MSI GE76 Raider (Intel® 11th Gen) (GeForce 30 Series) LAPTOP de handleiding


Add to my manuals
42 Pages

advertisement

MSI GE76 Raider (Intel® 11th Gen) (GeForce 30 Series) LAPTOP de handleiding | Manualzz

Wind Top AE2200

Alles-in-één (AIO) pc

MS-6637 (V1.X)-systeem

Voorwoord

Copyrightmelding

Het materiaal in dit document is het intellectuele eigendom van MICRO-STAR INTER-

NATIONAL . We betrachten de grootste zorgvuldigheid bij het opstellen van dit document maar geven geen garantie voor de juistheid van de inhoud. Onze producten worden voortdurend verbeterd en we behouden ons het recht voor om zonder voorafgaand bericht veranderingen aan te brengen.

Handelsmerken

Alle andere handelsmerken zijn eigendom van hun respectieve eigenaars.

MSI ® is een gedeponeerd handelsmerk van Micro-Star Int’l Co., Ltd.

AMD ® is een gedeponeerd handelsmerk van Advanced Micro Devices, Inc.

AMI ® is een gedeponeerd handelsmerk van American Megatrends Inc.

ATI ® is een gedeponeerd handelsmerk van ATI TechnologiesInc.

Award ® is een gedeponeerd handelsmerk van Phoenix Technologies Ltd.

Intel ® is een gedeponeerd handelsmerk van Intel Corporation.

JMicron ® is een gedeponeerd handelsmerk van JMicron Technology Corporation.

Netware ® is een gedeponeerd handelsmerk van Novell, Inc.

NVIDIA ® is een gedeponeerd handelsmerk van NVIDIA Corporation.

Realtek ® is een gedeponeerd handelsmerk van Realtek Semiconductor Corporation.

Sound Blaster ® is een gedeponeerd handelsmerk van Creative Technology Ltd.

Windows ® is een gedeponeerd handelsmerk van Microsoft Corporation.

V.S. patentnummers

4,631,603; 4,819,098; 4,907,093; 5,315,448; en 6,516,132.

Dit product bevat technologie voor copyright-bescherming die beschermd wordt door

V.S.-patenten en andere intellectuele rechten. Gebruik van deze technologie voor copyright-bescherming moet worden goedgekeurd door Macrivision en is alleen bedoeld voor thuis- en ander beperkt gebruik behalve wanneer anderszins goedgekeurd door

Macrovision. Reverse engineering of demontage is verboden.

Revisiegeschiedenis

Revisie

V1.0

Revisiegeschiedenis

Eerste release

Datum juni 2009 ii

MS-6637

Upgrade en garantie

Houd ermee rekening dat het geheugen, de harde schijf en het optische schijfstation die vooraf zijn geïnstalleerd in het product kunnen worden geüpgraded of vervangen op aanvraag van de gebruiker. Raadpleeg de specificatie in de gebruiksaanwijzing voor meer informatie over de upgradebeperking. Als u nog meer informatie over het aangeschafte product wenst, kunt u contact opnemen met de lokale verdeler. Probeer geen componenten van het product te upgraden of te vervangen als u geen erkende dealer of servicecentrum bent, anders kan dit de garantie ongeldig maken. Wij raden u sterk aan contact op te nemen met de erkende dealer of servicecentrum voor upgrades of vervangingen.

Aanschaf van vervangbare onderdelen

De aanschaf van vervangbare (of compatibele) onderdelen van het product dat in de

VS is aangeschaft, kan door de fabrikant worden voorzien tot 5 jaar na de stopzetting van de verkoop van het product.

■ Neem contact op met de fabrikant via http://www.msicomputer.com/msi_user/ msi_rma/ voor gedetaileerde informatie over de aanschaf van reserveonderdelen.

Technische ondersteuning

Als er zich een probleem voordoet met uw systeem en u de oplossing niet in de gebruiksaanwijzing kunt vinden, dient u contact op te nemen met het verkooppunt waar u het product hebt aangeschaft of met een lokale distributeur. Of probeer de volgende hulpbronnen voor verdere ondersteuning.

■ Bezoek de website van MSI voor FAQ, technische gidsen, BIOS-updates, updates van stuurprogramma's en andere informatie via http://www.msi.com/index.

php?func=service

■ Neem contact op met onze technische dienst via http://ocss.msi.com/ iii

Voorwoord

Veiligheidsrichtlijnen

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Lees altijd eerst zorgvuldig de veiligheidsvoorschriften.

Bewaar deze handleiding voor later gebruik.

Houd deze apparatuur buiten een vochtige omgeving.

Leg dit apparaat op een plat stabiel oppervlak voordat u het instelt.

De ventilator in de behuizing wordt gebruikt voor luchtconvectie en om oververhitting van het apparaat te voorkomen. Dek de ventilator niet af.

Controleer de voeding: 100-240V~, 50-60Hz, 4A.

Zorg dat de stroomspanning binnen een veilig bereik valt en dat deze correct werd aangepast aan de waarde van 100~240V voordat u het apparaat aansluit op het stopcontact.

Plaats de voedingskabel zo, dat er geen mensen op kunnen trappen. Plaats geen objecten op de voedingskabel.

Koppel altijd de voedingskabel los voordat u een add-on-kaart of module installeert.

Let op alle waarschuwingen op de apparatuur.

Giet nooit vloeistoffen in de opening, dit kan schade of een elektrische schok veroorzaken.

Als een van de volgende situaties optreedt, moet u het apparaat laten controleren door onderhoudspersoneel:

■ De voedingskabel of stekker is beschadigd.

■ Er is vloeistof in het apparaat binnengedrongen.

■ Het apparaat werd blootgesteld aan vocht.

■ Het apparaat werkt niet goed of u kunt het niet laten werken volgens de richtlijnen in de gebruikershandleiding.

■ Het apparaat is gevallen en beschadigd.

■ Het apparaat vertoont duidelijke tekenen van breuk.

LAAT DEZE APPARATUUR NIET ACHTER IN EEN ONAANGEPASTE

OMGEVING MET EEN OPSLAGTEMPERATUUR VAN MEER DAN 40°C

(102°F), ANDERS KAN DE APPARATUUR BESCHADIGD RAKEN.

WAARSCHUWING:

1.

2.

3.

4.

Gebruik bij het vervangen van het lichtnetsnoer een goedgekeurd snoer met een conditie gelijk aan of groter dan H05VV-F, 3G, 0,75 mm 2 .

In de behuizing bevinden zich gevaarlijke bewegende onderdelen, houdt vingers en andere lichaamsdelen daar vandaan.

Voor insteekbare apparatuur moet het stopcontact zich in de buurt van de apparatuur bevinden en eenvoudig toegankelijk zijn.

Verwijder de beschermende aardpen niet van de stekker, de apparatuur moet aangesloten worden op een geaard stopcontact.

5. Instellen van het geluidsniveau en de equalizer op andere dan de middenstand kan de uitvoerspanning van de oor- of hoofdtelefoon en daarmee de geluidsdruk vergroten.

LET OP:

Er bestaat een kans op explosiegevaar als de batterij niet goed wordt geplaatst. Alleen vervangen door hetzelfde of een equivalent type dat wordt aanbevolen door de fabrikant.

1.

2.

廢電池請回收

For better environmental protection, waste batteries should be collected separately for recycling or special disposal.

De optische opslagapparaten zijn geclassificeerd als laserproducten van Klasse 1. Gebruik van bedieningselementen of aanpassingen of prestaties van procedures anders dan opgegeven, is verboden.

Raak de lens in het station niet aan.

iv

MS-6637

FCC-verklaring Klasse B radiofrequentiestoringen

Dit apparaat werd getest en voldoet aan de beperkingen voor een klasse B digitaal apparaat, conform deel 15 van de FCC-voorschriften.

Deze beperkingen zijn ontwikkeld om een redelijke beveiliging te bieden tegen schadelijke storingen in een residentiële installatie. Deze apparatuur genereert, gebruikt en kan radiofrequentie-energie uitstralen die, indien niet geïnstalleerd en gebruikt in overeenstemming met de instructies, schadelijke storingen kan veroorzaken aan radiocommunicatie. Er kan echter geen garantie worden gegeven dat er geen interferentie zal optreden in een specifieke installatie. Als dit apparaat toch schadelijke storingen veroorzaakt aan radio- of televisieontvangst, wat kan worden vastgesteld door het apparaat in en uit te schakelen, moet de gebruiker deze storing proberen te corrigeren door een of meer van de volgende maatregelen te nemen:

■ Wijzig de richting van de ontvangstantenne of verplaats de antenne.

■ Vergroot de afstand tussen de apparatuur en de ontvanger.

■ Sluit de apparatuur aan op een ander circuit dan dat waar de ontvanger op is aangesloten.

■ Raadpleeg de leverancier of een ervaren radio/tv-technicus voor hulp.

Melding 1

De wijzigingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de partij die verantwoordelijk is voor de naleving hiervan, kunnen de bevoegdheid van de gebruiker om het apparaat te bedienen nietig verklaren.

Melding 2

Om aan de emissiebeperkingen te voldoen, moet gebruik worden gemaakt van afgeschermde interfacekabels en een wisselstroomkabel.

VOIR LA NOTICE D’INSTALLATION AVANT DE RACCORDER AU RESEAU.

Micro-Star International

MS-6637

Het apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-regels. De werking is onderhevig aan de volgende omstandigheden:

(1) dit apparaat mag geen schadelijke storingen veroorzaken.

(2) dit apparaat moet elke ontvangen storing aanvaarden, met inbegrip van storing die ongewenste werking kan veroorzaken.

v

Voorwoord

WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) verklaring

ENGLISH

To protect the global environment and as an environmentalist, MSI must remind you that...

Under the European Union (“EU”) Directive on Waste Electrical and Electronic

Equipment, Directive 2002/96/EC, which takes effect on August 13, 2005, products of

“electrical and electronic equipment” cannot be discarded as municipal waste anymore and manufacturers of covered electronic equipment will be obligated to take back such products at the end of their useful life. MSI will comply with the product take back requirements at the end of life of MSI-branded products that are sold into the EU. You can return these products to local collection points.

DEUTSCH

Hinweis von MSI zur Erhaltung und Schutz unserer Umwelt...

Gemäß der Richtlinie 2002/96/EG über Elektro- und Elektronik-Altgeräte dürfen Elek tro- und Elektronik-Altgeräte nicht mehr als kommunale Abfälle entsorgt werden. MSI hat europaweit verschiedene Sammel- und Recyclingunternehmen beauftragt, die in die Europäische Union in Verkehr gebrachten Produkte, am Ende seines Lebenszyklus zurückzunehmen. Bitte entsorgen Sie dieses Produkt zum gegebenen Zeitpunkt ausschliesslich an einer lokalen Altgerätesammelstelle in Ihrer Nähe.

FRANÇAIS

En tant qu’écologiste et afin de protéger l’environnement, MSI tient à rappeler ceci...

Au sujet de la directive européenne (EU) relative aux déchets des équipement électriques et électroniques, directive 2002/96/EC, prenant effet le 13 août 2005, que les produits électriques et électroniques ne peuvent être déposés dans les décharges ou tout simplement mis à la poubelle. Les fabricants de ces équipements seront obligés de récupérer certains produits en fin de vie. MSI prendra en compte cette exigence relative au retour des produits en fin de vie au sein de la communauté européenne. Par con séquent vous pouvez retourner localement ces matériels dans les points de collecte.

РУССКИЙ

Компания MSI предпринимает активные действия по защите окружающей среды, поэтому напоминаем вам, что...

В соответствии с директивой Европейского Союза (ЕС) по предотвращению загрязнения окружающей среды использованным электрическим и электронным оборудованием (директива WEEE 2002/96/EC), вступающей в силу 13 августа

2005 года, изделия, относящиеся к электрическому и электронному оборудованию, не могут рассматриваться как бытовой мусор, поэтому производители вышеперечисленного электронного оборудования обязаны принимать его для переработки по окончании срока службы. MSI обязуется соблюдать требования по приему продукции, проданной под маркой MSI на территории EC, в переработку по окончании срока службы. Вы можете вернуть эти изделия в специализированные пункты приема.

vi

ESPAÑOL

MSI como empresa comprometida con la protección del medio ambiente, recomienda...

Bajo la directiva 2002/96/EC de la Unión Europea en materia de desechos y/o equi pos electrónicos, con fecha de rigor desde el 13 de agosto de 2005, los productos clasificados como “eléctricos y equipos electrónicos” no pueden ser depositados en los contenedores habituales de su municipio, los fabricantes de equipos electrónicos, están obligados a hacerse cargo de dichos productos al termino de su período de vida.

MSI estará comprometido con los términos de recogida de sus productos vendidos en la Unión Europea al final de su periodo de vida. Usted debe depositar estos productos en el punto limpio establecido por el ayuntamiento de su localidad o entregar a una empresa autorizada para la recogida de estos residuos.

NEDERLANDS

Om het milieu te beschermen, wil MSI u eraan herinneren dat…

De richtlijn van de Europese Unie (EU) met betrekking tot Vervuiling van Electrische en Electronische producten (2002/96/EC), die op 13 Augustus 2005 in zal gaan kun nen niet meer beschouwd worden als vervuiling. Fabrikanten van dit soort producten worden verplicht om producten retour te nemen aan het eind van hun levenscyclus.

MSI zal overeenkomstig de richtlijn handelen voor de producten die de merknaam MSI dragen en verkocht zijn in de EU. Deze goederen kunnen geretourneerd worden op lokale inzamelingspunten.

SRPSKI

Da bi zaštitili prirodnu sredinu, i kao preduzeće koje vodi računa o okolini i prirodnoj sredini, MSI mora da vas podesti da…

Po Direktivi Evropske unije (“EU”) o odbačenoj ekektronskoj i električnoj opremi, Di rektiva 2002/96/EC, koja stupa na snagu od 13. Avgusta 2005, proizvodi koji spadaju pod “elektronsku i električnu opremu” ne mogu više biti odbačeni kao običan otpad i proizvođači ove opreme biće prinuđeni da uzmu natrag ove proizvode na kraju njihovog uobičajenog veka trajanja. MSI će poštovati zahtev o preuzimanju ovakvih proizvoda kojima je istekao vek trajanja, koji imaju MSI oznaku i koji su prodati u EU. Ove proizvode možete vratiti na lokalnim mestima za prikupljanje.

POLSKI

Aby chronić nasze środowisko naturalne oraz jako firma dbająca o ekologię, MSI przy pomina, że...

Zgodnie z Dyrektywą Unii Europejskiej (“UE”) dotyczącą odpadów produktów elektry cznych i elektronicznych (Dyrektywa 2002/96/EC), która wchodzi w życie 13 sierpnia

2005, tzw. “produkty oraz wyposażenie elektryczne i elektroniczne “ nie mogą być trak towane jako śmieci komunalne, tak więc producenci tych produktów będą zobowiązani do odbierania ich w momencie gdy produkt jest wycofywany z użycia. MSI wypełni wymagania UE, przyjmując produkty (sprzedawane na terenie Unii Europejskiej) wy cofywane z użycia. Produkty MSI będzie można zwracać w wyznaczonych punktach zbiorczych.

WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) verklaring

ENGLISH

To protect the global environment and as an environmentalist, MSI must remind you that...

Under the European Union (“EU”) Directive on Waste Electrical and Electronic

Equipment, Directive 2002/96/EC, which takes effect on August 13, 2005, products of

“electrical and electronic equipment” cannot be discarded as municipal waste anymore and manufacturers of covered electronic equipment will be obligated to take back such products at the end of their useful life. MSI will comply with the product take back requirements at the end of life of MSI-branded products that are sold into the EU. You can return these products to local collection points.

DEUTSCH

Hinweis von MSI zur Erhaltung und Schutz unserer Umwelt...

Gemäß der Richtlinie 2002/96/EG über Elektro- und Elektronik-Altgeräte dürfen Elek tro- und Elektronik-Altgeräte nicht mehr als kommunale Abfälle entsorgt werden. MSI hat europaweit verschiedene Sammel- und Recyclingunternehmen beauftragt, die in die Europäische Union in Verkehr gebrachten Produkte, am Ende seines Lebenszyklus zurückzunehmen. Bitte entsorgen Sie dieses Produkt zum gegebenen Zeitpunkt ausschliesslich an einer lokalen Altgerätesammelstelle in Ihrer Nähe.

FRANÇAIS

En tant qu’écologiste et afin de protéger l’environnement, MSI tient à rappeler ceci...

Au sujet de la directive européenne (EU) relative aux déchets des équipement électriques et électroniques, directive 2002/96/EC, prenant effet le 13 août 2005, que les produits électriques et électroniques ne peuvent être déposés dans les décharges ou tout simplement mis à la poubelle. Les fabricants de ces équipements seront obligés de récupérer certains produits en fin de vie. MSI prendra en compte cette exigence relative au retour des produits en fin de vie au sein de la communauté européenne. Par con séquent vous pouvez retourner localement ces matériels dans les points de collecte.

РУССКИЙ

Компания MSI предпринимает активные действия по защите окружающей среды, поэтому напоминаем вам, что...

В соответствии с директивой Европейского Союза (ЕС) по предотвращению загрязнения окружающей среды использованным электрическим и электронным оборудованием (директива WEEE 2002/96/EC), вступающей в силу 13 августа

2005 года, изделия, относящиеся к электрическому и электронному оборудованию, не могут рассматриваться как бытовой мусор, поэтому производители вышеперечисленного электронного оборудования обязаны принимать его для переработки по окончании срока службы. MSI обязуется соблюдать требования по приему продукции, проданной под маркой MSI на территории EC, в переработку по окончании срока службы. Вы можете вернуть эти изделия в специализированные пункты приема.

MS-6637

ESPAÑOL

MSI como empresa comprometida con la protección del medio ambiente, recomienda...

Bajo la directiva 2002/96/EC de la Unión Europea en materia de desechos y/o equi pos electrónicos, con fecha de rigor desde el 13 de agosto de 2005, los productos clasificados como “eléctricos y equipos electrónicos” no pueden ser depositados en los contenedores habituales de su municipio, los fabricantes de equipos electrónicos, están obligados a hacerse cargo de dichos productos al termino de su período de vida.

MSI estará comprometido con los términos de recogida de sus productos vendidos en la Unión Europea al final de su periodo de vida. Usted debe depositar estos productos en el punto limpio establecido por el ayuntamiento de su localidad o entregar a una empresa autorizada para la recogida de estos residuos.

NEDERLANDS

Om het milieu te beschermen, wil MSI u eraan herinneren dat…

De richtlijn van de Europese Unie (EU) met betrekking tot Vervuiling van Electrische en Electronische producten (2002/96/EC), die op 13 Augustus 2005 in zal gaan kun nen niet meer beschouwd worden als vervuiling. Fabrikanten van dit soort producten worden verplicht om producten retour te nemen aan het eind van hun levenscyclus.

MSI zal overeenkomstig de richtlijn handelen voor de producten die de merknaam MSI dragen en verkocht zijn in de EU. Deze goederen kunnen geretourneerd worden op lokale inzamelingspunten.

SRPSKI

Da bi zaštitili prirodnu sredinu, i kao preduzeće koje vodi računa o okolini i prirodnoj sredini, MSI mora da vas podesti da…

Po Direktivi Evropske unije (“EU”) o odbačenoj ekektronskoj i električnoj opremi, Di rektiva 2002/96/EC, koja stupa na snagu od 13. Avgusta 2005, proizvodi koji spadaju pod “elektronsku i električnu opremu” ne mogu više biti odbačeni kao običan otpad i proizvođači ove opreme biće prinuđeni da uzmu natrag ove proizvode na kraju njihovog uobičajenog veka trajanja. MSI će poštovati zahtev o preuzimanju ovakvih proizvoda kojima je istekao vek trajanja, koji imaju MSI oznaku i koji su prodati u EU. Ove proizvode možete vratiti na lokalnim mestima za prikupljanje.

POLSKI

Aby chronić nasze środowisko naturalne oraz jako firma dbająca o ekologię, MSI przy pomina, że...

Zgodnie z Dyrektywą Unii Europejskiej (“UE”) dotyczącą odpadów produktów elektry cznych i elektronicznych (Dyrektywa 2002/96/EC), która wchodzi w życie 13 sierpnia

2005, tzw. “produkty oraz wyposażenie elektryczne i elektroniczne “ nie mogą być trak towane jako śmieci komunalne, tak więc producenci tych produktów będą zobowiązani do odbierania ich w momencie gdy produkt jest wycofywany z użycia. MSI wypełni wymagania UE, przyjmując produkty (sprzedawane na terenie Unii Europejskiej) wy cofywane z użycia. Produkty MSI będzie można zwracać w wyznaczonych punktach zbiorczych.

vii

Voorwoord

TÜRKÇE

Çevreci özelliğiyle bilinen MSI dünyada çevreyi korumak için hatırlatır...

Avrupa Birliği (AB) Kararnamesi Elektrik ve Elektronik Malzeme Atığı, 2002/96/EC

Kararnamesi altında 13 Ağustos 2005 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, elektrikli ve elektronik malzemeler diğer atıklar gibi çöpe atılamayacak ve bu elektonik cihazların

üreticileri, cihazların kullanım süreleri bittikten sonra ürünleri geri toplamakla yükümlü olacaktır. Avrupa Birliği’ne satılan MSI markalı ürünlerin kullanım süreleri bittiğinde MSI

ürünlerin geri alınması isteği ile işbirliği içerisinde olacaktır. Ürünlerinizi yerel toplama noktalarına bırakabilirsiniz.

ČESKY

Záleží nám na ochraně životního prostředí - společnost MSI upozorňuje...

Podle směrnice Evropské unie (“EU”) o likvidaci elektrických a elektronických výrobků

2002/96/EC platné od 13. srpna 2005 je zakázáno likvidovat “elektrické a elektronické výrobky” v běžném komunálním odpadu a výrobci elektronických výrobků, na které se tato směrnice vztahuje, budou povinni odebírat takové výrobky zpět po skončení jejich životnosti. Společnost MSI splní požadavky na odebírání výrobků značky MSI, prodávaných v zemích EU, po skončení jejich životnosti. Tyto výrobky můžete odevzdat v místních sběrnách.

MAGYAR

Annak érdekében, hogy környezetünket megvédjük, illetve környezetvédőként fellépve az MSI emlékezteti Önt, hogy...

Az Európai Unió („EU”) 2005. augusztus 13-án hatályba lépő, az elektromos és elek tronikus berendezések hulladékairól szóló 2002/96/EK irányelve szerint az elektromos

és elektronikus berendezések többé nem kezelhetőek lakossági hulladékként, és az ilyen elektronikus berendezések gyártói kötelessé válnak az ilyen termékek visszavé telére azok hasznos élettartama végén. Az MSI betartja a termékvisszavétellel kapcsolatos követelményeket az MSI márkanév alatt az EU-n belül értékesített termékek esetében, azok élettartamának végén. Az ilyen termékeket a legközelebbi gyűjtőhelyre viheti.

ITALIANO

Per proteggere l’ambiente, MSI, da sempre amica della natura, ti ricorda che…

In base alla Direttiva dell’Unione Europea (EU) sullo Smaltimento dei Materiali Elettrici ed Elettronici, Direttiva 2002/96/EC in vigore dal 13 Agosto 2005, prodotti appartenenti alla categoria dei Materiali Elettrici ed Elettronici non possono più essere eliminati come rifiuti municipali: i produttori di detti materiali saranno obbligati a ritirare ogni prodotto alla fine del suo ciclo di vita. MSI si adeguerà a tale Direttiva ritirando tutti i prodotti marchiati MSI che sono stati venduti all’interno dell’Unione Europea alla fine del loro ciclo di vita. È possibile portare i prodotti nel più vicino punto di raccolta.

viii

MS-6637

INHOUDSOPGAVE

Copyrightmelding............................................................................................................ii

Handelsmerken ..............................................................................................................ii

V.S. patentnummers .......................................................................................................ii

Revisiegeschiedenis .......................................................................................................ii

Upgrade en garantie ......................................................................................................iii

Aanschaf van vervangbare onderdelen .........................................................................iii

Technische ondersteuning .............................................................................................iii

Veiligheidsrichtlijnen ......................................................................................................iv

FCC-verklaring Klasse B radiofrequentiestoringen ....................................................... v

WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) verklaring ....................................vi

Systeemoverzicht .......................................................................................................... 1

Specificaties moederbord .............................................................................................. 2

Systeemspecificaties ..................................................................................................... 3

Inhoud verpakking ......................................................................................................... 4

Systeemconfiguraties .................................................................................................... 5

Het systeem plaatsen .................................................................................................. 13

De randapparaten aansluiten ...................................................................................... 14

Het toetsenbord gebruiken .......................................................................................... 15

Instellling voor eerste systeemstart ............................................................................. 17

Een systeemherstelschijf maken ................................................................................. 19

Kalibratie aanraakpaneel ............................................................................................. 23

Draadloze LAN-verbinding .......................................................................................... 25

SRS Premium Sound .................................................................................................. 27

Menu OSD-touchpad (On-Screen Display) ................................................................. 29 ix

Voorwoord x

MS-6637

Systeemoverzicht

Gefeliciteerd met uw aankoop van de MSI® Wind

Top AE2200 AIO PC!

Wind Top AE1900 AIO PC is ontworepn in met een glazen frame in elegant zwart of wit, dat een weerspiegeling is van de eenvoud van modern individualisme en het comfort van uw woonkamer.

Daarnaast is dit model voorzien van de beste computerfuncties, zoals expresberichten, lage akoestiek, energiebesparing en 802.11 b/g/n draadloze internetcapaciteit zodat u in alle vrijheid kunt roamen in het domein van de cyberspace.

■ Wij is sterk aanbevolen een systeemherstel schijf te maken als de back-upoplossing in het geval van een catastrofische schijffout of andere ongevallen.

1

Systeemoverzicht

Specificaties moederbord

Processor

■ Intel ® Core™2 Duo E7500- en Pentium® Dual-Core E5200/ E5400-processors in het LGA775-pakket

■ CPU-frequentie max 2,93 GHz

■ Front Side Bus (FSB) max 1.066 MHz

■ Thermal Design Power (TDP) 65 W

Chipset

■ North Bridge: Intel ® G45 chipset

■ South Bridge: Intel ® ICH10 chipset

Geheugen

■ 2 DDR2 SO-DIMM-sleuven (max 4 GB) (Niet-ECC)

■ Ondersteunt DDR2 400/ 533/ 667/ 800 SDRAM (200-Pin/ 1,8 V)

LAN

■ Chip geïntegreerd door Intel ® 82567V GbE Physical Layer Transceiver (PHY)

■ Ondersteunt werking aan gegevenssnelheden van 10/ 100/ 1000 Mbps

■ Ondersteunt geavanceerd energiebeheer

■ Ondersteunt geavanceerde kabeldiagnose

■ Compatibel met RoHS-standaard

Audio

■ Chip geïntegreerd door Realtek ® ALC885

■ Voldoet voor Microsoft ® WLP 3.0 Premium desktop en mobiele pc's

■ 7.1 kanaals hoge-definitie audiocodec met inhoudsbeveiligingstechnologie

Vormfactor

■ 310 mm (L) X 205 mm (B)

2

Systeemspecificaties

LCD-display

■ 21,6” TFT LCD display met een optimale resolutie van 1920 X 1080

■ Standaard verhouding van 16:9 breedbeeld (Full HD)

Input/ Output (I/O)

■ 1 voedingsaansluiting

■ 1 kaartlezer

■ 1 eSATA-poort

■ 1 LAN-aansluiting

■ 6 USB-poorten

■ 1 HDMI-poort (Raadpleeg pagina 9 voor details.)

■ 1 VGA-poort

■ 2 microfoonaansluitingen

■ 2 hoofdtelefoonaansluitingen

■ 1 optische S/PDIF-uitgang

Voeding

■ 220 watt PSU met actieve PFC

■ Delta/ ADP - 65HB BB

■ Wisselstroomingang: 100-240V~, 50-60Hz, 4A

Stereo luidspreker

■ 2 interne stereospeakers 5 W

Ingebouwde webcam

■ 1,3 MP webcam met microfoon

Ingebouwde kaart

■ 1 draadloze LAN-kaart

Ingebouwd station

■ 1 kaartlezer

■ 1 optisch schijfstation (2,5” slank type)

■ 1 harde schijf (3,5” verborgen type)

Afmetingen

■ 560 mm (B) X 465 mm (H) X 59,5 mm (D)

■ Algemene schermdikte 59,5 mm

Specificaties moederbord

Processor

■ Intel ® Core™2 Duo E7500- en Pentium® Dual-Core E5200/ E5400-processors in het LGA775-pakket

■ CPU-frequentie max 2,93 GHz

■ Front Side Bus (FSB) max 1.066 MHz

■ Thermal Design Power (TDP) 65 W

Chipset

■ North Bridge: Intel ® G45 chipset

■ South Bridge: Intel ® ICH10 chipset

Geheugen

■ 2 DDR2 SO-DIMM-sleuven (max 4 GB) (Niet-ECC)

■ Ondersteunt DDR2 400/ 533/ 667/ 800 SDRAM (200-Pin/ 1,8 V)

LAN

■ Chip geïntegreerd door Intel ® 82567V GbE Physical Layer Transceiver (PHY)

■ Ondersteunt werking aan gegevenssnelheden van 10/ 100/ 1000 Mbps

■ Ondersteunt geavanceerd energiebeheer

■ Ondersteunt geavanceerde kabeldiagnose

■ Compatibel met RoHS-standaard

Audio

■ Chip geïntegreerd door Realtek ® ALC885

■ Voldoet voor Microsoft ® WLP 3.0 Premium desktop en mobiele pc's

■ 7.1 kanaals hoge-definitie audiocodec met inhoudsbeveiligingstechnologie

Vormfactor

■ 310 mm (L) X 205 mm (B)

Systeemspecificaties

LCD-display

■ 21,6” TFT LCD display met een optimale resolutie van 1920 X 1080

■ Standaard verhouding van 16:9 breedbeeld (Full HD)

Input/ Output (I/O)

■ 1 voedingsaansluiting

■ 1 kaartlezer

■ 1 eSATA-poort

■ 1 LAN-aansluiting

■ 6 USB-poorten

■ 1 HDMI-poort (Raadpleeg pagina 9 voor details.)

■ 1 VGA-poort

■ 2 microfoonaansluitingen

■ 2 hoofdtelefoonaansluitingen

■ 1 optische S/PDIF-uitgang

Voeding

■ 220 watt PSU met actieve PFC

■ Delta/ ADP - 65HB BB

■ Wisselstroomingang: 100-240V~, 50-60Hz, 4A

Stereo luidspreker

■ 2 interne stereospeakers 5 W

Ingebouwde webcam

■ 1,3 MP webcam met microfoon

Ingebouwde kaart

■ 1 draadloze LAN-kaart

Ingebouwd station

■ 1 kaartlezer

■ 1 optisch schijfstation (2,5” slank type)

■ 1 harde schijf (3,5” verborgen type)

Afmetingen

■ 560 mm (B) X 465 mm (H) X 59,5 mm (D)

■ Algemene schermdikte 59,5 mm

3

MS-6637

Systeemoverzicht

Inhoud verpakking

De volgende illustratie toont de inhoud van de verpakking van uw Wind Top AE2200

AIO PC . Neem direct contact met ons op als een van de volgende items beschadigd is of ontbreekt.

Wind Top AE2200

AIO PC

Netsnoer TV-antenna &

TV-antenneconversie

Handleiding en snelstartgids

Stuurprogramma & hulpprogramma

& lege dvd-schijf msi

Schoonmaker voor

LCD-display

Toetsenbord

(optioneel)

Muis (optioneel) Aanraakpen

(optioneel)

■ De TV-antenne-conversie is alleen voorzien voor Amerikaanse types.

■ De lege dvd-schijf is voor een herstelback-up van het systeem. (Zie pagina 19 voor details.)

■ Wanneer u de coaxiale kabel installeert op de aansluiting van de tv-tunerantenne, moet u ervoor zorgen dat het metalen schild op een betrouwbare manier is verbonden met het beschermende aardingssysteem van het gebouw.

■ De afbeeldingen zijn alleen als referentie bedoeld en de inhoud van uw verpakking kan er iets anders uitzien, afhankelijk van het door u gekochte model.

4

MS-6637

Systeemconfiguraties

Raadpleeg de volgende illustratie om de configuraties op de voorkant van uw systeem te identificeren.

■ Vooraanzicht

Microfoon

De ingebouwde microfoon kan worden gebruikt voor online videochats.

Microfoon

Webcam

De ingebouwde webcam met de microfoon kunnen worden gebruikt voor het maken van foto's, het opnemen van video, vergaderen en andere interactieve toepassingen.

5

Systeemoverzicht

Webcam

LCD-display

Het 21,6 " TFT LCD-display heeft een optimale resolutie van 1920 X 1080 en een stand aardverhouding 16:9 voor breedbeeld (Full HD).

Stereoluidsprekers

De ingebouwde stereoluidsprekers leveren kwaliteitsgeluid met ondersteuning van stereo en Hi-Fi.

Voedingsindicator

De voedingsindicator wordt groen als de AIO PC is ingeschakeld, oranje als de AIO PC zich in de slaapmodus bevindt en is uitgeschakeld als de AIO PC is uitgeschakeld.

OSD-touchpad

(Raadpleeg pagina 29 voor details.)

Op het apparaat met Scaler-beeldschermkaart,

LCD-scherm aan/uit

Menu/ Enter

Helderheid / Links/ -

Contrast/ Rechts/ +

Volume-

Volume+

Dempen/ Afsluiten

Op het apparaat met MXM-beeldschermkaart,

LCD-scherm aan/uit

Helderheid-

Helderheid+

Volume-

Volume+

Mute (dempen)

HDD LED

De oranje HDD-LED licht op als een cd of dvd wordt gelezen of beschreven in het optische schijfstation.

■ “OSD” is de afkorting voor “On-Screen Display”.

6

MS-6637

Raadpleeg de volgende illustratie om de configuraties op de achterkant van uw systeem te identificeren.

■ Achteraanzicht

7

Systeemoverzicht

Ventilatoren

De ventilator in de behuizing wordt gebruikt voor luchtconvectie en om oververhitting van het apparaat te voorkomen. Dek de ventilator niet af.

Voet

Gat voor snoergeleiding

Leid de snoeren door het gat voor snoergeleiding om een snoerenspaghetti te voorkomen bij het aansluiten van apparatuur.

Kensington-slotpoort

Via de poort voor het Kensington-slot kan de pc worden beveiligd met Kensington-compatibele beveiligingsproducten. Deze beveiligingsproducten bevatten doorgaans een metalen kabel en slot die verhinderen dat uw pc wordt losgekoppeld van een vast object.

eSATA-poort

De eSATA-poort (Externe seriële ATA) is voorzien voor het aansluiten van de externe eSATA harde schijf.

LAN-aansluiting

De standaard RJ-45-aansluiting is bedoeld voor aansluiting op een Local Area Network

(LAN). U kunt daar een netwerkkabel op aansluiten.

Geel Groen / oranje

LED

Links

Rechts

Kleur LED-status

Uit

Geel

Aan (continu)

Aan

(helder en knipperend)

Uit

Groen

Aan

Oranje Aan

Status

Geen verbinding met LAN.

Verbinding met LAN.

De computer communiceert met een andere computer binnen het LAN.

10 Mbit/sec gegevenssnelheid geselecteerd.

100 Mbit/sec gegevenssnelheid geselecteerd.

1000 Mbit/sec gegevenssnelheid geselecteerd.

8

MS-6637

USB-poorten

De USB (Universal Serial Bus) poort is bedoeld voor het aansluiten van USB-apparaten zoals een muis, toetsenbord, printer, scanner, camera, PDA of andere USB-compatibele apparaten.

HDMI-poort

Op een apparaat waarin de MXM-beeldschermkaart is geïnstalleerd, is de HDMI-interface (High-Definition Multimedia Interface) een volledige digitale audio/video-interface die in staat is niet-gecomprimeerde stromen uit te zenden. HDMI ondersteunt alle tv-formaten, inclusief standaard, verbeterde of hoge-definitie video, plus meerkanaals digitale audio op één kabel. Op een apparaat waarin de Scaler-beeldschermkaart , is geïnstalleerd, is de HDMI-poort een HDMI-ingangspoort en kan het LCD-scherm worden gebruikt als een secundair scherm van andere HDMI-apparaten.

VGA-poort

Via de 15-pins-D-sub VGA-poort kunt u een externe monitor of een ander standaard

VGA-compatibel apparaat (zoals een projector) aansluiten voor een fantastisch beeld op het computerscherm.

Microfoonaansluiting (roze)

Dit is een aansluiting voor een microfoon.

Aansluiting hoofdtelefoon (groen)

Dit is een aansluiting voor hoofdtelefoons of speakers.

Optische S/PDIF-uitgang

Deze S/PDIF-aansluiting (Sony & Philips Digital Interconnect Format) is ook voorzien voor het verzenden van digitale audio naar externe luidsprekers via een optische vezelkabel.

Aansluiting tv-tunerantenne

Deze aansluiting is voor de tv-antenne.

9

Systeemoverzicht

Raadpleeg de volgende illustratie om de configuraties op de zijkant van uw systeem te identificeren.

■ Zijaanzicht

Ventilatoren

De ventilator in de behuizing wordt gebruikt voor luchtconvectie en om oververhitting van het apparaat te voorkomen. Dek de ventilator niet af.

USB-poorten

De USB (Universal Serial Bus) poort is bedoeld voor het aansluiten van USB-apparaten zoals een muis, toetsenbord, printer, scanner, camera, PDA of andere USB-compatibele apparaten.

Microfoonaansluiting (roze)

Dit is een aansluiting voor een microfoon.

Aansluiting hoofdtelefoon (groen)

Dit is een aansluiting voor hoofdtelefoons of speakers.

10

MS-6637

Voet

Uitwerpknop

Druk op de uitwerpknop om het optische schijfstation te openen.

ODD-LED

De gele OSS-LED licht op als een cd of dvd wordt gelezen of beschreven in het optische schijfstation.

Uitwerpgaatje

Steek een dun recht voorwerp (zoals een paperclip) in het uitwerpgaatje om het optische schijfstation handmatig te openen als de uitwerpknop dienst weigert.

Optisch schijfstation

Kaartlezer

De ingebouwde kaartlezer kan verschillende types geheugenkaarten ondersteunen, zoals

XD (eXtreme Digital), SD (Secure Digital), SDHC (SD High Capacity), MS (Memory Stick),

MS Pro (Memory Stick Pro) of MMC (Multi-Media Card) kaarten die meestal gebruikt worden in apparaten zoals digitale camera's, MP3-spelers, mobiele telefoons en PDA's.

Neem contact op met uw lokale winkel voor meer informatie. Houd er rekening mee dat de ondersteunde geheugenkaarten kunnen veranderen zonder kennisgeving vooraf.

USB-poorten

De USB (Universal Serial Bus) poort is bedoeld voor het aansluiten van USB-apparaten zoals een muis, toetsenbord, printer, scanner, camera, PDA of andere USB-compatibele apparaten.

Voedingsknop

Druk op de voedingsknop om het system IN en UIT te schakelen.

11

Systeemoverzicht

Raadpleeg de volgende illustratie om de configuraties op de boven- en onderkant van uw systeem te identificeren.

■ Boven- en onderaanzicht

Het systeem plaatsen

Stap 1.

Plaats uw systeem een vlak en stabiel oppervlak, zoals een tafel of bureau.

Stap 2.

Trek de voet open en kantel het LCD-scherm in een hoek tussen 8 en 14 graden volgens uw voorkeur. Hiermee helpt u de belasting van de ogen en vermoeidheid van de spieren te beperken.

0° 8° 0° 14°

Ventilatoren

De ventilator in de behuizing wordt gebruikt voor luchtconvectie en om oververhitting van het apparaat te voorkomen. Dek de ventilator niet af.

Voet

Aansluiting voeding

Via deze aansluiting ontvangt de pc zijn voeding.

12

■ Terwijl u de hoek afstelt, mag u geen overmatige druk op uw systeem uitoefenen om het risico op mechanische schade te voorkomen.

Raadpleeg de volgende illustratie om de configuraties op de boven- en onderkant van uw systeem te identificeren.

■ Boven- en onderaanzicht

MS-6637

Het systeem plaatsen

Stap 1.

Plaats uw systeem een vlak en stabiel oppervlak, zoals een tafel of bureau.

Stap 2.

Trek de voet open en kantel het LCD-scherm in een hoek tussen 8 en 14 graden volgens uw voorkeur. Hiermee helpt u de belasting van de ogen en vermoeidheid van de spieren te beperken.

0° 8° 0° 14°

Ventilatoren

De ventilator in de behuizing wordt gebruikt voor luchtconvectie en om oververhitting van het apparaat te voorkomen. Dek de ventilator niet af.

Voet

Aansluiting voeding

Via deze aansluiting ontvangt de pc zijn voeding.

■ Terwijl u de hoek afstelt, mag u geen overmatige druk op uw systeem uitoefenen om het risico op mechanische schade te voorkomen.

13

Systeemoverzicht

De randapparaten aansluiten

Stap 1.

Sluit een muis en toetsenbord met USB-aansluitingen aan op de USB-poorten op het achterpaneel.

Stap 2.

Sluit het netwerkapparaat aan op de LAN-poort.

Stap 3.

Sluit audio-apparaten zoals een hoofdtelefoon en microfoon aan op de audio-aansluitingen wanneer dat nodig is.

Stap 4.

Sluit de voedingskabel aan op het stopcontact.

Het toetsenbord gebruiken

De Wind Top AE2200 AIO PC wordt geleverd met een bekabeld toetsenbord

StarType ES500 waarmee u het systeem kunt bedienen.

■ Opmaak

■ We raden uit veiligheidsoogpunt aan om eerst de voedingskabel aan te sluiten op uw systeem en daarna de stekker in het stopcontact te steken.

14

■ Specificaties

- Gewicht: 440 g

- Kabellengte: 150 cm

- USB-interface voor alle Windows® OS

- Nieuw afzonderlijk cijferblok voor gemakkelijk typen

- Levensduur toets 12 miljoen aanslagen

- Laag profiel met zijdedruktechnologie

- Afmetingen: 376 mm (B) X 155 mm (L) X 22 mm (H)

- Compatibel met EU/JP/KR/UK/US-taalopmaak

■ Eigenschappen

- Ingebouwde functiesneltoetsen

- Compact formaat voor ruimtebesparing

- Specifiek geschikt voor MSI TM LCD-scherm

- Multimediafunctietoetsen met AIO PC

- Compatibel met Windows® 2000/ ME/ XP/ Vista/ 7

- Zachte aanraking en voelbare respons voor comfortabel typen

- Elegant en dun gestroomlijn toetsenbord met nieuw concept

- Open favoriete websites en toepassingen met sneltoetsen

■ De illustratie van het toetsenbord is uitsluitend informatief bedoeld. De werkelijke productspecificaties kunnen verschillen afhankelijk van de regio.

Het toetsenbord gebruiken

De Wind Top AE2200 AIO PC wordt geleverd met een bekabeld toetsenbord

StarType ES500 waarmee u het systeem kunt bedienen.

■ Opmaak

MS-6637

De randapparaten aansluiten

Stap 1.

Sluit een muis en toetsenbord met USB-aansluitingen aan op de USB-poorten op het achterpaneel.

Stap 2.

Sluit het netwerkapparaat aan op de LAN-poort.

Stap 3.

Sluit audio-apparaten zoals een hoofdtelefoon en microfoon aan op de audio-aansluitingen wanneer dat nodig is.

Stap 4.

Sluit de voedingskabel aan op het stopcontact.

■ We raden uit veiligheidsoogpunt aan om eerst de voedingskabel aan te sluiten op uw systeem en daarna de stekker in het stopcontact te steken.

■ Specifi caties

- Gewicht: 440 g

- Kabellengte: 150 cm

- USB-interface voor alle Windows® OS

- Nieuw afzonderlijk cijferblok voor gemakkelijk typen

- Levensduur toets 12 miljoen aanslagen

- Laag profi el met zijdedruktechnologie

- Afmetingen: 376 mm (B) X 155 mm (L) X 22 mm (H)

- Compatibel met EU/JP/KR/UK/US-taalopmaak

■ Eigenschappen

- Ingebouwde functiesneltoetsen

- Compact formaat voor ruimtebesparing

- Specifi ek geschikt voor MSI TM LCD-scherm

- Multimediafunctietoetsen met AIO PC

- Compatibel met Windows® 2000/ ME/ XP/ Vista/ 7

- Zachte aanraking en voelbare respons voor comfortabel typen

- Elegant en dun gestroomlijn toetsenbord met nieuw concept

- Open favoriete websites en toepassingen met sneltoetsen

■ De illustratie van het toetsenbord is uitsluitend informatief bedoeld. De werkelijke productspecifi caties kunnen verschillen afhankelijk van de regio.

15

Systeemoverzicht

Raadpleeg de volgende illustratie om de functietoetsen op uw toetsenbord te identificeren.

■ Multimediatoetsen

Fn + F7 Achteruitspoelen naar vorig nummer

Fn + F8 Afspelen en pauzeren

Fn + F9 Vooruitspoelen naar het volgende nummer

Fn + F10 Functie Dempen

Fn + F11 Volume lager

Fn + F12 Volume hoger

■ Sneltoetsen

Fn + F1 Start de standaard e-mailtoepassingen

Fn + F2

Start de standaard internetbrowser en gaat naar de standaard startpagina

Fn + F3 Terug naar vorige webpagina

Fn + F4 Vooruit naar volgende webpagina

Fn + C Rekenmachine

Fn + Z Slaapmodus

Fn + W Draadloos LAN in/uitschakelen

Fn + K Camera

16

MS-6637

Instellling voor eerste systeemstart

Als u het apparaat voor de eerste keer gebruikt, moet u de volgende stappen uitvoeren om te starten met uw Wind Top AE2200 AIO PC . De volledige instelling voor het opstarten zal ongeveer 90 minuten duren.

Stap 1.

Klik op [OK] om de wisselstroomaansluiting te garanderen en schakel deze niet uit terwijl de Windows-setup wordt uitgevoerd.

Stap 2.

De Windows-setup wordt gestart. Wacht tot Windows-setup het laden heeft voltooid.

Stap 3.

Selecteer de taal van het besturingssysteem dat u nodig hebt en klik op

[Next] (Volgende) om door te gaan.

Stap 4.

Kies de benodige instelling voor “Country (Land) of Region (regio)”, “Time

(Tijd) en Currency (valuta)” en “Keyboard layout (Toetsenbordopmaak)”. Klik op [Next] (Volgende) om door te gaan.

Stap 5.

Lees de licentievoorwaarden. Schakel het selectievakje “I accept the license terms” (Ik ga akkoord met de licentievoorwaarden) en klik op [Next] (Volgende) om door te gaan.

Stap 6.

voer een gebruikersnaam/wachtwoord in en kies een afbeelding voor uw gebruikersaccount. Klik op [Next] (Volgende) om door te gaan.

Stap 7.

Typ een computernaam en kies de gewenste bureaubladachtergrond. Klik op [Next] (Volgende) om door te gaan.

Stap 8.

Selecteer “Use recommended settings” (Aanbevolen instellingen gebruiken) voor “Help protect Windows automatically” (Help bij automatisch beschermen van Windows).

Stap 9.

Controleer de instellingen voor tijd en datum. Klik op [Next] (Volgende) om door te gaan.

Stap 10.

Een pagina "Thank you" (Bedankt) verschijnt. Klik op [Start] om Windows de systeemprestaties te laten controleren.

Stap 11. Het menu “Software Installation” (Softwareinstallatie) verschijnt. Klik op

“Install” (Installeren) om de installatie te starten.

Stap 12.

De software wordt geïnstalleerd. Schakel de computer niet uit terwijl de softwareinstallatie wordt uitgevoerd. Wanneer de voortgangsbalk aangeeft dat het laden voltooid is, klikt u op [Finish] (Voltooien) om door te gaan.

Stap 13.

Het systeem gaat naar Vista OS om de persoonlijke instellingen te starten.

Nadat de persoonlijke instellingen zijn voltooid, verschijnt het IdeaCom- kalibratiehulpprogramma voor het aanraakscherm. Volg de instructie op het scherm om op elk symbool te drukken: "Raak het knipperende symbool aan tot u een pieptoon hoort of tot het knipperen stopt (ESC om af te breken)."

17

Systeemoverzicht

Stap 14.

Wanneer de kalibratie van het aanraakscherm is voltooid, wordt het systeem automatich opnieuw opgestart en wordt het menu voor de herstelschijf weergegeven. De herstelschijf kan de standaardinstellingen van uw systeem herstellen. Klik op [OK] als u de herstelschijf nu wilt maken.

Stap 15.

Nadat het maken van de herstelschijf is voltooid, gaat het systeem naar het

Vista OS. Het aanraakscherm wordt automatisch geactiveerd en de standaard startpagina van MSI® Wind Touch wordt geopend. Uw AIO PC is nu klaar voor gebruik. Veel plezier!

18

MS-6637

Een systeemherstelschijf maken

Wanneer u het apparaat de eerste keer gebruikt, moet u een systeemherstelschijf maken als back-upoplossing voor het geval er defecten of storingen optreden. Voordat u verder gaat, moet u controleren of de instellingen voor het opstarten van het systeem is voltooid en de volgende procedures doorlopen om ze te voltooien.

Stap 1. Selecteer het pictogram voor “MSI BurnRecovery” op het bureaublad en klik erop.

Stap 2. Klik op [Next] (Volgende) om het maken van de image van de herstelschijf opnieuw op te starten.

19

Systeemoverzicht

Stap 3. Selecteer “Create and burn a recovery disk” (Een herstelschijf maken en branden) en klik op [Next] (Volgende) om door te gaan.

Stap 4. De voortgangsbalk geeft aan dat de image van de herstelschijf wordt gemaakt. De verwerking neemt ongeveer 2-3 minuten in beslag.

20

MS-6637

Stap 5. Plaats een lege DVD-R-schijf (gratis geleverd bij het standaardpakket) en klik op [Next] (Volgende) om door te gaan.

Stap 6. De gebruikersinterface van Ulead Burn. "Now" (Nu) wordt weergegeven.

Klik op [Copy] (Kopiëren) om het branden te starten. De verwerking neemt ongeveer 9 minuten in beslag.

21

Systeemoverzicht

Stap 7. Het bericht “Operation successfully completed" (Bewerking voltooid) verschijnt. Klik op [OK] en verwijder de schijf om het maken van de herstelschijf te voltooien.

22

MS-6637

Kalibratie aanraakpaneel

De Wind Top AE2200 AIO PC is uitgerust met een aanraakscherm. Als de muiscursor de beweging niet volgt, kunt u het hulpprogramma IdeaCom TSC gebruiken dat op het systeem is geïnstalleerd om de nauwkeurigheid van het aanraakscherm aan te passen.

Voer de volgende stappen uit om dit te voltooien.

Stap 1.

Open het hulpprogramma IdeaCom TSC door te klikken op Start >

Programs (Programma's) > IdeaCom TSC > IdeaCom TSC.

Stap 2.

Daarna verschijnt IdeaCom Touch Panel Controller setup utility

(Hulpprogramma instelling controller IdeaCom-aanraakscherm) zoals hieronder weergegeven. Klik op “Calibration” (Kalibratie) om de nauwkeurigheid van het aanraakscherm aan te passen. Dit heeft drie modi:

4 punten, 9 punten en 25 punten.

Wij raden u aan 9 punten te kiezen om het aanraakscherm aan te passen. Als u meer nauwkeurigheid wenst, is het aanbevolen 25 punten te kiezen.

23

Systeemoverzicht

Stap 3.

Volg de instructie op het scherm om op elk symbool te drukken: Raak het knipperende symbool aan tot u een pieptoon hoort of tot het knipperen stopt (ESC om af te breken).

■ Raak het scherm niet direct aan met een scherp object.

■ De werkelijke productspecificaties kunnen verschillen afhankelijk van de regio.

24

MS-6637

Draadloze LAN-verbinding

Stap 1. Klik met de rechtermuisknop op het statuspictogram van de Ralink draadloze

LAN-kaart in de linkerbenedenhoek en klik vervolgens op Launch Config Utility

(Configuratiehulpprogramma starten).

Stap 2. Het venster geeft enkele beschikbare draadloze netwerken weer. Kies een netwerk en klik vervolgens op Connect (Verbinden).

25

Systeemoverzicht

Stap 3. U kunt worden gevraagd een code in te voeren. Voer de netwerkcode in en klik op OK.

Stap 4. U bent nu klaar om draadloos op het web te surfen.

26

MS-6637

SRS Premium Sound

SRS Premium Sound is een uitgebreide suite van geavanceerde audiotechnologieën die een superieure amusementservaring voor de weergave van muziek-, video- en game-inhoud op de pc bieden.

Met SRS Premium Sound zal uw audio-amusementservaring beter klinken - natuurlijker en onderdompelend, met een diepere bas, een zuiverder dialoogvenster en voortreffelijke surroundgeluid.

Eigenschappen:

■ Optimale audio-ervaring voo rmuziek, video en games op de pc

Overspoelende surround geluid-ervaring via interne of externe luidsprekers en zelfs via hoofdtelefoon.

Een beter volume zonder afbraak te doen aan audiokwaliteit.

Kristalheldere dialoog

Diepe, rijke lage tonen

De GUI van SRS Premium Sound gebruiken

Stap 1. Dubbelklik op het pictogram van SRS Premium Sound in het systeemvak rechtsonder om de interface (GUI = Grafische gebruikersinterface) van SRS

Premium Sound (Graphical User Interface) te starten.

Stap 2. Het SRS Premium Sound-bedieningspaneel verschijnt.

SRS Premium Sound

Aan/uit-knop

Help

Muziek Hoofdtelefoon

Video

Games

Externe luidsprekers

Ingebouwde luidsprekers

Signaalniveau

Volumeregeling

Stap 3. Kies de audio-INHOUD die u beluistert en geef het audio-UITVOER apparaat op. SRS Premium Sound zal automatisch de opgegeven audiosignalen verwerken om betere audioprestaties te bieden.

27

Systeemoverzicht

Stap 4. U kunt ook proberen een optie te kiezen uit de

VOORINSTELLINGEN in overeenstemming met uw audio-INHOUD.

Stap 5. Klik op het tabblad Options (Opties) voor geavanceerde instellingen.

De VOORINSTELLINGEN zullen verschillen afhankelijk van de geselecteerde INHOUD.

Met Advanced Controls (Geavanceerde bedieningselementen) kunt u de SRS-tuningparameters specifiek beheren.

LET OP: deze instellingen zijn zeer gevoelig en moeten worden gebruikt door geavanceerde gebruikers. De volgende parameters zijn voorzien

Definitie: past de hoge frequenties aan

TruBass: past de lage tonen of lage frequenties aan

Luidsprekerformaat: moet worden gebruikt om de grootte van de luidsprekers te selecteren (klein tot grootst).

Center (midden): past het geluid van het middelste kanaal aan

3D Space (3D-ruimte): past de hoeveelheid en breedte van opnamestudio aan

Focus: past de frequenties aan die stemgeluiden bevatten

Run application on Windows startup (Toepassing uitvoeren bij opstarten Windows): bepaalt of SRS

Premium Sound moet worden uitgevoerd wanneer

Windows wordt gestart.

Bring to front when popular media players are opened (Op voorgrond plaatsen wanneer populaire mediaspelers worden geopend): hiermee stelt u in of het bedieningspaneel op de voorgrond moet worden geplaatst wanneer verwante audiotoepassingen worden gestart.

Devices (Apparaten): bepaalt het voorkeursapparaat waarnaar SRS Premium Sound de verwerkte audio zou moeten verzenden voor weergave.

Hosted Device (Ondersteund apparaat): toont het huidige apparaat dat moet worden gebruikt. De standaardinstelling zal Premium Sound inschakelen.

Een intuïtief en gebruikersvriendelijk menu voor het oplossen van problemen is beschikbaar via de optie

Configuration Checklist (Configuratie controlelijst).

28

MS-6637

Menu OSD-touchpad (On-Screen Display)

Het menu van het OSD-touchpad wordt alleen ingeschakeld op een apparaat met een

Scaler-beeldschermkaart . Als u het OSD-touchpad aanraakt, ziet u onderaan het instellingsmenu.

Indrukken om dit item te openen en de kleur aan te passen . Beschikbare instelopties:

[Contrast] en [Brightness] (Helderheid).

Indrukken om dit item te openen en de kleur aan te passen . Beschikbare instelopties:

[Warm], [Cool] (Koel) en [User] (Gebruiker).

29

Systeemoverzicht

Indrukken om dit item te openen en de video aan te passen . Beschikbare instelopties:

[User] (Gebruiker), [Standard] (Standaard), [Movie] (Film), [Text] (Tekst) en [Graphics]

(Afbeeldingen).

Indrukken om dit item te openen en de signaalbron aan te passen . Beschikbare instelopties: [HDMI in] en [PC].

30

MS-6637

Indrukken om dit item te openen en het OSD aan te passen . Beschikbare instelopties:

[H. Position] (H. positie), [V. Position] (V. positie) en [OSD Timeout] (Time-out OSD).

Indrukken om dit item te openen en de taal aan te passen . Beschikbare instelopties:

[English] (Engels), [German] (Duits), [Spanish] (Spaans), [Simplified Chinese] (Vereen voudigd Chinees), [Traditional Chinese] (Traditioneel Chinees), [French] (Frans), [Italian]

(Italiaans) en [Japanese] (Japans).

31

Systeemoverzicht

Indrukken om dit item te openen en een reset uit te voeren .

Indrukken om dit item te openen en informatie te lezen .

Indrukken om dit item te openen en het breedbeeld aan te passen . Beschikbare instelopties: [16:9] en [4:3].

32

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals