LG 43LM6300PVB Guide d'installation rapide

Add to My manuals
2 Pages

advertisement

LG 43LM6300PVB Guide d'installation rapide | Manualzz

*MFL71141002*

(2106-REV01)

LM63*

32LM63* 43LM63*

AAA AA

Head washer

Head washer

Head washer x 2

(M4 x L16) ղࢶQU ղࢶQU

৮ࢿػ੉޷૑ࠂઁೞৈ

1BUIGJOEFS6OJUF৻ࢶઁ੘

QU "MJHOTUSPLFPVUTJEF

৮ࢿػ੉޷૑ࠂઁೞৈ

1BUIGJOEFS6OJUF৻ࢶઁ੘

QU "MJHOTUSPLFPVUTJEF

Head ղࢶQU washer

৮ࢿػ੉޷૑ࠂઁೞৈ

1BUIGJOEFS6OJUF৻ࢶઁ੘

Head washer

Tiếng Việt ղࢶQU

ﻊﺟﺮﻣ ﻭ ﯽﻨﻤﻳﺍ ﺩﺭﺍ ﻮﻣ

৮ࢿػ੉޷૑ࠂઁೞৈ

1BUIGJOEFS6OJUF৻ࢶઁ੘

QU "MJHOTUSPLFPVUTJEF

Đọc phần An toàn và Tham khảo.

Để biết thông tin về nguồn điện và mức tiêu thụ điện, hãy tham khảo nhãn dán trên sản phẩm.

1 2

3-A 32LM63*

3-B 43LM63*

4-A

32LM63* ղࢶQU

৮ࢿػ੉޷૑ࠂઁೞৈ

1BUIGJOEFS6OJUF৻ࢶઁ੘

QU "MJHOTUSPLFPVUTJEF

4-B

43LM63*

B

A

5 6

: Depending on model / / Selon le modèle / Dependendo do modelo / / / / Tùy theo kiểu sản phẩm

Head washer

Kg

A

D

90 °

B ղࢶQU

৮ࢿػ੉޷૑ࠂઁೞৈ

1BUIGJOEFS6OJUF৻ࢶઁ੘

QU "MJHOTUSPLFPVUTJEF

E

C

G

F

A

32LM630BPTB

32LM630BPVB

32LM6360PTB

32LM636BPTB

43LM6300PTB

43LM6300PVB

43LM6360PTB

Power requirement /

/ /

736

973

/

B

464

623

/

/

C D

180

216

/

437

572

E

82.9

85.0

F

4.70

5.10

8.1

F G

4.65

5.05

8.0

advertisement

Related manuals

Download PDF

advertisement