MSI Aegis RS desktop Omaniku manuaal


Add to my manuals
59 Pages

advertisement

MSI Aegis RS desktop Omaniku manuaal | Manualzz

AG270/ AE270/ AE2712sarjat

All-in-One (AIO) PC

MS-AF11/ AF12/ AF15/ AF16/ AF18-järjestelmä

ii

Johdanto

Sisältö

Huomautus tekijänoikeudesta ���������������������������������������������������������������������������������iii

Tavaramerkit �����������������������������������������������������������������������������������������������������������iii

Revisio ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������iii

Päivitys ja takuu ������������������������������������������������������������������������������������������������������iv

Vaihdettavien osien hankkiminen����������������������������������������������������������������������������iv

Tekninen tuki �����������������������������������������������������������������������������������������������������������iv

Vihreän tuotteen ominaisuudet �������������������������������������������������������������������������������iv

Ympäristöpolitiikka �������������������������������������������������������������������������������������������������� v

Kemikaaliyhdisteiden tiedot ������������������������������������������������������������������������������������� v

Paristotiedot ������������������������������������������������������������������������������������������������������������ v

Turvallisuusohjeet ���������������������������������������������������������������������������������������������������vi

CE-vaatimustenmukaisuus �����������������������������������������������������������������������������������viii

FCC-B; radiotaajuushäiriöitä koskeva lausunto ���������������������������������������������������� viii

WEEE-lausunto �����������������������������������������������������������������������������������������������������viii

1. Yleiskatsaus ....................................................... 1-1

Pakkauksen Sisältö ����������������������������������������������������������������������������������������������1-2

Järjestelmän Yleiskatsaus ������������������������������������������������������������������������������������1-3

Komponenttien Vaihto ja Päivitys �������������������������������������������������������������������������1-9

2. Näin pääset alkuun ............................................. 2-1

Turvallisuus- ja käyttömukavuusohjeita ��������������������������������������������������������������� 2-2

Laitteiston asennus ����������������������������������������������������������������������������������������������2-3

3. Järjestelmän toiminnot ...................................... 3-1

Kuvaruutunäyttö (OSD) (valinnainen) ������������������������������������������������������������������ 3-2

Kuvaruutunäyttö (OSD) (valinnainen) ������������������������������������������������������������������ 3-5

Virranhallinta ��������������������������������������������������������������������������������������������������������3-8

Verkkoyhteys (Windows 7) ���������������������������������������������������������������������������������3-10

Verkkoyhteys (Windows 8�x) ������������������������������������������������������������������������������3-13

Järjestelmän palauttaminen (Windows 7) ���������������������������������������������������������� 3-16

Järjestelmän palauttaminen (Windows 8�x) ������������������������������������������������������� 3-26

A. Vianetsintä .........................................................A-1

All-In-One PC

Huomautus tekijänoikeudesta

Tämän asiakirjan tiedot ovat MICRO-STAR INTERNATIONALin omaisuutta� Olemme valmistaneet tämän asiakirjan huolella, mutta emme takaa sen sisällön oikeutta�

Tuotteitamme parannetaan jatkuvasti ja pidätämme oikeudet muutoksiin ilman erillistä huomautusta�

Tavaramerkit

Kaikki tavaramerkit ovat vastaavien omistajiensa omaisuutta�

Revisio

Revisio

V1�0

Päivämäärä

2014/ 03 iii

iv

Johdanto

Päivitys ja takuu

Huomaa, että tietyt esiasetetut komponentit tuotteessa eivät ehkä ole päivitettävissä tai vaihdettavissa käyttäjän pyynnöstä� Lisätietoja tuotteesta voit kysyä paikalliselta jälleenmyyjältä� Älä yritä päivittää tai vaihtaa mitään tuotteen osaa, jos et ole valtuutettu jälleenmyyjä tai huoltotyöntekijä, koska se voi mitätöidä takuun� On erittäin suositeltavaa ottaa yhteyttä valtuutettuun jälleenmyyjään tai huoltokeskukseen päivitys- tai vaihtopalvelua varten�

Vaihdettavien osien hankkiminen

Huomaa, että käyttäjien ostaessa tietyissä maissa tai tietyillä alueilla laitteen vaihdettavia osia (tai yhteensopivia osia), ne ovat saattaneet viimeistään 5 vuoden kuluessa valmistajalta loppua, koska tuote on lopetettu, tuolloin annetuista virallisista päätöksistä riippuen�

Ota yhteyttä valmistajaan osoitteen http://support�msi�com/ kautta saadaksesi tarkempia tietoja varaosien hankinnasta�

Tekninen tuki

Jos järjestelmässä esiintyy virhe, jota et saa ratkaistuksi ohjekirjan avulla, ota yhteyttä ostopaikkaan tai paikalliseen jälleenmyyjään� Voit myös kokeilla seuraavia ohjeita lisäopastusta varten�

MSI-verkkosivustolla on tekninen opas, BIOS-päivityksiä, ohjainpäivityksiä ja muuta tietoa osoitteessa http://www�msi�com/service/download/

Ota yhteys tekniseen henkilöstöömme osoitteessa http://support�msi�com/

Vihreän tuotteen ominaisuudet

Pienentynyt energiankulutus käytössä ja valmiustilassa

Ympäristölle ja terveydelle haitallisten aineiden rajoitettu käyttö

Helposti purettavissa ja kierrätettävissä

Luonnonvarojen pienentynyt käyttö kierrätystä rohkaisemalla

Pidentynyt tuotteen elinkaari helppojen päivitysten avulla

Vähentynyt kiinteän jätteen tuotanto takaisinottokäytännön ansiosta

All-In-One PC

Ympäristöpolitiikka

Tuote on suunniteltu mahdollistamaan osien uudelleen käytön ja kierrätyksen, jolloin laitetta ei tarvitse heittää pois sen käyttöiän päätyttyä�

Käyttäjän tulee ottaa yhteyttä valtuutettuun paikalliseen keräyspisteeseen käyttöiän lopun saavuttaneiden tuotteiden kierrättämiseksi ja hävittämiseksi�

Vieraile MSI:n web-sivustolla paikallistaaksesi lähimmän jakelijan, jolta saat lisätietoja kierrätyksestä�

Käyttäjät voivat myös ottaa yhteyttä meihin sähköpostitse osoitteessa gpcontdev@msi�com saadakseen lisätietoja MSI-tuotteiden oikeasta hävittämisestä, takaisinotosta, kierrätyksestä ja hajottamisesta�

Kemikaaliyhdisteiden tiedot

Kemikaaliyhdisteasetusten, kuten EU:n REACH-asetuksen (Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) nro 1907/2006), mukaisesti MSI kertoo tietoja tuotteissa olevista kemikaaliyhdisteistä osoitteessa: http://www�msi�com/html/popup/csr/evmtprtt_pcm�html

Paristotiedot

Euroopan unioni:

Paristoja, akkuja ja varaajia ei tule hävittää lajittelemattoman kotitalousjätteen mukana� Käytä julkista keräysjärjestelmää niiden palauttamiseen, kierrättämiseen tai hävittämiseen paikallisten säännösten mukaisesti�

Taiwan:

Parempaa ympäristön suojelemista varten käytetyt paristot tulisi kerätä erikseen kierrätykseen tai erityiseen hävitykseen� v

Kalifornia, USA:

Nappiparisto saattaa sisältää perkloraattia ja vaatii erityisen käsittelyn, kun se kierrätetään tai hävitetään Kaliforniassa�

Lisätietoja voit katsoa osoitteesta: http://www�dtsc�ca�gov/hazardouswaste/perchlorate/

Räjähdysvaara, jos akku vaihdetaan virheellisesti� Korvaa vain valmistajan suosittelemalla vastaavalla tai samalla tyypillä�

vi

Johdanto

Turvallisuusohjeet

Lue turvallisuusohjeet huolellisesti läpi�

Ota huomioon kaikki laitteessa ja käyttöohjeessa mainitut varoitukset�

Säilytä toimitukseen sisältyvä käyttöohje�

Älä altista laitetta kosteudelle tai korkeille lämpötiloille�

Aseta laite tasaiselle ja vakaalle pinnalle ennen asennusta�

Varmista, että virran jännite on turvarajojen sisäpuolella ja 100~240

V:n rajoissa, ennen kuin kytket laitteen virtapistokerasiaan� Älä ota pistokkeesta suojamaadoitusnastaa pois käytöstä� Laite tulee kytkeä maadoitettuun verkkopistokerasiaan�

Irrota virtajohto aina pistorasiasta, ennen kuin asennat mitään lisäkortteja tai -moduuleja laitteeseen�

Irrota virtajohto aina pistorasiasta, jos laitetta ei käytetä tiettynä aikana virrankulutuksen säästämiseksi�

Kotelon aukot ovat tuuletusilman kiertoa varten, ja ne estävät järjestelmää ylikuumenemasta� Älä peitä tuuletusaukkoja�

Älä jätä laitetta ilmastoimattomaan ympäristöön, jossa säilytyslämpötila on yli

60 O C (140 O F) tai alle 0 O C (32 O F), koska se saattaa vaurioittaa laitteistoa�

HUOMAUTUS: Maksimikäyttölämpötila on noin 40 ° C�

All-In-One PC

Älä milloinkaan kaada laitteelle nestettä� Seurauksena voi olla laitteen vaurioituminen tai sähköisku�

Aseta virtajohto siten, ettei se aiheuta kompastumisvaaraa� Älä aseta mitään virtajohdon päälle�

Kun TV-virittimeen asennetaan koaksaalijohto, on varmistettava, että metallisuoja on oikein liitetty rakennukseen suojamaadoitusjärjestelmään�

Kaapelijakelujärjestelmän tulee olla maadoitettu ANSI/NFPA 70:n, National

Electrical Code (NEC):n, erityisesti osan 820�93:n, koaksiaalikaapelin ulkoisen johtavan suojan maadoituksen mukaisesti�

Pidä vahvasti magneettiset tai sähköiset esineet pois laitteen läheisyydestä�

Anna seuraavassa kuvatuissa tilanteissa laite huoltohenkilöstön tarkastettavaksi:

Virtajohto tai pistoke on vahingoittunut�

Laitteen sisään on päässyt nestettä�

Laite on altistunut kosteudelle�

Laite ei toimi oikein tai et saa laitetta toimimaan käyttöohjeessa kuvatun mukaisesti�

Laite on pudonnut ja vahingoittunut�

Laitteessa on näkyviä murtumisen merkkejä�

1�

2�

Optiset muistilaitteet on luokiteltu LUOKAN 1 LASERTUOTTEIKSI� Muiden kuin tässä ohjekirjassa määritettyjen säätimien tai säätöjen käyttö tai menetelmien suorittaminen on kielletty�

Älä kosketa levyaseman sisällä olevaa linssiä� vii

viii

Johdanto

CE-vaatimustenmukaisuus

Micro-Star International CO�, LTD ilmoittaa täten, että tämä laita on olennaisten turvallisuusvaatimusten ja muiden asiaankuuluvien Euroopan unionin direktiivin ehtojen mukainen�

FCC-B; radiotaajuushäiriöitä koskeva lausunto

Tämä laite on testattu ja sen on havaittu täyttävän Class B -luokan digitaalisen laitteen rajat FCC:n määräysten osan 15 mukaisesti� Nämä raja-arvot on tarkoitettu turvaamaan riittävä häiriösuojaus asutussa ympäristössä� Tämä laite tuottaa, käyttää ja voi säteillä energiaa radiotaajuudella, ja jos sitä ei ole asennettu tai käytetä ohjeiden mukaan, se voi aiheuttaa vahingollista häirintää radioliikenteelle� Kuitenkaan mitään takuita ei ole sille, ettei laite aiheuttaisi häiriöitä radion tai television vastaanottamiseen�

Jos laite todistettavasti on häiriöiden aiheuttaja, opastetaan laitteen käyttäjää ryhtymään seuraaviin toimiin häiriöiden ehkäisemiseksi:

Aseta vastaanottava antenni eri paikkaan tai asentoon�

Lisää laitteen ja vastaanottimen välistä etäisyyttä�

Kytke laite eri virransyöttöön kuin vastaanottava laite on kytketty�

Pyydä apua jälleenmyyjältä tai asiantuntevalta radio- ja tv-asentajalta�

Huomautus 1

Laitteen muuttaminen ilman valmistajan hyväksyntää saattaa mitätöidä käyttäjän valtuudet käyttää tätä laitetta�

Huomautus 2

Suojattuja liitäntäjohtoja ja AC-virtajohtoa on käytettävä sallittujen häiriönpäästörajojen puitteissa�

VOIR LA NOTICE D’INSTALLATION AVANT DE RACCORDER AU RESEAU�

Tämä laite noudattaa FCC-säännösten osaa 15� Käytölle on kaksi seuraavaa ehtoa:

1�

2� tämä laite ei saa aiheuttaa haitallista häiriötä, ja tämän laitteen on hyväksyttävä kaikki vastaanotettu häiriö, mukaan luettuna häiriö, joka saattaa aiheuttaa epätoivottavaa toimintaa�

WEEE-lausunto

Euroopan unionin (EU) 13�8�2005 voimaan tulleen sähkö- ja elektroniikkalaiteromua koskevan direktiivin 2002/96/EY mukaisesti ”sähkö- ja elektroniikkalaitteita” ei saa enää hävittää talousjätteiden mukana� Direktiivin alaisen sähkö- tai elektroniikkalaitteen valmistajan on otettava laitteet takaisin niiden käyttöiän päättyessä�

Kappale 1

Yleiskatsaus

Tämä järjestelmä on yhtenäinen kokonaisuus, jonka tyylikäs ulkomuoto lasisine kehyksineen ilmentää modernin individualismin yksinkertaisuutta ja kodin mukavuutta� Kosketusnäyttö, moitteettomat audio/videoominaisuudet ja intuitiivinen käyttöliittymä yhdistävät teknologian elämään ja tekevät tietokoneista helpompia ja mukavampia käyttää — sopivia koko perheelle�

Yleiskatsaus

Pakkauksen Sisältö

All-In-One PC AC/DC-adapteri AC-virtajohto

1-2

Näytön pyyhe

Laiteohjain/

Apuohjelma -levy

Käyttöopas

ja Pikaopas

Näppäimistö (valinnainen) Hiiri (valinnainen) Kynä (valinnainen)

* Jos jotakin puuttuu tai on vahingoittunut, ota yhteyttä jälleenmyyjääsi�

* Kuvat ovat vain viitteellisiä ja pakkauksen sisältö voi poiketa ostamastasi mallista riippuen�

Järjestelmän Yleiskatsaus

Näkymä edestä

1 2 3

All-In-One PC

1

2

3

4

5

5 4 5

Mikrofoni

Sisäistä mikrofonia voidaan käyttää videokeskusteluun verkossa�

Web-kamera

Tällä sisäänrakennetulla web-kameralla, jossa on mikrofoni, otetaan valokuvia, tallennetaan videokuvaa, käydään videoneuvotteluja sekä käytetään muita interaktiivisia sovelluksia�

LED-merkkivalo

LED-merkkivalo ilmaisee tallennuksen olevan käynnissä� LED-merkkivalon tulee olla päällä, kun laite kaappaa videota ja pois päältä, kun laite ei sieppaa videota�

Näyttö

27 tuuman Full HD -näytön optimiresoluutio on 1920 X 1080 pikseliä ja kuvasuhde standardi 16:9-laajakuva�

Stereokaiuttimet

Sisäiset stereokaiuttimet tarjoavat loistavan äänenlaadun stereojärjestelmästä�

1-3

Yleiskatsaus

Taustanäkymä

1 1

TV

1-4

1 2 3

4

6

8

10

7

9

11

5

Tärkeää

Suosittelemme, että turvallisuussyistä liität ensin AC/DC-adapterin AIO PC:hesi ja sen jälkeen liitä AC-virtajohto pistorasiaan�

All-In-One PC

1

2

3

4

Tuuletin

Kotelon aukot ovat tuuletusilman kiertoa varten, ja ne estävät järjestelmää ylikuumenemasta� Älä peitä tuuletusaukkoja�

Kensington-lukon aukko

Tässä AIO PC -tietokoneessa on aukko Kensington-lukolle, jolla tietokone suojataan varkaudelta lukitsemalla se paikalleen avaimella tai mekaanisella PIN-laitteella kumipäällystetyn metallijohdon avulla� Johdon päässä on pieni lenkki, jolla koko johto voidaan kiertää esineen, esim� raskaan pöydän, tai muun samanlaisen laitteen ympäri ja näin lukita AIO PC paikalleen�

Jalusta

Aseta järjestelmä tasaiselle ja vakaalle pinnalle tätä jalustaa käyttäen�

TV-virittimen antenniliitin (valinnainen)

Tämä liitäntä on digitaalista TV-viritinantennia varten�

5 HDMI-In-portti (valinnainen) ®

(MSI Instant Display -teknologialla)

High-Definition Multimedia Interface (HDMI) on digitaalinen ääni/ video -liitäntä, joka pystyy lähettämään kompressoimattomia tietovirtoja� HDMI tukee kaikkia

TV-formaatteja mukaan lukien standardi, parannettu tai teräväpiirtovideo sekä monikanavaista digitaalista ääntä yhdessä kaapelissa�

MSI Instant Display -tekniikan avulla näyttö siirtyy automaattisesti valmiustilaan, kun kytket AIO PC:hen virran, ilman erillistä virtapainikkeen painallusta� Kun laite kytketään

HDMI-tuloporttiin, näyttö kytketään välittömästi päälle� Voit vaihtaa tilaa myös sivupaneelin näytön virta- / tilapainikkeella, jos olet jo kytkenyt AIO PC:n päälle� Tämä tekniikka auttaa järjestelmää säästämään enemmän energiaa�

HDMI-Out-lähtöportti (valinnainen)

®

High-Definition Multimedia Interface (HDMI) on digitaalinen ääni/ video -liitäntä, joka pystyy lähettämään kompressoimattomia tietovirtoja� HDMI tukee kaikkia

TV-formaatteja mukaan lukien standardi, parannettu tai teräväpiirtovideo sekä monikanavaista digitaalista ääntä yhdessä kaapelissa�

* Katso runkoon painetusta kuvakkeesta HDMI-tulo - ja -lähtöportin todellinen sijainti�

6

VGA-portti (valinninen)

DB 15-nastainen naarasliitäntä on tarkoitettu VGA-liitäntälaitteelle�

1-5

Yleiskatsaus

1-6

7

LAN -liitäntä

Tavallinen RJ-45-liitäntä, jolla voidaan luoda yhteys paikallisverkkoon (LAN)� Voit kytkeä siihen verkkokaapelin�

Keltainen Vihreä/ Oranssi

Merkkivalo Väri

Vasen Keltainen

Merkkivalon tila

Pois

Tila

LAN-linkkiä ei ole muodostettu�

Päällä (pysyvässä tilassa) LAN-linkki on muodostettu�

Päällä

(kirkkaampi ja vilkkuva)

Tietokone pitää yhteyttä lähiverkon toiseen tietokoneeseen�

Oikea Vihreä

Oranssi

Pois

Päällä

Päällä

10 Mbit/s -tiedonsiirtonopeus on valittu�

100 Mbit/s -tiedonsiirtonopeus on valittu�

1000 Mbit/s -tiedonsiirtonopeus on valittu�

8

9

USB 3�0 -portti (valinnainen)

USB 3�0 -portti on taaksepäin yhteensopiva USB 2�0 -laitteiden kanssa� Se tukee enintään 5 Gbittiä/s (SuperSpeed) datansiirtonopeutta�

USB 2�0-portti

USB (Universal Serial Bus) -porttiin voi liittää USB-laitteita, kuten näppäimistön, hiiren tai muita USB-yhteensopivia laitteita� Se tukee enintään 480 Mbittiä/s (Hi-Speed) datansiirtonopeutta�

10 Mikrofonijakki

Tämä liitin on mikrofoneille�

11 Linjalähtöliitäntä

This connector is provided for headphones or speakers�

Tärkeää

High-speed-laitteita suositellaan käytettäväksi USB 3�0 -porteissa kun taas low-speedlaitteet, kuten hiiri tai näppäimistö, kannattaa liittää takapaneelin USB 2�0 -porttiin�

All-In-One PC

Näkymä sivulta

1

5

3

7

9

13

11

4

2

6

8

12

10

14

16

15

17

1

2

3

4

5

6

Järjestelmän virran LED-merkkivalo

Virran LED palaa, kun järjestelmä on päällekytkettynä ja sammuu, kun järjestelmä sammutetaan� Virransäästöä koskien LED vilkkuu S3 (RAM lepotilassa) -tilassa ja sammuu S4 (levy lepotilassa) -tilassa�

Näytön virran LED-valo

Virran LED-valo palaa, kun näyttö on kytketty päälle ja sammuu, kun näyttö sammutetaan�

Kovalevyasema-LED

Tämä merkkivalo näyttää kovalevyaseman aktiivisuustason� Se vilkkuu, kun järjestelmä käyttää kovalevyaseman tietoja ja on sammuksissa, kun levytoimintaa ei havaita�

Järjestelmän virtapainike

Paina järjestelmän virtapainiketta järjestelmän kytkemiseksi päälle tai pois päältä�

Näytön Virta-/Tilapainike

Tämä painike toimii sekä monitorin virtapainikkeena että signaalitulokytkimenä tietokoneen ja HDMI:n välillä�

Valikko/Enter-painike

Paina tätä painiketta katsellaksesi kuvaruutunäytön (OSD)-valikkoa tai mennäksesi alavalikkoon�

1-7

Yleiskatsaus

1-8

7

8

9

10

11

Ylös-/Äänenvoimakkuus ylös -painike

Tämä painike osoittaa valikkotilassa kohdistimen liikkeen tai manuaalisen kuvaruutunäytön (OSD) nousevien arvojen valinnan� Muussa kuin valikkotilassa painike toimii Äänenvoimakkuus ylös

-painikkeena�

Alas-/Äänenvoimakkuus alas -painike

Tämä painike osoittaa valikkotilassa kohdistimen liikkeen tai manuaalisen kuvaruutunäytön (OSD) laskevien arvojen valinnan� Muussa kuin valikkotilassa painike toimii Äänenvoimakkuus alas -painikkeena�

USB 3�0 -portti

USB 3�0 -portti on taaksepäin yhteensopiva USB 2�0 -laitteiden kanssa� Se tukee enintään 5 Gbittiä/s (SuperSpeed) datansiirtonopeutta�

USB 3�0 -portti (MSI Super Charger -teknologian kanssa)

MSI Super Charger -teknologia ei pelkästään toimi normaalina USB 3�0 -porttina, vaan myös tarjoaa käyttäjille mahdollisuuden ladata USB-laitteita, vaikka järjestelmä olisi sammutettu� Käyttäjien ei enää tarvitse käynnistää järjestelmää vain ladatakseen USBlaitetta� Ja mikä parasta, se voi vähentää latausaikaa jopa 40%, mikä todella tehostaa toimintaasi�

B-CAS-kortinlukijan korttipaikka (valinnainen vain japanilaisella ISDB-T/S-versiolla)

Tämä korttipaikka on tarkoitettu B-CAS (Broadcast Satellite Conditional Acces System) -kortille�

12 Kortinlukija-asema

Sisäänrakennettu kortinlukija tukee erityyppisiä muistikortteja�

13

14

15

16

Virtaliitäntä

Mukana tullut adapteria muuttaa vaihtovirran tasavirraksi tätä liitäntää varten� Tämän liitännän kautta tuleva virta antaa virtaa tietokoneelle� Voit välttää tietokoneen vahingoittumisen käyttämällä aina mukana tulevaa virta-adapteria�

Optinen levyasema

Laitteessa on sisäinen DVD Super-Multi -asema kotiviihdettä varten (Blu-ray on valinnainen)�

Avauskolo

Työnnä avauskoloon ohut, suora esine (kuten paperiliitin), jos avauspainike ei toimi ja sinun tarvitsee avata optinen levyasema manuaalisesti�

Eject-painike (ulostyöntöpainike)

Avaa optinen levyasema painamalla avauspainiketta�

All-In-One PC

Komponenttien Vaihto ja Päivitys

Huomaa, että tietyt esiasetetut komponentit tuotteessa eivät ehkä ole päivitettävissä tai vaihdettavissa käyttäjän pyynnöstä käyttäjän ostamasta mallista riippuen�

TV

�lä y�itä päivittää tai vaihtaa mitään tuotteen osaa, jos et ole valtuutettu jälleenmyyjä tai huoltotyöntekijä, koska se voi mitätöidä takuun.� On e�ittäin suositeltavaa ottaa yhteyttä valtuutettuun jälleenmyyjään tai huoltokeskukseen päivitys- tai vaihtopalvelua va�ten.�

1-9

Kappale 2

Näin pääset alkuun

Tästä kappaleesta löydät tiedot kovalevyn asetustoimenpiteistä� Kun liität oheislaitteita, ole varovainen laitteiden kanssa ja käytä maadoitettua rannehihnaa staattisen sähkön välttämiseksi�

Näin pääset alkuun

2-2

Turvallisuus- ja käyttömukavuusohjeita

Kannettavalla AIO-tietokoneella voit työskennellä missä vain� Hyvän työtilan valinta on kuitenkin tärkeää, jos työskentelet pidempiä aikoja tietokoneen kanssa�

1�

2�

3�

4�

5�

6�

7�

8�

Työtilan valaistuksen on oltava riittävä�

Valitse sopiva pöytä ja tuoli� Säädä niiden korkeus itsellesi sopiviksi�

Istuessasi tuolissa, istu suorana ja säilytä ryhtisi hyvänä� Säädä tuolin selkämystä

(jos mahdollista), jotta tuoli tukee selkääsi mukavasti�

Aseta jalat luonnolliseen asentoon jalkapohjat lattiaa vasten siten, että polvien ja kyynärpäiden asento pysyy mukavana (noin 90 asteen kulmassa) työskentelyn aikana�

Aseta kädet pöydälle tukemaan ranteita�

Säädä AIO PC:n kulma/asento sopivaksi�

Älä käytä tietokonetta tilassa, jossa työskentelyasento on epämukava (esim� sängyssä)�

AIO PC on sähkölaite� Käsittele sitä huolellisesti tapaturmien välttämiseksi�

1

3

4 90-120

15-20

38-76 cm

5

4

2

6

2

4

All-In-One PC

Laitteiston asennus

Järjestelmän paikalleenasettaminen

1�

2�

Aseta järjestelmä tasaiselle ja vakaalle alustalle, kuten pöydälle tai työpöydälle�

Vedä jalustaa auki, kunnes se napsahtaa paikalleen (=13 astetta)� Voit myös halutessasi kallistaa monitorin 13–45 asteen kulmaan� Oikea asettelu vähentää silmien ja lihasten rasitusta�

0° 13°

0° 45°

TYÖNNÄ

2-3

VEDÄ

KIINNI

AUKI

Näin pääset alkuun

Vaihtovirtaliitännän kytkeminen

1� Kokoa AC/DC-adapteri ja AC-virtajohto�

2� Liitä verkkolaitteen tasavirtaliitin AIO PC -tietokoneeseen

3� Liitä vaihtovirtajohdon urosliitin sähköpistorasiaan�

2

1 3

2-4 Tärkeää

Suosittelemme, että turvallisuussyistä liität ensin AC/DC-adapterin AIO PC:hesi ja sen jälkeen liitä AC-virtajohto pistorasiaan�

Virran kytkeminen päälle

Käynnistä järjestelmä painamalla virtapainiketta�

Kappale 3

Järjestelmän toiminnot

Tässä kappaleessa tarjotaan oleelliset tiedot järjestelmän toiminnoista�

Tärkeää

Kaikki tiedot ovat muutoksenalaisia ilman ennakkoilmoitusta�

Järjestelmän toiminnot

Kuvaruutunäyttö (OSD) (valinnainen)

Kuvaruutuvalikko (OSD) mahdollistaa näytön katsomisasetusten hienosäädön, kuten kirkkauden, kontrastin, sijoittamisen, kielen jne�

Tila / Monitorin virta

Ylös / Äänenvoimakkuus ylös

Järjestelmän virta

Valikko / Enter

Alas / Äänenvoimakkuus alas

3-2

1� Paina OSD-päävalikon esiintuomiseksi Menu (Valikko) -painiketta� Käytä Up and

Down (Ylös- ja Alas)-nuolinäppäintä haluamasi toimintovalikon valitsemiseksi ja tuo valikko näkyviin painamalla Menu (Valikko) -painiketta� Käytä Up and Down (Ylös- ja

Alas)-painiketta arvojen valitsemiseksi tai hienosäätämiseksi omien mieltymyksiesi mukaan� Kun asetukset on tehty, poistu painamalla Mode (Tila) -painiketta�

Kontrastin ja kirkkauden säätäminen Värin säätäminen

Vaiheen/tarkennuksen ja kellon/ etäisyyden säätö

All-In-One PC

Näytön sijainnin säätö

Signaalilähteen säätäminen Kuvaruutuvalikon sijainnin ja aikakatkaisun säätö

3-3

Kielen määrittäminen Maisematila

Järjestelmän toiminnot

Järjestelmän uudelleenasetus Laajakuvatilan säätäminen

2� Paina Up & Down (Ylös- ja Alas)-painiketta järjestelmän äänenvoimakkuuden säätämiseksi�

3-4

3� Näytä signaalilähde painamalla Mode (Tila) -painiketta� Paina painiketta uudelleen valitaksesi PC:/HDMI:n/Näytön Off (Pois päältä) -tilan

Tärkeää

Aina kun tapahtuu mikä tahansa virhe ja aiheuttaa epänormaalin näytön tai

äänenvoimakkuuden virhetoiminnan, anna OSD-valikko ja resetoi näyttösi palauttaaksesi kaikki asetukset valmistajan oletukseen optimaalista suorituskykyä varten�

All-In-One PC

Kuvaruutunäyttö (OSD) (valinnainen)

Kuvaruutuvalikko (OSD) mahdollistaa näytön katsomisasetusten hienosäädön, kuten kirkkauden, kontrastin, sijoittamisen, kielen jne�

Tila / Monitorin virta

Ylös / Äänenvoimakkuus ylös

Järjestelmän virta

Valikko / Enter

Alas / Äänenvoimakkuus alas

1� Paina OSD-päävalikon esiintuomiseksi Menu (Valikko) -painiketta� Käytä Up and

Down (Ylös- ja Alas)-nuolinäppäintä haluamasi toimintovalikon valitsemiseksi ja tuo valikko näkyviin painamalla Menu (Valikko) -painiketta� Käytä Up and Down (Ylös- ja

Alas)-painiketta arvojen valitsemiseksi tai hienosäätämiseksi omien mieltymyksiesi mukaan�

Kirkkaus (toiminto käytettävissä

Monitori-tilassa): Näytön yleisen kirkkauden säätämiseen�

Kontrasti: Vaaleiden ja tummien alueiden välisen eron säätöön�

3-5

Järjestelmän toiminnot

Tiedot: Näyttää kuvatarkkuuden, virkistystaajuuden ja tuotetiedot�

Valikkokieli (toiminto käytettävissä

Monitori-tilassa): Valikkokielen muuttamiseen�

3-6

Tehtaan oletusasetus: Monitorin alkuperäisiin asetuksiin palauttamiseen�

Skaalaus: Laajentaa kuvan koko näyttö

-kokoon�

Kun asetukset on tehty, poistu painamalla Mode (Tila) -painiketta�

All-In-One PC

2� Paina Up & Down (Ylös- ja Alas)-painiketta järjestelmän äänenvoimakkuuden säätämiseksi�

3� Näytä signaalilähde painamalla Mode (Tila) -painiketta� Paina painiketta uudelleen valitaksesi PC:/HDMI:n/Näytön Off (Pois päältä) -tilan

Tärkeää

Aina kun tapahtuu mikä tahansa virhe ja aiheuttaa epänormaalin näytön tai

äänenvoimakkuuden virhetoiminnan, anna OSD-valikko ja resetoi näyttösi palauttaaksesi kaikki asetukset valmistajan oletukseen optimaalista suorituskykyä varten�

3-7

Järjestelmän toiminnot

Virranhallinta

Henkilökohtaisten tietokoneiden ja näyttöjen virranhallinnalla voidaan säästää huomattavia määriä sähköä ja myös tuottaa ympäristöhyötyjä�

Jotta säästät energiaa, sammuta näyttö tai aseta tietokone lepotilaan, kun et käytä sitä hetkeen�

Virranhallinta Windows 7

■ Windows-käyttöjärjestelmän virtavaihtoehtojen [Power Options] (Virtavaihtoehdot) avulla valvot näytön, kiintolevy ja akun virranhallintaominaisuuksia� Mene kohtaan

[Start] (Käynistä) > [Control Panel] (Ohjauspaneeli) > [System and Security]

(Järjestelmä ja turvallisuus)�

3-8

Napsauta sen jälkeen [Power Options] (Virtavaihtoehdot) -linkkiä:

Valitse sen jälkeen virtasuunnitelma, joka vastaa tarpeitasi� Voit myös hienosäätää asetuksia napsauttamalla [Change plan settings] (Muuta suunnitelman asetuksia)�

Shut Down Computer (Sammuta tietokone) -valikossa on asetukset koskien torkkutilaa Sleep (Lepotilan) (S3/S4) ja sulkemista Shut Down (Sammuta) (S5) järjestelmän virran hallitsemiseksi nopeasti ja helposti�

Virranhallinta Windows 8.x:ssä

■ Windows-käyttöjärjestelmän virtavaihtoehtojen [Power Options] (Virtavaihtoehdot) avulla valvot näytön, kiintolevy ja akun virranhallintaominaisuuksia� Mene kohtaan [Start] (Käynistä)

> [Control Panel] (Ohjauspaneeli) > [System and Security] (Järjestelmä ja turvallisuus)�

Napsauta sen jälkeen [Power Options] (Virtavaihtoehdot) -linkkiä:

Valitse sen jälkeen virtasuunnitelma, joka vastaa tarpeitasi� Voit myös hienosäätää asetuksia napsauttamalla [Change plan settings] (Muuta suunnitelman asetuksia)�

All-In-One PC

■ Shut Down Computer (Sammuta tietokone) -valikossa on asetukset koskien torkkutilaa Sleep (Lepotilan) (S3/S4) ja sulkemista Shut Down (Sammuta) (S5) järjestelmän virran hallitsemiseksi nopeasti ja helposti�

Virranhallinta ENERGY STAR -näyttöjen avulla

(valinnainen)

Virranhallintatoiminta sallii tietokoneen aloittavan vähävirtaisen tilan tai Sleep, kun laitetta ei ole käytetty tiettyyn aikaan� Kun laitetta käytetään ENERGY STAR -yhteensopivan näytön kanssa, tämä toiminto tukee vastaavia virranhallintatoimia näytön kanssa�

Jotta hyötyisit tästä virransäästöstä, virranhallintatoiminto on asetettu käyttäytymään seuraavalla tavalla, kun järjestelmä käyttää verkkovirtaa�

Näytön sammutus 15 minuutin kuluttua

Lepotilan aloittaminen 30 minuutin kuluttua

Järjestelmän herättäminen

Tietokone voi herätä virransäästötilasta painamalla mitä tahansa seuraavista vaihtoehdoista:

■ virtapainike, verkko (Wake on LAN), hiiri, näppäimistö�

3-9

Virransäästöohjeet:

Sammuta näyttö painamalla LCD-virtapainiketta, kun et hetkeen ole käyttänyt tietokonetta�

Aseta Power Options (Virranhallinta-asetukset) Windows-käyttöjärjestelmässä tietokoneen virranhallinnan optimoimiseksi�

Asenna virransäästöohjelmisto tietokoneen energiankulutuksen hallitsemiseksi�

Irrota AC-virtajohto aina pistorasiasta, jos laitetta ei käytetä tiettynä aikana virrankulutuksen säästämiseksi�

Järjestelmän toiminnot

Verkkoyhteys (Windows 7)

Langallinen LAN

1� Mene toimintoihin [Start] (Käynnistä) > [Control Panel] (Ohjauspaneeli)�

2� Valitse [Connect to the Internet] (Yhdistä internetiin) kohdasta [Network and Internet]

(Verkko ja internet)�

3-10

3� Valitse yhdistämiseen [Broadband (PPPoE)] (Laajakaista (PPPoE)) käyttäessäsi

DSL:ää tai kaapeliliitäntää, johon tarvitaan käyttäjänimi ja salasana�

4� Kirjoita Internet-palveluntarjoajan (ISP) tiedot ja luo lähiverkkoyhteys valitsemalla

[Connect] (Yhdistä)�

All-In-One PC

Langaton LAN

1� Mene toimintoihin [Start] (Käynnistä) > [Control Panel] (Ohjauspaneeli)�

2� Valitse [Connect to the Internet] (Yhdistä internetiin) kohdasta [Network and Internet]

(Verkko ja internet)�

3� Valitse yhdistämiseen [Wireless] (Langaton) käyttäessäsi langatonta reititintä tai langatonta verkkoa�

3-11

4� Esiin ponnahtaa käytettävissä olevien WLAN-yhteyksien luettelo� Valitse yhteys luettelosta tai napsauta [Open Network and Sharing Center] (Avaa verkko ja jakamiskeskus) uuden yhteyden luomiseksi�

Järjestelmän toiminnot

5� Luo uusi WLAN-yhteys valitsemalla [Set up a new connection or network] (Aseta uusi yhteys tai verkko) kohdasta [Network and Sharing Center] (Verkko ja jakamiskeskus)�

3-12

6� Valitse seuraavaksi [Manually connect to a wireless network] (Yhdistä manuaalisesti langattomaan verkkoon) ja jatka napsauttamalla [Next] (Seuraava)�

7� Anna lisättävät langatonta verkkoa koskevat tiedot ja jatka napsauttamalla [Next]

(Seuraava)�

8� Uudet WLAN-yhteydet on luotu� Poistu napsauttamalla [Close] (Sulje) tai muuta WLANasetuksia valitsemalla [Change connection settings] (Muuta yhteysasetuksia)�

All-In-One PC

Verkkoyhteys (Windows 8.x)

Langallinen LAN

1� Mene toimintoihin [Start] (Käynnistä) > [Control Panel] (Ohjauspaneeli)�

2� Valitse [View network status and tasks] (Näytä verkon tila ja tehtävät) [Network and

Internet] (Verkko ja Internet) -kohdassa�

3� Muodosta uusi yhteys valitsemalla [Network and Sharing Center] (Verkko- ja jakamiskeskus)�

4� Valitse [Set up a new connection or network] (Määritä uusi yhteys tai verkko)�

3-13

Järjestelmän toiminnot

5� Valitse [Connect to the Internet] (Muodosta Internet-yhteys)�

6� Valitse yhdistämiseen [Broadband (PPPoE)] (Laajakaista (PPPoE)) käyttäessäsi

DSL:ää tai kaapeliliitäntää, johon tarvitaan käyttäjänimi ja salasana�

3-14

7� Kirjoita Internet-palveluntarjoajan (ISP) tiedot ja luo lähiverkkoyhteys valitsemalla

[Connect] (Yhdistä)�

All-In-One PC

Langaton LAN

1� Valitse työpöydällä [Settings] (Asetukset) langattoman verkon kuvake�

, paikallista käytettävissä olevan

2� Esiin ponnahtaa käytettävissä olevien WLAN-yhteyksien luettelo� Valitse luettelosta yhteys�

3� Muodostaaksesi uuden yhteyden, valitse [Network and Sharing Center] (Verkko- ja jakamiskeskus) [Control Panel] (Ohjauspaneeli) -valinnan [Network and Internet]

(Verkko ja internet) -kohdassa�

4� Valitse [Set up a new connection or network] (Määritä uusi yhteys tai verkko)�

5� Valitse seuraavaksi [Manually connect to a wireless network] (Yhdistä manuaalisesti langattomaan verkkoon) ja jatka napsauttamalla [Next] (Seuraava)�

6� Anna lisättävät langatonta verkkoa koskevat tiedot ja jatka napsauttamalla [Next]

(Seuraava)�

3-15

7� Uudet WLAN-yhteydet on luotu� Poistu napsauttamalla [Close] (Sulje) tai muuta WLANasetuksia valitsemalla [Change connection settings] (Muuta yhteysasetuksia)�

Järjestelmän toiminnot

3-16

Järjestelmän palauttaminen (Windows 7)

Tärkeää

Recovery Tool (Palautustyökalu) on käytettävissä oletuksena vain yhdessä Windowskäyttöjärjestelmän ja MSI-apuohjelmien kanssa�

Recovery Tool (Palautustyökalu) käyttötarkoituksiin voivat lukeutua:

Palauttaa järjestelmän takaisin valmistajan alkuperäisten oletusasetusten tilaan�

Kun on tullut käyttöjärjestelmään käytettäessä virheitä�

Kun käyttöjärjestelmässä on virus eikä se toimi normaalisti�

Kun haluat asentaa käyttöjärjestelmän muulla ohjelmistoon sisältyvällä kielellä�

Ennen kuin käytät Recovery Tool (Palautustyökalu) varmuuskopioi järjestelmän levyasemaan tallennetut tärkeät tiedot toisille tallennuslaitteille�

Jos seuravaalla toimenpiteellä et saa palautettua järjestelmää, ota yhteyttä valtuutettuun jälleenmyyjään tai asiakaspalvelupisteeseen lisäohjeiden saamiseksi�

Järjestelmän palauttaminen F3-pikanäppäimellä

Jos järjestelmään tulee If the system encounters palautumattomia ongelmia, suositellaan aina, että yrität ensiksi F3-pikanäppäimellä kovalevyaseman osittaista järjestelmän palautusta�

Jatka noudattamalla seuraavia ohjeita:

1� Käynnistä järjestelmä uudelleen�

2� Paina F3-pikanäppäintä, kun tulee seuraava kuva�

All-In-One PC

3� Käynnistä palautustyökalu Tässä työkalussa on kolme ominaisuutta: Järjestelmän varmuuskopiointi, järjestelmän palautus ja palautus tehtaan oletusasetuksiin�

Järjestelmän varmuuskopiointi

On erittäin suositeltavaa luoda järjestelmän varmuuskopio äkillisen levyvian tai muiden vahinkojen varalta�

Jatka noudattamalla seuraavia ohjeita:

1� Käynnistä varmuuskopiointi valitsemalla [Backup System] (Varmuuskopioi järjestelmä)� Valitse vaihtoehtoisesti [X] tai paina näppäimistön [Esc]-näppäintä lopettaaksesi varmuuskopioinnin�

3-17

Järjestelmän toiminnot

2� Valitse [BACKUP] (Varmuuskopioi) käynnistääksesi järjestelmän varmuuskopioinnin heti�

Ensimmäinen varmuuskopiointi

Ensimmäinen varmuuskopiointi voi kestää jonkin aikaa� Anna toiminnon käydä loppuun keskeytyksettä�

3-18

Peräkkäiset varmuuskopioinnit

Peräkkäiset varmuuskopioinnit korvaavat aiemmat varmuuskopiotiedostot�

All-In-One PC

3� Järjestelmän varmuuskopiointi on käynnissä� Huomioi, että se voi kestää jonkin aikaa�

Älä katkaise virtaa, se voi vahingoittaa järjestelmää ennustamattomalla tavalla�

4� Valitse vaihtoehtoisesti [CANCEL] (Peruuta) pysäyttääksesi järjestelmän varmuuskopioimisen heti� Älä sammuta virtaa järjestelmän varmuuskopion peruuttamisen ollessa kesken�

3-19

Järjestelmän toiminnot

5� Seuraava ilmoitus ilmoittaa järjestelmän varmuuskopioinnin onnistumisesta� Lopeta painamalla [OK]�

3-20

Järjestelmän palautus

Tämä työkalu auttaa palauttamaan järjestelmän aikaisempaan tilaansa varmuuskopiotiedostoilla, jotka käyttäjä on luonut ja tallentanut etukäteen kiintolevylle� Jos varmuuskopiotiedostoja ei ole käytettävissä, järjestelmä palautetaan oletusasetukseen�

Jatka noudattamalla seuraavia ohjeita:

1� Käynnistä palautus valitsemalla [Restore System] (Palauta järjestelmä)� Valitse vaihtoehtoisesti [X] tai paina näppäimistön [Esc]-näppäintä lopettaaksesi varmuuskopioinnin�

All-In-One PC

2� Valitse [OK] tai [NEXT] (Seuraava), jolloin järjestelmä palautetetaan aiempaan varmuuskopioon tai oletusasetukseen� Valitse vaihtoehtoisesti [CANCEL] (Peruuta) pysäyttääksesi järjestelmän palauttamisen heti�

 Varmuuskopiotiedostoilla: järjestelmän palauttaminen aiempaan varmuuskopioon

Ilman varmuuskopiotiedostoja: järjestelmän palauttaminen oletusasetukseen

3-21

Järjestelmän toiminnot

3� Järjestelmän palautus on käynnissä� Huomioi, että se voi kestää jonkin aikaa� Älä katkaise virtaa, se voi vahingoittaa järjestelmää ennustamattomalla tavalla�

3-22

4� Seuraava ilmoitus ilmoittaa järjestelmän palauttamisen onnistumisesta�

Lopeta painamalla [OK]� Käynnistä järjestelmä uudelleen ja siirry Windowskäyttöjärjestelmään kuten tavallisesti� Jos palautus epäonnistuu tai keskeytyy, aloita koko toimenpide uudelleen alusta�

All-In-One PC

Järjestelmän palauttaminen

Tällä työkalulla voi palauttaa järjestelmän takaisin tehtaan oletusasetuksiin� Kaikki kiintolevyllä olevat tiedot pyyhitään, kun kaikki asetukset palautetaan tehtaan oletuksiin�

Jatka noudattamalla seuraavia ohjeita:

1� Käynnistä palautus valitsemalla [Recover to factory default] (Palauta tehtaan oletusasetukseen)� Valitse vaihtoehtoisesti [X] tai paina näppäimistön [Esc]näppäintä lopettaaksesi varmuuskopioinnin�

2� Järjestelmä palautetaan tehtaan oletusasetuksiin� Kaikki tiedot menetetään� Varmista, että kaikki tärkeät tiedot on varmuuskopioitu� Jatka valitsemalla [NEXT] (Seuraava)�

Voit vaihtoehtoisesti pysäyttää palautuksen valitsemalla [CANCEL] (Peruuta)�

3-23

Järjestelmän toiminnot

3� Valitse [OK], järjestelmä palautetaan oletusasetukseen�

3-24

4� Järjestelmän palautus on käynnissä� Huomioi, että se voi kestää jonkin aikaa� Älä katkaise virtaa, se voi vahingoittaa järjestelmää ennustamattomalla tavalla�

All-In-One PC

5� Seuraava ilmoitus ilmoittaa järjestelmän palautuksen onnistumisesta�

Lopeta painamalla [OK]� Käynnistä järjestelmä uudelleen ja siirry Windowskäyttöjärjestelmään kuten tavallisesti� Jos palautus epäonnistuu tai keskeytyy, aloita koko toimenpide uudelleen alusta�

3-25

Järjestelmän toiminnot

3-26

Järjestelmän palauttaminen (Windows 8.x)

Tärkeää

Järjestelmän palautustoiminto on saatavissa oletuksena vain yhdessä Windows OS ja

MSI-apuhjelmien kanssa�

Järjestelmän palautustoiminnon käyttötarkoituksiin voivat lukeutua:

Palauttaa järjestelmän takaisin valmistajan alkuperäisten oletusasetusten tilaan�

Kun on tullut käyttöjärjestelmään käytettäessä virheitä�

Kun käyttöjärjestelmässä on virus eikä se toimi normaalisti�

Kun haluat asentaa käyttöjärjestelmän muulla ohjelmistoon sisältyvällä kielellä�

Ennen kuin käytät System Recovery Function (Järjestelmän palautustoiminnon) varmuuskopioi järjestelmän levyasemaan tallennetut tärkeät tiedot toisille muistilaitteille�

Jos seuravaalla toimenpiteellä et saa palautettua järjestelmää, ota yhteyttä valtuutettuun jälleenmyyjään tai asiakaspalvelupisteeseen lisäohjeiden saamiseksi�

Järjestelmän palautuslevyn luominen

Ensi kertaa käyttäessäsi suosittelemme, että luot järjestelmän palautuslevyn varmuuskopioksi äkillisen levyvian tai muiden vahinkojen varalta�

Kaksoisnapsauta työpöydän "BurnRecovery" -kuvaketta Recovery Disc Creation

Tool (Palautuslevyn Luonnin Työkalun) käynnistämiseksi� Noudata ruudussa olevia ohjeita kaikkien palautuslevyjen luomiseksi�

All-In-One PC

Palauta järjestelmä palautuslevyillä

Tämä osassa annetaan tiedot järjestelmän palauttamisesta etukäteen luodulta palautuslevyltä�

Jatka noudattamalla seuraavia ohjeita:

1� Aseta palautuslevy optiseen levyasemaan�

2� Napsauta työpöydällä [Settings] (Asetukset) ja valitse sitten [Change PC settings] (Muuta PC-asetuksia) > [Update and recovery] (Päivitys ja palautus)�

3� Napsauta [Recovery] (Palautus) > [Advanced startup] (Edistynyt käynnistys) ja valitse

[Restart now] (Käynnistä uudelleen nyt) käynnistääksesi järjestelmän�

3-27

Järjestelmän toiminnot

4� Käynnistyksen jälkeen seuraava näyttö tulee näkyviin, valitse [Continue] (Jatka)�

5� Paina mitä tahansa näppäintä valinnan vahvistamiseksi uudelleen, kun seuraava viesti ilmestyy�

3-28

6� Windows-käyttöjärjestelmä käynnistyy lataamaan tiedostoja�

7� Järjestelmän palautusvalikko ponnahtaa esiin� [Hard Disk Recovery] (Kovalevyn palautus) formatoi koko HDD:n� Kaikki HDD:llä olevat tiedot pyyhitään samalla kun kaikki asetukset palautetaan valmistajan oletukseen� Valitse [Hard Disk Recovery]

(Kovalevyn palautus) vain, kun HDD on saastunut tuhoisilla viruksilla, eikä ratkaisua voida löytää paitsi HDD:n esteetön puhdistus�

All-In-One PC

[System Partition Recovery] (Järjestelmän osioinnin palautus) formatoi vain C-aseman�

Vain C-asema palautetaan valmistajan oletukseen� Muihin asemiin ei vaikuteta� On erittäin suositeltavaa, että käyttäjät valitsevat [System Partition Recovery] (Järjestelmän osioinnin palautus) järjestelmän palauttamiseksi�

8� Järjestelmän palautus formatoi HDD-osioinnin� Varmista, että tärkeät tiedot on varmistettu� Jatka napsauttamalla [YES] (KYLLÄ); pysäytä järjestelmän palautus napsauttamalla [NO] (EI)�

Vahvistaaksesi taas uudelleen napsauta [YES] (KYLLÄ); pysäytä järjestelmän palautus napsauttamalla [NO] (EI)�

3-29

9� ÄLÄ sammuta järjestelmän virtaa samalla kun suoritat järjestelmän palautustoimintoa, tai se voi aiheuttaa tuntemattoman vaurion järjestelmään�

3-30

Järjestelmän toiminnot

10� Seuraava ilmoitus ilmoittaa järjestelmän palautuksen onnistumisesta� Paina [OK] käynnistääksesi järjestelmän uudelleen ja mene Windows-käyttöjärjestelmään kuten tavallisesti�

11� Jos palautusprosessi on keskeytetty tai epäonnistunut, toista palautusmenettelyt alusta alkaen�

All-In-One PC

Palauttaminen käyttöjärjestelmästä

Refresh PC (Virkistä PC)

Refresh PC (Virkistä PC) -apuohjelma tarkistaa toimivatko järjestelmätiedostot,

Windowsin rekisteri ja muut tärkeät järjestelmäkomponentit oikein� Jo Windowstiedostoissa havaitaan ongelmia, apuohjelma yrittää korjata PC-tietokoneen� Jos

PC-tietokoneesi ei toimi kunnolla, voit virkistää sen menettämättä henkilökohtaisia tiedostojasi�

1� Napsauta työpöydällä [Settings] (Asetukset) ja valitse sitten [Change PC settings] (Muuta PC-asetuksia) > [Update and recovery] (Päivitys ja palautus)�

2� Napsauta [Recovery] (Palautus) > [Refresh your PC without affecting your files]

(Virkistä PC vaikuttamatta tiedostoihin) ja valitse [Get started] (Aloita)�

3-31

3� Näkyviin tulevat muutokset, jotka tehdään prosessin aikana� Jatka napsauttamalla

[Next] (Seuraava)�

Järjestelmän toiminnot

4� Viesti ilmoittaa, että PC-tietokoneesi on valmis virkistettäväksi� Käynnistä virkistys napsauttamalla [Refresh] (Virkistä)� Tämä saattaa kestää jonkin aikaa�

3-32

5� Kun virkistysprosessi on lopussa, näkyviin tulee uudelleen Windowsin aloitusnäyttö, jossa näkyvät kaikki Windowsin oletusapuohjelmat ja -pienohjelmat�

All-In-One PC

Reset PC

Reset-apuohjelma palauttaa järjestelmän takaisin alkuperäisiin tehdasasetuksiin�

1� Napsauta työpöydällä [Settings] (Asetukset) ja valitse sitten [Change PC settings] (Muuta PC-asetuksia) > [Update and recovery] (Päivitys ja palautus)�

2� Napsauta [Recovery] (Palautus) > [Remove everything and reinstall Windows]

(Poista kaikki ja asenna Windows uudelleen) ja valitse [Get started] (Aloita)�

3� Näkyviin tulevat muutokset, jotka tehdään prosessin aikana� Jatka napsauttamalla

[Next] (Seuraava)�

3-33

Järjestelmän toiminnot

4� Jos käytössäsi on kiintolevy, jossa on useita osioita, sinua pyydetään valitsemaan, minkä aseman haluat tyhjentää�

3-34

5� Valitse nyt tarpeittesi mukaan joko tiedostojen siirtäminen tai asemien tyhjentäminen kokonaan�

6� PC-tietokone on nyt valmis palautettavaksi� Napsauta [Reset] (Palauta) ja toimi näytön ohjeiden mukaisesti PC-tietokoneen uudelleenkäynnistämiseksi�

Liite A

Vianetsintä

Vianetsintä

A-2

Järjestelmä ei käynnisty.

1. Tarkista, onko järjestelmä liitetty pistorasiaan ja kytketty päälle.

2. Tarkista, onko virtajohto ja kaikki kaapelit liitetty lujasti.

Kun käynnistän tietokoneen, viesti "Operating System not found"

(Käyttöjärjestelmää ei löydy) tulee näkyviin tai Windows ei käynnisty.

1. Varmista, ettei optisessa levyasemassa ole CD/DVD-levyä, jolla ei ole käynnistysohjelmaa. Jos on, poista CD/DVD-levy ja käynnistä tietokone uudelleen.

2. Tarkista BIOS-asetuksista Käynnistyslaitteen ensisijaisuusasetukset.

Järjestelmää ei voi sammuttaa.

Tietokone on paras sammuttaa käyttämällä käyttöjärjestelmän Sammutakuvakkeella. Muiden tapojen käyttö, mukaan lukien alla luetellut, voivat johtaa tietojen vioittumiseen. Jos sammutus ei toimi, valitse jokin seuraavista toimenpiteistä:

1. Paina näppäinyhdistelmä Ctrl+Alt+Del ja valitse Shut Down (Sammuta).

2. Pidä virtapainiketta painettuna, kunnes järjestelmä sammuu.

3. Irrota virtakaapeli järjestelmästä.

Mikrofoni ei toimi.

1. Siirry kohtaan Start (Käynnistä) > Control Panel (Ohjauspaneeli) > Sounds and Audio Devices (Äänen ja audiolaitteet) > Audio (Ääni) ja tarkista onko sisäänrakennettu mikrofoni mykistetty.

2. Jos käytät ulkoista mikrofonia, tarkista onko mikrofoni liitetty mikrofoniliitäntään.

Internet-yhteydessä on ongelmia.

1. Jos ilmenee ongelmia yhdistettäessä internet-palveluntarjoajaan (ISP), tarkista onko ISP:llä teknisiä ongelmia.

2. Tarkista Verkko-asetukset ja yhteys ja varmista, että järjestelmän internet-käyttö on määritetty oikein.

3. Langattoman LAN-datan siirtonopeuteen vaikuttaa etäisyys ja esteet laitteiden ja tukiasemien välillä. Maksimoidaksesi tiedonsiirtonopeuden, valitse järjestelmääsi lähinnä oleva tukiasema.

All-In-One PC

Järjestelmän kaiutin ei toimi.

1. Tarkista audiomikserin master-äänenvoimakkuusasetus.

2. Jos käytät sovellusta, jolla on oma äänenvoimakkuuden säätönsä, varmista, ettei ääntä ole mykistetty.

3. Jos olet liittänyt audiokaapelin kuulokeliitäntään, irrota se.

4. Jos järjestelmässä on OSD-järjestelmä, säädä OSD:n äänenvoimakkuutta.

En voi toistaa CD/DVD-levyä järjestelmän DVD-ROM-asemalla

1. Varmista, että CD/ DVD-levyn nimiöpuoli on ylöspäin.

2. Jos CD/DVD-levy vaatii ohjelmiston, varmista, että ohjelmisto on asennettu ohjelman ohjeiden mukaisesti.

3. Jos näkyviin tulee aluekoodivaroitus, kun toistat DVD-levyä, ongelma voi olla, että DVD-levy ei ole yhteensopiva järjestelmäsi DVD-ROM-aseman kanssa.

Aluekoodi on merkitty levyn pakkaukseen.

4. Jos video näkyy, mutta ääntä ei kuulu, tarkasta mediasoitin. Varmista myös, että kaiuttimia eikä audiomikserin äänenvoimakkuusasetusta ole mykistetty.

5. Tarkista onko ajurit asennettu oikein. Napsauta Start (Käynnistä) > Control Panel

(Ohjauspaneeli) > System (Järjestelmä) > Device Manager (Laitehallinta).

6. Likainen tai naarmuuntunut levy voi saada tietokoneen jumiin sen yrittäessä lukea levyä. Jos on tarpeen, käynnistä tietokone uudelleen, vaihda levytä ja tarkista onko levy likainen tai naarmuuntunut.

7. Käytä DVD-videon toistamiseen DVD-soitinohjelmistoa, kuten PowerDVD tai

WinDVD.

DVD-ROM-aseman levykelkka ei avaudu.

1. Varmista, että tietokone on kytketty päälle.

2. Paina DVD-ROM-aseman avauspainiketta.

3. Jos avauspainike ei toimi, avaa levykelkka asettamalla neulamainen esine avauspainikkeen vieressä olevaan reikään.

Järjestelmän näytössä ei näy mitään.

1. Tarkista, onko järjestelmä liitetty pistorasiaan ja kytketty päälle.

2. Järjestelmä voi olla valmiustilassa. Paina jotakin näppäintä näytön aktivoimiseksi.

A-3

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals