MSI Cubi 5 10M BUSINESS & PRODUCTIVITY PC Návod na obsluhu

Add to my manuals
17 Pages

advertisement

MSI Cubi 5 10M BUSINESS & PRODUCTIVITY PC Návod na obsluhu | Manualzz
Úvod
Notebook
Návod na obsluhu
Úvod
Blahoželáme Vám k tomu, že ste sa stali užívateľom tohto notebooku, výborne navrhnutého
notebooku.
Tento úplne nový exkluzívny notebook Vám ponúka príjemný a profesionálny
zážitok počas používania. Sme hrdí na to, že môžeme našim užívateľom povedať, že tento
notebook bol dôkladne testovaný a certifikovaný, a to v rámci našej reputácie týkajúcej sa
vynikajúcej spoľahlivosti a spokojnosti zákazníkov.
™ Rozbalenie
V prvom rade rozbaľte prepravný obal a dôkladne skontrolujte všetky položky.
Ak je
ktorákoľvek z priložených položiek poškodená, alebo ak chýba, okamžite sa spojte s miestnym
predajcom.
Taktiež si škatuľu a obalový materiál odložte pre možnú potrebu odoslania
výrobku v budúcnosti.
Balenie by malo obsahovať nasledujúce položky:
y Notebook
y Stručný návod na spustenie
y Vysokokapacitná lítium-iónová batéria
y Adaptér striedavého prúdu a sieťový napájací kábel
y Taška na prenášanie (voliteľné)
y Disk obsahujúci všetky aplikácie, celú verziu návodu na obsluhu, ovládače, pomocné
programy, ako aj funkciu voliteľného obnovenia, atď.
2
™ Prehľad výrobku
V tejto časti je uvedený popis základných vzhľadových aspektov notebooku.
oboznámiť sa so vzhľadom notebooku skôr, ako ho začnete používať.
Pomôže Vám
Upozorňujeme Vás
však, že notebook zobrazený v tejto časti sa môže líšiť od Vami zakúpeného modelu.
Pohľad zhora
Obrázok pohľadu zhora a dolu uvedený popis Vám umožní spoznať hlavnú obslužnú plochu
Vášho notebooku.
Obrázky v tejto príručke sú len ilustračné.
3
Úvod
1.
Webkamera
Š
Táto zabudovaná webkamera sa môže používať na snímanie záberov, nahrávanie
filmov alebo konferenčné videohovory, ako aj na ďalšie interaktívne aplikácie.
Š
LED indikátor webkamery nachádzajúci sa vedľa webkamery bude svietiť po
aktivovaní funkcie webkamery; zhasne po vypnutí tejto funkcie.
2.
Interný mikrofón
K dispozícii je zabudovaný mikrofón a jeho funkcia je rovnaká, ako v prípade mikrofónu.
3.
Stereo reproduktory
Obsahujú vysoko kvalitnú zvukovú kartu s podporou stereo systému a funkcie Hi-Fi.
4.
Hlavný vypínač / LED indikátor napájania / LED indikátor režimu GPU
Hlavný vypínač
Š
Stlačte tlačidlo zapnutia napájania, aby ste zapli alebo
Š
Stlačte tlačidlo zapnutia napájania, aby ste zapli
vypli notebook.
notebook zo stavu spánku.
LED indikátor napájania / LED indikátor režimu GPU
Š
Svieti na modro, keď je zapnuté napájanie notebooku a
je zvolený režim UMA GPU.
5.
Š
Svieti na žlto, keď je zvolený diskrétny režim GPU.
Š
Kontrolka zhasne v prípade, ak sa notebook vypne.
Tlačidlá pre rýchle spustenie
Stlačením tlačidiel pre rýchle spustenie aktivujete špecifické aplikácie alebo nástroje.
Nasledujúce tlačidlá pre rýchle spustenie budú funkčné len v operačnom systéme s
inštalovanou aplikáciou SCM.
Pre ľahkú a pohodlnú prevádzku vyhľadajte aplikáciu SCM
na disku "všetko v jednom", ktorý ste dostali v balení.
Dôrazne Vám odporúčame, aby ste
si aplikáciu SCM inštalovali.
Š
Stlačením tohto tlačidla sa vysunie disková jednotka
Š
Zapamätajte si: Tlačidlo ODD Eject funguje pod
mechaniky optického zariadenia.
obyčajným systémom DOS.
Avšak pri operačnom
systéme bez inštalovanej aplikácie SCM tlačidlo
ODD Eject
Vysúvania nebude fungovať.
V takomto prípade môžu používatelia vysunúť nosič
ODD kliknutím pravým tlačidlom myši na ODD v časti
"Môj počítač" a vybrať možnosť "Vysunúť".
4
Š
Stlačením tohto tlačidla trvalo vypnete displej a znížite
spotrebu energie.
Vypnutie displeja
Š
Stlačením tohto tlačidla spustite možnosti napájania
týkajúce sa voľby plánu napájania.
TurboBattery+
Š
Stlačením tohto tlačidla aktivujte aplikáciu Windows
Mobility Center.
Kľúč zariadenia
Š
Stlačením tohto tlačidla spustíte Bezdrôtová LAN
aplikáciu.
WLAN (WiFi)
Š
P1
Toto tlačidlo umožňuje používateľom zadefinovať
tlačidlo rýchleho spustenia P1 na spustenie konkrétnej
aplikácie.
Š
Užívateľom
definované
Ak používatelia ponechali toto tlačidlo bez
zadefinovania, stlačením tohto tlačidla sa vyvolá
dialógové okno User Define Key (Tlačidlo
zadefinované používateľom).
6.
Dotyková podložka
Ide o dotykové zariadenie na notebooku.
7.
Prepínač touchpadu
Stlačením tohto tlačidla aktivujete alebo deaktivujete funkciu touchpad.
Indikátor
touchpadu, ak je, sa pri povolení funkcie touchpadu zväčší.
8.
Klávesnica
Zabudovaná klávesnica poskytuje všetky funkcie klasickej klávesnice.
Tlačidlá [Fn] pre rýchle spustenie aplikácií
Pomocou tlačidiel [Fn] na klávesnici dokážete aktivovať špecifické aplikácie alebo nástroje.
Pomocou týchto tlačidiel pre rýchle spustenie aplikácií dokážu užívatelia vykonávať svoju
prácu efektívnejším spôsobom.
5
Úvod
+
Vyhľadávanie
definované
používateľom
alebo Windows
Search
(voliteľné)
Š
Stlačením a podržaním tlačidla Fn a súčasným stlačením
Š
Alebo stlačte a podržte tlačidlo Fn a následne stlačením
tlačidla F4 zapnete Používateľom definované aplikácie.
tlačidla F4 spustíte funkciu Windows Search.
Š
Stlačením a podržaním tlačidla Fn a následným
+
opakovaným stlačením tlačidla F5 môžete prepínať medzi
ECO Engine
(Úspora energie)
rôznymi režimami úspory energie ECO Engine, alebo túto
funkciu vypnúť.
Š
Stlačením a podržaním tlačidla Fn a súčasným stlačením
tlačidla F6 zapnete funkciu Webkamery.
+
Opätovným
stlačením dôjde k vypnutiu tejto funkcie.
Webkamera
Š
Stlačením a podržaním tlačidla Fn a potom opakovaným
stláčaním tlačidla F10 striedavo zapnete alebo vypnete
režim Lietadlo.
Š
Kvôli bezpečnosti letu sa vždy odporúča režim Lietadlo
Š
Stav zariadenia môžete skontrolovať podľa ikony
zapnúť ešte pred samotným letom.
zapnutia/vypnutia režimu Lietadlo v položkách [ Štart/
+
Nastavenia/ Zmeniť nastavenia počítača/ Bezdrôtové
Režim Lietadlo
pripojenie/ Režim Lietadlo] na pracovnej ploche
počítača.
Š
Ak chcete zapnúť funkciu WLAN alebo Bluetooth, pozrite si,
prosím, pokyny uvedené v časti „Bezdrôtová aktivácia pre
Windows 8“.
6
Pohľad spredu
1. Kontrolka stavu
Používanie pevného disku/zariadenia s optickou mechanikou
Bliká na modro, keď sa systém snaží o prístup na mechaniku
pevného disku alebo na zariadenie s optickou mechanikou.
Bluetooth
Š
Kontrolka Bluetooth svieti modro v prípade aktivovania
funkcie Bluetooth.
Š
Varovanie: Kvôli bezpečnosti počas letu lietadlom sa
presvedčte, že počas letu lietadlom tento LED indikátor
nesvieti.
Bluetooth
Š
Poznámka: Funkcia Bluetooth môže byť voliteľne
podporovaná v závislosti od zakúpeného modelu.
Š
V prípade potreby ďalších informácií kontaktujte miestneho
distribútora.
Bezdrôtová LAN (WiFi)
Š
Kontrolka bezdrôtovej LAN svieti modrá v prípade
aktivovania Bezdrôtovej LAN (WiFi).
WLAN (WiFi)
Š
Kontrolka zhasne, pokiaľ je funkcia Bluetooth neaktívna.
7
Úvod
Š
Poznámka: Vyššie uvedené funkcie môžu byť voliteľne podporované v závislosti
Š
Varovanie: Kvôli bezpečnosti počas letu lietadlom sa presvedčte, že počas letu
Š
Ak chcete zapnúť alebo vypnúť funkciu WLAN alebo Bluetooth v operačnom
od zakúpeného modelu.
indikátory WLAN a Bluetooth nesvietia.
systéme Windows 8, pozrite si, prosím, pokyny uvedené v časti „Bezdrôtová
aktivácia pre Windows 8.”
Š
Ďalšie potrebné informácie o bezdrôtovom pripojení získate od miestneho
distribútora.
Stav batérie
Š
Svieti na modro počas nabíjania batérie.
Š
Svieti žlto v prípade, ak je batéria slabo nabitá.
Š
Bliká na žlto v prípade, ak činnosť batérie zlyhala a odporúča
sa vymeniť starú batériu za novú.
O možnosti kúpy
rovnakého typu batérie, ktorý odporúča výrobca, sa poraďte
s miestnym predajcom.
Š
Kontrolka batérie zhasne v prípade, ak je batéria úplne
nabitá alebo ak je adaptér striedavého prúdu odpojený.
Caps Lock (Prepnutie na používanie veľkých písmen): Svieti na
modro v prípade, ak je aktivovaná funkcia prepnutia používania
veľkých písmen Caps Lock.
Num Lock (Zámok číslic): Svieti na modro v prípade, ak je
aktivovaná funkcia zámok číslic Num Lock.
Stav spánku
Š
Blikajúca modrá, keď je systém v stave Spánku.
Š
Kontrolka zhasne v prípade, ak je systém vypnutý.
2. Ventilátor
Ventilátor je určený na chladenie systému.
8
NEBLOKUJTE ventilator.
Pohľad sprava
1.
Zariadenie optickej jednotky
Tento notebook je vybavený optickým záznamovým zariadením.
Skutočné zariadenie
predbežne nainštalované vo Vašom notebooku sa môže líšiť v závislosti na zakúpenom
modeli.
2.
VGA port
15-kolíkový port D-sub VGA umožňuje pripojiť externý monitor alebo iné štandardné
zariadenie kompatibilné s VGA (ako je projektor) s cieľom väčšieho zobrazenia obsahu
zobrazeného na displeji počítača.
3.
USB 2.0 port
USB 2.0 port Vám umožňuje pripojiť periférne zariadenia s podporou USB rozhrania, ako je
myš, klávesnica, modem, modul prenosného pevného disku, tlačiareň, atď.
4.
Konektor RJ-45
Konektor 10/100/1000 Ethernet sa používa na pripojenie LAN kábla v rámci sieťového
pripojenia.
9
Úvod
Pohľad zľava
1.
Zámok typu Kensington
Tento notebook je vybavený otvorom pre zámok typu Kensington, ktorý užívateľovi
umožňuje zaistiť notebook na jednom mieste pomocou kľúča alebo mechanického
zariadenia s PIN kódom a pomocou kovového pogumovaného kábla.
Na konci kábla sa
nachádza malá slučka, pomocou ktorej sa dá celý kábel obtočiť okolo trvalo zabudovaného
predmetu, akým je ťažký stôl alebo podobné zariadenie, čím notebook zaistíte na svojom
mieste.
2.
Ventilátor
3.
Konektory zvukového portu
Ventilátor je určený na chladenie systému.
NEBLOKUJTE ventilator.
Obsahujú vysoko kvalitnú zvukovú kartu s podporou stereo systému a funkcie Hi-Fi.
Mikrofón
Š
Používa sa na pripojenie externého mikrofónu.
Slúchadlá
Š
4.
Konektor pre pripojenie reproduktorov alebo slúchadiel.
Sieťový konektor
Slúži na pripojenie sieťového adaptéra striedavého prúdu a pripojenia prívodného napätia k
notebooku.
10
5.
Konektor HDMI
HDMI (Multimediálne rozhranie s vysokým rozlíšením) predstavuje nový štandard rozhrania
pre PC, displeje a zariadenia spotrebnej elektroniky, ktorý podporuje štandardné vylepšené
video s vysokým rozlíšením a viackanálový digitálny zvuk, a to v rámci jedného kábla.
6.
Porty USB 3.0
USB 3.0, SuperSpeed USB, poskytuje vyššiu rýchlosť rozhraní pri pripojení rôznych
zariadení, ako sú pamäťové zariadenia, pevné disky alebo videokamery, a poskytuje väčšie
množstvo výhod vysokorýchlostného prenosu dát.
7.
Čítačka kariet
Vstavaná čítačka podporuje štandard SD (Secure Digital). Ďalšie a správne informácie
získate u miestneho predajcu a zároveň si uvedomte, že typy podporovaných pamäťových
kariet sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho oznámenia.
11
Úvod
Pohľad zozadu
1.
Jednotka batériových zdrojov
Tento notebook je napájaný batériou pre prípad odpojenia adaptéra striedavého prúdu.
12
Pohľad zospodu
1.
Tlačidlo pre uvoľnenie batérie
Ide o vratné zariadenie slúžiace na uvoľnenie batérie.
Posuňte ho jednou rukou dozadu a
druhou rukou batériu opatrne vytiahnite.
2.
Tlačidlo pre zablokovanie / odblokovanie batérie
Batériou nemožno pohybovať, pokiaľ je tlačidlo v polohe zablokovania.
Po posunutí
tlačidla do polohy odblokovania je možné batériu vybrať.
3.
Jednotka batériových zdrojov
4.
Ventilátor
Tento notebook bude napájaný batériou pre prípad odpojenia adaptéra striedavého prúdu.
Ventilátor je určený na chladenie systému.
NEBLOKUJTE ventilator.
13
Úvod
™ Technické údaje
Technické podmienky sa môžu zmeniť bez upozornenia. V súčasnosti predávané produkty sa
líšia v závislosti od oblasti predaja.
Presné technické podmienky si overte u svojich miestnych
predajcov.
Charakteristika
Rozmery
417 (Š) x 269 (H) x 39 (V) mm
Hmotnosť
3,0 kg (so 6-článkovou batériou)
PROCESOR
Zásuvka
946 kolíkov, rPGA
Typ procesora
Intel® Shark Bay Haswell
Podporovaný procesor
Intel® Quad/ Dual-Core processor
Vyrovnávacia pamäť L3
Až do 8 MB (na základe CPU)
Jadrový čip
PCH
Intel® Lynx Point (séria HM8)
Pamäť
Technológia
DDR3L 1600 MHz
Pamäť
DDR3L SO-DIMM X 2 otvory
4G/8G DDR3L SDRAM
Maximum
Až do 16 GB
Napájanie
Adaptér striedavého/
65 W, 19 V
jednosmerného prúdu (1)
Vstup: 100~240V, 1.5A~2.0A, 50~60Hz
(voliteľné)
Výstup: 19V
Adaptér striedavého/
90 W, 19 V
jednosmerného prúdu (2)
Vstup: 100~240V, 1.5A~2.0A, 50~60Hz
(voliteľné)
Výstup: 19V
Adaptér striedavého/
120 W, 19 V
jednosmerného prúdu (3)
Vstup: 100~240V, 1.5A~2.0A, 50~60Hz
(voliteľné)
Výstup: 19 V
14
3,42A
4,74A
6,32 A
Typ batérie
6-článkové / 9-článkové (voliteľné)
Batéria RTC
Áno
Ukladanie (položky uvedené na tomto mieste sa môžu líšiť bez predchádzajúceho upozornenia)
Činiteľ tvaru HDD
2,5” HDD
Zariadenie optickej
Super Multi / Blu-ray (voliteľné)
jednotky
PortI/O
Monitor (VGA)
D-Sub x 1
USB
x 2 (USB 3.0)
x 2 (USB 2.0)
Vstup pre mikrofón / Vstup
x1
zapojenia
Výstup pre slúchadlá
x1
RJ45
x1
HDMI
x1
Čítačka kariet
x 1 (SD)
Podporované typy kariet sa môžu zmeniť bez
predchádzajúceho upozornenia.
Komunikačný port
LAN
10/100/1000 Ethernet
Bezdrôtová LAN
Voliteľne podporovaná
Bluetooth
Voliteľne podporovaná
Displej
Typ LCD
17,3” LED panel
Jas
ovládaný pomocou klávesových skratiek K/B
Video
Grafika
Diskrétna/ UMA (voliteľné)
S podporovanou technológiou NVIDIA Optimus.
Výstup CRT
Podporovaný
Výstup HDMI
Podporovaný
15
Úvod
Zvuk
Ovládač zvuku
Realtek® ALC269
Interný reproduktor
x2
Interný mikrofón
x1
Hlasitosť zvuku
Nastavuje sa klávesovými skratkami K/B a softvéru
Softvér a BIOS
Bootovanie pomocou USB
Bootovanie pomocou USB mechaniky iba pre DOS
Flash
BIOS
Podpora rýchleho bootovania
Ďalšie
Kompatibilita
WHQL
Otvor pre zámok
x1
Kensington
16
Bezdrôtová aktivácia pre Windows 8
1.
2.
3.
4.
5.
Nájdite ikonu „Settings” (Nastavenia) na pracovnej ploche počítača a kliknite na ňu.
Prejdite na hlavnú stránku „PC settings” (Nastavenia počítača) kliknutím na „Change
PC Settings” (Zmeniť nastavenia počítača).
Rozbaľte voliteľné možnosti „Wireless devices” (Bezdrôtové zariadenia) pod
„Wireless” (Bezdrôtové pripojenie).
Uistite sa, že je tu režim Lietadlo nastavený možnosť OFF (Vyp.).
Posuvným prepínačom funkcií zapnite/vypnite funkciu WLAN alebo Bluetooth.
Stav zariadenia skontrolujte podľa kontrolky stavu.
1. Keď je režim Lietadlo nastavený na možnosť ON
(Zap.), deaktivuje sa funkcia WLAN aj Bluetooth.
2. Uvedené informácie slúžia len pre orientáciu a môžu
sa zmeniť bez upozornenia.
17

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Key Features

  • Business Mini PC 65 W
  • Intel® Core™ i3 i3-10110U 2.1 GHz
  • 8 GB DDR4-SDRAM 2666 MHz 1 x 8 GB
  • 256 GB SSD
  • Intel® UHD Graphics
  • Ethernet LAN 10,100,1000 Mbit/s Wi-Fi 6 (802.11ax) Bluetooth 5.2
  • Windows 11 Home 64-bit

Related manuals

Download PDF

advertisement