MSI Prestige 15 (Intel® 11th Gen) BUSINESS & PRODUCTIVITY Instrukcja obsługi

Add to my manuals
104 Pages

advertisement

MSI Prestige 15 (Intel® 11th Gen) BUSINESS & PRODUCTIVITY Instrukcja obsługi | Manualzz
ROZDZIAŁ 1
Wstęp
1-2
Wstęp
Spis treści
Wstęp
Spis treści ...................................................................................................................................... 1-2
Informacja o uregulowaniach prawnych .................................................................................... 1-5
Oświadczenie FCC-B o zakłóceniach częstotliwości radiowych.............................................. 1-5
Warunki FCC ............................................................................................................................ 1-6
Zgodność z CE ......................................................................................................................... 1-6
Instrukcje bezpieczeństwa........................................................................................................... 1-7
Wskazówki dotyczące bezpiecznego użytkowania baterii litowej..........................................1-11
Oświadczenie WEEE................................................................................................................... 1-15
Uwaga dotycząca napędu optycznego ..................................................................................... 1-22
Znaki towarowe ........................................................................................................................... 1-22
Historia wersji ............................................................................................................................. 1-22
Wprowadzenia
Układ Podręcznika ........................................................................................................................ 2-2
Rozpakowywanie .......................................................................................................................... 2-3
Dane Techniczne........................................................................................................................... 2-4
Ogólny opis produktu................................................................................................................... 2-9
Widok z góry po otwarciu pokrywy ........................................................................................... 2-9
Widok z przodu....................................................................................................................... 2-15
1-3
Wstęp
Widok z prawej strony ............................................................................................................ 2-18
Widok z lewej strony............................................................................................................... 2-20
Widok od tyłu .......................................................................................................................... 2-21
Widok z dołu ........................................................................................................................... 2-22
Wprowadzenie
Zasilanie......................................................................................................................................... 3-2
Podłączenie zasilania prądem zmiennym ................................................................................ 3-2
Korzystanie z zasilania bateryjnego ......................................................................................... 3-4
Technologia ECO Engine (Mechanizm ECO) -- funkcja Oszczędzanie energii....................... 3-9
Funkcja TurboBattery+ ........................................................................................................... 3-12
Zarządzanie energią w systemie operacyjnym Windows....................................................... 3-15
Wskazówki dotyczące oszczędzania energii ......................................................................... 3-17
Podstawowe operacje ................................................................................................................ 3-18
Porady dotyczące bezpieczeństwa i komfortu pracy ............................................................. 3-18
Dobre nawyki podczas pracy ................................................................................................. 3-19
Poznanie klawiatury ............................................................................................................... 3-20
Poznanie Smart Pada ............................................................................................................ 3-27
Informacje o dysku twardym................................................................................................... 3-35
Używanie napędu optycznego ............................................................................................... 3-36
Podłączanie urządzeń zewnętrznych........................................................................................ 3-39
Podłączanie urządzeń peryferyjnych...................................................................................... 3-39
Podłączanie urządzeń komunikacyjnych ............................................................................... 3-42
1-4
Wstęp
Wymiana i modernizacja komponentów................................................................................... 3-45
Ustawienia BIOS
O programie konfiguracji BIOS ................................................................................................... 4-2
Kiedy należy używać programu konfiguracji BIOS?................................................................. 4-2
Jak uruchomić program konfiguracji BIOS?............................................................................. 4-2
Przyciski sterujące.................................................................................................................... 4-3
Menu programu konfiguracji BIOS ............................................................................................. 4-4
Main menu (Menu główne)....................................................................................................... 4-5
Advanced menu (Menu zaawansowane) ................................................................................. 4-7
Boot menu (Menu uruchamiania systemu) .............................................................................. 4-9
Security menu (Menu funkcji bezpieczeństwa) ...................................................................... 4-10
Save & Exit menu (Menu Zapisz i zakończ)........................................................................... 4-12
1-5
Wstęp
Informacja o uregulowaniach prawnych
Oświadczenie FCC-B o zakłóceniach częstotliwości radiowych
Urządzenie to zostało przetestowane i wyprodukowane zgodnie z limitami wyznaczonymi dla
urządzeń cyfrowych klasy B w części 15 przepisów Federalnej Komisji do Spraw Komunikacji (FCC).
Ograniczenia te zostały wyznaczone, aby zapewniać odpowiednie zabezpieczenie przed
szkodliwymi zakłóceniami w instalacjach domowych. Urządzenie generuje, używa oraz może
wytwarzać energię promieniowania radiowego i, jeśli nie jest zainstalowane i używane ściśle według
zaleceń instrukcji, może powodować zakłócenia w komunika-cji radiowej. Jednakże, nie gwarantuje
się, że nie wystąpią zakłócenia w określonej instalacji. Jeśli więc urządzenie powoduje zakłócenia w
odbiorze radia lub telewizji, których przyczynę można potwierdzić wyłączając i wlączając urządzenie,
użytkownik może podjąć próbę ich usunięcia poprzez wykonanie jednej lub więcej wymienionych
poniżej czynności:
„ Obrócenie lub przemieszczenie anteny odbiorczej.
„ Zwiększenie odległości pomiędzy urządzeniem a odbiornikiem.
„ Podłączenie urządzenia do gniazdka zasilającego znajdującego się w innym obwodzie
elektrycznym niż ten, do którego podłączony jest odbiornik telewizyjny lub radiowy.
„ Konsultacja z dostawcą lub doświadczonym technikiem RTV.
UWAGA
Š Zmiany i modyfikacje bez odpowiedniej, specjalnej akceptacji jednostek odpowiedzialnych za
zgodność mogą unieważnić prawo użytkownika do korzystania z urządzenia.
1-6
Wstęp
Š Dla zachowania zgodności z limitami emisji należy używać wyłącznie ekranowanych kabli i
przewodów prądu zmiennego.
Warunki FCC
To urządzenie jest zgodne z częścią 15 zasad FCC. Jego działanie podlega dwóm następującym
warunkom:
„ Urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń.
„ Urządzenie musi być odporne na odbierane zakłócenia, w tym na zakłócenia, które mogą
spowodować jego niepożądane działanie.
Zgodność z CE
To urządzenie jest zgodne z istotnymi wymaganiami bezpieczeństwa i innymi
powiązanymi postanowieniami określonymi w Dyrektywie Europejskiej.
1-7
Wstęp
Instrukcje bezpieczeństwa
Instrukcje bezpieczeństwa należy przeczytać uważnie i dokładnie.
Należy stosować się do wszystkich przestróg i ostrzeżeń umieszczonych na
urządzeniu lub w podręczniku użytkownika.
Należy zachować podręcznik użytkownika dostarczony w opakowaniu do
wykorzystania w przyszłości.
Urządzenie oraz jego wyposażenie należy przechowywać z dala od wilgoci i nie
narażać ich na działanie wysokiej temperatury.
Przed ustawieniem urządzenia należy go usytuować na stabilnej powierzchni.
Szczeliny w obudowie służą do konwekcji powietrza i do ochrony urządzenia przed
przegrzaniem. Nie należy zasłaniać szczelin.
Nie należy pozostawiać urządzenia w miejscu bez wentylacji przy temperaturze
przechowywania powyżej 60OC (140OF) lub poniżej 0OC (32OF), ponieważ może to
uszkodzić urządzenie.
1-8
Wstęp
Š Przed podłączeniem urządzenia do gniazda zasilania należy upewnić się, że
wartość napięcia zasilania mieści się w bezpiecznych granicach i zostało
prawidłowo ustalone w przedziale 100~240 V.
Š Zawsze należy odłączyć przewód zasilający przed przystąpieniem do instalacji
jakiejkolwiek dodatkowej karty lub modułu.
Š Jeśli komputer nie będzie używany przez dłuższy czas należy zawsze odłączyć
przewód zasilający prądu zmiennego lub odłączyć baterię, aby zapewnić
zerowe zużycie energii.
Nigdy nie wlewaj jakichkolwiek płynów do otworów w obudowie, może to zniszczyć
urządzenie lub spowodować porażenie prądem.
Przewód zasilający należy tak poprowadzić, aby nikt przypadkiem na niego nie
nadepnął i nie potknął się o niego. Nie należy ustawiać niczego na przewodzie
zasilającym.
W pobliżu urządzenia nie mogą znajdować się obiekty o silnym polu
magnetycznym lub elektrycznym.
1-9
Wstęp
Przy podłączaniu koncentrycznego kabla telewizyjnego do tunera TV należy się
upewnić, że jego ekran jest prawidłowo podłączony do systemu uziemienia
budynku.
System prowadzenia kabli powinien być uziemiony zgodnie ze standardem
ANSI/NFPA 70, NEC (National Electrical Code [Krajowe przepisy dotyczące
instalacji elektrycznych]), w szczególności Część 820.93, Grounding of Outer
Conductive Shield of a Coaxial Cable (Uziemienie zewnętrznego ekranowania
kabla koncentrycznego).
Š Aby uniknąć niebezpieczeństwa eksplozji związanego z użyciem
nieprawidłowego zamiennika akumulatora, korzystaj wyłącznie z tego samego
typu akumulatora lub zamiennika zalecanego przez producenta.
Š Baterię należy zawsze umieszczać w bezpiecznym miejscu.
W razie wystąpienia którejkolwiek z poniższych sytuacji należy skontaktować się z
Działem Serwisowym.
Š Przewód zasilający lub wtyczka uległy uszkodzeniu.
Š Do wnętrza urządzenia dostał się płyn.
Š Sprzęt był poddany działaniu wilgoci.
Š Sprzęt nie działa poprawnie lub nie można go uruchomić z pomocą podręcznika
użytkownika.
Š Sprzęt został upuszczony i uszkodzony.
Š Sprzęt nosi oczywiste znamiona uszkodzenia.
1-10
Wstęp
Energooszczędność produktu
Š Zmniejszone zużycie energii podczas używania i w trybie wstrzymania
Š Ograniczone użycie substancji szkodliwych dla środowiska i dla zdrowia
Š Łatwy demontaż i recykling
Š Zmniejszone zużycie zasobów naturalnych poprzez zachęcanie do recyklingu
Š Zwiększona żywotność produktu, poprzez łatwe aktualizacje
Š Zmniejszona ilość trwałych odpadów, dzięki polityce zwrotów
Polityka ochrony środowiska
Š Konstrukcja produktu umożliwia prawidłowe, ponowne wykorzystanie części i
recykling, dlatego nie należy go wyrzucać
Š Użytownicy powinni skontaktować się z lokalnym autoryzowanym punktem
zbiórki, do celów recyklingu i usuwania zużytych produktów.
1-11
Wstęp
Wskazówki dotyczące bezpiecznego użytkowania
baterii litowej
(English) CAUTION: Danger of explosion if battery is incorrectly replaced.
recommended by the equipment manufacturer.
Replace only with the same or equivalent type
Discard used batteries according to manufacturer’s instructions.
(French) (Français) ATTENTION: II y a danger d’explosion s’il y a remplacement incorrect de la batterie.
uniquement avec une batterie du meme type ou d’un type équivalent recommandé par le constructeur.
Remplacer
Mettre au rebut
les batteries usages conformément aux instructions du fabricant.
(German) (Deutsch) VORSICHT: Explosionsgefahr bei unsachgemäßem Austausch der Batterie.
denselben oder einen vom Hersteller empfohlenen gleich-wertigen Typ.
Ersatz nur durch
Entsorgung gebrauchter Batterien nach
Angaben des Herstellers.
(Spanish) (Español) PRECAUCIÓN: Peligro de explosión si la batería es reemplazada incorrectamente. Cámbiela solo
por la misma o un tipo equivalente recomendado por el fabricante. Descarte usar baterías usadas de acuerdo con las
instrucciones del fabricante.
(Italian) (Italiano) ATTENZIONE: Pericolo di esplosione della batteria se sostituita in modo non corretto. Sostituire solo
con la stesso tipo o con uno equivalente come indicato nel manuale del produttore. Smaltire le batterie usate come da
istruzioni del produttore.
(Russian) (Русский) Внимание: Существует опасность взрыва батареи в случае неправильной замены. Для
замены всегда используйте такую же или эквивалентную, рекомендованную производителем оборудования.
Следуйте инструкциям производителя при утилизации использованных батарей.
(Turkish) (Türkçe) UYARI: Pil yanlıs yerleştirilirse patlayabilir. Aynı ya da muadili bir pille degistiriniz. Kullanılmış pilleri
1-12
Wstęp
üreticinin talimatlarına göre degerlendiriniz.
(Greek) (Ελληνικά) ΠΡΟΣΟΧΗ: Κίνδυνος έκρηξης εάν η μπαταρία τοποθετηθεί λανθασμένα. Να αντικαθιστάτε μόνο με
τον ίδιο ή αντίστοιχο τύπο με αυτό που συνιστά ο κατασκευαστής του εξοπλισμού. Να απορρίπτετε τις χρησιμοποιημένες
μπαταρίες ως απορρίμματα σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.
(Polish) (Polski) OSTRZEŻENIE: Nieprawidłowa wymiana może spowodować eksplozję baterii. Zamianę można wykonać
wyłącznie na baterię tego samego lub równoważnego typu zalecaną przez producenta urządzenia. Zużyte baterie można
wyrzucać zgodnie z instrukcjami producenta.
(Hungarian) (Magyar) VIGYÁZAT: A nem megfelelő akkumul tor haszn lata robban svesz lyes. Kizárólag ugyanolyan,
vagy a berendezés gyártója által ajánlott, egyenértékű típust használjon. Az elhasznált akkumulátorokat a gyártó
utasításának megfelelően ártalmatlanítsák.
(Czech) (Čeština) UPOZORNĚNÍ: Nebezpečí výbuchu při chybné výměně baterie.
ekvivalentním typem doporučeným výrobcem zařízení.
Nahraďte pouze stejným nebo
Použité baterie zlikvidujte podle pokynů výrobce
(Traditional Chinese ) (繁體中文) 注意: 若電池未正確更換,可能會爆炸。請用原廠建議之同款或同等級的電池來更換。
請依原廠指示處理廢棄電池。
(Simplified Chinese ) (简体中文) 注意: 若电池未正确更换,可能会爆炸。请用原厂建议之同款或同等级的电池来更换。请
依原厂指示处理废弃电池。
(Japanese) (日本語) 警告:バッテリーの取り扱いを誤ると、液漏れや破裂などにより生命や財産に重大な影響を及ぼす
恐れがあります。指定された型番以外のバッテリーは使用しないでください。バッテリーを廃棄する場合は、各自治体
の規則に従って適切に処理して下さい。
(Korean) (한국어) 주의: 배터리를 올바로 교체하지 않으면 폭발할 위험이 있습니다. 타입이 장치 제조업체에서
1-13
Wstęp
권장하는
것과
동일하거나
동등한
배터리로만
교체하십시오.
사용한
배터리는
제조업체의
지침에
따라
폐기하십시오.
(Vietnamese) (Tieng Viet) LƯU Ý: Thay thế pin không tương thích có thể dẫn đến nguy cơ bị nổ. Chỉ thay thế bằng pin
cùng loại hoặc loại tương ứng khuyên dùng bởi nhà sản xuất thiết bị. Vứt bỏ pin đã sử dụng theo hướng dẫn của nhà sản
xuất.
(Thai) (ไ ท ย ) ขอควรระวัง: ถาใสแบตเตอรี่อยางไมถูกตอง อาจมีอันตรายจากการระเบิดขึ้นได
หรือเทียบเทา ที่แนะนําโดยผูผลิตอุปกรณเทานั้น
ใชเฉพาะแบตเตอรี่ชนิดเดียวกัน
ทิ้งแบตเตอรี่ที่ใชแลวตามคําแนะนําของผูผลิต
(Indonesian) (Bahasa Indonesia) PERHATIAN: Bahaya ledakan dapat terjadi jika salah memasang baterai.
baterai hanya dengan jenis yang sama atau setara sesuai rekomendasi pabrik peralatan tersebut.
Ganti
Buang baterai bekas
sesuai petunjuk pabrik
(Serbian) (Srpski) OPREZ: Ukoliko baterija nije ispravno postavljena, postoji opasnost od eksplozije. Zamenu izvršite
koristeći isključivo istu ili ekvivalentnu bateriju koju preporučuje proizvođač opreme. Odbacite iskorišćene baterije u
skladu sa uputstvima proizvođača.
(Netherlands) (Nederlands) LET OP: Er is explosiegevaar als de batterij niet goed geplaatst wordt. Uitsluitend te
vervangen door een batterij van hetzelfde of een gelijkwaardig type,zoals aanbevolen door de fabrikant. Gooi batterijen
weg volgens de plaatselijke instructies.
(Romanian) (Română) ATENŢIE: Pericol de explozie dacă bateria este înlocuită incorect. Înlocuiţi doar cu acelaşi tip sau
echivalent recomandat de fabricantul echipamentului. Evacuaţi bateriile folosite conform instrucţiunilor fabricantului.
(Portuguese) (Português) ADVERTÊNCIA:
Perigo de explosão se a bateria é substituída incorrectamente. Substitua
somente com o mesmo tipo ou equivalente recomendado por o fabricante do seu equipamento. Descarte as baterias
1-14
Wstęp
utilizadas de acordo com as instruções do fabricante.
(Swedish) (Svenska) VARNING: Explosionsfara vid felaktigt batteribyte.
typ som rekommenderas av apparattillverkaren.
Använd samma batterityp eller en ekvivalent
Kassera använt batteri enligt fabrikantens instruction.
(Finnish) (Suomi) VAROITUS: Paristo voi räjähtää, jos se on virheellisesti asennettu.
valmistajan suosittelemaan tyyppiin.
Vaihda paristo ainoastaan
Hävitä käytetty paristo valmistajan ohjeiden mukaisesti.
(Slovak) (Slovenčina) UPOZORNENIE: V prípade nesprávnej výmeny batérie existuje nebezpečenstvo výbuchu.
Vymeňte iba za rovnakú batériu alebo za rovnocenný typ batérie, ktorý odporúča výrobca zariadenia. Batérie zneškodnite
podľa pokynov výrobcu.
(Slovenian) (Slovenščina) POZOR: V primeru nepravilne zamenjave baterije obstaja nevarnost njene eksplozije.
Baterijo zamenjajte le z enako ali ekvivalentno vrsto, ki jo priporoča proizvajalec.
Odpadne baterije odstranite skladno z
navodili proizvajalca.
(Danish) (Dansk) ADVARSEL!
batteri af same fabrikat og type.
Lithiumbatteri --- Eksplosionsfare ved fejlagtig håndtering.
Udskiftning må kun ske med
Levé det brugte batteri tilbage til leverandøren.
(Norwegian) (Norsk) ADVARSEL: Eksplosjonsfare ved feilaktig skifte av batteri.
tilsvarende type anbefalt av apparatfabrikanten.
Benytt same batteritype eller en
Brukte batterier kasseres I henhold til fabrikantens instruksjoner.
(Bulgarian) (български) ВНИМАНИЕ: Опасност от експлозия ако батерията бъде неправилно поставена. Поставете
батерия от същия вид или еквивалентна батерия, която се препоръчва от производителя. Изхвърлете
използваните батерии като спазвате указанията на производителя.
(Croatian) (Hrvatski) OPREZ: Opasnost od eksplozije ako se baterija zamijeni neprikladnom.
jednakom ili nadomjesnom vrstom prema preporuci proizvođača.
Zamijenite je samo
Istrošene baterije zbrinite u skladu s uputama
1-15
Wstęp
proizvođača.
(Estonian) (Eesti) ETTEVAATUST! Plahvatusoht, kui aku on valesti paigaldatud. Asendage ainult sama või tootja poolt
soovitatud võrdväärse akuga. Hävitage kasutatud aku vastavalt tootja juhistele.
(‫( )ﻓﺎرﺳ ﻲ‬Persian)
‫ ﺗﻨﻬﺎ از ﺑﺎﺗﺮﻳﻬﺎﯼ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﯼ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮐﻨﻨﺪﻩ‬،‫ در ﺻﻮرت ﺗﻌﻮﻳﺾ ﺑﺎﺗﺮﯼ‬.‫ اﺣﺘﻤﺎل اﻧﻔﺠﺎر ﺑﺎﺗﺮﯼ وﺟﻮد دارد‬،‫ در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﻧﺼﺐ و ﺟﺎ ﮔﺬارﯼ ﺻﺤﻴﺢ ﺑﺎﺗﺮﯼ‬:‫اﺧﻄﺎر‬
.‫ از دور اﻧﺪاﺧﺘﻦ ﺑﺎﺗﺮﯼ ﺧﻮددارﯼ ﮐﻨﻴﺪ و ﺑﺮ ﻃﺒﻖ راهﻨﻤﺎﻳﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ‬.‫اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ‬
(‫( )اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‬Arabic)
‫ أﺳﺘﺒﺪل ﻓﻘﻂ ﺑﻨﻔﺲ أو ﻧﻮع ﻣﻜﺎﻓﺊ أوﺻﻰ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ‬.‫ ﻗﺪ ﺗﺘﻌﺮض اﻟﺒﻄﺎرﻳﺔ ﻟﻼﻧﻔﺠﺎر واﻟﺘﻠﻒ إذا ﺗﻢ اﺳﺘﺒﺪاﻟﻬﺎ ﺑﻨﻮع ﻏﻴﺮ أﺻﻠﻰ‬،‫ ﺧﻄﺮ‬:‫ﺗﺤﺬﻳﺮ‬
.‫ ﺗﺠﺎهﻞ اﻟﺒﻄﺎرﻳﺎت اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ وﻓﻘﺎ ﻹرﺷﺎدات اﻟﺸﺮآﺔ اﻟﻤﺼﻨﻌﺔ‬.‫ﻣﻨﺘﺞ اﻟﺠﻬﺎز‬
Oświadczenie WEEE
(English) Under the European Union ("EU") Directive on Waste Electrical and Electronic Equipment, Directive
2002/96/EC, which takes effect on August 13, 2005, products of "electrical and electronic equipment" cannot be discarded
as municipal waste anymore and manufacturers of covered electronic equipment will be obligated to take back such
products at the end of their useful life.
(French) (Français) Au sujet de la directive européenne (EU) relative aux déchets des équipement électriques et
électroniques, directive 2002/96/EC, prenant effet le 13 août 2005, que
les produits électriques et électroniques ne
peuvent être déposés dans les décharges ou tout simplement mis à la poubelle. Les fabricants de ces équipements
seront obligés de récupérer certains produits en fin de vie.
1-16
Wstęp
(German) (Deutsch) Gemäß der Richtlinie 2002/96/EG über Elektro- und Elektronik-Altgeräte dürfen Elektro- und
Elektronik-Altgeräte nicht mehr als kommunale Abfälle entsorgt werden, die sich auf 13.August, 2005 wirken. Und der
Hersteller von bedeckt Elektronik-Altgeräte gesetzlich zur gebrachten Produkte am Ende seines Baruchbarkeitsdauer
zurückzunehmen.
(Spanish) (Español) Bajo la directiva 2002/96/EC de la Unión Europea en materia de desechos y/o equipos electrónicos,
con fecha de rigor desde el 13 de agosto de 2005, los productos clasificados como "eléctricos y equipos electrónicos" no
pueden ser depositados en los contenedores habituales de su municipio, los fabricantes de equipos electrónicos, están
obligados a hacerse cargo de dichos productos al termino de su período de vida.
(Italian) (Italiano) In base alla Direttiva dell’Unione Europea (EU) sullo Smaltimento dei Materiali Elettrici ed Elettronici,
Direttiva 2002/96/EC in vigore dal 13 Agosto 2005, prodotti appartenenti alla categoria dei Materiali Elettrici ed Elettronici
non possono più essere eliminati come rifiuti municipali: i produttori di detti materiali saranno obbligati a ritirare ogni
prodotto alla fine del suo ciclo di vita.
(Russian) (Русский) В соответствии с директивой Европейского Союза (ЕС) по предотвращению загрязнения
окружающей среды использованным электрическим и электронным оборудованием (директива WEEE
2002/96/EC), вступающей в силу 13 августа 2005 года, изделия, относящиеся к электрическому и электронному
оборудованию, не могут рассматриваться как бытовой мусор, поэтому производители вышеперечисленного
электронного оборудования обязаны принимать его для переработки по окончании срока службы.
(Turkish) (Türkçe) Avrupa Birliği (AB) Kararnamesi Elektrik ve Elektronik Malzeme Atığı, 2002/96/EC Kararnamesi altında
13 Ağustos 2005 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, elektrikli ve elektronik malzemeler diğer atıklar gibi çöpe
atılamayacak ve bu elektonik cihazların üreticileri, cihazların kullanım süreleri bittikten sonra ürünleri geri toplamakla
yükümlü olacaktır.
1-17
Wstęp
(Greek) (Ελληνικά) Σύμφωνα με την Οδηγία 2002/96/ΕΚ της Ευρωπαϊκής Ένωσης («ΕΕ») περί Απόρριψης Ηλεκτρικού
και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (WEEE), η οποία λαμβάνει ισχύ στις 13 Αυγούστου 2005, τα προϊόντα «ηλεκτρικού και
ηλεκτρονικού εξοπλισμού» δεν είναι δυνατόν να απορριφθούν πλέον ως κοινά απορρίμματα και οι κατασκευαστές
κεκαλυμμένου ηλεκτρονικού εξοπλισμού είναι υποχρεωμένοι να πάρουν πίσω αυτά τα προϊόντα στο τέλος της ωφέλιμης
ζωής τους.
(Polish) (Polski) Zgodnie z Dyrektywą Unii Europejskiej ("UE") dotyczącą odpadów produktów elektrycznych i
elektronicznych (Dyrektywa 2002/96/EC), która wchodzi w życie 13 sierpnia 2005, tzw. “produkty oraz wyposażenie
elektryczne i elektroniczne " nie mogą być traktowane jako śmieci komunalne, tak więc producenci tych produktów będą
zobowiązani do odbierania ich w momencie gdy produkt jest wycofywany z użycia.
(Hungarian) (Magyar) Az Európai Unió („EU") 2005. augusztus 13-án hatályba lépő, az elektromos és elektronikus
berendezések hulladékairól szóló 2002/96/EK irányelve szerint az elektromos és elektronikus berendezések többé nem
kezelhetőek lakossági hulladékként, és az ilyen elektronikus berendezések gyártói kötelessé válnak az ilyen termékek
visszavételére azok hasznos élettartama végén.
(Czech) (Čeština) Podle směrnice Evropské unie ("EU") o likvidaci elektrických a elektronických výrobků 2002/96/EC
platné od 13. srpna 2005 je zakázáno likvidovat "elektrické a elektronické výrobky" v běžném komunálním odpadu a
výrobci elektronických výrobků, na které se tato směrnice vztahuje, budou povinni odebírat takové výrobky zpět po
skončení jejich životnosti.
(Traditional Chinese ) (繁體中文) 歐盟已制訂有關廢電機電子設備法令,亦即自 2005 年 8 月 13 日生效的 2002/96/EC,明
文規定「電機電子設備產品」不可再以都市廢棄物處理,且所有相關電子設備製造商,均須在產品使用壽命結束後進行回
收。
(Simplified Chinese ) (简体中文) 欧盟已制订有关废电机电子设备法令,亦即自 2005 年 8 月 13 日生效的 2002/96/EC,明
1-18
Wstęp
文规定「电机电子设备产品」不可再以都市废弃物处理,且所有相关电子设备制造商,均须在产品使用寿命结束后进行回
收。
(Japanese) (日本語) 2005 年 8 月 13 日以降に EU 加盟国を流通する電気・電子製品には WEEE 指令によりゴミ箱に×印のリサ
イクルマークの表示が義務づけられており、廃棄物として捨てることの禁止とリサイクルが義務づけられています。
(Korean) (한국어) 2005 년 8 월 13 일자로 시행된 폐전기전자제품에 대한 유럽연합("EU") 지침, 지침 2002/96/EC 에
의거하여, "전기전자제품"은 일반 쓰레기로 폐기할 수 없으며 제품의 수명이 다하면 해당 전자제품의 제조업체가
이러한 제품을 회수할 책임이 있습니다.
(Vietnamese) (Tieng Viet) Theo Hướng dẫn của Liên minh Châu Âu ("EU") về Thiết bị điện & điện tử đã qua sử dụng,
Hướng dẫn 2002/96/EC, vốn đã có hiệu lực vào ngày 13/8/2005, các sản phẩm thuộc "thiết bị điện và điện tử" sẽ không
còn được vứt bỏ như là rác thải đô thị nữa và các nhà sản xuất thiết bị điện tử tuân thủ hướng dẫn sẽ phải thu hồi các
sản phẩm này vào cuối vòng đời.
(Thai) (ไทย) ภายใตขอกําหนดของสหภาพยุโรป ("EU") เกี่ยวกับของเสียจากอุปกรณไฟฟา และอิเล็กทรอนิกส เลขที่ 2002/96/EC
ซึ่งมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่
13
สิงหาคม
2005
ผูใชไมสามารถทิ้งผลิตภัณฑที่เปน
"อุปกรณไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส"
ปะปนกับของเสียทั่วไปของชุมชนไดอีกตอไป และผูผลิตอุปกรณอิเล็กทรอนิกสดังกลาวจะถูกบังคับใหนําผลิตภัณฑดังกลาวกลับคืนเมื่อ
สิ้นสุดอายุการใชงานของผลิตภัณฑ
(Indonesian) (Bahasa Indonesia) Sesuai dengan Regulasi Uni Eropa ("UE") perihal WEEE (Limbah Peralatan Listrik dan
Elektronik), Directive 2002/96/EC, yang berlaku sejak 13, 2005, produk "peralatan listrik dan elektronik" tidak lagi dapat
dibuang sebagai sampah umum dan pabrik peralatan elektronik diwajibkan untuk mengambil kembali produk tersebut
pada saat masa pakainya habis.
(Serbian) (Srpski) Po Direktivi Evropske unije ("EU") o odbačenoj ekektronskoj i električnoj opremi, Direktiva 2002/96/EC,
koja stupa na snagu od 13. Avgusta 2005, proizvodi koji spadaju pod "elektronsku i električnu opremu" ne mogu više biti
1-19
Wstęp
odbačeni kao običan otpad i proizvođači ove opreme biće prinuđeni da uzmu natrag ove proizvode na kraju njihovog
uobičajenog veka trajanja.
(Netherlands) (Nederlands) De richtlijn van de Europese Unie (EU) met betrekking tot Vervuiling van Electrische en
Electronische producten (2002/96/EC), die op 13 Augustus 2005 in zal gaan kunnen niet meer beschouwd worden als
vervuiling. Fabrikanten van dit soort producten worden verplicht om producten retour te nemen aan het eind van hun
levenscyclus..
(Romanian) (Română) În baza Directivei Uniunii Europene ("UE") privind Evacuarea Echipamentului Electric şi Electronic,
Directiva 2002/96/EC, care intră în vigoare pe 13 august, 2005, produsele din categoria "echipament electric şi electronic"
nu mai pot fi evacuate ca deşeuri municipale, iar fabricanţii echipamentului electronic vizat vor fi obligaţi să primească
înapoi produsele respective la sfârşitul duratei lor de utilizare.
(Portuguese) (Português) De acordo com a Directiva 2002/96/EC de Resíduos de Equipamentos Eléctricos e
Electrónicos da União Europeia (UE), efectiva desde o 13 de Agosto do ano 2005, os produtos de "equipamento eléctrico
e electrónico" não podem ser descartados como resíduo municipal e os fabricantes do equipamento electrónico sujeitos a
esta legislação estarão obligados a recolhar estes produtos ao finalizar sua vida útil.
(Swedish) (Svenska) Under Europeiska unionens ("EU") Weee-direktiv (Waste Electrical and Electronic Equipment),
Direktiv 2002/96/EC, vilket trädde i kraft 13 augusti, 2005, kan inte produkter från "elektriska och elektroniska
utrustningar" kastas i den vanliga hushållssoporna längre och tillverkare av inbyggd elektronisk utrustning kommer att
tvingas att ta tillbaka sådan produkter när de är förbrukade.
(Finnish) (Suomi) Euroopan unionin (EU) 13.8.2005 voimaan tulleen sähkö- ja elektroniikkalaiteromua koskevan
direktiivin 2002/96/EY mukaisesti ”sähkö- ja elektroniikkalaitteita” ei saa enää hävittää talousjätteiden mukana. Direktiivin
alaisen sähkö- tai elektroniikkalaitteen valmistajan on otettava laitteet takaisin niiden käyttöiän päättyessä.
1-20
Wstęp
(Slovak) (Slovenčina) Na základe smernice Európskej únie („EU“) o elektrických a elektronických zariadeniach číslo
2002/96/ES, ktorá vstúpila do platnosti 13. augusta 2005, výrobky, ktorými sú „elektrické a elektronické zariadenia” nesmú
byť zneškodňované spolu s komunálnym odpadom a výrobcovia patričných elektronických zariadení sú povinní takéto
výrobky na konci životnosti prevziať naspäť.
(Slovenian) (Slovenščina) Skladno z določili direktive Evropske unije ("EU") o odpadni električni in elektronski opremi,
Direktiva 2002/96/ES, ki je veljavna od 13. avgusta, izdelkov "električne in elektronske opreme" ni dovoljeno odstranjevati
kot običajne komunalne odpadke, proizvajalci zadevne elektronske opreme pa so zavezani, da tovrstne izdelke na koncu
njihove življenjske dobe sprejmejo nazaj.
(Danish) (Dansk) I henhold til direktiv fra den europæiske union (EU) vedrørende elektrisk og elektronisk affald , Direktiv
2002/96/EC, som træder i kraft den 13. august 2005, må produkter som "elektrisk og elektronisk udstyr" ikke mere
bortskaffes som kommunalt affald. Producenter af det pågældende, elektroniske udstyr vil være forpligtet til at tage disse
produkter tilbage ved afslutningen på produkternes levetid.
(Norwegian) (Norsk) Under den europeiske unionens ("EU") direktiv om deponering av elektronisk og elektrisk utstyr,
direktiv 2002/96/EC, som trer i effekt 13. august 2005, kan ikke produkter av "elektronisk og elektrisk ustyr" lenger
deponeres som husholdningsavfall og fabrikantene av disse produktene er forpliktet å ta tilbake slike produkter ved
slutten av produktets levetid.
(Bulgarian) (български) Според директивата на Европейския съюз относно отпадъците от електрическо и
електронно оборудване, директива 2002/96/EC, важаща от 13 август, 2005 г., електрическо и електронно
оборудване не може да се изхвърля заедно с битовите отпадъци и производителите на такова оборудване са
задължени да приемат обратно съответните продукти в края на експлоатационния им период.
(Croatian) (Hrvatski) U okviru Direktive Europske Unije ("EU") o Otpadnim električnim i elektroničkim uređajima, Direktiva
1-21
Wstęp
2002/96/EC, koja je na snazi od 13. kolovoza 2005., "električni i elektronički uređaji" se ne smiju više bacati zajedno s
kućnim otpadom i proizvođači su obvezni zbrinuti takve proizvode na kraju njihovog životnog vijeka.
(Estonian) (Eesti) Vastavalt Euroopa Liidu ("EL") direktiivile 2002/96/EÜ (elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete kohta),
mis jõustus 13. augustil 2005, on keelatud kodumajapidamiste "elektri- ja elektroonikaseadmete" jäätmete hävitamine
koos majapidamisjäätmetega, ja elektri- ja elektroonikaseadmete tootjad on kohustatud sellised tooted pärast nende
kasutuselt kõrvaldamist tagasi võtma.
(‫( )ﻓﺎرﺳ ﻲ‬Persian)
‫ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﻗﺎﻧﻮن دﻓﻊ زﺑﺎﻟﻪ هﺎﯼ اﻟﮑﺘﺮﻳﮑﯽ و اﻟﮑﺘﺮوﻧﻴﮑﯽ )ﺑﻨﺪ‬2002/96/EC ‫ ﮐﻠﻴﻪ ﺷﺮﮐﺖ هﺎﯼ‬، ‫ ﻣﻴﻼدﯼ ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮاﺳﺖ‬2005 ‫ ﺁﮔﻮﺳﺖ ﺳﺎل‬13 ‫اﺗﺤﺎدﻳﻪ اروﭘﺎ( ﮐﻪ از ﺗﺎرﻳﺦ‬
.‫ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ ﺟﻤﻊ ﺁورﯼ زﺑﺎﻟﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﻮد ﭘﺲ از ﭘﺎﻳﺎن دورﻩ ﻣﺼﺮف ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ‬
(‫( )اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‬Arabic)
2002/96/EC ‫ ﺗﻮﺟﻴﻪ‬،‫ﻓﻲ إﻃﺎر اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻹﺗﺤﺎد اﻷورﺑﻲ )"اﻹﺗﺤﺎد اﻷورﺑﻲ"( اﻟﺘﻮﺟﻴﻪ ﺑﺸﺄن ﻧﻔﺎﻳﺎت اﻟﻤﻌﺪات و اﻷﺟﻬﺰة اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ واﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ‬
‫ ان ﻣﻨﺘﺠﺎت "أﺟﻬﺰة آﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ وإﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ" ﻻ ﻳﻤﻜﻦ اﻟﺘﺨﻠﻲ‬،2005 ،‫ﺁب‬/‫ أﻏﺴﻄﺲ‬13 ‫ اﻟﺬى أﺻﺒﺢ ﺳﺎري اﻟﻤﻔﻌﻮل ﻓﻲ‬،‫ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻷورﺑﻴﺔ‬
.‫ وﻣﻨﺘﺠﻮ اﻟﻤﻌﺪات اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ ﺳﻴﻜﻮن ﻟﺰاﻣﺎ ﻋﻠﻴﻬﻢ اﺳﺘﺮداد ﻣﺜﻞ هﺬﻩ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻣﺪة ﺻﻼﺣﻴﺘﻬﺎ‬،‫ﻋﻨﻬﺎ ﺑﻮﺻﻔﻬﺎ ﻧﻔﺎﻳﺎت‬
1-22
Wstęp
Uwaga dotycząca napędu optycznego
OSTRZEŻENIE: Urządzenie to zawiera system laserowy i jest sklasyfikowane jako „PRODUKT
LASEROWY KLASY 1”. W celu prawidłowego używania tego modelu, należy uważnie przeczytać
ten podręcznik z instrukcjami i zachować go do wykorzystania w przyszłości. W przypadku
jakichkolwiek problemów z tym modelem należy skontaktować się z najbliższą „AUTORYZOWANĄ
stacją obsługi”. Aby zapobiec narażeniu na bezpośrednie oddziaływanie wiązki lasera, nie należy
demontować obudowy.
Znaki towarowe
ƒ
ƒ
Wszystkie znaki towarowe są własnością odpowiednich właścicieli.
THX i THX TruStudio Pro to znaki towarowe THX Ltd., które mogą być zastrzeżone w
niektórych jurysdykcjach. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Historia wersji
Wersja
Historia wersji
Data
1.0
Wydanie pierwsze
01, 2011
ROZDZIAŁ 2
Wprowadzenia
2-2
Wprowadzenia
Gratulujemy zostania użytkownikiem tego zaprojektowanego z dbałością o najmniejsze szczegóły,
komputera notebook. Ten zupełnie nowy, wyjątkowy model został tak zaprojektowany, by zapewnić
Ci wyjątkowy komfort i profesjona lizm użytkowania. Możemy z dumą przekazać naszym
użytkownikom, że ten notebook został gruntownie sprawdzony, co gwarantujemy naszą reputacją i
zapewni niezrównaną niezawodność oraz satysfakcję klienta.
Układ Podręcznika
Ten podręcznik użytkownika zawiera informacje i ilustracje dotyczące używania tego komputera
notebook. Zaleca się uważne przeczytanie go przed rozpoczęciem pracy z urządzeniem.
Rozdział 1, Wstęp, udostępnia użytkownikowi podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i
ostrzeżenia związane z używaniem tego komputera notebook. Zaleca się przeczytanie tych
informacji lub ostrzeżeń przy pierwszym użyciu tego komputera notebook.
Rozdział 2, Wprowadzenia, zawiera opis wszystkich akcesoriów tego komputera notebook.
Zaleca się, aby po otwarciu opakowania sprawdzić, czy wszystkie wymienione elementy faktycznie
się w nim znajdują. Jeśli jakichkolwiek akcesoriów brakuje lub uległy zniszczeniu należy
skontaktować się ze sprzedawcą tego komputera notebook. Zawiera także specyfikację tego
notebooka i opisuje przyciski funkcyjne, przyciski szybkiego dostępu, złącza, diody LED oraz
wszystkie zewnętrzne elementy komputera notebook.
Rozdział 3, Pierwsze kroki, podaje podstawowe instrukcje dotyczące używania klawiatury,
touchpada, dysku twardego i optycznego napędu pamięci masowej. Oprócz tego, aby pomóc w
poznaniu tego komputera notebook, udostępnione są także czynności instalacji i odinstalowania
2-3
Wprowadzenia
baterii; i procedury podłączania różnych urządzeń zewnętrznych, urządzeń komunikacyjnych, i tak
dalej.
Rozdział 4, Program konfiguracji BIOS, zawiera informacje dotyczące programu konfiguracji
BIOS i umożliwia optymalne skonfigurowanie systemu.
Rozpakowywanie
W pierwszej kolejności należy rozpakować opakowanie transportowe i sprawdzić dokładnie
wszystkie elementy. Jeśli jakiś element wyposażenia uległ zniszczeniu lub brakuje go, niezwłocznie
skontaktuj się ze sprzedawcą. Zachowaj opakowanie transpor-towe na wypadek gdybyś musiał
przesyłać urządzenie w przyszłości. Opakowanie powinno zawierać następujące elementy:
Notebook
Bateria Li-ion o dużej
pojemności
Instrukcja szybkiego
uruchomienia
Adapter prąd zmienny/prąd
stały i przewód zasilający
prądu zmiennego
Torba do przenoszenia
Lista wymienionych
(opcjonalnie)
powyżej akcesoriów może
ulec zmianie bez
wcześ-niejszego
poinformowania.
Dysk wszystko w jednym z aplikacjami, z pełną wersję podręcznika,
sterownikami, programami narzędziowymi oraz opcjonalną funkcją
przywracania systemu, itd.
2-4
Wprowadzenia
Dane Techniczne
Procesor
Obsługiwany procesor
Intel® Huron River Quad / Dual Core
Cache L2/ L3
8MB (zależnie od typu CPU)
Specjalne powiadomienie
Rzeczywiście zainstalowany w komputerze notebook
processor zależy od zakupionego modelu. W celu uzyskania
szczegółowych informacji skontaktuj się z lokalnym dostawcą.
Chipset
Chipset
Intel® Cougar Point HM65
Specjalne powiadomienie
Rzeczywisty typ chipsetu preinstalowany w komputerze
notebook, zależy od zakupionego modelu. W celu uzyskania
szczegółowych informacji skontaktuj się z lokalnym dostawcą.
Pamięć
Technologia
Obsługa DDR3 800/ 1066/ 1333 MHz
(1600MHz jest obsługiwane po zainstalowaniu
cztero-rdzeniowego CPU)
Gniazdo
Gniazdo DDR3 SO-DIMM X 2
Maksymalnie
8 GB (4 GB DDR3 SO-DIMM x 2)
2-5
Wprowadzenia
Pamięć masowa
Wielkość dysku twardego
2,5” SATA HDD
Napęd optyczny
Super Multi / Blu-Ray (opcjonalnie)
Specjalne powiadomienie
Rodzaj rzeczywiście zainstalowanego w komputerze notebook
dysku twardego i napędu optycznego, zależy od zakupionego
modelu i może zostać zmieniony bez powiadomienia.
Video
Grafika
Dyskretny lub UMA (opcjonalnie)
Rozdzielczość LCD
HD (1366 x 768) / Full HD (1920 x 1080) (opcjonalne)
Wyjście CRT
Obsługiwane
Wyjście HDMI
Obsługiwane
Funkcje Dual View
LCD lub CRT zostaną automatycznie wykryte po podłączeniu.
Wyświetlacz
Typ LCD
15,6”, 16:9 WXGA
Jasność
Jasność sterowana za pomocą przycisków skrótu K/B
Kamera sieci web
CMOS
Kamera CMOS HD
2-6
Wprowadzenia
Audio
Kontroler dźwięku
Realtek® ALC892
Wewnętrzny głośnik
4 głośniki
Wewnętrzny mikrofon
x1
Regulacja głośności
Regulacja przyciskiem skrótu K/B i SW
Port wejścia/wyjścia
Monitor (VGA)
15-pinowe D-Sub × 1
USB
x 3 (USB 2,0 x 1, USB 3,0 x 2 opcjonalnie)
Wejście mikrofonu/ wejście liniowe x 1
Wyjście słuchawkowe /
wyjście SPDIF
x1
RJ45
x1
HDMI
x1
Czytnik kart
x 1 (SD/ SDHC/ MMC/MS/SDXC)
Obsługiwane typy kart pamięci mogą zostać zmienione bez
uprzedzenia.
Port komunikacji (Wymienione elementy mogą zostać zmienione bez powiadomienia)
LAN
10/100/1000 (opcjonalnie)
Bezprzewodowa sieć LAN
802.11b/g/n (opcjonalnie)
Bluetooth
Obsługiwane (opcjonalnie)
Wimax
Obsługiwane (opcjonalnie)
2-7
Wprowadzenia
Zasilanie
Adapter prąd zmienny/prąd stały (1) 65W, 19V
(opcjonalnie)
Wejście: 100~240V, 1,5A~2,0A 50~60Hz
Wyjście: 19 V
3,42A
Adapter prąd zmienny/prąd stały (2) 90W, 19V
(opcjonalnie)
Wejście: 100~240V, 1,5A~2,0A 50~60Hz
Wyjście: 19 V
4,74A
Adapter prąd zmienny/prąd stały (3) 120W, 19V
(opcjonalnie)
Wejście: 100~240V, 1,5A~2,0A 50~60Hz
Typ baterii
6-celowa
Bateria RTC
Tak
Specjalne powiadomienie
Dostarczana bateria może zostać zmieniona bez
Wyjście: 19 V
6,3A
powiadomienia. W celu uzyskania szczegółowych informacji
skontaktuj się z lokalnym dostawcą.
Oprogramowanie i BIOS
Rozruch z USB Flash
Tak, rozruch z dyskietki USB wyłącznie w systemie DOS
BIOS
Obsługa szybkiego uruchamiania (Fast Boot) --- Tak
Charakterystyka Fizyczna
Wymiary
383(S)*249,5(D)*37,6~32,3(W)mm
Waga
2,4 kg
2-8
Wprowadzenia
Inne
Otwór blokady Kensington
x1
Zgodność
WHQL
2-9
Wprowadzenia
Ogólny opis produktu
W części znajduje się opis podstawowych aspektów dotyczących komputera notebook. Pozwoli to
na lepsze poznanie wyglądu tego komputera notebook przed rozpoczęciem jego używania. Należy
pamiętać, że komputer notebook pokazany w tej części może się różnić od rzeczywiście
zakupionego.
Widok z góry po otwarciu pokrywy
Pokazany poniżej rysunek widoku z góry i opis, pokazuje główny obszar operacji komputera
notebook.
1
2
1.
Wewnętrzny mikrofon
2.
Kamera sieci web / dioda LED
kamery sieci web
3.
Przyciski szybkiego
uruchamiania
4.
Przycisk Przełącznik touchpada
5.
Touch Pad
6.
Klawiatura / Przyciski szybkiego
uruchamiania [Fn]
4
3
Pokazane rysunki służą
wyłącznie jako
odniesienie.
5
6
2-10
Wprowadzenia
1. Wewnętrzny mikrofon
Umożliwia m.in. komunikację głosową bez konieczności podłączania zewnętrznego,
dedykowanego mikrofonu.
2. Kamera sieci web/ dioda LED kamery sieci web
Š Wbudowaną kamerę sieci web, można używać do wykonywania zdjęć, nagrywania video
lub konferencji i innych aplikacji interaktywnych.
Š Wskaźnik LED kamery sieci web, obok kamery sieci web, świeci światłem pomarańczowym,
po uaktywnieniu funkcji kamery sieci web; dioda LED przestaje świecić po wyłączeniu tej
funkcji.
3. Przyciski szybkiego uruchamiania
Naciśnij odpowiednie przyciski szybkiego uruchamiania by uaktywnić konkretny program
lub narzędzie. Następujące przyciski szybkiego uruchamiania będą działać wyłącznie w
systemie operacyjnym z zainstalowaną aplikacją S-Bar. Znajdź aplikację S-Bar na
dostarczonym w pakiecie dysku wszystko-w-jednym, dla zapewnienia łatwego i wygodnego
działania. Zaleca się, aby zainstalować aplikację S-Bar.
Š Naciśnij ten przycisk, aby wysunąć tacę napędu optycznego.
Š Naciśnij ten przycisk ponownie, aby wsunąć tacę dysku.
Š Uwaga: Przycisk ODD Eject (wysuwania napędu optycznego)
działa wyłącznie w czystym systemie DOS. Jednakże, w systemie
ODD Eject
(Wysuwanie
napędu
optycznego)
operacyjnym bez zainstalowanej aplikacji S-Bar, przycisk Eject
(Wysuń) nie będzie działał.
W takim przypadku, użytkownicy mogą kliknąć prawym
przyciskiem napęd optyczny w folderze „My Computer (Mój
komputer)” i wybrać „Eject (Wysuń)”, aby wysunąć tacę napędu
2-11
Wprowadzenia
optycznego.
Š Naciśnij ten przycisk, aby przełączyć natychmiastowe wyłączenie
Display Off
(Wyłączenie
wyświetlania)
wyświetlania w celu zmniejszenia zużycia energii.
Š Ponownie naciśnij ten przycisk, aby przełączyć na wyświetlanie.
Š Naciśnij ten przycisk, aby włączyć funkcję TurboBattery+ w celu
maksymalizacji czasu działania na zasilaniu bateryjnym.
TurboBattery+
Š Ponownie naciśnij ten przycisk, aby wyłączyć funkcję
TurboBattery+.
Š Sprawdź rozdział 3 tego podręcznika w celu uzyskania dalszych
informacji.
Š Naciśnij ten przycisk, aby uruchomić aplikację S-Bar.
Š Sprawdź rozdział 3 tego podręcznika w celu uzyskania dalszych
Device Key
(Klucz urządzenia)
informacji.
Š Naciśnij ten przycisk, aby uaktywnić funkcję Cinema Pro, która
zwiększa jakość odtwarzania za pomocą urządzenia
Cinema Pro
wyświetlającego i systemu dźwiękowego. Naciśnij ponownie w
celu wyłączenia.
4. Przycisk Przełącznik touchpada
Naciśnij ten przycisk, aby włączyć lub wyłączyć funkcję touchpada.
2-12
Wprowadzenia
5. Touchpad
Jest to urządzenie wskazujące komputera notebook.
6. Klawiatura
Wbudowana klawiatura obsługuje wszystkie funkcje pełnowymiarowej klawiatury.
Przyciski szybkiego uruchamiania [Fn]
Użyj przycisków [Fn] na klawiaturze w celu uaktywnienia specyficznych aplikacji lub narzędzi.
Z pomocą przycisków szybkiego uruchamiania, użytkownicy będą mogli bardziej efektywnie
pracować.
Zamieszczone tu opisy służą jedynie jako odniesienie i mogą być obsługiwane opcjonalnie, w
zależności od zakupionych przez użytkowników modeli.
Š Naciśnj i przytrzymaj przycisk Fn, a następnie naciśnij
+
Smart Pad
powtarzająco przycisk F3, aby włączyć lub wyłączyć funkcję Smart
Pad.
+
Š Naciśnij i przytrzymaj przycisk Fn, a następnie naciśnij przycisk
Definiowana
przez
użytkownika
F4, aby uruchomić aplikację Definiowana przez użytkownika.
2-13
Wprowadzenia
Š Naciśnij i przytrzymaj przycisk Fn, a następnie naciśnij
powtarzająco przycisk F5, aby przełączyć pomiędzy różnymi
trybami oszczędzania energii zapewnianymi przez ECO Engine
(Mechanizm ECO) lub wyłączyć ponownie tę funkcję.
+
ECO Engine
(Mechanizm ECO)
(Oszczędzanie
energii)
Š Sprawdź część Zarządzanie zasilaniem w rozdziale 3 tego
podręcznika w celu uzyskania szczegółowych informacji
dotyczących tego ECO Engine (Mechanizm ECO), funkcja
Oszczędzanie energii.
Š Należy pamiętać, że funkcja ECO Engine (Mechanizm ECO) jest
funkcją opcjonalną.
Š Naciśnij i przytrzymaj przycisk Fn, a następnie naciśnij przycisk F6,
+
Kamera sieci web
+
Bezprzewodowa
sieć LAN
lub WiMax
(opcjonalnie)
aby włączyć funkcję Kamera sieci web. Naciśnij ponownie w celu
wyłączenia.
Š Naciśnij i przytrzymaj przycisk Fn, a następnie naciśnij przycisk F8
w celu włączenia bezprzewodowej sieci LAN lub funkcji WiMax.
Naciśnij ponownie w celu wyłączenia.
2-14
Wprowadzenia
Š Naciśnij i przytrzymaj przycisk Fn, a następnie naciśnij przycisk F9,
+
Bluetooth
(opcjonalnie)
+
3G (opcjonalnie)
aby włączyć funkcję Bluetooth. Naciśnij ponownie w celu
wyłączenia.
Š Ta funkcja NIE jest obsługiwana w tym modelu.
2-15
Wprowadzenia
Widok z przodu
1
1.
1.
Dioda LED stanu
2.
Czytnik kart
2
Dioda LED stanu
Stan uśpienia:
Š Miga niebieskim światłem, gdy system znajduje się w trybie
Uśpienie.
Š Świeci niebieskim światłem po uaktywnieniu systemu.
Š Dioda LED przestaje świecić, gdy system jest wyłączony.
Num Lock: Świeci niebieskim światłem po uaktywnieniu funkcji Num
Lock.
Caps Lock: Świeci niebieskim światłem po uaktywnieniu funkcji Caps
Lock.
2-16
Wprowadzenia
Bateria:
Š Świeci zielonym światłem podczas ładowania baterii.
Š Świeci pomarańczowym światłem przy słabym naładowaniu baterii.
Š Miga pomarańczowym światłem przy uszkodzeniu baterii, lub gdy
zalecana jest wymiana baterii na nową. Sprawdź u lokalnego
dostawcy możliwość zakupu baterii równoważnego typu zalecanego
przez producenta.
Š Dioda LED baterii przestaje się świecić, gdy bateria jest całkowicie
naładowana lub, gdy odłączony jest adapter prąd zmienny/prąd stały.
Bezprzewodowa sieć LAN (opcjonalnie)
Š Wskaźnik LED bezprzewodowej sieci LAN świeci światłem zielonym,
po włączeniu funkcji bezprzewodowej sieci LAN.
Bezprzewodowa
sieć LAN
Š Wskaźnik LED nie świeci, po wyłączeniu tej funkcji.
Š Ostrzeżenie: Ze względu na bezpieczeństwo lotu należy upewnić
się, że ten wskaźnik LED nie świeci się w czasie lotu.
Š Dalsze informacje można uzyskać u lokalnego dystrybutora.
2-17
Wprowadzenia
Bluetooth
Š Wskaźnik LED Bluetooth świeci światłem niebieskim po włączeniu
funkcji Bluetooth.
Š Ostrzeżenie: Ze względu na bezpieczeństwo lotu należy upewnić
Bluetooth
się, że ten wskaźnik LED nie świeci się w czasie lotu.
Š Uwaga: Funkcja Bluetooth może być obsługiwana opcjonalnie, w
zależności od zakupionego modelu.
Š Dalsze informacje można uzyskać u lokalnego dystrybutora.
Używanie dysku twardego / napędu optycznego:
Migające niebieskie światło wskazuje dostęp systemu do dysku twardego
lub napędu optycznego.
2. Czytnik kart
Wbudowany czytnik kart może obsługiwać różne typy kart pamięci, takie jak MMC (Multi-Media
Card), SD (Secure Digital), SDHC (SD High Capacity), MS (Memory Stick) lub SDXC(SD
eXtended Capacity). Skontaktuj się z lokalnym dostawcą w celu uzyskania dalszych i
prawidłowych informacji, oraz pamiętaj, że zakres obsługiwanych kart pamięci może zostać
zmieniony bez uprzedzenia.
2-18
Wprowadzenia
Widok z prawej strony
1.
1
2
3
4
5
5
6
Otwór blokady Kensington
2.
Złącze zasilania
3.
Wentylator
4.
Złącze HDMI
5.
Port USB
6.
Złącza portu audio
1. Otwór blokady Kensington
Ten komputer notebook udostępnia otwór blokady Kensington, który umożliwia użytkownikom
zabezpieczenie komputera notebook kluczem lub urządzeniem z kołkiem blokującym
podłączonym przez gumowaną linkę metalową. Jeden koniec linki ma małą pętlę, która
umożliwia przełożenia całej linki dookoła stałego obiektu, takiego jak ciężki stół lub inny
podobny sprzęt, a przez to zabezpieczenie komputera notebook.
2. Złącze zasilania
Służy do podłączania do komputera notebook adaptera prąd zmienny/prąd stały.
3. Wentylator
Wentylator ma za zadanie chłodzić system. NIGDY NIE NALEŻY blokować przepływu
powietrza wentylatora.
2-19
Wprowadzenia
4. Złącze HDMI
HDMI [High Definition Multimedia Interface (Wysokiej jakości interfejs multimedialny)] to nowy
standard interfejsu dla komputerów PC, wyświetlaczy i sprzętu elektronicznego, który za
pomocą jednego kabla obsługuje standardowy, rozszerzony i wysokiej rozdzielczości sygnał
wideo, a także wielokanałowy cyfrowy sygnał audio.
5. Port USB
Port USB pozwala na podłączenie urządzeń peryferyjnych z interfejsem USB, takich jak np. mysz,
klawiatura, modem, zewnętrzny dysk twardy, drukarka i inne.
6. Złącze portu audio
Wysokiej jakości system sound blaster z systemem stereo oraz obsługą funkcji Hi-Fi. Podłącz
głośniki do prawidłowych złączy, zgodnie z ilustracją poniżej.
Wyjście słuchawek / wyjście SPDIF: Używane do
głośników lub słuchawek. Złącze S/PDIF udostępnia
także transmisję cyfrowego audio do głośników
zewnętrznych poprzez kabel optyczny.
Wejście mikrofonu / wejście liniowe: Do podłączania
mikrofonu zewnętrznego.
2-20
Wprowadzenia
Widok z lewej strony
1.
1
2
3
4
Napęd optyczny
2.
Port USB
3.
Port VGA
4.
Złącze RJ-45
1. Napęd optyczny
Napęd optyczny pozwala na korzystanie z nośników CD/DVD do instalacji oprogramowania,
dostępu do danych i odtwarzania w komputerze muzyki/filmów.
2. Port USB
Port USB pozwala na podłączenie urządzeń peryferyjnych z interfejsem USB, takich jak np. mysz,
klawiatura, modem, zewnętrzny dysk twardy, drukarka i inne.
3. Port VGA
15-pinowy port D-Sub VGA umożliwia podłączenie do zewnętrznego monitora lub do innego
standardowego urządzenia zgodnego z VGA (takiego jak projektor) dla uzyskania dobrego
widoku wyświetlacza komputera.
4. Złącze RJ-45
Złącze sieci Ethernet służy do podłączania kabla LAN w celu umożli-wienia pracy w sieci.
2-21
Wprowadzenia
Widok od tyłu
1.
Akumulator
1
1. Akumulator
Ten komputer notebook będzie zasilany przez akumulator po odłączeniu zasilacza sieciowego.
2-22
Wprowadzenia
Widok z dołu
3
2
1
1.
Blokada baterii/Przycisk
2.
Akumulator
odblokowania
3.
4
Przycisk zwalniania
akumulatora
4.
Wentylator
5.
Głośnik stereo
5
1. Blokada baterii / Przycisk odblokowania
Baterii nie można wyjąć, gdy przycisk znajduje się w pozycji blokady. Po przesunięciu przycisku
do pozycji odblokowania, baterię można wyjąć z komputera notebook.
2. Akumulator
Ten komputer notebook będzie zasilany przez akumulator po odłączeniu zasilacza sieciowego.
2-23
Wprowadzenia
3. Przycisk zwalniania akumulatora
Jest to element odbijający, umożliwiający zwolnienie baterii. Przesuń go jedną ręką, a drugą
ostrożnie wyciągnij baterię.
4. Wentylator
Wentylator ma za zadanie chłodzić system. NIGDY NIE NALEŻY blokować przepływu
powietrza wentylatora.
5.
Głośnik stereo
Udostępnia wysokiej jakości system sound blaster z systemem stereo oraz obsługą funkcji
Hi-Fi.
ROZDZIAŁ 3
Wprowadzenie
3-2
Wprowadzenie
Zarządzanie energią
Podłączenie zasilania prądem zmiennym
Zaleca się, aby podczas pierwszego użycia podłączyć do komputera notebook adapter prąd
zmienny/prąd stały i korzystać z zasilania prądem zmiennym. Po podłączeniu prądu zmiennego,
natychmiast rozpoczyna się doładowanie baterii.
Należy pamiętać, że dostarczony adapter prąd zmienny/prąd stały, jest dostosowany do
posiadanego komputera notebook. Używanie innego modelu adaptera może spowodować
uszkodzenie komputera lub podłączonego do niego sprzętu.
Nie należy przykrywać adaptera prąd zmienny/prąd stały, ponieważ podczas używania może on
generować ciepło. W trakcie eksploatacji należy zawsze uważać na ciepło z adaptera prąd
zmienny/prąd stały.
3-3
Wprowadzenie
Podłączanie zasilacza
1. Rozpakuj opakowanie i znajdź adapter prąd zmienny/prąd stały oraz przewód zasilający.
2. Podłącz przewód zasilający do adaptera prąd zmienny/prąd stały.
3. Podłącz wyjście prądu stałego zasilacza do notebooka, a wtyczkę przewodu zasilania
prądem zmiennym do gniazdka elektrycznego.
Odłączanie zasilacza sieciowego
Aby prawidłowo odłączyć adapter prąd zmienny/prąd stały należy:
4. Najpierw wyjąć wtyczkę przewodu zasilania prądem zmiennym z gniazda elektrycznego.
5. Odłączyć złącze od komputera notebook.
6. Odłączyć przewód zasilający i złącze adaptera prąd zmienny/prąd stały.
7. Podczas odłączania przewodu zasilającego należy zawsze przytrzymać złącze przewodu.
Nigdy nie należy ciągnąć bezpośrednio za przewód!
4
2
6
3
3
6
3-4
Wprowadzenie
Korzystanie z zasilania bateryjnego
Ten komputer notebook jest wyposażony w wysokiej pojemności baterię Li-ion. Ładowalna bateria
Li-ion jest wewnętrznym źródłem zasilania komputera notebook..
Należy pamiętać, że próba rozbierania baterii może spowodować jej uszkodzenie. Należy także
pamiętać, że rozbieranie baterii przez nieupoważnioną osobę, może spowodować utratę
ograniczonej gwarancji.
Aby uniknąć niebezpieczeństwa eksplozji związanego z użyciem nieprawidłowego zamiennika
akumulatora, korzystaj wyłącznie z tego samego typu akumulatora lub zamiennika zalecanego
przez producenta.
Nieużywaną baterię należy zawsze trzymać w bezpiecznym miejscu.
Należy zachować zgodność z lokalnym prawem i przepisami dotyczącymi recyklingu zużytego
akumulatora.
3-5
Wprowadzenie
Instalacja baterii
Aby włożyć baterię, wykonaj następujące czynności:
1
1. Zlokalizuj zaczep blokujący baterii i
wnęki baterii.
2
2. Należy najpierw upewnić się, że
zaczep baterii pasuje do wnęki
baterii. Dopasuj ręką i włóż baterię
do wnęki, zachowując prawidłową
3
orientację.
3. Naciśnij baterię, aby zamocować ją
we wnęce.
4
4. Naciśnij przycisk
blokady/odblokowania do pozycji
zablokowania.
3-6
Wprowadzenie
Zwalnianie baterii
W celu zapewnienia odpowiedniego zasilania zaleca się, aby zaopatrzeć się w zapasową baterię.
Należy skontaktować się z lokalnym dostawcą w celu zakupienia baterii zgodnej z komputerem
notebook.
W celu wyjęcia akumulatora należy wykonać
wymienione poniżej czynności:
2
1. Sprawdź, czy komputer notebook jest
wyłączony oraz, czy odłączone jest
zasilanie prądem zmiennym.
2. Naciśnij przycisk blokady/odblokowania do
pozycji odblokowania.
3
3. Znajdź przycisk zwalniania akumulatora na
spodzie.
4. Naciśnij i przytrzymaj przycisk zwalniania w
kierunku zwalniania akumulatora
pokazanym na spodzie.
5. Wysuń baterię z wnęki podważając palcami
jej krawędź. Należy uważać na palce w
czasie wyjmowania baterii.
5
4
3-7
6
Wprowadzenie
6. Wyciągnij baterię na zewnątrz.
Porady dotyczące bezpiecznego używania akumulatora
Nieprawidłowy montaż i obsługa akumulatora wprowadzają ryzyko wystąpienia pożaru lub eksplozji,
które mogą spowodować poważne obrażenia ciała.
Š Akumulator dołączony do zestawu może być zastąpiony tylko takim samym typem
akumulatora lub odpowiednim zamiennikiem.
Š Nigdy nie rozbieraj akumulatora, nie zwieraj go, nie wkładaj do ognia, ani nie przechowuj w
temperaturze powyżej +60° C (+140° F).
Š Nie należy rzucać baterii. Należy ją trzymać z dala od dzieci.
Š Nie używaj zardzewiałych lub uszkodzonych akumulatorów.
Š Zużyte baterie należy usuwać zgodnie z lokalnymi przepisami. Sprawdź lokalne przepisy
dotyczące opcji recyklingu lub prawidłowego usuwania w danym regionie.
Oszczędzanie energii akumulatora
Sprawnie działająca bateria jest elementem wpływającym w istotny sposób na prawidłową pracę
urządzenia. W przypadku jej nieprawidłowego użytkowania, mogą zostać utracone zapisane dane i
ustawienia użytkownika.
W celu optymalizacji żywotności baterii i uniknięcia nagłej utraty zasilania należy przeczytać
3-8
Wprowadzenie
wymienione poniżej wskazówki:
Š Przy dłuższej bezczynności należy przełączyć system operacyjny do stanu wstrzymania lub
skróć okres czasu, po którym system automatycznie przechodzi do trybu wstrzymania.
Š Wyłącz system, jeśli nie będzie on przez dłuższy czas używany.
Š Należy wyłączyć niepotrzebne ustawienia lub odłączyć niedziałające peryferia.
Š Gdy tylko to możliwe należy podłączyć zewnętrzny adapter prąd zmienny/prąd stały.
Ładowanie akumulatora
Bateria może być doładowana po jej zainstalowaniu w komputerze notebook. Przed rozpoczęciem
ładowania baterii należy zapoznać się z podanymi niżej wskazówkami:
Š Jeżeli nie jest możliwe naładowanie akumulatora, zapisz rezultaty pracy na dysku twardym,
zamknij aplikacje i wyłącz notebooka lub wprowadź w stan uśpienia opcją Save-to-Disk.
Š Podłącz do komputera notebook zewnętrzny adapter prąd zmienny/prąd stały.
Š Po podłączeniu zasilacza możesz dalej pracować na komputerze, przejść w stan uśpienia lub
zamknąć system operacyjny i wyłączyć notebooka bez przerwania procesu ładowania
akumulatora.
Š Używany zestaw baterii, wykorzystuje baterie celowe litowo-jonowe, bez „efektu pamięci”.
Przed ponownym ładowaniem nie jest konieczne rozładowanie akumulatora. W celu
optymalizacji działanai baterii, zaleca się jednak raz w miesiącu jej pełne rozładowanie.
Š Jeśli komputer notebook nie będzie dłużej używany zaleca się wyjęcie z niego baterii. Może
to pomóc w wydłużeniu żywotności baterii.
Š Faktyczny czas ładowania zależy od używanych w trakcie aplikacji.
3-9
Wprowadzenie
Technologia ECO Engine (Mechanizm ECO) -- funkcja
Oszczędzanie energii
Technologia ECO Engine (Mechanizm ECO), wspaniała i wyjątkowa funkcja oszczędzania energii,
która udostępnia różne tryby oszczędzania energii – Movie mode (Tryb Film), Gaming mode
(Tryb Gry), Presentation mode (Tryb Prezentacja) i Office mode (Tryb Biuro), wydłużają one
czas działania na zasilaniu bateryjnym podczas wykonywania w tym komputerze notebook różnych
zadań.
Należy pamiętać, że technologia ECO Engine będzie działać w systemie operacyjnym z
zainstalowaną aplikacją S-Bar. Znajdź aplikację S-Bar na dostarczonym w pakiecie dysku
wszystko-w-jednym, dla zapewnienia łatwego i wygodnego działania. Zaleca się, aby zainstalować
aplikację S-Bar.
3-10
Wprowadzenie
Movie Mode
Tryb ten należy wybrać podczas odtwarzania aplikacji
(Tryb Film)
multimedialnych
Gaming Mode
(Tryb Gry)
Tryb ten należy wybrać podczas wykonywania aplikacji do prezentacji.
Presentation
Mode (Tryb
Tryb ten należy wybrać podczas wykonywania aplikacji do prezentacji.
Prezentacja)
Office Mode
Tryb ten należy wybrać podczas wykonywania zadań związanych z
(Tryb Biuro)
dokumentami biurowymi.
ECO Off
(Wyłączone ECO)
Zaznaczone w celu wyłączenia ECO Engine (Mechanizm ECO).
Aby wybrać tryb ECO Engine należy:
1. Odnaleźć na wyświetlaczu ikonę
i wskazać ikonę kursorem, aby rozwinąć pasek narzędzi
menedżera sterowania systemu.
2. Przesuń kursor myszy nad ikonę
(Config Fn), a następnie kliknij ją lewym przyciskiem
myszy.
3. Przesuń kursor myszy nad ikonę
(ECO Engine (Mechanizm ECO)), a następnie kliknij ją
3-11
Wprowadzenie
lewym przyciskiem myszy.
4. Przesuń kursor myszy na wymagany tryb ECO, a następnie kliknij wybraną ikonę lewym
przyciskiem myszy.
5. Aby dowiedzieć się, który tryb ECO jest aktualnie wybrany należy po wybraniu sprawdzić po
wyświetleniu na wyświetlaczu ikonę każdego trybu.
6. Aby przełączyć na inny tryb ECO należy ponownie wykonać wymienione powyżej czynności.
7. Użytkownicy mogą także powtarzająco przełączać na inne tryby ECO Engine (Mechanizm ECO)
lub wyłączyć ECO Engine, poprzez naciśnięcie w tym samym czasie przycisku szybkiego
uruchamiania [Fn] i przycisku [F5] na klawiaturze.
3-12
Wprowadzenie
Funkcja TurboBattery+
Oprócz funkcji ECO Engine (Mechanizm ECO), ten komputer notebook udostępnia także funkcję
zarządzania energią, o nazwie TurboBattery+, służącą do zarządzania stanem baterii.
Poprzez menu TurboBattery+ Setting (ustawień TurboBattery+), użytkownicy mogą włączać lub
wyłączać określone, wstępnie zainstalowane urządzenia, takie jak bezprzewodowa sieć LAN lub
kamera sieci web, itd., aby zminimalizować czas działania na zasilaniu bateryjnym lub uzyskać
lepsze działanie systemu.
Należy pamiętać, że funkcja TurboBattery+ będzie działać wyłącznie w systemie operacyjnym z
zainstalowaną aplikacją S-Bar.
Uaktywnienie funkcji TurboBattery+
Po rozłączeniu zasilania prądem zmiennym należy wykonać wskazane poniżej instrukcje w celu
uaktywnienia funkcji TurboBattery+:
1. Odnaleźć na wyświetlaczu ikonę
i wskazać ikonę
kursorem, aby rozwinąć pasek narzędzi menedżera
TurboBattery+
sterowania systemu.
2. Przesuń kursor myszy nad ikonę
(programy), a
następnie kliknij ją lewym przyciskiem myszy.
Wyłącz
Włącz
3-13
Wprowadzenie
3. Przesuń kursor myszy nad ikonę
(TurboBattery+), a następnie kliknij ją lewym
przyciskiem myszy w celu uaktywnienia funkcji TurboBattery+.
4. Użytkownicy mogą także nacisnąć przycisk szybkiego uruchomienia TurboBattery+, jeśli
posiada go komputer notebook w celu szybkiego uaktywnienia funkcji TurboBattery+ i
bezpośredniego przejścia do tej funkcji, bez wykonywania wymienionych powyżej czynności.
5. Po uaktywnieniu funkcji TurboBattery+, wyświetlacz zostanie przełączony na
monochromatyczny. Sprawdź ikonę na pasku narzędziowym menedżera sterowania systemem
w celu uzyskania informacji o stanie funkcji.
Używanie menu TurboBattery+ Setting (ustawień TurboBattery+)
Ta funkcja TurboBattery+ udostępnia dla użytkowników menu ustawień, umożliwiające
decydowanie które preinstalowane w komputerze notebook urządzenia należy wyłączyć ręcznie, na
przykład Bluetooth, bezprzewodowa sieć LAN lub kamera sieci web, itd., gdy te urządzenia nie
będą tymczasowo używane w celu uzyskania wymaganych oszczędności energii. Aby kontynuować
ustawienie należy wykonać wymienione poniżej instrukcje:
Urządzenia wymienione w
menu TurboBattery+
Setting (ustawień
1. Odnaleźć na wyświetlaczu ikonę
i wskazać ikonę kursorem, aby rozwinąć pasek narzędzi
menedżera sterowania systemu.
TurboBettery+), mogą się
różnić od rzeczywistych
urządzeń, w zależności od
zakupionego modelu.
2. Przesuń kursor myszy nad ikonę
myszy.
(programy), a następnie kliknij ją lewym przyciskiem
3-14
Wprowadzenie
3. Przesuń kursor myszy nad ikonę
,a
następnie kliknij ją lewym przyciskiem myszy w
celu wyświetlenia menu TurboBattery+ Setting
(ustawień TurboBattery+).
4. Aby wyłączyć urządzenia w menu ustawień, po
uaktywnieniu funkcji TurboBattery+, przesuń
kursor myszy nad określone urządzenie, a
następnie kliknij je lewym przyciskiem myszy.
5. Należy pamiętać, że ustawienie urządzeń do
wyłączenia będzie możliwe wyłącznie po
uaktywnieniu funkcji TurboBattery+.
Należy pamiętać, że przy wybraniu napędu optycznego do wyłączenia i późniejszym uaktywnieniu
funkcji TurboBattery+ trzeba upewnić się, że na tacy napędu optycznego nie został zostawiony dysk,
w przeciwnym razie, wybór wyłączenia napędu optycznego nie będzie efektywny.
Aby wznowić działanie napędu optycznego należy wykonać następujące instrukcje i zaczekać na
wznowienie działania napędu optycznego.
(1) naciśnij przycisk Eject (Wysuń) napędu optycznego;
(2) naciśnij przycisk szybkiego uruchamiania ODD Eject (Napęd optyczny Wysuń) nad
klawiaturą;
(3) wyłącz funkcję TurboBattery+.
3-15
Wprowadzenie
Zarządzanie energią w systemie operacyjnym Windows
Zarządzanie energią komputerów osobistych (PC) i monitorów zapewnia znaczną oszczędność
energii elektrycznej, a także niesie ze sobą wiele korzyści środowiskowych. W celu poprawy
efektywności energetycznej należy wyłączać monitor lub przełączać komputer na tryb
wstrzymania/hibernacji, po upływie określonego czasu braku aktywności użytkownika.
Wykonaj instrukcje poniżej, aby wyregulować ustawienia zarządzania energią w systemie
operacyjnym Windows:
1. Power Options (Opcje zasilania) w systemie operacyjnym Windows umożliwiają sterowanie
funkcjami zarządzania energią monitora, dysku twardego i baterii. Przejdź do menu Start i kliknij
Control Panel (Panel sterowania). Kliknij System and Security (System i bezpieczeństwo).
2. Następnie kliknij Power Options (Opcje zasilania).
3. Wybierz plan zasilania dopasowany do osobistych potrzeb
4. W menu Wyłączanie komputera widoczne będą opcje Sleep (Wstrzymaj) (S3/S4), Shut Down
(Zamknij) (S5) lub Restart (Uruchom) ponownie.
5. Wznowienie pracy komputera z trybu oszczędzania energii powinno nastąpić w odpowiedzi na
komendę z przycisku zasilania:
3-16
Wprowadzenie
1
2
3
4
3-17
Wprowadzenie
Wskazówki dotyczące oszczędzania energii
Š
Uaktywnij funkcję oszczędzania energii ECO w celu zarządzania zużyciem energii komputera.
Š
Wyłącz monitor po okresie braku aktywności użytkownika.
Š
Należy korzystać z przycisków trybu uśpienia Fn i F12 w celu przełączenia do trybu
Š
Dostosuj ustawienia Power Options (Opcje zasilania) systemu operacyjnego Windows w celu
Š
Jeśli komputer nie będzie używany przez dłuższy czas należy zawsze odłączyć przewód
oszczędzania energii.
zoptymalizowania zarządzania energią komputera.
zasilający prądu zmiennego lub odłączyć baterię, aby zapewnić zerowe zużycie energii.
3-18
Wprowadzenie
Podstawowe operacje
Jeśli jesteś początkującym użytkownikiem notebooka przeczytaj następujące instrukcje, aby
zapewnić sobie bezpieczeństwo i komfort podczas pracy.
Porady dotyczące bezpieczeństwa i komfortu pracy
Komputer notebook to przenośna platforma, która umożliwia pracę w dowolnym miejscu.
Jednakże, dobór odpowiednich warunków do pracy jest istotny, jeśli zamierza się pracować z
komputerem notebook przez dłuższy czas.
Š Miejsce pracy powinno być dobrze oświetlone.
Š Należy wybrać odpowiedni fotel i biurko, a także dostosować ich wysokość w celu
zapewnienia właściwej postawy podczas pracy.
Š Podczas siedzenia na krześle należy wyregulować jego oparcie (o ile występuje) tak, aby
wygodnie podtrzymywało plecy.
Š Stopy powinny naturalnie opierać się na podłodze, tak aby kostki i kolana znajdowały się w
poprawnej pozycji (kąt 90 stopni).
Š Dłonie należy położyć na biurku tak, aby nadgarstki miały naturalne podparcie.
Š Wyreguluj kąt/pozycję panela LCD w celu uzyskania optymalnego widoku.
Š Unikaj używania notebooka w miejscach gdzie może być niewygodnie (np. w łóżku).
Š Komputer notebook jest urządzeniem elektrycznym; należy obchodzić się z nim w taki
sposób, aby nie stwarzać zagrożenia porażeniem prądem.
3-19
Wprowadzenie
4
1. Ustaw ręce i stopy w wygodnej
pozycji.
2. Wyreguluj kąt i pozycję panela LCD.
1
2
3. Wyreguluj wysokość biurka.
4. Usiądź prosto i przyjmij prawidłową
3
1
postawę.
5. Wyreguluj wysokość fotela.
5
Dobre nawyki podczas pracy
Dobre nawyki pracy są ważne, jeśli pracuje się przez wiele godzin; w przeciwnym razie odczuwany
będzie dyskomfort lub mogą wystąpić obrażenia. Podczas działania należy przestarzegać
następujących zaleceń.
Š Często zmieniaj swoją postawę.
Š Regularnie wykonuj ćwiczenia i rozciągaj się
Š Pamiętaj o robieniu przerw w trakcie dłużej trwającej pracy.
3-20
Wprowadzenie
Poznanie klawiatury
Ten komputer notebook posiada w pełni funkcjonalną klawiaturę. Ta klawiatura może zostać
podzielona na cztery kategorie: Klawisze maszynistki, Klawisze kursora, Przyciski numeryczne
i Klawisze funkcyjne.
Klawisze
maszynistki
Przyciski
numeryczne
Pokazana tu klawiatura
może się różnić od
rzeczywiście posiadanej, w
zależności od kraju, gdzie
zakupiony został komputer
notebook.
Klawisze kursora/
Klawisze funkcyjne
3-21
Wprowadzenie
Klawisze maszynistki
Oprócz udostępniania głównych funkcji klawiatury, te klawisze do pisania także udostępniają także
kilka klawiszy do celów specjalnych, takich jak klawisze [Ctrl], [Alt], i [Esc].
Gdy któryś klawiszy blokujących (typu Lock) jest wciśnięty, odpowiadający mu wskaźnik LED świeci
się wskazując jego status:
„ Num Lock: Naciśnij i przytrzymaj klawisz [Fn], a następnie naciśnij Num Lock, aby włączyć lub
wyłączyć tę funkcję. Gdy funkcja ta jest włączona, można używać przycisków numerycznych w
bloku klawiszy maszynistki.
„ Caps Lock: Naciśnij ten przycisk w celu włączenia i wyłączenia Caps Lock. Po uaktywnieniu tej
funkcji, wpisywane są wielkie litery.
„ Scroll Lock: Wciśnij i przytrzymaj klawisz [Fn] i wciśnij klawisz Scroll Lock, aby włączyć lub
wyłączyć funkcję. Działanie tej funkcji jest definiowane różnie przez konkretne aplikacje i
zazwyczaj jest ona wykorzystywana podczas pracy w systemie DOS.
Przyciski numeryczne
Odszukaj na klawiaturze przyciski numeryczne i uaktywnij funkcję Num Lock w celu użycia
przycisków numerycznych do wprowadzania liczb i wykonywania obliczeń.
3-22
Wprowadzenie
Klawisze kursora
Cztery klawisze sterowania kursorem (strzałki) oraz klawisze [Home], [PgUp], [PgDn], [End], służą
do kontrolowania ruchu kursora.
Przesunięcie kursora o jeden znak w lewo.
Przesunięcie kursora o jeden znak w prawo.
Przesunięcie kursora o jeden wiersz do góry.
Przesunięcie kursora o jeden wiersz w dół.
Przejście do poprzedniej strony.
Przejście do następnej strony.
Przejście na początek wiersza (lub dokumentu).
+
Przejście na koniec wiersza (lub dokumentu).
+
3-23
Wprowadzenie
Przyciski Backspace, [Ins] oraz [Del] w prawym górnym rogu klawiatury, są wykorzystywane do
edycji.
Ten przycisk służy do przełączania trybu pracy pomiędzy „wsta-wianiem”, a
„nadpisywaniem” znaków.
Wciśnij ten klawisz, by usunąć znak na prawo od kursora i przesunąć dalszy
tekst o jeden znak w lewo.
Wciśnij ten klawisz, by usunąć znak na lewo od kursora i przesunąć dalszy
tekst o jeden znak w lewo.
Klawisze funkcyjne
„ Przyciski Windows
Na klawiaturze znajduje się przycisk Windows Logo (
(
) i jeden przycisk Logo aplikacji
), używany do wykonywania specyficznych funkcji Windows, takich jak otwarcie menu
Start i uruchomienie menu skrótów. Dalsze informacje dotyczące tych dwóch przycisków,
znajdują się w podręczniku Windows lub w pomocy online.
3-24
Wprowadzenie
„ Klawisz [Fn]
+
Przełączanie wyświetlania na inne urządzenie wyświetlające: LCD
notebooka, monitor zewnętrzny lub jednoczesne uaktywnieniu obu.
Włącza lub wyłącza funkcję touchpada.
+
Zmniejsza jasność wyświetlacza LCD.
+
Zwiększa jasność wyświetlacza LCD.
+
Zmniejszenie poziomu głośności wbudowanego głośnika.
+
Zwiększenie poziomu głośności wbudowanego głośnika.
+
Wyłączenie funkcji audio komputera.
+
3-25
Wprowadzenie
+
Wprowadza komputer do stanu uśpienia (w zależności od konfiguracji
systemu).
„ Przyciski szybkiego uruchamiania [Fn]
Użyj przycisków [Fn] na klawiaturze w celu uaktywnienia specyficznych aplikacji lub
narzędzi. Z pomocą przycisków szybkiego uruchamiania, użytkownicy będą mogli bardziej
efektywnie pracować.
+
Š Naciśnij i przytrzymaj przycisk Fn, a następnie naciśnij przycisk
Definiowana
przez
użytkownika
F4, aby uruchomić aplikację Definiowana przez użytkownika.
Š Naciśnij i przytrzymaj przycisk Fn, a następnie naciśnij
powtarzająco przycisk F5, aby przełączyć pomiędzy różnymi
trybami oszczędzania energii zapewnianymi przez ECO Engine
(Mechanizm ECO) lub wyłączyć ponownie tę funkcję.
+
ECO Engine
(Mechanizm ECO)
(Oszczędzanie
energii)
Š Sprawdź część Zarządzanie zasilaniem w rozdziale 3 tego
podręcznika w celu uzyskania szczegółowych informacji
dotyczących tego ECO Engine (Mechanizm ECO), funkcja
Oszczędzanie energii.
Š Należy pamiętać, że funkcja ECO Engine (Mechanizm ECO) jest
funkcją opcjonalną.
3-26
Wprowadzenie
Š Naciśnij i przytrzymaj przycisk Fn, a następnie naciśnij przycisk F6,
+
Kamera sieci web
+
Bezprzewodowa
sieć LAN lub
WiMax
(opcjonalnie)
aby włączyć funkcję Kamera sieci web. Naciśnij ponownie w celu
wyłączenia.
Š Naciśnij i przytrzymaj przycisk Fn, a następnie naciśnij przycisk F8
w celu włączenia bezprzewodowej sieci LAN lub funkcji WiMax.
Naciśnij ponownie w celu wyłączenia.
Š Naciśnij i przytrzymaj przycisk Fn, a następnie naciśnij przycisk F9,
+
Bluetooth
(opcjonalnie)
+
3G (opcjonalnie)
aby włączyć funkcję Bluetooth. Naciśnij ponownie w celu
wyłączenia.
Š Ta funkcja NIE jest obsługiwana w tym modelu.
3-27
Wprowadzenie
Poznanie Smart Pada
Zintegrowany w komputerze notebook Smart Pad, umożliwia użytkownikom wykonywanie różnych
działań poprzez stukanie wieloma palcami i wykonywanie gestów, w czasie używania komputera
notebook i może wykrywać wykonywane precyzyjnie przez użytkowników zmiany ruchu wieloma
palcami. Ważne jest, że Smart Pad zapewnia użytkownikom nie tylko skuteczne ale także
przyjemne korzystanie z komputera notebook.
1. Obszar poruszania kursora
Powierzchnia wrażliwa na dotyk,
umożliwiająca umieszczenie na niej palca i
sterowanie ruchem kursora na ekranie
poprzez przesuwanie palcem po tym
1
2
obszarze.
2
2. Przyciski prawy /lewy
Działają tak jak prawy / lewy przycisk myszy.
Touchpad pokazany na
rysunku służy wyłącznie
jako odniesienie i może się
różnić od touchpada w
zakupionym komputerze
notebook
3-28
Wprowadzenie
Włączenie Smart Pada
Naciśnj i przytrzymaj przycisk Fn, a następnie naciśnij powtarzająco
+
przycisk F3, aby włączyć lub wyłączyć funkcję Smart Pad.
Smart Pad
Krótki opis używania Smart Pada
Dalsze informacje dotyczące używania funkcji Smart Pada, są dostępne w instrukcjach Smart Pada,
przez dwukrotne kliknięcie ikony Smart Pada (
), w dolnej prawej części ekranu.
3-29
Wprowadzenie
Gesty
Akcje
Funkcje
Š Pojedyncze stuknięcie
touchpada jednym palcem.
Š Jak pojedyncze kliknięcie
lewym przyciskiem myszy.
Š Dwukrotne stuknięcie
touchpada jednym palcem.
Š Jak dwukrotne kliknięcie
lewym przyciskiem myszy.
Š Dotknięcie touchpada
pojedynczym palcem i
przesunięcie palca po
touchpadzie.
Š Przesunięcie kursora.
Š Przesunięcie kursora do
określonego obiektu
pojedynczym palcem.
Š Wybór obiektu poprzez
pojedyncze stuknięcie
touchpada
Š Dwukrotne stukniecie
wybranego obiektu
pojedynczym palcem i
pozostawienie palca na
touchpadzie.
Š Przesunięcie palca w celu
przeciągnięcia wybranego
obiektu
Š Przeciąganie obiektu.
3-30
Wprowadzenie
Gesty
Akcje
Š Dotknięcie touchpada dwoma
palcami i pozostawienie palców
na touchpadzie.
Funkcje
Š Przewijanie strony w pionie
Š Pionowe przesunięcie dwóch
palców po touchpadzie.
Š Dotknięcie touchpada dwoma
palcami i pozostawienie obu
palców na touchpadzie.
Š Przewijanie strony w poziomie.
Š Poziome przesunięcie dwóch
palców po touchpadzie.
Š Dotknięcie touchpada dwoma
palcami i pozostawienie obu
palców na touchpadzie.
Š Przesunięcie dwóch palców do
siebie w celu powiększenia
ekranu.
Š Przesunięcie dwóch palców od
siebie w celu zmniejszenia
ekranu.
Š Powiększanie/zmniejszanie
ekranu.
3-31
Wprowadzenie
Gesty
Akcje
Funkcje
Š Dotknięcie touchpada trzema
palcami i pozostawienie palców
na touchpadzie.
Š Dwukrotne dotknięcie
touchpada jednym palcem w
celu włączenia funkcji lupy.
Š Dotknięcie touchpada
pojedynczym palcem i
przesunięcie palca po
touchpadzie w celu sterowania
lupą.
Š Włączenie lub wyłączenie
funkcji lupy.
Š Używanie funkcji lupy.
Š W celu wyłączenia tej funkcji,
wystarczy stuknąć raz
touchpad pojedynczym
palcem.
Š Dotknięcie touchpada trzema
palcami i pozostawienie palców
na touchpadzie.
Š Przesunięcie trzech palców w
lewo na powierzchni touchpada
w celu przesunięcia ekranu o
stronę w górę.
Š Strona w górę
Š Dotknięcie touchpada trzema
palcami i pozostawienie palców
na touchpadzie.
Š Przesunięcie trzech palców w
prawo na powierzchni
touchpada w celu przesunięcia
ekranu o stronę w dół.
Š Strona w dół
3-32
Wprowadzenie
Gesty
Akcje
Š Dotknięcie touchpada trzema
palcami i pozostawienie palców
na touchpadzie.
Š Przesuń trzy palce do górnej
części touchpada w celu
przeglądania zasobów
„Komputer”.
Funkcje
Š Przeglądanie katalogu
„Komputer”
Š Dotknięcie touchpada trzema
palcami i pozostawienie palców
na touchpadzie.
Š Przesunięcie trzech palców w
kierunku dolnej części
touchapada i pozostawienie
palców na touchpadzie
nieruchomo.
Š Przesunięcie palca w prawo
lub w lewo w celu wyboru
wymaganego okna.
Š Oderwanie wszystkich palców
od touchpada i wyświetlenie
okna pomocniczego.
Š Kolejne przełączanie pomiędzy
aktualnie uaktywnionymi
oknami.
3-33
Wprowadzenie
Gesty
Akcje
Funkcje
Š Dotknięcie touchpada dwoma
palcami i pozostawienie obu
palców na touchpadzie.
Š Przesunięcie palca ruchem
kołowym w kierunku
wskazówek zegara i
pozostawienie drugiego palca
nieruchomo w celu obrotu
wybranego obiektu zgodnie z
ruchem wskazówek zegara.
Sprawdź pierwszy gest.
Š Przesunięcie palca ruchem
kołowym przeciwnie do
kierunku wskazówek zegara i
pozostawienie drugiego palca
nieruchomo w celu obrotu
wybranego obiektu przeciwnie
do kierunku wskazówek
zegara.
Sprawdź drugi gest.
Š Obrót wybranego obiektu
zgodnie lub przeciwnie do
wskazówek zegara.
Š Pojedyncze stuknięcie
touchpada dwoma palcami.
Š Definiowane przez
użytkowników.
Š Pojedyncze stuknięcie
touchpada trzema palcami.
Š Definiowane przez
użytkowników.
3-34
Wprowadzenie
Š Umieszczenie i pozostawienie
palca na touchpadzie przez
chwilę.
Š Odczyt i pomiar wymiarów
palca przez Smart Pad.
Š Unikanie nieprawidłowego
odczytu gestów
3-35
Wprowadzenie
Informacje o dysku twardym
Twój komputer notebook jest wyposażony w 2,5-calowy dysk twardy. Dysk twardy jest urządzeniem
magazynującym o znacznie większej szybkości pracy i pojemności niż inne urządzenia tego typu,
takie jak stacje dyskietek i optyczne urządzenia pamięci. Dlatego zazwyczaj instaluje się na nim
system operacyjny i aplikacje.
Aby zapobiec nieoczekiwanej utracie danych, należy regularnie wykonywać kopie zapasowe
najważniejszych plików.
Nie wyłączaj komputera notebook, gdy świeci się wskaźnik LED dostępu do dysku twardego.
Nie należy odłączać i instalować twardego dysku, gdy komputer notebook jest włączony. Wymiana
twardego dysku powinna być dokonywana jedynie przez autoryzowanego sprzedawcę lub
przedstawiciela serwisu.
3-36
Wprowadzenie
Używanie napędu optycznego
Ten komputer notebook jest wyposażony w napęd optyczny. Rzeczywisty typ urządzenia
zainstalowanego w notebooku zależy od zakupionego modelu.
„ Super Multi: Działa jako wielofunkcyjny napęd DVD Dual i napęd DVD RAM.
„ Blu-ray: To wysokiej pojemności dysk optyczny, który mieści 4,5 godziny wysokiej jakości video
(HD) na jednostronnym, jednowarstwowym dysku 25GB. Blu-ray obsługuje bardziej
zaawansowane algorytmy kodowania video H.264 i VC-1 (kodeki) oraz MPEG-2, używane do
DVD. Obsługuje także 1080p, najwyższą rozdzielczość HDTV.
3-37
Wprowadzenie
Wkładanie dysku
Następujące instrukcje opisują ogólną
procedurę podczas działania optycznego
2
napędu pamięci masowej:
1.
Sprawdź, czy notebook jest włączony.
2.
Naciśnij przycisk wysuwania na panelu
3
napędu, po czym nastąpi częściowe
wysunięcie tacy dysku.
3.
Delikatnie pociągnij tacę, aż do
pełnego wysunięcia.
1.
Przed zamknięciem
4.
Ustaw dysk na tacy etykietą
upewnij się, że dysk
skierowaną do góry. Lekko naciśnij
jest właściwie ułożony i
środek dysku w celu zamocowania go.
zabezpieczony na tacy.
2.
Nigdy nie należy
zostawiać tacy dysku
otwartej.
5.
4
Pchnij dysk z powrotem do napędu.
5
3-38
Wprowadzenie
Wyjmowanie dysku
Wykonaj podane poniżej instrukcje w celu
wyjęcia dysku umieszczonego w napędzie
6
optycznym pamięci masowej:
6.
Naciśnij przycisk wysuwania na panelu
napędu, po czym nastąpi częściowe
wysunięcie tacy dysku.
7
7.
Delikatnie pociągnij tacę, aż do
pełnego wysunięcia.
8.
Uchwyć dysk palcami za krawędzie i
8
podnieś z tacy.
9.
Pchnij dysk z powrotem do napędu.
9
3-39
Wprowadzenie
Podłączanie urządzeń zewnętrznych
Porty I/O (wejście/wyjście) komputera notebook umożliwiają podłączanie urządzeń peryferyjnych.
Wszystkie wymienione tu urządzenia służą wyłącznie jako odniesienie.
Podłączanie urządzeń peryferyjnych
Podłączanie urządzeń USB
Ten komputer notebook udostępnia porty USB do podłączania różnych urządzeń USB, takich jak
mysz, klawiatura, aparat cyfrowy, kamera sieci web, drukarka i zewnętrzny napęd optyczny, itd. W
celu podłączenia tych urządzeń należy najpierw w razie potrzeby zainstalować sterowniki dla
każdego urządzenia, a następnie podłączyć urządzenie do komputera notebook. Ten komputer
notebook umożliwia automatyczne wykrywanie zainstalowanych urządzeń USB oraz, jeśli nie
zostaną wykryte urządzenia należy ręcznie włączyć urządzenia USB poprzez przejście do Start
Menu (Menu Start) / Control Panel (Panel sterowania) / Add Hardware (Dodaj urządzenia) w
celu dodania nowego urządzenia.
Urządzenia pokazane na
zamieszczonych tu
rysunkach referencyjnych
mogą się różnić od
posiadanych przez
użytkowników.
3-40
Wprowadzenie
Podłączanie zewnętrznych urządzeń wyświetlania
Ten komputer notebook udostępnia port VGA, do podłączania większego wyświetlacza z wyższą
rozdzielczością. 15-pinowy port D-Sub VGA umożliwia podłączenie zewnętrznego monitora lub
innego standardowego urządzenia zgodnego z VGA (takiego jak projektor) w celu uzyskania
doskonałego obrazu komputera notebook.
3-41
Wprowadzenie
Ten komputer notebook udostępnia port HDMI, do podłączania większego wyświetlacza z wyższą
rozdzielczością. HDMI (High Definition Multimedia Interface (Wysokiej jakości interfejs
multimedialny)) to nowy standard interfejsu dla komputerów PC, wyświetlaczy i sprzętu
elektronicznego, który za pomocą jednego kabla obsługuje standardowy, rozszerzony i wysokiej
rozdzielczości sygnał wideo, a także wielokanałowy cyfrowy sygnał audio.
W celu podłączenia zewnętrznego wyświetlacza należy upewnić się, że komputer notebook i
zewnętrzny wyświetlacz są odłączone od zasilania, a następnie należy podłączyć wyświetlacz do
komputera notebook.
Po podłączeniu wyświetlacza do komputera notebook, włącz zasilanie komputera notebook, po
czym wyświetlacz zewnętrzny powinien odpowiedzieć domyślnie. Jeśli tak się nie stanie, można
przełączyć tryb wyświetlania, naciskając klawisze [Fn]+[F2]. Alternatywnie można zmienić tryb
wyświetlania poprzez konfigurację ustawień w opcji Display Properties (Właściwości ekranu)
systemu operacyjnego Windows.
3-42
Wprowadzenie
Podłączanie urządzeń komunikacyjnych
Korzystanie z sieci LAN
Złącze RJ-45 komputera notebook umożliwia podłączenie do sieci LAN (lokalna sieć komputerowa)
urządzeń typu koncentrator, przełącznik i brama, w celu utworzenia połączenia z siecią.
W celu uzyskania dodatkowych informacji lub szczegółowych instrukcji dotyczących podłączania do
sieci LAN, należy skontaktować się z pracownikiem firmy MIS lub administratorem sieci.
3-43
Wprowadzenie
Używanie połączenia bezprzewodowej sieci LAN (obsługiwana opcjonalnie)
Ten komputer notebook wyposażony jest w moduł bezprzewodowej sieci LAN, umożliwiający
użytkownikom szybkie przesyłanie danych, w standardzie IEEE 802.11 bezprzewodowej sieci LAN.
Zapewnia to użytkownikom możliwość przemieszczania się w rozległym obszarze zasięgu działania,
bez utraty połączenia z siecią.
Dzięki zastosowaniu technologii 64-bitowego/128-bitowego szyfrowania WEP (Wired Equivalent
Privacy) i standardu Wi-Fi Protected Access opcjonalna wbudowana bezprzewodowa sieć LAN
może zapewnić bardziej wydajne i bezpieczniejsze rozwiązanie w zakresie łączności
bezprzewodowej.
W celu uzyskania dodatkowych informacji lub szczegółowych instrukcji dotyczących podłączania do
bezprzewodowej sieci LAN, należy skontaktować się z pracownikiem firmy MIS lub administratorem
sieci.
Punkt dostępu
3-44
Wprowadzenie
Używanie połączenia Bluetooth (obsługiwane opcjonalnie)
Ten komputer notebook jest wyposażony w moduł Bluetooth, który umożliwia użytkownikom
połączenie komputera notebook z różnymi urządzeniami z włączoną funkcją Bluetooth. Bluetooth
umożliwia nawiązywanie połączeń i wymianę danych między urządzeniami, takimi jak telefony
komórkowe, komputery osobiste, drukarki, odbiorniki GPS, komputery typu PDA, aparaty cyfrowe i
konsole do gier wideo, w ramach bezpiecznego, ogólnie nielicencjonowanego pasma częstotliwości
radiowej krótkiego zasięgu ISM 2,4 GHz.
W celu uzyskania dodatkowych informacji lub szczegółowych instrukcji dotyczących korzystania z
funkcji Bluetooth należy skontaktować się z pracownikiem firmy MIS lub administratorem sieci.
(Urządzenie Bluetooth)
3-45
Wprowadzenie
Wymiana i modernizacja komponentów
Należy pamiętać, że preinstalowane w produkcie pamięć, dysk twardy, napęd optyczny i baterię
użytkownicy mogą modernizować lub wymieniać, w zależności od zakupionego modelu.
1
2
5
3
4
3-46
Wprowadzenie
Ten komputer notebook jest wyposażony w wysokiej
1
pojemności baterię litowo-jonową, a bateria jest wymieniana
przez użytkowników.
W celu uzyskania szczegółowych informacji o wymianie
baterii, sprawdź część Korzystanie z zasilania bateryjnego.
2
Ten komputer notebook jest wyposażony w moduł
bezprzewodowej sieci LAN/ Bluetooth, który może zostać
zastąpiony lub zmodernizowany przez autoryzowanego
dealera lub punkt serwisowy.
3
Ten komputer notebook jest wyposażony w dysk twardy, który
może zostać zastąpiony lub zmodernizowany przez
autoryzowanego dealera lub punkt serwisowy.
4
Można zainstalować dodatkowy moduł pamięci u
autoryzowanego dostawcy lub w punkcie serwisowym w celu
zwiększenia wydajności tego komputera notebook, w
zależności od ograniczenia specyfikacji.
3-47
Wprowadzenie
Ten komputer notebook jest wyposażony w napęd optyczny,
5
który może zostać zastąpiony lub zmodernizowany przez
autoryzowanego dealera lub punkt serwisowy.
Aby uzyskać więcej informacji o ograniczeniach modernizacji należy sprawdzić specyfikacje w
dostarczonym podręczniku użytkownika. Dalsze informacje o możliwościach zakupu produktów
można uzyskać u lokalnego dostawcy.
Nie należy modernizować lub wymieniać jakiegokolwiek komponentu produktu poza
autoryzowanym dostawcą lub punktem serwisowym, ponieważ może to spowodować unieważnienie
gwarancji. Zaleca się, aby skontaktować się z dostawcą lub punktem serwisowym w celu wykonania
usługi gwarancyjnej lub wymiany.
ROZDZIAŁ 4
Ustawienia BIOS
4-2
Ustawienia
BIOS
O programie konfiguracji BIOS
Kiedy należy używać programu konfiguracji BIOS?
Uruchomienie programu konfiguracji BIOS może się okazać konieczne, jeśli:
Š
Podczas uruchamiania systemu na ekranie pojawia się komunikat błędu i informacja, że
powinieneś uruchomić program konfiguracji BIOS.
Š
Chcesz zmienić standardowe ustawienia w celu dostosowania ich pod kątem konkretnych
potrzeb.
Š
Chcesz załadować do BIOS-u standardowe ustawienia.
Jak używać programu konfiguracji BIOS?
Aby uruchomić program konfiguracji BIOS, włącz komputer notebook i naciśnij klawisz [Del] w
trakcie trwania procedury POST (inicjacja notebooka).
Jeśli komunikat zniknie przed odpowiedzią i nadal wymagane jest przejście do programu
konfiguracji należy uruchomić ponownie system poprzez WYŁĄCZENIE i WŁĄCZENIE lub
równoległe naciśnięcie przycisków [Ctrl]+[Alt]+[Delete] w celu ponownego uruchomienia.
Zrzuty ekranowe i opcje konfiguracyjne pokazane w niniejszym rozdziale, służą wyłącznie jako
odniesienie. Aktualny wygląd ekranu i opcje komputera notebook mogą się różnić ze względu na
aktualizacje BIOS.
4-3
Ustawienia
BIOS
Przyciski sterujące
Aby poruszać się po programie konfiguracji BIOS możesz korzystać wyłącznie z klawiszy
sterujących ruchem kursora.
Naciśnięcie strzałki w lewo
umożliwia wybranie jednego menu
tytułu.
Naciśnięcie strzałki w prawo
umożliwia wybranie jednego
tytułu menu.
Naciśnięcie strzałki w górę,
umożliwia wybranie jednego
elementu w tytule menu.
Naciśnięcie strzałki w dół,
umożliwia wybranie jednej z opcji
w tytule menu.
Zwiększa wartość ustawienia lub dokonuje zmian.
+
Zmniejsza wartość ustawienia lub dokonuje zmian.
1) Otwiera wybrany element, aby zmienić ustawienie opcji.
2) Otwiera pod-menu jeśli jest dostępne.
W przypadku niektórych opcji naciśnięcie tego przycisku zmienia ustawienie
pola.
Przywołuje ekran pomocy z informacjami na temat klawiszy sterujących.
1) Wyjście z BIOS-u.
2) Powraca do poprzedniego ekranu w pod-menu.
4-4
Ustawienia
BIOS
Menu programu konfiguracji BIOS
Po przejściu do programu konfiguracji BIOS, na ekranie pojawi się menu główne. Wybierz
znaczniki w celu przejścia do innych menu.
Main Menu (Menu główne)
Pokazuje ogólne informacje systemowe o wersji BIOS, właściwościach
procesora, wielkości pamięci i aktualnych ustawieniach czasu i daty.
Advanced Menu (Menu zaawansowane)
W celu poprawienia pracy notebooka, należy wyregulować zawansowane
ustawienia, jak zużycie energii i urządzenia USB/ PCI.
Boot Menu (Menu uruchamiania systemu)
Definiowanie typu i kolejności napędów podczas uruchamiania.
Security Menu (Menu funkcji bezpieczeństwa)
Instalacja lub usuwanie ustawień haseł dla administratora i użytkownika.
Save & Exit Menu (Menu Zapisz i zakończ)
Element BIOS i pokazane
tu rysunki służą
wyłącznie jako
odniesienie.
Zapisz lub odrzuć zmiany przed opuszczeniem Menu programu konfiguracji
BIOS.
4-5
Ustawienia
BIOS
Main Menu (Menu główne)
Š
System Date (Data systemowa)
Ta opcja pozwala ustawić datę systemową. Format daty jest następujący
[dzień:miesiąc:data:rok].
Day (Dzień)
Dzień tygodnia, od niedzieli do soboty,
rozpoznawany automatycznie przez BIOS (tylko do
odczytu)
Š
Month (Miesiąc)
Miesiąc od 01 (Styczeń) do 12 (Grudzień)
Date (Data)
Data od 01 do 31.
Year (Rok)
Rok może być ustawiany przez użytkowników.
System Time (Czas systemowy)
Ta opcja pozwala ustawić czas systemowy. Zegar systemowy działa
niezależnie od tego komputer jest włączony, wyłączony, czy też znajduje
się w stanie uśpienia. Format czasu to [godziny: minuty: sekundy].
Š
SATA Information (Informacje SATA)
Te elementy wyświetlają informacje o typach urządzeń SATA
zainstalowanych w komputerze notebook. Naciśnięcie [Enter] powoduje
wyświetlenie okna ze szczegółowymi informacjami o urządzeniu takimi jak,
jego nazwa, dostawca, tryb pracy LBA i PIO i inne.
4-6
Ustawienia
BIOS
Š
System Information (Informacje systemowe)
Opcja ta wyświetla informacje o firmware, procesorze i pamięci
systemowej.
4-7
Ustawienia
BIOS
Advanced Menu (Menu zaawansowane)
Š
Intel(R) SpeedStep(tm) tech.
Opcja ta włącza, bądź wyłącza obsługę technologii Intel SpeedStep. Po
ustawieniu na Disabled (Wyłączone), system zawsze działa w trybie
oszczędzania energii. Aby zoptymalizować procesor, element ten należy
ustawić na Enabled (Włączone), aby kontrolować szybkość procesora
według użycia systemu operacyjnego i aplikacji. Opcje ustawień: Enabled
(Włączone) i Disabled (Wyłączone).
Š
SATA Mode Selection (Wybór trybu SATA)
Użyj tego elementu do włączenia lub wyłączenia trybu trybu AHCI
(Advanced Host Controller Interface [Zaawansowany interfejs kontrolera
hosta]).
Š
PCI Latency Timer
Opcja ta decyduje o tym jak długo każde urządzenie PCI może korzystać z
szyny, zanim inne przejmie kontrolę. W przypadku ustawienia wyższych
wartości każde z urządzeń PCI może dokonywać transakcji przez dłuższy
czas, poprawiając przez to efektywną prze-pustowość szyny PCI.
Aby uzyskać lepszą wydajność PCI, powinieneś przydzielać w tej opcji
wyższe wartości. Opcje ustawień: 32, 64, 96, 128, 160, 192, 224, i 248.
Š
iCharger Function (Funkcja iCharger)
Ten element umożliwia włączenie/wyłączenie funcji iCharger.
4-8
Ustawienia
BIOS
Š
USB Configuration (Konfiguracja USB)
Wybierz ten element, aby przejść do podmenu:
Legacy USB Support (Obsługa Legacy USB)
Wybranie Enabled (Włączone), umożliwia używanie urządzeń USB,
takich jak mysz, klawiatura lub dysk przenośny, w systemie DOS; lub
umożliwia użytkownikom uruchomienie systemu przez urządzenie USB.
Opcje ustawień: Enabled (Włączone), Disabled (Wyłączone) i Auto
(Automatyczne).
4-9
Ustawienia
BIOS
Boot menu (Menu uruchamiania systemu)
Š
Boot Configuration (Konfiguracja uruchamiania)
Konfiguracja ustawień podczas uruchamiania systemu.
Š
Bootup NumLock State (Stan NumLock przy rozruchu)
To ustawienie określa Num Lock State (Stan Num Lock) podczas właczania
zaislania systemu. Ustawienie On (Włącz) włącza przycisk Num Lock
podczas włączania zasilania systemu. Ustawienie Off (Wyłącz) pozwala
na używanie przez użytkowników przycisków strzałek kepypada
numerycznego.
Š
Quiet Boot (Cichy rozruch)
To ustawienie określa, czy podczas przetwarzania POST ma być
pokazywany komunikat POST, jeśli nie, pokazane zostanie logo OEM.
Š
Boot Option Priority (Priorytet opcji uruchamiania)
Ten element pokazuje kolejność urządzeń rozruchowych, przy próbie
załadowania dysku z systemem operacyjnym.
4-10
Ustawienia
BIOS
Security menu (Menu funkcji bezpieczeństwa)
Š
Supervisor Password (Hasło administratora)
Gdy ta pozycja zostanie odznaczona, powinna pojawić się wiadomość na
ekranie, jak poniżej:
Enter New Password
Wpisz maksymalnie dwudziesto-cyfrowe hasło i naciśnij [Enter]. Wpisane
hasło zastąpi poprzednio zdefiniowane i zapisane w pamięci CMOS. Aby
zaniechać ustawiania nowego hasła można także nacisnąć [ESC].
Ustawienie hasła administratora powoduje pojawienie się w menu nowych
elementów User Password (Hasło użytkownika) oraz Password Check
(Kontrola hasła).
Należy wybrać User Password (Hasło użytkownika), aby nadać lub
pominąć ustawienia hasła tak samo jak w poprzedniej pozycji Change
Supervisor Password (Zmień hasło nadzorującego).
Należy pamiętać, że wpisanie Supervisor Password (Hasło
administratora) umożliwia dokonania zmian w BIOS SETUP UTILITY
(USTAWIENIA BIOS), a User Password (Hasło użytkownika) daje tylko
możliwość wglądu do ustawień BIOS, bez możliwości dokonywania zmian.
4-11
Ustawienia
BIOS
Element Password Check (Kontrola hasła) jest używany do określenia
typu zastosowanego zabezpieczenia hasłem BIOS. Ustawienia są opisane
poniżej:
Setup
(Program
konfiguracji)
Always
(Zawsze)
Hasło jest wymagane tylko, jeśli użytkownik chce wejść
na USTAWIENIACH BIOS.
Hasło jest wymagane za każdym razem, gdy Notebook
jest włączany lub, gdy użytkownik chce wejść na
USTAWIENIACH BIOS.
Aby usunąć hasło administratora/hasło użytkownika, należy nacisnąć
[Enter] w polu Supervisor Password / User Password (Hasło
Administratora / Hasło Użytkownika) po pojawieniu się polecenia
wprowadzenia hasła. Należy pamiętać, że jeśli usunie się Supervisor
Password (Hasło Administratora), User Password (Hasło Użytkownika)
zostanie również usunięte. Pojawi się wiadomość potwierdzająca
usunięcie hasła. Po usunięciu hasła i ponownym uruchomieniu systemu,
można będzie wejść do ustawień bez podawania hasła.
4-12
Ustawienia
BIOS
Save & Exit menu (Menu Zapisz i zakończ)
Š
Save Changes and Reset (Zapisz zmiany i zresetuj)
Zapis wykonanych zmian i zresetowanie programu narzędziowego.
Š
Discard Changes and Exit (Odrzucenie zmian i opuszczenie
programu)
Opuszczenie programu narzędziowego bez zapisywania wykonanych
zmian.
Š
Load Setup Defaults (Załaduj ustawienia domyślne)
Wybierz ten element, aby załadować ustawienia domyślne.

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement