MSI PRO 22XT 10M ALL-IN-ONE PC Brugervejledning

Add to my manuals
49 Pages

advertisement

MSI PRO 22XT 10M ALL-IN-ONE PC Brugervejledning | Manualzz

Gaming 24 Series

All-in-One (AIO) PC

MS-AE6C-system

ii

INNHOLD

Merknad om copyright ���������������������������������������������������������������������������������������������iii

Varemerker �������������������������������������������������������������������������������������������������������������iii

Revisjon ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������iii

Oppgradering og garanti �����������������������������������������������������������������������������������������iv

Innhenting av utskiftbare deler ��������������������������������������������������������������������������������iv

Teknisk støtte ����������������������������������������������������������������������������������������������������������iv

Miljøvennlige egenskaper ved produktet�����������������������������������������������������������������iv

Miljøvernpolicy �������������������������������������������������������������������������������������������������������� v

Informasjon om kjemiske stoffer ����������������������������������������������������������������������������� v

Batteriinformasjon ��������������������������������������������������������������������������������������������������� v

Sikkerhetsinstrukser ������������������������������������������������������������������������������������������������vi

CE-samsvar ����������������������������������������������������������������������������������������������������������viii

FCC-B radiofrekvens interferens-erklæring ���������������������������������������������������������� viii

WEEE-erklæring ��������������������������������������������������������������������������������������������������� viii

1. Oversikt .............................................................. 1-1

Pakkens innhold ��������������������������������������������������������������������������������������������������� 1-2

Systemoversikt �����������������������������������������������������������������������������������������������������1-3

Utskifting og oppgradering av komponent������������������������������������������������������������ 1-9

2. Komme i gang .................................................... 2-1

Tips for sikkerhet og komfort �������������������������������������������������������������������������������� 2-2

Maskinvareoppsett ����������������������������������������������������������������������������������������������� 2-3

3. Systemoperasjoner ............................................ 3-1

Strømstyring ���������������������������������������������������������������������������������������������������������3-2

Nettverkstilkobling (Windows 7) ��������������������������������������������������������������������������� 3-4

Nettverkstilkobling (Windows 8�x) ������������������������������������������������������������������������ 3-7

Systemgjenoppretting (Windows 7) ������������������������������������������������������������������� 3-10

Systemgjenoppretting (Windows 8�x) ����������������������������������������������������������������� 3-20

A. Feilsøking ........................................................... A-1

Forord

Merknad om copyright

Innholdet i dette dokumenter er åndsverk tilhørende MICRO-STAR INTERNATIONAL�

Vi er svært nøye med framstillingen av dokumentet, men kan ikke garantere at alt innhold er korrekt� Våre produkter utvikles kontinuerlig og vi forbeholder oss retten til å foreta endringer uten forvarsel�

Varemerker

Alle varemerker tilhører de respektive eierne�

Revisjon

Revisjon

V1�0

Dato

2015/02 iii

iv

Oppgradering og garanti

Legg merke til at enkelte komponenter som er forhåndsinstallert i produktet kan oppgraderes eller skiftes ut etter brukerens forespørsel� Vennligst ta kontakt med den lokale forhandleren for ytterligere informasjon om det kjøpte produktet� Ikke forsøk

å oppgradere eller erstatte noen komponenter i dette produktet hvis du ikke er en autorisert forhandler eller servicesenter, ettersom det kan gjøre garantien ugyldig� Det anbefales sterkt å ta kontakt med den autorisert forhandleren eller servicesenteret for enhver oppgraderings- eller erstatningstjeneste�

Innhenting av utskiftbare deler

Legg merke til at innhenting av utskiftbare deler (eller kompatible deler) for produktet brukere kjøpte i enkelte land eller områder kan utføres av fabrikanten innen maksimalt

5 år siden produktet har gått ut av produksjon, avhengig av de offisielle reguleringene som ble erklært da� Kontakt fabrikanten via http://www�msi�com/support/ for å få detaljert informasjon om anskaffelse av reservedeler.

Teknisk støtte

Hvis det oppstår et problem i systemet og du ikke finner løsningen i bruksanvisningen kan du kontakte stedet du kjøpte utstyret på eller din lokale distributør� Eller forsøk følgende hjelperessurser for mer hjelp� Besøk MSI-nettstedet for teknisk håndbok,

BIOS-oppdateringer, driveroppdateringer og annen informasjon på http://www�msi� com/support/

Miljøvennlige egenskaper ved produktet

Redusert energiforbruk under bruk og standby

Begrenset bruk av stoffer som er farlige for miljøet og helsen

Enkel å demontere og resirkulere

Redusert bruk av naturlige ressurser ved oppmuntring av resirkulering

Forlenget produktlevetid gjennom enkle oppgraderinger

Mindre søppel gjennom tilbakeleveringspolicy

Forord

Miljøvernpolicy

Produktet er designet for å gjøre det mulig å gjenbruke delene og gjøre resirkulering mulig, og bør ikke kastes ved slutten av levetiden�

Brukere bør kontakte sin lokale renovasjonsanlegg for resirkulering og kasting av deres produkter ved slutten av levetiden�

Besøk MSI-websiden og finn en distributør i nærheten for mer informasjon om resirkulering�

Brukere kan også nå oss på gpcontdev@msi�com for informasjon om riktig deponering, retur, resirkulering og demontering av MSI-produkter�

Informasjon om kjemiske stoffer

I overensstemmelse med reguleringer om kjemiske stoffer, som EU REACHreguleringen (EC-regulering nr� 1907/2006 til det europeiske parlamentet og rådet), gir

MSI informasjon om kjemiske stoffer i produkter på: http://www�msi�com/html/popup/csr/evmtprtt_pcm�html

Batteriinformasjon

v

Europeisk union:

Batterier, batteripakker og akkumulatorer bør ikke deponeres som usortert husholdningsavfall. Bruk offentlig innsamlingssystem for

å returnere, resirkulere eller håndtere dem i henhold til lokale regler�

Taiwan:

For bedre miljøbeskyttelse bør utladede batterier samles inn for gjenbruk eller spesialhåndtering�

California, USA:

Knappecellebatterier kan inneholde perklorat og krever spesialbehandling når det resirkuleres eller kastes i California�

For mer informasjon er tilgjengelig på: http://www�dtsc�ca�gov/hazardouswaste/perchlorate/

Eksplosjonsfare hvis batterier blir byttet ut på feil måte� Bytt bare til samme eller tilsvarende type anbefalt av produsenten�

vi

Sikkerhetsinstrukser

Les sikkerhetsintruksene nøye og helt ut�

Legg merke til alle forsiktighetsregler og advarsler på utstyret eller i brukerveiledningen�

Behold bruksanvisningen som følger med i pakken for framtidig bruk�

Hold apparatet borte fra fuktighet og høye temperaturer�

Legg dette apparatet på et underlag med god støtte før oppsett�

Kontroller at strømspenningen er innenfor sikkerhetsområdet og er justert riktig til en verdi av 100~240 V før du kobler utstyret til strømkontakten� Ikke deaktiver den beskyttende jordkontakten i støpslet� Utstyret må være koplet til en jordet stikkontakt�

Trekk alltid strømledningen ut før du installerer et tilleggskort eller en tilleggsmodul i dette apparatet�

Kople alltid strømledningen fra stikkontakten hvis apparatet skal stå ubrukt en stund for å unngå forbruk av strøm�

Ventilatorkassen brukes for luftkonveksjon og for å unngå at utstyret overopphetes� Ikke dekk til viften�

Ikke la utstyret stå i et miljø uten luftsirkulering med en lagringstemperatur over

60 O C (140 O F) eller under 0 O C (32 O F), da dette kan skade utstyret�

MERK: Maksimal brukstemperatur er omtrent 40 O C�

Forord

Hell aldri væske i åpninger, siden dette kan føre til skader eller forårsake elektriske støt�

Legg strømledningen slik at folk ikke lett kan tråkke på den� Ikke plasser noe på strømkabelen�

Når du installerer den koaksiale kabelen til TV-tuneren, er det nødvendig at du kontrollerer at metallskjermen er sikkert koblet til det beskyttende jordingssystemet på bygningen�

Kabelsystemet må jordes i samsvar med ANSI/NFPA 70, National Electrical

Code (NEC), spesielt avsnitt 820�93, Grounding of Outer Conductive Shield of a Coaxial Cable (jording av en koaksialkabels ytre skjerm)�

Hold alltid gjenstander med sterke magnetfelt eller elektrisk effekt borte fra apparatet�

Hvis noen av følgende situasjoner oppstår, må apparatet undersøkes av servicepersonale:

Strømledningen eller støpslet er skadet�

Væske har kommet inn i apparatet�

Apparatet har vært utsatt for fuktighet�

Apparatet virker ikke bra eller du får ikke brukt det i henhold til bruksanvisningen�

Apparatet har falt og er skadet�

Apparatet viser tegn på brudd� vii

1� Den optiske lagringsenheten er klassifisert som et KLASSE 1 LASERPRODUKT.

Bruk av andre kontroller eller justeringer eller utførelse av andre prosedyrer enn de som er angitt er forbudt�

2� Ikke berør linsen inne i stasjonen�

viii

CE-samsvar

Micro-Star International CO�, LTD erklærer herved at denne enheten er i overensstemmelse med de sentrale sikkerhetskravene og andre relevante forskrifter i det europeiske direktivet�

FCC-B radiofrekvens interferenserklæring

Dette utstyret har blitt testet og er funnet å etterkomme grensene for en digital enhet i klasse B i henhold til kapittel 15 i FCC-reglene�

Disse kravene skal gi rimelig beskyttelse mot skadelige forstyrrelser for utstyr som er installert i boliger� Dette utstyret genererer, bruker og kan utstråle radiofrekvent energi og kan, hvis det ikke installeres og brukes i henhold til bruksanvisningen, forårsake skadelig interferens i radiokommunikasjoner� Det gis imidlertid ingen garanti for at det ikke vil oppstå forstyrrelser i enkelte installasjoner� Hvis dette utstyret forårsaker skadelig interferens på radio- eller TV-mottak, som kan fastslås ved å slå utstyret av og på, anbefales at brukeren forsøker å avhjelpe interferensen ved et av tiltakene nedenfor:

■ Stille inn eller flytte mottakerantennen.

■ Øk avstand mellom utstyret og mottaker�

■ Koble utstyret til en kontakt på en annen kurs enn den mottakeren er koplet til på�

■ Spørre forhandleren eller en erfaren radio/TV-tekniker om hjelp�

Melding 1

Endringer eller modifikasjoner som ikke er uttrykkelig godkjent av parten som er ansvarlig for samsvar kan føre til at brukerens rett til å betjene utstyret annuleres�

Melding 2

Skjermede grensesnittkabler og vekselstrømledning, hvis noen, må brukes i samsvar med utstrålingsgrensene�

VOIR LA NOTICE D’INSTALLATION AVANT DE RACCORDER AU RESEAU�

Dette utstyret samsvarer med del 15 i FCC-kravene� Driften er underlagt to betingelser:

1� denne enheten får ikke forårsake skadelig interferens, og

2� denne enheten må akseptere all mottatt interferens, inkludert interferens som kan forårsake uønsket drift�

WEEE-erklæring

Under den europeiske unionens (“EU”) direktiv om deponering av elektronisk og elektrisk utstyr, direktiv 2002/96/EC, som trer i effekt 13. august 2005, kan ikke produkter av “elektronisk og elektrisk ustyr” lenger deponeres som husholdningsavfall og fabrikantene av disse produktene er forpliktet å ta tilbake slike produkter ved slutten av produktets levetid�

1

Oversikt

MSI har klart å sette alle delene som hører hjemme en fullverdig stasjonær spillmaskin med toppytelse inn i en stor skjerm, og har dermed skapt denne

Alt-i-én-PC-en for spillentusiaster� Denne Alt-i-én-PC-en for spill er drevet av en flott lydløsning og utrolig grafikk, og den vil imponere både vanlige spillere og entusiaster med flotte bilder og oppsiktsvekkende ytelse.

Pakkens innhold

All-in-One PC AC/DC-adapter Vekselstrømledning

1-2

Skjermklut Driver/verktøydisk

Bruksanvisning og hurtigguide

Tastatur (valgfritt) Mus (Valgfritt)

* Vennligst kontakt oss med en gang hvis noen av delene er skadet eller mangler�

* Illustrasjonene er bare til din informasjon og pakkens innhold kan variere noe i forhold til modellen du kjøpte�

Systemoversikt

h

Sett forfra

1

2 1

3

Oversikt

4 4

1

2

3

4

Mikrofon

Den innebygde mikrofonen kan brukes til videoprat på Internett�

Webkamera

Det innebygde webkameraet med mikrofon kan brukes til å ta bilder, spille inn video eller konferanser og alle andre interaktive applikasjoner�

LED-indikator (valgfritt)

LED-indikatoren indikerer når den tar opp� LED-indikatoren bør være tent når enheten tar opp video eller slukket når enheten ikke tar opp video�

Stereohøyttalere

De innebygde stereohøyttalerne gir en høykvalitets soundblaster med stereosystem�

1-3

h

Baksiden

1

1-4

1 2 3 1

1

2

3

Ventilator

Ventilatorkassen brukes for luftkonveksjon og for å unngå at utstyret overopphetes�

Ikke dekk til viften�

Kensington Lock-port

Denne AIO PC-en har en port for Kensington-lås som lar brukere sikre AIO PC-en på plass med en nøkkel eller en mekanisk PIN-enhet og festes gjennom en gummibelagt metallkabel� Endestykke av kabelen har en liten løkke som gjør at hele kabelen kan festes rundt et permanent objekt, som et tungt bord eller lignende, og dermed kan AIO

PC-en sikres på plass�

Støtte

Bruk denne foten til å plassere systemet på en flat og stabil overflate.

Oversikt h

Sett fra siden

1

3

5

7

9

4

2

6

8

10

11

13

12

1

2

3

4

5

6

Strømknapp/ Strøm-LED

Trykk på strømknappen for å slå systemet på eller av�

Strøm-LED lyser når systemet er slått på, og slukkes når systemet er slått av� For strømsparing, blinker LED i S3 (Suspend to RAM)-modus og slukkes i S4 (Suspend to

Disk)-modus�

Strøm-LED for skjerm

Strøm-LED lyser når skjermen er slått på, og slukkes når skjermen er slått av�

LED for harddiskstasjon

Denne indikatoren viser aktivitetsstatusen til HDD� Den blinker når systemet leser av data på HDD og slukkes når ingen diskaktivitet registreres�

Skjermstrøm/ modusknapp

Denne knappen fungerer både som skjermstrømknappen og signalinngangsbryteren mellom PC og HDMI�

Meny-knapp

Trykk på denne knappen for å vise og bytte mellom Lysstyrke- og Volum-menyene�

Opp/ Volum opp-knapp

Trykk på denne knappen for å skru opp lysstyrken/ volumet�

1-5

1-6

7 Ned/ volum ned-knapp

Trykk på denne knappen for å skru ned lysstyrken/ volumet�

8

9

10

11

12

13

Kortleserstasjon

Den innebygde kortleseren støtter en rekke typer minnekort�

USB 3�0-port (med MSI Super Charger-teknologi) (valgfritt)

USB 3�0-porten er kompatibel med eldre USB 2�0-enheter� Den støtter en dataoverføringshastighet på opptil 5 Gbit/s (SuperSpeed)�

En USB 3�0-port med MSI Super Charger-teknologi fungerer ikke bare som en normal

USB 3�0-port, men lader USB-enheter selv om systemet er slått av� Med denne teknologien er det ikke lenger nødvendig å slå på systemet bare for å lade en USBenhet� I tillegg reduserer den ladetiden med opptil 40 %, slik at du får enda bedre tid til

å nyte livet�

USB 3�0-port (valgfritt)

USB 3�0-porten er kompatibel med eldre USB 2�0-enheter� Den støtter en dataoverføringshastighet på opptil 5 Gbit/s (SuperSpeed)�

Utløserhull

Sett inn en tynn og rett gjenstand (slik som en binders) i utløserhullet for å åpne den optiske diskstasjonen manuelt dersom utløserknappen ikke virker�

Utløsningsknapp

Trykk på utløserknappen for å åpne den optiske diskstasjonen�

Optisk diskstasjon

En DVD supermultistasjon med flere funksjoner for hjemmeunderholdning er integrert

(Blu-ray er valgfritt)�

Oversikt h

Sett ovenfra og nedenfra

1 2

1

3

4

5

6

7

10

7

8

9

Ventilator

Ventilatorkassen brukes for luftkonveksjon og for å unngå at utstyret overopphetes�

Ikke dekk til viften�

2 Støtte

Bruk denne foten til å plassere systemet på en flat og stabil overflate.

3 Linje ut-kontakt

Denne kontakten er for tilkopling av øretelefoner eller høyttalere�

4 Mikrofon-kontakt

Denne kontakten er for tilkopling av en mikrofon�

5

RJ-45 LAN-kontakt

Standard RJ-45 LAN-jakken gir mulighet for tilkobling av LAN (Local Area Network)� Du kan kople til en nettverkskabel�

Gul Grønn / oransje

LED

Venstre

Høyre

Fargemetning LED-status

Gul Av

Grønn

På (vedvarende)

På (lysere og pulserende)

Av

Oransje

Tilstand

LAN-link er ikke opprettet�

LAN-link er opprettet�

Datamaskinen kommuniserer med en annen PC på lokalnettet�

10 Mbit/sek datahastighet er valgt�

100 Mbit/sek datahastighet er valgt�

1000 Mbit/sek datahastighet er valgt�

1-7

6

USB 2�0-port (Valgfritt)

USB-porten (Universal Serial Bus) brukes for tilkopling av USB-enheter som tastatur, mus og andre USB-kompatible enheter� Den støtter en dataoverføringshastighet på opptil 480 Mbit/s (Hi-Speed)�

7 HDMI-utgangsport (Valgfritt)

HDMI (High-Definition Multimedia Interface) er et heldigitalt lyd-/videostandard som kan overføre ukomprimerte stream� HDMI støtter alle TV-formater, inkludert standard, forbedret eller HD video, pluss multikanal digital lyd på en enkel kabel�

8

9

Strømkontakt

AC/DC-adapteren konverter vekselstrøm til likestrøm for denne kontakten� Strøm som forsynes gjennom denne kontakten leverer strøm til datamaskinen� Bruk alltid medfølgende adapter for å unngå skade på PCen�

TV-tunerantenne-kontakt (Valgfritt)

Denne kontakten passer til en digital TV-antenne�

10

USB 3�0-port (Valgfritt)

USB 3�0-porten er kompatibel med eldre USB 2�0-enheter� Den støtter en dataoverføringshastighet på opptil 5 Gbit/s (SuperSpeed)�

1-8

Viktig

1� Vi anbefaler at du av sikkerhetshensyn først kopler strømadapteren til AIOdatamaskinen, og deretter kopler strømledningen til stikkontakten�

2� Det anbefales at høyhastighetsenheter koples til USB 3�0-portene, mens lavhastighetsenheter, som mus og tastatur, kan koples til USB 2�0-portene på baksiden�

Oversikt

Utskifting og oppgradering av komponent

Legg merke til at enkelte komponenter som er forhåndsinstallert i produktet kan oppgraderes eller skiftes ut etter brukerens forespørsel avhengig av modellene brukerne kjøpte�

Vennligst ta kontakt med den lokale forhandleren for ytterligere informasjon om det kjøpte produktet� Ikke forsøk å oppgradere eller erstatte noen komponenter i dette produktet hvis du ikke er en autorisert forhandler eller servicesenter, ettersom det kan gjøre garantien ugyldig� Det anbefales sterkt å ta kontakt med den autorisert forhandleren eller servicesenteret for enhver oppgraderings- eller erstatningstjeneste�

1-9

2

Komme i gang

Dette kapitlet gir deg informasjon om prosedyrer for maskinvareoppsett� Mens du kopler til utstyrsenheter, vær forsiktig når du holder enhetene og bruk en jordet håndleddsstropp for å unngå statisk elektrisitet�

2-2

Tips for sikkerhet og komfort

AIO PC-en er en bærbar plattform som lar deg arbeide fra hvor som helst� Valget av en god arbeidsplass er viktig hvis du må arbeide med PC-en for lengre perioder�

1� Arbeidsområdet bør ha nok lys�

2� Velg korrekt skrivebord og stol og juster høyden deres for å passe med din stilling når du arbeider�

3� Sitt rett på stolen og bevar en god holdning� Juster stolryggen (hvis dette er mulig) til den gir komfortabel støtte for ryggen�

4� Sett føttene dine flatt og naturlig på gulvet, slik at knærne dine og albuene har korrekt posisjon (omtrent 90 grader) når du arbeider�

5� Sett hendene dine på skrivebordet på en naturlig måte for å støtte håndleddene dine�

6� Juster vinkelen/posisjonen til AIO PC-en til du har en optimal synsvinkel�

7� Unngå å bruke PC-en på en plass hvor den kan føre til ubehag for deg (for eksempel på en seng)�

8� AIO PC-en er en elektrisk enhet� Behandle den med omhu for å unngå personskade�

1

3

4 90-120

15-20

38-76 cm

5

4

2

6

2

4

Komme i gang

Maskinvareoppsett

Viktig

• Illustrasjonene er kun ment som referanse� Systemet kan variere i utseende�

• Dørg for at systemet har blitt jordet gjennom strømledningen og stikkontakten før du slår på systemet�

• Ikke bruk skarpe gjenstander på skjermen�

1� Juster stativet til en passende vinkel til systemet er støtt�

2-3

2� Koble adapteren til systemet og koble til strømledningen�

3

1

2-4

3� Trykk på strømknappen for å slå på systemet�

2

Systemoperasjoner

Dette kapitlet gir deg viktig informasjon om systemoperasjoner�

Viktig

All informasjon kan endres uten forvarsel�

3

Strømstyring

Strømbehandling av personlige datamaskiner (PC-er) og skjermer kan spare betydelig mengder elektrisitet samt ha positive innvirkninger på miljøet�

For å være energieffektiv, slå av skjermen eller sett PC-en i dvalemodus etter en periode uten bruk� h

Strømbehandling i Windows 7

■ [Power Options] (Strømalternativer) i Windows lar deg kontrollere strømbehandlingsfunksjonene til skjermen, harddisken og batteriet� Gå til

[Start] > [Control Panel] (Kontrollpanel) > [System and Security] (System og sikkerhet)�

3-2 Klikk deretter på [Power Options] (Strømalternativer)-koplingen�

Velg en strømplan som møter dine personlige behov. Du kan også fininnstille innstillingene ved å klikke på [Change plan settings] (Endre planinnstillinger)�

■ Shut Down Computer (Slå av datamaskin)-menyen har alternativene Dvale

(S3/S4) og Slå av (S5) for rask og enkel behandling av strøm til systemet� h

Power Management i Windows 8.x

■ [Power Options] (Strømalternativer) i Windows lar deg kontrollere strømbehandlingsfunksjonene til skjermen, harddisken og batteriet� Gå til

[Start] > [Control Panel] (Kontrollpanel) > [System and Security] (System og sikkerhet)�

Klikk deretter på [Power Options] (Strømalternativer)-koplingen�

Velg en strømplan som møter dine personlige behov. Du kan også fininnstille innstillingene ved å klikke på [Change plan settings] (Endre planinnstillinger)�

Systemoperasjoner

■ Shut Down Computer (Slå av datamaskin)-menyen har alternativene Dvale

(S3/S4) og Slå av (S5) for rask og enkel behandling av strøm til systemet� h

Strømbehandling gjennom ENERGY STARTkvalifiserte skjermer (ekstrautstyr)

Strømbehandlingsfunksjonen lar datamaskinen starte en lavstrøms eller "dvale"-modus etter en periode uten aktivitet fra brukeren� Når den brukes med en ekstern ENERGY STAR-kvalifisert skjerm, støtter denne funksjonen også lignende strømbehandlingsfunksjoner på skjermen� For å ta fordel av disse strømsparingsfunksjonene, har strømbehandlingsfunksjonen blitt forhåndsinnstilt til å oppføre seg på følgende måter når systemet brukes med AC-strøm:

■ Slå av skjermen etter 15 minutter

■ Starte dvalemodus etter 30 minutter h

Vekke opp systemet

Datamaskinen skal kunne vekkes opp fra strømsparingsmodus hvis det kommer en kommando fra en av følgende:

■ strømknappen,

■ nettverket (Wake On LAN),

■ musen,

■ tastaturet�

Energisparetips:

■ Slå av skjermen ved å trykke på LCD-strømknappen etter en periode uten aktivitet�

■ Still inn innstillingenen i Power Options (Strømalternativer) under Windows for

å optimere PC-ens strømbehandling�

■ Installer strømsparingsprogramvare for å styre PC-ens energiforbruk�

■ Alltid kople fra vekselstrømledningen eller slå av ved stikkontakten hvis PC-en skal stå ubrukt for en viss periode for å unngå forbruk av strøm�

3-3

Nettverkstilkobling (Windows 7)

h

Kablet LAN

1� Gå til [Start] > [Control Panel] (Kontrollpanel)�

2� Velg [Connect to the Internet] (kople til Internett) under [Network and Internet]

(Nettverk og Internett)�

3-4

3� Velg [Broadband (PPPoE)] (Bredbånd (PPPoE)) for å kople til med DSL eller kabel som krever brukernavn og passord�

4� Skriv inn informasjonen fra ISP-en din og klikk på [Connect] (kople til) for å opprette

LAN-tilkoplingen�

Systemoperasjoner h

Trådløs LAN

1� Gå til [Start] > [Control Panel] (Kontrollpanel)�

2� Velg [Connect to the Internet] (kople til Internett) under [Network and Internet]

(Nettverk og Internett)�

3� Velg [Wireless] for å kople til med en trådløs ruter eller et trådløst nettverk�

3-5

4� En liste over tilgjengelige WLAN-tilkoplinger åpnes� Velg en tilkopling fra listen eller klikk på [Open Network and Sharing Center] (Åpne nettverks- og delingssenter) for

å opprette en ny tilkopling�

5� For å opprette en ny WLAN-tilkopling, velg [Set up a new connection or network]

(Sett opp en ny tilkopling eller nettverk) i [Network and Sharing Center] (Nettverks- og delingssenter)�

3-6

6� Etterpå velger du [Manually connect to a wireless network] (Manuelt kople til et trådløst nettverk) og klikk på [Next] (Neste) for å fortsette�

7� Skriv inn informasjonen for det trådløse nettverket du vil legge til, og klikk på [Next]

(Neste) for å fortsette�

8� En ny WLAN-tilkopling er opprettet� Klikk på [Close] (Lukk) for å avslutte eller velge

[Change connection settings] (Endre tilkoplingsinnstillinger) for å tilpasse WLANinnstillingene�

Systemoperasjoner

Nettverkstilkobling (Windows 8.x)

h

Kablet LAN

1� Gå til [Start] > [Control Panel] (Kontrollpanel)�

2� Velg [View network status and tasks] (Vis nettverksstats og oppgaver) under

[Network and Internet] (Nettverk og Internett)�

3� For å opprette en ny tilkobling, velg [Network and Sharing Center] (Nettverks- og delingssenter)�

4� Velg [Set up a new connection or network] (Sett opp en ny tilkobling eller et nettverk)�

3-7

5� Velg [Connect to the Internet] (Koble til Internett)�

6� Velg [Broadband (PPPoE)] (Bredbånd (PPPoE)) for å kople til med DSL eller kabel som krever brukernavn og passord�

3-8

7� Skriv inn informasjonen fra ISP-en din og klikk på [Connect] (kople til) for å opprette

LAN-tilkoplingen�

Systemoperasjoner h

Trådløs LAN

1� Velg [Settings] (Innstillinger) tilgjengelig nettverk�

på skrivebordet, finn et trådløst ikon med

2� En liste over tilgjengelige WLAN-tilkoplinger åpnes� Velg en tilkobling fra listen�

3� For å etablere en ny tilkobling, velg [Network and Sharing Center] (Nettverks- og delingssenter) under [Network and Internet] (Nettverk og Internett) i [Control Panel]

(Kontrollpanel)�

4� Velg [Set up a new connection or network] (Sett opp en ny tilkobling eller et nettverk)�

5� Etterpå velger du [Manually connect to a wireless network] (Manuelt kople til et trådløst nettverk) og klikk på [Next] (Neste) for å fortsette�

6� Skriv inn informasjonen for det trådløse nettverket du vil legge til, og klikk på [Next]

(Neste) for å fortsette�

3-9

7� En ny WLAN-tilkopling er opprettet� Klikk på [Close] (Lukk) for å avslutte eller velge

[Change connection settings] (Endre tilkoplingsinnstillinger) for å tilpasse WLANinnstillingene�

Systemgjenoppretting (Windows 7)

Viktig

Recovery Tool (Gjenopprettingsverktøyet) er kun tilgjengelig på systemer som leveres standard med operativsystemet Windows og verktøyet MSI�

Formålene for bruk av Recovery Tool (Gjenopprettingsverktøyet) kan inkludere:

■ Gjenopprette systemet tilbake til de opprinnelige innstillingene til fabrikanten�

■ Når noen feil har oppstått mens operativsystemet har vært i bruk�

■ Når operativsystemet påvirkes av virus og ikke kan fungere som normalt�

■ Når du ønsker å installere operativsystemet med andre innebygde språk�

Før du bruker gjenopprettingsverktøyet, sikkerhetskopier viktig data som er lagret på systemstasjonen til andre lagringsenheter�

Hvis følgende løsninger ikke Recovery Tool (gjenoppretter systemet), ta kontakt med den autoriserte lokale forhandleren eller servicesenter for mer hjelp�

3-10 h

Gjenopprette systemet med F3-hurtigtasten

Hvis systemet møter på uopprettelige problemer, anbefales det alltid at du først prøver F3-hurtigtasten for å gjenopprette systemet med gjenopprettingspartisjonen til harddisken�

Følg instruksene under for å fortsette:

1� Start systemet på nytt�

2� Trykk på F3-hurtigtasten på tastaturet når følgende bilde vises�

Systemoperasjoner

3� Gå inn i Recovery Tool (gjenopprettingsverktøyet)� Dette verktøyet har tre funksjoner: [Backup System] (Sikkerhetskopier system), Restore System

(Gjenopprett system) og [Recover to factory default] (Gjenopprett til fabrikkstandard)� h

Systemsikkerhetskopiering

Det anbefales sterkt at brukere sikkerhetskopierer systemet som en løsning i tilfelle harddiskkrasj eller andre uhell�

Følg instruksene under for å fortsette:

1� Velg [Backup System] (Sikkerhetskopier system)� Du kan også velge [X] eller trykke på [Esc] på tastaturet for å avslutte�

3-11

2� Velg [BACKUP] (SIKKERHETSKOPIER) for å starte systemsikkerhetskopieringen umiddelbart�

‹ Første sikkerhetskopiering

Den første sikkerhetskopieringen kan ta en stund� La den gjøre seg ferdig uten avbrudd�

3-12

‹ Senere sikkerhetskopieringer

Senere sikkerhetskopieringer vil erstatte de forrige sikkerhetskopifilene.

Systemoperasjoner

3� Systemsikkerhetskopieringen pågår� Legg merke til at det kan ta litt tid� Ikke slå av strømmen, ellers kan det forårsake ukjent skade på systemet�

4� Du kan også velge [CANCEL] (Avbryt) for å stoppe systemsikkerhetskopieringen umiddelbart� Ikke slå av strømmen mens avbrytelsen av systemsikkerhetskopieringen pågår�

3-13

5� Følgende melding indikerer en vellykket systemsikkerhetskopiering� Trykk på [OK] for å fullføre�

3-14 h

Systemgjenoppretting

Dette verktøyet hjelper deg med å returnere systemet til en tidligere tilstand med sikkerhetskopifilene som brukere opprettet og lagret i harddisken på forhånd.

Dersom ingen sikkerhetskopifiler er tilgjengelig, vil systemet bli gjenopprettet til standardoppsettet�

Følg instruksene under for å fortsette:

1� Velg [Restore System] (Gjenopprett system)� Du kan også velge [X] eller trykke på

[Esc] på tastaturet for å avslutte�

Systemoperasjoner

2� Velg [OK] eller [NEXT] (Neste) slik at systemet kan gjenopprette til den forrige sikkerhetskopieringen eller standard oppsett� Du kan også velge [CANCEL]

(Avbryt) for å stoppe systemgjenopprettingen umiddelbart�

‹ Med sikkerhetskopifiler: gjenopprette systemet til den forrige sikkerhetskopieringen

‹ Uten sikkerhetskopifiler: gjenopprette systemet til det standard oppsettet

3-15

3� Systemgjenopprettingen pågår� Legg merke til at det kan ta litt tid� Ikke slå av strømmen, ellers kan det forårsake ukjent skade på systemet�

3-16

4� Følgende melding indikerer en vellykket systemgjenoppretting� Trykk på [OK] for å fullføre� Start systemet på nytt og gå inn i Windows-operativsystemet som vanlig� Dersom gjenopprettingsprosessen mislykkes eller er avbrutt, starter du hele prosedyren på nytt igjen�

Systemoperasjoner h

Systemgjenoppretting

Dette verktøyet hjelper til med å gjenopprette systemet til fabrikkstandardinnstillinger� Alle data på harddisken slettes, og alle innstillinger gjenopprettes til fabrikkstandardene�

Følg instruksene under for å fortsette:

1� Velg [Recover to factory default] (Gjenopprett til fabrikkstandard)� Du kan også velge [X] eller trykke på [Esc] på tastaturet for å avslutte�

2� Systemet vil gjenopprettes til fabrikkinnstillinger� All data vil bli borte� Sørg for at det har blitt tatt en sikkerhetskopi av all viktig data� Velg [NEXT] (Neste) for å fortsette�

Du kan også velge [CANCEL] (Avbryt) for å stoppe�

3-17

3� Velg [OK] slik at systemet kan gjenopprette dets standard oppsett�

3-18

4� Systemgjenopprettingen pågår� Legg merke til at det kan ta litt tid� Ikke slå av strømmen, ellers kan det forårsake ukjent skade på systemet�

Systemoperasjoner

5� Følgende melding indikerer at systemgjenopprettingen var vellykket� Trykk på [OK] for å fullføre� Start systemet på nytt og gå inn i Windows-operativsystemet som vanlig� Dersom gjenopprettingsprosessen mislykkes eller er avbrutt, starter du hele prosedyren på nytt igjen�

3-19

3-20

Systemgjenoppretting (Windows 8.x)

Viktig

System Recovery Function (Systemgjenoppretting-funksjonen) er kun tilgjengelig på systemer som leveres standard med operativsystemet Windows og verktøyet MSI�

Formålene for bruk av System Recovery Function (Systemgjenoppretting-funksjonen) kan inkludere:

■ Gjenopprette systemet tilbake til de opprinnelige innstillingene til fabrikanten�

■ Når noen feil har oppstått mens operativsystemet har vært i bruk�

■ Når operativsystemet påvirkes av virus og ikke kan fungere som normalt�

■ Når du ønsker å installere operativsystemet med andre innebygde språk�

Før du bruker System Recovery Function (Systemgjenoppretting-funksjonen), sikkerhetskopier viktig data som er lagret på systemstasjonen til andre lagringsenheter�

Hvis følgende løsninger ikke gjenoppretter systemet, ta kontakt med den autoriserte lokale forhandleren eller servicesenter for mer hjelp�

Systemoperasjoner h

Gjenopprette fra operativsystemet

‹

Refresh PC

Refresh PC-verktøyet sjekker om systemfilene, Windows-registeret og andre viktige systemkomponenter fungerer eller ikke. Når problemer blir funnet med Windows-filer, vil det forsøke å reparere PC-en din� Hvis PC-en din ikke kjører som normalt, kan du oppdatere den uten å miste de personlige filene dine.

1� Klikk [Settings] (Innstillinger) på skrivebordet, og velg deretter [Change

PC settings] (Endre PC-innstillinger) > [Update and recovery] (Oppdatering og gjenoppretting)�

2. Klikk [Recovery] (Gjenoppretting) > [Refresh your PC without affecting your files]

(Oppdater PC-en uten å berøre filene), og velg [Get started] (Kom i gang).

3-21

3� Den viser endringene som vil bli gjort under prosessen, klikk på [Next] (Neste) for å fortsette�

4� En melding indikerer at PC-en er klar for oppdatering� Klikk [Refresh] (Oppdater) for

å starte� Dette kan ta en stund�

3-22

5� Når oppdateringsprosessen er fullført, kommer du tilbake til Windows-startskjermen hvor du kan finne alle standard Windows-verktøy og miniprogrammer.

Systemoperasjoner

‹

Reset PC (Nullstill PC)

Reset-verktøyet vil føre systemet tilbake til originale fabrikkinnstillinger�

1� Klikk [Settings] (Innstillinger) på skrivebordet, og velg deretter [Change

PC settings] (Endre PC-innstillinger) > [Update and recovery] (Oppdatering og gjenoppretting)�

2� Klikk [Recovery] (Gjenoppretting) > [Remove everything and reinstall Windows]

(Fjern alt og installer Windows på nytt), og velg [Get started] (Kom i gang)�

3� Den viser endringene som vil bli gjort under prosessen, klikk på [Next] (Neste) for å fortsette�

3-23

4. Du blir bedt om å velge hvilken stasjon du vil rydde for en harddisk med flere partisjoner�

5. Velg nå enten å fjerne filer eller fullstendig rydde stasjoner.

3-24

6� Den er nå klar for å nullstille PC-en din, klikk på [Reset] (Nullstill) og følg anvisningene på skjermen for å starte PC-en på nytt�

Feilsøking

A

A-2

Systemet mitt starter ikke�

1� Sjekk om systemet er koblet til en stikkontakt og om det er slått på�

2� Sjekk om strømledningen og alle kobler er godt koblet til�

Når jeg slår på datamaskinen, vises meldingen "Operating System not found" (Operativsystem ikke funnet) eller Windows starter ikke�

1� Sjekk om det er en ikke-oppstartbar CD/DVD inni den optiske diskstasjonen� Hvis dette er tilfelle, fjerner du CD-en/DVD-en og starter datamaskinen på nytt�

2� Kontroller innstillinger for Prioritering av oppstartsenhet i BIOS-oppsettet�

Systemet kan ikke slås av�

Det er best å slå av datamaskinen din med Slå av-ikonet i operativsystemet� Bruk av andre metoder, inkludert de som er oppført under, kan føre til datafeil� Dersom avstengingsprosedyren ikke fungerer, velger du ett av de følgende trinnene:

1� Trykk på Ctrl+Alt+Del, velg deretter Slå av�

2� Trykk og hold strømknappen til systemet er av�

3� Koble strømledningen fra systemet�

Mikrofonen min fungerer ikke�

1� For innebygd mikrofon, gå til Start > Control Panel > Sounds and Audio Devices

> Audio (Start > Kontrollpanel > Lyder og lydenheter > Lyd) for å sjekke om den er dempet�

2� Hvis du bruker en ekstern mikrofon, sjekk om mikrofonen er koblet til mikrofonkontakten�

Internett-forbindelsen har problemer�

1� Hvis du har problemer med å koble til Internett-leverandøren din, sjekk om

Internett-leverandøren opplever tekniske problemer�

2� Kontroller nettverksinnstillingene og forbindelsen og sørg for at systemet er riktig konfigurert til Internett-tilgang.

3� Dataoverføringshastighet for trådløst LAN er påvirket av avstand og hindringer mellom enheter og tilgangspunkter� For å maksimere dataoverføringshastigheten, velg tilgangspunktet som er nærmest systemet ditt�

Feilsøking

Systemhøyttalere fungerer ikke�

1� Kontroller hovedvoluminnstillingen i lydmikseren�

2� Hvis du bruker et program som har sin egen volumkontroll, kontroller om volumet er dempet�

3� Hvis du har koblet en lydkabel til hodetelefonkontakten, kobler du den fra�

4� Hvis systemet har OSD-funksjon, justerer du volumet i OSD-en�

Jeg kan ikke spille av en CD/DVD med DVD-ROM-en på systemet�

1� Sørg for at etiketten på CD/DVD-en vender opp�

2� Dersom CD/DVD-en krever programvaren, sørg for at programvaren er riktig installert i henhold til programinstruksene�

3� Dersom en advarsel om regionskode vises når du spiller av DVD-en, kan problemet være at DVD-en er inkompatibel med DVD-ROM-en i systemet� Regionskoden er oppført på plateemballasjen�

4� Hvis du ser video, men ikke hører lyd, kontroller mediespilleren� Sørg også for at høyttalerne og hovedvoluminnstillingen i lydmikseren ikke er dempet�

5� Sjekk om driverne er riktig installert� Klikk Start > Control Panel > System > Device

Manager (Start > Kontrollpanel > System > Enhetsbehandling)�

6� En skittene eller ripete plate kan føre til at datamaskinen henger når den prøver å lese av platen� Hvis nødvendig, start datamaskinen på nytt, fjern platen og sjekk om den er skitten eller ripete�

7� Bruk DVD-spillerprogramvare som PowerDVD eller WinDVD til å spille av DVDvideo�

Min DVD-ROM-enhetsstasjon åpnes ikke�

1� Sørg for at datamaskinen er slått på�

2� Trykk på utløserknappen på DVD-ROM-stasjonen�

3. Hvis utløserknappen ikke fungerer, åpne skuffen ved å sette inn en skarp, spiss gjenstand i hullet ved siden av utløserknappen�

Systemskjermen viser ikke noe�

1� Sjekk om systemet er koblet til en stikkontakt og om det er slått på�

2� Systemet kan være i ventemodus� Trykk på en tast for å aktivere skjermen�

A-3

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals