MSI Aegis RS desktop คู่มือการใช้งาน


Add to my manuals
59 Pages

advertisement

MSI Aegis RS desktop คู่มือการใช้งาน | Manualzz

AG270/AE270/

AE2712 ซีรีส์

ออล-อิน-วัน (AIO) PC

ระบบ MS-AF11/ AF12/ AF15/ AF16/ AF18

ii

คำนำ

สารบัญ

ประกาศเกี่ยวกับลิขสิทธิ์����������������������������������������������������������������������������������������������iii

เครื่องหมายการค้า�����������������������������������������������������������������������������������������������������iii

การแก้ไข������������������������������������������������������������������������������������������������������������������iii

การอัปเกรดและรับประกัน�������������������������������������������������������������������������������������������iv

การหาอะไหล่ทดแทน�������������������������������������������������������������������������������������������������iv

การสนับสนุนด้านเทคนิค���������������������������������������������������������������������������������������������iv

คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์สีเขียว������������������������������������������������������������������������������������iv

นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม������������������������������������������������������������������������������������������� v

ข้อมูลเกี่ยวกับสารเคมี������������������������������������������������������������������������������������������������� v

ข้อมูลเกี่ยวกับแบตเตอรี่����������������������������������������������������������������������������������������������� v

ขั้นตอนเพื่อความปลอดภัย�������������������������������������������������������������������������������������������vi

ความสอดคล้องกับCE����������������������������������������������������������������������������������������������viii

ถ้อยแถลงการรบกวนทางความถี่วิทยุFCC-B�������������������������������������������������������������� viii

ถ้อยแถลงWEEE����������������������������������������������������������������������������������������������������viii

1�ภาพรวม����������������������������������������������������������������������������������������1-1

รายการในกล่องบรรจุ����������������������������������������������������������������������������������������������1-2

ภาพรวมของระบบ���������������������������������������������������������������������������������������������������1-3

การเปลี่ยนชิ้นส่วน&อัปเกรด�����������������������������������������������������������������������������������1-9

2�เริ่มต้นการใช้งาน���������������������������������������������������������������������������2-1

เทคนิคเพื่อความปลอดภัย&ความสะดวกสบาย���������������������������������������������������������� 2-2

การตั้งค่าฮาร์ดแวร์��������������������������������������������������������������������������������������������������2-3

3�การทำงานของระบบ�����������������������������������������������������������������������3-1

เมนูที่แสดงบนหน้าจอ(OSD)(อุปกรณ์ซื้อเพิ่ม)���������������������������������������������������������� 3-2

เมนูที่แสดงบนหน้าจอ(OSD)(อุปกรณ์ซื้อเพิ่ม)���������������������������������������������������������� 3-5

การจัดการพลังงาน�������������������������������������������������������������������������������������������������3-8

การเชื่อมต่อเครือข่าย(Windows7)�����������������������������������������������������������������������3-10

การเชื่อมต่อเครือข่าย(Windows8�x)��������������������������������������������������������������������3-13

การกู้คืนระบบ(Windows7)����������������������������������������������������������������������������������3-16

การกู้คืนระบบ(Windows8�x)�������������������������������������������������������������������������������3-26

A�การแก้ไขปัญหา���������������������������������������������������������������������������� A-1

ออล-อิน-วัน PC

ประกาศเกี่ยวกับลิขสิทธิ์

เนื้อหาในเอกสารฉบับนี้เป็นทรัพย์สินทางปัญญาของ MICRO-STAR INTERNATIONAL

เราใช้ความใส่ใจทุกขั้นตอนในการเตรียมเอกสารฉบับนี้ แต่ไม่รับประกันถึงความถูกต้องของเนื้อห

าภายใน ผลิตภัณฑ์ของเราอยู่ระหว่างการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และเราสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแป

ลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ

เครื่องหมายการค้า

เครื่องหมายการค้าทั้งหมดเป็นทรัพย์สินของบริษัทที่เป็นเจ้าของ

การแก้ไข

การแก้ไข

V1.0

วันที่

2014/ 03 iii

iv

คำนำ

การอัปเกรดและรับประกัน

โปรดทราบว่าองค์ประกอบบางอย่างที่ติดตั้งในผลิตภัณฑ์สามารถอัปเกรดหรือเปลี่ยนได้ตามควา

มต้องการของผู้ใช้ หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ผู้ใช้ได้ซื้อ โปรดติดต่อ

ตัวแทนจำหน่ายในพื้นที่ ห้ามพยายามอัปเกรดหรือเปลี่ยนชิ้นส่วนใดๆ ของผลิตภัณฑ์ ถ้าคุณไ

ม่ใช่ตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งหรือศูนย์บริการ เนื่องจากอาจทำให้การรับประกันยุติลง

เราแนะนำอย่างยิ่งให้ติดต่อตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งหรือศูนย์บริการเพื่อรับบริการเปลี่ย

นอุปกรณ์หรืออัปเกรด

การหาอะไหล่ทดแทน

โปรดทราบว่าผู้ผลิตจะมีอะไหล่ที่สามารถทดแทนได้ (หรือชิ้นส่วนที่ใช้งานร่วมกันได้) ของผลิตภั

ณฑ์ที่ผู้ใช้ซื้อในประเทศหรือภูมิภาคต่างๆ ภายใน 5 ปีนับตั้งแต่ที่ผลิตภัณฑ์เลิกดำเนินการผลิตผ

ลิตภัณฑ์ ขึ้นอยู่กับระเบียบข้อบังคับของทางการที่ประกาศใช้ในขณะนั้น

กฝ โปรดติดต่อผู้ผลิตผ่าน http://support.msi.com/ สำหรับข้อมูลอย่างละเอียดเกี่ยวกับการห

าอะไหล่ทดแทน

การสนับสนุนด้านเทคนิค

ถ้าเกิดปัญหาขึ้นกับระบบของคุณ และไม่พบทางแก้ไขปัญหาจากคู่มือผู้ใช้ โปรดติดต่อสถานที่ซึ่ง

คุณซื้อผลิตภัณฑ์มา หรือตัวแทนจำหน่ายในประเทศของคุณ หรืออีกวิธีหนึ่ง โปรดลองแหล่งข้อมู

ลความช่วยเหลือต่อไปนี้ เพื่อขอคำแนะนำเพิ่มเติม

เยี่ยมชมเว็บไซต์ MSI เพื่อดู คำแนะนำด้านเทคนิค, BIOS อัปเดต, ไดรเวอร์อัปเดต

และข้อมูลอื่นๆ ที่ http://www.msi.com/service/download/

ติดต่อเจ้าหน้าที่ด้านเทคนิคของเราที่ http://support.msi.com/

คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์สีเขียว

การสิ้นเปลืองพลังงานลดลงระหว่างการใช้และสถานะสแตนด์บาย

จำกัดการใช้สารที่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ

ถอดชิ้นส่วนและรีไซเคิลได้ง่าย

ลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติโดยส่งเสริมการรีไซเคิล

ยืดอายุผลิตภัณฑ์ให้ยาวนานขึ้นด้วยการอัปเกรดง่ายๆ

ลดการสร้างของเสียที่เป็นของแข็งผ่านนโยบายการนำกลับ

ออล-อิน-วัน PC

นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม

ผลิตภัณฑ์ได้รับการออกแบบเพื่อให้สามารถใช้ซ้ำและรีไซเคิลได้อย่า

งเหมาะสม และไม่ควรนำไปทิ้งในขยะเมื่อหมดอายุการใช้งาน

ผู้ใช้ควรติดต่อจุดเก็บรวบรวมที่ได้รับการแต่งตั้งในท้องถิ่นสำหรับนำไ

ปรีไซเคิล และทิ้งผลิตภัณฑ์ที่หมดอายุการใช้งานแล้ว

เยี่ยมชมเว็บไซต์ MSI และค้นหาตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ย

วกับการรีไซเคิล

นอกจากนี้ ผู้ใช้สามารถติดต่อเราได้ที่ [email protected] สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการ

ทิ้ง การนำกลับ การรีไซเคิล และการถอดชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์ MSI อย่างเหมาะสม

ข้อมูลเกี่ยวกับสารเคมี

เพื่อให้สอดคล้องกับระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับสารเคมี เช่น ระเบียบข้อบังคับ EU REACH

(ระเบียบข้อบังคับ EC หมายเลข 1907/2006 ของรัฐสภาและคณะมนตรีแห่งสหภาพยุโรป), MSI

ให้ข้อมูลของสารเคมีในผลิตภัณฑ์ที่: http://www.msi.com/html/popup/csr/evmtprtt_pcm.html

ข้อมูลเกี่ยวกับแบตเตอรี่

สหภาพยุโรป:

ไม่ควรทิ้งแบตเตอรี่ แบตเตอรี่แพค และตัวเก็บพลังงานต่างๆ รวมกับขอ

งเสียตามบ้านทั่วไปที่ไม่ได้แยก โปรดใช้ระบบเก็บรวบรวมของเสียสาธาร

ณะ เพื่อส่งคืน รีไซเคิล หรือจัดการกับสิ่งเหล่านี้อย่างสอดคล้องกับระเบีย

บข้อบังคับในท้องถิ่น

ไต้หวัน:

เพื่อป้องกันสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้น ควรเก็บรวบรวมแบตเตอรี่ที่ใช้แล้วแยกต่า

งหาก สำหรับการรีไซเคิลหรือนำไปทิ้งด้วยวิธีพิเศษ v

แคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา:

เซลล์แบตเตอรี่แบบเหรียญอาจประกอบด้วยวัสดุเปอร์คลอเรต และจำเป็นต้องได้รับการจัดการ

เป็นพิเศษ เมื่อนำไปรีไซเคิล หรือทิ้งในรัฐแคลิฟอร์เนีย

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดเยี่ยมชมที่: http://www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate/

ถ้าใส่แบตเตอรี่อย่างไม่ถูกต้อง อาจมีอันตรายจากการระเบิดขึ้นได้ ใช้เฉพาะแบตเตอรี่ชนิดเดีย

วกัน หรือเทียบเท่า ที่แนะนำโดยผู้ผลิตเท่านั้น

vi

คำนำ

ขั้นตอนเพื่อความปลอดภัย

อ่านขั้นตอนเพื่อความปลอดภัยอย่างละเอียดถี่ถ้วน

ควรสังเกตข้อควรระวังและคำเตือนทั้งหมดบนอุปกรณ์หรือคู่มือผู้ใช้

เก็บคู่มือผู้ใช้ที่มาพร้อมกับกล่องบรรจุสำหรับอ้างอิงในอนาคต

เก็บอุปกรณ์นี้ให้ห่างจากความชื้นและอุณหภูมิที่สูง

วางอุปกรณ์นี้บนพื้นผิวเรียบที่มั่นคง ก่อนที่จะทำการตั้งค่า

ตรวจดูให้แน่ใจว่าแรงดันไฟฟ้าอยู่ในช่วงที่ปลอดภัย และได้รับการปรับให้เหมาะสมใ

นช่วง 100~240V ก่อนที่จะเชื่อมต่ออุปกรณ์เข้ากับเต้าเสียบไฟฟ้า อย่าละเลยการต่

อสายดินจากปลั๊ก อุปกรณ์ต้องได้รับการเชื่อมต่อเข้ากับสายดินของเต้าเสียบไฟฟ้า

ถอดปลั๊กสายไฟ AC เสมอก่อนที่จะติดตั้งการ์ดเพิ่มเติม หรือโมดูลใดๆ ลงในอุปกรณ์

ถอดสายไฟ AC หรือปิดเต้าเสียบไฟที่ผนังเสมอ ถ้าคุณจะปล่อยอุปกรณ์ทิ้งไว้โดยไ

ม่ได้ใช้งานในช่วงระยะเวลาหนึ่ง เพื่อให้ได้ผลลัพธ์การสิ้นเปลืองพลังงานเป็นศูนย์

ช่องระบายอากาศบนตัวเครื่องใช้สำหรับถ่ายเทอากาศ และเพื่อป้องกันไม่ให้อุปกรณ์ร้อนเ

กินไป อย่าปิดกั้นช่องระบายอากาศ

อย่าทิ้งอุปกรณ์ไว้ในสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิเกิน 60 O C (140 O F) หรือต่ำกว่า 0 O C

(32 O F), ซึ่งอาจทำให้อุปกรณ์เสียหายได้

หมายเหตุ: อุณหภูมิขณะทำงานสูงสุดอยู่ที่ประมาณ 40 ° C

ออล-อิน-วัน PC

อย่าเทของเหลวเข้าไปในช่องเปิด ซึ่งอาจทำให้อุปกรณ์เสียหาย และเป็นสาเหตุให้เกิด

ไฟฟ้าช็อต

วางสายไฟในตำแหน่งที่จะไม่มีผู้คนเหยียบถูก อย่าวางสิ่งใดๆ ทับสายไฟ

ในขณะที่ติดตั้งสายเคเบิลโคแอกเซียลไปยังเครื่องรับ TV จำเป็นต้องให้แน่ใจว่าฉน

วนโลหะเชื่อมต่อไปยังระบบสายดินป้องกันของอาคารอย่างดี

ระบบการกระจายสายเคเบิลควรมีการต่อลงกราวนด์ (สายดิน)

อย่างสอดคล้องกับมาตรฐาน ANSI/NFPA 70, หลักปฏิบัติด้านไฟฟ้าแห่งชาติ

(NEC) ตามส่วน 820.93 ในหัวข้อ การต่อกราวนด์ของฉนวนหุ้มภายนอกของสายเค

เบิลโคแอกเซียล

เก็บวัตถุที่มีสนามแม่เหล็กแรง หรือวัตถุที่มีกระแสไฟฟ้าให้ห่างจากอุปกรณ์

สายไฟหรือปลั๊กเสียหาย

ของเหลวเข้าไปในอุปกรณ์

อุปกรณ์สัมผัสถูกความชื้น

อุปกรณ์ทำงานได้ไม่ดี หรือคุณไม่สามารถทำให้อุปกรณ์ทำงานได้ตามคู่มือผู้ใช้

อุปกรณ์หล่นพื้น และเสียหาย

อุปกรณ์มีรอยแตกอย่างเห็นได้ชัด

1.

2.

อุปกรณ์เก็บข้อมูลออปติคัลถูกจัดประเภทเป็นผลิตภัณฑ์เลเซอร์คลาส 1 ห้ามใช้ตัวควบคุม

หรือการปรับแต่ง หรือกระบวนการต่างๆ นอกเหนือจากที่ระบุ

อย่าสัมผัสเลนส์ภายในไดรฟ์ vii

viii

คำนำ

ความสอดคล้องกับ CE

Micro-Star International CO., LTD ขอประกาศในที่นี้ว่า อุปกรณ์นี้ สอดคล้อ

งกับความต้องการด้านความปลอดภัยที่จำเป็น และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องอื่นๆ

ตามที่มีการระบุไว้ในข้อกำหนดของสหภาพยุโรป

ถ้อยแถลงการรบกวนทางความถี่วิทยุ FCC-B

อุปกรณ์นี้ได้รับการทดสอบ และพบว่าสอดคล้องกับข้อจำกัดของอุปกรณ์ดิจิต

อลคลาส B ซึ่งเป็นไปตามส่วนที่ 15 ของกฎข้อบังคับ FCC ข้อจำกัดเหล่านี้ไ

ด้รับการออกแบบเพื่อให้การป้องกันที่เหมาะสมต่อการรบกวนที่เป็นอันตรายใ

นการติดตั้งบริเวณที่พักอาศัย อุปกรณ์นี้สร้าง ใช้ และสามารถแผ่พลังงานควา

มถี่คลื่นวิทยุ และถ้าไม่ได้ติดตั้งและใช้อย่างเหมาะสมตามที่ระบุในขั้นตอนกา

รใช้งาน อาจก่อให้เกิดการรบกวนที่เป็นอันตรายต่อการสื่อสารทางวิทยุ อย่างไรก็ตาม ไม่มีการรับ

ประกันว่าการรบกวนจะไม่เกิดขึ้นในกรณีที่ติดตั้งอย่างเหมาะสม ถ้าอุปกรณ์นี้ก่อให้เกิดการรบกวน

กับบริการการสื่อสารต่อวิทยุหรือการรับโทรทัศน์ ซึ่งสามารถทราบได้โดยการเปิดและปิดอุปกรณ์

คุณควรพยายามแก้ไขการรบกวนโดยใช้วิธีด้านล่างหนึ่งหรือหลายวิธีร่วมกัน:

ปรับทิศทางหรือเปลี่ยนสถานที่ของเสาอากาศรับสัญญาณ

เพิ่มระยะห่างระหว่างอุปกรณ์และเครื่องรับสัญญาณ

เชื่อมต่ออุปกรณ์ลงในเต้าเสียบในวงจรที่แตกต่างจากที่ใช้เสียบเครื่องรับอยู่

ปรึกษาตัวแทนจำหน่าย หรือช่างเทคนิควิทยุ/โทรทัศน์ที่มีประสบการณ์เพื่อขอความช่

วยเหลือ

ประกาศ 1

การเปลี่ยนแปลงหรือดัดแปลงที่ไม่ได้รับการเห็นชอบโดยองค์กรที่มีหน้าที่รับผิดชอบเรื่องความส

อดคล้อง จะทำให้สิทธิ์ในการใช้อุปกรณ์ของผู้ใช้สิ้นสุด

ประกาศ 2

ต้องใช้ฉนวนป้องกันสายเคเบิลและสายไฟ AC เพื่อให้สอดคล้องกับข้อจำกัดในการแผ่คลื่นพลัง

งานความถี่

VOIR LA NOTICE D’INSTALLATION AVANT DE RACCORDER AU RESEAU.

อุปกรณ์นี้สอดคล้องกับส่วนที่ 15 ของกฎข้อบังคับ FCC การทำงานต้องเป็นไปตามเงื่อนไขสองข้

อต่อไปนี้:

1.

2.

อุปกรณ์นี้ต้องไม่ก่อให้เกิดการรบกวนที่เป็นอันตราย และ

อุปกรณ์นี้ต้องสามารถทนต่อการรบกวนใดๆ ที่ได้รับ รวมทั้งการรบกวนที่อาจก่อให้เกิดการท

ำงานที่ไม่พึงประสงค์

ถ้อยแถลง WEEE

ภายใต้ข้อกำหนดของสหภาพยุโรป ("EU") เกี่ยวกับของเสียจากอุปกรณ์ไฟฟ้า

และ อิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 2002/96/EC ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 13 สิงหาคม

2005 ผู้ใช้ไม่สามารถทิ้ง ผลิตภัณฑ์ที่เป็น "อุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์"

ปะปนกับของเสีย ทั่วไปของชุมชนได้อีกต่อไป และ ผู้ผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอ

นิกส์ดังกล่าวจะถูกบังคับให้นำผลิตภัณฑ์ดังกล่าวกลับคืนเมื่อสิ้นสุดอายุการ

ใช้งานของผลิตภัณฑ์

บทที่ 1

ภาพรวม

ระบบนี้มีการออกแบบโดยเลือกรูปลักษณ์ที่มีสไตล์พร้อมหน้

าจอกระจกเงาซึ่งแสดงถึงความเรียบง่ายของการใช้ชีวิตส

ไตล์โมเดิร์นและความสะดวกสบายที่บ้านคอมพิวเตอร์รุ่น

นี้เป็นการผสมรวมเทคโนโลยีเข้ากับการใช้ชีวิตอย่างลงตัว

ด้วยหน้าจอทัชสกรีนความสามารถด้านเสียง/วิดีโอที่ไร้ที่ติ

และระบบติดต่อผู้ใช้ที่ใช้ง่ายทำให้คอมพิวเตอร์ใช้ง่ายขึ้น

และใช้สนุกยิ่งขึ้น—เหมาะสำหรับทั้งครอบครัว

ภาพรวม

รายการในกล่องบรรจุ

ออล-อิน-วันPC อะแดปเตอร์AC/DC สายไฟAC

1-2

ที่ปัดจอแสดงผล แผ่นดิสก์ไดรเวอร์/ยูทิลิตี้

คู่มือผู้ใช้

&คู่มือฉบับย่อ

แป้นพิมพ์(อุปกรณ์ซื้อเพิ่ม) เมาส์(อุปกรณ์ซื้อเพิ่ม) สไตลัส(อุปกรณ์ซื้อเพิ่ม)

*โปรดติดต่อเราทันทีถ้ามีรายการใดเสียหายหรือหายไป

* ภาพใช้สำหรับการอ้างอิงเท่านั้น และรายการในกล่องบรรจุอาจแตกต่างจากนี้เล็กน้อย ขึ้นอยู่กั

บรุ่นที่คุณซื้อ

ภาพรวมของระบบ

มุมมองด้านหน้า

1 2 3

ออล-อิน-วันPC

1

2

3

4

5

5 4 5

ไมโครโฟน

ไมโครโฟนในตัวสามารถใช้สำหรับการแชตแบบวิดีโอออนไลน์ได้

เว็บแคม

เว็บแคมในตัวพร้อมไมโครโฟนสามารถใช้สำหรับการถ่ายภาพ,การบันทึกวิดีโอ

และการประชุมออนไลน์รวมทั้งใช้สำหรับแอปพลิเคชั่นแบบอินเตอร์แอกทีฟอื่นๆได้ด้วย

ตัวแสดงสถานะLED

ไฟแสดงสถานะLEDแสดงในขณะที่กำลังบันทึกไฟแสดงสถานะLEDควรติดเมื่ออุปกรณ์กำลัง

ถ่ายวิดีโอและดับเมื่ออุปกรณ์ไม่ได้ถ่ายวิดีโออยู่

จอแสดงผล

จอแสดงผลWXGAขนาด27นิ้วที่มีความละเอียด1920X1080พิกเซลและอัตราส่วนภาพมา

ตรฐานไวด์สกรีน16:9

ลำโพงสเตอริโอ

ลำโพงสเตอริโอในตัวให้เสียงที่มีคุณภาพสูงพร้อมระบบสเตอริโอ

1-3

ภาพรวม

มุมมองด้านหลัง

1 1

TV

1-4

1 2 3

4

6

8

10

7

9

11

5

สำคัญ

เราแนะนำให้คุณเชื่อมต่ออะแดปเตอร์AC/DCเข้ากับAIOPCของคุณก่อน

จากนั้นจึงเชื่อมต่อสายไฟACเข้ากับเต้าเสียบไฟฟ้าเพื่อความปลอดภัย

ออล-อิน-วันPC

1

2

3

4

ช่องระบายอากาศ

ช่องระบายอากาศบนตัวเครื่องใช้สำหรับถ่ายเทอากาศและเพื่อป้องกันไม่ให้อุปกรณ์ร้อนเกินไป

อย่าปิดกั้นช่องระบายอากาศ

พอร์ตล็อคKensington

AIOPCนี้มีพอร์ตล็อคKensingtonซึ่งช่วยให้ผู้ใช้สามารถยึดAIOPCไว้ในตำแหน่งที่ต้องกา

รด้วยกุญแจหรืออุปกรณ์PINทางกายภาพและต่อผ่านสายเคเบิลโลหะหุ้มยางที่ปลายของสาย

เคเบิลมีห่วงเล็กๆซึ่งใช้สำหรับคล้องสายเคเบิลรอบวัตถุที่เคลื่อนที่ไม่ได้เช่นโต๊ะที่มีน้ำหนักมาก

หรืออุปกรณ์ในลักษณะเดียวกันเพื่อยึดAIOPCไว้ในตำแหน่งที่ไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้

ขาตั้ง

ใช้ขาตั้งนี้เพื่อวางระบบของคุณบนพื้นผิวที่เรียบและมั่นคง

ขั้วต่อเสาอากาศรับสัญญาณTV(อุปกรณ์ซื้อเพิ่ม)

ขั้วต่อนี้มีไว้สำหรับเสาอากาศดิจิตอลTVจูนเนอร์

5 พอร์ตHDMIเข้า(อุปกรณ์ซื้อเพิ่ม) ®

(พร้อมเทคโนโลยีMSIInstantDisplay)

อินเตอร์เฟซมัลติมีเดียไฮเดฟฟินิชั่น(HDMI)เป็นอินเตอร์เฟซเสียง/วิดีโอดิจิตอลทั้งหมดที่มี

ความสามารถในการส่งผ่านสตรีมที่ไม่มีการบีบขนาดHDMIสนับสนุนรูปแบบTVทุกชนิด

ซึ่งประกอบด้วยรูปแบบมาตรฐานรูปแบบขยายหรือวิดีโอไฮเดฟฟินิชั่นพร้อมเสียงดิจิตอลหลาย

แชนเนลบนสายเคเบิลเส้นเดียว

ด้วยเทคโนโลยีMSIInstantDisplayเมื่อคุณเชื่อมต่อพลังงานเข้ากับAIOPCเรียบร้อย

จะภาพจะเข้าสู่โหมด“สแตนด์บาย”โดยอัตโนมัติโดยไม่ต้องกดปุ่มเพาเวอร์เมื่ออุปกรณ์ต่างๆ

ถูกเชื่อมต่อเข้ากับพอร์ตHDMIเข้าจอภาพจะเปิดทันทีนอกจากนี้คุณสามารถสลับโหมดโดยใช้

ปุ่มเพาวเวอร์/โหมดของจอภาพที่แผงด้านข้างถ้าคุณเปิดAIOPCอยู่แล้วเทคโนโลยีนี้ช่วยป

ระหยัดพลังงานสำหรับระบบของคุณมากขึ้น

พอร์ตHDMIออก(อุปกรณ์ซื้อเพิ่ม) ®

อินเตอร์เฟซมัลติมีเดียไฮเดฟฟินิชั่น(HDMI)เป็นอินเตอร์เฟซเสียง/วิดีโอดิจิตอลทั้งหมดที่มี

ความสามารถในการส่งผ่านสตรีมที่ไม่มีการบีบขนาดHDMIสนับสนุนรูปแบบTVทุกชนิด

ซึ่งประกอบด้วยรูปแบบมาตรฐานรูปแบบขยายหรือวิดีโอไฮเดฟฟินิชั่นพร้อมเสียงดิจิตอลหลาย

แชนเนลบนสายเคเบิลเส้นเดียว

*โปรดดูไอคอนที่พิมพ์บนตัวเครื่องสำหรับตำแหน่งที่แน่นอนของพอร์ตHDMI-เข้าและHDMI-

ออก

6

พอร์ตVGA(อุปกรณ์ซื้อเพิ่ม)

ขั้วต่อตัวเมียDB15พินใช้สำหรับอุปกรณ์ที่มีอินเตอร์เฟซVGA

1-5

ภาพรวม

7

แจ็คLAN

แจ็คLANมาตรฐานใช้สำหรับเชื่อมต่อไปยังระบบแลน(LAN)คุณสามารถเชื่อมต่อสายเคเบิลเน็

ตเวิร์กเข้ากับแจ็คนี้

เหลือง เขียว/ส้ม

LED

ซ้าย

สี

เหลือง

ขวา เขียว

ส้ม

ดับ

ติด

ติด

สถานะLED

ดับ

ติด(สถานะนิ่ง)

ติด(สว่างขึ้น&กะพริบ)

เงื่อนไข

ไม่ได้สร้างการเชื่อมต่อLAN

การเชื่อมต่อLANถูกสร้างขึ้น

คอมพิวเตอร์กำลังสื่อสารกับคอมพิวเตอร์อื่น

บนLAN

เลือกอัตราส่งผ่านข้อมูล10Mbit/วินาที

เลือกอัตราส่งผ่านข้อมูล100Mbit/วินาที

เลือกอัตราส่งผ่านข้อมูล1000Mbit/วินาที

1-6

8

9

10

11

พอร์ตUSB3�0(อุปกรณ์ซื้อเพิ่ม)

พอร์ตUSB3�0ใช้งานได้กับอุปกรณ์USB2�0รุ่นเก่าพอร์ตนี้สนับสนุนอัตราการถ่ายโอนข้อมู

ลความเร็วสูงถึง5Gbit/วินาที(ซุปเปอร์สปีด)

พอร์ตUSB2�0

พอร์ตUSB(UniversalSerialBus)ใช้สำหรับเชื่อมต่ออุปกรณ์USBต่างๆเช่นแป้นพิมพ์,

เมาส์,หรืออุปกรณ์USBอื่นๆพอร์ตนี้สนับสนุนอัตราการถ่ายโอนข้อมูลความเร็วสูงถึง480Mbit/

วินาที(ไฮ-สปีด)

แจ็คไมโครโฟน

ขั้วต่อนี้ใช้สำหรับต่อไมโครโฟน

แจ็คสัญญาณออก

ขั้วต่อนี้ใช้สำหรับต่อหูฟังหรือลำโพง

สำคัญ

แนะนำให้ใช้อุปกรณ์ความเร็วสูงสำหรับพอร์ตUSB3�0ในขณะที่แนะนำให้เสียบอุปกรณ์ความเ

ร็วต่ำเช่นเมาส์หรือแป้นพิมพ์ลงในพอร์ตUSB2�0ที่แผงด้านหลัง

ออล-อิน-วันPC

มุมมองด้านข้าง

1

5

3

7

9

13

11

4

2

6

8

12

10

14

16

15

17

1

2

3

4

5

6

LEDเพาเวอร์ของระบบ

LEDเพาเวอร์ติดเมื่อระบบเปิดเครื่องและดับเมื่อระบบปิดเครื่องในโหมดการประหยัดพลังงาน,

LEDกะพริบในโหมดS3(ซัสเพนด์ไปRAM)และดับในโหมดS4(ซัสเพนด์ไปดิสก์)

LEDเพาเวอร์จอภาพ

LEDเพาเวอร์ติดเมื่อจอภาพเปิดเครื่องและดับเมื่อจอภาพปิดเครื่อง

LEDฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์

ตัวแสดงสถานะนี้แสดงสถานะกิจกรรมของHDDไฟจะกะพริบเมื่อระบบกำลังเข้าถึงข้อมูลบน

HDDและดับเมื่อระบบตรวจไม่พบกิจกรรมใดๆบนดิสก์

ปุ่มเพาเวอร์ของระบบ

กดปุ่มเพาเวอร์ของระบบเพื่อเปิดหรือปิดเครื่อง

ปุ่มเพาเวอร์/โหมดของจอภาพ

ปุ่มนี้ทำงานเป็นทั้งปุ่มเพาเวอร์ของจอภาพและเป็นสวิตช์เลือกสัญญาณเข้าระหว่างPC&HDMI

ปุ่มเมนู/ป้อน

กดปุ่มนี้เพื่อแสดงเมนูOSDหรือเข้าสู่เมนูย่อย

1-7

ภาพรวม

1-8

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

ปุ่มขึ้น/เพิ่มระดับเสียง

ในโหมดเมนู,ปุ่มนี้ระบุถึงการเคลื่อนไหวของเคอร์เซอร์หรือการเลือกค่าที่เพิ่มขึ้นของOSD

แบบแมนนวลนอกโหมดเมนู,ปุ่มนี้ทำงานเป็นปุ่มเพิ่มระดับเสียง

ปุ่มลง/ลดระดับเสียง

-ในโหมดเมนู,ปุ่มนี้ระบุถึงการเคลื่อนไหวของเคอร์เซอร์หรือการเลือกค่าที่ลดลงของOSD

แบบแมนนวลนอกโหมดเมนู,ปุ่มนี้ทำงานเป็นปุ่มลดระดับเสียง

พอร์ตUSB3�0(อุปกรณ์ซื้อเพิ่ม)

พอร์ตUSB3�0ใช้งานได้กับอุปกรณ์USB2�0รุ่นเก่าพอร์ตนี้สนับสนุนอัตราการถ่ายโอนข้อมู

ลความเร็วสูงถึง5Gbit/วินาที(ซุปเปอร์สปีด)

พอร์ตUSB3�0(พร้อมเทคโนโลยีMSIซุปเปอร์ชาร์จเจอร์)(อุปกรณ์ซื้อเพิ่ม)

ด้วยเทคโนโลยีMSIซุปเปอร์ชาร์จเจอร์ไม่เพียงพอร์ตจะทำงานได้เหมือนพอร์ตUSB3�0

ปกติแล้วแต่ยังช่วยให้ผู้ใช้สามารถชาร์จอุปกรณ์USBได้แม้กระทั่งในขณะปิดระบบด้วย

ผู้ใช้จะไม่ต้องเปิดเครื่องระบบเพียงเพื่อชาร์จอุปกรณ์USBอีกต่อไปที่ดีกว่านั้นคือคุณสมบัตินี้สา

มารถลดระยะเวลาชาร์จลงได้สูงถึง40%ทำให้ชีวิตมีประสิทธิภาพมากกว่าที่เคย

สล็อตเครื่องอ่านการ์ดB-CAS(อุปกรณ์ซื้อเพิ่มสำหรับISDB-T/Sญี่ปุ่นเท่านั้น)

สล็อตนี้มีไว้สำหรับB-CAS(ระบบการเข้าถึงดาวเทียมออกอากาศ)การ์ด

ไดรฟ์เครื่องอ่านการ์ด

เครื่องอ่านการ์ดในตัวสนับสนุนการ์ดหน่วยความจำชนิดต่างๆหลายชนิด

แจ็คเพาเวอร์

อะแดปเตอร์AC/DCแปลงไฟACไปเป็นไฟDCสำหรับแจ็คนี้ไฟที่จ่ายผ่านแจ็คนี้

ให้พลังงานแก่PCเพื่อป้องกันความเสียหายที่จะเกิดกับPCให้ใช้อะแดปเตอร์เพาเวอร์ที่ให้มา

เสมอ

ออปติคัลดิสก์ไดรฟ์

DVDซุปเปอร์มัลติไดรฟ์ติดตั้งมาให้ในตัวเพื่อความบันเทิงในบ้านของคุณ(บลูเรย์เป็นอุปกรณ์

ซื้อเพิ่ม)

รูดีดออก

เสียบวัตถุตรงที่มีปลายแหลม(เช่นคลิปหนีบกระดาษ)ลงในรูดีดออกเพื่อเปิดออปติคัลดิสก์ไดรฟ์

ด้วยตัวเองถ้าปุ่มดีดออกไม่ทำงาน

ปุ่มดีดออก

กดปุ่มดีดออกเพื่อเปิดออปติคัลดิสก์ไดรฟ์

LEDODD

ถ้าLEDODDติดหมายความว่าระบบกำลังอ่านข้อมูลจากหรือเขียนข้อมูลไปยังแผ่นCDหรือ

DVD

ออล-อิน-วันPC

การเปลี่ยนชิ้นส่วน &

อัปเกรด

โปรดทราบว่าองค์ประกอบบางอย่างที่ติดตั้งในผลิตภัณฑ์สามารถอัปเกรดหรือเปลี่ยนได้ตามความ

ต้องการของผู้ใช้และขึ้นอยู่กับรุ่นที่ผู้ใช้ซื้อ

TV

หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ผู้ใช้ได้ซื้อโปรดติดต่อตัวแทนจำหน่ายในพื้

นที่ห้ามพยายามอัปเกรดหรือเปลี่ยนชิ้นส่วนใดๆของผลิตภัณฑ์ถ้าคุณไม่ใช่ตัวแทนจำหน่ายที่ไ

ด้รับการแต่งตั้งหรือศูนย์บริการเนื่องจากอาจทำให้การรับประกันยุติลงเราแนะนำอย่างยิ่งให้ติด

ต่อตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งหรือศูนย์บริการเพื่อรับบริการเปลี่ยนอุปกรณ์หรืออัปเกรด

1-9

บทที่ 2

เริ่มต้นการใช้งาน

บทนี้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการตั้งค่าฮาร์ดแวร์ในขณะที่เชื่

อมต่ออุปกรณ์ต่อพ่วง ให้ระมัดระวังในการจับอุปกรณ์ และใช้แ

ถบรัดข้อมือที่มีการต่อลงดินเพื่อหลีกเลี่ยงไฟฟ้าสถิตย์

เริ่มต้นการใช้งาน

2-2

7�

8�

5�

6�

เทคนิคเพื่อความปลอดภัย & ความสะดวกสบาย

AIOPCเป็นระบบที่สามารถพกพาได้ที่อนุญาตให้คุณทำงานได้ในทุกสถานที่อย่างไรก็ตาม

การเลือกพื้นที่ทำงานที่ดีก็เป็นสิ่งสำคัญถ้าคุณต้องทำงานกับPCเป็นระยะเวลานาน

1� พื้นที่ทำงานควรมีความสว่างที่เพียงพอ

2�

3�

4�

เลือกโต๊ะและเก้าอี้อย่างเหมาะสมและปรับความสูงของเก้าอี้ให้เหมาะกับท่านั่งของคุณในข

ณะที่ทำงาน

ในขณะที่นั่งบนเก้าอี้ให้นั่งให้ตรงและรักษาท่าทางการนั่งที่ดีปรับบริเวณหลังของเก้าอี้

(ถ้ามี)เพื่อรับน้ำหนักหลังของคุณให้สบาย

วางเท้าราบบนพื้นตามธรรมชาติโดยให้เข่าและข้อศอกอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสม(ประมาณ

90องศา)ในขณะที่ทำงาน

วางมือของคุณบนโต๊ะอย่างเป็นธรรมชาติโดยให้รับน้ำหนักข้อมือของคุณ

ปรับมุม/ตำแหน่งของAIOPCให้เป็นมุมที่เหมาะสมที่สุด

หลีกเลี่ยงการใช้PCในที่ซึ่งอาจทำให้เกิดความไม่สะดวกสบาย(เช่นบนเตียง)

AIOPCเป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าโปรดปฏิบัติต่อเครื่องด้วยความระมัดระวังเพื่อหลีกเลี่ยงการบาด

เจ็บต่อร่างกาย

1

3

4

90-120

15-20

38-76 cm

5

6

4 2

2

4

ออล-อิน-วันPC

การตั้งค่าฮาร์ดแวร์

การวางตำแหน่งระบบของคุณ

1�

2�

วางระบบของคุณบนพื้นผิวที่เรียบและมั่นคงเช่นโต๊ะหรือโต๊ะทำงาน

ดึงขาตั้งให้เปิดจนกระทั่งล็อคในตำแหน่ง(=13องศา)นอกจากนี้คุณสามารถเอียงจอภาพไ

ปเป็นมุมระหว่าง13ถึง45องศาเพื่อให้เหมาะกับความต้องการของคุณได้ด้วยการวางตำแห

น่งอย่างเหมาะสมช่วยลดความเครียดของตา&และความล้าของกล้ามเนื้อด้วย

0° 13°

0° 45°

ดัน

2-3

ดึง

ปิด

เปิด

เริ่มต้นการใช้งาน

1�

2�

3�

การเชื่อมต่อไฟ AC

ประกอบอะแดปเตอร์AC/DCและสายไฟACเข้าด้วยกัน

เสียบปลายDCของอะแดปเตอร์เข้ากับAIOPC

เสียบปลายด้านตัวผู้ของสายไฟACเข้ากับเต้าเสียบไฟฟ้า

2

1 3

2-4 สำคัญ

เราแนะนำให้คุณเชื่อมต่ออะแดปเตอร์AC/DCเข้ากับAIOPCของคุณก่อน

จากนั้นจึงเชื่อมต่อสายไฟACเข้ากับเต้าเสียบไฟฟ้าเพื่อความปลอดภัย

การเปิดเครื่องระบบ

กดปุ่มเพาเวอร์เพื่อเปิดเครื่องระบบ

บทที่

3

การทำงานของระบบ

บทนี้ให้ข้อมูลที่จำเป็นเกี่ยวกับการทำงานกับระบบแก่คุณ

สำคัญ

ข้อมูลทั้งหมดอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงห

น้า

การทำงานของระบบ

เมนูที่แสดงบนหน้าจอ (OSD) (อุปกรณ์ซื้อเพิ่ม)

เมนูที่แสดงบนหน้าจอ (OSD) อนุญาตให้คุณปรับตัวเลือกการรับชมของจอภาพ เช่น ความสว่าง

คอนทราสต์ ตำแหน่ง ภาษา ฯลฯ

โหมด/ เพาเวอร์จอภาพ

ขึ้น/ เพิ่มระดับเสียง

เพาเวอร์ระบบ

เมนู/ ป้อน

ลง/ ลดระดับเสียง

3-2

1. กดปุ่ม Menu (เมนู) เพื่อนำเมนูหลัก OSD ขึ้นมา ใช้ปุ่ม Up and Down (ขึ้นและลง)

เพื่อเลือกเมนูฟังก์ชั่นที่ต้องการ และกดปุ่ม Menu (เมนู) เพื่อเข้าไปภายใน ใช้ปุ่มขึ้นและลง

เพื่อเลือกหรือปรับแต่งค่าต่างๆ ให้เหมาะกับความชอบส่วนตัวของคุณ หลังจากที่ทำการตั้งค่าเ

สร็จแล้ว กดปุ่ม Mode (โหมด) เพื่อออก

การปรับคอนทราสต์ และความสว่าง การปรับสี

การปรับเฟส/โฟกัส & นาฬิกา/พิตช์

ออล-อิน-วันPC

การปรับตำแหน่งหน้าจอ

การปรับแหล่งสัญญาณ การปรับตำแหน่ง & ไทม์เอาต์ OSD

3-3

การระบุภาษา โหมดทิวทัศน์

การทำงานของระบบ

การรีเซ็ตระบบ การปรับโหมดไวด์สกรีน

2. กดปุ่มขึ้น & ลง เพื่อปรับระดับเสียงของระบบ

3-4

3. กดปุ่ม Mode (โหมด) เพื่อดูแหล่งสัญญาณ กดอีกครั้ง เพื่อเลือกโหมด PC/HDMI/จอภาพ

กดอีกครั้ง เพื่อเลือกโหมด PC/ HDMI/ จอภาพ

สำคัญ

เมื่อเกิดข้อผิดพลาดขึ้น และมีอาการหน้าจอแสดงผลผิดปกติ หรือระดับเสียงทำงานผิดพลาด,

ให้เข้าสู่เมนู OSD และรีเซ็ตจอภาพของคุณ เพื่อเรียกคืนการตั้งค่าทั้งหมดกลับเป็นค่าเริ่มต้นจากโ

รงงาน เพื่อให้ได้สมรรถนะดีที่สุด

ออล-อิน-วันPC

เมนูที่แสดงบนหน้าจอ

(OSD)

(อุปกรณ์ซื้อเพิ่ม)

เมนูที่แสดงบนหน้าจอ(OSD)อนุญาตให้คุณปรับตัวเลือกการรับชมของจอภาพเช่นความสว่าง

คอนทราสต์ตำแหน่งภาษาฯลฯ

โหมด/ เพาเวอร์จอภาพ

ขึ้น/ เพิ่มระดับเสียง

เพาเวอร์ระบบ

เมนู/ ป้อน

ลง/ ลดระดับเสียง

1�กดปุ่มMenu(เมนู)เพื่อนำเมนูหลักOSDขึ้นมาใช้ปุ่มUpandDown(ขึ้นและลง)เพื่อเลือก

เมนูฟังก์ชั่นที่ต้องการและกดปุ่มMenu(เมนู)เพื่อเข้าไปภายในใช้ปุ่มขึ้นและลงเพื่อเลือกหรื

อปรับแต่งค่าต่างๆให้เหมาะกับความชอบส่วนตัวของคุณ

ความสว่าง(ฟังก์ชั่นมีให้ภายใต้โหมดจอภาพ):

ปรับความสว่างหน้าจอโดยรวม

คอนทราสต์:ปรับความแตกต่างระหว่างบริ

เวณที่สว่างและที่มืด

3-5

การทำงานของระบบ

ข้อมูล:แสดงความละเอียด,อัตรารีเฟรชแล

ะรายละเอียดผลิตภัณฑ์

ภาษาเมนู(ฟังก์ชั่นมีให้ภายใต้โหมดจอภาพ):

เปลี่ยนภาษาของเมนู

3-6

ค่าเริ่มต้นจากโรงงาน:รีเซ็ตจอภาพกลับเป็น

การตั้งค่าดั้งเดิม

ปรับขนาด:ขยายภาพให้เต็มหน้าจอ

หลังจากที่ทำการตั้งค่าเสร็จแล้วกดปุ่มMode(โหมด)เพื่อออก

ออล-อิน-วันPC

2�กดปุ่มขึ้น&ลงเพื่อปรับระดับเสียงของระบบ

3�กดปุ่มMode(โหมด)เพื่อดูแหล่งสัญญาณกดอีกครั้งเพื่อเลือกโหมดPC/HDMI/จอภาพกด

อีกครั้งเพื่อเลือกโหมดPC/HDMI/จอภาพ

สำคัญ

เมื่อเกิดข้อผิดพลาดขึ้นและมีอาการหน้าจอแสดงผลผิดปกติหรือระดับเสียงทำงานผิดพลาด,ให้เ

ข้าสู่เมนูOSDและรีเซ็ตจอภาพของคุณเพื่อเรียกคืนการตั้งค่าทั้งหมดกลับเป็นค่าเริ่มต้นจาก

โรงงานเพื่อให้ได้สมรรถนะดีที่สุด

3-7

การทำงานของระบบ

การจัดการพลังงาน

การจัดการพลังงานของคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล(PC)และจอภาพมีศักยภาพในการประหยัดพลัง

งานไฟฟ้าได้อย่างมีนัยรวมทั้งก่อให้เกิดผลประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมด้วย

เพื่อให้ใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพให้ปิดหน้าจอและตั้งค่าPCให้เข้าสู่โหมดสลีปหลังจากผู้

ใช้ไม่มีกิจกรรมในช่วงระยะเวลาหนึ่ง

การจัดการพลังงานใน Windows 7

■ [PowerOptions](ตัวเลือกด้านพลังงาน)ในWindowsOSอนุญาตให้คุณควบคุมคุ

ณสมบัติต่างๆของการจัดการพลังงานของจอแสดงผลฮาร์ดไดรฟ์และแบตเตอรี่ไปที่

[Start](เริ่ม)>[ControlPanel](แผงควบคุม)>[SystemandSecurity](ระบบและกา

รรักษาความปลอดภัย)

3-8

จากนั้นคลิกที่ลิงค์[PowerOptions](ตัวเลือกด้านพลังงาน)

เลือกแผนการใช้พลังงานที่ตรงตามความต้องการส่วนตัวของคุณ:คุณสามารถปรับการตั้

งค่าอย่างละเอียดได้โดยการคลิกที่[Changeplansettings](เปลี่ยนการตั้งค่าแผน)

เมนูShutDownComputer(ปิดเครื่องของคอมพิวเตอร)์มีตัวเลือกสลีป(S3/S4)&

ปิดเครื่อง(S5)สำหรับการจัดการพลังงานระบบของคุณอย่างรวดเร็วและง่ายดาย

การจัดการพลังงานใน Windows 8.x

■ [PowerOptions](ตัวเลือกด้านพลังงาน)ในWindowsOSอนุญาตให้คุณควบคุมคุ

ณสมบัติต่างๆของการจัดการพลังงานของจอแสดงผลฮาร์ดไดรฟ์และแบตเตอรี่ไปที่

[Start](เริ่ม)>[ControlPanel](แผงควบคุม)>[SystemandSecurity](ระบบและกา

รรักษาความปลอดภัย)

จากนั้นคลิกที่ลิงค์[PowerOptions](ตัวเลือกด้านพลังงาน)

เลือกแผนการใช้พลังงานที่ตรงตามความต้องการส่วนตัวของคุณ:คุณสามารถปรับการตั้

งค่าอย่างละเอียดได้โดยการคลิกที่[Changeplansettings](เปลี่ยนการตั้งค่าแผน)

ออล-อิน-วันPC

■ เมนูShutDownComputer(ปิดเครื่องของคอมพิวเตอร)์มีตัวเลือกสลีป(S3/S4)&

ปิดเครื่อง(S5)สำหรับการจัดการพลังงานระบบของคุณอย่างรวดเร็วและง่ายดาย

จอภาพที่มีคุณสมบัติด้านการจัดการพลังงานผ่าน ENERGY STAR

(

อุปกรณ์ซื้อเพิ่ม

)

คุณสมบัติด้านการจัดการพลังงานอนุญาตให้คอมพิวเตอร์เริ่มโหมดพลัง

งานต่ำหรือโหมด“สลีป”หลังจากผู้ใช้ไม่มีกิจกรรมภายในช่วงเวลาหนึ่ง

เมื่อใช้กับจอภาพที่มีคุณสมบัติENERGYSTARภายนอกคุณสมบัตินี้ยั

งสนับสนุนคุณสมบัติด้านการจัดการพลังงานที่เหมือนกันของจอภาพด้วย

เพื่อใช้ประโยชน์จากศักยภาพในการประหยัดพลังงานเหล่านี้คุณสมบัติด้า

นการจัดการพลังงานถูกตั้งค่าไว้ล่วงหน้าในลักษณะต่างๆเมื่อระบบทำงาน

โดยใช้พลังงานAC:

ปิดจอแสดงผลหลังจาก15นาที

เริ่มโหมดสลีปหลังจาก30นาที

การปลุกระบบขึ้นมา

คอมพิวเตอร์สามารถตื่นขึ้นจากโหมดประหยัดพลังงานโดยตอบสนองกับคำสั่งจากสิ่งต่อไปนี้:

ปุ่มเพาเวอร์

เครือข่าย(ปลุกผ่านLAN),

เมาส์

แป้นพิมพ์

เทคนิคการประหยัดพลังงาน:

ปิดจอภาพโดยการกดปุ่มเพาเวอร์ของLCDหลังจากที่ผู้ใช้ไม่มีกิจกรรมในช่วงระยะเ

วลาหนึ่ง

ปรับการตั้งค่าต่างๆในPowerOptions(ตัวเลือกด้านพลังงาน)ภายใต้WindowsOS

เพื่อปรับการจัดการพลังงานของPCให้เหมาะสมที่สุด

ติดตั้งซอฟต์แวร์การประหยัดพลังงานเพื่อจัดการการสิ้นเปลืองพลังงานบนPCของคุณ

ถอดสายไฟACหรือปิดเต้าเสียบไฟที่ผนังเสมอถ้าคุณจะปล่อยPCทิ้งไว้โดยไม่ได้ใช้ง

านในช่วงระยะเวลาหนึ่งเพื่อให้ได้ผลลัพธ์การสิ้นเปลืองพลังงานเป็นศูนย์

3-9

การทำงานของระบบ

การเชื่อมต่อเครือข่าย(Windows7)

LAN แบบมีสาย

1�ไปที่[Start](เริ่ม)>[ControlPanel](แผงควบคุม)

2�เลือก[ConnecttotheInternet](เชื่อมต่อไปยังอินเทอร์เน็ต)ภายใต้[Networkand

Internet](เครือข่ายและอินเทอร์เน็ต)

3-10

3�เลือก[Broadband(PPPoE)(บรอดแบนด์(PPPoE))]เพื่อเชื่อมต่อโดยใช้DSL

หรือเคเบิลโมเด็มซึ่งจำเป็นต้องใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน

4�พิมพ์ข้อมูลจากผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต(ISP)ของคุณและคลิก[Connect](เชื่อมต่อ)

เพื่อสร้างการเชื่อมต่อLANของคุณ

ออล-อิน-วันPC

LAN

ไร้สาย

1�ไปที่[Start](เริ่ม)>[ControlPanel](แผงควบคุม)

2�เลือก[ConnecttotheInternet](เชื่อมต่อไปยังอินเทอร์เน็ต)ภายใต้[Networkand

Internet](เครือข่ายและอินเทอร์เน็ต)

3�เลือก[Wireless](ไร้สาย)เพื่อเชื่อมต่อโดยใช้เราเตอร์ไร้สายหรือเครือข่ายแบบไร้สาย

3-11

4�รายการของการเชื่อมต่อWLANที่ใช้ได้จะปรากฏขึ้นเลือกการเชื่อมต่อจากรายการหรือคลิก

[OpenNetworkandSharingCenter](เปิดเครือข่ายและศูนย์การแชร์)เพื่อสร้างการเชื่อม

ต่อใหม่

การทำงานของระบบ

5�ในการสร้างการเชื่อมต่อWLANใหม่,เลือก[Setupanewconnectionornetwork]

(ตั้งค่าการเชื่อมต่อใหม่หรือเครือข่าย)ใน[NetworkandSharingCenter](เครือข่ายและศู

นย์การแชร์)

3-12

6�ต่อไปเลือก[Manuallyconnecttoawirelessnetwork](เชื่อมต่อไปยังเครือข่ายไร้สายด้วย

ตัวเอง)และคลิก[Next](ถัดไป)เพื่อทำต่อไป

7�ป้อนข้อมูลสำหรับเครือข่ายไร้สายที่คุณตั้งใจที่จะเพิ่มและคลิก[Next](ถัดไป)เพื่อดำเนินการ

8�การเชื่อมต่อWLANก็จะถูกสร้างขึ้นคลิก[Close](ปิด)เพื่อออกหรือเลือก[Change connectionsettings](เปลี่ยนการตั้งค่าการเชื่อมต่อ)เพื่อแก้ไขการตั้งค่าWLAN

ออล-อิน-วันPC

การเชื่อมต่อเครือข่าย(Windows8�x)

LAN แบบมีสาย

1�ไปที่[Start](เริ่ม)>[ControlPanel](แผงควบคุม)

2�เลือก[Viewnetworkstatusandtasks](ดูสถานะเครือข่ายและงาน)ภายใต้[Networkand

Internet](เครือข่ายและอินเทอร์เน็ต)

3�ในการสร้างการเชื่อมต่อใหม่,เลือก[NetworkandSharingCenter](เครือข่ายและศูนย์กา

รแชร์)

4�เลือก[Setupanewconnectionornetwork](ตั้งค่าการเชื่อมต่อใหม่หรือเครือข่าย)

3-13

การทำงานของระบบ

5�เลือก[ConnecttotheInternet](เชื่อมต่อไปยังอินเทอร์เน็ต)

6�เลือก[Broadband(PPPoE)(บรอดแบนด์(PPPoE))]เพื่อเชื่อมต่อโดยใช้DSL

หรือเคเบิลโมเด็มซึ่งจำเป็นต้องใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน

3-14

7�พิมพ์ข้อมูลจากผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต(ISP)ของคุณและคลิก[Connect](เชื่อมต่อ)

เพื่อสร้างการเชื่อมต่อLANของคุณ

ออล-อิน-วันPC

LAN

ไร้สาย

1�เลือก[Settings](การตั้งค่า) บนเดสก์ท็อปค้นหาไอคอนแบบไร้สายกับเครือข่ายที่มีอยู่

2�รายการของการเชื่อมต่อWLANที่ใช้ได้จะปรากฏขึ้นเลือกการเชื่อมต่อจากรายการ

3�ในการสร้างการเชื่อมต่อใหม่,เลือก[NetworkandSharingCenter](เครือข่ายและศูนย์ก

ารแชร์)ภายใต้[NetworkandInternet](เครือข่ายและอินเทอร์เน็ต)ใน[ControlPanel]

(แผงควบคุม)

4�เลือก[Setupanewconnectionornetwork](ตั้งค่าการเชื่อมต่อใหม่หรือเครือข่าย)

5�ต่อไปเลือก[Manuallyconnecttoawirelessnetwork](เชื่อมต่อไปยังเครือข่ายไร้สายด้วย

ตัวเอง)และคลิก[Next](ถัดไป)เพื่อทำต่อไป

6�ป้อนข้อมูลสำหรับเครือข่ายไร้สายที่คุณตั้งใจที่จะเพิ่มและคลิก[Next](ถัดไป)เพื่อดำเนินการ

3-15

7�การเชื่อมต่อWLANก็จะถูกสร้างขึ้นคลิก[Close](ปิด)เพื่อออกหรือเลือก[Change connectionsettings](เปลี่ยนการตั้งค่าการเชื่อมต่อ)เพื่อแก้ไขการตั้งค่าWLAN

การทำงานของระบบ

3-16

การกู้คืนระบบ(Windows7)

สำคัญ

RecoveryTool(เครื่องมือการกู้คืน)ใช้ได้เฉพาะบนระบบที่ติดตั้งWindowsOSและยูทิลิตี้

MSIมาให้ตั้งแต่แรกเท่านั้น

วัตถุประสงค์สำหรับการใช้RecoveryTool(เครื่องมือการกู้คืน)ประกอบด้วย:

กู้คืนระบบกลับสู่สถานะเริ่มต้นที่เป็นการตั้งค่ามาตรฐานของผู้ผลิตดั้งเดิม

เมื่อเกิดข้อผิดพลาดขึ้นกับระบบปฏิบัติการที่ใช้อยู่

เมื่อระบบปฏิบัติถูกจู่โจมด้วยไวรัสและไม่สามารถทำงานได้ตามปกติ

เมื่อคุณต้องการติดตั้งOSด้วยภาษาอื่นๆ

ก่อนที่จะใช้RecoveryTool(เครื่องมือการกู้คืน)ระบบ,โปรดสำรองข้อมูลสำคัญที่บันทึกบนไดร

ฟ์ระบบของคุณไปยังอุปกรณ์เก็บข้อมูลอื่น

ถ้าการแก้ไขปัญหาต่อไปนี้ไม่สามารถกู้คืนระบบของคุณได้โปรดติดต่อตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับก

ารแต่งตั้งหรือศูนย์บริการในประเทศเพื่อขอความช่วยเหลือเพิ่มเติม

การกู้คืนระบบด้วยฮ็อตคีย์ F3

ถ้าระบบเกิดปัญหาที่ไม่สามารถกู้คืนได้แรกสุดแนะนำให้คุณลองฮ็อตคีย์F3ก่อนเสมอ

เพื่อกู้คืนระบบของคุณด้วยพาร์ติชั่นการกู้คืนของฮาร์ดดิสก์

ปฏิบัติตามขั้นตอนด้านล่างเพื่อทำต่อไป:

1�เริ่มระบบใหม่

2�กดฮ็อตคีย์F3บนแป้นพิมพ์เมื่อภาพต่อไปนี้ปรากฏขึ้น

ออล-อิน-วันPC

3�เข้าสู่RecoveryTool(เครื่องมือการกู้คืน)เครื่องมือนี้ประกอบด้วยคุณสมบัติ3อย่างคือ:

BackupSystem(สำรองระบบ),RestoreSystem(กู้คืนระบบ)และRecovertofactory default(กู้คืนกลับเป็นค่าเริ่มต้นจากโรงงาน)

System Backup (

สำรองระบบ

)

แนะนำให้ผู้ใช้สำรองระบบเป็นโซลูชั่นสำรองในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ที่ดิสก์ทำงานล้มเหลว

หรืออุบัติเหตุอื่นๆ

ปฏิบัติตามขั้นตอนด้านล่างเพื่อทำต่อไป:

1�เลือก[BackupSystem](สำรองระบบ)เพื่อเข้าหรืออีกทางหนึ่งเลือก[X]หรือกด[Esc]

บนแป้นพิมพ์เพื่อออก

3-17

การทำงานของระบบ

2�เลือก[BACKUP](สำรอง)เพื่อเริ่มการสำรองระบบทันที

การสำรองครั้งแรก

การสำรองครั้งแรกอาจใช้เวลาพอสมควรโปรดปล่อยให้ระบบดำเนินการอย่างสมบูรณ์

โดยไม่มีการขัดจังหวะ

3-18

 การสำรองครั้งต่อมา

การสำรองครั้งต่อมาจะแทนที่ไฟล์สำรองก่อนหน้า

ออล-อิน-วันPC

3�อยู่ระหว่างการสำรองระบบโปรดทราบว่ากระบวนการอาจใช้เวลาพอสมควรอย่าปิดเครื่อง

ไม่เช่นนั้นอาจทำให้เกิดความเสียหายที่ไม่ทราบสาเหตุต่อระบบ

4�หรืออีกวิธีหนึ่งเลือก[CANCEL](ยกเลิก)เพื่อหยุดการสำรองระบบทันทีโปรดอย่าปิดเครื่องใ

นขณะที่อยู่ระหว่างกระบวนการยกเลิกการสำรองระบบ

3-19

การทำงานของระบบ

5�ข้อความต่อไปนี้ระบุว่าการสำรองระบบเสร็จสมบูรณ์แล้วกด[OK(ตกลง)]

เพื่อเสร็จกระบวนการ

3-20

System Restore (

กู้คืนระบบ

)

เครื่องมือนี้ช่วยคืนระบบกลับเป็นสถานะก่อนหน้าโดยใช้ไฟล์สำรองที่ผู้ใช้สร้างขึ้นและบันทึกไว้ใ

นฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ก่อนหน้านี้ถ้าไม่มีไฟล์สำรองระบบจะกู้คืนกลับเป็นการตั้งค่าเริ่มต้น

ปฏิบัติตามขั้นตอนด้านล่างเพื่อทำต่อไป:

1�เลือก[RestoreSystem](กู้คืนระบบ)เพื่อเข้าหรืออีกทางหนึ่งเลือก[X]หรือกด[Esc]

บนแป้นพิมพ์เพื่อออก

ออล-อิน-วันPC

2�เลือก[OK(ตกลง)]หรือ[NEXT(ถัดไป)]เพื่อที่ระบบสามารถกู้คืนกลับเป็นการตั้งค่าที่สำรอง

ไว้ก่อนหน้าหรือค่าเริ่มต้นหรืออีกวิธีหนึ่งเลือก[CANCEL](ยกเลิก)เพื่อหยุดการกู้คืนระบบ

ทันที

 มีไฟล์สำรอง: การกู้คืนระบบไปเป็นสถานะที่สำรองไว้ก่อนหน้า

 ไม่มีไฟล์สำรอง: การกู้คืนระบบไปเป็นการตั้งค่าเริ่มต้น

3-21

การทำงานของระบบ

3�อยู่ระหว่างการกู้คืนระบบโปรดทราบว่ากระบวนการอาจใช้เวลาพอสมควรอย่าปิดเครื่อง

ไม่เช่นนั้นอาจทำให้เกิดความเสียหายที่ไม่ทราบสาเหตุต่อระบบ

3-22

4�ข้อความต่อไปนี้ระบุว่าการกู้คืนระบบเสร็จสมบูรณ์แล้วกด[OK(ตกลง)]เพื่อเสร็จกระบวนการ

เริ่มระบบใหม่และเข้าสู่ระบบปฏิบัติการWindowsตามปกติถ้ากระบวนการกู้คืนล้มเหลวหรือ

ถูกขัดจังหวะกรุณาเริ่มกระบวนการทั้งหมดอีกครั้ง

ออล-อิน-วันPC

การกู้คืนระบบ

เครื่องมือนี้ช่วยในการกู้คืนระบบกลับเป็นการตั้งค่าเริ่มต้นจากโรงงานข้อมูลทั้งหมดบนHDD

จะถูกลบในขณะที่การตั้งค่าทั้งหมดจะถูกกู้คืนกลับเป็นการตั้งค่าเริ่มต้นจากโรงงาน

ปฏิบัติตามขั้นตอนด้านล่างเพื่อทำต่อไป:

1�เลือก[Recovertofactorydefault(กู้คืนเป็นค่าเริ่มต้นจากโรงงาน)]เพื่อเข้าหรืออีกทางหนึ่ง

เลือก[X]หรือกด[Esc]บนแป้นพิมพ์เพื่อออก

2�ระบบจะถูกกู้คืนกลับเป็นการตั้งค่าจากโรงงานข้อมูลทั้งหมดจะหายไปตรวจดูให้แน่ใจว่าคุ

ณได้สำรองข้อมูลสำคัญทั้งหมดไว้แล้วเลือก[NEXT(ถัดไป)]เพื่อทำต่อไปหรืออีกวิธีหนึ่ง

เลือก[CANCEL](ยกเลิก)เพื่อหยุด

3-23

การทำงานของระบบ

3�โปรดเลือก[OK(ตกลง)]เพื่อที่ระบบสามารถกู้คืนกลับเป็นการตั้งค่าเริ่มต้นได้

3-24

4�อยู่ระหว่างการกู้คืนระบบโปรดทราบว่ากระบวนการอาจใช้เวลาพอสมควรอย่าปิดเครื่องไม่เช่

นนั้นอาจทำให้เกิดความเสียหายที่ไม่ทราบสาเหตุต่อระบบ

ออล-อิน-วันPC

5�ข้อความต่อไปนี้ระบุว่าการกู้คืนระบบเสร็จสมบูรณ์แล้วกด[OK(ตกลง)]เพื่อเสร็จกระบวนการ

เริ่มระบบใหม่และเข้าสู่ระบบปฏิบัติการWindowsตามปกติถ้ากระบวนการกู้คืนล้มเหลว

หรือถูกขัดจังหวะ,โปรดเริ่มกระบวนการทั้งหมดใหม่อีกครั้ง

3-25

การทำงานของระบบ

3-26

การกู้คืนระบบ(Windows8�x)

สำคัญ

System Recovery Function (ฟังก์ชั่นการกู้คืนระบบ) ใช้ได้เฉพาะบนระบบที่ติดตั้ง Windows

OSและยูทิลิตี้MSIมาให้ตั้งแต่แรกเท่านั้น

วัตถุประสงค์สำหรับการใช้SystemRecoveryFunction(ฟังก์ชั่นการกู้คืนระบบ) ประกอบด้วย:

กู้คืนระบบกลับสู่สถานะเริ่มต้นที่เป็นการตั้งค่ามาตรฐานของผู้ผลิตดั้งเดิม

เมื่อเกิดข้อผิดพลาดขึ้นกับระบบปฏิบัติการที่ใช้อยู่

เมื่อระบบปฏิบัติถูกจู่โจมด้วยไวรัสและไม่สามารถทำงานได้ตามปกติ

เมื่อคุณต้องการติดตั้งOSด้วยภาษาอื่นๆ

ก่อนที่จะใช้ System Recovery Function (ฟังก์ชั่นการกู้คืนระบบ) โปรดสำรองข้อมูลสำคัญ

ที่บันทึกบนไดรฟ์ระบบของคุณไปยังอุปกรณ์เก็บข้อมูลอื่น

ถ้าการแก้ไขปัญหาต่อไปนี้ไม่สามารถกู้คืนระบบของคุณได้ โปรดติดต่อตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับก

ารแต่งตั้งหรือศูนย์บริการในประเทศเพื่อขอความช่วยเหลือเพิ่มเติม

การสร้างแผ่นดิสก์การกู้คืนระบบ

สำหรับการใช้ครั้งแรกแนะนำให้คุณสร้างแผ่นดิสก์การกู้คืนระบบเป็นโซลูชั่นสำรองในกรณีที่เกิ

ดเหตุการณ์ที่ดิสก์ทำงานล้มเหลวหรืออุบัติเหตุอื่นๆ

คลิกไอคอน“BurnRecovery”(การกู้คืนด้วยการเขียนแผ่น) สองครั้งเพื่อเปิดใช้เครื่องมือสร้

างแผ่นดิสก์การกู้คืนทำตามขั้นตอนบนหน้าจอเพื่อสร้างแผ่นดิสก์กู้คืนทั้งหมด

ออล-อิน-วันPC

การกู้คืนระบบด้วยแผ่นดิสก์การกู้คืน

ส่วนนี้มีให้เพื่อให้ผู้ใช้กู้คืนระบบด้วยแผ่นดิสก์การกู้คืนที่สร้างขึ้นมาก่อนหน้านี้

ปฏิบัติตามขั้นตอนด้านล่างเพื่อทำต่อไป:

1�ใส่แผ่นดิสก์การกู้คืนลงในออปติคัลดิสก์ไดรฟ์

2� คลิก [Settings] (การตั้งค่า) บนเดสก์ท็อป แล้วเลือก [Change PC settings]

(การตั้งค่าการเปลี่ยนPC)>[Updateandrecovery](การอัพเดทและกู้คืน)

3�คลิก[Recovery](การกู้คืน)>[Advancedstartup](การเริ่มต้นขั้นสูง)และเลือก[Restart now](เริ่มใหม่เดี๋ยวนี้)เพื่อเริ่มระบบใหม่

3-27

การทำงานของระบบ

4�หลังจากเริ่มระบบหน้าจอต่อไปนี้จะปรากฏขึ้นเลือก[Continue](ทำต่อ)

5�กดปุ่มใดๆเพื่อยืนยันสิ่งที่เลือกซ้ำเมื่อข้อความต่อไปนี้ปรากฏขึ้น

6�ระบบปฏิบัติการWindowsจะเริ่มการโหลดไฟล์

3-28

7� เมนูการกู้คืนระบบจะปรากฏขึ้น [Hard Disk Recovery] (การกู้คืนฮาร์ดดิสก์) จะฟอร์แมต

HDDทั้งหมดข้อมูลทั้งหมดบนHDDจะถูกลบในขณะที่การตั้งค่าทั้งหมดจะถูกกู้คืนกลับเป็นก

ารตั้งค่าเริ่มต้นจากผู้ผลิตเลือก[HardDiskRecovery](การกู้คืนฮาร์ดดิสก์)เฉพาะเมื่อHDD

ของคุณติดไวรัสที่มีความรุนแรงมากและไม่พบวิธีแก้ไขอื่นยกเว้นการล้างHDDทั้งหมด

ออล-อิน-วันPC

[SystemPartitionRecovery](การกู้คืนพาร์ติชั่นระบบ)จะฟอร์แมตเฉพาะไดรฟ์Cเท่านั้น

เฉพาะไดรฟ์Cจะถูกกู้คืนกลับเป็นค่าเริ่มต้นจากผู้ผลิตไดรฟ์อื่นๆจะไม่ได้รับผลกระทบ

แนะนำให้ผู้ใช้เลือก[SystemPartitionRecovery](การกู้คืนพาร์ติชั่นระบบ)เพื่อกู้คืนระบบ

8�การกู้คืนระบบจะฟอร์แมตพาร์ติชั่นHDDของคุณตรวจดูให้แน่ใจว่าคุณได้สำรองข้อมูลสำคัญ

ไว้แล้วคลิก[YES](ใช่)เพื่อทำต่อไป;คลิก[NO](ไม่)เพื่อหยุดการกู้คืนระบบ

คลิก[YES](ใช่)อีกครั้งเพื่อยืนยันซ้ำ;คลิก[NO](ไม่)เพื่อหยุดการกู้คืนระบบ

3-29

9�อย่าปิดระบบในขณะที่กำลังทำฟังก์ชั่นการกู้คืนระบบไม่เช่นนั้นอาจทำให้เกิดความเสียหายที่ไ

ม่ทราบสาเหตุกับระบบได้

3-30

การทำงานของระบบ

10� ข้อความต่อไปนี้ ระบุว่าการกู้คืนระบบเสร็จสมบูรณ์แล้ว กด [OK] (ตกลง) เพื่อเริ่มระบบใหม่

และเข้าสู่ระบบปฏิบัติการWindowsตามปกติ

11�ถ้ากระบวนการกู้คืนถูกขัดจังหวะหรือล้มเหลวโปรดทำกระบวนการกู้คืนซ้ำตั้งแต่เริ่มต้น

ออล-อิน-วันPC

การกู้คืนจากระบบปฏิบัติการ

RefreshPC(รีเฟรชPC)

ยูทิลิตี้RefreshPC(รีเฟรชPC)จะตรวจสอบว่าไฟล์ระบบ,รีจิสตรีWindowsและส่ว

นประกอบระบบที่สำคัญอื่นๆทำงานเป็นปกติหรือไม่;เมื่อพบปัญหากับไฟล์Windows,

ยูทิลิตี้จะพยายามซ่อมแซมPCของคุณถ้าPCทำงานได้ไม่ดีคุณสามารถรีเฟรชเครื่องโดยไม่สู

ญเสียไฟล์ส่วนตัวของคุณ

1�คลิก[Settings](การตั้งค่า) บนเดสก์ท็อปแล้วเลือก[ChangePCsettings]

(การตั้งค่าการเปลี่ยนPC)>[Updateandrecovery](การอัพเดทและกู้คืน)

2�คลิก[Recovery](การกู้คืน)>[RefreshyourPCwithoutaffectingyourfiles](รีเฟรชPC

ของคุณโดยไม่กระทบต่อไฟล์ของคุณ)และเลือก[Getstarted](เริ่มต้น)

3-31

3�เครื่องจะแสดงการเปลี่ยนแปลงซึ่งจะถูกทำระหว่างกระบวนการ,คลิก[Next](ถัดไป)

เพื่อทำต่อ

การทำงานของระบบ

4�ข้อความบ่งชี้ว่าPCของคุณพร้อมที่จะได้รับการรีเฟรชคลิก[Refresh](รีเฟรช)เพื่อเริ่มต้น

กระบวนการอาจใช้เวลาครู่หนึ่ง

3-32

5�หลังจากสิ้นสุดกระบวนการรีเฟรชคุณจะกลับไปยังWindowsStartScreen(หน้าจอเริ่มต้น

Windows)ซึ่งคุณสามารถค้นหายูทิลิตี้และวิดเจ็ตWindowsเริ่มต้นทั้งหมด

ออล-อิน-วันPC

รีเซ็ตPC

ยูทิลิตี้รีเซ็ตจะนำระบบกลับไปยังการตั้งค่าดั้งเดิมจากโรงงาน

1�คลิก[Settings](การตั้งค่า) บนเดสก์ท็อปแล้วเลือก[ChangePCsettings]

(การตั้งค่าการเปลี่ยนPC)>[Updateandrecovery](การอัพเดทและกู้คืน)

2�คลิก[Recovery](การกู้คืน)>[RemoveeverythingandreinstallWindows](ลบทุกอย่าง

และติดตั้งWindowsอีกครั้ง)และเลือก[Getstarted](เริ่มต้น)

2�เครื่องจะแสดงการเปลี่ยนแปลงที่จะถูกทำระหว่างกระบวนการ,คลิก[Next](ถัดไป)เพื่อทำต่อ

3-33

การทำงานของระบบ

3�คุณจะถูกขอให้เลือกไดรฟ์ที่คุณต้องการล้างสำหรับฮาร์ดดิสก์ที่มีหลายพาร์ติชั่น

4�ขณะนี้เลือกว่าจะลบไฟล์หรือล้างทั้งไดรฟ์ตามความต้องการของคุณ

3-34

5�ขณะนี้ก็พร้อมที่จะรีเซ็ตPCของคุณแล้ว,คลิก[Reset](รีเซ็ต)และปฏิบัติตามขั้นตอนบนหน้

าจอเพื่อเริ่มPCใหม่

ภาคผนวก A

การแก้ไขปัญหา

การแก้ไขปัญหา

A-2

ระบบไม่เริ่มขึ้น

1. ตรวจสอบว่าระบบเชื่อมต่ออยู่กับเต้าเสียบไฟฟ้า และเปิดเครื่องหรือไม่

2. ตรวจสอบว่าสายไฟและสายเคเบิลทั้งหมดเชื่อมต่อแน่นหนาหรือไม่

เมื่อเปิดคอมพิวเตอร์ ข้อความ “Operating System not found

(ไม่พบระบบปฏิบัติการ)” ปรากฏขึ้นมา หรือ Windows ไม่เริ่มขึ้น

1. ตรวจสอบว่ามีแผ่น CD/ DVD ที่ไม่สามารถบูตได้อยู่ในออปติคัลดิสก์ไดรฟ์หรือไม่ ถ้ามี

ให้นำแผ่น CD/ DVD ออก จากนั้นเริ่มคอมพิวเตอร์ใหม่

2. ตรวจสอบการตั้งค่า Boot Device Priority (ลำดับการบูตอุปกรณ์) ในโปรแกรมตั้งค่า

BIOS

ระบบไม่สามารถปิดเครื่องได้

คุณควรปิดเครื่องคอมพิวเตอร์โดยใช้ไอคอน ปิดเครื่อง ในระบบปฏิบัติการ การใช้วิธีการอื่น

รวมถึง วิธีการที่แสดงด้านล่าง อาจทำให้เกิดการสูญเสียข้อมูล ถ้ากระบวนการปิดเครื่องใช้ไม่

ได้ผล ให้เลือกขั้นตอนแบบใดแบบหนึ่งต่อไปนี้:

1. กดปุ่ม Ctrl+Alt+Del, จากนั้นเลือก Shut Down (ปิดเครื่อง)

2. กดปุ่มเพาเวอร์ค้างไว้ จนกระทั่งระบบปิด

3. ถอดปลั๊กสายไฟจากระบบ

ไมโครโฟนไม่ทำงาน

1. สำหรับไมโครโฟนในตัว, โปรดไปที่ Start (เริ่ม) > Control Panel (แผงควบคุม) >

Sounds and Audio Devices (เสียงและอุปกรณ์เสียง) > Audio (เสียง) เพื่อตรวจสอบว่า

ไมโครโฟนถูกปิดเสียงอยู่หรือไม่

2. ถ้าคุณกำลังใช้ไมโครโฟนภายนอก, ตรวจสอบว่าไมโครโฟนเสียบอยู่กับแจ็คไมโครโฟนห

รือไม่

การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตมีปัญหา

1. ถ้าคุณมีปัญหาการเชื่อมต่อกับผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (ISP) โปรดตรวจสอบกับ ISP

ว่าเกิดปัญหาด้านเทคนิคหรือไม่

2. ตรวจสอบการตั้งค่าเครือข่ายและการเชื่อมต่อ และตรวจดูให้แน่ใจว่าระบบมีการกำหนดค่าก

ารเข้าถึงอินเทอร์เน็ตอย่างเหมาะสม

3. ความเร็วในการโอนข้อมูลผ่าน LAN ไร้สายอาจได้รับผลกระทบจากระยะทางและสิ่งกีดขวา

งระหว่างอุปกรณ์และจุดกระจายสัญญาณไร้สาย (Access Points) เพื่อเพิ่มความเร็วการถ่า

ยโอนข้อมูลให้สูงที่สุด เลือกจุดกระจายสัญญาณที่อยู่ใกล้ระบบของคุณที่สุด

ออล-อิน-วัน PC

ลำโพงระบบไม่ทำงาน

1. ตรวจสอบการตั้งค่าระดับเสียงหลักใน มิกเซอร์เสียง

2. ถ้าคุณกำลังใช้โปรแกรมที่มีตัวควบคุมระดับเสียงของตัวเอง ตรวจสอบว่า ระดับเสียงถูกปิ

ดอยู่หรือไม่

3. ถ้าคุณเชื่อมต่อสายเคเบิลเสียงเข้ากับแจ็คหูฟัง ให้ถอดแจ็คออก

4. ถ้าระบบมีฟังก์ชั่น OSD, โปรดปรับระดับเสียงของ OSD

ไม่สามารถเล่นแผ่น CD/ DVD ด้วย DVD-ROM ของระบบได้

1. ให้แน่ใจว่าฉลากของแผ่น CD/ DVD หงายขึ้น

2. ถ้าแผ่น CD/ DVD จำเป็นต้องใช้ซอฟต์แวร์ ให้แน่ใจว่าได้ติดตั้งซอฟต์แวร์ตามขั้นตอนของ

โปรแกรมเรียบร้อยแล้ว

3. ถ้าคำเตือนรหัสภูมิภาคปรากฏขึ้นในขณะที่คุณเล่น DVD, ปัญหาอาจเป็นเพราะ DVD

ใช้งานไม่ได้กับ DVD-ROM ในระบบของคุณ รหัสภูมิภาคแสดงอยู่ในบรรจุภัณฑ์ของแผ่น

ดิสก์

4. ถ้าคุณเห็นภาพวิดีโอ แต่ไม่ได้ยินเสียง ให้ตรวจสอบเครื่องเล่นมีเดีย นอกจากนี้ ให้แน่ใจว่า

ลำโพงและการตั้งค่าระดับเสียงหลักในมิกเซอร์เสียง ไม่ได้ถูกปิดเสียงไว้

5. ตรวจสอบว่าติดตั้งไดรเวอร์อย่างเหมาะสมหรือไม่ คลิก Start (เริ่ม) > Control Panel

(แผงควบคุม) > System (ระบบ) > Device Manager (ตัวจัดการอุปกรณ์)

6. ดิสก์ที่สกปรกหรือมีรอยอาจทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์ค้างในขณะที่พยายามอ่านดิสก์

ถ้าจำเป็น ให้บูตคอมพิวเตอร์ใหม่ นำแผ่นดิสก์ออก และตรวจสอบว่าแผ่นดิสก์สกปรกหรือ

มีรอยหรือไม่

7. โปรดใช้ซอฟต์แวร์เล่น DVD เช่น PowerDVD หรือ WinDVD เพื่อเล่นไฟล์วิดีโอใน DVD

ถาดไดรฟ์ DVD-ROM ไม่เปิด

1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คอมพิวเตอร์เปิดอยู่

2. กดปุ่ม นำแผ่นออก บนไดรฟ์ DVD-ROM

3. ถ้าปุ่ม นำแผ่นออก ไม่ทำงาน เปิดถาดโดยการเสียบวัตถุปลายแหลมลงในรูข้างปุ่ม

นำแผ่นออก

จอภาพของระบบไม่แสดงภาพอะไรเลย

1. ตรวจสอบว่าระบบเชื่อมต่ออยู่กับเต้าเสียบไฟฟ้า และเปิดเครื่องหรือไม่

2. ระบบอาจอยู่ในโหมดสแตนด์บาย กดปุ่มใดๆ เพื่อเรียกใช้จอแสดงผล

A-3

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals