Whirlpool I6VMH2A(W)/P Manual do usuário | Manualzz
I6VMH2A/P
Eesti
EE
Kasutusjuhised
PLIIT JA AHI
Sisukord
Kasutusjuhised,1
HOIATUSED,2
Seadme kirjeldus - ülevaade, 4
Seadme kirjeldus - kontrollpaneel, 5
Paigaldus, 6
Käivitamine ja kasutamine, 8
Toiduvalmistamise režiimid, 9
Keeduplaadi kasutamine, 11
Ettevaatusabinõud ja nõuanded, 12
Hooldus ja korrashoid, 13
Abi, 13
LT
Lietuvių
Valdymo instrukcijos
PL
Polski
Instrukcje użytkowania
KUCHENKA I PIEKARNIK
Zawartość
Instrukcje użytkowania,1
UWAGA,3
Opis urządzenia - panel kontrolny,4
Opis urządzenia - przegląd ogólny,5
Instalacja,33
Uruchamianie i użytkowanie,35
Tryby gotowania,36
Korzystanie z płyty grzejnej,38
Uwagi dotyczące bezpieczeństwa i porady,39
Czyszczenie i konserwacja,40
Pomoc,41
PT
Português
VIRYKLĖ IR ORKAITĖ
Instruções para a utilização
FOGÃO E FORNO
Turinys
Índice
Valdymo instrukcija, 1
ĮSPĖJIMAI, 2
Prietaiso aprašymas – valdikliai, 4
Prietaiso aprašymas – apžvalga, 5
Montavimas, 15
Pradžia ir naudojimas, 17
Gaminimo režimai, 17
Kaitlentės naudojimas, 20
Perspėjimai ir patarimai, 21
Priežiūra, 22
Pagalba, 22
LV
Latviski
Lietošanas instrukcija
PLĪTS UN CEPEŠKRĀSNS
Saturs
Lietošanas norādījumi, 1
BRĪDINĀJUMS, 2
Ierīces apraksts – vispārējs pārskats, 4
Ierīces apraksts – vadības panelis, 5
Uzstādīšana, 24
Ieslēgšana un izmantošana, 26
Gatavošanas režīmi, 26
Plīts virsmas izmantošana, 29
Piesardzības pasākumi un padomi, 30
Tīrīšana un apkope, 31
Palīdzība, 31
Instruções para a utilização,1
ATENÇÃO,2
Descriçao do aparelho-Painel de comandos,4
Descriçao do aparelho-Vista de conjunto,5
Instalaçao,42
Início e utilizaçao, 44
Utilizaçao do plano de cozedura,47
Utilizaçao do forno,44
Precauçoes e conselhos,48
Manutençao e cuidados,49
EE
HOIATUS
HOIATUS: Seade ja selle ligipääsetavad
pinnad muutuvad kasutamise käigus
kuumaks.
Kü ekehade puudutamist tuleb väl da.
Alla 8 aastased lapsed peavad
olema pideva järelevalve all või
tuleb nad hoida pliidist eemal.
Seaded võivad kasutada üle 8 aastased
lapsed ja füüsilise, sensoorse või vaimse
puudega või puuduvate kogemuste ja
teadmistega isikud ainult siis, kui neid
juhendatakse või kui nad on mõistnud
seadme ohutu kasutamise põhimõ eid
ning võimalikke kaasnevaid ohte.
Lapsed ei tohi seadmega mängida.
Lapsed ei tohi ilma järelevalvete seadet
puhastada ja hooldada.
HOIATUS: Una ended cooking on a hob
with fat or oil can be dangerous and
may result in fire.
ÄRGE püüdke tuld kustutada veega,
lülitage seade välja ja seejärel katke
leek kaane või tulekustutustekiga.
HOIATUS: Tulekahju oht: ärge hoidke
esemeid keeduplaa del.
HOIATUS: Kui klaaskeraamiline pind
on kajustatud, lülitage seade välja, et
väl da elektrilöögi ohtu.
Ärge kasutage tugevaid abrasiivseid
puhastusaineid või teravaid
metallkraabitsaid ahjuukse klaasi
puhastamiseks, kuna need võivad
pindu kriimustada, mis võib viia klaasi
purunemiseni.
Ahju sisemised pinnad (kui võimalik)
võivad minna kuumaks.
Ärge kasutage seadme puhastamiseks
auru- või suruõu puhastajaid.
Enne avamist eemaldage
kaanelt igasugune vedelik.
Ärge sulgege klaaskaant (kui see on
olemas) kui gaasipõle d või elektrilised
keeduplaadid on ikka veel soojad.
HOIATUS: Elektrilöögi väl miseks,
veenduge, et enne lambi asendamist
oleks seade välja lülitatud.
! Res sisestamisel veenduge, et
stopper oleks suunatud ülesse ja et see
oleks õõnsuse lõpus.
LT
ĮSPĖJIMAS
ĮSPĖJIMAS: naudojant prietaisas ir
pasiekiamos jo dalys įkaista.
Reikia elg s atsargiai ir nelies
kai nimo elementų.
Jaunesniems nei 8 metų vaikams
negalima leis prisiar n ,
jei jie nėra nuolat prižiūrimi.
Šį prietaisą gali naudo 8 metų ir
vyresni vaikai bei mažesnių fizinių,
ju minių ar pro nių gebėjimų,
nepatyrę ar neturintys reikiamų žinių
žmonėms, jei jie prižiūrimi arba jiems
pateik nurodymai, kaip saugiai
naudo prietaisą, be to, jie supranta
susijusius pavojus. Vaikams negalima
žais su prietaisu. Negalima leis
neprižiūrimiems vaikams valy prietaiso
ar atlik jo techninės priežiūros.
ĮSPĖJIMAS: neprižiūrimas maisto
gaminimas ant riebaluotos ar aliejuotos
kaitvietės gali bū pavojingas ir sukel
gaisrą.
NIEKADA nebandykite gesin ugnies
vandeniu, vietoje to išjunkite prietaisą
ir uždenkite liepsną, pvz., dangčiu arba
nedegiu audeklu.
ĮSPĖJIMAS: gaisro pavojus. Nelaikykite
daiktų ant kaitviečių.
ĮSPĖJIMAS: jei s klo keramikos paviršius
suskilinėjęs, išjunkite prietaisą, kad
išvengtumėte elektros smūgio pavojaus.
Nenaudokite grubių abrazyvinių
valiklių ar aštrių metalinių grandiklių
orkaitės durelių s klui valy , nes jie
gali subraižy paviršių, dėl to s klas gali
suduž .
Vidiniai skyriaus paviršiai (jei yra) gali
įkais .
Nevalykite prietaiso gariniais ar
slėginiais valymo įrenginiais.
Pašalinkite bet kokį skys nuo
dangčio prieš jį a darant.
Neuždenkite s klinio gaubto (jei yra),
kai dujų degikliai ir elektrinės kaitvietės
vis dar karštos.
ĮSPĖJIMAS: prieš keisdami lemputę
pa krinkite, ar prietaisas išjungtas, kad
išvengtumėte elektros smūgio.
! Įdėję groteles į vidų įsi kinkite, kad
stabdis yra nukreiptas į viršų ir į ertmės
vidų.
LV
BRĪDINĀJUMS!
BRĪDINĀJUMS: Ierīce un tās pieejamās
detaļas sakarst izmantošanas laikā.
Jāuzmanās, lai nepieskartos
sildelemen em.
Bērni, kas jaunāki par 8 gadiem,
nedrīkst atras es ierīces tuvumā, ja
vien ne ek nepārtrauk uzmanī .
Šo ierīci var izmantot bērni, kas vecāki
par 8 gadiem, un cilvēki ar fiziskiem,
kus bu vai garīgiem traucējumiem vai
pieredzes un zināšanu trūkumu, ja viņi
ek uzraudzī vai arī viņi ir apmācī
izmantot ierīci drošā veidā un apzinās
iespējamos riskus. Bērni nedrīkst
2
GB
spēlē es ar ierīci. Tīrīšanu un apkopi
nedrīkst veikt bērni bez uzraudzības.
BRĪDINĀJUMS: Atstāt gatavo es
ēdienu bez uzmanības uz sildvirsmas ar
taukvielām vai eļļu, var būt bīstami un
var izraisīt liesmu rašanos.
NEKAD nemēģiniet nodzēst liesmas ar
ūdeni, bet gan izslēdziet ierīci un tad
nosedziet liesmas, piemēram, ar vāku
vai ugunsdrošu segu.
BRĪDINĀJUMS: Liesmu rašanās risks:
neglabājiet produktus uz sildriņķiem.
BRĪDINĀJUMS: Ja s kla keramikas
virsma ir ieplaisājusi, izslēdziet ierīci, lai
izvairītos no strāvas trieciena riska.
Neizmantojiet raupjus, abrazīvus
rīšanas līdzekļus vai metāla skrāpjus
cepeškrāsns dur ņu s kla vai citu
virsmu rīšanai, jo e var saskrāpēt
virsmu, kas var izraisīt s kla saplīšanu
vai virsmas sabojāšanu.
Cepeškrāsns iekšpuses virsma var
sakarst.
Nekad neizmantojiet ierīces rīšanai
tvaika rītājus vai mazgāšanu ar
spiediena strūklu.
Noslaukiet šķidrumu no
vāka pirms tā noņemšanas.
Neaizveriet s kla vāku (ja tāds ir), kad
gāzes degļi vai elektriskie sildriņķi ir vēl
kars .
BRĪDINĀJUMS: Pārliecinie es, ka ierīce
ir izslēgta pirms lampiņas nomaiņas, lai
izvairītos no strāvas trieciena riska.
! Ievietojot režģi, pārliecinie es, ka
atduris ir vērsts uz augšu un virzienā uz
cepeškrāsns aizmuguri.
PL
UWAGA
UWAGA: To urządzenie oraz
jego dostępne części silnie się
rozgrzewają podczas użytkowania.
Należy uważać, aby nie dotknąć elementów grzejnych.
Nie pozwalać, aby dzieci poniżej 8
roku życia zbliżały się do urządzenia,
jeśli nie są pod stałym nadzorem
dorosłych.
Z niniejszego urządzenia mogą
korzystać dzieci powyżej 8 roku
życia i osoby o ograniczonych
3
zdolnosciach zycznych, zmys owych
bądź umysłowych, jak również osoby
nieposiadające doświadczenia lub
znajomości urządzenia, jeśli znajdują
się one pod nadzorem innych osób
lub jeśli zostały pouczone na temat bezpiecznego sposobu użycia
urządzenia oraz zdają sobie sprawę
ze związanych z nim zagrożeń. Dzieci
nie powinny bawić się urządzeniem.
Prace związane z czyszczeniem i
konserwacją nie mogą być wykonywane przez dzieci, jeśli nie są one
nadzorowane.
UWAGA: Pozostawienie bez nadzoru na kuchence tłuszczów i olejów
może być niebezpieczne i może
spowodować pożar.
Nie należy NIGDY próbować ugasić
płomieni/pożaru wodą; należy
wyłączyć urządzenie i przykryć
płomień np. pokrywką lub ognioodpornym kocem.
Nie stosować środków ściernych
ani ostrych łopatek metalowych do czyszczenia szklanych
drzwiczek piekarnika, ponieważ
mogłyby porysować powierzchnię i
spowodować pęknięcie szyby.
Wewnętrzne powierzchnie szuflady
(jeśli jest w danym modelu) mogą się
nagrzewać.
Nie stosować nigdy oczyszczaczy parowych lub ciśnieniowych do czyszczenia urządzenia.
Usunąć ewentualne płyny na
pokrywie przed jej otwarciem. Nie
zamykać szklanej pokrywy (jeśli jest
częścią wyposażenia), jeśli palniki gazowe lub płyta elektryczna są
jeszcze rozgrzane.
UWAGA: Przed wymianą żarówki,
należy się upewnić, że urządzenie
jest wyłączone, aby uniknąć ryzyka
porażenia prądem.
UWAGA: Ryzyko pożaru: nie
pozostawiać przedmiotów na
UWAGA: Jeżeli powierzchnia ze
szkła ceramicznego jest pęknięta,
należy wyłączyć urządzenie, aby
uniknąć niebezpieczeństwa porażenia
prądem elektrycznym.
! Wsuwając ruszt, naleĪy siĊ upewniü, Īe ogranicznik jest skierowany ku
górze i znajduje siĊ on w tylnej czĊĞci
komory.
PT
esteja desligado antes de subs tuir a lâmpada, para evitar a possibilidade de choques eléctricos.
! Quando inserir a grelha, assegure-se de
que o bloqueio esteja voltado para cima e
na parte posterior da cavidade.
1
2
3
4
6
ATENÇÃO
5
ATENÇÃO: Este aparelho e as suas partes acessíveis aquecem muito durante a
u lização.
É preciso ter atenção e evitar tocar os elementos que aquecem.
Manter afastadas as crianças com menos
de 8 anos, caso não estejam a ser vigiadas.
O presente aparelho pode ser u lizado
por crianças com mais de 8 anos e por
pessoas com capacidades sicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com pouca experiência e conhecimentos, caso
sejam adequadamente vigiadas ou caso
tenham recebido instruções em relação
ao uso do aparelho de forma segura e
tenham conhecimento dos perigos associados. As crianças não devem brincar
com o aparelho. As operações de limpeza
e manutenção não devem ser efectuadas
por crianças sem vigilância.
ATENÇÃO: Deixar um fogão com gordura
e óleo sem vigilância pode ser perigoso e
provocar um incêndio.
NUNCA tente apagar as chamas com água.
É necessário desligar o aparelho e cobrir
as chamas com uma tampa ou com uma
manta ignífuga.
ATENÇÃO: Risco de incêndio: não deixe
objectos sobre as super cies de cozedura.
ATENÇÃO: Se a super cie vitrocerâmica
es ver rachada, desligue o aparelho para
evitar a possibilidade de choques eléctricos.
Não u lizar produtos abrasivos nem
espátulas de metal cortantes para limpar
a porta em vidro do forno, uma vez que
pode riscar a super cie, provocando a
ruptura do vidro.
As super cies internas da gaveta (se presentes) podem ficar muito quentes.
Nunca u lize equipamento de limpeza a
vapor ou de alta pressão para limpar o
aparelho.
Elimine os líquidos presentes na tampa
antes de abri-la. Não feche a tampa de
vidro (se presente) se os queimadores ou
a chapa eléctrica ainda es verem quentes.
ATENÇÃO: Assegure-se de que o aparelho
4
EE
Seadme kirjeldus
Kontrollpaneel
1. VALIKU nupp
2. TERMOSTAADI indikaatortuli
3. TERMOSTAADI nupp
4. TAIMERI nupp
5. Elektrilise PLIIDIPLAADI kontrollnupp
6. ELEKTRILISE PLIIDIPLAADI indikaatortuli
LT
Prietaiso aprašymas
Valdymo skydelis
1. PASIRINKIMO rankenėlė
2. TEMPERATŪROS indikatorius
3. TERMOSTATO rankenėlė
4. LAIKMAČIO rankenėlė
5 Elektrinės kaitvietės reguliavimo rankenėlė
6. Elektrinės kaitvietės indikatoriaus lemputė
LV
Ierīces apraksts
Vadības panelis
1. REGULATORA poga
2. TERMOSTATA indikators
3. TERMOSTATA poga
4. TAIMERA poga
5. Elektriskā SILDRIŅĶA regulators
6. ELEKTRISKĀ SILDRIŅĶA indikators
PL
Opis urządzenia
Panel kontrolny
1.Pokrętło FUNKCJI
2.Lampka kontrolna TERMOSTATU
3.Pokrętło TERMOSTATU
4.Pokrętło TIMERA
5.Elektroniczny programator gotowania
6.Pokrętło kontrolne elektrycznej PŁYTY GRZEJNEJ
7.Lampka kontrolna ELEKTRYCZNEJ PŁYTY
GRZEJNEJ
PT
Descrição do aparelho
Painel de comandos
1. Botão selector das funções de cozedura
2. Indicador de funcionamento termostato
3. Selector para a temperatura de cozedura (termostato)
4. Manípulo conta-minutos
5. Botões de comando das chapas eléctricas
6. Indicador de funcionamento chapas
1
LV
2
6
3
7
8
9
10
11
4
5
5
Seadme kirjeldus
Ülevaade
1.Klaaskeraamiline pliit
2. Kontrollpaneel
3. Liikuv grillrest
4. Tilgapann
5. Reguleeritav jalg
6. Liugrestide juhtrelsid
7. asend 5
8. asend 4
9. asend 3
10. asend 2
11. asend 1
Prietaiso aprašymas
Bendras vaizdas
1. Stiklo keramikos kaitlentė
2. Valdymo skydelis
3. Slankiojantis grilio iešmas
4. Kepimo skarda
5. Reguliuojamos kojelės
6. KREIPIAMIEJI BĖGELIAI slankiojančioms grotelėms
7. 5 padėtis
8. 4 padėtis
9. 3 padėtis
10. 2 padėtis
11. 1 padėtis
5
Opis urządzenia
Przegląd ogólny
1.Płyta szklano-ceramiczna
2.Panel kontrolny
3.Przesuwany ruszt grilla
4.Głęboka blacha na ŚCIEKAJĄCY TŁUSZCZ
5.Regulowana stopka
6.SZYNY do wsuwania rusztów
7.pozycja 5
8.pozycja 4
9.pozycja 3
10.pozycja 2
11.pozycja 1
PT
LT
Vispārējs pārskats
1. Stikla keramikas virsma
2. Vadības panelis
3. Slīdošs grila režģis
4. TAUKU PILIENU SAVĀKŠANAS panna
5. Regulējama kājiņa
6. VADOTNES slīdošajiem režģiem
7. 5. plaukts
8. 4. plaukts
9. 3. plaukts
10. 2. plaukts
11. 1. plaukts
PL
EE
Ierīces apraksts
Descrição do aparelho
Vista de conjunto
1 Plano de vitrocerâmica
2 Painel de comandos
3 Prateleira GRADE
4 Prateleira BANDEJA PINGADEIRA
5 Pé de regulação
6 GUIAS de deslizamento das prateleiras
7 Posição 5
8 Posição 4
9 Posição 3
10 Posição 2
11 Posição 1
Paigaldus
EE
(vaadake joonist).
Jalad* asuvad ahju alaosa
avaustes.
! Enne uue seadme kasutamist lugege käesolevaid
juhiseid hoolikalt. Juhised sisaldavad olulist
informatsiooni seoses seadme ohutu paigaldamise
ja kasutamisega.
! Hoidke käesolevad juhised edaspidiseks
kasutamiseks alles. Veenduge, et seadme
müümisel, edasi andmisel või liigutamisel oleks
juhised seadmega kaasas.
! Seadme paigaldamiseks vastavalt kaasas
olevatele juhenditele, kasutage kvalifitseeritud
professionaali abi.
! Kõik vajalikud seadistused ning hooldused
tuleb teostada siis, kui seade on vooluvõrgust
eemaldatud.
Elektriühendused
Voolujuhtme paigaldamine
Klemmikarbi avamine:
• Asetage kruvikeeraja klemmikarbi katte
küljeavadesse.
• Avamiseks tõmmake katet.
Paigutamine ja loodimine
! Seadet saab paigaldada kapirea kõrvale, eeldusel,
et kappide kõrgus ei ületa keeduplaatide kõrgust.
! Veenduge, et seadme taha jääv sein oleks
valmistatud süttimatust, kuumuskindlast (T 90°C)
materjalist.
N
L
1
3
2
4
Loodimine
Kui tekib vajadus seadme
loodimiseks, keerake
reguleeritavaid jalgu, mis
asuvad pliid all igas nurgas
230V ~
H05RR-F 3x4 CEI-UNEL 35363
H05VV-F 3x4 CEI-UNEL 35746
5
Seadme õigeks paigaldamiseks:
• Paigutage pliit kööki, söögi- või elutuppa (mitte
vannituppa).
• Kui pliidi kõrgus on
suurem, kui kappide
kõrgus, tuleb seade
paigutada neist vähemalt
600 mm kaugusele.
• Kui pliit paigutatakse
seinakappide alla, peab
pliidi ning kappide vahele
jääma vähemalt 420 mm
vaba ruumi.
Kui kapid on süttivast materjalist peab vahekaugus
olema vähemalt 700 mm (vaadake joonist).
• Pliidi taha ega lähemale kui 200 mm ei tohi paigutada
kardinaid.
• Kõik katted tuleb paigaldada vastavalt
kasutujuhendis toodud juhistele.
Juhtme paigaldamiseks järgige alltoodud juhiseid:
• Vabastage kaabli klambrikruvi ja juhtme kontaktide
kruvid.
! Sillus on tehases eelseadistatud 230 V
ühefaasiliseks ühenduseks (vaadake joonist).
• Joonistel näidatud elektriühenduste tegemiseks,
kasutage karbis kahte sillust (vaadake joonist sildiga “P”).
P
N
L1
L2
6
L3
400V 2N~
H05RR-F 4x4 CEI-UNEL 35363
H05VV-F 4x4 CEI-UNEL 35746
N
L2 L1
EE
1
3
5
2
4
400V 3N~
H05RR-F 5x2.5 CEI-UNEL 35363
H05VV-F 5x2.5 CEI-UNEL 35746
N
L3 L2 L1
1
3
5
2
4
• Kinnitage voolujuhe pingutades kaabli klambrikruvi
ning seejärel asetage tagasi kate.
Voolujuhtme ühendamine vooluvõrku
Paigaldage standard pistik, mis vastab seadme
andmeplaadil näidatud koormusele (vaadake teniliste
andmete tabelit).
Seade tuleb ühendada vooluvõrku otse, kasutades
omnipolaarset lülitit minimaalse kontaktiavausega 3
mm, mis on paigaldatud seadme ja voolupistiku vahele.
Lüliti peab sobima märgitud laenguga ning peab
vastama kehtivatele elektrieeskirjadele (lüliti ei tohi
mõjutada maandusjuhet). Voolujuhe tuleb paigutada
selliselt, et see ei satuks konntakti pindadega mille
temperatuur ületab 50°C.
Enne seadme vooluvõrku ühenamist veenduge, et:
• Seade on maandatud ja pistik vastab kehtivatele
eeskirjadele.
• Pistik kannatab seadme maksimaalset koormust, mis
on toodud andmeplaadil.
• Pinge jääb andmeplaadil märgitud vahemikku.
• Kontakt vastab seadme pistikule. Kui kontakt
on sobimatu, paluge kvalifitseeritud spetsialistil
see asendada. Ärge kasutage pikendusjuhet või
mitmikpesasid.
! Kui seade on ühendatud, peavad voolujuhe ja
elektripistikud olema kergesti ligipääsetavad.
! Juhet ei tohi painutada või muljuda.
7
! Juhet tuleb regulaarselt kontrollida ja vajadusel
kvalifitseeritud spetsilisti poolt asendada.
! Tootja ei kanna mingit vastutust, kui neid
ohutusnõudeid ei järgita.
Ohutuskett
! Vältimaks seadme juhuslikku
ümberpaiskumist, näiteks
olukorras, kui lapsed aju
uksel turnivad, tuleb seadmele
paigaldada kaasas olev
ohutuskett!
Seadme ohutuskett tuleb
kinnitada seadme taga oleva seinakülge kruvi abil (ei ole
kaasas), samal kõrgusel, kui kett on kinnitatud pliidi külge.
Valige kruvi ja tüübel vastavalt sellele, millisest
materjalist on valmistatud seadme taga asuv sein. Kui
kruvipea läbimõõt on väiksem, kui 9 mm, tuleb kasutada
seibi. Betoonist seina puul on vajalik vähemalt 8mm
läbimõõduga ja 60 mm pikkust kruvi.
Veenduge, et kett oleks kinnitatud pliidi tagaseina
ja seina külge, nagu näidatud joonisel, sellisel, et
peale paigaldamist oleks see pingul ja paralleelne
aluspõranda suhtes.
KARAKTERISTIKUTE TABEL
Aju mõõdud (KxLxS)
32,4x43,5x41,3cm
Maht
59l
laius 42 cm
Ahjuga seotud
sügavus 44 cm
kasulikud mõõdud
kõrgus 8,5 cm
Pinge ja sagedus
vaadake andmeplaati
Keraamiline plaat
1700 W
Vasak eesmine
1200 W
Vasak tagumine
2100 W
Parem tagumine
1200 W
Parem esimene
Keraamilise plaadi
6200 W
maksimaalne elektritarve
EL direktiiv nr. 65/2014 täiendus direktiivile 2010/30/EL.
EL määrus nr. 66/2014 täiendus direktiivile
2009/125/EÜ.
EN 60350-1 määrus,
EN 50564 määrus
EN 60350-2 määrus,
ENERGIAMÄRGIS
JA ECO-DISAIN
Energia tarbimine loomuliku
konvektsiooni korral kuumutusreåiim:
Harilikreåiim
Mägitud energiakulu
sundkonvektsiooni klass –
kuumutusreåiim:
Küpsetamine.
Seade vastab järgmistele
Euroopa Majandusühenduse
direktiividele: 2006/95/EÜ vastu
võetud 12.12.06 (Madalpinge) ja
selle hilisemad muudatused 2004/108/EÜ vastu võetud
15.12.04 (elektromagnetiline
ühilduvus) ja selle hilisemad
muudatused - 93/68/EMÜ vastu
võetud 22.07.93 ja hilisemad
muudatused. 2002/96/EÜ
1275/2008 (Ooteeåiim/Välja
lülitatud)
Käivitamine ja kasutamine
TERMOSTAADI indikaatortuli
EE
Kui see põleb, toodab ahi soojust. Tuli lülitub välja, kui
ahi jõuab valitud temperatuurini. Nüüd lülitub antud tuli
vaheldumisi sisse ja välja, viidates, et termostaat töötab
ning hoiab temperatuuri püsival tasemel.
Ahju valgustus
Toiduvalmistamise režiimid
! Temperatuuri saab valida kõikide küpsetusrežiimide
korral
vahemikus 60°C ja Max, välja arvatud järgmiste režiimide
puhul
• GRILL (soovitav: kasutada ainult MAX võimsust)
• GRATÄÄN (soovitav: mitte ületada 200°C).
Tuli lülitub sisse kui VALIKU nupp keerata mis iganes
asendisse peale asendi “0”. Tuli jääb põlema kogu ahju
kasutamise aja. Valides nupuga  lülitub tuli sisse
ilma kütteelementi käivitamata.
! Seadme esmakordsel kasutamisel kuumutage
tühja suletud uksega ahju maksimaalsel kuumusel
vähemalt poole tunni jooksul. Enne seadme välja
lülitamist ja ahju ukse avamist veenduge, et ruum
oleks hästi ventileeritud. Seadmest võib erituda
nõrka ebameeldivat lõhna, mida põhjustab tootmise
ajal kasutatud kaitsematerjalide ära põlemine.
! Enne seadme kasutamist eemaldage kõik
plastikkiled pliidi külgedelt.
! Ärge asetage asju otse aju põhjale, kuna see võib
emaili kahjustada.
TAVALINE AHJUrežiim
Nii alumine, kui ka ülemine kütteelement on sees.
Kasutades seda tavalist küpsetsrežiimi, on soovitav
kasutada ainult ühte resti. Kui kasutatakse rohkem kui
ühte resti, jaotub soojus ebaühtlaselt.
KÜPSETUS režiim
Sisse on lülitatud külgmine kütteelement ja ventilaator,
mis tagab soojuse jaotumise õrnalt ja ühtlaselt üle
kogu ahju. See režiim on ideaalne temperatuuri suhtes
tundlike toitude küpsetamiseks ja valmistamiseks (näiteks
kerkimist vajavad koogid) ning küpsetiste valmistamiseks
korraga kolmel riiulil.

KIIRKÜPSETUS režiim
Sisse on lülitatud külgmine kütteelement ja
ventilaator,tagades soojuse jaotumise pidevalt ja ühtlaselt
üle kogu ahju.
Sellel režiimile ei ole eelsoojendamine vajalil. See režiim
sobib eelküpsetatud toitude kiireks valmistamiseks
(külmutatud või eel-küpsetatud). Parima tulemuse
saavutamiseks kasutage ainult ühte küpsetusplaati.
”MULTI-KÜPSETAMISE” režiimi
Kõik kütteelemendid (alumine, ülemine ja tsirkulaar) on
sisse lülitatud ja ventilaator alustab tööd. Kuna soojus jääb
kogu ahju ulatuses ühtlaseks, valmistab ja pruunistab õhk
toitu ühtlaselt. Samaaegselt toib kasutada maksimaalselt
kahte plaati.
PIZZA režiim
Tsirkulaar kütteelement ja ahju põhjas asuvad elemendid
on sisse lülitatud ja ventilaator aktiveeritud. Kombinatsioon
soojendab ahju kiiresti, tootes märgatava koguse soojust
ja seda erit alumise kütteelemendi poolt. Kui kasutate
koraga rohkem kui ühte plaati, vaetage plaatide asukohta
umbes poole küpsetusprotsessi järel.
8
GRILL režiim
Ülemise kütteelemendi keskmine osa on sisse lülitatud.
Grilli kõrge ja otsene temperatuur on soovitav nende
toitude valmistamiseks, mis vajavad suurt pindmist
temperatuuri (vasika- ja loomaliha steigid, filee steigid ja
antegoot). Küpsetusrežiim kasutab piiratud energiahulka
ja on ideaalne väiksemate roogade grillimiseks. Paigutage
toit resti keskele, kuna see ei küpse õigesti, kui see on
paigutatud nurka.
GRATÄÄNI režiim
Ülemine kütteelement ja grillvarras on aktiveeritud (kui
need on olemas) ja ventilaator alustab tööd. Funkstioonide
kombinatsioonid suurendavad kütteelementide poolt
tekitatava soojuse efektiivsust läbi õhu sundtsirkulatsiooni
üle kogu ahju. See takistab toidu pinna kõrbemist ja
võimaldab soojusel jõuda ose toiduni.
! GRILL ja GRATÄÄN režiime tuleb kasutada suletud
ahjuuksega.
SULATAMISE režiim
Ahju alaosas paiknev ventilaator paneb õhu ahjus
tsirkuleerima ümber toidu toatemperatuuril. See on
soovitatav erinevate toitude sulatamiseks, aga ka õrnade
toiduainete, mis ei vaja
kuumust, nagu näiteks: jäätisekoogid, koore või
vanillikaste, puuviljakoogid. Kasutades ventilaatorit
väheneb sulatamise aeg umbes poole võrra. Liha kala
või leiva korral on protsessi kiirendada kasutades „multiküpsetamise” režiimi ja seades
temperatuuri vahemikku 80° - 100°C.
Režiim VENTILEERITUD PÕHI
Aktiveeritud on alumine kütteelement ja ventilaator, mis
võimaldavad soojuse jaotumist üle kogu aju sisemuse.
Selline kombinatsioon on kasulik kergeks kala ja
juurviljade küpsetamiseks.
Praktilisi soovitusi toidu valmistamiseks
! GRILLI režiimil, asetage tilgapann asendisse 1, et
koguda kokku kõik küpsetamise jäägid (rasv ja/või
õli).
GRILL
• Asetage rest asendisse 3 või 4. Paigutage toit resti
keskele.
• Soovitame seada võimsuse maksimumile. Ülemine
kütteelement on varustatud termostaadiga ja pruugi
pidevalt töötada.
PIZZA
• Kasutage kerget alumiiniumist pizzapanni. Asetage see
kaasasolevale restile.
Krõbeda ääre saavutamiseks, ärge kasutage tilgapanni,
kuna see takistab kooriku teket ja pikendab üldist
küpsetamise aega.
• Kui pizzal on palju katet, soovitame lisad pizzale
mozzarella juustu, kui pool küpsetamise aega on läbi.
Küpsetustaimeri kasutamine*
1. Helisignaali seadmiseks, keerake
KÜPSETUSTAIMERI nuppu kellaosuti suunas peaaegu
täispööre.
2. Keerake nuppu kellaosutile vastupidises suunas
soovitud ajani: juhinduge minutitest, mis on näidatud
KÜPSETUSTAIMERI nupul ja kontrollpaneeli
indikaatoril.
3. Kui soovitud aeg on möödas, kostub helisignaal ja
ahi lülitub välja.
4. Kui ahi on väljas, saab taimerit tavalise taimerina
kasutada.
! Aju käsitsi kasutamiseks, ehk kui te ei soovi
kasutada KÜPSETUSTAIMERIT, keerake taimeri
nuppu, kuni jõuate sümbolini .
ALUMINE režiim:
Aktiveeritud on alumine kütteelement. See seade on
soovituslik selliste roogade viimistlemiseks (küpsetus
plaatidel) mida on eelnevalt küpsetatud kuid, mis vajavad
lisaküpsetamist ahju keskosas või puuviljade või moosiga
kaetud dessertide küpsetamiseks, mis vajavad ainult
nõrka pinnapruunistust. Tuleb märkida, et see funktsioon
ei võimalda kasutada maksimaalset temperatuuri (250°C)
ja ei ole soovitav valmistada toite kasutades ainult seda
režiimi, kui te just ei küpseta kooke (mida tuleb valmistada
tempertauuril kuni 180°C).
HOIATUS! Ahi on varustatud stoppsüsteemiga, mis takistab ahju restide
täielikku ahjust välja tulemist. (1)
Selleks, et need täielikult kätte saada,
nagu joonisel näidatud, lihtsalt tõstke
resti, hoides seda küljelt ja tõmmake
(2).
9
EE
EE
Ahjus küpsetamise nõuannete tabel
Toiduvalmistamise
UHåLLPLG
Tavaline
ahi
Toidud
Part
Röstitud vasikaliha või veiseliha
Röstitud sealiha
Küpsised (kiired küpsetised)
Tordid
Tordid
Puuviljakoogid
Ploomikook
Biskviitkook
Küpsetamise Täidetud pannkoogid (kahel plaadil)
Väikesed koogid (kahel plaadil)
UHåLLP
Juustupallid (kahel plaadil)
Koorepallid (kolmel plaadil)
Küpsised (kolmel plaadil)
Besee (kolmel plaadil)
Kiirküpsetamine
Külmutatud toidud
Pizza
Kõrvits ja krevetipirukas
Kodune spinatipirukas
Pööratud toidud
Lasanje
Kevadrullid
Kanaampsud
Eeltöödeldud toidud
Kuldsed kanatiivad
Värske toit
Küpsised (kiired küpsetised)
Ploomikook
Juustupallid
Pizza (kahel plaadil)
Lasanje
Lammas
Röstitud kana + kartulid
Makrell
Mitmeosaline Ploomikook
küpsetamine Koorepallid (kahel plaadil)
Küpsised (kahel plaadil)
Biskviitkook (ühel plaadil)
Biskviitkook (kahel plaadil)
Maitsestatud pirukas
Pizza
UHåLLP
Barbeque
Gratään
Ventileeritud
põhi
Põhi
10
Pizza
Röstitud vasikaliha või veiseliha
Kana
Merikeel ja seepia
Kalmaari ja kreveti kebabid
Seepia
Tursa filee
Grillitud juurviljad
Vasika steik
Kastmed
Hamburgerid
Makrellid
Soojad võileivad (röstsai)
Grillkana
Seepia
Latikas
Tursafilee
Fooliumis ahven
Juurviljasegu
(Ühepajatoiduna)
Küpsed juurviljad
Täiendamiseks cooking
Kaal
(kg)
Plaadi asetus
Eelsoojenduse aeg
(minutites)
Soovituslik
temperatuur
Küpsetamise
aeg
(minutites)
1
1
1
1
0.5
1
0.7
0.5
1.2
0.6
0.4
0.7
0.7
0.5
3
3
3
3
3
3
1 ja 2
3
3
1 ja 2
1 ja 2
1 ja 2
1 ja 3 ja 5
1 ja 3 ja 5
1 ja 3 ja 5
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
200
200
200
180
180
180
180
180
160
200
190
210
180
180
90
65-75
70-75
70-80
15-20
30-35
20-30
40-45
40-50
25-30
30-35
20-25
15-20
20-25
20-25
180
0.3
0.4
0.5
0.3
0.5
0.4
0.4
2
2
2
2
2
2
2
-
250
200
220
200
200
180
220
12
20
30-35
25
35
25-30
15-20
0.4
2
-
200
20-25
0.3
0.6
0.2
1
1
1
1+1
1
1
0.5
0.5
0.5
1
1.5
0.5
1
1
0.7
0.6
0.6
0.8
0.4
0.8
0.6
0.6
1
4 ja 6
1.5
1.5
2
2
2
2 ja 4
3
2
2 ja 4
2
2
2 ja 4
2 ja 4
2
2 ja 4
3
3
2
2 ja 3
4
4
4
4
3 ja 4
4
4
4
4
4
2
2
15
10
10
15
10
10
10
10
10
10
15
15
10
10
10
10
200
180
210
230
180
180
200
180
170
190
180
170
170
200
220
220
180
Max
Max
Max
Max
Max
Max
Max
Max
Max
Max
200
200
15-18
45
10-12
15-20
30-35
40-45
60-70
30-35
40-50
20-25
10-15
15-20
20-25
25-30
15-20
25-30
60-70
10-12
8-10
10-15
10-15
15-20
15-20
15-20
10-12
15-20
3-5
55-60
30-35
Keeduplaadi kasutamine,
EE
! Tihenditel kasutatud liim jätab klaasile
rasvaseid jälgi. Enne seadme kasutamist
soovitame need spetsiaalse, mitteabrasiivse
vahendiga eemaldada. Esimeste
kasutustundide jooksul võite tunda kummi
lõhna, mis kaob üsna kiiresti.
Keedualade sisse ja välja lülitamine
Keeduala sisselülitamiseks, keerake vastavat nuppu
kellaosuti suunas.
Uuesti välja lülitamiseks, keerake nuppu kellaosutile
vastupidises suunas, kuni olete jõudnud asendini “0”.
Kui KEEDUALA SEES indikaator põleb, tähendab see
seda, et vähemalt üks pliidi keedualadest on sisse
lülitatud.
Keedualad
Pliidi kasutamise praktilisi nõuandeid
• Kasutage paksu, lameda põhjaga panne, et need
sobiks ideaalselt keedualaga.
Pliit on varustatud elektriliste kütteelementidega. Kui
need on kasutuses lähevad pliidi järgmises osad
punaseks.
A. Keeduala töötava
A
A
kütteelemendiga.
B. Jääksoojuse indikaatortuli:
see näitab, et vastava keeduala
A
A
temperatuur on kõrgem kui
B
60°C, isegi keeduala on välja
lülitatud, kuid on jätkuvalt soe.
• Kasutage alati panne mille diameeter on piisavalt
suur, et kata pliidiplaat täielikult ning kasutada ära
kogu toodetav soojus.
Kütteelementide kirjeldus
Ümmagune kiirgav kütteelement muutub punaseks 1020 sekundit peale sisse lülitamist.
Ümmagune kiirgav kütteelement tagab ühtlase soojuse
jaotumise lisaks tavalisele soojuse jaotumisele.
Kiirgavad kütteelemdid väljutavad suurt soojust kohe
kui nad on sisse lülitatud, pakkudes järgmised eeliseid:
· kiirsoojendus (vastavalt gaasipõletile)
· kiirjahutus
· ühtlen temperatuur kogu pinna ulatuses (tänu
tsrikulatsiooni kütteelementidele).
• Veenduge alati, et panni põhi oleks täiesti puhas
ja kuiv: see tagab panni ideaalse kontakti
keeduplaadiga ja plaat püsib pikemat aega
efektiivsena.
• Vältige samade nõude kasutamist, mida on
kasutatud gaasipõletitega: gaasipõletite poolt
tekitatud soojus on võinud panni põhja kahjustada
ning see ei pruugi ideaalselt keeduplaadiga kontakti
saavutada.
• Ärge jätke keeduplaati sisse ilma, et sellele oleks
asetatud keedunõu, kuna see võib plaati kahjustada.
11
Ettevaatusabinõud ja nõuanded
EE
! Seade on valmistatud kooskõlas rahvusvaheliste
ohutusstandarditega. Järgnevad hoiatused on toodud
ohutuse tagamiseks ning neid tuleb hoolikalt lugeda.
Üldine ohutus
• Need juhised kehtivad ainult riikides millede sümbolid on
näidatud juhises ja seadmel asuval seeriaplaadil.
• Seade on mõeldud kodukasutuseks, siseruumides ja see ei
sobi ettevõtte või tööstuskasutusesk.
• Seadet ei tohi paigaldada välitingimustesse, isegi kaetud
aladele. Väga ohtlik on jätta seade vihma ja tormi kätte.
• Ärge puudutage seadet palja jala või niiskete ja märgade käte
või jalgadega.
• Seadet võivad kasutada ainult täiskasvanud, toidu
valmistamises vastavalt juhises toodud soovitustele.
Seadme muud kasutused (näiteks ruumide kütmiseks) on
ebasobivad ja ohtlikud. Tootja ei kanna mingit vastutust
seadme vale ja ebaotstarbeka kasutamise tagajärjel
tekkinud kahjustuste eest.
• Kasutusjuhend on mõeldud klass 1 (isoleeritud) või klass 2 alamklass 1 (paigutatud 2 kapi vahele) seadmetele.
• Ärge puudutage kütteelemente või ahju ukse teatud
kohti, kui seade on kasutuses; need osad lähevad väga
kuumaks. Hoidke lapsed seadmest eemal.
• Veenduge, et voolujuhe ja muud elektriseadmed ei satuks
kontakti ahju kuumade pindadega.
• Ventilatsiooniks ja soojuse väljutamiseks mõeldud avad ei tohi
olla kaetud.
• Ärge kasutage keedualadel ebastabiilseid ja vormituid panne,
see aitab vältida soovimatuid lekkeid. Juhuslike põeltuste
vältimiseks keerale panni käepidemed alati pliidi keskosa
suunas.
• Toidu asetamisel ahju või sealt välja võtmiseks kasutage alati
pajakindaid.
• Kui seade on töös, ärge kasutage selle läheduses süttivaid
vedelikke (alkohol, bensiin jne.).
• Ärge asetage süttivaid materiale alumisse hoiukasti või aju.
Seadme juhuslikul sisse lülitamisel võib see põhjustada
tulekahju.
• Veenduge alati, et nupud oleks asendis •, kui seaded ei
kasutata.
• Seadme vooluvõgust välja võtmisel, tõmmake pistik kontaktist
välja, mitte ärge sikutage jutmest.
• Ärge teostage puhastus ja hooldustöid, kui seade on
elektrivõrku ühendatud.
• Kui seade läheb rikki, ei tohi mingil juhul püüda seda
ise parandada. Kvalifitseerimata isikute poolt tehtud
remonditööd võivad lõppeda vigastuste ja seadme suuremate
kahjustustega. Helistage teenindusse.
• Ärge pange avatud ahju uksele raskeid esemeid.
• Ahju sisemised pinnad (kui võimalik) võivad minna kuumaks.
• Klaaskeraamiline pliit on vastupidav mehaanilistele löökidele,
kuid need võivad kriimustada (või isegi purustada), kui löögi
põjustab terva ese nagu näiteks mingi tööriist. Kui see aga
jutub, tõmmakse seade vooluvõrgust välja ja võtke ühendust
teenindusega.
• Kui klaaskeraamiline pind on kajustatud, lülitage seade välja,
12
et vältida elektrilöögi ohtu.
• Pidage meeles, et keedualad püsivad jätkuvalt kuumad, kuni
30 minutit peale välja lülitamist.
• Hoidke kõik sulavad esemed pliidist eemal, näiteks plastik
ja alumiinium esemes või suure suhkru sisaldusega tooted.
Olge eriti ettevaatlik kui kasutate sülituskilet ja fooliumi või
kilepakendeid: paigutated veel kuumadele pindadele, võivad
need pliiti tõsiselt kahjustada.
• Ärge pange metallesemeid (noad, lusikad, pannide kaaned
jne.) pliidile, kuna need võivad minna kuumaks.\
• Seade ei ole mõeldud kasutamiseks piiratud füüsiliste,
sensoorsete või vaimsete võimetega või väheste teadmiste
ja oskustega isikutele (k.a. lapsed) välja arvatud juhul, kui
nende turvalisuse eest vastutav isik on neid piisavalt seadme
kasutamise osas instrueerinud. Selliseid isikuid tuleb igal juhul
juhendada isiku poolt, kes vastutab nende outuse eest või
annab neile nõu enne seadme kasutamist.
• Lapsed ei tohi seadmega mängida.
• Kui pliita on paigaldatud alusele, võtke tarvitusele
abinõud, et pliit ei kukuks aluselt alla.
Hävitamine
• Pakkematerjalide hävitamine: juhinduge kohalikest
taaskasutuse eeskirjadest.
• Euroopa Direktiiv 2002/96/EÜ elektri- ja elektroonikaseadmete
jäätmete kohta (WEEE) kinnitab, et majapidamisseadmeid
ei tohi hävitada koos tavalise olmeprügiga. Kasutatud
seadmed tuleb koguda eraldi, et optimeerida seadme
materjalide taaskasutuskulusid ning vältida ohtu atmosfäärile
ja elanikonna tervisele. Maha tõmmatud prügikasti märk
on kõikidel seadmetel, et meenutada omanikele kohustust
jäätmete eraldi kogumise kohta.
Majapidamisseadmete õige hävitamise kohta saate
lisainformatsiooni kohalikust omavalitsusest.
Puhastamine ja hooldus
Seadme välja lülitamine
! Ärge kasutage ahju valgustust ruumide
valgustamiseks.
Enne mistahes tööde teostamist lülitage seade välja.
! Ärge kasutage kvalifitseerimata spetsialistide
abi.
Ahju puhastamine
oidke järgnev informatsioon käepärast:
! Ärge kasutage seadme puhastamiseks auru- või
suruõu puhastajaid.
• Puhastage ahjuukse klaas osa käsna ja mitteabrasiivse
puhastusvahendiga, seejärel kuivatage pehme riidega.
Ärge kasutage tugevaid abrasiivseid puhastusaineid
või teravaid metallkraabitsaid, need võivad pindu
kriimustada ja põjustada klaasi purunemise.
• Roostevaba või email kattega välispindu ja
kummitihendeid tuleb puhastada nuustikuga, mis
on kastetud sooja seebivette. Raskete plekkide
eemaldamiseks kasutage spetsiaalseid tooteid. Peale
puhastamist loputage ja kuivatage. Ärge kasuatage
abrasiivseid pulbreid või korrodeerivaid vahendeid.
• Ahju sisemust tuleb puhastada peale iga kasutust, kuni
see on veel leige. Kasutage kuuma vett ja pesuainet,
loputage ka kuivatage pehme riidega. Ärge kasutage
abrasiivseid vahendeid.
• Lisatarvikuid võib pesta sarnaselt tavalistele
toidunõudele ning need on nõudepesumasina kindlad.
• Mustus ja rasv tuleb eemaldada kontrollpaneelilt
mitteabrasiivse nuustiku või pehme riidega.
• Roostevabale terasele võivad jääda märgid pindadele
jäänud veest või abrasiivsest puhastusainest, mis
sisaldab fosforit. Soovitame teraspindu korralikult
loputada ja kuivatada.
Ahjutihendite ülevaatamine
Kontrollige ukse ümber asuvaid tihendeid regulaarselt.
Kui tihendid on kahjustatud, võtke ühendust lähima
edasimüüjaga. Soovitame aju mitte kasutada, kuni tihendid
on vahetatud.
Ahju valgustipirni vahetamine
1. Pärast ahju eemaldamist
vooluvõrgust eemaldae pirni klaasist
kate (vaadake joonist).
2. Keerake pirn lahti ja asendage
uue samaväärse pirniga: pinge 230
V, võimsus 25 W, kate E 14.
3. Pange tagasi kate ja ühendage
ahi vooluvõrguga.
EE
• Tekkinud probleemi iseloom.
• Seadme mudel.
• Seeria number (S/N).
Nimetatud informatsioon on leitav seadmel asuvalt
andmeplaadilt.
Austame ja hoiame loodust
• GRILL ja GRATÄÄN režiimide kasutamise ajal hoidke ahju
uks alati kinni: Sellega tagate paremad tulemused ja säästate
energiat (ligikaudu 10%).
•
Kui vähegi võimalik, vältige ahju eelsoojendamist
ja püüdke see alati eelnevalt täita. Avage ust nii
vähe kui võimalik, sest iga avamisega kaasneb
soojuskadu. Energia märkimisväärseks säästmiseks
lülitage ahi umbes 5 kuni 10 minutit enne planeeritud
küpsetamise aja lõppu ja kasutage toidu valmimiseks
ahju jääksoojust.
• Hoidke tihendid puhtad ja korras, et vältida soojuse
kadu ukse kaudu
• Kui teil on kahetariifne elektrileping, aitab viitega
keetmine säästa elektrit, käivitades pliidi töö
majanduslikult soodsamal ajaperioodil.
• Kasutage ära oma pliidiplaatide jääksoojust lülitades
malmist pliidiplaadid 10 minutit enne planeeritud
toiduvalmistamise aja lõppu ja keraamilised plaadid 5
minutit enne planeeritud toiduvalmistamise aja lõppu.
• Poti või panni põhi peab täielikult katma pliidiplaadi.
Kui see on väiksem, raisatakse väärtuslikku energiat
ning pottidest ülekeevad toiduained jätavad pliidile
jäljed, mille eemaldamine võib osutuda raskeks.
• Valmistage toitu kaanega suletud pottides ja
pannides ja kasutage nii vähe vett, kui võimalik. Toidu
valmistamine katmatta pottides, kulutab oluliselt enam
energiat
• Kasutage täiesti lameda põhjaga potte ja panne
• Kui keedate pika valmimisajaga roogasid, on mõistlik
kasutada survekeetlit, mis on kaks korda kiirem ja
säästab kolmandiku energiat.
13
Ahju ukse eemaldamine ja paigaldamine:
EE
1. Avage uks
2. Keerake ukse hingede klambrid täielikult tagasi
(vaadake fotot)
3. Sulgege uks kuni klambrite sulgumiseni (uks jääb
HOIATUS! Ukse sisemise klaasi tagasi panemiseks
sisestage klaas korrektselt, selliselt et paneelile
kirjutatud tekst ei oleks pööratud ja oleks kergesti
loetav.
7. Pange tagasi profiil, korrektse paigutuse korral kostub
klikk.
8. Avage uks täielikult
9.Sulgege toed (vaadake fotot).
umbes 40° avatuks) (vaadake fotot)
40°
10.Nüüd saab ukse täielikult sulgeda ja seda saab
tavaliselt kasutada.
4. Vajutage kahte nuppu ülemisel profiilil ja eemaldage
profiil (vaadake fotot)
Ahju puhastamine auruga
Seda puhastusmeetodi soovitatakse peale väga rasvaste
toitude valmistamist.
Selle puhastusega saate eemaldada ahju seintele kogunenud
mustuse auru abil, mis tekitatakse ahju sisemuses.
! Oluline! Enne aurupuhastuse alustamist:
-Eemaldage aju põhjast kõik toidujäägid ja rasv.
- Eemaldage kõik ahjutarvikud (restid ja tilgapann).
5. Eemaldage klaas ja puhastage vastavalt peatükis
„Puhastamine ja hooldus” kirjeldatule.
6. Pange klaas tagasi.
HOIATUS! Eemaldatud ukseklaasiga ei tohi ahju
kasutada!
14
Teostage järgmised toimingud vastavalt alltoodule:
1. valage 300ml vett ahju küpsetusplaadile ja asetage see
alumisele restile. Mudelitel millel tilgapann puudub, kasutage
küpsetuspaberit ja asetage see alumisele restile grillile;
ja seadke
2. valige funktsioon Режим ФУРНА ОТДОЛУ:
temperatuur 100 ° C;
3. hoidke seda ahjus 15 minutit;
4. lülitage ahi välja;
5. Kui ahi on jahtunud, avage uks et lõpetada puhastamine
vee ja niiskeriidega;
6. peale puastamist eemaldage ahju sisemusest kõik vee jäägid
Kui aurupuhastus on tehtud, pärast eriti rasvaste toitude
valmistamist või kui mustust on raske eemaldada, võib osutuda
vajalikuks puhastamise lõpetamine harilikul meetodil, mida on
kirjeldatud eelmises peatükis.
Montavimas
! Prieš naudodami prietaisą įdėmiai perskaitykite
instrukciją. Joje pateikta svarbi informacija apie
prietaiso montavimą ir valdymą.
LT
! Pasidėkite šią instrukciją, kad galėtumėte
pasinaudoti ja ateityje. Įsitikinkite, kad instrukcija
yra pridėta prie prietaiso, jei jis parduodamas,
atiduodamas ar perkeliamas.
! Prietaisą turi montuoti kvalifikuotas specialistas
pagal pateiktas instrukcijas.
Elektros jungtis
Maitinimo kabelio
montavimas
Norėdami atidaryti įvado
skydelį:
įstatykite atsuktuvą į
šonines įvado skydelio
žymas;
traukite dangtelį, kad jį
atidarytumėte.
! Visi reikalingi taisymai ar priežiūra turi būti
atliekama viryklę atjungus nuo elektros tinklo.
Statymas ir lygiavimas
•
! Prietaisą galima lygiuoti su spintelėmis, kurios
nėra aukštesnės už viryklės paviršių.
•
! Įsitikinkite, kad su prietaiso galine puse
besiliečianti siena yra pagaminta iš nedegios,
karščiui atsparios medžiagos (T 90 °C).
Norėdami sumontuoti kabelį, laikykitės šių nurodymų:
•atlaisvinkite kabelio veržiklį ir laidų kontaktinius
varžtus.
! Trumpiklių gamyklinė nuostata yra 230 V vienfazė
jungtis (žr. iliustracijoje).
230V ~
H05RR-F 3x4 CEI-UNEL 35363
H05VV-F 3x4 CEI-UNEL 35746
N
L
1
5
Norėdami sumontuoti prietaisą taisyklingai:
• statykite jį virtuvėje, valgomajame ar svetainėjemiegamajame (ne vonioje);
• jei viryklės viršus yra aukščiau už spinteles,
prietaisas turi būti sumontuotas mažiausiai 600 mm
atstumu nuo jų;
• jei viryklė įmontuota
žemiau sieninių spintelių,
šonuose ir viršuje turi
būti bent 420 mm tarpas.
Atstumas turi būti
padidintas iki 700 mm,
jei spintelių sienelės yra
degios (žr. iliustracijoje).
• Nekabinkite
užuolaidų už viryklės ar
mažesniu nei 200 mm atstumu nuo jos sienelių.
• Bet kokie gaubtai turi būti sumontuoti pagal
instrukcijas, išvardytas valdymo vadove.
• Sutvarkykite elektros jungtis kaip parodyta
iliustracijose, naudokite du trumpiklius, esančius
dėžutės viduje (žr. iliustracijoje – pažymėtas „P“).
P
Lygiavimas
Jei reikia prietaisą sulygiuoti,
prisukite reguliuojamas kojeles
viryklės korpuso kampuose (žr.
iliustracijoje).
Kojeles* įstatykite į vietas
apatinėje viryklės korpuso dalyje.
N
L1
L2
L3
* Galima tik tam tikruose modeliuose.
15
400V 2N~
H05RR-F 4x4 CEI-UNEL 35363
H05VV-F 4x4 CEI-UNEL 35746
N
L2 L1
LT
1
3
5
! Gamintojas neprisiima jokios atsakomybės, jei šių
saugos priemonių nebus laikomasi.
Saugos grandinė
2
4
400V 3N~
H05RR-F 5x2.5 CEI-UNEL 35363
H05VV-F 5x2.5 CEI-UNEL 35746
N
L3 L2 L1
1
3
5
2
4
• Apsaugokite maitinimo kabelį pritvirtindami kabelio
veržiklį ir tada uždėkite dangtelį atgal.
Maitinimo kabelio įjungimas į elektros tinklą
Sumontuokite standartizuotą kištuką, atitinkantį
apkrovą, kuri nurodyta ant prietaiso duomenų lentelės
(žr. Techninių duomenų lentelę).
Prietaisą reikia jungti tiesiogiai prie maitinimo tinklo, tarp
prietaiso ir maitinimo tinklo sumontavus abu kontaktus
atjungiantį jungiklį, kurio tarpas ne mažesnis nei 3
mm. Jungiklis turi būti tinkamas nurodytai apkrovai ir
atitikti galiojančias elektros įrangos nuostatas (jungiklis
neturi pertraukti įžeminimo laido). Maitinimo kabelis
turi būti tokioje vietoje, kad nė vienas jo taškas nebūtų
veikiamas aukštesnės nei 50 °C temperatūros.
Prieš jungdami kištuką į maitinimo tinklą įsitikinkite, kad:
• prietaisas yra įžemintas ir kištukas yra tinkamas;
• elektros lizdas gali atlaikyti maksimalią prietaiso
galią, kuri nurodyta duomenų plokštelėje;
• įtampa atitinka duomenų plokštelėje nurodytas
vertes;
• elektros lizdas suderinamas su prietaiso kištuku.
jei lizdas yra nesuderinamas su kištuku, kreipkitės
į įgaliotąjį meistrą, kad jį pakeistų. Nenaudokite
šakotuvų ar ilginimo laido.
! Kai prietaisas sumontuojamas, maitinimo kabelis
ir elektros lizdas turi būti lengvai pasiekiami.
! Kabelis neturi būti sulenktas arba suspaustas.
16
! Kabelis turi būti reguliariai tikrinamas ir jį keisti
gali tik įgalioti meistrai.
! Siekiant išvengti atsitiktinio
prietaiso pasvirimo, pavyzdžiui,
vaikui užlipus ant orkaitės
durelių, pridedama saugos
grandinė TURI būti sumontuota!
Viryklė pritvirtinama saugos
grandine, kuri turi būti pritaisoma įsriegiant varžtą
(nepridedamas su virykle) į už prietaiso esančią sieną,
tame pačiame aukštyje kaip grandine prijungtas prietaisas.
Pasirinkite varžtą ir varžto kaištį pagal medžiagos,
esančios sienoje už prietaiso, tipą. Jei varžto galvutės
skersmuo mažesnis nei 9 mm, turi būti naudojama
poveržlė. Betoninėms sienoms reikia bent 8 mm
skersmens ir 60 mm ilgio varžto.
Įsitikinkite, kad grandinė yra pritvirtinta prie galinės
viryklės sienelės ir prie sienos, kaip parodyta
iliustracijoje, kad po įdiegimo yra ji būtų įtempta ir
lygiagreti su grindų paviršiumi.
CHARAKTERISTIKǏ LENTELƠ
Orkaitơs matmenys
32,4x43,5x41,3cm
(AxPxG)
59l
Tnjris
plotis 42 cm
Naudinga orkaitơs
gylis 44 cm
erdvơ
aukštis 8,5 cm
Ʋtampa ir daånis
år. duomenǐ plokštelĊ
Keraminơ kaitlentơ
Priekinơ kairioji kaitvietơ
1700 W
1200 W
Galinơ kairioji kaitvietơ
Galinơ dešinioji kaitvietơ
2100 W
Priekinơ dešinioji
1200 W
kaitvietơ
Maksimalios keraminơs
6200 W
kaitlentơs sąnaudos
ES direktyva Nr. 65/2014, integruojanti
direktyvą Nr. 2010/30/ES.
ES direktyva Nr. 66/2014, integruojanti
direktyvą 2009/125/ES.
Reglamentas EN 60350-1,
Reglamentas EN 50564
Reglamentas EN 60350-2,
Energijos sąnaudos Ƴprastu
„ENERGY LABEL“ konvekciniu kaitinimo reåimu:
ir „ECODESIGN“
Tradicinis reåimas
Deklaruotos energijos sąnaudos
priverstinơs konvekcijos kaitinimo
reåimu: kepimas.
Šis prietaisas atitinka šias
Europos ekonominơs bendrijos
direktyvas: 2006/95/EB, data
2006-12-12 (åemosios Ƴtampos)
ir vơlesni papildymai –
2004/108/EB, data 2004-12-15
(elektromagnetinis
suderinamumas) ir vơlesni
papildymai – 93/68/EEB, data
1993-07-22 ir vơlesni papildymai.
2002/96/EB
1275/2008 (budơjimo / išjungtas
reåimas)
Pradžia ir naudojimas
! Pirmą kartą naudodami prietaisą įkaitinkite tuščią
uždarytą orkaitę iki maksimumo bent pusvalandžiui.
Prieš išjungdami ir atidarydami orkaitę įsitikinkite,
kad patalpa yra gerai vėdinama. Prietaisas gali
skleisti šiek tiek nemalonų kvapą, kurį sukelia
gamybos procese naudojamų apsauginių medžiagų
degimas.
! Prieš naudodami prietaisą, pašalinkite visas
plastikines plėveles nuo abiejų prietaiso pusių.
! Nedėkite objektų tiesiai ant orkaitės dugno;
taip išvengsite pavojaus, kad emalės danga bus
pažeista.
Orkaitės lemputė
Lemputė įsijungia pasukus PASIRINKIMO rankenėlę į
bet kurią padėtį, išskyrus „0“. Ji šviečia tol, kol orkaitė
veikia. Rankenėle nustačius  , šviesa įjungiama, nors
kaitinimo elementai neveikia.
Gaminimo režimai
! Visais gaminimo režimais temperatūrą galima
nustatyti nuo 60 °C iki maksimumo, išskyrus šiuos
režimus:
• GRILIS (rekomenduojama nustatyti tik maksimalią
temperatūrą)
• APKEPĖLĖ (rekomenduojama nevir yti 200 °C).
Tradicinis režimas
Šils viršutiniai ir apatiniai kaitinimo elementai.
Naudojantis tradiciniu režimu, geriausia naudoti tik
vienas kepimo groteles. Jei bus naudojama daugiau,
karštis gali pasiskirstyti netolygiai.
Kepimo režimas
Įjungiamas galinis kaitinimo elementas ir ventiliatorius,
taip užtikrinant subtilų ir tolygų karščio pasiskirstymą
visoje orkaitėje. Šis režimas idealus kepant temperatūrai
jautrų maistą (pavyzdžiui, kepinius, kurie turi iškilti) ir
pyragaičiams, kepamiems 3 lentynose vienu metu.
SPARČIOJO GAMINIMO režimas
Įjungiami kaitinimo elementai ir ventiliatorius, užtikrinamas
nuoseklų ir tolygų šilumos paskirstymą visoje orkaitėje.
Gaminant šiuo režimu, orkaitės nereikia įkaitinti iš anksto.
Šiuo režimu tinka greitai gaminti fasuotą (šaldytą ar
termiškai apdorotą) maistą. Geriausių rezultatų pasieksite
naudodami tik vienas groteles.
KELETO GAMINIŲ režimas
Įjungiami visi kaitinimo elementai (viršaus, apačios,
šoniniai) ir ventiliatorius. Karštis visoje orkaitėje išlieka
pastovus, maistas kepa ir skrunda vienodai. Daugiausiai
dvejos grotelės gali būti naudojami tuo pačiu metu.
PICOS režimas
Įjungiami šoniniai, apatiniai kaitinimo elementai ir
ventiliatorius. Šis derinys greitai ir kaitriai įkaitina orkaitę,
ypač iš apačioje esančio elemento. Jei naudojate daugiau
nei vienas groteles, įpusėjus kepimui pakeiskite patiekalų
padėtį.
17
LT
GRILIO režimas
LT
Įsijungs centrinė viršutinio kaitinimo elemento
dalis. Aukšta ir tiesioginė grilio temperatūra
rekomenduojama maisto produktams, kuriems
reikia aukštos paviršiaus temperatūros (veršienos
ir jautienos kepsniai, filė kepsniai ir antrekotai). Šis
gaminimo režimas naudoja ribotą energijos kiekį
ir idealiai tinka kepti mažiems patiekalams. Maistą
dėkite į grotelių centrą, padėtas kampuose jis gali
neiškepti tinkamai.
APKEPĖLĖS režimas
Įjungiami viršutiniai kaitinimo elementai ir grilis (jei yra) ir
veikia ventiliatorius. Šios funkcijos padidina vienakryptę
šiluminę spinduliuotę, kurią sukuria kaitinimo elementai ir
oro cirkuliacija, padidinantys kepimo orkaitėje efektyvumą.
Tai apsaugo maistą nuo paviršiaus degimo ir leidžia
šilumai įsiskverbti tiesiai į maistą.
! GRILIO ir APKEPĖLĖS gaminimo režimai turi būti
įjungiami uždarius orkaitės dureles.
ATŠILDYMO režimas
Orkaitės apačioje esantis ventiliatorius priverčia oro
kambario temperatūros orą cirkuliuoti aplink maistą. Šis
režimas rekomenduojamas atšildant visų rūšių maistą,
bet ypač tinka švelniam maistui, kuriam nereikia karščio,
pvz.: ledams, kremams ar pudingams, vaisių pyragams.
Naudojant ventiliatorių, atitirpinimo laikas sutrumpinamas
perpus. Tuo atveju, kai atitirpinama mėsa, žuvis ar duona,
galima pagreitinti procesą naudojant „Keleto gaminių“
režimą ir nustatant 80–100 °C temperatūrą.
APATINĖS VENTILIACIJOS režimas
Įjungiamas apatinis kaitinimo elementas ir ventiliatorius,
leidžiantis karščiui pasiskirstyti po visą orkaitę. Ši
kombinacija tinka lengvai pagaminti daržovėms ir žuviai.
APATINIS režimas:
Įjungiamas apatinis kaitinimo elementas. Jis
rekomenduojamas gaminti patiekalams (kepimo
formelėse), kurių paviršius apskrudęs, bet reikia iškepti
vidų arba desertams, padengtiems vaisiais ar džemu,
kurie turi įgyti tinkamą paviršiaus spalvą. Pažymėtina,
kad šioms funkcijoms nereikia maksimalios orkaitės
temperatūros (250 °C) ir šis režimas nerekomenduojamas
maistui, kuris pagamintas naudojant šias nuostatas,
nebent kepate pyragus (kuriuos reikia kepti 180 °C ar
mažesnėje temperatūroje).
18
Praktiniai patarimai gaminimui
! Gamindami GRILIO režimu, įdėkite skardą į 1 padėtį,
kad surinktumėte likučius (riebalus ir / ar taukus).
GRILIS
• Įdėkite groteles į 3 ar 4 padėtį. Padėkite maistą ant
grotelių centro.
• Rekomenduojama nustatyti maksimalią temperatūrą.
Viršutinis kaitinimo elementas reguliuojamas termostatu
ir gali neveikti nuolat.
PICA
• Naudokite lengvą aliumininę picos skardą. Padėkite
ant pridėtų grotelių.
Jei norite traškios plutelės, nenaudokite varvalų
skardos, nes ji trukdo plutai susidaryti ir padidina
bendrą kepimo laiką.
• Jei ant picos dėjote daug ingredientų, rekomenduojama
mocarelos sūrį uždėti įpusėjus kepimui.
Gaminimo laikmačio naudojimas*
1. Norėdami nustatyti signalą, pasukite GAMINIMO
LAIKMAČIO rankenėlę pagal laikrodžio rodyklę beveik
pilną apsisukimą.
2. Pasukite rankenėlę prieš laikrodžio rodyklę ir
nustatykite norimą laiką: suderinkite minutes, rodomas
GAMINIMO LAIKMATYJE ir valdymo skydelio
indikatoriuje.
3. Prabėgus nustatytam laikui, signalas pradės
skambėti ir orkaitė išsijungs.
4. Kai orkaitė išjungta, gaminimo laikmatis gali būti
naudojamas kaip įprastas laikmatis.
! Norėdami naudoti orkaitę rankiniu būdu, kitaip tariant,
kai jūs nenorite naudoti gaminimo pabaigos laikmačio,
sukite GAMINIMO LAIKMAČIO rankenėlę tol, kol ji
pasiekia simbolį.
ĮSPĖJIMAS! Orkaitė yra su grotelių
stabdymo sistema, kuri neleidžia joms
iškristi iš orkaitės. (1)
Kaip parodyta iliustracijoje, norėdami
visiškai jas išimti tiesiog kilstelkite
groteles, laikydami už priekinės dalies
ir traukite (2).
Gaminimo orkaitėje patarimų lentelė
Gaminimo
UHåLPDL
7UDGLFLQơ
RUNDLWơ
Kepimo
UHåLPDV
Greitas
gaminimas
.HOLǐ
SDWLHNDOǐ
gaminimas
Maistas
Antis
Kepta veršiena ar jautiena
Kiaulienos kepsnys
Sausainiai (trapi tešla)
7UDSnjVS\UDJDLþLDL
7UDSnjVS\UDJDLþLDL
9DLVLQLDLS\UDJDL
6O\YǐS\UDJDV
Biskvitas
ƲGDU\WLOLHWLQLDLOHQW\QRVH
1HGLGHOLS\UDJDLþLDLOHQW\QRVH
6njULRWUDãNXþLDLOHQW\QRVH
7UDãNXþLDLVXJULHWLQơOHOHQW\QRVH
Sausainiai (3 lentynose)
0RUHQJDLOHQW\QRVH
Šaldytas maistas
Pica
&XNLQLMǐLUNUHYHþLǐS\UDJDV
.DLPLãNDVãSLQDWǐS\UDJDV
/LNXþLDL
Lakštiniai
$XNVLQLDLULWLQơOLDL
9LãWLHQRVJDEDOLXNDL
Pusgaminiai
6NUXGLQWLYLãWLHQRVVSDUQHOLDL
âYLHåLDVPDLVWDV
Sausainiai (trapi tešla)
6O\YǐS\UDJDV
6njULRWUDãNXþLDL
Pica (2 lentynose)
Lakštiniai
Aviena
.HSWDVYLãþLXNDVVXEXOYơPLV
6NXPEUơ
6O\YǐS\UDJDV
7UDãNXþLDLVXJULHWLQơOHOHQW\QRVH
Sausainiai (2 lentynose)
Biskvitas (1 lentynoje)
Biskvitas (2 lentynose)
3LNDQWLãNLS\UDJDL
Pica
Kepta veršiena ar jautiena
Vištiena
-njURVOLHåXYLDLLUVHSLMRV
$ãWXRQNRMǐLUNUHYHþLǐNHEDEDL
Sepijos
0HQNơVILOơ
Kepsniai .HSWRVGDUåRYơV
kepsnys
DQWJURWHOLǐ Veršienos
'HãUHOơV
0ơVDLQLDL
6NXPEUơV
.HSWLVXPXãWLQLDLDUEDVNUXGLQWDGXRQD
Picos
UHåLPDV
Apkepas
$QWJURWHOLǐNHSWDVYLãþLXNDV
Sepijos
LT
Pašildymo Rekomenduojama Gaminimo
WUXNPơ
WUXNPơ
WHPSHUDWnjUD
PLQXWơPLV
PLQXWơPLV
15
200
65-75
15
200
70-75
15
200
70-80
15
180
15-20
15
180
30-35
20-30
180
15
40-45
180
15
40-50
180
15
25-30
160
15
30-35
200
15
20-25
190
15
15-20
210
15
180
15
20-25
180
15
20-25
90
180
15
Svoris
(kg)
*URWHOLǐ
SDGơWLV
1
1
1
1
0.5
1
0.7
0.5
1.2
0.6
0.4
0.7
0.7
0.5
3
3
3
3
3
3
1 ir 2
3
3
1 ir 2
1 ir 2
1 ir 2
1 ir 3 ir 5
1 ir 3 ir 5
1 ir 3 ir 5
0.3
0.4
0.5
0.3
0.5
0.4
0.4
2
2
2
2
2
2
2
-
250
200
220
200
200
180
220
12
20
30-35
25
35
25-30
15-20
0.4
2
-
200
20-25
0.3
0.6
0.2
1
1
1
1+1
1
1
0.5
0.5
0.5
1
1.5
0.5
1
1
0.7
0.6
0.6
0.8
0.4
0.8
0.6
0.6
1
4 ir 6
1.5
1.5
2
2
2
2 ir 4
3
2
2 ir 4
2
2
2 ir 4
2 ir 4
2
2 ir 4
3
3
2
2 ir 3
4
4
4
4
3 ir 4
4
4
4
4
4
2
2
15
10
10
15
10
10
10
10
10
10
15
15
10
10
10
10
200
180
210
230
180
180
200
180
170
190
180
170
170
200
220
220
180
Max
Max
Max
Max
Max
Max
Max
Max
Max
Max
200
200
15-18
45
10-12
15-20
30-35
40-45
60-70
30-35
40-50
20-25
10-15
15-20
20-25
25-30
15-20
25-30
60-70
10-12
8-10
10-15
10-15
15-20
15-20
15-20
10-12
15-20
3-5
55-60
30-35
Karšis
0HQNơVILOơ
Ventiliuojama -njURVHãHU\VIROLMRMH
'DUåRYLǐPLãLQ\V
iš apačios
(troškinio tipo)
*HUDLLãNHSWRVGDUåRYơV
Apačia
Tobulesnis virimo
19
Kaitlentės naudojimas
LT
! Ant tarpiklių naudojami klijai palieka tepalų
pėdsakus ant stiklo. Prieš naudojantis prietaisu
rekomenduojama juos pašalinti specialiais
neabrazyviniais valymo produktais. Per pirmąsias
kelias valandas po naudojimo gali sklisti gumos
kvapas, kuris išnyks labai greitai.
Kaitinimo sričių įjungimas ir išjungimas
Norėdami įjungti kaitinimo sritį, pasukite atitinkamą
rankenėlę pagal laikrodžio rodyklę.
Norėdami vėl išjungti, pasukite rankenėlę prieš
laikrodžio rodyklę iki padėties „0“.
Jei KAITINIMO SRITIES indikatoriaus lemputė dega, tai
rodo, kad bent viena kaitinimo sritis yra įjungta.
Kaitinimo elementų aprašymas
Apvalūs žiedinio kaitinimo elementai paraudonuoja
praėjus 10–20 sekundžių nuo įjungimo.
Be įprastų žiedinių kaitinimo elementų privalumų
naudinga tai, kad apvalūs žiedinio kaitinimo šildymo
elementai garantuoja tolygų šilumos pasiskirstymą.
Žiedinio kaitinimo elementai pradeda skleisti daug
šilumos ir šviesos vos juos įjungus, siūlo šiuos
praktinius privalumus:
· greitas kaitimas (lyginant su dujų degikliu);
· greitas atvėsimas;
· vienoda viso paviršiaus temperatūra (dėl žiedinių
kaitinimo elementų).
Nuostata
0
Kaitinimo sritys
Viryklė yra su elektriniais
kaitinimo elementais. Kai jie
A
A
naudojami, išvardinti elementai
paraudonuoja.
A
A
A.
Kaitinimo sritys su
žiediniais kaitinimo elementais.
B
B. Likutinės šilumos
indikatorius: jis šviečia, kai atitinkamos kaitvietės
temperatūra yra didesnė nei 60 °C, net tada, kai
šildymo elementas išjungtas, tačiau vis dar karštas.
Praktiniai patarimai naudojant kaitvietę
• Naudokite keptuves storu, plokščiu dugnu ir
įsitikinkite, kad jos tiksliai atitinka kaitinimo sritį.
• Visuomet naudokite keptuves, kurių skersmuo
pakankamai didelis, kad visiškai uždengtų kaitvietę,
taip panaudosite visą išskiriamą karštį.
• Visuomet patikrinkite, ar keptuvės pagrindas visiškai
švarus ir sausas: tai užtikrins, kad keptuvė gerai
priglustų prie kaitinimo srities ir kad tiek keptuvės,
tiek kaitlentė ilgiau tarnautų.
• Stenkitės nenaudoti indų, kuriuos naudojate
ant durinių degiklių: dėl dujinių degiklių karščio
koncentracijos keptuvės pagrindas gali deformuotis,
todėl jis tinkamai nepriglus prie paviršiaus.
• Niekuomet nepalikite įjungtos kaitinimo srities,
nepastatę ant jos keptuvės, taip galite sugadinti sritį.
20
ƲSUDVWDDUEDVSDUþLRMLNDLWYLHWơ
Išjungta
1
'DUåRYLǐåXYLHVNHSLPDV
2
%XOYLǐYLULPDVJDUXRVHVULXERV
DYLQåLUQLDLSXSHOơV
3
'LGHOLRPDLVWRNLHNLRWROHVQLVJDPLQLPDV
GDUåRYLǐVULXED
4
.HSLPDVYLGXWLQLVLQWHQV\YXPDV
5
.HSLPDVGLGHVQLVQHLYLGXWLQLVLQWHQV\YXPDV
6
6NUXGLQLPDVLUJUHLWDVXåYLULQLPDV
Perspėjimai ir patarimai
! Prietaisas buvo sukurtas ir pagamintas laikantis
tarptautinių saugos standartų. Šie įspėjimai pateikiami
saugos sumetimais ir juos reikia atidžiai perskaityti.
Bendroji sauga
• Šie nurodymai galioja tik šalims, kurių simboliai yra vadove ir
serijos numerio ženkle, esančiame ant prietaiso.
• Šis prietaisas skirtas naudoti tik namuose, jis neskirtas
pramoniniams ar komerciniams tikslams.
• Prietaiso negalima montuoti lauke, net apdengtose vietose.
Labai pavojinga palikti prietaisą neapsaugotą nuo lietaus ir
audrų.
• Nelieskite prietaiso basomis kojomis ar šlapiomis arba
drėgnomis rankomis ir kojomis.
• Prietaisą turi naudoti suaugusieji ir tik maisto ruošimui,
laikantis šiame vadove nurodytų instrukcijų. Bet koks
kitas prietaiso panaudojimas (pvz., kambario šildymui)
yra netinkamas ir pavojingas. Gamintojas negali būti
laikomas atsakingas už žalą, atsiradusią dėl netinkamo,
neteisingo ir neracionalaus prietaiso naudojimo.
• Naudojimo instrukcija pridedama prie 1 klasės (izoliuotų)
arba 2 klasės – 1 poklasio (įstatomų nišoje tarp 2 spintelių)
prietaisų.
• Nelieskite kaitinimo elementų ar tam tikrų orkaitės durelių
dalių, kai prietaisas naudojamas; šios dalys labai įkaista.
Vaikai turi būti saugiu atstumu nuo prietaiso.
• Įsitikinkite, kad maitinimo kabeliai ir kiti elektros prietaisai
nesiliečia su karštomis orkaitės dalimis.
• Pasirūpinkite, kad angos, skirtos ventiliacijai ir šilumos
sklaidos angos nebūtų uždengtos.
• Nenaudokite nestabilių arba deformuotų keptuvių ant
kaitviečių, taip išvengsite atsitiktinio išsiliejimo. Įsitikinkite,
kad keptuvės rankenos pasuktos link viryklės centro, siekiant
išvengti atsitiktinių nudegimų.
• Visada naudokite orkaitės pirštines, kai dedate indus į orkaitę
arba kai juos išimate.
• Nenaudokite degių skysčių (alkoholio, benzino, ir t. t.) šalia
prietaiso, kol jis naudojamas.
• Nedėkite degių medžiagų į apatinę dėtuvę ar į pačią orkaitę
Jei prietaisas netyčia būtų įjungtas, jis gali užsidegti.
• Visada įsitikinkite, kad rankenėlės yra • padėtyje, kai prietaisas
nenaudojamas.
• Išjungiant prietaisą iš elektros lizdo, visada traukite kištuką;
netraukite už laido.
• Niekada nebandykite atlikti valymo ar priežiūros darbų
neišjungę prietaiso iš elektros tinklo.
• Jeigu prietaisas sugenda, jokiu būdu nemėginkite
suremontuoti patys. Jei remontuos nekvalifikuoti asmenys, jie
gali susižaloti arba dar labiau sugadinti prietaisą. Susisiekite
su technine pagalba.
• Nedėkite sunkių daiktų ant atidarytų orkaitės durelių.
• Vidiniai skyriaus paviršiai (jei yra) gali įkaisti.
• jei paviršius suskilinėjęs, išjunkite prietaisą, kad išvengtumėte
elektros smūgio pavojaus.
• Atminkite, kad kaitvietės išliks gana karštos bent trisdešimt minučių LT
po to, kai buvo išjungtos.
• Objektus, kurie gali lydytis nuo karščio, pavyzdžiui, plastikinius
ir aliumininius daiktus arba produktus, kuriuose daug cukraus,
laikykite toliau nuo kaitlentės. Būkite ypač atsargūs, kai naudojate
plastikinės plėveles ir aliuminio foliją arba pakuotės: jei paviršius
yra dar karštas, jos gali sukelti rimtą žalą kaitlentei.
• Nedėkite metalinių daiktų (peilių, šaukštų, keptuvių dangčių ir pan.)
ant viryklės, nes jie gali įkaisti.
• Prietaisas neskirtas naudoti mažesnių fizinių, sensorinių ar protinių
gebėjimų, nepatyrusiems ar neturintiems reikiamų žinių žmonėms
(įskaitant vaikus). Šiuos asmenis turėtų bent jau prižiūrėti asmuo,
kuris prisiima atsakomybę už jų saugumą ar duotų preliminarius
nurodymus, susijusius su prietaiso valdymu.
• Vaikams negalima žaisti su prietaisu.
• Jei viryklė yra ant pakylos, imkitės visų būtinų
atsargumo priemonių, kad ji savaime nepradėtų slysti
nuo pakylos.
Išmetimas
• Kai išmetate pakavimo medžiagas: laikykitės vietinių teisės aktų,
kad pakuotę būtų galima naudoti pakartotinai.
• Europos direktyvoje 2002/96/EB dėl elektrinių ir elektroninės
įrangos atliekų (WEEE) reikalaujama, kad seni buitiniai elektros
prietaisai neturi būti šalinami į įprastą nerūšiuotų atliekų srautą.
Seni prietaisai turi būti priduodami atskirai, siekiant optimizuoti
juose esančių medžiagų naudojimą ir perdirbimą bei sumažinti
poveikį žmonių sveikatai ir aplinkai. Perbrauktos šiukšliadėžės
ant ratukų ženklas primena, įsipareigojimus, susijusius su atskirų
atliekų surinkimu.
Dėl papildomos informacijos, susijusios su tinkamu buitinių
prietaisų šalinimu, savininkai gali kreiptis į viešųjų paslaugų tiekėją
arba vietinį prekybos atstovą
• Stiklo keramikos kaitlentė yra atspari mechaniniams
smūgiams, tačiau ji gali įtrūkti (ar net sulūžti), jei trenksite
aštriu daiktu ar įrankiu. Jei taip atsitinka, išjunkite prietaisą
iš elektros tinklo ir skubiai kreipkitės į techninio aptarnavimo
centrą.
21
Priežiūra
LT
Prietaiso išjungimas
Techninė pagalba
Atjunkite prietaisą nuo elektros tinklo, prieš atlikdami bet
kokius darbus su juo.
! Niekada nesinaudokite neįgaliotų meistrų
paslaugomis.
Orkaitės valymas
Prašome pateikti tokią informaciją:
! Nevalykite prietaiso gariniais ar slėginiais valymo
įrenginiais.
• Nuvalykite stiklinę durelių dalį naudodami
kempinę ir neabrazyvinius valymo produktus,
tada kruopščiai nusausinkite minkštu audeklu.
Nenaudokite šiurkščių, abrazyvinių medžiagų
arba aštrių metalinių grandiklių, nes jie gali
subraižyti paviršių ir sukelti stiklo įtrūkimą.
• Nerūdijančiu plienu arba emaliu dengtos
išorės dalys ir guminiai sandarikliai gali būti
valomi kempine, mirkoma šiltame vandenyje
su neutraliu muilu. Naudokite specializuotas
prekes, dideliems nešvarumams šalinti. Po
valymo išskalaukite ir nusausinkite. Nenaudokite
abrazyvinių miltelių arba koroziją sukeliančių
medžiagų.
• Idealiu atveju orkaitės vidus turėtų būti valomas
po kiekvieno naudojimo, kol ji vis dar šiltas.
Naudokite karštą vandenį ir ploviklį, tada gerai
išskalaukite ir nusausinkite minkštu audeklu.
Nenaudokite abrazyvinių produktų.
• Priedai gali būti plaunami kaip kasdieniai indai,
juos saugu plauti indaplovėje.
• Purvą ir riebalus reikia pašalinti nuo skydelio
naudojant nešiurkščią kempinėlę arba minkštą
audeklą.
• Ant nerūdijančio plieno dalių gali likti žymių
nuo kieto vandens, jei ilgą laiką jo buvo ant
paviršiaus, arba agresyvių ploviklių, kurių
sudėtyje yra fosforo. Rekomenduojama plieno
paviršius nuplauti ir kruopščiai nusausinti.
Orkaitės tarpiklių tikrinimas
Reguliariai tikrinkite orkaitės tarpiklius. Jeigu tarpikliai
pažeisti, kreipkitės į artimiausią garantinio aptarnavimo
centrą. Rekomenduojama nenaudoti orkaitės, kol tarpikliai
nebus pakeisti.
Orkaitės lemputės keitimas
1. Atjungus orkaitę iš elektros
tinklo, nuimkite stiklinį gaubtą,
dengiantį lemputės lizdą (žr.
iliustraciją).
2. Išsukite lemputę ir ją
pakeiskite panašia: įtampa 230 V,
galingumas 25 W, cokolis E 14.
3. Uždėkite dangtelį ir prijunkite
orkaitę prie elektros tinklo.
! Nenaudokite orkaitės lemputės aplinkos
apšvietimui.
22
• Kilusios problemos tipas.
• Prietaiso modelis (Mod.).
• Serijos numeris (S/N).
Pastaruosius du informacijos punktus galima rasti
duomenų lentelėje, esančioje ant prietaiso.
.
Gerbkite ir saugokite aplinką
• Visada laikykite orkaitės dureles uždarytas, kai naudojate GRILIO
ar APKEPĖLĖS režimus: taip pasieksite geresnių rezultatų taupant
energiją (apie 10 proc.)
•
Visada, kai įmanoma, venkite išankstinio orkaitės
kaitinimo ir stenkitės, kad ji nebūtų tuščia. Stenkitės kuo
mažiau atidarinėti dureles, nes kiekvieną kartą atidarius
netenkama šilumos. Norėdami sutaupyti energijos,
išjunkite orkaitę likus 5–10 minučių iki jūsų numatyto
gaminimo laiko pabaigos, ir išnaudokite šilumą, kurią
orkaitė dar sugeneruos.
• Nuvalykite tarpines ir valykite vidų, kad per dureles
nebūtų prarandama energija .
• Jei pagal jūsų elektros tiekimo sutartį yra taikomi keli
tarifai pagal laiką, atidėto gaminimo funkcija leis taupyti
pinigus nukeliant veikimą į pigesnio tarifo laikotarpį.
•
•
•
•
•
Išnaudokite įšilusios viryklės likutinę šilumą, ketaus
kaitvietes išjungdami likus 10 minučių numatyto
gaminimo laiko, o stiklo keramikos kaitvietes išjungdami
likus 5 minutėms iki numatyto gaminimo laiko pabaigos.
Puodo ar keptuvės apačia turi uždengti kaitvietę. Jei
apačia mažesnė, bus švaistoma brangi energija, ir
prie puodų kraštų prisvils maisto likučių, kuriuos bus
sunku nuvalyti.
Maistą gaminkite uždengtuose puoduose ir keptuvėse
su gerai uždengtais dangčiais, naudodami kuo
mažiau vandens. Gaminant maistą inde be dangčio
išnaudojama kur kas daugiau energijos.
Naudokite puodus ir keptuves plokščia apačia
Jei gaminate patiekalus, kuriems pagaminti reikia labai
ilgo laiko, verta įsigyti garpuodį, jame makstas išvirs
Orkaitės durelių nuėmimas ir
montavimas:
1. Atidarykite dureles.
2. Iki galo pasukite orkaitės durelių vyrių spaustukus atgal
(žr. nuotrauką).
ĮSPĖJIMAS! Nenaudokite orkaitės nuėmę vidinį
durelių stiklą!
ĮSPĖJIMAS! Montuodami tinkamai įstatykite vidinį
durelių stiklą, kad ant skydelio užrašytas tekstas
nebūtų apsuktas ir būtų lengvai įskaitomas.
7. Uždėkite profilį, spragtelėjimas nurodys, kad dalis
uždėta teisingai.
8. Iki galo atidarykite dureles.
9. Užfiksuokite laikiklius (žr. nuotrauką).
3. Uždarykite dureles tiek, kad spaustukai įsiremtų (durelės
liks atviros maždaug 40° kampu) (žr. nuotrauką).
40°
10.Dabar galite iki galo uždaryti dureles ir naudoti orkaitę
kaip įprastai.
Orkaitės valymas garais
Šis valymo režimas rekomenduojamas po riebaus maisto
(kepsnio, mėsos) gaminimo.
4. Paspauskite du viršutinio profilio mygtukus ir ištraukite
profilį (žr. nuotrauką).
5. Išimkite stiklą ir nuvalykite, kaip nurodyta skyriuje
„Priežiūra“.
6. Įdėkite stiklą į vietą.
Valymo procesas garais leidžia palengvinti purvo šalinimą
nuo orkaitės sienelių ir lengviau išvalyti orkaitės vidų.
! Svarbu! Prieš pradėdami valymo garais procesą:
-pašalinkite visas maisto ir riebalų liekanas nuo orkaitės
dugno;
-išimkite visus orkaitės priedus (groteles ir kepimo skardas).
Atlikite aukščiau nurodytas operacijas pagal tokią tvarką:
1. įpilkite 300 ml vandens į skardą į orkaitę, įdėję ją į
apatinę lentyną. Modeliuose, kuriuose kepimo skardos
nėra, naudokite kepimo popierių ir padėkite jį ant apačioje
ant apatinių grotelių;
APATINIS režimas: ir
2. pasirinkite orkaitės funkciją
nustatykite 100 °C temperatūrą;
3. palikite taip 15 minučių;
4. išjunkite orkaitę;
5. orkaitei atvėsus atidarykite dureles ir pabaikite valyti
vandeniu ir drėgna šluoste;
6. baigę valyti pašalinkite iš ertmės vandens likučius.
Jei valymo garais procedūrą atliekate po to, kai kepėte itin
riebų maistą arba kai orkaitė labai nešvari, pabaikite valymo
procesą įprastiniu būdu, aprašytu ankstesniame skyriuje.
! Valykite tik šaltą orkaitę!
23
LT
Uzstādīšana
! Pirms ierīces izmantošanas, lūdzu, rūpīgi
izlasiet šo lietošanas instrukciju. Tā ietver svarīgu
informāciju attiecībā uz drošu ierīces uzstādīšanu
un izmantošanu.
! Lūdzu, saglabājiet šo lietošanas instrukciju
turpmākai uzziņai. Pārliecinieties, ka lietošanas
instrukcija nāk līdzi ierīcei, kad tā tiek pārdota,
atdota vai pārvietota.
! Ierīce jāuzstāda kvalificētam profesionālim
saskaņā ar sniegtajiem norādījumiem.
! Jebkāda nepieciešamā pieregulēšana vai apkope
jāveic tad, kad plīts ir atvienota no elektrotīkla.
Novietošana un nolīmeņošana
! Iespējams uzstādīt ierīci blakus virtuves
skapīšiem, kuru augstums nepārsniedz plīts
virsmu.
! Pārliecinieties, ka siena, kas saskaras ar ierīces
aizmuguri, ir izgatavota no neuzliesmojoša,
karstumizturīga materiāla (90°C).
420 mm.
Min.
min. 650 mm. with hood
min. 700 mm. without hood
420 mm.
24
Barošanas vada uzstādīšana
Lai atvērtu spaiļu plāksni:
• Ievietojiet skrūvgriezi spaiļu plāksnes pārsega sānu
gropēs.
• Pavelciet pārsegu, lai
to atvērtu.
Lai uzstādītu vadu,
rīkojieties sekojoši:
• Atskrūvējiet vada
spailes skrūvi un vada
kontaktskrūves.
! Savienotājvadi ir
iepriekš iestatīti rūpnīcā
230 V vienas fāzes
pieslēgumam (skatīt attēlu).
230V ~
H05RR-F 3x4 CEI-UNEL 35363
H05VV-F 3x4 CEI-UNEL 35746
N
L
2
Nolīmeņošana
Ja nepieciešams nolīmeņot plīti, ieskrūvējiet regulējamo
kājiņu tam paredzētajā vietā
katrā plīts pamatnes stūrī (skatīt
attēlu).
Kājiņas* ieiet atverēs plīts
pamatnē.
Pieslēgums elektrotīklam
4
Lai pareizi uzstādītu ierīci:
• Novietojiet to virtuvē, ēdamistabā vai dzīvojamā
istabā (ne vannas istabā).
• Ja plīts virsma ir augstāka par skapīšiem, ierīce
jāuzstāda vismaz 600 mm attālumā no tiem.
• Ja plīts tiek uzstādīta zem virtuves skapīša, starp
plīts virsmu un skapīša apakšu jābūt vismaz 420 mm
attālumam.
Šim attālumam jābūt 700 mm, ja skapīši ir uzliesmojoši
(skatīt attēlu).
HOOD
• Nenovietojiet
žalūzijas plīts aizmugurē
Min. 600 mm.
vai tuvāk par 200 mm
tās sānos.
• Tvaiku nosūcējs
jāuzstāda, vadoties
pēc tā lietošanas
instrukcijā sniegtajiem
norādījumiem.
Min.
LV
• Lai veiktu elektriskos pieslēgumus kā parādīts attēlā,
izmantojiet divus savienotājvadus kārbas iekšpusē
(skatīt attēlu – ar atzīmi “P”).
P
N
L1
L2
L3
400V 2N~
H05RR-F 4x4 CEI-UNEL 35363
H05VV-F 4x4 CEI-UNEL 35746
N
L2 L1
! Vads regulāri jāpārbauda, un to nomainīt drīkst
tikai kvalificēts tehniķis.
! Ražotājs neuzņemas nekādu atbildību, ja šie
drošības pasākumi netiek ievēroti.
1
3
5
Drošības ķēde
2
4
400V 3N~
H05RR-F 5x2.5 CEI-UNEL 35363
H05VV-F 5x2.5 CEI-UNEL 35746
N
L3 L2 L1
1
3
5
2
4
• Nostipriniet barošanas vadu, pievelkot vada spīļu
skrūvi, tad uzlieciet atpakaļ pārsegu.
Barošanas vada pieslēgšana elektrotīklam
Uzstādiet standarta kontaktdakšu, kas atbilst ierīces
datu plāksnītē norādītajai slodzei (skatīt tehnisko datu
tabulu).
Ierīce pa tiešo jāpieslēdz elektrotīklam, izmantojot
omnipolāru slēdzi ar vismaz 3 mm kontakta atveri, kas
uzstādīts starp ierīci un elektrotīklu. Slēdzim jāatbilst
norādītajai izlādei un tam jāatbilst pašreizējajiem
noteikumiem (iezemējuma vadu nedrīkst pārtraukt
ar slēdzi). Barošanas vads jānovieto tā, lai tas netiek
pakļauts temperatūras, kas augstāka par 50°C,
ietekmei.
Pirms ierīces pieslēgšanas elektrotīklam, pārliecinieties,
ka:
• Ierīce ir iezemēta un kontaktdakša atbilst
attiecīgajiem noteikumiem.
• Kontaktligzda atbilst ierīces maksimālajai jaudai, kas
norādīts datu plāksnītē.
• Spriegums ir diapazonā, kas norādīts uz datu
plāksnītes.
• Kontaktligzda atbilst ierīces kontaktdakšai. Ja
kontaktdakša nav piemērota kontaktdakšai, palūdziet
kvalificētam tehniķim to nomainīt. Neizmantojiet
pagarinātājus un vairākligzdu kontaktrozetes.
! Tiklīdz ierīce ir uzstādīta, barošanas vadam un
kontaktligzdai jābūt viegli sasniedzamai.
! Vads nedrīkst būt saliekts vai saspiests.
! Lai novērstu nejaušu
ierīces apgāšanos,
piemēram, kad bērns
uzrāpjas uz plīts durvīm,
JĀUZSTĀDA komplektācijā
iekļautā drošības ķēde!
Plīts ir aprīkota ar drošības
ķēdi, kas jāpiestiprina ar
skrūvi (nav iekļauta plīts
komplektācijā) pie sienas ierīces aizmugurē tādā pašā
augstumā, kā ķēde ir pievienota pie ierīces.
Izvēlieties skrūvi un dībeli, ņemot vērā sienas materiālu.
Ja skrūves galvas diametrs ir mazāks par 9 mm, jāizmanto
paplāksne. Betona sienas gadījumā nepieciešams
izmantot skrūvi vismaz 8 mm diametrā un 60 mm garumā.
Pārliecinieties, ka ķēde tiek piestiprināta pie plīts
aizmugurējās sienas un pie sienas aiz plīts, lai pēc
uzstādīšanas tā ir nostiepta un ir paralēli grīdai.
RAKSTURLIELUMU TABULA
CepeškrƗsns izmƝri
32,4x43,5x41,3cm
(AxPlxDz)
Tilpums
59l
Platums 42 cm
NoderƯgi cepeškrƗsns
Dziƺums 44 cm
nodalƯjuma izmƝri
Augstums 8,5 cm
Spriegums un
SkatƯt datu plƗksnƯti
frekvence
KeramiskƗ virsma
1700 W
PriekšƝjais kreisais
1200 W
AizmugurƝjais kreisais
2100 W
AizmugurƝjais labais
1200 W
PriekšƝjais labais
MaksimƗlais keramiskƗs
virsmas patƝriƼš
6200 W
ES Direkt īva Nr. 65/2014, kas ietver
Direkt īvu 2010/30/ES. ES Regula Nr.
66/2014, kas ietver Direkt ī
vu 2009/125/EK.
EN 60350-2 standarts.
EN 60350-1 standarts,
EN 50564 standarts.
ENERGOUZLĪME
un EKODIZAINS
EnerƧijas patƝriƼš parastai
konvekcijai – karsƝšanas reåƯmƗ:
parastƗ reåƯmƗ
Noteiktais enerƧijas patƝriƼš
pastiprinƗtas konvekcijas klasei –
karsƝšanas reåƯmƗ: cepšana.
ŠƯ ierƯce atbilst sekojošƗm
Eiropas EkonomiskƗs Kopienas
direktƯvƗm: 2006/95/EK,, datƝta
ar 12/12/06 (Zemsprieguma) un
visiem turpmƗkiem tƗs
grozƯjumiem - 2004/108/EK,
datƝta ar 15/12/04
(ElektromagnƝtiskƗ saderƯba) un
visiem turpmƗkiem tƗs
grozƯjumiem - 93/68/EEK, datƝta
ar 22/07/93 un visiem
turpmƗkiem tƗs grozƯjumiem.
2002/96/EK
1275/2008 (GatavƯbas/izslƝgts
reåƯms)
25
LV
Ieslēgšana un izmantošana
Gatavošanas režīmi
LV
TERMOSTATA indikators
Kad tas deg, cepeškrāsns ražo siltumu. Tas nodziest,
kad cepeškrāsns iekšpusē tiek sasniegta izvēlētā
temperatūra. Šajā brīdī indikators pārmaiņus iedegas
un nodziest, norādot, ka termostats darbojas un uztur
temperatūru nemainīgā līmenī.
Cepeškrāsns apgaismojums
To var ieslēgt, pagriežot REGULATORA pogu jebkurā
pozīcijā, izņemot “0”. Tas deg, kamēr cepeškrāsns
darbojas. Izvēloties  ar pogu, apgaismojums tiek
ieslēgts bez sildelementu aktivizēšanas.
! Pirmo reizi izmantojot ierīci, karsējiet tukšu
cepeškrāsni ar aizvērtām durvīm maksimālā
temperatūrā vismaz pusstundu. Pārliecinieties,
ka telpa ir labi vēdināta pirms cepeškrāsns
izslēgšanas un durvju atvēršanas. Ierīce var izdalīt
nedaudz nepatīkamu smaku, ko rada ražošanas
procesā izmantoto aizsargvielu nodegšana.
! Pirms ierīces izmantošanas noņemiet visu
plastmasas plēvi ierīces sānos.
! Nekad nelieciet pannas tieši uz cepeškrāsns
pamatnes, lai nesabojātu emaljas pārklājumu.
! Temperatūru var iestatīt visiem gatavošanas režīmiem
no 60°C un līdz maksimālajai temperatūrai, izņemot
sekojošajiem režīmiem
• GRILA (ieteicams: Iestatīt tikai MAKSIMĀLĀS
jaudas līmeni)
• VENTILĒJAMĀ GRILA (ieteicams: nepārsniegt
200°C).
PARASTS CEPEŠKRĀSNS režīms
Ieslēgsies gan augšējais, gan apakšējais sildelements.
Izmantojot parasto gatavošanas režīmu, ieteicams
izmantot tikai vienu plauktu cepeškrāsnī. Ja tiek
izmantots vairāk nekā viens plaukts, siltums
cepeškrāsnī neizplatīsies vienmērīgi.
CEPŠANAS režīms
Tiek ieslēgts aizmugurējais sildelements un ventilators,
tādējādi nodrošinot vienmērīgu siltuma izplatīšanos
cepeškrāsnī. Šis režīms ir ideāli piemērots temperatūrjutīgu
ēdienu gatavošanai (piemēram, kūku, kurām vajag
pacelties) un konditorejas izstrādājumu cepšanai
vienlaicīgi 3 plauktos.
ĀTRĀS GATAVOŠANAS režīms
Tiek ieslēgts sildelements un ventilators, nodrošinot
vienmērīgu siltuma izplatīšanos cepeškrāsnī.
Šim režīmam nav nepieciešama uzsildīšana. Šis režīms
ir īpaši piemērots ātrai safasētu ēdienu (saldētu vai
pusgatavu) pagatavošanai. Labākie gatavošanas rezultāti
sasniedzami, izmantojot tikai vienu plauktu cepeškrāsnī.
MULTI-GATAVOŠANAS režīms
Visi sildelementi (augšējais, apakšējais un apaļais)
ieslēdzas un ventilators sāk darboties. Tā kā siltums
cepeškrāsnī ir vienmērīgs, gaiss nodrošina vienmērīgu
ēdiena izcepšanos un apbrūnēšanu. Vienlaicīgi
maksimums divus plauktus var izmantot.
PICAS režīms
Tiek ieslēgti apaļie sildelementi un apakšējie sildelementi,
kā arī tiek ieslēgts ventilators. Šī kombinācija ātri uzsilda
cepeškrāsni, saražojot daudz siltuma, īpaši ar apakšējo
sildelementu. Ja jūs izmantojat vairāk nekā vienu plauktu
vienlaicīgi, izslēdziet daļēji šo režīmu gatavošanas
procesa laikā.
26
GRILA režīms
Tiek ieslēgta sildelementa vidusdaļa. Augstā un
tiešā grila temperatūra ir ieteicama ēdieniem, kam
nepieciešama augsta virsmas temperatūra (teļa
un liellopa steikiem, filejām un antrekotam). Šajā
gatavošanas režīmā tiek izmantots ierobežots
enerģijas daudzums, kas paredzēts mazu ēdienu
grilēšanai. Novietojiet ēdienu plaukta vidusdaļā, jo
tas kārtīgi neizcepsies, ja novietosiet stūros.
VENTILĒJAMĀ GRILA režīms
Tiek ieslēgts augšējais sildelements un rotējošais iesms
(noteiktiem modeļiem), sāk darboties arī ventilators.
Šāda kombinācija palielina sildelementu radītā siltuma
izplatīšanās efektivitāti, pateicoties piespiedu gaisa
cirkulācijai cepeškrāsnī. Tas palīdz novērst ēdiena virsmas
apdegšanu un ļauj siltumam iekļūt ēdienā.
! GRILA un VENTILĒJAMĀ GRILA gatavošanas režīma
laikā cepeškrāsns durvīm jābūt aizvērtām.
ATKAUSĒŠANAS režīms
Cepeškrāsns apakšā esošais ventilators nodrošina
istabas temperatūras gaisa cirkulāciju ap ēdienu. Tas
ir ieteicams Ieteicams visa veida pārtikas produktu
atkausēšanai, bet īpaši viegliem ēdieniem, kuriem nav
nepieciešams karstums, piemēram: saldējuma tortēm,
krēma vai olu krēma desertiem, augļu kūkām. Izmantojot
ventilatoru, atkausēšanas laiks samazinās apmēram uz
pusi. Gaļas, zivju un maizes gadījumā iespējams paātrināt
procesu, izmantojot „multi-gatavošanas” režīmu un
iestatot temperatūru uz 80° - 100°C.
LV
Praktiski gatavošanas padomi
! Izmantojot GRILA gatavošanas režīmu, novietojiet
pannu 1. plauktā, lai savāktu cepšanas atliekas
(taukus un/vai eļļu).
GRILS
• Ievietojiet režģi 3. vai 4. plaukta līmenī. Novietojiet
ēdienu režģa vidū.
• Iesakām iestatīt jaudu maksimālā līmenī. Augšējo
sildelementu regulē termostats, un tas ne vienmēr var
darboties pastāvīgi.
PICA
• Izmantojiet vieglu alumīnija picas pannu. Novietojiet to
uz režģa.
Lai iegūtu kraukšķīgu garozu, neizmantojiet tauku
pilienu savākšanas pannu, jo tā novērš garozas
veidošanos, pagarinot kopējo gatavošanas laiku.
• Ja picai ir bieza virskārta ar garnējumu, iesakām
pievienot mocarellas sieru picas virskārtā gatavošanas
procesa vidū.
BRĪDINĀJUMS! Cepeškrāsnij ir
aiztures sistēma, lai izņemtu režģus
un novērstu to iznākšanu ārpus
cepeškrāsns (1).
Kā parādīts attēlā, lai tos pilnībā
izņemtu, vienkārši paceliet režģus,
turot priekšpusē, un pavelciet (2).
APAKŠĒJAIS VENTILĒJAMAIS režīms
Tiek ieslēgts apakšējais sildelements un ventilators,
kas nodrošina siltuma izplatīšanos visā cepeškrāsnī.
Šāda kombinācija ir noderīga dārzeņu un zivju vieglai
gatavošanai.
APAKŠĒJAIS režīms
Tiek ieslēgts apakšējais sildelements. Šāda pozīcija
ir ieteicama ēdienu (cepamtraukos) gatavošanas
pabeigšanai, kas jau ir gatavi virspusē, bet kam vēl
nepieciešama izcepšanās vidū, vai desertiem ar augļu
vai ievārījuma pārklājumu, kuriem nepieciešama vidēja
virsmas apbrūnēšana. Jāņem vērā, ka šī funkcija neļauj
sasniegt maksimālo temperatūru cepeškrāsnī (250°C)
un tādēļ nav ieteicams gatavot ēdienus, izmantojot tikai
šo iestatījumu, ja vien necepat kūkas (kuru cepšanai
nepieciešama 180°C temperatūra vai zemāka).
27
LV
Padomu gatavošanai cepeškrāsnī tabula
Gatavošanas ƜGLHQL
UHåƯPL
Svars
(Kg)
0.
3ƯUƗJL
$XJƺXNnjNDV
3OnjPMXNnjND
0.
0.
&HSãDQDV %LVNYƯWNnjND
3LOGƯWDVSDQNnjNDVSODXNWRV
1.
UHåƯPV
0D]DVNnjFLƼDVSODXNWRV
0.
6LHUDEXOFLƼDVSODXNWRV
0.
.UƝPDEXOFLƼDVSODXNWRV
0.
&HSXPLSODXNWRV
0.
%H]ƝFHSXPLSODXNWRV
0.
6DOGƝWDSƗUWLND
3LFD
0.
&XNƯQLYDLJDUQHƺXSƯUƗJV
0.
6SLQƗWXSƯUƗJV
0.
6PDONPDL]ƯWHVDUSLOGƯMXPX
0.
/D]DƼMD
0.
5XOHWHV
0.
ƖWUƗV
9LVWDVJDEDOLƼL
0.
gatavošanas
3XVIDEULNƗWL
UHåƯPV
9LVWDVVSƗUQLƼL
0.
6YDLJVƝGLHQV
&HSXPLPD]LHNRQGLWRUHMDVL]VWUƗGƗMXPL
0.
3OnjPMXNnjND
0.
6LHUDEXOFLƼDV
0.
3LFDSODXNWRV
/D]DƼMD
-ƝUV
&HSWDYLVWDNDUWXSHƺL
0XOWL
6NXPEULMD
gatavošanas 3OnjPMXNnjND
.UƝPDEXOFLƼDVSODXNWRV
UHåƯPV
0.
&HSXPLSODXNWRV
0.
%LVNYƯWNnjNDSODXNWƗ
0.
%LVNYƯWNnjNDSODXNWRV
.njNDV
1.
3LFD
0.
3LFDV
7HƺDYDLOLHOORSDJDƺDVFHSHWLV
UHåƯPV
9LVWD
0.
3DOWXVVXQVƝSLMD
.DOPƗUXXQJDUQHƺXNHEDEL
0.
6ƝSLMD
0.
0HQFDVILOHMD
0.
0.
%ƗUEHNMnj *ULOƝWLGƗU]HƼL
7HƺDJDƺDVVWHLNV
0.
UHåƯPV
'HVDV
0.
+DPEXUJHUL
0.
6NXPEULMDV
*UDX]GƝWDVPDL]HVYDLJUDX]GLƼL
XQ
9HQWLOƝMDPƗ *ULOƝWDYLVWD
1.
JULODUHåƯPV 6ƝSLMD
1.
3DUDVWDLV
UHåƯPV
3ƯOH
7HƺDYDLOLHOORSDJDƺDVFHSHWLV
&njNJDƺDVFHSHWLV
&HSXPLPD]LHNRQGLWRUHMDVL]VWUƗGƗMXPL
3ƯUƗJL
3ODXGLV
0HQFDVILOHMD
Apakšējais
-njUDVDVDULVIROLMƗ
ventilējamais 'ƗU]HƼXPDLVƯMXPV
VDFHSXPV
režīms
.ƗUWƯJLL]FHSWLGƗU]HƼL
Apakšējais
režīms
28
Pilnveidošanai gatavošanu
Plaukta
OƯPHQLV
XQ
XQ
XQ
XQ
XQXQ
XQXQ
XQXQ
XQ
XQ
XQ
XQ
XQ
XQ
XQ
8]NDUVƝãDQDV
ODLNV
PLQnjWHV
,HWHLFDPƗ
WHPSHUDWnjUD
Gatavošanas
ODLNV
PLQnjWHV
0D[
0D[
0D[
0D[
0D[
0D[
0D[
0D[
0D[
0D[
65-
70-
70-
15-
30-
20-
40-
40-
25-
30-
20-
15-
20-
20-
30-
25-
15-
20-
15-
10-
15-
30-
40-
60-
30-
40-
20-
10-
15-
20-
25-
15-
25-
60-
10-
8-
10-
10-
15-
15-
15-
10-
15-
3-
55-
30-
Plīts virsmas izmantošana
! Paplāksnēm izmantotā līme atstāj tauku
nospiedumus uz stikla. Pirms ierīces izmantošanas
mēs iesakām jums notīrīti šos nospiedumus ar
speciālu neabrazīvu tīrīšanas līdzekli. Dažu pirmo
plīts izmantošanas stundu laikā var izdalīties
gumijas smaka, kas pazudīs ļoti ātri.
Gatavošanas zonu ieslēgšana un
izslēgšana
Lai ieslēgtu gatavošanas zonu, pagrieziet attiecīgo
pogu pulksteņrādītāja kustības virzienā.
Lai to izslēgtu, pagrieziet attiecīgo pogu pretēji
pulksteņrādītāja kustības virzienam, līdz tā atrodas „0”
pozīcijā.
Ja iedegas IESLĒGTAS GATAVOŠANAS ZONAS
indikators, tas norāda uz to, ka vismaz viena no plīts
virsmas gatavošanas zonām ir ieslēgta.
Gatavošanas zonas
Plīts virsma ir aprīkota ar
elektriskiem sildelementiem.
A
A
Kad tie tiek izmantoti, sekojošie
elementi uz plīts virsmas kļūst
A
A
sarkani:
A.
Gatavošanas zona ar
B
sildelementiem.
B. Atlikušā siltuma indikators: tas norāda, ka attiecīgās
gatavošanas zonas temperatūra ir virs 60°C, pat tad, kad
sildelements ir izslēgts, bet joprojām ir karsts.
Praktiski padomi attiecībā uz sildvirsmas
izmantošanu
• Izmantojiet pannas un katlus ar biezu, līdzenu
pamatni, kas ideāli pieguļ sildriņķim.
LV
• Vienmēr izmantojiet pannas un katlus, kuru diametrs
ir pietiekoši liels, lai pilnībā nosegtu sildriņķi, lai
izmantotu visu saražoto siltumu.
• Vienmēr pārliecinieties, ka pannas vai katla
pamatne ir pilnīgi tīra un sausa: tādejādi panna/katls
ideāli piegulēs sildriņķim un gan panna/katls, gan
sildvirsma kalpos ilgāk.
• Izvairieties no tādu pannu un katlu izmantošanas,
kas tikuši izmantoti uz gāzes degļiem: radījis
nosēdumus uz pannu un katlu pamatnes, tādējādi tie
vairs kārtīgi nepiegulst sildriņķim.
• Nekad neatstājiet sildriņķi ieslēgtu, neuzliekot pannu
vai katlu uz tā, jo tas var sabojāt sildriņķi.
Sildelementu apraksts
Apļveida sildelementi sakarst 10 – 20 sekunžu laikā
pēc to ieslēgšanas.
Apaļie sildelementi nodrošina vienmērīgu siltuma
izplatību bez jau zināmajām to sniegtajām
priekšrocībām.
Sildelementu izstaro augstu karstuma līmeni, tiklīdz tie
tiek ieslēgti, nodrošinot sekojošās priekšrocības:
· strauju uzsilšanu (salīdzinājumā ar gāzes degli);
· strauju atdzišanu;
· vienmērīgu virsmas temperatūru (pateicoties
apaļajiem sildelementiem).
,HVWDWƯMXPV 3DUDVWDLVYDLƗWUDLVVLOGULƼƷLV
0
,]VOƝJWV
1
'ƗU]HƼX]LYMXJDWDYRãDQDL
2
.DUWXSHƺXL]PDQWRMRWWYDLNX]XSX]LUƼX
SXSXJDWDYRãDQDL
3
/LHODGDXG]XPDƝGLHQDJDWDYRãDQDV
WXUSLQƗãDQDL
4
&HSãDQDLYLGƝMDL
5
&HSãDQDLYLUVYLGƝMƗ
6
$SEUnjQLQƗãDQDLXQƗUDLX]YƗUƯãDQDL
29
Piesardzības pasākumi un padomi
! Šī ierīce ir izstrādāta un ražota saskaņā ar starptautiskiem
drošības standartiem. Sekojošie brīdinājumi ir sniegti drošības
LV
nolūkā, un tie ir rūpīgi jāizlasa.
Vispārējā drošība
• Šie norādījumi ir spēkā tikai tām valstīm, kuru simboli norādīti
lietošanas instrukcijā un uz sērijas numura plāksnes, kas atrodas uz
ierīces.
• Ierīce paredzēta izmantošanai mājsaimniecībā iekštelpās, tā nav
paredzēta komerciālai vai rūpnieciskai izmantošanai.
• Ierīci nedrīkst uzstādīt ārā, pat slēgtās vietās. Ir ārkārtīgi bīstami
pakļaut ierīci lietus un vētru iedarbībai.
• Neaiztieciet ierīci ar basām pēdām vai mitrām vai slapjām rokām un
pēdām.
• Ierīci drīkst izmantot tikai pieaugušie ēdiena pagatavošanai,
ievērojot šajā lietošanas instrukcijā sniegtos norādījumus.
Jebkāda cita veida ierīces izmantošana (piemēram, istabas
sildīšanai) uzskatāma par nepiemērotu un ir bīstama.
Ražotājs nav atbildīgs par jebkādiem bojājumiem, kas
radušies nepiemērotas, nepareizas un nesaprātīgas ierīces
izmantošanas rezultātā.
• Šī lietošanas instrukcija nāk līdzi 1. klases (izolētas) vai 2. klases
(ievietotas starp 2 virtuves skapīšiem) ierīcei.
• Neaiztieciet sildelementus vai noteiktas cepeškrāsns durvju
vietas, kad ierīce tiek izmantota; šīs vietas ļoti sakarst.
Neļaujiet bērniem tuvoties ierīcei.
• Pārliecinieties, ka citu ierīču barošanas vadi nesaskaras ar plīts
karstajām daļām.
• Ventilācijas un karstuma izdales atveres nedrīkst aizpostot.
• Neizmantojiet nestabilas vai deformētas pannas un katlus uz
gatavošanas zonām; tādējādi tiks novērsta nejauša izšļakstīšanās.
Pārliecinieties, ka pannu un katlu rokturi ir pagriezti plīts virsmas
centra virzienā, lai izvairītos no nejaušas to aizdegšanās.
• Vienmēr izmantojiet virtuves cimdus, ievietojot cepamtraukus
cepeškrāsnī vai izņemot tos no cepeškrāsns.
• Neizmantojiet uzliesmojošus šķidrumus (alkoholu, benzīnu) ierīces
tuvumā, kad tā tiek izmantota.
• Neievietojiet uzliesmojošu materiālu apakšējā plīts atvilktnē vai pašā
cepeškrāsnī. Ja ierīce tiek nejauši ieslēgta, tas var aizdegties.
• Vienmēr pārliecinieties, ka regulatori atrodas • pozīcijā, kad plīts
netiek izmantota.
• Izraujot ierīces barošanas vadu no sienas kontaktligzdas, vienmēr
raujiet, turot aiz vada kontaktdakšas; neraujiet aiz paša vada.
• Nekad neveiciet nekādus remontdarbus vai apkopi, neatvienojot
ierīci no elektrotīkla.
• Ja ierīce saplīst, nekādā gadījumā nemēģiniet pats neko labot.
Neprofesionāļu veikti remontdarbi var radīt savainojumus vai vēl
lielākus ierīces bojājumus. Sazinieties ar servisa centru.
• Neatspiediet nekādus smagus priekšmetus pret atvērtām
cepeškrāsns durvīm.
• Cepeškrāsns iekšpuses virsma var sakarst.
• Stikla keramikas plīts virsma ir izturīga pret mehāniskiem
triecieniem, bet tā var ieplaisāt (vai pat saplīst), ja tiek iesists ar
asu priekšmetu, piemēram, darbarīku. Ja tā notiek, nekavējoties
atvienojiet ierīci no elektrotīkla un sazinieties ar servisa centru.
• Ja plīts virsma ieplaisā, izslēdziet plīti, lai novērstu strāvas trieciena
risku.
• Atcerieties, ka gatavošanas zonas paliek vēl nosacīti karstas vismaz
trīsdesmit minūtes pēc to izslēgšanas.
30
• Turiet atstatus lietas, kas var izkust plīts virsmas tuvumā,
piemēram, plastmasas un alumīnija priekšmetus vai produktus
ar augstu cukura saturu. Esiet īpaši uzmanīgs, izmantojot
pārtikas plēvi vai alumīnija foliju vai iepakojumu: novietojot tos
uz karstas plīts virsmas, tie var nopietni sabojāt virsmu.
• Nenovietojiet metāla priekšmetus (nažus, karotes, trauku
vākus) uz plīts virsmas, jo tiek var sakarst.
• Ierīci nedrīkst izmantot cilvēki (tostarp bērni) ar fiziskiem,
maņu vai garīgiem traucējumiem, nepieredzējuši cilvēki, kā arī
cilvēki, kas nepārzina ierīci un tās darbību. Šādi cilvēki vismaz
jāuzmana kādam, kas uzņemas atbildību par viņu drošību vai
sniedz norādījumus par ierīces darbību.
• Neļaujiet bērniem spēlēties ar ierīci.
• Ja plīts tiks novietota uz pacēluma, pieņemiet
visus nepieciešamos piesardzības pasākumus,
lai novērstu plīts noslīdēšanu no paša
paaugstinājuma.
Atbrīvošanās no atkritumiem
• Atbrīvojoties no iepakojuma materiāliem: ievērojiet vietējos
norādījumus, lai iepakojumu varētu pārstrādāt.
• Eiropas Direktīva 2002/96/EK attiecībā uz elektrisko un
elektronisko iekārtu atkritumiem (EEIA) nosaka, ka no
mājsaimniecības precēm nedrīkst atbrīvoties, izmantojot
parasto mājsaimniecības atkritumu sistēmu. Vecas ierīces
jāsavāc atsevišķi, lai optimizētu ierīces materiālu otrreizējas
izmantošanas un pārstrādes izmaksas, novēršot iespējamo
kaitējumu atmosfērai un sabiedrības veselībai. Pārsvītrota
atkrituma tvertne ir redzama uz visiem izstrādājumiem, lai
atgādinātu īpašniekam par viņa saistībām attiecībā uz dalītu
atkritumu savākšanu.
Sīkāku informāciju par pareizo atbrīvošanās metodi no
vecajām sadzīves ierīcēm īpašnieki var uzzināt, sazinoties ar
sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem.
Tīrīšana un apkope
Ierīces izslēgšana
Palīdzība
Atvienojiet savu ierīci no elektrotīkla pirms jebkādu darbu
veikšanas.
! Nekad neizmantojiet neapstiprinātu tehniķu
pakalpojumus.
Cepeškrāsns tīrīšana
Lūdzu, dariet zināmu sekojošo informāciju:
! Nekad neizmantojiet ierīces tīrīšanai tvaika
tīrītājus vai mazgāšanu ar spiediena strūklu.
• Notīriet cepeškrāsns stikla durvis ar sūkli vai neabrazīvu
tīrīšanas līdzekli, tad nosusiniet ar mīkstu drānu.
Neizmantojiet rupju, abrazīvu materiālu vai asus metāla
skrāpjus, jo tiek var saskrāpēt virsmu un radīt stikla
saplaisāšanu.
• Nerūsējošā tērauda vai emaljas pārklājuma ārējās
detaļas un gumijas izolāciju var tīrīt ar sūkli, kas
samitrināts ar remdenu ūdeni un neitrālām ziepēm.
Izmantojiet speciālus produktus ieēdušos netīrumu
notīrīšanai. Pēc tīrīšanas, noskalojiet un nosusiniet.
Neizmantojiet abrazīvus pūderus vai kodīgas vielas.
• Cepeškrāsns iekšpuse vislabāk jātīra pēc katras
lietošanas reizes, kamēr tā vēl ir remdena. Izmantojiet
karstu ūdeni un mazgāšanas līdzekli, tad kārtīgi
noskalojiet un nosusiniet ar mīkstu drānu. Neizmantojiet
abrazīvus produktus.
• Piederumus var mazgāt kā parastus ikdienas traukus,
un tos pat var mazgāt trauku mazgājamā mašīnā.
• Netīrumi un tauki jānotīra no vadības paneļa ar
neabrazīvu sūkli vai mīkstu drānu.
• Nerūsējošā tērauda virsmas var tikt sabojātas ar cietu
ūdeni, kas pārāk ilgi saskaras ar šādu virsmu, vai ar
agresīviem mazgāšanas līdzekļiem, kas satur fosforus.
Mēs iesakām nerūsējošā tērauda virsmas kārtīgi
noskalot un pēc tam rūpīgi noslaucīt.
Cepeškrāsns izolācijas pārbaude
Regulāri pārbaudiet cepeškrāsns durvju izolāciju. Ja
izolācija ir bojāta, lūdzu, sazinieties ar savu tuvāko servisa
centru. Mēs iesakām neizmantot cepeškrāsni līdz izolācijas
nomaiņai.
Cepeškrāsns spuldzītes nomaiņa
1. Pēc plīts atvienošanas no elektrotīkla noņemiet stikla
vāku, kas nosedz spuldzes ligzdu (skatīt attēlu).
2. Izskrūvējiet spuldzi un
nomainiet to ar līdzīgu: spriegums
230 V, vati 25 W, gals E 14.
3. Uzlieciet atpakaļ vāku un
pieslēdziet plīti atpakaļ pie
elektrotīkla.
LV
• Problēmas veidu;
• ierīces modeli (Mod.);
• sērijas numuru (S/N).
Ierīces modelis un sērijas numurs ir atrodams uz ierīces
datu plāksnītes.
Vides saudzēšana un saglabāšana
• Vienmēr turiet cepeškrāsns durvis aizvērtas, izmantojot GRILA
un VENTILĒJAMĀ GRILA režīmu: Tādējādi sasniegsiet
salabtākus rezultātus, ietaupot arī enerģiju (aptuveni 10%).
•
Kad vien iespējams, izvairieties no cepeškrāsns
uzsildīšanas, un vienmēr centieties to piepildīt. Atveriet
cepeškrāsns durvis pēc iespējas retāk, jo katru reizi tās
atverot, zūd siltums. Lai ietaupītu nozīmīgu enerģijas
daudzumu, vienkārši izslēdziet cepeškrāsni 5-10
minūtes pirms iecerētā gatavošanas laika beigām un
izmantojiet siltumu, ko cepeškrāsns turpina ražot.
• Uzturiet blīvgumijas tīras, lai novērstu jebkādu siltuma
zudumu caur durvīm.
• Ja jums ir noteikta laika elektroenerģijas piegādes
līgums, „atliktās gatavošanas” funkcija atvieglos
naudas ietaupīšanu, darbinot ierīci lētākos laika brīžos.
• Pilnībā izmantojiet savu sildriņķu atlikušo siltumu,
izslēdzot čuguna sildriņķus 10 minūtes pirms iecerētā
gatavošanas laika beigām un stikla keramikas sildriņķus
5 minūtes pirms iecerētā gatavošanas laika beigām.
• Katla vai pannas pamatnei pilnībā jānosedz sildriņķis.
Ja pamatne ir mazāka par sildriņķi, enerģija tiks veltīgi
iztērēta, un katli, kas pārvārās pāri, atstāj nospiedumu
kārtu, ko ir grūti notīrīt.
• Gatavojiet savu ēdienu pannās vai katlos ar vākiem un
izmantojiet pēc iespējas mazāk ūdens. Gatavošana bez
vāka ievērojami palielinās enerģijas patēriņu.
• Izmantojiet tikai pilnīgi plakanus katlus un pannas.
• Ja gatavojat ēdienu, kura pagatavošanai nepieciešams
ilgs laiks, ieteicams izmantot tvaika katlu, kurā ēdiens
sagatavojas divreiz ātrāk, ietaupot trešdaļu enerģijas.
! Neizmantojiet cepeškrāsns
apgaismojumu kā istabas
apgaismojumu.
31
LV
Cepeškrāsns durvju noņemšana un uzstādīšana:
nebūtu apvērsts un būtu viegli salasāms.
1.
Atveriet durvis.
2.
Izdariet tā, lai cepeškrāsns durvju eņģes pilnībā
grieztos atpakaļ (skatīt attēlu).
7.
Ielieciet atpakaļ profilu; klikšķis norādīs, ka tas ir
ievietots pareizi.
8.
Pilnībā atveriet durvis.
9.
Noslēdziet balstus 9skatīt attēlu).
3.
Aizveriet durvis, līdz eņģes apstājas (durvis
paliks pusvirus apmēram 40° leņķī ((skatīt attēlu).
40°
10.
Tagad durvis var pilnībā aizvērt un cepeškrāsni var
darbināt.
Cepeškrāsns tīrīšana ar tvaiku:
Šīs tīrīšanas režīms ir ieteicams pēc treknu ēdienu (cepeša, gaļas) gatavošanas.
4.
Nospiediet divus pogas augšējā profilā un
izvelciet profilu (skatīt attēlu).
5.
Izņemiet stiklu un notīriet to, kā norādīts
sadaļā: „Kopšana un apkope”.
6.
Ielieciet atpakaļ stiklu.
BRĪDINĀJUMS! Cepeškrāsni nevar izmantot, kad
iekšējais durvju stikls ir izņemts!
BRĪDINĀJUMS! Atpakaļ ieliekot iekšējo durvju stiklu, stikla panelis jāievieto pareizi tā, lai brīdinājuma uzraksts
32
Šī tīrīšanas procedūra var vienkāršot netīrumu likvidēšanas
no cepeškrāsns sienām procesu, radot tvaiku cepeškrāsns
iekšpusē. Šādi būs vieglāk iztīrīt cepeškrāsni.
Svarīgi! Pirms tvaika tīrīšanas procesa sākšanas:
likvidējiet jebkādas ēdiena / tauku paliekas
cepeškrāsns apakšā;
izņemiet visus piederumus (režģus un pannas).
Pēc iepriekš minēto darbību veikšanas iesakām:
1 – Ielejiet 300 ml ūdens cepeškrāsns dziļajā pannā un novietot to pirmajā līmenī no apakšas. Modeļiem, kuriem nav
dziļās pannas, lūdzu, izmantojiet standarta cepeškrāsns
cepamtrauku un novietojiet to uz režģa pirmajā līmenī no
apakšas.
funkciju un iestatiet
2 – Izvēlieties Mīklas režīms
temperatūru uz 100°C;
3 – Cepeškrāsnij jābūt IESLĒGTAI 15 minūtes;
4 – Izslēdziet cepeškrāsni;
5 – Kad cepeškrāsns ir atdzisusi, lūdzu, atveriet durvis un
pabeidziet tīrīšanu ar ūdeni un mitru drānu.
6 – Likvidējiet ūdens atliekas cepeškrāsnī pēc tīrīšanas
procesa beigām.
Ja tvaika tīrīšanas procedūra tiek veikta pēc treknu ēdienu
gatavošanas vai kad cepeškrāsns ir ļoti netīra, lūdzu,
veiciet tīrīšanu tradicionālā veidā, kā aprakstīts iepriekšējā
sadaļā.
! Lūdzu, veiciet visas tīrīšanas procedūras, kad
cepeškrāsns ir atdzisusi!
Instalacja
! Przed używaniem nowego urządzenia proszę
zapoznać się uważnie z tą instrukcją obsługi. Zawiera
on ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa
instalacji i użytkowania urządzenia.
! Proszę zachować tę instrukcję użytkowania na
przyszłość. Upewnij się, że gdy urządzenie zostanie
sprzedane, przekazane dalej lub przeniesione,
instrukcja ta zostanie przekazana wraz z urządzeniem.
! Urządzenie musi być zainstalowane przez
wykwalifikowanego specjalistę zgodnie z załączonymi
instrukcjami.
PL
Poziomowanie
Jeśli konieczne jest
wypoziomowanie urządzenia,
służą do tego nóżki regulacyjne
znajdujące się w każdym rogu kuchenki (patrz:
rysunek).
Nóżki* pasują do otworów umieszczonych w podstawie
kuchenki.
! Jakiekolwiek konieczne regulacje lub serwisowanie
muszą być wykonywane po odłączeniu kuchenki od
instalacji elektrycznej.
Połączenia
elektryczne
Montowanie kabla
zasilania
Aby otworzyć listwę
przyłączeniową:
• Włóż śrubokręt w
boczne zakładki osłony
listwy przyłączeniowej.
• Pociągnij za osłonę,
aby ją otworzyć.
Ustawienie i poziomowanie
! Możliwe jest ustawienie urządzenia obok szafek
kuchennych, których wysokość nie przekracza
wysokości kuchenki.
! Upewnij się że ściana stykająca się z kuchenką
wykonana jest z niepalnego, odpornego na gorąco
materiału (T 90°C).
230V ~
H05RR-F 3x4 CEI-UNEL 35363
H05VV-F 3x4 CEI-UNEL 35746
N
L
1
3
5
2
4
Aby poprawnie zamontować urządzenie:
• Umieść urządzenie
w kuchni, jadalni lub
kawalerce (nie w
łazience).
• Jeśli górna krawędź
kuchenki umieszczona
jest niżej niż szafki,
urządzenie musi być
od nich oddalone o co
najmniej 600 mm.
• Jeśli kuchenka
umieszczona jest pod szafkami wiszącymi, odstęp
pomiędzy nimi,a górną krawędzią kuchenki musi
wynosić co najmniej 420 mm.
Dystans ten powinien być większy niż 700 mm, jeśli
szafki są wykonane z materiałów palnych (patrz:
rysunek).
• Nie montuj żaluzji za kuchenką lub w odległości
mniejszej niż 200 mm od jej boków.
• Wszelki okapy muszą
być zamontowane zgodnie
z instrukcjami zawartymi
w odpowiedniej instrukcji
użytkowania.
Postępuj zgodnie z poniższymi wskazówkami, aby
podłączyć kabel:
•
Poluzuj zacisk kabla i śrubki styków.
! Lista jest zmostkowana fabrycznie na połączenie
jednofazowe 230 V (patrz: rysunek).
• Aby wykonać połączenie elektryczne tak, jak to
pokazano na rysunku, skorzystaj z dwóch mostków
wewnątrz listwy (patrz: rysunek - oznaczone jako „P“).
P
N
L1
L2
L3
* Dostępne tylko dla pewnych modeli.
33
PL
400V 2N~
H05RR-F 4x4 CEI-UNEL 35363
H05VV-F 4x4 CEI-UNEL 35746
N
L2 L1
!! Kabel musi być regularnie sprawdzany i wymieniany
wyłącznie przez specjalistę.
! Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności w
przypadku niestosowania się do tych zaleceń.
1
3
5
Łańcuszek bezpieczeństwa
2
4
400V 3N~
H05RR-F 5x2.5 CEI-UNEL 35363
H05VV-F 5x2.5 CEI-UNEL 35746
N
L3 L2 L1
1
3
5
2
4
• Zabezpiecz kabel zasilania poprzez zamocowanie go
zaciskiem, a następnie załóż z powrotem osłonę.
Podłączanie kabla zasilania do sieci elektrycznej
Zamontuj standardową wtyczkę odpowiednią do
obciążenia zaznaczonego na tabliczce znamionowej
urządzenia (patrz: Tabela danych technicznych).
Urządzenie musi być podłączone do sieci bezpośrednio
przy pomocy wyłącznika wielobiegunowego
z zachowaniem minimalnej odległości 3 mm
pomiędzy urządzeniem a siecią. Wyłącznik musi
być odpowiedni dla wskazanego obciążenia i musi
być zgodny z bieżącymi przepisami dotyczącymi
instalacji elektrycznych (kabel uziemienia nie może
być przerwany wyłącznikiem). Kabel zasilania należy
umieścić tak, aby w żadnym punkcie nie był wystawiony
na działanie temperatur powyżej 50°C.
Przed podłączeniem zasilania upewnij się, że:
• Urządzenie jest uziemione, a wtyczka spełnia
przepisy bezpieczeństwa.
• Gniazdko jest w stanie wytrzymać maksymalną moc
urządzenia podaną na tabliczce znamionowej.
• Napięcie odpowiada zakresowi podanemu na
tabliczce znamionowej.
• Gniazdko jest odpowiednie dla wtyczki urządzenia.
Jeśli gniazdko nie jest odpowiednie, poproś
specjalistę o jego wymienienie. Nie korzystaj z
przedłużacza lub instalacji wielogniazdkowych.
! Po zainstalowaniu urządzenia, kabel doprowadzający
zasilanie i gniazdko muszą być łatwo dostępne.
! Kabel nie może być zagięty lub przygnieciony.
34
! Aby zapobiec
przypadkowemu
przewróceniu urządzenia,
np.: przez dziecko
wspinające się na drzwi
piekarnika, dołączony
do zestawu łańcuszek
bezpieczeństwa MUSI zostać zainstalowany!
Kuchenka wyposażona jest w łańcuszek bezpieczeństwa,
który należy przymocować wkrętem (do kupienia osobno)
do ściany za urządzeniem, na tej samej wysokości, na
której łańcuszek przymocowany jest do urządzenia.
Wybierz wkręt i koszulkę odpowiednią do typu materiału,
z którego wykonana jest ściana za urządzeniem. Jeśli
główka wkrętu jest mniejsza niż 9 mm, należy użyć
podkładki. Ściany betonowe wymagają użycia wkrętu o
średnicy co najmniej 8 mm i długości 60 mm.
Upewnij się, że łańcuszek jest przymocowany do tylnej
ścianki kuchenki i ściany tak, jak to pokazano na
rysunku, aby po montażu był on naprężony i ułożony
poziomo do podłogi.
TABELA CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU
Wymiary piekarnika
32,4x43,5x41,3cm
(WxSZxG)
59l
ObjĊtoĞü
Przydatne wymiary
wnĊtrza piekarnika
szerokoĞü 42 cm
gáĊbokoĞü 44 cm
wysokoĞü 8,5 cm
patrz: tabliczka znamionowa
NapiĊcie i
czĊstotliwoĞü
Ceramiczna páyta
grzejna
1700 W
Lewa z przodu
1200 W
Lewa z tyáu
2100 W
Prawa z tyáu
1200 W
Prawa z przodu
Maksymalne zuĪycie
6200 W
energii ceramicznej páyty
grzejnej
Dyrektywa UE nr 65/2014, integruj ąca
dyrektyw ę 2010/30/EU. Rozporządzenie
UE nr 66/2014, integrujące dyrektyw ę
2009/125/KE.
Rozporz ądzenie EN 60350-1
Rozporz ądzenie EN 50564
Rozporz ądzenie EN 60350-2
ETYKIETA
ZuĪycie energii dla trybów
ENERGETYCZNA grzania przy pomocy konwekcji
i ECODESIGN
naturalnej:
Tryb tradycyjny
Deklarowane ZuĪycie energii dla
trybów grzania przy pomocy
konwekcji wymuszonej:
Pieczenie.
Urządzenie to jest zgodne na
nastĊpującymi dyrektywami
Wspólnoty Europejskiej:
2006/95/EC z dnia12/12/06
(Niskie NapiĊcie) i kolejne
poprawki - 2004/108/EC z dnia
15/12/04 (KompatybilnoĞci
Elektromagnetycznej) i kolejne
poprawki - 93/68/EEC z dnia
22/07/93 i kolejne poprawki.
2002/96/EC
1275/2008 (Tryb
oczekiwania/wyá.)
Uruchamianie i użytkowanie
Podczas pieczenia zawsze możliwa jest:
• Zmiana trybu pieczenia pokrętłem FUNKCJI.
• Zmiana temperatury pokrętłem TERMOSTATU.
• Ustawienie całkowitego czasu pieczenia i czasu
zakończenia pieczenia (patrz poniżej).
• Zatrzymanie pieczenia pokrętłem FUNKCJI,
przekręcając go na pozycję „0“.
! Nigdy nie umieszczaj przedmiotów bezpośrednio na
dnie piekarnika; zapobiegnie to zniszczeniu emalii.
Korzystając z rożna używaj wyłącznie pozycji 1.
! Zawsze umieszczaj naczynia na dołączonych
rusztach.
Lampka kontrolna TERMOSTATU
Gdy się świeci, oznacza to, iż piekarnik się nagrzewa.
Lampka wyłączy się po osiągnięciu przez piekarnik
żądanej temperatury. Gdy to się stanie, lampka zacznie
naprzemiennie zapalać się i gasnąć, wskazując na
pracę termostatu, utrzymującego temperaturę na
żądanym poziomie.
Oświetlenie piekarnika
Jest ono zawsze włączone, gdy pokrętło FUNKCJI
znajduje się na pozycji innej niż „0“. Pozostaje ono
włączone przez cały czas korzystania z piekarnika.
Poprzez wybranie pokrętłem  , lampka zapali się bez
włączania któregokolwiek z elementów grzejnych.
! Przed pierwszym użyciem piekarnika, rozgrzej pusty
piekarnik z zamkniętymi drzwiami do temperatury
maksymalnej na przynajmniej pół godziny. Upewnij
się, że pomieszczenie jest dobrze wentylowane
przed wyłączeniem piekarnika i otwarciem jego drzwi.
Urządzenie może wydzielać lekko nieprzyjemny
zapach spowodowany wypalaniem się substancji
zabezpieczających użytych w czasie produkcji.
! Przed użytkowaniem zdejmij całą folię z boków
urządzenia.
! Nigdy nie umieszczaj przedmiotów bezpośrednio na
dnie piekarnika; unikniesz w ten sposób zniszczenia
emalii.
Tryby pieczenia
PL
! Dla każdego z trybów pieczenia można ustawić poziom
temperatury pomiędzy 60°C, a maksymalną, z
wyjątkiem następujących trybów:
• GRILL (zalecane ustawienie to wyłącznie MAX)
• GRATIN (zalecane jest nieprzekraczanie temperatury
200°C).
Tryb PIEKARNIKA TRADYCYJNEGO
Włączą się zarówno górny, jak i dolny element grzewczy.
Używając tego trybu pieczenia, najlepiej jest korzystać
tylko z jednego rusztu. Przy korzystaniu z kilku rusztów,
ciepło będzie się rozprowadzało nierównomiernie.
Tryb PIECZENIA
Tylny element grzejny oraz wentylator są włączone,
gwarantując rozłożenie ciepła w całym piekarniku w
delikatny i jednorodny sposób. Tryb ten jest idealny do
pieczenia i gotowania potraw wrażliwych na temperaturę
(takich, jak ciasta, które muszą wyrosnąć), oraz do
przygotowywania ciastek na 3 półkach równocześnie.
Tryb SZYBKIEGO PIECZENIA
Elementy grzejne i nawiew włączają się, zapewniając
systematyczne i jednakowe nagrzewanie całego
piekarnika.
Dla tego trybu pieczenia, rozgrzewanie wstępne piekarnika
nie jest konieczne. Tryb ten jest szczególnie odpowiedni
dla szybkiego pieczenia zakupionych gotowych potraw
(mrożonych lub wstępnie gotowanych). Najlepsze
rezultaty osiągnie się używając tylko jednego rusztu.
Tryb MULTI-COOKING
Wszystkie elementy grzejne (górny, dolny i kołowy)
oraz nawiew zostają włączone. Jako, że temperatura
jest jednakowa w całym piekarniku, powietrze piecze i
brązowi jedzenie w sposób jednakowy. W tym samym
czasie można korzystać maksymalnie z dwóch rusztów.
Tryb PIZZY
Kołowy element grzejny, elementy grzejne dolne oraz
nawiew włączają się. Kombinacja ta szybko nagrzewa
piekarnik wytwarzając duże ilości ciepła, szczególnie
przy pomocy elementu dolnego. Jeśli używasz więcej niż
jednego rusztu w tym samym czasie, w połowie pieczenia
zamień potrawy miejscami.
35
Tryb GRILLA
PL
Włącza się centralna część górnego elementu grzejnego.
Wysoka i bezpośrednio działająca temperatura grilla
jest zalecana do pieczenia jedzenia wymagającego
wysokiej temperatury powierzchniowej (cielęcina i steki
wołowe, steki z polędwicy wołowej i antrykoty). Ten tryb
pieczenia zużywa ograniczoną ilość energii i jest idealny
do grillowania niewielkich potraw. Umieść jedzenie na
środku rusztu, gdyż umieszczone po bokach, nie będzie
się równomiernie piekło.
Tryb GRATIN
Włącza się górny element grzejny, rożen zaczyna się
obracać (jeśli jest), a także włącza się nawiew. Kombinacja
tych funkcji podwyższa efektywność jednokierunkowego
emitowania gorąca dostarczanego przez elementy
grzejne w całym piekarniku poprzez wymuszony nawiew.
Zapobiega to przypalaniu się powierzchni potraw i
pozwala wysokiej temperaturze przenikać do ich wnętrza.
! Tryby GRILL i GRATIN wymagają zamkniętych drzwi
piekarnika.
Tryb ROZMRAŻANIA
Wentylator umieszczony w dnie piekarnika rozprowadza
powietrze o temperaturze pokojowej wokół jedzenia.
Jest to zalecane do rozmrażania wszelkiego rodzaju
potraw, szczególnie dla delikatnych typów jedzenia
niewymagających wysokich temperatur takich, jak: lody,
ciasta lodowe lub desery budyniowe i ciasta owocowe.
Dzięki nawiewowi, czas rozmrażania skraca się o mniej
więcej połowę. W przypadku mięsa, ryb i chleba możliwe
jest przyspieszenie tego procesu przy użyciu trybu „multicooking“ i ustawieniu temperatury na 80° - 100°C.
BTryb DOLNEGO WENTYLATORA
Włącza się dolny element grzejny i wentylator, co
pozwala na rozprowadzenie się ciepła po całej komorze
piekarnika. Kombinacja ta jest użyteczna dla lekkiego
przypiekania warzyw i ryb.
Tryb DOLNY:
Włącza się dolny element grzejny. Pozycja ta jest
zalecana dla dochodzenia pieczonych potraw (na tacach
do pieczenia), które są już upieczone na zewnątrz ale
wymagają dopieczenia ich środka, lub też dla deserów
z owocami albo dżemem na wierzchu, wymagających
tylko lekkiego przypieczenia powierzchni. Zwróć uwagę,
że funkcja ta nie pozwala na osiągnięcie maksymalnej
temperatury wewnątrz piekarnika (250°C) i nie jest z
36
tego powodu zalecana dla potraw pieczonych przy użyciu
wyłącznie tego ustawienia, o ile nie pieczesz ciasta (które
powinno być pieczone w temperaturze 180°C lub niższej).
Praktyczne porady dotyczące pieczenia
! W trybie GRILL podstaw tacę na ściekający tłuszcz w
pozycji 1.
GRILL
• Umieść ruszt w pozycji 3 lub 4. Umieść jedzenie na
jego środku.
• Zalecamy ustawienie maksymalnego poziomu mocy.
Górny element grzejny jest sterowany termostatem i
może nie pracować przez cały czas.
PIZZA
• Użyj aluminiowej blachy na pizzę. Umieść ją na
odpowiednim ruszcie.
Aby otrzymać kruche ciasto, nie używaj głębokiej blachy
do pieczenia, ponieważ nie pozwala ona na tworzenie
się kruchego ciasta i wydłuża całkowity czas pieczenia.
• Jeśli pizza zawiera dużo dodatków, zalecamy położenie
na wierzchu sera mozzarella w połowie pieczenia.
Korzystanie z timera*
1. Aby ustawić brzęczyk, przekręć w prawo pokrętło
TIMERA PIECZENIA prawie o cały obrót.
2. Następnie przekręć pokrętło w lewo i ustaw żądany
czas: ustaw minuty pokazane na pokrętle TIMERA
PIECZENIA używając wskaźnika na panelu kontrolnym.
3. Po upływie wyznaczonego czasu, rozlegnie się
sygnał dźwiękowy, a piekarnik wyłączy się.
4. Gdy piekarnik jest wyłączony, timer pieczenia może
być używany jako zwykły czasomierz kuchenny.
! Aby włączyć piekarnik ręcznie, czyli jeśli nie
chcesz nastawiać timera, przekręć pokrętło TIMERA
PIECZENIA, aż dojdzie do .
OSTRZEŻENIE! Piekarnik jest
wyposażony w system zatrzymywania
rusztów podczas ich wyciągania, aby
zapobiec ich wypadnięciu. (1).
Jak pokazano na rysunku, aby
wyciągnąć je do końca, po prostu
je unieś, trzymając za ich przednią
część, i pociągnij (2).
Tabela porad pieczenia w piekarniku
Tryby
pieczenia
Piekarnik
tradycyjny
Tryb
pieczenia
Szybkie
pieczenie
Multicooking
Tryb
pizzy
Barbecue
Gratin
Nawiew
dolny
Dół
Potrawy
Kaczka
3LHF]RQDFLHOĊFLQDOXEZRáRZLQD
3LHF]HĔZLHSU]RZD
+HUEDWQLNLFLDVWRNUXFKH
7DUW\
7DUW\
&LDVWDRZRFRZH
&LDVWDĞOLZNRZH
&LDVWDELV]NRSWRZH
1DOHĞQLNLQDG]LHZDQHQDUXV]WDFK
0DáHFLDVWDQDUXV]WDFK
&KUXSNLVHURZHQDUXV]WDFK
3W\VLHQDUXV]WDFK
+HUEDWQLNLQDUXV]WDFK
%H]\QDUXV]WDFK
0URĪRQHMHG]HQLH
Pizza
&XNLQLDLSLHUyJ]NUHZHWNDPL
:LHMVNLSLHUyJV]SLQDNRZ\
&LDVWR]DZLMDQH
/DVDJQH
=áRFLVWHEXáHF]NL
.ąVNLNXUF]DND
-HG]HQLHZVWĊSQLHXJRWRZDQH
=áRFLVWHVNU]\GHáNDNXUF]DND
ĝZLHĪHMHG]HQLD
+HUEDWQLNLFLDVWRNUXFKH
&LDVWRĞOLZNRZH
&KUXSNLVHURZH
3L]]DQDUXV]WDFK
/DVDJQH
-DJQLĊFLQD
3LHF]RQ\NXUF]DN]LHPQLDNL
0DNUHOD
&LDVWRĞOLZNRZH
3W\VLHQDUXV]WDFK
+HUEDWQLNLQDUXV]WDFK
&LDVWRELV]NRSWRZHQDUXV]FLH
&LDVWRELV]NRSWRZHQDUXV]WDFK
3LNDQWQHSLHURJL
Pizza
3LHF]RQDFLHOĊFLQDOXEZRáRZLQD
.XUF]DN
6RODOXEPąWZD
.DáDPDUQLFDLNHEDE\]NUHZHWHN
0ąWZD
)LOHW]GRUV]D
:DU]\ZD]JULOOD
6WHNMDJQLĊF\
.LHáEDVNL
+DPEXUJHU\
0DNUHOH
7RVWRZDQHNDQDSNLOXEJU]DQNL
*ULOORZDQ\NXUF]DN
0ąWZD
PL
Waga
(kg.)
Pozycja rusztu &]DVZVWĊSQHJR
nagrzewania
piekarnika
(minuty)
Zalecana
temperatura
Czas
pieczenia
(minuty)
1
1
1
1
0.5
1
0.7
0.5
1.2
0.6
0.4
0.7
0.7
0.5
3
3
3
3
3
3
1i2
3
3
1i2
1i2
1i2
1i3i5
1i3i5
1i3i5
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
200
200
200
180
180
180
180
180
160
200
190
210
180
180
90
65-75
70-75
70-80
15-20
30-35
20-30
40-45
40-50
25-30
30-35
20-25
15-20
20-25
20-25
180
0.3
0.4
0.5
0.3
0.5
0.4
0.4
2
2
2
2
2
2
2
-
250
200
220
200
200
180
220
12
20
30-35
25
35
25-30
15-20
0.4
2
-
200
20-25
0.3
0.6
0.2
1
1
1
1
1
0.5
0.5
0.5
1
1.5
0.5
1
1
0.7
0.6
0.6
0.8
0.4
0.8
0.6
0.6
1
4i6
1.5
1.5
2
2
2
2i4
3
2
2i4
2
2
2i4
2i4
2
2i4
3
3
2
2i3
4
4
4
4
3i4
4
4
4
4
4
2
2
15
10
10
15
10
10
10
10
10
10
15
15
10
10
10
10
200
180
210
230
180
180
200
180
170
190
180
170
170
200
220
220
180
Max
Max
Max
Max
Max
Max
Max
Max
Max
Max
200
200
15-18
45
10-12
15-20
30-35
40-45
60-70
30-35
40-50
20-25
10-15
15-20
20-25
25-30
15-20
25-30
60-70
10-12
8-10
10-15
10-15
15-20
15-20
15-20
10-12
15-20
3-5
55-60
30-35
/HV]F]
)LOHW]GRUV]D
6WU]ĊSLHOZIROLL
0LHV]DQNDZDU]\Z
W\S5DWDWRXLOOH
'REU]HZ\SLHF]RQHZDU]\ZD
Dla doskonalenia gotowania
37
Korzystanie z płyty grzejnej
! Klej nałożony na uszczelki pozostawia tłuste ślady
na szkle. Przed korzystaniem z urządzenia zalecamy
usunięcie ich nierysującym środkiem czyszczącym.
Podczas pierwszych kilku godzin użytkowania może się
wydzielać zapach gumy, który bardzo szybko zniknie.
PL
Porady praktyczne dotyczące korzystania z płyty
grzejnej
• Używaj naczyń z grubą i płaską podstawą, aby w
pełni przylegały do strefy grzejnej.
Włączanie i wyłączanie stref gotowania
Aby włączyć strefę gotowania, przekręć odpowiadającą
jej gałkę w prawo.
Aby ją wyłączyć, przekręć odpowiadającą jej gałkę w
lewo, aż do pozycji „0“.
Jeśli pali się lampka WŁĄCZONEJ STREFY
GRZEJNEJ, wskazuje ona na to, że przynajmniej jedna
ze stref grzejnych jest włączona.
• Zawsze używaj naczyń, których średnica jest
wystarczająco duża, aby w pełni przykryć grzejnik w
celu pełnego wykorzystania wydzielanego ciepła.
Strefy grzejne
Płyta jest wyposażona w elektryczne elementy
grzejne. Gdy są one w użyciu,
A
A
następujące elementy na płycie
świecą się na czerwono.
A
A
A.
Strefa grzejna
z elementem grzejnym
B
promiennikowym.
B. Lampka nagromadzonej energii cieplnej: wskazuje
ona na to, że temperatura odpowiadającej jej strefy
grzejnej jest wyższa niż 60°C; element grzejny, nawet
po wyłączeniu, pozostaje jeszcze gorący.
Opis urządzenia elementów grzejnych
Okrągłe elementy grzejne promiennikowe zaświecą
się na czerwono po około 10 - 20 sekundach od ich
włączenia.
Elementy grzejne promiennikowe, oprócz
zwyczajowych plusów elementów grzejnych
promiennikowych, gwarantują równomierne
rozprowadzanie ciepła.
Elementy grzejne promiennikowe wydzielają duże
ilości ciepła i światła, jak tylko się je włączy, oferując
następujące praktyczne korzyści:
· szybkie nagrzewanie (w porównaniu z palnikiem
gazowym)
· szybkie ochładzanie
· równomierną temperaturę na całej powierzchni
(dzięki okrągłym elementom grzejnym)
Ustawienie 1RUPDOQDOXEV]\ENDSá\WD
0
38
:\áąF]RQD
1
*RWRZDQLHZDU]\ZU\E
2
*RWRZDQLH]LHPQLDNyZXĪ\ZDMąFSDU\
]XS
3
'DOV]HJRWRZDQLHGXĪ\FKLORĞFLMHG]HQLD
PLQHVWURQH
4
'RSLHF]HQLDĞUHGQLHJR
5
'RSLHF]HQLDSRZ\ĪHMĞUHGQLHJR
6
'OD]EUą]RZLHQLDL]DJRWRZ\ZDQLDZNUyWNLP
RNUHVLHF]DVX
• Pilnuj, aby dno naczynia było zawsze czyste i suche:
zapewnia to idealne przyleganie naczynia do strefy
grzejnej i zarówno naczynie, jak i płyta grzejna
pozostają wydajne przez dłuższy czas.
• Unikaj używania tych samych naczyń, które
były używane na palnikach gazowych: wysoka
koncentracja gorąca palników gazowych mogła
zdeformować podstawę naczynia powodując jej
niedokładne przyleganie do płyty.
• Nigdy nie pozostawiaj włączonej strefy grzejnej
bez postawionego na niej naczynia: może to
spowodować uszkodzenie strefy.
Uwagi dotyczące bezpieczeństwa i porady
! Urządzenie zostało zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie
z międzynarodowymi standardami bezpieczeństwa. Poniższe
ostrzeżenia zostają udzielone w celu zachowania bezpieczeństwa i
muszą być uważnie przeczytane.
Ogólne zasady bezpieczeństwa
• Instrukcje te obowiązują wyłącznie w krajach, których symbole
znajdują się w instrukcji użytkownika i na tabliczce znamionowej
umieszczonej na urządzeniu.
• Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego
i nie jest przeznaczone do użycia w celach komercyjnych lub
przemysłowych.
• Urządzenie nie może być instalowane na zewnątrz, nawet w
miejscach zadaszonych. Wystawianie urządzenia na działanie
deszczów i burz jest skrajnie niebezpieczne.
• Nie dotykaj urządzenia bosymi stopami albo mokrymi lub wilgotnymi
rękami i stopami.
• Urządzenie musi być używane przez osoby dorosłe wyłącznie w celu
przygotowania posiłków, zgodnie z instrukcjami wymienionymi w
tej ulotce. Jakiekolwiek inne użycie urządzenia (np.: do ogrzewania
pomieszczenia) jest niewłaściwe i niebezpieczne. Producent nie
ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zniszczenia powstałe
w wyniku niepoprawnego, niewłaściwego i nierozsądnego użycia
urządzenia.
• Instrukcja obsługi jest dołączona do urządzeń klasy 1 (izolowanych)
lub klasy 2 - podklasy 1 (wbudowanego pomiędzy dwie szafki).
• Nie dotykaj elementów grzejnych lub pewnych części drzwi
piekarnika, gdy urządzenie pracuje; części te stają się bardzo
gorące. Trzymaj dzieci z dala od urządzenia.
• Uważaj, by kable zasilania innych urządzeń elektrycznych nie
dotykały gorących części piekarnika.
• Szczeliny używane do wentylacji i rozprzestrzeniania się ciepłą nie
mogą być nigdy zakrywane.
• Nie stawiaj niestabilnych lub zniekształconych garnków na strefach
grzejnych; pomoże to uniknąć przypadkowego rozlania zwartości.
Pamiętaj, aby rączki patelni były skierowane do środka płyty grzejnej
w celu uniknięcia przypadkowego oparzenia się.
• Podczas wkładania i wyciągania przyborów kuchennych z
piekarnika,zawsze używaj rękawic kuchennych.
• Nie używaj łatwopalnych płynów (alkoholu, benzyny, itp.) w pobliżu
pracującej kuchenki.
• Nie umieszczaj łatwopalnych materiałów w szufladzie pod
piekarnikiem, lub w samym piekarniku. Mogą się one zapalić po
przypadkowym włączeniu urządzenia.
• Gdy urządzenie nie jest używane, dopilnuj, bu pokrętła znajdowały
się w pozycji • .
• Wyciągając wtyczkę z kontaktu, zawsze ciągnij za nią, a nie za
kabel.
• Nigdy nie czyść urządzenia, ani nie wykonuj żadnych czynności
konserwacyjnych przed uprzednim jego odłączeniu od prądu.
• Jeśli urządzenie się popsuje, pod żadnym pozorem nie próbuj
go naprawiać samodzielnie. Naprawy wykonane przez osoby
niewykwalifikowane mogą doprowadzić do obrażeń lub dalszych
awarii urządzenia. Skontaktuj się z serwisem.
• Nie opieraj ciężkich przedmiotów na drzwiach piekarnika.
• Wewnętrzne powierzchnie komory (jeśli obecne) mogą się bardzo
rozgrzać.
• Szklano-ceramiczna płyta grzejna jest odporna na urazy
mechaniczne, może jednak pęknąć (lub nawet połamać się) od
uderzenia ostrego obiektu, takiego jak narzędzie. Jeśli się
to stanie,
natychmiast odłącz urządzenie od prądu i skontaktuj się z centrum
serwisowym.
• Jeśli powierzchnia płyty grzejnej jest pęknięta, wyłącz urządzenie, aby
uniknąć porażenia prądem.
• Pamiętaj, że strefy grzejne pozostają stosunkowo gorące przez
PL
przynajmniej trzydzieści minut od ich wyłączenia.
• Trzymaj przedmioty, które mogłyby się stopić z dala od płyty grzejnej,
np.: przedmioty plastikowe i aluminiowe lub produkty z wysoką
zawartością cukru. Zachowaj szczególną ostrożność używając folii
kuchennej i aluminiowej lub opakowań: umieszczone na nadal gorącej
powierzchni mogą poważnie uszkodzić płytę grzejną.
• Nie umieszczaj na płycie grzejnej metalowych przedmiotów (noży,
łyżek, pokrywek, itp.), jako że bardzo się one nagrzewają.
• Urządzenie nie powinno być obsługiwane przez osoby (w tym dzieci)
o obniżonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej, przez
osoby niedoświadczone, ani przez nikogo niezaznajomionego z tym
urządzeniem. Osoby takie powinny być co najmniej nadzorowane
przez kogoś, kto będzie odpowiedzialny za ich bezpieczeństwo lub
powinny zostać wstępnie poinstruowane o działaniu urządzenia.
• Nie pozwalaj dzieciom bawić się tym urządzeniem.
• Jeśli kuchenka umieszczona jest na postumencie,
zachowaj konieczne środki ostrożności, aby zapobiec
możliwości zsunięcia się kuchenki z postumentu.
Wycofanie z eksploatacji
• Pozbywając się opakowania: stosuj się do miejscowych przepisów, aby
opakowanie mogło zostać zutylizowane.
• Dyrektywa unijna 2002/96/EC dotycząca zużytego sprzętu
elektrycznego i elektronicznego (WEEE) wymaga, aby stare domowe
urządzenia elektryczne nie były wyrzucane wraz z normalnymi
nieposegregowanymi odpadami miejskimi. Zużyte urządzenia muszą
być oddane osobno do punktu skupu, aby zoptymalizować koszt ich
utylizacji i recyklingu materiałów użytych w urządzeniu, zapobiegając
tym samym ich potencjalnemu szkodliwemu wpływowi na atmosferę
i zdrowie publiczne. Symbol przekreślonego kosza na śmieci
umieszczony na wszystkich produktach przypomina właścicielom o ich
obowiązkach odnośnie osobnej utylizacji tych produktów.
W celu uzyskania dalszych informacji odnośnie właściwej utylizacji
zużytych urządzeń AGD właściciel może się skontaktować z
miejscowym urzędem lub lokalnym sprzedawcą.
ś
Ârodki do czyszczenia Dost´pne w
p∏yt ceramicznych
¸opatka do szyb
z ostrzem
Sklepy gospodarstwa
domowego, autoryzowane
serwisy „INDESIT”
Ostrza wyjmowane
Sklepy gospodarstwa
domowego, supermarkety,
autoryzowane serwisy
„INDESIT”
P∏yn do czyszczenia
Autoryzowane serwisy
„INDESIT”, sklepy partnerskie
„INDESIT”, supermarkety.
39
Czyszczenie i konserwacja
PL
Wyłączanie urządzenia
Pomoc
Przed wykonaniem jakiejkolwiek czynności odłącz
urządzenie od prądu.
! Nigdy nie korzystaj z usług nieautoryzowanego
technika.
Czyszczenie piekarnika
! Nigdy nie używaj urządzeń do czyszczenia
wykorzystującymi parę lub wysokie ciśnienie do mycia
urządzenia.
• Wyczyść szklaną część drzwi piekarnika gąbką i
nierysującego środka czyszczącego, a następnie
wytrzyj do sucha miękką ściereczką. Nie używaj
materiałów ściernych ani ostrych metalowych
skrobaczek, ponieważ mogą one porysować
powierzchnię i spowodować pęknięcie szkła.
• Części zewnętrze wykonane ze stali nierdzewnej lub
emaliowane oraz gumowe uszczelki mogą być myte
gąbką zamoczoną w letniej wodzie z neutralnym
mydłem. Aby usunąć uporczywe plamy użyj produktów
specjalistycznych. Po umyciu, dokładnie opłucz i wytrzyj
do sucha. Nie używaj proszków ściernych lub substancji
żrących.
• Najlepiej, aby wnętrze piekarnia było czyszczone po
każdorazowym użyciu, gdy jest nadal lekko ciepłe.
Używaj gorącej wody z detergentem, następnie
dokładnie opłucz i wytrzyj do sucha miękką ściereczką.
Nie używaj produktów ściernych.
• Akcesoria mogą być myte jak normalne naczynia,
można je nawet myć w zmywarce.
• Brud i tłuszcz na panelu kontrolnym powinien być
usuwany nierysującą gąbką lub miękką ściereczką.
• Stal nierdzewna może zostać poznaczona plamami
po twardej wodzie pozostającej na jej powierzchni
przez długi czas lub po agresywnych detergentach
zawierających fosfor. Zalecamy dokładne płukanie i
wycieranie do sucha powierzchni ze stali nierdzewnej.
Kontrola uszczelek piekarnika
Kontroluj regularnie uszczelki dookoła piekarnika. Jeśli
są zniszczone, proszę się skontaktować z najbliższym
Centrum Obsługi Posprzedażnej. Zalecamy niekorzystanie
z piekarnika do czasu wymiany uszczelek.
Wymiana żarówki w
piekarniku
1. Po odłączeniu piekarnika
od prądu zdejmij szklany klosz
przykrywający gniazdo żarówki
(patrz: rysunek).
2. Wykręć żarówkę i wymień ją na
podobną: napięcie prądu 230 V,
moc 25 W, trzonek E 14.
3. Załóż klosz i ponownie podłącz piekarnik do prądu.
! Nie używaj lampy piekarnika do nastrojowego
oświetlania pomieszczenia.
40
Miej pod ręką następujące informacje:
• Rodzaj występującego problemu.
• Model urządzenia (Mod.).
• Numer seryjny (S/N).
Ostatnie dwie informacje można odnaleźć na tabliczce
znamionowej umieszczonej na urządzeniu.
Respektowanie i ochrona rodowiska
• Zawsze trzymaj drzwi piekarnika zamknięte podczas używania trybów
GRILL i GRATIN: pomoże to osiągnąć lepsze rezultaty, obniżając
jednocześnie zużycie energii (około 10%).
• Kiedy to tylko możliwe, unikaj wstępnego nagrzewania
piekarnika i zawsze próbuj go zapełnić. Otwieraj
drzwiczki piekarnika tak rzadko, jak tylko to możliwe,
gdyż za każdym razem ucieka z niego ciepło. Aby
oszczędzić znaczną ilość energii, wyłącz po prostu
piekarnik 5 - 10 minut przed końcem zaplanowanego
czasu pieczenia i wykorzystaj ciepło, które piekarnik
nadal wydziela.
•
Utrzymuj uszczelki w czystości, aby zapobiec
jakimkolwiek stratom energii poprzez drzwiczki.
• Jeżeli korzystasz z rozliczenia strefowego energii,
możesz zaoszczędzić energię używając opcji
“opóźnione pieczenie”, która uruchomi urządzenie w
godzinach taniej taryfy.
•
Wykorzystaj do maksimum pozostałe ciepło płyty,
wyłączając żeliwne płyty grzejne 10 minut przed
upłynięciem zaplanowanego czasu gotowania, a
szklane ceramiczne płyty grzejne 5 minut przed
upłynięciem zaplanowanego czasu gotowania.
• Dno garnka lub rondla powinno zakrywać płytę grzejną.
Jeśli jest mniejsze, cenna energia będzie się marnować
i jeśli zawartość garnka wykipi, pozostawi ona trudną
do usunięcia skorupę.
• Gotuj jedzenie w zamkniętych garnkach lub rondlach
z dobrze dopasowanymi pokrywkami oraz używaj
jak najmniej wody. Gotowanie bez pokrywki bardzo
zwiększy zużycie energii.
• Używaj całkowicie płaskich garnków i rondli.
•
Jeśli gotujesz coś, co zabierze bardzo dużo czasu,
warto użyć szybkowaru, który jest dwukrotnie szybszy
i o jedną trzecią oszczędniejszy.
Wyjmowanie i montaż drzwi piekarnika:
1.Otwórz drzwi piekarnika
2.Obróć zaciski zawiasów drzwi piekarnika całkowicie do
tyłu (patrz: zdjęcie)
3.Zamknij drzwi piekarnika tak daleko, jak pozwolą na to
wyjęta jest wewnętrzna szyba drzwi!
PL
OSTRZEŻENIE! Podczas wkładania z powrotem
wewnętrznego szklanego panelu drzwi, upewnij się, że
jest włożony właściwie, a tekst na panelu szklanym nie
jest odwrócony i może być z łatwością odczytany.
7.Włóż z profil powrotem, kliknięcie będzie oznaczać, że
część jest umieszczona właściwie.
8.Otwórz do końca drzwi piekarnika.
9.Zamknij zaciski zawiasów (patrz: zdjęcie).
zaciski (drzwi pozostaną otwarte pod kątem około 40°)
(patrz: zdjęcie)
40°
10.Można teraz zamknąć całkowicie drzwi piekarnika i
rozpocząć jego normalne użytkowanie.
Czyszczenie piekarnika wspomagane parą
Metoda ta jest szczególnie zalecana po pieczeniu bardzo
tłustych mięs.
4.Naciśnij dwa przyciski na górnym profilu i go wyciągnij
(patrz: zdjęcie)
5.Wyciągnij taflę szklaną i wyczyść tak, jak to opisano w
rozdziale: „Czyszczenie i konserwacja“
6.Włóż szybę z powrotem.
OSTRZEŻENIE! Piekarnika nie można używać, gdy
Ten proces czyszczenia pomaga usunąć brud ze ścianek
piekarnika poprzez wytworzenie pary wewnątrz komory dla
łatwiejszego jej czyszczenia.
! Ważne! Zanim rozpoczniesz czyszczenie parą:
- usuń wszelkie resztki jedzenia i tłuszczu z dna piekarnika.
- usuń wszelkie akcesoria (kratki i blachy).
Wykonaj powyższą czynność zgodnie z następującymi
wskazówkami:
1. na blachę do pieczenia ustawioną w piekarniku na dolnej
półce wlej 300 mlwody. W modelach bez głębokiej blachy,
skorzystaj z blachy do pieczenia i umieść ją na ruszcie na
dolnej półce;
2. Wybierz funkcję piekarnika Tryb DOLNY:
i ustaw temperaturę na 100°C;
3. odczekaj 15 minut;
4. wyłącz piekarnik;
5. Gdy piekarnik ostygnie, możesz otworzyć drzwi, aby
dokończyć czyszczenie wodą i wilgotną ściereczką;
6. po myciu wytrzyj komorę piekarnika do sucha.
Po ukończeniu czynności czyszczenia parą, po pieczeniu
szczególnie tłustych potraw, lub gdy trudno jest usunąć
tłuszcz, może być konieczne dokończenie czyszczenia metodą
tradycyjną opisaną w poprzednim akapicie.
! Czyść piekarnik tylko po jego wystygnięciu!
41
Instalação
! Antes de colocar em funcionamento o novo aparelho,
leia atentamente este livrete de instruções, pois
contém informações importantes sobre a instalação e o
funcionamento seguro do aparelho.
PT
As pernas* fornecidas com
o aparelho, devem ser
encaixadas na base do fogão.
! Guarde as instruções de funcionamento do aparelho
para consultas posteriores: Certifique-se de que as
instruções sejam conservadas junto com o aparelho em
caso de venda, cessão ou mudança.
! A instalação do aparelho deve ser realizada segundo
estas instruções e por pessoal profissional qualificado.
! Qualquer intervenção de regulação ou manutenção,
deve ser efectuada com o aparelho desligado da rede
eléctrica.
Posicionamento e nivelamento
Ligação eléctrica
Montagem do cabo de fornecimento
Abertura da caixa de bornes:
• Utilize uma chave de fenda, para fazer alavanca nas
linguetas laterais da tampa da caixa de bornes;
• puxe e abra a tampa
da caixa de bornes.
! É possível instalar o aparelho ao lado de móveis não
mais altos que a superfície do plano de cozedura.
! Assegurar-se de que a parede em contacto com a
parte traseira do aparelho seja de um material não
inflamável e resistente ao calor (T 90°C).
420 mm.
Min.
L
• Para efectuar as ligações eléctricas das figuras,
utilizar as duas pontes situadas dentro da caixa (ver
figura - referência”P”)
P
N
Nivelamento
2
4
min. 650 mm. with hood
min. 700 mm. without hood
N
1
420 mm.
230V ~
H05RR-F 3x4 CEI-UNEL 35363
H05VV-F 3x4 CEI-UNEL 35746
3
Min.
Para instalar o cabo, realize as seguintes operações:
• desapertar o parafuso da braçadeira e os parafusos
dos contactos.
! As pontes são predispostas pela fábrica para ligação
a 230 V monofásico (ver figura).
5
Para uma instalação correcta:
• colocar o aparelho na cozinha, na sala de jantar ou
numa sala única (não na casa de banho);
• Se o plano de cozedura for mais alto que os móveis,
o aparelho deverá ser posicionado a pelo menos 200
mm de distância dos mesmos.
• Se o fogão for instalado embaixo de uma prateleira,
esta deverá estar pelo menos a 420 mm do plano de
cozedura.
Tal distância deve ser de
HOOD
700 mm se as prateleiras
Min. 600 mm.
forem de material
inflamável (ver figura);
• Não colocar cortinas
atrás do fogão ou a
menos de 200 mm dos
seus lados;
• Se houver exaustor,
o mesmo deverá
ser instalado conforme as instruções contidas no
respectivo livrete.
L1
Se for necessário nivelar o
aparelho, parafusar os pés*
de regulação nos específicos
lugares colocados nos cantos
na base do fogão (ver figura).
L2
* Presente apenas em alguns modelos.
42
L3
400V 2N~
H05RR-F 4x4 CEI-UNEL 35363
H05VV-F 4x4 CEI-UNEL 35746
N
L2 L1
de alimentação e à tomada da corrente deve ser fácil.
PT
! O cabo não deve ser dobrado nem comprimido.
1
3
5
! O cabo deve ser verificado periodicamente e
substituído somente por técnicos autorizados.
2
4
! A empresa exime-se de qualquer responsabilidade
se estas regras não forem obedecidas.
400V 3N~
H05RR-F 5x2.5 CEI-UNEL 35363
H05VV-F 5x2.5 CEI-UNEL 35746
N
L3 L2 L1
A correia de
segurança
1
3
5
2
4
! Para evitar a
queda acidental
do aparelho,
por exemplo,
por uma criança
subir para a
porta do forno,
DEVE ser instalada a correia
• fixe o cabo de alimentação na apropriada braçadeira
e feche a tampa da caixa de bornes.
Ligação do cabo de fornecimento à rede eléctrica
Monte no cabo uma ficha em conformidade com as
normas para a carga indicada na placa de identificação
aplicada no aparelho.
O aparelho deve ser ligado directamente à rede
utilizando um interruptor omnipolar com abertura
mínima entre os contactos de 3 mm, colocado
entre o aparelho e a rede. O interruptor deve ser
dimensionado para a carga indicada e deve respeitar
as normas em vigor sobre a corrente eléctrica (o
condutor de terra não deve ser interrompido pelo
interruptor). O cabo de alimentação deve ser colocado
de maneira que em nenhum ponto entre em contacto
com temperaturas superiores aos 50ºC.
Antes de efectuar a ligação, certifique-se que:
• o aparelho tenha uma ligação à terra e seja em
conformidade com a legislação;
• a tomada tenha a capacidade de suportar a carga
máxima de potência da máquina, indicada na placa
de identificação;
• a tensão de alimentação seja entre os valores da
placa de identificação;
• a tomada seja compatível com a ficha do aparelho.
Se a tomada não for compatível com a ficha,
contacte um técnico autorizado para a substituição.
Não utilize extensões ou fichas múltiplas.
! Depois de ter instalado o aparelho, o acesso ao cabo
de segurança fornecida!
O fogão é instalado com uma correia de segurança
fixada com um parafuso (não fornecido com o fogão)
à parede atrás do aparelho, à mesma altura que a correia é fixada ao aparelho.
Seleccione o parafuso e bucha de acordo com o tipo
de material da parede atrás do aparelho.
Se a cabeça do aparelho tiver um diâmetro inferior
a 9 mm, deve ser usada uma anilha. As paredes de
betão requerem um parafuso com pelo menos 8 mm de
diâmetro e 60 mm de comprimento.
Assegure-se de que a correia seja fixada à parede traseira
do fogão e à parede, tal como mostrado na figura, para
Utilizar o timer
1. Antes de mais nada, para dar corda na campainha
é necessário rodar o selector do TIMER DE FIM DE
COZEDURA de uma volta quase inteira na direcção dos
ponteiros do relógio.
2. Volte na direcção contrária aos ponteiros do relógio,
para configurar o tempo que desejar, faça coincidir
os minutos indicados no selector do TIMER DE FIM
DE COZEDURA com a referência fixa do painel de
comandos.
3. Depois que tiver passado o tempo tocará um sinal
acústico e o forno desliga-se.
4. Quando o forno estiver desligado, o timer de fim
cozedura poderá ser utilizado como um normal contador
de minutos.
! Para utilizar o forno com funcionamento manual, ou
seja com o timer de fim de cozedura desactivado, é
necessário rodar o botão TIMER DE FIM DE COZEDURA
até o símbolo‘ .
43
Início e utilização
! Quando o acender pela primeira vez, aconselhamos
de fazer funcionar o forno vazio pelo menos durante
uma hora, com o termóstato posto à temperatura
máxima e a porta fechada. Em seguida, pode apagar,
abrir a porta do forno e ventilar a sala. O odor que
se sente deve-se à evaporação das substâncias
empregadas para proteger o forno.
PT
! Antes do uso, remova taxativamente as películas de
plástico posicionadas aos lados do aparelho.
Início do forno
1. Para seleccionar o programa de cozedura que
desejar, rode o selector dos PROGRAMAS.
2. Escolha a temperatura recomendada para o
programa ou aquela desejada girando o selector do
TERMOSTATO.
Uma lista com as cozeduras e as respectivas
temperaturas aconselhadas pode ser consultada na
específica tabela (veja a Tabela de cozedura no forno).
Durante a cozedura é sempre possível:
• modificar o programa de cozedura mediante o
selector dos PROGRAMAS;
• modificar a temperatura mediante o selector do
TERMOSTATO;
• planificar a duração e a hora do fim da cozedura (ver
abaixo);
• interromper a cozedura se recolocar o selector dos
PROGRAMAS na posição “0”.
! Nunca encoste objectos no fundo do forno, para evitar
riscos de danos ao esmalte. Utilize a posição 1 do forno
apenas no caso de cozer usando o espeto rotatório.
! Coloque sempre os recipientes de cozedura sobre a
grelha fornecida.
Indicador do TERMÓSTATO
Se estiver ligado significa que o forno está a produzir
calor. Desliga-se quando no interior do forno for
alcançada a temperatura seleccionada. A esta altura, o
indicador começa a piscar indicando que o termostato
está a funcionar e mantém constante a temperatura.
Luz do forno
Acende-se girando o selector dos PROGRAMAS em
qualquer posição diferente do “0” e fica acesa até
quando o forno estiver a funcionar. Seleccionando 
com o selector, a luz acende-se sem activar algum
elemento aquecedor.
44
! Para todos os programas pode ser definida uma
temperatura
entre 50°C e MÁX., excepto:
• GRILL e DUPLO GRILL (é aconselhável configurar
somente em MÁX.);
• GRATIN (é aconselhável não ultrapassar a
temperatura de 200°C).
 Programa de FORNO TRADIçãO
Activam-se os dois elementos aquecedores inferior
e superior. Com esta cozedura tradicional é melhor
utilizar uma única prateleira: com mais de uma
prateleira haverá má distribuição da temperatura.

Programa FORNO PARA PASTÉIS
Liga-se o elemento aquecedor traseiro e entra em
funcionamento a ventoinha para garantir um calor
suave e uniforme no interior do forno. Esta função
é indicada para a cozedura de comidas delicadas,
(especialmente doces que necessitarem de levitação)
e algumas preparações “mignon” em 3 prateleiras
simultaneamente.
Programa de FAST COOKING
Activam-se os elementos aquecedores e entra em funcionamento a ventoinha para proporcionar um calor constante e
uniforme.
Este programa não necessita de aquecimento prévio. Este
programa é especificamente indicado para cozeduras rápidas
de alimentos previamente preparados (congelados ou previamente cozidos). Os melhores resultados são obtidos se utilizar
apenas uma prateleira.

Programa de COZEDURA MÚLTIPLA
Activam-se todos os elementos aquecedores (superior,
inferior e circular) e entra em funcionamento a
ventoinha. Como o calor é constante e uniforme em
todo o forno, o ar coze e cora os alimentos de maneira
uniforme. É possível utilizar até duas prateleiras no
máximo contemporaneamente.
 Programa do FORNO PARA PIZZA
Activam-se os elementos aquecedores inferior e
circular e entra em funcionamento a ventoinha. Esta
combinação possibilita um aquecimento rápido do
forno, com um grande fluxo de calor principalmente
por baixo. Se utilizar mais de uma prateleira de cada
vez, será necessário trocar a posição das mesmas na
metade da cozedura.

Programa de GRILL
Activa-se a parte central do elemento aquecedor
superior. Uma temperatura alta e directa do grill é
aconselhada para os alimentos que necessitarem de
uma alta temperatura superficial (bifes de vitela ou vaca,
filés, entrecôte). É um programa de baixos consumos,
ideal para grelhar pratos de pequenas dimensões.
Colocar os alimentos no meio da grelha, pois os
alimentos colocados nos cantos ficam crus.

Programa GRATIN
Activa-se o elemento aquecedor superior e começam a
funcionar a ventoinha e o espeto rotatório (se houver). Une a
irradiação térmica unidireccional com a circulação forçada do
ar no interior do forno. Deste modo, impede-se a queimadura
da superfície dos alimentos ao aumentar-se o poder de
penetração do calor.
! As cozeduras GRILL e GRATIN devem ser efectuadas
com a porta fechada.
Modo DESCONGELAÇÃO
O ventilador está situado na parte inferior do forno obriga
o ar a acircular à temperatura ambiente em torno dos
alimentos. Isto é recomendado para a descongelação de
todos os tipos de alimentos, mas de um modo especial
para os tipos de alimentos delicados que não exigem calor, como por exemplo: Bolos gelados, sobremesas com
natas ou cremes, bolos de fruta. Ao utilizar o ventilador, o
tempo de descongelação é de aproximadamente metade do tempo normal. No caso da carne, peixe e pão, é
possível acelerar o processo utilizando o modo “multi-cozedura” e com a temperatura definida em 80º -100ºC.
Modo BASE VENTILADA
O elemento de aquecimento da base e o ventilador são
activados, o que permite a distribuição do calor em toda
a cavidade do forno. Esta combinação é útil para cozeduras leves de vegetais e peixe.
mantendo sempre o forno a esta posição,
a menos que bolos interessados exigindo
PT
uma temperatura não superior a 180 ° C.
Conselhos práticos para cozedura
! Nas cozeduras ventiladas não utilize as posições
das prateleiras 1 e 5: estes recebem directamente
ar quente que poderia provocar queimaduras em
alimentos delicados.
COZEDURA MÚLTIPLA
• Utilize as posições 2 e 4 dos tabuleiros, coloque na 2
os alimentos que necessitarem de mais calor.
• Coloque a bandeja pingadeira embaixo e a grade em
cima.
GRILL
• Nas cozeduras GRILL coloque a grelha na posição
5 e a bandeja pingadeira na posição 1 para recolher
os resíduos de cozedura (molhos e/ou gordura). Nas
cozeduras GRATIN coloque a grelha na posição
2 ou 3 e a bandeja pingadeira na posição 1 para
recolher os resíduos de cozedura.
• É aconselhável configurar o nível de energia no
máximo. Não se alarme se a resistência superior
não permanecer constantemente acesa: o seu
funcionamento é controlado por um termóstato;
FORNO para PIZZA
• Utilize uma forma de alumínio leve, apoie-a na
grelha do forno.
Se utilizar a bandeja pingadeira aumentará os
tempos de cozedura e dificilmente será obtida uma
pizza crocante.
• No caso de pizzas com muita cobertura é
aconselhável colocar o queijo mozzarella na metade
da cozedura.
Programa INFERIOR
Transforma o elemento de aquecimento abaixo. este
posição de toque é recomendado para cozinhar
alimentos (colocados em assadeiras)
que já estão bem cozidos na superfície, mas
ainda estão internamente macio, ou doce
com frutas ou cobertura de geléia, requerendo
a cor da superfície moderado. Importante
que esta função não permite atingir o pleno
a temperatura no interior do forno (250 ° C), de modo
cozinhar, portanto, não é aconselhável
ATENÇÃO! O forno está
equipado com um sistema
de bloqueio das grelhas
que permite retirá-las sem
que estas ressaiam do
forno(1).
Para retirar completamente
as grelhas, tal como
indicado no desenho, basta
levantá-las, segurando-as pela parte da frente, e
puxá-las (2).
45
PT
Tabela de cozedura no forno
Base
Ventilada
Forno Base
46
Para aperfeiçoar cozinhar
Utilização do plano de
cozedura de vitrocerâmica
! A cola aplicada nas guarnições deixa alguns traços
de graxa no vidro. Antes de utilizar o aparelho, é
recomendável eliminá-la com um produto não abrasivo
específico para a manutenção. Durante as primeiras
horas de funcionamento, pode ser que note odor de
borracha, que em todo o caso logo desaparecerá.
Ligar e desligar as zonas de cozedura
Para ligar uma zona de cozedura, rodar no sentido
horário o selector correspondente.
Para desligar, rodar o selector no sentido anti-horário
até o “0”.
A ligação do indicador luminoso FUNCIONAMENTO
CHAPAS indica que ao menos uma chapa do plano de
cozedura está a funcionar.
As zonas de cozedura
No plano de cozedura há elementos aquecedores
eléctricos radiantes. Durante o funcionamento, tornamse vermelhos:
A.
Zona de cozedura com elementos radiantes.
B.
Indicador luminoso
A
A
de calor: indica que a
temperatura da zona de
A
A
cozedura correspondente é
superior aos 60ºC, mesmo no
B
caso em que o elemento esteja
desligado mas ainda quente.
PT
cozedura
• Empregue panelas com fundo chato e elevada
espessura, para ter a certeza que haverá uma
perfeita aderência à zona de aquecimento;
• empregue panelas com diâmetro suficiente para
cobrir inteiramente a zona de aquecimento, de
maneira que se aproveite inteiramente o calor
disponível;
• certifique-se que o fundo das panelas esteja sempre
perfeitamente enxuto e limpo: a aderência às zonas
de cozedura será ideal e seja as panelas seja o
plano de cozedura irão durar por mais tempo;
• evite utilizar as mesmas panelas que emprega nos
queimadores a gás: a concentração de calor nos
queimadores a gás poderá deformar o fundo das
panelas, que desta maneira perderá aderência;
• nunca deixe uma zona de cozedura radiante acesa
se não houver uma panela em cima, pois poderia
danificar-se.
32,4x43,5x41,3cm
59l
Zonas de cozedura com elementos radiantes.
Os elementos aquecedores radiantes são constituídos
por elementos aquecedores circulares que tornamse vermelhos somente 10-20 segundos após o
acendimento.
Conselhos práticos para utilização do plano de
RÓTULO
ENERGÉTICO
e CONCEPÇAO
ECOLÓGICA
Directiva UE no. 65/2014 integrando
a Directiva 2010/30/UE. Regulamento
UE no. 66/2014 integrando a Directiva
2009/125/CE.
Regulamento EN 60350-1,
Regulamento EN 50564
Regulamento EN 30-2-1
47
Precauções e conselhos
PT
! Este aparelho foi projectado e fabricado em conformidade com
as normas internacionais de segurança. Estas advertências são
fornecidas por razões de segurança e devem ser lidas com atenção.
evitar a possibilidade de choques eléctricos.
• Não se esqueça que a temperatura das zonas de cozedura
permanece muito alta pelo menos trinta minutos depois de
apagadas.
Segurança geral
• Mantenha a devida distância da placa quaisquer objectos
• As instruções são válidas somente para os países de destino
que podem se derreter, por exemplo, objectos de plástico, de
para os quais os símbolos constam no livrete e na placa de
alumínio ou produtos com um alto conteúdo de açúcar. Preste
identificação do aparelho.
muita atenção com as embalagens e as películas de plástico
• Este aparelho foi concebido para utilização de tipo não profissional
ou alumínio: se deixá-los sobre as superfícies enquanto ainda
no âmbito de moradas.
estiverem quentes ou mornas, podem causar um dano grave à
• Este aparelho não deve ser instalado ao ar livre, mesmo num sítio
placa.
protegido. É muito perigoso deixá-lo exposto à chuva e temporais. • Não apoie objectos metálicos (facas, colheres, tampas, etc.) sobre
• Não toque no aparelho se estiver descalço, ou se as suas mãos
o plano porque podem ficar quentes.
ou pés estiverem molhados ou húmidos.
• Não é previsto que este aparelho seja utilizado por pessoas
• O aparelho deve ser utilizado para cozinhar alimentos, somente
(incluso crianças) com reduzidas capacidades físicas, sensoriais
por pessoas adultas e conforme as instruções contidas neste
ou mentais, por pessoas inexperientes ou que não tenham
livrete. Qualquer outro uso (como por exemplo, aquecedor de
familiaridade com o produto, a não ser que seja vigiadas por uma
ambientes) deve ser considerado impróprio e portanto perigoso.
pessoa responsável pela sua segurança ou que tenham recebido
O fabricante não pode ser considerado responsável por eventuais
instruções preliminares sobre o uso do aparelho.
danos derivados de usos impróprios, errados e irrazoáveis..
• Não permita que as crianças brinquem com o aparelho.
• Este folheto diz respeito a um aparelho de classe 1 (isolado) ou
• Caso haja zonas de cozedura halógenas, não olhe para elas por
classe 2 - subclasse 1 (situado entre dois móveis).
muito tempo.
• Durante o uso deste aparelho, os elementos aquecedores e
• Se o fogão for colocado sobre um estrado, tome as providências
algumas das partes da porta do forno esquentam-se muito. Tome
necessárias para que o aparelho não escorregue do estrado.
cuidado para não tocar nos mesmos e mantenha as crianças
• Não permita que as crianças brinquem com o aparelho.
afastadas.
•Se o fogão for colocado sobre um estrado, tome as
• Certifique-se de que os cabos de alimentação de outros
providências necessárias para que o aparelho não
electrodomésticos não entrem em contacto com partes quentes do
escorregue do estrado.
forno.
• Nunca cubra as aberturas de ventilação e de eliminação de calor.
Eliminação
• Não apoie sobre as chapas eléctricas panelas instáveis ou
deformadas, para evitar que tombem. Posicione-as sobre o plano • Eliminação do material de embalagem: obedeça as regras locais,
de maneira que as embalagens possam ser reutilizadas.
de cozedura com os cabos virados para o centro do aparelho.
• A directiva Europeia 2002/96/CE relativa aos resíduos de
• Utilize luvas de forno para colocar e tirar recipientes.
equipamentos eléctricos e electrónicos (REEE) prevê que os
• Não utilize líquidos inflamáveis (álcool, gasolina, etc.) perto do
electrodomésticos não devem ser eliminados no normal fluxo
aparelho enquanto este estiver funcionando.
dos resíduos sólidos urbanos. Os aparelhos não mais utilizados
• Não guarde material inflamável no vão inferior de depósito ou no
devem ser recolhidos separadamente para optimizar a taxa de
interior do forno: se o aparelho for inadvertidamente colocado a
recuperação e reciclagem dos materiais que os compõem e
funcionar, poderia incendiar-se.
impedir potenciais danos à saúde e ao meio ambiente. O símbolo
• Assegurar-se sempre que os selectores estejam na posição 0
da lixeira cancelada está indicado em todos os produtos para
quando o aparelho não for utilizado.
lembrar o dever de colecta selectiva.
• Não puxe pelo cabo para desligar a ficha da tomada eléctrica,
Para maiores informações sobre a correcta eliminação dos
pegue pela ficha.
electrodomésticos, os proprietários poderão contactar o serviço de
• Não realize operações de limpeza ou manutenção sem antes ter
colecta público ou os revendedores.
desligado o aparelho da rede eléctrica.
• Em caso de defeitos do aparelho, nunca procure consertá-lo
sozinho. Os consertos efectuados por pessoas não qualificadas
podem causar lesões ou ulteriores maus funcionamentos do
aparelho. Contactar a Assistência.
• Não coloque objectos pesados sobre a porta do forno aberta.
• As superfícies internas da gaveta (se houver) podem ficar muito
quentes.
• A placa de vitrocerâmica é resistente às batidas mecânicas,
entretanto pode rachar-se (ou eventualmente partir-se) se for
batida com um objecto pontiagudo, como um utensílio. Nestes
casos, desligue imediatamente o aparelho da rede de alimentação
e contacte a assistência técnica.
• Se a superfície do plano estiver rachada, desligue o aparelho para
48
Manutenção e cuidados
• Este produto satisfaz os requisitos impostos pela nova
Directiva Europeia sobre a limitação dos consumos
energéticos em stand-by.
Se não se efectuarem operações por 2 minutos, o
aparelho coloca-se automaticamente na modalidade
stand-by.
A modalidade stand-by é indicada com o „Ícone Relógio”
em alta luminosidade.
Assim que se efectuar novamente alguma operação no
aparelho, o sistema voltará para a modalidade operativa.
Substituir a lâmpada de iluminação do
forno
Desligar a corrente eléctrica
1. Após ter desligado o forno da electricidade, remova
a tampa de vidro do portalâmpadas (ver figura).
2. Retire a lâmpada e substitua-a
por outra análoga: tensão 230V,
potência 25 W, engate E 14.
3. Monte novamente a tampa e
restabeleça a ligação eléctrica
do forno.
! Não utilizar a lâmpada do forno como iluminação de
ambientes
Antes de realizar qualquer operação, desligue o
aparelho da alimentação eléctrica.
Limpar o plano de cozedura de
vitrocerâmica
Limpeza do aparelho
! Nunca utilize equipamento de limpeza a vapor ou de
alta pressão para limpar a aparelhagem.
• Limpe o vidro da porta do forno utilizando esponjas
e produtos não abrasivos e enxugue com um pano
macio. Não utilize materiais ásperos ou espátulas
metálicas afiadas, pois podem arranhar a superfície
e partir o vidro.
• As partes externas esmaltadas ou inoxidáveis e as
guarnições de borracha podem ser limpas com uma
esponja molhada com água morna e sabão neutro.
Se for difícil remover as manchas, empregue produtos
específicos. Após a limpeza, enxaguar com água
abundante e enxugar. Não empregue pós abrasivos
nem substâncias corrosivas.
• O interior do forno deve ser sempre limpo de
preferência depois de cada utilização, enquanto
ainda estiver morno. Utilize água quente e
detergente, enxagúe cuidadosamente e enxugue
com um pano macio. Evite produtos abrasivos.
• Os acessórios podem ser facilmente lavados como
quaisquer utensílios, inclusive numa máquina de
lavar loiça.
• Eliminar a sujeira e a gordura do painel de comandos
utilizando uma esponja não abrasiva ou um pano
macio.
• O aço inoxidável poderá manchar-se se ficar em contacto
durante muito tempo com água fortemente calcária ou
com detergentes agressivos (contendo fósforo). Após a
limpeza, enxaguar com água abundante e enxugar com
atenção. Para mais é aconselhado enxugar eventuais
vazamentos de água.
Verificação das guarnições
PT
! Evite o emprego de detergentes abrasivos ou corrosivos,
tais como sprays para churrasqueiras e fornos, tiramanchas e produtos contra ferrugem, detergentes em
pó e esponjas com superfície abrasiva: podem arranhar
irremediavelmente a superfície.
• Normalmente é suficiente lavar o plano de cozedura
com uma esponja húmida e enxugá-lo com papel
absorvente de cozinha.
• Se o plano estiver muito sujo, esfregue com um
produto específico para limpeza de superfícies de
vitrocerâmica, enxagúe bem e enxugue com atenção.
• Para remover os maiores acúmulos de sujeira, use
uma espátula apropriada (não fornecida junto com
o aparelho). Remova imediatamente o material
derramado, sem aguardar que o aparelho arrefeça,
para evitar que os resíduos grudem. Podem ser
obtidos excelentes resultados se usar uma esponja
especial de fios de aço inoxidável - específica para
planos de vitrocerâmica - molhada de água e sabão.
• No caso em que no plano de cozedura tenhamse acidentalmente fundidas substâncias como
plástico ou açúcar, remova-as imediatamente com a
espátula, até que a superfície esteja ainda quente.
• Depois de limpo, o plano poderá ser tratado com
um produto específico para a manutenção e a
protecção: a película invisível deixada por este
produto protegerá a superfície se algo for derramado
durante a cozedura. É recomendável realizar estas
operações e manutenção enquanto o aparelho
estiver morno (não quente) ou frio.
• Lembre-se sempre de enxaguar o plano de cozedura
com água limpa e de enxugá-lo com cuidado: os
resíduos poderiam grudar durante as sucessivas
cozeduras.
Verifique periodicamente o estado da guarnição ao
redor da porta do forno. Se houver danos, contacte o
Centro de Assistência Técnica mais próximo (veja a
Assistência técnica).. É aconselhável não usar o forno
antes do mesmo ter sido reparado.
49
Assistência técnica
Atenção:
Este aparelho é equipado com um sistema de
diagnóstico que possibilita detectar eventuais maus
funcionamentos. Estes são comunicados no display
mediante mensagens do seguinte tipo: “F” seguido por
números.
Nestes casos será necessária uma intervenção da
assistência técnica.
! Nunca recorra a técnicos não autorizados.
PT
Comunique:
• o tipo de avaria;
• o modelo da máquina (Mod.);
• o número de série (S/N);
Estas últimas informações encontram-se na placa de
identificação situada no aparelho.
Respeitar e preservar o meio ambiente
• É recomendável realizar as cozeduras ESPETO ROTATIVO,
BARBECUE e ASSADOS sempre com a porta fechada: quer para
obter melhores resultados, quer para uma sensível economia de
energia (aproximadamente 10%).
•
Sempre que possível, evitar pré-aquecer o forno
e tentar sempre enchê-lo. Abrir a porta do forno
tão pouco quanto possível porque o calor perdese de cada vez que é aberta. Para economizar
uma quantidade significativa de energia, desligue
simplesmente o forno 5 a 10 minutos antes do fim do
seu tempo planeado de cozedura e use o calor que
o forno continua a produzir.
•
Manter as vedações limpas e sem sujidade para
prevenir perdas de energia da porta
• Se possuir um contrato de electricidade com tarifa
horária, a opção de “cozedura retardada” tornará mais
fácil poupar dinheiro programando a cozedura para
períodos de tempo mais económicos.
•
Aproveite ao máximo o calor residual do seu placa
quente desligando as placas quentes de ferro fundido
10 minutos antes do fim do seu tempo de cozedura
e placas quentes vitro cerâmicas 5 minutos antes do
fim do tempo de cozedura.
• A base da sua panela ou caçarola deve cobrir a placa
de aquecimento. Se é mais pequena, desperdiçará
energia preciosa e as panelas podem transbordar e
deixar restos incrustados que podem ser difíceis de
remover.
50
• Cozinhar os seus alimentos em panelas ou caçarolas
fechadas com tampas bem ajustadas e usar o
mínimo de água possível. Cozinhar com a tampa
aberta aumentará aumentará ortemente o consumo
de energia
• Usar exclusivamente panelas e caçarolas planas
• Se estiver a cozinhar algo que demora muito tempo, é
melhor usar uma panela de pressão, que é dua vezes
mais rápido e poupa um terço da energia.
Desmontagem e montagem da porta do forno:
1.
Abrir a porta
2.
Rode completamente para trás os ganchos
das dobradiças da porta do forno (veja a foto)
3.
Feche a porta até ao limite do do gancho (a
porta permanecerá aberta até cerca de 40°) (consulte a
foto)
4.
Pressione os dois botões no perfil superior e
retire o perfil (consulte a foto)
8.
9.
Abra completamente a porta.
Volte a fechar os grampos (ver foto)
PT
10.Será agora possível fechar completamente a porta,
para utilizar o forno normalmente.
Limpando o vapor assistida forno:
40°
5.
Remova a placa de vidro e execute a limpeza
tal como indicado no capítulo: "Manutenção e cuidados".
6.
Volte a montar o vidro.
ATENÇÃO! Forno não deve ser operado com interior
porta de vidro removido!
ATENÇÃO! Ao remontar a porta interna vidro inserir
o painel de vidro correctamente para que o texto por
escrito no painel não é revertida e pode ser facilmente
legíveis.
Este método de limpeza é recomendado especialmente depois de cozinhar muito gordurosos (carne
assada).
Este processo de lavagem permite a facilitar a
remoção da sujidade das paredes do forno, através
da geração de vapor, que é criada no interior da cavidade de uma limpeza mais fácil.
! Importante! Antes de começar a limpeza a vapor:
-Remover qualquer resíduo de alimentos e gordura da
parte inferior do forno.
- Remova todos os acessórios (grelhas e bandejas de
gotejamento).
Execute as operações acima, recomendamos o seguinte procedimento:
1. despeje 300 ml de água na assadeira no forno,
colocando-o na prateleira de baixo. Nos modelos em
que a chapa não estiver presente, use uma assadeira
e coloque sobre a grelha na prateleira inferior;
e
2. selecionar a função do forno INFERIOR
defina a temperatura para 100 ° C;
3. mantê-lo no forno durante 15 minutos;
4. desligar o forno;
5. Após o resfriamento do forno, você pode abrir a
porta para completar a limpeza com água e um pano
úmido;
6. eliminar qualquer água residual a partir da cavidade
depois de terminar a limpeza
No caso de limpeza a vapor feito depois de cozinhar,
especialmente gordura ou sujeira é difícil de remover,
pode ser necessário para completar a limpeza com o
método tradicional descrito no parágrafo anterior.
Realize a limpeza apenas no forno frio!
7.
Volte a montar o perfil; ouvirá um clique quando a peça estiver montada correctamente.
51
04/2014- 195122049.00
XEROX FABRIANO
Indesit Company S.P.A.
PT
Viale Aristide Merloni,47
60044 Fabriano (AN)
www.indesit.com
52
Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement