MSI Aegis RS 10th DESKTOP Instrukcja obsługi

MSI Aegis RS 10th DESKTOP Instrukcja obsługi | Manualzz
Wind Top AP2000
Komputer PC typu AIO
(wszystko w jednym)
System MS-AA25 (V1.X)
▍ Wstęp
▍ SPIS TREŚCI
Uwaga dotycząca praw autorskich�������������������������������������������������������������iii
Znaki towarowe������������������������������������������������������������������������������������������iii
Numery patentów USA�������������������������������������������������������������������������������iii
Historia wersji���������������������������������������������������������������������������������������������iii
Uaktualnianie i gwarancja��������������������������������������������������������������������������iv
Zakup części wymiennych��������������������������������������������������������������������������iv
Pomoc techniczna��������������������������������������������������������������������������������������iv
Energooszczędność produktu���������������������������������������������������������������������v
Polityka ochrony środowiska�����������������������������������������������������������������������v
Instrukcje bezpieczeństwa�������������������������������������������������������������������������vi
Zgodność z CE����������������������������������������������������������������������������������������� viii
Oświadczenie FCC-B o zakłóceniach częstotliwości radiowych�������������� viii
Oświadczenie WEEE���������������������������������������������������������������������������������ix
1.Omówienie������������������������������������������������������������������������������������������� 1-1
Zawartość opakowania������������������������������������������������������������������������������������ 1-2
Ogólny opis systemu���������������������������������������������������������������������������������������� 1-3
Specyfikacje systemu������������������������������������������������������������������������������������� 1-11
Wymiana składników i uaktualnianie�������������������������������������������������������������� 1-12
2.Wprowadzenie�������������������������������������������������������������������������������������� 2-1
Porady dotyczące bezpieczeństwa i komfortu pracy��������������������������������������� 2-2
Dobre nawyki podczas pracy��������������������������������������������������������������������������� 2-3
Informacje dotyczące klawiatury (opcjonalna)������������������������������������������������� 2-4
Dostosowywanie położenia systemu��������������������������������������������������������������� 2-6
Podłączanie urządzeń peryferyjnych��������������������������������������������������������������� 2-7
Podłączanie zasilania������������������������������������������������������������������������������������� 2-12
3.Obsługa systemu���������������������������������������������������������������������������������� 3-1
Pierwsza konfiguracja uruchamiania systemu������������������������������������������������� 3-2
Tworzenie dysku odzyskiwania systemu��������������������������������������������������������� 3-3
Kalibracja panelu dotykowego (Tylko w przypadku modelu jednodotykowego)����������� 3-9
Połączenie sieciowe w systemie Windows���������������������������������������������������� 3-11
Menu ekranowe (OSD)���������������������������������������������������������������������������������� 3-16
Zarządzanie energią�������������������������������������������������������������������������������������� 3-19
Odzyskiwanie systemu����������������������������������������������������������������������������������� 3-21
ii
MS-AA25
Uwaga dotycząca praw autorskich
Materiał w tym dokumencie jest własnością intelektualną firmy MICRO-STAR
INTERNATIONAL. Dołożyliśmy wszelkich starań w przygotowanie tego
dokumentu, jednak nie gwarantujemy prawidłowości zawartych w nim treści. Stale
staramy się poprawiać nasze produkty i zastrzegamy sobie prawo do wykonywania
zmian bez powiadomienia.
Znaki towarowe
Wszystkie znaki towarowe są własnością odpowiednich właścicieli.
■ MSI to zastrzeżony znak towarowy Micro-Star Int’l Co., Ltd.
■ Intel to zastrzeżony znak towarowy Intel Corporation.
■ Realtek to zastrzeżony znak towarowy Realtek Semiconductor Corporation.
■ Windows to zastrzeżony znak towarowy Microsoft Corporation.
Numery patentów USA
4,631,603; 4,819,098; 4,907,093; 5,315,448 i 6,516,132.
Niniejszy produkt korzysta z technologii ochrony praw autorskich, która chroniona
jest przez patenty USA oraz inne prawa dotyczące własności intelektualnej.
Stosowanie technologii ochrony praw autorskich musi być autoryzowane przez
firmę Macrovision i jest przeznaczone na użytek domowy, nie publiczny, chyba
że firma Macrovision zdecyduje inaczej. Inżynieria wsteczna i deasemblacja są
zabronione.
Historia wersji
Wersja
Historia wersji
Date (Data)
V1.0
Wydanie pierwsze
Wrzesień 2010 r.
iii
▍ Wstęp
Uaktualnianie i gwarancja
Należy pamiętać, że niektóre wstępnie zainstalowane składniki produktu mogą
zostać na życzenie użytkownika uaktualnione lub wymienione. Aby uzyskać
więcej informacji o ograniczeniach uaktualniania, należy sprawdzić specyfikacje
w podręczniku użytkownika. Dalsze informacje o możliwościach zakupu
produktów można uzyskać u lokalnego dostawcy. Nie należy uaktualniać ani
wymieniać jakiegokolwiek składnika produktu inaczej niż u autoryzowanego
dostawcy lub w punkcie serwisowym, ponieważ może to spowodować
unieważnienie gwarancji. Zaleca się, aby skontaktować się z autoryzowanym
dostawcą lub punktem serwisowym w celu wykonania usługi uaktualnienia lub
wymiany.
Zakup części wymiennych
Należy pamiętać, że zakup części wymiennych (lub zgodnych) do produktu
kupowanego przez użytkowników w różnych krajach lub regionach może
być realizowany przez producenta w okresie nieprzekraczającym 5 lat od
zaprzestania produkcji urządzenia, w zależności od oficjalnych regulacji
ogłoszonych w odpowiednim czasie.
■ Szczegółowe informacje dotyczące możliwości uzyskania części zamiennych,
można uzyskać u producenta, pod adresem http://www.msicomputer.com/msi_
user/msi_rma/.
Pomoc techniczna
Po wystąpieniu problemu z systemem i nieuzyskaniu rozwiązania z podręcznika
użytkownika należy skontaktować się ze sprzedawcą lub z lokalnym
dystrybutorem. W celu uzyskania dalszych wskazówek można także wypróbować
poniższe zasoby pomocy.
◙
◙
Odwiedź witrynę sieci Web firmy MSI i uzyskaj dostęp do sekcji
FAQ, instrukcji technicznych, aktualizacji systemu BIOS, aktualizacji
sterowników i innych informacji dostępnych pod adresem http://www.msi.
com/index.php?func=service
Skontaktuj się z naszym personelem technicznym pod adresem http://
ocss.msi.com/
iv
MS-AA25
Energooszczędność produktu
◙
◙
◙
◙
◙
◙
Zmniejszone zużycie energii podczas używania i w trybie wstrzymania
Ograniczone użycie substancji szkodliwych dla środowiska i dla zdrowia
Łatwy demontaż i recykling
Zmniejszone zużycie zasobów naturalnych poprzez zachęcanie do
recyklingu
Zwiększona żywotność produktu, poprzez łatwe aktualizacje
Zmniejszona ilość trwałych odpadów, dzięki polityce zwrotów
Polityka ochrony środowiska
◙
◙
◙
◙
Produkt został zaprojektowany tak, aby umożliwić
wielokrotne użycie części i właściwe przetwarzanie,
dlatego też nie należy go wyrzucać po zakończeniu
żywotności.
Użytkownicy powinni skontaktować się z lokalnym
autoryzowanym punktem zbiórki, do celów recyklingu i usuwania
zużytych produktów.
W celu uzyskania dalszych informacji dotyczących przetwarzania należy
przejść do witryny firmy MSI i znaleźć najbliższy punkt sprzedaży: http://
www.msi.com/index.php?func=html&name=service_worldwide.
Informacje dotyczące prawidłowej utylizacji, zwrotu, przetwarzania i
demontażu produktów firmy MSI użytkownicy mogą także uzyskać,
korzystając z adresu e-mail [email protected].
▍ Wstęp
Instrukcje bezpieczeństwa
Instrukcje bezpieczeństwa należy przeczytać uważnie i dokładnie.
Należy stosować się do wszystkich przestróg i ostrzeżeń umieszczonych
na urządzeniu lub w podręczniku użytkownika.
Należy zachować podręcznik użytkownika dostarczony w opakowaniu do
wykorzystania w przyszłości.
Urządzenie oraz jego wyposażenie należy przechowywać z dala od wilgoci
i nie narażać ich na działanie wysokiej temperatury.
Przed wykonaniem ustawień urządzenie należy umieścić na stabilnej
płaskiej powierzchni.
◙
Przed podłączeniem urządzenia do gniazda zasilania należy upewnić
się, że napięcie zasilające jest w bezpiecznych granicach i zostało
prawidłowo ustalone w przedziale 100~240 V. Nie należy usuwać
z wtyczki bolca uziemienia. Urządzenie musi być podłączone do
uziemionego gniazda zasilania.
◙
Zawsze należy odłączyć przewód zasilający przed przystąpieniem do
instalacji jakiejkolwiek dodatkowej karty lub modułu.
◙
Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, należy
zawsze odłączyć przewód zasilający lub wyłączyć zasilanie gniazda
ściennego, aby zapewnić zerowe zużycie energii.
Wentylator na obudowie jest używany do konwekcji powietrza i
zabezpiecza sprzęt przed przegrzaniem. Wentylatora nie należy
przykrywać.
Nie należy pozostawiać urządzenia w miejscu bez wentylacji przy
temperaturze przechowywania powyżej 60°C (140°F) lub poniżej 0°C
(32°F), ponieważ może to uszkodzić urządzenie.
UWAGA: Maksymalna temperatura działania wynosi około 40°C.
vi
MS-AA25
Nigdy nie należy wlewać płynów do otworów w obudowie, ponieważ może
to uszkodzić urządzenie lub spowodować porażenie prądem elektrycznym.
Przewód zasilający należy umieścić tak, aby nikt przypadkiem na niego nie
nadepnął. Nie należy stawiać niczego na przewodzie zasilającym.
Przy podłączaniu koncentrycznego kabla telewizyjnego do tunera TV
należy się upewnić, że jego ekran jest prawidłowo podłączony do systemu
uziemienia budynku.
System prowadzenia kabli powinien być uziemiony zgodnie ze standardem
ANSI/NFPA 70, NEC (National Electrical Code [Krajowe przepisy
dotyczące instalacji elektrycznych]), w szczególności Część 820.93,
Grounding of Outer Conductive Shield of a Coaxial Cable (Uziemienie
zewnętrznego ekranowania kabla koncentrycznego).
W pobliżu urządzenia nie mogą znajdować się obiekty o silnym polu
magnetycznym lub elektrycznym.
W razie wystąpienia którejkolwiek z poniższych sytuacji urządzenie
powinno zostać sprawdzone przez personel serwisu:
◙
◙
◙
◙
Przewód zasilający lub wtyczka uległy uszkodzeniu.
◙
◙
Urządzenie zostało upuszczone i uszkodzone.
Do wnętrza urządzenia dostał się płyn.
Sprzęt był poddany działaniu wilgoci.
Sprzęt nie działa poprawnie lub nie można go uruchomić zgodnie z
podręcznikiem użytkownika.
Urządzenie ma wyraźne oznaki uszkodzenia.
1. Optyczne urządzenia pamięci sklasyfikowane są jako PRODUKT LASEROWY
KLASY 1. Stosowanie elementów sterowania lub regulacji albo procedur innych
niż określone jest zabronione.
2. Nie należy dotykać soczewki wewnątrz napędu.
廢電池請回收
For better environmental protection, waste batteries should be
collected separately for recycling or special disposal.
OSTRZEŻENIE:
Nieprawidłowa wymiana baterii może spowodować jej wybuch. Wymieniać
można wyłącznie na baterię tego samego lub równoważnego typu zalecaną
przez producenta.
vii
▍ Wstęp
Zgodność z CE
Firma Micro Star International CO., LTD niniejszym oświadcza,
że urządzenie to jest zgodne z podstawowymi wymogami
bezpieczeństwa oraz innymi mającymi zastosowanie zapisami
prawnymi zawartymi w dyrektywie europejskiej.
Oświadczenie FCC-B o zakłóceniach częstotliwości radiowych
Urządzenie to zostało poddane testom, które stwierdziły,
że jest zgodne z ograniczeniami wyznaczonymi dla
urządzeń cyfrowych klasy B w części 15 przepisów FCC.
Ograniczenia te zostały wyznaczone, aby zapewniać
odpowiednie zabezpieczenie przed szkodliwymi
zakłóceniami w instalacjach domowych. Urządzenie generuje, wykorzystuje oraz
może wytwarzać energię częstotliwości radiowej i, jeśli nie będzie zainstalowane
i używane ściśle według zaleceń instrukcji, może powodować zakłócenia
komunikacji radiowej. Jednakże, nie gwarantuje się, że nie wystąpią zakłócenia
w określonej instalacji. Jeśli więc urządzenie powoduje szkodliwe zakłócenia w
odbiorze radia lub telewizji, których przyczynę można potwierdzić wyłączając i
włączając urządzenie, użytkownik może spróbować wyeliminować zakłócenie
przez zastosowanie co najmniej jednego z wymienionych poniżej sposobów:
■ Obrócenie lub przemieszczenie anteny odbiorczej.
■ Zwiększenie odległości pomiędzy urządzeniem a odbiornikiem.
■ Podłączenie urządzenia do gniazdka zasilającego znajdującego się
w innym obwodzie elektrycznym niż ten, do którego podłączony jest
odbiornik telewizyjny lub radiowy.
■ Konsultacja z dostawcą lub doświadczonym technikiem RTV w celu
uzyskania pomocy.
Uwaga 1
Zmiany i modyfikacje bez odpowiedniej, specjalnej akceptacji jednostek
odpowiedzialnych za zgodność mogą unieważnić prawo użytkownika do
korzystania z urządzenia.
Uwaga 2
Dla zachowania zgodności z limitami emisji należy używać wyłącznie
ekranowanych kabli i przewodów prądu zmiennego.
VOIR LA NOTICE D’INSTALLATION AVANT DE RACCORDER AU RESEAU.
To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Jego działanie podlega
dwóm następującym warunkom:
1. to urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń i
2. to urządzenie musi być odporne na odbierane zakłócenia, w tym na
zakłócenia, które mogą spowodować jego niepożądane działanie.
viii
MS-AA25
Oświadczenie WEEE
(English) Under the European Union (“EU”) Directive on Waste Electrical and Electronic Equipment, Directive 2002/96/EC, which takes effect on August 13, 2005, products of “electrical and
electronic equipment” cannot be discarded as municipal waste anymore and manufacturers of
covered electronic equipment will be obligated to take back such products at the end of their
useful life.
(French) (Français) Au sujet de la directive européenne (EU) relative aux déchets des équipement électriques et électroniques, directive 2002/96/EC, prenant effet le 13 août 2005, que
les produits électriques et électroniques ne peuvent être déposés dans les décharges ou tout
simplement mis à la poubelle. Les fabricants de ces équipements seront obligés de récupérer
certains produits en fin de vie.
(German) (Deutsch) Gemäß der Richtlinie 2002/96/EG über Elektro- und Elektronik-Altgeräte
dürfen Elektro- und Elektronik-Altgeräte nicht mehr als kommunale Abfälle entsorgt werden, die
sich auf 13.August, 2005 wirken. Und der Hersteller von bedeckt Elektronik-Altgeräte gesetzlich
zur gebrachten Produkte am Ende seines Baruchbarkeitsdauer zurückzunehmen.
(Spanish) (Español) Bajo la directiva 2002/96/EC de la Unión Europea en materia de desechos
y/o equipos electrónicos, con fecha de rigor desde el 13 de agosto de 2005, los productos clasificados como “eléctricos y equipos electrónicos” no pueden ser depositados en los contenedores
habituales de su municipio, los fabricantes de equipos electrónicos, están obligados a hacerse
cargo de dichos productos al termino de su período de vida.
(Italian) (Italiano) In base alla Direttiva dell’Unione Europea (EU) sullo Smaltimento dei Materiali
Elettrici ed Elettronici, Direttiva 2002/96/EC in vigore dal 13 Agosto 2005, prodotti appartenenti
alla categoria dei Materiali Elettrici ed Elettronici non possono più essere eliminati come rifiuti
municipali: i produttori di detti materiali saranno obbligati a ritirare ogni prodotto alla fine del suo
ciclo di vita.
(Russian) (Русский) В соответствии с директивой Европейского Союза (ЕС) по
предотвращению загрязнения окружающей среды использованным электрическим и
электронным оборудованием (директива WEEE 2002/96/EC), вступающей в силу 13 августа
2005 года, изделия, относящиеся к электрическому и электронному оборудованию, не
могут рассматриваться как бытовой мусор, поэтому производители вышеперечисленного
электронного оборудования обязаны принимать его для переработки по окончании срока
службы.
(Turkish) (Türkçe) Avrupa Birliği (AB) Kararnamesi Elektrik ve Elektronik Malzeme Atığı, 2002/96/
EC Kararnamesi altında 13 Ağustos 2005 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, elektrikli ve
elektronik malzemeler diğer atıklar gibi çöpe atılamayacak ve bu elektonik cihazların üreticileri,
cihazların kullanım süreleri bittikten sonra ürünleri geri toplamakla yükümlü olacaktır.
ix
▍ Wstęp
(Greek) (Ελληνικά) Σύμφωνα με την Οδηγία 2002/96/ΕΚ της Ευρωπαϊκής Ένωσης («ΕΕ») περί
Απόρριψης Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (WEEE), η οποία λαμβάνει ισχύ στις 13
Αυγούστου 2005, τα προϊόντα «ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού» δεν είναι δυνατόν να
απορριφθούν πλέον ως κοινά απορρίμματα και οι κατασκευαστές κεκαλυμμένου ηλεκτρονικού
εξοπλισμού είναι υποχρεωμένοι να πάρουν πίσω αυτά τα προϊόντα στο τέλος της ωφέλιμης ζωής
τους.
(Polish) (Polski) Zgodnie z Dyrektywą Unii Europejskiej (“UE”) dotyczącą odpadów produktów
elektrycznych i elektronicznych (Dyrektywa 2002/96/EC), która wchodzi w życie 13 sierpnia
2005, tzw. “produkty oraz wyposażenie elektryczne i elektroniczne “ nie mogą być traktowane
jako śmieci komunalne, tak więc producenci tych produktów będą zobowiązani do odbierania ich
w momencie gdy produkt jest wycofywany z użycia.
(Hungarian) (Magyar) Az Európai Unió („EU”) 2005. augusztus 13-án hatályba lépő, az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló 2002/96/EK irányelve szerint az elektromos és elektronikus berendezések többé nem kezelhetőek lakossági hulladékként, és az ilyen
elektronikus berendezések gyártói kötelessé válnak az ilyen termékek visszavételére azok hasznos élettartama végén.
(Czech) (Čeština) Podle směrnice Evropské unie (“EU”) o likvidaci elektrických a elektronických
výrobků 2002/96/EC platné od 13. srpna 2005 je zakázáno likvidovat “elektrické a elektronické
výrobky” v běžném komunálním odpadu a výrobci elektronických výrobků, na které se tato
směrnice vztahuje, budou povinni odebírat takové výrobky zpět po skončení jejich životnosti.
(Traditional Chinese ) (繁體中文) 歐盟已制訂有關廢電機電子設備法令,亦即自2005年8月13日
生效的2002/96/EC,明文規定「電機電子設備產品」不可再以都市廢棄物處理,且所有相關電
子設備製造商,均須在產品使用壽命結束後進行回收。
(Simplified Chinese ) (简体中文) 欧盟已制订有关废电机电子设备法令,亦即自2005年8月13日生
效的2002/96/EC,明文规定「电机电子设备产品」不可再以都市废弃物处理,且所有相关电子
设备制造商,均须在产品使用寿命结束后进行回收。
(Japanese) (日本語) 2005年8月13日以降にEU加盟国を流通する電気・電子製品にはWEEE指
令によりゴミ箱に×印のリサイクルマークの表示が義務づけられており、廃棄物として捨てる
ことの禁止とリサイクルが義務づけられています。
(Korean) (한국어) 2005년 8월 13일자로 시행된 폐전기전자제품에 대한 유럽연합(“EU”) 지침, 지
침 2002/96/EC에 의거하여, “전기전자제품”은 일반 쓰레기로 폐기할 수 없으며 제품의 수명이 다
하면 해당 전자제품의 제조업체가 이러한 제품을 회수할 책임이 있습니다.
(Vietnam) (Tieng Viet) Theo Hướng dẫn của Liên minh Châu Âu (“EU”) về Thiết bị điện & điện tử
đã qua sử dụng, Hướng dẫn 2002/96/EC, vốn đã có hiệu lực vào ngày 13/8/2005, các sản phẩm
thuộc “thiết bị điện và điện tử” sẽ không còn được vứt bỏ như là rác thải đô thị nữa và các nhà sản
xuất thiết bị điện tử tuân thủ hướng dẫn sẽ phải thu hồi các sản phẩm này vào cuối vòng đời.
(Thai)
(ไทย)
ภายใต้ข้อกำหนดของสหภาพยุโรป
(“EU”)
เกี่ยวกับของเสียจากอุปกรณ์ไฟฟ้า
และอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 2002/96/EC ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 13 สิงหาคม 2005 ผู้ใช้ไม่สามารถทิ้งผลิ
ตภัณฑ์ที่เป็น “อุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์” ปะปนกับของเสียทั่วไปของชุมชนได้อีกต่อไป และผู้ผลิตอุป
กรณ์อิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวจะถูกบังคับให้นำผลิตภัณฑ์ดังกล่าวกลับคืนเมื่อ
สิ้นสุดอายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์
MS-AA25
(Indonesia) (Bahasa Indonesia) Sesuai dengan Regulasi Uni Eropa (“UE”) perihal WEEE (Limbah Peralatan Listrik dan Elektronik), Directive 2002/96/EC, yang berlaku sejak 13, 2005, produk
“peralatan listrik dan elektronik” tidak lagi dapat dibuang sebagai sampah umum dan pabrik
peralatan elektronik diwajibkan untuk mengambil kembali produk tersebut pada saat masa pakainya habis.
(Serbian) (Srpski) Po Direktivi Evropske unije (“EU”) o odbačenoj ekektronskoj i električnoj opremi, Direktiva 2002/96/EC, koja stupa na snagu od 13. Avgusta 2005, proizvodi koji spadaju
pod “elektronsku i električnu opremu” ne mogu više biti odbačeni kao običan otpad i proizvođači
ove opreme biće prinuđeni da uzmu natrag ove proizvode na kraju njihovog uobičajenog veka
trajanja.
(Netherlands) (Nederlands) De richtlijn van de Europese Unie (EU) met betrekking tot Vervuiling
van Electrische en Electronische producten (2002/96/EC), die op 13 Augustus 2005 in zal gaan
kunnen niet meer beschouwd worden als vervuiling. Fabrikanten van dit soort producten worden
verplicht om producten retour te nemen aan het eind van hun levenscyclus.
(Romanian) (Română) În baza Directivei Uniunii Europene (“UE”) privind Evacuarea Echipamentului Electric şi Electronic, Directiva 2002/96/EC, care intră în vigoare pe 13 august, 2005,
produsele din categoria “echipament electric şi electronic” nu mai pot fi evacuate ca deşeuri
municipale, iar fabricanţii echipamentului electronic vizat vor fi obligaţi să primească înapoi produsele respective la sfârşitul duratei lor de utilizare.
(Portuguese) (Português) De acordo com a Directiva 2002/96/EC de Resíduos de Equipamentos Eléctricos e Electrónicos da União Europeia (UE), efectiva desde o 13 de Agosto do ano
2005, os produtos de “equipamento eléctrico e electrónico” não podem ser descartados como
resíduo municipal e os fabricantes do equipamento electrónico sujeitos a esta legislação estarão
obligados a recolhar estes produtos ao finalizar sua vida útil.
(Swedish) (Svenska) Under Europeiska unionens (“EU”) Weee-direktiv (Waste Electrical and
Electronic Equipment), Direktiv 2002/96/EC, vilket trädde i kraft 13 augusti, 2005, kan inte
produkter från “elektriska och elektroniska utrustningar” kastas i den vanliga hushållssoporna
längre och tillverkare av inbyggd elektronisk utrustning kommer att tvingas att ta tillbaka sådan
produkter när de är förbrukade.
(Finnish) (Suomi) Euroopan unionin (EU) 13.8.2005 voimaan tulleen sähkö- ja elektroniikkalaiteromua koskevan direktiivin 2002/96/EY mukaisesti ”sähkö- ja elektroniikkalaitteita” ei saa
enää hävittää talousjätteiden mukana. Direktiivin alaisen sähkö- tai elektroniikkalaitteen valmistajan on otettava laitteet takaisin niiden käyttöiän päättyessä.
(Slovak) (Slovenčina) Na základe smernice Európskej únie („EU“) o elektrických a elektronických
zariadeniach číslo 2002/96/ES, ktorá vstúpila do platnosti 13. augusta 2005, výrobky, ktorými sú
„elektrické a elektronické zariadenia” nesmú byť zneškodňované spolu s komunálnym odpadom
a výrobcovia patričných elektronických zariadení sú povinní takéto výrobky na konci životnosti
prevziať naspäť.
(Slovenian) (Slovenščina) Skladno z določili direktive Evropske unije (“EU”) o odpadni električni
in elektronski opremi, Direktiva 2002/96/ES, ki je veljavna od 13. avgusta, izdelkov “električne
in elektronske opreme” ni dovoljeno odstranjevati kot običajne komunalne odpadke, proizvajalci
zadevne elektronske opreme pa so zavezani, da tovrstne izdelke na koncu njihove življenjske
dobe sprejmejo nazaj.
xi
▍ Wstęp
(Danish) (Dansk) I henhold til direktiv fra den europæiske union (EU) vedrørende elektrisk og
elektronisk affald , Direktiv 2002/96/EC, som træder i kraft den 13. august 2005, må produkter
som “elektrisk og elektronisk udstyr” ikke mere bortskaffes som kommunalt affald. Producenter
af det pågældende, elektroniske udstyr vil være forpligtet til at tage disse produkter tilbage ved
afslutningen på produkternes levetid.
(Norwegian) (Norsk) Under den europeiske unionens (“EU”) direktiv om deponering av elektronisk og elektrisk utstyr, direktiv 2002/96/EC, som trer i effekt 13. august 2005, kan ikke produkter
av “elektronisk og elektrisk ustyr” lenger deponeres som husholdningsavfall og fabrikantene av
disse produktene er forpliktet å ta tilbake slike produkter ved slutten av produktets levetid.
(Bulgarian) (български) Според директивата на Европейския съюз относно отпадъците
от електрическо и електронно оборудване, директива 2002/96/EC, важаща от 13 август,
2005 г., електрическо и електронно оборудване не може да се изхвърля заедно с битовите
отпадъци и производителите на такова оборудване са задължени да приемат обратно
съответните продукти в края на експлоатационния им период.
(Croatian) (Hrvatski) U okviru Direktive Europske Unije (“EU”) o Otpadnim električnim i
elektroničkim uređajima, Direktiva 2002/96/EC, koja je na snazi od 13. kolovoza 2005., “električni
i elektronički uređaji” se ne smiju više bacati zajedno s kućnim otpadom i proizvođači su obvezni
zbrinuti takve proizvode na kraju njihovog životnog vijeka.
(Estonia) (Eesti) Vastavalt Euroopa Liidu (“EL”) direktiivile 2002/96/EÜ (elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete kohta), mis jõustus 13. augustil 2005, on keelatud kodumajapidamiste
“elektri- ja elektroonikaseadmete” jäätmete hävitamine koos majapidamisjäätmetega, ja elektrija elektroonikaseadmete tootjad on kohustatud sellised tooted pärast nende kasutuselt kõrvaldamist tagasi võtma.
xii
Rozdział 1
Omówienie
System ten charakteryzuje zintegrowana konstrukcja, łącząca
stylowy wygląd z lustrzanym ekranem, co odzwierciedla
prostotę nowoczesnego indywidualizmu i komfort domu. Dzięki
ekranowi dotykowemu, doskonałej jakości audio-wideo oraz
intuicyjnemu interfejsowi użytkownika łączy on technologię z
życiem, czyniąc komputery prostszymi i sprawiającymi więcej
przyjemności podczas użytkowania — odpowiednimi dla całej
rodziny.
▍ Omówienie
Zawartość opakowania
Seria Wind Top
Zasilacz AC/DC
Szmatka do czyszczenia
monitora LCD
Dysk ze sterownikami
i programami
narzędziowymi
Klawiatura (opcjonalna)
Mysz (opcjonalna)
Przewód zasilający
Podręcznik użytkownika i
Skrócona instrukcja
Rysik (opcjonalny)
* Prosimy o natychmiastowy kontakt w przypadku stwierdzenia, że jakikolwiek
element jest uszkodzony lub go brakuje.
* Ilustracja służy wyłącznie do celów referencyjnych, a zawartość opakowania
może być nieco inna, w zależności od zakupionego modelu.
1-2
MS-AA25
Ogólny opis systemu
Widok z przodu
2
1
3
10
9
8
7
6
5
4
1-3
▍ Omówienie
1
Mikrofon
2
Kamera sieci web
3
Monitor LCD
4
Przycisk zasilania systemu/ dioda LED
Wbudowany mikrofon można wykorzystać do rozmów video online.
Wbudowana kamera sieci web z mikrofonem może być używana do
wykonywania zdjęć, nagrywania video, konferencji online i innych
interaktywnych aplikacji.
Wyświetlacz TFT LCD 20”z optymalną rozdzielczością 1600 X 900 i
standardowymi proporcjami szerokiego ekranu 16:9.
Naciśnij przycisk zasilania systemu, aby włączyć lub wyłączyć
system.
Dioda LED zasilania świeci się, gdy system jest włączony i gaśnie
po jego wyłączeniu.
W warunkach oszczędzania energii dioda LED miga w trybie
S3 [Suspend to RAM (Wstrzymaj i zapisz w pamięci)], a gaśnie
w trybie S4 [Suspend to Disk (Wstrzymaj i zapisz na dysk)].
Naciśnięcie przycisku zasilania systemu powoduje wznowienie
pracy systemu z trybu oszczędzania energii.
1-4
5
Dioda LED dysku twardego
6
Przycisk Menu
7
Przycisk Right / Volume Up (W prawo/Zwiększenie głośności)
8
Przycisk Left / Volume (W lewo/Głośność)
Ten wskaźnik pokazuje stan aktywności dysku twardego. Miganie
oznacza dostęp systemu do danych na dysku twardym, a
wyłączenie oznacza brak aktywności dysku.
Naciśnij ten przycisk, aby wyświetlić menu OSD lub przejść do
podmenu.
W trybie Menu, przycisk ten wskazuje ruch kursora lub ręczny
wybór rosnących wartości menu OSD. Poza trybem Menu, przycisk
ten działa jako przycisk zwiększenia głośności.
W trybie Menu, przycisk ten wskazuje ruch kursora lub ręczny
wybór malejących wartości menu OSD. Poza trybem Menu,
przycisk ten działa jako przycisk zmniejszenia głośności.
MS-AA25
9
10
Przycisk AUTO
Naciśnij ten przycisk, aby wyświetlić menu trybu wideo lub wyjść z
podmenu.
Przycisk zasilania wyświetlacza
Naciśnij ten przycisk, aby włączyć/wyłączyć monitor.
1-5
▍ Omówienie
Widok z tyłu
1
2
4
5
3
1
6
14
9
8
7
10
11
12
13
Ważne
Zalecamy, aby ze względów bezpieczeństwa najpierw podłączyć zasilacz AC/DC
do komputera PC typu AIO, a następnie podłączyć przewód zasilający do gniazda
zasilania.
1-6
MS-AA25
1
Wentylator
Wentylator na obudowie jest używany do konwekcji powietrza i
zabezpiecza sprzęt przed przegrzaniem. Wentylatora nie należy
przykrywać.
2
Stacja dysków optycznych
W celu zapewnienia rozrywki domowej zintegrowano stację dysków
DVD Super-Multi. (Stacja dysków Blu-ray jest opcjonalna).
3
Czytnik kart
Wbudowany czytnik kart może obsługiwać różne typy kart pamięci,
takich jak karty XD (eXtreme Digital), SD (Secure Digital), SDHC
(SD High Capacity), MS (Memory Stick), MS Pro (Memory Stick
Pro) lub MMC (Multi-Media Card), używane zwykle w takich
urządzeniach, jak aparaty cyfrowe, odtwarzacze MP3, telefony
komórkowe i komputery typu PDA. Należy skontaktować się z
lokalnym dostawcą w celu uzyskania dalszych informacji, a także
należy pamiętać, że obsługiwane karty pamięci mogą zostać
zmienione bez uprzedzenia.
Port USB
Port USB [Universal Serial Bus (Uniwersalna magistrala szeregowa)]
służy do podłączania urządzeń USB, takich jak mysz, klawiatura,
drukarka, skaner, aparat, komputer typu PDA lub inne kompatybilne
urządzenia USB.
4
Podstawka
Przy użyciu podstawki można dostosować położenie systemu na
płaskiej i stabilnej powierzchni.
5
Otwór do prowadzenia kabli
Kable należy poprowadzić przez ten otwór, aby uniknąć poplątania
kabli po podłączeniu urządzeń.
6
Gniazdo blokady Kensington
Ten komputer PC typu AIO wyposażony jest w gniazdo blokady
Kensington, które umożliwia użytkownikom zabezpieczenie
komputera PC typu AIO za pomocą klucza lub mechanicznego
urządzenia z kodem PIN, podłączonego przy użyciu gumowanej
linki metalowej. Jeden koniec linki ma małą pętlę, która umożliwia
przełożenie całej linki dookoła stałego przedmiotu, takiego jak ciężki
stół lub inny podobny sprzęt, a przez to zabezpieczenie komputera
PC typu AIO.
7
Gniazdo zasilania
Za pomocą tego gniazda zasilacz AC/DC konwertuje prąd zmienny
na prąd stały. Energia dostarczana przez to gniazdo służy do
zasilania komputera PC. Aby zapobiec uszkodzeniu komputera PC,
należy zawsze używać dostarczonego zasilacza sieciowego.
1-7
▍ Omówienie
8
Port szeregowy (opcjonalny)
Port szeregowy obsługuje skanery kodów paskowych, drukarki
kodów paskowych, drukarki paragonów, terminale do obsługi kart
kredytowych itp.
9
Port USB
Port USB [Universal Serial Bus (Uniwersalna magistrala szeregowa)]
służy do podłączania urządzeń USB, takich jak mysz, klawiatura,
drukarka, skaner, aparat, komputer typu PDA lub inne kompatybilne
urządzenia USB.
10
Port wejścia DVI (Opcjonalnie)
Port DVI-I [Digital Visual Interface-Integrated (Cyfrowy interfejs
wizualny-zintegrowany)] obsługuje urządzenia DVI-D/DVI-I i VGA.
11
Wyjście liniowe typu jack
Złącze to służy do podłączania słuchawek lub głośników.
12
Gniazdo mikrofonu
Złącze to służy do podłączania mikrofonu.
13
Gniazdo LAN RJ-45
Standardowe gniazdo LAN RJ-45 służy do połączenia z siecią LAN
[Local Area Network (Sieć lokalna)]. Można do niego podłączyć
kabel sieciowy.
Żółty
Dioda
LED
Kolor
Stan diody LED
Stan
Lewa
Żółty
Wyłączona
Nie ustanowiono połączenia LAN.
Włączona
(światło stałe)
Ustanowiono połączenie LAN.
Włączona (światło
jasne i pulsujące)
Komputer komunikuje się z innym
komputerem w sieci LAN.
Wyłączona
Wybrano szybkość przesyłania
danych 10 Mbit/s.
Włączona
Wybrano szybkość przesyłania
danych 100 Mbit/s.
Włączona
Wybrano szybkość przesyłania
danych 1000 Mbit/s.
Prawa
Zielony
Pomarańczowy
14
1-8
Zielony/pomarańczowy
Głośniki stereo
Wbudowane głośniki stereo zapewniają wysoką jakość dźwięku z
obsługą systemu stereo.
MS-AA25
Widok z boku
1
2
3
4
5
1
Stacja dysków optycznych
W celu zapewnienia rozrywki domowej zintegrowano stację
dysków DVD Super-Multi.
(Stacja dysków Blu-ray jest opcjonalna).
2
Przycisk wysuwania
3
Otwór wysuwania
Naciśnij przycisk wysuwania, aby otworzyć stację dysków
optycznych.
Jeśli nie działa przycisk wysuwania włóż cienki, prosty przedmiot
(taki jak spinacz do papieru) do otworu wysuwania, aby ręcznie
otworzyć stację dysków optycznych.
1-9
▍ Omówienie
1-10
4
Czytnik kart
5
Port USB
Wbudowany czytnik kart może obsługiwać różne typy kart
pamięci, takich jak karty XD (eXtreme Digital), SD (Secure Digital),
SDHC (SD High Capacity), MS (Memory Stick), MS Pro (Memory
Stick Pro) lub MMC (Multi-Media Card), używane zwykle w takich
urządzeniach, jak aparaty cyfrowe, odtwarzacze MP3, telefony
komórkowe i komputery typu PDA. Należy skontaktować się z
lokalnym dostawcą w celu uzyskania dalszych informacji, a także
należy pamiętać, że obsługiwane karty pamięci mogą zostać
zmienione bez uprzedzenia.
Port USB [Universal Serial Bus (Uniwersalna magistrala
szeregowa)] służy do podłączania urządzeń USB, takich jak mysz,
klawiatura, drukarka, skaner, aparat, komputer typu PDA lub inne
kompatybilne urządzenia USB.
MS-AA25
Specyfikacje systemu
Procesor
■ Procesor serii Intel® Core™ i
Chipset
■ Chipset Intel® HM55
Pamięć
■ 2 gniazda DDR3 SO-DIMM
■ Obsługa maksymalnie 4GB pamięci
LAN
■ Przewodowa sieć LAN: obsługa poprzez kontroler Realtek® RTL8111DL
Gigabit Ethernet
■ Bezprzewodowa sieć LAN: obsługiwana opcjonalnie przez moduł Mini PCI-E
WLAN
Audio
■ Kodek HDA Realtek® serii ALCxxx
■ Zgodność ze specyfikacją Azalia 1.0
Wyświetlacz
■ 20-calowy monitor TFT LCD z optymalną rozdzielczością 1600 x 900 i
standardowymi proporcjami szerokiego ekranu 16:9
Tylny panel Wejścia/Wyjścia
■ 1 gniazdo zasilania prądem stałym
■ 2 porty szeregowe
■ 3 porty USB
■ 1 port wejścia DVI (opcjonalnie)
■ 1 wyjście liniowe audio typu jack
■ 1 gniazdo mikrofonu
■ 1 gniazdo LAN RJ-45
Pamięć masowa
■ Dysk twardy: 3,5”, SATAII
■ Napęd dysków optycznych: Wąski DVD Super Multi (Opcjonalnie Blu-ray)
■ Czytnik kart: 4 w 1 (XD, SD, MMC, MS)
Głośnik stereo
■ 2 głośniki
Kamera internetowa
■ Kamera internetowa 1,3M z mikrofonem
Zasilanie
■ Adapter prąd zmienny/prąd stały 90~120 W z aktywnym PFC
■ Wejście: 100–240 V~, 50–60 Hz, 1.5A
■ Wyjście: 19 V
4,74A
1-11
▍ Omówienie
Wymiana składników i uaktualnianie
Należy pamiętać, że niektóre wstępnie zainstalowane składniki produktu mogą
zostać na życzenie użytkownika uaktualnione lub wymienione, w zależności od
zakupionego modelu.
5
1
2
4
1 Procesor
1-12
3
2 Pamięć
MS-AA25
3 Dysk twardy
4 K
arta bezprzewodowej sieci
LAN
5 Stacja dysków optycznych
W przypadku uznania przez inżynierów firmy MSI lub przedstawiciela sklepu,
że w określonym składniku występują problemy lub jest on wadliwy i może
wymagać wymiany, użytkownik może przynieść produkt do naprawy wraz z
kartą gwarancyjną, fakturą lub rachunkiem do najbliższego autoryzowanego
centrum serwisowego firmy MSI w celu uzyskania pomocy.
Aby uzyskać więcej informacji o ograniczeniach uaktualniania, należy sprawdzić
specyfikacje w podręczniku użytkownika. Dalsze informacje o możliwościach
zakupu produktów można uzyskać u lokalnego dostawcy.
Nie należy uaktualniać ani wymieniać jakiegokolwiek składnika produktu inaczej
niż u autoryzowanego dostawcy lub w punkcie serwisowym, ponieważ może
to spowodować unieważnienie gwarancji. Zaleca się, aby skontaktować się z
autoryzowanym dostawcą lub punktem serwisowym w celu wykonania usługi
uaktualnienia lub wymiany.
1-13
Rozdział 2
Wprowadzenie
W rozdziale tym zawarto informacje dotyczące procedur
konfiguracji sprzętowej. Podczas podłączania urządzeń
peryferyjnych należy ostrożnie trzymać urządzenia, a także
założyć na nadgarstek uziemiony pasek w celu uniknięcia
wystąpienia elektryczności statycznej.
▍ Wprowadzenie
Porady dotyczące bezpieczeństwa i komfortu pracy
Komputer PC typu AIO to przenośna platforma, która umożliwia pracę w
dowolnym miejscu. Jednakże dobór odpowiednich warunków pracy jest istotny,
jeśli zamierza się pracować z komputerem przez dłuższy czas.
1. Miejsce pracy powinno być dobrze oświetlone.
2. Należy wybrać odpowiedni fotel i biurko, a także dostosować ich wysokość
w celu zapewnienia właściwej postawy podczas pracy.
3. Na fotelu należy siedzieć prosto i z zachowaniem odpowiedniej postawy.
Należy wyregulować oparcie fotela (o ile występuje) tak, aby wygodnie
podtrzymywało plecy.
4. Stopy powinny naturalnie opierać się na podłodze, tak aby kostki i kolana
znajdowały się w poprawnej pozycji (kąt 90 stopni).
5. Dłonie należy położyć na biurku tak, aby nadgarstki miały naturalne
podparcie.
6. Należy dostosować kąt/położenie komputera PC typu AIO w celu uzyskania
optymalnego widoku.
7. Należy unikać używania komputera w miejscach, gdzie może to być
niewygodne (np. w łóżku).
8. Komputer PC typu AIO jest urządzeniem elektrycznym. Należy obsługiwać
go ostrożnie, aby uniknąć obrażeń ciała.
1
15-20
6
38-76 cm
3
4
90-120
5
4
2
2
4
2-2
MS-AA25
Dobre nawyki podczas pracy
Posiadanie dobrych nawyków podczas pracy jest niezmiernie ważne w
przypadku trwającej dłuższy czas pracy z komputerem PC typu AIO. W
przeciwnym wypadku może dojść do wystąpienia dyskomfortu lub obrażeń
ciała. Aby zminimalizować ryzyko, należy pamiętać o następujących
wskazówkach:
■
■
■
Często zmieniaj swoją postawę.
Regularnie wykonuj ćwiczenia i rozciągaj się.
Pamiętaj o robieniu przerw w trakcie dłużej trwającej pracy.
2-3
▍ Wprowadzenie
Informacje dotyczące klawiatury (opcjonalna)
▶
Dane techniczne
■ Zgodność z układem języka EU/UK/US/JP/KR
■ Oddzielne klawisze ułatwiające pisanie
■ Niski profil z zastosowaniem technologii sitodruku
■ Interfejs USB dla wszystkich systemów operacyjnych Windows®
■ Żywotność klawiszy pod względem naciśnięć: 12 milionów
■ Wymiary: 376,4 (D) x 155,09 (S) x 21,91 (W) mm
■ Długość kabla: 150cm
■ Waga: 440g
▶
Właściwości
■ Multimedialne klawisze funkcyjne komputera PC typu AIO
■ Nowe oddzielne klawisze ułatwiające pisanie
■ Miękki i przyjemny skok usprawniający pisanie
■ Nowa elegancka i płaska klawiatura o opływowym kształcie
■ Niewielki rozmiar oszczędzający miejsce
■ Specjalnie dostosowana do monitora LCD firmy MSI
■ Zgodność z systemem operacyjnym Windows® 2000/ME/XP/Vista/7
■ Wbudowane funkcyjne klawisze skrótów
■ Dostęp do ulubionych witryn sieci Web i aplikacji za pomocą jednego
naciśnięcia klawisza skrótu
* Rysunek klawiatury służy wyłącznie jako odniesienie. Rzeczywiste specyfikacje
produktu mogą być inne w zależności od regionu.
2-4
MS-AA25
▶
▶
Klawisze multimedialne
Fn + F7
Powrót do poprzedniej ścieżki
Fn + F8
Odtwarzanie i pauza
Fn + F9
Przejście do następnej ścieżki
Fn + F10
Funkcja wyciszenia
Fn + F11
Zmniejszanie głośności
Fn + F12
Zwiększanie głośności
Klawisze skrótów
Fn + F1
Uruchomienie domyślnej aplikacji poczty e-mail
Fn + F2
Uruchomienie domyślnej przeglądarki internetowej i
wyświetlenie domyślnej strony głównej
Fn + F3
Powrót do poprzedniej strony sieci Web
Fn + F4
Przejście do następnej strony sieci Web
Fn + C
Kalkulator
Fn + Z
Tryb uśpienia (oszczędzanie energii)
Fn + W
Bezprzewodowa sieć LAN
Fn + K
Kamera
2-5
▍ Wprowadzenie
Dostosowywanie położenia systemu
Dostosowywanie położenia systemu
Krok 1. Umieść system na płaskiej i stabilnej powierzchni, takiej jak stół lub
biurko.
Krok 2. Wysuń podstawę do pozycji otwarcia i przechyl monitor LCD. Aby
zapewnić stabilność systemu, wysuń podstawę do końca na zewnątrz
aż system zostanie zabezpieczony.
2-6
MS-AA25
Podłączanie urządzeń peryferyjnych
Gniazda We/Wy (wejścia/wyjścia) na tylnym panelu umożliwiają podłączanie
urządzeń peryferyjnych. Wszystkie wymienione tu urządzenia służą wyłącznie
jako odniesienie.
Podłączanie urządzeń USB
Komputer PC typu AIO wyposażony jest w porty USB umożliwiające
podłączanie różnych urządzeń USB, takich jak mysz, klawiatura, aparat
cyfrowy, kamera internetowa, drukarka, zewnętrzne optyczne urządzenie
pamięci itp. W celu podłączenia tych urządzeń należy w razie konieczności
zainstalować najpierw sterowniki każdego z urządzeń, a następnie podłączyć
urządzenie do komputera PC typu AIO. Komputer PC typu AIO umożliwia
automatyczne wykrywanie zainstalowanych urządzeń USB; jeśli urządzenia
nie zostaną wykryte, należy włączyć je ręcznie, przechodząc do Start Menu
/ Control Panel / Add Hardwarde (Menu Start / Panel sterowania / Dodaj
urządzenia) w celu dodania nowego urządzenia.
2-7
▍ Wprowadzenie
Podłączanie urządzeń szeregowych (opcjonalne)
Porty szeregowe są używane powszechnie do zastosowań, takich jak
systemy automatyki przemysłowej, analizy naukowe, systemy kas sklepowych
oraz niektóre towary przemysłowe/konsumpcyjne. Do portu szeregowego
użytkownicy mogą podłączać skanery kodów paskowych, drukarki kodów
paskowych, drukarki paragonów oraz terminale do obsługi kart kredytowych.
2-8
MS-AA25
Podłączanie urządzeń DVI-I (opcjonalne)
DVI [Digital Visual Interface (Cyfrowy interfejs wizualny)] to standard interfejsu
wideo zaprojektowany w celu zapewniania wysokiej jakości wizualnej cyfrowych
urządzeń wyświetlania. Do portu DVI-I użytkownicy mogą podłączać urządzenia
DVI-D / DVI-I i VGA.
2-9
▍ Wprowadzenie
Podłączanie urządzeń komunikacyjnych
 Przewodowa sieć LAN
Złącze RJ-45 komputera PC typu AIO umożliwia podłączenie urządzenia
sieci LAN (Sieć lokalna), takiego jak koncentrator, przełącznik i brama, w celu
ustanowienia połączenia sieciowego.
W celu uzyskania dodatkowych informacji lub szczegółowych instrukcji
dotyczących podłączania do sieci LAN, należy skontaktować się z pracownikiem
firmy MSI lub administratorem sieci.
2-10
MS-AA25
 Bezprzewodowa sieć LAN (opcjonalna)
Komputer PC typu AIO wyposażony jest w moduł bezprzewodowej sieci
LAN umożliwiający użytkownikom szybkie przesyłanie danych dzięki
standardowej technologii IEEE 802.11 bezprzewodowej sieci LAN. Zapewnia
to użytkownikom możliwość przemieszczania się w ramach rozległego obszaru
zasięgu bez utraty połączenia z siecią.
Dzięki zastosowaniu technologii 64-bitowego/128-bitowego szyfrowania WEP
(Wired Equivalent Privacy) i standardu Wi-Fi Protected Access opcjonalna
wbudowana bezprzewodowa sieć LAN może zapewnić bardziej wydajne i
bezpieczniejsze rozwiązanie w zakresie łączności bezprzewodowej.
W celu uzyskania dodatkowych informacji lub szczegółowych instrukcji
dotyczących podłączania do bezprzewodowej sieci LAN, należy skontaktować
się z pracownikiem firmy MSI lub administratorem sieci.
2-11
▍ Wprowadzenie
Podłączanie zasilania
Podłączanie zasilacza sieciowego
Krok 1. Rozpakuj opakowanie i znajdź adapter prąd zmienny/prąd stały oraz
przewód prądu zmiennego.
Krok 2. Połącz zasilacz AC/DC z przewodem zasilającym.
Krok 3. Podłącz końcówkę prądu stałego zasilacza do komputera PC typu
AIO, a męską wtyczkę przewodu zasilającego prądem zmiennym do
gniazdka elektrycznego.
Ważne
Zalecamy, aby ze względów bezpieczeństwa najpierw podłączyć zasilacz
AC/DC do komputera PC typu AIO, a następnie podłączyć przewód zasilający
do gniazda zasilania.
Odłączanie zasilacza sieciowego
Krok 4. Odłącz najpierw przewód zasilający od gniazdka elektrycznego.
Krok 5. Odłącz wtyczkę od komputera PC typu AIO.
Krok 6. Odłącz przewód zasilający od zasilacza AC/DC.
Ważne
Podczas odłączania przewodu zasilającego należy zawsze przytrzymywać
wtyczkę przewodu. Nigdy nie należy ciągnąć bezpośrednio za przewód!
2
3
1
5
6
2-12
4
Rozdział 3
Obsługa systemu
W rozdziale tym zawarto podstawowe informacje dotyczące
obsługi systemu, takie jak konfiguracja uruchamiania
systemu, tworzenie dysku odzyskiwania, połączenie sieciowe,
technologia itp.
Ważne
• Zaleca się utworzenie dysku odzyskiwania systemu,
pełniącego funkcję kopii zapasowej w przypadku
katastrofalnej awarii dysku lub innych zdarzeń.
• Wszystkie dane podlegają zmianie bez uprzedniego
powiadomienia.
▍ Obsługa systemu
Pierwsza konfiguracja uruchamiania systemu
Podczas pierwszego użycia konieczne jest wykonanie poniższych czynności
umożliwiających rozpoczęcie korzystania z komputera PC typu AIO serii Wind Top.
Pełna konfiguracja uruchamiania zajmuje około 30 minut.
Krok 1.
Krok 2.
Krok 3.
Krok 4.
Krok 5.
Krok 6.
Krok 7.
Krok 8.
Krok 9.
Krok 10.
Krok 11.
Krok 12.
Krok 13.
3-2
Rozpocznie się konfiguracja systemu Windows. Poczekaj aż zakończy się
ładowanie konfiguracji systemu Windows.
Wybierz język systemu operacyjnego i kliknij przycisk [Next] (Dalej), aby
kontynuować.
Wybierz żądane opcje dla ustawień „Country or region” (Kraj lub region),
„Time and currency” (Godzina i waluta) oraz „Keyboard layout” (Układ
klawiatury). Kliknij przycisk [Next] (Dalej), aby kontynuować.
Wybierz nazwę użytkownika konta i nazwij komputer, aby umożliwić jego
odróżnienie w sieci. Kliknij przycisk [Next] (Dalej), aby kontynuować.
Wybierz hasło dla konta w celu jego zabezpieczenia przed niepożądanymi
użytkownikami. (Zostaw to pole puste, jeśli hasło nie jest potrzebne). Kliknij
przycisk [Next] (Dalej), aby kontynuować.
Przeczytaj postanowienia licencyjne. Zaznacz pole wyboru „I accept the
license terms” (Akceptuję postanowienia licencyjne) i kliknij przycisk [Next]
(Dalej), aby kontynuować.
Wybierz opcję [Use recommended settings] (Użyj ustawień zalecanych) dla
pozycji „Help protect your computer and improve Windows automatically”
(Pomóż automatycznie chronić komputer i ulepszyć system Windows).
Sprawdź ustawienia daty i godziny. Kliknij przycisk [Next] (Dalej), aby
kontynuować.
Wybierz żądaną sieć bezprzewodową z dostępnej listy sieci WLAN. Kliknij
przycisk [Next] (Dalej), aby kontynuować. Możesz także kliknąć przycisk
[Skip] (Pomiń), aby pominąć ten krok i skonfigurować sieć WLAN później.
Następnie wyświetlony zostanie ekran oprogramowania antywirusowego.
Kliknij przycisk [Agree] (Zgadzam się), aby zaakceptować warunki umowy
licencyjnej i uaktywnić oprogramowanie antywirusowe. Możesz także
wybrać pozycję [No, I do not want to protect my PC.] (Nie, nie chcę chronić
komputera PC.), aby kontynuować bez uaktywniania oprogramowania
antywirusowego.
Wyświetlone zostanie okno „Software Installation Menu” (Menu instalacji
oprogramowania). Kliknij przycisk [Install] (Zainstaluj), aby kontynuować.
Rozpocznie się instalacja oprogramowania. Podczas trwania instalacji
oprogramowania nie wolno wyłączać komputera. Po zakończeniu
ładowania paska postępu kliknij przycisk [Finish] (Zakończ), aby
kontynuować.
Nastąpi przejście do systemu operacyjnego Windows 7 w celu
wprowadzenia spersonalizowanych ustawień. Po wprowadzeniu
spersonalizowanych ustawień można zacząć korzystać z komputera PC
typu AIO. Życzymy udanej zabawy!
MS-AA25
Tworzenie dysku odzyskiwania systemu
Podczas pierwszego użycia zaleca się utworzenie dysku odzyskiwania systemu,
pełniącego funkcję kopii zapasowej w przypadku katastrofalnej awarii dysku
lub innych zdarzeń. Przed przejściem dalej należy upewnić się, że konfiguracja
uruchamiania systemu została ukończona, a następnie należy wykonać poniższą
procedurę.
Krok 1. Kliknij dwukrotnie znajdującą się na pulpicie ikonę „BurnRecovery”
w celu uruchomienia narzędzia do tworzenia dysku odzyskiwania.
Przygotowanie przez system operacyjny plików odzyskiwania może chwilę
potrwać.
Krok 2. Kliknij przycisk [Next] (Dalej), aby rozpocząć tworzenie obrazu dysku
odzyskiwania.
3-3
▍ Obsługa systemu
Krok 3. Zaznacz opcję [Create and burn a recovery disk] (Utwórz i nagraj
dysk odzyskiwania), a następnie kliknij przycisk [Next] (Dalej),
aby kontynuować. Możesz także kliknąć przycisk [Advanced]
(Zaawansowane) w celu wyświetlenia opcji zaawansowanych.
Wybierz żądane opcje i kliknij przycisk [Next] (Dalej), aby
kontynuować.
3-4
MS-AA25
Krok 4. Rozpocznie się tworzenie obrazu dysku odzyskiwania z widocznym na
ekranie paskiem postępu. Ukończenie procesu może chwilę potrwać.
Krok 5. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie i przygotuj
odpowiednią liczbę pustych dysków DVD. Włóż pusty dysk DVD
do stacji dysków optycznych i kliknij przycisk [Next] (Dalej), aby
kontynuować.
3-5
▍ Obsługa systemu
Krok 6. Wyświetlone zostanie okno programu Windows Disc Image Burner.
Kliknij przycisk [Burn] (Nagraj), aby rozpocząć proces nagrywania.
Ukończenie procesu może chwilę potrwać.
3-6
MS-AA25
Krok 7. Po utworzeniu dysku kliknij przycisk [Close] (Zamknij), aby zakończyć i
wyjąć dysk. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie
w celu utworzenia wszystkich dysków odzyskiwania.
Krok 8. Wszystkie dyski odzyskiwania zostały pomyślnie utworzone. Schowaj
dyski i kliknij przycisk [Next] (Dalej), aby kontynuować.
3-7
▍ Obsługa systemu
Krok 9. Zaznacz poniższe pole wyboru, jeśli chcesz usunąć pliki tymczasowe.
Kliknij przycisk [Finish] (Zakończ), aby ukończyć tworzenie dysku
odzyskiwania.
3-8
MS-AA25
Kalibracja panelu dotykowego (Tylko w przypadku modelu jednodotykowego)
Komputer PC typu AIO serii Wind Top wyposażony jest w funkcję panelu
dotykowego. Jeśli kursor myszy nie jest dopasowany do ruchu, użytkownicy mogą
użyć zainstalowanego w systemie narzędzia IdeaCom TSC w celu dostosowania
dokładności panelu dotykowego. Aby to zrobić, należy wykonać poniższe
czynności.
Krok 1. Znajdź narzędzie IdeaCom TSC w menu [Start] > [All Programs]
(Wszystkie programy) > [IdeaCom TSC].
Krok 2. Kliknij polecenie [Calibration] (Kalibracja), aby rozpocząć domyślną
kalibrację 9-punktową. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na
ekranie, aby skalibrować panel dotykowy.
3-9
▍ Obsługa systemu
Krok 3. W celu uzyskania dostępu do ustawień zaawansowanych kliknij
polecenie [IdeaCom TSC], aby uruchomić narzędzie konfiguracji.
Dostępne są trzy tryby kalibracji: 4-punktowy, 9-punktowy i 25punktowy. Zalecane jest, aby użytkownicy dostosowywali panel
dotykowy za pomocą trybu 9‑punktowego. Jeśli wymagana jest
największa dokładność, użytkownicy mogą wybrać tryb 25‑punktowy.
Kliknij przycisk [Calibration] (Kalibracja), aby kontynuować i wykonaj
instrukcje wyświetlane na ekranie w celu skalibrowania panelu
dotykowego.
Ważne
• Ekranu nie należy dotykać bezpośrednio żadnym ostro zakończonym
przedmiotem.
• Rzeczywiste specyfikacje produktu mogą być inne w zależności od regionu.
3-10
MS-AA25
Połączenie sieciowe w systemie Windows
 Przewodowa sieć LAN
Krok 1. Przejdź do menu [Start] > [Control Panel] (Panel sterowania).
Krok 2. Kliknij łącze [Connect to the Internet] (Połącz z Internetem) w pozycji
[Network and Internet] (Sieć i Internet).
3-11
▍ Obsługa systemu
Krok 3. Wybierz pozycję [Broadband (PPPoE)] [Połączenie szerokopasmowe
(PPPoE)] w celu nawiązania połączenia przy użyciu połączenia DSL
lub kablowego, które wymaga podania nazwy użytkownika i hasła.
Krok 4. Wprowadź informacje uzyskane od usługodawcy internetowego (ISP) i
kliknij przycisk [Connect] (Połącz), aby ustanowić połączenie sieci LAN.
3-12
MS-AA25
 Bezprzewodowa sieć LAN
Krok 1. Przejdź do menu [Start] > [Control Panel] (Panel sterowania).
Krok 2. Kliknij łącze [Connect to the Internet] (Połącz z Internetem) w pozycji
[Network and Internet] (Sieć i Internet).
3-13
▍ Obsługa systemu
Krok 3. Wybierz pozycję [Wireless] (Bezprzewodowe) w celu nawiązania
połączenia przy użyciu routera bezprzewodowego lub sieci
bezprzewodowej.
Krok 4. Wyświetlona zostanie lista dostępnych połączeń sieci WLAN. Wybierz
połączenie z listy lub kliknij pozycję [Open Network and Sharing
Center] (Otwórz Centrum sieci i udostępniania) w celu nawiązania
nowego połączenia.
Krok 5. Aby nawiązać nowe połączenie sieci WLAN, wybierz pozycję [Set up a
new connection or network] (Skonfiguruj nowe połączenie lub sieć) w
oknie [Network and Sharing Center] (Centrum sieci i udostępniania).
3-14
MS-AA25
Krok 6. Następnie wybierz pozycję [Manually connect to a wireless network]
(Ręcznie nawiąż połączenie z siecią bezprzewodową) i kliknij przycisk
[Next] (Dalej), aby kontynuować.
Krok 7. Wprowadź informacje dotyczące sieci bezprzewodowej, którą chcesz
dodać i kliknij przycisk [Next] (Dalej), aby kontynuować.
Krok 8. Nowe połączenie sieci WLAN zostało nawiązane. Kliknij przycisk
[Close] (Zamknij), aby wyjść lub wybierz pozycję [Change connection
settings] (Zmień ustawienia połączenia), aby zmodyfikować ustawienia
sieci WLAN.
3-15
▍ Obsługa systemu
Menu ekranowe (OSD)
Menu ekranowe (OSD) umożliwia dostosowywanie opcji wyświetlania monitora,
takich jak jasność, kontrast, położenie i język. Można je uaktywnić za pomocą
przycisków po prawej stronie monitora.
Auto
3-16
Lewa
Prawa
Menu
MS-AA25
Krok 1. Naciśnij przycisk MENU, aby wyświetlić menu główne OSD. Za pomocą
przycisków strzałek w prawo i w lewo wybierz żądane menu funkcji i
naciśnij przycisk MENU, aby do niego przejść. Przy użyciu przycisków
strzałek w prawo i w lewo wybierz lub dostosuj wartości według
osobistych preferencji. Po wprowadzeniu ustawień naciśnij przycisk
AUTO, aby wyjść.
Dostosowywanie kontrastu i jasności
Dostosowywanie koloru
Dostosowywanie położenia i czasu
wyświetlania menu
Określanie języka
Resetowanie systemu
Wyświetlenie informacji o systemie
3-17
▍ Obsługa systemu
Dostosowywanie trybu szerokoekranowego
Krok 2. Naciśnij przyciski strzałek w prawo i w lewo, aby dostosować poziom
głośności systemu.
Krok 3. Naciśnij przycisk AUTO, aby wyświetlić menu trybu wideo. Za pomocą
przycisków strzałek w prawo i w lewo wybierz żądany tryb i naciśnij
przycisk AUTO, aby wyjść po dokonaniu wyboru.
Ważne
W przypadku wystąpienia jakiegokolwiek błędu powodującego nieprawidłowe
wyświetlanie lub problem z głośnością należy przejść do menu OSD i
zresetować monitor, aby przywrócić wszystkie domyślne ustawienia producenta
w celu zoptymalizowania wydajności.
3-18
MS-AA25
Zarządzanie energią
Zarządzanie energią komputerów osobistych (PC) i monitorów zapewnia
znaczną oszczędność energii elektrycznej, a także niesie ze sobą wiele
korzyści środowiskowych.
W celu poprawy wydajności energetycznej należy wyłączać monitor lub
przełączać komputer w tryb uśpienia po upływie określonego czasu braku
aktywności użytkownika.
Zarządzanie energią w systemie operacyjnym Windows
■
Pozycja [Power Options] (Opcje zasilania) w systemie operacyjnym
Windows umożliwia sterowanie funkcjami zarządzania energią
monitora, dysku twardego i baterii. Przejdź do menu [Start] >
[Control Panel] (Panel sterowania) > [System and Security] (System i
zabezpieczenia).
Następnie kliknij łącze [Power Options] (Opcje zasilania).
Wybierz żądany plan zasilania. Możesz także dostosować
ustawienia, klikając pozycję [Change plan settings] (Zmień
ustawienia planu).
3-19
▍ Obsługa systemu
■
W menu Shut Down Computer (Wyłączanie komputera) widoczne
są opcje Sleep (Wstrzymaj) (S3/S4) i Shut Down (Zamknij) (S5)
umożliwiające szybkie i łatwe zarządzanie zasilaniem systemu.
Wznawianie pracy systemu
Wznowienie pracy komputera z trybu oszczędzania energii powinno nastąpić
w odpowiedzi na polecenie jednego z poniższych elementów:
■ przycisku zasilania,
■ myszy,
■ klawiatury.
Monitor należy wyłączać za pomocą przycisku zasilania monitora LCD
po upływie określonego czasu braku aktywności użytkownika.
■
Należy korzystać z klawiszy trybu uśpienia
(Fn + Z) w celu
przełączenia do trybu oszczędzania energii.
Należy dostosować ustawienia Power Options (Opcje zasilania)
systemu operacyjnego Windows w celu zoptymalizowania zarządzania
energią komputera.
Należy zainstalować oprogramowanie do oszczędzania energii w celu
zarządzania zużyciem energii przez komputer.
Jeśli komputer nie będzie używany przez dłuższy czas, należy zawsze
odłączyć przewód zasilający lub wyłączyć zasilanie gniazda ściennego,
aby zapewnić zerowe zużycie energii.
■
■
■
3-20
Wskazówki dotyczące oszczędzania energii:
■
MS-AA25
Odzyskiwanie systemu
Ważne
Funkcja odzyskiwania systemu jest dostępna tylko w systemach ze wstępnie
zainstalowanym systemem operacyjnym Windows i programami narzędziowymi
firmy MSI.
Cele stosowania funkcji odzyskiwania systemu obejmują:
■ Przywrócenie systemu z powrotem do stanu początkowego
oryginalnych ustawień domyślnych producenta.
■ Stosowanie w przypadku wystąpienia błędów używanego systemu
operacyjnego.
■ Po zainfekowaniu systemu operacyjnego przez wirus, w wyniku którego
system nie działa normalnie.
Przed użyciem funkcji odzyskiwania systemu należy wykonać kopię zapasową
ważnych danych zapisanych na dysku systemowym, korzystając z innych
urządzeń pamięci masowej.
Jeśli za pomocą poniższego rozwiązania nie uda się odzyskać systemu, należy
skontaktować się z autoryzowanym lokalnym dystrybutorem lub punktem
serwisowym w celu uzyskania dalszej pomocy.
Odzyskiwanie systemu za pomocą klawisza skrótu F3
Jeśli w systemie wystąpią nienaprawialne błędy, w każdym przypadku
zalecane jest najpierw użycie klawisza skrótu F3 w celu odzyskania systemu
za pomocą partycji odzyskiwania dysku twardego.
Należy wykonać poniższe instrukcje w celu kontynuacji:
1. Uruchom ponownie system.
2. Po wyświetleniu na ekranie poniższego obrazu naciśnij znajdujący się na
klawiaturze klawisz skrótu F3.
3-21
▍ Obsługa systemu
3. Wybierz pozycję [Windows Setup] (Instalator systemu Windows) z menu
Windows Boot Manager (Menedżer rozruchu systemu Windows).
4. Wybierz pozycję [MSI Recovery Manager] (Menedżer odzyskiwania MSI)
w celu uruchomienia funkcji odzyskiwania systemu; lub wybierz pozycję
[EXIT] (Zakończ) w celu ponownego uruchomienia systemu.
5. Za pomocą funkcji odzyskiwania systemu zostaną przywrócone
ustawienia domyślne. Naciśnij przycisk [OK], aby potwierdzić.
6. Naciśnij przycisk [OK], aby ponownie potwierdzić i rozpocząć działanie
funkcji odzyskiwania systemu. Możesz także nacisnąć przycisk [Cancel]
(Anuluj), aby zatrzymać działanie funkcji.
3-22
MS-AA25
7. Nastąpi teraz uruchomienie funkcji odzyskiwania systemu.
8. Poniższy komunikat wskazuje pomyślne odzyskanie systemu. Naciśnij
przycisk [OK] w celu ponownego uruchomienia systemu i uzyskania
normalnego dostępu do systemu operacyjnego Windows.
Odzyskiwanie systemu za pomocą dysków odzyskiwania
Jeśli procedura odzyskiwania za pomocą klawisza skrótu F3 nie działa,
należy spróbować odzyskać system przy użyciu utworzonych uprzednio
dysków odzyskiwania.
Należy wykonać poniższe instrukcje w celu kontynuacji:
1. Włóż dysk odzyskiwania do stacji dysków optycznych i uruchom ponownie
system.
2. Po wyświetleniu na ekranie poniższego obrazu naciśnij znajdujący się na
klawiaturze klawisz skrótu F11.
3-23
▍ Obsługa systemu
3. Wybierz urządzenie [CD/DVD] jako urządzenie rozruchowe i naciśnij
klawisz [Enter], aby potwierdzić wybór.
Naciśnij dowolny klawisz, aby ponownie potwierdzić wybór po
wyświetleniu poniższego komunikatu.
Press any key to boot from CD or DVD ...
4. System operacyjny Windows rozpocznie ładowanie plików.
System Windows ładuje pliki...
5. Wyświetlone zostanie menu odzyskiwania systemu. Opcja [Hard Disk
Recovery] (Odzyskiwanie dysku twardego) powoduje sformatowanie
całego dysku twardego. Wszystkie dane zawarte na dysku twardym
zostaną usunięte, a wszystkie ustawienia zostaną przywrócone
do domyślnych ustawień producenta. Opcję [Hard Disk Recovery]
(Odzyskiwanie dysku twardego) należy wybrać tylko, jeśli dysk twardy
został zarażony krytycznymi wirusami i nie można znaleźć żadnego
rozwiązania oprócz całkowitego oczyszczenia dysku twardego.
3-24
MS-AA25
Opcja [System Partition Recovery] (Odzyskiwanie partycji systemowej)
powoduje sformatowanie tylko dysku C. Tylko dysk C zostanie
przywrócony do domyślnego stanu producenta. Inne dyski pozostaną bez
zmian. Zaleca się, aby użytkownicy przywracali system za pomocą opcji
[System Partition Recovery] (Odzyskiwanie partycji systemowej).
6. Procedura odzyskiwania systemu spowoduje sformatowanie partycji dysku
twardego. Upewnij się, że wykonano kopię zapasową ważnych danych.
Kliknij przycisk [YES] (TAK), aby kontynuować; kliknij przycisk [NO] (NIE),
aby zatrzymać odzyskiwanie systemu.
Ponownie kliknij przycisk [YES] (TAK), aby potwierdzić; kliknij przycisk
[NO] (NIE), aby zatrzymać odzyskiwanie systemu.
3-25
▍ Obsługa systemu
7. NIE wyłączaj zasilania systemu podczas wykonywania funkcji
odzyskiwania systemu, ponieważ może to spowodować nieznane
uszkodzenie systemu.
8. Poniższy komunikat wskazuje pomyślne odzyskanie systemu. Naciśnij
przycisk [OK] w celu ponownego uruchomienia systemu i uzyskania
normalnego dostępu do systemu operacyjnego Windows.
9. Po przerwaniu lub niepowodzeniu procesu odzyskiwania należy powtórzyć
procedurę od początku.
3-26
Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement