režimů na bočním panelu, pokud jste již

�IO PC zapnuti� Tato technologie pomáhá šetřit více energie�

Port výstupu HD�I (volitelně) ®

HD�I (High�Definition �ultimedia Interface) je univerzální digitální zvukové��video rozhraní, které umožňuje přenášet nekomprimované datové proudy� HD�I podporuje všechny televizní formáty včetně standardního videa, vylepšeného videa nebo videa s vysokým rozlišením plus vícekanálový digitální zvuk na jediném kabelu�

* Přesné umístění portu HD�I vstupu a HD�I výstupu označují ikony vytištěné na

šasi�

Port VG� (volitelně)

Zásuvkový DB�� pinový zásuvkový konektor je k dispozici pro zařízení s rozhraním

VG��

���

Přehled

7

Zdířka místní sítě L�N

Standardní zdířka RJ�4� místní sítě L�N slouží k připojení k místní síti (L�N)� Do této zdířky můžete připojit síťový kabel�

Žlutá Zelená �� oranžová

Indikátor

LED

Vlevo

Barva

Žlutá

Vpravo

Stav indikátoru

LED

Nesvítí

Situace

Zelená

Oranžová

Svítí

(nepřerušovaně)

Svítí

(jasněji a pulzuje)

Nesvítí

Svítí

Svítí

Spojení s místní sítí L�N není navázáno�

Spojení s místní sítí L�N je navázáno�

Počítač komunikuje s dalším počítačem v místní síti L�N�

Je vybrána rychlost přenosu dat

�0 �bitů��s�

Je vybrána rychlost přenosu dat

�00 �bitů��s�

Je vybrána rychlost přenosu dat

�000 �bitů��s�

���

9

�0

��

Port USB 3�0 (volitelně)

Port USB 3�0 je zpětně kompatibilní se zařízeními USB ��0� Podporuje rychlost přenášení dat až �Gb��s (SuperSpeed)�

Port USB ��0

Port USB (Universal Serial Bus) je určen k připojení zařízení USB, například klávesnice, myši nebo dalších zařízení kompatibilních s rozhraním USB� Podporuje rychlost přenášení dat až 4�0�b��s (Hi�Speed)�

Zdířka pro mikrofon

Tento konektor slouží pro mikrofony�

Zdířka linkového výstupu

Tento konektor slouží pro sluchátka nebo reproduktory�

Důležité

Vysokorychlostní zařízení jsou doporučována pro porty USB 3�0, zatímco nízkorychlostní zařízení, jako například myš nebo klávesnice, mají být připojena k portům USB ��0 na zadním panelu�

Pohled ze strany

3

7

9

�3

��

4

��

�0

�4

��

Univerzální počítač

��

�7

3

4

Indikátor LED napájení systému

Indikátor LED napájení svítí, když je systém zapnutý, a po vypnutí systému zhasne�

Co se týče snížené spotřeby, tento indikátor LED bliká v režimu S3 (přerušený přístup k paměti R��) a nesvítí v režimu S4 (přerušený přístup k disku)�

LED indikátor napájení

LED indikátor napájení svítí, když je systém zapnutý, a po vypnutí systému zhasne�

Indikátor LED pevného disku

Tento indikátor ukazuje stav aktivity HDD� Bliká, když systém přistupuje k datům na

HDD a nesvítí, když není rozpoznána žádná aktivita disku�

Tlačítko napájení systému

Vypínač slouží k zapnutí nebo vypnutí systému�

Vypínač �� přepínač režimu

Toto tlačítko funguje jako vypínač monitoru i přepínač mezi vstupy PC a HD�I�

Tlačítko Nabídka �� Vstoupit

Stisknutím tohoto tlačítka zobrazíte nabídku OSD nebo přejdete do podnabídky�

��7

Přehled

���

7

9

�0

��

��

�3

�4

��

��

�7

Nahoru �� Zvýšit hlasitost

V režimu nabídky toto tlačítko ukazuje pohyb kurzoru nebo ruční výběr OSD v přírůstkových hodnotách� �imo režimu nabídky funguje jako tlačítko pro zvýšení hlasitosti�

Dolů �� Snížit hlasitost

V režimu nabídky toto tlačítko ukazuje pohybu kurzoru nebo ruční výběr OSD v

úbytkových hodnotách� �imo režim nabídky slouží se snížení hlasitosti�

Port USB 3�0 (volitelně)

Port USB 3�0 je zpětně kompatibilní se zařízeními USB ��0� Podporuje rychlost přenášení dat až �Gb��s (SuperSpeed)�

Port USB 3�0 (s technologií �SI Super Charger) (volitelně)

Díky technologii �SI Super Charger nefunguje pouze jako běžný port USB 3�0, ale rovněž umožňuje uživatelům nabíjet zařízení USB, i když je systém vypnutý� Uživatelé nemusí zapínat systém pouze kvůli nabíjení zařízení USB� Navíc může zkrátit dobu nabíjení až o 40% a tím ještě více zefektivnit život�

Slot čtečky karet B�C�S (volitelně pouze pro japonské ISDB�T��S)

Tento slot je určen pro kartu B�C�S (Broadcast Satellite Conditional �ccess System)�

Čtečka karet

Integrovaná čtečka karet podporuje různé typy paměťových karet�

Zdířka napájení

�daptér střídavého��stejnosměrného napájení (�C��CD) převádí střídavé napětí (�C) na stejnosměrné (DC) pro tuto zásuvku� Tímto vstupem je přiváděno napájení do počítače� �by se zabránilo poškození počítače, vždy používejte dodaný napájecí adaptér�

Optická disková jednotka

Integrovaná jednotka DVD Super��ulti je určena pro vaši domácí zábavu (volitelně

Blue�ray)�

Otvor pro ruční vysunutí

Jestliže tlačítko pro vysunutí nefunguje, můžete otevřít optickou diskovou jednotku zasunutím tenkého a rovného předmětu (například svorky na papír) do otvoru pro ruční vysunutí�

Vysouvací tlačítko

Stisknutím vysouvacího tlačítka otevřete optickou diskovou jednotku�

Indikátor ODD LED

Pokud indikátor LED ODD svítí, znamená to, že systém načítá nebo zapisuje data z��na disk CD nebo DVD�

Univerzální počítač

Výměna a inovace součástí

Upozorňujeme, že některé součásti předem nainstalované v tomto produktu, lze na žádost uživatele inovovat nebo vyměnit v závislosti na zakoupeném modelu�

TV

Veškeré další informace o produktech zakoupených uživateli vám poskytne místní prodejce� Nejste�li autorizovaný prodejce nebo servisní středisko, nepokoušejte se inovovat nebo měnit jakoukoli součást tohoto produktu, protože by mohlo dojít k propadnutí záruky� Důrazně doporučujeme obracet se s žádostmi o inovaci nebo výměnu na autorizovaného prodejce nebo servisní středisko�

��9

Kapitola 2

Začínáme

Tato kapitola obsahuje informace o postupech konfigurace hardwaru� Při připojování manipulujte s periferními zařízeními opatrně a používejte uzemněný náramek pro omezení statické elektřiny�

Začínáme

���

��

��

7�

��

��

��

Tipy pro bezpečnost a pohodlí

Tento počítač �IO je mobilní platforma, která umožňuje pracovat téměř kdekoli�

Pokud ovšem musíte s počítačem pracovat dlouhodobě, je důležitý výběr správného pracovního místa�

3�

4�

Pracovní místo musí být dostatečně osvětlené�

Zvolte vhodný stůl a židli a upravte jejich výšku tak, aby vyhovovala vaší pozici při práci�

Na židli seďte rovně a zachovávejte správnou polohu� Upravte opěrák židle (je�li k dispozici) tak, aby pohodlně podpíral vaše záda�

Položte nohy naplocho a přirozeně na zem tak, aby se vaše kolena a lokty při práci nacházely ve správné poloze (přibližně 90 stupňů)�

Položte ruce přirozeně na stůl tak, aby jste měli opřená zápěstí�

Upravte úhel��polohu počítače �IO tak, aby jste měli optimální zobrazení�

Nepoužívejte počítač na nepohodlném místě (například v posteli)�

Tento počítač �IO je elektrické zařízení� Nakládejte s ním s velkou opatrností, aby nedošlo ke zranění�

3

4 90-120

15-20

38-76 cm

4 �

4

Univerzální počítač

Konfigurace hardwaru

Umístění systému

��

��

Umístěte systém a rovný a stabilní povrch, například na stůl�

Vytáhněte stojan do otevřené polohy, až zacvakne (= �3 stupňů) �onitor lze také naklonit v úhlu �3 až 4� stupňů dle vaší preference� Správná poloha pomáhá snižovat únavu očí a strnulost svalů�

0° �3°

0° 4�°

TLAČIT

��3

TÁHNOUT

OTEVŘÍT

ZAVŘÍT

Začínáme

��

��

3�

Připojení střídavého napájení

Sestavte adaptér střídavého��stejnosměrného napájení a kabel střídavého napájení�

Připojte koncovku kabelu od napájecího adaptéru do počítače �IO PC�

Připojte koncovku kabelu střídavého napájení do elektrické zásuvky�

� 3

��4 Důležité

Z bezpečnostních důvodů doporučujeme nejdříve připojit adaptér střídavého�� stejnosměrného napájení k počítači �IO a potom připojit kabel střídavého napájení k elektrické zásuvce�

Zapnutí systému

Stisknutím vypínače zapněte napájení systému�

Kapitola 3

Používání systému

Tato kapitola nabízí základní informace o používání systému�

Důležité

Změny veškerých informací bez předchozího upozornění vyhrazeny�

Používání systému

Nabídka na Obrazovce (OSD) (volitelně)

Nabídka na obrazovce (OSD) umožňuje ladit možnosti zobrazení monitoru, například jas, kontrast, umístění, jazyk atd�

Režim��zapnutí monitoru

Nahoru �� Zvýšit hlasitost

Napájení systému

�enu �� vstoupit

Dolů �� Snížit hlasitost

3��

�� Stisknutím tlačítka �enu (Nabídka) se zobrazí hlavní nabídka OSD� Pomocí tlačítek se šipkami Nahoru a Dolů vyberte požadovanou nabídku funkcí a stisknutím tlačítka �enu (Nabídka) vstupte do nabídky� Pomocí tlačítek se šipkami Nahoru a Dolů vyberte nebo vylaďte hodnoty podle vašich osobních preferencí� Po dokončení nastavení ukončete operaci stisknutím tlačítka �ode (Režim)�

Nastavení kontrastu a jasu Nastavení barvy

Univerzální počítač

Nastavení fáze��ostření a rozteče bodů Nastavení polohy obrazovky

Nastavení zdroje signálu Nastavení polohy OSD nabídky a časového limitu

3�3

Určení jazyka Scénický režim

Používání systému

Resetování systému Nastavení širokoúhlého režimu

�� Stisknutím tlačítek se šipkami Nahoru a Dolů upravte hlasitost systému�

3�4

3� Stisknutím tlačítka �ode (Režim) zobrazíte zdroj signálu� Dalším stisknutím vyberte režim PC�� HD�I�� monitor vypnut�

Důležité

Kdykoli dojde k chybě a způsobí nenormální zobrazení nebo závadu hlasitosti, vstupte do nabídky OSD a resetováním monitoru obnovte všechna výchozí nastavení výrobce pro optimální výkon�

Univerzální počítač

Nabídka na Obrazovce (OSD) (volitelně)

Nabídka na obrazovce (OSD) umožňuje ladit možnosti zobrazení monitoru, například jas, kontrast, umístění, jazyk atd�

Režim��zapnutí monitoru

Nahoru �� Zvýšit hlasitost

Napájení systému

�enu �� vstoupit

Dolů �� Snížit hlasitost

�� Stisknutím tlačítka �enu (Nabídka) se zobrazí hlavní nabídka OSD� Pomocí tlačítek se šipkami Nahoru a Dolů vyberte požadovanou nabídku funkcí a stisknutím tlačítka

�enu (Nabídka) vstupte do nabídky� Pomocí tlačítek se šipkami Nahoru a Dolů vyberte nebo vylaďte hodnoty podle vašich osobních preferencí�

Jas (funkce k dispozici ve režimu

�onitor): Upravuje celkový jas obrazovky�

Kontrast: Upravuje rozdíl mezi světlými a tmavými oblastmi�

3��

Používání systému

Informace: Zobrazuje rozlišení, obnovovací frekvenci a údaje o výrobku�

Nabídka jazyka (funkce k dispozici v režimu �onitor): Slouží ke změně jazyka nabídky�

3��

Výchozí tovární nastavení: Obnoví původní nastavení monitoru�

�ěřítko: Roztáhne obraz na celou obrazovku�

Po dokončení nastavení ukončete operaci stisknutím tlačítka �ode (Režim)�

Univerzální počítač

�� Stisknutím tlačítek se šipkami Nahoru a Dolů upravte hlasitost systému�

3� Stisknutím tlačítka �ode (Režim) zobrazíte zdroj signálu� Dalším stisknutím vyberte režim PC�� HD�I�� monitor vypnut�

Důležité

Kdykoli dojde k chybě a způsobí nenormální zobrazení nebo závadu hlasitosti, vstupte do nabídky OSD a resetováním monitoru obnovte všechna výchozí nastavení výrobce pro optimální výkon�

3�7

Používání systému

Řízení spotřeby

Řízení spotřeby osobních počítačů a monitorů dokáže ušetřit významné množství elektrické energie a přináší ekologické výhody�

�byste ušetřili energii, vypínejte monitor nebo nastavte počítač tak,aby po uplynutí určitého intervalu nečinnosti uživatele přešel do režimu spánku�

Řízení spotřeby v Windows 7

■ �unkce [Power Options] (�ožnosti napájení) v operačním systému Windows umožňují ovládat funkce řízení spotřeby monitoru, pevného disku a baterie�

Přejděte na [Start] > [Control Panel] (Ovládací panely) > [System and

Security] (Systém a zabezpečení)�

3��

Potom klepněte na odkaz [Power Options] (�ožnosti napájení)�

Vyberte plán spotřeby, který vyhovuje vašim individuálním potřebám� Rovněž můžete jemně vyladit nastavení klepnutím na [Change plan settings] (Změnit nastavení plánu)�

Nabídka Shut Down Computer (Vypnout počítač) obsahuje možnosti Spánku

(S3��S4) a Vypnout (S�) pro rychlou a snadnou správu napájení systému�

Řízení spotřeby v Windows 8.x

■ �unkce [Power Options] (�ožnosti napájení) v operačním systému Windows umožňují ovládat funkce řízení spotřeby monitoru, pevného disku a baterie�

Přejděte na [Start] > [Control Panel] (Ovládací panely) > [System and

Security] (Systém a zabezpečení)�

Potom klepněte na odkaz [Power Options] (�ožnosti napájení)�

Vyberte plán spotřeby, který vyhovuje vašim individuálním potřebám� Rovněž můžete jemně vyladit nastavení klepnutím na [Change plan settings] (Změnit nastavení plánu)�

Univerzální počítač

■ Nabídka Shut Down Computer (Vypnout počítač) obsahuje možnosti Spánku

(S3��S4) a Vypnout (S�) pro rychlou a snadnou správu napájení systému�

Řízení spotřeby prostřednictvím monitorů splňujících standardy ENERGY STAR (volitelné)

�unkce řízení spotřeby umožňuje počítači po určité době neaktivity přejít do režimu “Spánku” s nízkou spotřebou� Když používáte externí monitor splňující standardy ENERGY ST�R, lze použít také podobné funkce řízení spotřeby u monitoru� �unkce řízení spotřeby dokáže tuto potenciální úsporu energie využít a má v sobě nastaveno následující chování v situacích, kdy je systém připojen ke zdroji napájení:

Vypnout displej po �� minutách

Přejít do režimu Spánku po 30 minutách

Probuzení systému

Počítač musí být schopen se probudit z úsporného režimu na příkaz z některého z následujících ovládacích prvků:

■ vypínač, síť (Wake On L�N), myš, klávesnice�

Tipy pro řízení spotřeby:

Po uplynutí určitého intervalu nečinnosti uživatele vypněte monitor stisknutím vypínače monitoru LCD�

Zoptimalizujte řízení spotřeby počítače vyladěním nastavení v části Power

Options (�ožnosti napájení) v operačním systému Windows�

Nainstalujte software pro řízení spotřeby pro správu spotřeby energie počítače�

Nebude�li počítač určitou dobu používán, vždy odpojte kabel střídavého napájení nebo vypněte elektrickou zásuvku, aby se nespotřebovávala žádná elektrická energie�

3�9

Používání systému

Připojení k síti (Windows 7)

Pevná místní síť

�� Přejděte na [Start] > [Control Panel] (Ovládací panely)�

�� Vyberte [Connect to the Internet] (Připojení k Internetu) v části [Network and Internet]

(Síť a Internet)�

3��0

3� Výběrem [Broadband (PPPoE)] (širokopásmový (PPPoE)) se připojíte pomocí DSL nebo kabelu, což vyžaduje uživatelské jméno a heslo�

4� Zadejte informace od vašeho poskytovatele internetových služeb (ISP) a klepnutím na [Connect] (Připojit) navažte připojení k místní síti L�N�

Univerzální počítač

Bezdrátová místní síť LAN

�� Přejděte na [Start] > [Control Panel] (Ovládací panely)�

�� Vyberte [Connect to the Internet] (Připojení k Internetu) v části [Network and

Internet] (Síť a Internet)�

3� Výběrem možnosti [Wireless] (Bezdrát) se připojíte pomocí bezdrátového směrovače nebo bezdrátové sítě�

3���

4� Zobrazí se seznam dostupných připojení WL�N� Zvolte některé připojení ze seznamu nebo navažte nové připojení klepnutím na [Open Network and Sharing

Center] (Otevřít centrum síťových připojení a sdílení)�

Používání systému

�� Chcete�li navázat nové připojení WL�N, vyberte možnost [Set up a new connection or network] (Vytvoření připojení nebo sítě) v části [Network and Sharing Center]

(Centrum síťových připojení a sdílení)�

3���

�� Potom zvolte [�anually connect to a wireless network] (Ručně připojit k bezdrátové síti) a pokračujte klepnutím na [Next] (Další)�

7� Zadejte informace pro bezdrátovou síť, kterou chcete přidat, a pokračujte klepnutím na [Next] (Další)�

�� Bude vytvořeno nové připojení WL�N� Klepnutím na [Close] (Zavřít) ukončete operaci nebo upravte nastavení WL�N výběrem [Change connection settings]

(Změnit nastavení připojení)�

Univerzální počítač

Připojení k síti (Windows 8.x)

Pevná místní síť

�� Přejděte na [Start] > [Control Panel] (Ovládací panely)�

�� Vyberte [View network status and tasks] (Zobrazit síťový stav a úlohy) pod [Network and Internet] (Síť a Internet)�

3� Nové spojení vytvoříte volbou [Network and Sharing Center] (Centrum sítí a sdílení)�

4� Vyberte [Set up a new connection or network] (Nastavit nové připojení nebo síť)�

3��3

Používání systému

�� Vyberte [Connect to the Internet] (Připojit k Internetu)�

�� Výběrem [Broadband (PPPoE)] (širokopásmový (PPPoE)) se připojíte pomocí DSL nebo kabelu, což vyžaduje uživatelské jméno a heslo�

3��4

7� Zadejte informace od vašeho poskytovatele internetových služeb (ISP) a klepnutím na [Connect] (Připojit) navažte připojení k místní síti L�N�

Univerzální počítač

Bezdrátová místní síť LAN

�� Na pracovní ploše vyberte [Settings] (Nastavení) sítě�

a najděte ikonu bezdrátové

�� Zobrazí se seznam dostupných připojení WL�N� Vyberte ze seznamu připojení�

3� Nové připojení vytvoříte volbou [Network and Sharing Center] (Centrum síťových připojení a sdílení) pod [Network and Internet] (Sítě a Internet) v [Control Panel]

(Ovládací panely)�

4� Vyberte [Set up a new connection or network] (Nastavit nové připojení nebo síť)�

�� Potom zvolte [�anually connect to a wireless network] (Ručně připojit k bezdrátové síti) a pokračujte klepnutím na [Next] (Další)�

�� Zadejte informace pro bezdrátovou síť, kterou chcete přidat, a pokračujte klepnutím na [Next] (Další)�

3���

7� Bude vytvořeno nové připojení WL�N� Klepnutím na [Close] (Zavřít) ukončete operaci nebo upravte nastavení WL�N výběrem [Change connection settings]

(Změnit nastavení připojení)�

Používání systému

3���

Obnovení systému (Windows 7)

Důležité

Recovery Tool (Nástroj obnovení) systému je k dispozici pouze u systémů, které jsou ve výchozí konfiguraci dodávány s operačním systémem Windows a nástroji �SI�

Recovery Tool (Nástroj obnovení) systému může být použita z některého z následujících důvodů:

Obnovení počátečního stavu výchozích nastavení výrobce systému�

Pokud došlo k chybám při používání operačního systému�

Pokud je operační systém napaden virem a nemůže normálně fungovat�

Když chcete nainstalovat operační systém s ostatními integrovanými jazyky�

Před použitím Recovery Tool (Nástroj obnovení) systému zazálohujte důležitá data uložená na systémové jednotce na jiná paměťová zařízení�

Pokud následující řešení neobnoví systém, požádejte o další pomoc autorizovaného místního distributora nebo servisní středisko�

Obnovení systému rychlou klávesou F3

Dojde�li k neopravitelným problémům systému, vždy doporučujeme nejdříve zkusit obnovit systém z oddílu pro obnovení pevného disku stisknutím rychlé klávesy �3�

Pokračujte podle následujících pokynů:

�� Restartujte systém�

�� Když se na displeji zobrazí následující obrázek, stiskněte horkou klávesu �3 na klávesnici�

Univerzální počítač

3� Otevřete Recovery Tool (Nástroj obnovení)� Tento nástroj nabízí tři možnosti: Backup

System (Záloha systému), Restore System (Obnova systému) a Recover to factory default (Obnova továrního výchozího nastavení)�

Záloha systému

Důrazně doporučujeme zálohovat systém jako řešení pro případ katastrofického selhání diskové jednotky nebo jiných nehod�

Pokračujte podle následujících pokynů:

�� Vyberte [Backup System] (Záloha systému)� Nebo ukončete výběrem [X] nebo stisknutím klávesy [Esc] na klávesnici�

3��7

Používání systému

�� Volbou [B�CKUP] (záloha) spustíte okamžité zálohování systému�

Počáteční záloha

Počáteční záloha může chvílí trvat� Nechte ji doběhnout bez přerušování�

3���

Další zálohy

Další zálohy nahradí předchozí zálohy�

Univerzální počítač

3� Probíhá záloha systému� �ůže to chvíli trvat� Nevypínejte napájení, hrozí neodhadnutelné poškození systému�

4� �lternativně volbou [C�NCEL] (Storno) zrušíte zálohování systému� Nevypínejte napájení, když probíhá zrušení zálohování systému�

3��9

Používání systému

�� Po úspěšném zálohování systému se zobrazí následující zpráva� Dokončete stisknutím tlačítka [OK]�

3��0

Obnova systému

Tento nástroj pomáhá obnovit předchozí stav systému pomocí souborů zálohy, který uživatel předem vytvořil a uložil na pevný disk� Pokud nejsou k dispozici soubory zálohy, bude obnoven výchozí stav systému�

Pokračujte podle následujících pokynů:

�� Vyberte [Restore System] (Obnova systému)� Nebo ukončete výběrem [X] nebo stisknutím klávesy [Esc] na klávesnici�

Univerzální počítač

�� Vyberte [OK] nebo [NEXT] (Další) a systém obnoví předchozí zálohu nebo výchozí stav� �lternativně volbou [C�NCEL] (Storno) zrušíte obnovení systému�

Se soubory zálohy: obnova systému do stavu při předchozí záloze.

 Bez souborů zálohy: obnova systému do výchozího stavu.

3���

Používání systému

3� Probíhá obnova systému� �ůže to chvíli trvat� Nevypínejte napájení, hrozí neodhadnutelné poškození systému�

3���

4� Po úspěšném obnovení systému se zobrazí následující zpráva� Dokončete stisknutím tlačítka [OK]� Restartujte systém a bude zaveden operační systém

Windows jako obvykle� Pokud obnova selže nebo je přerušena, zahajte ji znovu od začátku�

Univerzální počítač

Obnova systému

Tento nástroj pomáhá obnovit výchozí tovární nastavení systému� Veškerá data na pevném disku budou vymazána a zároveň budou obnovena veškerá tovární nastavení�

Pokračujte podle následujících pokynů:

�� Vyberte [Recover to factory default] (Obnova továrního nastavení)� Nebo ukončete výběrem [X] nebo stisknutím klávesy [Esc] na klávesnici�

�� Bude obnoveno tovární nastavení systému� Veškerá data budou ztracena� Předem zazálohujte důležitá data� Pokračujte volbou [NEXT] (Další)� �lternativně operaci zrušte volbou [C�NCEL] (Storno)�

3��3

Používání systému

3� volbou [OK] obnovíte tovární nastavení systému�

3��4

4� Probíhá obnova systému� �ůže to chvíli trvat� Nevypínejte napájení, hrozí neodhadnutelné poškození systému�

Univerzální počítač

�� Po úspěšném obnovení systému se zobrazí následující zpráva� Dokončete stisknutím tlačítka [OK]� Restartujte systém a bude zaveden operační systém

Windows jako obvykle� Pokud obnova selže nebo je přerušena, zahajte ji znovu od začátku�

3���

Používání systému

3���

Obnovení systému (Windows 8.x)

Důležité

System Recovery �unction (�unkce obnovení systému) je k dispozici pouze u systémů, které jsou ve výchozí konfiguraci dodávány s operačním systémem Windows a nástroji �SI�

System Recovery �unction (�unkce obnovení systému) může být použita z některého z následujících důvodů:

Obnovení počátečního stavu výchozích nastavení výrobce systému�

Pokud došlo k chybám při používání operačního systému�

Pokud je operační systém napaden virem a nemůže normálně fungovat�

Když chcete nainstalovat operační systém s ostatními integrovanými jazyky�

Před použitím System Recovery �unction (�unkce obnovení systému) zazálohujte důležitá data uložená na systémové jednotce na jiná paměťová zařízení�

Pokud následující řešení neobnoví systém, požádejte o další pomoc autorizovaného místního distributora nebo servisní středisko�

Vytvoření disku pro obnovení systému

Při prvním použití důrazně doporučujeme vytvořit disk pro obnovu systému jako záložní řešení pro případ katastrofického selhání diskové jednotky nebo jiných nehod�

Poklepáním na ikonu „BurnRecovery“ na pracovní ploše spusťte Recovery Disc

Creation Tool (Nástroj pro vytvoření disku pro obnovení)� Podle zobrazených pokynů vytvořte všechny disky pro obnovení�

Univerzální počítač

Obnovení systému pomocí disků pro obnovení

Tato sekce je určena uživatelům, kteří chtějí obnovit systém pomocí dříve vytvořených disků�

Pokračujte podle následujících pokynů:

�� Vložte do optické jednotky disk pro obnovu�

�� Klepněte na položku [Settings] (Nastavení) na pracovní ploše, potom vyberte volbu [Change PC settings] (Změnit nastavení počítače) > [Update and recovery]

(�ktualizace a obnova)�

3� Klepněte na položku [Recovery] (Obnovení) > [�dvanced startup] (Spuštění s upřesněným nastavením) a výběrem volby [Restart now] (Restartovat) restartujte systém�

3��7

Používání systému

4� Po spuštění se objeví následující obrazovka; pokračujte volbou [Continue]

(Pokračovat)�

�� Když se zobrazí následující zpráva, stisknutím libovolné klávesy znovu potvrďte výběr�

3���

�� Operační systém Windows začne načítat soubory�

7� Zobrazí se místní nabídka obnovení systému� Volbou [Hard Disk Recovery]

(Obnovení pevného disku) bude zformátován celý pevný disk HDD� Veškerá data na pevném disku HDD budou vymazána a zároveň budou obnovena veškerá výchozí nastavení výrobce� Volbu [Hard Disk Recovery] (Obnovení pevného disku) použijte pouze v případě, když je pevný disk HDD napaden závažnými viry a nelze najít jiné řešení vyjma úplného vyčištění pevného disku HDD�

Univerzální počítač

Volbou [System Partition Recovery] (Obnovení systémového oddílu) bude zformátována pouze jednotka C� Pouze u jednotky C budou obnovena výchozí nastavení výrobce� Ostatní jednotky nebudou ovlivněny� Důrazně doporučujeme, aby uživatelé obnovovali systém pomocí volby [System Partition Recovery] (Obnovení systémového oddílu)�

�� Při obnovení systému bude zformátován oddíl pevného disku HDD� Předem zazálohujte důležitá data� Pokračujte klepnutím na [YES] (�NO); klepnutím na [NO]

(NE) zastavíte obnovení systému�

3��9

Znovu potvrďte klepnutím na [YES] (�NO); klepnutím na [NO] (NE) zastavíte obnovení systému�

9� Během obnovy systémového oddílu NEVYPÍNEJTE systém; v opačném případě dojít k neznámému poškození systému�

3�30

Používání systému

�0� Po úspěšném obnovení systému se zobrazí následující zpráva� Stisknutím [OK] restartujete systém a bude zaveden operační systém Windows jako obvykle�

��� Dojde�li k přerušení nebo selhání procesu, zopakujte postup obnovení od začátku�

Univerzální počítač

Obnova z operačního systému

Refresh PC (Oprava PC)

Program Refresh PC (Oprava PC) kontroluje, zda systémové soubory, registr

Windows a další důležité komponenty systému fungují, dále umožňuje hledání problémů se soubory Windows a pokusí se vaše PC opravit� Pokud vaše PC nefunguje dobře, lze je opravit bez ztráty vašich osobních souborů�

�� Klepněte na položku [Settings] (Nastavení) na pracovní ploše, potom vyberte volbu [Change PC settings] (Změnit nastavení počítače) > [Update and recovery]

(�ktualizace a obnova)�

�� Klepněte na volbu [Recovery] (Obnova) > [Refresh your PC without affecting your files] (Opravit PC beze změny vašich souborů) a vyberte volbu [Get started]

(Začínáme)�

3�3�

3� Zobrazí změny, které během procesu proběhnou; pokračujte klepnutím na tlačítko

[Next] (Další)�

Používání systému

4� Zpráva potvrzuje, že je PC připraveno k opravě; začněte klepnutím na volbu

[Refresh] (Opravit)� Proces může chvíli trvat�

3�3�

�� Po dokončení procesu opravy budete vráceni na úvodní obrazovku Windows, kde najdete všechny výchozí pomocné programy a miniaplikace Windows

Univerzální počítač

Reset PC (Oprava PC)

Reset obnoví původní tovární nastavení systému�

�� Klepněte na položku [Settings] (Nastavení) na pracovní ploše, potom vyberte volbu [Change PC settings] (Změnit nastavení počítače) > [Update and recovery]

(�ktualizace a obnova)�

�� Klepněte na volbu [Recovery] (Obnova) > [Remove everything and reinstall

Windows] (Všechno smazat a přeinstalovat Windows) a vyberte volbu [Get started]

(Začínáme)�

3� Zobrazí změny, které během procesu proběhnou; pokračujte klepnutím na tlačítko

[Next] (Další)�

3�33

Používání systému

4� Budete vyzváni k výběru disku, který chcete vyčistit, pokud má disk více oddílů�

�� Poté se rozhodněte, zda odstranit soubory nebo úplně vyčistit disk, podle toho, co potřebujete�

3�34

�� Nyní jste připraveni k resetu PC, klepněte na tlačítko [Reset] (Reset) a řiďte se pokyny na obrazovce PC�

Příloha A

Řešení problémů

Řešení problémů

���

Systém se nezapne�

�� Zkontrolujte, zda je připojen k zapnuté elektrické zásuvce�

�� Zkontrolujte pevné připojení napájecího kabelu a všech ostatních kabelů�

Při zapnutí počítače se zobrazí hlášení „Operating System not found“

(Nebyl nalezen operační systém) nebo se nespustí Windows�

�� Zkontrolujte, zda v optické jednotce není CD��DVD, z něhož nelze spouštět systém� Pokud tam je, vyjměte CD��DVD a restartujte počítač�

�� Zkontrolujte nastavení priority bootování v Nastavení BIOS�

Systém nelze vypnout�

Nejlepší je vypínat počítač přes ikonu Vypnout v operačním systému� Při použití jiných metod, včetně níže uvedených, hrozí ztráta dat� Pokud správné vypnutí nefunguje, můžete zkusit:

�� Stisknout klávesy Ctrl+�lt+Del a poté vybrat Shut Down (Vypnout)�

�� Stisknout a přidržet tlačítko napájení, až se systém vypne�

3� Odpojit napájecí kabel�

�ikrofon nefunguje�

�� V případě zabudovaného mikrofonu stiskněte tlačítko Start > Control Panel

(Ovládací panely) > Sounds and �udio Devices (Zvuky a zvuková zařízení) >

�udio (Zvuk) a zjistěte, zda zvuk není vypnut�

�� Pokud používáte externí mikrofon, zkontrolujte, zda je zapojen do zdířky mikrofonu�

Problém s internetovým připojením�

�� Pokud máte problémy s připojením k poskytovateli služeb internetu (ISP), prověřte u něj, zda nemá technické problémy�

�� Zkontrolujte nastavení sítě a připojení a zkontrolujte, zda je systém správně zkonfigurován pro přístup na Internet�

3� Rychlost přenosu dat bezdrátové L�N závisí na vzdálenosti a překážkách mezi zařízeními a přístupovými body� V zájmu maximální rychlosti přenosu dat vyberte přístupový bod, který máte nejblíže�

Univerzální počítač

Systémové reproduktory nefungují�

�� Zkontrolujte nastavení hlasitosti v programu �udio �ixer�

�� Pokud používáte aplikaci, která je vybavena ovládáním hlasitosti, zkontrolujte, zda zvuk není vypnut�

3� Pokud jste ke konektoru sluchátek připojili audio kabel, odpojte jej�

4� Pokud má systém nabídku OSD, využijte ji k úpravě hlasitosti�

Nemohu přehrávat CD��DVD vložené do jednotky DVD�RO��

�� Zkontrolujte, zda je disk CD��DVD vložen potištěnou stranou nahoru�

�� Pokud CD��DVD k přehrávání vyžaduje software, zajistěte, aby byl software správně nainstalován podle pokynů, které jsou k němu přiloženy�

3� Pokud se při přehrávání DVD objeví upozornění týkající se kódu regionu, může to být tím, že disk DVD není slučitelný s jednotkou DVD�RO�� Kód regionu je uveden na obalu disku�

4� Pokud hraje obraz, ale ne zvuk, zkontrolujte přehrávač médií� Zkontrolujte také v programu �udio �ixer nastavení hlasitosti a také, zda není reproduktor vypnut�

�� Zkontrolujte správnost instalace ovladačů� Klepněte na Start > Control Panel

(Ovládací panely) > System (Systém) > Device �anager (Správce zařízení)�

�� Znečištěný nebo poškrábaný disk může způsobit „zamrznutí“ počítače při načítání� Dle potřeby restartujte počítač, vyjměte disk a ověřte, zda není znečištěný nebo poškrábaný�

7� K přehrávání DVD využívejte software jako je PowerDVD nebo WinDVD�

Dvířka jednotky DVD�RO� se neotvírají�

�� Zkontrolujte, zda je počítač zapnut�

�� Stiskněte tlačítko Eject na jednotce DVD�RO��

3� Pokud tlačítko Eject nefunguje, otevřete dvířka zasunutím špičatého předmětu do otvoru u tlačítka Eject�

�onitor nic nezobrazuje�

�� Zkontrolujte, zda je připojen k zapnuté elektrické zásuvce�

�� Systém je možná v pohotovostním režimu� Stiskem libovolného tlačítka aktivujte monitor�

��3

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

advertisement