Whirlpool ARC 8120 INOX de handleiding

Add to my manuals
14 Pages

advertisement

Whirlpool ARC 8120 INOX de handleiding | Manualzz

48

GEBRUIKSAANWIJZING

ALVORENS HET APPARAAT TE GEBRUIKEN

........ PAGINA 49

MILIEUTIPS

.......................................................................... PAGINA 49

ALGEMENE VOORZORGSMAATREGELEN

EN ADVIEZEN

..................................................................... PAGINA 50

BESCHRIJVING VAN HET APPARAAT

...................... PAGINA 51

KOELVAK

.............................................................................. PAGINA 52

VRIESVAK

............................................................................. PAGINA 55

RICHTLIJNEN VOOR HET CONSERVEREN EN

ONTDOOIEN VAN HET VOEDSEL

............................. PAGINA 57

ONDERHOUD EN REINIGING

...................................... PAGINA 59

VOORZORGSMAATREGELEN BIJ

LANGDURIGE AFWEZIGHEID

...................................... PAGINA 59

OPSPOREN VAN STORINGEN /

KLANTENSERVICE

............................................................ PAGINA 60

KLANTENSERVICE

............................................................ PAGINA 61

ALVORENS HET APPARAAT TE GEBRUIKEN

Het door u aangeschafte apparaat is uitsluitend bestemd voor huishoudelijk gebruik.

Voor een optimaal gebruik van uw apparaat is het raadzaam de gebruiksaanwijzing aandachtig door te lezen, hierin vindt u een beschrijving van het apparaat en adviezen voor het conserveren van voedingsmiddelen.

Bewaar dit boekje zodat u het naderhand nog eens kunt raadplegen.

1. Controleer na het uitpakken van het apparaat of het niet beschadigd is en of de deur goed sluit. Uw leverancier dient binnen 24 uur vanaf de levering van het product van eventuele schade op de hoogte te worden gesteld.

2. Het is raadzaam minstens twee uur te wachten alvorens het apparaat in werking te stellen, om het koelcircuit perfect te kunnen laten functioneren.

3. Zorg ervoor dat de installatie en de elektrische aansluiting door een gekwalificeerd technicus worden verricht overeenkomstig de aanwijzingen van de fabrikant en de plaatselijke veiligheidsvoorschriften.

4. Reinig de binnenkant van het product alvorens het in gebruik te nemen.

MILIEUTIPS

1. Verpakking

Het verpakkingsmateriaal is voor 100% recyclebaar en draagt het recyclingssymbool. Voor de verwerking moeten de plaatselijke voorschriften worden nageleefd. Het verpakkingsmateriaal

(plastic zakken, stukken polystyreen enz.) moet buiten het bereik van kinderen worden gehouden, omdat het een bron van gevaar kan vormen.

2. Afdanken van het apparaat

Het product is vervaardigd van materiaal dat kan worden gerecycled.

Dit apparaat is voorzien van het merkteken volgens de Europese richtlijn 2002/96/EG inzake

Afgedankte elektrische en elektronische apparaten (AEEA).

Door ervoor te zorgen dat dit product op de juiste manier als afval wordt verwerkt, helpt u mogelijk negatieve consequenties voor het milieu en de menselijke gezondheid te voorkomen die anders zouden kunnen worden veroorzaakt door onjuiste verwerking van dit product als afval.

Het symbool op het product of op de bijbehorende documentatie geeft aan dat dit product niet als huishoudelijk afval mag worden behandeld. In plaats daarvan moet het worden afgegeven bij een verzamelpunt voor recycling van elektrische en elektronische apparaten.

Maak het apparaat op het moment dat het wordt afgedankt, onbruikbaar door de deuren te verwijderen en de voedingskabel door te snijden, zodat kinderen niet gemakkelijk in het apparaat kunnen kruipen.

Volg de plaatselijke voorschriften voor afvalverwerking op wanneer u het apparaat afdankt en breng het naar een speciaal verwerkingsbedrijf. Laat het apparaat zelfs niet voor enkele dagen onbewaakt achter, omdat het een bron van gevaar voor kinderen is. Voor nadere informatie over de behandeling, terugwinning en recycling van dit product wordt u verzocht contact op te nemen met het stadskantoor in uw woonplaats, uw afvalophaaldienst of de winkel waar u het product heeft aangeschaft.

Informatie:

Dit apparaat bevat geen CFK (het koelcircuit bevat

R134a) of HFC (het koelcircuit bevat R600a).

Voor apparaten met isobutaan (R600a): isobutaan is een natuurlijk gas dat geen schadelijke invloed heeft op het milieu, maar wel ontvlambaar is. Het is daarom noodzakelijk om te controleren of de leidingen van het koelcircuit niet beschadigd zijn.

Conformiteitsverklaring

Dit apparaat is bestemd voor het conserveren van voedingsmiddelen en is vervaardigd in overeenstemming met de Europese Richtlijn

89/109/EEG, 90/128/EEG en 02/72/EEG.

Dit product is ontwikkeld, gefabriceerd en op de markt gebracht in overeenstemming met:

- de veiligheidsvereisten van de

Laagspanningsrichtlijn 73/23/EEG;

- de veiligheidsvereisten van de “EMC”-richtlijn 89/

336/EEG gewijzigd door de Richtlijn 93/68/CEE;

De elektrische veiligheid is alleen gewaarborgd wanneer het op de juiste wijze op een efficiënte werkende installatie is aangesloten, die volgens de wettelijke voorschriften is geaard.

49

ALGEMENE VOORZORGSMAATREGELEN EN

ADVIEZEN

Gebruik het koelvak uitsluitend voor het bewaren van verse levensmiddelen en het vriesvak uitsluitend voor het bewaren van diepvriesproducten, het invriezen van verse levensmiddelen en het maken van ijsblokjes.

Zorg ervoor dat het product na de installatie niet op de voedingskabel staat.

Bewaar geen dranken in glas in het vriesvak want deze kunnen barsten.

Eet geen ijsblokjes of waterijsjes die net uit de vriezer komen, aangezien deze zo koud zijn dat ze brandwonden kunnen veroorzaken.

Trek de stekker uit het stopcontact of sluit de stroomtoevoer af voordat u met reinigings- of onderhoudswerkzaamheden begint.

Installeer het product niet in de buurt van een warmtebron.

Bewaar of gebruik geen benzine of andere gassen en licht ontvlambare stoffen in de buurt van de koelkast of andere elektrische huishoudelijke apparatuur. De dampen die hieruit voortkomen kunnen brand of explosies veroorzaken.

Laat voor een goede ventilatie een ruimte van

1 cm aan beide zijkanten en boven het apparaat vrij.

Houd de ventilatie-openingen in de behuizing van het apparaat of in de omkasting vrij van enige obstructies.

Alle apparaten met ijsmakers en waterdispensers moeten op een waterleidingnet aangesloten worden dat uitsluitend drinkwater levert (met een waterleidingdruk van tussen de 1,7 en 8,1 bar

(25 en 117 PSI). De ijsmakers en/of waterdispensers die niet rechtstreeks op het waterleidingnet zijn aangesloten, mogen uitsluitend met drinkwater worden gevuld.

Installeer het product waterpas op een vloer die het gewicht kan dragen en in een ruimte die geschikt is voor de afmetingen en het gebruik van het product.

Plaats het apparaat in een droge en goed geventileerde ruimte. Het apparaat is afgesteld om te werken in ruimten waarin de temperatuur binnen de volgende waarden ligt, die op hun beurt weer afhankelijk zijn van de klimaatklasse die op het typeplaatje staat aangegeven: Het is mogelijk dat het apparaat niet goed functioneert als het voor een lange tijd in een ruimte wordt gelaten met een hogere of lagere temperatuur dan het genoemde bereik.

Klimaatklasse

SN

N

ST

T

Omg. temp.

(°C)

Van 10 tot 32

Van 16 tot 32

Van 18 tot 38

Van 18 tot 43

Omg. temp.

(°F)

Van 50 tot 90

Van 61 tot 90

Van 64 tot 100

Van 64 tot 110

Wees voorzichtig bij het verplaatsen van het apparaat om te voorkomen dat de vloer beschadigd raakt (b.v. parket).

Gebruik geen mechanische systemen of andere middelen om het ontdooiproces te versnellen, behalve dan die door de fabrikant zijn aanbevolen.

Beschadig het interne vloeistofcircuit van de koelkast niet.

Gebruik geen elektrische apparaten aan de binnenkant van de vriesvakken voor diepvriesproducten, als die van een ander type zijn dan aanbevolen door de fabrikant.

Het apparaat is niet bestemd om gebruikt te worden door jonge kinderen of zieke personen zonder lichamelijke controle.

Om het risico te vermijden dat kinderen in de koelkast opgesloten raken en stikken, mag hen niet worden toegestaan in het product te spelen of zich erin te verstoppen.

De voedingskabel mag uitsluitend worden vervangen door een bevoegd technicus.

Gebruik geen verlengsnoeren of meervoudige adapters.

Het moet mogelijk zijn het apparaat van het elektriciteitsnet af te koppelen door de stekker uit het stopcontact te halen of via een tweepolige netschakelaar die bovenstrooms van het stopcontact is geplaatst.

Controleer of de spanning op het typeplaatje overeenkomt met de spanning in uw woning.

Slik de (niet-giftige) vloeistof uit de vrieselementen niet in (indien bijgeleverd).

50

BESCHRIJVING VAN HET APPARAAT

A. Koelvak

1. Verlichting

2. Temperatuurinstelling

3. Schappen /Zone met schappen

4. Versvak

5. Groente- en fruitlade

5a. Vochtregelaar

6. Afscheiding van groente- en fruitlade

7. Uitneembare flessenhouder

8. Afscheider

9. Deurvakken

10. Eierhouder

B.

Vriesvak

11. IJsblokjesmaker

12. Laden vriesvak

13. Vakken in vriesvakdeur

51

KOELVAK

In dit apparaat wordt gebruik gemaakt van een no frost-systeem, en er is dus geen handmatige ontdooiing nodig.

Bovendien is het apparaat voorzien van een distributiesysteem van geventileerde koude lucht, waardoor de temperatuur in het koelvak bijna homogeen is.

De voedingsmiddelen kunnen op elk willekeurig schap in het apparaat worden gelegd. Hierbij moet er wel op worden gelet dat de luchtopeningen niet worden afgedekt, want anders wordt de luchtcirculatie gehinderd.

De beste prestaties worden verkregen bij temperaturen tussen +18°C en +43°C.

INSCHAKELEN VAN HET APPARAAT

Inschakelen van het apparaat.

Het apparaat wordt automatisch ingeschakeld.

Bij geopende deur gaat de binnenverlichting branden.

GEBRUIK VAN DE KOELKAST

Temperatuurinstelling.

Om een juiste werking te garanderen en om de conservering van voedingsmiddelen te optimaliseren moet de temperatuur van het koelvak en van het vriesvak apart worden ingesteld.

THERMOSTAAT VAN DE KOELKAST

Draai de thermostaatknop op de gewenste stand om de temperatuur van het koelvak in te stellen.

Temperatuur Gebruikswijze

Minimum Conservering van kleine hoeveelheden voedsel.

De deur wordt slechts zelden geopend.

Gemiddeld

Maximum

Normaal gebruik.

Conservering van grote hoeveelheden voedsel.

De deur wordt vaak geopend.

Na de inschakeling duurt het ongeveer 2 uur voordat de koelkast de juiste temperatuur heeft bereikt om een normale hoeveelheid voedsel in het koelvak te bewaren.

Conservering van voedingsmiddelen in het koelvak

Plaats de levensmiddelen zoals in de afbeelding.

A. Gekookt voedsel

B. Vis, vlees

C. Groente en fruit

D. Flessen

E. Boter

F. Zuivelproducten

Om de vitamines, het aroma, de substantie en de versheid van alle elementen die weggezet moeten worden zo goed mogelijk te conserveren, adviseren wij hen van te voren te verpakken in aluminiumfolie, plasticfolie of in speciale houders met deksels. Hiermee vermijdt u bovendien dat de geuren zich vermengen.

OPMERKINGEN:

De afstand tussen de schappen en de achterwand mag niet geblokkeerd zijn, om vrije luchtcirculatie te garanderen.

Zet de voedingsmiddelen niet direct tegen de achterwand.

Zet er geen voedingsmiddelen in die nog warm zijn.

Bewaar vloeistoffen in gesloten houders.

Het bewaren van groenten met een hoog watergehalte kan condensvorming veroorzaken in de onderste lade: dit beïnvloedt het correct functioneren van het apparaat niet.

Het koelvak wordt geheel automatisch ontdooid.

De koelkast kan functioneren bij omgevingstemperaturen tussen +16° C e +43° C.

Het aantal schappen en de vorm van de accessoires kunnen van model tot model verschillen.

Alle planken, vakken en schappen kunnen worden verwijderd.

de accessoires van het koelvak en het vriesvak mogen niet in de vaatwasmachine worden gewassen.

52

INTERNE EIGENSCHAPPEN VAN HET KOELVAK

VERSVAK

Dit schuifvak blijft koeler dan de rest van de koelkast en houdt verse voedingsmiddelen langer goed.

Dranken kunnen hierin sneller worden gekoeld. Het is perfect voor het conserveren van zuivelproducten en koude gerechten, worstjes en vlees.

1

VERSCHUIFBARE SCHAPPEN VAN GLAS

De koelkast heeft twee verschuifbare schappen van glas, die het gemakkelijker maken de voedingsmiddelen die achteraan op het schap, of op de laagste schappen geplaatst zijn, te bereiken.

De schappen zijn gemaakt van sterk, getemperd glas.

De randen van het schap voorkomen het wegdruppelen van eventueel gemorste vloeistoffen, die dus niet in andere vakken terechtkomen.

Wijziging van de positie van de schappen:

In deze koelkast is het mogelijk de positie van de schappen aan te passen aan uw wensen.

Om het schap te verwijderen, trekt u het naar buiten tot aan de aanslag.

Houd de vergrendelingen naar beneden ingedrukt zoals wordt geïllustreerd op het detail van de afbeelding, en trek het schap naar buiten totdat het loskomt. De vergrendelingen kunnen apart worden ingedrukt.

Trek de pennen naar buiten om de geleiders weg te halen.

Bij het plaatsen van de geleiders moet de aanduiding “ ” (naar boven) die in de geleider gegraveerd is, in acht worden genomen.

Plaats daarna het schap op de geleiders.

2

1 3

4 5

53

54

GROENTE- EN FRUITLADE (afhankelijk van het model)

Voedingsmiddelen zoals groenten en fruit drogen uit als ze rechtstreeks in contact komen met koude, droge lucht tijdens de conservering. Deze lade handhaaft een temperatuur- en vochtigheidsniveau dat geschikt is voor het conserveren van fruit en groente, waardoor de natuurlijke eigenschappen ervan behouden blijven. Dankzij de metalen geleiders van de groente- en fruitlade kan de lade gemakkelijk en veilig geopend en gesloten worden. Om de voedingsmiddelen zo praktisch mogelijk te plaatsen, gebruikt u de speciale scheider van de lade, die in de koelkast aanwezig is.

Vochtregelaar:

De groente- en fruitlade heeft een vochtigheidsregelaar, waarmee het vochtigheidsgehalte van de lucht die de lade binnenkomt, kan worden gecontroleerd.

Het wordt geadviseerd de regelaar dicht te houden voor het conserveren van bladgroente, en open voor het conserveren van fruit.

1 2

VRIESVAK

Nadat het apparaat is ingeschakeld duurt het ongeveer 3 uur voordat de juiste temperaturen voor het conserveren van de diepvrieslevensmiddelen worden bereikt.

Het vriesvak dat gemarkeerd is met het symbool , is uitstekend geschikt voor conservering van ingevroren levensmiddelen, alsook voor het invriezen van verse of voorgekookte levensmiddelen.

Bovendien is het geschikt voor het maken van ijsblokjes. De binnenkant van de deur van het vriesvak is bijzonder geschikt voor de conservering van ijs of diepvrieslevensmiddelen die binnen korte tijd dienen te worden geconsumeerd.

Op het serienummerplaatje in het koelvak wordt de maximale hoeveelheid voedsel aangegeven die bij een omgevingstemperatuur van 25°C in 24 uur kan worden ingevroren.

BEDIENINGSPANEEL VAN HET VRIESVAK

Om de temperatuur in het vriesvak in te stellen moet het gewenste invriesniveau worden geselecteerd met de daarvoor bestemde toets op het bedieningspaneel .

Uitschakeltoets alarm

Snelvriezen

Minimumniveau: geschikt voor conservering in het vriesvak van kleine hoeveelheden voedsel en als de deur slechts zelden wordt geopend.

Gemiddeld niveau: te gebruiken onder normale omstandigheden.

Maximumniveau: geschikt voor conservering in het vriesvak van grote hoeveelheden voedsel en als de deur vaak wordt geopend.

Snelvriezen: selecteer de snelvriesfunctie om koudere temperaturen te verkrijgen. Deze functie wordt automatisch uitgeschakeld na 18 uur.

Elektronische controle

Dit apparaat is voorzien van een exclusief elektronisch controlesysteem waarmee de werking van het apparaat voortdurend wordt gecontroleerd

Bij een storing activeert het controlesysteem een geluidsalarm.

Dit systeem controleert de sluiting van de deur. Als een deur open is gebleven en wordt gesloten, gaat het geluidsalarm uit.

Dit systeem controleert bovendien de binnentemperatuur van het apparaat. Het geluidsalarm treedt in werking bij een toename van de binnentemperatuur. Zet geen kokende voedingsmiddelen in het apparaat.

Druk om het geluidsalarm uit te schakelen op de toets “Alarm”.

Dit elektronisch controlesysteem is bovendien voorzien van een automatische controlefunctie.

Een geluidsalarm signaleert onmiddellijk een eventuele storing van het apparaat. Dit elektronisch controlesysteem heeft ook een zelfcontrolefuncties.

Een geluidsalarm waarschuwt onmiddellijk bij elke storing. u kunt dan contact opnemen met de klantenservice om het probleem snel op te lossen.

Als het geluidsalarm wordt ingeschakeld, is het raadzaam het apparaat voor lange tijd niet te gebruiken.

Neem zo snel mogelijk contact op met de Klantenservice.

55

56

IJSBLOKJES

Het apparaat is voorzien van een ijsblokjesmaker, waarmee snel en handig ijsblokjes kunnen worden geproduceerd.

Belangrijk:

Controleer of er geen ijs op de bakjes zit, voordat u de voeder vult.

De voeder van de ijsbakjes en de ijshouder kunnen worden verwijderd, en op hun plaats kunnen andere voedingsmiddelen worden gezet.

1 2 3

OPMERKINGEN:

Het vriesvak behoudt bij stroomuitval gedurende ongeveer 13/14 uur de temperatuur voor het bewaren van levensmiddelen.

Open bij een stroomuitval de deur van het vriesvak niet.

VERGROTEN VAN DE LAADCAPACITEIT VAN DE VRIEZER

Om een maximale belading van de vriezer te bereiken kunnen de laden en de ijsmaker verwijderd worden, zodat het voedsel op de roosters kan worden gezet.

4

1

RICHTLIJNEN VOOR HET CONSERVEREN EN

ONTDOOIEN VAN HET VOEDSEL

VOORBEREIDEN VAN DE VERSE, IN TE VRIEZEN LEVENSMIDDELEN

Het is van belang dat de voedingsmiddelen zo worden ingepakt dat er geen water, vocht of condens in kan komen; op die manier wordt voorkomen dat er geuren of aroma's van het ene gebied naar het andere in de koelkast worden overgebracht, en blijven de ingevroren voedingsmiddelen beter geconserveerd.

Geadviseerd wordt om het in te vriezen voedsel te verpakken in plastic bakjes met hermetisch sluitende deksels, aluminium bakjes, aluminiumfolie, plasticfolie of waterdichte plastic verpakkingen.

Belangrijk:

De diepvriesproducten moeten als laatste worden gekocht en in isolerende tassen worden vervoerd.

Zet de diepvriesproducten bij thuiskomst meteen in het vriesvak.

Variaties in temperatuur moeten vermeden worden of tot een minimum worden beperkt.

De uiterste houdbaarheidsdatum op de verpakking moet worden gerespecteerd.

De instructies op de verpakking voor het conserveren van diepvrieslevensmiddelen moeten altijd worden opgevolgd.

DICHTMAKEN

Verwijder alle lucht voordat u de zakjes dichtbindt.

Plaats als u doorzichtige plastic zakjes gebruikt, het etiket in het zakje; gebruik bij niet-doorzichtige zakjes zelfklevende etiketten die u op de buitenkant plakt.

Sluit het zakje aan de bovenkant met een strip.

ONTDOOIEN

Hier volgen enkele nuttige wenken.

Rauwe groenten: niet ontdooien, maar gelijk in kokend water leggen en koken op de gebruikelijke manier.

Vlees (grote stukken): ontdooien in het koelvak zonder het uit de verpakking te halen. Alvorens het te bereiden, een paar uur op omgevingstemperatuur laten rusten.

Vlees (kleine stukken): ontdooien op omgevingstemperatuur of rechtstreeks bereiden.

Vis: ontdooien in het koelvak zonder het uit de verpakking te halen, of rechtstreeks bereiden voordat hij helemaal ontdooid is.

We herinneren u eraan dat in geval van een stroomuitval, het vriesvak gedurende 12 uur op de juiste temperatuur blijft; laat de deur van het vriesvak echter dicht. Vries voedsel dat gedeeltelijk ontdooid is niet opnieuw in.

Kant-en-klare voedingsmiddelen: in de oven verwarmen zonder deze uit het aluminium bakje te halen.

Fruit: ontdooien in het koelvak

OPMERKING: zet nooit warme voedingsmiddelen in het vriesvak, maar laat ze 30 minuten op omgevingstemperatuur afkoelen, en zet ze vervolgens in de gewenste verpakking en vries ze in. Als u warm voedsel eerst laat afkoelen voordat u het invriest, bespaart u energie en verlengt u de levensduur van uw apparaat.

57

Tabel voor de conservering van voedingsmiddelen

De conserveringstijden variëren op grond van de kwaliteit van het voedsel, het gebruikte type verpakking of omhulsel (bestand tegen vocht en stoom) en van de conserveringstemperatuur (die -18°C dient te zijn).

ZUIVELPRODUCTEN VOEDINGSMIDDELEN EN

CONSERVERINGSTIJDEN

Fruit

Geconcentreerd vruchtensap

12 maanden

Fruit (in het algemeen) 8 tot 12 maanden

Citrusvruchten en vers sap 4 tot 6 maanden

GROENTEN

8 maanden Commerciële diepvriesproducten

Zelf ingevroren voedsel 8 tot 12 maanden

VLEES

Saucijzen

Hamburgers

Rundvlees, kalfsvlees, lamsvlees

Braadvlees

4 weken of minder

1 maand

2 tot 3 maanden

Rundvlees

Lams- en kalfsvlees

Varkensvlees

6 tot 12 maanden

6 tot 12 maanden

4 tot 8 maanden

1 tot 2 maanden Verse saucijzen

Biefstukken en vleeslapjes

Rundvlees

Lamsvlees, kalfsvlees, varkensvlees

Vis

Kabeljauw, schol, tong

Zalm

Makreel, baars

Gepaneerde vis (gekocht) 3 maanden

Weekdieren, oesters 3 tot 4 maanden

Gekookte vis, krab

Rauwe garnalen

3 tot 4 maanden

12 maanden

Gevogelte

Kip of kalkoen (heel of in stukken)

Eend en gans

Orgaanvlees

Gevogelte in saus bereid

Vleeslapjes (zonder jus)

Stoofvlees

Vlees, gevogelte en vis

8 tot 12 maanden

2 tot 4 maanden

6 maanden

2 tot 3 maanden

2 tot 3 maanden

12 maanden

6 maanden

2 tot 3 maanden

6 maanden

1 maand

2 tot 3 maanden

58

Boter

Kaas

Camembert, mozzarella, smeerkaas

Brie, Emmenthal, Zwitserse kaas, enz.

(het invriezen kan de structuur van de kaas wijzigen)

6 tot 8 maanden

IJs, vruchtensap, melk

Eieren

(Voeg suiker of zout toe aan eidooiers of hele, geklopte eieren)

Heel (geklopt), eiwit, eierdooier

6 tot 9 maanden

3 maanden

12 maanden

12 maanden

OVENPRODUCTEN EN BROOD

Gegist brood en broodjes

Ongebakken brood

Croissants

Taarten (niet geglazuurd)

Taarten (geglazuurd) en koekjes

Vruchtentaart

Koekjesdeeg

Taartdeeg

3 maanden

1 maand

3 maanden

2 tot 4 maanden

6 tot 12 maanden

12 maanden

3 maanden

4 tot 6 maanden

ONDERHOUD EN REINIGING

Verwijder altijd de stekker uit het stopcontact of sluit de stroomtoevoer af, alvorens onderhouds- en reinigingswerkzaamheden te gaan verrichten.

Reinig het koelvak en het vriesvak regelmatig met een vochtige doek met een oplossing van lauw water en neutrale schoonmaakmiddelen die speciaal bestemd zijn voor het reinigen van de binnenkant van een koelkast. Gebruik geen reinigings- of schuurmiddelen. Maak de onderdelen van de koelkast nooit schoon met licht ontvlambare vloeistoffen. De dampen die hieruit voortkomen kunnen brand of explosies veroorzaken.

Reinig de buitenkant en de rubber afdichtingen met een vochtige doek en droog ze af met een zachte doek.

Gebruik geen stoomreinigers.

Het ontdooien van zowel het koelvak als het vriesvak gebeurt volledig automatisch

(no frost-systeem).

Maak de condensor (ventilatieroosters op de achterkant van het apparaat) regelmatig schoon met een stofzuiger of een borstel.

VOORZORGSMAATREGELEN BIJ

LANGDURIGE AFWEZIGHEID

Kortstondige afwezigheid

Als u minder dan drie weken afwezig bent, is het niet nodig de koelkast af te koppelen van het elektriciteitsnet. Consumeer de bederfelijke voedingsmiddelen en vries de andere voedingsmiddelen in.

Als u de vriezer voor langere tijd niet gebruikt

Verwijder alle levensmiddelen uit de koelkast als u langer dan drie weken afwezig bent. Haal de stekker van de koelkast uit het stopcontact; reinig het apparaat, spoel na met water en wrijf de oppervlakken droog.

Bevestig enkele houten of plastic blokken met plakband aan de bovenzijde van beide deuren en laat de deuren open staan, zodat in beide vakken voldoende lucht kan circuleren. Op die manier worden nare luchtjes en schimmelvorming voorkomen.

Verhuizingen

Haal alle uittrekbare elementen uit de koelkast, verpak ze zorgvuldig en zet ze aan elkaar vast met plakband om te voorkomen dat ze tegen elkaar klapperen of verloren gaan.

Sluit beide deuren en plak ze met plakband dicht en plak ook de voedingskabel met plakband aan het apparaat vast.

Stroomuitval

Wend u bij stroomuitval tot het plaatselijke energiebedrijf om informatie te krijgen over de duur van de stroomstoring.

1. Indien de stroomstoring maximaal 24 uur gaat duren, de beide deuren van het apparaat gesloten

houden. Zodoende blijven de geconserveerde voedingsmiddelen zo lang mogelijk koud.

2. Als de stroomstoring langer dan 24 uur duurt, moet al het bevroren voedsel worden verwijderd en in een draagbare vriezer worden geplaatst. Als dit type vriezer niet voorhanden is en als er geen pakken kunstijs beschikbaar zijn, probeer dan de levensmiddelen die het snelst bederven te consumeren.

3. Houd er rekening mee dat een vol vriesvak langer koud blijft dan een halfvol vak.

4. Maak de ijsbak leeg.

Verder zal een vriezer die gevuld is met bevroren vlees, langer koud blijven dan een vriezer die gevuld is met voorgekookt voedsel.

Als er op de voedingsmiddelen nog ijskristallen zichtbaar zijn, kunnen ze opnieuw worden ingevroren, ook al zullen de smaak en het aroma veranderd zijn. Indien de voedingsmiddelen in slechte staat verkeren, kunt u ze beter weggooien.

59

OPSPOREN VAN STORINGEN /

KLANTENSERVICE

Sommige geluiden zijn normaal wanneer de koelkast in werking is

Voordat u de klantenservice belt....

De problemen bij het gebruik worden vaak veroorzaakt door kleinigheden die u zelf kunt opsporen en verhelpen, zonder dat hiervoor enig type gereedschap nodig is.

Het apparaat werkt niet

Is de voedingskabel beschadigd?

Heeft u de zekeringen in uw woning gecontroleerd?

Er staat water op de bodem van het koelvak:

Is de afvoer van het dooiwater misschien verstopt?

Water in de ontdooibak:

Dit is normaal als het klimaat warm en vochtig is. De bak kan zelfs tot halverwege gevuld raken.

Controleer of de koelkast goed horizontaal staat, om te voorkomen dat het water uit de bak loopt.

De randen van de omkasting van het apparaat, die in contact staan met de deurafdichtingen, voelen warm aan:

dit is normaal bij een warm klimaat en als de compressor in werking is.

Het licht werkt niet:

Heeft u de zekeringen in uw woning gecontroleerd?

Zit de stekker van de elektrische voedingskabel wel in een stopcontact met de juiste spanning, en staat hier spanning op?

Is het lampje doorgebrand?

Als het lampje is doorgebrand:

1. Altijd de stekker van het apparaat uit het stopcontact halen.

Zie het hoofdstuk “Opsporen van storingen / Klantenservice”.

De motor lijkt te lang in werking te blijven:

Zit er misschien veel stof en pluis op de condensor?

Zijn de deuren wel goed gesloten?

Sluiten de deurafdichtingen perfect af?

Op warme dagen, of als het warm is in het vertrek, zal de motor langer draaien.

Het apparaat maakt te veel lawaai:

Staat het apparaat tegen andere meubels of voorwerpen aan?

Raken de buizen aan de achterkant elkaar of trillen ze?

Wanneer de deur lang open heeft gestaan, of indien er grote hoeveelheden levensmiddelen in het apparaat zijn geplaatst, blijft de motor langer werken om de binnenkant van het apparaat goed te koelen.

60

Denk aan het volgende

De tijd dat de motor draait hangt van verschillende factoren af: het aantal keren dat de deuren worden geopend, de geconserveerde hoeveelheid voedingsmiddelen, de temperatuur in de omgeving, de instelling van de thermostaten.

Als uw apparaat na bovengenoemde controles nog steeds niet goed werkt, neem dan contact op met de

Klantenservice en leg het probleem duidelijk uit. Geef het type en het serienummer van het apparaat door

(deze zijn te vinden op het serienummerplaatje).

De temperatuur van de koelkast is te hoog

Staat het apparaat dicht bij een warmtebron?

Zijn de bedieningen van de koelkast wel goed ingesteld?

Zitten er grote hoeveelheden voedingsmiddelen in het koelvak of in het vriesvak?

Controleer of de deuren niet te vaak worden geopend.

Controleer of de deuren perfect sluiten.

Controleer of de luchtopeningen in het vak niet verstopt zijn waardoor de circulatie van koude lucht verhinderd wordt.

Er is te veel vochtophoping

Ga na of de voedingsmiddelen goed verpakt zijn. Maak natte houders droog voordat u ze in de koelkast zet.

Controleer of de deuren niet te vaak worden geopend. Door de deur te openen gaat de vochtigheid uit de buitenlucht de koelkast binnen. Hoe vaker de deur geopend wordt, des te sneller zal het vocht zich ophopen, in het bijzonder als het vertrek zelf erg vochtig is.

Als het apparaat in een erg vochtig vertrek is geïnstalleerd, is het normaal dat er zich vocht ophoopt in de koelkast.

Na automatische ontdooiing is het normaal dat er zich waterdruppels op de achterwand vormen.

De deuren sluiten niet of gaan niet correct open

Controleer of de deur niet geblokkeerd wordt door levensmiddelen.

Controleer of de deurvakken, de schappen en de laden op de juiste manier zijn geplaatst.

Controleer of de deurafdichtingen niet vuil of kleverig zijn.

Verzeker u ervan dat het apparaat perfect horizontaal staat.

Haal altijd de stekker van het apparaat uit het stopcontact voordat u de lampjes gaat vervangen.

De binnenverlichting functioneert niet:

Haal de stekker van het apparaat uit het stopcontact.

Afhankelijk van het model

De afdekking van de lamp wegnemen (afhankelijk van het model).

Het lampje losdraaien of wegnemen.

Controleer het lampje en vervang het, zo nodig, door een nieuw exemplaar.

Enkele modellen zijn van een speciaal lampje voorzien dat bij vervanging niet losgedraaid mag worden.

Trek het lampje naar de binnenzijde van de koelkast. Dit lampje is alleen bij onze Klantenservicecentra verkrijgbaar. Gebruik geen lampjes van meer dan 25W.

KLANTENSERVICE

Voordat u contact opneemt met de

Klantenservice:

1. Ga na of u de storingen niet zelf kunt verhelpen

(zie “Opsporen van storingen / Klantenservice”).

2. Zet het apparaat opnieuw aan om te zien of het ongemak is verholpen. Als dit niet het geval is, schakel het apparaat dan opnieuw uit en herhaal de handeling na een uur.

3. Als ook dat niet helpt, wend u dan tot onze

Klantenservice.

Vermeld de volgende gegevens:

de aard van de storing,

het model,

het servicenummer (nummer achter het woord

SERVICE op het typeplaatje binnenin het apparaat),

uw volledige adres en,

uw telefoonnummer.

Opmerking:

Het verwijderen van de deur van het apparaat door onze Klantenservice wordt niet beschouwd als een ingreep die onder de garantie valt.

61

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement