MSI Aegis RS 10th DESKTOP Korisnički priručnik | Manualzz
Wind Top AC1900
Sve-u-jednom (AIO) računar
Sistem MS-A934 (V1.X)
▍ Predgovor
▍ sadržaj
Obavijest o vlasničkim pravima����������������������������������������������������������������������iii
Trgovačke marke��������������������������������������������������������������������������������������������iii
Brojevi patenata u SAD����������������������������������������������������������������������������������iii
Datum u historiji����������������������������������������������������������������������������������������������iii
Nadgradnja i garancija���������������������������������������������������������������������������������� iv
Preuzimanje zamjenjivih dijelova������������������������������������������������������������������ iv
Tehnička podrška������������������������������������������������������������������������������������������ iv
Ekološka obilježja proizvoda�������������������������������������������������������������������������� v
Politika zaštite okoliša������������������������������������������������������������������������������������ v
Bezbjednosna uputstva��������������������������������������������������������������������������������� vi
CE usklađenost��������������������������������������������������������������������������������������������viii
Izjava o radiofrekventnim smetnjama FCC-B�����������������������������������������������viii
WEEE izjava�������������������������������������������������������������������������������������������������� ix
1. Pregled����������������������������������������������������������������������������������������������������1-1
Sadržaj pakovanja������������������������������������������������������������������������������������������������ 1-2
Pregled sistema��������������������������������������������������������������������������������������������������� 1-3
Specifikacije sistema������������������������������������������������������������������������������������������ 1-11
Zamjena i nadgradnja komponenti��������������������������������������������������������������������� 1-12
2. Prvi koraci������������������������������������������������������������������������������������������������2-1
Savjeti za bezbjednost i udobnost����������������������������������������������������������������������� 2-2
Dobre radne navike���������������������������������������������������������������������������������������������� 2-3
Poznavanje tipkovnice (opcije)����������������������������������������������������������������������������� 2-4
Postavljanje vašeg sistema���������������������������������������������������������������������������������� 2-6
Priključivanje perifernih uređaja��������������������������������������������������������������������������� 2-7
Priključenje napajanja���������������������������������������������������������������������������������������� 2-11
3. Sistemske operacije��������������������������������������������������������������������������������3-1
Prvo pokretanje sistema��������������������������������������������������������������������������������������� 3-2
Izrada diska za oporavak sistema������������������������������������������������������������������������ 3-3
Kalibracija dodirnog panela
(samo za model s jednododirnim sistemom) (opcija)������������������������������������������� 3-9
Mrežna konekcija u sistemu Windows��������������������������������������������������������������� 3-11
Ušteda energije�������������������������������������������������������������������������������������������������� 3-16
Oporavak sistema���������������������������������������������������������������������������������������������� 3-18
ii
MS-A934
Obavijest o vlasničkim pravima
Materijal u ovom dokumentu predstavlja intelektualno vlasništvo MICRO-STAR
INTERNATIONAL. Ovaj dokumenat je izrađen uz najveću pažnju, ipak ne
dajemo nikakve garancije u vezi tačnosti i sadržaja u njemu. Naši proizvodi su u
neprestanom razvoju i zadržavamo pravo na njihove promjene bez prethodnog
obavještenja.
Trgovačke marke
Sve trgovačke marke su vlasništvo svojih vlasnika.
■ MSI je registrovani trgovački znak za Micro-Star Int’l Co., Ltd.
■ Intel je registrovani trgovački znak Intel Corporation.
■ Realtek je registrovani trgovački znak koji pripada Realtek Semiconductor
Corporation.
■ Windows je registrovani trgovački znak Microsoft Corporation.
Brojevi patenata u SAD
4,631,603; 4,819,098; 4,907,093; 5,315,448 i 6,516,132.
Ovaj proizvod sadrži tehnologiju za zaštitu vlasništva koja je zaštićena SAD
patentima i drugim pravima za zaštitu intelektualnog vlasništva. Upotrebu
tehnologije za zaštitu prava mora da odobri Macrovision i, ako se drugačije ne
odredi, njezino korištenje dopušteno je samo za kućnu upotrebu i druge ograničene
načine pregledanja. Reverzni inženjering i rastavljanje su zabranjeni.
Datum u historiji
RevizijaDatum u historiji
revizija
V1.0
2010/ 10
Prvo izdanje
iii
▍ Predgovor
Nadgradnja i garancija
Imajte u vidu da se izvjesne komponente koje su tvornički ugrađene u proizvod
mogu nadograditi ili zamijeniti na zahtjev korisnika. Da biste saznali više o
ograničenjima nadgradnje, pročitajte specifikacije proizvoda u Korisničkom
priručniku. Više informacija o kupljenom proizvodu potražite kod svoga lokalnog
prodavača. Ne pokušavajte da nadgradite ili zamijenite ijedan dio proizvoda ako
niste ovlašteni predstavnik prodavača ili servisnog centra, jer time možete izgubiti
pravo na garanciju. Osobito se preporučuje da se posavjetujete s ovlaštenim
predstavnikom prodavača ili servisnog centra radi bilo kakve nadgradnje ili
zamjene.
Preuzimanje zamjenjivih dijelova
Obavještavamo Vas da će preuzimanje zamjenjivih (ili kompatibilnih) dijelova
proizvoda koje su korisnici kupili u izvjesnim zemljama ili na izvjesnim teritorijima
proizvođač obaviti u periodu od najviše 5 godina od trenutka prestanka njihove
proizvodnje, ovisno o zvaničnim propisima objavljenim u tom trenutku.
■ Obratite se proizvođaču preko stranice http://www.msicomputer.com/msi_user/
msi_rma/ za detaljne informacije o preuzimanju zamjenskih dijelova.
Tehnička podrška
Ako nastane kakav problem koji ne možete da riješite pomoću uputstava iz
Korisičkog priručnika, obratite se prodavaču kod kojega ste kupili uređaj ili
lokalnog distributera. Alternativno, pokušajte pronaći rješenje uz pomoć sljedećih
resursa za pomoć.
◙
◙
Posjetite MSI web sajt radi ČPP, tehničke pomoći, BIOS ažuriranja,
ažuriranih upravljačkih programa i drugih informacija na stranici http://
www.msi.com/index.php?func=service
Obratite se našoj tehničkoj službi preko stranice http://ocss.msi.com/
iv
MS-A934
Ekološka obilježja proizvoda
◙
◙
◙
◙
◙
◙
Smanjen utrošak energije za vrijeme korištenja i čekanja
Ograničena upotreba štetnih materijala za okoliš i zdravlje
Laka demontaža i reciklaža
Ograničeno korištenje prirodnih resursa kroz poticanje reciklaže
Produžena trajnost proizvoda osigurava se lakim nadogradnjama
Ograničeno stvaranje otpada zahvaljujući preuzimanju starih proizvoda
Politika zaštite okoliša
◙
◙
◙
◙
Ovaj proizvod izveden je tako da se olakša pravilna
upotreba dotrajalih dijelova i reciklaža te se na kraju svoje
upotrebe ne smije bacati.
Korisnici se trebaju obratiti lokalnoj službi za sakupljanje i
reciklažu te zbrinjavanje njihovih dotrajalih proizvoda.
Posjetite MSI web stranicu i pronađite najbližeg distributera radi
dodatnih detalja u vezi reciklaže: http://www.msi.com/index.php?func=ht
ml&name=service_worldwide.
Korisnici nas mogu naći i na [email protected] i zatražiti
informacije koje se odnose na zbrinjavanje, povratno preuzimanje,
reciklažu i demontažu MSI proizvoda.
▍ Predgovor
Bezbjednosna uputstva
Pozorno i temeljito pročitajte bezbjednosna uputstva.
Uvažite sve pozive na oprez i upozorenja koji su navedeni na uređaju ili u
korisničkom priručniku.
Sačuvajte Korisnički vodič koji dobijete uz ovaj proizvod radi buduće
potrebe.
Uređaj držite podalje od vlage i visoke temperature.
Uređaj položite na sigurnu i ravnu površinu prije njegova podešavanja.
◙
Provjerite da li je napon napajanja u bezbjednom rasponu i da li je
pravilno podešen na 100~240 V prije nego uređaj priključite na zidnu
utičnicu. Ne onesposobljujte zaštitni priljučak uzemljenja u utikaču.
Ovaj uređaj mora biti priključen na uzemljenu strujnu utičnicu.
◙
Uvijek odvojite strujni kabel uređaja od napajanja prije priključivanja
dodatnih kartica ili modula na uređaj.
◙
Ako se uređaj neće koristiti izvesno vrijeme, uvijek odvojite napojni
strujni kabel iz zidne strujne utičnice kako uređaj uopšte ne bi trošio
energiju.
Ventilator na kućištu uređaja koristi se za hlađenje i prijenos topline kako
ne bi došlo do njegova pregrijavanja. Nemojte pokrivati ventilator.
Ne stavljajte uređaj u okolinu koja nije odgovarajuća za njegov rad i ako je
temperatura iznad 60 °C (140 °F) ili ispod 0 °C (32 °F), jer to može oštetiti
opremu.
NAPOMENA: Maksimalna radna temperatura je oko 40 °C.
vi
MS-A934
U otvore nikad ne ulijevajte nikakvu tekućinu, jer to može dovesti do
oštećenja uređaja i električnog udara.
Napojni kabel položite tako da ga niko pri hodu ne može nagaziti. Nemojte
ništa stavljati na napojni kabel.
Prilikom priključenja koaksijalnog kabela na TV tjuner, neophodno je
proveriti da li je metalna zaštita pouzdano priključena na zaštitni sistem
uzemljenja zgrade.
Kablovski razvodni sistem mora biti povezan s masom (uzemljen) prema
ANSI/NFPA 70, Nacionalnim električnim kodeksom (NEC), naročito sa
sekcijom 820.93, uzemljivanje vanjskoga zaštitnog omotača koaksijalnog
kabela.
Uvijek držite snažne magnetske ili električne predmete podalje od ovog
uređaja.
Ako dođe do bilo koje od navedenih situacija, odnesite uređaj na provjeru
u servis:
◙
◙
◙
◙
Oštećen je napojni utikač ili kabel za napajanje.
◙
◙
Uređaj je pao i oštetio se.
Tekućina je prodrla u uređaj.
Uređaj je bio izložen dejstvu vlage.
Uređaj ne funkcioniše kako treba ili ne možete da postignete njegov
rad u skladu s Korisničkim priručnikom.
Na uređaju postoje očigledni znakovi oštećenja.
1. Uređaji za optičko pohranjivanje su klasifikovani kao LASERSKI PROIZVOD
KLASE 1. Zabranjeni su upotreba komandi ili podešavanja ili izvođenje procedura
na način koji nije propisan.
2. Ne dotičite leće unutar pogona.
OPREZ:
Postoji opasnost od eksplozije ako se baterija ne zamijeni kako treba.
Zamijenite je samo jednakom ili ekvivalentnom vrstom koju preporučuje
proizvođač.
vii
▍ Predgovor
CE usklađenost
Ovime, Micro Star International CO., LTD izjavljuje da je ovaj uređaj
usklađen s bitnim bezbednosnim zahtjevima i drugim relevantnim
odredbama u evropskoj direktivi.
Izjava o radiofrekventnim smetnjama FCC-B
Ovaj uređaj je ispitan i ustanovljeno je da udovoljava
ograničenjima za klasu B digitalnih uređaja, u skladu sa
dijelom 15 pravila FCC. Ova ograničenja su predviđena kako
bi pružila razumnu zaštitu od štetnih smetnji u stambenim
instalacijama. Ovaj uređaj generiše, koristi i može da emituje
radiofrekventnu energiju i ako se ne postavi i ne koristi u skladu s uputstvima,
može izazvati štetno dejstvo na radio komunikacije. Međutim, nema garancije da
se smetnje ipak neće pojaviti u pojedinim dijelovima instalacije. Ako ovaj uređaj
stvara štetne smetnje radijskom i televizijskom prijemu, koje se mogu ustanoviti
isključivanjem i ponovnim uključivanjem uređaja, potičemo korisnika da smetnje
ispravi putem jedne ili više od sljedećih mjera:
■ Promijenite smjer ili poziciju prijemne antene.
■ Povećajte razdaljinu između uređaja i prijemnika.
■ Spojite uređaj na zidnu utičnicu koja se nalazi u strujnom krugu različitom
od onoga u kojemu je spojen prijemnik.
■ Zatražite savjet ili pomoć prodavača ili iskusnog radio/TV tehničara.
Obavještenje 1
Promjene ili izmjene koje nije izričito odobrila strana koja je odgovorna za
sukladnost proizvoda, mogu dovesti do gubitka prava korištenja ovog uređaja.
Obavještenje 2
Oklopljeni spojni kablovi sučelja i napojni strujni kabel, ako postoje, moraju se
koristiti tako da udovoljavaju ograničenjima emisije.
Ovaj uređaj udovoljava zahtjevima dijela 15 FCC pravila. Rukovanje njime predmet
je sljedeća dva uslova:
1. ovaj uređaj ne smije uzrokovati štetne smetnje
2. ovaj uređaj mora prihvatiti sve primljene smetnje, uključujući i smetnje koje
mogu dovesti do neželjenog rada.
viii
MS-A934
WEEE izjava
ix
▍ Predgovor
MS-A934
xi
▍ Predgovor
xii
Poglavlje 1
Pregled
Ovaj sistem je integrisane izvedbe, odabranoga uglađenog
izgleda u crnoj ili bijeloj boji sa sjajnim ekranom, odražavajući
jednostavnost savremenog individualizma i udobnost doma.
Sa ekranom osjetljivim na dodir, besprijekornim audio/video
mogućnostima i intuitivnim korisničkim interfejsom, povezuje
tehnologiju i život, čineći kompjutere lakšim i zabavnijim za
korištenje – zgidno za cijelu porodicu.
▍ Pregled
Sadržaj pakovanja
Wind Top serija
Strujni adapter
Napojni strujni kabel
Disk s upravljačkim/
pomoćnim programima
Korisnički priručnik i
Brzi vodič
Tipkovnica (opcija)
Miš (opcija)
* Ako je bilo koji dio oštećen ili nedostaje, odmah nas kotaktirajte.
* Slika služi samo kao referenca, jer sadržaj pakovanja može unekoliko odstupati
od nje, što zavisi od modela koji ste kupili.
1-2
MS-A934
Pregled sistema
Izgled sprijeda
2
1
3
4
1
Mikrofon
2
Web kamera
3
LCD zaslon
4
Stereo zvučnici
Ugrađeni mikrofon može da se upotrijebi za online vido razgovore.
Ova ugrađena web kamera sa mikrofonom može da se upotrijebi
za snimanje fotografija, video filmova ili video konferencije, kao i za
druge interaktivne aplikacije.
TFT LCD zaslon od 18,5 inča s optimalnom rezolucijom 1366 X 768
i standardnim omjerom širokog ekrana 16:9.
Ugrađeni stereo zvučnici daju visokokvalitetan zvuk putem stereo
sistema.
1-3
▍ Pregled
Izgled straga
2
1
3
4
5
1
Ventilator
2
Pogon optičkog diska
Ventilator na kućištu uređaja koristi se za hlađenje i prijenos topline
kako ne bi došlo do njegova pregrijavanja. Nemojte pokrivati
ventilator.
A DVD Super-Multi pogon je integrisan za vašu kućnu zabavu.
Važno
Predlažemo Vam da iz bezbjednosnih razloga prvo priključite strujni adapter na
Vaš AIO računar, a zatim da uključite strujni napojni kabel u zidnu utičnicu.
1-4
MS-A934
3
Pogon čitača kartica
Ugrađeni čitač kartica može podržavati različite tipove memorijskih
kartica, kao što su SD (Secure Digital),MS (Memory Stick), MS
Pro (Memory Stick Pro) ili MMC (Multi-Media Card) kartice koje se
obično koriste za uređaje kao što su digitalne kamere, MP3 plejeri,
mobilni telefoni i PDA uređaji. Obratite se lokalnom predstavniku
radi daljnjih informacija i imajte na umu kako podržane memorijske
kartice mogu da se promijene bez prethodne najave.
USB priključak
USB (Universal Serial Bus) utičnice služe za povezivanje USB
uređaja kao što je miš, tastatura, printer, skener, kamera, PDA ili
USB-kompatibilni uređaji.
Utičnica za slušalice
Ovo je priključak za slušalice ili zvučnike.
Priključak za mikrofon
Ovo je priključak za mikrofon.
4
Stalak
5
Rupa za provlačenje kabela
Ovaj stalak koristite za postavljanje sistema na ravnu i stabilnu
površinu.
Provucite kablove kroz rupo za provlačenje kako biste izbjegli nered
kod spajanja uređaja.
1-5
▍ Pregled
Pogled s lijeve i s desne strane
3
2
8
1
4
5
8
6
7
1-6
1
Pogon optičkog diska
2
Dugme za otvaranje
3
Rupa za otvaranje
A DVD Super-Multi pogon je integrisan za vašu kućnu zabavu.
Pritisnite dugme za otvaranje kako biste otvorili pogon za optički
disk.
Ugurajte tanak i ravan predmet (spajalica za papir) u rupu za
otvaranje kako biste rukom otvorili pogon optičkog diska ako dugme
za otvaranje ne funkcioniše.
MS-A934
4
Pogon čitača kartica
5
USB priključak
6
Utičnica za slušalice
Ugrađeni čitač kartica može podržavati različite tipove memorijskih
kartica, kao što su SD (Secure Digital),MS (Memory Stick), MS
Pro (Memory Stick Pro) ili MMC (Multi-Media Card) kartice koje se
obično koriste za uređaje kao što su digitalne kamere, MP3 plejeri,
mobilni telefoni i PDA uređaji. Obratite se lokalnom predstavniku
radi daljnjih informacija i imajte na umu kako podržane memorijske
kartice mogu da se promijene bez prethodne najave.
USB (Universal Serial Bus) utičnice služe za povezivanje USB
uređaja kao što je miš, tastatura, printer, skener, kamera, PDA ili
USB-kompatibilni uređaji.
Ovo je priključak za slušalice ili zvučnike.
Priključak za mikrofon
Ovo je priključak za mikrofon.
7
Stalak
8
Ventilator
Ovaj stalak koristite za postavljanje sistema na ravnu i stabilnu
površinu.
Ventilator na kućištu uređaja koristi se za hlađenje i prijenos topline
kako ne bi došlo do njegova pregrijavanja. Nemojte pokrivati
ventilator.
1-7
▍ Pregled
Gornji i donji pogled
1 2 3 4 5
7
1-8
8 9 10
1
Ventilator
2
LED aktivnosti pogona
3
LED lampica napajanja
6
1
Ventilator na kućištu uređaja koristi se za hlađenje i prijenos topline
kako ne bi došlo do njegova pregrijavanja. Nemojte pokrivati
ventilator.
LED lampica pogona svijetli kada se podaci očitavaju sa čvrstog
diska (HDD) ili pogona za optički disk (ODD) ili kada se zapisuju na
njega.
LED lampica napajanja svijetli kada je sistem uključen i gasi se
kada se sistem isključi. U pogledu uštede električne energije, LED
lampica trepće u režimu S3 (obustavi na RAM) i isključuje se u
režimu S4 (obustavi na disk).
MS-A934
4
DUgme za mod
5
Dugmad za glasnoću +/- (=Glasnije/Tiše)
6
Tipka za uključenje/isključenje
7
USB priključak
8
RJ-45 LAN utičnica
Pritisnite ovo dugme da vidite i odaberete ekranski mod, što
uključuje Tekstualni mod, Filmski mod, Mod za igre, Foto mod i
ECO mod. Svaki mod sadrži različite temperature boje svjetla.
ECO mod je štedni mod napajanja, i pvaj mode pdaberite kad želite
isključiti ili uključiti LCD ekran. Za vrijeme povezivanja vanjskih
uređaja pritisnite ovo dugme da odaberete PC, VGA-In ili LCD
isključivanje kako biste zadovoljili potrebe.
Ova dugmad za kontrolu glasnoće regulišu nivo zvuka.
Pritisnite dugme za uključenje/isključenje da biste uključili ili isključili
sistem. Pritiskom na dugme za uključenje/isključenje sistem se budi
iz režima uštede električne energije.
USB (Universal Serial Bus) utičnice služe za povezivanje USB
uređaja kao što je miš, tastatura, printer, skener, kamera, PDA ili
USB-kompatibilni uređaji.
Standardna RJ-45 LAN utičnica služi za priključenje na lokalnu
mrežu (LAN). Na nju se možete priključiti uz pomoć mrežnog
kabela.
Žuta
Zeleno/ Narančasta
LED
lampica
Boja
Stanje LED
lampice
Lijevo
Žuta
Ugašena
LAN veza nije uspostavljena.
Desno
Zeleno
Narančasta
Svijetli (postojano)
LAN veza je uspostavljena.
Svijetli (svjetlije i
trepće)
Računar komunicira s drugim
računarom na lokalnoj mreži.
Ugašena
Odabrana je brzina prijenosa od
10 Mbit/s.
Uključeno
Odabrana je brzina prijenosa od
100 Mbit/s.
Uključeno
Odabrana je brzina prijenosa od
1000 Mbit/s.
1-9
▍ Pregled
9
10
1-10
VGA-ulazni port
DB15-pinski ženski konektor je predviđen za uređaje s VGA
interfejsom.
Utičnica za električno napajanje
Strujni adapter pretvara izmjenično u jednosmjerno napajanje
za ovu utičnicu. Napajanje koje dolazi kroz ovu utičnicu služi za
napajanje računara. Da ne bi došlo do oštećenja računara, uvijek
koristite isporučeni strujni adapter za električno napajanje.
MS-A934
Specifikacije sistema
Procesor
■ Procesor Intel® Celeron® Dual Core E3400/ E5700 (opcija)
Matična ploča
■ North Bridge: Intel® G41 Express Chipset
■ South Bridge: Intel® ICH7 čipset
Memorija
■ Utori 2 DDR3 MHz SO-DIMM
■ Podržava maksimalno 4 GB
LAN
■ Žičani LAN: podržava ga Realtek® RTL8111E Gigabit kontrolnik
■ Bežični LAN: opciono podržan Mini PCI-E WLAN modulom
Audio
■ HDA kodek Realtek® serije ALC269
■ Zadovoljava zahtjeve Azalia 1.0
Zaslon
■ TFT LCD zaslon od 18,5 inča (54,6 cm) s optimalnom rezolucijom od 1366 x
768 i standardnim omjerom širokog zaslona 16:9.
Bočni U/I
■ 2 USB porta
■ 1 utičnica za slušalice
■ 1 utičnica za mikrofon
Donji U/I
■ 1 LAN utičnica
■ 4 USB porta
■ 1 ulazna VGA utičnica
■ 1 utičnica za jednosmjernu struju
Spremanje
■ Pogon čvrstog diska: 3,5”, SATAII
■ Pogon optičkog diska: Slim DVD Super Multi
■ Čitač kartica: 4-u-1 (SD, MMC, MS, MS Pro)
Stereo zvučnici
■ 2 stereo zvučnika
Web kamera
■ Web kamera od 1,3 M sa mikrofonom
Električno napajanje
■ Adapter izmjeničnog/jednosmjernog električnog napajanja 90~120 W s
aktivnim PFC
■ Ulaz: 100-240 V~, 50-60 Hz, 1,5A.
6,32A
■ Izlaz: 19 V
1-11
▍ Pregled
Zamjena i nadgradnja komponenti
Imajte u vidu da se izvjesne komponente koje su tvornički ugrađene u proizvod
mogu nadograditi ili zamijeniti na zahtjev korisnika ovisno o modelu koji ste
kupili.
4
1
5
2
3
1 Procesorska jedinica
1-12
2 Memorija
MS-A934
3 Pogon čvrstog diska
4 Kartica za bežični LAN
5 Pogon
��������������������
optičkog diska
Ukoliko inženjer MSI ili prodavač utvrdi da je specificirana komponenta
problematična ili defektna i da postoji potreba za njenom zamjenom, možete
donijeti proizvod skupa s garantnom karticom, potvrdom o kupnji ili računom
u najbliži ovlašteni MSI servisni centar radi popravke.
Da biste saznali više o ograničenjima nadgradnje, pročitajte specifikacije
proizvoda u Korisničkom priručniku. Više informacija o kupljenom proizvodu
potražite kod svoga lokalnog prodavača.
Ne pokušavajte da nadgradite ili zamijenite ijedan dio proizvoda ako niste
ovlašteni predstavnik prodavača ili servisnog centra, jer time možete izgubiti
pravo na garanciju. Osobito se preporučuje da se posavjetujete s ovlaštenim
predstavnikom prodavača ili servisnog centra radi bilo kakve nadgradnje ili
zamjene.
1-13
Poglavlje 2
Prvi koraci
Ovo vam poglavlje pruža informacije o postupcima za početak
korištenja hardvera. Prilikom priključivanja perifernih uređaja
pazite pri držanju uređaja i koristite uzemljenu obujmicu za ruku
kako biste izbjegli statički elektricitet.
▍ Prvi koraci
Savjeti za bezbjednost i udobnost
AIO računar je prenosiva platforma koja Vam omogućuje rad na bilo kojem
mjestu. Međutim, odabir dobrog mjesta za rad je važan ukoliko ćete na
računaru raditi duže vrijeme.
1. Vaša oblast za rad mora biti dovoljno osvjetljena.
2. Odaberite odgovaraući sto i stolicu i prilagodite njihovu visinu kako bi
odgovarali vašem položaju za rad.
3. Pri sjedenju na stolici, prilagodite naslon stolice (ako postoji) tako da
vašim leđima pruži udobnu potporu. Podesite naslon stolice (ako je na
raspolaganju) da se možete udobno nasloniti na njega.
4. Postavite stopala ravno i u prirodnom položaju na pod, tako da vam koljena
i laktovi budu u pravilnom položaju za rad (savijeni na oko 90 stupnjeva).
5. Postavite ruke u prirodnom položaju na sto tako da oslonite ručne zglobove.
6. Prilagodite kut/položaj AIO računara kako biste imali optimalan pregled
slike.
7. Izbjegnite korištenje računara na mjestu na kojem se možete osjećati
neudobno (npr. na krevetu).
8. AIO računar je električni uređaj. Starajte se o njemu s velikom pažnjom
kako biste izbjegli tjelesne ozljede.
1
15-20
6
38-76 cm
3
4
90-120
5
4
2
2
4
2-2
MS-A934
Dobre radne navike
Dobre radne navike su važne ukoliko morate da radite s AIO računarom duže
vrijeme; u suprotnom možete osjetiti nelagodnost ili zadobiti ozljedu. Prilikom
rada imajte sljedeće savjete na umu.
■
■
■
Redovito mijenjajte položaj tijela.
Redovito se istežite i vježbajte.
Ne zaboravite napraviti pauzu nakon određenog perioda rada.
2-3
▍ Prvi koraci
Poznavanje tipkovnice (opcije)
▶
Tehnički podaci
■ Kompatibilna s EU/UK/US/JP/KR jezičkim rasporedom
■ Izolirane kapice tipki za lako kucanje
■ Plitke, s tehnologijom tiska na svili
■ USB interfejs za sve verzije sistema Windows
■ Trajnost tipki: 12 milijuna pritisaka
■ Dimenzije: 376,4 (D) X 155,09 (Š) X 21,91 (V) mm
■ Dužina kabela: 150cm
■ Težina: 440 g
▶
Značajke
■ Multimedijske funkcijske tipke AIO računara
■ Nove, izolirane kapice tipki za lako kucanje
■ Meki dodir i dodirni odgovor za udobno tipkanje
■ Novi koncept elegantne i tanke tipkovnice valovitog oblika
■ Kompaktna veličina za uštedu prostora
■ Osobito pogodna za MSI LCD zaslon
■ Kompatibilno s Windows 2000/ ME/ XP/ Vista/ 7
■ Ugrađene funkcijske tipkovne kratice
■ Pristupite omiljenim veb sajtovima i aplikacijama uz jednododirne brze tipke
* Slika tastature dana je samo kao primjer. Stvarni podaci o specifikacijama
proizvoda mogu se razlikovati prema teritoriju.
2-4
MS-A934
▶
▶
Multimedijske tipke
Fn + F7
Natrag na prethodnu numeru
Fn + F8
Reprodukcija i pauza
Fn + F9
Naprijed na sljedeću numeru
Fn + F10
Funkcija potpunog utišanja zvuka
Fn + F11
Utišanje zvuka
Fn + F12
Pojačanje zvuka
Brze tipke
Fn + F1
Pokreće podrazumijevanu aplikaciju za e-poštu
Fn + F2
Pokreće podrazumijevani Internet preglednik i
posjećuje podrazumijevanu početnu stranicu
Fn + F3
Natrag na prethodnu web stranicu
Fn + F4
Naprijed na sljedeću web stranicu
Fn + C
Kalkulator
Fn + Z
Režim spavanja (ušteda energije)
2-5
▍ Prvi koraci
Postavljanje vašeg sistema
Podešavanje sistema
Korak 1. Postavite sistem na ravnu i stabilnu površinu, kao što je radni sto.
Korak 2.Povucite stalak da se otvori tako da uskoči na svoje mjesto (=10
sepeni). Takođe možete da nagnete LCD zaslon pod uglom između 10
i 25 stepeni, prema vlastitim željama. Propisano pozicionisanje smanjiti
će naprezanja oka i zamor mišića.
2-6
MS-A934
Priključivanje perifernih uređaja
Priključci za I/O (ulaz/izlaz) na stražnjoj ploči omogućavaju Vam priključenje
perifernih uređaja. Svi ovdje navedeni uređaji dani su samo kao primjer.
Priključenje USB uređaja
AIO računar obezbjeđuje USB priključke za priključenje različitih USB uređaja,
kao što su miš, tipkovnica, digitalna kamera, web kamera, štampač, vanjski
uređaj za optičko pohranjivanje, itd. Da biste priključili ove uređaje, najprije
instalirajte upravljačke programe za svaki uređaj ako je to potrebno, a zatim
priključite AIO računar. AIO računar može automatski uočiti instalirane USB
uređaje, a ako do toga ne dođe, USB uređaje možete ručno omogućiti klikom
na Početni meni / Kontrolna ploča / Dodaj hardver da biste dodali novi uređaj.
2-7
▍ Prvi koraci
Povezivanje VGA uređaja
Ovaj kompjuter AIO dolazi s VGA portom za povezivanje s vanjskim monitorima,
projektorima, prijemnicima, DVD plejerima, digitalnim video kamerama, mini
prijenosnim kompjuterima, digitalnim fotoaparatima, itd.
VGA (Video Graphics Array) je grafički sistem prikaza za kompjutere. VGA
konektori i njihovo odgovarajuće kabliranje uvijek se koriste odvojeno za prijenos
video signala s digitalnim taktom ili podacima.
Za povezivanje VGA uređaja, prvo se uvjerite da su i kommpjuter i vanjski
uređaj isključeni i zatim priključite kabel uređaja na VGA priključak na vašem
kompjuteru.
2-8
MS-A934
Priključenje komunikacijskog uređaja
 Žičani LAN
RJ-45 priključak AIO računara omogućava Vam priključenje na uređaje LAN
(lokalne mreže), kao što su čvorište, centrala i prolaz, kako biste uspostavili
vezu na mrežu.
Za više uputstava ili detaljne korake za priključenje na LAN, obratite se MSI
osoblju ili mrežnom upravitelju za pomoć.
2-9
▍ Prvi koraci
 Bežični LAN (opcija)
AIO računar opremljen je modulom za bežični LAN koji Vam omogućava
obavljanje brzih prijenosa podataka uz standardnu IEEE 802.11 tehnologiju
za bežični LAN. To Vam pruža mogućnost kretanja unutar širokog područja
pokrivenosti uz neprekidni pristup mreži.
Korištenjem 64-bit/128-bit Wired Equivalent Privacy (WEP) tehnologije za
enkripciju i značajke zaštićenog pristupa Wi-Fi, opcioni ugrađeni bežični LAN
pruža efikasnije i sigurnije rješenje za bežičnu komunikaciju.
Za više uputstava ili detaljne korake za priključenje na bežični LAN, obratite se
MSI osoblju ili mrežnom upravitelju za pomoć.
2-10
MS-A934
Priključenje napajanja
Priključenje izmjeničnog napajanja
Korak 1. Otvorite pakiranje sa strujnim adapterom i strujnim kabelom.
Korak 2. Priključite strujni kabel na strujni adapter.
Korak 3. Priključite kraj s jednosmjernom strujom na AIO računar, a utikač
strujnog kabela na električnu utičnicu.
Važno
Predlažemo Vam da iz bezbjednosnih razloga prvo priključite strujni adapter na
Vaš AIO računar, a zatim da uključite strujni napojni kabel u zidnu utičnicu.
Odvajanje naizmjeničnog napajanja
Korak 4. Najprije odvojite strujni kabel od električne utičnice.
Korak 5. Odvojite priključak od AIO računara.
Korak 6. Odvojite strujni kabel od strujnog adaptera.
Važno
Prilikom odvajanja strujnog kabela uvijek kabel držite za utikač. Nikada ne
povlačite držanjem za kabel!
2
3
1
5
6
4
2-11
Poglavlje 3
Sistemske operacije
Ovo poglavlje pruža važne informacije o sistemskim
operacijama, kao što su postavke za podizanje sistema, izrada
diska za oporavak sistema, mrežna konekcija, itd.
Važno
• Osobito se preporučuje da napravite disk za oporavak
sistema kao rezervno rješenje u slučaju katastrofalnog otkaza
sistema ili drugih nezgoda.
• Sve informacije su podložne izmjenama bez prethodne
najave.
▍ Sistemske operacije
Prvo pokretanje sistema
Za prvu uporabu neophodno je da obavite sljedeće korake kako biste počeli s
korištenjem Wind Top Series AIO računara. Cijela priprema za pokretanje traje
oko 30 minuta.
Korak 1. Windows setup se pokreće. Pričekajte dok Windows setup ne završi s
učitavanjem napretka.
Korak 2. Odaberite jezik operativnog sistema i kliknite [Next] (Sljedeće) za
nastavak.
Korak 3. Odaberite zemlju ili region “Country or region”, vrijeme i valutu “Time
and currency” i raspored tipkovnice “Keyboard layout” koje želite.
Kliknite [Next] (Sljedeće) za nastavak.
Korak 4. Odaberite korisničko ime za svoj nalog i naziv za svoj računar koji će
se koristiti na mreži. Kliknite [Next] (Sljedeće) za nastavak.
Korak 5. Postavite zaporku za svoj korisnički nalog kako biste ga zaštitili od
neželjenih korisnika. (Ostavite ovo polje prazno ako nema potrebe za
zaporkom.) Kliknite [Next] (Sljedeće) za nastavak.
Korak 6. Pročitajte uslove licence. Označite polje „Prihvaćam uslove licence“ i
kliknite [Next] (Sljedeće) za nastavak.
Korak 7. Odaberite [Use recommended settings] (Koristi preporučene
postavke) za opciju „Automatska zaštita sistema Windows“.
Korak 8. Pregledajte postavke vremena i datuma. Kliknite [Next] (Sljedeće) za
nastavak.
Korak 9. Odaberite bežičnu mrežu kojoj se želite pridružiti sa prikazane liste
WLAN mreža. Kliknite [Next] (Sljedeće) za nastavak. Možete kliknuti
[Skip] (Preskoči) da biste preskočili ovaj korak i kasnije postavili
WLAN pristup.
Korak 10. Prikazuje se prozor antivirusnog softvera. Kliknite [Agree] za
prihvaćanje uslova licencnog sporazuma i aktivirajte antivirusni
softver. Alternativno, odaberite [No, I do not want to protect my PC.]
(Ne, ne želim zaštititi svoj računar) da biste nastavili bez aktiviranja
antivirusnog softvera.
Korak 11. Prikazaće se meni za instalaciju softvera “Software Installation Menu”.
Kliknite [Install] (Instaliraj) za nastavak.
Korak 12. Softver se instalira. Ne isključujte računar dok je instalacija softvera
u toku. Kada se traka s napretkom potpuno učita, kliknite na [Finish]
(Završi) za nastavak.
Korak 13. Sistem podiže Windows 7 OS da biste pokrenuli njegove
personalizirane postavke. Pripremite se da istražite svoj AIO računar
po obavljanju personaliziranih postavki. Zabavite se!
3-2
MS-A934
Izrada diska za oporavak sistema
Kod prve uporabe osobito se preporučuje da napravite disk za oporavak
sistema kao rezervno rješenje u slučaju katastrofalnog otkaza sistema ili drugih
nezgoda. Prije nastavka provjerite je li podizanje sistema završeno i prijeđite na
sljedeće procedure za završetak.
Korak 1.Dva puta kliknite ikonicu “BurnRecovery”
na radnoj površini da
biste pokrenuli alatku Recovery Disc Creation Tool. Imajte u vidu da
može potrajati izvjesno vrijeme da operativni sistem pripremi datoteke
za oporavak.
Korak 2. Kliknite [Next] (Sljedeće) za pokretanje izrade slike diska za oporavak.
3-3
▍ Sistemske operacije
Korak 3. Izaberite [Create and burn a recovery disk] (Izradi i nareži disk za
oporavak) i kliknite [Next] (Sljedeće) za nastavak. Alternativno,
odaberite [Advanced] (Napredno) da biste postavili napredne opcije.
Odaberite među danim opcijama i kliknite [Next] (Sljedeće) za
nastavak.
3-4
MS-A934
Korak 4. Traka napretka se počinje učitavati prikazujući izradu slike diska za
oporavak. Potrajaće izvjesno vrijeme da se obrada završi.
Korak 5. Slijedite uputstva sa zaslona da biste pripremili dovoljan broj praznih
DVD diskova. Umetnite prazan DVD disk u pogon optičkog diska i
kliknite [Next] (Sljedeće) za nastavak.
3-5
▍ Sistemske operacije
Korak 6. Otvoriće se prozor Windows Disc Image Burner. Kliknite [Burn] (Sprži)
za pokretanje napretka rezanja na disk. Potrajaće izvjesno vrijeme da
se obrada završi.
3-6
MS-A934
Korak 7. Po završetku izrade diska, kliknite [Close] (Zatvori) za izlaz i izvadite
disk. Slijedite uputstva sa zaslona da biste izradili sve diskove za
oporavak.
Korak 8. Svi diskovi za oporavak su uspješno izrađeni. Pažljivo pohranite ove
diskove i kliknite [Next] (Sljedeće) za nastavak.
3-7
▍ Sistemske operacije
Korak 9. Označite sljedeću kućicu ako želite ukloniti privremene datoteke.
Kliknite [Finish] (Završi) da biste završili postupak izrade diska za
oporavak.
3-8
MS-A934
Kalibracija dodirnog panela (samo za model s jednododirnim
sistemom) (opcija)
Wind Top serija AIO računara ima funkciju dodirnog panela. Ako se kurzor miša ne
može pokrenuti, korisnici mogu da koriste alat IdeaCom TSC koji je instaliran na
sistemu kojim se podešava tačnost dodirnog panela. Molimo prođite kroz sljedeće
korake i završite.
Korak 1. Pronađite alat IdeaCom TSC pod [Start] > [All Programs] > [IdeaCom TSC].
Korak 2. Kliknite na [Calibration] (Kalibracija) da bi se na zaslonu prikazala
podrazumijevana kalibracija u 9 tačaka. Slijedite upute na ekranu da biste
kalibrirali dodirni panel.
3-9
▍ Sistemske operacije
Korak 3. Za napredna podešavanja kliknite [IdeaCom TSC] da biste pokrenuli
pomoćni program za podešavanja. Predviđena su tri režima kalibracije:
4 tačke, 9 tačaka i 25 tačaka. Predlažemo da korisnik izabere 9 tačaka
za podešavanje dodirnog panela. Ako korisnik želi najveću tačnost,
onda treba izabrati 25 tačaka. Kliknite [Calibration] (Kalibracija) i
slijedite upute na ekranu da biste kalibrirali dodirni panel.
Važno
• Nemojte dirati ekran neposredno oštrim predmetima.
• Stvarni podaci o specifikacijama proizvoda mogu se razlikovati prema
teritoriju.
3-10
MS-A934
Mrežna konekcija u sistemu Windows
 Žičani LAN
Korak 1. Idite na [Start] > [Control Panel] (Kontrolna ploča).
Korak 2. Izaberite [Connect to the Internet] (Povezivanje s internetom) u
[Network and Internet] (Mreža i internet).
3-11
▍ Sistemske operacije
Korak 3. Izaberite [Broadband (PPPoE)] (Širokopojasno (PPPoE)) kako biste se
povezali pomoću DSL ili kablovske veze za koje su potrebni korisničko
ime i lozinka.
Korak 4. Utipkajte podatke koje ste dobili od pružatelja Internet usluga (ISP) i
kliknite [Connect] (Poveži se) da biste uspostavili LAN konekciju.
3-12
MS-A934
 Bežični LAN
Korak 1. Idite na [Start] > [Control Panel] (Kontrolna ploča).
Korak 2. Izaberite [Connect to the Internet] (Povezivanje s internetom) u
[Network and Internet] (Mreža i internet).
3-13
▍ Sistemske operacije
Korak 3. Izaberite [Wireless] (Bežično) kako biste se povezali pomoću bežičnog
rutera ili bežične mreže.
Korak 4. Prikazaće se popis dostupnih WLAN konekcija. Odaberite konekciju s
popisa ili kliknite [Open Network and Sharing Center] (Otvori Centar za
mrežu i razmenu) da biste uspostavili novu konekciju.
Korak 5. Da biste uspostavili novu WLAN konekciju, odaberite [Set up a new
connection or network] (Uspostavi novu konekciju ili mrežu) u okviru
[Network and Sharing Center] (Centar za mrežu i razmenu).
3-14
MS-A934
Korak 6. Nakon toga odaberite [Manually connect to a wireless network] (Ručno
se poveži na bežičnu mrežu) i kliknite [Next] (Sljedeće) za nastavak.
Korak 7. Unesite podatke za bežičnu mrežu koju želite dodati i kliknite [Next]
(Sljedeće) za nastavak.
Korak 8. Napravili ste novu WLAN konekciju. Kliknite [Close] (Zatvori) za izlaz ili
odaberite [Change connection settings] (Izmijeni postavke konekcije)
da biste izmijenili postavke za WLAN.
3-15
▍ Sistemske operacije
Ušteda energije
Uštedom energije kod ličnih računara i monitora može se ostvariti značajna
ušteda električne energije, te ostvariti koristi po okoliš.
Da biste uštedeli energiju, isključite monitor ili "uspavajte" računar nakon
izvjesnog perioda neaktivnosti korisnika.
Ušteda energije kod Windows OS
■
[Power Options] (Mogućnosti napajanja) u OS Windows vam
omogućava kontrolu napajanja vašeg monitora, tvrdog diska i
baterije. Idite na [Start] > [Control Panel] (Kontrolna ploča) > [System
and Security] (Sistem i bezbjednost).
Potom kliknite na poveznicu [Power Options] (Opcije napajanja).
Potom odaberite plan napajanja koji odgovara Vašim osobnim
potrebama. Možete i fino ugoditi postavke klikom [Change plan
settings] (Promijeni postavke plana).
3-16
MS-A934
■
Meni za isključenje računara predstavlja opcije spavanja (S3/S4)
i isključenja (S5) za brzo i jednostavno upravljanje napajanjem
sistema.
Buđenje sistema
Računar će se probuditi iz režima uštede energije kao odgovor na komandu
sa sljedećeg:
■ Dugme napajanja,
■ miš,
■ tastatura.
Savjeti za uštedu energije:
■
■
■
■
Koristite tipke
(Fn + Z) za prijelaz u režim štednje.
Podesite postavke u okviru Opcija napajanja Windows OS kako biste
optimizirali upravljanje napajanjem Vašeg računara.
Instalirajte softver za uštedu energije kako biste upravljali potrošnjom
energije Vašeg računara.
Ako se računar neće koristiti izvesno vrijeme, uvijek odvojite napojni
strujni kabel iz zidne strujne utičnice kako računar uopšte ne bi trošio
energiju.
3-17
▍ Sistemske operacije
Oporavak sistema
Važno
Funkcija za oporavak sistema raspoloživa je samo na sistemima koji su
opremljeni s Windows OS i MSI uslužnim programima.
Svrha korištenja funkcije oporavka sistema može obuhvatiti:
■ Vraćanje sistema na početno stanje s originalnim podrazumijevanim
postavkama proizvođača.
■ Kada dođe do grešaka u operativnom sistemu koji se koristi.
■ Kada je operativni sistem pod utjecajem virusa te ne može normalno
funkcionirati.
Prije uporabe funkcije oporavka sistema izradite rezervne kopije podataka
pohranjenih na pogonu vašeg sistema na drugim skladišnim uređajima.
Ukoliko sljedeće rješenje ne uspije oporaviti vaš sistem, obratite se ovlaštenom
lokalnom ditributeru ili servisu za dalju pomoć.
Oporavljanje sistenma pomoću funkcijske tipke F3.
Ukoliko sistem naiđe na nerješive probleme, uvijek se savjetuje pokušaj
oporavka sistema uz pomoć prečice F3 kako bi se sistem najprije oporavio
uz pomoć particije pogona čvrstog diska za oporavak.
Slijedite uputstva dana u nastavku:
1.Restartujte sistem.
2. Pritisnite prečicu F3 na tipkovnici kada se prikaže sljedeća slika.
3-18
MS-A934
3. Odaberite [Windows Setup] (Postavke Windows-a) u meniju Windows
Boot Manager.
4. Odaberite [MSI Recovery Manager] za pokretanje funkcije oporavka
sistema; ili odaberite [EXIT] (Izađi) za restartiranje sistema.
5. Funkcija oporavka sistema će vratiti vaš sistem na podrazumijevane
postavke. Pritisnite [OK] za potvrdu.
6. Pritisnite [OK] za ponovnu potvrdu i pokrenite funkciju oporavka sistema.
Alternativno, pritisnite [Cancel] (Otkaži) za zaustavljanje.
3-19
▍ Sistemske operacije
7. Funkcija oporavka sistema će se sada nastaviti.
8. Sljedeća poruka pokazuje uspješni oporavak sistema. Pritisnite [OK] za
ponovno pokretanje sistema i uobičajeni pristup Windows operativnom
sistemu.
Oporavljanje sistema pomoću diskova za oporavak
Ako oporavak putem prečice F3 ne uspije, pokušajte oporaviti sistem uz
pomoć diskova za oporavak koje ste prije toga izradili.
Slijedite uputstva dana u nastavku:
1. Umetnite disk za oporavak u pogon optičkog diska i ponovno pokrenite
sistem.
2. Pritisnite prečicu F11 na tipkovnici kada se prikaže sljedeća slika.
3-20
MS-A934
3. Odaberite uređaj [CD/DVD] kao uređaj za podizanje sistema i pritisnite
[Enter] (Unesi) za potvrdu izbora.
Pritisnite bilo koju tipku za potvrdu izbora kada se prikaže sljedeća poruka.
Press any key to boot from CD or DVD ...
4. Windows OS počinje učitavati datoteke.
Windows is loading files ...
5. Prikazaće se meni za oporavak sistema. Funkcija [Hard Disk Recovery]
(Oporavak čvrstog diska) formatiraće čitavi čvrsti disk. Svi podaci na
čvrstom disku biće obrisani, dok će sva podešavanja biti vraćena na
podrazumijevane tvorničke vrijednosti. Opciju [Hard Disk Recovery]
(Oporavak čvrstog diska) odaberite samo ukoliko je vaš čvrsti disk inficiran
fatalnim virusima i ne može se pronaći nikakvo rješenje osim potpunog
brisanja sadržaja sa čvrstog diska.
3-21
▍ Sistemske operacije
Funkcija [System Partition Recovery] (Oporavak particije sistema)
formatiraće samo pogon C. Samo će pogon C biti vraćen na
podrazumijevane tvorničke vrijednosti. Na ostale se pogone neće uticati.
Posebno se preporučuje da korisnik odabere funkciju [System Partition
Recovery] (Oporavak particije sistema) za oporavak sistema.
6. Oporavak sistema će formatirati particiju vašeg čvrstog diska. Provjerite
da li su izrađene rezervne kopije važnih podataka. Kliknite [YES] (Da) za
nastavak; kliknite [NO] (Ne) za zaustavljanje oporavka sistema.
Kliknite [YES] (Da) još jednom za ponovnu potvrdu; kliknite [NO] (Ne) za
zaustavljanje oporavka sistema.
3-22
MS-A934
7. NE isključujte napajanje sistema tokom obavljanja funkcije oporavka
sistema, jer u suprotnom može doći do nepoznatog oštećenja sistema.
8. Sljedeća poruka pokazuje uspješni oporavak sistema. Pritisnite [OK] za
ponovno pokretanje sistema i uobičajeni pristup Windows operativnom
sistemu.
9. Ukoliko se proces oporavka prekine ili ne uspije, molimo ponovite
postupke za oporavak od početka.
3-23
Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement