MSI Creator Z16 (Intel® 11th Gen) (GeForce 30 Series) CONTENT CREATION Instrukcja obsługi

MSI Creator Z16 (Intel® 11th Gen) (GeForce 30 Series) CONTENT CREATION Instrukcja obsługi | Manualzz
ProBox130
Komputer osobisty
System MS-B084
Contents
Uwaga dotycząca praw autorskich��������������������������������������������������������������������������iii
Znaki towarowe�������������������������������������������������������������������������������������������������������iii
Wersja���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������iii
Uaktualnianie i gwarancja���������������������������������������������������������������������������������������iv
Zakup części wymiennych��������������������������������������������������������������������������������������iv
Pomoc techniczna���������������������������������������������������������������������������������������������������iv
Energooszczędność produktu���������������������������������������������������������������������������������iv
Polityka ochrony środowiska����������������������������������������������������������������������������������� v
Informacje o substancjach chemicznych����������������������������������������������������������������� v
Informacje o baterii�������������������������������������������������������������������������������������������������� v
Instrukcje bezpieczeństwa��������������������������������������������������������������������������������������vi
Zgodność z CE������������������������������������������������������������������������������������������������������ viii
Oświadczenie FCC-B o zakłóceniach częstotliwości radiowych��������������������������� viii
Oświadczenie WEEE�������������������������������������������������������������������������������������������� viii
1. Omówienie��������������������������������������������������������� 1-1
Zawartość opakowania���������������������������������������������������������������������������������������� 1-2
ii
Ogólny opis systemu�������������������������������������������������������������������������������������������� 1-3
Wymiana składników i uaktualnianie�������������������������������������������������������������������� 1-9
2. Wprowadzenie���������������������������������������������������� 2-1
Porady dotyczące bezpieczeństwa i komfortu pracy������������������������������������������� 2-2
Podłączanie urządzeń peryferyjnych������������������������������������������������������������������� 2-3
Instalacja sprzętu������������������������������������������������������������������������������������������������� 2-8
3. Operacje systemowe������������������������������������������ 3-1
Zarządzanie energią�������������������������������������������������������������������������������������������� 3-2
Połączenia sieciowe (Windows 7)������������������������������������������������������������������������ 3-4
Połączenia sieciowe (Windows 8.x)��������������������������������������������������������������������� 3-7
Odzyskiwanie systemu (Windows 7)������������������������������������������������������������������ 3-10
Odzyskiwanie systemu (Windows 8.x)��������������������������������������������������������������� 3-20
Wstęp
Uwaga dotycząca praw autorskich
Materiał w tym dokumencie jest własnością intelektualną firmy MICRO-STAR
INTERNATIONAL. Dołożyliśmy wszelkich starań w przygotowanie tego dokumentu,
jednak nie gwarantujemy prawidłowości zawartych w nim treści. Stale staramy się
poprawiać nasze produkty i zastrzegamy sobie prawo do wykonywania zmian bez
powiadomienia.
Znaki towarowe
Wszystkie znaki towarowe są własnością odpowiednich właścicieli.
Wersja
Wersja
V1.0
Data
2014/ 06
iii
Uaktualnianie i gwarancja
Należy pamiętać, że niektóre wstępnie zainstalowane składniki produktu mogą zostać
na życzenie użytkownika uaktualnione lub wymienione. Aby uzyskać więcej informacji
o ograniczeniach uaktualniania, należy sprawdzić specyfikacje w podręczniku
użytkownika. Dalsze informacje o możliwościach zakupu produktów można uzyskać
u lokalnego dostawcy. Nie należy uaktualniać ani wymieniać jakiegokolwiek
składnika produktu inaczej niż u autoryzowanego dostawcy lub w punkcie
serwisowym, ponieważ może to spowodować unieważnienie gwarancji. Zaleca się,
aby skontaktować się z autoryzowanym dostawcą lub punktem serwisowym w celu
wykonania usługi uaktualnienia lub wymiany.
Zakup części wymiennych
Należy pamiętać, że zakup części wymiennych (lub zgodnych) do produktu
kupowanego przez użytkowników w różnych krajach lub regionach może być
realizowany przez producenta w okresie nieprzekraczającym 5 lat od zaprzestania
produkcji urządzenia, w zależności od oficjalnych regulacji ogłoszonych w
odpowiednim czasie. Szczegółowe informacje dotyczące dostępności części
zamiennych można uzyskać u producenta pod adresem http://www.msi.com/support/
Pomoc techniczna
iv
Po wystąpieniu problemu z systemem i nieuzyskaniu rozwiązania z podręcznika
użytkownika należy skontaktować się ze sprzedawcą lub z lokalnym dystrybutorem.
W celu uzyskania dalszych wskazówek można także wypróbować poniższe zasoby
pomocy. Witryna firmy MSI pod adresem http://www.msi.com/support/ zawiera
dokumentację techniczną, aktualizacje BIOS, aktualne sterowniki i inne informacje.
Energooszczędność produktu
◙◙
◙◙
◙◙
◙◙
◙◙
◙◙
Zmniejszone zużycie energii podczas używania i w trybie wstrzymania
Ograniczone użycie substancji szkodliwych dla środowiska i dla zdrowia
Łatwy demontaż i recykling
Zmniejszone zużycie zasobów naturalnych poprzez zachęcanie do recyklingu
Zwiększona żywotność produktu, poprzez łatwe aktualizacje
Zmniejszona ilość trwałych odpadów, dzięki polityce zwrotów
Wstęp
Polityka ochrony środowiska
◙◙
◙◙
◙◙
◙◙
Produkt został zaprojektowany tak, aby umożliwić wielokrotne
użycie części i właściwe przetwarzanie, dlatego też nie należy go
wyrzucać po zakończeniu żywotności.
Użytownicy powinni skontaktować się z lokalnym autoryzowanym
punktem zbiórki, do celów recyklingu i usuwania zużytych
produktów.
W celu uzyskania dalszych informacji dotyczących przetwarzania należy
przejść na strone sieci web MSI i zlokalizować najbliższego dystrybutora:
Informacje dotyczące prawidłowej utylizacji, zwrotu, przetwarzania i
demontażu produktów firmy MSI użytkownicy mogą też uzyskać pod adresem
[email protected].
Informacje o substancjach
chemicznych
Zgodnie z przepisami dotyczącymi substancji chemicznych, takimi jak przepisy EU
REACH (Przepisy EC Nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady Europy), MSI
udostępnia informacje o substancjach chemicznych pod adresem:
http://www.msi.com/html/popup/csr/evmtprtt_pcm.html
Informacje o baterii
Unia Europejska:
Baterii, zestawów baterii i akumulatorów nie należy usuwać z
nieposortowanymi odpadkami domowymi. Należy skorzystać z
publicznego systemu zbiórki w celu ich przekazania, recyklingu
lub przetworzenia zgodnie z lokalnymi przepisami.
Tajwan:
Ze względu na wymagania ochrony środowiska zużyte baterie
należy zbierać oddzielnie w celu recyklingu lub specjalnego
usuwania.
Kalifornia, USA:
Baterie pastylkowe mogą zawierać nadchloran i ich przetwarzanie lub usuwanie
wymaga w stanie Kalifornia specjalnej obsługi.
Dalsze informacje można uzyskać pod adresem:
http://www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate/
Nieprawidłowa wymiana baterii może spowodować jej wybuch. Wymieniać można
wyłącznie na baterię tego samego lub równoważnego typu zalecaną przez producenta.
v
Instrukcje bezpieczeństwa
◙◙
◙◙
Instrukcje bezpieczeństwa należy przeczytać uważnie i dokładnie.
Należy stosować się do wszystkich przestróg i ostrzeżeń umieszczonych na
urządzeniu lub w podręczniku użytkownika.
Należy zachować podręcznik użytkownika dostarczony w opakowaniu do
wykorzystania w przyszłości.
Urządzenie oraz jego wyposażenie należy przechowywać z dala od wilgoci i nie
narażać ich na działanie wysokiej temperatury.
Przed wykonaniem ustawień urządzenie należy umieścić na stabilnej płaskiej
powierzchni.
vi
◙◙
◙◙
◙◙
◙◙
Przed podłączeniem urządzenia do gniazda zasilania należy upewnić się,
że napięcie zasilające jest w bezpiecznych granicach i zostało prawidłowo
ustalone w przedziale 100~240 V. Nie należy usuwać z wtyczki bolca
uziemienia. Urządzenie musi być podłączone do uziemionego gniazda
zasilania.
Zawsze należy odłączyć przewód zasilający przed przystąpieniem do
instalacji jakiejkolwiek dodatkowej karty lub modułu.
Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, należy zawsze
odłączyć przewód zasilający lub wyłączyć zasilanie gniazda ściennego, aby
zapewnić zerowe zużycie energii.
Zasilacz 100-240V, 6A, 50/60Hz.
Wentylator na obudowie jest używany do konwekcji powietrza i zabezpiecza
sprzęt przed przegrzaniem. Wentylatora nie należy przykrywać.
Nie należy pozostawiać urządzenia w miejscu bez wentylacji przy temperaturze
przechowywania powyżej 60OC (140OF) lub poniżej 0OC (32OF), ponieważ może
to uszkodzić urządzenie.
UWAGA:Maksymalna temperatura pracy wynosi około 40OC.
Wstęp
Nigdy nie należy wlewać płynów do otworów w obudowie, ponieważ może to
uszkodzić urządzenie lub spowodować porażenie prądem elektrycznym.
Przewód zasilający należy umieścić tak, aby nikt przypadkiem na niego nie
nadepnął. Nie należy stawiać niczego na przewodzie zasilającym.
◙◙
◙◙
Przy podłączaniu koncentrycznego kabla telewizyjnego do tunera TV
należy się upewnić, że jego ekran jest prawidłowo podłączony do systemu
uziemienia budynku.
System prowadzenia kabli powinien być uziemiony zgodnie ze standardem
ANSI/NFPA 70, NEC (Krajowe przepisy dotyczące instalacji elektrycznych),
w szczególności Część 820.93, Uziemienie zewnętrznego ekranowania
kabla koncentrycznego.
W pobliżu urządzenia nie mogą znajdować się obiekty o silnym polu
magnetycznym lub elektrycznym.
W razie wystąpienia którejkolwiek z poniższych sytuacji urządzenie powinno
zostać sprawdzone przez personel serwisu:
◙◙ Przewód zasilający lub wtyczka uległy uszkodzeniu.
◙◙
◙◙
◙◙
Do wnętrza urządzenia dostał się płyn.
◙◙
◙◙
Urządzenie zostało upuszczone i uszkodzone.
Sprzęt był poddany działaniu wilgoci.
Sprzęt nie działa poprawnie lub nie można go uruchomić zgodnie z
podręcznikiem użytkownika.
Urządzenie ma wyraźne oznaki uszkodzenia.
1. Optyczne urządzenia pamięci sklasyfikowane są jako PRODUKT LASEROWY
KLASY 1. Stosowanie elementów sterowania lub regulacji albo procedur innych niż
określone jest zabronione.
2. Nie należy dotykać soczewki wewnątrz napędu.
vii
Zgodność z CE
Niniejszym Micro-Star International CO., LTD deklaruje, że to urządzenie
jest zgodne z istotnymi wymaganiami bezpieczeństwa i innymi
powiązanymi postanowieniami określonymi w Dyrektywie Europejskiej.
Oświadczenie FCC-B o zakłóceniach
częstotliwości radiowych
Urządzenie to zostało poddane testom, które stwierdziły, że jest
zgodne z ograniczeniami wyznaczonymi dla urządzeń cyfrowych klasy
B w części 15 przepisów FCC. Ograniczenia te zostały wyznaczone,
aby zapewniać odpowiednie zabezpieczenie przed szkodliwymi
zakłóceniami w instalacjach domowych. Urządzenie generuje,
wykorzystuje oraz może wytwarzać energię częstotliwości radiowej i, jeśli nie będzie
zainstalowane i używane ściśle według zaleceń instrukcji, może powodować zakłócenia
komunikacji radiowej. Jednakże, nie gwarantuje się, że nie wystąpią zakłócenia w
określonej instalacji. Jeśli więc urządzenie powoduje szkodliwe zakłócenia w odbiorze
radia lub telewizji, których przyczynę można potwierdzić wyłączając i włączając
urządzenie, użytkownik może spróbować wyeliminować zakłócenie przez zastosowanie
co najmniej jednego z wymienionych poniżej sposobów:
■■ Obrócenie lub przemieszczenie anteny odbiorczej.
■■ Zwiększenie odległości pomiędzy urządzeniem a odbiornikiem.
■■ Podłączenie urządzenia do gniazdka zasilającego znajdującego się w
viii
innym obwodzie elektrycznym niż ten, do którego podłączony jest odbiornik
telewizyjny lub radiowy.
■■ Konsultacja z dostawcą lub doświadczonym technikiem RTV w celu
uzyskania pomocy.
Uwaga 1
Zmiany i modyfikacje bez odpowiedniej, specjalnej akceptacji jednostek
odpowiedzialnych za zgodność mogą unieważnić prawo użytkownika do korzystania z
urządzenia.
Uwaga 2
Dla zachowania zgodności z limitami emisji należy używać wyłącznie ekranowanych
kabli i przewodów prądu zmiennego.
VOIR LA NOTICE D’INSTALLATION AVANT DE RACCORDER AU RESEAU.
To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Jego działanie podlega dwóm
następującym warunkom:
1. to urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń i
2. to urządzenie musi być odporne na odbierane zakłócenia, w tym na zakłócenia,
które mogą spowodować jego niepożądane działanie.
Oświadczenie WEEE
Z mocy unijnej dyrektywy o zużytym sprzęcie elektronicznym i elektronicznym
2002/96/WE, obowiązującej od 13 sierpnia 2005 roku, zużyty sprzęt
elektryczny i elektroniczny nie może być utylizowany jako część odpadów
komunalnych. W związku z tym producenci takiego sprzętu mają obowiązek
go odbierać po zakończeniu okresu eksploatacji.
1
Omówienie
Gratulujemy zakupu komputera osobistego ProBox130. System ten
jest najlepszym wyborem, jeśli chodzi o komputery osobiste. Dzięki
fantastycznemu wyglądowi komputer ten może być swobodnie ustawiony
w dowolnym miejscu. Ta bogata funkcjonalnie platforma zapewnia także
użytkownikowi niesamowite doznania komputerowe.
Zawartość opakowania
ProBox130
Komputer osobisty
Przewód zasilający
Dysk ze sterownikami
i programami
narzędziowymi
Podręcznik użytkownika
1-2
* Prosimy o natychmiastowy kontakt w przypadku stwierdzenia, że jakikolwiek element
jest uszkodzony lub go brakuje.
* Ilustracje służą wyłącznie do celów referencyjnych, a zawartość opakowania może
być nieco inna w zależności od zakupionego modelu.
Omówienie
Ogólny opis systemu
hh
Widok z przodu
7
1
1
Port USB 2.0
2
Gniazzdo mikrofonu
3
Gniazdo słuchawek
4
Dioda LED zasilania
5 6
2 3 4
Port USB (Uniwersalna magistrala szeregowa) służy do podłączania
urządzeń USB, takich jak klawiatura, mysz, lub inne urządzenia
kompatybilne z USB. Obsługa szybkości transferu danych do 480Mbit/s
(Wysoka szybkość).
Złącze to służy do podłączania mikrofonu.
Złącze to służy do podłączania słuchawek lub głośników.
Dioda LED zasilania świeci się, gdy system jest włączony i gaśnie
po jego wyłączeniu. W warunkach oszczędzania energii dioda LED
miga w trybie S3 (Wstrzymaj i zapisz w pamięci), a gaśnie w trybie S4
(Wstrzymaj i zapisz na dysk). Naciśnięcie przycisku zasilania systemu
powoduje wznowienie pracy systemu z trybu oszczędzania energii.
1-3
5
Dioda LED dysku twardego
6
Przycisk zasilania
7
Napęd dysków optycznych (opcjonalny)
Ten wskaźnik pokazuje stan aktywności dysku twardego. Miganie
oznacza dostęp systemu do danych na dysku twardym, a wyłączenie
oznacza brak aktywności dysku.
Naciśnij przycisk zasilania, aby włączyć i wyłączyć system.
W celu zapewnienia rozrywki domowej zintegrowano stację dysków DVD
Super-Multi.
Ważne
Do portów USB 3.0 zaleca się podłączanie urządzeń wysokiej szybkości, a urządzenia
niskiej szybkości, takie jak mysz lub klawiatura zaleca się podłączać do portów USB
2.0.
1-4
Omówienie
hh
ProBox130, widok od tyłu
11
2
1
3
4
10
5
1
Port klawiatury
2
Port myszy
3
Port szeregowy
4
Port równoległy
5
Port VGA
6
Port USB 3.0
6
7
9
8
Standardowe złącze DIN PS/2 klawiatury służy do podłączania klawiatury
PS/2.
Standardowe złącze DIN PS/2 myszy służy do podłączania myszy PS/2.
Port szeregowy obsługuje skanery kodu paskowego, drukarki kodu
paskowego, drukarki do rachunków, urządzenia do kart kredytowych, itd.
Port równoległy to standardowy port drukarki, obsługujący tryby
Enhanced Parallel Port (EPP) i Extended Capabilities Parallel Port
(ECP).
15-pinowy port żeński DB, służy do podłączania monitora.
Port USB (Uniwersalna magistrala szeregowa) służy do podłączania
urządzeń USB, takich jak klawiatura, mysz, lub inne urządzenia
kompatybilne z USB. Obsługa szybkości transferu danych do 5Gbit/s
(Super szybkość). Port USB 3.0 jest wstecznie zgodny z urządzeniami
USB 2.0.
1-5
7
Port USB 2.0
8
Gniazdo audio
Port USB (Uniwersalna magistrala szeregowa) służy do podłączania
urządzeń USB, takich jak klawiatura, mysz, lub inne urządzenia
kompatybilne z USB. Obsługa szybkości transferu danych do 480Mbit/s
(Wysoka szybkość).
Wejście liniowe (niebieskie) jest używane do podłączania zewnętrznego
odtwarzacza CD, odtwarzacza kaset lub innych urządzeń audio.
Wyjście liniowe (Zielone), służy do podłączania głośników lub słuchawek.
Mikrofon (Różowe), służy do podłączania mikrofonów.
9
10
Gniazdo zasilania
Energia dostarczana poprzez to gniazdo służy do zasilania systemu.
Gniazdo LAN
Standardowe gniazdo LAN RJ-45 służy do połączenia z siecią LAN Sieć
lokalna. Można do niego podłączyć kabel sieciowy.
Żółty
1-6
Dioda
LED
Lewa
Zielony / pomarańczowy
Kolor
Stan diody LED
Stan
Żółty
Wyłączona
Nie ustanowiono połączenia
LAN.
Ustanowiono połączenie LAN.
Komputer komunikuje się z
innym komputerem w sieci LAN.
Wybrano szybkość przesyłania
danych 10 Mbit/s.
Wybrano szybkość przesyłania
danych 100 Mbit/s.
Wybrano szybkość przesyłania
danych 1000 Mbit/s.
Włączona (światło stałe)
Włączony (miga)
Prawa Zielony
Wyłączona
Włączona
Pomarańczowy Włączona
11
Wentylator
Wentylator na obudowie jest używany do konwekcji powietrza i
zabezpiecza sprzęt przed przegrzaniem. Wentylatora nie należy
przykrywać.
Omówienie
hh
ProBox130 2M, widok od tyłu
11
2
1 3 4
10
5
1
Port klawiatury
2
Port myszy
3
Port USB 2.0
4
Port USB 3.0
5
Wyjście HDMI
6
9
7 8
Standardowe złącze DIN PS/2 klawiatury służy do podłączania klawiatury
PS/2.
Standardowe złącze DIN PS/2 myszy służy do podłączania myszy PS/2.
Port USB [Uniwersalna magistrala szeregowa] służy do podłączania
urządzeń USB, takich jak klawiatura, mysz, lub inne urządzenia
kompatybilne z USB. Obsługa szybkości transferu danych do 480Mbit/s
(Wysoka szybkość).
Port USB [Uniwersalna magistrala szeregowa] służy do podłączania
urządzeń USB, takich jak klawiatura, mysz, lub inne urządzenia
kompatybilne z USB. Obsługa szybkości transferu danych do 5Gbit/s
(Super szybkość). Port USB 3.0 jest wstecznie zgodny z urządzeniami
USB 2.0.
®
Interfejs HDMI [Multimedialny interfejs wysokiej rozdzielczości] to cyfrowy
interfejs audio-wideo umożliwiający transmisję nieskompresowanych
strumieni danych. Interfejs HDMI obsługuje wszystkie formaty TV, w tym
standardowy, rozszerzony lub wysokiej rozdzielczości sygnał wideo,
a także wielokanałowy cyfrowy sygnał audio, przesyłane za pomocą
jednego kabla.
1-7
6
Port VGA
7
Port USB 2.0
8
Gniazdo audio
15-pinowy port żeński DB, służy do podłączania monitora.
Port USB (Uniwersalna magistrala szeregowa) służy do podłączania
urządzeń USB, takich jak klawiatura, mysz, lub inne urządzenia
kompatybilne z USB. Obsługa szybkości transferu danych do 480Mbit/s
(Wysoka szybkość).
Wejście liniowe (niebieskie) jest używane do podłączania zewnętrznego
odtwarzacza CD, odtwarzacza kaset lub innych urządzeń audio.
Wyjście liniowe (Zielone), służy do podłączania głośników lub słuchawek.
Mikrofon (Różowe), służy do podłączania mikrofonów.
9
1-8
10
Gniazdo zasilania
Energia dostarczana poprzez to gniazdo służy do zasilania systemu.
Gniazdo LAN
Standardowe gniazdo LAN RJ-45 służy do połączenia z siecią LAN Sieć
lokalna. Można do niego podłączyć kabel sieciowy.
Yellow
Dioda
LED
Lewa
Kolor
Stan diody LED
Stan
Żółty
Wyłączona
Nie ustanowiono połączenia LAN.
Prawa Zielony
Pomarańczowy
11
Green/ Orange
Włączona (światło stałe) Ustanowiono połączenie LAN.
Włączony (miga)
Komputer komunikuje się z innym
komputerem w sieci LAN.
Wyłączona
Wybrano szybkość przesyłania
danych 10 Mbit/s.
Włączona
Wybrano szybkość przesyłania
danych 100 Mbit/s.
Włączona
Wybrano szybkość przesyłania
danych 1000 Mbit/s.
Wentylator
Wentylator na obudowie jest używany do konwekcji powietrza i
zabezpiecza sprzęt przed przegrzaniem. Wentylatora nie należy
przykrywać.
Omówienie
Wymiana składników i uaktualnianie
Należy pamiętać, że niektóre wstępnie zainstalowane składniki produktu mogą zostać
na życzenie użytkownika uaktualnione lub wymienione, w zależności od zakupionego
modelu.
1-9
Dalsze informacje o możliwościach zakupu produktów można uzyskać u lokalnego
dostawcy. Nie należy uaktualniać ani wymieniać jakiegokolwiek składnika produktu
inaczej niż u autoryzowanego dostawcy lub w punkcie serwisowym, ponieważ
może to spowodować unieważnienie gwarancji. Zaleca się, aby skontaktować się
z autoryzowanym dostawcą lub punktem serwisowym w celu wykonania usługi
uaktualnienia lub wymiany.
2
Wprowadzenie
W rozdziale tym zawarto informacje dotyczące procedur konfiguracji
sprzętowej. Podczas podłączania urządzeń peryferyjnych należy ostrożnie
trzymać urządzenia, a także założyć na nadgarstek uziemiony pasek w celu
uniknięcia wystąpienia elektryczności statycznej.
Porady dotyczące bezpieczeństwa i
komfortu pracy
Komputer osobisty ProBox 130 to przenośna platforma, która umożliwia pracę w
dowolnym miejscu. Jednakże dobór odpowiednich warunków pracy jest istotny, jeśli
zamierza się pracować z komputerem przez dłuższy czas.
1. Miejsce pracy powinno być dobrze oświetlone.
2. Należy wybrać odpowiedni fotel i biurko, a także dostosować ich wysokość w celu
zapewnienia właściwej postawy podczas pracy.
3. Podczas siedzenia w fotelu należy siedzieć prosto i utrzymać właściwą postawę.
Należy dopasować oparcie fotela (jeśli fotel je posiada), aby zapewniało wygodne
oparcie pleców.
4. Stopy powinny naturalnie opierać się na podłodze, tak aby kostki i kolana
znajdowały się w poprawnej pozycji (kąt 90 stopni).
5. Dłonie należy położyć na biurku tak, aby nadgarstki miały naturalne podparcie.
6. Należy unikać używania komputera w miejscach, gdzie może to być niewygodne
(np. w łóżku).
7. Komputer osobisty ProBox 130 jest urządzeniem elektrycznym. Należy
obsługiwać go ostrożnie, aby uniknąć obrażeń ciała.
2-2
Wprowadzenie
Podłączanie urządzeń peryferyjnych
Gniazda We/Wy (wejścia/wyjścia) na tylnym panelu umożliwiają podłączanie urządzeń
peryferyjnych. Wszystkie wymienione tu urządzenia służą wyłącznie jako odniesienie.
hh
Podłączanie urządzeń szeregowych
Porty szeregowe są powszechnie używane w takich miejscach jak systemy automatyki
przemysłowej, analiza naukowa, systemy kas sklepowych i niektóre produkty
przemysłowe/konsumenckie. Do tego portu szeregowego, użytkownicy mogą podłączać
skanery kodów kreskowych, drukarki kodów kreskowych, drukarki do rachunków i
czytniki kart kredytowych.
2-3
hh
Podłączanie urządzeń przy użyciu złączy VGA-Out i
HDMI-Out
Komputer ProBox 130 jest wyposażony w złącza VGA i HDMI do podłączania
zewnętrznych monitorów, projektorów, przystawek telewizyjnych, odtwarzaczy DVD,
kamer cyfrowych, komputerów mini notebook, aparatów cyfrowych, itp. VGA (Video
Graphics Array) to system wyświetlania grafiki dla komputerów PC. Złącza VGA i ich
okablowanie są zawsze używane do obsługi analogowych sygnałów video z zegarem
cyfrowym i danymi. HDMI [Wysokiej jakości interfejs multimedialny] to nowy standard
interfejsu dla komputerów PC, wyświetlaczy i sprzętu elektronicznego, który za pomocą
jednego kabla obsługuje standardowy, rozszerzony i wysokiej rozdzielczości sygnał
wideo, a także wielokanałowy cyfrowy sygnał audio. Aby podłączyć urządzenie VGA/
HDMI, należy najpierw sprawdzić, czy komputer ProBox130 i urządzenie docelowe
są wyłączone, a następnie połączyć urządzenie do portu VGA/HDMI komputera ProBox130.
2-4
Wprowadzenie
hh
Podłączanie urządzeń równoległych
Port równoległy to standardowy port drukarki, obsługujący tryby Enhanced Parallel
Port (EPP) i Extended Capabilities Parallel Port (ECP).
2-5
hh
Podłączanie urządzeń USB
Komputer osobisty ProBox130 jest wyposażony w porty USB umożliwiające podłączanie
różnych urządzeń USB, takich jak mysz, klawiatura, aparat cyfrowy, kamera internetowa,
drukarka, zewnętrzne optyczne urządzenie pamięci itp. W celu podłączenia tych
urządzeń należy w razie konieczności zainstalować najpierw sterowniki każdego z
urządzeń, a następnie podłączyć urządzenie do komputera osobistego ProBox130.
Komputer osobisty ProBox130 umożliwia automatyczne wykrywanie zainstalowanych
urządzeń USB; jeśli urządzenia nie zostaną wykryte, należy włączyć je ręcznie,
przechodząc do Menu Start / Panel sterowania / Dodaj urządzenia w celu dodania
nowego urządzenia.
2-6
Wprowadzenie
hh
Podłączanie urządzenia sieciowego
Złącze RJ-45 komputera osobistego ProBox130 umożliwia podłączenie urządzenia
sieci LAN (sieć lokalna), takiego jak koncentrator, przełącznik i brama, w celu
ustanowienia połączenia sieciowego. W celu uzyskania dodatkowych informacji lub
szczegółowych instrukcji dotyczących podłączania do sieci LAN, należy skontaktować
się z pracownikiem firmy MIS lub administratorem sieci.
2-7
Instalacja sprzętu
hh
Podłączanie zasilacza
1. Rozpakuj opakowanie i odszukaj przewód zasilający prądu zmiennego. Podłącz
jeden koniec przewodu zasilającego prądu zmiennego do komputera osobistego
ProBox130.
2. Podłącz koniec z męskim złączem do gniazda elektrycznego.
hh
Odłączanie zasilacza sieciowego
3. Odłącz najpierw wtyczkę przewodu zasilającego prądem zmiennym od gniazdka
elektrycznego.
4. Odłącz przewód zasilający prądu zmiennego od komputera osobistego ProBox130.
2-8
1
2
4
3
Ważne
Podczas odłączania przewodu zasilającego należy zawsze przytrzymywać wtyczkę
przewodu. Nigdy nie należy ciągnąć bezpośrednio za przewód.
Wprowadzenie
hh
Włączanie zasilania systemu
Naciśnij przycisk zasilania w celu włączenia zasilania systemu.
2-9
3
Operacje
systemowe
W tym rozdziale zawarto informacje na temat operacji systemowych.
Ważne
Wszystkie dane podlegają zmianie bez uprzedniego powiadomienia.
Zarządzanie energią
Zarządzanie energią komputerów osobistych (PC) i monitorów zapewnia znaczną
oszczędność energii elektrycznej, a także niesie ze sobą wiele korzyści środowiskowych.
W celu poprawy wydajności energetycznej należy wyłączać monitor lub przełączać
komputer w tryb uśpienia po upływie określonego czasu braku aktywności użytkownika.
hh
Zarządzanie energią w systemie Windows 7
■■ Pozycja [Power Options] (Opcje zasilania) w systemie operacyjnym Windows
umożliwia sterowanie funkcjami zarządzania energią monitora, dysku twardego
i baterii. Przejdź do menu [Start] > [Control Panel] (Panel sterowania) > [System
and Security] (System i zabezpieczenia).
3-2
Następnie kliknij łącze [Power Options] (Opcje zasilania).
Wybierz żądany plan zasilania. Możesz także dostosować ustawienia, klikając
pozycję [Change plan settings] (Zmień ustawienia planu).
■■ W menu Shut Down Computer (Wyłączanie komputera) widoczne są opcje
Uśpienie (S3/S4) i Zamknij (S5) umożliwiające szybkie i łatwe zarządzanie
zasilaniem systemu.
hh
Zarządzanie energią w systemie Windows 8.x
■■ Pozycja [Power Options] (Opcje zasilania) w systemie operacyjnym Windows
umożliwia sterowanie funkcjami zarządzania energią monitora, dysku twardego
i baterii. Przejdź do menu [Start] > [Control Panel] (Panel sterowania) > [System
and Security] (System i zabezpieczenia).
Następnie kliknij łącze [Power Options] (Opcje zasilania).
Wybierz żądany plan zasilania. Możesz także dostosować ustawienia, klikając
pozycję [Change plan settings] (Zmień ustawienia planu).
Operacje systemowe
■■ W menu Shut Down Computer (Wyłączanie komputera) widoczne są opcje
Uśpienie (S3/S4) i Zamknij (S5) umożliwiające szybkie i łatwe zarządzanie
zasilaniem systemu.
hh
Zarządzanie energią przez monitory z certyfikatem
ENERGY STAR (Opcjonalne)
Funkcja zarządzania energią umożliwia, po pewnym okresie
braku aktywności użytkownika, zainicjowanie przez komputer
trybu niskiego zużycia energii lub trybu “Sleep (Uśpienie)”.
Podczas używania z zewnętrznym monitorem z certyfikatem
ENERGY STAR, funkcja ta obsługuje podobne funkcje
zarządzania energią monitora. Aby uzyskać oszczędności
energii przy zasilaniu systemu prądem zmiennym, funkcja zarządzania energią została
wstępnie ustawiona na następujące działanie:
■■ Wyłączenie wyświetlacza po 15 minutach
■■ Zainicjowanie trybu Sleep (Uśpienie) po 30 minutach
hh
Wznawianie pracy systemu
Wznowienie pracy komputera z trybu oszczędzania energii powinno nastąpić w
odpowiedzi na polecenie jednego z poniższych elementów:
■■
■■
■■
■■
przycisku zasilania,
sieć (Wybudzanie przez sieć LAN),
myszy,
klawiatury.
Wskazówki dotyczące oszczędzania energii:
■■ Monitor należy wyłączyć za pomocą przycisku zasilania monitora LCD, po
upływie określonego czasu braku aktywności użytkownika.
■■ Należy dostosować ustawienia Power Options (Opcje zasilania) systemu
operacyjnego Windows w celu zoptymalizowania zarządzania energią
komputera.
■■ Należy zainstalować oprogramowanie do oszczędzania energii w celu
zarządzania zużyciem energii przez komputer.
■■ Jeśli komputer nie będzie używany przez dłuższy czas, należy zawsze
odłączyć przewód zasilający lub wyłączyć zasilanie gniazda ściennego, aby
zapewnić zerowe zużycie energii.
3-3
Połączenia sieciowe (Windows 7)
hh
Przewodowa sieć LAN
1. Przejdź do menu [Start] > [Control Panel] (Panel sterowania).
2. Kliknij łącze [Connect to the Internet] (Połącz z Internetem) w pozycji [Network and
Internet] (Sieć i Internet).
3-4
3. Wybierz pozycję [Broadband (PPPoE)] (Połączenie szerokopasmowe (PPPoE))
w celu nawiązania połączenia przy użyciu połączenia DSL lub kablowego, które
wymaga podania nazwy użytkownika i hasła.
4. Wpisz informacje uzyskane od usługodawcy internetowego (ISP) i kliknij przycisk
[Connect] (Połącz), aby ustanowić połączenie sieci LAN.
Operacje systemowe
hh
Bezprzewodowa sieć LAN
1. Przejdź do menu [Start] > [Control Panel] (Panel sterowania).
2. Kliknij łącze [Connect to the Internet] (Połącz z Internetem) w pozycji [Network and
Internet] (Sieć i Internet).
3-5
3. Wybierz pozycję [Wireless] (Bezprzewodowe) w celu nawiązania połączenia przy
użyciu routera bezprzewodowego lub sieci bezprzewodowej.
4. Wyświetlona zostanie lista dostępnych połączeń sieci WLAN. Wybierz połączenie z
listy lub kliknij pozycję [Open Network and Sharing Center] (Otwórz Centrum sieci i
udostępniania) w celu nawiązania nowego połączenia.
5. Aby nawiązać nowe połączenie sieci WLAN, wybierz pozycję [Set up a new
connection or network] (Skonfiguruj nowe połączenie lub sieć) w oknie [Network and
Sharing Center] (Centrum sieci i udostępniania).
3-6
6. Następnie wybierz pozycję [Manually connect to a wireless network] (Ręcznie
nawiąż połączenie z siecią bezprzewodową) i kliknij przycisk [Next] (Dalej), aby
kontynuować.
7. Wprowadź informacje dotyczące sieci bezprzewodowej, którą chcesz dodać i kliknij
przycisk [Next] (Dalej), aby kontynuować.
8. Nowe połączenie sieci WLAN zostało nawiązane. Kliknij przycisk [Close] (Zamknij),
aby wyjść lub wybierz pozycję [Change connection settings] (Zmień ustawienia
połączenia), aby zmodyfikować ustawienia sieci WLAN.
Operacje systemowe
Połączenia sieciowe (Windows 8.x)
hh
Przewodowa sieć LAN
1. Przejdź do menu [Start] > [Control Panel] (Panel sterowania).
2. Wybierz opcję [View network status and tasks] (Wyświetl stan sieci i zadania) w
sekcji [Network and Internet] (Sieć i Internet).
3-7
3. Aby ustanowić nowe połączenie, wybierz opcję [Network and Sharing Center]
(Centrum sieci i udostępniania).
4. Wybierz opcję [Set up a new connection or network] (Skonfiguruj nowe połączenie
lub nową sieć).
5. Wybierz opcję [Connect to the Internet] (Połącz z Internetem).
6. Wybierz pozycję [Broadband (PPPoE)] (Połączenie szerokopasmowe (PPPoE))
w celu nawiązania połączenia przy użyciu połączenia DSL lub kablowego, które
wymaga podania nazwy użytkownika i hasła.
7. Wpisz informacje uzyskane od usługodawcy internetowego (ISP) i kliknij przycisk
[Connect] (Połącz), aby ustanowić połączenie sieci LAN.
3-8
Operacje systemowe
hh
Bezprzewodowa sieć LAN
1. Wybierz opcję [Settings] (Ustawienia)
sieci bezprzewodowej.
na pulpicie, odszukaj ikonę dostępnej
2. Wyświetlona zostanie lista dostępnych połączeń sieci WLAN. Wybierz połączenie z
listy.
3. Aby ustanowić nowe połączenie, wybierz opcję [Network and Sharing Center]
(Centrum sieci i udostępniania) w sekcji [Network and Internet] (Sieć i Internet) w
Panelu sterowania.
4. Wybierz opcję [Set up a new connection or network] (Skonfiguruj nowe połączenie
lub nową sieć).
5. Następnie wybierz pozycję [Manually connect to a wireless network] (Ręcznie
nawiąż połączenie z siecią bezprzewodową) i kliknij przycisk [Next] (Dalej), aby
kontynuować.
6. Wprowadź informacje dotyczące sieci bezprzewodowej, którą chcesz dodać i kliknij
przycisk [Next] (Dalej), aby kontynuować.
7. Nowe połączenie sieci WLAN zostało nawiązane. Kliknij przycisk [Close] (Zamknij),
aby wyjść lub wybierz pozycję [Change connection settings] (Zmień ustawienia
połączenia), aby zmodyfikować ustawienia sieci WLAN.
3-9
Odzyskiwanie systemu (Windows 7)
Ważne
Program Recovery Tool jest dostępny tylko w systemach ze wstępnie zainstalowanym
systemem operacyjnym Windows i programami narzędziowymi firmy MSI.
Cele stosowania programu Recovery Tool są następujące:
■■ Przywrócenie systemu z powrotem do stanu początkowego oryginalnych
ustawień domyślnych producenta.
■■ Stosowanie w przypadku wystąpienia błędów używanego systemu
operacyjnego.
■■ Po zainfekowaniu systemu operacyjnego przez wirus, w wyniku którego
system nie działa normalnie.
■■ Aby zainstalować system operacyjny z innymi wbudowanymi językami.
Przed użyciem narzędzia do przywracania systemu Recovery Tool należy wykonać
kopię zapasową ważnych danych z dysku systemowego na innych urządzeniach
pamięci masowej.
Jeśli za pomocą podanego poniżej rozwiązania nie uda się przywrócić systemu należy
się skontaktować z autoryzowanym lokalnym dystrybutorem lub punktem serwisowym
w celu uzyskania dalszej pomocy.
3-10
hh
Przywracanie systemu z przyciskiem skrótu F3
Jeśli w systemie wystąpią nienaprawialne błędy, zaleca się zawsze użycie przycisku
skrótu F3 w celu przywrócenia systemu za pomocą partycji przywracania dysku
twardego.
W celu kontynuacji należy wykonać podane poniżej instrukcje:
1. Uruchom ponownie system.
2. Po wyświetleniu na ekranie pokazanego poniżej obrazu, naciśnij na klawiaturze
przycisk skrótu F3.
Operacje systemowe
3. Przejdź do programu Recovery Tool. Narzędzie to zawiera trzy funkcje: Backup
System (Kopia zapasowa systemu), Restore System (Przywracanie systemu) i
Recover to factory default (Przywracanie do fabrycznych ustawień domyślnych).
hh
Kopia zapasowa systemu
Zaleca się wykonanie kopii zapasowej systemu, jako rozwiązanie na wypadek
katastrofalnej awarii dysku lub innych zdarzeń.
W celu kontynuacji należy wykonać podane poniżej instrukcje:
1. Aby przejść do funkcji wybierz [Backup System (Kopia zapasowa systemu)].
Alternatywnie, wybierz [X] lub naciśnij na klawiaturze [Esc] w celu zakończenia.
3-11
2. Wybierz [BACKUP] (KOPIA ZAPASOWA) w celu natychmiastowego uruchomienia
kopii zapasowej systemu.
‹‹Początkowa kopia zapsowa
Wykonanie początkowej kopii zapasowej może trochę potrwać. Należy pozwolić na
dokończenie, bez przerywania.
3-12
‹‹Kolejne kopie zapasowe
Kolejne kopie zapasowe zamieniają poprzednie pliki kopii zapasowej.
Operacje systemowe
3. Trwa wykonywanie kopii zapasowej systemu. Należy pamiętać, że może to trochę
potrwać. Nie należy w tym czasie wyłączać zasilania, w przeciwnym razie może
wystąpić nieznane uszkodzenie systemu.
4. Alternatywnie, wybierz [CANCEL] (ANULUJ), aby natychmiast zatrzymać
wykonywanie kopii zapasowej systemu. Nie należy wyłączać zasilania w trakcie
anulowania wykonywania kopii zapasowej.
3-13
5. Następujący komunikat wskazuje pomyślne wykonanie kopii zapasowej systemu.
Naciśnij [OK] w celu zakończenia.
hh
Przywracanie systemu
3-14
Ten program narzędziowy pomaga w przywróceniu systemu do poprzedniego
stanu z plikami kopii zapasowej utworzonymi i zapisanymi na dysku twardym przez
użytkowników wcześniej. Przy braku plików kopii zapasowej, system zostanie
przywrócony do ustawień domyślnych.
W celu kontynuacji należy wykonać podane poniżej instrukcje:
1. Aby przejść do funkcji wybierz [Restore System] (Przywracanie systemu).
Alternatywnie, wybierz [X] lub naciśnij na klawiaturze [Esc] w celu zakończenia.
Operacje systemowe
2. Wybierz [OK] lub [NEXT] (DALEJ), aby przywrócić system do poprzedniej kopii
zapasowej lub do ustawień domyślnych. Alternatywnie, wybierz [CANCEL]
(ANULUJ), aby natychmiast zatrzymać przywracanie systemu.
‹‹Z plikami kopii zapasowej: przywracanie systemu do poprzednio
wykonanej kopii zapasowej
‹‹Bez plików kopii zapasowej: przywracanie systemu do ustawień
domyślnych
3-15
3. Trwa przywracanie systemu. Należy pamiętać, że może to trochę potrwać. Nie
należy w tym czasie wyłączać zasilania, w przeciwnym razie może wystąpić
nieznane uszkodzenie systemu.
4. Następujący komunikat wskazuje pomyślne przywrócenie systemu. Naciśnij [OK]
w celu zakończenia. Uruchom ponownie system i jak zwykle przejdź do systemu
operacyjnego Windows. Jeśli proces przywracania nie powiedzie się lub zostanie
przerwany, należy ponownie uruchomić całą procedurę.
3-16
Operacje systemowe
hh
Przywracanie systemu
To narzędzie pomaga w przywróceniu systemu, do domyślnych ustawień fabrycznych.
Wszystkie dane znajdujące się na dysku twardym zostaną usunięte, a wszystkie
ustawienia zostaną przywrócone do domyślnych ustawień fabrycznych.
W celu kontynuacji należy wykonać podane poniżej instrukcje:
1. W celu przejścia do tej funkcji, wybierz [Recover to factory default] (Przywracanie
do fabrycznych ustawień domyślnych). Alternatywnie, wybierz [X] lub naciśnij na
klawiaturze [Esc] w celu zakończenia.
3-17
2. System zostanie przywrócony do ustawień fabrycznych. Wszystkie dane zostaną
utracone. Upewnij się, że wykonana została kopia zapasowa ważnych danych.
Aby kontynuować, kliknij przycisk [NEXT] (DALEJ). Alternatywnie, aby zatrzymać
działanie funkcji, można także wybrać przycisk [CANCEL] (ANULUJ).
3. Wybierz [OK], aby system mógł przywrócić ustawienia domyślne.
4. Trwa przywracanie systemu. Należy pamiętać, że może to trochę potrwać. Nie
należy w tym czasie wyłączać zasilania, w przeciwnym razie może wystąpić
nieznane uszkodzenie systemu.
3-18
Operacje systemowe
5. Następujący komunikat wskazuje pomyślne przywrócenie systemu. Naciśnij [OK]
w celu zakończenia. Uruchom ponownie system i jak zwykle przejdź do systemu
operacyjnego Windows. Jeśli proces odzyskiwania systemu nie powiedzie się lub
zostanie przerwany, należy ponownie uruchomić całą procedurę.
3-19
Odzyskiwanie systemu (Windows 8.x)
Ważne
Funkcja odzyskiwania systemu jest dostępna tylko w systemach ze wstępnie
zainstalowanym systemem operacyjnym Windows i programami narzędziowymi firmy
MSI.
Cele stosowania funkcji odzyskiwania systemu obejmują:
■■ Przywrócenie systemu z powrotem do stanu początkowego oryginalnych
ustawień domyślnych producenta.
■■ Stosowanie w przypadku wystąpienia błędów używanego systemu
operacyjnego.
■■ Po zainfekowaniu systemu operacyjnego przez wirus, w wyniku którego
system nie działa normalnie.
■■ Aby zainstalować system operacyjny z innymi wbudowanymi językami.
Przed użyciem funkcji odzyskiwania systemu należy wykonać kopię zapasową ważnych
danych zapisanych na dysku systemowym, korzystając z innych urządzeń pamięci
masowej.
3-20
Jeśli za pomocą podanego poniżej rozwiązania nie uda się przywrócić systemu należy
się skontaktować z autoryzowanym lokalnym dystrybutorem lub punktem serwisowym
w celu uzyskania dalszej pomocy.
Operacje systemowe
hh
Odzyskiwanie z systemu operacyjnego
‹‹
Refresh PC
Program Refresh PC sprawdza, czy pliki systemowe, rejestr systemu Windows
oraz inne ważne komponenty systemu działają prawidłowo. W razie stwierdzenia
nieprawidłowości z plikami Windows program podejmie próbę naprawienia ich. Jeśli
komputer nie działa prawidłowo, można go odświeżyć bez utraty plików osobistych.
1. Kliknij na pulpicie opcję [Settings] (Ustawienia)
, następnie wybierz opcję
[Change PC settings] (Zmień ustawienia komputera) > [Update and recovery]
(Aktualizacja i odzyskiwanie).
2. Kliknij opcję [Recovery] (Odzyskiwanie) > [Refresh your PC without affecting your
files] (Odświeżanie komputera z zachowaniem istniejących plików) i kliknij przycisk
[Get started] (Rozpocznij).
3-21
3. Na ekranie pojawi się lista zmian wprowadzanych w ramach procesu. Kliknij
przycisk [Next] (Dalej), aby kontynuować.
4. Pojawi się komunikat, że komputer jest gotowy do odświeżenia. Kliknij przycisk
[Refresh] (Odśwież), aby rozpocząć. Proces może potrwać chwilę.
5. Po zakończeniu odświeżania nastąpi powrót do ekranu startowego Windows z
domyślnym zestawem narzędzi i widgetów systemu Windows 8.
3-22
Operacje systemowe
‹‹
Reset PC
Program Reset powoduje przywrócenie fabrycznych ustawień systemu.
1. Kliknij na pulpicie opcję [Settings] (Ustawienia)
, następnie wybierz opcję
[Change PC stttings] (Zmień ustawienia komputera) > [Update and recovery]
(Aktualizacja i odzyskiwanie).
2. Kliknij opcję [Recovery] (Odzyskiwanie) > [Remove everything and reinstall
Windows] (Usuwanie wszystkich danych i ponowne instalowanie systemu
Windows) i kliknij przycisk [Get started] (Rozpocznij).
3-23
3. Na ekranie pojawi się lista zmian wprowadzanych w ramach procesu. Kliknij
przycisk [Next] (Dalej), aby kontynuować.
4. W przypadku dysku podzielonego na partycje pojawi się monit o wybranie dysku,
który ma zostać oczyszczony z plików.
5. Teraz wybierz, czy chcesz usunąć pliki, czy całkowicie oczyścić dyski, zależnie od
potrzeb.
3-24
6. Komputer jest gotowy do przywrócenia ustawień fabrycznych. Kliknij przycisk
[Reset] (Resetuj) i wykonuj instrukcje na ekranie, aby ponownie uruchomić
komputer.
Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement