MSI GE76 Raider (Intel® 11th Gen) (GeForce 30 Series) LAPTOP Εγχειρίδιο ιδιοκτήτη


Add to my manuals
42 Pages

advertisement

MSI GE76 Raider (Intel® 11th Gen) (GeForce 30 Series) LAPTOP Εγχειρίδιο ιδιοκτήτη | Manualzz

Wind Top AE2200

PC Όλα σε ένα (AIO)

Σύστημα MS-6637 (V1.X)

Πρόλογος

Προειδοποίηση για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Το υλικ ό αυτο ύ του εγγρ ά φου ε ί ναι πνευματικ ή ιδιοκτησ ί α τη ςMICRO-STAR

INTERNATIONAL . Φροντίζουμε όσο είναι δυνατό την προετοιμασία αυτού του εγγράφου,

αλλά δεν δίδεται καμία εγγύηση ως προς την ορθότητα των περιεχομένων του. Τα προϊόντα

μας υφίστανται συνεχή βελτίωση και επιφυλασσόμαστε το δικαίωμα να πραγματοποιούμε

αλλαγές χωρίς ειδοποίηση.

Εμπορικά σήματα

Όλα τα άλλα εμπορικά σήματα ανήκουν στους αντίστοιχους κατόχους τους.

Το MSI ® είναι ένα σήμα κατατεθέν της Micro-Star Int’l Co., Ltd.

Το AMD ® είναι ένα σήμα κατατεθέν της Advanced Micro Devices, Inc.

Το AMI ® είναι ένα σήμα κατατεθέν της American Megatrends Inc.

Το ATI ® είναι ένα σήμα κατατεθέν της ATI Technologies, Inc.

Το Award ® είναι ένα σήμα κατατεθέν της Phoenix Technologies Ltd.

Το Intel ® είναι ένα σήμα κατατεθέν της Intel Corporation.

Το JMicron ® είναι σήμα κατατεθέν της JMicron Technology Corporation.

Το Netware ® είναι καταχωρημένο εμπορικό σήμα της Novell, Inc.

Το NVIDIA ® είναι σήμα κατατεθέν της NVIDIA Corporation.

Το Realtek ® είναι σήμα κατατεθέν της Realtek Semiconductor Corporation.

Το Sound Blaster ® είναι ένα σήμα κατατεθέν της Creative Technology Ltd.

Το Windows ® είναι εμπορικό σήμα κατατεθέν της Microsoft Corporation.

Αριθμοί διπλωμάτων ευρεσιτεχνίες στις Η.Π.Α.

4.631.603, 4.819.098, 4.907.093, 5.315.448 και 6.516.132.

Το προϊόν αυτό περιέχει τεχνολογία προστασίας των πνευματικών δικαιωμάτων και

προστατεύεται με διπλώματα ευρεσιτεχνίας στις Η.Π.Α. και άλλα δικαιώματα πνευματικής

ιδιοκτησίας. Η χρήση αυτής της τεχνολογίας προστασίας των πνευματικών δικαιωμάτων

πρέπει να φέρει την εξουσιοδότηση της Macrovision, και προορίζεται για οικιακή και άλλη

περιορισμένη χρήση προβολής μόνον εάν ορίζεται διαφορετικά από τη Macrovision.

Απαγορεύεται η αντίστροφη ανάλυση ή αποσυναρμολόγηση.

Ιστορικό Αναθεωρήσεων

Αναθεώρηση Ιστορικό Αναθεωρήσεων

V1.0

Πρώτη έκδοση

Ημερομηνία

Ιούνιος 2009 ii

MS-6637

Αναβάθμιση και Εγγύηση

Να σημειωθεί ότι η μνήμη, η μονάδα του σκληρού δίσκου και η μονάδα οπτικού δίσκου

που είναι προεγκατεστημένες στο προϊόν που αγόρασαν οι χρήστες μπορεί να αναβαθ-

μιστούν ή να αντικατασταθούν κατόπιν αιτήματος του χρήστη. Για να μάθετε περισσότερα

σχετικά με τα όρια αναβάθμισης, ανατρέξτε στις προδιαγραφές στο Εγχειρίδιο χρήσης.

Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία σχετικά με το προϊόν που αγόρασαν οι χρή-

στες, επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπο. Μην επιχειρήσετε να αναβαθμίσετε ή να αντικαταστήσετε τυχόν στοιχεία του προϊόντος εάν δεν είστε εξουσιοδοτημένος

αντιπρόσωπος ή κέντρο σέρβις εφόσον μπορεί να οδηγήσει σε ακύρωση της εγγύησης.

Συνιστάται ιδιαιτέρως να επικοινωνείτε με τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο ή κέντρο

σέρβις για οποιαδήποτε υπηρεσία αναβάθμισης ή αντικατάστασης.

Απόκτηση αντικαταστάσιμων εξαρτημάτων

Να σημειωθεί ότι η απόκτηση των αντικαταστάσιμων εξαρτημάτων (ή των συμβατών)

για τους χρήστες που αγόρασαν το προϊόν στις ΗΠΑ μπορεί να επιτευχθεί από τον κα-

τασκευαστή εντός 5 ετών από την διακοπή του προϊόντος.

■ Επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή μέσω της ιστοσελίδας http://www.msicomputer.

com/msi_user/msi_rma/ για λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την απόκτηση

ανταλλακτικών.

Τεχνική Υποστήριξη

Εάν εμφανιστεί κάποιο πρόβλημα στο σύστημά σας και το εγχειρίδιο χρήσης δεν μπο-

ρεί να προσφέρει κάποια λύση, επικοινωνήστε με το σημείο αγοράς ή τον κατά τόπους

διανομέα. Διαφορετικά, απευθυνθείτε στις παρακάτω πηγές βοήθειας για περαιτέρω

καθοδήγηση.

■ Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της MSI για συχνές ερωτήσεις (FAQ), τεχνικές οδηγίες,

ενημερώσεις του BIOS, ενημερώσεις μονάδας και άλλες πληροφορίες μέσω της σελίδας http://www.msi.com/index.php?func=service

■ Επικοινωνήστε με το τεχνικό προσωπικό μας στη διεύθυνση http://ocss.msi.com/ iii

Πρόλογος

Οδηγίες ασφαλείας

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Διαβ ά ζετε π ά ντα τι ς οδηγ ί ε ς ασφαλε ί α ς .

Διατηρήστε αυτό το εγχειρίδιο χρήσης για μελλοντική αναφορά.

Διατηρείτε τον εξοπλισμό μακριά από την υγρασία.

Ξαπλώστε τον εξοπλισμό σε μία επίπεδη και στέρεα επιφάνεια πριν την εγκατα-

στήσετε.

Ο εξαερισμός στο περίβλημα χρησιμοποιείται για τη μετακίνηση του αέρα και για

να αποτραπεί η υπερθέρμανση του εξοπλισμού. Μην καλύπτετε τον εξαερισμό.

Ελέγξτε την είσοδο AC: 100-240V~, 50-60Hz, 4A.

Βεβαιωθείτε ότι η τάση του ρεύματος βρίσκεται μέσα στα όρια ασφαλείας και έχει

ρυθμιστεί σωστά στην τιμή 100~240V πριν συνδέσετε τον εξοπλισμό με την είσοδο

του ρεύματος.

Τοποθετήστε το καλώδιο τροφοδοσίας κατά τρόπο ώστε να μην υπάρχει πιθανό-

τητα να πατηθεί. Μην τοποθετείτε τίποτα επάνω στο καλώδιο τροφοδοσίας.

Πάντα βγάζετε την πρίζα του καλωδίου πριν βάλετε κάποια πρόσθετη κάρτα ή

μονάδα.

Όλα τα μηνύματα προειδοποίησης και προσοχή βρίσκονται στον εξοπλισμό και

θα πρέπει να ληφθούν υπόψη.

Ποτέ μην ρίχνετε υγρό στα ανοίγματα γεγονός που θα μπορούσε να προκαλέσει

ζημία ή ηλεκτροπληξία.

Εάν ανακύψει κάποια από τις παρακάτω καταστάσεις, ζητήστε από το προσωπικό

σέρβις να ελέγξει τον εξοπλισμό:

■ Το καλώδιο τροφοδοσίας ή το βύσμα έχουν υποστεί ζημία.

■ Έχει εισχωρήσει υγρό στον εξοπλισμό.

■ Ο εξοπλισμός έχει εκτεθεί σε υγρασία.

■ Ο εξοπλισμός δεν λειτουργεί σωστά ή δεν μπορείτε να τον κάνετε να λειτουργήσει

σύμφωνα με το Εγχειρίδιο Χρήστη.

■ Ο εξοπλισμός έπεσε και υπέστη ζημία.

■ Ο εξοπλισμός έχει εμφανή σημάδια σπασίματος.

ΜΗΝ ΑΦΗΝΕΤΕ ΤΟΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΑΥΤΟ ΣΕ ΕΝΑ ΜΗ ΕΓΚΛΙΜΑΤΙΣΜΕΝΟ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, Η ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΩ

1.

ΑΠΟ 40°C (102°F), ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΛΗΘΕΙ ΖΗΜΙΑ ΣΤΟΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ.

Για κάθε αλλαγή στη χρήση του καλωδίου τροφοδοσίας, χρησιμοποιείτε ένα

εγκεκριμένο καλώδιο τροφοδοσίας σε κατάσταση υψηλότερη ή ίση με H05VV-F,

3G, 0,75mm 2

2.

3.

4.

.

Το εσωτερικό τμήμα είναι ένα επικίνδυνο μετακινούμενο τμήμα, διατηρείτε τα

δάκτυλα και τα υπόλοιπα μέλη του σώματός σας μακριά.

Για εξοπλισμό συνδεόμενο με ρευματολήπτη, ο ρευματοδότης πρέπει να εγκα-

θίσταται κοντά στον εξοπλισμό και πρέπει να είναι ευπρόσιτος.

Μην απενεργοποιείτε τον προστατευτικό γειωμένο ακροδέκτη από το βύσμα, ο

εξοπλισμός πρέπει να συνδέεται με μία γειωμένη έξοδο υποδοχής ρεύματος.

Η προσαρμογή του χειριστηρίου της έντασης καθώς και του ισοσταθμιστή σε 5. άλλες ρυθμίσεις εκτός από την κεντρική θέση μπορεί να αυξήσει την τάση εξόδου

των ακουστικών και συνεπώς την στάθμη πίεσης του ήχου.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Υπάρχει κίνδυνος έκρηξης, εάν η μπαταρία επανατοποθετηθεί εσφαλμένα. Αντικαταστήστε

μόνον με τον ίδιο ή αντίστοιχο τύπο που συνιστάται από τον κατασκευαστή.

1.

2.

廢電池請回收

For better environmental protection, waste batteries should be collected separately for recycling or special disposal.

Οι οπτικές συσκευές αποθήκευσης κατατάσσονται ως Προϊόντα

λέιζερ Κατηγορίας 1. Απαγορεύεται η χρήση ελέγχων ή ρυθμίσεων, ή απόδοσης των διαδικασιών πέρα απ' αυτές που καθορίζονται.

Μην αγγίζετε τους φακούς στο εσωτερικό της μονάδας.

iv

MS-6637

Δήλωση Παρεμβολής ραδιοσυχνότητας FCC-B

Ο εξοπλισμός αυτός έχει ελεγχθεί

και έχει βρεθεί ότι συμμορφώνεται

προς τα όρια που ισχύουν για

τις ψηφιακές συσκευές Κλάσης

Β σύμφωνα με το Μέρος 15 των

Κανόνων FCC. Αυτά τα όρια έχουν σχεδιαστεί για να παρέχουν επαρκή προστασία

ενάντια σε επιβλαβείς παρεμβολές σε μια οικιακή εγκατάσταση. Αυτός ο εξοπλισμός

δημιουργεί, χρησιμοποιεί και μπορεί να εκπέμψει ραδιοσυχνότητα ενέργειας και, αν

δεν έχει εγκατασταθεί και χρησιμοποιηθεί σε συμφωνία με αυτές τις οδηγίες, μπορεί

να προκαλέσει βλαβερές παρεμβολές σε συσκευές ραδιοεπικοινωνίας. Όμως, δεν

υπάρχει καμία εγγύηση πως δε θα υπάρξει παρεμβολή σε μια συγκεκριμένη εγκα-

τάσταση. Αν αυτός ο εξοπλισμός προκαλεί επιβλαβείς παρεμβολές στη ραδιοφω-

νική ή τηλεοπτική λήψη, γεγονός που μπορεί να καθοριστεί απενεργοποιώντας και

ενεργοποιώντας τον εξοπλισμό, ο χρήστης παροτρύνεται να δοκιμάσει να διορθώσει

την παρεμβολή με ένα ή περισσότερα από τα μέτρα που καταγράφονται παρακάτω:

■ Επαναπροσανατολίστε ή μετακινήστε την κεραία λήψης.

■ Αυξήστε το διαχωρισμό μεταξύ του εξοπλισμού και του δέκτη.

■ Συνδέστε τον εξοπλισμό σε μια πρίζα ή ένα κύκλωμα διαφορετικό από

αυτό στο οποίο είναι συνδεδεμένος ο δέκτης.

■ Συμβουλευτείτε το κατάστημα αγοράς ή έναν έμπειρο τεχνικό ραδιόφω-

νου/ τηλεόρασης για βοήθεια.

Σημείωση 1

Αλλαγές ή τροποποιήσεις που δεν έχει εγκρίνει ρητώς ο υπεύθυνος ανταλλακτικών

ως συμβατά θα μπορούσαν να ακυρώσουν την εξουσιοδότηση που έχει δοθεί στον

χρήστη να λειτουργεί τον εξοπλισμό.

Σημείωση 2

Πρέπει να χρησιμοποιείται θωράκιση για τα καλώδια παρεμβολής και το καλώδιο τρο-

φοδοσίας AC, εάν υπάρχει για να συμμορφώνεται με τα όρια εκπομπής.

VOIR LA NOTICE D'INSTALLATION AVANT DE RACCORDER AU RESEAU.

Micro-Star International

MS-6637

Αυτή η συσκευή είναι σύμφωνη με το Μέρος 15 των Κανονισμών της FCC. Η λειτουρ -

γία υπόκειται στις ακόλουθες δύο συνθήκες:

(1) αυτή η συσκευή δεν μπορεί να προκαλέσει επικίνδυνη παρεμβολή, και

(2) αυτή η συσκευή πρέπει να δέχεται οποιαδήποτε παρεμβολή λαμβάνει συμπεριλαμ -

βανομένης της παρεμβολής που μπορεί να προκαλέσει ανεπιθύμητη.

v

Πρόλογος

Δήλωση WEEE (Οδηγία περί Απόρριψης Ηλεκτρικού και Ηλεκτρο-

νικού Εξοπλισμού)

ENGLISH

To protect the global environment and as an environmentalist, MSI must remind you that...

Under the European Union (“EU”) Directive on Waste Electrical and Electronic

Equipment, Directive 2002/96/EC, which takes effect on August 13, 2005, products of “electrical and electronic equipment” cannot be discarded as municipal waste anymore and manufacturers of covered electronic equipment will be obligated to take back such products at the end of their useful life. MSI will comply with the product take back requirements at the end of life of MSI-branded products that are sold into the EU. You can return these products to local collection points.

DEUTSCH

Hinweis von MSI zur Erhaltung und Schutz unserer Umwelt...

Gemäß der Richtlinie 2002/96/EG über Elektro- und Elektronik-Altgeräte dürfen Elektro- und Elektronik-Altgeräte nicht mehr als kommunale Abfälle entsorgt werden. MSI hat europaweit verschiedene Sammel- und Recyclingunternehmen beauftragt, die in die

Europäische Union in Verkehr gebrachten Produkte, am Ende seines Lebenszyklus zurückzunehmen. Bitte entsorgen Sie dieses Produkt zum gegebenen Zeitpunkt ausschliesslich an einer lokalen Altgerätesammelstelle in Ihrer Nähe.

FRANÇAIS

En tant qu’écologiste et afin de protéger l’environnement, MSI tient à rappeler ceci...

Au sujet de la directive européenne (EU) relative aux déchets des équipement

électriques et électroniques, directive 2002/96/EC, prenant effet le 13 août 2005, que les produits électriques et électroniques ne peuvent être déposés dans les décharges ou tout simplement mis à la poubelle. Les fabricants de ces équipements seront obligés de récupérer certains produits en fin de vie. MSI prendra en compte cette exigence relative au retour des produits en fin de vie au sein de la communauté européenne.

Par conséquent vous pouvez retourner localement ces matériels dans les points de collecte.

РУССКИЙ

Компания MSI предпринимает активные действия по защите окружающей среды, поэтому напоминаем вам, что...

В соответствии с директивой Европейского Союза (ЕС) по предотвращению загрязнения окружающей среды использованным электрическим и электронным оборудованием (директива WEEE 2002/96/EC), вступающей в силу 13 августа

2005 года, изделия, относящиеся к электрическому и электронному оборудованию, не могут рассматриваться как бытовой мусор, поэтому производители вышеперечисленного электронного оборудования обязаны принимать его для переработки по окончании срока службы. MSI обязуется соблюдать требования по приему продукции, проданной под маркой MSI на территории EC, в переработку по окончании срока службы. Вы можете вернуть эти изделия в специализированные пункты приема.

vi

MS-6637

ESPAÑOL

MSI como empresa comprometida con la protección del medio ambiente, recomienda...

Bajo la directiva 2002/96/EC de la Unión Europea en materia de desechos y/o equipos electrónicos, con fecha de rigor desde el 13 de agosto de 2005, los productos clasificados como “eléctricos y equipos electrónicos” no pueden ser depositados en los contenedores habituales de su municipio, los fabricantes de equipos electrónicos, están obligados a hacerse cargo de dichos productos al termino de su período de vida.

MSI estará comprometido con los términos de recogida de sus productos vendidos en la Unión Europea al final de su periodo de vida. Usted debe depositar estos productos en el punto limpio establecido por el ayuntamiento de su localidad o entregar a una empresa autorizada para la recogida de estos residuos.

NEDERLANDS

Om het milieu te beschermen, wil MSI u eraan herinneren dat…

De richtlijn van de Europese Unie (EU) met betrekking tot Vervuiling van Electrische en

Electronische producten (2002/96/EC), die op 13 Augustus 2005 in zal gaan kunnen niet meer beschouwd worden als vervuiling. Fabrikanten van dit soort producten worden verplicht om producten retour te nemen aan het eind van hun levenscyclus.

MSI zal overeenkomstig de richtlijn handelen voor de producten die de merknaam MSI dragen en verkocht zijn in de EU. Deze goederen kunnen geretourneerd worden op lokale inzamelingspunten.

SRPSKI

Da bi zaštitili prirodnu sredinu, i kao preduzeće koje vodi računa o okolini i prirodnoj sredini, MSI mora da vas podesti da…

Po Direktivi Evropske unije (“EU”) o odbačenoj ekektronskoj i električnoj opremi,

Direktiva 2002/96/EC, koja stupa na snagu od 13. Avgusta 2005, proizvodi koji spadaju pod “elektronsku i električnu opremu” ne mogu više biti odbačeni kao običan otpad i proizvođači ove opreme biće prinuđeni da uzmu natrag ove proizvode na kraju njihovog uobičajenog veka trajanja. MSI će poštovati zahtev o preuzimanju ovakvih proizvoda kojima je istekao vek trajanja, koji imaju MSI oznaku i koji su prodati u EU. Ove proizvode možete vratiti na lokalnim mestima za prikupljanje.

POLSKI

Aby chronić nasze środowisko naturalne oraz jako firma dbająca o ekologię, MSI przypomina, że...

Zgodnie z Dyrektywą Unii Europejskiej (“UE”) dotyczącą odpadów produktów elektrycznych i elektronicznych (Dyrektywa 2002/96/EC), która wchodzi w życie 13 sierpnia 2005, tzw. “produkty oraz wyposażenie elektryczne i elektroniczne “ nie mogą być traktowane jako śmieci komunalne, tak więc producenci tych produktów będą zobowiązani do odbierania ich w momencie gdy produkt jest wycofywany z użycia. MSI wypełni wymagania UE, przyjmując produkty (sprzedawane na terenie Unii Europejskiej) wycofywane z użycia. Produkty MSI będzie można zwracać w wyznaczonych punktach zbiorczych.

vii

Πρόλογος

TÜRKÇE

Çevreci özelliğiyle bilinen MSI dünyada çevreyi korumak için hatırlatır...

Avrupa Birliği (AB) Kararnamesi Elektrik ve Elektronik Malzeme Atığı, 2002/96/EC

Kararnamesi altında 13 Ağustos 2005 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, elektrikli ve elektronik malzemeler diğer atıklar gibi çöpe atılamayacak ve bu elektonik cihazların

üreticileri, cihazların kullanım süreleri bittikten sonra ürünleri geri toplamakla yükümlü olacaktır. Avrupa Birliği’ne satılan MSI markalı ürünlerin kullanım süreleri bittiğinde MSI

ürünlerin geri alınması isteği ile işbirliği içerisinde olacaktır. Ürünlerinizi yerel toplama noktalarına bırakabilirsiniz.

ČESKY

Záleží nám na ochraně životního prostředí - společnost MSI upozorňuje...

Podle směrnice Evropské unie (“EU”) o likvidaci elektrických a elektronických výrobků

2002/96/EC platné od 13. srpna 2005 je zakázáno likvidovat “elektrické a elektronické výrobky” v běžném komunálním odpadu a výrobci elektronických výrobků, na které se tato směrnice vztahuje, budou povinni odebírat takové výrobky zpět po skončení jejich životnosti. Společnost MSI splní požadavky na odebírání výrobků značky MSI, prodávaných v zemích EU, po skončení jejich životnosti. Tyto výrobky můžete odevzdat v místních sběrnách.

MAGYAR

Annak érdekében, hogy környezetünket megvédjük, illetve környezetvédőként fellépve az MSI emlékezteti Önt, hogy...

Az Európai Unió („EU”) 2005. augusztus 13-án hatályba lépő, az elektromos

és elektronikus berendezések hulladékairól szóló 2002/96/EK irányelve szerint az elektromos és elektronikus berendezések többé nem kezelhetőek lakossági hulladékként, és az ilyen elektronikus berendezések gyártói kötelessé válnak az ilyen termékek visszavételére azok hasznos élettartama végén. Az MSI betartja a termékvisszavétellel kapcsolatos követelményeket az MSI márkanév alatt az EU-n belül értékesített termékek esetében, azok élettartamának végén. Az ilyen termékeket a legközelebbi gyűjtőhelyre viheti.

ITALIANO

Per proteggere l’ambiente, MSI, da sempre amica della natura, ti ricorda che…

In base alla Direttiva dell’Unione Europea (EU) sullo Smaltimento dei Materiali Elettrici ed Elettronici, Direttiva 2002/96/EC in vigore dal 13 Agosto 2005, prodotti appartenenti alla categoria dei Materiali Elettrici ed Elettronici non possono più essere eliminati come rifiuti municipali: i produttori di detti materiali saranno obbligati a ritirare ogni prodotto alla fine del suo ciclo di vita. MSI si adeguerà a tale Direttiva ritirando tutti i prodotti marchiati MSI che sono stati venduti all’interno dell’Unione Europea alla fine del loro ciclo di vita. È possibile portare i prodotti nel più vicino punto di raccolta.

viii

MS-6637

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Προειδοποίηση για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ...........................................

ii

Εμπορικά σήματα ...........................................................................................................

ii

Αριθμοί διπλωμάτων ευρεσιτεχνίες στις Η.Π.Α. ..............................................................

ii

Ιστορικό Αναθεωρήσεων ................................................................................................

ii

Αναβάθμιση και Εγγύηση ..............................................................................................

iii

Απόκτηση αντικαταστάσιμων εξαρτημάτων ...................................................................

iii

Τεχνική Υποστήριξη .......................................................................................................

iii

Οδηγίες ασφαλείας ........................................................................................................

i v

Δήλωση Παρεμβολής ραδιοσυχνότητας FCC-B ............................................................ v

Δήλωση WEEE (Οδηγία περί Απόρριψης Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού) ....v

i

Επισκ ό πηση συστ ή ματο ς ..........................................................................................................1

Τεχνικά χαρακτηριστικά μητρικής πλακέτας ................................................................... 2

Προδιαγραφές συστήματος ........................................................................................... 3

Περιεχόμενα συσκευασίας .............................................................................................

4

Ρυθμίσεις Συστήματος ................................................................................................... 5

Πώς να τοποθετήσετε το σύστημα............................................................................... 13

Πως να συνδέονται οι περιφερειακές συσκευές .......................................................... 1 4

Πώς να χρησιμοποιήσετε το πληκτρολόγιο ................................................................. 15

Ρύθμιση της εκκίνησης του συστήματος για πρώτη φορά ........................................... 17

Πως να δημιουργηθεί ο δίσκος ανάκτησης του συστήματος ....................................... 19

Βαθμονόμηση της Οθόνης Αφής ................................................................................. 23

Σύνδεση ασύρματου LAN ............................................................................................ 25

SRS Premium Sound .................................................................................................. 27

Μενού της επιφάνειας αφής της Εμφάνισης στην Οθόνη (OSD) ................................. 29 ix

Πρόλογος x

MS-6637

Επισκόπηση συστήματος

Συγχαρητήρια για την αγορά του MSI ® Wind Top

AE2200 AIO PC!

Το Wind Top AE2200 AIO PC είναι η επιλογή ενός

κομψού μαύρου ή λευκού έγχρωμου με ένα υαλώ-

δες πλαίσιο, το οποίο εμφανίζει την απλότητα της

μοντέρνας εξατομίκευσης και της άνεσης στο σπίτι.

Περαιτέρω, είναι εξοπλισμένο με τις καλύτερες

ιδιότητες υπολογιστή, όπως ένα στιγμιαίο μήνυμα,

χαμηλή ακουστική, εξοικονόμηση ενέργειας και

δυνατότητα ασύρματου διαδικτύου 802,11 b/g/n

ούτως ώστε να μπορείτε να μετακινείστε ελεύθερα

στην κυριαρχία του κυβερνοχώρου.

■ Συνιστάται ιδιαίτερα να δημιουργήσετε ένα δίσκο

επαναφοράς του συστήματος ως τη λύση των εφε

-

δρικών αντιγράφων στην περίπτωση κατατραφικής

αστοχίας του δίσκου ή άλλων ατυχημάτων.

1

Επισκόπηση συστήματος

Τεχνικά χαρακτηριστικά μητρικής πλακέτας

Επεξεργαστής

■ Επεξεργαστές Intel ® Core™2 Duo E7500 και Pentium ® Dual-Core E5200/ E5400

στη συσκευασία LGA775

■ Μέγ. συχνότητα της CPU 2,93 GHz

■ Μέγ. διαύλος μπροστινής πλευράς (FSB) 1066 MHz

■ Θερμική ενέργεια σχεδίου (TDP) 65 W

Chipset

■ North Bridge: Intel ® G45 chipset

■ South Bridge: Intel ® ICH10 chipset

Μνήμη

■ 2 υποδοχές DDR2 SO-DIMM (4 GB Max) (Μη ECC)

■ Υποστηρίζει DDR2 400/ 533/ 667/ 800 SDRAM (200-Pin/ 1,8 V Max)

LAN

■ Ενσωματωμένο τσιπ Intel ® 82567V GbE Πομποδέκτης Φυσικού στρώματος (PHY)

■ Υποστηρίζεται η λειτουργία σε ρυθμούς δεδομένων 10/ 100/ 1000 Mb/s

■ Υποστηρίζει την εξελιγμένη διαχείριση ενέργειας

■ Υποστηρίζει την εξελιγμένη διάγνωση καλωδίου

■ Συμμορφώνεται με το πρότυπο RoHS

Ήχος

■ Ενσωματωμένο τσιπ Realtek ® ALC885

■ Ανταποκρίνεται στα επιτραπέζια και φορητά PC της Microsoft ® WLP 3.0 Premium

■ 7.1 Κωδικοποίηση ήχου υψηλής ανάλυσης καναλιού με Τεχνολογία προστασίας

περιεχομένου

Παράγοντας Διαμόρφωσης

■ 310 mm (M) X 205 mm (Π)

2

Προδιαγραφές συστήματος

Οθόνη LCD

■ Οθόνη 21,6” TFT LCD με βέλτιστη ανάλυση 1920 x 1080

■ Τυπική αναλογία ευρείας οθόνης 16:9 (Πλήρες HD)

Είσοδος /Έξοδος (Ι/Ο)

■ 1 υποδοχή τροφοδοσίας

■ 1 πρόγραμμα ανάγνωσης καρτών

■ 1 θύρα eSATA

■ 1 υποδοχή LAN

■ 6 θύρες USB

■ 1 θύρα HDMI (Ανατρέξτε στη σελίδα 9 για λεπτομέρειες.)

■ 1 θύρα VGA

■ 2 υποδοχές μικροφώνου

■ 2 υποδοχές ακουστικών

■ 1 οπτική υποδοχή εξόδου S/PDIF

Τροφοδοτικό

■ PSU 220 watt με ενεργό PFC

■ Δέλτα/ ADP - 65HB BB

■ Είσοδος AC: 100-240V~, 50-60Hz, 4A

Ηχείο στερεοφωνικού

■ 2 εσωτερικά στερεοφωνικά ηχεία 5W

Ενσωματωμένη Webcam

■ webcam 1,3 MP με μικρόφωνο

Ενσωματωμένη κάρτα

■ 1 κάρτα ασύρματου δικτύου

Ενσωματωμένη μονάδα

■ 1 Μονάδα ανάγνωσης καρτών

■ 1 μονάδα οπτικού δίσκου (2,5” λεπτή)

■ 1 μονάδα σκληρού δίσκου (κρυφού τύπου 3,5")

Διαστάσεις

■ 560 mm (Π) X 465 mm (Υ) X 59,5 mm (Β)

■ Ολικό πάχος οθόνης 59,5 mm

3

MS-6637

Επισκόπηση συστήματος

Περιεχόμενα συσκευασίας

Στην παρακάτω εικόνα εμφανίζονται τα περιεχόμενα της συσκευασίας του Wind Top

AE2200 AIO PC σας. Επικοινωνήστε μαζί μας αμέσως εάν κάποια από τα παρακάτω

στοιχεία υποστούν ζημία ή λείπουν.

PC AIO AE2200

του Wind Top

Καλώδιο

τροφοδοσίας

Κεραία TV &

Μετατροπέας κεραίας TV

Εγχειρίδιο χρήσης &

Σύντομος οδηγός

Δίσκος οδηγού & Bοη-

θητικό πρόγραμμα

& Κενός δίσκος DVD msi

Διαγραφέας

οθόνης LCD

Πληκτρολόγιο

(Προαιρετικό)

Ποντίκι (Προαιρετικό)

Πένα Γραφίδας

(Stylus Touch)

(Προαιρετική)

■ Ο μετατροπέας κεραίας TV παρέχεται μόνον για τον τύπο USA.

■ Ο κενός δίσκος DVD προορίζεται για τη εφεδρική ανάκτηση του συστήματος. (Ανατρέξτε

στη σελίδα 19 για λεπτομέρειες.)

■ Όταν εγκαθιστάτε το ομοαξονικό καλώδιο στον συνδετήρα της κεραίας του δέκτη της

τηλεόρασης, είναι απαραίτητο να βεβαιωθείτε ότι η μεταλλική ασπίδα είναι αξιόπιστα

συνδεδεμένη σε προστατευτικό σύστημα γείωσης του κτηρίου.

■ Οι εικόνες προορίζονται για δική σας αναφοράς μόνον και τα περιεχόμενα της συσκευ -

ασίας σας μπορεί να διαφέρουν ελαφρώς ανάλογα με το μοντέλο που αγοράσατε.

4

MS-6637

Ρυθμίσεις Συστήματος

Ανατρέξτε στην παρακάτω εικόνα για να προσδιοριστούν οι διαμορφώσεις στο μπροστινό

μέρος του συστήματός σας.

■ Μπροστινή άποψη

Μικρόφωνο

Το ενσωματωμένο μικρόφωνο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για online συνομιλίες (chatting)

με βίντεο.

Μικρόφωνο

Webcam

Η ενσωματωμένη Webcam με το μικρόφωνο μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη

λήψη εικόνων, εγγραφή βίντεο, online συνεδριάσεις και οποιαδήποτε άλλη εφαρμογή

διάδρασης.

5

Επισκόπηση συστήματος

Webcam

Οθόνη LCD

Η οθόνη TFT LCD 21,6 ιντσών έχει βέλτιστη ανάλυση 1920 x 1080 και τυπική αναλογία

ευρείας οθόνης 16:9 (Full HD).

Ηχεία στερεοφωνικού

Τα ενσωματωμένα στερεοφωνικά ηχεία προσφέρουν ηχοσύστημα υψηλής ποιότητας να

παίζει με το σύστημα στερεοφωνικού και τη λειτουργία Hi-Fi που υποστηρίζεται.

Ένδειξη ρεύματος

Αυτή η φωτεινή ένδειξη φωτίζεται σε πράσινο χρώμα όταν είναι αναμμένο το AIO PC,

φωτίζεται σε πορτοκαλί χρώμα όταν το AIO PC βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής και

σβήνει όταν είναι απενεργοποιημένο το AIO PC.

Επιφάνεια αφής OSD

(Ανατρέξτε στη σελίδα 29 για λεπτομέρειες.)

Στη συσκευή με Κάρτα εμφάνισης κλίμακας,

Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση οθόνης LCD

Μενού/ Enter

Φωτεινότητα/ Αριστερά/ -

Αντίθεση/ Δεξιά/ +

Ένταση-

Ένταση+

Σίγαση/ Έξοδος

Στη συσκευή με Κάρτα εμφάνισης ΜXM,

Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση οθόνης LCD

Φωτεινότητα-

Φωτεινότητα+

Ένταση-

Ένταση+

Σίγαση

LED της HDD

Το πορτοκαλί HDD LED ανάβει όταν τα δεδομένα διαβάζονται από ή γράφονται στη

μονάδα σκληρού δίσκου.

■ "OSD" είναι η συντομογραφία του "Εμφάνιση επί της οθόνης".

6

MS-6637

Ανατρέξτε στην παρακάτω εικόνα για να προσδιοριστούν οι διαμορφώσεις στο πίσω

μέρος του συστήματός σας.

■ Πίσω όψη

7

Επισκόπηση συστήματος

Ανεμιστήρες

Ο εξαερισμός στο περίβλημα χρησιμοποιείται για τη μετακίνηση του αέρα και για να

αποτραπεί η υπερθέρμανση του εξοπλισμού. Μην καλύπτετε τον εξαερισμό.

Βάση

Κλιπ οδήγησης καλωδίου

Δρομολογήστε τα καλώδια μέσω της οπής του κλιπ δρομολόγησης καλωδίου ώστε να

αποφύγετε να μπερδευτούν κατά τη σύνδεση συσκευών.

Θύρα κλειδαριάς τύπου Kensington

Η θύρα κλειδαριάς τύπου Kensington επιτρέπει την ασφάλιση του προσωπικού σας

υπολογιστή μέσω προϊόντων ασφαλείας τύπου Kensington. Αυτά τα προϊόντα ασφαλείας

συνήθως περιλαμβάνουν μεταλλικό καλώδιο και κλειδαριά που προστατεύει το χρήστη

από την αφαίρεση του προσωπικού υπολογιστή σας από ένα σταθερό σημείο.

Θύρα eSATA

Η θύρα eSATA (Εξωτερική σειριακή ATA) παρέχεται για να συνδεθεί ο εξωτερικός σκλη-

ρός δίσκος eSATA.

Υποδοχή LAN

Η συνήθης υποδοχή LAN RJ-45 παρέχεται για τη σύνδεση σε Δίκτυο Τοπικής Περιοχής

(LAN). Μπορείτε να συνδέσετε σε αυτή ένα καλώδιο δικτύου.

Κίτρινο Πράσινο /Πορτοκαλί

LED

Αριστερός

Δεξιός

Χρώμα Κατάσταση LED

Ανενεργό

Συνθήκη

Η σύνδεση LAN είναι ανενεργή.

Ενεργό (σταθερή κατά-

σταση)

Η σύνδεση LAN είναι ενεργή.

Κίτρινο

Πράσινο

Ενεργό (φωτεινότερο &

παλλόμενο)

Ο υπολογιστής επικοινωνεί με έναν άλλο υπολογιστή

στο LAN.

Ανενεργό

Ενεργό

Πορτοκαλί Ενεργό

Έχει επιλεγεί η ταχύτητα δεδομένων 10 Mbit/sec.

Έχει επιλεγεί η ταχύτητα δεδομένων 100 Mbit/sec.

Έχει επιλεγεί η ταχύτητα δεδομένων 1000 Mbit/sec.

MS-6637

Θύρες USB

Η θύρα USB (Universal Serial Bus) παρέχεται για τη σύνδεση συσκευών USB όπως

το ποντίκι, το πληκτρολόγιο, τον εκτυπωτή, τον σαρωτή, την κάμερα το PDA ή άλλες

συμβατές με USB συσκευές.

Θύρα HDMI

Στη συσκευή με Κάρτα εμφάνισης MXM , το High-Definition Multimedia Interface (HDMI)

είναι μια πλήρως ψηφιακή διεπαφή ήχου/βίντεο με δυνατότητα μεταφοράς ασυμπίεστων

ροών. Το HDMI υποστηρίζει όλες τις τηλεοπτικές μορφές, συμπεριλαμβανομένων του

βασικού, βελτιωμένου βίντεο ή του βίντεο υψηλής ευκρίνειας, καθώς και πολυκαναλικό

ψηφιακό ήχο σε ένα ενιαίο καλώδιο. Στη συσκευή με Κάρτα εμφάνισης κλίμακας , η

θύρα HDMI είναι μία θύρα λειτουργίας εισόδου HDMI και η οθόνη LCD μπορεί να χρη-

σιμοποιηθεί ως μία δευτερεύουσα οθόνη άλλων συσκευών HDMI.

Θύρα VGA

Η θύρα D-sub VGA 15 ακροδεκτών σας δίνει τη δυνατότητα να συνδέσετε μία εξωτερική

οθόνη ή άλλες συνηθισμένες συσκευές συμβατές με VGA (όπως προβολείς) για μοναδική

προβολή της εικόνας του υπολογιστή.

Εξωτερικό μικρόφωνο (Ροζ)

Πρόκειται για ένα συνδετήρα για μικρόφωνα.

Υποδοχή ακουστικών (Πράσινη)

Πρόκειται για ένα συνδετήρα για ακουστικά ή ηχεία.

Οπτική υποδοχή εξόδου S/PDIF

Αυτή η υποδοχή S/PDIF (Sony & Philips Digital Interconnect Format) παρέχεται για την

ψηφιακή μετάδοση ήχου σε εξωτερικά ηχεία μέσω ενός καλωδίου οπτικών ινών.

Συνδετήρας εισόδου κεραίας δέκτη - TV

Αυτός ο συνδετήρας προορίζεται για κεραία TV.

9

Επισκόπηση συστήματος

Ανατρέξτε στην παρακάτω εικόνα για να προσδιοριστούν οι διαμορφώσεις στο πλαϊνό

μέρος του συστήματός σας.

■ Πλαϊνή Όψη

Ανεμιστήρες

Ο εξαερισμός στο περίβλημα χρησιμοποιείται για τη μετακίνηση του αέρα και για να

αποτραπεί η υπερθέρμανση του εξοπλισμού. Μην καλύπτετε τον εξαερισμό.

Θύρες USB

Η θύρα USB (Universal Serial Bus) παρέχεται για τη σύνδεση συσκευών USB όπως

το ποντίκι, το πληκτρολόγιο, τον εκτυπωτή, τον σαρωτή, την κάμερα το PDA ή άλλες

συμβατές με USB συσκευές.

Εξωτερικό μικρόφωνο (Ροζ)

Πρόκειται για ένα συνδετήρα για μικρόφωνα.

Υποδοχή ακουστικών (Πράσινη)

Πρόκειται για ένα συνδετήρα για ακουστικά ή ηχεία.

10

MS-6637

Βάση

Κουμπί Εξαγωγής

Πατήστε το κουμπί εξαγωγής για να ανοίξει η μονάδα του οπτικού δίσκου.

ODD LED

Το κίτρινο ODD LED ανάβει όταν το CD/ DVD διαβάζεται από ή γράφεται στη μονάδα

οπτικού δίσκου.

Οπή Εξαγωγής

Εισάγετε ένα λεπτό, ευθύ αντικείμενο (όπως συνδετήρας) στην οπή εξαγωγής για να ανοί-

ξει η μονάδα του οπτικού δίσκου χειροκίνητα ένα δεν λειτουργεί το κουμπί εξαγωγής.

Οδηγός Οπτικού Δίσκου

Μονάδα Συστήματος Ανάγνωσης Κάρτας

Το ενσωματωμένο σύστημα ανάγνωσης κάρτας μπορεί να υποστηρίζει διάφορους τύπους

κάρτας μνήμης, όπως κάρτες XD (eXtreme Digital), SD (Secure Digital), SDHC (SD

High Capacity), MS (Memory Stick), MS Pro (Memory Stick Pro) και MMC (Multi-Media

Card) που χρησιμοποιούνται συνήθως σε συσκευές όπως ψηφιακές κάμερες, συσκευές

αναπαραγωγής MP3, τα κινητά τηλέφωνα και τα PDA. Επικοινωνήστε με τον τοπικό

αντιπρόσωπο για περαιτέρω πληροφορίες και να σημειωθεί ότι οι κάρτες μνήμης που

υποστηρίζονται μπορεί να διαφέρουν χωρίς προειδοποίηση.

Θύρες USB

Η θύρα USB (Universal Serial Bus) παρέχεται για τη σύνδεση συσκευών USB όπως

το ποντίκι, το πληκτρολόγιο, τον εκτυπωτή, τον σαρωτή, την κάμερα το PDA ή άλλες

συμβατές με USB συσκευές.

Πλήκτρο ενεργοποίησης

Πατήστε το κουμπί τροφοδοσίας για να ενεργοποιήσετε και να απενεργοποιήσετε το

σύστημα.

11

Επισκόπηση συστήματος

Ανατρέξτε στην παρακάτω εικόνα για να προσδιοριστούν οι διαμορφώσεις στο επάνω

και κάτω μέρος του συστήματός σας.

■ Επάνω και κάτω άποψη

Ανεμιστήρες

Ο εξαερισμός στο περίβλημα χρησιμοποιείται για τη μετακίνηση του αέρα και για να

αποτραπεί η υπερθέρμανση του εξοπλισμού. Μην καλύπτετε τον εξαερισμό.

Βάση

Υποδοχή τροφοδοσίας

Το ρεύμα που παρέχεται με αυτή την υποδοχή παρέχει ρεύμα στον προσωπικό σας

υπολογιστή.

12

MS-6637

Πώς να τοποθετήσετε το σύστημα

1ο Βήμα.

Τοποθετήστε το σύστημά σας σε μία επίπεδη και σταθερή επιφάνεια όπως ένα τραπέζι ή γραφείο.

2ο Βήμα.

Τραβήξτε τη βάση και γύρετε την οθόνη LCD σε μία γωνία μεταξύ 8 και 14

μοίρες ούτως ώστε να ταιριάζουν με τις προτιμήσεις σας. Αυτό συμβάλει

στη μείωση της καταπόνησης των ματιών και της κούρασης των μυών.

0° 8° 0° 14°

■ Ενώ προσαρμόζετε τη γωνία, μην ασκήσετε υπερβολική πίεση στο σύστημά σας για να

εκμηδενιστεί ο κίνδυνος μηχανικής ζημίας.

13

Επισκόπηση συστήματος

Πως να συνδέονται οι περιφερειακές συσκευές

1ο Βήμα.

Συνδέστε το ποντίκι με διεπαφή USB και το πληκτρολόγιο στις θύρες USB

στην πίσω πλευρά.

2ο Βήμα.

Συνδέστε τη συσκευή δικτύο με τη θύρα LAN.

3ο Βήμα. Συνδέστε τις συσκευές ήχου όπως ακουστικά και μικρόφωνα στις υποδοχές ήχου, εάν χρειαστεί.

4ο Βήμα. Συνδέστε το βύσμα του καλωδίου στην ηλεκτρική πρίζα.

■ Προτείνουμε να συνδέσετε το καλώδιο τροφοδοσίας στο σύστημά σας πρώτα και κατόπιν

συνδέστε στην έξοδο της πρίζας για ζητήματα ασφαλείας.

14

Πώς να χρησιμοποιήσετε το πληκτρολόγιο

MS-6637

Το Wind Top AE2200 AIO PC παραδίδεται με ενσύρματο πληκτρολόγιο StarType

ES500 το οποίο σας διευκολύνει στον έλεγχο του συστήματος.

■ Διάταξη

■ Προδιαγραφές

- Βάρος: 440 g

- Μήκος Καλωδίου: 150 cm

- Διασύνδεση USB για όλο το λειτουργικό σύστημα Windows ®

- Νέα μεμονωμένα κομπιά για εύκολη πληκτρολόγηση - Νέα μεμονωμένα κομπιά για εύκολη πληκτρολόγηση

- Κύκλος ζωής πληκτρολόγησης 12 εκατομμύρια φορές

- Χαμηλό προφίλ με τεχνολογία μεταξοτυπίας

- Διάσταση: 376 mm (Π) X 155 mm (M) X 22 mm (Y)

- Συμβατό με τη διάταξη γλώσσας EU/ JP/ KR/ UK/ US

■ Ιδιότητες

- Ενσωματωμένα πλήκτρα συντόμευσης λειτουργίας

- Μικρές διαστάσεις για εξοικονόμηση χώρου

- Ειδικά σχεδιασμένο για την οθόνη LCD της MSI TM

- Πλήκτρα λειτουργίας πολυμέσων με AIO PC

- Συμβατό με Windows ® 2000/ ME/ XP/ Vista/ 7

- Soft-touch και απτική ανάδραση για άνετη πληκτρολόγηση

- Κομψό και λεπτό πληκτρολόγιο νέου σχεδιασμού σε σύγχρονο σχήμα

- Πρόσβαση στους αγαπημένους ιστότοπους και εφαρμογές με πλήκτρα συντόμευσης

ενός πατήματος

■ Η εικόνα του πληκτρολογίου παρέχεται μόνο για λόγους αναφοράς. Οι πραγματικές

προδιαγραφές του προϊόντος ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τη γεωγραφική

περιοχή.

15

Επισκόπηση συστήματος

Ανατρέξτε στην παρακάτω εικόνα για να προσδιοριστούν τα πλήκτρα λειτουργίας του

πληκτρολογίου.

■ Πλήκτρα πολυμέσων

Fn + F7 Επιστροφή στο προηγούμενο κομμάτι

Fn + F8 Αναπαραγωγή και διακοπή

Fn + F9 Μετάβαση στο επόμενο κομμάτι

Fn + F10 Λειτουργία σίγασης

Fn + F11 Μείωση ένταση

Fn + F12 Αύξηση έντασης

■ Πλήκτρα συντόμευσης

Fn + F1 Εκκίνηση των προεπιλεγμένων εφαρμογών E-Mail

Fn + F2

Εκκίνηση του προεπιλεγμένου φυλλομετρητή ίντερνετ

και μετάβαση στην προεπιλεγμένη αρχική σελίδα

Fn + F3 Επιστροφή στην προηγούμενη ιστοσελίδα

Fn + F4 Μετάβαση στην επόμενη ιστοσελίδα

Fn + C Calculator (Αριθμομηχανή)

Fn + Z Κατάσταση αναμονής

Fn + W Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση του ασύρματου LAN

Fn + K Κάμερα

16

MS-6637

Ρύθμιση της εκκίνησης του συστήματος για πρώτη φορά

Για την πρώτη χρήση, θα χρειαστεί να μεταβείτε στα επόμενα βήματα για να ξεκινήσε-

τε χρησιμοποιώντας το PC AIO AE2200 του Wind Top . Για ολόκληρη την εγκατάστα-

ση έναρξης θα χρειαστείτε περίπου 90 λεπτά .

1ο Βήμα.

Κάντε κλικ στο [OK] για να εξασφαλιστεί η σύνδεση τροφοδοσίας AC και

μην την απενεργοποιήσετε όσο εκτελείται η εγκατάσταση των Windows.

2ο Βήμα.

Η εγκατάσταση των Windows ξεκινά λειτουργεί. Περιμένετε μέχρι η Εγκατά-

σταση των Windows να ολοκληρώσει τη φόρτωση σε εξέλιξη.

3ο Βήμα.

Επιλέξτε τη γλώσσα λειτουργικού συστήματος που χρειάζεστε και κάντε

κλικ στο [Επόμενο] για να συνεχίσετε.

4ο Βήμα.

Επιλέξτε τη "Χώρα ή περιοχή", "Ώρα και νόμισμα" και τη "Διάταξη πληκτρο-

λογίου" που χρειάζεστε. Κάντε κλικ στο [Επόμενο] για να συνεχίσετε.

5ο Βήμα.

Διαβάστε τους όρους της άδειας. Επιλέξτε το πλαίσιο "Αποδέχομαι τους όρους της άδειας" και κάντε κλικ στο [Επόμενο] για να συνεχίσετε.

6ο Βήμα.

Εισάγετε ένα όνομα χρήστη/κωδικό πρόσβασης και επιλέξτε μία εικόνα για

τον λογαριασμό χρήστη σας. Πατήστε [Επόμενο] για να προχωρήσετε.

7ο Βήμα.

Πληκτρολογήστε ένα όνομα υπολογιστή και επιλέξτε το φόντο της επιφάνει-

ας εργασίας που θέλετε. Κάντε κλικ στο [Επόμενο] για να συνεχίσετε.

8ο Βήμα.

Επιλέξτε "Χρήση των συνιστώμενων ρυθμίσεων" για "Βοήθεια για την

αυτόματη προστασία των Windows."

9ο Βήμα.

Αναθεωρήστε τις ρυθμίσεις σας για την ημερομηνία και την ώρα. Κάντε κλικ

στο [Επόμενο] για να συνεχίσετε.

10ο Βήμα.

Εμφανίζεται μία σελίδα "Ευχαριστούμε". Κάντε κλικ στο [Έναρξη] για να

επιτρέψετε στα Windows ελέγξουν την απόδοση του συστήματός σας.

11ο Βήμα. Αναδύεται το "Μενού εγκατάστασης λογισμικού". Κάντε κλικ στο "Εγκατά-

σταση" για να ξεκινήσει η εγκατάσταση.

12ο Βήμα.

Το λογισμικό εγκαθίσταται. Μην απενεργοποιείτει τον υπολογιστή όταν

εκτελείται η εγκατάσταση λογισμικού. Όταν ολοκληρωθεί το φόρτωμα της

γραμμής εξέλιξης, κάντε κλικ στο [Τέλος] για να συνεχίσετε.

13ο Βήμα.

Το σύστημα μπαίνει στο λειτουργικό σύστημα Vista για να ξεκινήσουν οι

εξατομικευμένες ρυθμίσεις του. Αφού ολοκληρωθούν οι εξατομικευμέ-

νες ρυθμίσεις, αναδύεται το Εργαλείο βαθμονόμησης της οθόνης αφής

IdeaCom. Ακολουθήστε τις οδηγίες επί της οθόνης για να πατήσετε κάθε

σύμβολο: "Πατήστε στο Σύμβολο που αναβοσβήνει μέχρι να ακουστεί ο ήχος ή να σταματήσει να αναβοσβήνει (ESC για ματαίωση)."

17

Επισκόπηση συστήματος

14ο Βήμα.

Με την ολοκλήρωση της βαθμονόμησης της οθόνης αφής, γίνεται αυτό-

ματη επανεκκίνηση του συστήματος και εμφανίζεται το μενού του δίσκου

επαναφοράς. Ο δίσκος επαναφοράς μπορεί να επαναφέρει στο σύστημά

σας τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις. Εάν θέλετε να δημιουργήσετε τον δίσκο

επαναφοράς τώρα, κάντε κλικ στο [OK].

15ο Βήμα.

Αφού ολοκληρωθεί η δημιυοργία του δίσκου επαναφοράς, το σύστημα

μπαίνει στο λειτουργικό σύστημα Vista. Θα ενεργοποιηθεί αυτόματα η οθό-

νη αφής και θα αναρτηθεί η προεπιλγμένη αρχική σελίδα του MSI ® Wind

Touch. Το AIO PC σας θα είναι έτοιμο προς χρήση από αυτή τη στιγμή.

Καλή διασκέδαση!

18

MS-6637

Πως να δημιουργηθεί ο δίσκος ανάκτησης του συστήματος

Για την πρώτη χρήση, χρειάζεται να δημιουργήσετε ένα δίσκο ανάκτησης συστήματος

ως την εφεδρική λύση για τυχόν ατυχήματα. Πριν κινηθείτε προς τα εμπρός, βεβαιωθείτε ότι έχει ολοκληρωθεί η ρύθμιση εκκίνησης του συστήματος και μεταβείτε στις παρακάτω

διαδικασίες για να την ολοκληρώσετε.

1ο Βήμα. Επιλέξτε το εικονίδιο του "MSI BurnRecovery" στην οθόνη του επιτραπέ-

ζιου υπολογιστή και κάντε κλικ σε αυτό.

2ο Βήμα. Κάντε κλικ στο [Επόμενο] για να ξεκινήσετε τη δημιουργία εικόνας του δίσκου

επαναφοράς.

19

Επισκόπηση συστήματος

3ο Βήμα. Επιλέξτε το "Δημιουργία και κάψιμο ενός δίσκου επαναφοράς" και κάντε κλικ

στο [Επόμενο] για να συνεχίσετε.

4ο Βήμα. Η γραμμή εξέλιξης αρχίζει να λειτουργεί για να δημιουργηθεί η εικόνα του

δίσκου επαναφοράς. Χρειάζονται περίπου 2-3 λεπτά για να τελειώσει η διερ-

γασία.

20

MS-6637

5ο Βήμα. Εισάγετε έναν κενό δίσκο DVD-R (χωρίς ομαδοποίηση με τη συνηθισμένη

συσκευασία) και κάντε κλικ στο [Επόμενο] για να συνεχίσετε.

6ο Βήμα. Η διεπαφή χρήστη του Ulead Burn. Τώρα αναδύεται. Κάντε κλικ στο [Αντιγρα-

φή] για να ξεκινήσει η διαδικασία καψίματος. Χρειάζονται περίπου 9 λεπτά για

να τελειώσει η διεργασία.

21

Επισκόπηση συστήματος

7ο Βήμα. Αναδύεται το μήνυμα "Η ενέργεια ολοκληρώθηκε με επιτυχία". Κάντε κλικ στο

[OK] και βγάλετε τον δίσκο για να ολοκληρωθεί η δημιουργία του δίσκου επα-

ναφοράς.

22

MS-6637

Βαθμονόμηση της Οθόνης Αφής

PC AIO AE2200 του Wind Top διαθέτει μία λειτουργία της επιφάνειας αφής. Εάν ο

δείκτης του ποντικιού δεν μπορεί να αντιστοιχεί στην κίνηση, οι χρήστες θα μπορού-

σαν να χρησιμοποιούν το εργαλείο IdeaCom TSC που εγκαταστάθηκε στο σύστημα

για να προσαρμόσουν την ακρίβεια της επιφάνειας αφής. Μεταβείτε στα επόμενα

βήματα για να την ολοκληρώσετε.

1ο Βήμα.

Ανοίξτε το εργαλείαο IdeaCom TSC κάνοντας κλικ από το Έναρξη > Προ-

γράμματα > IdeaCom TSC > IdeaCom TSC.

2ο Βήμα.

Κατόπιν, εμφανίζεται το Βοηθητικό πρόγραμμα εγκατάστασης του

ελεγκτή της επιφάνειας αφής IdeaCom ως εξής. Κάντε κλικ στο κουμπί

"Βαθμονόμηση" για να προσαρμόσετε την ακρίβεια της επιφάνειας αφής.

Διαθέτει από τρεις λειτουργίες: 4 βαθμούς, 9 βαθμούς και 25 βαθμούς.

Προτείνουμε ο χρήστης να επιλέξει 9 βαθμούς για να προσαρμόσετε την

οθόνη αφής. Εάν ο χρήστης επιθυμεί την μεγαλύτερη ακρίβει, επιλέξτε αντ'

αυτής του 25 βαθμούς.

23

Επισκόπηση συστήματος

3ο Βήμα.

Ακολουθήστε τις οδηγίες επί της οθόνης για να πατήσετε κάθε σύμβολο:

Πατήστε στο Σύμβολο που αναβοσβήνει μέχρι να ακουστεί ο ήχος ή να

σταματήσει να αναβοσβήνει (ESC για ματαίωση).

■ Μην αγγίζετε την οθόνη απευθείας με κάποιο αιχμηρό αντικείμενο.

■ Οι πραγματικές προδιαγραφές του προϊόντος ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τη

γεωγραφική περιοχή.

24

MS-6637

Σύνδεση ασύρματου LAN

1ο Βήμα. Κάντε δεξί κλικ στο εικονίδιο κατάστασης της Κάρτας Ασύρματου LAN της

Ralink στην κάτω δεξιά γωνία και κατόπιν κάντε κλικ στο Εκτέλεση βοηθητικού

προγράμματος διαμόρφωσης.

2ο Βήμα. Στο παράθυρο εμφανίζονται κάποια διαθέσιμα ασύρματα δίκτυα. Επιλέξτε ένα

δίκτυο και έπειτα κάντε κλικ στο Σύνδεση.

25

Επισκόπηση συστήματος

3ο Βήμα. Μπορεί να σας ζητηθεί να εισάγετε έναν κωδικό. Πληκτρολογήστε τον κωδικό

του δικτύου και έπειτα κάντε κλικ στο κουμπί OK.

4ο Βήμα. Τώρα, είστε έτοιμοι να πλοηγηθείτε ασύρματα στο Web.

26

MS-6637

SRS Premium Sound

Το SRS Premium Sound είναι μία ολοκληρωμένη σουίτα τεχνολο-

γιών αιχμής που παρέχουν μία ανώτερη εμπειρία διασκέδασης για

την αναπαραγωγή περιεχομένου μουσικής, βίντεο και παιχνιδιών

στο PC.

Με το SRS Premium Sound, η εμπειρία διασκέδασης ήχου σας θα

ακούγεται καλύτερα - πιο φυσικά και καθηλωτικά, με πιο βαθιά μπά-

σα, πιο καθαρό διάλογο και εξαιρετικό ήχο surround.

Ιδιότητες:

Εμπειρία ήχου Premium για μουσική, βίντεο και παιχνίδια στο PC

Καθηλωτική εμπειρία ήχου surround από εσωτερικά και εξωτερικά ηχεία και

ακόμα και από ακουστικά

Υψηλότερη ένταση χωρίς να υποβαθμιστεί η ποιότητα ήχου

Διάφανος διάλογος

Βαθύ, πλούσιο μπάσο

Χρήση του GUI του SRS Premium Sound

1ο Βήμα. Κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο του δίσκου ISRS Premium Sound στην κάτω

δεξιά γωνία της οθόνης για να ξεκινήσει το GUI (Γραφήματα Αλληλεπίδρα-

σης Χρήστη) του SRS Premium Sound.

2ο Βήμα. Αναδύεται ο πίνακας ελέγχου του SRS Premium Sound.

SRS Premium Sound

Κουμπί On/Off (ενεργοποίηση/απενεργοποίηση)

Βοήθεια

Μουσική

Βίντεο

Παιχνίδια

Ακουστικά

Εξωτερικά

ηχεία

Εσωτερικά

ηχεία

Επίπεδο σήματος

Ρυθμιστικό έντασης

3ο Βήμα. Επιλέξτε το ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ήχου το οποίο ακούτε και προσδιορίστε τη συ-

σκευή ΕΞΟΔΟΥ ήχου. Το SRS Premium Sound θα επεξεργαστεί αυτόματα τα

καθορισμένα σήματα ήχου για να παρέχεται η βελτιωμένη απόδοση ήχου.

27

Επισκόπηση συστήματος

4ο Βήμα.Μπορείτε επίσης να δοκιμάσετε να επιλέξετε

μία επιλογή από τις ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΕΣ σύμφωνα

με το ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ήχου σας.

5ο Βήμα.Για προχωρημένες ρυθμίσεις, κάντε κλικ στην

καρτέλα Επιλογές.

Οι ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΕΣ θα διαφέρουν

σύμφωνα με το επιλεγμένο ΠΕΡΙΕ -

ΧΟΜΕΝΟ .

Τα Χειριστήρια για προχωρημένους επιτρέπουν

σε συγκεκριμένα χειριστήρια τον συντονισμό των

παραμέτρων SRS.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι ρυθμίσεις αυτές είναι πολύ ευαίσθητες

και θα πρέπει να χρησιμοποιούνται από προχωρημέ -

νους χρήστες. Οι ακόλουθες παράμετροι παρέχονται

Ορισμός: προσαρμόζει τις υψηλές συχνότητες

TruBass: προσαρμόζει το μπάσο ή τις χαμηλές συχνό-

τητες

Μέγεθος ηχείου: θα πρέπει να χρησιμοποιείται για να

επιλεγεί το μέγεθος των ηχείων (υπερβολικά μικρό μέχρι

το μεγαλύτερο)

Κέντρου: ρυθμίζει τον ήχο του κεντρικού καναλιού

3D Space: προσαρμόζει την ποσότητα και το εύρος του

σταδίου ήχου

Εστίαση: προσαρμόζει τις συχνότητες που περιλαμβά-

νουν φωνητικά/φωνή

Εκτέλεση εφαρμογής στην εκκίνηση των Windows: ελέγ-

χει κατά πόσο ή όχι εκτελείται το SRS Premium Sound

κατά την εκτέλεση των Windows.

Εμφάνιση μπροστά όταν ανοίγουν τα δημοφιλή προγράμ-

ματα αναπαραγωγής πολυμέσων: ορίζει κατά πόσο ή όχι

ο πίνακας ελέγχου εμφανίζεται μπροστά όταν ξεκινούν οι

σχετικές εφαρμογές ήχου.

Συσκευές: καθορίζει την προτιμώμενη συσκευή θα στην

οποία το SRS Premium Sound θα πρέπει να αποστέλλει

επεξεργασμένα αρχεία για αναπαραγωγή.

Συσκευή κεντρικού υπολογιστή: εμφανίζει την τρέχουσα

συσκευή που χρησιμοποιείται. Η προεπιλεγμένη ρύθμι-

ση θα ενεργοποιήσει τον Premium Sound.

Ένα διαισθητικό & φιλικό προς τον χρήστη μενού επίλυσης

προβλημάτων διατίθεται μέσω της επιλογής Λίστα επιλογής

διαμόρφωσης.

28

MS-6637

Μενού της επιφάνειας αφής της Εμφάνισης στην Οθόνη (OSD)

Το μενού της επιφάνειας αφής OSD είναι ενεργοποιημένο μόνον στη συσκευή με Κάρτα

εμφάνισης κλίμακας . Θα δείτε να εμφανίζεται το παρακάτω μενού ρύθμισης εάν αγγίξετε

την επιφάνεια αφής του OSD.

Πατήστε για να μπείτε σε αυτό το στοιχείο για να προσαρμόσετε την αντίθεση και τη

φωτεινότητα . Διαθέσιμες επιλογές ρύθμισης: [Αντίθεση] και [Φωτεινότητα].

Πατήστε για να μπείτε σε αυτό το στοιχείο για να προσαρμόσετε το χρώμα . Διαθέσιμες

επιλογές ρύθμισης: [Ζεστό], [Ψυχρό] και [Χρήστης].

29

Επισκόπηση συστήματος

Πατήστε για να μπείτε σε αυτό το στοιχείο για να προσαρμόσετε το βίντεο . Διαθέσιμες

επιλογές ρύθμισης: [Χρήστης], [Συνηθισμένο], [Ταινία], [Κείμενο] και [Γραφικά].

Πατήστε για να μπείτε σε αυτό το στοιχείο για να προσαρμόσετε την πηγή σήματος .

Διαθέσιμες επιλογές ρύθμισης: [Είσ HDMI] και [PC].

30

MS-6637

Πατήστε για να μπείτε σε αυτό το στοιχείο για να προσαρμόσετε το OSD . Διαθέσιμες

επιλογές ρύθμισης: [Ορ. Θέση], [Κάθ. Θέση] και [Χρόνος εμφάνισης OSD].

Πατήστε για να μπείτε σε αυτό το στοιχείο για να προσαρμόσετε τη γλώσσα . Διαθέ -

σιμες επιλογές ρύθμισης: [Αγγλικά], [Γερμανικά], [Ισπανικά], [Απλοποιημένα Κινέζικα],

[Παραδοσιακά Κινέζικα], [Γαλλικά], [Ιταλικά] και [Ιαπωνικά].

31

Επισκόπηση συστήματος

Πατήστε για να μπείτε σε αυτό το στοιχείο για επαναφορά .

Πατήστε για να μπείτε σε αυτό το στοιχείο για να διαβάσετε πληροφορίες .

Πατήστε για να μπείτε σε αυτό το στοιχείο για να προσαρμόσετε την ευρεία οθόνη .

Διαθέσιμες επιλογές ρύθμισης: [16:9] και [4:3].

32

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

advertisement