Bestron AFH101 Owner Manual

Add to My manuals
28 Pages

advertisement

Bestron AFH101 Owner Manual | Manualzz

AFH101

Nederlands

Deutsch

Français

English

Italiano

Español

Gebruikershandleiding vorstbeschermer

Gebrauchsanweisung Frostschützer

Mode d'emploi dispositif anti-geli

Instruction manual frost protector

Istruzioni per l'uso dispositivo antigelo elettrico

Manual del usuario protector contra heladas

Handleiding

Gefeliciteerd met de aankoop van deze ventilatorkachel, waarmee u uw huis behaaglijk kunt verwarmen en ventileren.

VeiligHeidsVoorscHriften - Algemeen

• Lees de gebruiksaanwijzing goed door en bewaar deze zorgvuldig.

• Gebruik dit apparaat alleen zoals beschreven in deze gebruiksaanwijzing.

• Dit apparaat mag niet gebruikt worden door kinderen en personen die door een lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke beperking, of gebrek aan ervaring en kennis het apparaat niet veilig kunnen gebruiken, tenzij ze instructies hebben gehad over het gebruik van het apparaat door een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.

• Kinderen moeten in de gaten gehouden worden om er zeker van te zijn dat ze niet met het apparaat spelen.

• Laat reparaties uitvoeren door een gekwalificeerde monteur. Probeer nooit zelf het apparaat te repareren.

VeiligHeidsVoorscHriften - elektriciteit en warmte

Bepaalde delen van het apparaat kunnen heet worden.

Raak deze niet aan om te voorkomen dat u zich verbrandt.

• Controleer of de netspanning overeenkomt met de aangegeven

netspanning op het typeplaatje van het apparaat, voordat u het apparaat

gebruikt.

• Haal altijd de stekker uit het stopcontact wanneer u het apparaat niet

gebruikt.

• Als u de stekker uit het stopcontact neemt, trek dan aan de stekker zelf,

niet aan het snoer.

• Controleer regelmatig of het snoer van het apparaat nog intact is. Gebruik

het apparaat niet als het snoer beschadigingen vertoont. Laat een

beschadigd snoer vervangen door een gekwalificeerde servicedienst.

• Zorg er bij gebruik van een verlengsnoer voor dat dit volledig uitgerold

wordt.

• Gebruik uitsluitend een goedgekeurd verlengsnoer.

• Voorkom struikelen over het (verleng)snoer.

• Zorg ervoor dat de luchtopeningen vrij zijn.

• Zorg ervoor dat het apparaat, het snoer en de stekker niet in aanraking

komen met hittebronnen, zoals een hete kookplaat of open vuur.

• Zorg ervoor dat het apparaat, het snoer en de stekker niet in aanraking

komen met water.

3

Handleiding

VeiligHeidsVoorscHriften - gebruik

• Gebruik het apparaat nooit buitenshuis.

• Gebruik het apparaat nooit in vochtige ruimten.

• Laat het snoer niet over de rand van het aanrecht, werkblad of een tafel

hangen.

• Zorg ervoor dat uw handen droog zijn als u het apparaat, het snoer of de

stekker aanraakt.

• Schakel het apparaat uit en verwijder de stekker uit het stopcontact als u

tijdens het gebruik storingen ondervindt, het apparaat gaat reinigen of

klaar bent met het gebruik.

• Dompel het apparaat, het snoer en de stekker nooit onder in water of een

andere vloeistof.

Pak het apparaat niet op wanneer het in het water is gevallen. Trek direct

de stekker uit het stopcontact. Gebruik het apparaat niet meer.

Milieu

• Werp verpakkingsmateriaal zoals plastic en dozen in de daarvoor bestemde containers.

• Dit product aan het eind van de gebruiksduur niet inleveren als normaal huishoudelijkafval, maar bij een inzamelpunt voor hergebruik van elektrische en elektronische apparatuur. Let op het symbool op het product, de gebruiksaanwijzing of de verpakking.

• De materialen kunnen hergebruikt worden zoals aangegeven. Door uw hulp bij hergebruik, de verwerking van de materialen of ander vormen van de benutting van oude apparatuur levert u een belangrijke bijdrage aan de bescherming van ons milieu.

• Informeer bij de gemeente naar het juiste inzamelpunt bij u in de buurt.

Werking - Algemeen

Het apparaat is alleen bedoeld voor huishoudelijke doeleinden, niet voor professioneel gebruik.

6

2 1

3

7

1. Indicatielampje aan/uit

2. Thermostaatknop

3. Functieknop

4. Behuizing

5. Rooster luchtuitvoer

6. Handvat

7. Opening luchttoevoer

8. Verwarmingselement

9. Stekker met snoer

9

5

8

Figuur 1

Voor Het eerste gebruik

Haal de ventilatorkachel uit de verpakking en verwijder alle verpakkingsonderdelen.

4

Handleiding gebruik

1. Plaats de ventilatorkachel op een stabiele ondergrond en zorg ervoor dat de roosters voor de luchttoevoer en -uitvoer vrij zijn.

2. Steek de stekker in het stopcontact.

3. Kies met de functieknop een van de volgende standen:

0 Uit

Koude lucht i ii

Warme lucht (1000 Watt)

Hete lucht (2000 Watt)

In stand “0” is het apparaat uitgeschakeld. In de andere standen is het apparaat ingeschakeld en brandt het indicatielampje aan/uit.

4. Draai de thermostaatknop rechtsom. Het apparaat wordt actief als u een klik hoort. Door de thermostaatknop verder rechtsom te draaien, stelt u de gewenste temperatuur in.

Om de ideale thermostaatinstelling te vinden, draait u de thermostaatknop helemaal rechtsom. Wanneer hoort. Het apparaat slaat nu af. De temperatuurcontrole zorgt ervoor dat de ingestelde temperatuur gehandhaafd blijft.

Zorg ervoor dat het apparaat nooit is afgedekt.

reiniging en onderHoud

1. Trek de stekker uit het stopcontact en laat het apparaat afkoelen.

2. Reinig de buitenkant van de behuizing met een vochtige doek en wrijf hem droog met een zachte doek.

• Dompel het apparaat, de stekker en het snoer nooit onder in water.

messen of harde borstels) bij het reinigen.

tecHniscHe gegeVens

Type:

Vermogen:

Netspanning:

AFH101

1800-2000 W

220-240 V ~ 50/60Hz gArAntiebepAlingen

De importeur geeft onder de volgende voorwaarden 60 maanden na aankoopdatum garantie op deze apparatuur tegen defecten die zijn ontstaan door fabricage- en/of materiaalfouten.

1. In de genoemde garantieperiode zullen geen kosten worden berekend voor arbeidsloon en materiaal.

De onder garantie uitgevoerde reparatie verlengt de garantietermijn niet.

2. Defecte onderdelen of bij remplace (omruiling) de defecte apparaten zelf, worden automatisch eigendom van de importeur.

3. Elke aanspraak op garantie dient vergezeld te gaan van het aankoopbewijs van de firma.

4. Aanspraken op garantie moeten worden gedaan bij de dealer waar het apparaat is gekocht of bij de importeur.

5. De garantie is uitsluitend geldig voor de eerste koper en niet overdraagbaar.

6. De garantie is niet geldig voor schade die is ontstaan door: a. ongevallen, verkeerd gebruik, slijtage en/of verwaarlozing; b. foutieve installatie en/of gebruik op een manier die in strijd is met de geldende wettelijke, technische of veiligheidsnormen; c. aansluiting op een andere netspanning dan die op het typeplaatje staat vermeld; d. een ongeautoriseerde wijziging; e. een reparatie die is uitgevoerd door derden;

7. Op deze garantiebepalingen zal geen aanspraak gemaakt kunnen worden bij: a. verliezen die zich tijdens het transport voordoen;

5

Handleiding b. het verwijderen of wijzigen van het serienummer van het apparaat.

8. Uitgezonderd van garantie zijn snoeren, lampen en glazen onderdelen.

9. De garantie geeft geen enkel recht op vergoeding van eventuele schade, buiten de vervanging respectievelijk reparatie van de defecte onderdelen. De importeur kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor eventuele vervolgschade of enigerlei andere consequenties die door of in relatie met de door hem geleverde apparatuur zijn ontstaan. mogelijkheid om het apparaat rechtstreeks ter reparatie aan te bieden aan de Bestron Service Dienst.

Stuur echter nooit zomaar iets op. Het pakket kan dan namelijk geweigerd worden en eventuele kosten zijn voor uw rekening. Neem contact op met de Service Dienst en zij zullen u vertellen hoe u het apparaat moet inpakken en verzenden.

11. Het apparaat is niet voor professioneel gebruik geschikt.

serVice

Mocht zich onverhoopt een storing voordoen, dan kunt u zich in verbinding stellen met de BESTRONservicedienst:

BESTRON NEDERLAND BV

Moeskampweg 20

5222 AW ’s-Hertogenbosch

Tel: 073 - 623 11 21

Fax: 073 - 621 23 96

Email: [email protected]

Internet: www.bestron.com

BESTRON SERVICE

Lambrechtshoekenlaan 337-339

2170 Merksem - Antwerpen

Tel: 03 - 321 78 48

Fax: 03 - 321 28 50

Email: [email protected]

Internet: www.wilservice.be

ce-conforMiteitsVerklAring

Dit product voldoet aan de bepalingen in de volgende Europese richtlijnen op het gebied van veiligheid:

• EMC-richtlijn

• Laagspanningsrichtlijn

2004/108/EC

2006/95/EC r. neyman

Quality control

6

gebrauchsanweisung

Wir gratulieren Ihnen zum Kauf dieses Heizlüfters, mit dem Sie für wohlige

Wärme und eine gute Lüftung in Ihrem Heim sorgen können.

sicHerHeitsbestiMMungen - Allgemein

• Lesen Sie sich diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und

bewahren Sie sie sorgfältig auf.

• Verwenden Sie das Gerät nur wie in dieser Bedienungsanleitung

beschrieben.

• Kinder oder Personen, denen es an Wissen oder Erfahrung im Umgang

mit dem Gerät mangelt, oder die in ihren körperlichen, sensorischen oder

geistigen Fähigkeiten eingeschränkt sind, dürfen das Gerät nicht ohne

Aufsicht oder Anleitung durch eine für ihre Sicherheit verantwortliche

Person benutzen.

• Kinder müssen beaufsichtigt werden, damit sie nicht mit dem Gerät

spielen.

• Lassen Sie Reparaturen von einem qualifizierten Mechaniker ausführen.

Versuchen Sie nie, das Gerät selbst zu reparieren.

sicHerHeitsbestiMMungen - elektrizität und Wärme

Bestimmte Teile des Geräts können heiß werden.

Um Verbrennungen zu vermeiden, sollten Sie diese nicht berühren.

• Prüfen Sie vor Verwendung des Geräts, ob die Netzspannung mit der

auf dem Typenschild des Geräts angegebenen Stromstärke

übereinstimmt.

• Ziehen Sie immer den Stecker aus der Steckdose, wenn Sie das Gerät

nicht benutzen.

• Ziehen Sie beim Entfernen des Steckers aus der Steckdose am Stecker

und nicht am Kabel.

• Überprüfen Sie regelmäßig, ob das Gerätekabel noch intakt ist. Benutzen

Sie das Gerät nicht, wenn das Kabel beschädigt ist. Lassen Sie ein

beschädigtes Kabel von einem qualifizierten Wartungsdienst ersetzen.

• Bei Benutzung eines Verlängerungskabels muss das Kabel immer ganz

ausgerollt werden.

• Verwenden Sie ausschließlich zugelassene Verlängerungskabel.

• Sorgen Sie dafür, dass niemand über das (Verlängerungs-) Kabel stolpern

kann.

• Sorgen Sie dafür, dass die Lüftungsöffnungen frei sind.

• Sorgen Sie dafür, dass das Gerät, das Kabel und der Stecker nicht mit

Hitzequellen wie heißen Kochplatten oder offenem Feuer in Berührung

kommen.

• Sorgen Sie dafür, dass das Gerät, das Kabel und der Stecker nicht mit

7

gebrauchsanweisung

Wasser in Berührung kommen.

sicHerHeitsbestiMMungen - Verwendung

• Benutzen Sie das Gerät nie im Freien.

• Benutzen Sie das Gerät nie in feuchten Räumen.

• Lassen Sie das Kabel nicht über den Rand der Anrichte, einer Arbeitsplatte

oder eines Tisches hängen.

• Berühren Sie das Gerät, das Kabel oder den Stecker immer nur mit

trockenen Händen.

• Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Stecker aus der

Steckdose, wenn bei der Benutzung Störungen auftreten, Sie das Gerät

reinigen oder es nicht mehr benutzen.

• Tauchen Sie das Gerät, das Kabel und den Stecker nie in Wasser oder

andere Flüssigkeiten.

Nehmen Sie das Gerät nicht auf, wenn es ins Wasser gefallen ist. Ziehen

Sie sofort den Stecker aus der Steckdose. Benutzen Sie das Gerät nicht

mehr.

uMWelt

• Werfen Sie Verpackungsmaterial wie Kunststoff und Kartons in die dafür vorgesehenen Container.

• Geben Sie dieses Produkt am Ende der Nutzungsdauer nicht als normalen Haushaltsabfall ab, sondern bei einem Sammelpunkt für die Wiederverwendung elektrischer und elektronischer

Geräte. Achten Sie auf das Symbol auf dem Produkt, der Gebrauchsanweisung oder der

Verpackung.

• Die Materialien können wie angegeben wiederverwendet werden. Durch Ihre Hilfe bei der

Wiederverwendung, der Verarbeitung der Materialien oder anderen Formen der Benutzung alter

Geräte liefern Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutz unserer Umwelt.

• Erkundigen Sie sich bei den Stadtverwaltungen nach dem richtigen Sammelpunkt in Ihrer Nähe.

funktion - Allgemein

Das Gerät ist nur für den Hausgebrauch vorgesehen und nicht für die professionelle

Verwendung.

6

2 1

3

7

1. Betriebsanzeige (Ein/Aus)

2. Thermostatschalter

3. Funktionswahlschalter

4. Gehäuse

6. Handgriff

7. Zuluftöffnung

9. Stecker mit Kabel

9

8

5

8

Abbildung 1

gebrauchsanweisung

Vor der ersten VerWendung

Nehmen Sie den Heizlüfter aus der Verpackung und entfernen Sie das Verpackungsmaterial.

benutzung

1. Stellen Sie den Heizlüfter auf einem stabilen Untergrund auf und achten Sie darauf, dass die Gitter vor dem Lufteinlass und -auslass frei sind.

2. Stecken Sie den Stecker in die Steckdose.

3. Wählen Sie mit dem Funktionswahlschalter eine der folgenden Stufen aus:

0 Aus

Kaltluft i ii

Warmluft (1000 Watt)

Heißluft (2000 Watt)

4. Drehen Sie den Thermostatschalter nach rechts. Wenn Sie ein Klicken hören, wird das Gerät aktiviert.

Temperatur einstellen.

Zur Ermittlung der idealen Thermostateinstellung drehen Sie den Thermostatschalter bis zum

Anschlag nach rechts. Drehen Sie dann, wenn der Raum die gewünschte Temperatur hat, den

Schalter langsam wieder zurück nach links, bis ein Klicken zu hören ist. Das Gerät schaltet sich dann aus. Die Temperaturüberwachung bewirkt, dass die eingestellte Temperatur beibehalten wird.

Sorgen Sie dafür, dass das Gerät nie abgedeckt ist.

reinigung und WArtung

2. Reinigen Sie die Außenseite des Gehäuses mit einem feuchten Tuch und reiben Sie es mit einem weichen Tuch trocken.

• Tauchen Sie das Gerät, den Stecker und das Kabel nie in Wasser.

Gegenstände (wie Messer oder harte Bürsten).

tecHniscHe dAten

Type:

1800-2000 W

Netzspannung: 220-240 V ~ 50/60 Hz gArAntiebestiMMungen

Der Importeur gewährt für dieses Gerät unter den folgenden Bedingungen 60 Monate Garantie ab

Kaufdatum auf Schäden, die aufgrund von Herstellungs- und/ oder Materialfehlern entstanden sind.

1. Innerhalb der genannten Garantiefrist werden keine Kosten für Arbeitslohn und Material berechnet. Die

Garantiefrist wird durch die unter Garantie ausgeführte Reparatur nicht verlängert.

Eigentum des Importeurs.

3. Bei jedem Garantieanspruch muss ein Kaufbeleg der Firma vorgelegt werden.

4. Garantieansprüche müssen entweder beim Händler, bei dem das Gerät gekauft wurde, geltend gemacht werden oder beim Importeur.

5. Die Garantie gilt nur für den ersten Käufer und ist nicht übertragbar.

6. Die Garantie gilt nicht für Schäden, die entstanden sind durch: a. Unfälle, verkehrte Benutzung, Abnutzung und/oder Verwahrlosung

Normen oder gegen Sicherheitsnormen verstößt

9

gebrauchsanweisung c. Anschluss an eine andere Netzspannung als die auf dem Typenschild angegebene e. eine Reparatur, die durch Dritte ausgeführt wurde f. nachlässigen Transport ohne geeignete Verpackung bzw. ohne geeigneten Schutz

7. Auf diese Garantiebestimmungen kann kein Anspruch erhoben werden im Falle von: b. Entfernung oder Änderung der Geräteseriennummer

8. Ausgenommen von der Garantie sind Kabel, Lampen und Glasteile.

9. Außer einem Ersatz bzw. einer Reparatur der schadhaften Teile räumt die Garantie kein Recht auf Erstattung eines eventuellen Schadens ein. Der Importeur kann in keinem Fall für eventuelle gelieferte oder in Verbindung mit dem von ihm gelieferten Gerät entstanden sind.

10. Um Garantieleistungen in Anspruch zu nehmen, wenden Sie sicht direkt an Ihren Händler. Bestron bietet auch die Möglichkeit direkt mit dem Werkskundendienst abzuwickeln. Voraussetzung hierfür ist, dass Sie sich zunächst telefonisch, per Fax oder Mail an den Werkskundendienst wenden. Bitte schicken Sie keine Geräte unaufgefordert. Insbesondere dürfen Pakete niemals unfrei eingesendet werden. Sprechen Sie daher zuerst mit uns. Wir sagen Ihnen wie Sie Ihr Gerät an uns einsenden kundendienst

Sollte unerwartet eine Störung auftreten dann können Sie sich mit dem BESTRON-Kundendienst in

Verbindung setzen:

SERVICE CENTER FRENZ

BESTRON SERVICE

Kleikstraße 94-96

52134 Herzogenrath

Tel: 02406 97 999 15

Fax: 02406 97 999 13

E-mail: [email protected]

Internet: www.bestron.com

ce-konforMitätserklärung

Dieses Produkt entspricht auf dem Gebiet der Sicherheit den Bestimmungen der folgenden europäischen

Richtlinien:

• EMC-Richtlinie

• Niederspannungsrichtlinie

2004/108/EC

2006/95/EC.

r. neyman

Qualitätskontrolle

10

Mode d’emploi

Nous vous félicitons de votre achat ! Votre radiateur à ventilateur dispensera une bienfaisante chaleur, et servira également de ventilateur.

consignes de sécurité - généralités

• Lisez soigneusement le mode d’emploi et conservez-le précieusement.

• Utilisez cet appareil uniquement suivant les instructions décrites dans le

mode d’emploi.

• Cet appareil ne peut être utilisé par des enfants ou des personnes avec

des capacités physiques, mentales ou sensorielles limitées, manquant

d’expérience ou de connaissance; à moins qu’elles n’aient eu des

instructions et ne soient encadrées par des personnes responsables de

leur sécurité.

• Cet appareil n’est pas un jouet. En présence d’enfants, il est important de

s’assurer qu’ils ne jouent pas avec l’appareil.

• Faites effectuer les réparations par un technicien qualifié. Ne tentez jamais

de réparer vous-même l’appareil.

consignes de sécurité - électricité et chaleur

Certaines parties de l’appareil peuvent s’échauffer fortement.

Évitez de les toucher pour ne pas vous brûler.

• Avant d’utiliser cet appareil, assurez-vous que la tension du réseau

correspond à la tension du réseau indiquée sur la plaquette type de

l’appareil.

• Débranchez toujours l’appareil lorsque vous ne l’utilisez pas.

• Lorsque vous débranchez la fiche, saisissez la fiche elle-même; ne tirez

pas sur le cordon.

• Vérifiez régulièrement que le cordon de l’appareil est intact. N’utilisez pas

l’appareil si vous constatez que le cordon est endommagé. Faites

remplacer le cordon endommagé par un service technique qualifié.

• Si vous utilisez une rallonge, assurez-vous qu’elle est complètement

déroulée.

• Utilisez uniquement une rallonge agréée.

• Évitez de vous prendre les pieds dans le cordon ou la rallonge électrique.

• Les prises d’air doivent toujours être dégagées.

• Assurez-vous que ni l’appareil, ni le cordon, ni la fiche n’entre en contact

avec une source de chaleur telle qu’une plaque électrique chaude ou une

flamme.

• Assurez-vous que ni l’appareil, ni le cordon, ni la fiche n’entre en contact

avec de l’eau.

11

Mode d’emploi consignes de sécurité - pendant l’utilisation

• N’utilisez jamais l’appareil à l’extérieur.

• N’utilisez jamais l’appareil dans une pièce humide.

• Ne laissez pas le cordon pendre par-dessus le bord du plan de travail ou

de la table.

• Assurez-vous que vos mains sont sèches avant de toucher l’appareil, le

cordon ou la fiche.

• Éteignez l’appareil et débranchez la fiche en cas de problème durant

l’utilisation, pour le nettoyage, et dès que vous avez fini de l’utiliser.

• N’immergez jamais l’appareil, le cordon ni la fiche dans l’eau ou tout autre

liquide.

Si l’appareil est tombé à l’eau, ne le rattrapez pas. Débranchez

immédiatement la fiche. Cessez d’utiliser l’appareil.

données tecHniQues

Type: AFH101

1800-2000 W enVironneMent

• Jetez le matériel d’emballage, tel que le plastique et les boîtes, dans les conteneurs prévus à cet effet.

• Lorsque l’appareil est usé, ne le mettez pas aux ordures ménagères, mais portez-le dans un figurant sur le produit, le mode d’emploi ou l’emballage.

• Les matériaux peuvent être recyclés selon les indications. Votre collaboration au recyclage des appareils et/ou au retraitement des matériaux, sous quelle forme que ce soit, est une contribution précieuse à la sauvegarde de notre environnement.

• Les autorités de votre commune vous renseigneront sur le centre de collecte le plus proche.

fonctionneMent - généralités l’utilisation domestique, et non à l’usage professionnel.

6

2 1

3

7

1. Témoin lumineux marche/arrêt

2. Bouton de réglage de la température

3. Sélecteur de fonction

4. Corps de l’appareil

5. Grille de sortie d’air

6. Poignée

7. Ouverture d’amenée d’air

8. Élément chauffant

9. Cordon et fiche

12

9

5

8

Figure 1

Mode d’emploi

AVAnt lA preMière utilisAtion

Sortez le radiateur à ventilateur et enlevez tout l’emballage.

utilisAtion

1. Installez le radiateur à ventilateur sur une surface plane et stable ; veillez à ce que les grilles de l’amenée et de la sortie d’air soient bien libres.

2. Branchez la fiche.

3. Au moyen du sélecteur de fonction, sélectionnez l’une des positions :

0 Éteint

Air Froid i ii

Air chaud (1000 Watt)

Air très chaud (2000 Watt)

Dans la position“0”, l’appareil est éteint. Dans les autres positions, l’appareil est sous tension et le témoin lumineux marche/arrêt est allumé.

4. Tournez le bouton de réglage de la température vers la droite. L’appareil se met en marche quand vous entendez le déclic. Vous continuez de tourner le bouton de réglage de la température vers la droite jusqu’à atteindre la température voulue.

Pour déterminer la position idéale du bouton de réglage de la température, vous tournez d’abord le bouton à fond vers la droite. Dès que la pièce a atteint la température désirée, vous tournez le bouton en sens inverse, vers la gauche, jusqu’à ce que vous entendiez le déclic. L’appareil cesse son activité.

Le mécanisme de contrôle de la température maintient maintenant la température réglée.

L’appareil ne doit jamais être recouvert.

nettoyAge et entretien

1. Débranchez la fiche et laissez refroidir l’appareil.

2. Nettoyez l’extérieur de l’appareil avec un chiffon humide et essuyez-le avec un chiffon doux sec.

• N’immergez jamais l’appareil, le cordon ni la fiche dans l’eau.

• N’utilisez pas de détergents agressifs ou décapants ni d’objets tranchants (tels que couteaux ou brosses dures) pour le nettoyage.

conditions de gArAntie garantie couvrant tous les défauts consécutifs à des défauts de pièce et main d’œuvre.

1. Pendant la période de garantie aucun frais ne sera facturé pour les pièces et la main d’œuvre. Les

2. En cas d’échange, les pièces défectueuses ou les appareils défectueux deviennent automatiquement la propriété de l’importateur.

3. Toute demande de garantie doit être assortie de la preuve d’achat de l’entreprise.

4. Toute demande de garantie doit être faite auprès du revendeur où l’appareil a été acheté ou auprès de l’importateur.

5. La garantie est uniquement valable pour le premier acheteur et ne peut être transférée.

6. La garantie ne couvre pas les dommages causés par: b. l’installation incorrecte et/ou une utilisation contraire aux normes de sécurité, aux normes techniques ou aux dispositions légales en vigueur ; c. le branchement sur un réseau d’une tension autre que celle figurant sur la plaquette type ; d. toute modification non autorisée ; e. toute réparation effectuée par des tiers ; f. le transport sans précautions suffisantes, telles que la protection et l’emballage appropriés.

7. Les présentes conditions de garantie ne peuvent pas être invoquées dans les cas suivants: a. pertes survenues pendant le transport; b. effacement ou modification du numéro de série de l’appareil.

13

Mode d’emploi

8. Les cordons, ampoules et pièces en verre ne sont pas couverts par la garantie.

9. La garantie ne donne aucun droit d’indemnisation pour des dommages éventuels, autres que le remplacement ou la réparation de pièces défectueuses. L’importateur ne peut être tenu responsable d’aucun dommage indirect, ni d’aucune conséquence quelle qu’elle soit, causé par ou ayant un

10. Pour pouvoir faire appel à la garantie, vous pouvez vous adresser à votre revendeur. Bestron offre aussi la possibilité de faire réparer l’appareil directement par le service après-vente de Bestron.

Toutefois, n’envoyez jamais rien sans avoir reçu d’instructions au préalable. Le colis pourrait en effet

être refusé et les frais éventuels seraient à votre charge. Prenez contact avec le service après-vente qui vous expliquera comment vous devez emballer et expédier l’appareil.

11. L’appareil n’est pas destiné à l’usage professionnel.

MAintenAnce

Si, par malheur, une panne se produisait, veuillez contacter le service de maintenance de BESTRON:

WILLEMEN SERVICE

BESTRON SERVICE

Te Boelaerlei 27

2140 Borgerhout- Antwerpen

Télecopie: 03 - 321 28 50

Email: [email protected]

Internet: www.bestron.com déclArAtion de conforMité ce

Le présent produit répond aux dispositions des directives européennes suivantes en matière de sécurité.

• Directive EMC

• Directive sur la basse tension

2004/108/EC

2006/95/EC r. neyman contrôle de la qualité

14

instruction manual

Congratulations with the purchase of this fan heater, which you can use to heat and ventilate your house.

sAfety instructions - general

• Please read these instructions carefully, and retain them for future

reference.

• Use this appliance solely in accordance with these instructions.

• This appliance is not intended for use by persons (including children) with

reduced physical,sensory or mental capabilities, or lack of experience and

knowledge, unless they have been given supervision or instruction

concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.

• Children should be supervised to ensure that they do not play with the

appliance.

• Have any repairs carried out solely by a qualified electrician. Never try to

repair the appliance yourself.

sAfety instructions - electricity and heat

Certain parts of the appliance may get hot.

Do not touch these parts to prevent burning yourself.

• Before use please verify that the mains voltage is the same as indicated

on the rating plate of the appliance.

• Always remove the plug from the socket when the appliance is not in use.

• Remove the plug from the wall socket by pulling the plug, not the power

cord.

• Check the appliance’s power cord regularly to make sure it is not

damaged. Do not use the appliance if the power cord is damaged. Have a

damaged power cord replaced by a qualified repair service.

• When using an extension lead always make sure that the entire cable is

unwound from the reel.

• Use solely approved extension leads.

• Avoid stumbling over the extension lead or power cord.

• Make sure the air vents are not covered or blocked.

• Make sure that the appliance, the power cord or the plug do not make

contact with hot surfaces, such as a hot hob or naked flame.

• Make sure that the appliance, the power cord and plug do not make

contact with water.

sAfety instructions - during use

• Never use the appliance outdoors.

• Never use the appliance in humid rooms.

15

instruction manual

• Never allow the power cord to hang over the edge of the draining board,

worktop or table.

• Make sure that your hands are dry when you touch the appliance, the

power cord or the plug.

• Switch off the appliance and remove the plug from the wall socket in the

event of a malfunction during use, and before cleaning the appliance or

storing it after use.

• Never immerse the appliance, the cord or the plug in water or any other

fluid.

Do not pick up the appliance if it falls into water. Remove the plug from the

wall socket immediately. Do not use the appliance any more.

tecHnicAl inforMAtion

Type:

Power supply:

AFH101

220-240 V ~ 50/60 Hz tHe enVironMent

• Dispose of packaging material, such as plastic and boxes, in the appropriate waste containers.

• When this product reaches the end of its useful life do not dispose of it by putting it in a dustbin; the symbols on the product, the user’s instructions or the packaging.

• The materials can be re-used as indicated. Your help in the re-use, recycling or other means of environment.

• Contact your municipality for the address of the appropriate collection point in your neighbourhood.

operAtion - general

The appliance is intended only for domestic use, not for professional use.

6

2 1

3

7

1. On/Off indication light

2. Thermostat dial

3. Function button

4. Housing

5. Air removal grille

6. Handle

7. Air supply opening

8. Heating element

9. Plug and lead before first use

9

5

8

Remove the fan heater from the packaging and remove all the packaging materials.

Figure 1

16

instruction manual use

1. Place the fan heater on a stable surface and ensure that the grilles for the supply and removal of the air are unobstructed.

2. Insert the plug into the plug socket.

3. Use the function button to select one of the following functions:

0 Off

Cold air i ii

Warm air (1000 Watt)

Hot air (2000 Watt)

When the function button is set to “0”, the appliance is turned off. In the other settings, the appliance is turned on and the On/Off indicator light will be lit.

4. Rotate the thermostat dial clockwise. A click will be heard to indicate that the appliance has been turned on. The temperature is adjusted by turning the thermostat dial clockwise further.

To find the ideal thermostat setting, rotate the thermostat dial clockwise as far as possible. Once the

The appliance will then turn itself off. The temperature control will ensure that the room remains at the set temperature.

Please do not cover the appliance.

cleAning And MAintenAnce

1. Remove the plug from the wall socket and allow the appliance to cool.

2. Clean the exterior of the housing with a damp cloth and rub it dry with a clean cloth.

• Never immerse the appliance, plug or power cord in water.

to clean the appliance.

guArAntee terMs

The importer guarantees the appliance against defects caused by manufacturing and/or material faults for

60 months from the date of purchase, subject to the following conditions.

out during the warranty period do not extend the warranty period.

2. The importer automatically becomes the owner of any faulty parts that he replaces or a faulty

3. All claims submitted under warranty must be accompanied by the original bill of sale.

4. Claims under warranty must be submitted to the dealer where the appliance was purchased or to the

5. The warranty is issued solely to the first purchaser and cannot be transferred.

6. The warranty does not cover damage caused by: a. Accidents, incorrect use, wear and/or neglect.

b. Faulty installation and/or use in a manner contravening the prevailing legal, technical or safety regulations.

c. Connection to a mains voltage other than the voltage specified on the type plate.

d. Unauthorized modifications.

f. Careless transport, i.e. without suitable packaging materials or protection.

7. No claims may be made under this warranty for: a. Losses incurred during transport.

b. The removal or changing of the appliance’s serial number.

8. The guarantee does not cover power cords, lamps or glass parts.

9. No claims can be submitted under this warranty for damage other than the repair or replacement of faulty parts. The importer can never be held responsible for any consequential loss or damage or any other consequences, resulting either directly or indirectly from the appliance supplied by the importer.

10. In case of claims under guarantee you can contact your dealer where the appliance is purchased.

17

instruction manual

Bestron offers you also the possibility to send the appliance directly to our Service Department. Do not send your appliance without consulting us. The package may be refused and any any costs will be for appliance.

11. This appliance is not suitable for professional use. serVice

If a fault should occur please contact the BESTRON service department:

BESTRON NEDERLAND BV

Bestron Service

Moeskampweg 20

5222 AW ’s-Hertogenbosch

Tel: +31 (0) 73 - 623 11 21

Fax: +31 (0) 73 - 621 23 96

Email: [email protected]

Internet: www.bestron.com ce declArAtion of conforMity

This product conforms to the essential requirements of the following EU safety directives:

• EMC Directive

• Low Voltage Directive

2004/108/EC

2006/95/EC

18

istruzioni per l’uso

Complimenti per avere acquistato questo termoventilatore, che potrete utilizzare per riscaldare e aerare la vostra casa.

prescrizioni di sicurezzA - generalità

• Leggere attentamente le presenti istruzioni per l’uso e conservarle con

cura.

• Utilizzare l’apparecchio esclusivamente secondo le modalità descritte nelle

presenti istruzioni.

• Questo apparecchio non può essere utilizzato da bambini e da persone

che, a causa di una limitazione fisica, sensoriale o mentale, o per

mancanza di esperienza e conoscenza, non siano in grado di utilizzare

l’apparecchio in modo sicuro, a meno che non abbiano ricevuto delle

istruzioni sull’uso dell’apparecchio da una persona che sia responsabile

della loro sicurezza.

• I bambini vanno sorvegliati per accertarsi che non si mettano a giocare

con l’apparecchio.

• Fare eseguire le riparazioni da personale qualificato. Non tentare mai di

riparare da soli l’apparecchio.

prescrizioni di sicurezzA - elettricità e calore

Alcune parti dell’apparecchio possono diventare calde.

Per evitare di bruciarsi non toccarle.

• Prima dell’uso verificare che la tensione di rete sia la stessa indicata sulla

targhetta dati apposta sul dispositivo.

• Rimuovere sempre la spia dalla presa quando il dispositivo non è in uso.

• Togliere sempre la spina dalla presa a muro tirando la spina stessa e non

il cavo elettrico.

• Verificare regolarmente che il cavo di alimentazione dell’elettrodomestico

non sia danneggiato. Non utilizzare l’elettrodomestico se il cavo è

danneggiato. Il cavo danneggiato deve essere sostituito da un elettricista

professionista.

• Quando si usa una prolunga assicurarsi sempre che il cavo sia

interamente srotolato dal supporto.

• Utilizzare solamente prolunghe autorizzate.

• Evitare di inciampare sulla prolunga o sul cavo di alimentazione.

• Assicurarsi che le prese d’aria non siano coperte né bloccate.

• Assicurarsi che l’elettrodomestico, il cavo di alimentazione e la spina non

entrino in contatto con fonti di calore, quali piastre roventi o fiamme vive.

• Assicurarsi che l’elettrodomestico, il cavo di alimentazione e la spina non

entrino a contatto con l’acqua.

19

istruzioni per l’uso prescrizioni di sicurezzA - durante l’uso

• Non utilizzare mai l’elettrodomestico all’aperto.

• Non utilizzare mai l’elettrodomestico in locali umidi.

• Non lasciare mai il cavo di alimentazione oscillare da piano di lavoro o

tavolo.

• Prima di toccare l’elettrodomestico, il cavo di alimentazione o la spina

assicurarsi che le mani siano perfettamente asciutte.

• Spegnere l’elettrodomestico e togliere la spina dal muro in caso di

funzionamento non conforme, prima di pulirlo o di riporlo dopo l’uso.

• Non immergere mai l’elettrodomestico, il cavo o la spina in acqua né in

altri liquidi.

Non raccogliere l’elettrodomestico se cade in acqua. Togliere

immediatamente la spina dal muro. Non utilizzare più l’elettrodomestico.

specificHe tecnicHe

Modello:

Tensione di rete:

AFH101

220-240 V ~ 50/60 Hz tutelA dell’AMbiente

• Gettare il materiale di imballaggio, come plastica e cartone, negli appositi contenitori.

• Una volta raggiunta la durata massima del prodotto, non smaltirlo alla stregua dei rifiuti generali,

Prestare attenzione al simbolo sul prodotto, alle istruzioni per l’uso o all’imballaggio.

• I materiali possono essere riutilizzati come indicato. Grazie al riciclaggio, la trasformazione di salvaguardia dell’ambiente.

• Rivolgersi al proprio comune per informazioni sul punto di raccolta più vicino.

funzionAMento - Avvertenze generali

Il dispositivo è destinato esclusivamente ad uso domestico e non professionale.

6

2 1

3

7

2. Termostato

3. Pulsante funzione

4. Cassa

5. Griglia emissione aria

6. Maniglia

7. Apertura ingresso aria

9. Cavo

9

20

5

8

Figura 1

istruzioni per l’uso operAzioni preliMinAri Al priMo utilizzo

Togliere il termoventilatore dall’imballo ed eliminare tutto il materiale di confezionamento.

uso

1. Collocare il termoventilatore su una superficie stabile, assicurandosi che le griglie di ingresso e uscita dell’aria siano libere.

0 Off

Aria fredda i ii

Aria calda (1000 Watt)

Aria molto calda (2000 Watt)

Se il pulsante è posizionato su “0”, l’elettrodomestico è spento. Nelle altre posizioni, l’elettrodomestico

è accesso e la spia On/Off sarà illuminata.

4. Ruotare la manopola del termostato in senso orario. L’elettrodomestico emetterà un clic a conferma dell’accensione. Per regolare la temperatura ruotare ulteriormente il termostato in senso orario.

Per individuare l’impostazione corretta del termostato, ruotare il termostato quanto più possibile in senso orario. Una volta raggiunta la temperatura ideale nel locale da riscaldare, ruotare il termostato in senso antiorario sino a udire un clic. Il termoventilatore si spegnerà e il sistema di controllo della

Non coprire l’elettrodomestico.

puliziA e MAnutenzione

• Non immergere mai l’elettrodomestico, la spina o il cavo di alimentazione in acqua.

(coltelli o spazzole).

condizioni di gArAnziA

Di seguito sono riportate le condizioni alle quali l’importatore fornisce la garanzia per il presente apparecchio per un periodo di 60 mesi a decorrere dalla data d’acquisto, a copertura dei difetti di materiale e/o di fabbricazione.

1. Durante la validità di tale periodo di garanzia non verrà addebitato alcun costo di manodopera o di stessa.

2. Le parti difettose o, in caso di sostituzione (cambio), l’apparecchio difettoso stesso divengono automaticamente proprietà dell’importatore.

3. Qualsiasi ricorso alla garanzia dovrà essere accompagnato dalla prova d’acquisto dell’azienda rivenditrice.

4. I ricorsi alla garanzia devono essere eseguiti presso il rivenditore ove l’apparecchio è stato acquistato

5. La garanzia è valida esclusivamente per il primo acquirente e non è trasferibile.

6. La garanzia non si applica ai danni derivanti da: a. incidenti, uso improprio, usura e/o negligenza; vigenti; c. collegamento del prodotto a una tensione di rete diversa da quella indicata nella targhetta di identificazione; e. riparazioni eseguite da terzi; f. trasporto eseguito in modo improprio privo dell’imballaggio o delle protezioni idonee.

21

istruzioni per l’uso

7. Le presenti condizioni di garanzia non si applicano inoltre in caso di: b. rimozione o modifica del numero di serie dell’apparecchio.

8. Sono esclusi dalla garanzia i cavi, le spie luminose, le lampade e i componenti in vetro.

9. La garanzia non riconosce alcun diritto al risarcimento di eventuali danni al di là della mera sostituzione o riparazione delle parti difettose. In nessun caso l’importatore potrà essere ritenuto responsabile apparecchiature da questi fornite o a esse correlate.

10. Per reclamare la garanzia, potete rivolgervi al vostro negoziante. Bestron offre anche la possibilità di far riparare l’apparecchio direttamente dal Centro assistenza Bestron. Tuttavia, non spedite mai l’apparecchio senza aver fatto le dovute considerazioni. Il pacco può infatti essere respinto e le eventuali spese sono a vostro carico. Contattate il Centro assistenza e vi diranno come imballare e spedire l’apparecchio.

11. L’apparecchio non è concepito per l’uso professionale.

serVizio

Qualora dovesse verificarsi un guasto è possibile mettersi in contatto con il servizio clienti BESTRON:

Bestron Service

Moeskampweg, 20

5222 AW ’s-Hertogenbosch dicHiArAzione di conforMità ce

Fax: +31(0) 73 - 621 23 96

E-mail: [email protected]

Internet: www.bestron.com

Questo prodotto soddisfa i requisiti e le seguenti norme europee nel campo della sicurezza:

• Direttiva EMC

• Direttiva sulla bassa tensione

2004/108/EC

2006/95/EC

22

Manual del usuario

Felicitaciones por la compra de este Ventilador Calefacción que le permite calentar y ventilar confortablemente cualquier ambiente.

norMAs de seguridAd - general

• Lea detenidamente las instrucciones de uso y guárdelas donde no pueda

perderlas.

• Utilice este aparato únicamente en la forma que se describe en las

instrucciones.

• Este aparato no puede ser utilizado por niños ni por personas que, debido

a alguna limitación física, sensorial o mental, o por falta de experiencia y

conocimientos, no puedan manejarlo de forma suficientemente segura, a

menos que hayan recibido instrucciones sobre el uso del aparato de una

persona que se haga responsable de su seguridad.

• Es preciso vigilar que los niños no jueguen con el aparato.

• Haga reparar el aparato únicamente por personal cualificado. No intente

nunca repararlo usted mismo.

norMAs de seguridAd - electricidad y calor

Algunas partes del aparato pueden calentarse.

No las toque, para evitar quemaduras.

• Antes de utilizar el aparato, verifique que el voltaje de la red corresponda

al voltaje indicado en la placa.

• Retire siempre el enchufe de la toma de alimentación cuando no esté

utilizando el aparato.

• Al retirar el enchufe de la toma, asegúrese de tirar del enchufe y no del

cable.

• Verifique regularmente que el cable del aparato esté en buenas

condiciones. No utilice el aparato si el cable está averiado. Haga sustituir

el cable deteriorado por personal de servicio cualificado.

• Si usa un cable de extensión, asegúrese de que éste está desenrollado

completamente.

• Use únicamente un cable de extensión que tenga la debida aprobación.

• Evite tropezar con el cable (de extensión).

• Asegúrese de que las boquillas de ventilación están libres.

• Procure que ni el aparato, ni el cable, ni el enchufe estén en contacto con

fuentes de calor, por ejemplo, con una placa caliente de la estufa o una

llama.

• Asegúrese de que ni el aparato, ni el cable, ni el enchufe están en

contacto con el agua.

23

Manual del usuario norMAs de seguridAd - durante el uso

• No use nunca este aparato fuera del hogar.

• No utilice el aparato nunca en lugares húmedos.

• No deje que el cable quede colgando sobre el borde de la encimera, el

tablero de trabajo o una mesa.

• Asegúrese de tener las manos secas cuando manipule el aparato, el cable

o el enchufe.

• Apague el aparato y retire el enchufe de la toma de alimentación si se

presentan fallos durante el uso, cuando quiera limpiarlo, o después de

usarlo.

• No sumerja nunca el aparato, ni el cable, ni el enchufe en agua o en otro

líquido.

No recoja el aparato si éste ha caído en el agua. Retire inmediatamente el

enchufe de la toma de alimentación. No vuelva a utilizarlo.

Medio AMbiente

• Tire el material de embalaje, como plástico y cajas, en los contenedores destinados para ello.

• No tire este producto al final de su vida útil con los residuos domésticos normales, en su lugar llévelo a un centro de recolección para reutilización de aparatos eléctricos y electrónicos. Tenga en cuenta el símbolo que aparece en el aparato, el manual de instrucciones o el embalaje.

• Los materiales pueden reutilizarse como se ha indicado. Su ayuda para reutilización, procesamiento de materiales u otras formas de utilización de aparatos viejos es una contribución importante a la conservación de nuestro medio ambiente.

• Infórmese con las autoridades sobre los puntos de recolección en su localidad.

funcionAMiento - general

6

7

2 1

3

1. Indicador luminoso encendido/apagado

2. Regulador del termostato

4. Carcasa

5. Rejilla para salida del aire

5

7. Abertura para entrada del aire

8. Elemento calefactor

9. Cable con enchufe

Antes del priMer uso

9

8

Saque el Ventilador Calefacción de la caja y retire todo el material de embalaje.

Figura 1

24

Manual del usuario uso

1. Coloque el Ventilador Calefacción sobre una superficie estable y asegúrese de que las rejillas para entrada y salida del aire están libres.

2. Introduzca el enchufe en la toma de alimentación.

3. Elija una de las siguientes funciones mediante el botón correspondiente:

0 Off

Aria fredda i ii

Aria calda (1000 Watt)

Aria molto calda (2000 Watt)

En la posición “0” el aparato está apagado. En las demás posiciones el aparato está en funcionamiento y el indicador luminoso de encendido/apagado está encendido.

4. Gire el regulador del termostato hacia la derecha. Escuchará un clic al ponerse en funcionamiento el aparato. Para ajustar la temperatura deseada, gire el regulador del termostato aún más hacia la

derecha.

Para encontrar la posición ideal, gire el regulador del termostato completamente hacia la derecha. Una vez el lugar haya alcanzado la temperatura, devuelva el regulador hacia la izquierda hasta que escuche un clic. El aparato se apaga. El sistema de control de la temperatura se encarga de mantener constante la temperatura fijada.

Asegúrese de no tapar nunca el aparato.

liMpiezA y MAnteniMiento

1. Retire el enchufe de la fuente de alimentación y deje enfriar el aparato.

2. Limpie la parte exterior del aparato con un paño húmedo y frótela con un paño suave para secarla.

• No sumerja nunca el aparato, ni el enchufe, ni el cable en agua.

• No use limpiadores fuertes ni abrasivos, ni objetos con filo (como cuchillos o cepillos con cerdas duras) para limpiar el aparato.

ficHA técnicA

Tipo:

1800-2000 W

Tensión de la red: 220-240 V ~ 50/60 Hz disposiciones de gArAntíA

Bajo las siguientes condiciones, y durante un período de 60 meses contado a partir de la fecha de compra, el importador otorgará garantía de este aparato por defectos ocasionados por deficiencias en la fabricación o en los materiales.

1. Durante el período de garantía mencionado no se cobrarán los costes de la mano de obra ni el

2. En caso de reemplazo, las piezas defectuosas o los aparatos defectuosos mismos pasarán automáticamente a propiedad del importador.

4. Toda reclamación por garantía deberá hacerse al distribuidor donde ha sido comprado el aparato o al importador.

5. La garantía es válida únicamente para el comprador y no es susceptible de transferencia.

6. La garantía no cubre los daños ocasionados por: a. accidentes, mala utilización, desgaste y/o descuido; b. mala instalación y/o uso en contradicción con las normas técnicas o de seguridad legales vigentes; d. una modificación no autorizada; f. negligencia en el transporte del aparato sin el embalaje o protección adecuados.

25

Manual del usuario

7. No podrá apelarse a estas disposiciones de garantía en los siguientes casos: b. remoción o modificación del número de serie del aparato.

8. La garantía no cubre los cables, las bombillas, ni las partes de cristal.

9. La garantía no concede derecho a reclamar indemnización alguna por daños, diferente a la sustitución o reparación, respectivamente, de las partes defectuosas. El importador no podrá ser responsabilizado por él o que guarden relación con el mismo.

10. Para hacer valer la garantía. Puede acudir a la tienda donde compró el producto. Bestron también ofrece la posibilidad de entregar el aparato directamente al servicio técnico Bestron para su reparación. Pero no podrá enviarlo de cualquier manera. El paquete podría ser rechazado y los costes asociados correrían de su cuenta. Póngase en contacto con el servicio técnico, donde le indicarán cómo debe embalar y enviar el aparato.

11. Este aparato no es apto para uso profesional.

serVicio

Si se presenta un fallo inesperado, puede ponerse en contacto con el departamento de servicios de

BESTRON: pAíses bAJos:

BESTRON NEDERLAND BV

Bestron Service

Moeskampweg 20

5222 AW ’s-Hertogenbosch certificAción de conforMidAd (ce)

Tel: +31(0) 73 - 623 11 21

Fax: +31(0) 73 - 621 23 96

Email: [email protected]

Internet: www.bestron.com

Este producto satisface las disposiciones de las siguientes directivas de la Unión Europea en el marco de la seguridad:

• Directiva de compatibilidad electromagnética

• Directiva de bajo voltaje

2004/108/EC

2006/95/EC

26

AFH101 v 110608-01

advertisement

Related manuals

advertisement