MSI Aegis RS 10th DESKTOP Lietotāja rokasgrāmata | Manualzz
Wind Top AC1900
All-in-One (AIO) PC
MS-A934 (V1.X) sistēma
▍ Priekšvārds
▍ SATURA RĀDĪTĀJS
Paziņojums par autortiesībām��������������������������������������������������������������������iii
Prečzīmes���������������������������������������������������������������������������������������������������iii
ASV patentu numuri�����������������������������������������������������������������������������������iii
Pārstrādāto izdevumu vēsture��������������������������������������������������������������������iii
Atjauninājums un garantija�������������������������������������������������������������������������iv
Nomaināmo detaļu iegāde�������������������������������������������������������������������������iv
Tehniskais atbalsts�������������������������������������������������������������������������������������iv
Zaļo izstrādājumu īpašības��������������������������������������������������������������������������v
Apkārtējās vides politika������������������������������������������������������������������������������v
Drošības instrukcijas�����������������������������������������������������������������������������������vi
CE atbilstība��������������������������������������������������������������������������������������������� viii
FCC-B radiotraucējumu paziņojums�������������������������������������������������������� viii
Paziņojums par izmantotajām elektriskajām un elektroniskajām ierīcēm
(WEEE)�������������������������������������������������������������������������������������������������������ix
1. Pārskats���������������������������������������������������������������������������������������������� 1-1
Iepakojuma saturs�������������������������������������������������������������������������������������������� 1-2
Pārskats par sistēmu���������������������������������������������������������������������������������������� 1-3
Sistēmas tehniskie dati���������������������������������������������������������������������������������� 1-11
Detaļu nomaiņa un atjaunošana�������������������������������������������������������������������� 1-12
2. Darba sākšana������������������������������������������������������������������������������������ 2-1
Padomi drošam un ērtam darbam�������������������������������������������������������������������� 2-2
Labi darba ieradumi����������������������������������������������������������������������������������������� 2-3
Tastatūras (kas ir izvēles piederums) iepazīšana�������������������������������������������� 2-4
Ierīces novietošana������������������������������������������������������������������������������������������ 2-6
Perifēro ierīču pievienošana����������������������������������������������������������������������������� 2-7
Strāvas barošanas bloka pievienošana��������������������������������������������������������� 2-11
3. Sistēmas darbības������������������������������������������������������������������������������� 3-1
Sistēmas sāknēšana pirmo reizi���������������������������������������������������������������������� 3-2
Sistēmas atjaunošanas diska izveide�������������������������������������������������������������� 3-3
Skārienpaneļa kalibrēšana (paredzēts tikai Single Touch) (izvēles)���������������� 3-9
Tīkla pievienošana Windows operētājsistēmā����������������������������������������������� 3-11
Baroðanas bloka pārvaldības sistēma����������������������������������������������������������� 3-16
Sistēmas atjaunoðana������������������������������������������������������������������������������������ 3-18
ii
MS-A934
Paziņojums par autortiesībām
Šajā dokumentā ietvertais materiāls ir MICRO-STAR INTERNATIONAL
intelektuālais īpašums. Mēs ļoti rūpīgi sagatavojam šo dokumentu, bet
negarantējam tā satura pareizību. Mūsu produkti visu laiku tiek uzlaboti, un mēs
paturam tiesības veikt izmaiņas bez brīdinājuma.
Prečzīmes
Visas prečzīmes ir to atbilstošo īpašnieku īpašums.
■ MSI ir Micro-Star Int’l Co., Ltd. reģistrēta prečzīme.
■ Intel ir Intel Corporation reģistrēta prečzīme.
■ Realtek ir Realtek Semiconductor Corporation reģistrēta prečzīme.
■ Windows ir Microsoft Corporation reģistrēta prečzīme.
ASV patentu numuri
4.631.603; 4.819.098; 4.907.093; 5.315.448 un 6.516.132.
Šajā produktā ir ietverta autortiesību aizsardzības tehnoloģija, ko aizsargā ASV
patenti un citas intelektuālā īpašuma tiesības. Šo autortiesību aizsardzības
tehnoloģiju ir jāapstiprina Macrovision, un tā ir paredzēta lietošanai mājās un citai
ierobežotai lietošanai, ja vien Macrovision nav apstiprinājis citādāk. Produkta
ražošana un demontāža ir aizliegta.
Pārstrādāto izdevumu vēsture
Pārstr. izdevums
Pārstrādāto izdevumu vēsture
Datums
V1.0
Pirmais laidiens
2010/ 10
iii
▍ Priekšvārds
Atjauninājums un garantija
Lūdzu, ņemiet vērā, ka noteiktus ierīcē instalētos elementus iespējams atjaunot
vai nomainīt pēc lietotāja pieprasījuma. Lai uzzinātu vairāk par atjaunināšanas
ierobežojumiem, skatiet lietotāja rokasgrāmatā norādītos tehniskos datus. Lai
uzzinātu papildinformāciju par lietotāju iegādātajām precēm, sazinieties ar vietējo
dīleri. Ja neesat pilnvarots dīleris vai servisa centra pārstāvis, nemēģiniet pats
atjaunināt vai nomainīt produkta detaļas, jo rezultātā garantija var nebūt vairs
spēkā. Lai veiktu detaļu jauninājumus vai nomaiņu, ļoti ieteicams ir sazināties ar
pilnvarotu dīleri vai servisa centra pārstāvi.
Nomaināmo detaļu iegāde
Lūdzu, ņemiet vērā, ka atkarībā no tajā brīdi spēkā esošajiem noteikumiem
lietotāju iegādāto preču nomaināmās (vai saderīgās) detaļas noteiktās valstīs vai
teritorijās var iegādāties pie ražotāja ilgākais 5 gadus pēc tam, kad ir pārtraukts
ražot preci.
■ Lai uzzinātu detalizētu informāciju par rezerves detaļu iegādi, sazinieties ar
ražotāju, izmantojot vietni http://www.msicomputer.com/msi_user/msi_rma/.
Tehniskais atbalsts
Ja sistēmā rodas problēma un lietošanas rokasgrāmatā nav atrodams tās
risinājums, lūdzu, sazinieties ar produkta iegādes vietu vai vietējo izplatītāju.
Kā arī pamēģiniet tālāk norādītos palīdzības resursus, lai turpmāk saņemtu
padomus.
◙
◙
Lai skatītu bieži uzdotos jautājumus, tehnisko informāciju, BIOS un
draiveru atjauninājumu, kā arī citu informāciju, apmeklējiet MSI vietni
http://www.msi.com/index.php?func=service.
Sazinieties ar mūsu personālu tehniskos jautājumos, apmeklējot vietni
http://ocss.msi.com/.
iv
MS-A934
Zaļo izstrādājumu īpašības
◙
◙
◙
◙
◙
◙
Samazināts enerģijas patēriņš lietošanas un gaidstāves laikā
Ierobežota apkārtējai videi un cilvēku veselībai bīstamo vielu lietošana
Viegla demontāža un otrreizējā pārstrāde
Samazināta dabas resursu izmantošana, tā vietā piedāvājot otrreizējo
pārstrādi
Pagarināts izstrādājuma kalpošanas laiks, piedāvājot vieglu tā
atjaunināšanu
Samazināta cieto atkritumu izstrāde, piedāvājot atpakaļpieņemšanas
politiku
Apkārtējās vides politika
◙
◙
◙
◙
Šis izstrādājums ir veidots tā, lai nodrošinātu atbilstošu
detaļu atkārtotu izmantošanu un otrreizēju pārstrādi, tāpēc
to nav ieteicams izmests pēc kalpošanas laika beigām.
Lietotājiem ir jāsazinās ar vietējo pilnvaroto savākšanas
punktu, lai uzzinātu par vairs neizmantojamo izstrādājumu
otrreizējo pārstrādi un izmešanu.
Lai uzzinātu papildinformāciju par otrreizējo pārstrādi, apmeklējiet MSI
vietni vai uzmeklējiet tuvējā apkārtnē praktizējošo izplatītāju. http://www.
msi.com/index.php?func=html&name=service_worldwide.
Lai uzzinātu informāciju par MSI izstrādājumu izmešanu,
atpakaļpieņemšanu, otrreizējo izstrādi un demontāžu, lietotāji var ar
mums sazināties pa e-pastu [email protected].
▍ Priekšvārds
Drošības instrukcijas
Uzmanīgi un pilnībā izlasiet drošības instrukcijas.
Ir jāņem vērā visi uz ierīces vai lietotāja rokasgrāmatā norādītie
piesardzības pasākumi un brīdinājumi.
Glabājiet preces iepakojumā ietverto lietotāja rokasgrāmatu, lai varētu tajā
turpmāk ieskatīties.
Glabājiet šo ierīci attālāk no mitruma un augstas temperatūras.
Pirms ierīces uzstādīšanas novietojiet to uz drošas, līdzenas pamatnes.
◙
Pirms ierīces pievienošanas strāvas izvadam pārliecinieties, ka
barošanas bloka spriegums ir droša diapazona robežās un ir atbilstoši
noregulēts 100~240 V lielai vērtībai. Neatvienojiet zemējuma
aizsargtapu no spraudkontakta. Ierīcei ir jābūt pievienotai zemētai tīkla
rozetei.
◙
Pirms jebkuras papildu plates vai moduļa pievienošanas ierīcei
vienmēr atvienojiet maiņstrāvas vadu.
◙
Lai nodrošinātu, ka elektrība netiks tērēta, vienmēr atvienojiet
maiņstrāvas vadu vai atslēdziet sienas spraudkontaktu, ja ierīce netiks
izmantota noteiktu laiku.
Korpusā ievietotais ventilators tiek izmantots gaisa konvekcijai un ierīces
pārkaršanas novēršanai. Neaizsedziet ventilatoru.
Neatstājiet ierīci telpā, kuras glabāšanas temperatūra ir 60OC (140OF) vai
zem 0OC (32OF), jo tādējādi ir iespējams sabojāt ierīci.
PIEZĪME: Maksimālā darba temperatūra ir apmēram 40°C.
vi
MS-A934
Nekad nelejiet nekādu šķidrumu atverē, kas varētu sabojāt to vai izraisīt
elektrisko šoku.
Strāvas vadu novietojiet tā, lai cilvēki nevar tam netīšām uzkāpt. Neko
nenovietojiet uz strāvas vada.
Ja TV uztvērējam tiek pievienots koaksiālais kabelis, ir nepieciešams
nodrošināt, ka metāla aizsargs ir droši pievienots pie ēkas zemējuma
sistēmas.
Kabeļtelevīzijas sistēma ir jāiezemē saskaņā ar ANSI/NFPA 70,
Nacionālais Elektriskais Kodekss, it īpaši 820.93 sadaļu „Koaksiālo kabeļu
ārējā vadītspējīgā režģa zemējums”.
Vienmēr glabājiet magnētiskos vai elektriskos priekšmetus attālāk no
ierīces.
Ja rodas kāda no tālāk minētajām situācijām, nodrošiniet, lai apkalpes
personāls pārbauda ierīci:
◙
◙
◙
◙
Barošanas aukla vai spraudnis ir bojāti.
◙
◙
Ierīce ir nomesta un sabojāta.
Ierīcē ir iekļuvis ūdens.
Ierīce ir pakļauta mitrumam.
Aprīkojums nedarbojas atbilstoši vai nevarat panākt tā darbību
atbilstoši lietošanas rokasgrāmatai.
Ierīcei ir acīmredzami bojājumi.
1. Optiskās glabāšanas ierīces tiek klasificētas kā 1. KLASES LĀZERA
IZSTRĀDĀJUMI. Tādu vadības vai regulēšanas elementu izmantošana, kas nav
minēti šajā dokumentā, ir aizliegta.
2. Neaiztieciet lēcu diskdziņa iekšpusē.
UZMANĪBU:
Pastāv eksplozijas risks, ja akumulators netiek uzstādīts pareizi. Nomainiet
tikai ar tāda paša vai līdzīga tipa akumulatoru, kuru ieteicis ražotājs.
vii
▍ Priekšvārds
CE atbilstība
Līdz ar šo Micro Star International CO., LTD paziņo, ka šī ierīce atbilst
būtiskajām drošības prasībām un citiem saistošajiem nosacījumiem,
kas norādīti Eiropas Savienības direktīvā.
FCC-B radiotraucējumu paziņojums
Šī ierīce ir pārbaudīta un ir konstatēta tās atbilstība B klases
digitālo ierīču ierobežojumiem saskaņā ar FCC noteikumu 15.
punktu. Šie ierobežojumi ir noteikti, lai nodrošinātu pamatotu
aizsardzību pret bīstamiem traucējumiem ierīcēm, kas
uzstādītas apdzīvotās vietās. Šī ierīce ražo, izmanto un var
izstarot radio frekvences enerģiju un, ja tā netiek uzstādīta un izmantota saskaņā
ar lietošanas rokasgrāmatu, var radīt bīstamus traucējumus radio sakariem. Tomēr
nav garantijas, ka traucējumi neradīsies noteiktai uzstādītajai ierīcei. Ja ierīce rada
bīstamus traucējumus radio un televīzijas uztveršanai, ko var konstatēt, izslēdzot
un ieslēdzot ierīci, lietotājam tiek ieteikts izlabot traucējumus, veicot vienu vai
vairākas no tālāk minētajām darbībām:
■ Mainīt uztverošās antenas orientāciju vai novietojumu.
■ Palielināt attālumu starp uztvērēju un ierīci.
■ Pieslēgt ierīci pie cita elektrības tīkla kontūra ligzdas, nekā uztvērējs.
■ Meklēt padomu vai palīdzību pie izplatītāja vai pieredzējuša radio/TV
tehniķa.
1. piezīme.
Ja tiek veiktas izmaiņas vai modifikācijas, kuras nav apstiprinājusi par atbilstību
atbildīgā puse, var tikt anulētas lietotāja tiesības izmantot ierīci.
2. piezīme.
Ja ir nepieciešams izmantot ekranēto interfeisa vadu vai maiņstrāvas barošanas
vadu, tiem ir jāatbilst emisiju ierobežojumu normām.
Ierīce atbilst FCC noteikumu 15. punktam. Ekspluatācija ir pakļauta šādiem diviem
nosacījumiem:
1. šī ierīce nedrīkst radīt kaitīgus traucējumus;
2. šai ierīcei ir jābūt izturīgai pret ārējiem traucējumiem, ieskaitot traucējumus,
kas var izsaukt nevēlamu darbību.
viii
MS-A934
Paziņojums par izmantotajām elektriskajām un
elektroniskajām ierīcēm (WEEE)
ix
▍ Priekšvārds
MS-A934
xi
▍ Priekšvārds
xii
1. nodaļa
Pārskats
Šis dators ir integrēts dizainā, izvēloties modernu izskatu ar
spoguļattēla ekrānu, kas atspoguļo modernā individuālisma
vienkāršumu un piemērotību darbam mājas apstākļos. Ar tādām
funkcijām kā skārienekrāna displejs, nevainojamās audio/video
iespējas un intuitīvais lietotāja interfeiss ierīcē ir apvienota
tehnoloģija ar ikdienas dzīvi, padarot visai ģimenei piemērota
datora lietošanu vieglāku un interesantāku.
▍ Pārskats
Iepakojuma saturs
Wind Top sērija
Maiņstrāvas/
līdzstrāvas adapteris
Maiņstrāvas
barošanas vads
Draiveris/
utilītprogrammas disks
Lietošanas rokasgrāmata
un īsas pamācības
rokasgrāmata
Tastatūra (izvēles)
Pele (izvēles)
* Lūdzu, sazinieties ar mums nekavējoties, ja kāds no elementiem ir bojāts vai trūkst.
* Attēls ir tikai atsaucei, un jūsu saņemtais iepakojuma saturs var nedaudz atšķirties
atkarībā no iegādātā modeļa.
1-2
MS-A934
Pārskats par sistēmu
Skats no priekšpuses
2
1
3
4
1
Mikrofons
2
Tīmekļa kamera
3
LCD displejs
4
Stereo skaļruņi
Iebūvēto mikrofonu var izmantot video tērzēšanai tiešsaistē.
Iebūvēto tīmekļa kameru ar mikrofonu var izmantot attēlu
uzņemšanai, video ierakstīšanai, konferencēm tiešsaistē un
jebkādām citām interaktīvām lietojumprogrammām.
18,5” TFT LCD displejs ir ar 1366 X 768 optimālo izšķirtspēju un
16:9 standarta attiecības platekrānu.
Iebūvētie stereo skaļruņi nodrošina augstas kvalitātes skanējumu,
izmantojot stereo sistēmu.
1-3
▍ Pārskats
Skats no aizmugures
2
1
3
4
5
1
Ventilators
2
Optiskais diskdzinis
Korpusā ievietotais ventilators tiek izmantots gaisa konvekcijai un
ierīces pārkaršanas novēršanai. Neaizsedziet ventilatoru.
DVD Super-Multi diskdzinis ir iebūvēts, lai jūs varētu to lietot mājas
apstākļos.
Svarīgi!
Drošības nolūkos mēs iesakām vispirms pievienot maiņstrāvas/līdzstrāvas adapteri
savam AIO PC un pēc tam maiņstrāvas strāvas vadu tīkla rozetei.
1-4
MS-A934
3
Karšu lasītāja draiveris
Iebūvētais karšu lasītājs var atbalstīt dažādus atmiņas karšu
tipus, piemēram, SD (Secure Digital), MS (Memory Stick), MS Pro
(Memory Stick Pro) vai MMC (Multi-Media Card) kartes, kas parasti
tiek izmantotas tādās ierīcēs kā digitālās kameras, MP3 atskaņotāji,
mobilie tālruņi un PDA. Sazinieties ar vietējo dīleri, lai iegūtu
turpmāko informāciju, un, lūdzu, ņemiet vērā, ka atbalstītās atmiņu
kartes var atšķirties bez brīdinājuma.
USB ports
USB (universālās seriālās kopnes) ports ir nodrošināts, lai varētu
pievienot USB ierīces, piemēram, peli, tastatūru, printeri, skeneri,
kameru, PDA vai citas ar USB saderīgas ierīces.
Austiņu spraudnis
Šis savienotājs ir paredzēts austiņām vai skaļruņiem.
Mikrofona spraudnis
Šis savienotājs ir paredzēts mikrofoniem.
4
Statīvs
5
Kabeļu izvilkšanas atvere
Izmantojiet šo statīvu, lai novietotu ierīci uz līdzenas un stabilas
virsmas.
Izvelciet kabeļus cauri kabeļu izvilkšanas atverei, lai izvairītos no
kabeļu savīšanās, pievienojot ierīces.
1-5
▍ Pārskats
Skats no kreisās un labās puses
3
2
8
1
4
5
8
6
7
1-6
1
Optiskais diskdzinis
2
Poga Eject (Izvirzīt)
3
Izvirzīšanas atvere
DVD Super-Multi diskdzinis ir iebūvēts, lai jūs varētu to lietot mājas
apstākļos.
Nospiediet izvirzīšanas pogu, lai atvērtu optisko diskdzini.
Ielieciet plānu, taisnu objektu (piemēram, tādu kā papīra
saspraude) izvirzīšanas atverē, lai atvērtu diskdzini manuāli, ja
izvirzīšanas poga nedarbojas.
MS-A934
4
Karšu lasītāja draiveris
5
USB ports
6
Austiņu spraudnis
Iebūvētais karšu lasītājs var atbalstīt dažādus atmiņas karšu
tipus, piemēram, SD (Secure Digital), MS (Memory Stick), MS Pro
(Memory Stick Pro) vai MMC (Multi-Media Card) kartes, kas parasti
tiek izmantotas tādās ierīcēs kā digitālās kameras, MP3 atskaņotāji,
mobilie tālruņi un PDA. Sazinieties ar vietējo dīleri, lai iegūtu
turpmāko informāciju, un, lūdzu, ņemiet vērā, ka atbalstītās atmiņu
kartes var atšķirties bez brīdinājuma.
USB (universālās seriālās kopnes) ports ir nodrošināts, lai varētu
pievienot USB ierīces, piemēram, peli, tastatūru, printeri, skeneri,
kameru, PDA vai citas ar USB saderīgas ierīces.
Šis savienotājs ir paredzēts austiņām vai skaļruņiem.
Mikrofona spraudnis
Šis savienotājs ir paredzēts mikrofoniem.
7
Statīvs
8
Ventilators
Izmantojiet šo statīvu, lai novietotu ierīci uz līdzenas un stabilas
virsmas.
Korpusā ievietotais ventilators tiek izmantots gaisa konvekcijai un
ierīces pārkaršanas novēršanai. Neaizsedziet ventilatoru.
1-7
▍ Pārskats
Skats no augšpuses un apakšpuses
1 2 3 4 5
7
1-8
8 9 10
1
Ventilators
2
Diskdziņa darbības LED
3
Barošanas LED
6
1
Korpusā ievietotais ventilators tiek izmantots gaisa konvekcijai un
ierīces pārkaršanas novēršanai. Neaizsedziet ventilatoru.
Diskdziņa darbības LED ir ieslēgta, ja dati tiek lasīti no cietā diska
(HDD) vai optiskā diskdziņa (ODD) vai tiek ierakstīti tajos.
Ieslēgšanas LED deg, ja ierīce ir ieslēgta, un nodziest, ja ierīce tiek
izslēgta. Enerģijas taupīšanas nolūkos LED mirgo S3 (Suspend to
RAM) režīmā un nodziest S4 (Suspend to Disk) režīmā.
MS-A934
4
Režīma poga
Nospiediet šo pogu, lai atlasītu displeja režīmu, kas ietver šādus
režīmus Text Mode (Teksta režīms), Movie Mode (Filmu režīms),
Game Mode (Spēļu režīms), Photo Mode (Fotoattēlu režīms)
un ECO Mode (EKO režīms). Katram režīmam ir atšķirīga krāsu
temperatūra. Režīms ECO mode (EKO režīms) ir enerģijas
taupīšanas režīms. Atlasiet šo režīmu, lai ieslēgtu vai izslēgtu
LCD displeju. Ja tiek pievienota ārējā ierīce, nospiediet šo pogu,
lai atlasītu PC, VGA-In vai LCD Off (Izslēgt), lai tas atbilstu jūsu
vajadzībām.
5
Skaļuma poga +/- (=Augšup/lejup)
6
Ieslēgšanas poga
7
USB ports
8
RJ-45 LAN spraudnis
Ar šīm skaļuma regulēšanas pogām tiek regulēts skaņas līmeni.
Nospiediet ieslēgšanas pogu, lai ieslēgtu vai izslēgtu sistēmu.
Nospiežot ieslēgšanas pogu, sistēma tiks “pamodināta” no
enerģijas taupīšanas režīma.
USB (universālās seriālās kopnes) ports ir nodrošināts, lai varētu
pievienot USB ierīces, piemēram, peli, tastatūru, printeri, skeneri,
kameru, PDA vai citas ar USB saderīgas ierīces.
Standarta RJ-45 LAN spraudnis ir nodrošināts, lai varētu izveidot
savienojumu ar lokālo tīklu (LAN). Tam var pievienot tīkla kabeli.
Dzeltens
Zaļš/Oranžs
LED
Krāsa
LED stāvoklis
Apstāklis
Pa kreisi
Dzeltens
Izslēgts
LAN saite nav izveidota.
Ieslēgts (nepārtraukts
stāvoklis)
LAN saite ir izveidota.
Ieslēgts (spilgtāks un
mirgojošs)
Dators veido sakarus ar citu datoru,
izmantojot LAN.
Izslēgts
10 megabitu/sek. datu ātrums ir
izvēlēts.
Ieslēgts
100 megabitu/sek. datu ātrums ir
izvēlēts.
Ieslēgts
1000 megabitu/sek. datu ātrums ir
izvēlēts.
Pa labi
Zaļš
Oranžs
1-9
▍ Pārskats
1-10
9
VGA ieejas ports
10
Strāvas spraudnis
DB15 kontakttapu izejošais savienotājs ir paredzēts VGA interfeisa
ierīcei.
Maiņstrāvas/līdzstrāvas adapteris pārvērš maiņstrāvu uz līdzstrāvu
šim spraudnim. Caur šo spraudni nodrošinātā strāva apgādā
datoru. Lai novērstu datora bojājumus, vienmēr izmantojiet
komplektā ietverto strāvas adapteri.
MS-A934
Sistēmas tehniskie dati
Procesors
■ Intel® Celeron® Dual Core E3400/E5700 (izvēles) procesors
Mikroshēmu komplekts
■ North Bridge: Intel® G41 Express mikroshēmu komplekts
■ South Bridge: Intel® ICH7 mikroshēmu komplekts
Atmiņa
■ 2 DDR3 SO-DIMM spraugas
■ Maksimāli atbalsta 4GB
LAN
■ Vadu LAN: atbalsta Realtek® RTL8111E Gigabit Ethernet kontrolleris
■ Bezvadu LAN: pēc izvēles tiek atbalstīts, izmantojot Mini PCI-E WLAN moduli
Audio
■ Realtek® ALC269 HDA kodeks
■ Saderīgs ar Azalia 1.0 specs
Displejs
■ 18,5 collu TFT LCD displejs ar 1366 X 768 optimālo izšķirtspēju un 16:9
standarta attiecības platekrānu
Sānu ieeja/izeja
■ 2 USB porti
■ 1 austiņu spraudnis
■ 1 mikrofona spraudnis
Apakšpuses ieeja/izeja
■ 1 LAN spraudnis
■ 4 USB porti
■ 1 VGA ieejas ports
■ 1 maiņstrāvas spraudnis
Glabāðana
■ Cietais disks: 3,5”, SATAII
■ Optiskais diskdzinis: Slim DVD Super Multi
■ Karðu lasītājs: 4 in 1 (SD/MMC/MS/MS Pro)
Stereo skaļrunis
■ 2 stereo skaļruņi
Tīmekļa kamera
■ 1,3 M tīmekļa kamera ar mikrofonu
Elektropadeve
■ 90~120 vatu maiņstrāvas/līdzstrāvas adapters ar aktīvu PFC
■ Ievade: 100-240 V~, 50-60 Hz, 1,5A.
■ Izeja: 19 V
6,32A
1-11
▍ Pārskats
Detaļu nomaiņa un atjaunošana
Lūdzu, ņemiet vērā, ka atkarībā no lietotāja iegādātā modeļa noteiktus ierīcē
instalētos elementus iespējams atjaunot vai nomainīt pēc lietotāja pieprasījuma.
4
1
5
2
3
1 Centrālais procesors
1-12
2 Atmiņa
MS-A934
3 Cietais disks
4 Bezvadu LAN karte
5 Optiskais diskdzinis
Ja MSI inženieris vai veikala pārstāvis ir norādījis, ka minētajai detaļai ir
bojājums vai defekts un ir nepieciešama tās nomaiņa, jūs varat atnest savu
ierīci remonta veikšanai kopā ar garantijas talonu, pirkuma rēķinu vai čeku
uz MSI pilnvaroto servisa centru, kas vistuvāk atrodas jūsu dzīvesvietai.
Lai uzzinātu vairāk par atjaunināšanas ierobežojumiem, skatiet lietotāja
rokasgrāmatā norādītos tehniskos datus. Lai uzzinātu papildinformāciju par
lietotāju iegādātajām precēm, sazinieties ar vietējo dīleri.
Ja neesat pilnvarots dīleris vai servisa centra pārstāvis, nemēģiniet pats
atjaunināt vai nomainīt produkta detaļas, jo rezultātā garantija var nebūt vairs
spēkā. Lai veiktu detaļu jauninājumus vai nomaiņu, ļoti ieteicams ir sazināties ar
pilnvarotu dīleri vai servisa centra pārstāvi.
1-13
2. nodaļa
Darba sākšana
Šajā nodaļā ir sniegta informācija par aparatūras uzstādīšanas
procesiem. Veicot perifēro ierīču pievienošanu, uzmanīgi turiet
ierīces un izmantojiet zemējuma antistatisko aproci, lai izvairītos
no statiskās elektrības saņemšanas.
▍ Darba sākšana
Padomi drošam un ērtam darbam
AIO PC ir pārnēsājama platforma, ka ļauj Jums strādāt jebkurā vietā. Tomēr
labas darba vietas izvēle ir svarīga, ja gribat strādāt ar piezīmjdatoru ilgāku
laiku.
1. Darba vietai ir jābūt pietiekami apgaismotai.
2. Izvēlieties piemērotu galdu un krēslu un pielāgojiet to augstumu jūsu darba
stāvoklim.
3. Sēžot krēslā, sēdiet taisni un saglabājiet pareizu pozu. Regulējiet krēsla
atzveltni (ja pieejama), lai mugura ērti atbalstītos.
4. Novietojiet pēdas plakaniski uz grīdas tā, lai strādājot ceļi un elkoņi būtu
pareizā stāvoklī (apmēram 90 grādu leņķī).
5. Novietojiet rokas uz galda dabiski, lai būtu atbalsts delnas locītavām.
6. Noregulējiet AIO PC leņķi/pozīciju, lai būtu optimālais skata leņķis.
7. Neizmantojiet piezīmjdatoru vietās, kur var rasties diskomforta sajūta
(piemēram, gultā).
8. AIO PC ir elektriska ierīce. Lūdzu, lietojiet to uzmanīgi, lai izvairītos no
personiskajiem ievainojumiem.
1
15-20
6
38-76 cm
3
4
90-120
5
4
2
2
4
2-2
MS-A934
Labi darba ieradumi
Ir jābūt labiem darba ieradumiem, ja jums ir jāstrādā ar AIO PC ilgu laiku, jo
pretējā gadījumā strādāt būs neērti un iespējamas gūt ievainojumu. Strādājot,
paturiet prātā tālāk minētos padomus.
■
■
■
Bieži mainiet savu stāvokli.
Regulāri izstaipieties un pavingrojiet.
Atcerieties, ka darbā ir laiku pa laikam jāizdara pārtraukumi.
2-3
▍ Darba sākšana
Tastatūras (kas ir izvēles piederums) iepazīšana
Tehniskie dati
■ Saderīga ar EU/UK/US/JP/KR valodu izkārtojumiem
■ Izolēti ciparu taustiņi vieglākai rakstīšanai
■ Plāna ar zīdspieduma tehnoloģiju
■ USB interfeiss visām Windows operētājsistēmām
■ Taustiņsitienu kalpošanas ilgums: 12 miljoni reižu
■ Izmēri: 376,4 (gar.)×155,09 (plat.)× 21,91 (augst.) mm
■ Kabeļa garums: 150cm
■ Svars: 440 g
Funkcijas
■ Multivides funkciju taustiņi ar AIO PC
■ Jauni izolēti ciparu taustiņi vieglākai rakstīšanai
■ Viegla pieskāriena un taustes atgriezeniskā saite ērtākai rakstīšanai
■ Jauna dizaina, eleganta un plāna tastatūra ar racionalizētu formu
■ Kompakts izmērs vietas taupīšanai
■ Īpaši piemērota MSI LCD displejam
■ Saderīga ar Windows 2000/ ME/ XP/ Vista/ 7
■ Iebūvēti funkciju karstie taustiņi
■ Piekļuve izlases vietnēm un lietojumprogrammām ar vienu pieskāriena
karstajiem taustiņiem
* Tastatūras attēls ir tikai atsaucei. Faktiskie produkta tehniskie dati var atšķirties
atkarībā no iegādes vietas.
2-4
MS-A934
Multivides taustiņi
Fn + F7
Pārslēgt uz iepriekšējo celiņu
Fn + F8
Atskaņot un uzlikt pauzi
Fn + F9
Pārslēgt uz nākamo celiņu
Fn + F10
Skaņas izslēgšanas funkcija
Fn + F11
Klusāk
Fn + F12
Skaļāk
Karstie taustiņi
Fn + F1
Palaist noklusējuma e-pasta lietojumprogrammu
Fn + F2
Palaist noklusējuma interneta pārlūkprogrammu un
doties uz noklusējuma sākumlapu
Fn + F3
Atgriezties iepriekšējā tīmekļa lapā
Fn + F4
Pāriet uz nākamo tīmekļa lapu
Fn + C
Kalkulators
Fn + Z
Miega režīms (enerģijas taupīšana)
2-5
▍ Darba sākšana
Ierīces novietošana
Ierīces novietošana
1. darbība. Novietojiet ierīci uz līdzenas un stingras virsmas, piemēram, galda.
2. darbība. Velciet statīvu līdz tas nofiksējas (=10 grādi). Varat arī noliekt
LCD displeju leņķī starp 10 un 25 grādiem, lai pielāgotu to jūsu
vajadzībām. Ar atbilstošu pozīciju ir iespējams samazināt acu
piepūli un muskuļu nogurumu.
2-6
MS-A934
Perifēro ierīču pievienošana
Ievades/izvades (I/O) porti uz aizmugurējā paneļa ir paredzēti perifēro ierīču
pievienošanai. Visas sarakstā minētās ierīces ir tikai atsaucei.
USB ierīču pievienošana
Šim AIO PC ir USB porti, kas paredzēti dažādu USB ierīču, piemēram, peles,
tastatūras, digitālās kameras, tīmekļa kameras, printera, ārējo optisko glabāšanas
ierīču un citu ierīču pievienošanai. Lai varētu pievienot šīs ierīces, vispirms,
ja nepieciešams, instalējiet katras ierīces draiverus un pievienojiet ierīci pie
AIO PC. Šis AIO PC automātiski spēj noteikt instalētās USB ierīces. Ja ierīces
netiek atrastas, manuāli iespējojiet USB ierīces, dodoties uz (Sākuma izvēlne) /
Control Panel (Vadības panelis) / Add Hardware (Pievienot aparatūru).
2-7
▍ Darba sākšana
VGA ieejas ierīču savienošana
Šim AIO PC ir VGA ports ārējo monitoru, projektoru, dekoderu, DVD atskaņotāju,
digitālo video kameru, mini piezīmjdatoru, digitālo kameru un citu ierīču
pievienošanai.
VGA (videoadapteris) ir datoru grafiskās attēlošanas sistēma. VGA savienotāji
un ar tiem saistītā kabeļu sistēma vienmēr tiek izmantota tikai un vienīgi, lai
pārsūtītu analogos video signālus kopā ar digitālo pulksteni un datiem.
Lai pievienotu VGA ierīci, vispirms pārliecinieties, ka AIO PC un adresāta ierīce ir
izslēgta, un pēc tam, pievienojiet ierīces kabeli pie AIO PC VGA porta.
2-8
MS-A934
Sakaru ierīces pievienošana
 Vadu LAN
Izmantojot AIO PC RJ0-45 savienotāju ir iespējams pievienot LAN (lokālā
tīkla) ierīces, piemēram, centrmezglu, komutatoru vai vārteju, lai izveidotu
savienojumu ar tīklu.
Papildnorādījumus un detalizētāku informāciju par savienojuma izveidošanu ar
LAN lūdziet MIS personālam vai tīkla pārvaldniekam.
2-9
▍ Darba sākšana
 Bezvadu LAN (izvēles)
Šis AIO PC ir aprīkots ar bezvadu LAN moduli, kas nodrošina lietotājiem iespēju
veikt ātru datu pārsūtīšanu, izmantojot standarta IEEE 802.11 tehnoloģijas,
kas paredzētas bezvadu LAN. Tādējādi lietotājiem tiek nodrošināta iespēja
pārvietoties pārklājuma teritorijas robežās un joprojām saglabāt savienojumu ar
tīklu.
Izmantojot 64 bitu/128 bitu vadu ekvivalentā privātuma (WEP) šifrēšanas
tehnoloģiju un Wi-Fi aizsargātās piekļuves funkciju, izvēles iebūvētais bezvadu
LAN var sasniegt efektīvāku un drošāku risinājumu bezvadu sakaru uzturēšanā.
Papildnorādījumus un detalizētāku informāciju par savienojuma izveidošanu ar
bezvadu LAN lūdziet MIS personālam vai tīkla pārvaldniekam.
2-10
MS-A934
Strāvas barošanas bloka pievienošana
Maiņstrāvas barošanas bloka pieslēgšana
1. darbība.
Izpakojiet iepakojumu, lai atrastu maiņstrāvas/līdzstrāvas adapteri
un maiņstrāvas barošanas bloka vadu.
2. darbība.
Savienojiet maiņstrāvas/līdzstrāvas adapteri un maiņstrāvas vadu.
3. darbība.
Pievienojiet adaptera līdzstrāvas izvadu pie AIO PC un
maiņstrāvas barošanas bloka vada otru galu pie elektrības
kontaktrozetes.
Svarīgi!
Drošības nolūkos mēs iesakām vispirms pievienot maiņstrāvas/līdzstrāvas
adapteri savam AIO PC un pēc tam maiņstrāvas strāvas vadu tīkla rozetei.
Maiņstrāvas barošanas bloka atvienošana
4. darbība.
Vispirms jāatvieno maiņstrāvas barošanas bloka vads no
elektrības kontaktrozetes.
5. darbība.
Jāatvieno savienotājs no AIO PC.
6. darbība.
Atvienojiet maiņstrāvas barošanas bloka vadu no maiņstrāvas/
līdzstrāvas adaptera.
Svarīgi!
Atvienojot maiņstrāvas barošanas bloka vadu, vienmēr turiet aiz auklas
savienotāja daļas. Nekad nevelciet tieši aiz vada!
2
3
1
5
6
4
2-11
3. nodaļa
Sistēmas darbības
Šajā nodaļā ir norādīta būtiska informācija par sistēmas
darbībām, piemēram, sistēmas atsāknēšanas iestatīšana,
atjaunošanas diska izveide, tīkla pievienošana un utt.
Svarīgi!
• Ir ļoti ieteicams izveidot sistēmas atjaunošanas disku
kā dublējumkopiju, kuru izmantot gadījumā, ja notiek
katastrofiska diska atteice vai cits negadījums.
• Visa informācija ir pakļauta izmaiņām bez iepriekšēja
paziņojuma.
▍ Sistēmas darbības
Sistēmas sāknēšana pirmo reizi
Lai pirmo reizi sāktu lietot Wind Top Series AIO PC, jums būs jāveic tālāk
norādītās darbības. Viss sāknēšanas process aizņem aptuveni 30 minūtes.
1. darbība. Tiek sākta Windows instalēšana. Lūdzu, uzgaidiet, kamēr Windows
instalēšana pabeidz progresa ielādi.
2. darbība. Atlasiet operētājsistēmas valodu un noklikšķiniet uz [Next] (Tālāk),
lai turpinātu.
3. darbība. Atlasiet nepieciešamo „Country or region” (Valsts vai reģions),
„Time and currency” (Laiks un valūta) un „Keyboard layout”
(Tastatūras izkārtojums). Noklikšķiniet uz [Next] (Nākošais), lai
turpinātu.
4. darbība. Izvēlieties sava konta lietotājvārdu un piešķiriet datoram
nosaukumu, lai varētu to atpazīt tīklā. Noklikšķiniet uz [Next]
(Nākošais), lai turpinātu.
5. darbība. Lai aizsargātu savu kontu no nevēlamiem lietotājiem, ievadiet
sava konta paroli. (Ja parole nav nepieciešama, atstājiet šo lauku
tukšu.) Noklikšķiniet uz [Next] (Nākošais), lai turpinātu.
6. darbība. Lūdzu, izlasiet licences nosacījumus. Atzīmējiet izvēles rūtiņu „I
accept the license terms” (Es akceptēju licences nosacījumus) un
noklikšķiniet uz [Next] (Tālāk), lai turpinātu.
7. darbība. Atlasiet opciju [Use recommended settings] (Izmantot ieteicamos
iestatījumus), kas paredzēta „Help protect Windows automatically”
(Palīdzēt automātiski aizsargāt Windows).
8. darbība. Pārskatiet laika un datuma iestatījumus. Noklikšķiniet uz [Next]
(Nākošais), lai turpinātu.
9. darbība. Lūdzu, no bezvadu LAN saraksta atlasiet bezvada tīklu, pie kura
esat paredzējis pievienoties. Noklikšķiniet uz [Next] (Nākošais), lai
turpinātu. Jūs varat arī atlasīt [Skip] (Izlaist), lai izlaistu šo darbību
un iestatītu bezvadu LAN vēlāk.
10. darbība. Pēc tam tiek parādīts antivīrusu programmatūras ekrāns. Lai
akceptētu licences līguma nosacījumus un aktivizētu antivīrusu
programmatūru, noklikšķiniet uz [Agree] (Akceptēt). Lai turpinātu,
neaktivizējot antivīrusu programmatūru, izvēlieties [No, I do not
want to protect my PC.] (Nē! Es nevēlos aizsargāt savu PC.).
11. darbība. Tiek parādīta „Software Installation Menu” (Programmatūras
instalēšanas izvēlne). Noklikšķiniet uz [Next] (Nākošais), lai
turpinātu.
12. darbība. Programmatūra tiek instalēta. Ja notiek programmatūras
instalēšana, neizslēdziet datoru. Ja darbības izpildes procentu
rādītājs pabeidz ielādi, noklikšķiniet uz [Finish] (Beigt), lai turpinātu.
13. darbība. Sistēma atver Windows 7 operētājsistēmu, lai palaistu tās
personalizētos iestatījumus. Esiet gatavs iepazīt savu AIO PC pēc
tam, kad ir personalizēti iestatījumi. Izbaudiet tā lietošanu!
3-2
MS-A934
Sistēmas atjaunošanas diska izveide
Pirmajā lietošanas reizē ir ļoti ieteicams izveidot sistēmas atjaunošanas disku
kā dublējumkopiju, kuru izmantot gadījumā, ja notiek katastrofiska diska
atteice vai cits negadījums. Pirms turpināt, lūdzu, pārliecinieties, ka sistēmas
sāknēšana ir pabeigta, un veiciet tālākās darbības, lai pabeigtu procesu.
1. darbība. Veiciet dubultklikšķi uz darbvirsmā redzamās ikonas „BurnRecovery”
, lai palaistu Recovery Disc Creation Tool (Atjaunošanas
diska izveides rīku). Lūdzu, ņemiet vērā, ka var paiet laiks, kamēr
operētājsistēma sagatavo atjaunošanas failus.
2. darbība. Lai sāktu atjaunošanas diska ierakstīšanu, noklikšķiniet uz [Next]
(Tālāk).
3-3
▍ Sistēmas darbības
3. darbība. Atzīmējiet [Create and burn a recovery disk] (Izveidot un ierakstīt
atjaunošanas disku) un noklikšķiniet uz [Next] (Tālāk), lai turpinātu.
Alternatīvi varat izvēlēties [Advanced] (Papildu), lai tiktu parādītas
papildu opcijas.
Izvēlieties no parādītajām opcijām un noklikšķiniet uz [Next]
(Tālāk), lai turpinātu.
3-4
MS-A934
4. darbība. Darbības izpildes procentu rādītājs sāk pildīties, kas norāda uz
atjaunošanas diska satura izveidi. Var paiet laiks, līdz tiek pabeigta
apstrāde.
5. darbība. Lai sagatavotu pietiekami daudz tukšo DVD disku, izpildiet ekrānā
redzamos norādījumus. Ievietojiet tukšo DVD disku optiskajā
diskdzinī un noklikšķiniet uz [Next] (Tālāk), lai turpinātu.
3-5
▍ Sistēmas darbības
6. darbība. Tiek atvērts logs Windows Disc Image Burner (Windows diska
attēla rakstītājs). Lai sāktu ierakstīšanu, noklikšķiniet uz [Burn]
(Ierakstīt). Var paiet laiks, līdz tiek pabeigta apstrāde.
3-6
MS-A934
7. darbība. Noklikšķiniet uz [Close] (Aizvērt), lai izietu un izņemtu disku,
tādējādi pabeidzot atjaunošanas diska izveidi. Lai izveidotu visus
atjaunošanas diskus, izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.
8. darbība. Visi atjaunošanas diski ir veiksmīgi izveidoti. Lūdzu, rūpīgi glabājiet
diskus. Noklikšķiniet [Next] (Tālāk), lai turpinātu.
3-7
▍ Sistēmas darbības
9. darbība. Atzīmējiet tālāk redzamajā attēlā norādīto izvēles rūtiņu, ka vēlaties
dzēst pagaidu failus. Lai pabeigtu atjaunošanas diska izveidi,
noklikšķiniet uz [Finish] (Pabeigt).
3-8
MS-A934
Skārienpaneļa kalibrēšana (paredzēts tikai Single Touch)
(izvēles)
Wind Top Series AIO PC ir skārienpaneļa funkcija. Ja peles kursors nevar precīzi
pārvietoties, lietotāji var izmantot sistēmā instalēto IdeaCom TSC rīku, lai pielāgotu
skārienpaneļa precizitāti. Lai to izdarītu, izpildiet tālāk norādītās darbības.
1. darbība. IdeaCom TSC rīku meklējiet, atverot [Start] (Sākums) > [All Programs]
(Visas programmas) > [IdeaCom TSC].
2. darbība. Lai atvērtu noklusējuma 9-punktu kalibrēšanu, noklikšķiniet uz [Calibration]
(Kalibrēšana). Lai kalibrētu skārienpaneli, izpildiet ekrānā redzamās
instrukcijas.
3-9
▍ Sistēmas darbības
3. darbība. Papildu iestatījumiem noklikšķiniet uz [IdeaCom TSC], lai palaistu
iestatīšanas utilītprogrammu. Tiek piedāvāti šādi kalibrēšanas
režīmi: 4 punkti, 9 punkti un 25 punkti. Skārienpaneļa pielāgošanai
mēs iesakām lietotājiem izvēlēties 9 punktu režīmu. Ja lietotāji
vēlas iegūt vislielāko precizitāti, tad ir jāizvēlas 25 punktu režīmu.
Noklikšķiniet uz [Calibration] (Kalibrēšana), lai turpinātu, un
izpildiet ekrānā redzamās instrukcijas, lai kalibrētu skārienpaneli.
Svarīgi!
• Nepieskarieties ekrānam ar asiem rādīšanas objektiem.
• Faktiskie produkta tehniskie dati var atšķirties atkarībā no iegādes vietas.
3-10
MS-A934
Tīkla pievienošana Windows operētājsistēmā
 Vadu LAN
1. darbība. Atveriet [Start] (Sākums) > [Control Panel] (Vadības panelis).
2. darbība. Sadaļā [Network and Internet] (Tīkls un internets) atlasiet [Connect
to the Internet] (Pievienoties internetam).
3-11
▍ Sistēmas darbības
3. darbība. Atlasiet [Broadband (PPPoE)] (Platjoslas (PPPoE)), lai pievienotos,
izmantojot DSL vai kabeli, kam nepieciešams lietotājvārds un
parole.
4. darbība. Ievadiet informāciju, kas saņemta no interneta pakalpojumu
nodrošinātāja (ISP), un noklikšķiniet uz [Connect] (Pievienoties), lai
izveidotu LAN savienojumu.
3-12
MS-A934
 Bezvadu LAN
1. darbība. Atveriet [Start] (Sākums) > [Control Panel] (Vadības panelis).
2. darbība. Sadaļā [Network and Internet] (Tīkls un internets) atlasiet [Connect
to the Internet] (Pievienoties internetam).
3-13
▍ Sistēmas darbības
3. darbība. Atlasiet [Wireless] (Bezvadu), lai pievienotos, izmantojot bezvadu
maršrutētāju vai bezvadu tīklu.
4. darbība. Tiek parādīts saraksts ar pieejamajiem bezvadu LAN savienojumiem.
Izvēlieties savienojumu no saraksta vai noklikšķiniet uz [Open
Network and Sharing Center] (Atvērt tīklu un koplietošanas centru),
lai izveidotu jaunu savienojumu.
5. darbība. Lai izveidotu jaunu bezvadu LAN savienojumu, sadaļā [Network and
Sharing Center] (Tīklu un koplietošanas centrs) atlasiet [Set up a
new connection or network] (Iestatīt jaunu savienojumu vai tīklu).
3-14
MS-A934
6. darbība. Pēc tam atlasiet [Manually connect to a wireless network] (Manuāli
pievienoties bezvadu tīklam) un noklikšķiniet uz [Next] (Tālāk), lai
turpinātu.
7. darbība. Ievadiet informāciju tam bezvadu tīklam, pie kura esat paredzējis
pievienoties, un noklikšķiniet uz [Next] (Tālāk), lai turpinātu.
8. darbība. Ir izveidots jauns bezvadu LAN savienojums. Noklikšķiniet uz
[Close] (Aizvērt), lai izietu, vai atlasiet [Change connection settings]
(Mainīt savienojuma iestatījumus), lai izmainītu bezvadu LAN
iestatījumus.
3-15
▍ Sistēmas darbības
Baroðanas bloka pārvaldības sistēma
Datora barošanas bloka pārvaldības sistēmai un monitoriem ir funkcija, kas
veic lielu elektrības taupīšanu, kā arī tie ir videi draudzīgi.
Lai taupītu enerģiju, izslēdziet displeju vai iestatiet datoru miega režīmā pēc
noteikta laika posma, kad dators netiek izmantots.
Barošanas bloka pārvaldības sistēma Windows operētājsistēmā
■
Izmantojot Windows operētājsistēmas [Power Options] (Barošanas
bloka opcijas), ir iespējams kontrolēt displeja, cietā diska un
akumulatora barošanas bloka pārvaldības funkcijas. Atveriet [Start]
(Sākums) > [Control Panel] (Vadības panelis) > [System and
Security] (Sistēma un drošība).
Pēc tam noklikšķiniet uz saites [Power Options] (Barošanas bloka
opcijas).
Atlasiet barošanas bloka pārvaldības shēmu, kas atbilst jūsu
vajadzībām. Iespējams arī precīzi noregulēt šos iestatījumus,
noklikšķinot uz [Change plan settings] (Mainīt shēmas iestatījumus).
3-16
MS-A934
■
Izvēlnē Shut Down Computer (Datora izslēgšana) būs pieejamas
šādas opcijas Sleep (Miega režīms) (S3/S4), Shut Down (Izslēgšana)
(S5) un ātra un viegla sistēmas barošanas bloka pārvaldība.
Sistēmas pamodināšana
Datoram ir jāreaģē uz pamodināšanu no enerģijas taupīšanas režīma,
reaģējot uz jebkuru no šādām komandām:
■ ieslēgšanas poga;
■ pele;
■ tastatūra.
Padomi par enerģijas taupīšanu.
■
■
■
■
Lai ieslēgtu enerģijas taupīšanas režīmu, izmantojiet
(Fn + Z)
miega režīma taustiņus.
Lai optimizētu datora barošanas bloka pārvaldības sistēmu, pielāgojiet
Windows operētājsistēmas barošanas opciju iestatījumus.
Instalējiet enerģijas taupīšanas programmatūru, lai pārvaldītu datora
enerģijas patēriņu.
Lai nodrošinātu, ka elektrība netiks tērēta, vienmēr atvienojiet
maiņstrāvas vadu vai atslēdziet sienas spraudkontaktu, ja dators netiks
izmantots noteiktu laiku.
3-17
▍ Sistēmas darbības
Sistēmas atjaunoðana
Svarīgi!
Sistēmas atjaunošanas funkcija ir pieejama tikai sistēmās, kas aprīkotas ar
Windows OS un MSI utilītprogrammām pēc noklusējuma.
Tālāk minētie var būt iemesli, kāpēc izmantot sistēmas atjaunošanas funkciju.
■ Atjaunot sistēmu uz oriģinālo ražotāja noklusējuma iestatījumu
sākotnējo statusu.
■ Ja izmantotajā operētājsistēmā ir radušās kļūdas.
■ Ja operētājsistēmu ir skāris vīruss, un tā nespēj normāli darboties.
Pirms sistēmas atjaunošanas funkcijas izmantošanas, lūdzu, dublējiet savā
sistēmas draiverī glabātos svarīgos datus uz citu glabāšanas ierīci.
Ja tālāk minētais risinājums nepalīdz atjaunot sistēmu, lūdzu, sazinieties ar
autorizētu lokālo dīleri vai servisa centru, lai saņemtu turpmāko palīdzību.
Sistēmas atjaunošana, izmantojot karsto taustiņu F3
Ja sistēma ir konstatējusi neatjaunojamu problēmu, ieteicams vispirms
izmēģināt F3 karsto taustiņu sistēmas atjaunošanai ar cietā diska
atjaunošanas partīciju.
Lai turpinātu, izpildiet tālāk minētos nosacījumus.
1. Restartējiet sistēmu.
2. Ja tiek parādīts tālāk redzamais attēls, nospiediet F3 karsto taustiņu.
3-18
MS-A934
3. Izvēlnē Windows Boot Manager (Windows sāknēšanas pārvaldnieks)
atlasiet [Windows Setup] (Windows iestatīšana.)
4. Atlasiet [MSI Recovery Manager] (MSI atjaunošanas pārvaldnieks), lai
palaistu sistēmas atjaunošanas funkciju; vai atlasiet [EXIT] (IZIET), lai
restartētu sistēmu.
5. Sistēmas atjaunošanas funkcija atgriezīs sistēmai noklusējuma iestatījumus.
Lai turpinātu, nospiediet [OK] (Labi).
6. Lai atkārtoti apstiprinātu un palaistu sistēmas atjaunošanas funkciju,
nospiediet [OK] (Labi). Ja vēlaties apturēt, spiediet [Cancel] (Atcelt).
3-19
▍ Sistēmas darbības
7. Pašlaik sistēmas atjaunošanas funkcija veic savu darbu.
8. Tālāk redzamais ziņojums norāda veiksmīgu sistēmas atjaunošanu.
Lai restartētu sistēmu un piekļūtu Windows operētājsistēmai kā ierasts,
nospiediet [OK] (Labi).
Sistēmas atjaunošana, izmantojot atjaunošanas diskus
Ja atjaunošana, izmantojot karsto taustiņu F3, nedarbojas, pamēģiniet
atjaunot sistēmu, izmantojot atjaunošanas diskus, kurus pirms tam esat
izveidojis.
Lai turpinātu, izpildiet tālāk minētos nosacījumus.
1. Ievietojiet atjaunošanas disku optiskajā diskdzinī un restartējiet sistēmu.
2. Ja tiek parādīts tālāk redzamais attēls, nospiediet F11 karsto taustiņu.
3-20
MS-A934
3. Atlasiet [CD/DVD] ierīci kā sāknēšanas ierīci un nospiediet taustiņu
[Enter], lai apstiprinātu izvēli.
Kad tiek parādīts tālāk redzamais ziņojums, nospiediet jebkuru taustiņu,
lai atkārtoti apstiprinātu izvēli.
Press any key to boot from CD or DVD ...
4. Windows operētājsistēma sāk failu ielādi.
Windows is loading files ...
5. Tiek parādīta sistēmas atjaunošanas izvēle. Opcijas [Hard Disk Recovery]
(Cietā diska atjaunošana) formatēs visu HDD. Visi HDD esošie dati
tiks dzēsti, un visi iestatījumi tiks atjaunoti uz ražotāja noklusējuma
iestatījumiem. Opciju [Hard Disk Recovery] (Cietā diska atjaunošana)
atlasiet tikai tad, ja HDD ir inficēts ar „fatāliem” vīrusiem un nav iespējams
atrast nevienu citu risinājumu kā tikai HDD tīrīšanu.
3-21
▍ Sistēmas darbības
Opcija [System Partition Recovery] (Sistēmas partīciju atjaunošana)
formatēs tikai C disku. Tikai C disks tiks atjaunots uz ražotāja noklusējuma
iestatījumiem. Citi diskdziņi netiks ietekmēti. Sistēmas atjaunošanai
ļoti ieteicams ir izvēlēties opciju [System Partition Recovery] (Sistēmas
partīciju atjaunošana).
6. Sistēmas atjaunošanas opcija formatēs HDD partīciju. Noteikti dublējiet
svarīgos datus. Noklikšķiniet uz [YES] (Jā), lai turpinātu. Noklikšķiniet uz
[NO] (Nē), lai pārtrauktu sistēmas atjaunošanu.
Noklikšķiniet uz [YES] (Jā), lai atkārtoti apstiprinātu. Noklikšķiniet uz [NO]
(Nē), lai pārtrauktu sistēmas atjaunošanu.
3-22
MS-A934
7. NEIZSLĒDZIET sistēmu laikā, kad notiek sistēmas atjaunošana, jo tādējādi
sistēmai var rasties nezināmi bojājumi.
8. Tālāk redzamais ziņojums norāda veiksmīgu sistēmas atjaunošanu.
Lai restartētu sistēmu un piekļūtu Windows operētājsistēmai kā ierasts,
nospiediet [OK] (Labi).
9. Ja atjaunošanas process tiek pārtraukts vai nav izdevies, atkārtojiet
atjaunošanas darbības no sākuma.
3-23
Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement