MSI Creator Z16 (Intel® 11th Gen) (GeForce 30 Series) CONTENT CREATION Bruksanvisning

MSI Creator Z16 (Intel® 11th Gen) (GeForce 30 Series) CONTENT CREATION Bruksanvisning | Manualzz
ProBox130
Persondator
MS-B084-system
Contents
Upphovsrättsmeddelande���������������������������������������������������������������������������������������iii
Varumärken�������������������������������������������������������������������������������������������������������������iii
Granskning��������������������������������������������������������������������������������������������������������������iii
Uppgradering och garanti����������������������������������������������������������������������������������������iv
Förvärv av utbytbara delar��������������������������������������������������������������������������������������iv
Teknisk support�������������������������������������������������������������������������������������������������������iv
Grön produktegensksaper���������������������������������������������������������������������������������������iv
Miljöpolicy���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� v
Information om kemiska substanser����������������������������������������������������������������������� v
Batteriinformation���������������������������������������������������������������������������������������������������� v
Säkerhetsinstruktioner��������������������������������������������������������������������������������������������vi
CE-överensstämmelse������������������������������������������������������������������������������������������ viii
FCC-B-uttalande om radiofrekvensenergi������������������������������������������������������������� viii
WEEE-deklaration������������������������������������������������������������������������������������������������� viii
1. Översikt�������������������������������������������������������������� 1-1
Förpackningens innehåll�������������������������������������������������������������������������������������� 1-2
ii
Systemöversikt����������������������������������������������������������������������������������������������������� 1-3
Komponentutbyte och uppgradering�������������������������������������������������������������������� 1-9
2. Komma igång����������������������������������������������������� 2-1
Tips om säkerhet och bekvämlighet��������������������������������������������������������������������� 2-2
Anslutning av kringutrustning������������������������������������������������������������������������������� 2-3
Hårdvaruinställning���������������������������������������������������������������������������������������������� 2-8
3. Systemhantering������������������������������������������������ 3-1
Energisparfunktioner�������������������������������������������������������������������������������������������� 3-2
Nätverksanslutning (Windows 7)�������������������������������������������������������������������������� 3-4
Nätverksanslutning (Windows 8.x)����������������������������������������������������������������������� 3-7
Systemåterställning (Windows 7)����������������������������������������������������������������������� 3-10
Systemåterställning (Windows 8.x)�������������������������������������������������������������������� 3-20
Förord
Upphovsrättsmeddelande
Materialet i detta dokument är den immateriella egendomen tillhörande MICRO-STAR
INTERNATIONAL. Vi är mycket noggranna vid färdigställandet av detta dokument men
inga garantier kan lämnas om korrektheten av dess innehåll. Våra produkter genomgår
kontinuerliga förbättringar och vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan vidare
meddelanden.
Varumärken
Alla varumärken tillhör deras respektive ägare.
Granskning
Granskning Datum
V1.02014/ 06
iii
Uppgradering och garanti
Observera att vissa komponenter som är förinstallerade kan uppgraderas eller bytas
ut på användarens begäran. För att få veta mer om uppgraderingsbegränsningar
se specifikationen i bruksanvisningen. För ytterligare information om den köpta
produkten kontakta din lokala återförsäljare. Försök inte att uppgradera eller byta ut
någon komponent i produkten såvida inte du är en auktoriserad återförsäljare eller
servicecenter eftersom det kan göra att garantin blir ogiltig. Det rekommenderas
starkt att du kontaktar den auktoriserade återförsäljaren eller servicecenter för alla
uppgraderingar eller bytesservice.
Förvärv av utbytbara delar
Notera att begäran om reservdelar (eller kompatibla delar) till produkten som köpts av
användare i vissa länder eller territorier kan uppfyllas av tillverkaren upp till 5 år som
mest efter att produkten slutat tillverkas, beroende på allmänna bestämmelser som
uttalats vid den tidpunkten. Kontakta tillverkaren via http://www.msi.com/support/ för
detaljerad information om begäran av reservdelar.
Teknisk support
iv
Om det uppstår problem med ditt system och ingen lösning hittas i bruksanvisningen,
kontakta platsen där du köpte produkten eller den lokala distributören. Alternativt,
försök med följande hjälpresurser för ytterligare vägledning. Besök MSI webbsida för
teknisk guide, BIOS-uppdateringar, drivrutiner och annan information via http://www.
msi.com/support/
Grön produktegensksaper
◙◙
◙◙
◙◙
◙◙
◙◙
◙◙
Minskad energiförbrukning vid drift och i viloläge
Begränsad användning av hälso- och miljöskadliga ämnen
Lätt att ta isär och återvinna
Minskad användning av naturresurser genom uppmuntran till återanvändning
Förlängd produktlivslängd genom enkla uppgraderingar
Mindre mängd avfall genom inlämningspolicy
Förord
Miljöpolicy
◙◙
◙◙
◙◙
◙◙
Produkten har formgivits för att möjliggöra ordentlig återvinning
och återanvändning av delar och bör inte slängas vid slutet av
produktlivslängden.
Användare bör kontakta godkänd lokal uppsamlingsplats för
återvinning och deponering av produkter som nått slutet av
produktlivslängden.
Besök MSI:s webbplats för att hitta en närliggande distributör för ytterligare
information om återvinning.
Användare kan också nå oss på [email protected] för information rörande
deponering, inlämning, återvinning och isärtagning av MSI-produkter.
Information om kemiska substanser
I enlighet med regelverk för kemiska substanser som t.ex. EU REACH Regulation
(Regulation EC nr. 1907/2006 från Europaparlamentet och Europarådet) tillhandahåller
MSI information om kemiska substanser på:
http://www.msi.com/html/popup/csr/evmtprtt_pcm.html
Batteriinformation
EU:
Batterier, batteripaket och ackumulatorer får inte kastas i
hushållssoporna. Lämna in dem på närmaste återvinningscentral
enligt gällande miljölagstiftning.
Taiwan:
För bättre miljöskydd bör förbrukade batterier samlas in separat
för återvinning eller speciell kassering.
Kalifornien, USA:
Knappcellsbatteriet kan innehålla perkloratmaterial och måste hanteras på ett speciellt
sätt vid kassering i Kalifornien.
För mer information, besök:
http://www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate/
Explosionsrisk förekommer om batteriet inte sätts i korrekt. Ersätt endast med samma
eller likvärdig sort som rekommenderas av tillverkaren.
v
Säkerhetsinstruktioner
◙◙
◙◙
Läs igenom säkerhetsinstruktionerna noggrant och ordentligt.
Alla Uppmaningar och varningar på utrustningen eller i användarhandboken
bör noteras.
Behåll den medföljande användarhandboken för framtida referens.
Håll utrustningen avskild från fuktighet och höga temperaturer.
Placera utrustningen på en stadig yta före installation.
vi
◙◙
◙◙
◙◙
◙◙
Se till att spänningen ligger inom säkerhetsbegränsningarna och har ställts in
på området 100 V-240 V innan utrustningen ansluts till eluttaget. Ta inte bort
skyddsjorden på kontakten. Utrustningen måste anslutas till ett skyddsjordat
uttag.
Dra alltid ut nätsladden innan några expansionskort eller moduler installeras
i utrustningen.
Koppla alltid ifrån strömsladden eller stäng av vägguttaget om utrustningen
inte kommer att användas under en längre period för att minska
energiförbrukningen.
Strömförsörjning AC 100-240V, 6A, 50/60Hz.
Ventilationsöppningarna i höljet är till för luftbyte för att förhindra att utrustningen
överhettas. Täck inte över ventilationshålen.
Lämna inte utrustningen i en oventilerad miljö med en lagringstemperatur över
60OC (140OF) eller under 0OC (32OF), eftersom utrustningen kan skadas.
OBS:Högsta drifttemperatur är cirka 40OC.
Förord
Häll aldrig vätska i öppningarna. Det kan skada utrustningen eller ge elektriska
stötar.
Placera nätsladden så att man inte kan trampa på den. Placera ingenting ovanpå
nätsladden.
◙◙
◙◙
När koaxialkabeln ansluts till TV:n måste metallskärmen vara ordentligt
ansluten till byggnadens jordningssystem.
Kabeldistributionssystemet måste jordas i enlighet med ANSI/NFPA 70,
National Electrical Code (NEC), i synnerhet avsnitt 820.93, Grounding of
Outer Conductive Shield of a Coaxial Cable (jordning av yttre avskärmning
för koaxialkabel)
Håll alltid starkt magnetiska eller elektriska föremål undan från utrustningen.
Om någon av följande situationer uppstår, låt servicepersonal kontrollera
utrustningen:
◙◙ Strömsladden eller kontakten är skadad.
◙◙
◙◙
◙◙
Vätska har kommit in i utrustningen.
◙◙
◙◙
Utrustningen har tappats eller skadats.
Utrustningen har utsatts för fukt.
Utrustningen fungerar inte bra eller så kan du inte få den att fungera enligt
bruksanvisningen.
Utrustningen har tydliga tecken på sprickor.
1. Den optiska lagringsenheten är klassificerad som en Klass 1 laserprodukt. Använd
inga andra kontroller eller justeringar eller genomför procedurer annat än de som
specificeras.
2. Vidrör inte linsen på enhetens insida.
vii
CE-överensstämmelse
Micro-Star International CO., LTD tillkännager härmed att denna apparat
uppfyller de väsentliga säkerhetskraven och andra relevanta bestämmelser
i EU-direktivet.
FCC-B-uttalande om
radiofrekvensenergi
Denna utrustning har testats och funnits uppfylla begränsningarna
för en Klass B digital enhet enligt avsnitt 15 i FCC reglerna. Dessa
begränsningar är avsedda att ge rimligt skydd mot skadliga störningar
i heminstallationer. Denna utrustning genererar, använder och kan
utsända radiofrekvensenergi och om den inte installeras och används
enligt bruksanvisningen kan den orsaka skadliga störningar på radiokommunikationer.
Det finns dock inga garantier för att störningar inte kommer att uppstå i en viss installation.
Om denna utrustning orsakar skadliga störningar på radio- eller TV-mottagning, vilket
kan avgöras genom att utrustningen stängs av och slås på, uppmanas användaren att
försöka rätta till störningarna genom ett vidta en eller fler av följande åtgärder:
■■ Rikta om eller omplacera mottagarantennen.
■■ Öka avståndet mellan utrustningen och mottagaren.
■■ Anslut utrustningen till ett uttag på en annan krets än den som mottagaren är
viii
ansluten till.
■■ Rådfråga återförsäljaren eller en erfaren radio/TV-tekniker.
Notering 1
Ändringar eller modifieringar som inte uttryckligen godkänts av parten ansvarig för
uppfyllande kan upphäva användarens behörighet att använda denna utrustning.
Notering 2
Skärmade gränssnittskablar och strömsladd, om sådan finns, måste användas för att
uppfylla strålningsgränsvärdena.
VOIR LA NOTICE D'INSTALLATION AVANT DE RACCORDER AU RESEAU.
Denna enhet uppfyller Del 15 av FCCs regler. Hantering gäller under följande två villkor:
1. Denna enhet får inte orsaka skadliga störningar, och
2. Denna enhet måste acceptera all mottagen störning, inklusive störning som kan
orsaka bristfällig funktion.
WEEE-deklaration
Under Europeiska Unionens ("EU") direktiv om avfall från elektriska och
elektroniska produkter, direktiv 2002/96/EC, som träder i kraft 13 augusti,
2005, får inte “elektrisk och elektronisk utrustning” längre kasseras som
kommunalt avfall, och tillverkare av täckt elektronisk utrustning är skyldiga
att ta tillbaka sådana produkter vid slutet av deras användbara livslängd.
1
Översikt
Grattis till köpet av Datorsystemet ProBox130. Detta system är det bästa
datorvalet. Med det fantastiska utseendet kan det enkelt sättas upp var som
helst. Funktionerna i den förpackade plattformen ger dig en spännande
datorupplevelse.
Förpackningens innehåll
ProBox130
Datorsystem
Nätkabel
Skiva med drivrutiner/
verktyg
Bruksanvisning
1-2
* Kontakta oss omedelbart om någon av ovanstående artiklar är skadade eller saknas.
* Bilderna är enbart avsedda som referens, och innehållet i din förpackning kan skilja sig
något beroende på vilken modell du köpt.
Översikt
Systemöversikt
hh
Frontvy
7
1
1
USB 2.0 Port
2
Mikrofonuttag
3
Hörlursuttag
4
Ström LED
5 6
2 3 4
USB-porten (Universal Serial Bus) är till för anslutning av USB-enheter
såsom tangentbord, mus och andra USB-kompatibla enheter. Den stöder
upp till 480Mbit/s (Hi-Speed) dataöverföringshastighet.
Denna kontakt är till för mikrofoner.
Detta är en kontakt för hörlurar eller högtalare.
Strömindikatorn tänds när systemet är på och släcks när systemet stängs
av. För att spara ström, blinkar lampan i läget S3 (Suspend to RAM) och
stängs av i läget S4 (Suspend to Disk). Tryck på strömbrytaren för att
starta datorn från energisparläget.
1-3
5
Hårddisklysdiod
6
Strömknapp
7
Optisk diskenhet (tillval)
Denna indikator anger hårddiskens aktivitetsstatus. Den blinkar
när systemet läser data på hårddisken och är släckt när ingen
hårddiskaktivitet känns av.
Tryck på strömknappen för att starta eller stänga av systemet
En DVD Supermultienhet är integrerad för din hemmaunderhållning.
Viktigt
Höghastighetsenheter rekommenderas för USB 3.0-portar medan låghastighetsenheter,
såsom mus eller tangentbord föreslås anslutas till USB 2.0-portarna på baksidan.
1-4
Översikt
hh
Bakre vy för ProBox130
11
2
1
3
4
10
5
6
1
Tangentbordsport
2
Musport
3
Seriell port
4
Parallellport
5
VGA-port
6
USB 3.0 Port
7
9
8
Standard PS/2 tangentbordets DIN-kontakt är till för ett PS/2
tangentbord.
Standard PS/2 musens DIN-kontakt är till för en PS/2 mus.
Den seriella porten stöder streckkodsscannrar, streckkodsskrivare,
fakturaskrivare, kreditkortsmaskiner etc.
En parallellport är en standardskrivarport som stöder Enhanced Parallel
Port (EPP) och Extended Capabilities Parallel Port (ECP)-läge.
DB15-pin honkontakt är till för monitorn.
USB-porten (Universal Serial Bus) är till för anslutning av USB-enheter
såsom tangentbord, mus och andra USB-kompatibla enheter. Den stöder
upp till 5 Gbit/s (SuperSpeed) dataöverföringshastighet. USB 3.0 porten
är bakåtkompatibel med USB 2.0 enheter.
1-5
7
USB 2.0 Port
8
Audiouttag
USB-porten (Universal Serial Bus) är till för anslutning av USB-enheter
såsom tangentbord, mus och andra USB-kompatibla enheter. Den stöder
upp till 480Mbit/s (Hi-Speed) dataöverföringshastighet.
Line-In (blå) används för externa CD-spelare, bandspelare eller andra
ljudenheter.
Line-Out (grön) används för högtalare eller hörlurar.
Mic (rosa) används för mikrofoner.
9
10
Strömkontakt
Ström som levereras genom detta uttag förser systemet med ström.
LAN uttag
Standard RJ-45 LAN uttaget är till för anslutning till det lokala nätverket
(Local Area Network/LAN). Du kan ansluta en nätverkskabel till det.
Gul
Grön / Orange
1-6
LED
Vänster
Höger
Färg
Gul
Grön
Orange
11
LED Status
Av
Förhållande
LAN länk är inte etablerad.
På (stationärt tillstånd)
På (blinkar)
LAN länk är etablerad.
Datorn kommunicerar med en annan
dator i LAN.
10 Mbit/ sek datahastighet är valt.
100 Mbit/ sek datahastighet är valt.
1000 Mbit/ sek datahastighet är valt.
Av
På
På
Fläkt
Ventilationsöppningarna i höljet är till för luftbyte för att förhindra att
utrustningen överhettas. Täck inte över ventilationshålen.
Översikt
hh
Bakre vy för ProBox130 2M
11
2
1 3 4
10
5
6
1
Tangentbordsport
2
Musport
3
USB 2.0 Port
4
USB 3.0 Port
5
HDMI-utgång
9
7 8
Standard PS/2 tangentbordets DIN-kontakt är till för ett PS/2
tangentbord.
Standard PS/2 musens DIN-kontakt är till för en PS/2 mus.
USB-porten (Universal Serial Bus) är till för anslutning av USB-enheter
såsom tangentbord, mus och andra USB-kompatibla enheter. Den stöder
upp till 480Mbit/s (Hi-Speed) dataöverföringshastighet.
USB-porten (Universal Serial Bus) är till för anslutning av USB-enheter
såsom tangentbord, mus och andra USB-kompatibla enheter. Den stöder
upp till 5 Gbit/s (SuperSpeed) dataöverföringshastighet. USB 3.0 porten
är bakåtkompatibel med USB 2.0 enheter.
®
HDMI (High-Definition Multimedia Interface) är ett okomprimerat
alldigitalt ljud-/videogränssnitt som kan sända okomprimerade strömmar.
HDMI stödjer alla TV-format, inklusive standard, förbättrad eller
högdefinitionsvideo, plus flerkanaligt digitalt ljud i en enda kabel.
1-7
6
VGA-port
7
USB 2.0 Port
8
Audiouttag
DB15-pin honkontakt är till för monitorn.
USB-porten (Universal Serial Bus) är till för anslutning av USB-enheter
såsom tangentbord, mus och andra USB-kompatibla enheter. Den stöder
upp till 480Mbit/s (Hi-Speed) dataöverföringshastighet.
Line-In (blå) används för externa CD-spelare, bandspelare eller andra
ljudenheter.
Line-Out (grön) används för högtalare eller hörlurar.
Mic (rosa) används för mikrofoner.
9
10
1-8
Strömkontakt
Ström som levereras genom detta uttag förser systemet med ström.
LAN uttag
Standard RJ-45 LAN uttaget är till för anslutning till det lokala nätverket
(Local Area Network/LAN). Du kan ansluta en nätverkskabel till det.
Gul
LED
Vänster
Höger
Färg
Gul
Grön
Orange
11
Grön / Orange
LED Status
Av
Förhållande
LAN länk är inte etablerad.
På (stationärt tillstånd)
På (blinkar)
LAN länk är etablerad.
Datorn kommunicerar med en annan
dator i LAN.
10 Mbit/ sek datahastighet är valt.
100 Mbit/ sek datahastighet är valt.
1000 Mbit/ sek datahastighet är valt.
Av
På
På
Fläkt
Ventilationsöppningarna i höljet är till för luftbyte för att förhindra att
utrustningen överhettas. Täck inte över ventilationshålen.
Översikt
Komponentutbyte och uppgradering
Observera att vissa komponenter som är förinstallerade i produkten kan uppgraderas
eller bytas ut på användarens begäran beroende på modellen användaren köpt.
1-9
För ytterligare information om den köpta produkten kontakta din lokala återförsäljare.
Försök inte att uppgradera eller byta ut någon komponent i produkten såvida inte
du är en auktoriserad återförsäljare eller servicecenter eftersom det kan göra att
garantin blir ogiltig. Det rekommenderas starkt att du kontaktar den auktoriserade
återförsäljaren eller servicecenter för alla uppgraderingar eller bytesservice.
2
Komma igång
Detta kapitel ger information om hur man ställer in maskinvaran. Var försiktig
vid anslutning av kringutrustning och håller i enheterna. Använd en jordansluten
handledsrem för att undvika statisk elektricitet.
Tips om säkerhet och bekvämlighet
Datorsystemet ProBox130 är en bärbar plattform som låter dig arbeta var som helst.
Det är dock viktigt att välja en bra arbetsplats om du skall arbeta med datorn under en
längre tid.
1. Arbetsplatsen bör vara tillräckligt upplyst.
2. Välj lämpligt bord och stol och justera höjden så att den passar din arbetsställning.
3. När du sitter på en stol, sitt rakt och har en god hållning Justera stolens ryggstöd
(om möjligt) för att stödja ryggen på ett bekvämt sätt.
4. Sätt fötterna jämnt och naturligt på golvet så att knän och armbågar har rätt position
(ungefär 90 grader) vid arbete.
5. Lägg händerna på bordet på ett naturligt sätt så att handlederna har stöd.
6. Undvik att använda datorn på obekväma platser (såsom i sängen).
7. Datorsystemet ProBox130 är en elektrisk apparat. Hantera den försiktigt för att
undvika personskador.
2-2
Komma igång
Anslutning av kringutrustning
Via I/O-portarna (in/utgång) på baksidan kan du ansluta externa enheter. Alla uppräknade enheter ges endast i referenssyfte.
hh
Ansluta seriella enheter
Seriella portar används vanligvis inom användningsområden såsom industriella
automationssystem, vetenskapliga analyser, affärssystem och vissa industri- eller
konsumentprodukter. Användare kan ansluta streckkodsscannrar, streckkodsskrivare,
fakturaskrivare och kreditkortsmaskiner till denna seriella port.
2-3
hh
Ansluta VGA-ut och HDMI-ut-enheter
Datorsystemet ProBox130 har en VGA-port och en HDMI-port för anslutning av extern
bildskärm, projektor, digitalbox, DVD-spelare, digital videokamera, bärbar minidator,
digitalkamera, etc. VGA (Video Graphics Array) är ett grafiskt visningssystem för datorer. VGA-anslutningar och tillhörande kablar används alltid endast för att bära analoga
videosignaler tillsammans med digitalklocka och data. HDMI (High Definition Multimedia Interface) är en ny gränssnittstandard för datorer, skärmar och elektroniska
komponenter för konsumenter som stödjer standarden, förbättrad och högdefinitionsvideo, plus multikanals digitalt ljud i en enda kabel. För att ansluta till VGA/ HDMI-enheten, kontrollera först att Datorsystemet ProBox130 och önskad enhet är avstängda
och anslut sedan enhetens kabel till VGA/ HDMI-porten på Datorsystemet ProBox130.
2-4
Komma igång
hh
Ansluta parallella enheter
En parallellport är en standardskrivarport som stöder Enhanced Parallel Port (EPP) och
Extended Capabilities Parallel Port (ECP)-läge.
2-5
hh
Ansluta USB-enheter
Datorsystemet ProBox130 har USB-portar för anslutning av olika USB-enheter, såsom
mus, tangentbord, digitalkamera, webbkamera, skrivare, extern optisk lagringsenhet,
etc. För att ansluta dessa enheter bör du, om så behövs, först installera drivrutinerna för
varje enhet och sedan ansluta enheten till Datorsystemet ProBox130. Datorsystemet
ProBox130 kan automatiskt upptäcka installerade USB-enheter. Om de inte upptäcks,
aktivera USB-enheterna manuellt genom att gå till startmenyn/kontrollpanelen/lägg till
maskinvara för att lägga till den nya enheten.
2-6
Komma igång
hh
Ansluta nätverksenheten
RJ-45-kontakten på Datorsystemet ProBox130 låter dig ansluta till LAN (lokalt nätverk)enheter, såsom en hubb, switch eller nätbrygga, för att skapa en nätverksanslutning.
Fråga din nätverksansvariga för hjälp och mer detaljerade uppgifter och steg för anslutning till nätverket.
2-7
Hårdvaruinställning
hh
Anslutning av växelströmsförsörjning
1. Öppna förpackningen och leta reda på strömsladden. Koppla in ena änden av
strömsladden i Datorsystemet ProBox130.
2. Koppla in hankontakten i det elektriska uttaget.
hh
Koppla ifrån växelströmsförsörjningen
3. Ta först ut nätkabeln ur nätuttaget.
4. Dra ut nätsladden ur Datorsystemet ProBox130.
1
2-8
2
4
3
Viktigt
Håll alltid i själva kontakten när strömsladden dras ur. Dra aldrig direkt i kabeln.
Komma igång
hh
Slå på systemet
Tryck på strömknappen för att starta systemet.
2-9
3
Systemhantering
Detta kapitel behandlar väsentlig information om systemhantering.
Viktigt
All information kan ändras utan föregående meddelande.
Energisparfunktioner
Energisparfunktioner för persondatorer (PC) och monitorer har potentialen att spara
betydelsefulla mängder av elektricitet samtidigt som det ger miljöfördelar.
För att bli energieffektiv bör du stänga av skärmen eller ställa in dator att gå in i viloläge
efter en period med inaktivitet.
hh
Energihantering i Windows 7
■■ [Power Options] (Energialternativ) i Windows låter dig kontrollera
energihanteringsfunktionen för din skärm, hårddisken och batteriet. Gå till
[Start] > [Control Panel] (Kontrollpanelen) > [System and Security] (System
och säkerhet).
3-2
Klicka sedan på länken [Power Options] (Energialternativ).
Välj sedan ett energischema som uppfyller dina personliga behov: Du kan även
finjustera inställningarna genom att klicka på [Change plan settings] (Ändra
schemainställningar).
■■ Menyn Shut Down Computer (Stäng av datorn) ger alternativ till Viloläge (S3/
S4) och Stäng av (S5) för snabb och enkel hantering av systemets ström.
hh
Energihantering i Windows 8.x
■■ [Power Options] (Energialternativ) i Windows låter dig kontrollera
energihanteringsfunktionen för din skärm, hårddisken och batteriet. Gå till
[Start] > [Control Panel] (Kontrollpanelen) > [System and Security] (System
och säkerhet).
Klicka sedan på länken [Power Options] (Energialternativ).
Välj sedan ett energischema som uppfyller dina personliga behov: Du kan även
finjustera inställningarna genom att klicka på [Change plan settings] (Ändra
schemainställningar).
Systemhantering
■■ Menyn Shut Down Computer (Stäng av datorn) ger alternativ till Viloläge (S3/
S4) och Stäng av (S5) för snabb och enkel hantering av systemets ström.
hh
Strömhantering genom ENERGY STAR kvalificerade
monitorer (tillval)
Strömhanteringsfunktionen låter datorn initiera ett lågenergieller "vilo" -läge efter en period av inaktivitet av användaren. Vid
användning med en extern ENERGY STAR kvalificerad monitor
stöder också denna funktion liknande strömhanteringsfunktioner
hos monitorn. Utnyttja dessa potentiella energibesparingar,
energibesparingsfunktionen har förinställts för att uppträda på
följande sätt när systemet arbetar med strömanslutning:
■■ Stänger av skärmen efter 15 minuter
■■ Initierar vila efter 30 minuter
hh
Väcka systemet
Datorn kommer att kunna väckas från energisparläge genom att svara på ett kommando
från något av följande:
■■
■■
■■
■■
strömbrytaren,
nätvekret (Vaknar vid LAN)
musen,
tangentbordet.
Energispartips:
■■ Stäng av monitorn genom att trycka på LCD strömbrytaren efter en period med
inaktivitet.
■■ Justera inställningarna i Energialternativ under Windows för att optimera din
dators energihantering.
■■ Installera energisparprogram för att hantera din dators energiförbrukning.
■■ Ta alltid ut nätkabeln eller stäng av vägguttaget om datorn inte kommer att
användas under en längre period för att minska energiförbrukningen.
3-3
Nätverksanslutning (Windows 7)
hh
Trådanslutet LAN
1. Gå till [Start] > [Control Panel] (Kontrollpanelen).
2. Välj [Connect to the Internet] (Anslut till Internet) under [Network and Internet]
(Nätverk och Internet).
3-4
3. Välj [Broadband (PPPoE)] (Bredbandsanslutning (PPPoE)) för att ansluta med DSL
eller kabel som kräver ett användarnamn och ett lösenord.
4. Ange den information du fått av Internetleverantören (ISP) och klicka på [Connect]
(Anslut) för göra en LAN-anslutning.
Systemhantering
hh
Trådlös LAN
1. Gå till [Start] > [Control Panel] (Kontrollpanelen).
2. Välj [Connect to the Internet] (Anslut till Internet) under [Network and Internet]
(Nätverk och Internet).
3-5
3. Välj [Wireless] (Trådlöst) för att ansluta med en trådlös router eller ett trådlöst nätverk.
4. En lista med tillgängliga WLAN-anslutningar öppnas. Välj en anslutning på listan eller
klicka på [Open Network and Sharing Center] (Öppna nätverks- och delningscenter)
för att göra en ny anslutning.
5. Gör en ny WLAN-anslutning genom att välja [Set up a new connection or network]
(Skapa en ny anslutning eller ett nytt nätverk) i [Network and Sharing Center]
(Nätverks- och delningscenter).
6. Välj sedan [Manually connect to a wireless network] (Anslut till ett trådlöst nätverk
manuellt) och klicka på [Next] (Nästa) för att fortsätta.
3-6
7. Ange information för det trådlösa nätverk du vill lägga till och klicka på [Next] (Nästa)
för att fortsätta.
8. En ny WLAN-anslutning har gjorts. Klicka på [Close] (Stäng) för att avsluta eller
[Change connection settings] (Ändra anslutningsinställningar) för att ändra WLANinställningarna.
Systemhantering
Nätverksanslutning (Windows 8.x)
hh
Trådanslutet LAN
1. Gå till [Start] > [Control Panel] (Kontrollpanelen).
2. Välj [View network status and tasks] (visa nätverksstatus och uppgifter) under
[Network and Internet] (nätverk och internet).
3-7
3. För att etablera en ny anslutning välj [Network and Sharing Center] (nätverks- och
delningscenter).
4. Välj [Set up a new connection or network] (skapa en ny anslutning eller nätverk).
5. Välj [Connect to the Internet] (anslut till internet).
6. Välj [Broadband (PPPoE)] (Bredbandsanslutning (PPPoE)) för att ansluta med DSL
eller kabel som kräver ett användarnamn och ett lösenord.
7. Ange den information du fått av Internetleverantören (ISP) och klicka på [Connect]
(Anslut) för göra en LAN-anslutning.
3-8
Systemhantering
hh
Trådlös LAN
1. Välj [Settings] (Inställningar)
tillgängligt nätverk.
på skrivbordet, leta reda på en trådlös ikon med
2. En lista med tillgängliga WLAN-anslutningar öppnas. Välj en anslutning från listan.
3. För att etablera en ny anslutning välj [Network and Sharing Center] (nätverks- och
delningscenter) under [Network and Internet] (Nätverk och internet) i [Control Panel]
(kontrollpanelen).
4. Välj [Set up a new connection or network] (skapa en ny anslutning eller nätverk).
5. Välj sedan [Manually connect to a wireless network] (Anslut till ett trådlöst nätverk
manuellt) och klicka på [Next] (Nästa) för att fortsätta.
6. Ange information för det trådlösa nätverk du vill lägga till och klicka på [Next] (Nästa)
för att fortsätta.
7. En ny WLAN-anslutning har gjorts. Klicka på [Close] (Stäng) för att avsluta eller
[Change connection settings] (Ändra anslutningsinställningar) för att ändra WLANinställningarna.
3-9
Systemåterställning (Windows 7)
Viktigt
Recovery Tool (Återställningsverktyget) är endast tillgänglig på system som levererats
i paket med Windows OS och MSI-hjälpprogram som standard.
Syftet med att använda Recovery Tool (återställningsverktyget) kan vara:
■■ Återställ systemet till de ursprungliga inställningarna med vilken datorn
levererades.
■■ När fel har inträffat i operativsystemet du använder.
■■ När operativsystemet påverkas av virus och inte fungerar normalt.
■■ När du vill installera OS med andra inbyggda språk.
Innan du använder Recovery Tool (systemåterställningsverktyget), säkerhetskopiera
viktiga data på hårddisken till andra lagringsenheter.
Om följande lösning inte återställer ditt system, kontakta en auktoriserad återförsäljare
eller servicecenter för ytterligare hjälp.
hh
Återställ systemet med snabbtangenten F3
3-10
Om systemet har problem som inte kan återställas, rekommenderar vi
alltid att du provar snabbtangenten F3 för att först återställa systemet med
återställningspartitionen på hårddisken.
Följ anvisningarna nedan för att fortsätta:
1. Starta om systemet.
2. Tryck på snabbtangenten F3 på tangentbordet när följande bild visas.
Systemhantering
3. Öppna Recovery Tool (återställningsverktyget). Detta verktyg innehåller tre
funktioner: Backup System (Säkerhetskopieringssystem), Restore System
(återställningssystem) och Recover to factory default (återställning till
fabriksstandard).
hh
Säkerhetskopiering av system
Vi rekommenderar att du skapar en systemåterställningsskiva som säkerhetskopielösning
vid händelse av ett katastrofalt diskfel eller andra olyckor.
Följ anvisningarna nedan för att fortsätta:
1. Välj [Backup System] (Säkerhetskopiera system) för att öppna. Alternativt, välj [X]
eller tryck på [Esc] på tangentbordet för att avsluta.
3-11
2. Välj [BACKUP] (SÄKERHETSKOPIERA) för att starta säkerhetskopieringen av
systemet direkt.
‹‹Den första säkerhetskopieringen
Den första säkerhetskopieringen kan ta en stund. Låt den fullföljas utan att avbryta.
‹‹Efterföljande säkerhetskopieringar
3-12
Efterföljande säkerhetskopieringar kommer att ersätta tidigare säkerhetskopierade
filer.
Systemhantering
3. Säkerhetskopiering av systemet pågår. Notera att det kan ta en stund. Stäng inte av
strömmen eftersom det kan orsaka okända skador på systemet.
4. Alternativt, välj [CANCEL] (AVBRYT) för att stoppa säkerhetskopieringen av
systemet omedelbart. Stäng inte av strömmen medan säkerhetskopieringen av
systemet avbryts.
3-13
5. Följande meddelande talar om att säkerhetskopieringen av systemet lyckades. Tryck
på [OK] för att avsluta.
hh
Systemåterställning
3-14
Detta verktyg hjälper till att återställa systemet till dess tidigare status med
säkerhetskopierade filer som användaren skapat och sparat på hårddisken tidigare.
Om det inte finns några säkerhetskopieriade filer tillgängliga kommer systemet att
återställas till standardinställningen.
Följ anvisningarna nedan för att fortsätta:
1. Välj [Restore System] (Återställ system) för att öppna. Alternativt, välj [X] eller tryck
på [Esc] på tangentbordet för att avsluta.
Systemhantering
2. Välj [OK] eller [NEXT] (NÄSTA) så att systemet kan återställa till den tidigare
säkerhetskopian eller till standardinställningen. Alternativt, välj [CANCEL]
(AVBRYT) för att stoppa systemåterställningen omedelbart.
‹‹Säkerhetskopiera filer: återställer systemet till den tidigare
säkerhetskopian
‹‹Utan säkerhetskopierade filer: återställer systemet till
standardinställningen
3-15
3. Systemåterställningen pågår. Notera att det kan ta en stund. Stäng inte av strömmen
eftersom det kan orsaka okända skador på systemet.
4. Följande meddelande indikerar en lyckosam systemåterställning. Tryck på [OK] för
att avsluta. Starta om systemet och kom åt Windows operativsystem som vanligt. Om
återställningsprocessen misslyckas eller avbryts, starta om hela proceduren igen.
3-16
Systemhantering
hh
Systemåterställning
Detta verktyg hjälper till att återställa systemet tillbaka till standardinställningen från
fabrik. Alla data på hårddisken kommer att raderas när alla inställningar återställs
standardinställningarna från fabrik.
Följ anvisningarna nedan för att fortsätta:
1. Välj [Recover to factory default] (Återställning till fabriksinställningar) för att öppna.
Alternativt, välj [X] eller tryck på [Esc] på tangentbordet för att avsluta.
3-17
2. Systemet kommer att återställas till fabriksinställningarna. Alla data kommer att
raderas. Se till att du har säkerhetskopierat all viktig information. Välj [NEXT]
(NÄSTA) för att fortsätta. Alternativt välj [CANCEL] (AVBRYT) för att stoppa.
3. Välj [OK] så att systemet kan återställas till dess standardinställning.
4. Systemåterställningen pågår. Notera att det kan ta en stund. Stäng inte av strömmen
eftersom det kan orsaka okända skador på systemet.
3-18
Systemhantering
5. Följande meddelande talar om att systemåterställningen lyckades. Tryck på [OK] för
att avsluta. Starta om systemet och kom åt Windows operativsystem som vanligt.
Om återställningsprocessen misslyckas eller avbryts, starta om hela proceduren
igen.
3-19
Systemåterställning (Windows 8.x)
Viktigt
Systemåterställningsfunktionen är endast tillgänglig på system som levererats i paket
med Windows OS och MSI-hjälpprogram som standard.
Syftet med att använda systemåterställningsfunktionen kan vara:
■■ Återställ systemet till de ursprungliga inställningarna med vilken datorn
levererades.
■■ När fel har inträffat i operativsystemet du använder.
■■ När operativsystemet påverkas av virus och inte fungerar normalt.
■■ När du vill installera OS med andra inbyggda språk.
Innan du använder systemåterställningsfunktionen, säkerhetskopiera viktiga data på
hårddisken till andra lagringsenheter.
Om följande lösning inte återställer ditt system, kontakta en auktoriserad återförsäljare
eller servicecenter för ytterligare hjälp.
3-20
Systemhantering
hh
Återställ från operativsystemet
‹‹
Uppdatera dator
Verktyget Uppdatera dator kontrollerar om systemfilerna, Windows register och andra
viktiga systemkomponenter fungerar bra eller ej; om problem med Windows-filerna
hittas kommer den att försöka att reparera datorn. Om datorn inte fungerar bra kan du
uppdatera den utan att förlora dina personliga filer.
1. Klicka på [Settings] (Inställningar)
på skrivbordet och markera [Change PC
settings] (Ändra datorinställningar) > [Update and recovery] (Uppdatering och
återställning).
2. Klicka på [Recovery] (Återställning) > [Refresh your PC without affection your files]
(Uppdatera din dator utan att det påverkar dina filer), och markera [Get started]
(Starta).
3-21
3. Den kommer att visa ändringarna som görs under processen, klicka på [Next]
(nästa) för att fortsätta.
4. Ett meddelande indikerar att datorn är redo att uppdateras, klicka på [Refresh]
(Uppdatera) för att starta. Detta kan ta en stund.
5. När uppdateringsprocessen avslutas kommer du tillbaka till Windows startskärm där
du hittar alla Windows standardverktyg och widgetar.
3-22
Systemhantering
‹‹
Återställ dator
Återställningsverktyget återför systemet till dess usprungliga fabriksinställningar.
1. Klicka på [Settings] (Inställningar)
på skrivbordet och markera [Change PC
settings] (Ändra datorinställningar) > [Update and recovery] (Uppdatering och
återställning).
2. Klicka på [Recovery] (Återställning) > [Remove everything and reinstall Windows]
(Ta bort allt och installera om Windows), och markera [Get started] (Starta).
3-23
3. Den kommer att visa ändringarna som görs under processen, klicka på [Next]
(nästa) för att fortsätta.
4. Du kommer att uppmanas att välja vilken enhet som du vill rensa för en hårddisk
med flera partitioner.
5. Välj nu antingen att ta bort filer eller helt rensa enhetern allt enligt dina behov.
3-24
6. Den är nu redo att återställa datorn, klicka på [Reset] (återställ) och följ
instruktionerna på skärmen för att starta om datorn.
Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement