Whirlpool | FIM 51 K.A (BK) (EE) | Instruction for Use | Manual de instruções

FIM 51 K.A
FIM 51 K.A IX
Cesky
CZ
Pokyny pro použití
UA
ɍɤɪɚɿɧɫɶɤɚ
ȱɧɫɬɪɭɤɰɿɿ ɡ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɿ
TROUBA
Obsah
Ʉɍɏɇə
Ɂɦɿɫɬ
Pokyny pro použití,1
ȱɧɫɬɪɭɤɰɿɿ ɡ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɿ,1
UPOZORNċNÍ,3
Popis zarízení-Celkový pohled,8
Popis zarízení-Ovládací panel,10
Instalace,11
Spuštení a použití, 13
Použití trouby,13
Elektronické programovací zaĜízení,14
Opatrení a rady,17
Údržba a péce,18
Servisní služba,18
HU
Magyar
ɍȼȺȽȺ,3
Ɉɩɢɫ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ-Ɂɚɝɚɥɶɧɢɢ ɜɢɝɥɹɞ8
Ɉɩɢɫ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ-ɉɚɧɟɥɶ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ,10
ȼɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ,35
ɉɪɨɝɪɚɦɢ ɩɪɢɝɨɬɭɜɚɧɧɹ ɿɠɿ, 37
Ʉɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ ɪɨɛɨɱɨɸ ɩɨɜɟɪɯɧɟɸ,37
ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ ɩɪɨɝɪɚɦɚɬɨɪ ɝɨɬɭɜɚɧɧɹ,38
Ɂɚɩɨɛɿɠɧɿ ɡɚɫɨɛɢ ɿ ɩɨɪɚɞɢ,41
Ⱦɨɝɥɹɞ i ɬɟɯɧɿɱɧɟ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ,42
Ⱦɨɩɨɦɨɝɚ,42
PL
Polski
Használati útmutató
Instrukcja obsɿugi
tĦsüt Ę
tĦ
Tartalomjegyzék
PIEKARNIK
Spis treĞci
Használati útmutató,1
Instrukcja obsáugi,1
UWAGA,3
Opis urządzenia-Widok ogólny,8
Opis urządzenia-Panel sterowania,10
Instalacja,43
Uruchomienie i uĪytkowanie,45
UĪytkowanie piekarnika,46
Elektroniczny programator, pieczenia,48
Zalecenia i Ğrodki ostroĪnoĞci,49
Konserwacja i utrzymanie,50
Serwis Techniczny,50
FIGYELEM.3
A készülék leírása- A készülék áttekintése,8
A készülék leírása- KezelĘpanel,10
Üzembe helyezés,19
Bekapcsolás és használat,21
A süto használata,21
Elektronikus programozó,22
Óvintézkedések és tanácsok,25
Karbantartás és ápolás,26
Szerviz,26
SK
Slovensky
Návod na použitie
RO
Românã
InstrucĠiuni de folosire
RÚRA
Obsah
CUPTOR
Sumar
Návod na použitie,1
InstrucĠiuni de folosire,1
UPOZORNċNÍE,3
Popis zariadenia-Celkový pohĐad,8
Popis zariadenia-Ovládací panel,10
Inštalácia,27
Uvedenie do þinnosti a použitie,29
Režimy peþenia,29
Elektronické programovacie zariadenie, 30
Opatrenia a rady,33
StarostlivosĢ a údržba,34
Servisná služba,34
ATENğIE,3
Descrierea aparatului- Vedere de ansamblu,8
Descrierea aparatului-Panoul de control,10
Instalare,51
Pornire úi utilizare, 53
Utilizarea cuptorului,54
PrecauĠii úi sfaturi,57
ÎntreĠinere úi curăĠire,58
AsistenĠă,59
Français
Mode d’emploi
FOUR
Sommaire
Mode d’emploi,1
Avertissements,3
Description de l’appareil,8
Description de l’appareil,10
Installation,60
Mise en marche et utilisation,62
Programmes,62
Le programmateur électronique*,64
Précautions et conseils,65
Nettoyage et entretien,65
Assistance,66
Español
Manual de instrucciones
HORNO
Sumario
Manual de instrucciones,1
Advertencias,3
Descripción del aparato,8
Descripción del aparato,10
Instalación,67
Puesta en funcionamiento y uso,69
Programas,69
El programador electrónico*,71
Precauciones y consejos,72
Mantenimiento y cuidados,72
Asistencia,73
Portuges
Instruções para a utilização
FORNO
Índice
Instruções para a utilização,1
Advertencias,3
Descriçao do aparelho,8
Descriçao do aparelho,10
Instalaçao,74
Início e utilizaçao,76
Programas,76
O programador electrónico*,78
Precauçoes e conselhos,79
Manutençao e cuidados,79
Assistencia,80
2
Cesky
CZ UPOZORNċNÍ
• UPOZORNċNÍ: Toto zaĜízení
a jeho pĜístupné þásti dosahují
bČhem použití velmi vysoké teploty.
• Je tĜeba dávat pozor a zabránit
styku s topnými þlánky.
• Udržujte dČti mladší 8 let v
dostateþné vzdálenosti, pokud
nejsou pod neustálým dohledem.
• Toto zaĜízení mohou používat dČti
od 8 let a osoby se sníženými
fyzickými, senzorickými nebo
duševními schopnostmi nebo
osoby bez zkušeností a znalostí,
které se nacházejí pod náležitým
dohledem nebo které byly
pouþeny ohlednČ použití zaĜízení
bezpeþným zpĤsobem a které si
uvČdomují související nebezpeþí.
DČti si nesmí hrát se zaĜízením.
DČti nesmí provádČt operace
þištČní a údržby bez dohledu.
• K þištČní sklenČných dvíĜek trouby
nepoužívejte abrazivní výrobky ani
ostré kovové špachtle, protože by
mohly poškrábat povrch a zpĤsobit
tak prasknutí skla.
• Nikdy nepoužívejte k þištČní
zaĜízení vysokotlaký parní þistiþ.
•UPOZORNĚNÍ: Před výměnou žárovky se
ujistěte, že je zařízení vypnuté, aby se zabránilo možnosti zásahu elektrickým proudem.
• ! Pøi vložení møížky se ujistìte, že se
doraz nachází v zadní èásti prohloubeniny a je obrácen smìrem nahoru
.
ɍɤɪɚɿɧɫɶɤɚ
UA
ɍȼȺȽȺ
• ɍȼȺȽȺ! ɉɿɞ ɱɚɫ ɪɨɛɨɬɢ ɰɟɣ
ɩɪɢɥɚɞ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɣɨɝɨ ɞɨɫɬɭɩɧɿ
ɱɚɫɬɢɧɢ ɧɚɝɪɿɜɚɸɬɶɫɹ ɞɨ ɜɢɫɨɤɢɯ
ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪ.
• ɋɥɿɞ ɛɭɬɢ ɨɫɨɛɥɢɜɨ ɨɛɟɪɟɠɧɢɦɢ,
ɳɨɛ ɧɟ ɬɨɪɤɚɬɢɫɹ ɧɚɝɪɿɜɚɥɶɧɢɯ
ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ
• Ⱦɿɬɢ ɜɿɤɨɦ ɞɨ 8 ɪɨɤɿɜ ɦɚɸɬɶ
ɡɧɚɯɨɞɢɬɢɫɹ ɧɚ ɧɟɛɟɡɩɟɱɧɿɣ
ɜɿɞɫɬɚɧɿ ɜɿɞ ɩɪɢɥɚɞɭ, ɹɤɳɨ
ɧɟɦɨɠɥɢɜɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ɩɨɫɬɿɣɧɢɣ
ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɧɚɞ ɧɢɦɢ.
•Ⱦɨɡɜɨɥɹɽɬɶɫɹ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ ɰɢɦ
ɩɪɢɥɚɞɨɦ ɞɿɬɶɦɢ ɜɿɤɨɦ ɜɿɞ 8 ɪɨɤɿɜ,
ɚ ɬɚɤɨɠ ɨɫɨɛɚɦɢ ɡ ɨɛɦɟɠɟɧɢɦɢ
ɮɿɡɢɱɧɢɦɢ, ɫɟɧɫɨɪɧɢɦɢ ɚɛɨ
ɪɨɡɭɦɨɜɢɦɢ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɹɦɢ ɚɛɨ
ɨɫɨɛɚɦɢ ɛɟɡ ɧɚɥɟɠɧɨɝɨ ɞɨɫɜɿɞɭ
ɿ ɡɧɚɧɶ, ɹɤɳɨ ɜɨɧɢ ɩɟɪɟɛɭɜɚɸɬɶ
ɩɿɞ ɩɨɫɬɿɣɧɢɦ ɤɨɧɬɪɨɥɟɦ ɚɛɨ
ɩɪɨɿɧɫɬɪɭɤɬɨɜɚɧɿ ɳɨɞɨ ɩɪɚɜɢɥ
ɡ ɧɟɛɟɡɩɟɱɧɨɝɨ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ
ɩɪɢɥɚɞɭ ɿ ɭɫɜɿɞɨɦɥɸɸɬɶ ɫɬɭɩɟɧɿ
ɪɢɡɢɤɭ. ɇɟ ɞɨɡɜɨɥɹɣɬɟ ɞɿɬɹɦ
ɝɪɚɬɢɫɹ ɡ ɩɪɢɥɚɞɨɦ. Ɉɩɟɪɚɰɿʀ ɡ
ɨɱɢɳɟɧɧɹ ɿ ɞɨɝɥɹɞɭ ɧɟ ɩɨɜɢɧɧɿ
ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢɫɹ ɞɿɬɶɦɢ ɛɟɡ
ɧɚɥɟɠɧɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɸ.
•ɇɟ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɚɛɪɚɡɢɜɧɿ
ɡɚɫɨɛɢ ɚɧɿ ɦɟɬɚɥɟɜɿ ɡɚɝɨɫɬɪɟɧɿ
ɲɩɚɬɟɥɿ ɞɥɹ ɨɱɢɳɟɧɧɹ ɫɤɥɹɧɢɯ
ɞɜɟɪɰɹɯ ɞɭɯɨɜɤɢ, ɬɨɦɭ ɳɨ ɜɨɧɢ
ɦɨɠɭɬɶ ɩɨɲɤɪɹɛɚɬɢ ɩɨɜɟɪɯɧɸ,
ɩɪɢɡɜɨɞɹɱɢ ɞɨ ɪɨɡɬɪɿɫɤɭɜɚɧɧɹ
ɫɤɥɚ.
•Ɂɚɛɨɪɨɧɹɽɬɶɫɹ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ
ɚɩɚɪɚɬɿɜ ɞɥɹ ɨɱɢɳɟɧɧɹ ɩɚɪɨɸ
ɚɛɨ ɜɢɫɨɤɢɦ ɬɢɫɤɨɦ
• УВАГА! Щоб запобігти враженню
електричним струмом переконайтеся в
тому, що прилад вимкнений, перш ніж
заміняти лампочку.
• ! ɉɿɞ ɱɚɫɬ ɜɫɬɚɜɥɹɧɧɹ ɪɟɲɿɬɤɢ
ɫɥɿɞ ɩɟɪɟɤɨɧɚɬɢɫɹ, ɳɨ ɫɬɨɩɨɪ
ɩɨɜɟɪɧɭɬɢɣ ɜɝɨɪɭ ɿ ɜɫɟɪɟɞɢɧɭ ɧɿɲɿ .
3
Magyar
HU FIGYELEM
• FIGYELEM: A készülék és annak
hozzáférhetĘ részei a használat
közben rendkívüli módon
felmelegedhetnek.
• Vigyázzon, hogy nehogy hozzáérjen
a fĦtĘelemekhez.
• Ha a gyermekek nincsenek
folyamatos felügyelet alatt, tartsa
távol a 8 éven aluli gyermekeket.
• Ezt a készüléket a 8 éves kort
betöltött gyermekek, valamint
a testileg, érzékszervileg vagy
szellemileg korlátozott, nem
hozzáértĘ, illetve a terméket nem
ismerĘ személyek csak megfelelĘ
felügyelet mellett, vagy a készülék
biztonságos használatával
kapcsolatos alapvetĘ utasítások
és a kapcsolódó veszélyek
ismeretében használhatják.
Vigyázzon, hogy a gyermekek ne
játsszanak a készülékkel. A tisztítási
és karbantartási mĦveleteket
gyermekek felügyelet nélkül nem
végezhetik.
• Az üveg sütĘajtó tisztításához ne
használjon súrolószereket vagy
vágóéllel rendelkezĘ fémspatulát,
mivel azok összekaristolhatják az
ajtó felületét, ami pedig az üveg
összetöréséhez vezethet.
• A készülék tisztításához soha
ne használjon gĘztisztítót vagy
nagynyomású tisztítót.
• FIGYELEM: Az esetleges áramütések elkerülése érdekében a lámpa kicserélése előtt
győződjön meg arról, hogy a készülék ki van
kapcsolva.
• ! A r á c s b e h e l y e z é s e k o r gyõzõdjön
meg arról, hogy a kallantyú felfele
néz és a sütõtér hátsó részén van .
4
Polski
PL
UWAGA
• UWAGA: To urządzenie oraz
jego dostĊpne czĊĞci silnie siĊ
rozgrzewają podczas uĪytkowania.
• NaleĪy uwaĪaü, aby nie dotknąü
elementów grzejnych.
• Nie pozwalaü, aby dzieci poniĪej
8 roku Īycia zbliĪaáy siĊ do
urządzenia, jeĞli nie są pod staáym
nadzorem dorosáych.
• Z niniejszego urządzenia mogą
korzystaü dzieci powyĪej 8 roku
Īycia i osoby o ograniczonych
zdolnoĞciach ¿zycznych,
zmysáowych bądĨ umysáowych,
jak równieĪ osoby nieposiadające
doĞwiadczenia lub znajomoĞci
urządzenia, jeĞli znajdują siĊ one
pod nadzorem innych osób lub
jeĞli zostaáy pouczone na temat
bezpiecznego sposobu uĪycia
urządzenia oraz zdają sobie sprawĊ
ze związanych z nim zagroĪeĔ.
Dzieci nie powinny bawiü siĊ
urządzeniem. Prace związane
z czyszczeniem i konserwacją
nie mogą byü wykonywane
przez dzieci, jeĞli nie są one
nadzorowane.
• Nie stosowaü Ğrodków Ğciernych
ani ostrych áopatek metalowych
do czyszczenia szklanych
drzwiczek piekarnika, poniewaĪ
mogáyby porysowaü powierzchniĊ i
spowodowaü pĊkniĊcie szyby.
• Nie stosowaü nigdy oczyszczaczy
parowych lub ciĞnieniowych do
czyszczenia urządzenia.
• UWAGA: Przed wymianą żarówki, należy
się upewnić, że urządzenie jest wyłączone,
aby uniknąć ryzyka porażenia prądem.
• ! Wsuwajac ruszt, nalezy sie
upewnic , ze ogranicznik jest
skierowany ku górze i znajduje sie
on w tylnej czesci komory.
GB
SK
Slovensky
UPOZORNENIE
RO
Românã
ATENğIE
• UPOZORNENIE: Toto zariadenie a
•ATENğIE: Acest aparat úi părĠile
jeho prístupné þasti dosahujú poþas
sale accesibile devin foarte calde în
použitia veĐmi vysokú teplotu.
timpul folosirii.
• Je potrebné venovaĢ pozornosĢ
•Trebuie să ¿Ġi atenĠi úi să nu atingeĠi
a zabrániĢ styku s výhrevnými
elementele de încălzire.
þlánkami.
•ÎndepărtaĠi copiii sub 8 ani dacă nu
• Udržujte deti mladšie ako 8 rokov v
sunt supravegheaĠi continuu.
dostatoþnej vzdialenosti, ak nie sú
•Acest aparat poate ¿ utilizat de copiii
pod neustálym dohĐadom.
de peste 8 ani úi de persoane cu
• Toto zariadenie môže byĢ použité
capacităĠi ¿zice, senzoriale sau
deĢmi staršími ako 8 rokov a
mentale reduse sau fără experienĠă
osobami so zníženými fyzickými,
úi cunoútinĠe dacă se aÀă sub o
senzorickými nebo duševnými
supraveghere corespunzătoare sau
schopnosĢami nebo osobami
dacă au fost instruiĠi cu privire la
bez skúseností a znalostí, ktoré
folosirea aparatului în mod sigur úi
sa nachádzajú pod náležitým
dacă îúi dau seama de pericolele
dohĐadom, alebo ktoré boli
corelate. Copiii nu trebuie să se
pouþené ohĐadne použitia
joace cu aparatul. OperaĠiunile
zariadení bezpeþným spôsobom
de curăĠare úi de întreĠinere nu
a ktoré si uvedomujú súvisiace
trebuie să ¿e efectuate de copii fără
nebezpeþenstvo. Deti sa nesmú
supraveghere.
hraĢ so zariadením. Operácie
•Nu folosiĠi produse abrazive, nici
þistenia a údržby nesmú byĢ
perii de metal tăioase pentru a
vykonávané deĢmi bez dohĐadu.
curăĠa uúa de sticlă a cuptorului,
• Nepoužívajte abrazívne výrobky ani
deoarece ar putea zgâria suprafaĠa,
ostré kovové špachtle na þistenie
provocând astfel spargerea
sklenených dvierok rúry, pretože by
geamului.
mohli poškrabaĢ povrch a spôsobiĢ
•Nu folosiĠi niciodată aparate cu aburi
tak prasknutie skla.
sau sub presiune pentru a curăĠa
• Nikdy nepoužívajte na þistenie
aparatul.
zariadenia parné þistiace zariadenia
• ATENŢIE: Asiguraţi-vă că aparatul este
alebo zariadenia s vysokým tlakom.
stins înainte de a înlocui lampa pentru a
•UPOZORNENIE: Pred výmenou žiaroevita posibilitatea electrocutărilor.
vky sa uistite, že zariadenie je vypnuté, aby
sa zabránilo možnosti zásahu elektrickým • !Când introduce Ġi grătarul,
asiguraĠi-vă că opritorul este
prúdom.
îndreptat în sus úi în partea din
• ! Pri vložení mriežky sa uistite,
že sa doraz nachádza v zadnej
èasti priehlbiny a je obrátený
smerom nahor.
spate a cavităĠii .
5
Français
Español
Avertissements
Advertencias
• ATTENTION : Cet appareil ainsi que
ses parties accessibles deviennent très
chauds pendant leur fonctionnement.
Il faut faire attention à ne pas toucher
les éléments chauffants. Ne pas faire
approcher les enfants de moins de 8 ans
à moins qu’ils ne soient sous surveillance
constante. Le présent appareil peut
être utilisé par des enfants de plus de
8 ans et par des personnes présentant
des capacités physiques, sensorielles
ou mentales réduites ou n’ayant pas
l’expérience ou les connaissances
indispensables, à condition qu’ils soient
sous bonne surveillance ou qu’ils aient
reçu les instructions nécessaires pour une
utilisation de l’appareil en toute sécurité
et à condition qu’ils se rendent compte
des dangers encourus. Les enfants ne
doivent pas jouer avec l’appareil. Les
opérations de nettoyage et d’entretien
ne doivent pas être effectuées par des
enfants non surveillés.
• Ne pas utiliser de produits abrasifs ni
de spatules métalliques coupantes pour
nettoyer la porte du four en verre, sous
SHLQHG¶pUDÀHUODVXUIDFHHWGHEULVHUOH
verre.
• Ne jamais nettoyer l’appareil avec des
nettoyeurs vapeur ou haute pression.
• ATTENTION : s’assurer que l’appareil est
éteint avant de procéder au remplacement
GH O¶DPSRXOH D¿Q G¶pYLWHU WRXW ULVTXH
d’électrocution.
• ! Lors de l’introduction de la grille,
s’assurer que l’arrêt est bien tourné vers
le haut et se trouve dans la partie arrière
de l’enceinte.
6
• ATENCIÓN: Este aparato y sus partes
accesibles se vuelven muy calientes
durante el uso. Por lo tanto, es importante
evitar tocar los elementos calentadores.
Mantenga alejados a los niños menores
de 8 años si no son continuamente
vigilados. El presente aparato puede ser
utilizado por niños mayores de 8 años y
por personas con capacidades físicas,
sensoriales o mentales disminuidas o
sin experiencia ni conocimientos, si se
encuentran bajo una adecuada vigilancia
o si han sido instruidos sobre el uso del
aparato de modo seguro y comprenden
los peligros relacionados con el mismo.
Los niños no deben jugar con el aparato.
Las operaciones de limpieza y de
mantenimiento no deben ser realizadas
por niños sin vigilancia.
• No utilice productos abrasivos ni espátulas
de metal cortantes para limpiar la puerta
de cristal del horno ya que podrían rayar
ODVXSHU¿FLH\TXHEUDUHOFULVWDO
No utilice nunca limpiadores a vapor o de
alta presión para la limpieza del aparato.
• ATENCIÓN: Antes de sustituir la lámpara
controle que el aparato esté apagado
para evitar la posibilidad de choques
eléctricos.
• ! Cuando introduzca la parrilla, controle
que el tope esté dirigido hacia arriba y en
la parte posterior de la cavidad.
Portuges
Advertências
• ATENÇÃO: Este aparelho e as suas
partes acessíveis aquecem muito durante
a utilização. É preciso ter atenção e evitar
tocar os elementos que aquecem. Manter
afastadas as crianças com menos de 8
anos, caso não estejam a ser vigiadas.
O presente aparelho pode ser utilizado
por crianças com mais de 8 anos e
por pessoas com capacidades físicas,
sensoriais ou mentais reduzidas ou com
pouca experiência e conhecimentos,
caso sejam adequadamente vigiadas
ou caso tenham recebido instruções
em relação ao uso do aparelho de
forma segura e tenham conhecimento
dos perigos associados. As crianças
não devem brincar com o aparelho. As
operações de limpeza e manutenção não
devem ser efectuadas por crianças sem
vigilância.
• Não utilizar produtos abrasivos nem
espátulas de metal cortantes para limpar
a porta em vidro do forno, uma vez que
pode riscar a superfície, provocando a
ruptura do vidro.
• Nunca utilize equipamento de limpeza a
vapor ou de alta pressão para limpar o
aparelho.
• ATENÇÃO: Assegure-se de que o
aparelho esteja desligado antes de
substituir a lâmpada, para evitar a
possibilidade de choques eléctricos.
• ! Quando inserir a grelha, assegure-se de
que o bloqueio esteja voltado para cima
e na parte posterior da cavidade.
7
1
4
CZ
2
5
3
6
7
8
9
Popis zarízení
Celkový pohled
1. Ovládací panel
2.Peþící rošt
3. Peþící plech nebo plech zachycující odkapávající
4. Vodicí LISTY jednotlivých úrovní
5. poloha 5
6. poloha 4
7. poloha 3
8. poloha 2
9. poloha 1
HU
A készülék leírása
A készülék áttekintése
1. Kapcsoló tábla
2. Sütõ rács
3. Serpenyõ vagy sütõtepsi
4. TÁLCASíNEK
5. helyzet 5
6. helyzet 4
7. helyzet 3
8. helyzet 2
9. helyzet 1
SK
Popis zariadenia
Celkový pohĐad
1. Ovládací panel
2. Police rúry v podobe mriežky
3. Zberná nádoba alebo varná plocha
4. VODIACE LIŠTY PRE POSUVNÉ ROŠTY
5. poloha 5
6. poloha 4
7. poloha 3
8. poloha 2
9. poloha 1
8
UA
Ɉɩɢɫ ɩɥɢɬɢ
Ɂɚɝɚɥɶɧɢɢ ɜɢɝɥɹɞ
1. ɉɚɧɟɥɶɤɟɪɭɜɚɧɧɹ
2. Ɋɿɜɟɧɶ ȽɊɂɅɖ
3. Ɋɿɜɟɧɶ ȾȿɄɈ
4 ɇȺɉɊəɆɇȱɞɥɹɞɟɤɬɚȽɪɚɬɨɤ
5. ɉɈɁɂɐȱə
6. ɉɈɁɂɐȱə
7. ɉɈɁɂɐȱə
8. ɉɈɁɂɐȱə
ɉɈɁɂɐȱə
PL
Opis urządzenia
Widok ogólny
1.Panel kontrolny
2.Póáka ruszt
3.Póáka brytfanna
4.Prowadnice póáek
5.pozycja 5
6.pozycja 4
7.pozycja 3
8.pozycja 2
9.pozycja 1
RO
Descriere aparatului
Vedere de ansamblu
1. Panou frontal de control
2. Grătarul cuptorului
3. Tavă de coacere
4. GHIDAJE alunecare rafturi
5. nivelul 5
6. nivelul 5
7. nivelul 5
8. nivelul 5
9. nivelul 5
GB
9
8
6
5
4
7
3
2
1
Description de l’appareil
Vue d’ensemble
1
2
3
4
5
6
7
8
9
NIVEAU 1
NIVEAU 2
NIVEAU 3
NIVEAU 4
NIVEAU 5
GLISSIERES de coulissement
Support LECHEFRITE
Support GRILLE
Tableau de bord
Descripción del aparato
Vista en conjunto
1
2
3
4
5
6
7
8
9
POSICIÓN 1
POSICIÓN 2
POSICIÓN 3
POSICIÓN 4
POSICIÓN 5
GUÍAS de deslizamiento de las bandejas
Bandeja GRASERA
Bandeja PARRILLA
Panel de control
Descrição do aparelho
Vista de conjunto
1
2
3
4
5
6
7
8
9
POSIÇÃO 1
POSIÇÃO 2
POSIÇÃO 3
POSIÇÃO 4
POSIÇÃO 5
GUIAS de escorrimento das prateleiras
Prateleira BANDEJA PINGADEIRA
Prateleira GRADE
Painel de comandos
9
1
1
5
3
2
3
2
4
CZ
Popis zarízení
Ovládací panel
1.KnoÀík pro výbČr režimu
2.Indikátor termostatu
3.KnoÀík nastavení teploty v troubČ (termostat)
4.Tlaþítko elektronického peþícího programátoru*
5.KnoÀík þasovaþe*
*Pouze u nČkterých modelĤ
HU
A készülék leírása
KezelĘpanel
1.Választó gomb
2.HĘmérséklet ellenĘrzĘ lámpa
3.HĘmérséklet szabályzó gomb-Termosztát
4.Elektronikus sütés programozó*
5.IdĘmérĘ gomb*
*Csak az üvegtetõs modellek esetén
SK
Popis zariadenia
Ovládací panel
1.Otocný gombík pre volbu
2.Kontrolka termostatu
3.Otocný gombík termostatu
4.Elektronický casovac*
5.Otocný gombík casovaca*
*Len pri niektorých modeloch
FR
Descripción del aparato
E S Panel de control
Mando de PROGRAMAS
Piloto TERMOSTATO
Mando del TERMOSTATO
Programador ELECTRÓNICO*
Mando del CONTADOR DE MINUTOS*
* Presente sólo en algunos modelos.
10
PL
Opis urządzenia
Panel kontrolny
1.PokrĊtáo PROGRAMÓW PIEKARNIKA
2.Lampka kontrolna TERMOSTATU
3.PokrĊtáo TERMOSTATU
4.Programator elektroniczny*
5.PokrĊtáo MINUTNIKA*
*Tylko w niektórych modelach
RO Descriere aparatului
Panoul de control
1.Buton PROGRAME
2.Indicator TERMOSTAT
3.Buton TERMOSTAT
4.Programator electronic*
5.Buton cronometru*
*Prezent doar la anumite modele
Descrição do aparelho
PT Painel de comandos
Tableau de bord
Bouton PROGRAMMES
Voyant THERMOSTAT
Bouton THERMOSTAT
Programmateur ELECTRONIQUE*
Bouton MINUTEUR*
* N’existe que sur certains modèles
Ɉɩɢɫ ɩɥɢɬɢ
ɉɚɧɟɥɶ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ
1.Peʉyɥɹɬɨɪ ȆȇȅīȇǹȂ
2. ȱɧɞɢɤɚɬɨɪ TEPMOCTATɍ
3.Peʉyɥɹɬɨɪ TEPMOCTATɍ
4.ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ ɩɪɨɝɪɚɦɚɬɨɪ ɩɪɢɝɨɬɭɜɚɧɧɹ ʀɠɿ*
5.ɋɭɤɨɹɬɤɚ ɌȺɃɆȿɊȺ
*ȯ ɥɢɲɟ ɜ ɞɟɹɤɢɯ ɦɨɞɟɥɹɯ.
Description de l’appareil
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
UA
1
2
3
4
5
Selector PROGRAMAS
Indicador luminoso do TERMOSTATO
Selector do TERMOSTATO
Programador ELECTRÓNICO*
Selector do CONTADOR DE MINUTOS*
* Há somente em alguns modelos.
Instalace
! Je velice dĤležité tento návod uschovat, aby jej
bylo možné kdykoli konzultovat. V pĜípadČ prodeje,
odevzdání zaĜízení nebo pĜi stČhování se ujistČte, že
návod zĤstane spolu se zaĜízením, aby mohl informovat
nového vlastníka o þinnosti a pĜíslušných upozornČních.
! Pozorne si prectete uvedené pokyny: Jsou zdrojem
duležitých informací, týkajících se instalace, použití a
bezpecnosti.
CZ
Aby byla zajištena vhodná ventilace, je treba odstranit
zadní stenu úložného prostoru. Doporucuje se
nainstalovat troubu tak, aby se opírala o dve drevené
lišty nebo o rovnou plochu s otvorem nejméne 45 x 560
mm (viz obrázky).
Ustavení
.
560
mm
45 m
m.
! Obaly nejsou hrackami pro deti a je treba je odstranit
v souladu s normami pro separovaný sber odpadu (viz
Opatrení a rady).
! Instalace musí být provedena odbornČ kvali¿kovaným
personálem podle uvedených pokynĤ. NesprávnČ
provedená instalace mĤže zpĤsobit škody na majetku a
ohrožení zdraví osob a zvíĜat.
VestavČní
K zajištČní správné þinnosti zaĜízení je tĜeba, aby mČl
nábytek, do kterého bude zaĜízení vestavČno, vhodné
vlastnosti:
VystĜedČní a upevnČní
UpevnČní zaĜízení k nábytku: OtevĜete dvíĜka
trouby a zašroubujte 4 šrouby do dĜeva do 4 otvorĤ
v obvodovém rámu.
! Všechny soucásti, které zarucují bezpecnost, je treba
• Panely sousedící s troubou musí být z materiálu
odolného vĤþi teplu;
• v pĜípadČ nábytku z dýhovaného dĜeva se musí použít
lepy, které jsou odolné vĤþi teplotám do 100 °C;
• pri vestavení trouby pod stul (viz obrázek) nebo
do skrínového sloupu je treba, aby mel nábytek,
do kterého bude zarízení vestaveno, následující
rozmery:
upevnit tak, aby je nebylo možné odstranit bez použití
nástroje.
Elektrické zapojení
mm
. min
m.
558
mm
.
! Trouby vybavené trojžilovým napájecím kabelem
jsou uzpusobeny pro cinnosti se strídavým proudem,
napetím a frekvencí uvedenými na štítku s jmenovitými
údaji (viz pod).
5 mm.
567 mm.
595 mm.
45 m
593 mm.
23 mm.
.
547
595
mm
24
545
.
mm
.
mm
.
! Po vestavČní zaĜízení nesmí být umožnČn dotek
elektrických þástí.
Údaje o spotĜebČ, uvedené na štítku s jmenovitými
údaji, byly namČĜeny pĜi tomto druhu instalace.
Ventilace
11
CZ
Montáž napájecího kabelu
1. OtevĜete svorkovnici,
a to tak, že šroubovákem
nadzvednete boþní
lamely krytu: potáhnČte
a otevĜete kryt (viz
obrázek).
2. PĜíprava napájecího
kabelu: Odšroubujte
šroub kabelové pĜíchytky
a tĜi šrouby kontaktĤ
a poté upevnČte
L-Nvodiþe pod hlavy šroubĤ.
Dodržujte pĜitom barevné
oznaþení vodiþĤ –
Modrý (N), HnČdý (L),
(viz
Žlutozelený
obrázek).
3. UpevnČte kabel do
pĜíslušné kabelové
pĜíchytky.
4. ZavĜete kryt
svorkovnice.
kabel a elektrická zásuvka snadno pĜístupné.
! Kabel se nesmí ohýbat ani stlaþovat.
! Kabel musí být pravidelne kontrolován a dle potreby
vymenen výhradne autorizovanými techniky (viz
Servisní služba).
! Firma neponese žádnou odpovČdnost za
nedodržení tČchto pĜedpisĤ.
ŠTÍTEK S JMENOVITÝMI ÚDAJI
RozmČry
šíĜka 43,5 cm
výška 32,4 cm
hloubka 40,6 cm
Objem
58 l
Elektrické zapojení
napČtí 230V ~ 50/60Hz nebo
50Hz (viz štítek s jmenovitými
údaji)
maximální pĜíkon 2250W
PĜipojení napájecího kabelu do elektrické sítČ
Na kabel namontujte normalizovanou zástrcku,
vhodnou pro proudový odber, který je uveden na štítku
s jmenovitými údaji (viz na boku).
V pĜípadČ pĜímého zapojení do sítČ je tĜeba mezi
zaĜízení a síĢ zapojit omnipolární stykaþ s minimální
rozpínací vzdáleností kontaktĤ 3 mm, vhodný pro daný
proudový odbČr a vyhovující platným normám (zemnicí
vodiþ nesmí být stykaþem pĜerušen). Napájecí kabel
musí být umístČn tak, aby teplota žádné jeho þásti
nepĜesáhla teplotu prostĜedí o 50 °C.
! Pracovník, který provádí instalaci, odpovídá za
správnost elektrického zapojení a za dodržení
bezpecnostních norem.
PĜed zapojením se ujistČte, že:
• Je zásuvka ĜádnČ uzemnČna a odpovídá zákonným
pĜedpisĤm;
• je zásuvka schopna snášet proudový odber
odpovídající maximálnímu výkonu zarízení,
uvedenému na štítku s jmenovitými údaji (viz níže);
• se napájecí napetí pohybuje v rozmezí uvedeném na
štítku s jmenovitými údaji (viz níže);
• je zásuvka kompatibilní se zástrþkou zaĜízení.
V opaþném pĜípadČ vymČĖte zásuvku nebo zástrþku;
nepoužívejte prodlužovací kabely ani rozvodky.
! Po ukonþení instalace zaĜízení musí zĤstat elektrický
12
Přenesené na řízení Komise (EU) . 65/2014
č
dopl u-ň
jící sm ěrnici č. 2010/30/ES.
Přenesené na řízení Komise (EU) č. 66/2014 dopl
ň ující sm ěrnici č. 2009/125/ES.
Na řízení EN 60350-1,
Na řízení EN 50564
ENERGETICKÝ ŠTÍTEK
Modely s chladicí ventilací:
SpotĜeba energie PĜirozená
konvekce – funkce ohĜevu:
Klasický ohĜev;
Energetická spotĜeba
Prohlášení o tĜídČ Nucená
konvekce – funkce ohĜevu:
Multifunkþní ohĜev.
Modely bez chladicí
ventilace:
SpotĜeba energie Nucená
konvekce – funkce ohĜevu:
Multifunkþní ohĜev;
Energetická spotĜeba
Prohlášení o tĜídČ PĜirozená
konvekce – funkce ohĜevu:
Klasický ohĜev.
Toto zaĜízení je ve shodČ
s následujícími smČrnicemi
Evropské unie:
2006/95/EHS z 12.12.2006
(Nízké napČtí) v platném znČní
- 2004/108/EHS z 15.12.2004
(Elektromagnetická
kompatibilita) v platném znČní
- 93/68/EHS z 22.07.1993
v platném znČní.
2002/96/ES v platném znČní.
SpuštČní a použití
! PĜi prvním zapnutí vám doporuþujeme, abyste nechali
troubu bČžet naprázdno pĜibližnČ na pĤl hodiny s
termostatem nastaveným na maximu a se zavĜenými
dvíĜky. Poté vypnČte troubu, zavĜete dvíĜka trouby a
vyvČtrejte místnost. Zápach, který ucítíte, je zpĤsoben
vypaĜováním látek použitých na ochranu trouby.
CZ
Chladicí ventilace
NČkteré modely jsou vybaveny ventilátorem,
umožĖujícím snížit okolní teplotu. Tento vytváĜí proud
vzduchu, který vystupuje mezi ovládacím panelem a
dvíĜky trouby.
! Po ukonþení peþení zĤstane ventilátor v provozu,
dokud trouba dostateþnČ nevychladne.
SpuštČní trouby
OsvČtlení trouby
1. Zvolte požadovaný peþicí program prostĜednictvím
otoþného ovladaþe VOLBY PROGRAMģ.
2. Zvolte požadovanou teplotu otácením otocného
ovladace TERMOSTATU. Seznam druhu pecení a
príslušných doporucených teplot je možné konzultovat
v Tabulce pecení (viz Programy).
3. Rozsvícená kontrolka TERMOSTATU poukazuje na
to, že probíhá ohĜev na nastavenou teplotu.
4. BČhem peþení je vždy možné:
- MČnit peþicí program prostĜednictvím otoþného
ovladaþe VOLBY PROGRAMģ;
- mČnit teplotu prostĜednictvím otoþného ovladaþe
TERMOSTATU;
- pĜerušit peþení pĜetoþením otoþného ovladaþe
PROGRAMģ do polohy „0“.
! Nikdy nepokládejte na dno trouby žádné predmety,
protože by mohlo dojít k poškození smaltu.
! Nádoby pokaždé pokládejte na dodaný rošt.
RozsvČcuje se otoþením otoþného ovladaþe VOLBY
. ZĤstane rozsvíceno po
PROGRAMģ do polohy
výbČru peþicího programu.
Použití þasovaþe
1. PĜedevším je tĜeba natáhnout bzuþák, a to otoþením
otoþného ovladaþe ýASOVAý témČĜ o jednu celou
otáþku ve smČru hodinových ruþiþek.
2. Požadovaná doba se nastavuje jeho pootoþením
smČrem zpČt, proti smČru hodinových ruþiþek, do
polohy, ve které bude požadovaný poþet minut na
otoþném ovladaþi ýASOVAý odpovídat pevné rysce na
ovládacím panelu.
3. ýasovaþ slouží jako poþitadlo minut: Po uplynutí
nastavené doby vydá akustický signál.
! ýasovaþ neslouží k ovládání zapínání a vypínání
trouby.
13
Elektronické
programovací zaĜízení
CZ
nebo znovu stisknete tlacítko
.
4. Po uplynutí nastavené doby se na DISPLEJI zobrazí
nápis END a trouba vydá akustický signál. Jeho zrušení
lze provést stisknutím libovolného tlaþítka.
• Príklad: V 9:00 bude nastaveno pecení trvající 1
hodinu 15 minut. Program se automaticky zastaví v
10:15.
•• ••
Plánování doby ukonþení peþení
! Plánování doby ukonþení peþení je možné teprve po
nastavení doby trvání peþení.
Nastavení hodin
! Hodiny mohou být nastaveny pĜi vypnuté i pĜi zapnuté
troubČ za pĜedpokladu, že nebylo naplánováno
ukonþení peþení.
Po pripojení do elektrické síte nebo po prerušení
dodávky elektrické energie bude na DISPLEJI blikat
a ctyri císlice.
ikona
1. StisknČte víckrát po sobČ tlaþítko
, dokud nezaþne
blikat ikona
a þtyĜi þíslice na DISPLEJI;
2. tlacítky “+” a “-” nastavte presný cas; když je pridržíte
stisknutá, císla se budou menit rychle, aby se usnadnilo
nastavení.
3. Nastavte zvolené hodnoty tak, že vyckáte 10 sekund,
.
nebo znovu stisknete tlacítko
Nastavení poþítadla minut
! Bez ohledu na druh použití trouby tato funkce
nepreruší pecení; umožní pouze aktivaci akustického
signálu po uplynutí nastaveného poctu minut.
, dokud nezaþne
1. StisknČte víckrát po sobČ tlaþítko
blikat ikona
a tĜi þíslice na DISPLEJI;
2. tlacítky “+” a “-” nastavte požadovanou dobu; když je
pridržíte stisknutá, císla se budou menit rychle, aby se
usnadnilo nastavení.
3. Nastavte zvolené hodnoty tak, že vyckáte 10 sekund,
.
nebo znovu stisknete tlacítko
Bude následovat zobrazení odecítání a po jeho
ukoncení bude aktivován akustický signál.
Nastavení peþení
! Nastavení je možné teprve po zvolení peþicího
programu.
Nastavení doby trvání peþení
, dokud nezacne
1. Stisknete víckrát po sobe tlacítko
blikat ikona
a tri císlice na DISPLEJI;
2. tlacítky “+” a “-” nastavte požadovanou dobu; když je
pridržíte stisknutá, císla se budou menit rychle, aby se
usnadnilo nastavení.
3. Nastavte zvolené hodnoty tak, že vyckáte 10 sekund,
14
1. Postupujte dle bodĤ od 1 po 3 postupu pro nastavení
doby trvání;
2. Následne stisknete víckrát po sobe tlacítko
, dokud nezacne blikat ikona
a ctyri císlice na
DISPLEJI;
3. tlacítky “+” a “-” nastavte požadovaný cas ukoncení
pecení; když je pridržíte stisknutá, císla se budou menit
rychle, aby se usnadnilo nastavení.
4. Nastavte zvolené hodnoty tak, že vyckáte 10 sekund,
.
nebo znovu stisknete tlacítko
5. Po uplynutí nastavené doby se na DISPLEJI zobrazí
nápis END a trouba vydá akustický signál. Jeho zrušení
lze provést stisknutím libovolného tlaþítka.
a
blikají, þímž signalizují uskuteþnČné
Ikony
naplánování. Na DISPLEJI se bude stĜídavČ zobrazovat
þas ukonþení peþení a doba jeho trvání.
• PĜíklad: V 9:00 bude naprogramována doba trvání
1 hodina. Ukonþení cyklu je naplánováno na 12:30
hod. Program bude automaticky zahájen v 11:30
hod.
Zrušení naplánovaného pecení
Za úþelem zrušení naplánovaného peþení:
, dokud nezacne
• Stisknete víckrát po sobe tlacítko
blikat ikona nastavení, které má být zrušeno, a
císlice na displeji. Stisknete víckrát po sobe tlacítko
“-”, dokud se na displeji nezobrazí hodnota 00:00.
• Držte soucasne stisknutá tlacítka “+” a “-”; tímto
zpusobem dojde ke zrušení všech nastavení, vcetne
pocítadla minut.
Programy
CZ
Peþicí programy
Praktické rady pro peþení
! U všech programu je možné nastavit teplotu v rozmezí
od 60 °C do MAX., s výjimkou:
! PĜi peþení s ventilací nepoužívejte úrovnČ 1 a 5: Jsou
totiž vystaveny pĜímému pĤsobení teplého vzduchu a
mohla by se na nich spálit jemná jídla.
• GRILU (doporuþuje se pouze nastavení na hodnotu
MAX.);
• GRATINOVÁNÍ (doporuþuje se nepĜekroþit teplotu
200 °C).
! PĜi použití peþicích programĤ GRIL a GRATINOVÁNÍ
umístČte na úroveĖ 1 sbČrnou nádobu na zachycení
zbytkĤ z peþení (omáþek a/nebo tukĤ).
MULTIFUNKýNÍ OHěEV
Program KLASICKÁ TROUBA
Budou aktivovány dva topné þlánky, spodní a horní.
PĜi klasickém peþení je lépe používat pouze jednu
úroveĖ: Výsledkem použití více úrovní je nerovnomČrné
rozložení teploty.
Program MULTIFUNKCNÍ OHREV
Dojde k aktivaci všech topných clánku (horní, spodní a
kruhový) a k zapnutí ventilátoru. Vzhledem k tomu, že
je teplo v celé troube konstantní, vzduch jídlo propéká
a pece do ružova rovnomerne na všech místech. Je
možné použít až dve úrovne soucasne.
Program HORNÍ TROUBA
Slouží k zapnutí horního topného þlánku. Tuto funkci je
možné použít k dopeþení.
Program GRIL
Slouží k zapnutí horního topného þlánku. PomČrnČ
vysoká teplota a pĜímé pĤsobení tepla grilu umožĖuje
bezprostĜední zabarvení povrchu jídel do rĤžova,
pĜiþemž jejich vnitĜek zĤstává mČkký, ponČvadž
dochází k zabránČní úbytku tekutin. Grilování je
obzvláštČ vhodné k pĜípravČ tČch druhĤ jídel, které
vyžadují vysokou teplotu na povrchu: telecí nebo hovČzí
biftek, peþené žebírko, ¿lé, hamburger atd. NČkteré
pĜíklady použití jsou uvedeny v þásti „Praktické
rady pro peþení“. Grilujte pĜi zavĜených dvíĜkách.
Program GRATINOVÁNÍ
Slouží k zapnutí horního topného þlánku a ke spuštČní
ventilátoru. PĜedstavuje spojení jednosmČrného
vyzaĜování tepla s vynuceným obČhem vzduchu
uvnitĜ trouby. Díky tomu je možné dosáhnout vyššího
prĤniku tepla bez spálení povrchu potravin. Grilujte pĜi
zavĜených dvíĜkách.
• Použijte úrovnČ 2 a 4 a na úroveĖ 2 umístČte jídla,
která vyžadují více tepla.
• SbČrnou nádobu umístČte dolĤ a rošt nahoru.
BARBECUE
• UmístČte rošt na úroveĖ 3 nebo 4 a potraviny uložte
do stĜedu roštu.
• Doporuþuje se nastavit maximální energetickou
úroveĖ. Nelekejte se, když si povšimnete, že horní
topný þlánek nezĤstává nepĜetržitČ zapnutý: Jeho
þinnost je ovládána termostatem.
TROUBA NA PIZZU
• Pro optimální upeþení pizzy používejte program
MULTIFUNKýNÍ OHěEV.
• Použijte lehkou hliníkovou pánev a uložte ji na rošt z
pĜíslušenství.
PĜi použití sbČrné nádoby se doba peþení prodlouží,
a proto stČží pĜipravíte kĜupavou pizzu.
• PĜi pĜípravČ pizzy s velkým množstvím složek
doporuþujeme pĜidat mozzarellu až v polovinČ doby
peþení.
UPOZORNÌNÍ! Trouba je vybavena systémem zastavení møížek, který umožòuje
jejich vyjmutí, aniž by se dostaly ven z
trouby.(1)
Pro kompletní vysunutí møížek je tøeba
je zvednout, uchopit za pøední èást a
potáhnout je, jak je zøejmé z uvedeného
obrázku (2).
15
CZ
Tabulka peþení
Programy
Klasická
trouba
Multifunkþní
ohĜev
Horní trouba
Gril
Gratinování
16
Potraviny
Kachna
Peþené telecí nebo hovČzí
Peþené vepĜové
Sušenky (z kĜehkého tČsta)
Koláþe
Pizza (na 2 úrovních)
Lasagne
JehnČþí
Peþené kuĜe + brambory
Makrela
Chlebíþek s rozinkami
VČtrníky (na 2 úrovních)
Sušenky (na 2 úrovních)
Jemný piškot (na 1 úrovni)
Jemný piškot (na 2 úrovních)
Slané dorty
Dopeþení
Platýzi a sépie
Šašliky z kalamárĤ a krevet
Filé z tresky
Grilovaná zelenina
Telecí biftek
Kotlety
Hamburger
Makrely
Toast
Grilované kuĜe
Sépie
Hmot
nost
(kg)
1
1
1
1
1
1
1
1+1
1
1
0.5
0.5
0.5
1
1.5
1
1
1
1
1
1
1
1
þ. 4
1.5
1.5
Poloha
úrovní
PĜedehĜátí
(minuty)
Doporuþená
teplota
3
3
3
3
3
2a4
3
2
2a4
2
2
2a4
2a4
2
2a4
3
3/4
4
4
4
3/4
4
4
4
4
4
2
2
15
15
15
15
15
15
10
10
15
10
10
10
10
10
10
15
15
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
200
200
200
180
180
230
180
180
200
180
170
190
180
170
170
200
220
Max.
Max.
Max.
Max.
Max.
Max.
Max.
Max.
Max.
200
200
Doba
peþení
(minuty)
65-75
70-75
70-80
15-20
30-35
15-20
30-35
40-45
60-70
30-35
40-50
20-25
10-15
15-20
20-25
25-30
8-10
6-8
10
10-15
15-20
15-20
7-10
15-20
2-3
55-60
30-35
OpatĜení a rady
! ZaĜízení bylo navrženo a vyrobeno v souladu
s mezinárodními bezpeþnostními normami. Tato
upozornČní jsou uvádČna z bezpeþnostních dĤvodĤ a je
tĜeba si je pozornČ pĜeþíst.
duševními schopnostmi, neznalými osobami nebo
osobami, které nemají zkušenosti s výrobkem,
jestliže nejsou pod dohledem osoby zodpovČdné za
jejich bezpeþnost nebo pokud nepĜijaly pĜedbČžné
pokyny o použití zaĜízení.
Základní bezpeþnost
• ZabraĖte tomu, aby se dČti hraly se zaĜízením.
• Toto zaĜízení bylo navrženo pro neprofesionální
použití uvnitĜ bytu/domu.
Likvidace
• ZaĜízení nesmí být nainstalováno v exteriéru, a to ani
v pĜípadČ, že se jedná o chránČný prostor, protože
jeho vystavení dešti nebo bouĜi je mimoĜádnČ
nebezpeþné.
• Likvidace obalového materiálu: Obaly zlikvidujte
v souladu s místními predpisy za úcelem jejich
recyklace.
• Evropská smČrnice 2002/96/ES o odpadních
elektrických a elektronických zaĜízeních (RAEE)
pĜedepisuje, aby elektrospotĜebiþe nebyly likvidovány
v rámci bČžného pevného domovního odpadu.
VyĜazená zaĜízení musí být sesbírána oddČlenČ
za úþelem optimalizace stupnČ opČtovného použití
a recyklace materiálĤ, ze kterých se skládají, a za
úþelem zamezení možných škod na zdraví a na
životním prostĜedí. Symbol pĜeškrtnutého košíku na
všech výrobcích pĜipomíná povinnost separovaného
sbČru.
PodrobnČjší informace týkající se správného postupu
pĜi vyĜazování elektrospotĜebiþĤ z provozu mohou
jejich majitelé získat tak, že se obrátí na pĜíslušnou
veĜejnou službu nebo na prodejce.
• PĜi manipulaci se zaĜízením pokaždé používejte
pĜíslušné rukojeti umístČné po bocích trouby.
• Nedotýkejte se zaĜízení bosýma nohama ani
mokrýma nebo vlhkýma rukama þi nohama.
• ZaĜízení se musí používat k peþení potravin
dospČlými osobami, a to dle pokynĤ uvedených
v tomto návodu.
• BČhem použití zaĜízení se topné þlánky a nČkteré
þásti dvíĜek trouby zahĜívají na vysokou teplotu.
Dávejte pozor, abyste se jich nedotkli, a udržujte
v dostateþné vzdálenosti dČti.
• ZabraĖte tomu, aby se napájecí kabely dalších
elektrospotĜebiþĤ dostaly do styku s teplými
souþástmi trouby.
Úspora energie a ohled na životní
prostĜedí
• Nezakrývejte ventilaþní otvory a otvory pro únik
tepla.
• PĜi peþení v režimu GRIL a GRATINOVÁNÍ
doporuþujeme péct pokaždé pĜi zavĜených dvíĜkách:
Výsledkem je kromČ lepšího upeþení také významná
úspora energie (pĜibližnČ 10%).
• Pri otevírání dvírek uchopte rukojet uprostred: Na
krajích by mohla být horká.
• PĜi vkládání nebo vyjímání nádob používejte pokaždé
ochranné rukavice, urþené k použití pĜi peþení.
• Nevystýlejte dno trouby hliníkovou fólií.
• Nevkládejte do trouby hoĜlavý materiál: V pĜípadČ
náhodného uvedení zaĜízení do þinnosti by se mohl
zapálit.
• Když se zarízení nepoužívá, pokaždé se ujistete, že
se otocné ovladace nacházejí v poloze “z”/“{”.
• Nevytahujte zástrþku ze zásuvky taháním za kabel,
ale tak, že uchopíte zástrþku.
• NeþistČte troubu ani neprovádČjte údržbu dĜíve, než
vytáhnČte zástrþku z elektrického rozvodu.
•
Pokud je to možné, vyhýbejte se předehřátí trouby
a vždy se ji snažte naplnit. Otevírejte dvířka trouby
co nejméně, protože se teplo ztrácí při každém jeho
otevření. Pokud chcete ušetřit značné množství
energie, jednoduše vypněte troubu 5 - 10 minut před
koncem plánovaného pečení a využijte zbytkové teplo
trouby.
• Udržujte těsnění čisté a uklizené, aby se zabránilo
případné ztráty energie přes dveře
• Máte-li nastavení tarif na odběr elektřiny, posunutím
možnosti „odložené vaření“ do levnějšího časového
úseku, Vám pomůže ušetřit peníze.
• V prípade poruchy se v žádném prípade
nepokoušejte dostat k vnitrním cástem ve snaze je
opravit. Obratte se na servisní službu (viz Servisní
služba).
• Nepokládejte na otevĜená dvíĜka trouby tČžké
pĜedmČty.
• Nepoþítá se s použitím zaĜízení osobami (vþetnČ
dČtí) se sníženými fyzickými, senzorickými nebo
17
CZ
Údržba a péþe
CZ
• Základ vašeho hrnce nebo pánve by m l pokrývat
plotýnku. Pokud je menší, drahá energie vyjde nazmar
a hrnce z nichž přeteče, ponechají zbytky, které se
obtížně odstraňují .
• Jídlo vařte v uzavřených hrncích nebo pánvích s dobře
přiléhajícími poklicemi a použijte tak málo vody, jak je
to možné. Vaření bez pokličky výrazně zvýší spotřebu
energie.
• Používejte pouze ploché hrnce a pánve.
• Pokud ohříváte něco, co trvá dlouho , vyplatí se použít
tlakový hrnec, který je dvakrát tak rychle a šetří třetinu
energie.
3. uchopte dvírka na vnejších
bocních stranách a pomalu je
zavrete, ne však úplne. Poté
potáhnete dvírka k sobe a
vytáhnete je ze závesu (viz
obrázek).
PĜi zpČtné montáži dvíĜek
postupujte opaþnČ.
Vypnutí elektrického proudu
PĜed jakoukoli operací odpojte zaĜízení ze sítČ
elektrického napájení.
ýištČní zaĜízení
! Nikdy nepoužívejte k cištení zarízení parní cisticí
zarízení s vysokým tlakem.
• VnČjší smaltované nebo nerezové þásti a pryžová
tČsnČní je možné þistit houbou namoþenou ve vlažné
vodČ a neutrálním mýdlem. V pĜípadČ odstraĖování
úporných skvrn použijte speci¿cké þisticí prostĜedky.
Doporuþujeme po oþištČní opláchnout vČtším
množstvím vody a vysušit. Nepoužívejte abrazivní
práškové prostĜedky ani korozivní látky.
• VnitĜek trouby je tĜeba vyþistit po každém použití,
dokud je ještČ vlažný. Používejte teplou vodu a
þisticí prostĜedek a na závČr osušte jemným hadrem.
VyhnČte se použití abrazivních prostĜedkĤ.
• PĜíslušenství se mĤže umývat jako bČžné nádobí i
v myþce nádobí.
Kontrola tČsnČní
Pravidelne kontrolujte stav tesnení po obvodu dverí.
V prípade jeho poškození se obratte na nejbližší
Servisní stredisko (viz Servisní služba). Doporucuje se
nepoužívat troubu až do uskutecnení opravy.
VýmČna žárovky
Postup pĜi výmČnČ žárovky osvČtlení trouby:
ýištČní dvíĜek
Sklo dvíĜek trouby þistČte houbou a neabrazivními
prostĜedky a osušte je jemným hadĜíkem; nepoužívejte
drsné abrazivní materiály ani zahrocené kovové
škrabky, které by mohly poškrábat povrch a zpĤsobit
prasknutí skla.
Za úþelem dokonalejšího vyþištČní je možné provést
demontáž dvíĜek:
1. Úplne otevrete dvírka (viz obrázek);
1. Z držáku žárovky odšroubujte sklenČný kryt.
2. Vyšroubujte žárovku a nahradte ji jinou, obdobnou:
výkon 25 W, závit E 14.
3. Namontujte zpet kryt (viz obrázek).
! Nepoužívejte osvìtlení trouby pro a jako osvìtlení
prostøedí.
Servisní služba
2. nadzvednete a pootocte
pácky, nacházející se na obou
závesech (viz obrázek);
18
Uvećte:
• model zaĜízení (Mod.)
• výrobní þíslo (S/N)
Tyto informace jsou uvedeny na štítku s jmenovitými
údaji, nacházejícím se na zarízení a/nebo na obalu.
Üzembe helyezés
! Fontos, hogy megtartsa ezt a kézikönyvet, hogy
szükség esetén bármikor belenézhessen. Ha a
készüléket eladja, elajándékozza vagy áthelyezi,
gyĘzĘdjön meg róla, hogy a kézikönyvet is átadja
vele, hogy az új tulajdonos tájékozódhasson a
készülék mĦködésérĘl és az azzal kapcsolatos
¿gyelmeztetésekrĘl.
SzellĘzés
A jó szellĘzés garantálása érdekében a sütĘnek helyet
adó bútorrész hátlapját le kell venni. A sütĘt lehetĘleg
úgy kell beszerelni, hogy két fa alátétre vagy egy olyan
folytonos felületre támaszkodjon, amely legalább 45 x
560 mm nagyságú nyílással rendelkezik (lásd ábra).
! Olvassa el ¿gyelmesen az utasításokat: fontos
információkat tartalmaznak az üzembe helyezésrĘl, a
használatról és a biztonságról.
.
Elhelyezés
560
mm
45 m
m.
! A csomagolóanyag nem játékszer! Hulladékként való
kezelésük során tartsa be a szelektív hulladékgyĦjtés
szabályait (lásd Óvintézkedések és tanácsok).
! A beszerelést szakembernek kell elvégeznie az
itt található utasításoknak megfelelĘen. A helytelen
beszerelés személyi sérülést és anyagi károkat
okozhat.
Beépítés
A készülék jó mĦködésének biztosítása érdekében
szükséges, hogy a bútor megfelelĘ tulajdonságokkal
rendelkezzen:
Középre állítás és rögzítés
A készülék rögzítése a bútorhoz: nyissa ki a sütĘ
ajtaját és csavarozza a 4 facsavart a külsĘ kereten
elhelyezkedĘ 4 lyukba!
! Minden védelmet biztosító alkatrészt úgy kell
• A sütĘ melletti paneleknek hĘálló anyagból kell
készülniük.
• FurnérlemezbĘl készült bútorok esetén a
ragasztóanyagnak ki kell bírnia a 100 °C
hĘmérsékletet.
• A sütĘ munkalap alá (lásd ábra) vagy
bútoroszlopba való beépítése esetén a bútornak az
alábbi méretekkel kell rendelkeznie:
rögzíteni, hogy azokat szerszám nélkül ne lehessen
kivenni.
Elektromos csatlakoztatás
. min
mm
m.
558
567 mm.
595 mm.
45 m
mm
.
593 mm.
23 mm.
.
547
Az elektromos kábel beszerelése
5 mm.
595
mm
24
545
.
mm
! A hárompólusú kábellel ellátott sütĘket az adattáblán
jelzett (lásd alább) feszültségĦ és frekvenciájú
váltakozó árammal való használatra tervezték.
.
mm
1. A fedél oldalán található nyelvecskék csavarhúzóval
történĘ felemelésével nyissa ki a kapocslécet: Húzza
.
! A készüléket úgy kell beépíteni, hogy utána ne
lehessen az elektromos alkatrészekhez hozzáérni.
Az adattáblán jelzett fogyasztási értékeket ilyen
beszerelési módnál mérték.
19
HU
HU
meg és nyissa ki a fedelet (lásd ábra).
2. Helyezze üzembe az elektromos kábelt: Csavarozza ki
a kábelszorító csavarját
és a három L-NérintkezĘcsavart, majd
rögzítse a csavarok feje
alatt a huzalokat, ügyelve
a kék (N), barna (L),
)
sárga-zöld színekre (
(lásd ábra).
3. Rögzítse a
kábelt a megfelelĘ
kábelrögzítĘbe.
4. Zárja le a kapocsléc
fedelét.
! A fenti elĘírások be nem tartása esetén a gyártó
elhárít minden felelĘsséget.
ADATTÁBLA
Az elektromos kábel
bekötése a hálózatba
Szereljen a kábelre az
adattáblán feltüntetett
terhelésnek megfelelĘ
szabványos csatlakozódugót (lásd oldalt).
Amennyiben a kábelt közvetlenül a hálózathoz kívánja
csatlakoztatni, úgy a készülék és a hálózat közé a
terhelésnek és az érvényben lévĘ szabványoknak
megfelelĘ, legalább 3 mm-es omnipoláris kapcsolót
kell beszerelni (a földkábelt nem szabad megszakítóval
ellátni). A hálózati kábelt úgy kell elhelyezni, hogy sehol
se melegedhessen a szobahĘmérsékletnél 50 °C-kal
magasabb hĘmérsékletre.
! A készülék beszerelĘje felelĘs a megfelelĘ elektromos
csatlakoztatásért és a biztonsági elĘírások betartásáért.
A csatlakoztatás elĘtt gyĘzĘdjön meg az alábbiakról:
• Az aljzat rendelkezik földeléssel és megfelel a
szabványnak.
• Az aljzat képes elviselni a készülék adattábláján
feltüntetett maximális teljesítmény terhelését (lásd
alább).
• A tápfeszültség megfelel az adattáblán feltüntetett
értékeknek (lásd alább).
• Az aljzat kompatíbilis a készülék
csatlakozódugójával. Ha nem, cserélje ki az aljzatot
vagy a dugót – ne használjon hosszabbítót vagy
elosztót.
! A beszerelt készülék elektromos kábelének és a fali
csatlakozóaljzatnak könnyen hozzáférhetĘnek kell
lennie.
! A kábel nem hajolhat meg és nem lehet összenyomva.
! A kábelt rendszeresen ellenĘrizni kell, és cseréjét
kizárólag engedéllyel rendelkezĘ szakember végezheti
el (lásd Szerviz).
20
Méretek
Térfogat
Elektromos
csatlakoztatás
Szélesség: 43,5 cm
Magasság: 32,4 cm
Mélység: 40,6 cm
58 liter
feszültség: 220–230 V ~, 50/60 Hz
vagy 50 Hz (lásd az adattáblán);
maximális teljesítményfelvétel:
2250 W
A 2010/30/EK irányelvet kiegészítő
2014/65/EK irányelv.
A 2009/125/EK irányelvet kiegészítő
2014/66/EK irányelv.
EN 60350-1 szabvány
EN 50564 szabvány
ENERGIAOSZTÁLY
HĦtĘventilátorral rendelkezĘ
modellek:
Természetes hĘáramlás névleges
energiafogyasztása – melegítĘ
funkció:
Hagyományos
KényszerĘh áramlási osztály
névleges energiafogyasztása –
melegítĘ funkció:
Légkeveréses
HĦtĘventilátorral nem
rendelkezĘ modellek:
Kényszer hĘáramlás névleges
energiafogyasztása – melegítĘ
funkció:
Légkeveréses
Természetes hĘáramlási osztály
névleges energiafogyasztása –
melegítĘ funkció:
Hagyományos
A készülék megfelel az alábbi
uniós irányelveknek: 2006.12.12-i
2006/95/EGK irányelv (alacsony
feszültség) és késĘbbi módosításai
– 2006.12.15-i 2004/108/EGK
irányelv (elektromágneses
összeférhetĘség) és késĘbbi
módosításai – 1993.07.22-i
93/68/EGK irányelv és késĘbbi
módosításai.
2002/96/EGK irányelv és késĘbbi
módosításai.
Bekapcsolás és használat
! ElsĘ bekapcsoláskor legalább egy óra hosszat
mĦködtesse üresen a sütĘt maximum hĘmérsékleti
fokozaton és csukott ajtó mellett. Ezután kapcsolja
ki a sütĘt, nyissa ki az ajtaját, és szellĘztesse ki a
helyiséget. A keletkezett szag a sütĘ védelmére
használt anyagok elpárolgásából származik.
HĦtĘventilátor
HU
A külsĘ hĘmérséklet csökkentése érdekében néhány
modell hĦtĘventilátorral van ellátva. A hĦtĘventilátor
által létrehozott huzat a kezelĘpanel és a sütĘ ajtaja
között lép ki.
! A sütés végén a ventilátor mindaddig mĦködik, amíg a
sütĘ nem hĦl le eléggé.
A sütĘ bekapcsolása
SütĘvilágítás
1. A PROGRAMVÁLASZTÓ tekerĘgomb elforgatásával
válassza ki a kívánt sütési programot.
2. A HėMÉRSÉKLET-SZABÁLYZÓ tekerĘgomb
elforgatásával válassza ki a hĘmérsékletet. A
különbözĘ sütési módok és az azokhoz tartozó javasolt
hĘmérsékletek listája a Sütési táblázatban található
meg (lásd Programok).
3. A világító HėMÉRSÉKLET-SZABÁLYZÓ
ellenĘrzĘlámpa a melegítési fázist jelzi, és a beállított
hĘmérséklet elérésekor kikapcsol.
4. Sütés alatt a következĘket mindig megteheti:
- A PROGRAMVÁLASZTÓ tekerĘgomb segítségével
módosíthatja a sütési programot.
- A HėMÉRSÉKLET-SZABÁLYZÓ tekerĘgomb
segítségével módosíthatja a hĘmérsékletet.
- A PROGRAMVÁLASZTÓ tekerĘgomb „0” helyzetbe
állításával megszakíthatja a sütést.
1. Az IDėZÍTÉSSZABÁLYZÓ tekerĘgomb órairányban
való nagyjából teljes körbeforgatásával húzza föl a
csengĘt.
2. Az óramutató járásával ellentétes irányba
forgatva állítsa be a kívánt idĘpontot úgy, hogy az
IDėZÍTÉSSZABÁLYZÓ tekerĘgombon szereplĘ perc a
kezelĘpanelen rögzített mutatóval egybeessen.
3. Az idĘzítés a perceket számolja: az idĘ leteltekor
hangjelzést ad.
! Soha ne támasszon semmit a sütĘ aljának, mert a
zománc megsérülhet.
! Az idĘzítĘ nem szabályozza a sütĘ be- és
kikapcsolását.
állásra
A PROGRAMVÁLASZTÓ tekerĘgomb
forgatásával kapcsolható be. Sütési program
bekapcsolása esetén a világítás égve marad.
Az idĘzítés használata
! A sütĘedényeket mindig a mellékelt rácsokra tegye.
FIGYELEM!A sütõ rácsrögzítõ rendszerrel van ellátva, mely megakadályozza,
hogy a rácsok a kihúzásukkor kiessenek a
sütõbõl (1).
A rácsok teljes kivételéhez csak az ábra
szerinti módon kell a rácsokat az elülsõ
oldaluknál fogva felemelni és kihúzni (2).
21
Elektronikus programozó
A sütési mód beállítása
HU
! A sütés programozása csak azután lehetséges, hogy
kiválasztott egy sütési programot.
Az óra beállítása
! Bár az órát a sütĘ kikapcsolt, illetve bekapcsolt
állapotában egyaránt be lehet állítani, a sütési idĘ végét
nem.
A készülék hálózathoz való csatlakoztatása után,
illetve áramkimaradást követĘen a KIJELZėN a
szimbólum és négy számjegy fog villogni.
1. Nyomja meg többször a
gombot, míg a
szimbólum és a négy számjegy a KIJELZėN villogni
nem kezd.
2. Nyomogassa a „+” és „-” gombokat. Amennyiben
lenyomva tartja, a számok a beállítás megkönnyítése
érdekében gyorsabban pörögnek.
3. Várjon 10 másodpercet, vagy a beállítás
gombot.
elmentéséhez nyomja meg újra a
A percszámláló beállítása
! Ez a funkció nem szakítja meg a sütést és nincs a
sütĘhasználattal kapcsolatban; a készülék a beállított
idĘ lejáratakor hangjelzést ad ki.
gombot, míg a
1. Nyomja meg többször a
szimbólum és a három számjegy a KIJELZėN villogni
nem kezd.
2. A kívánt idĘ beállításához nyomogassa a „+” és „-”
gombokat. Amennyiben lenyomva tartja, a számok
a beállítás megkönnyítése érdekében gyorsabban
pörögnek.
3. Várjon 10 másodpercet, vagy a beállítás
gombot.
elmentéséhez nyomja meg újra a
A számláló elindul visszafelé, és a visszaszámlálás
végén bekapcsol a hangjelzés.
22
A sütés idĘtartamának beállítása
gombot addig, míg az
ikon és
1. Nyomogassa a
a három digitális számjegy a KIJELZėN villogni nem
kezd.
2. A kívánt sütési idĘ beállításához nyomogassa a
„+” és „-” gombokat. Amennyiben lenyomva tartja,
a számok a beállítás megkönnyítése érdekében
gyorsabban pörögnek.
3. Várjon 10 másodpercet, vagy a beállítás
gombot.
elmentéséhez nyomja meg újra a
4. Miután letelt az idĘ, a kijelzĘn megjelenik az END
felirat és megszólal a hangjelzés.
• Példa: 9.00 óra van és a sütés 1 óra 15 perc
idĘtartamra van beállítva. A program 10.15-kor
automatikusan leáll.
A sütés végének beállítása
! A sütés végét csak a sütés idĘtartamának beállítása
után lehet beállítani.
1. Hajtsa végre az idĘtartam beállításának elsĘ három
pontjában részletezett lépéseket,
gombot addig, míg a
2. majd nyomogassa a
szimbólum és a négy számjegy a KIJELZėN villogni
nem kezd.
3. A sütés kívánt végének a beállításához nyomogassa
a „+” és „-” gombokat. Amennyiben lenyomva tartja,
a számok a beállítás megkönnyítése érdekében
gyorsabban pörögnek.
4. Várjon 10 másodpercet, vagy a beállítás
gombot.
elmentéséhez nyomja meg újra a
5. Miután letelt az idĘ, a kijelzĘn megjelenik az END
felirat és megszólal a hangjelzés.
, illetve a
szimbólumok
Amennyiben a
kigyulladnak, az azt jelenti, hogy a programozás
sikerült. A KIJELZėN egymás után megjeleníthetĘ a
sütési idĘ vége és a sütés idĘtartama.
Sütési beállítás törlése
Sütési beállítás törléséhez tegye a következĘt:
gombot addig, míg a törölni kívánt
• nyomogassa a
program szimbóluma és a számjegyek a KIJELZėN
villogni nem kezdenek. Nyomogassa a „-” gombot
addig, míg a kijelzĘn meg nem jelenik a 0:00 érték.
• Tartsa egyidejĦleg lenyomva a „+” és „-” gombokat
– így minden beállítás törlĘdik, ideértve a
percszámlálót is.
Program
Sütési programok
! A hĘmérsékletet minden programnál 60 °C és a MAX
jelzés közé lehet beállítani, kivéve a következĘknél:
• GRILLEZÉS (javasoljuk, hogy csak a legnagyobb
állásban használja)
• GRATINÍROZÁS (javasoljuk, hogy ne használjon
200 °C-nál magasabb hĘmérsékletet).
HAGYOMÁNYOS SÜTÉS program
A két alsó és felsĘ fĦtĘszál bekapcsol. Ennél a
hagyományos sütési módnál inkább csak egy szintet
használjon: ha több szinten süt, a hĘeloszlás nem
megfelelĘ.
LÉGKEVERÉSES SÜTÉS program
Az összes fĦtĘszál bekapcsol (felsĘ és alsó), és a
ventilátor mĦködni kezd. Mivel a hĘ az egész sütĘben
állandó, a levegĘ egyenletesen süti és pirítja az ételt.
EgyidejĦleg maximum két szintet lehet használni.
FELSė SÜTÉS program
Bekapcsol a felsĘ fĦtĘszál. Ez a sütési mód utósütésre
használható.
GRILLEZÉS program
Bekapcsol a felsĘ fĦtĘszál. A grillezés különösen
magas és közvetlen hĘmérséklete lehetĘvé teszi, hogy
az ételek felszínét úgy pirítsa meg, hogy meggátolja
a nedvesség elillanását, így belül porhanyósabbak
maradnak. A grillezés különösen olyan ételekhez
ajánlott, amelyek magas felszíni hĘmérsékletet
igényelnek: borjú- és marhasült, rostélyos, ¿lé,
hamburger stb. A „Praktikus sütési tanácsok” címĦ
fejezetben bemutatunk néhány felhasználási példát. A
sütést csukott sütĘajtó mellett végezze.
Praktikus sütési tanácsok
! Légkeveréses sütésnél ne használja a sütĘ aljától
számított 1. és 5. szintet: ezeket a helyeket közvetlenül
éri a meleg levegĘ, ami a kíméletes sütést igénylĘ
ételek odaégését eredményezheti.
! GRILLEZÉSKOR és GRATINÍROZÁSKOR a
sütés melléktermékeinek (szaft és/vagy zsír)
összegyĦjtéséhez a zsírfelfogó tálcát helyezze az
1. szintre.
LÉGKEVERÉSES ÜZEMMÓD
• Használja a 2. és a 4. szintet – a 2. szintre tegye a
magasabb hĘmérsékletet igénylĘ ételeket.
• Helyezze a zsírfelfogó tálcát alulra, a rácsot felülre.
GRILLEZÉS
• Az ételeket helyezze a rács közepére, majd tegye a
rácsot a 3. vagy a 4. szintre.
• Javasoljuk, hogy a hĘmérsékletet állítsa a
legmagasabb fokozatra. Ne aggódjon, ha a felsĘ
fĦtĘszál nem marad állandóan bekapcsolva:
mĦködését hĘmérséklet-szabályzó szabályozza.
PIZZA
• A jó pizzasütéséhez használja a LÉGKEVERÉSES
SÜTÉS programot.
• Használjon könnyĦ, alumíniumtepsit a mellékelt
rácsra helyezve.
A zsírfelfogó tálcával elhúzódik a sütési idĘ és nehéz
ropogós pizzát kapni.
• Sok feltétet tartalmazó pizzáknál javasoljuk, hogy a
mozzarellát a sütés felénél tegye a tésztára.
GRATINÍROZÁS program
MĦködésbe lép a felsĘ fĦtĘszál és bekapcsol a
ventilátor. Ez a sütési mód a sütĘ belsejében egyesíti
a levegĘ keringtetését az egyirányú hĘsugárzással.
Ez a hĘ áthatolóképességének növelésével segíti
megakadályozni, hogy az ételek felülete megégjen. A
sütést csukott sütĘajtó mellett végezze.
23
HU
HU
Sütési táblázat
Program
Étel
Tömeg
(kg)
SütĘ aljától
számított
magassági
szint
ElĘmelegítés
(perc)
Ajánlott
hĘmérséklet
Sütési
idĘ (perc)
1
1
1
1
3
3
3
3
3
15
15
15
15
15
200
200
200
180
180
65-75
70-75
70-80
15-20
30-35
Hagyományo
s sütés
Kacsa
Borjú- és marhasült
Disznósült
(Omlós) kekszek
Linzerek
Légkeveréses
üzemmód
Pizza (2 szinten)
Lasagne
Bárány
Sült csirke + burgonya
Makréla
Gyümölcsös sütemény
Fánk (2 szinten)
Keksz (2 szinten)
Piskóta (1 szinten)
Piskóta (2 szinten)
Sós sütemények
1
1
1
1+1
1
1
0.5
0.5
0.5
1
1.5
2. és 4.
3
2
2. és 4.
2
2
2. és 4.
2. és 4.
2
2. és 4.
3
15
10
10
15
10
10
10
10
10
10
15
230
180
180
200
180
170
190
180
170
170
200
15-20
30-35
40-45
60-70
30-35
40-50
20-25
10-15
15-20
20-25
25-30
FelsĘ sütés
FĘzés után átsütendĘ
ételek
-
3/4
15
220
-
Grillezés
Nyelvhal és tintahal
Tintahal és rák nyárson
TĘkehalfilé
Grillezett zöldségek
Borjúsült
Karaj
Hamburger
Makréla
Pirítós
1
1
1
1
1
1
1
1
4 db
4
4
4
3/4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
Max.
Max.
Max.
Max.
Max.
Max.
Max.
Max.
Max.
8-10
6-8
10
10-15
15-20
15-20
7-10
15-20
2-3
Gratinírozás
Grillcsirke
Tintahal
1.5
1.5
2
2
5
5
200
200
55-60
30-35
24
Óvintézkedések és tanácsok
! A készülék a nemzetközi biztonsági szabványokkal
összhangban lett tervezve és gyártva. E
¿gyelmeztetéseket biztonsági megfontolásból közöljük,
kérjük olvassa el ¿gyelmesen.
Általános biztonság
• A készüléket otthoni, háztartási használtra tervezték.
• A készülék nem helyezhetĘ üzembe nyitott térben,
még akkor sem, ha a terület védett helyen van, mivel
rendkívül veszélyes a készüléket esĘnek, viharnak
kitenni.
• A készülék elmozdításához mindig használja a sütĘ
oldalain található megfelelĘ fogantyúkat.
• Ne érjen a készülékhez mezítláb, illetve vizes vagy
nedves kézzel vagy lábbal.
• A készüléket kizárólag felnĘttek használhatják
ételek sütésére a kézikönyvben található
útmutatásoknak megfelelĘen. Minden más
használatra (például: helyiségek fĦtésére)
alkalmatlan és ezért veszélyes. A gyártó nem
vonható felelĘsségre olyan károkért, amelyek
szakszerĦtlen, hibás, vagy nem rendeltetésszerĦ
használatból adódnak.
• A készülék használata közben a felmelegedĘ
részek és a sütĘ ajtajának néhány része
felforrósodhat. Ügyeljen rá, hogy ezekhez ne
érjen és a gyermekeket tartsa távol.
• Kerülje el, hogy más elektromos háztartási
készülékek vezetéke hozzáérjen a sütĘ meleg
részeihez.
• Ne takarja el a szellĘzésre és a hĘ elosztására
szolgáló nyílásokat.
• Az ajtó fogantyúját középen fogja meg, mert a
szélein meleg lehet.
• Az edények behelyezéséhez vagy kivételéhez mindig
használjon konyhakesztyĦt.
• A sütĘ aljára ne tegyen alumíniumfóliát.
• Ne tegyen a sütĘbe gyúlékony anyagot:
meggyulladhat, ha a készülék véletlenül mĦködni
kezd.
• Ha a készüléket nem használja, mindig gyĘzĘdjön
meg arról, hogy a gombok “z”/“{” állásban vannak.
• A csatlakozót az elektromos hálózatból ne a
kábelnél, hanem a csatlakozódugónál fogva húzza
ki.
• A készülék tisztítását vagy karbantartását azután
kezdje el, hogy kihúzta a csatlakozódugót az
elektromos hálózatból.
• Meghibásodás esetén semmilyen körülmények
között ne próbálja megjavítani a belsĘ szerkezeteket!
Hívja a szervizt (lásd Szerviz).
• Ne tegyen nehéz tárgyakat a nyitott sütĘajtóra.
• A készüléket testileg, érzékszervileg vagy szellemileg
korlátozott, nem hozzáértĘ, illetve a terméket nem
ismerĘ személyek – a gyerekeket is ideértve – csak
a biztonságukért felelĘs személyek felügyelete
mellett, illetve a készülék használatával kapcsolatos
alapvetĘ utasítások ismeretében használhatják.
• Vigyázzon, hogy a gyerekek ne játsszanak a
készülékkel!
Hulladékkezelés
• A csomagolóanyag hulladékkezelése: tartsa be
a helyi elĘírásokat, így a csomagolóanyag újra
felhasználásra kerülhet.
• Az Európai Parlament és Tanács, elektromos és
elektronikus berendezések hulladékairól (WEEE)
szóló 2002/96/EK irányelve elĘírja, hogy e
hulladékok nem kezelhetĘk háztartási hulladékként.
A forgalomból kivont berendezéseket – az azokat
alkotó anyagok hatékonyabb visszanyerése, illetve
újrahasznosítása, valamint az emberi egészség
és a környezet védelme érdekében – szelektíven
kell gyĦjteni. Az összes terméken megtalálható
áthúzott szemetes szimbólum a szelektív gyĦjtési
kötelezettségre emlékeztet.
A tulajdonosok, háztartási készülékük forgalomból
történĘ helyes kivonásával kapcsolatban, további
információért a megfelelĘ közszolgálathoz, illetve a
forgalmazóhoz is fordulhatnak.
Takarékosság és környezetvédelem
• Javasoljuk, hogy GRILLEZÉSKOR és
GRATINÍROZÁSKOR mindig csukja be a sütĘ ajtaját:
így kitĦnĘ eredményt kap, ugyanakkor jelentĘs
energiát takarít meg (kb. 10%).
• A tömítéseket tartsa tisztán és Ęrizze meg
• Amennyiben lehetséges, kerülje el a sütő előmelegítését
és mindig próbálja meg tele állapotban üzemeltetni. A
sütőajtót a lehető legritkábban nyissa ki, mert minden
nyitás hőveszteséggel jár. Jelentős energiamegtakarítás
érdekében kapcsolja ki a sütőt a tervezett sütési idő
vége előtt 5-10 perccel és használja a sütő által
generált hőt.
•
A tömítéseket tartsa tisztán és rendezetten, hogy
elkerülje az ajtón keresztüli energiaveszteséget.
• Ha időzónás villamosenergia-számlával rendelkezik,
akkor a “főzés késleltetése” opció lehetővé teszi a
főzést az olcsóbb időszakokon belül és ezáltal pénzt
takaríthat meg.
25
HU
Karbantartás és ápolás
HU
• A fazéknak vagy serpenyőnek le kell fednie a főzőlapot.
Ha ez kisebb, akkor ez értékes energiaveszteséget
okoz és ha a forrásban lévő étel kicsordul, akkor ez
nehezen eltávolítható lerakodást képez.
• Az ételt jól záródó fedéllel letakart fazékban és
serpenyőben főzze meg a lehető legkevesebb
víz használatával. A fedél nélküli főzés jelentősen
megnöveli az energiafogyasztást.
• Teljesen sima fazekakat és serpenyőket használjon.
• Ha olyan ételt készít, melyet sokáig kell főzni, akkor
használjon kuktát, mert ez kétszer gyorsabb és
megspórolja vele az energia egyharmadát.
Az ajtó tisztítása
Az ajtóüveget szivaccsal és nem súrolóhatású
mosószerrel tisztítsa le, majd puha ruhával törölje
szárazra. Ne használjon durva dörzsanyagot vagy éles,
fém kaparókést, mely megkarcolhatja a felületét, vagy
akár az üvegfelület széttörését is eredményezheti.
Alaposabb tisztításhoz a sütĘ ajtaja levehetĘ:
1. Nyissa ki teljesen az ajtót (lásd ábra).
2. Emelje meg és forgassa el a két csuklós pánton
elhelyezkedĘ kallantyút (lásd ábra).
3. Fogja meg az ajtót a két
küls szélén, majd lassan, de
ne teljesen, csukja vissza. Majd
maga felé húzva az ajtót emelje
le a pántokról (lásd ábra).
A fenti folyamatot visszafelé
elvégezve helyezze vissza az
ajtót.
Szerviz
Adja meg az alábbiakat:
• A készülék modellje (Mod.)
• Sorozatszám (S/N)
Ez utóbbi információkat a készüléken és/vagy a
csomagoláson elhelyezett adattáblán találja meg.
Áramtalanítás
Minden mĦvelet elĘtt áramtalanítsa a készüléket.
A készülék tisztítása
• A külsĘ zománc vagy inox alkatrészek és a
gumitömítések langyos, semleges szappanos vízzel
átitatott szivaccsal tisztíthatók. Ha a foltokat nehéz
eltávolítani, használjon speciális tisztítószereket.
Javasoljuk, hogy tisztítás után alaposan öblítse le,
és törölje szárazra a készüléket. Ne használjon
súrolóport vagy maró anyagot.
• A sütĘ belsejét lehetĘleg minden használat után,
még langyos állapotban tisztítsa meg. Használjon
meleg vizet és mosogatószert, öblítse le, és puha
ruhával törölje szárazra. Kerülje a súrolószerek
használatát.
• A tartozékok a gördülĘ tálcasínek kivételével,
a normál edényekhez hasonlóan, akár
mosogatógépben is elmoshatók.
• A tartozékok a normál edényekhez hasonlóan, akár
mosogatógépben is elmoshatók.
! A készülék tisztításához soha ne használjon
gĘztisztítót vagy nagynyomású tisztítót.
26
A tömítések ellenĘrzése
Rendszeresen ellenĘrizze a sütĘajtó körüli tömítések
állapotát. Ha sérülést vesz észre, forduljon a
legközelebbi szakszervizhez (lásd Szerviz). Javasoljuk,
hogy ne használja a sütĘt, amíg a javítást nem végzik
el.
Lámpacsere
A sütĘt megvilágító
lámpa kicseréléséhez
tegye a következĘket:
1. Csavarozza ki
a lámpafoglalat
üvegfedelét.
2. Csavarja ki a
lámpát, és cserélje
ki egy ugyanolyanra:
teljesítmény: 25 W, típus:
E14.
3. Szerelje vissza a fedelet (lásd ábra).
! Ne használja a sütõ lámpáját a környezet
megvilágítására.
Inštalácia
! Je veĐmi dôležité tento návod uschovaĢ, kvôli
prípadnému neskoršiemu nahliadnutiu. V prípade
predaja, darovania zariadenia alebo sĢahovania sa
uistite, že návod zostane spolu so zariadením, aby
sa nový vlastník mohol oboznámiĢ s þinnosĢou a
príslušnými upozorneniami.
! Pozorne si preþítajte uvedené pokyny: Sú zdrojom
dôležitých informácií, týkajúcich sa inštalácie, použitia a
bezpeþnosti.
Ventilácia
SK
Aby bola zaistená dostatoþná ventilácia, je potrebné
odstrániĢ zadnú stenu úložného priestoru. Odporúþa
sa nainštalovaĢ rúru tak, aby sa opierala o dve drevené
lišty alebo o rovnú plochu s otvorom najmenej 45 x 560
mm (vić obrázky).
.
560
Umiestnenie
mm
45 m
m.
! Obaly nie sú hraþky pre deti a je potrebné ich
odstrániĢ v súlade s normami pre separovaný zber
odpadu (vić Opatrenia a rady).
! Inštalácia musí byĢ vykonaná odborne kvali¿kovaným
personálom podĐa uvedených pokynov. Nesprávne
vykonaná inštalácia môže spôsobiĢ škody na majetku a
ohrozenie zdravia osôb a zvierat.
Vstavanie
Vystredenie a upevnenie
Nastavte 4 pätky umiestnené na boþných stranách rúry,
v blízkosti 4 otvorov na obvodovom ráme, podĐa hrúbky
boþného panelu nábytku:
! Všetky þasti, ktoré zaruþujú bezpeþnosĢ, je potrebné
Na zaistenie þinnosti zariadenia je potrebné, aby mal
nábytok, do ktorého bude zariadenie vstavané, vhodné
vlastnosti:
• Panely susediace s rúrou musia byĢ z materiálu
odolného voþi teplu;
• v prípade nábytku z dyhovaného dreva musia byĢ
lepidlá odolné voþi teplotám 100 °C;
• pri vstavaní rúry pod stôl (vić obrázok) alebo do
skriĖového stĎpu je potrebné, aby mal kus nábytku,
do ktorého bude zariadenie vstavané, nasledujúce
rozmery:
upevniĢ tak, aby ich nebolo možné odstrániĢ bez
použitia nástroja.
Elektrické zapojenie
. min
mm
m.
558
mm
.
5 mm.
567 mm.
595 mm.
45 m
593 mm.
23 mm.
.
547
! Rúry vybavené trojžilovým napájacím káblom sú
uspôsobené pre þinnosĢ so striedavým prúdom,
napätím a frekvenciou uvedenými na štítku
s technickými údajmi (vić spodná þasĢ).
595
mm
24
545
.
mm
.
mm
.
! Po vstavaní zariadenia nesmie byĢ možné prísĢ do
kontaktu s elektrickými þasĢami.
Údaje o spotrebe, uvedené na štítku s technickými
údajmi, boli namerané pri tomto druhu inštalácie.
27
SK
Montáž napájacieho kábla
1. Otvorte svorkovnicu, a
to tak, že skrutkovaþom
nadvihnete boþné lamely
krytu: potiahnite a otvorte
kryt (vić obrázok).
2. Pripojte napájací kábel:
Odskrutkujte skrutku
káblovej príchytky a tri
skrutky kontaktov L-Na potom upevnite vodiþe
pod hlavy skrutiek.
Dbajte pritom na farebné
oznaþenie vodiþov –
modrý (N), hnedý (L),
) – vić
žltozelený (
obrázok.
3. Upevnite kábel do
príslušnej káblovej
príchytky.
4. Zatvorte kryt
svorkovnice.
! Po ukonþení inštalácie zariadenia musia zostaĢ
elektrický kábel a elektrická zásuvka Đahko prístupné.
! Kábel sa nesmie ohýbaĢ ani stláþaĢ.
! Kábel musí byĢ pravidelne kontrolovaný a podĐa
potreby vymenený výhradne autorizovaným technikom
(vić Servisná služba).
! Firma neponesie žiadnu zodpovednosĢ, ak nebudú
tieto pokyny dodržané.
ŠTÍTOK S TECHNICKÝMI ÚDAJMI
Rozmery
šírka 43,5 cm
výška 32,4 cm
hĺbka 40,6 cm
Objem
l 58
Elektrické
zapojenie
napätie 220-230V ~ 50/60Hz alebo
50Hz (viď štítok s menovitými
údajmi) maximálny príkon 2250W
Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č.
65/2014 doplňujúca smernicu č. 2010/30/
ES. Delegované nariadenie Komisie
(EÚ) č. 66/2014 doplňujúca smernicu č.
2009/125/ES.
Nariadenie EN 60350-1,
Nariadenie EN 50564
Pripojenie napájacieho kábla do elektrickej siete
Na kábel namontujte normalizovanú zástrþku,
vhodnú pre prúdový odber, ktorý je uvedený na štítku
s technickými údajmi (vić vedĐa). V prípade priameho
zapojenia do siete je potrebné medzi zariadenie a sieĢ
zapojiĢ omnipolárny istiþ s minimálnou rozpínacou
vzdialenosĢou kontaktov 3 mm, vhodný pre daný
prúdový odber a vyhovujúci platným normám (zemniaci
vodiþ nesmie byĢ istiþom prerušený). Napájací kábel
musí byĢ umiestnený tak, aby teplota žiadnej jeho þasti
nepresiahla teplotu prostredia o 50 °C.
! Pracovník, ktorý vykonáva inštaláciu, zodpovedá
za správnosĢ elektrického zapojenia a za dodržanie
bezpeþnostných noriem.
Pred zapojením sa uistite, že:
• Je zásuvka riadne uzemnená a odpovedá zákonným
predpisom;
• je zásuvka schopná znášaĢ prúdový odber odpovedajúci
maximálnemu výkonu zariadenia, uvedenému na štítku
s technickými údajmi (vić nižšie);
• sa napájacie napätie pohybuje v rozmedzí uvedenom
na štítku s technickými údajmi (vić nižšie);
• je zásuvka je vhodná pre zástrþku zariadenia.
V opaþnom prípade vymeĖte zásuvku alebo zástrþku;
nepoužívajte predlžovacie káble ani rozvodky.
28
Modely s chladiacou ventiláciou:
Energetická spotreba Vyhlásenie o
triede Prirodzené prúdenie –
funkcia ohrevu:
Klasický ohrev;
ENERGY
LABEL
Energetická spotreba Vyhlásenie o
triede Nútené prúdenie – funkcia
ohrevu:
Multifunkčný ohrev.
Modely bez chladiacej ventilácie:
Energetická spotreba Vyhlásenie o
triede Nútená konvekcia – funkcia
ohrevu:
Multifunkčný ohrev;
Energetická spotreba Vyhlásenie o
triede Prirodzené prúdenie –
funkcia ohrevu:
Klasický ohrev.
Toto zariadenie je v zhode s
nasledujúcimi smernicami Európskej
únie: 2006/95/EHS z 12.02.2006
(Nízke napätie) v platnom znení
- 2004/108/EHS z 15.12.04
(Elektromagnetická kompatibilita)
v platnom znení;
- 93/68/EHS z 22.07.1993 v
platnom znení.
- 2002/96/ES v platnom znení.
Uvedenie do þinnosti a
použitie
! Pri prvom zapnutí vám odporúþame, aby ste
nechali rúru v þinnosti naprázdno približne na pol
hodiny s termostatom nastaveným na maximum a so
zatvorenými dvierkami. Potom vypnite rúru, otvorte
dvierka rúry a vyvetrajte miestnosĢ. Zápach, ktorý
budete cítiĢ, je spôsobený vyparovaním látok, použitých
na ochranu rúry.
Ventilácia
SK
Niektoré modely sú vybavené ventilátorom,
umožĖujúcim znížiĢ okolitú teplotu. Ventilátor vytvára
prúd vzduchu, ktorý odchádza priestorom medzi
ovládacím panelom a dvierkami rúry.
! Po ukonþení peþenia zostane ventilátor v þinnosti,
pokiaĐ rúra dostatoþne nevychladne.
Uvedenie rúry do þinnosti
Osvetlenie rúry
1. ZvoĐte požadovaný program na peþenie
prostredníctvom otoþného ovládaþa VOďBY
PROGRAMOV.
2. ZvoĐte požadovanú teplotu otáþaním otoþného
ovládaþa TERMOSTATU. Zoznam druhov peþenia
a príslušných odporúþaných teplôt je možné nájsĢ
v TabuĐke peþenia (vić Programy).
3. Rozsvietená kontrolka TERMOSTATU signalizuje, že
Rozsvecuje sa otoþením otoþného ovládaþa VOďBY
PROGRAMOV do polohy
. Zostane rozsvietené po
zvolení programu na peþenie.
prebieha ohrev na nastavenú teplotu.
4. Poþas peþenia je vždy možné:
- MeniĢ program na peþenie prostredníctvom otoþného
ovládaþa VOďBY PROGRAMOV;
- meniĢ teplotu prostredníctvom otoþného ovládaþa
TERMOSTATU;
- prerušiĢ peþenie pretoþením otoþného ovládaþa
PROGRAMOV do polohy “0”.
! Nikdy neklaćte na dno rúry žiadne predmety, pretože
by mohlo dôjsĢ k poškodeniu smaltu.
Använda timern
1. Dra först upp ringklockan genom att vrida vredet
TIMER nästan ett helt varv medurs.
2. Vrid sedan tillbaka moturs för att ställa in önskad tid,
sĎ att minuterna pĎ vredet TIMER överensstämmer med
markeringen pĎ manöverpanelen.
3. Timern är ett tidur: När tiden har förÀutit hörs en
ljudsignal.
! Timern kontrollerar inte pĎslagningen eller
avstängningen av ugnen.
! Nádoby vždy klaćte na dodaný rošt.
UPOZORNENIE! Rúra je
vybavená systémom zastavenia
mriežok, ktorý umožòuje ich vybratie
bez toho, aby sa dostali von zo
samotnej rúr(1).
Pre kompletné vysunutie mriežok
je potrebné ich zdvihnú , uchopi za
prednú èas a potiahnu ich, ako je
zrejmé z uvedeného obrázku (2).
29
Elektronické
programovacie zariadenie
SK
DISPLEJ
Ikona
UKONČENIA
PEČENIA
Ikona DOBY
TRVANIA
Tlačidlo
PRE SKRÁTENIE
DOBY
Ikona
HODÍN
Ikona
POČÍTADLA
MINÚT
Tlačidlo PRE
NASTAVENIE
DOBY
Tlačidlo PRE
PREDĹŽENIE
DOBY
Nastavenie hodín
Po pripojení do elektrického rozvodu alebo po prerušení
dodávky elektrickej energie bude na DISPLEJI blikaĢ
a štyri þíslice.
ikona
1. Stlaþte viackrát po sebe tlaþidlo
, až kým nezaþne
blikaĢ ikona
a štyri þíslice na DISPLEJI;
2. stlaþte tlaþidlá „+“ a „-“ kvôli nastaveniu hodín;
Stlaþením tlaþidiel „+“ a „-“ nastavte požadovanú dobu;
keć ich podržíte stlaþené, þísla sa budú meniĢ rýchlo,
aby sa uĐahþilo nastavenie.
3. Uložte zvolené hodnoty tak, že vyþkáte 10 sekúnd,
.
alebo znovu stlaþíte tlaþidlo
Nastavenie poþítadla minút
1. Stlaþte viackrát po sebe tlaþidlo
, až kým nezaþne
blikaĢ ikona
a tri þíslice na DISPLEJI;
2. tlaþidlami „+“ a „-“ nastavte požadovanú dobu; keć
ich podržíte stlaþené, þísla sa budú meniĢ rýchlo, aby
sa uĐahþilo nastavenie.
3. Uložte zvolené hodnoty tak, že vyþkáte 10 sekúnd,
.
alebo znovu stlaþíte tlaþidlo
Bude nasledovaĢ zobrazenie odpoþítavania a po jeho
ukonþení bude poþuĢ akustický signál.
Nastavenie peþenia
Nastavenie doby trvania peþenia
1. Stlaþte viackrát po sebe tlaþidlo
30
, až kým nezaþne
blikaĢ symbol
a tri þíslice na DISPLEJI;
2. tlaþidlami „+“ a „-“ nastavte požadovanú dobu; keć
ich podržíte stlaþené, þísla sa budú meniĢ rýchlo, aby
sa uĐahþilo nastavenie.
3. Uložte e zvolené hodnoty tak, že vyþkáte 10 sekúnd,
.
alebo znovu stlaþte tlaþidlo
4. Po uplynutí nastavenej doby sa na DISPLEJI zobrazí
nápis END a rúra vydá akustický signál. Je možné ho
zrušiĢ stlaþením ĐubovoĐného tlaþidla.
Nastavenie doby ukonþenia peþenia
1. Postupujte podĐa bodov 1 až 3 uvedených v postupe
pre nastavenie doby trvania;
, až kým nezaþne
2. Stlaþte viackrát po sebe tlaþidlo
blikaĢ ikona
a štyri þíslice na DISPLEJI;
3. tlaþidlami „+“ a „-“ nastavte požadovaný þas
ukonþenia peþenia; Ak ich podržíte stlaþené, þísla sa
budú meniĢ rýchlo, aby sa uĐahþilo nastavenie.
4. Uložte zvolené hodnoty tak, že vyþkáte 10 sekúnd,
.
alebo znovu stlaþte tlaþidlo
5. Po uplynutí nastavenej doby sa na DISPLEJI zobrazí
nápis END a rúra vydá akustický signál. Je možné ho
zrušiĢ stlaþením ĐubovoĐného tlaþidla.
a
sú rozsvietené, þím signalizujú
Ikony a
vykonané nastavenie. Na DISPLEJI sa bude striedavo
zobrazovaĢ þas ukonþenia peþenia a doba jeho trvania.
Zrušenie nastavenia peþenia
Pre zrušenie nastaveného peþenia:
, až kým nezaþne
• Stlaþte viackrát po sebe tlaþidlo
blikaĢ ikona funkcie, ktorá má byĢ zrušená, a þíslice
na displeji. Stlaþte viackrát po sebe tlaþidlo „-“, až
kým sa na displeji nezobrazí hodnota 00:00.
• Držte súþasne stlaþené tlaþidlá „+“ a „-“; týmto
spôsobom dôjde ku zrušeniu všetkých nastavení,
vrátane poþítadla minút.
Programy
Programy na peþenie
Praktické rady pre peþenie
! Pri všetkých programoch je možné nastaviĢ teplotu
v rozmedzí od 60 °C do MAX., s výnimkou:
! Pri peþení s ventiláciou nepoužívajte úrovne 1 a 5:
potraviny budú totiž vystavené priamemu pôsobeniu
teplého vzduchu a jemné jedlá by sa mohli spáliĢ.
SK
• GRIL (odporúþa sa nastaviĢ len na MAX.);
• GRATINOVANIE (odporúþa sa neprekroþiĢ teplotu 200 °C).
! Pri peþení s programom GRIL a GRATINOVANIE
umiestnite na úroveĖ 1 zbernú nádobu na zachytenie
zvyškov z peþenia (omáþok a/alebo tukov).
Program KLASICKÝ OHREV
Dôjde k zapnutiu dvoch výhrevných þlánkov, spodného
a horného. Pri klasickom peþení je lepšie používaĢ len
jednu úroveĖ: Výsledkom použitia viacerých úrovní je
nerovnomerné rozloženie teploty.
Program MULTIFUNKýNÝ OHREV
Dôjde k zapnutiu všetkých výhrevných þlánkov
(horného a spodného) a k zapnutiu ventilátora.
VzhĐadom k tomu, že je teplota v celej rúre konštantná,
vzduch jedlo prepeká a peþie do ružova rovnomerne
na všetkých miestach. Je možné použiĢ až dve úrovne
súþasne.
Program PEýENIE ZHORA
Slúži na zapnutie horného výhrevného þlánku. Túto
funkciu je možné použiĢ na dopeþenie.
Program GRIL
Slúži na zapnutie horného výhrevného þlánku. Pomerne
vysoká teplota a priame pôsobenie tepla spôsobuje,
že jedlo bude upeþené do ružova, priþom jeho vnútro
zostáva mäkké, pretože dochádza k zabráneniu úbytku
tekutín. Grilovanie je obzvlášĢ vhodné na prípravu
tých druhov jedál, ktoré vyžadujú vysokú teplotu na
povrchu: teĐací alebo hovädzí biftek, peþené rebierko,
¿lé, hamburgery, atć. Niektoré príklady použitia sú
uvedené v þasti “Praktické rady pre peþenie“. Grilujte
pri zatvorených dvierkach rúry.
MULTIFUNKýNÝ OHREV
• Použite úrovne 2 a 4 a na úroveĖ 2 umiestnite jedlá,
ktoré vyžadujú viac tepla.
• Zbernú nádobu umiestnite dolu a rošt hore.
GRIL
• Umiestnite rošt na úroveĖ 3 alebo 4
a potraviny uložte do stredu roštu.
• Odporúþa sa nastaviĢ maximálnu energetickú
úroveĖ. Neznepokojujte sa, že horný výhrevný
þlánok nezostáva nepretržite zapnutý: Jeho þinnosĢ
je ovládaná termostatom.
PIZZA
• Pre optimálne upeþenie pizze používajte program
MULTIFUNKýNÝ OHREV.
• Použite Đahkú hliníkovú panvicu a uložte ju na rošt z
príslušenstva.
Pri použití zbernej nádoby sa doba peþenia predĎži
a preto len Ģažko pripravíte chrumkavú pizzu.
• Pri príprave pizze s veĐkým množstvom ingrediencií
odporúþame pridaĢ mozzarellu až v polovici doby
peþenia.
Programm GRATINOVANIE
Slúži na zapnutie horného výhrevného þlánku
a na spustenie ventilátora. Predstavuje spojenie
jednosmerného vyžarovania tepla s vynúteným obehom
vzduchu vo vnútri rúry. Vćaka tomu je možné dosiahnuĢ
vyšší prienik tepla bez spálenia povrchu potravín.
Grilujte pri zatvorených dvierkach rúry.
31
SK
TabuĐka peþenia
HmotnosĢ
(kg)
Použitá
úroveĖ
Predohrev
(minúty)
Odporúþan
á teplota
Doba peþenia
(minúty)
1
1
1
1
3
3
3
3
3
15
15
15
15
15
200
200
200
180
180
65-75
70-75
70-80
15-20
30-35
1
1
1
1+1
1
1
0.5
0.5
0.5
1
1.5
2a4
3
2
2a4
2
2
2a4
2a4
2
2a4
3
15
10
10
15
10
10
10
10
10
10
15
230
180
180
200
180
170
190
180
170
170
200
15-20
30-35
40-45
60-70
30-35
40-50
20-25
10-15
15-20
20-25
25-30
-
3/4
15
220
-
Soley a sépie
Šašlíky z kalamárov a kreviet
Filé z tresky
Grilovaná zelenina
TeĐací biftek
Rezne
Hamburgery
Makrely
Hrianky
1
1
1
1
1
1
1
1
þ. 4
4
4
4
3/4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
Max
Max.
Max.
Max.
Max.
Max.
Max.
Max.
Max.
8-10
6-8
10
10-15
15-20
15-20
7-10
15-20
2-3
Grilované kurþa
Sépie
1.5
1.5
2
2
5
5
200
200
55-60
30-35
Programy
Klasický
ohrev
Multifunkþn
ý ohrev
Peþenie
zhora
Gril
Gratinovanie
32
Potraviny
Kaþica
Peþené teĐacie alebo hovädzie
Peþené bravþové
Sušienky (z krehkého cesta)
Ovocné koláþe
Pizza (na 2 úrovniach)
Lasagne
JahĖacie
Peþená kura + zemiaky
Makrela
Chlebíþek s hrozienkami
Veterníky (na 2 úrovniach)
Sušienky (na 2 úrovniach)
Piškótové cesto (na 1 úrovni)
Piškótové cesto (na 2 úrovniach)
Slané torty
Dopeþenie
Opatrenia a rady
! Zariadenie bolo navrhnuté a vyrobené v súlade
s medzinárodnými bezpeþnostnými normami. Tieto
upozornenia sú uvádzané z bezpeþnostných dôvodov a
je potrebné si ich pozorne preþítaĢ.
Základná bezpeþnosĢ
• Toto zariadenie bolo navrhnuté pre neprofesionálne
použitie vo vnútri bytu/domu.
• Zariadenie nesmie byĢ nainštalované v exteriéri, a
to ani v prípade, keć sa jedná o chránený priestor,
pretože jeho vystavenie dažću alebo búrke je
mimoriadne nebezpeþné.
• Pri manipulácii so zariadením vždy používajte
príslušné rukoväte umiestnené po bokoch rúry.
• Nedotýkajte sa zariadenia bosými nohami ani
mokrými alebo vlhkými rukami þi nohami.
• Zariadenie môžu používaĢ iba dospelé osoby, a
to podĐa pokynov uvedených v tomto návode.
AkékoĐvek iné použitie (napríklad: ohrev
prostredia) je považované za nesprávne, a preto
nebezpeþné. Výrobca nemôže byĢ považovaný za
zodpovedného za prípadné škody, vyplývajúce
z nesprávneho, chybného alebo neracionálneho
použitia.
• Poþas použitia zariadenia sa výhrevné þlánky a
niektoré þasti dvierok rúry zahrievajú na vysokú
teplotu. Dávajte pozor, aby ste sa ich nedotkli a
udržujte v dostatoþnej vzdialenosti deti.
• ZabráĖte tomu, aby sa napájacie káble ćalších
elektrospotrebiþov dostali do styku s teplými þasĢami
rúry.
• Nezakrývajte ventilaþné otvory a otvory pre odvod tepla.
• Pri otváraní dvierok uchopte rukoväĢ uprostred: Na
krajoch by mohla byĢ horúca.
• Pri vkladaní alebo vyberaní nádob používajte vždy
ochranné rukavice, urþené na použitie pri peþení.
• Nedávajte na dno rúry hliníkovou fóliou.
• Nevkladajte do rúry horĐavý materiál: V prípade
náhodného uvedenia zariadenia do þinnosti by sa
mohol vznietiĢ.
• Keć sa zariadenie nepoužíva, vždy sa uistite, že sa
otoþné ovládaþe nachádzajú v polohe “z”/“{”.
• NevyĢahujte zástrþku zo zásuvky Ģahaním za kábel,
ale uchopením za zástrþku.
• Neþistite rúru ani nevykonávajte údržbu skôr, ako
vytiahnete zástrþku z elektrického rozvodu.
• V prípade poruchy sa v žiadnom prípade
nepokúšajte zasahovaĢ do vnútorných þastí, v snahe
o jej odstránenie. ObráĢte sa na servisnú službu (vić
Servisná služba).
• Neklaćte na otvorené dvierka rúry Ģažké predmety.
• ZabráĖte tomu, aby sa deti hrali zariadením.
• Nepoþíta sa s tým, že zariadenie budú používaĢ
osoby (vrátane detí) so zníženými fyzickými,
zmyslovými alebo duševnými schopnosĢami,
neznalé osoby alebo osoby, ktoré nemajú skúsenosti
s používaním výrobku, ak nie sú pod dohĐadom
osoby zodpovednej za ich bezpeþnosĢ, alebo keć
neboli pouþené o použití zariadenia.
Likvidácia
• Likvidácia obalového materiálu: Obaly zlikvidujte
v súlade s miestnymi predpismi kvôli ich recyklácii.
• Európska smernica 2002/96/ES o odpadových
elektrických a elektronických zariadeniach
(RAEE) predpisuje ako majú byĢ použité materiály
zlikvidované, z dôvodu zamedzenia možných
škôd na zdraví a na životnom prostredí. Vyradené
zariadenia musia byĢ zozbierané separovane
kvôli optimalizácii stupĖa opätovného použitia a
recyklácie materiálov, z ktorých sú vyrobené, a kvôli
zamedzeniu možných škôd na zdraví a na životnom
prostredí. Symbol preškrtnutého koša na všetkých
takýchto výrobkoch upozorĖuje na povinnosĢ
separovaného zberu.
Podrobnejšie informácie, týkajúce sa správneho
postupu pri vyradzovaní elektrospotrebiþov
z prevádzky, môžu ich majitelia získaĢ od príslušnej
verejnej služby alebo od predajcu.
Úspora energie a ohĐad na životné
prostredie
• Pri peþení v režimoch GRIL a GRATINOVANIE
odporúþame piecĢ zakaždým pri zatvorených
dvierkach: Výsledkom je okrem lepšieho prepeþenia
aj výrazná úspora energie (približne 10%).
• Ak je to možné, vyhýbajte sa predzohriatiu rúry a vždy
sa ju snažte naplniť. Otvárajte dvierka rúry čo najmenej,
pretože sa teplo stráca pri každom jeho otvorení. Ak
chcete ušetriť značné množstvo energie, jednoducho
vypnite rúru 5 - 10 minút pred koncom plánovaného
pečenia a využite zostatkové teplo rúry.
•
Udržujte tesnenie čisté a upratané, aby sa zabránilo
prípadnej straty energie cez dvere
• Ak máte zmluvu na časovanú tarifu elektriny, možnosť
“odložiť varenie” uľahčí ušetriť peniaze posunom
prevádzky do lacnejších časových období.
33
SK
Údržba a starostlivosĢ
SK
•
Základ vášho hrnca alebo panvice by mal pokrývať
platničku. Ak je menší, drahá energia vyjde nazmar
a hrnce z ktorých vykypí ponechajú zvyšky, ktoré sa
ťažko odstraňujú.
• Jedlo varte v uzavretých hrncoch alebo panviciach s
dobre priliehajúcimi pokrievkami a použite tak málo
vody, ako je to možné. Varenie bez pokrievky výrazne
zvýši spotrebu energie
• Používajte iba ploché hrnce a panvice
• Ak ohrievate niečo, čo trvá dlho, oplatí sa použiť tlakový
hrniec, ktorý je dvakrát tak rýchlo a šetrí tretinu energie.
Odpojenie od elektrickej siete
Pred akýmkoĐvek úkonom þistenia a údržby odpojte
zariadenie zo siete elektrického napájania.
ýistenie zariadenia
• Vonkajšie smaltované alebo nerezové þasti a gumové
tesnenia je možné þistiĢ špongiou namoþenou
vo vlažnej vode a neutrálnom mydle. V prípade
odstraĖovania odolných škvĚn použite náležite úþinné
þistiace prostriedky. Odporúþame pri þistení opláchnuĢ
väþším množstvom vody a osušiĢ. Nepoužívajte
abrazívne þistiace prostriedky ani korozívne látky.
• Vnútro rúry je potrebné vyþistiĢ po každom použití,
pokiaĐ je ešte vlažné. Používajte teplú vodu a þistiaci
prostriedok a na záver osušte jemnou utierkou.
Nepoužívajte abrazívne þistiace prostriedky.
• Príslušenstvo sa môže umývaĢ ako bežný riad aj
v umývaþke riadu, s výnimkou vodiacich líšt.
• Nikdy nepoužívajte na þistenie zariadenia parné
þistiace zariadenia alebo zariadenia s vysokým tlakom.
3. uchopte dvierka na dvoch vonkajších boþných
stranách a pomaly ich zatvorte,
nie však celkom. Potom
potiahnite dvierka k sebe a
vytiahnite ich zo závesov (vić
obrázok).
Pri spätnej montáži dvierok
postupujte opaþne.
Kontrola tesnení
Pravidelne kontrolujte stav tesnení po obvode dvierok
rúry. V prípade jeho poškodenia sa obráĢte na najbližšie
Servisné stredisko (vić Servisná služba). Odporúþa sa
nepoužívaĢ rúru až do uskutoþnenia opravy.
Výmena žiarovky
Pri výmene žiarovky osvetlenia rúry postupujte
nasledovne:
1. Z držiaka žiarovky odskrutkujte sklenený kryt.
2. Odskrutkujte
žiarovku a
nahraćte ju inou,
obdobnou: výkon
25 W, závit E 14.
3. Namontujte
naspäĢ kryt (vić
obrázok).
ýistenie dvierok
Dvierka rúry þistite špongiou a neabrazivními
prostriedkami, a osušte ich jemnou utierkou; nepoužívajte
drsné abrazívne materiály alebo zahrotené kovové
škrabky, ktoré by mohli poškrabaĢ povrch a spôsobiĢ
prasknutie skla.
Pre lepšie vyþistenie dvierok, je možné ich demontovaĢ:
1. Úplne otvorte dvierka (vić obrázok);
2. nadvihnite a pootoþte páþky, nachádzajúce sa na
obidvoch závesoch (vić obrázok);
Servisná služba
Uvećte:
• model zariadenia (Mod.)
• výrobné þíslo (S/N)
Tieto informácie sú uvedené na štítku s technickými
údajmi, nachádzajúcom sa na zariadení a/alebo na
obale.
! Nepoužívajte osvetlenie rúry na osvetlenie miestnosti.
34
ɍɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ
! ɇɟɨɛɯɿɞɧɨ ɡɛɟɪɿɝɚɬɢ ɞɚɧɭ ɛɪɨɲɭɪɭ, ɳɨɛ ɦɚɬɢ
ɧɚɝɨɞɭ ɡɜɟɪɧɭɬɢɫɹ ɞɨ ɧɟʀ ɭ ɛɭɞɶ-ɹɤɢɣ ɦɨɦɟɧɬ. ɍ
ɪɚɡ ɩɪɨɞɚɠɭ, ɩɟɪɟɞɚɱɿ ɿɧɲɿɣ ɨɫɨɛɿ ɚɛɨ ɩɟɪɟʀɡɞɭ
ɩɟɪɟɤɨɧɚɣɬɟɫɹ, ɳɨ ɿɧɫɬɪɭɤɰɿɹ ɩɟɪɟɛɭɜɚɽ ɪɚɡɨɦ ɿɡ
ɩɪɢɥɚɞɨɦ ɣ ɧɨɜɢɣ ɜɥɚɫɧɢɤ ɦɨɠɟ ɨɡɧɚɣɨɦɢɬɢɫɹ
ɡ ɩɪɢɧɰɢɩɚɦɢ ɣɨɝɨ ɪɨɛɨɬɢ ɣ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɦɢ
ɡɚɩɨɛɿɠɧɢɦɢ ɡɚɯɨɞɚɦɢ.
ȼɟɧɬɢɥɸɜɚɧɧɹ
UA
Ⱦɥɹ ɝɚɪɚɧɬɿʀ ɧɚɥɟɠɧɨɝɨ ɜɟɧɬɢɥɸɜɚɧɧɹ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ
ɡɧɹɬɢ ɡɚɞɧɸ ɫɬɿɧɤɭ ɭ ɜɿɞɫɿɤɭ. Ȼɚɠɚɧɨ ɜɫɬɚɧɨɜɢɬɢ
ɞɭɯɨɜɤɭ ɬɚɤ, ɳɨɛ ɜɨɧɚ ɨɛɩɢɪɚɥɚɫɹ ɧɚ ɞɜɿ ɞɟɪɟɜ’ɹɧɿ
ɩɥɚɧɤɢ ɚɛɨ ɧɚ ɫɭɰɿɥɶɧɭ ɩɨɜɟɪɯɧɸ ɡ ɨɬɜɨɪɨɦ
ɳɨɧɚɣɦɟɧɲ 45 x 560 ɦɦ (ɞɢɜ.ɦɚɥɸɧɤɢ).
! ɍɜɚɠɧɨ ɜɢɜɱɿɬɶ ɿɧɫɬɪɭɤɰɿɸ: ɜ ɧɿɣ ɦɿɫɬɢɬɶɫɹ ɜɚɠɥɢɜɚ
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ ɳɨɞɨ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ, ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɬɚ
ɛɟɡɩɟɤɢ.
.
560
mm
45 m
m.
Ɋɨɡɬɚɲɭɜɚɧɧɹ
!ɍɩɚɤɨɜɤɢ ɧɟ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɿ ɞɥɹ ɞɢɬɹɱɢɯ ɿɝɨɪ, ɬɨɦɭ ʀɯ
ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɭɬɢɥɿɡɭɜɚɬɢ ɡɝɿɞɧɨ ɞɨ ɧɨɪɦ ɪɨɡɩɨɞɿɥɶɧɨɝɨ
ɡɛɨɪɭ ɜɿɞɯɨɞɿɜ (ɞɢɜ. Ɂɚɩɨɛɿɠɧɿ ɡɚɯɨɞɢ ɬɚ ɩɨɪɚɞɢ).
! ȼɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɦɚɽ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢɫɹ ɥɢɲɟ ɮɚɯɿɜɰɹɦɢ
ɬɚ ɡ ɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹɦ ɰɢɯ ɿɧɫɬɪɭɤɰɿɣ. ɉɨɦɢɥɤɨɜɟ
ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɦɨɠɟ ɩɪɢɡɜɟɫɬɢ ɞɨ ɬɪɚɜɦɭɜɚɧɧɹ ɨɫɿɛ,
ɬɜɚɪɢɧ ɚɛɨ ɞɨ ɭɲɤɨɞɠɟɧɧɹ ɪɟɱɟɣ.
ȼɛɭɞɭɜɚɧɧɹ
ɐɟɧɬɪɭɜɚɧɧɹ ɿ ɡɚɤɪɿɩɥɟɧɧɹ
ɓɨɛ ɡɚɤɪɿɩɢɬɢ ɩɪɢɥɚɞ ɞɨ ɦɟɛɥɿ: ɜɿɞɤɪɢɬɢ ɞɜɟɪɰɹɬɚ
ɞɭɯɨɜɤɢ ɿ ɡɚɝɜɢɧɬɢɬɢ 4 ɞɟɪɟɜ’ɹɧɿ ɝɜɢɧɬɢ ɭ 4 ɨɬɜɨɪɢ,
ɹɤɿ ɡɧɚɯɨɞɹɬɶɫɹ ɧɚ ɩɟɪɢɦɟɬɪɚɥɶɧɿɣ ɪɚɦɰɿ.
ɓɨɛ ɝɚɪɚɧɬɭɜɚɬɢ ɫɩɪɚɜɧɭ ɪɨɛɨɬɭ ɩɪɢɥɚɞɭ , ɦɟɛɥɿ, ɜ
ɹɤɿ ɦɚɽ ɜɛɭɞɨɜɭɜɚɬɢɫɹ ɩɪɢɥɚɞ, ɩɨɜɢɧɧɿ ɦɚɬɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ:
• ɩɚɧɟɥɿ ɩɨɛɥɢɡɭ ɜɿɞ ɞɭɯɨɜɤɢ ɦɚɸɬɶ ɛɭɬɢ ɜɢɤɨɧɚɧɿ ɡ
ɠɚɪɨɦɿɰɧɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ;
• ɹɤɳɨ ɦɟɛɥɿ ɨɛɥɢɰɶɨɜɚɧɿ ɲɩɨɧɨɦ, ɡɚɫɬɨɫɨɜɚɧɢɣ
ɤɥɟɣ ɦɚɽ ɜɢɬɪɢɦɭɜɚɬɢ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɭ 100°C;
• ɞɥɹ ɞɭɯɨɜɤɢ, ɹɤɚ ɜɛɭɞɨɜɭɜɚɬɢɦɟɬɶɫɹ ɩɿɞ ɫɬɿɥ (ɞɢɜ.
ɦɚɥɸɧɨɤ) ɚɛɨ ó âèñîêó øàôó, ɦɟɛɥɿ ɦɚɸɬɶ ɦɚɬɢ
ɬɚɤɿ ɪɨɡɦɿɪɢ:
! ȼɫɿ ɱɚɫɬɢɧɢ, ɹɤɿ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɬɶ ɛɟɡɩɟɤɭ, ɦɚɸɬɶ
ɡɚɤɪɿɩɥɸɜɚɬɢɫɹ ɬɚɤ, ɳɨɛ ɭɧɟɦɨɠɥɢɜɢɬɢ ʀɯ ɜɢɬɹɝɚɧɧɹ
ɛɟɡ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɢɯ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɿɜ.
mm
. min
m.
558
mm
.
5 mm.
567 mm.
595 mm.
45 m
593 mm.
23 mm.
.
547
595
mm
24
545
.
mm
.
mm
.
! ȼɛɭɞɨɜɚɧɢɣ ɩɪɢɥɚɞ ɧɟ ɩɨɜɢɧɟɧ ɤɨɧɬɚɤɬɭɜɚɬɢ ɡ
ɟɥɟɤɬɪɢɱɧɢɦɢ ɱɚɫɬɢɧɚɦɢ.
ȿɧɟɪɝɨɫɩɨɠɢɜɚɧɧɹ, ɜɤɚɡɚɧɟ ɧɚ ɬɚɛɥɢɱɰɿ ɡ ɞɚɧɢɦɢ,
ɛɭɥɨ ɡɚɦɿɪɹɧɨ ɩɪɢ ɰɶɨɦɭ ɬɢɩɿ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ.
35
UA
ȿɥɟɤɬɪɢɱɧɿ ɩɿɞɤɥɸɱɟɧɧɹ
! Ⱦɭɯɨɜɤɢ ɨɫɧɚɳɟɧɿ ɬɪɢɩɨɥɸɫɧɢɦ ɲɧɭɪɨɦ ɠɢɜɥɟɧɧɹ
ɬɚ ɩɪɚɰɸɸɬɶ ɜɿɞ ɡɦɿɧɧɨɝɨ ɫɬɪɭɦɭ, ɪɨɛɨɱɚ ɧɚɩɪɭɝɚ
ɿ ɱɚɫɬɨɬɚ ɜɤɚɡɭɸɬɶɫɹ ɧɚ ɬɚɛɥɢɱɰɿ ɡ ɞɚɧɢɦɢ (ɞɢɜ.
ɧɢɠɱɟ).
ȼɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɲɧɭɪɭ ɠɢɜɥɟɧɧɹ
1. ȼɿɞɤɪɢɣɬɟ ɤɥɟɦɧɭ ɤɨɪɨɛɤɭ, ɫɤɨɪɢɫɬɚɜɲɢɫɶ ɜɢɤɪɭɬɤɨɸ
ɹɤ ɜɚɠɟɥɟɦ, ɧɚɬɢɫɤɭɸɱɢ
ɧɟɸ ɧɚ ɛɿɱɧɿ ɹɡɢɱɤɢ
ɤɪɢɲɤɢ: ɩɨɬɹɝɧɿɬɶ ɬɚ
ɜɿɞɤɪɢɣɬɟ ɤɪɢɲɤɭ (ɞɢɜ.
ɦɚɥɸɧɨɤ).
2. ɉɿɞɝɨɬɭɣɬɟ ɬɚ ɜɫɬɚɧɨɜɿɬɶ
ɲɧɭɪ ɠɢɜɥɟɧɧɹ: ɡɧɿɦɿɬɶ
ɝɜɢɧɬɢ ɡ ɡɚɬɢɫɤɭɜɚɱɚ ɿ ɬɪɢ
ɝɜɢɧɬɢ ɡ ɤɨɧɬɚɤɬɿɜ L-N, ɩɨɬɿɦ ɡɚɤɪɿɩɿɬɶ ɠɢɥɢ
ɩɿɞ ɝɨɥɿɜɤɚɦɢ ɝɜɢɧɬɿɜ,
ɞɨɬɪɢɦɭɸɱɢɫɶ ɤɨɥɶɨɪɿɜ
ɋɢɧɿɣ (N) Ʉɨɪɢɱɧɟɜɢɣ
(L) ɀɨɜɬɢɣ-Ɂɟɥɟɧɢɣ (
) - ɞɢɜ.ɦɚɥɸɧɨɤ.
3. Ɂɚɮɿɤɫɭɣɬɟ ɲɧɭɪ
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɦ ɡɚɬɢɫɤɚɱɟɦ.
4. Ɂɚɤɪɢɣɬɟ ɤɪɢɲɤɨɸ
ɤɥɟɦɧɭ ɤɨɪɨɛɤɭ.
• ɪɨɡɟɬɤɚ ɫɭɦɿɫɧɚ ɡ ɜɢɥɤɨɸ ɩɪɢɥɚɞɭ. ȼ ɿɧɲɨɦɭ
ɜɢɩɚɞɤɭ ɡɚɦɿɧɿɬɶ ɪɨɡɟɬɤɭ ɚɛɨ ɜɢɥɤɭ; ɧɟ
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɣɬɟ ɩɨɞɨɜɠɭɜɚɱɿ ɣ ɬɪɿɣɧɢɤɢ.
! ɍ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨɦɭ ɩɪɢɥɚɞɿ ɦɚɽ ɛɭɬɢ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɢɣ
ɥɟɝɤɢɣ ɞɨɫɬɭɩ ɞɨ ɟɥɟɤɬɪɢɱɧɨɝɨ ɲɧɭɪɭ ɿ ɪɨɡɟɬɤɢ.
! ɒɧɭɪ ɧɟ ɩɨɜɢɧɟɧ ɦɚɬɢ ɡɝɢɧɿɜ ɚɛɨ ɭɬɢɫɤɿɜ.
! ɒɧɭɪ ɦɚɽ ɩɟɪɿɨɞɢɱɧɨ ɩɟɪɟɜɿɪɹɬɢɫɹ ɿ ɡɚɦɿɧɸɜɚɬɢɫɹ
ɬɿɥɶɤɢ ɜɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɢɦɢ ɮɚɯɿɜɰɹɦɢ (ɞɢɜ. Ⱦɨɩɨɦɨɝɚ).
! Ʉɨɦɩɚɧɿɹ ɡɧɿɦɚɽ ɡ ɫɟɛɟ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɶ ɭ ɪɚɡɿ
ɧɟɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɜɤɚɡɚɧɢɯ ɧɨɪɦ.
ɌȺȻɅɂɑɄȺ Ɂ ɌȿɏɇȱɑɇɂɆɂ ȾȺɇɂɆɂ
Ɋɨɡɦiɪɢ
Ɉɛ’ɽɦ
ȿɥɟɤɬɪɢɱɧɿ
ɩɿɞɤɥɸɱɟɧɧɹ
Ɇɨɞɟɥɿ ɡ ɜɟɧɬɢɥɶɨɜɚɧɢɦ
ɨɯɨɥɨɞɠɟɧɧɹɦ:
ɋɩɨɠɢɜɚɧɧɹ ɟɧɟɪɝɿʀ Ʉɥɚɫ
ɤɨɧɜɟɤɰiʀ ɉɪɢɪɨɞɧɚ - Ⱦɥɹ
ɧɚɝɪɿɜɚɧɧɹ:
Ɍɪɚɞɢɰɿɣɧɚ;
ɉɿɞɤɥɸɱɟɧɧɹ ɲɧɭɪɭ ɠɢɜɥɟɧɧɹ ɞɨ ɟɥɟɤɬɪɢɱɧɨʀ ɦɟɪɟɠɿ
Ɂɚɛɟɡɩɟɱɬɟ ɲɧɭɪ ɜɢɥɤɨɸ, ɩɪɢɞɚɬɧɨɸ ɞɥɹ ɜɤɚɡɚɧɨɝɨ
ɧɚ ɬɚɛɥɢɱɰɿ ɡ ɞɚɧɢɦɢ ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ (ɞɢɜ.ɩɨɪɭɱ).
ɍ ɪɚɡɿ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨɝɨ ɩɿɞɤɥɸɱɟɧɧɹ ɞɨ ɦɟɪɟɠɿ
ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɩɟɪɟɞɛɚɱɢɬɢ ɦɿɠ ɩɪɢɥɚɞɨɦ ɿ ɦɟɪɟɠɟɸ
ɜɫɟɩɨɥɸɫɧɢɣ ɜɢɦɢɤɚɱ ɡ ɦɿɧɿɦɚɥɶɧɨɸ ɜɿɞɫɬɚɧɧɸ ɦɿɠ
ɤɨɧɬɚɤɬɚɦɢ ɭ 3 ɦɦ, ɹɤɢɣ ɜɢɬɪɢɦɭɽ ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ ɿ
ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɽ ɱɢɧɧɢɦ ɧɨɪɦɚɦ (ɞɪɿɬ ɡɚɡɟɦɥɟɧɧɹ ɧɟ ɦɚɽ
ɩɟɪɟɪɢɜɚɬɢɫɹ ɜɢɦɢɤɚɱɟɦ). ɉɪɢ ɪɨɡɬɚɲɭɜɚɧɧɿ ɲɧɭɪɭ
ɠɢɜɥɟɧɧɹ ɫɥɿɞɤɭɣɬɟ, ɳɨɛ ɣɨɝɨ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ ɭ ɛɭɞɶɹɤɿɣ ɬɨɱɰɿ ɧɟ ɩɟɪɟɜɢɳɭɜɚɥɚ ɧɚ 50°C ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɭ ɭ
ɩɪɢɦɿɳɟɧɧɿ.
! Ɇɨɧɬɚɠɧɢɤ ɽ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɢɦ ɡɚ ɩɪɚɜɢɥɶɧɟ
ɟɥɟɤɬɪɢɱɧɟ ɩɿɞɤɥɸɱɟɧɧɹ ɬɚ ɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɧɨɪɦ
ɛɟɡɩɟɤɢ.
ɉɟɪɲ ɧɿɠ ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢ ɩɿɞɤɥɸɱɟɧɧɹ, ɩɟɪɟɤɨɧɚɣɬɟɫɹ ɜ
ɬɨɦɭ, ɳɨ:
• ɪɨɡɟɬɤɚ ɦɚɽ ɡɚɡɟɦɥɟɧɧɹ ɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ ɞɨ
ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɯ ɧɨɪɦ;
• ɪɨɡɟɬɤɚ ɪɨɡɪɚɯɨɜɚɧɚ ɧɚ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɟ ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ
ɭ ɦɟɠɚɯ ɩɨɬɭɠɧɨɫɬɿ ɩɪɢɥɚɞɭ, ɡɚɡɧɚɱɟɧɟ ɭ ɬɚɛɥɢɰɿ ɡ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɦɢ (ɞɢɜ. ɧɢɠɱɟ);
• ɧɚɩɪɭɝɚ ɠɢɜɥɟɧɧɹ ɡɧɚɯɨɞɢɬɶɫɹ ɜ ɦɟɠɚɯ ɡɧɚɱɟɧɶ,
ɜɤɚɡɚɧɢɯ ɧɚ ɬɚɛɥɢɱɰɿ ɡ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɦɢ (ɞɢɜ.
ɧɢɠɱɟ);
36
ɲɢɪɢɧɚ 43,5 ɫɦ
ɜɢɫɨɬɚ 32,4ɫɦ
ɝɥɢɛɢɧɚ 40,6ɫɦ
58 ɥ
ɧɚɩɪɭɝɚ ɩɪɢ 220-230ȼ ~
50/60Ƚɰ ɚɛɨ 50Ƚɰ (ɞɢɜ.
ɬɚɛɥɢɱɤɭ ɡ ɬɟɯɧɿɱɧɢɦɢ ɞɚɧɢɦɢ)
ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɚ ɫɩɨɠɢɜɚɧɚ
ɩɨɬɭɠɧɿɫɬɶ 2250ȼɬ
Ⱦɢɪɟɤɬɢɜɚ 2002/40/CE ɧɚ
ɟɬɢɤɟɬɰɿ ɟɥɟɤɬɪɢɱɧɢɯ ɞɭɯɨɜɨɤ.
ɇɨɪɦɚ EN 50304
ENERGY LABEL
(ȿɧɟɪɝɟɬɢɱɧɚ
ɧɚɤɥɟɣɤɚ)
ȿɧɟɪɝɨɫɩɨɠɢɜɚɧɧɹ ɞɟɤɥɚɪɚɰɿɹ
Ʉɥɚɫ ɉɪɢɦɭɫɨɜɚ ɤɨɧɜɟɤɰɿɹ –
ɮɭɧɤɰɿɹ ɧɚɝɪɿɜɚɧɧɹ:
Ɉɞɧɨɱɚɫɧɟ ɝɨɬɭɜɚɧɧɹ.
Ɇɨɞɟɥɿ ɛɟɡ ɜɟɧɬɢɥɶɨɜɚɧɨɝɨ
ɨɯɨɥɨɞɠɟɧɧɹ:
ɋɩɨɠɢɜɚɧɧɹ ɟɧɟɪɝɿʀ Ʉɥɚɫ
ɤɨɧɜɟɤɰiʀ ɉɪɢɦɭɫɨɜɚ - Ⱦɥɹ
ɧɚɝɪɿɜɚɧɧɹ:
Ɉɞɧɨɱɚɫɧɟ ɝɨɬɭɜɚɧɧɹ;
ȿɧɟɪɝɨɫɩɨɠɢɜɚɧɧɹ ɞɟɤɥɚɪɚɰɿɹ
Ʉɥɚɫ ɉɪɢɪɨɞɧɚ ɤɨɧɜɟɤɰɿɹ –
ɮɭɧɤɰɿɹ ɧɚɝɪɿɜɚɧɧɹ:
Ɍɪɚɞɢɰɿɣɧɟ.
ɐɟɣ ɩɪɢɥɚɞ ɜiɞɩɨɜɿɞɚɽ ɬɚɤɢɦ
Ⱦɢɪɟɤɬɢɜɚɦ ȯɋ: 2006/95/CEE
ɜɿɞ 12/12/06 (ɇɢɡɶɤɚ ɧɚɩɪɭɝɚ) ɡ
ɩɨɞɚɥɶɲɢɦɢ ɜɧɟɫɟɧɢɦɢ
ɡɦɿɧɚɦɢ - 2004/108/CEE ɜɿɞ
15/12/04 (ȿɥɟɤɬɪɨɦɚɝɧɿɬɧɚ
ɫɭɦɿɫɧɿɫɬɶ) ɡ ɩɨɞɚɥɶɲɢɦɢ
ɜɧɟɫɟɧɢɦɢ ɡɦɿɧɚɦɢ 93/68/CEE ɜɿɞ 22/07/93 ɡ
ɩɨɞɚɥɶɲɢɦɢ ɜɧɟɫɟɧɢɦɢ
ɡɦɿɧɚɦɢ.
2002/96/CE ɡ ɩɨɞɚɥɶɲɢɦɢ
ɜɧɟɫɟɧɢɦɢ ɡɦɿɧɚɦɢ.
Ɂɚɩɭɫɤ ɿ
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ
! ɉɪɢ ɩɟɪɲɨɦɭ ɭɜɿɦɤɧɟɧɧɿ ɡɚɩɭɫɬɿɬɶ ɞɭɯɨɜɤɭ ɭ
ɯɨɥɨɫɬɨɦɭ ɪɟɠɢɦɿ ɳɨɧɚɣɦɟɧɲɟ ɧɚ ɨɞɧɭ ɝɨɞɢɧɭ
ɡ ɬɟɪɦɨɫɬɚɬɨɦ ɧɚ ɦɚɤɫɢɦɭɦɿ ɬɚ ɡ ɡɚɤɪɢɬɢɦɢ
ɞɜɟɪɰɹɬɚɦɢ. ɉɨɬɿɦ ɜɢɦɤɧɿɬɶ, ɜɿɞɤɪɢɣɬɟ ɞɜɟɪɰɹɬɚ
ɞɭɯɨɜɤɢ ɣ ɩɪɨɜɿɬɪɿɬɶ ɩɪɢɦɿɳɟɧɧɹ. Ɂɚɩɚɯ, ɳɨ
ɡ’ɹɜɢɜɫɹ, ɽ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦ ɜɢɩɚɪɨɜɭɜɚɧɧɹ ɪɟɱɨɜɢɧ,
ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɯ ɞɥɹ ɡɚɯɢɫɬɭ ɞɭɯɨɜɤɢ.
ȼɟɧɬɢɥɹɰɿɹ ɞɥɹ ɨɯɨɥɨɞɠɟɧɧɹ
əɤ ɪɨɡɩɨɱɚɬɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɞɭɯɨɜɤɨɸ
Ɉɫɜɿɬɥɟɧɧɹ ɞɭɯɨɜɤɢ
1. ȼɢɛɟɪɿɬɶ ɛɚɠɚɧɭ ɩɪɨɝɪɚɦɭ ɩɪɢɝɨɬɭɜɚɧɧɹ,
ɨɛɟɪɬɚɸɱɢ ɪɟʉɭɥɹɬɨɪ ɉɊɈȽɊȺɆ.
2. ȼɢɛɟɪɿɬɶ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɭ, ɪɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɧɭ ɞɥɹ
ɩɪɨɝɪɚɦɢ, ɚɛɨ ɡɚ ɛɚɠɚɧɧɹɦ, ɨɛɟɪɬɚɸɱɢ ɪɟʉɭɥɹɬɨɪ
ɌȿɊɆɈɋɌȺɌ. ɋɩɢɫɨɤ ɡ ɪɟɠɢɦɚɦɢ ɩɪɢɝɨɬɭɜɚɧɧɹ ɿ
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɦɢ ɪɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɧɢɦɢ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚɦɢ
ɧɚɜɨɞɢɬɶɫɹ ɭ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɿɣ ɬɚɛɥɢɰɿ (ɞɢɜ. ɉɪɨɝɪɚɦɢ).
3. Ƚɨɪɿɧɧɹ ɿɧɞɢɤɚɬɨɪɭ ɌȿɊɆɈɋɌȺɌɍ ɜɤɚɡɭɽ ɧɚ
ɪɟʉɭɥɹɬɨɪɨɦ ɉɊɈȽɊȺɆ.
Ⱦɥɹ ɭɜɿɦɤɧɟɧɧɹ ɜɢɛɪɚɬɢ
ɉɿɞ ɱɚɫ ɜɢɛɨɪɭ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɩɪɢɝɨɬɭɜɚɧɧɹ ɜɨɧɚ
ɫɜɿɬɢɬɶɫɹ.
UA
Ɂ ɦɟɬɨɸ ɡɧɢɠɟɧɧɹ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨʀ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɢ ɞɟɹɤɿ
ɦɨɞɟɥɿ ɨɫɧɚɳɟɧɿ ɜɟɧɬɢɥɹɬɨɪɨɦ ɞɥɹ ɨɯɨɥɨɞɠɟɧɧɹ.
ȼɿɧ ɫɬɜɨɪɸɽ ɩɨɜɿɬɪɹɧɢɣ ɩɨɬɿɤ, ɹɤɢɣ ɜɢɯɨɞɢɬɶ ɦɿɠ
ɩɚɧɟɥɥɸ ɤɟɪɭɜɚɧɧɹ ɿ ɞɜɟɪɰɹɬɚɦɢ ɞɭɯɨɜɤɢ.
! ɇɚɩɪɢɤɿɧɰɿ ɩɪɢɝɨɬɭɜɚɧɧɹ ʀɠɿ ɜɟɧɬɢɥɹɬɨɪ ɩɪɨɞɨɜɠɭɽ
ɩɪɚɰɸɜɚɬɢ ɞɨ ɩɟɜɧɨɝɨ ɨɯɨɥɨɞɠɟɧɧɹ ɞɭɯɨɜɤɢ.
əɤ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɬɚɣɦɟɪ
ɧɚɝɪɿɜɚɧɧɹ ɞɨ ɡɚɞɚɧɨʀ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɢ.
4. ɉɿɞ ɱɚɫ ɩɪɢɝɨɬɭɜɚɧɧɹ ʀɠɿ ɧɚɞɚɽɬɶɫɹ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ:
- ɡɦɿɧɢɬɢ ɩɪɨɝɪɚɦɭ ɩɪɢɝɨɬɭɜɚɧɧɹ, ɫɤɨɪɢɫɬɚɜɲɢɫɶ
ɪɟʉɭɥɹɬɨɪɨɦ ɉɊɈȽɊȺɆ;
- ɡɦɿɧɢɬɢ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɭ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɪɟʉɭɥɹɬɨɪɚ
ɌȿɊɆɈɋɌȺɌɍ;
- ɩɟɪɟɪɜɚɬɢ ɩɪɢɝɨɬɭɜɚɧɧɹ, ɩɨɜɟɪɧɭɜɲɢ ɪɟʉɭɥɹɬɨɪ
ɉɊɈȽɊȺɆ ɜ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ “0”.
1. ɉɟɪɲ ɡɚ ɜɫɟ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɡɚɜɟɫɬɢ ɛɭɞɢɥɶɧɢɤ,
ɨɛɟɪɬɚɸɱɢ ɪɟʉɭɥɹɬɨɪ ɌȺɃɆȿɊɍ ɧɚ ɩɨɜɧɢɣ ɨɛɟɪɬ ɡɚ
ɝɨɞɢɧɧɢɤɨɜɨɸ ɫɬɪɿɥɤɨɸ.
2. Ɉɛɟɪɬɚɸɱɢ ɧɚɡɚɞ, ɩɪɨɬɢ ɝɨɞɢɧɧɢɤɨɜɨʀ ɫɬɪɿɥɤɢ,
ɡɚɞɚɣɬɟ ɛɚɠɚɧɢɣ ɱɚɫ, ɫɬɢɤɭɸɱɢ ɯɜɢɥɢɧɢ, ɜɤɚɡɚɧɿ
ɧɚ ɪɟʉɭɥɹɬɨɪɿ ɌȺɃɆȿɊɍ ɡ ɧɟɪɭɯɨɦɨɸ ɜɿɞɦɿɬɤɨɸ ɧɚ
ɩɚɧɟɥɿ ɤɟɪɭɜɚɧɧɹ.
3. Ɍɚɣɦɟɪ – ɰɟ ɥɿɱɢɥɶɧɢɤ ɯɜɢɥɢɧ: ɩɪɨ ɜɢɱɟɪɩɚɧɧɹ
ɱɚɫɭ ɫɩɨɜɿɳɚɽ ɡɜɭɤɨɜɢɣ ɫɢɝɧɚɥ.
! ɇɿɤɨɥɢ ɧɿɱɨɝɨ ɧɟ ɤɥɚɞɿɬɶ ɧɚ ɞɧɨ ɞɭɯɨɜɤɢ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɜɢ
ɪɢɡɢɤɭɽɬɟ ɩɨɲɤɨɞɢɬɢ ɟɦɚɥɶ.
! Ɍɚɣɦɟɪ ɧɟ ɤɨɧɬɪɨɥɸɽ ɭɜɿɦɤɧɟɧɧɹ ɬɚ ɜɢɦɤɧɟɧɧɹ
ɞɭɯɨɜɤɢ.
! ȼɫɟ ɤɭɯɨɧɧɟ ɩɪɢɥɚɞɞɹ ɜɫɬɚɧɨɜɥɸɣɬɟ ɧɚ ʉɪɚɬɤɢ ɡ
ɤɨɦɩɥɟɤɬɭ ɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹ.
ɍȼȺȽȺ! Ⱦɭɯɨɜɤɚ ɨɫɧɚɳɟɧɚ
ɫɢɫɬɟɦɨɸ ɡɭɩɢɧɟɧɧɹ ɪɟɲɿɬɨɤ,
ɡɚɜɞɹɤɢ ɹɤɿɣ ɦɨɠɧɚ ɜɢɣɧɹɬɢ ʀɯ
ɬɚɤ, ɳɨɛ ɜɨɧɢ ɧɟ ɜɢɩɚɞɚɥɢ ɡ
ɞɭɯɨɜɤɢ(1).
ɓɨɛ ɩɨɜɧɿɫɬɸ ɜɢɣɧɹɬɢ
ɪɟɲɿɬɤɢ, ɞɨɫɬɚɬɧɶɨ, ɹɤ ɩɨɤɚɡɚɧɨ
ɧɚ ɦɚɥɸɧɤɭ, ɩɿɞɧɹɬɢ ʀɯ, ɜɡɹɬɢɫɹ
ɫɩɟɪɟɞɭ ɿ ɜɢɬɹɝɧɭɬɢ (2).
37
ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ ɩɪɨɝɪɚɦɚɬɨɪ
ɝɨɬɭɜɚɧɧɹ
əɤ ɡɚɩɪɨɝɪɚɦɭɜɚɬɢ ɝɨɬɭɜɚɧɧɹ ʀɠɿ
UA
ДИСПЛЕЙ
Iконка
ЗАКІНЧЕННЯ
ПРИГОТУВАННЯ
Iконка
ТРИВАЛІСТЬ
•• ••
Кнопка
ЗМЕНШЕННЯ
ЧАСУ
Iконка ГОДИННИК
Iконка ТАЙМЕР
Кнопка
ЗБІЛЬШЕННЯ
ЧАСУ
Кнопка
ВСТАНОВЛЕННЯ
ЧАСУ
əɤ ɧɚɥɚɲɬɭɜɚɬɢ ɝɨɞɢɧɧɢɤ
! Ƚɨɞɢɧɧɢɤ ɦɨɠɧɚ ɧɚɥɚɲɬɭɜɚɬɢ ɩɪɢ ɭɜɿɦɤɧɟɧɿɣ ɚɛɨ
ɜɢɦɤɧɟɧɿɣ ɞɭɯɨɜɰɿ, ɹɤɳɨ ɧɟ ɡɚɩɪɨɝɪɚɦɨɜɚɧɨ ɤɿɧɟɰɶ
ɩɪɢɝɨɬɭɜɚɧɧɹ.
ɉɿɫɥɹ ɩɿɞɤɥɸɱɟɧɧɹ ɞɨ ɟɥɟɤɬɪɢɱɧɨʀ ɦɟɪɟɠɿ ɚɛɨ
ɪɚɡɨɦ ɡ
ɜɢɪɭɛɚɧɧɹ ɫɜɿɬɥɚ ɛɥɢɦɚɬɢɦɭɬɶ ɿɤɨɧɤɚ
ɱɨɬɢɪɦɚ ɰɢɮɪɚɦɢ ɧɚ ȾɂɋɉɅȿȲ.
, ɞɨɤɢ ɧɟ
1. ɇɚɬɢɫɧɿɬɶ ɞɟɤɿɥɶɤɚ ɪɚɡɿɜ ɧɚ ɤɧɨɩɤɭ
ɩɨɱɧɟ ɛɥɢɦɚɬɢ ɿɤɨɧɤɚ
ɪɚɡɨɦ ɡ ɱɨɬɢɪɦɚ ɰɢɮɪɚɦɢ
ɧɚ ȾɂɋɉɅȿȲ;
2. ɤɧɨɩɤɚɦɢ “+” ɿ “-” ɧɚɥɚɲɬɭɣɬɟ ɱɚɫ; ɩɪɢ
ɭɬɪɢɦɭɜɚɧɧɿ ɤɧɨɩɨɤ ɦɨɠɧɚ ɡɧɚɱɧɨ ɲɜɢɞɲɟ
ɩɟɪɟɝɥɹɧɭɬɢ ɰɢɮɪɢ ɿ ɥɟɝɲɟ ɡɚɞɚɬɢ ɱɚɫ.
3. ɡɚɱɟɤɚɣɬɟ 10 ɫɟɤ. ɚɛɨ ɩɨɜɬɨɪɧɨ ɧɚɬɢɫɧɿɬɶ ɧɚ
, ɳɨɛ ɩɿɞɬɜɟɪɞɢɬɢ ɡɚɞɚɧɢɣ ɱɚɫ.
ɤɧɨɩɤɭ
əɤ ɡɚɞɚɬɢ ɬɚɣɦɟɪ
! ɐɹ ɮɭɧɤɰɿɹ ɧɟ ɩɟɪɟɪɢɜɚɽ ɝɨɬɭɜɚɧɧɹ, ɜɨɧɚ ɡɚɥɟɠɢɬɶ
ɜɿɞ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɞɭɯɨɜɤɢ; ɡɚɜɞɹɤɢ ʀɣ ɩɪɨɝɪɚɦɭɽɬɶɫɹ
ɡɜɭɤɨɜɢɣ ɫɢɝɧɚɥ ɩɨ ɡɚɤɿɧɱɟɧɧɿ ɡɚɞɚɧɨɝɨ ɱɚɫɭ.
1. ɇɚɬɢɫɧɿɬɶ ɞɟɤɿɥɶɤɚ ɪɚɡɿɜ ɧɚ ɤɧɨɩɤɭ
ɩɨɱɧɟ ɛɥɢɦɚɬɢ ɿɤɨɧɤɚ
, ɞɨɤɢ ɧɟ
ɪɚɡɨɦ ɡ ɬɪɶɨɦɚ ɰɢɮɪɚɦɢ
ɧɚ ȾɂɋɉɅȿȲ;
2. ɤɧɨɩɤɚɦɢ “+” ɿ “-” ɡɚɞɚɣɬɟ ɛɚɠɚɧɢɣ ɱɚɫ; ɩɪɢ
ɭɬɪɢɦɭɜɚɧɧɿ ɤɧɨɩɨɤ ɦɨɠɧɚ ɡɧɚɱɧɨ ɲɜɢɞɲɟ
ɩɟɪɟɝɥɹɧɭɬɢ ɰɢɮɪɢ ɿ ɥɟɝɲɟ ɡɚɞɚɬɢ ɱɚɫ.
3. ɡɚɱɟɤɚɣɬɟ 10 ɫɟɤ. ɚɛɨ ɩɨɜɬɨɪɧɨ ɧɚɬɢɫɧɿɬɶ ɧɚ
, ɳɨɛ ɩɿɞɬɜɟɪɞɢɬɢ ɡɚɞɚɧɢɣ ɱɚɫ.
ɤɧɨɩɤɭ
ȼɢɜɨɞɢɬɶɫɹ ɡɜɨɪɨɬɧɿɣ ɜɿɞɥɿɤ, ɩɪɨ ɣɨɝɨ ɡɚɤɿɧɱɟɧɧɹ
ɫɩɨɜɿɫɬɢɬɶ ɡɜɭɤɨɜɢɣ ɫɢɝɧɚɥ.
38
! ɉɪɨɝɪɚɦɭɜɚɧɧɹ ɦɨɠɥɢɜɟ ɬɿɥɶɤɢ ɩɿɫɥɹ ɜɢɛɨɪɭ
ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɩɪɢɝɨɬɭɜɚɧɧɹ.
əɤ ɡɚɩɪɨɝɪɚɦɭɜɚɬɢ ɬɪɢɜɚɥɿɫɬɶ ɩɪɢɝɨɬɭɜɚɧɧɹ
, ɞɨɤɢ ɧɟ
1. ɇɚɬɢɫɧɿɬɶ ɞɟɤɿɥɶɤɚ ɪɚɡɿɜ ɧɚ ɤɧɨɩɤɭ
ɪɚɡɨɦ ɡ ɬɪɶɨɦɚ ɰɢɮɪɚɦɢ
ɩɨɱɧɟ ɛɥɢɦɚɬɢ ɿɤɨɧɤɚ
ɧɚ ȾɂɋɉɅȿȲ;
2. ɤɧɨɩɤɚɦɢ “+” ɿ “-” ɡɚɞɚɣɬɟ ɛɚɠɚɧɭ ɬɪɢɜɚɥɿɫɬɶ;
ɩɪɢ ɭɬɪɢɦɭɜɚɧɧɿ ɤɧɨɩɨɤ ɦɨɠɧɚ ɡɧɚɱɧɨ ɲɜɢɞɲɟ
ɩɟɪɟɝɥɹɧɭɬɢ ɰɢɮɪɢ ɿ ɥɟɝɲɟ ɡɚɞɚɬɢ ɩɚɪɚɦɟɬɪ.
3. ɡɚɱɟɤɚɣɬɟ 10 ɫɟɤ. ɚɛɨ ɩɨɜɬɨɪɧɨ ɧɚɬɢɫɧɿɬɶ ɧɚ
, ɳɨɛ ɩɿɞɬɜɟɪɞɢɬɢ ɡɚɞɚɧɢɣ ɩɚɪɚɦɟɬɪ.
ɤɧɨɩɤɭ
4. ɩɿɫɥɹ ɜɢɱɟɪɩɚɧɧɹ ɱɚɫɭ ɧɚ ȾɂɋɉɅȿȲ ɡ’ɹɜɥɹɽɬɶɫɹ
ɧɚɩɢɫ END, ɩɪɨ ɡɚɜɟɪɲɟɧɧɹ ɝɨɬɭɜɚɧɧɹ ɫɩɨɜɿɫɬɢɬɶ
ɡɜɭɤɨɜɢɣ ɫɢɝɧɚɥ.
• ɇɚɩɪɢɤɥɚɞ: ɩɨɬɨɱɧɢɣ ɱɚɫ: 9:00, ɡɚɞɚɽɬɶɫɹ
ɬɪɢɜɚɥɿɫɬɶ 1 ɝɨɞɢɧɚ 15 ɯɜɢɥɢɧ. ɉɪɨɝɪɚɦɚ
ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɧɨ ɡɭɩɢɧɹɽ ɪɨɛɨɬɭ ɭ 10:15.
əɤ ɡɚɩɪɨɝɪɚɦɭɜɚɬɢ ɤɿɧɟɰɶ ɩɪɢɝɨɬɭɜɚɧɧɹ
! Ɂɚɩɪɨɝɪɚɦɭɜɚɬɢ ɡɚɤɿɧɱɟɧɧɹ ɩɪɢɝɨɬɭɜɚɧɧɹ ɦɨɠɧɚ
ɥɢɲɟ ɩɿɫɥɹ ɡɚɞɚɧɧɹ ɬɪɢɜɚɥɨɫɬɿ ɝɨɬɭɜɚɧɧɹ.
1. ȼɢɤɨɧɚɣɬɟ ɩɪɨɰɟɞɭɪɭ 1 - 3 ɞɥɹ ɡɚɞɚɧɧɹ ɬɪɢɜɚɥɨɫɬɿ
ɝɨɬɭɜɚɧɧɹ;
, ɞɨɤɢ ɧɟ
2. ɧɚɬɢɫɧɿɬɶ ɞɟɤɿɥɶɤɚ ɪɚɡɿɜ ɧɚ ɤɧɨɩɤɭ
ɩɨɱɧɟ ɛɥɢɦɚɬɢ ɿɤɨɧɤɚ
ɪɚɡɨɦ ɡ ɱɨɬɢɪɦɚ ɰɢɮɪɚɦɢ
ɧɚ ȾɂɋɉɅȿȲ;
3. ɤɧɨɩɤɚɦɢ “+” ɿ “-” ɧɚɥɚɲɬɭɣɬɟ ɱɚɫ ɡɚɤɿɧɱɟɧɧɹ
ɩɪɢɝɨɬɭɜɚɧɧɹ; ɩɪɢ ɭɬɪɢɦɭɜɚɧɧɿ ɤɧɨɩɨɤ ɦɨɠɧɚ ɡɧɚɱɧɨ
ɲɜɢɞɲɟ ɩɟɪɟɝɥɹɧɭɬɢ ɰɢɮɪɢ ɿ ɥɟɝɲɟ ɡɚɞɚɬɢ ɱɚɫ.
4. ɡɚɱɟɤɚɣɬɟ 10 ɫɟɤ. ɚɛɨ ɩɨɜɬɨɪɧɨ ɧɚɬɢɫɧɿɬɶ ɧɚ
, ɳɨɛ ɩɿɞɬɜɟɪɞɢɬɢ ɡɚɞɚɧɢɣ ɩɚɪɚɦɟɬɪ.
ɤɧɨɩɤɭ
5. ɩɿɫɥɹ ɜɢɱɟɪɩɚɧɧɹ ɱɚɫɭ ɧɚ ȾɂɋɉɅȿȲ ɡ’ɹɜɥɹɽɬɶɫɹ
ɧɚɩɢɫ END, ɩɪɨ ɡɚɜɟɪɲɟɧɧɹ ɝɨɬɭɜɚɧɧɹ ɫɩɨɜɿɫɬɢɬɶ
ɡɜɭɤɨɜɢɣ ɫɢɝɧɚɥ.
ɿ ɿɤɨɧɤɢ
ɫɩɨɜɿɳɚɸɬɶɩɪɨ ɡɞɿɣɫɧɟɧɟ
ɍɜ ɿɦɤɧɟɧɿ
ɩɪɨɝɪɚɦɭɜɚɧɧɹ. ɇɚ ȾɂɋɉɅȿȲ ɩɨ ɱɟɪɡɿ ɡ’ɹɜɥɹɽɬɶɫɹ
ɱɚɫ ɡɚɤɿɧɱɟɧɧɹ ɩɪɢɝɨɬɭɜɚɧɧɹ ɿ ɬɪɢɜɚɥɿɫɬɶ.
əɤ ɫɤɚɫɭɜɚɬɢ ɩɪɨɝɪɚɦɭɜɚɧɧɹ
ɓɨɛ ɫɤɚɫɭɜɚɬɢ ɩɪɨɝɪɚɦɭɜɚɧɧɹ:
, ɞɨɤɢ ɧɟ ɩɨɱɧɟ ɛɥɢɦɚɬɢ
• ɧɚɬɢɫɤɚɣɬɟ ɧɚ ɤɧɨɩɤɭ
ɿɤɨɧɤɚ ɩɚɪɚɦɟɬɪɭ, ɹɤɢɣ ɫɥɿɞ ɫɤɚɫɭɜɚɬɢ, ɪɚɡɨɦ ɡ
ɰɢɮɪɚɦɢ ɧɚ ɞɢɫɩɥɟʀ. ɇɚɬɢɫɤɚɣɬɟ ɧɚ ɤɧɨɩɤɭ “-”,
ɞɨɤɢ ɧɚ ɞɢɫɩɥɟʀ ɧɟ ɡ’ɹɜɢɬɶɫɹ 00:00.
• ɭɬɪɢɦɭɣɬɟ ɨɞɧɨɱɚɫɧɨ ɤɧɨɩɤɢ “+” ɿ ”-”; ɫɤɚɫɨɜɭɸɬɶɫɹ
ɜɫɿ ɜɢɤɨɧɚɧɿ ɩɪɨɝɪɚɦɭɜɚɧɧɹ, ɜɤɥɸɱɚɸɱɢ ɬɚɣɦɟɪ.
ɉɪɨɝɪɚɦɢ
ɉɪɨɝɪɚɦɢ ɩɪɢɝɨɬɭɜɚɧɧɹ ʀɠɿ
Ʉɨɪɢɫɧɿ ɩɨɪɚɞɢ ɡ ɩɪɢɝɨɬɭɜɚɧɧɹ ʀɠɿ
! Ⱦɥɹ ɜɫɿɯ ɩɪɨɝɪɚɦ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ ɡɚɞɚɽɬɶɫɹ ɜ
ɿɧɬɟɪɜɚɥi ɦiɠ 50°C ɿ MAX, ɨɤɪɿɦ:
! ɉɪɢ ɩɪɢɝɨɬɭɜɚɧɧɿ ʀɠɿ ɡ ɤɨɧɜɟɤɰɿɽɸ ɧɟ
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɣɬɟ ɩɨɡɢɰɿʀ ɞɥɹ ɪɿɜɧɿɜ 1 ɿ 5: ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿ
ɩɨɬɨɤɢ ɝɚɪɹɱɨɝɨ ɩɨɜɿɬɪɹ ɦɨɠɭɬɶ ɩɪɢɜɟɫɬɢ ɞɨ
ɩɿɞɝɨɪɹɧɧɹ ɞɟɥɿɤɚɬɧɢɯ ɩɪɨɞɭɤɬɿɜ.
• ȽɊɂɅɖ (ɪɟɤɨɦɟɧɞɭɽɬɶɫɹ ɜɢɫɬɚɜɥɹɬɢ ɬɿɥɶɤɢ ɧɚ MAX);
• ɄɈɇȼȿɄɐIɃɇɂɃ ȽɊɂɅɖ (ɪɟɤɨɦɟɧɞɭɽɬɶɫɹ ɧɟ
ɩɟɪɟɜɢɳɭɜɚɬɢ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɭ ɜ 200°C).
ɉɪɨɝɪɚɦɚ ɌɊȺȾɂɐȱɃɇȺ ȾɍɏɈȼɄȺ
ɉɪɚɰɸɸɬɶ ɞɜɚ ɧɚɝɪɿɜɚɥɶɧɿ ɟɥɟɦɟɧɬɿ – ɧɢɠɧɿɣ ɿ
ɜɟɪɯɧɿɣ. ɉɪɢ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɨɦɭ ɝɨɬɭɜɚɧɧɿ ɤɪɚɳɟ ɜɠɢɜɚɬɢ
ɥɢɲɟ ɨɞɢɧ ɪɿɜɟɧɶ: ɉɪɢ ɜɠɢɜɚɧɧɿ ɞɟɤɿɥɶɤɨɯ ɪɿɜɧɿɜ
ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ ɪɨɡɩɨɞɿɥɹɽɬɶɫɹ ɧɟɪɿɜɧɨɦɿɪɧɨ.
ɉɪɨɝɪɚɦɚ ɈȾɇɈɑȺɋɇȿ ɉɊɂȽɈɌɍȼȺɇɇə
ɉɪɚɰɸɸɬɶ ɜɫɿ ɧɚɝɪɿɜɚɥɶɧɿ ɟɥɟɦɟɧɬɢ (ɜɟɪɯɧɿɣ ɿ
ɧɢɠɧɿɣ) ɿ ɜɟɧɬɢɥɹɬɨɪ. Ɉɫɤɿɥɶɤɢ ɬɟɩɥɨ ɪɨɡɩɨɞɿɥɟɧɨ
ɪɿɜɧɨɦɿɪɧɨ ɩɨ ɜɫɿɣ ɞɭɯɨɜɰɿ, ɩɪɢɝɨɬɭɜɚɧɧɹ ʀɠɿ
ɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹ ɡɚɜɞɹɤɢ ɪɿɜɧɨɦɿɪɧɨɦɭ ɧɚɝɪɿɜɭ ɩɨɜɿɬɪɹ.
Ɇɨɠɧɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢɧɟ ɛɿɥɶɲɟ ɞɜɨɯ ɪɿɜɧɿɜ
ɨɞɧɨɱɚɫɧɨ.
ɉɪɨɝɪɚɦɚ ȼȿɊɏɇə ȾɍɏɈȼɄȺ
ɉɪɚɰɸɽ ɜɟɪɯɧɿɣ ɧɚɝɪɿɜɚɥɶɧɢɣ ɟɥɟɦɟɧɬ. ɐɹ ɮɭɧɤɰɿɹ
ɦɨɠɟ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢɫɹ ɞɥɹ ɡɚɜɟɪɲɚɥɶɧɢɯ ɞɿɣ ɡ
ɝɨɬɭɜɚɧɧɹ.
ɉɪɨɝɪɚɦɚ ȽɊɂɅɖ
ɉɪɚɰɸɽ ɜɟɪɯɧɿɣ ɧɚɝɪɿɜɚɥɶɧɢɣ ɟɥɟɦɟɧɬ. ȼɢɫɨɤɚ
ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨ ɡ ɝɪɢɥɸ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽ
ɦɢɬɬɽɜɟ ɭɬɜɨɪɟɧɧɹ ɪɭɦ’ɹɧɨʀ ɲɤɿɪɨɱɤɢ, ɹɤɚ ɡɚɬɪɢɦɭɽ
ɜɢɬɿɤɚɧɧɹ ɫɨɤɭ, ɿ ɬɨɦɭ ɫɬɪɚɜɚ ɜɫɟɪɟɞɢɧɿ ɛɭɞɟ ɛɿɥɶɲ
ɦ’ɹɤɨɸ. ɋɦɚɠɟɧɧɹ ɧɚ ɝɪɢɥɿ ɨɫɨɛɥɢɜɨ ɪɟɤɨɦɟɧɞɭɽɬɶɫɹ
ɞɥɹ ɬɢɯ ɫɬɪɚɜ, ɹɤɿ ɩɨɬɪɟɛɭɸɬɶ ɜɢɫɨɤɭ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɭ
ɞɥɹ ɩɨɜɟɪɯɧɿ: Ȼɿɮɲɬɟɤɫɢ ɡ ɬɟɥɹɬɢɧɢ ɣ ɹɥɨɜɢɱɢɧɢ,
ɚɧɬɪɟɤɨɬɢ, ɮɿɥɟɣɧɿ ɱɚɫɬɢɧɢ, ɝɚɦɛɭɪɝɟɪɢ, ɬɨɳɨ... Ⱦɟɹɤɿ
ɩɪɢɤɥɚɞɢ ɧɚɜɨɞɹɬɶɫɹ ɭ ɪɨɡɞɿɥɿ “Ʉɨɪɢɫɧɿ ɩɨɪɚɞɢ
ɡ ɩɪɢɝɨɬɭɜɚɧɧɹ”. ɉɿɞ ɱɚɫ ɩɪɢɝɨɬɭɜɚɧɧɹ ɞɜɟɪɰɹɬɚ
ɞɭɯɨɜɤɢ ɦɚɸɬɶ ɛɭɬɢ ɡɚɱɢɧɟɧɿ.
ɉɪɨɝɪɚɦɚ ɄɈɇȼȿɄɐȱɃɇɂɃ ȽɊɂɅɖ
ɉɪɚɰɸɽ ɜɟɪɯɧɿɣ ɧɚɝɪɿɜɚɥɶɧɢɣ ɟɥɟɦɟɧɬ ɿ ɜɟɧɬɢɥɹɬɨɪ.
Ɍɚɤɢɣ ɪɟɠɢɦ ɨɛ’ɽɞɧɭɽ ɨɞɧɨɫɬɨɪɨɧɧɽ ɬɟɩɥɨɜɟ
ɜɢɩɪɨɦɿɧɸɜɚɧɧɹ ɡ ɩɪɢɦɭɫɨɜɨɸ ɰɢɪɤɭɥɹɰɿɽɸ ɩɨɜɿɬɪɹ
ɭɫɟɪɟɞɢɧɿ ɞɭɯɨɜɤɢ. ɐɟ ɩɟɪɟɲɤɨɞɠɚɽ ɩɨɜɟɪɯɧɟɜɨɦɭ
ɩɿɞɝɨɪɹɧɧɸ ɫɬɪɚɜɢ, ɡɛɿɥɶɲɭɸɱɢ ɫɢɥɭ ɩɪɨɧɢɤɧɟɧɧɹ
ɬɟɩɥɚ. ɉɿɞ ɱɚɫ ɩɪɢɝɨɬɭɜɚɧɧɹ ɞɜɟɪɰɹɬɚ ɞɭɯɨɜɤɢ
ɦɚɸɬɶ ɛɭɬɢ ɡɚɱɢɧɟɧɿ.
UA
! ɍ ɪɟɠɢɦɚɯ ɩɪɢɝɨɬɭɜɚɧɧɹ ȻȺɊȻȿɄɘ ɿ
ɄɈɇȼȿɄɐȱɃɇɂɃ ȽɊɂɅɖ
ɪɨɡɬɚɲɭɣɬɟ ɞɟɤɭ ɜ ɩɨɡɢɰɿɸ 1 ɞɥɹ ɡɛɢɪɚɧɧɹ ɡɚɥɢɲɤɿɜ
ɜɿɞ ɩɪɢɝɨɬɭɜɚɧɧɹ (ɩɿɞɥɢɜɢ ɿ/ɚɛɨ ɠɢɪɢ).
ɈȾɇɈɑȺɋɇȿ ȽɈɌɍȼȺɇɇə
• ȼɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɣɬɟ ɩɨɡɢɰɿʀ ɪɿɜɧɿɜ 2 ɿ 4, ɩɨɦɿɳɚɸɱɢ ɧɚ
ɪɿɜɟɧɶ 2 ɫɬɪɚɜɢ, ɹɤɿ ɜɢɦɚɝɚɸɬɶ ɛɿɥɶɲɨɝɨ ɬɟɩɥɚ.
• ɉɨɦɿɫɬɿɬɶ ɞɟɤɨ ɜɧɢɡ ɿ ʉɪɚɬɤɭ ɭɜɟɪɯ.
ȽɊɂɅɖ
• ȼɫɬɚɜɬɟ ʉɪɚɬɤɭ ɜ ɩɨɡɢɰɿɸ 3 ɚɛɨ 4, ɪɨɡɦɿɳɭɸɱɢ
ɩɪɨɞɭɤɬɢ ɭ ɰɟɧɬɪɿ ʉɪɚɬɤɢ.
• Ɋɟɤɨɦɟɧɞɭɽɬɶɫɹ ɜɢɫɬɚɜɢɬɢ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɭ
ɟɥɟɤɬɪɨɟɧɟɪɝɿɸ. ɇɟ ɬɭɪɛɭɣɬɟɫɹ, ɹɤɳɨ ɜɟɪɯɧɿɣ
ɧɚɝɪɿɜɚɥɶɧɢɣ ɟɥɟɦɟɧɬ ɧɟ ɡɚɥɢɲɚɽɬɶɫɹ ɩɨɫɬɿɣɧɨ
ɭɜɿɦɤɧɟɧɢɦ: ɣɨɝɨ ɪɨɛɨɬɚ ɤɨɧɬɪɨɥɸɽɬɶɫɹ
ɬɟɪɦɨɫɬɚɬɨɦ.
ɉȱɐɐȺ
• Ⱦɥɹ ɩɪɢɝɨɬɭɜɚɧɧɹ ɉɿɰɰɢ ɤɪɚɳɟ ɡɚ ɜɫɟ ɩɿɞɯɨɞɢɬɶ
ɩɪɨɝɪɚɦɚ ɈȾɇɈɑȺɋɇɈȽɈ ȽɈɌɍȼȺɇɇə.
• ȼɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɣɬɟ ɧɢɡɶɤɭ ɮɨɪɦɭ ɛɟɡ ɪɭɱɤɢ ɡ ɥɟɝɤɨɝɨ
ɚɥɸɦɿɧɿɸ, ɜɫɬɚɧɨɜɢɜɲɢ ʀʀ ɧɚ ʉɪɚɬɰɿ ɡ ɤɨɦɩɥɟɤɬɭ
ɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹ.
Ɂ ɞɟɤɨɦ ɡɛɿɥɶɲɭɽɬɶɫɹ ɱɚɫ ɩɪɢɝɨɬɭɜɚɧɧɹ
ɿ ɩɨɝɚɧɨ ɜɢɯɨɞɢɬɶ ɯɪɭɫɬɤɚ ɩɿɰɰɚ.
• ɍ ɪɚɡɿ ɫɢɥɶɧɨ ɧɚɩɨɜɧɟɧɢɯ ɩɿɰ ɞɨɰɿɥɶɧɨ ɞɨɞɚɬɢ
ɦɨɰɰɚɪɟɥɥɭ ɜ ɫɟɪɟɞɢɧɿ ɩɪɢɝɨɬɭɜɚɧɧɹ.
Ⱦɨɩɨɦɨɝɚ
Cɥiɞ ɩɨɜiɞɨɦɢɬɢ:
• ɦɨɞɟɥɶ ɩɪɢɥɚɞɭ (Mod.)
• ɫɟɪɿɣɧɢɣ ɧɨɦɟɪ (S/N)
Ⱦɚɧɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ ɦɿɫɬɢɬɶɫɹ ɧɚ ɬɚɛɥɢɱɰɿ ɡ ɞɚɧɢɦɢ,
ɩɪɢɤɪɿɩɥɟɧɿɣ ɞɨ ɞɭɯɨɜɤɢ ɿ/ɚɛɨ ɧɚ ɭɩɚɤɨɜɰɿ.
39
UA
Ɍɚɛɥɢɰɹ ɩɪɢɝɨɬɭɜɚɧɧɹ
ɉɪɨɝɪɚɦɢ
Ɍɪɚɞɢɰɿɣɧɚ
ɞɭɯɨɜɤɚ
Ɉɞɧɨɱɚɫɧɟ
ɝɨɬɭɜɚɧɧɹ
ȼɟɪɯɧɹ ɞɭɯɨɜɤɚ
Ƚɪɢɥɶ
Ʉɨɧɜɟɤɰɿɣɧɢɣ
ɝɪɢɥɶ
40
ɏɚɪɱɨɜɿ ɩɪɨɞɭɤɬɢ
ȼɚɝɚ (ɤɝ)
ɉɨɡɢɰɿɹ
Ʉɚɱɤɚ
ɀɚɪɤɟ ɡ ɬɟɥɹɬɢɧɢ ɚɛɨ ɡ ɹɥɨɜɢɱɢɧɢ
ɀɚɪɤɟ ɡ ɫɜɢɧɢɧɢ
ɉɿɫɨɱɧɟ ɩɟɱɢɜɨ
ɋɨɥɨɞ ɤɿ ɩɢɪɨɝɢ
ɉɿɰɰɚ (ɧɚ 2 ɪɿɜɧɹɯ)
Ʌɚɡɚɧ'ɹ
Ɇɨɥɨɞɚ ɛɚɪɚɧɢɧɚ
ɋɦɚɠɟɧɚ ɤ ɭɪɤɚ + ɤɚɪɬɨɩɥɹ
ɋɤɭɦɛɪɿ ɹ
Ʉɟɤɫɢ
ȿɤɥɟɪɢ (ɧɚ 2 ɪɿ ɜɧɹɯ)
ɉɟɱɢɜɨ (ɧɚ 2 ɪɿɜɧɹ ɯ)
Ȼɿɫɤɜɿɬɢ (ɧɚ 1 ɪɿɜɧɿ)
Ȼɿɫɤɜɿɬɢ (ɧɚ 2 ɪɿɜɧɹɯ)
ɇɟɫɨɥɨɞɤɿ ɩɢɪɿɝɢ
Ɂɚɜɟɪɲɚɥ ɶɧɿ ɨɩɟɪɚɰɿʀ ɡ
ɩɪɢɝɨɬɭɜɚɧɧɹ
Ʉɚɦɛɚɥɚ ɿ ɤɚɪɚɤɚɬɢɰi
ɒɚɦɩɭɪɢ ɡ ɤɚɥ ɶɦɚɪɿɜ ɬɚ ɤɪɟ ɜɟɬɨɤ
Ɏɿɥɟ ɦɟɪɥɭɡɢ
Ɉɜɨɱɿ ɝɪɢɥɶ
Ȼɿɮɲɬɟɤɫ ɡ ɬɟɥɹɬɢɧɢ
ɒɧɿɰɟɥɿ
Ƚɚɦɛɭɪɝɟɪɢ
ɋɤɭɦɛɪɿ ɹ
Ɍɨɫɬɢ
Ʉ ɭɪɤɚ ɝɪɢɥɶ
Ʉɚɪɚɤɚɬɢɰɿ
1
1
1
1
1
1
1
1+1
1
1
0.5
0.5
0.5
1
1.5
3
3
3
3
3
2ɿ 4
3
2
2ɿ 4
2
2
2ɿ 4
2ɿ 4
2
2ɿ 4
3
ɉɨɩɟɪɟɞɧɿɣ
ɧɚɝɪɿɜ
(ɯɜɢɥɢɧɢ)
15
15
15
15
15
15
10
10
15
10
10
10
10
10
10
15
-
3/4
1
1
1
1
1
1
1
1
4 ɲɬ.
1.5
1.5
4
4
4
3/4
4
4
4
4
4
2
2
200
200
200
180
180
230
180
180
200
180
170
190
180
170
170
200
Ɍɪɢɜɚɥɿɫɬɶ
ɝɨɬɭɜɚɧɧɹ
(ɯɜɢɥɢɧɢ)
65-75
70-75
70-80
15-20
30-35
15-20
30-35
40-45
60-70
30-35
40-50
20-25
10-15
15-20
20-25
25-30
15
220
-
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
Ɇɚɤɫ
Ɇɚɤɫ
Ɇɚɤɫ
Ɇɚɤɫ
Ɇɚɤɫ
Ɇɚɤɫ
Ɇɚɤɫ
Ɇɚɤɫ
Ɇɚɤɫ
200
200
8-10
6-8
10
10-15
15-20
15-20
7-10
15-20
2-3
55-60
30-35
Ɋɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɧɚ
ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ
Ɂɚɩɨɛɿɠɧɿ ɡɚɯɨɞɢ ɬɚ ɩɨɪɚɞɢ
! Ⱦɭɯɨɜɤɚ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɚ ɿ ɫɤɨɧɫɬɪɭɣɨɜɚɧɚ
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯ ɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜ ɛɟɡɩɟɤɢ. ɐi
ɩɨɩɟɪɟɞɠɟɧɧɹ ɧɚɞɚɸɬɶɫɹ ɡɚɞɥɹ ɜɚɲɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ:
ɭɜɚɠɧɨ ɨɡɧɚɣɨɦɬɟɫɹ ɡ ɧɢɦɢ.
Ɂɚɝɚɥɶɧɚ ɛɟɡɩɟɤɚ
• Ⱦɭɯɨɜɤɚ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɚ ɞɥɹ ɧɟɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɜɫɟɪɟɞɢɧɿ ɠɢɬɥɨɜɢɯ ɩɪɢɦɿɳɟɧɶ.
• Ɂɚɛɨɪɨɧɹɽɬɶɫɹ ɜɫɬɚɧɨɜɥɸɜɚɬɢ ɩɨɡɚ ɩɪɢɦɿɳɟɧɧɹɦ,
ɧɚɜɿɬɶ ɜ ɡɚɯɢɳɟɧɢɯ ɦiɫɰɹɯ, ɬɨɦɭ ɳɨ ɞɭɠɟ
ɧɟɛɟɡɩɟɱɧɨ ɩɿɞɞɚɜɚɬɢ ɣɨɝɨ ɜɩɥɢɜɭ ɞɨɳɭ ɿ ɝɪɨɡɢ.
• Ⱦɥɹ ɩɟɪɟɫɭɜɚɧɧɹ ɩɪɢɥɚɞɭ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɨ
ɫɤɨɪɢɫɬɚɣɬɟɫɹ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɢɦ ɪɭɱɤɚɦɢ, ɹɤɿ
ɡɧɚɯɨɞɹɬɶɫɹ ɡ ɛɨɤɿɜ ɞɭɯɨɜɤɢ.
• ɇɟ ɬɨɪɤɚɣɬɟɫɹ ɞɨ ɦɚɲɢɧɢ ɝɨɥɢɦɢ ɧɨɝɚɦɢ ɚɛɨ
ɦɨɤɪɢɦɢ ɱɢ ɜɨɥɨɝɢɦɢ ɪɭɤɚɦɢ ɣ ɧɨɝɚɦɢ.
• ɉɪɢɥɚɞ ɦɚɽ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢɫɹ ɞɥɹ ɩɪɢɝɨɬɭɜɚɧɧɹ
ʀɠɿ, ɬɿɥɶɤɢ ɞɨɪɨɫɥɢɦɢ ɨɫɨɛɚɦɢ ɿ ɡɝɿɞɧɨ ɿɧɫɬɪɭɤɰɿɹɦ,
ɜɤɚɡɚɧɢɦ ɭ ɰɿɣ ɛɪɨɲɭɪɿ.
• ɉɿɞ ɱɚɫ ɪɨɛɨɬɢ ɩɪɢɥɚɞɭ ɧɚɝɪɿɜɚɥɶɧɿ ɟɥɟɦɟɧɬɢ
ɬɚ ɞɜɟɪɰɹɬɚ ɞɭɯɨɜɤɢ ɜ ɞɟɹɤɢɯ ɦɿɫɰɹɯ ɞɭɠɟ
ɧɚɝɪɿɜɚɸɬɶɫɹ. Ȼɭɞɶɬɟ ɨɛɟɪɟɠɧɿ: ɧɟ ɬɨɪɤɚɣɬɟɫɹ
ʀɯ ɿ ɬɪɢɦɚɣɬɟ ɞɿɬɟɣ ɧɚ ɛɟɡɩɟɱɧɿɣ ɜɿɞɫɬɚɧɿ.
• ɋɥɿɞɤɭɣɬɟ, ɳɨɛ ɲɧɭɪɢ ɠɢɜɥɟɧɧɹ ɜɿɞ ɿɧɲɢɯ
ɩɨɛɭɬɨɜɢɯ ɩɪɢɥɚɞɿɜ ɧɟ ɬɨɪɤɚɥɢɫɹ ɝɚɪɹɱɢɯ ɱɚɫɬɢɧ
ɞɭɯɨɜɤɢ.
• ɇɟ ɡɚɤɪɢɜɚɣɬɟ ɜɟɧɬɢɥɹɰɿɣɧɿ ɨɬɜɨɪɢ ɣ ɨɬɜɨɪɢ ɞɥɹ
ɜɿɞɜɟɞɟɧɧɹ ɬɟɩɥɚ.
• Ⱦɥɹ ɜɿɞɤɪɢɬɬɹ ɞɜɟɪɰɹɬ ɛɟɪɿɬɶɫɹ ɡɚ ɪɭɱɤɭ ɭ ɰɟɧɬɪɿ:
ɩɨ ɛɨɤɚɯ ɜɨɧɚ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɝɚɪɹɱɨɸ.
• Ɂɚɜɠɞɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɣɬɟ ɪɭɤɚɜɢɰɿ ɞɥɹ
ɡɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ ɚɛɨ ɜɢɬɹɝɚɧɧɹ ɦɿɫɬɤɨɫɬɟɣ ɡɿ
ɫɬɪɚɜɚɦɢ.
• ɇɟ ɩɨɤɪɢɜɚɣɬɟ ɞɧɨ ɞɭɯɨɜɤɢ ɮɨɥɿɽɸ.
• ɇɟ ɤɥɚɞɿɬɶ ɝɨɪɸɱɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ ɜ ɞɭɯɨɜɤɭ: ɩɪɢ
ɜɢɩɚɞɤɨɜɨɦɭ ɭɜɿɦɤɧɟɧɧɿ ɩɪɢɥɚɞɭ ɦɨɠɟ ɫɬɚɬɢɫɹ
ɡɚɣɦɚɧɧɹ.
• Ʉɨɥɢ ȼɢ ɧɟ ɤɨɪɢɫɬɭɽɬɟɫɹ ɩɪɢɥɚɞɨɦ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɨ
ɩɟɪɟɜɿɪɹɣɬɟ, ɳɨɛ ɪɟʉɭɥɹɬɨɪɢ ɩɟɪɟɛɭɜɚɥɢ ɜ
ɩɨɡɢɰɿʀ “z”/“{”.
• ɉɪɢ ɜɢɣɦɚɧɧɿ ɜɢɥɤɢ ɡ ɟɥɟɤɬɪɢɱɧɨʀ ɪɨɡɟɬɤɢ
ɬɪɢɦɚɣɬɟɫɹ ɬɿɥɶɤɢ ɡɚ ɫɚɦɭ ɜɢɥɤɭ ɿ ɧɿ ɜ ɹɤɨɦɭ ɪɚɡɿ
ɡɚ ɲɧɭɪ.
• ȼɫɿ ɨɩɟɪɚɰɿʀ ɡ ɱɢɳɟɧɧɹ ɚɛɨ ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ
ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ ɦɚɸɬɶ ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢɫɹ, ɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨ
ɜɢɬɹɝɧɭɜɲɢ ɜɢɥɤɭ ɡ ɟɥɟɤɬɪɢɱɧɨʀ ɪɨɡɟɬɤɢ.
• ɍ ɠɨɞɧɨɦɭ ɜɢɩɚɞɤɭ ɧɟ ɪɨɛɿɬɶ ɫɩɪɨɛ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ
ɜɢɤɨɧɚɬɢ ɪɟɦɨɧɬ ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɯ ɦɟɯɚɧɿɡɦɿɜ.
Ɂɜɟɪɧɿɬɶɫɹ ɭ ɫɟɪɜɿɫɧɢɣ ɰɟɧɬɪ (ɞɢɜ. Ⱦɨɩɨɦɨɝɚ).
• ɇɟ ɫɬɚɜɬɟ ɜɚɠɤɿ ɩɪɟɞɦɟɬɢ ɧɚ ɜɿɞɤɪɢɬɿ ɞɜɟɪɰɹɬɚ
ɞɭɯɨɜɤɢ.
• ɋɬɟɠɬɟ, ɳɨɛ ɞɿɬɢ ɧɟ ɝɪɚɥɢɫɹ ɡ ɩɪɢɥɚɞɨɦ.
• ɇɟ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽɬɶɫɹ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɩɪɢɥɚɞɭ
ɨɫɨɛɚɦɢ (ɜɤɥɸɱɚɸɱɢ ɞɿɬɟɣ) ɡ ɨɛɦɟɠɟɧɢɦɢ
ɮɿɡɢɱɧɢɦɢ, ɫɟɧɫɨɪɧɢɦɢ ɚɛɨ ɪɨɡɭɦɨɜɢɦɢ
ɡɞɿɛɧɨɫɬɹɦɢ, ɧɟɞɨɫɜɿɞɱɟɧɢɦɢ ɨɫɨɛɚɦɢ ɚɛɨ
ɬɚɤɢɦɢ, ɳɨ ɧɟ ɨɡɧɚɣɨɦɢɥɢɫɹ ɡ ɜɢɪɨɛɨɦ,
ɡɚ ɜɢɤɥɸɱɟɧɧɹɦ ɜɢɩɚɞɤɿɜ ɧɚɝɥɹɞɭ ɡ ɛɨɤɭ
ɨɫɨɛɢ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɨʀ ɡɚ ʀɯɧɸ ɛɟɡɩɟɤɭ; ɧɟ
ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽɬɶɫɹ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɩɪɢɥɚɞɭ ɨɫɨɛɚɦɢ,
ɹɤi ɧɟ ɨɬɪɢɦɚɥɢ ɩɨɩɟɪɟɞɧɿɯ ɜɤɚɡɿɜɨɤ ɳɨɞɨ ɣɨɝɨ
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ.
ɍɬɢɥɿɡɚɰɿɹ
• ɍɬɢɥɿɡɚɰɿɹ ɩɚɤɭɜɚɥɶɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ: ɞɨɞɟɪɠɭɣɬɟɫɶ
ɦɿɫɰɟɜɢɯ ɧɨɪɦ, ɬɚɤ ɹɤ ɩɚɤɭɜɚɧɧɹ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɟ ɩɨɜɬɨɪɧɨ.
• ȯɜɪɨɩɟɣɫɶɤɚ ɞɢɪɟɤɬɢɜɚ 2002/96/CE ɡ ɜɿɞɯɨɞɿɜ ɜɿɞ
ɟɥɟɤɬɪɢɱɧɨʀ ɣ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨʀ ɚɩɚɪɚɬɭɪɢ (RAEE),
ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽ, ɳɨ ɩɨɛɭɬɨɜɿ ɟɥɟɤɬɪɨɩɪɢɥɚɞɢ ɧɟ
ɦɨɠɭɬɶ ɩɟɪɟɪɨɛɥɹɬɢɫɹ ɭ ɡɜɢɱɚɣɧɨɦɭ ɩɨɪɹɞɤɭ
ɞɥɹ ɬɜɟɪɞɢɯ ɦɿɫɶɤɢɯ ɜɿɞɯɨɞɿɜ. Ɂɧɹɬɿ ɡ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ
ɩɨɛɭɬɨɜɿ ɩɪɢɥɚɞɢ ɦɚɸɬɶ ɛɭɬɢ ɡɿɛɪɚɧɿ ɨɤɪɟɦɨ ɞɥɹ
ɨɩɬɢɦɿɡɚɰɿʀ ɫɬɭɩɟɧɸ ɜɿɞɧɨɜɥɟɧɧɹ ɣ ɩɨɜɬɨɪɧɨɝɨ
ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ, ɳɨ ɜɯɨɞɹɬɶ ɞɨ ʀɯɧɶɨɝɨ
ɫɤɥɚɞɭ, ɬɚ ɡ ɦɟɬɨɸ ɭɫɭɧɟɧɧɹ ɩɨɬɟɧɰɿɣɧɨʀ ɲɤɨɞɢ
ɞɥɹ ɡɞɨɪɨɜ’ɹ ɬɚ ɞɨɜɤɿɥɥɹ. ɋɢɦɜɨɥ ɡɚɤɪɟɫɥɟɧɨɝɨ
ɫɦɿɬɬɽɜɨɝɨ ɤɨɧɬɟɣɧɟɪɚ, ɡɨɛɪɚɠɟɧɢɣ ɧɚ ɜɫɿɯ
ɜɢɪɨɛɚɯ, ɧɚɝɚɞɭɽ ɩɪɨ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ ɨɤɪɟɦɨʀ
ɭɬɢɥɿɡɚɰɿʀ.
Ɂɚ ɞɟɬɚɥɶɧɿɲɨɸ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɽɸ ɩɪɨ ɩɪɚɜɢɥɶɧɟ
ɡɧɹɬɬɹ ɡ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɩɨɛɭɬɨɜɢɯ ɟɥɟɤɬɪɨɩɪɢɥɚɞɿɜ
ʀɯɧɿ ɜɥɚɫɧɢɤɢ ɦɨɠɭɬɶ ɡɜɟɪɧɭɬɢɫɹ ɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɭ
ɫɥɭɠɛɭ ɚɛɨ ɞɨ ɩɪɨɞɚɜɰɿɜ.
Ɉɯɨɪɨɧɚ ɿ ɞɛɚɣɥɢɜɟ ɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɞɨ
ɞɨɜɤɿɥɥɹ
• ɍɜɿɦɤɧɟɧɧɹ ɞɭɯɨɜɤɢ ɜ ɩɪɨɦɿɠɤɭ ɡ ɩɿɡɧɶɨɝɨ
ɩiɫɥɹɨɛiɞɧɶɨɝɨ ɱɚɫɭ ɞɨ ɪɚɧɧɶɨɝɨ ɪɚɧɤɭ ɞɨɡɜɨɥɢɬɶ
ɡɦɟɧɲɢɬɢ ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ ɧɚ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚɜɢɪɨɛɧɢɤɢ ɟɥɟɤɬɪɨɟɧɟɪɝɿʀ.
• ɉɪɢɝɨɬɭɜɚɧɧɹ ɭ ɪɟɠɢɦɚɯ ȻȺɊȻȿɄɘ ɿ
ɄɈɇȼȿɄɐȱɃɇɂɃ ȽɊɂɅɖ ɩɨɬɪɟɛɭɸɬɶ ɡɚɤɪɢɬɢɯ
ɞɜɟɪɰɹɬ ɞɭɯɨɜɤɢ: ɰɟ ɞɨɡɜɨɥɢɬɶ ɨɬɪɢɦɚɬɢ
ɤɪɚɳɿ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɿ ɡɚɨɳɚɞɢɬɢ ɟɥɟɤɬɪɨɟɧɟɪɝɿɸ
(ɩɪɢɛɥɢɡɧɨ 10%).
• ɉɿɞɬɪɢɦɭɣɬɟ ɜ ɪɨɛɨɱɨɦɭ ɫɬɚɧɿ ɿ ɦɢɣɬɟ ɭɳɿɥɶɧɸɜɚɱɿ
ɬɚɤ, ɳɨɛ ɜɨɧɢ ɞɨɛɪɟ ɩɪɢɥɹɝɚɥɢ ɞɨ ɞɜɟɪɰɹɬ ɿ ɧɟ
ɜɢɤɥɢɤɚɥɢ ɛ ɜɬɪɚɬɢ ɬɟɩɥɚ.
41
UA
Ɍɟɯɧɿɱɧɟ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ ɬɚ
ɞɨɝɥɹɞ
UA
əɤ ɜɿɞɤɥɸɱɢɬɢ ɟɥɟɤɬɪɢɱɧɢɣ ɫɬɪɭɦ
əɤ ɡɚɦɿɧɢɬɢ ɥɚɦɩɨɱɤɭ
ɉɟɪɟɞ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɦ ɛɭɞɶ-ɹɤɨʀ ɨɩɟɪɚɰɿʀ ɜɢɬɹɝɧɿɬɶ
ɜɢɥɤɭ ɡ ɟɥɟɤɬɪɢɱɧɨʀ ɪɨɡɟɬɤɢ.
ɓɨɛ ɡɚɦɿɧɢɬɢ ɥɚɦɩɨɱɤɭ ɞɥɹ ɨɫɜɿɬɥɟɧɧɹ ɞɭɯɨɜɤɢ:
1. Ɂɧɿɦɿɬɶ ɫɤɥɹɧɭ ɤɪɢɲɤɭ ɩɚɬɪɨɧɚ.
2. ȼɢɝɜɢɧɬɿɬɶ
ɥɚɦɩɨɱɤɭ ɿ ɡɚɦɿɧɿɬɶ
ʀʀ ɚɧɚɥɨɝɿɱɧɨɸ:
ɩɨɬɭɠɧɿɫɬɶ 25 ȼɬ,
ɰɨɤɨɥɶ E 14.
3. ɉɨɜɟɪɧɿɬɶ
ɤɪɢɲɤɭ ɧɚ ɦɿɫɰɟ
(ɞɢɜ.ɦɚɥɸɧɨɤ).
əɤ ɨɱɢɫɬɢɬɢ ɩɪɢɥɚɞ
• Ɂɨɜɧɿɲɧɿ ɟɦɚɥɶɨɜɚɧɿ ɚɛɨ ɧɟɿɪɠɚɜɿɸɱɿ ɞɟɬɚɥɿ ɣ
ɝɭɦɨɜɿ ɭɳɿɥɶɧɸɜɚɱɿ ɦɨɠɧɚ ɦɢɬɢ ɡɜɨɥɨɠɟɧɨɸ
ɭ ɬɟɩɥɿɣ ɜɨɞɿ ɝɭɛɤɨɸ ɿ ɧɟɣɬɪɚɥɶɧɢɦ ɦɢɥɨɦ.
Ⱦɥɹ ɜɢɜɟɞɟɧɧɹ ɫɬɿɣɤɢɯ ɩɥɹɦ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɣɬɟ
ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɿ ɡɚɫɨɛɢ. Ⱦɨɛɪɟ ɨɛɩɨɥɨɫɧɿɬɶ ɜɨɞɨɸ
ɿ ɜɢɫɭɲɿɬɶ ɩɿɫɥɹ ɦɢɬɬɹ. ɇɟ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɣɬɟ
ɚɛɪɚɡɢɜɧɿ ɩɨɪɨɲɤɢ ɚɛɨ ʀɞɤɿ ɪɟɱɨɜɢɧɢ.
• Ɋɟɤɨɦɟɧɞɭɽɬɶɫɹ ɦɢɬɢ ɞɭɯɨɜɤɭ ɜɫɟɪɟɞɢɧɿ ɤɨɠɧɨɝɨ
ɪɚɡɭ ɩɿɫɥɹ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ, ɤɨɥɢ ɜɨɧɚ ɽ ɳɟ ɬɟɩɥɨɸ.
Ɇɢɣɬɟ ɝɚɪɹɱɨɸ ɜɨɞɨɸ ɿ ɦɢɸɱɢɦ ɡɚɫɨɛɨɦ, ɩɨɬɿɦ
ɨɛɩɨɥɨɫɧɿɬɶ ɿ ɜɢɫɭɲɿɬɶ ɦ’ɹɤɨɸ ɝɚɧɱɿɪɤɨɸ. ɍɧɢɤɚɣɬɟ
ɚɛɪɚɡɢɜɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ.
• Ⱥɤɫɟɫɭɚɪɢ ɦɨɠɭɬɶ ɦɢɬɢɫɹ ɹɤ ɡɜɢɱɚɣɧɢɣ ɩɨɫɭɞ,
ɬɚɤɨɠ ɜ ɩɨɫɭɞɨɦɢɣɧɿɣ ɦɚɲɢɧɿ, ɡɚ ɜɢɧɹɬɤɨɦ
ɤɨɜɡɧɢɯ ɧɚɩɪɹɦɧɢɯ.
• Ɂɚɛɨɪɨɧɹɽɬɶɫɹ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɚɩɚɪɚɬɿɜ ɞɥɹ
ɨɱɢɳɟɧɧɹ ɩɚɪɨɸ ɚɛɨ ɜɢɫɨɤɢɦ ɬɢɫɤɨɦ.
əɤ ɨɱɢɫɬɢɬɢ ɞɜɟɪɰɹɬɚ
Ɇɢɣɬɟ ɫɤɥɨ ɞɜɟɪɰɹɬ ɞɭɯɨɜɤɢ ɝɭɛɤɨɸ ɬɚ ɧɟɚɛɪɚɡɢɜɧɢɦɢ
ɡɚɫɨɛɚɦɢ ɣ ɜɢɬɢɪɚɣɬɟ ɦ’ɹɤɨɸ ɬɤɚɧɢɧɨɸ; ɧɟ
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɣɬɟ ɲɟɪɲɚɜɿ ɚɛɪɚɡɢɜɧɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ ɚɛɨ
ɡɚɝɨɫɬɪɟɧɿ ɦɟɬɚɥɟɜɿ ɫɤɪɟɛɤɢ, ɹɤɿ ɦɨɠɭɬɶ ɩɨɞɪɹɩɚɬɢ
ɩɨɜɟɪɯɧɿ ɚɛɨ ɜɢɤɥɢɤɚɬɢ ɩɨ ɬɪɿɫɤɚɧɧɹ ɫɤɥɚ.
Ⱦɥɹ ɛɿɥɶɲ ɪɟɬɟɥɶɧɨɝɨ ɨɱɢɳɟɧɧɹ ɦɨɠɧɚ ɡɧɹɬɢ
ɞɜɟɪɰɹɬɚ ɞɭɯɨɜɤɢ:
1. ɩɨɜɧɿɫɬɸ ɜɿɞɤɪɢɣɬɟ ɞɜɟɪɰɹɬɚ (ɞɢɜ.ɦɚɥɸɧɨɤ);
2. ɩɿɞɜɟɞɿɬɶ ɿ ɨɛɟɪɧɿɬɶ ɦɚɥɟɧɶɤɿ ɜɚɠɟɥɿ, ɹɤɿ
ɡɧɚɯɨɞɹɬɶɫɹ ɧɚ ɞɜɨɯ ɡɚɜɿɫɚɯ (ɞɢɜ.ɦɚɥɸɧɨɤ);
3. ɜɿɡɶɦɿɬɶɫɹ ɡɚ ɞɜɟɪɰɹɬɚ
ɡ ɞɜɨɯ ɡɨɜɧɿɲɧɿɯ ɛɨɤɿɜ,
ɡɚɱɢɧɹɸɱɢ ʀɯ ɧɟɩɨɜɧɿɫɬɸ.
ɉɨɬɿɦ ɩɨɬɹɝɧɿɬɶ ɞɜɟɪɰɹɬɚ ɧɚ
ɫɟɛɟ, ɜɢɣɦɚɸɱɢ ʀɯ ɡ ɡɚɜɿɫ
(ɞɢɜ.ɦɚɥɸɧɨɤ). ɉɨɜɟɪɧɿɬɶ
ɞɜɟɪɰɹɬɚ ɧɚ ɦɿɫɰɟ, ɜɢɤɨɧɭɸɱɢ
ɩɪɨɰɟɞɭɪɭ ɡɚ ɝɨɞɢɧɧɢɤɨɜɨɸ
ɫɬɪɿɥɤɨɸ.
ɉɟɪɟɜɿɪɹɣɬɟ ɭɳɿɥɶɧɸɜɚɱɿ
ɉɟɪɿɨɞɢɱɧɨ ɩɟɪɟɜɿɪɹɣɬɟ ɫɬɚɧ ɭɳɿɥɶɧɸɜɚɱɿɜ ɧɚɜɤɨɥɨ
ɞɜɟɪɰɹɬ ɞɭɯɨɜɤɢ. ɍ ɪɚɡɿ ʀɯ ɩɨɲɤɨɞɠɟɧɧɹ ɡɜɟɪɧɿɬɶɫɹ ɜ
ɧɚɣɛɥɢɠɱɢɣ ɫɟɪɜiɫɧɢɣ ɰɟɧɬɪ(ɞɢɜ. Ⱦɨɩɨɦɨɝɚ). ȼ ɰɟɣ
ɩɟɪɿɨɞ ɧɟ ɪɟɤɨɦɟɧɞɭɽɬɶɫɹ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɞɭɯɨɜɤɭ
ɞɨ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɪɟɦɨɧɬɭ.
42
! ɇɟ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɣɬɟ ɥɚɦɩɨɱɤɭ ɞɭɯɨɜɤɢ ɞɥɹ
ɨɫɜɿɬɥɟɧɧɹ ɩɪɢɦɿɳɟɧɶ.
Instalacja
! NaleĪy zachowaü niniejszą instrukcjĊ, aby móc z
niej skorzystaü w kaĪdej chwili. W razie sprzedaĪy,
odstąpienia lub przeniesienia urządzenia, naleĪy siĊ
upewniü, czy instrukcja zostaáa przekazana wraz z nim,
aby nowy wáaĞciciel piekarnika mógá siĊ zapoznaü z
jego dziaáaniem i z wáaĞciwymi ostrzeĪeniami.
Obieg powietrza
Aby zapewniü odpowiedni obieg powietrza, naleĪy
usunąü tylną ĞciankĊ komory. Najlepiej zainstalowaü
piekarnik w taki sposób, aby wspieraá siĊ na dwóch
drewnianych listwach lub na páycie z przeĞwitem co
najmniej 45 x 560 mm (patrz rysunki).
! NaleĪy uwaĪnie przeczytaü instrukcjĊ: zawiera ona
waĪne informacje dotyczące instalacji, uĪytkowania i
bezpieczeĔstwa.
.
560
mm
PL
45 m
m.
Ustawienie
! Elementy opakowania nie są zabawkami dla dzieci
i naleĪy je usunąü zgodnie z normami dotyczącymi
segregacji odpadów (patrz Zalecenia i Ğrodki
ostroĪnoĞci ).
! Instalacja powinna zostaü wykonana zgodnie z
niniejszymi instrukcjami przez wykwali¿kowany
personel. NiewáaĞciwe podáączenie urządzenia moĪe
spowodowaü szkody w stosunku do osób, zwierząt lub
przedmiotów.
Zabudowa
Centrowanie i mocowanie
Aby przymocowaü urządzenie do mebla: naleĪy
otworzyü drzwiczki piekarnika i wkrĊciü 4 wkrĊty do
drewna w 4 otwory umieszczone na listwie obwodowej.
! Wszystkie czĊĞci, które stanowią zabezpieczenie,
powinny byü zamocowane w taki sposób, aby nie
moĪna byáo ich zdjąü bez uĪycia narzĊdzia.
W celu zapewnienia prawidáowego dziaáania urządzenia
konieczne jest, aby mebel posiadaá odpowiednie cechy:
• Ğcianki przylegające do piekarnika powinny byü
wykonane z materiaáu odpornego na ciepáo;
• w przypadku mebli ze sklejki drewnianej kleje
powinny byü odporne na dziaáanie temperatury
100°C;
• dla umoĪliwienia zabudowy piekarnika, zarówno
w przypadku umieszczenia go pod blatem (patrz
rysunek), jak i w pionie, mebel powinien posiadaü
nastĊpujące wymiary:
Podáączenie do sieci elektrycznej
45 m
m.
558
mm
.
! Piekarniki wyposaĪone w trójbiegunowy przewód
zasilający dostosowane są do dziaáania na prąd
zmienny, przy napiĊciu i czĊstotliwoĞci wskazanych na
tabliczce znamionowej (patrz poniĪej).
5 mm.
567 mm.
595 mm.
. min
mm
593 mm.
23 mm.
.
547
595
mm
24
545
.
mm
.
mm
.
! Po zabudowaniu urządzenia nie powinien byü moĪliwy
kontakt z jego czĊĞciami elektrycznymi.
Deklaracje na temat zuĪycia prądu wskazane na
tabliczce znamionowej oparte są na pomiarach
wykonanych dla tego typu instalacji.
43
MontaĪ przewodu zasilającego
PL
1. Otworzyü skrzynkĊ
zaciskową podwaĪając
ĞrubokrĊtem boczne
zatrzaski pokrywy:
pociągnąü i otworzyü
pokrywĊ (patrz rysunek).
2. Zamontowaü przewód
zasilający: odkrĊciü ĞrubĊ
zacisku kabla oraz trzy
,a
Ğruby styków L-NnastĊpnie zamocowaü
pojedyncze przewody
pod gáowicami Ğrub,
zachowując kolejnoĞü
kolorów niebieski (N)
brązowy (L) Īóáto-zielony
(patrz rysunek).
3. Zamocowaü przewód
w odpowiednim zacisku.
4. Zamknąü pokrywĊ
skrzynki zaciskowej.
• gniazdko jest kompatybilne z wtyczką urządzenia.
JeĞli gniazdko nie jest kompatybilne, naleĪy
wymieniü gniazdko lub wtyczkĊ; nie stosowaü
przedáuĪaczy ani rozgaáĊziaczy.
! Po zainstalowaniu urządzenia kabel elektryczny i
gniazdko prądu powinny byü áatwo dostĊpne.
! Kabel nie powinien byü pogiĊty ani przygnieciony.
! Przewód elektryczny musi byü okresowo sprawdzany
i wymieniany wyáącznie przez autoryzowany personel
techniczny (patrz Serwis Techniczny).
! W przypadku nieprzestrzegania tych zasad, producent
nie ponosi Īadnej odpowiedzialnoĞci.
TABLICZKA ZNAMIONOWA
Wymiary
szerokość (cm) 43,5
wysokość (cm) 32,4
głębokość (cm) 40,6
Objętość
(l) 58
Podłączenia
elektryczne
napięcie 220-240V~ 50/60Hz lub
maksymalna moc pobierana 2250W (patr
z tabliczka znamionowa)
Podáączenie przewodu zasilającego do sieci
Zainstalowaü na przewodzie znormalizowaną wtyczkĊ
przystosowaną do obciąĪeĔ wskazanych na tabliczce
znamionowej (patrz obok).
W przypadku bezpoĞredniego podáączenia do sieci
konieczne jest zainstalowanie pomiĊdzy urządzeniem
a siecią wyáącznika wielobiegunowego z minimalnym
otwarciem pomiĊdzy stykami wynoszącym 3 mm,
dostosowanego do obciąĪeĔ i odpowiadającego
obowiązującym normom (przewód uziemienia nie
powinien byü przerywany przez wyáącznik). Przewód
zasilający powinien byü umieszczony tak, aby w Īadnym
punkcie jego temperatura nie przekraczaáa temperatury
otoczenia o 50° C.
! Instalator odpowiada za prawidáowe wykonanie
podáączenia elektrycznego i za zachowanie norm
bezpieczeĔstwa.
Przed wykonaniem podáączenia naleĪy siĊ upewniü, czy:
• gniazdko posiada odpowiednie uziemienie i jest zgodne
z obowiązującymi przepisami;
• gniazdko jest w stanie wytrzymaü maksymalne
obciąĪenie mocy urządzenia, wskazane na tabliczce
znamionowej (patrz poniĪej);
• napiĊcie zasilania zawiera siĊ w wartoĞciach
wskazanych na tabliczce znamionowej (patrz
poniĪej);
44
Dyrektywa UE nr 65/2014, integrująca
dyrektywę 2010/30/EU. Rozporządzenie
UE nr 66/2014, integrujące dyrektywę
2009/125/KE.
Rozporządzenie EN 60350-1
Rozporządzenie EN 50564
ENERGY
LABEL
i ECODESIGN
Modele z wentylacją do schładzania:
Zużycie energii konwekcji Naturalnej — f
unkcja ogrzewania:
Tradycyjny;
Zużycie energii deklaracja Klasa konwekc
ji Wymuszona - funkcja ogrzewania:
Multipieczenie.
Modele z wentylacją do schładzania:
Zużycie energii konwekcji Wymuszonej
Multipieczenie.
— funkcja ogrzewania
Zużycie energii deklaracja Klasa konwekc
ji Naturalna - funkcja ogrzewania:
Tradycyjny.
Niniejsze urządzenie zostało wyproduko
wane zgodnie z następującymi dyrektywa
mi unijnymi:
- 2006/95/EWG z dnia 12/12/06 (niskie n
apięcie) z późniejszymi zmianami
- 2004/108/EWG z dnia 15/12/04 (zgodn
ość elektromagnetyczna) z późniejszymi
zmianami
- 93/68/EWG z dnia 22/07/93 z późniejsz
ymi zmianami.
- 2002/96/WE z późniejszymi zmianami.
Uruchomienie i uĪytkowanie
! Przy pierwszym wáączeniu naleĪy uruchomiü
pusty piekarnik na przynajmniej jedną godzinĊ, z
termostatem ustawionym na maksimum i z zamkniĊtymi
drzwiczkami. NastĊpnie wyáączyü urządzenie, otworzyü
drzwiczki piekarnika i przewietrzyü pomieszczenie.
Zapach, jaki siĊ wytworzy, jest skutkiem parowania
substancji zastosowanych w celu zabezpieczenia
piekarnika.
W celu zmniejszenia temperatury zewnĊtrznej niektóre
modele wyposaĪone są w wentylator cháodzący.
Wytwarza on strumieĔ powietrza, który wydobywa
siĊ pomiĊdzy panelem sterowania a drzwiczkami
piekarnika.
! Po zakoĔczeniu pieczenia wentylator pracuje dopóki
piekarnik wystarczająco siĊ nie ocháodzi.
OĞwietlenie piekarnika
Uruchomienie piekarnika
przy pomocy pokrĊtáa
Wáącza siĊ je wybierając
PROGRAMY. Pozostaje wáączone, gdy wybiera siĊ
program pieczenia.
1. Wybraü Īądany program pieczenia obracając
pokrĊtáem PROGRAMY.
2. Wybraü odpowiednią temperaturĊ obracając
pokrĊtáem TERMOSTAT. Wykaz potraw z zalecanymi
dla nich temperaturami znajduje siĊ w Tabeli pieczenia
(patrz Programy).
3. Wáączona kontrolka TERMOSTATU wskazuje fazĊ
nagrzewania do zaprogramowanej temperatury.
4. Podczas pieczenia moĪna zawsze:
- zmieniü program pieczenia posáugując siĊ pokrĊtáem
PROGRAMY;
- zmieniü temperaturĊ posáugując siĊ pokrĊtáem
TERMOSTAT;
- przerwaü pieczenie obracając pokrĊtáo PROGRAMY
na pozycjĊ „0”.
1. NaleĪy przede wszystkim nakrĊciü dzwonek
obracając pokrĊtáo REGULATOR CZASOWY o peány
obrót w kierunku ruchu wskazówek zegara.
2. Cofając siĊ w kierunku przeciwnym do ruchu
wskazówek ustawiü Īądany czas uzgadniając minuty
na pokrĊtle REGULATOR CZASOWY z oznaczeniem
staáym na panelu kontrolnym.
3. Regulator czasowy to minutnik: po upáywie czasu
wydaje sygnaá akustyczny.
! Nigdy nie naleĪy stawiaü Īadnych przedmiotów na
dnie piekarnika, gdyĪ grozi to uszkodzeniem emalii.
! Regulator czasowy nie kontroluje wáączeniem i
wyáączeniem piekarnika.
UĪywanie regulatora czasowego *
! Naczynia do pieczenia stawiaü zawsze na ruszcie
znajdującym siĊ w wyposaĪeniu piekarnika.
UWAGA! Piekarnik jest
wyposaĪony w system blokowania
rusztu, który umoĪliwia jego
wysuwanie bez caákowitego
wyjmowania z piekarnika (1).
W celu caákowitego wyjĊcia
rusztu wystarczy go unieĞü w sposób
przedstawiony na rysunku, chwytając
za przednią czĊĞü i pociągnąü do
siebie (2).
*Tylko w niektórych modelach.
45
PL
Programy
PL
Programy pieczenia
Praktyczne porady dotyczące pieczenia
! Dla wszystkich programów moĪliwe jest ustawienie
temperatury w zakresie od 60 °C do MAKS, z
wyjątkiem:
! Podczas pieczenia z wentylatorem nie uĪywaü póáek
1 i 5: gorące powietrze dziaáa bezpoĞrednio na nie, co
mogáoby spowodowaü przypalenie delikatnych potraw.
• GRILL (zaleca siĊ ustawienie jedynie na MAKS);
! Podczas pieczenia GRILL i GRATIN ustawiü brytfannĊ
w poáoĪeniu 1, aby zebraü pozostaáoĞci po pieczeniu
(sosy i/lub táuszcze).
• GRATIN (zaleca siĊ, aby nie przekraczaü
temperatury 200°C).
MULTIPIECZENIE
Program PIEKARNIK TRADYCYJNY
Uruchamiane są dwa elementy grzejne: dolny i górny.
Przy tym tradycyjnym sposobie pieczenia najlepiej
wykorzystywaü tylko jedną póákĊ: przy wiĊkszej liczbie
póáek rozkáad temperatur staje siĊ niekorzystny.
Program MULTIPIECZENIE
Uruchamiane są wszystkie elementy grzejne
(górny, dolny oraz obwodowe) i zaczyna pracowaü
wentylator. PoniewaĪ temperatura jest staáa w caáym
piekarniku, powietrze piecze i przyrumienia ĪywnoĞü
w równomierny sposób. JednoczeĞnie moĪna uĪywaü
maksymalnie dwóch póáek.
Program PIEKARNIK GÓRNY
Uruchamiany jest górny element grzewczy. Ta funkcja
moĪe byü stosowana do dokoĔczenia pieczenia.
Program GRILL
Uruchamiany jest górny element grzejny.
Wysoka temperatura, skierowana bezpoĞrednio na
ruszt, jest zalecana dla potraw wymagających wysokiej
temperatury na powierzchni. Podczas pieczenia naleĪy
zamykaü drzwiczki piekarnika.
Program GRATIN
Uruchamia siĊ górny element grzejny i zaczyna
dziaáaü wentylator. àączy wymuszoną cyrkulacjĊ
powietrza wewnątrz piekarnika z jednokierunkowym
promieniowaniem cieplnym. Zapobiega to przypaleniu
powierzchni potraw, zwiĊkszając moc penetracji
cieplnej. Podczas pieczenia naleĪy zamykaü drzwiczki
piekarnika.
46
• Ustawiü póáki w pozycjach 2 i 4, umieszczając w
pozycji 2 potrawy wymagające wyĪszej temperatury.
• Ustawiü brytfannĊ na dole, a ruszt na górze.
GRILL
• Ustawiü ruszt w pozycji 3 lub 4, umieszczając
potrawy na Ğrodku rusztu.
• Zaleca siĊ ustawiaü poziom energii na wartoĞü
maksymalną. Nie naleĪy siĊ niepokoiü, jeĞli górny
grzejnik nie bĊdzie stale wáączony: jego pracą steruje
termostat.
PIEKARNIK DLA PIZZY
• UĪywaü blachy z lekkiego aluminium i ustawiü ją na
ruszcie w wyposaĪeniu kuchenki.
Z winy blachy wydáuĪa siĊ czas pieczenia, a pizza
rzadko kiedy jest chrupiąca.
• W przypadku pizzy z wieloma dodatkami mozzarellĊ
dodaü dopiero w poáowie pieczenia.
• W celu dobrego upieczenia pizzy naleĪy zastosowaü
program MULTIPIECZENIA.
Tabela pieczenia
Program
Piekarnik
tradycyjny
PL
Potrawy
Kaczka
PieczeĔ cielĊca lub woáowa
PieczeĔ wieprzowa
Herbatniki (z kruchego ciasta)
Kruche ciasta
Multipieczenie
Pizza (na 2 póákach)
Lasagne
JagniĊcina
Kurczak pieczony + ziemniaki
Makrela
Ciasto Ğliwkowe
Ptysie (na 2 póákach)
Herbatniki (na 2 póákach)
Ciasto biszkoptowe (na 1 póáce)
Ciasto biszkoptowe (na 2 póákach)
Sáone ciasta
Podgrzewanie
górne
Poprawki pieczenia
Grill
Zapiekanki
Sole i mątwy
Szaszáyki z kalmarów i raków
Filet z dorsza
Warzywa z rusztu
Befsztyk cielĊcy
Kotlet
Hamburgery
Makrele
Tost
Kurczak z rusztu
Mątwy
Waga
(kg)
Pozycja
póáek
Nagrzewanie
wstĊpne
(minuty)
Zalecana
temperatura
Czas trwania
pieczenia
(minuty)
1
1
1
1
3
3
3
3
3
15
15
15
15
15
200
200
200
180
180
65-75
70-75
70-80
15-20
30-35
1
1
1
1+1
1
1
0.5
0.5
0.5
1
1.5
2i4
3
2
2i4
2
2
2i4
2i4
2
2i4
3
15
10
10
15
10
10
10
10
10
10
15
230
180
180
200
180
170
190
180
170
170
200
15-20
30-35
40-45
60-70
30-35
40-50
20-25
10-15
15-20
20-25
25-30
-
3/4
15
220
-
1
1
1
1
1
1
1
1
szt. 4
4
4
4
3/4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
Max
Max
Max
Max
Max
Max
Max
Max
Max
8-10
6-8
10
10-15
15-20
15-20
7-10
15-20
2-3
1.5
1.5
2
2
5
5
200
200
55-60
30-35
47
Elektroniczny programator pieczenia
PL
•• ••
trwania pieczenia; jeĞli przytrzyma siĊ je wciĞniĊte,
cyfry zmieniają siĊ szybciej, aby uáatwiü ustawienie.
3. zaczekaü 10 sek. lub ponownie nacisnąü przycisk
, aby zapisaü ustawienie.
4. po upáywie ustawionego czasu na WYĝWIETLACZU
pojawia siĊ napis END, piekarnik koĔczy pieczenie i
wáącza siĊ sygnaá dĨwiĊkowy. W celu jego wyáączenia,
naleĪy wcisnąü dowolny przycisk.
• Przykáad: jest godzina 9:00 i czas trwania pieczenia
zostaje zaprogramowany na 1 godzinĊ i 15 minut.
Program zatrzyma siĊ automatycznie o godzinie
10:15.
Ustawianie zegara
! Zegar moĪna ustawiü niezaleĪnie od tego, czy
piekarnik jest wáączony, czy wyáączony. Nie moĪna go
ustawiü jedynie wtedy, gdy zostaá zaprogramowany
koniec pieczenia.
Po podáączeniu do sieci elektrycznej lub po
oraz cztery cyfry na
zaniku napiĊcia ikona
WYĝWIETLACZU pulsują.
, dopóki nie
1. Nacisnąü kilkakrotnie przycisk
oraz cztery cyfry na
zacznie pulsowaü ikona
WYĝWIETLACZU;
2. za pomocą przycisków „+” i „-” ustawiü godzinĊ; jeĞli
przytrzyma siĊ je wciĞniĊte, cyfry zmieniają siĊ szybciej,
aby uáatwiü ustawienie.
3. zaczekaü 10 sek. lub ponownie nacisnąü przycisk
, aby zapisaü ustawienie.
Ustawianie minutnika
! Ta funkcja nie przerywa pieczenia i dziaáa niezaleĪnie
od uĪytkowania piekarnika, umoĪliwiając wáączenie
sygnaáu dĨwiĊkowego po upáywie ustawionego czasu.
, dopóki nie
1. Nacisnąü kilkakrotnie przycisk
oraz trzy cyfry na
zaczną pulsowaü ikona
WYĝWIETLACZU;
2. za pomocą przycisków „+” i „-” ustawiü Īądany czas;
jeĞli przytrzyma siĊ je wciĞniĊte, cyfry zmieniają siĊ
szybciej, aby uáatwiü ustawienie.
3. zaczekaü 10 sek. lub ponownie nacisnąü przycisk
, aby zapisaü ustawienie.
WyĞwietli siĊ odliczanie wsteczne, a po jego
zakoĔczeniu wáączy siĊ sygnaá dĨwiĊkowy.
Programowanie pieczenia
!Programowanie jest moĪliwe dopiero po dokonaniu
wyboru programu pieczenia.
Programowanie czasu trwania pieczenia.
, dopóki nie
1. Nacisnąü kilkakrotnie przycisk
zaczną pulsowaü ikona
oraz trzy cyfry na
WYĝWIETLACZU;
2. za pomocą przycisków „+” i „-” ustawiü Īądany czas
48
Programowanie koĔca pieczenia
! Zaprogramowanie koĔca pieczenia jest moĪliwe
dopiero po ustawieniu czasu trwania pieczenia.
1. NaleĪy postĊpowaü zgodnie z punktami od 1 do 3
opisu programowania czasu pieczenia;
dopóki nie zaczną
2. nastĊpnie naciskaü przycisk
i cztery cyfry na WYĝWIETLACZU;
pulsowaü ikona
3. za pomocą przycisków „+” i „-” ustawiü Īądaną
godzinĊ zakoĔczenia pieczenia; jeĞli przytrzyma siĊ
je wciĞniĊte, cyfry zmieniają siĊ szybciej, aby uáatwiü
ustawienie.
4. zaczekaü 10 sek. lub ponownie nacisnąü przycisk
, aby zapisaü ustawienie.
5. po upáywie ustawionego czasu na WYĝWIETLACZU
pojawia siĊ napis END, piekarnik koĔczy pieczenie i
wáącza siĊ sygnaá dĨwiĊkowy. W celu jego wyáączenia,
naleĪy wcisnąü dowolny przycisk.
oraz
oznaczają, Īe zostaáo
Wáączone ikony
wykonane programowanie. Na WYĝWIETLACZU
naprzemiennie pojawiają siĊ godzina zakoĔczenia oraz
czas trwania pieczenia.
• Przykáad: jest godzina 9:00 i czas zostaje
zaprogramowany na 1 godzinĊ. Ustawia siĊ 12.30
jako godzinĊ zakoĔczenia. Program wáącza siĊ
automatycznie o godzinie 11:30.
Anulowanie programu
W celu anulowania programu:
dopóki nie zacznie pulsowaü
• naciskaü przycisk
ikona ustawienia, które ma byü anulowane oraz cyfry
na wyĞwietlaczu Naciskaü przycisk „-” dopóki na
wyĞwietlaczu nie pojawią siĊ cyfry 00:00.
• Nacisnąü jednoczeĞnie przyciski „+” i „-” i
przytrzymaü je naciĞniĊte, w ten sposób anuluje siĊ
wszystkie wykonane ustawienia, w tym ustawienia
minutnika.
Zalecenia i Ğrodki
ostroĪnoĞci
! Urządzenie zostaáo zaprojektowane i wyprodukowane
zgodnie z miĊdzynarodowymi normami
bezpieczeĔstwa. PoniĪsze ostrzeĪenia dotyczą zasad
bezpieczeĔstwa i naleĪy je uwaĪnie przeczytaü.
•
•
Ogólne zasady bezpieczeĔstwa
• Urządzenie zostaáo zaprojektowane do uĪytku
domowego o charakterze nieprofesjonalnym.
• Nie naleĪy instalowaü urządzenia na otwartym
powietrzu, nawet jeĞli miejsce to pozostaje osáoniĊte,
gdyĪ wystawianie piekarnika na dziaáanie deszczu i
burz jest bardzo niebezpieczne.
• Przenosząc urządzenie naleĪy zawsze korzystaü z
odpowiednich uchwytów umocowanych po bokach
piekarnika.
• Nie dotykaü urządzenia stojąc przy nim boso lub mając
mokre albo wilgotne rĊce bądĨ stopy.
• Urządzenie powinno byü uĪywane przez osoby
dorosáe jedynie w celach kulinarnych, zgodnie
ze wskazówkami zawartymi w instrukcji
uĪytkownika. Wszelkie inne próby uĪycia
urządzenia (np. do ogrzewania pomieszczeĔ)
uwaĪa siĊ za niewáaĞciwe i niebezpieczne.
Producent nie ponosi odpowiedzialnoĞci
za uszkodzenia wynikające z niewáaĞciwej i
nierozsądnej eksploatacji urządzenia.
• Podczas uĪytkowania urządzenia elementy
grzejne oraz niektóre czĊĞci drzwiczek piekarnika
mocno siĊ nagrzewają. NaleĪy uwaĪaü, aby nie
dotknąü tych czĊĞci i aby dzieci nie zbliĪaáy siĊ
do piekarnika.
• NaleĪy uwaĪaü, aby przewody zasilające pozostaáe
elektryczne urządzenia domowe nie stykaáy siĊ z
rozgrzanymi elementami piekarnika.
• Nie zasáaniaü otworów wentylacyjnych i
odprowadzających ciepáo.
• Przy otwieraniu drzwiczek naleĪy trzymaü za
Ğrodkową czĊĞü uchwytu: jego boki mogą byü
gorące.
• Do wyjmowania i wkáadania naczyĔ do/z piekarnika
naleĪy zawsze uĪywaü rĊkawic ochronnych.
• Nie wykáadaü dna piekarnika folią aluminiową.
• Nie wkáadaü do piekarnika materiaáów áatwopalnych:
jeĞli urządzenie zostanie niespodziewanie
uruchomione, mogáoby siĊ zapaliü.
• Kiedy urządzenie nie jest uĪywane, naleĪy zawsze
sprawdziü, czy pokrĊtáa znajdują siĊ w pozycji
“z”/“{”.
• Nie wyciągaü wtyczki z gniazdka trzymając za kabel:
naleĪy trzymaü za wtyczkĊ.
• Nie czyĞciü urządzenia ani nie wykonywaü czynnoĞci
konserwacyjnych bez uprzedniego odáączenia
wtyczki od sieci elektrycznej.
• W razie awarii nie naleĪy w Īadnym wypadku
ingerowaü w wewnĊtrzne mechanizmy piekarnika
•
•
w celu podjĊcia próby jego samodzielnej naprawy.
NaleĪy skontaktowaü siĊ z Serwisem (patrz Serwis).
Nie stawiaü ciĊĪkich przedmiotów na otwartych
drzwiczkach piekarnika.
Nie jest przewidziane aby urządzenie byáo uĪywane
przez osoby (równieĪ dzieci) niesprawne ¿zycznie i
umysáowo, przez osoby bez doĞwiadczenia lub bez
znajomoĞci urządzenia chyba, ze pod nadzorem
osoby odpowiedzialnej za jego bezpieczeĔstwo jak
równieĪ bez otrzymania instrukcji wstĊpnych co do
jego uĪytku.
Nie dopuĞciü aby dzieci bawiáy siĊ urządzeniem.
Urządzenie nie jest przeznaczone do tego,
aby byáo wáączane przy uĪyciu zewnĊtrznego
przekaĨnika czasowego lub osobnego systemu
sterowania zdalnego.
Utylizacja
• Utylizacja materiaáów opakowaniowych: stosowaü siĊ
do lokalnych przepisów; w ten sposób opakowanie
bĊdzie mogáo zostaü ponownie wykorzystane.
• Dyrektywa europejska 2002/96/WE w sprawie
zuĪytego sprzĊtu elektrycznego i elektronicznego
(WEEE) przewiduje, Īe elektryczne urządzenia
gospodarstwa domowego nie mogą byü utylizowane
w ramach zwykáego zagospodarowywania staáych
odpadów miejskich. ZuĪyte urządzenia powinny
byü gromadzone oddzielnie, aby zoptymalizowaü
stopieĔ odzysku i recyrkulacji materiaáów, które
zawierają, oraz aby zapobiec potencjalnym szkodom
dla zdrowia i Ğrodowiska. Symbol przekreĞlonego
kosza, umieszczony na wszystkich produktach, ma
przypominaü o obowiązku ich selektywnej zbiórki.
W celu uzyskania bliĪszych informacji dotyczących
prawidáowego záomowania elektrycznych urządzeĔ
gospodarstwa domowego uĪytkownicy mogą siĊ
zwróciü do wáaĞciwych sáuĪb miejskich lub do
sprzedawców tego sprzĊtu.
OszczĊdnoĞü i ochrona Ğrodowiska
• Przy programach GRILL i GRATIN naleĪy pamiĊtaü,
aby drzwiczki byáy zawsze zamkniĊte: w ten sposób
moĪna uzyskaü zarówno lepsze wyniki pieczenia, jak i
znaczną oszczĊdnoĞü energii elektrycznej (okoáo 10%).
• Kiedy to tylko możliwe, unikaj wstępnego nagrzewania
piekarnika i zawsze próbuj go zapełnić. Otwieraj
drzwiczki piekarnika tak rzadko, jak tylko to możliwe,
gdyż za każdym razem ucieka z niego ciepło. Aby
oszczędzić znaczną ilość energii, wyłącz po prostu
piekarnik 5 - 10 minut przed końcem zaplanowanego
czasu pieczenia i wykorzystaj ciepło, które piekarnik
nadal wydziela.
• Utrzymuj uszczelki w czystości, aby zapobiec
jakimkolwiek stratom energii poprzez drzwiczki.
• Jeżeli korzystasz z rozliczenia strefowego energii,
możesz zaoszczędzić energię używając opcji
“opóźnione pieczenie”, która uruchomi urządzenie w
godzinach taniej taryfy.
49
PL
Konserwacja i utrzymanie
PL
• Dno garnka lub rondla powinno zakrywać płytę grzejną.
Jeśli jest mniejsze, cenna energia będzie się marnować
i jeśli zawartość garnka wykipi, pozostawi ona trudną
do usunięcia skorupę.
• Gotuj jedzenie w zamkniętych garnkach lub rondlach
z dobrze dopasowanymi pokrywkami oraz używaj
jak najmniej wody. Gotowanie bez pokrywki bardzo
zwiększy zużycie energii.
• Używaj całkowicie płaskich garnków i rondli.
•
Jeśli gotujesz coś, co zabierze bardzo dużo czasu,
warto użyć szybkowaru, który jest dwukrotnie szybszy
i o jedną trzecią oszczędniejszy.
3. przytrzymaü drzwiczki za
obie zewnĊtrzne krawĊdzie,
przymykając je powoli, lecz nie
caákowicie. Pociągnąü drzwiczki
do siebie i wyjąü je z zawiasów
(patrz rysunek).
Zamontowaü ponownie
drzwiczki wykonując opisane
czynnoĞci w odwrotnej kolejnoĞci.
Odáączenie prądu elektrycznego
Przed kaĪdą czynnoĞcią naleĪy odáączyü urządzenie od
sieci zasilania elektrycznego.
Mycie urządzenia
• CzĊĞci zewnĊtrzne emaliowane lub ze stali
nierdzewnej oraz uszczelki gumowe mogą byü
myte przy pomocy gąbki nasączonej letnią wodą
i neutralnym mydáem. JeĞli plamy są trudne do
usuniĊcia, naleĪy stosowaü specjalne produkty
przeznaczone do tego typu urządzeĔ. Zaleca siĊ
ob¿cie spáukaü i dokáadnie osuszyü piekarnik po
umyciu. Nie naleĪy stosowaü proszków Ğciernych ani
substancji wywoáujących korozjĊ.
• WnĊtrze piekarnika powinno byü czyszczone
najlepiej po kaĪdym uĪyciu, gdy jest jeszcze letnie.
NaleĪy je umyü przy pomocy ciepáej wody i Ğrodka
czyszczącego, spáukaü i osuszyü miĊkką szmatką.
Unikaü Ğrodków Ğciernych.
• Akcesoria mogą byü myte jak zwykáe sztuüce, takĪe
w zmywarkach.
! Nigdy nie stosowaü oczyszczaczy parowych lub
ciĞnieniowych do czyszczenia urządzenia.
Czyszczenie drzwiczek
SzybĊ drzwiczek naleĪy czyĞciü przy pomocy gąbki i
Ğrodków nie zarysowujących powierzchni, a nastĊpnie
osuszyü miĊkką szmatką. Nie naleĪy uĪywaü szorstkich
narzĊdzi lub ostrych, metalowych skrobaków, które
mogą zarysowaü powierzchniĊ i powodowaü pĊkanie
szyby.
Aby dokáadniej wyczyĞciü piekarnik, moĪna
zdemontowaü drzwiczki:
1. caákowicie otworzyü drzwiczki (patrz rysunek);
2. podnieĞü i obróciü dĨwignie znajdujące siĊ w obu
zawiasach (patrz rysunek);
50
Kontrola uszczelek
Sprawdzaü okresowo stan uszczelek wokóá drzwiczek
piekarnika. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia
uszczelki, naleĪy siĊ skontaktowaü z najbliĪszym
Centrum Serwisowym (patrz Serwis). Zaleca siĊ nie
uĪywaü piekarnika do chwili zakoĔczenia naprawy.
Wymiana Īarówki
W celu wymiany
Īarówki w
piekarniku:
1. OdkrĊciü
szklaną pokrywĊ
obudowy Īarówki.
2. WykrĊciü
ĪarówkĊ i wymieniü
ją na podobną:
moc 25 W, trzonek
E 14.
3. Ponownie
zaáoĪyü pokrywĊ (patrz rysunek).
! Nie uĪywaü Īarówki piekarnika do oĞwietlania
pomieszczeĔ.
Serwis Techniczny
NaleĪy podaü:
• model urządzenia (Mod.)
• numer seryjny (S/N)
Te ostatnie informacje znajdują siĊ na tabliczce
znamionowej, umieszczonej na urządzeniu i/lub na jego
opakowaniu.
Instalare
! Este important să păstraĠi acest manual pentru a-l
putea consulta în orice moment. Furnizează indicaĠii
importante privind securitatea instalării, utilizării úi
întreĠinerii aparatului.
! CitiĠi cu atenĠie instrucĠiunile: ele conĠin informaĠii
importante privind instalarea, utilizarea úi siguranĠa.
Sunt informaĠii importante privind instalarea, utilizarea
úi securitatea.
Aerisire
Pentru a garanta o mai bună aerisire, este necesar
să îndepărtaĠi peretele din spate al compartimentului.
Se recomandă instalarea cuptorului a.î. acesta să
se sprijine pe două bare de lemn sau pe un blat cu
deschiderea de cel puĠin 45 x 560 mm (vezi ¿guri).
.
560
Amplasare
mm
RO
45 m
m.
! Ambalajele nu sunt jucării pentru copii úi trebuie
eliminate conform normelor privind colectarea
diferenĠiată a gunoaielor. (vezi PrecauĠii úi sfaturi).
! Instalarea se va face conform prezentelor instrucĠiuni,
numai de persoane cali¿cate. Instalarea greúită a
aparatului poate cauza daune persoanelor, animalelor
sau bunurilor.
Pornirea aparatului
Centrare úi ¿xare
Pentru a ¿xa aparatul pe mobilier: deschideĠi uúa
cuptorului úi înúurubaĠi cele 4 úuruburi pentru lemn în
cele 4 găuri ale scheletului.
Pentru a garanta buna funcĠionare a aparatului este
necesar ca mobilierul să aibă caracteristicile adecvate:
• panourile de lângă cuptor trebuie să ¿e dintr-un
material rezistent la căldură;
• dacă mobilierul este din lemn îmbrăcat în furnir,
cleiurile utilizate trebuie să reziste la temperatura de
100°C;
547
.
. min
mm
m.
45 m
558
mm
.
5 mm.
567 mm.
595 mm.
! Toate componentele care garantează protecĠia
aparatului trebuie să ¿e ¿xate astfel încât să nu
poată ¿ scoase cu mâna liberă.
593 mm.
23 mm.
• pentru încastrarea cuptorului, atât în cazul montarii
sub blat (vezi ¿gura) cât si al montarii pe coloana,
mobilierul trebuie sa aiba urmatoarele dimensiuni:
595
mm
24
545
.
mm
.
mm
.
! După montarea încastrată a aparatului, persoanele nu
trebuie să intre în contact cu componentele electrice.
DeclaraĠiile de consum indicate pe placa de
caracteristici au fost măsurate cu acest tip de montaj.
51
RO
Conexiuni electrice
! Cuptoarele dotate cu un cablu de alimentare tripolar
sunt predispuse pentru funcĠionarea în curent alternativ;
tensiunea úi frecvenĠa sunt indicate pe placa de
caracteristici (vezi mai jos).
Montarea cablului de alimentare
1. DeschideĠi cutia
de borne cu o
úurubelniĠă, apăsând pe
proeminenĠele laterale
ale capacului: trageĠi úi
deschideĠi capacul (vezi
¿gura).
2. Punerea în
funcĠiune a cablului de
alimentare: deúurubaĠi
úurubul presetupei
úi cele 3 úuruburi
corespunzătoare
, apoi
contactelor L-N¿xaĠi cablurile sub capul
úuruburilor, ¿ind atenĠi la
culori - Albastru (N) Maro
(L) Galben-Verde
(vezi ¿gura).
3. FixaĠi cablul în
presetupa specială.
4. ÎnchideĠi capacul cutiei
! După instalarea aparatului, cablul de alimentare úi
priza de curent trebuie să ¿e uúor accesibile.
! Cablul nu trebuie să ¿e îndoit sau comprimat.
! Cablul trebuie să ¿e controlat periodic úi înlocuit de
electricieni autorizaĠi (vezi AsistenĠa).
! Firma îúi declină orice responsabilitate în cazul în
care aceste norme nu se respectă.
PLĂCUŢA DE CARACTERISTICI
Dimensiuni
lăţime 43,4 cm
înălţime 32,4 cm
profunzime 40,6 cm
Volum
58 l.
Conexiuni
electrice
tensiune: 220-240V ~ 50/60Hz
(vezi plăcuţa cu caracteristici)
putere maximă absorbită 2250W
Directiva UE nr. 65/2014 de integrare
a Directivei 2010/30/UE. Regulamentul
UE nr. 66/2014 de integrare a Directivei
2009/125/CE.
regulamentul EN 60350-1,
regulamentul EN 50564
cu borne.
Racordarea cablului de alimentare la reĠea
MontaĠi pe cablu un útecăr normalizat pentru sarcinile
indicate pe tabela de caracteristici (vezi ¿g alăturată).
Aparatul trebuie conectat direct la reĠea printr-un
întrerupător omnipolar cu deschiderea minimă între
contacte de 3 mm instalat între aparat úi reĠea,
dimensionat la sarcina indicată úi conform normelor
electrice în vigoare (¿rul de pămînt nu trebuie întrerupt
de întrerupător). Cablul de alimentare nu trebuie să
vină în contact cu suprafeĠe cu temperatură mai mare
de 50°C.
! Singurul responsabil pentru corectitudinea executării
conexiunii electrice úi pentru respectarea normelor de
siguranĠă este instalatorul.
Înainte de a efectua legătura, asiguraĠivă că:
• priza trebuie să aibă împământare úi să corespundă
dispoziĠiilor prevederilor legale în vigoare;
• priza să poată suporta sarcina maximă de putere a
maúinii, indicată pe plăcuĠa de caracteristici (vezi mai
jos);
• tensiunea de alimentare să ¿e cuprinsă în valorile
indicate pe plăcuĠa cu caracteristici(vezi mai jos);
• priza trebuie să ¿e compatibilă cu útecărul aparatului.
În caz contrar, adresaĠi-vă unui electrician cali¿cat
pentru a înlocui útecărul. Nu folosiĠi triplu-útecăre sau
prelungitoare.
52
ENERGY LABEL
Modele cu ventilaţie de răcire:
Consum energie convecţie naturală
funcţie de încălzire:
Static
Consum energie declaraţie Clasă
convecţie forţată
funcţie de încălzire:
Ventilat
Modele fără ventilaţie de răcire:
Consum energie convecţie forţată
funcţie de încălzire:
Ventilat
Consum energie declaraţie Clasă
convecţie naturală
funcţie de încălzire:
Static
Această aparatură este conformă
cu următoarele Directive
Comunitare:
2006/95/CEE din data de 12/12/06
(Tensiuni joase) şi modificări
succesive;
-2004/108/CEE din data de
15/12/04 (Compatibilitate
electromagnetică) cu modificările
ulterioare.
-93/68/CEE din data de 22/07/93 şi
modificări succesive.
- 2002/96/CE şi modificări
succesive.
Pornire úi utilizare
! La prima aprindere, vă recomandăm să lăsaĠi cuptorul
să funcĠioneze în gol timp de aproximativ o oră, cu
termostatul la maxim úi uúa închisă. StingeĠi apoi
cuptorul, deschideĠi uúa úi aerisiĠi camera. Aparatul
poate emana un miros neplăcut datorită evaporării
substanĠelor protectoare folosite în timpul procesului de
fabricaĠie.
Ventilator de răcire
Pentru a reduce temperatura din exteriorul cuptorului,
unele modele sunt dotate cu un ventilator de răcire care
generează un jet de aer între panoul de comandă úi
uúa cuptorului.
! La terminarea perioadei de coacere, ventilatorul
ramâne în functiune pâna când cuptorul este aproape
rece.
Pornirea cuptorului
Becul cuptorului
cu butonul PROGRAME.
Se aprinde selectînd
Rămîne aprins cînd se selectează un program de
coacere.
1. SelectaĠi programul de coacere dorit rotind butonul
PROGRAME.
2. AlegeĠi temperatura rotind butonul TERMOSTAT. O
listă cu tipurile de coacere úi temperaturile recomandate
poate ¿ consultată în Tabelul coacere (vezi Programe).
3. Indicatorul TERMOSTAT aprins ¿xat pe panoul de
control semnalează că preîncălzirea este terminată:
introduceĠi alimentele de preparat în cuptor.
4. În timpul coacerii sunt întotdeauna posibile:
- modi¿carea programului de coacere acĠionînd butonul
PROGRAME;- modi¿carea temperaturii acĠionînd
butonul TERMOSTAT;
- întreruperea coacerii aducînd butonul PROGRAME în
pozitia “0”.
! Nu aúezaĠi niciodată obiecte pe fundul cuptorului,
pentru că riscaĠi să deterioraĠi smalĠul.
Utilizarea cronometrului
1. Este necesar în primul rând ca alarma să ¿e
încărcată: de aceea, rotiĠi buúonul TIMER cu 1 tură, în
sens orar.
2. Rotind buúonul în sens contrar acelor de ceasornic,
reglaĠi timpul de coacere a.î. minutele dorite (indicate
pe buúonul cronometrului) să ¿e în dreptul reperului ¿x
de pe panoul de control.
3. Timerul este un cronometru: după expirarea timpului
reglat, declanúează o alarmă.
! Cronometrul nu comandă aprinderea sau stingerea
cuptorului.
! AúezaĠi întotdeauna recipientele/vasele cu mâncare
pe grătarul din dotare.
ATENğIE!Cuptorul este prevăzut
cu un sistem de oprire a grătarelor
care permite extragerea acestora fără
ca ele să iasă din cuptor(1).
Pentru a extrage complet
grătarele este su¿cient, astfel cum
se arată în desen, să le ridicaĠi,
prinzându-le din partea din faĠă úi să
le trageĠi (2).
*doar pe anumite modele.
53
RO
Programe
RO
Programe
! La toate programele se poate ¿xa o temperatura între
60? si MAX, cu exceptia:
• GRILL (se recomandă numai nivelul MAX)
• GRATIN (se recomandă să nu se depăúească
200°C).
Programul CUPTOR TRADIğIONAL
Se activează cele două elemente de încălzire inferior úi
superior. La această coacere tradiĠională este mai bine
să se utilizeze un singur raft; utilizînd mai multe rafturi
se face o distribuire neuniformă a căldurii.
Programul MULTICOACERE
Se activează toate elementele de încălzire (superior úi
inferior) úi intră în funcĠiune ventilatorul. Căldura ¿ind
constantă în tot cuptorul, aerul coace úi rumeneúte
alimentul în mod uniform. Se pot utiliza maxim două
rafturi simultan.
Programul CUPTOR DEASUPRA
Se activează elementul de încălzire din partea
superioară. Această funcĠie poate ¿ utilizată pentru
retuúări de coacere.
Programul GRĂTAR
Se activează elementul de încălzire din partea
superioară. Temperatura foarte mare úi directă a
grătarului permite rumenirea super¿cială imediată
a cărnii împiedicînd ieúirea lichidului din carne úi
menĠinînd-o mai fragedă.. Pregătirea alimentelor pe
grătar este recomandată în toate cazurile unde este
nevoie de o temperatură super¿cială ridicată: biftec
de vită sau mânzat, antricot, muúchi, hamburger,
etc. În capitolul “Sfaturi practice pentru coacere” sunt
menĠionate câteva exemple de utilizare. În timpul
creúterii aluatului ĠineĠi uúa cuptorului închisă.
Programul GRATIN
Se activează elementul de încălzire superior úi intră
în funcĠiune ventilatorul. Uneúte la radiaĠia termică
unidirecĠională circulaĠia forĠată a aerului în interiorul
cuptorului. Aceasta împiedică arderea super¿cială a
alimentelor mărind puterea de penetrare a căldurii. În
timpul creúterii aluatului ĠineĠi uúa cuptorului închisă.
54
Sfaturi practice pentru coacere
! La coacerile ventilate nu utilizaĠi poziĠiile 1 úi 5: sunt
atacate direct de aerul cald, care poate provoca arsuri
alimentelor delicate.
! La coacerile GRILL úi GRATIN, aúezaĠi vasul de
scurgere a grăsimii în poziĠia 1 pentru a colecta
reziduurile de coacere (sucuri úi/sau grăsimi).
MULTICOACERE
• UtilizaĠi rafturile 2 úi 4, punînd la 2 alimentele care
necesită mai multă căldură.
• PuneĠi vasul de scurgere a grăsimii jos úi grătarul
sus.
GRĂTAR
• InseraĠi grătarul în poziĠia 3 sau 4, puneĠi alimentele
în centrul grătarului.
• Se recomandă alegerea nivelului energetic maxim.
Nu vă alarmaĠi dacă rezistenĠa de sus rămâne
permanent aprinsă : funcĠionarea sa este comandată
de un termostat.
PIZZA
• Pentru o coacere bună a pizzei utilizaĠi programul
MULTICOACERE.
• UtilizaĠi o tavă uúoară pentru pizza din aluminiu úi
sprijiniĠi-o pe grătarul din dotare.
Tava de colectare prelungeúte timpul de coacere úi
vă împiedică să obĠineĠi o pizza crocantă.
• Dacă vă plac pizzele foarte garnisite, vă
recomandăm să introduceĠi mozzarella numai după
ce a trecut jumătate din timpul de coacere necesar.
Tabel timp coacere
RO
Greutate
(Kg)
Poziţia
rafturilor
Preîncălzire
(minute)
Temperatura
recomandată
Durata coacerii
(minute)
Cuptor
Tradiţional
Raţă
Friptură de viţel sau vită
Friptură de porc
Biscuiţi (din aluat fraged)
Tarte
1
1
1
1
3
3
3
3
3
15
15
15
15
15
200
200
200
180
180
65-75
70-75
70-80
15-20
30-35
Coacere pe mai
multe rafturi
Pizza (pe 2 rafturi)
Lasagne
Miel
Pui fript + cartofi
Scrumbie
Prăjitură cu prune
Bignè (pe 2 rafturi)
Biscuiţi (pe 2 rafturi)
Pandişpan (pe 1 raft)
Pandişpan (pe 2 rafturi)
Tarte sărate
1
1
1
1+1
1
1
0.5
0.5
0.5
1
1.5
2 şi 4
3
2
2 şi 4
2
2
2 şi 4
2 şi 4
2
2 şi 4
3
15
10
10
15
10
10
10
10
10
10
15
230
180
180
200
180
170
190
180
170
170
200
15-20
30-35
40-45
60-70
30-35
40-50
20-25
10-15
15-20
20-25
25-30
-
3/4
15
220
-
Limbă de mare şi sepie
Rotisor cu calamari şi creveţi
Filet de cod
Legume la grătar
Cotlet de viţel
Şniţele
Hamburger
Scrumbie
Toast
1
1
1
1
1
1
1
1
nr. 4
4
4
4
3/4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
Max
Max
Max
Max
Max
Max
Max
Max
Max
8-10
6-8
10
10-15
15-20
15-20
7-10
15-20
2-3
Pui la grătar
Sepie
1.5
1.5
2
2
5
5
200
200
55-60
30-35
Programe
Cuptor Deasupra
Grill
Gratin
Alimente
Retuşări de coacere
55
Programator de
coacere electronic
Programarea coacerii
RO
DISPL
Pictograma
SFÎRŞIT
COACERE
Pictograma
DURATĂ
•• ••
Tastă
REDUCERE TIMP
Pictograma
CEAS
Pictograma
CONTOR MINUTE
Tastă
CREŞTERE TIMP
Tastă
REGLARE ORĂ
FixaĠi ceasul
! Se poate ¿xa atît atunci cînd cuptorul este stins cît si
atunci cînd este aprins, dar nu s-a programat sfîrsitul
coacerii. Dupa racordarea la reteaua electrica sau dupa
o întreruperii a alimentarii cu curent, pictograma
si cei patru digiti numerici de pe DISPLAY lumineaza
intermitent.
pînă când se
1. ApăsaĠi de mai multe ori tasta
! Programarea este posibilă doar după selectarea unui
program de coacere.
Programarea duratei de coacere
pîna cînd se aprind
1. Apasati de mai multe ori tasta
pictograma
si cei trei digiti numerici pe DISPLAY;
2. Cu tastele “+” si “-” reglati durata dorita; daca se tin
apasate, numerele se deruleaza mai rapid pentru a
facilita setarea.
pentru
3. asteptati 10 sec sau apasati din nou tasta
a ¿xa setarea.
4. La terminarea timpului, pe DISPLAY apare scris
END, cuptorul termină coacerea úi se emite un semnal
acustic.
• De exemplu: este ora 9:00 úi este plani¿cată o durată
de 1 oră úi 15 minute. Programul se opreúte automat
la 10:15.
! Această funcĠie nu întrerupe coacerea úi nu Ġine
cont de utilizarea cuptorului; permite doar acĠionarea
semnalului acustic la terminarea minutelor setate.
pînă când se
1. ApăsaĠi de mai multe ori tasta
Programarea sfîrúitului coacerii
! Programarea sfîrúitului coacerii este posibilă doar
după selectarea unei durate de coacere.
1. UrmaĠi procedura de la 1 la 3 descrisă pentru durată;
pînă când
2. Apoi apăsaĠi de mai multe ori tasta
se aprind pictograma
úi cei patru digiĠi numerici pe
DISPLAY;
3. Cu tastele “+” si “-” reglati ora dorita de terminare a
coacerii; daca se tin apasate, numerele se deruleaza
mai rapid pentru a facilita setarea.
pentru
4. asteptati 10 sec sau apasati din nou tasta
a ¿xa setarea.
5. La terminarea timpului, pe DISPLAY apare scris
END, cuptorul termină coacerea úi se emite un semnal
acustic.
úi
aprinse semnalizează că a
Pictogramele
fost efectuată o programare. Pe DISPLAY sunt a¿úate
alternativ ora de terminare a coacerii úi durata.
aprind pictograma
úi cei patru digiĠi numerici pe
DISPLAY;
2. cu tastele “+” si “-” reglati timpul dorit; daca se tin
apasate, numerele se deruleaza mai rapid pentru a
facilita setarea.
pentru
3. asteptati 10 sec sau apasati din nou tasta
a ¿xa setarea.
Display-ul va a¿úa contorizarea în sens invers. După
expirarea sa, se va auzi un semnal acustic.
Anularea unei programări
Pentru anularea unei programări:
pîna ce se aprind pictograma setarii
• Apasati tasta
de anulat si digitii pe display. Apasati tasta “-” pîna
când pe display apar cifrele 00:00.
• tineti apasate simultan tastele “+” si ”-”; astfel se
anuleaza toate programarile efectuate inclusiv
contorul de minute.
aprind pictograma
úi cei patru digiĠi numerici pe
DISPLAY;
2. cu tastele “+” si “-” reglati ora; daca se tin apasate,
numerele se deruleaza mai rapid pentru a facilita
setarea.
pentru
3. asteptati 10 sec sau apasati din nou tasta
a ¿xa setarea.
SetaĠi contorul de minute
56
Măsuri de precauĠie úi
recomandări
! Aparatul a fost proiectat úi construit în conformitate
cu normele internaĠionale de siguranĠă. Recomandările
sunt furnizate pentru siguranĠa dumneavoastră úi vă
recomandăm să le citiĠi cu atenĠie.
SiguranĠă generală
• Acest aparat de uz casnic fost conceput pentru a ¿
folosit numai în interiorul locuinĠelor.
• Aparatul nu poate ¿ instalat în aer liber, nici în
încăperi acoperite. Expunerea lui la ploi sau furtuni
este periculoasă.
• Pentru a miúca aparatul, folosiĠi mânerele aplicate pe
părĠile laterale ale cuptorului.
• Nu atingeĠi aparatul când sunteĠi desculĠi sau cu
mâinile sau picioarele ude sau umede.
• Aparatul trebuie sa ¿e utilizat numai pentru
coacerea alimentelor si numai de persoane
adulte, conform instructiunilor din manual. Orice
alta utilizare (de exemplu: încalzirea locuintei)
este considerata improprie si deci periculoasa.
Fabricantul nu va putea ¿ considerat responsabil
pentru eventuale daune provenite din utilizarea
improprie, gresita sau irationala a aparatului.
• În timpul folosirii aparatului, elementele de
încălzire úi unele zone ale uúii cuptorului
devin foarte calde. FiĠi atenĠi să nu le atingeĠi;
îndepărtaĠi copiii de aragaz.
• AsiguraĠi-vă că alte cabluri de alimentare ale altor
aparate electrocasnice nu ating părĠile încălzite ale
cuptorului.
• Nu obstrucĠionaĠi deschiderile sau fantele de
ventilaĠie sau de ieúire a căldurii.
• Când deschideĠi uúa cuptorului, aúezaĠi mâna în
mijlocul mânerului, pentru a trage: spre margini,
mânerul poate ¿ prea cald.
• UtilizaĠi întotdeauna mănuúi speciale pentru a băga
sau scoate recipientele din cuptor.
• Nu puneĠi folie de aluminiu pe fundul cuptorului
pentru a împiedica împrăútierea reziduurilor.
• Nu aúezaĠi materiale inÀamabile în cuptor: dacă
cuptorul se aprinde din greúeală, materialele
depozitate pot lua foc.
• Asigurati-va întotdeauna ca busoanele sunt în pozitia
“z”/“{” atunci când nu utilizati aparatul.
• nu trageti de cablul de alimentare sau de aparat,
pentru al scoate din priza.
• Nu executaĠi nici o operaĠie de curăĠire sau
întreĠinere înainte de a ¿ scos útecărul din priză.
• În caz de funcĠionare greúită, nu încercaĠi să reparaĠi
singuri aparatul. ReparaĠiile executate de persoanele
necali¿cate pot provoca vătămarea persoanelor sau
deteriorarea aparatului. ApelaĠi Centrul de AsistenĠă
(vezi AsistenĠa).
• Nu aúezaĠi obiecte grele pe uúa cuptorului, când este
deschisă.
• Nu este prevăzut ca aparatul să ¿e utilizat de
către persoane (inclusiv copii) cu capacităĠi ¿zice,
senzoriale sau mentale reduse, de către persoane
fără experienĠă sau care nu sunt familiarizate cu
produsul. Dacă acestea nu sunt supravegheate de
o persoană responsabilă de securitatea lor sau care
nu au primit instrucĠiuni preliminare privind utilizarea
aparatului.
• Nu lăsaĠi copiii să se joace cu aparatul.
Scoaterea din uz a aparatului
• RespectaĠi normele de protecĠie a mediului locale
privind colectarea materialului de ambalaj în vederea
reciclării: RespectaĠi normele în vigoare privind
casarea aparatelor vechi.
• Directiva Europeană 2002/96/CE cu privire la DEEE
– deúeurile de echipamente electrice úi electronice
– prevede colectarea aparaturilor electrice úi
electronice scoase din uz separat de deúurile
menajere obiúnuite, pentru a optimiza reciclarea úi
recuperarea materialelor de fabricaĠie, în scopul de
a reduce impactul asupra mediului înconjurător úi
sănătăĠii omului. Simbolul tomberonului barat care
apare pe toate produsele vă aminteúte că aveĠi
această obligaĠie: aparaturile scoase din uz trebuie
să ¿e colectate separat de deúurile menajere.
Consumatorii sunt obligaĠi să apeleze autorităĠile
competente pe plan local sau agentul de vânzare
din zonă pentru a avea informaĠii asupra modului de
eliminare a electrocasnicelor.
ProtejaĠi úi respectaĠi mediul
înconjurător
• Se recomandă efectuarea coacerilor la GRILL úi
GRATIN întotdeauna cu uúa închisă: acest lucru
este util atât pentru a obĠine rezultate mai bune cât úi
pentru a economisi energia (10% aprox).
• Oricând este posibil, evitaţi pre-încălzirea cuptorului şi
încercaţi să îl umpleţi de fiecare dată. Deschideţi uşa
cuptorului cât de rar este posibil deoarece se pierde
căldură la fiecare deschidere. Pentru a salva o cantitate
substanţială de energie, opriţi cuptorul la 5-10 minute
înainte de finalizarea timpului de gătit planificat şi folosiţi
căldura generată în continuare de cuptor.
• Păstraţi garniturile curate şi îngrijite pentru a preveni
pierderea de energie din zona uşii.
• Dacă aveţi un contract pentru electricitate cu tarif per
timp, opţiunea de „temporizare pentru gătit” vă va ajuta
să reduceţi costurile alegând să utilizaţi echipamentul
în intervale de timp mai ieftine.
57
RO
ÎntreĠinerea úi îngrijirea
maúinii
RO
• Baza oalei sau a tigăii ar trebui să acopere plita. Dacă
este mai mică, se va pierde energie preţioasă iar oalele
care dau în foc vor lăsa rămăşiţe greu de eliminat.
• Gătiţi alimentele în oale sau tigăi închise cu capace
potrivite şi folosiţi cât mai puţină apă este posibil. Gătitul
fără capac va creşte cu mult consumul energetic
• Folosiţi oale şi tigăi cu bază plată
• Dacă gătiţi ceva ce ia mult timp, merită să utilizaţi o
oală sub presiune, care este de două ori mai rapidă şi
care economiseşte o treime din energie.
ÎntrerupeĠi alimentarea electrică a
aparatului.
Înainte de orice operaĠie, debranúaĠi aparatul de la
reĠeaua de alimentare cu curent electric.
CurăĠarea aparatului
• PărĠile externe, smălĠuite sau din inox, precum úi
garniturile din cauciuc pot ¿ curăĠate cu un burete
îmbibat în apă călduĠă úi săpun neutru. Dacă petele
sunt persistente folosiĠi numai produse speciale.
După ¿ecare spălare, se recomandă să îl clătiĠi
bine úi să îl útergeĠi. Nu folosiĠi prafuri abrazive sau
substanĠe corosive.
• Interiorul cuptorului se va spăla, de preferinĠă, după
¿ecare utilizare, când este cald. UtilizaĠi apă caldă úi
detergent; clătiĠi bine úi útergeĠi cu o lavetă moale.
EvitaĠi substanĠele abrazive.
• Accesoriile pot ¿ spălate ca vasele normale, inclusiv
în maúina de spălat vase cu excepĠia ghidajelor
glisante.
• Nu folosiĠi niciodată aparate cu aburi sau sub
presiune, pentru a curăĠa aparatul.
CurăĠarea uúii
CurăĠaĠi geamul uúii cuptorului cu bureĠi úi produse
delicate; útergeĠi cu o lavetă moale. Nu folosiĠi materiale
aspre abrazive sau răzuitoare metalice ascuĠite,
deoarece pot zgîria suprafaĠa úi geamul.
Pentru curăĠarea minuĠioasă a cuptorului, demontaĠi
uúa acestuia:
1. deschideĠi uúa la maxim (vezi
¿gura);
2. ridicaĠi úi rotiĠi plăcuĠele de
reĠinere amplasate pe sistemul
de închidere /balamale (vezi
¿gura);
3. prindeĠi bine uúa, de părĠile
laterale, úi apropiaĠi-o fără a o
închide de¿nitiv. TrageĠi apoi
uúa spre voi, extrăgând-o din
balamale (vezi ¿gura);
MontaĠi la loc uúa, urmând
acelaúi procedeu în sens invers.
58
RO
Controlarea garniturilor
ControlaĠi periodic garnitura din jurul uúii cuptorului.
Dacă este deteriorată, adresaĠi-vă celui mai apropiat
Centru de AsistenĠă (vezi AsistenĠa). Se recomandă să
nu se folosească cuptorul pînă cînd nu sunt înlocuite
garniturile.
Înlocuirea becului
Pentru a înlocui becul cuptorului
1. ÎndepărtaĠi capacul din sticlă care acoperă becul.
2. ScoateĠi becul úi înlocuiĠi-l cu unul similar: putere
25W, cuplare E14.
3. MontaĠi la loc capacul (vezi ¿gura).
! Nu folosiþi lampa cuptorului pentru ºi ca iluminare a
încãperilor.
AsistenĠă
ComunicaĠi:
• modelul aparatului (Mod.);
• numărul de serie (S/N).
Aceste informaĠii se găsesc pe tăbliĠa cu caracteristici
lipită pe aparat úi/sau pe ambalaj.
59
Installation
! Conservez ce mode d’emploi pour pouvoir le consulter
à tout moment. En cas de vente, de cession ou de
déménagement, veillez à ce qu’il suive l’appareil pour
informer le nouveau propriétaire sur son fonctionnement
et lui fournir les conseils correspondants.
! Lisez attentivement les instructions : elles contiennent
des conseils importants sur l’installation, l’utilisation et la
sécurité de votre appareil
560
mm
.
45 m
m.
&HQWUDJHHW¿[DWLRQ
3RXU¿[HUO¶DSSDUHLODXPHXEOHRXYULUODSRUWHGXIRXUHW
visser 4 vis à bois dans les 4 trous du cadre.
Positionnement
! Les emballages ne sont pas des jouets pour enfants, il
faut les mettre au rebut en respectant la réglementation
VXUOHWULVpOHFWLIGHVGpFKHWVYRLU3UpFDXWLRQVHWFRQVHLOV
! L’installation doit être effectuée par un professionnel du
secteur conformément aux instructions du fabricant. Une
mauvaise installation peut causer des dommages à des
personnes, des animaux ou des biens.
Encastrement
Pour garantir le bon fonctionnement de l’appareil, il faut
que le meuble possède des caractéristiques bien précises:
‡ OHVSDQQHDX[DGMDFHQWVGRLYHQWrWUHIDEULTXpVGDQVXQ
PDWpULDXUpVLVWDQWjODFKDOHXU
! Toutes les parties qui servent de protection doivent être
¿[pHVGHPDQLqUHjQHSRXYRLUrWUHHQOHYpHVTX¶DYHFO¶DLGH
d’un outil.
Raccordement électrique
‡ GDQV OH FDV GH PHXEOHV HQ SODTXpV ERLV OHV FROOHV
GRLYHQWSRXYRLUUpVLVWHUjXQHWHPSpUDWXUHGHƒ&
‡ ODFDYLWpGXPHXEOHSRXUHQFDVWUHPHQWGXIRXUWDQWVRXV
SODQYRLU¿JXUHTX¶HQFRORQQHGRLWDYRLUOHVGLPHQVLRQV
suivantes:
. min
mm
m.
45 m
mm
.
5 mm.
567 mm.
558
575-585 mm.
23 mm.
.
547
595 mm.
FR
595
.
mm
545
.
mm
.
25
mm
! Après encastrement de l’appareil, il ne doit plus y avoir
SRVVLELOLWpGHFRQWDFWDYHFOHVSDUWLHVpOHFWUL¿pHV
Les déclarations de consommation indiquées sur la plaque
signalétique ont été mesurées pour ce type d’installation.
Aération
Pour garantir une bonne aération, la cavité d’encastrement
doit être dépourvue de paroi arrière. Il est conseillé
d’installer le four de manière à ce qu’il repose sur deux
cales en bois ou bien sur un plan d’appui continu qui ait une
GpFRXSHG¶DXPRLQV[PPYRLU¿JXUHV
60
Les fours munis d’un câble d’alimentation tripolaire sont prévus
pour un fonctionnement au courant alternatif à la tension et
à la fréquence indiquées sur la plaque signalétique apposée
VXUO¶DSSDUHLOYRLUFLGHVVRXV
Montage du câble d’alimentation
1. Pour ouvrir le bornier,
faire pression à l’aide d’un
tournevis sur les languettes
latérales du couvercle : tirer
HW RXYULU OH FRXYHUFOH YRLU
¿JXUH
2. Montage du câble
d’alimentation : dévisser la
vis du serre-câble ainsi que
les trois vis des contacts
L-Npuis fixer les fils
sous les têtes de vis en
respectant les couleurs Bleu
1 0DUURQ / -DXQH9HUW
YRLU¿JXUH
3. Fixer le câble dans le
serre-câble prévu.
4. Fermer le couvercle du
bornier.
Branchement du câble d’alimentation au réseau électrique
Montez sur le câble une prise normalisée adaptée à la
charge indiquée sur l’étiquette des caractéristiques.
En cas de raccordement direct au réseau, il faut intercaler entre
l’appareil et le réseau un interrupteur à coupure omnipolaire
ayant au moins 3 mm d’écartement entre les contacts,
dimensionné à la charge et conforme aux normes en vigueur
OH¿OGHWHUUHQHGRLWSDVrWUHLQWHUURPSXSDUO¶LQWHUUXSWHXU
Le câble d’alimentation ne doit atteindre, en aucun point, des
températures dépassant de 50°C la température ambiante.
PLAQUE SIGNALETIQUE
Dimensions*
Volume
L. 58
Raccordements
électriques
tension 220-240V~ 50/60Hz
(voir plaque signalétique) puissance
maximum absorbée 2250W
! L’installateur est responsable du bon raccordement
électrique de l’appareil et du respect des normes de sécurité.
Directive de l’UE n°65/2014 intégrant la
Directive 2010/30/UE.
Règlement n°66/2014 de l’UE intégrant
la Directive 2009/125/EC. Norme EN
60350-1,
Norme EN 50564
Avant de procéder au branchement, assurez-vous que :
‡ ODSULVHHVWELHQPXQLHG¶XQHWHUUHFRQIRUPHjODORL
‡ ODSULVHHVWELHQDSWHjVXSSRUWHUODSXLVVDQFHPD[LPDOH
GHO¶DSSDUHLOLQGLTXpHVXUODSODTXHWWHVLJQDOpWLTXH
‡ OD WHQVLRQ G¶DOLPHQWDWLRQ HVW ELHQ FRPSULVH HQWUH OHV
YDOHXUVLQGLTXpHVVXUODSODTXHWWHVLJQDOpWLTXH
‡ ODSULVHHVWELHQFRPSDWLEOHDYHFOD¿FKHGHO¶DSSDUHLO
6L FH Q¶HVW SDV OH FDV UHPSODFH] OD SULVH RX OD ¿FKH
n’utilisez ni rallonges ni prises multiples.
! Après installation de l’appareil, le câble électrique et la
prise de courant doivent être facilement accessibles
! Le câble ne doit être ni plié ni excessivement écrasé.
! Il doit être contrôlé périodiquement et ne peut être
UHPSODFpTXHSDUXQWHFKQLFLHQDJUppYRLU$VVLVWDQFH
! Nous déclinons toute responsabilité en cas de non
UHVSHFWGHVQRUPHVpQXPpUpHVFLGHVVXV
FR
largeur 43,5 cm
hauteur 32,4cm
profondeur 40,6cm
ETIQUETTE
ENERGIE
et
ÉCOCONCEPTION
Modèles avec ventilation de
refroidissement :
Consommation énergie convection
naturelle
fonction four :
Traditionnel
Consommation énergie déclarée
pour Classe convection forcée
fonction four :
Multicuisson
Modèles sans ventilation de
refroidissement :
Consommation énergie convection
forcée
fonction four :
Multicuisson
Consommation énergie déclarée
pour Classe convection naturelle
fonction four :
Traditionnel
Cet appareil est Conforme aux
Directives suivantes
Communautaires : 2006/95/CEE du
12/12/06 (Basse tension) et
modifications successives 2004/108/CEE du15/12/04
(Compatibilité Électromagnétique)
et modifications successives 93/68/CEE du 22/07/93 et
modifications successives 2002/96/CE et modifications
successives.
61
FR
Mise en marche et utilisation
ATTENTION ! Le four est
équipé d’un système d’arrêts
de grilles qui permet de les
retirer sans que ces dernières
sortent entièrement du four
Pour sortir complètement
OHV JULOOHV LO VXI¿W FRPPH
illustré, de les soulever en
OHVVDLVLVVDQWSDUO¶DYDQWHWGHOHVWLUHU
! Lors de son premier allumage, faire fonctionner le four à
vide, porte fermée, pendant au moins une heure en réglant
la température à son maximum. Puis éteindre le four, ouvrir
la porte et aérer la pièce. L’odeur qui se dégage est due
à l’évaporation des produits utilisés pour protéger le four.
1. Pour sélectionner le programme de cuisson souhaité,
tourner le bouton PROGRAMMES.
2. Pour choisir la température, tourner le bouton
THERMOSTAT. Un tableau de cuisson sert de guide sur les
cuissons et indique notamment les températures conseillées
SRXUSOXVLHXUVSUpSDUDWLRQVFXOLQDLUHVYRLU3URJUDPPHV
3. Le voyant THERMOSTAT reste allumé pendant la durée
de montée en température.
4. En cours de cuisson, il est possible à tout moment de :
PRGL¿HU OH SURJUDPPH GH FXLVVRQ j O¶DLGH GX ERXWRQ
352*5$00(6
PRGL¿HUODWHPSpUDWXUHjO¶DLGHGXERXWRQ7+(50267$7
- stopper la cuisson en ramenant le bouton PROGRAMMES
VXU
! Ne jamais poser d’objets à même la sole du four, l’émail
risque de s’abîmer.
! Il faut toujours enfourner les plats sur la grille fournie avec
l’appareil.
Ventilation de refroidissement
Pour obtenir un abaissement des températures extérieures,
XQV\VWqPHGHUHIURLGLVVHPHQWVRXIÀHGHO¶DLUjO¶H[WpULHXU
par une fente située entre le tableau de bord, la porte du
four et la partie basse de la porte du four.
! Le ventilateur continue à tourner après l’arrêt du four
MXVTX¶jFHTXHFHGHUQLHUVHVRLWVXI¿VDPPHQWUHIURLGL
Eclairage du four
Pour l’allumer, sélectionnez
à l’aide du bouton
PROGRAMMES La lampe reste allumée en cas de sélection
d’un programme de cuisson.
Utiliser le minuteur*
1. Il faut avant tout remonter la sonnerie en faisant faire un
tour presque complet au bouton MINUTEUR dans le sens
des aiguilles d’une montre.
2. Puis en faisant marche arrière, sélectionner le temps
désiré en amenant les minutes indiquées sur le bouton
0,187(85HQIDFHGXUHSqUH¿[HGXWDEOHDXGHERUG
3. Le minuteur est un indicateur sonore de fonctionnement:
une fois le temps écoulé, il émet un signal sonore.
! Le minuteur ne contrôle pas l’allumage et l’arrêt du four.
Programmes
Programmes de cuisson
! Pour tous les programmes, une température comprise
entre 60°C et MAX. peut être sélectionnée, sauf pour :
‡ *5,//LOHVWFRQVHLOOpGDQVFHFDVGHVpOHFWLRQQHU0$;
‡ *5$7,1LOHVWFRQVHLOOpGHQHSDVGpSDVVHUƒ&
Programme FOUR TRADITION
Mise en marche des résistances de voûte et de sole. Pour
cette cuisson traditionnelle, mieux vaut cuire sur un seul
niveau : la cuisson sur plusieurs niveaux entraînerait une
mauvaise distribution de la chaleur.
Programme MULTICUISSON
0LVHHQPDUFKHGHWRXWHVOHVUpVLVWDQFHVVROHYR€WHHW
FLUFXODLUHDLQVLTXHGXYHQWLODWHXU/DFKDOHXUHVWFRQVWDQWH
et bien répartie à l’intérieur du four, l’air cuit et dore de façon
uniforme en tous points. Possibilité de cuire au maximum
sur deux niveaux en même temps.
Programme CHALEUR VOÛTE
Mise en marche de la résistance de voûte. Cette fonction
est conseillée pour parfaire la cuisson des aliments.
Programme GRILL
Mise en marche de la résistance de voûte. La température
élevée et directe du gril permet de saisir l’aliment en surface
pour qu’il ne perde pas son jus et reste tendre à souhait. La
cuisson au gril est particulièrement recommandée pour les
plats qui exigent une température élevée à leur surface :
F{WHVGHYHDXHWGHE°XIHQWUHF{WHV¿OHWKDPEXUJHUVHWF
Vous trouverez des exemples d’utilisation dans le
paragraphe “Conseils utiles pour la cuisson”.
Cuisson porte du four fermée.
Programme GRATIN
Mise en marche de la résistance de voûte ainsi que de la
turbine. L’irradiation thermique unidirectionnelle s’ajoute
au brassage de l’air pour une répartition uniforme de la
chaleur dans l’enceinte du four. Plus de risque de brûler
les aliments en surface et plus grande pénétration de la
chaleur. Cuisson porte du four fermée.
* N’existe que sur certains modèles
62
Conseils de cuisson
PIZZA
! Pour les cuissons ventilées ne pas utiliser les gradins 1et
5: ils sont directement frappés par l’air chaud qui pourrait
brûler les mets délicats.
‡ 3RXU ELHQ FXLUH YRV SL]]DV XWLOLVH] OH SURJUDPPH
MULTICUISSON.
! Pour les cuissons GRILL et GRATIN, notamment au
tournebroche, placer la lèchefrite au gradin 1 pour récupérer
les graisses ou jus de cuisson.
FR
‡ 8WLOLVH]XQSODWHQDOXPLQLXPOpJHUHWHQIRXUQH]OHVXU
la grille du four.
Si vous utilisez la lèchefrite, vous prolongerez le temps de
FXLVVRQHWREWLHQGUH]GLI¿FLOHPHQWXQHSL]]DFURXVWLOODQWH
‡ 6LYRVSL]]DVVRQWELHQJDUQLHVQ¶DMRXWH]ODPR]]DUHOOH
qu’à mi-cuisson.
MULTICUISSON
‡ 8WLOLVHU OHV JUDGLQV HW HW SODFHU DX OHV SODWV TXL
exigent davantage de chaleur.
‡ 3ODFHUODOqFKHIULWHHQEDVHWODJULOOHHQKDXW
GRILL
‡ 3ODFHUODJULOOHDXJUDGLQRXHQIRXUQHUOHVSODWVDX
milieu de la grille.
‡ 1RXV FRQVHLOORQV GH VpOHFWLRQQHU OH QLYHDX G¶pQHUJLH
maximum. Ne pas s’inquiéter si la résistance de voûte
n’est pas allumée en permanence : son fonctionnement
est contrôlé par un thermostat.
Tableau de cuisson
Programmes
Four
Traditionnel
Multicuisson
Aliments
Canard
Rôti de veau ou de bœuf
Rôti de porc
Biscuits (pâte brisée)
Tartes
Pizza (sur 2 niveaux)
Lasagnes
Agneau
Poulet rôti + pommes de terre
Maquereau
Cake aux fruits
Profiteroles (sur 2 niveaux)
Biscuits (sur 2 niveaux)
Génoise (sur 1 niveau)
Génoise (sur 2 niveaux)
Tartes salées
Résistance de
Pour parfaire la cuisson
voûte
Gril
Gratin
Soles et seiches
Brochettes de calmars et de
crevettes
Tranches de colin
Légumes grillés
Steaks de veau
Côtelettes
Hamburgers
Maquereaux
Croque-monsieur
Poulet grillé
Seiches
Poids
(Kg)
Niveau
enfournement
Préchauffage
(minutes)
Température
préconisée
Durée
cuisson
(minutes)
1
1
1
1
1
1
1
1+1
1
1
0.5
0.5
0.5
1
1.5
3
3
3
3
3
2 et 4
3
2
2 et 4
2
2
2 et 4
2 et 4
2
2 et 4
3
15
15
15
15
15
15
10
10
15
10
10
10
10
10
10
15
200
200
200
180
180
230
180
180
200
180
170
190
180
170
170
200
65-75
70-75
70-80
15-20
30-35
15-20
30-35
40-45
60-70
30-35
40-50
20-25
10-15
15-20
20-25
25-30
-
3/4
15
220
-
1
1
1
1
1
1
1
1
n. 4
4
4
4
3 ou 4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
Max.
Max.
Max.
Max.
Max.
Max.
Max.
Max.
Max.
8-10
6-8
10
10-15
15-20
15-20
7-10
15-20
2-3
1.5
1.5
2
2
5
5
200
200
55-60
30-35
63
FR
Le programmateur
électronique*
Mise à l’heure de l’horloge
! Son réglage est possible que le four soit éteint ou allumé
PDLVFHFLQHFRUUHVSRQGSDVjXQHSURJUDPPDWLRQGH¿Q
de cuisson.
Après branchement au réseau électrique ou après une
panne de courant, l’icône
et les quatre chiffres de
O¶DI¿FKHXUFOLJQRWHQW
jusqu’à
1. Appuyer plusieurs fois de suite sur la touche
ce que l’icône
et les trois chiffres de l’AFFICHEUR se
PHWWHQWjFOLJQRWHU
2. régler l’heure avec les touches « » et « ªVLOHVWRXFKHV
UHVWHQWHQIRQFpHVOHVQXPpURVGp¿OHQWSOXVUDSLGHPHQW
3. attendre 10 secondes ou appuyer à nouveau sur la touche
pour valider.
Programmer le minuteur
! Cette fonction ne stoppe pas la cuisson et est indépendante
GXIRQFWLRQQHPHQWGXIRXUHOOHVHUWXQLTXHPHQWjGpFOHQFKHU
un signal sonore à l’expiration des minutes sélectionnées.
jusqu’à
1. Appuyer plusieurs fois de suite sur la touche
ce que l’icône
et les trois chiffres de l’AFFICHEUR se
PHWWHQWjFOLJQRWHU
2. régler la durée avec les touches « » et « ªVLOHVWRXFKHV
UHVWHQWHQIRQFpHVOHVQXPpURVGp¿OHQWSOXVUDSLGHPHQW
3. attendre 10 secondes ou appuyer à nouveau sur la touche
pour valider.
/¶DI¿FKDJHGXFRPSWHjUHERXUVVXLYUD8QVLJQDOVRQRUH
LQGLTXHUDOD¿QGXGpFRPSWH
* N’existe que sur certains modèles
64
Comment programmer une cuisson
! La programmation n’est possible qu’après avoir
sélectionné un programme de cuisson.
Programmer la durée de cuisson
1. Appuyer plusieurs fois de suite sur la touche
jusqu’à ce que l’icône
et les trois digits numériques de
O¶$)),&+(85VHPHWWHQWjFOLJQRWHU
2. régler la durée avec les touches « » et « ªVLOHVWRXFKHV
UHVWHQWHQIRQFpHVOHVQXPpURVGp¿OHQWSOXVUDSLGHPHQW
3. attendre 10 secondes ou appuyer à nouveau sur la touche
pour valider.
4. à expiration de la durée sélectionnée, l’AFFICHEUR
DI¿FKH(1'OHIRXUVWRSSHODFXLVVRQHWXQVLJQDOVRQRUH
retentit. Pour l’arrêter, appuyer sur une touche quelconque.
‡ ([HPSOH LO HVW K HW OD GXUpH SURJUDPPpH HVW GH
1h15. Le programme s’arrête automatiquement à 10h15.
3URJUDPPHUOD¿QG¶XQHFXLVVRQ
! /D SURJUDPPDWLRQ G¶XQH ¿Q GH FXLVVRQ Q¶HVW SRVVLEOH
qu’après avoir sélectionné une durée de cuisson.
6XLYUHODSURFpGXUHGHjGpFULWHSRXUODGXUpH
jusqu’à ce que l’icône
2. appuyer ensuite sur la touche
HWOHVTXDWUHFKLIIUHVGHO¶$)),&+(85VHPHWWHQWjFOLJQRWHU
UpJOHUO¶KHXUHGH¿QGHFXLVVRQDYHFOHVWRXFKHV©ªHW
©ªVLOHVWRXFKHVUHVWHQWHQIRQFpHVOHVQXPpURVGp¿OHQW
plus rapidement.
4. attendre 10 secondes ou appuyer à nouveau sur la touche
pour valider.
5. à expiration de la durée sélectionnée, l’AFFICHEUR
DI¿FKH(1'OHIRXUVWRSSHODFXLVVRQHWXQVLJQDOVRQRUH
retentit. Pour l’arrêter, appuyer sur une touche quelconque.
Les icônes
et
éclairées signalent qu’une
SURJUDPPDWLRQDpWpODQFpH/¶$)),&+(85DI¿FKHjWRXU
GHU{OHO¶KHXUHGH¿QGHFXLVVRQHWODGXUpH
‡ ([HPSOH LO HVW K OD GXUpH SURJUDPPpH HVW GH KHXUH/¶KHXUH¿QDOHHVW¿[pHjK/HSURJUDPPH
démarre automatiquement à 11h30.
Comment annuler un programme
Pour annuler une programmation :
jusqu’à ce que l’icône
‡ DSSX\HU VXU OD WRXFKH
correspondant au paramètre à annuler et les chiffres
FRUUHVSRQGDQW V¶DI¿FKHQW$SSX\HU VXU OD WRXFKH © »
MXVTX¶jFHTXHV¶DI¿FKHQWOHVFKLIIUHV
‡ $SSX\HUVLPXOWDQpPHQWVXUOHVWRXFKHV© » et « » et
les garder enfoncées pour annuler tous les programmes,
minuteur compris.
Précautions et conseils
! Cet appareil a été conçu et fabriqué conformément aux
normes internationales de sécurité. Ces conseils sont
fournis pour des raisons de sécurité et doivent être lus
attentivement.
Sécurité générale
‡ &HWDSSDUHLODpWpFRQoXSRXUXQXVDJHIDPLOLDOGHW\SH
non professionnel.
‡ &HWDSSDUHLOQHGRLWSDVrWUHLQVWDOOpHQH[WpULHXUPrPH
dans un endroit à l’abri, il est en effet très dangereux de
le laisser exposé à la pluie et aux orages.
‡ 3RXUGpSODFHUOHIRXUVHVHUYLUGHVSRLJQpHVSUpYXHVj
cet effet sur les côtés de l’appareil.
‡ 1HSDVWRXFKHUjO¶DSSDUHLOVLO¶RQHVWSLHGVQXVRXVLO¶RQ
a les mains ou les pieds mouillés ou humides.
‡ &HWDSSDUHLOTXLVHUWjFXLUHGHVDOLPHQWVQHGRLWrWUH
utilisé que par des adultes conformément aux instructions
GX PRGH G¶HPSORL 7RXWH DXWUH XWLOLVDWLRQ FRPPH SDU
H[HPSOHOHFKDXIIDJHG¶XQHSLqFHHVWLPSURSUHHWGRQF
dangereux. Le fabricant décline toute responsabilité en
cas de dommages provoqués par un usage impropre ou
erroné.
‡ (QFRXUVGHIRQFWLRQQHPHQWOHVpOpPHQWVFKDXIIDQWVHW
certaines parties de la porte peuvent devenir très chauds.
Attention à ne pas les toucher et à garder les enfants à
distance.
‡ eYLWHU TXH OH FRUGRQ G¶DOLPHQWDWLRQ G¶DXWUHV
électroménagers touche à des parties chaudes du four.
‡ /HVRUL¿FHVRXOHVIHQWHVG¶DpUDWLRQRXG¶pYDFXDWLRQGH
la chaleur ne doivent pas être bouchés
‡ 7RXMRXUVVDLVLUODSRLJQpHHQVRQPLOLHXHOOHULVTXHG¶rWUH
très chaude à ses extrémités.
‡ 8WLOLVHUWRXMRXUVGHVJDQWVGHSURWHFWLRQSRXUHQIRXUQHU
ou sortir les plats du four.
‡ 1HMDPDLVWDSLVVHUODVROHGXIRXUGHSDSLHUDOXPLQLXP
‡ 1HSDVUDQJHUGHPDWpULHOLQÀDPPDEOHjO¶LQWpULHXUGX
four: si l’appareil était par inadvertance mis en marche,
il pourrait prendre feu.
‡ &RQWU{OHU WRXMRXUV TXH OHV ERXWRQV VRQW ELHQ GDQV OD
SRVLWLRQ³Ɣ´³ż” quand l’appareil n’est pas utilisé.
‡ 1HSDVWLUHUVXUOHFRUGRQGHO¶DSSDUHLOSRXUGpEUDQFKHU
OD¿FKHGHODSULVHGHFRXUDQW
‡ 1¶HIIHFWXHUDXFXQHRSpUDWLRQGHQHWWR\DJHRXG¶HQWUHWLHQ
VDQVDYRLUDXSDUDYDQWGpEUDQFKpOD¿FKHGHODSULVHGH
courant.
‡ (QFDVGHSDQQHQ¶HVVD\HUHQDXFXQFDVG¶DFFpGHUDX[
mécanismes internes pour tenter de réparer l’appareil.
&RQWDFWHUOHVHUYLFHG¶$VVLVWDQFHYRLU$VVLVWDQFH
‡ 1HSDVSRVHUG¶REMHWVVXUODSRUWHGXIRXURXYHUWH
‡ eYLWHUTXHOHVHQIDQWVQHMRXHQWDYHFO¶DSSDUHLO
‡ ,O Q¶HVW SDV SUpYX TXH FHW DSSDUHLO VRLW XWLOLVp SDU GHV
SHUVRQQHVHQIDQWVFRPSULVSUpVHQWDQWGHVFDSDFLWpV
physiques, sensorielles ou mentales réduites ou n’ayant
pas l’expérience ou les connaissances indispensables,
à moins qu’elles ne le fassent sous la surveillance de
quelqu’un responsable de leur sécurité ou qu’elles aient
été dûment formées sur l’utilisation de l’appareil.
‡ Le dispositif n’est pas destiné à être mis en œuvre
SDU XQH PLQXWHULH H[WHUQH RX XQ V\VWqPH GH
télécommande séparée.
Mise au rebut
‡ 0LVHDXUHEXWGXPDWpULHOG¶HPEDOODJHFRQIRUPH]YRXV FR
aux réglementations locales, les emballages pourront
ainsi être recyclés.
‡ /D'LUHFWLYH(XURSpHQQH&((VXUOHV'pFKHWVGHV
(TXLSHPHQWV(OHFWULTXHVHW(OHFWURQLTXHV'(((H[LJHTXH
les appareils ménagers usagés ne soient pas jetés dans le
ÀX[QRUPDOGHVGpFKHWVPXQLFLSDX[/HVDSSDUHLOVXVDJpV
GRLYHQWrWUHFROOHFWpVVpSDUpPHQWD¿QG¶RSWLPLVHUOHWDX[GH
récupération et le recyclage des matériaux qui les composent
et réduire l’impact sur la santé humaine et l’environnement.
Le symbole de la ‘‘poubelle barrée’’ est apposée sur tous les
produits pour rappeler les obligations de collecte séparée.
/HV FRQVRPPDWHXUV SRXUURQW FRQ¿HU OHXU DSSDUHLO XVDJp
au service de collecte des collectivités locales ou de leurs
groupements, ou si la législation nationale le permet, le rendre
au revendeur lors de l’achat d’un nouvel appareil similaire.
Tous les principaux fabricants d’appareils ménagers
travaillent activement dans la création et la gestion de
systèmes de collecte et d’enlèvement des appareils usagés.
Nettoyage et entretien
Mise hors tension
Avant toute opération de nettoyage ou d’entretien coupez
l’alimentation électrique de l’appareil.
Nettoyage de l’appareil
‡ 1HWWR\HU O¶H[WpULHXU pPDLOOp RX LQR[ HW OHV MRLQWV HQ
caoutchouc à l’aide d’une éponge imbibée d’eau tiède
DGGLWLRQQpHGHVDYRQQHXWUH6LOHVWDFKHVVRQWGLI¿FLOHVj
enlever, utiliser des produits spéciaux. Il est conseillé de
rincer abondamment et d’essuyer après le nettoyage. Ne
pas utiliser de poudres abrasives ni de produits corrosifs.
‡ 1HWWR\HUO¶HQFHLQWHDSUqVWRXWHXWLOLVDWLRQTXDQGOHIRXUHVW
encore tiède. Utiliser de l’eau chaude et du détergent, rincer
et essuyer avec un chiffon doux. Eviter tout produit abrasif.
‡ 7RXVOHVDFFHVVRLUHVSHXYHQWrWUHODYpVQRUPDOHPHQW
comme de la vaisselle courante et passent au lavevaisselle, sauf les glissières coulissantes.
‡ 1RXV FRQVHLOORQV GH QH SDV YDSRULVHU OH SURGXLW GH
nettoyage directement sur le bandeau de commandes
mais de se servir d’une éponge.
! Ne nettoyez jamais l’appareil avec des nettoyeurs vapeur
ou haute pression.
65
FR
Assistance
Nettoyage de la porte
Nettoyer la vitre de la porte avec des produits non abrasifs
et des éponges non grattantes, essuyer ensuite avec un
chiffon doux. Ne pas utiliser de matériaux abrasifs ou de
racloirs métalliques aiguisés qui risquent de rayer la surface
et de briser le verre. Pour nettoyer plus à fond, il est possible
de déposer la porte du four :
1. ouvrir la porte complètement
YRLU¿JXUH
! Ne jamais faire appel à des techniciens non agréés.
Lui indiquer :
‡ OHW\SHG¶DQRPDOLH
‡ OHPRGqOHGHO¶DSSDUHLO0RG
‡ VRQQXPpURGHVpULH61
Ces informations figurent sur la plaque signalétique
apposée sur l’appareil
Economies et respect de l’environnement
‡ 3RXU OHV FXLVVRQV DX *5,// HW DX *5$7,1 QRXV
conseillons de garder la porte du four fermée: les
résultats obtenus sont meilleurs et la consommation
G¶pQHUJLHHVWPRLQGUHHQYLURQG¶pFRQRPLH
2. soulever et faire pivoter les leviers
VLWXpVVXUOHVGHX[FKDUQLqUHVYRLU
¿JXUH
3. saisir la porte par les côtés,
la refermer lentement mais pas
complètement. Tirer ensuite la
porte vers soi en la dégageant de
VRQORJHPHQWYRLU¿JXUH
To replace the door, reverse this sequence.
Contrôle des joints
Contrôler périodiquement l’état du joint autour de la porte
du four. S’il est abîmé, s’adresser au service après-vente le
SOXVSURFKHGHVRQGRPLFLOHYRLU$VVLVWDQFH0LHX[YDXW
ne pas utiliser le four tant qu’il n’est pas réparé.
Remplacement de l’ampoule d’éclairage
Pour changer l’ampoule
d’éclairage du four:
1. Dévissez le couvercle en
verre du boîtier de la lampe.
2. Dévissez l’ampoule et
remplacez-la par une autre
de même type : puissance
25 W, culot E 14.
3. Remontez le couvercle à
VDSODFHYRLU¿JXUH
! Ne pas utiliser la lampe du four comme éclairage de la
pièce.
66
• Évitez, dans la mesure du possible, de préchauffer
le four et veuillez toujours le remplir. Ouvrez le moins
possible la porte de votre four, car chaque ouverture
laisse échapper la chaleur. Pour faire des économies
considérables d’énergie, éteignez le four cinq à dix
minutes avant la fin du temps de cuisson programmé
et utilisez la chaleur dégagée par le four.
• Gardez les joints propres et bien rangés afin d’éviter
toute perte d’énergie par la porte.
• Si vous avez souscrit un plan tarifaire particulier
auprès de la compagnie d’électricité, vous pouvez
économiser en faisant fonctionner votre appareil
lorsque l’énergie vous revient moins chère.
• La base de votre casserole ou de votre poêle doit
couvrir la plaque chauffante. Si elle est plus petite,
une quantité précieuse d’énergie sera perdue et
les casseroles qui débordent laisseront des résidus
incrustés qui peuvent être difficiles à enlever.
• Faites cuire vos aliments dans des casseroles ou des
poêles à couvercle et utilisez le moins d’eau possible.
Faire cuire les aliments dans des casseroles ouvertes
augmente considérablement la consommation
d’énergie.
• Utilisez exclusivement des casseroles et poêles à
fond plat.
• Si vous cuisinez un aliment qui nécessite beaucoup
de temps, il est préférable d’utiliser un autocuiseur
qui est deux fois plus rapide et économise un tiers
de l’énergie.
Instalación
! Es importante conservar este manual para poder
consultarlo en todo momento. En caso de venta, de cesión
RGHPXGDQ]DYHUL¿TXHTXHSHUPDQH]FDMXQWRDODSDUDWR
para informar al nuevo propietario sobre su funcionamiento
y sobre las advertencias correspondientes.
! Lea atentamente las instrucciones: contienen importante
información sobre la instalación, el uso y la seguridad.
! Una vez empotrado el aparato no se deben permitir
contactos con las partes eléctricas.
El consumo declarado en la placa de características ha sido
medido en una instalación de este tipo.
Aireación
Para garantizar una buena aireación es necesario eliminar
la pared posterior del hueco para el horno. Es preferible
instalar el horno apoyado sobre dos listeles de madera o
VREUHXQDVXSHU¿FLHFRQWLQXDTXHWHQJDXQDDEHUWXUDGH
[PPFRPRPtQLPRYHUODV¿JXUDV
Colocación
! Los embalajes no son juguetes para niños y se deben
eliminar respetando las normas para la recolección de
UHVLGXRVYHU3UHFDXFLRQHV\FRQVHMRV
560
mm
.
45 m
m.
! La instalación se debe realizar siguiendo estas instrucciones
\SRUSHUVRQDOSURIHVLRQDOPHQWHFDOL¿FDGR8QDLQVWDODFLyQ
incorrecta puede producir daños a personas, animales o
cosas.
Positionnement
! Les emballages ne sont pas des jouets pour enfants, il
faut les mettre au rebut en respectant la réglementation
VXUOHWULVpOHFWLIGHVGpFKHWVYRLU3UpFDXWLRQVHWFRQVHLOV
&HQWUDGR\¿MDFLyQ
3DUD¿MDUHODSDUDWRDOPXHEOHDEUDODSXHUWDGHOKRUQR\
HQURVTXHWRUQLOORVSDUDPDGHUDHQORVRUL¿FLRVGHOPDUFR
! L’installation doit être effectuée par un professionnel du
secteur conformément aux instructions du fabricant. Une
mauvaise installation peut causer des dommages à des
personnes, des animaux ou des biens.
Empotramiento
Para garantizar un buen funcionamiento del aparato
es necesario que el mueble tenga las características
adecuadas:
‡ /RVSDQHOHVDG\DFHQWHVDOKRUQRGHEHQVHUGHPDWHULDOHV
resistentes al calor
! Todas las partes que garantizan la protección se deben
¿MDUGHPRGRWDOTXHQRSXHGDQVHUTXLWDGDVVLQODD\XGD
de una herramienta.
‡ (QHOFDVRGHPXHEOHVGHPDGHUDFKDSHDGDODVFRODV
deben ser resistentes a una temperatura de 100°C
&RQH[LyQHOpFWULFD
‡ SDUDHPSRWUDUHOKRUQR\DVHDFXDQGRVHLQVWDODbajo
encimeraYHUOD¿JXUDRHQcolumna, el mueble debe
tener las siguientes dimensiones:
Los hornos que poseen cable de alimentación tripolar, son
fabricados para funcionar con corriente alterna a la tensión
y frecuencia indicadas en la placa de características que se
HQFXHQWUDHQHODSDUDWRYHUPiVDGHODQWH
.
mm
558
mm
.
5 mm.
567 mm.
595 mm.
45
. min
mm
575-585 mm.
23 mm.
.
547
595
.
mm
545
.
mm
.
25
mm
67
ES
ES
Montaje del cable de alimentación eléctrica
! La empresa declina toda responsabilidad cuando
estas normas no sean respetadas.
1. Abrir el panel de bornes
haciendo palanca con un
destornillador sobre las
lengüetas laterales de la tapa:
WLUDU\DEULUYHUOD¿JXUD
2. Instalar el cable de
DOLPHQWDFLyQHOpFWULFD$ÀRMDU
el tornillo de la mordaza de
terminal de cable y los tres
tornillos de los contactos
L-Ny luego fijar los
cables debajo de las cabezas
de los tornillos respetando
ORVFRORUHV$]XO10DUUyQ
YHU
/\$PDULOOR9HUGH
OD¿JXUD
3. Fijar el cable en el
correspondiente sujetacable.
4. Cerrar la tapa del panel
de bornes.
&RQH[LyQGHOFDEOHGHDOLPHQWDFLyQHOpFWULFDDODUHG
Instale en el cable un enchufe normalizado para la carga
LQGLFDGDHQODSODFDGHFDUDFWHUtVWLFDVYHUDOFRVWDGR
En el caso de conexión directa a la red, es necesario
interponer entre el aparato y la red, un interruptor omnipolar
con una distancia mínima entre los contactos de 3 mm.,
dimensionado para esa carga y que responda a las normas
YLJHQWHVHOFDEOHDWLHUUDQRGHEHVHULQWHUUXPSLGRSRUHO
LQWHUUXSWRU (O FDEOH GH DOLPHQWDFLyQ HOpFWULFD VH GHEH
colocar de modo tal que no alcance en ningún punto una
temperatura que supere en 50°C la temperatura ambiente
SRUHMHPSORODSDUWHSRVWHULRUGHOKRUQR
! El instalador es responsable de la correcta conexión
eléctrica y del cumplimiento de las normas de seguridad.
$QWHVGHHIHFWXDUODFRQH[LyQYHUL¿TXHTXH
‡ ODWRPDWHQJDFRQH[LyQDWLHUUD\TXHVHDFRQIRUPHFRQ
ODOH\
‡ OD WRPD VHD FDSD] GH VRSRUWDU OD FDUJD Pi[LPD
de potencia de la máquina indicada en la placa de
FDUDFWHUtVWLFDV
‡ ODWHQVLyQGHDOLPHQWDFLyQHOpFWULFDHVWpFRPSUHQGLGD
dentro de los valores indicados en la placa de
FDUDFWHUtVWLFDV
‡ OD WRPD VHD FRPSDWLEOH FRQ HO HQFKXIH GHO DSDUDWR
6LQRHVDVtVXVWLWX\DODWRPDRHOHQFKXIHQRXWLOLFH
prolongaciones ni conexiones múltiples.
! Una vez instalado el aparato, el cable eléctrico y la toma
de corriente deben ser fácilmente accesibles.
! El cable no debe sufrir pliegues ni compresiones.
! El cable debe ser revisado periódicamente y sustituido
VyORSRUWpFQLFRVDXWRUL]DGRVYHU$VLVWHQFLD
68
PLACA DE CARACTERÍSTICAS
Dimensiones*
ancho 43,5 cm.
altura 32,4 cm.
profundidad 40,6 cm.
Volumen*
litros 58
Conexiones
eléctricas
voltaje 220-240V~ 50/60Hz
(ver la placa de características)
potencia máxima absorbida 2250W
Reglamento (UE) nº 65/2014, por el que se
aplica la Directiva 2010/30/CE.
Reglamento (UE) nº 66/2014, por el que se
aplica la Directiva 2009/125/CE.
Reglamento EN 60350-1
Reglamento EN 50564
ETIQUETA DE ENERGÍA
y ECODISEÑO
Modelos con ventilación para
enfriamiento:
Consumo de energía por
convección Natural función de
calentamiento:
Tradiciónal
Clase Consumo de energía para
funcionamiento por convección
Forzada función de
calentamiento:
Multicocción
Modelos sin ventilación para
enfriamiento:
Consumo de energía por
convección Forzada función de
calentamiento:
Multicocción
Clase Consumo de energía para
funcionamiento por convección
Natural función de
calentamiento:
Tradiciónal
Este aparato es conforme con las
siguientes Directivas: Comunitarias:
- 2006/95/CEE del 12/12/06 (Baja
tensión) y posteriores modificaciones
- 2004/108/CEE del 15/12/04
(Compatibilidad Electromagnética) y
sucesivas modificaciones
- 93/68/CEE del 22/07/93 y sucesivas
modificaciones.
- 2002/96/CE y posteriores
modificaciones.
Puesta en funcionamiento y uso
¡ATENCIÓN ! El horno está
dotado de un sistema de
bloqueo de las parrillas que
permite quitarlas sin que
VREUHVDOJDQGHOKRUQR
Para quitar completamente
las parrillas, como se indica
HQ HO GLEXMR HV VX¿FLHQWH
levantarlas cogiéndolas de
ODSDUWHGHODQWHUD\WLUDU
! La primera vez que encienda el horno, hágalo funcionar
vacío, durante una hora aproximadamente, con el
termostato al máximo y con la puerta cerrada. Luego
apáguelo, abra la puerta del horno y airee el ambiente.
El olor que se advierte es debido a la evaporación de las
sustancias utilizadas para proteger el horno.
Poner en funcionamiento el horno
1. Seleccione el programa de cocción deseado girando el
mando PROGRAMAS.
2. Elija la temperatura girando el mando TERMOSTATO. La
7DEODGHFRFFLyQYHU3URJUDPDVFRQWLHQHXQDOLVWDFRQODV
cocciones y las correspondientes temperaturas aconsejadas.
3. El piloto TERMOSTATO encendido indica la fase de
calentamiento hasta la temperatura seleccionada
4. Durante la cocción es posible:
PRGL¿FDUHOSURJUDPDGHFRFFLyQFRQHOPDQGR352*5$0$6
PRGL¿FDUODWHPSHUDWXUDFRQHOPDQGR7(50267$72
- interrumpir la cocción llevando el mando PROGRAMAS
hasta la posición “0”.
! No apoye nunca objetos en el fondo del horno porque se
puede dañar el esmalte.
! Coloque siempre los recipientes de cocción sobre la
parrilla suministrada con el aparato.
Ventilación de enfriamiento
Para lograr una disminución de la temperatura externa, un
ventilador de enfriamiento genera un chorro de aire que sale
entre el panel de control y la puerta del horno y también de
la parte inferior de la puerta.
! Al final de la cocción, el ventilador permanece en
IXQFLRQDPLHQWRKDVWDTXHHOKRUQRHVWpVX¿FLHQWHPHQWHIUtR
Luz del horno
con el mando
Se enciende seleccionando
PROGRAMAS. Permanece encendida cuando se
selecciona un programa de cocción.
Utilizar el contador de minutos*
1. Antes que nada es necesario cargar el timbre girando el mando
TEMPORIZADOR un giro casi completo en sentido horario.
2. Volviendo hacia atrás en sentido antihorario, fije el
tiempo deseado haciendo coincidir el indicador del mando
TEMPORIZADOR con el tiempo indicado en el panel de control.
3. El temporizador es un contador de minutos: cuando se
cumple el tiempo, emite una señal sonora.
! El temporizador no controla ni el encendido ni el apagado
del horno.
Programas
Programas de cocción
!(QWRGRVORVSURJUDPDVVHSXHGH¿MDUXQDWHPSHUDWXUD
entre 60°C y MAX, excepto en:
‡ *5,//VHDFRQVHMDHOHJLUVyOR0$;
‡ *5$7,1VHDFRQVHMDQRVXSHUDUXQDWHPSHUDWXUDGH
ž&
Programa HORNO TRADICIONAL
Se encienden los dos elementos calentadores inferior y
superior. Con esta cocción tradicional es mejor utilizar un
solo nivel: si se utilizan varias bandejas se produce una
mala distribución de la temperatura.
Programa MULTICOCCIÓN
6HHQFLHQGHQWRGRVORVHOHPHQWRVFDOHQWDGRUHVVXSHULRU
LQIHULRU\FLUFXODU\VHSRQHHQIXQFLRQDPLHQWRHOYHQWLODGRU
Debido a que el calor es constante en todo el horno, el
aire cocina y dora la comida de modo uniforme. Es posible
utilizar hasta un máximo de dos niveles simultáneamente.
Programa HORNO “SUPERIOR”
Se enciende el elemento calentador superior. Esta función
se puede utilizar para retoques de cocción.
Programa GRILL
Se enciende el elemento calentador superior. La
temperatura muy elevada y directa del asador eléctrico
SHUPLWHHOLQPHGLDWRWRVWDGRVXSHU¿FLDOGHORVDOLPHQWRV
que, obstaculizando la salida de los líquidos, los mantiene
más tiernos en su interior. La cocción con el asador eléctrico
es particularmente aconsejada para aquellos platos que
QHFHVLWDQGHXQDHOHYDGDWHPSHUDWXUDVXSHU¿FLDOFKXOHWDV
de ternera y de vaca, entrecôte, solomillo, hamburguesas,
etc... En el párrafo “Consejos prácticos para la cocción”
se encuentran algunos ejemplos de su uso. Realice las
cocciones con la puerta del horno cerrada.
Programa GRATIN
Se enciende el elemento calentador superior y se pone
en funcionamiento el ventilador. A la irradiación térmica
unidireccional, le agrega la circulación forzada del aire
en el interior del horno. Esto impide que se quemen
VXSHU¿FLDOPHQWH ORV DOLPHQWRV DXPHQWDQGR HO SRGHU GH
penetración del calor. Utilice el horno con la puerta cerrada.
* Presente sólo en algunos modelos.
69
ES
ES
PIZZA
Consejos prácticos para cocinar
! En las cocciones ventiladas no utilice las posiciones 1 y
5: son las que reciben directamente el aire caliente lo cual
podría producir quemaduras de las comidas delicadas.
‡ 3HUXQDEXRQDFRWWXUDGHOODSL]]DXOWLOL]]DWHLOSURJUDPPD
MULTICOTTURA.
! En las cocciones GRILL y GRATIN, si se utiliza el asador
automático, coloque la grasera en la posición 1 para recoger
ORVUHVLGXRVGHFRFFLyQMXJRV\RJUDVDV
‡ 8WLOLFH XQD EDQGHMD SDUD SL]]D GH DOXPLQLR OLYLDQR
apoyándola sobre la parrilla suministrada con el horno.
Utilizando la grasera se aumenta el tiempo de cocción
y difícilmente se obtiene una pizza crocante.
MULTICOCCIÓN
‡ 8WLOLFH ODV SRVLFLRQHV \ FRORFDQGR HQ OD ORV
alimentos que requieren mayor calor.
‡ (QHOFDVRGHSL]]DVPX\FRQGLPHQWDGDVHVDFRQVHMDEOH
FRORFDUODPR]]DUHOODTXHVRWtSLFRGH,WDOLDHQODPLWDG
de la cocción.
‡ &RORTXHODJUDVHUDDEDMR\ODSDUULOODDUULED
GRILL
‡ ,QWURGX]FDODSDUULOODHQODSRVLFLyQR\FRORTXHORV
alimentos en el centro de la parrilla.
‡ 6HDFRQVHMD¿MDUHOQLYHOGHHQHUJtDHQHOYDORUPi[LPR
No se alarme si la resistencia superior no permanece
constantemente encendida: su funcionamiento está
controlado por un termostato.
Tabla de cocción
Programas
Horno
Tradiciónal
Multicocción
Horno
“superior”
Grill
Gratin
70
Alimentos
Pato
Asado de ternera o de vaca
Asado de cerdo
Bizcochos (de pastaflora)
Tortas glaseadas
Pizza (en 2 niveles)
Lasañas
Cordero
Pollo asado + patatas
Caballa
Plum-cake
Hojaldre relleno con crema (en 2
niveles)
Bizcochos (en 2 niveles)
Bizcocho (en 1 nivel)
Bizcocho (en 2 niveles)
Tortas saladas
Retoques de cocción
Lenguados y sepias
Broquetas de calamares y cangrejos
Filete de merluza
Verduras a la parrilla
Bistec de ternera
Chuletas
Hamburguesas
Caballa
Tostadas
Pollo a la parrilla
Sepias
Precalentamiento Temperatura
(minutos)
aconsejada
Duración
de la
cocción
(minutos)
Peso
(Kg)
Posición de
los estantes
1
1
1
1
1
1
1
1+1
1
1
3
3
3
3
3
2y4
3
2
2y4
2
2
15
15
15
15
15
15
10
10
15
10
10
200
200
200
180
180
230
180
180
200
180
170
65-75
70-75
70-80
15-20
30-35
15-20
30-35
40-45
60-70
30-35
40-50
0.5
0.5
0.5
1
1.5
2y4
2y4
2
2y4
3
10
10
10
10
15
190
180
170
170
200
20-25
10-15
15-20
20-25
25-30
-
3/4
15
220
-
1
1
1
1
1
1
1
1
n.° 4
1.5
1.5
4
4
4
3o4
4
4
4
4
4
2
2
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
Max
Max
Max
Max
Max
Max
Max
Max
Max
200
200
8-10
6-8
10
10-15
15-20
15-20
7-10
15-20
2-3
55-60
30-35
El programador electrónico*
Poner en hora el reloj
! Se puede realizar con el horno encendido o apagado, pero
QRVLVHKDSURJUDPDGRHO¿QDOGHXQDFRFFLyQ
Después de la conexión a la red eléctrica o después de un
y los cuatro dígitos numéricos
corte de corriente, el icono
del DISPLAY centellean.
hasta que centelleen
1. Presione varias veces el botón
el icono
\ODVFXDWURFLIUDVHQHO',63/$<
2. con los botones “ ” y “ ´UHJXODUODKRUDVLVHPDQWLHQHQ
presionados, los números deslizan mas velozmente para
IDFLOLWDUOD¿MDFLyQ
3. Esperar 10 seg. o bien presionar nuevamente el botón
SDUD¿MDUODSURJUDPDFLyQ
Programar el contador de minutos
! Esta función no interrumpe la cocción y prescinde del uso
GHOKRUQRSHUPLWHVyORDFFLRQDUODVHxDOVRQRUDFXDQGRVH
FXPSOHQORVPLQXWRV¿MDGRV
1. Presione varias veces el botón
hasta que centelleen
el icono
\ODVWUHVFLIUDVHQHO',63/$<
2. con los botones “ ” y “ ´ UHJXODU HO WLHPSR GHVHDGR
si se mantienen presionados, los números deslizan mas
YHOR]PHQWHSDUDIDFLOLWDUOD¿MDFLyQ
3. Esperar 10 seg. o bien presionar nuevamente el botón
SDUD¿MDUODSURJUDPDFLyQ
&RQWLQXDUiODYLVXDOL]DFLyQGHODFXHQWDDWUiVDO¿QDOGHOD
cual se accionará la señal sonora.
Programar la cocción
! La programación es posible sólo después de haber
seleccionado un programa de cocción.
Programar la duración de la cocción
1. Presione varias veces el botón
hasta que centelleen
el icono
\ODVWUHVFLIUDVHQHO',63/$<
2. 2. con los botones “ ” y “ ´UHJXODUODGXUDFLyQGHVHDGD
si se mantienen presionados, los números deslizan mas
YHOR]PHQWHSDUDIDFLOLWDUOD¿MDFLyQ
3. Esperar 10 seg. o bien presionar nuevamente el botón
SDUD¿MDUODSURJUDPDFLyQ
4. Una vez cumplido ese tiempo, en el DISPLAY aparecerá
ODSDODEUD(1'ODFRFFLyQ¿QDOL]DUi\VHHPLWLUiXQDVHxDO
sonora. Para detenerlo presionar un botón cualquiera.
‡ (MHPSORVRQODVKRUDV\VHSURJUDPDXQDGXUDFLyQ
de 1 hora y 15 minutos. El programa se detiene
automáticamente a las 10:15 horas.
3URJUDPDUHO¿QDOGHXQDFRFFLyQ
!/DSURJUDPDFLyQGHO¿QDOGHXQDFRFFLyQHVSRVLEOHVyOR
GHVSXpVGHKDEHU¿MDGRODGXUDFLyQGHODFRFFLyQ
6LJDHOSURFHGLPLHQWRGHDGHVFULWRSDUDODGXUDFLyQ
2. luego presione el botón
hasta que centelleen el icono
\ODVGRVFLIUDVHQHO',63/$<
3. 2. con los botones “ ” y “ ” regular la hora de cocción
GHVHDGD VL VH PDQWLHQHQ SUHVLRQDGRV ORV Q~PHURV
GHVOL]DQPDVYHOR]PHQWHSDUDIDFLOLWDUOD¿MDFLyQ
4. Esperar 10 seg. o bien presionar nuevamente el botón
SDUD¿MDUODSURJUDPDFLyQ
5. Una vez cumplido ese tiempo, en el DISPLAY aparecerá
ODSDODEUD(1'ODFRFFLyQ¿QDOL]DUi\VHHPLWLUiXQDVHxDO
sonora. Para detenerlo presionar un botón cualquiera.
Los iconos
y
encendidos indican que se ha
realizado una programación. En el DISPLAY se visualizan
DOWHUQDWLYDPHQWHODKRUDGH¿QDOL]DFLyQGHODFRFFLyQ\OD
duración.
‡ (MHPSORVRQODVKRUDVVHSURJUDPDXQDGXUDFLyQ
de 1 hora. Se programa las 12:30 como hora de
¿QDOL]DFLyQ(OSURJUDPDFRPHQ]DUiDXWRPiWLFDPHQWH
a las 11:30 horas.
Anular una programación
Para anular una programación:
‡ 3UHVLRQDUHOERWyQ hasta que centellee el icono de la
programación a anular y las cifras en el display. Presionar
el botón “ ” hasta que en el display aparezcan las cifras
00:00.
‡ PDQWHQHUSUHVLRQDGRVDOPLVPRWLHPSRORVERWRQHV³ ” y
“ ´GHHVWHPRGRVHDQXODQWRGDVODVSURJUDPDFLRQHV
efectuadas incluido el contador de minutos.
* Presente sólo en algunos modelos.
71
ES
ES
Precauciones y consejos
! El aparato ha sido proyectado y fabricado en conformidad
con las normas internacionales de seguridad.
Estas advertencias se suministran por razones de seguridad
y deben ser leídas atentamente.
Seguridad general
‡ (O DSDUDWR KD VLGR IDEULFDGR SDUD XQ XVR GH WLSR QR
profesional en el interior de una vivienda.
‡ (ODSDUDWRQRVHGHEHLQVWDODUDODLUHOLEUHWDPSRFRVLHO
espacio está protegido porque es muy peligroso dejarlo
expuesto a la lluvia y a las tormentas.
‡ 3DUD PRYHU HO DSDUDWR XWLOLFH VLHPSUH ODV PDQLMDV
correspondientes ubicadas en los costados del horno.
‡ 1RWRTXHHODSDUDWRGHVFDO]RRFRQODVPDQRV\SLHV
mojados o húmedos.
‡ (O DSDUDWR GHEH VHU XWLOL]DGR SDUD FRFLQDU DOLPHQWRV
sólo por personas adultas y siguiendo las instrucciones
FRQWHQLGDVHQHVWHPDQXDO&XDOTXLHURWURXVRFRPRSRU
HMHPSORFDOHIDFFLyQGHDPELHQWHVVHGHEHFRQVLGHUDU
impropio y, por lo tanto, peligroso. El fabricante no puede
ser considerado responsable por eventuales daños
derivados de usos impropios, erróneos e irracionales.
‡ 0LHQWUDVVHXWLOL]DHODSDUDWRORVHOHPHQWRVFDOHQWDGRUHV
y algunas partes de la puerta del horno se calientan
mucho. Tenga cuidado de no tocarlos y mantenga a los
niños alejados de ellos.
‡ (YLWH TXH HO FDEOH GH DOLPHQWDFLyQ HOpFWULFD GH RWURV
electrodomésticos entre en contacto con partes calientes
del horno.
‡ 1RREVWUX\DODVDEHUWXUDVGHYHQWLODFLyQ\GHHOLPLQDFLyQ
del calor.
‡ 7RPHODPDQLMDGHDSHUWXUDGHODSXHUWDHQHOFHQWURHQ
los costados podría estar caliente.
‡ 8WLOLFH VLHPSUH JXDQWHV SDUD KRUQR SDUD LQWURGXFLU R
extraer recipientes.
‡ 1RFXEUDHOIRQGRGHOKRUQRFRQKRMDVGHDOXPLQLR
‡ 1R FRORTXH PDWHULDOHV LQÀDPDEOHV HQ HO KRUQR VL HO
aparato se pone en funcionamiento inadvertidamente,
podría incendiarse.
‡ &XDQGRHODSDUDWRQRVHXWLOL]DFRQWUROHVLHPSUHTXH
ORVPDQGRVHVWpQHQODSRVLFLyQ³Ɣ´³ż”.
‡ 1RGHVFRQHFWHHODSDUDWRGHODWRPDGHFRUULHQWHWLUDQGR
del cable sino sujetando el enchufe.
‡ 1R UHDOLFH OD OLPSLH]D R HO PDQWHQLPLHQWR VLQ KDEHU
desconectado primero el aparato de la red eléctrica.
‡ (QFDVRGHDYHUtDQRDFFHGDQXQFDDORVPHFDQLVPRV
internos para intentar una reparación. Llame al Servicio
GH$VLVWHQFLD7pFQLFDYHU$VLVWHQFLD
‡ 1RDSR\HREMHWRVVREUHODSXHUWDGHOKRUQRDELHUWD
‡ (YLWHTXHORVQLxRVMXHJXHQFRQHODSDUDWR
‡ 1RHVWiSUHYLVWRTXHHODSDUDWRVHDXWLOL]DGRSRUSHUVRQDV
LQFOXLGRVORVQLxRVFRQFDSDFLGDGHVItVLFDVVHQVRULDOHV
o mentales disminuidas, por personas inexpertas o que
no tengan familiaridad con el producto, salvo que estén
vigiladas por una persona responsable de su seguridad,
o que hayan recibido instrucciones preliminares sobre
el uso del aparato.
‡ El aparato no se debe poner en funcionamiento a
WUDYpVGHXQWHPSRUL]DGRUH[WHUQRRGHXQVLVWHPD
de mando a distancia.
72
Eliminación
‡ (OLPLQDFLyQGHOPDWHULDOGHHPEDODMHUHVSHWHODVQRUPDV
locales, de esta manera los embalajes podrán ser
reutilizados.
‡ (Q EDVH D OD 1RUPD HXURSHD &( GH 5HVLGXRV
GH DSDUDWRV (OpFWULFRV \ (OHFWUyQLFRV 5$(( ORV
electrodomésticos viejos no pueden ser arrojados en
ORV FRQWHQHGRUHV PXQLFLSDOHV KDELWXDOHV WLHQHQ TXH VHU
recogidos selectivamente para optimizar la recuperación
y reciclado de los componentes y materiales que los
constituyen, y reducir el impacto en la salud humana y el
medioambiente. El símbolo del cubo de basura tachado se
marca sobre todos los productos para recordar al consumidor
la obligación de separarlos para la recogida selectiva.
El consumidor debe contactar con la autoridad local o
con el vendedor para informarse en relación a la correcta
eleminación de su electrodoméstico viejo.
Mantenimiento y cuidados
Cortar la corriente eléctrica
Antes de realizar cualquier operación, desconecte el
aparato de la red de alimentación eléctrica.
Limpiar el aparato
‡ /DVSDUWHVH[WHUQDVHVPDOWDGDVRGHDFHURLQR[LGDEOH\
las juntas de goma se pueden limpiar con una esponja
empapada en agua tibia y jabón neutro. Si las manchas son
GLItFLOHVGHHOLPLQDUXVHSURGXFWRVHVSHFt¿FRV6HDFRQVHMD
enjuagar abundantemente y secar después de la limpieza.
No utilice polvos abrasivos ni sustancias corrosivas.
‡ (O LQWHULRU GHO KRUQR VH GHEH OLPSLDU SUHIHUHQWHPHQWH
cada vez que se utiliza, cuando todavía está tibio. Utilice
agua caliente y detergente, enjuague y seque con un
paño suave. Evite el uso de productos abrasivos.
‡ /RVDFFHVRULRVVHSXHGHQODYDUFRPRFXDOTXLHUYDMLOODLQFOXVR
en lavavajillas, con excepción de las guías deslizables.
‡ 6H DFRQVHMD QR URFLDU FRQ GHWHUJHQWHV GLUHFWDPHQWH
sobre la zona de mandos, sino utilizar una esponja.
! No utilice nunca limpiadores a vapor o de alta presión
para la limpieza del aparato.
Limpiar la puerta
Limpie el vidrio de la puerta con esponjas y productos
QR DEUDVLYRV \ VpTXHOR FRQ XQ SDxR VXDYH QR XWLOLFH
PDWHULDOHViVSHURVDEUDVLYRVRUDHGHUDVPHWiOLFDVD¿ODGDV
TXHSXHGDQUD\DUODVXSHU¿FLH\TXHEUDUHOYLGULR
Para lograr una limpieza más profunda es posible
desmontar la puerta del horno:
1. para ello, abra completamente
ODSXHUWDYHUOD¿JXUD
2. alce y gire las palancas ubicadas
HQODVGRVELVDJUDVYHUOD¿JXUD
‡ 0DQRGHREUDGHORVWpFQLFRV
‡ 'HVSOD]DPLHQWRDVXGRPLFLOLRGHORVWpFQLFRV
ES
Y NO PAGUE AVERIAS NUNCA MAS
3. sujete la puerta de los costados
externos y ciérrela lenta pero no
completamente. Luego tire la
puerta hacia sí, extrayéndola de
VXOXJDUYHUOD¿JXUD
Servicio de asistencia técnica (SAT)
Llame al 902.133.133 y nuestros técnicos intervendrán con
UDSLGH]\H¿FDFLDGHYROYLHQGRHOHOHFWURGRPpVWLFRDVXV
condiciones óptimas de funcionamiento.
En el SAT encontrará recambios, accesorios y productos
específicos para la limpieza y mantenimiento de su
electrodoméstico a precios competitivos.
Ahorrar y respetar el medioambiente
Vuelva a colocar la puerta siguiendo el mismo procedimiento
pero en sentido contrario.
Controlar las juntas
Controle periódicamente el estado de la junta que rodea la
puerta del horno. Si se encontrara dañada llame al Centro
GH$VLVWHQFLD 7pFQLFD PiV FHUFDQR YHU$VLVWHQFLD (V
aconsejable no usar el horno hasta que no haya sido reparada.
Substituição da lâmpada
Para substituir a lâmpada de
iluminação do forno:
1. Desatarraxe a tampa em
vidro do bocal da lâmpada.
2. Desenrosque a lâmpada e
troque-a por outra análoga:
potência 25 W, engate E 14.
5HWLUH D WDPSD YHMD D
¿JXUD
! Não utilizar a lâmpada do forno como iluminação de
ambientes.
Asistencia
! No llame nunca a técnicos no autorizados.
Comunique:
‡ (OWLSRGHDQRPDOtD
‡ (OPRGHORGHODPiTXLQD0RG
‡ (OQ~PHURGHVHULH61
Esta información se encuentra en la placa de características
colocada en el aparato.
FXLGDGRVOHSHUPLWLUiQRUJDQL]DUVHHQHVHVHQWLGR
‡ 6H UHFRPLHQGD HIHFWXDU VLHPSUH ODV FRFFLRQHV HQ
GRILL y GRATIN con la puerta cerrada: se obtendrán
así mejores resultados y también un sensible ahorro de
HQHUJtDDSUR[LPDGDPHQWH
• Siempre que sea posible, evite el precalentamiento
del horno y siempre trate de llenarlo. Abra la puerta
del horno tan poco como sea posible porque el
calor se pierde cada vez que se abre. Para ahorrar
una cantidad sustancial de energía, solo apague el
interruptor del horno entre 5 a 10 minutos antes de
terminar su tiempo de cocción previsto y aproveche
el calor que el horno continúa generando.
•
Mantenga los empaques limpios y ordenados para
prevenir pérdidas de energía a través de la puerta
• Si tiene una tarifa eléctrica regulada según la hora
del día, la opción de “cocción diferida” le ayudará
a ahorrar al retrasar la operación de cocción a un
momento del día en que la tarifa eléctrica sea más
barata.
• La base de la olla o sartén deben cubrir la placa caliente
Si es menor, preciosa energía se desperdiciará y las
ollas que hierven arriba dejarán restos incrustados
que pueden ser difíciles de eliminar.
• Cocine los alimentos en ollas o sartenes cerrados
con tapas que ajusten bien y usen la menor cantidad
de agua posible. Cocinar sin la tapa, aumentará
enormemente el consumo de energía
• Utilice ollas y sartenes completamente planos
• Si usted está cocinando algo que toma mucho tiempo,
vale la pena usar una olla a presión, que es dos veces
más rápido y ahorra un tercio de la energía.
La siguiente información es válida solo para España.
Para otros países de habla hispana consulte a su
vendedor.
Ampliación de garantía
Llame al 902.363.539 y le informaremos sobre el fantástico
plan de ampliación de garantía hasta 5 años.
Consiga una cobertura total adicional de
‡ 3LH]DV\FRPSRQHQWHV
73
Instalação
! É importante guardar este folheto para poder consultá-lo a
qualquer momento. No caso de venda, cessão ou mudança,
assegure-se que o mesmo permanece com o aparelho para
informar o novo proprietário sobre o funcionamento e sobre
as respectivas advertências.
Ventilação
Para garantir uma boa ventilação é necessário eliminar
a parede traseira do vão. É preferível instalar o forno de
maneira que apoie-se sobre duas ripas de madeira, ou
sobre uma tábua com uma abertura de pelo menos 45 x
PPYHMDDV¿JXUDV
! Leia com atenção as instruções: há informações
importantes sobre a instalação, a utilização e a segurança.
560
mm
.
45 m
m.
Posicionamento
! As embalagens não são brinquedos para as crianças e
devem ser eliminadas em conformidade com as regras de
FROHFWDGLIHUHQFLDGDYHMDHP3UHFDXo}HVH&RQVHOKRV
! A instalação deve ser realizada segundo estas instruções e
SRUSHVVRDOSUR¿VVLRQDOTXDOL¿FDGR8PDLQVWDODomRHUUDGD
pode causar danos a pessoas, animais ou objectos.
Colocar no centro e prender
Para prender o aparelho no móvel: abra a porta do forno e
atarraxe 4 parafusos na madeira, nos 4 furos situados na
moldura ao redor.
! Este aparelho pode ser instalado e funcionar somente em local
permanentemente ventilado segundo a posição de Normas em
vigor. Devem ser observados os seguintes requisitos:
(QFDL[H
Para garantir um bom funcionamento do aparelho é
necessário que o móvel seja de características adequadas:
‡ RVSDLQpLVDGMDFHQWHVDRIRUQRGHYHPVHUGHPDWHULDO
UHVLVWHQWHDRFDORU
‡ QR FDVR GH PyYHLV GH PDGHLUD FRQWUDSODFDGD DV FRODV
devem ser resistentes à temperatura de 100°C.
‡ SDUDHQFDL[DURIRUQRTXHUQRFDVRGHLQVWDODomRVRE
XPDEDQFDYHMDD¿JXUDTXHUHPFROXQDRPyYHOGHYH
ter as seguintes medidas:
45
. min
mm
.
mm
mm
.
5 mm.
567 mm.
558
575-585 mm.
23 mm.
.
547
595 mm.
PT
595
.
mm
545
.
mm
.
25
mm
! Depois de ter encaixado o aparelho, não deve ser possível
contacto com as partes eléctricas.
As declarações de consumo indicadas na placa das
características foram medidas com este tipo de instalação.
74
! Todos os componentes de garantia da protecção precisam
estar presos de modo que não possam ser tirados sem o
emprego de uma ferramenta.
Ligação eléctrica
Os fornos equipados com cabo de fornecimento com três
pólo, são preparados para funcionar com corrente alternada
na tensão e frequência de fornecimento indicadas na placa
GHLGHQWL¿FDomRVLWXDGDQRDSDUHOKRYHMDDVHJXLU
Montagem do cabo de fornecimento
1. Para abrir a caixa de
terminais faça alavanca
com uma chave de parafuso
nas linguetas aos lados da
tampa: puxe e abra a tampa
YHMDD¿JXUD
2. Instale o cabo de
alimentação: desatarraxe
o parafuso do grampo do
cabo e os três parafusos
dos contactos L-Ne,
HPVHJXLGDSUHQGDRV¿RV
embaixo das cabeças dos
parafusos a obedecer as
FRUHV $]XO 1 &DVWDQKR
YHMD
/$PDUHOR9HUGH
D¿JXUD
3. Prenda o cabo no
respectivo grampo.
4. Feche a tampa da caixa
dos terminais.
Ligação do cabo de fornecimento à rede eléctrica
0RQWHQRFDERXPD¿FKDHPFRQIRUPLGDGHFRPDVQRUPDV
SDUDDFDUJDLQGLFDGDQDSODFDGHLGHQWL¿FDomRYHMDDRODGR
No caso de uma ligação directa à rede, será necessário
interpor, entre o aparelho e a rede, um interruptor
omnipolar com abertura mínima entre os contactos de 3
mm. na dimensão certa para a carga e em conformidade
FRPDVQRUPDVHPYLJRUDOLJDomRjWHUUDQmRGHYHVHU
LQWHUURPSLGDSHORLQWHUUXSWRU2FDERGHDOLPHQWDomRGHYH
ser colocado de maneira que em nenhum ponto ultrapasse
GHƒ&DWHPSHUDWXUDGRDPELHQWHSRUH[HPSORDSDUWH
WUDVHLUDGRIRUQR
! O técnico instalador é responsável pela realização certa da
ligação eléctrica e da obediência das regras de segurança.
$QWHVGHHIHFWXDUDOLJDomRFHUWL¿TXHVHTXH
‡ D WRPDGD WHQKD XPD OLJDomR j WHUUD H VHMD HP
FRQIRUPLGDGHFRPDOHJLVODomR
‡ DWRPDGDWHQKDDFDSDFLGDGHGHVXSRUWDUDFDUJDPi[LPD
GHSRWrQFLDGDPiTXLQDLQGLFDGDQDSODFDGHLGHQWL¿FDomR
‡ DWHQVmRGHDOLPHQWDomRVHMDHQWUHRVYDORUHVGDSODFD
GHLGHQWL¿FDomR
! 2 FDER GHYH VHU YHUL¿FDGR SHULRGLFDPHQWH H VXEVWLWXtGR
VRPHQWHSRUWpFQLFRVDXWRUL]DGRVYHMDD$VVLVWrQFLD7pFQLFD PT
! $HPSUHVDH[LPHVHGHTXDOTXHUUHVSRQVDELOLGDGHVH
estas regras não forem obedecidas.
PLACA DAS CARACTERÍSTICAS
Medidas*
largura 43,5 cm
altura 32,4 cm
profundidade 40,6 cm
Volume*
Litros 58
Ligações
eléctricas
Tensão de 220-240V~ 50/60Hz
(veja a placas das características)
potência máxima absorvida 2250W
Directiva UE no. 65/2014 integrando
a Directiva 2010/30/UE. Regulamento
UE no. 66/2014 integrando a Directiva
2009/125/CE.
Regulamento EN 60350-1,
Regulamento EN 50564
ETIQUETA DE
ENERGIA
Modelos com ventilação para
refrigeração:
Consumo de energia com
convecção natural função de
aquecimento:
Tradicional
Consumo de energia da declaração
de Classe com convecção forçada
função de aquecimento:
Cozedura Múltipla
Modelos sem ventilação para
refrigeração:
Consumo de energia com
convecção Forçada função de
aquecimento:
Cozedura Múltipla
Consumo de energia da declaração
de Classe com convecção Natural
função de aquecimento:
Tradicional
Este aparelho está em conformidade com
as seguintes Directivas da Comunidade
Europeia:
- 2006/95/CEE de 12/12/06 (Baixa
Tensão) e posteriores modificações
- 2004/108/CEE de 15/12/04
(Compatibilidade Electromagnética)
e posteriores modificações
- 93/68/CEE de 22/07/93 e
posteriores modificações.
- 2002/96/CE e posteriores modificações.
‡ D WRPDGD VHMD FRPSDWtYHO FRP D ¿FKD GR DSDUHOKR
(PFDVRFRQWUiULRVXEVWLWXDDWRPDGDRXD¿FKDQmR
empregue extensões nem tomadas múltiplas.
! Depois de ter instalado o aparelho, o acesso ao cabo
eléctrico e à tomada da corrente deve ser fácil.
! O cabo não deve ser dobrado nem comprimido.
75
PT
Início e utilização
ATENÇÃO ! O forno está
equipado com um sistema
de bloqueio das grelhas que
permite retirá-las sem que
HVWDVUHVVDLDPGRIRUQR
Para retirar completamente
as grelhas, tal como indicado
no desenho, basta levantálas, segurando-as pela parte
Utilizar o contador de minutos*
1. Antes de mais nada, para dar corda na campainha é
necessário rodar o selector do TIMER uma volta quase
inteira na direcção dos ponteiros do relógio.
2. Volte na direcção contrária aos ponteiros do relógio,
FRQ¿JXUHRWHPSRTXHGHVHMDUID]HQGRFRLQFLGLURVHOHFWRU
TIMER com o tempo indicado no painel de comandos.
3. O timer é um contador de minutos: quando tiver passado
o tempo, toca um sinal acústico.
! O timer não comanda o forno para acender-se ou apagar-se.
GDIUHQWHHSX[iODV
! Quando o acender pela primeira vez, aconselhamos de
fazer funcionar o forno vazio pelo menos durante uma hora,
com o termóstato posto à temperatura máxima e a porta
fechada. Pode apagar, abrir a porta do forno e ventilar
a sala. O odor que se sente deve-se à evaporação das
substâncias empregadas para proteger o forno.
Início do forno
1. Para seleccionar o programa de cozedura que desejar,
rode o selector dos PROGRAMAS.
2. Para escolher a temperatura rode o selector do
TERMÓSTATO. Uma lista com as cozeduras e as
respectivas temperaturas aconselhadas pode ser
FRQVXOWDGDQD7DEHODGHFR]HGXUDYHMDRV3URJUDPDV
3. O indicador luminoso do TERMÓSTATO aceso indica a
IDVHGHDTXHFLPHQWRDWpDWHPSHUDWXUDGH¿QLGD
4. Durante a cozedura é sempre possível:
PRGL¿FDURSURJUDPDGHFR]HGXUDPHGLDQWHRVHOHFWRU
GRV352*5$0$6
- modificar a temperatura mediante o selector do
7(50267$72
- interromper a cozedura se recolocar o selector dos
PROGRAMAS na posição “0”.
! Nunca encoste objectos no fundo do forno, para evitar
riscos de danos ao esmalte.
! Coloque sempre os recipientes de cozedura sobre a
grelha fornecida.
Ventilação de arrefecimento
Para obter uma redução das temperaturas externas, uma
ventoinha de arrefecimento gera um jacto de ar que sai
entre o painel de comandos, a porta do forno e a parte
inferior da porta do forno.
!1R¿QDOGDFR]HGXUDDYHQWRLQKDFRQWLQXDDIXQFLRQDU
DWpRIRUQRDUUHIHFHUVX¿FLHQWHPHQWH
Luz do forno
mediante o selector dos
Acende-se se for seleccionado
PROGRAMAS. Permanece acesa quando se seleccionar
um programa de cozedura.
* Há somente em alguns modelos.
76
Programas
Programas de cozedura
! Para todos os programas pode ser regulada uma
temperatura entre 60°C e MÁX., excepto:
‡ *5,//pDFRQVHOKiYHOFRQ¿JXUDUVRPHQWHHP0È;
‡ *5$7,1pDFRQVHOKiYHOQmRXOWUDSDVVDUDWHPSHUDWXUD
GHƒ&
Programa de FORNO TRADICIONAL
Activam-se os dois elementos aquecedores inferior e
superior. Com esta cozedura tradicional é melhor utilizar
uma única prateleira: com mais de um tabuleiro haverá má
distribuição da temperatura.
Programa de COZEDURA MÚLTIPLA
$FWLYDPVH WRGRV RV HOHPHQWRV DTXHFHGRUHV VXSHULRU
LQIHULRUHFLUFXODUHHQWUDHPIXQFLRQDPHQWRDYHQWRLQKD
Como o calor é constante e uniforme em todo o forno, o ar
coze e cora os alimentos de maneira uniforme. É possível
utilizar simultaneamente dois tabuleiros no máximo.
Programa do FORNO DE CIMA
Acende-se o elemento aquecedor superior. Esta função
pode ser utilizada para retoques na cozedura.
Programa de GRILL
Acende-se o elemento aquecedor superior. A temperatura
muito alta e directa do grill possibilita corar imediatamente
a superfície dos alimentos que, como obstruem a saída
dos líquidos, mantém o interior mais macio. A cozedura
no grill é especialmente aconselhada para os pratos que
necessitarem de alta temperatura na superfície: bifes de
YLWHODRXYDFDHQWUHF{WH¿OpVKDPE~UJXHUHVHW$OJXQV
exemplos de utilização estão apresentados na parágrafo
“Conselhos práticos para a cozedura”. Coza com a porta
do forno fechada.
Programa de GRATIN
Activa-se o elemento aquecedor superior e começam
a funcionar a ventoinha. Une a irradiação térmica
unidireccional com a circulação forçada do ar no interior do
forno. Deste modo, impede-se a queimadura da superfície
dos alimentos ao aumentar-se o poder de penetração do
calor. Coza com a porta do forno fechada.
PIZZA
Conselhos práticos para cozedura
PT
! Nas cozeduras ventiladas não utilize as posições 1 e 5:
recebem directamente ar quente que poderia provocar
queimaduras em alimentos delicados.
‡ 3DUD FR]HU EHP XPD SL]]D XWLOL]H R SURJUDPD GH
COZEDURA MÚLTIPLA.
! Nas cozeduras de GRILL e GRATIN, principalmente
se realizadas com o espeto rotatório, coloque a bandeja
pingadeira na posição 1 para recolher os resíduos de
FR]HGXUDPROKRVHRXJRUGXUD
‡ 8WLOL]HXPDIRUPDGHDOXPtQLROHYHDSRLHDQDJUHOKD
do forno.
Se utilizar a bandeja pingadeira aumentará os tempos de
FR]HGXUDHGL¿FLOPHQWHVHUiREWLGDXPDSL]]DFURFDQWH
COZEDURA MÚLTIPLA
‡ 1RFDVRGHSL]]DVFRPPXLWDFREHUWXUDpDFRQVHOKiYHO
colocar o queijo mozzarella na metade da cozedura.
‡ 8WLOL]HDVSRVLo}HVHFRORTXHQDRVDOLPHQWRVTXH
necessitarem de mais calor.
‡ &RORTXHDEDQGHMDSLQJDGHLUDHPEDL[RHDJUDGHHP
cima.
GRILL
‡ &RORTXH D JUDGH QD SRVLomR RX GLVSRQKD RV
alimentos no centro da grade.
‡ eDFRQVHOKiYHOFRQ¿JXUDURQtYHOGHHQHUJLDQRPi[LPR
Não se alarme se a resistência superior não permanecer
constantemente acesa: o seu funcionamento é
controlado por um termóstato.
Tabela de cozedura
Programas
Forno
Tradicional
Cozedura
Múltipla
Alimentos
Pato
Carne de vitela ou vaca assada
Carne de porco assada
Biscoitos (de massa tenra)
Tortas doces
Pizza (em 2 prateleiras)
Lasanha
Cordeiro
Frango assado com batatas
Cavala
Plum cake
Bignés (em 2 prateleiras)
Biscoitos (em 2 prateleiras)
Pão-de-ló (em 1 prateleira)
Pão-de-ló (em 2 prateleiras)
Tortas salgadas
Forno de cima Retoques na cozedura
Grill
Gratinado
Linguado e chocas
Espetinhos de calamares e camarão
Filé de bacalhau
Verduras na grelha
Bife de vitela
Costeletas
Hambúrgueres
Cavala
Tostas
Frango na grelha
Chocas
Peso
(Kg.)
Posição das
prateleiras
Pré
aquecimento
(minutos)
Temperatura
aconselhada
Duração
da
cozedura
(minutos)
1
1
1
1
1
1
1
1+1
1
1
0.5
0.5
0.5
1
1.5
3
3
3
3
3
2 e 4).
3
2
2 e 4).
2
2
2 e 4).
2 e 4).
2
2 e 4).
3
15
15
15
15
15
15
10
10
15
10
10
10
10
10
10
15
200
200
200
180
180
230
180
180
200
180
170
190
180
170
170
200
65-75
70-75
70-80
15-20
30-35
15-20
30-35
40-45
60-70
30-35
40-50
20-25
10-15
15-20
20-25
25-30
-
3/4
15
220
-
1
1
1
1
1
1
1
1
n.° 4
1.5
1.5
4
4
4
3o4
4
4
4
4
4
2
2
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
Max
Max
Max
Max
Max
Max
Max
Max
Max
200
200
8-10
6-8
10
10-15
15-20
15-20
7-10
15-20
2-3
55-60
30-35
77
PT
O programador electrónico*
Regule o relógio
!3RGHVHFRQ¿JXUDUTXDQGRRIRUQRHVWLYHUDSDJDGRRX
PHVPRTXDQGRHVWLYHUDFHVRPDVQmRSURJUDPDUR¿P
de uma cozedura.
Depois de ligar à rede eléctrica ou depois de um corte
de corrente o ícone
piscam.
e os quatro algarismos do VISOR
até o ícone
e os três
1. Premir várias vezes a tecla
DOJDULVPRVGR9,625SLVFDUHP
2. com as teclas “ ” e “ ´ UHJXOH D KRUD VH PDQWHU
pressionadas as teclas, os números passarão mais
UDSLGDPHQWHSDUDIDFLOLWDUDFRQ¿JXUDomR
3. Aguarde 10 segundos ou carregue novamente na tecla
SDUD¿[DUDSURJUDPDomR
Programe o contador de minutos
! Esta função não interrompe a cozedura e prescinde do uso
GRIRUQRSHUPLWHDSHQDVDFFLRQDURVLQDODF~VWLFRTXDQGR
terminarem os minutos programados.
1. Premir várias vezes a tecla
até o ícone
e os três
DOJDULVPRVGR9,625SLVFDUHP
2. com as teclas “ ” e “ ´ UHJXOH R WHPSR GHVHMDGR VH
manter pressionadas as teclas, os números passarão mais
UDSLGDPHQWHSDUDIDFLOLWDUDFRQ¿JXUDomR
3. Aguarde 10 segundos ou carregue novamente na tecla
SDUD¿[DUDSURJUDPDomR
(PVHJXLGDVHUiPRVWUDGDDFRQWDJHPUHJUHVVLYDQR¿QDO
da qual tocará o sinal acústico.
* Há somente em alguns modelos.
78
Programação da cozedura
! É possível programar somente depois de ter seleccionado
um programa de cozedura.
Programação da duração da cozedura
1. Carregue várias vezes na tecla
até o ícone
e os
SULPHLURVWUrVDOJDULVPRVSLVFDUHPQR9,625
2. com as teclas “ ” e “ ´ UHJXOH D GDWD GHVHMDGD VH
manter pressionadas as teclas, os números passarão mais
UDSLGDPHQWHSDUDIDFLOLWDUDFRQ¿JXUDomR
3. Aguarde 10 segundos ou carregue novamente na tecla
SDUD¿[DUDSURJUDPDomR
4. depois que terminar o prazo, no VISOR aparecerá
escrito END e tocará um sinal acústico. Para interrompê-lo,
carregue numa tecla qualquer.
‡ ([HPSOR6mRKRUDVHpSURJUDPDGDXPDGXUDomR
de cozedura de 1 hora e 15 minutos. O programa irá
terminar automaticamente às 10:15.
3URJUDPDUR¿PGHXPDFR]HGXUD
$SURJUDPDomRGR¿PGDFR]HGXUDpSRVVtYHOVRPHQWH
GHSRLVGHWHUGH¿QLGRXPDGXUDomRSDUDDFR]HGXUD
5HDOL]HDVRSHUDo}HVGHDGHVFULWDVSDUDDGXUDomR
até o ícone
e os quatro
2. em seguida premir a tecla
DOJDULVPRVGR9,625SLVFDUHP
3. com as teclas “ ” e “ ´UHJXOHDKRUDGR¿PGDFR]HGXUD
GHVHMDGDVHPDQWHUSUHVVLRQDGDVDVWHFODVRVQ~PHURV
SDVVDUmRPDLVUDSLGDPHQWHSDUDIDFLOLWDUDFRQ¿JXUDomR
4. Aguarde 10 segundos ou carregue novamente na tecla
SDUD¿[DUDSURJUDPDomR
5. depois que terminar o prazo, no VISOR aparecerá
escrito END e tocará um sinal acústico. Para interrompê-lo,
carregue numa tecla qualquer.
e
acesos avisam que foi realizada uma
Os ícones
SURJUDPDomR1R',63/$<VmRPRVWUDGDVDKRUDGH¿QDO
de cozedura e a duração alternadas.
‡ ([HPSORVmRKRUDVHpSURJUDPDGDXPDGXUDomR
GHKRUD3ODQHLDVHDVFRPRKRUDGH¿QDO2
programa iniciará automaticamente às 11:30.
Como anular uma programação
Para anular uma programação:
‡ HPVHJXLGDSUHPLUDWHFOD DWpRtFRQHGDFRQ¿JXUDomR
D VHU DQXODGD H RV DOJDULVPRV GR 9,625 SLVFDUHP
Carregue na tecla “ ” até que no visor apareçam os
valores 00:00.
‡ PDQWHQKDSUHVVLRQDGDVFRQWHPSRUDQHDPHQWHDVWHFODV
“ ” e “ ´GHVWHPRGRDQXODPVHWRGDVDVSURJUDPDo}HV
efectuadas, inclusive o contador de minutos.
Precauções e conselhos
! Este aparelho foi projectado e fabricado em conformidade
com as normas internacionais de segurança. Estas
advertências são fornecidas por razões de segurança e
devem ser lidas com atenção.
Segurança geral
‡ (VWHDSDUHOKRIRLFRQFHELGRSDUDXWLOL]DomRGHWLSRQmR
SUR¿VVLRQDOQRkPELWRGHPRUDGDV
‡ (VWHDSDUHOKRQmRGHYHVHULQVWDODGRDRDUOLYUHPHVPR
num sítio protegido, porque é muito perigoso deixá-lo
exposto a chuva e temporais.
‡ 3DUD GHVORFDU R DSDUHOKR SHJXHR VHPSUH SHORV
HVSHFt¿FRVPDQtSXORVVLWXDGRVDRVODGRVGRIRUQR
‡ 1mRWRTXHQRDSDUHOKRVHHVWLYHUGHVFDOoRRXFRPDV
mãos ou os pés molhados ou húmidos.
‡ (VWHDSDUHOKRGHYHVHUHPSUHJDGRSDUDFR]HUDOLPHQWRV
somente por pessoas adultas e segundo as instruções
DSUHVHQWDGDVQHVWHIROKHWR4XDOTXHURXWURXVRFRPRSRU
H[HPSORDTXHFHGRUGHDPELHQWHVGHYHVHUFRQVLGHUDGR
impróprio e portanto perigoso. O fabricante não poderá
ser considerado responsável pelos danos que houver
derivantes de usos impróprios, errados ou irracionais.
‡ 'XUDQWHRXVRGHVWHDSDUHOKRRVHOHPHQWRVDTXHFHGRUHV
e algumas das partes da porta do forno esquentam-se
muito. Tome cuidado para não tocar nos mesmos e
mantenha as crianças afastadas.
‡ (YLWH TXH R FDER GH DOLPHQWDomR GH RXWURV
electrodomésticos encoste-se em partes quentes do forno.
‡ 1mRWDSHDVDEHUWXUDVGHYHQWLODomRHGHHOLPLQDomRGH
calor.
‡ 3HJXHSHORFHQWURDPDoDQHWDGHDEHUWXUDGDSRUWDRV
lados podem estar quentes.
‡ 8WLOL]HOXYDVGHIRUQRSDUDFRORFDUHWLUDUUHFLSLHQWHV
‡ 1mRIRUUHRIXQGRGRIRUQRFRPIROKDVGHDOXPtQLR
‡ 1mRJXDUGHPDWHULDOLQÀDPiYHOQRIRUQRVHRDSDUHOKR
for inadvertidamente colocado a funcionar, poderia
incendiar-se.
‡ $VVHJXUHVH VHPSUH TXH RV VHOHFWRUHV HVWHMDP QD
SRVLomR³Ɣ´³ż” quando não estiver a utilizar o aparelho.
‡ 1mR SX[H SHOR FDER SDUD GHVOLJDU D ¿FKD GD WRPDGD
HOpFWULFDSHJXHSHOD¿FKD
‡ 1mR UHDOL]H OLPSH]D QHP PDQXWHQomR VHP DQWHV WHU
GHVOLJDGRD¿FKDGDUHGHHOpFWULFD
‡ 6H KRXYHU DYDULDV HP QHQKXP FDVR PH[D QRV
mecanismos internos para tentar repará-las. Contacte
D$VVLVWrQFLD7pFQLFDYHMDD$VVLVWrQFLDWpFQLFD
‡ 1mRFRORTXHREMHFWRVVREUHDSRUWDGRIRUQRDEHUWD
‡ (YLWHTXHDVFULDQoDVEULQTXHPFRPRDSDUHOKR
‡ 1mR p SUHYLVWR TXH HVWH DSDUHOKR VHMD XWLOL]DGR SRU
SHVVRDVLQFOXVRFULDQoDVFRPUHGX]LGDVFDSDFLGDGHV
físicas, sensoriais ou mentais, por pessoas inexperientes
ou que não tenham familiaridade com o produto, a não
ser que seja vigiadas por uma pessoa responsável
pela sua segurança ou que tenham recebido instruções
preliminares sobre o uso do aparelho.
‡ O aparelho não é destinado a ser colocado em
IXQFLRQDPHQWRSRUPHLRGHXPWHPSRUL]DGRUH[WHUQR
ou por um sistema de comando à distância separado.
Eliminação
‡ (OLPLQDomR GR PDWHULDO GH HPEDODJHP REHGHoD DV PT
regras locais, de maneira que as embalagens possam
ser reutilizadas.
‡ $GLUHFWLYD(XURSHLD&(UHODWLYDDRVUHVtGXRV
GHHTXLSDPHQWRVHOpFWULFRVHHOHFWUyQLFRV5(((SUHYr
que os electrodomésticos não devem ser eliminados
no normal fluxo dos resíduos sólidos urbanos. Os
aparelhos não mais utilizados devem ser recolhidos
separadamente para optimizar a taxa de recuperação
e reciclagem dos materiais que os compõem e impedir
potenciais danos à saúde e ao meio ambiente. O símbolo
da lixeira cancelada está indicado em todos os produtos
para lembrar o dever de colecta selectiva.
Para maiores informações sobre a correcta eliminação
dos electrodomésticos, os proprietários poderão contactar
o serviço de colecta público ou os revendedores.
Manutenção e cuidados
Desligar a corrente eléctrica
Antes de realizar qualquer operação, desligue o aparelho
da alimentação eléctrica.
Limpeza do aparelho
‡ $V SDUWHV H[WHUQDV HVPDOWDGDV RX LQR[LGiYHLV H DV
guarnições de borracha podem ser limpas com uma
esponja molhada com água morna e sabão neutro.
Se for difícil remover as manchas, empregue produtos
específicos. É aconselhado enxaguar com água
abundante e enxugar depois da limpeza. Não empregue
pós abrasivos nem substâncias corrosivas.
‡ 2LQWHULRUGRIRUQRGHYHVHUVHPSUHOLPSRGHSUHIHUrQFLD
depois de cada utilização, enquanto ainda estiver morno.
Utilize água quente e detergente, enxagúe e enxugue
com um pano macio. Evite abrasivos.
‡ 2V DFHVV­ñULRV SRGHP VHU ODYDGRV FRPR TXDLVTXHU
utensÃlios, inclusive numa máquina de lavar loiça,
excepto as guias corrediças.
‡ $FRQVHOKDVHQmRYDSRUL]DUGHWHUJHQWHVGLUHFWDPHQWH
na zona dos comandos, mas utilizar uma esponja.
! Nunca utilize equipamento de limpeza a vapor ou de alta
pressão para limpar a aparelhagem.
79
04/2014 - 195121642.00
XEROX FABRIANO
PT
Limpeza da porta
Limpe o vidro da porta com esponjas e produtos não
DEUDVLYRV H HQ[XJXH FRP XP SDQR PDFLR QmR XVH
PDWHULDLViVSHURVDEUDVLYRVRXHVSiWXODVPHWiOLFDVD¿DGDV
que podem arranhar a superfície e quebrar o vidro.
Para uma limpeza mais cuidadosa é possível desmontar
a porta do forno:
DEUDDSRUWDLQWHLUDPHQWHYHMD
D¿JXUD
Assistência
! Nunca recorra a técnicos não autorizados.
Comunique:
‡ RWLSRGHDYDULD
‡ RPRGHORGDPiTXLQD0RG
‡ RQ~PHURGHVpULH61
Estas últimas informações encontram-se na placa de
LGHQWL¿FDomRVLWXDGDQRDSDUHOKR
Economia e respeito do meio ambiente
‡ e UHFRPHQGiYHO UHDOL]DU DV FR]HGXUDV GH *5,// H
GRATIN sempre com a porta fechada: quer para obter
melhores resultados, quer para uma sensível economia
2. levante e rode as alavancas GHHQHUJLDDSUR[LPDGDPHQWH
VLWXDGDVQDVGXDVGREUDGLoDVYHMD • Sempre que possível, evitar pré-aquecer o forno
D¿JXUD
e tentar sempre enchê-lo. Abrir a porta do forno
tão pouco quanto possível porque o calor perdese de cada vez que é aberta. Para economizar
uma quantidade significativa de energia, desligue
simplesmente o forno 5 a 10 minutos antes do fim do
seu tempo planeado de cozedura e use o calor que
o forno continua a produzir.
3. segure a porta dos dois lados
exteriores e feche-a novamente • Manter as vedações limpas e sem sujidade para
prevenir perdas de energia da porta
GHYDJDUPDVQmRLQWHLUDPHQWH(P
seguida puxe a porta para a frente e • Se possuir um contrato de electricidade com tarifa
UHWLUHDGRVHXOXJDUYHMDD¿JXUD
horária, a opção de “cozedura retardada” tornará mais
fácil poupar dinheiro programando a cozedura para
períodos de tempo mais económicos.
Vuelva a colocar la puerta siguiendo el mismo procedimiento
pero en sentido contrario.
9HUL¿FDomRGDVJXDUQLo}HV
9HUL¿TXHSHULRGLFDPHQWHRHVWDGRGDJXDUQLomRDRUHGRU
da porta do forno. Se houver danos, contacte o Centro
GH$VVLVWrQFLD7pFQLFDPDLVSUy[LPRYHMDD$VVLVWrQFLD
WpFQLFDeDFRQVHOKiYHOQmRXVDURIRUQRDQWHVGRPHVPR
ter sido reparado.
Substituição da lâmpada
Para substituir a lâmpada de
iluminação do forno:
1. Desatarraxe a tampa em
vidro do bocal da lâmpada.
2. Desenrosque a lâmpada e
troque-a por outra análoga:
potência 25 W, engate E 14.
5HWLUH D WDPSD YHMD D
¿JXUD
! Não utilizar a lâmpada do forno como iluminação de
ambientes.
80
• A base da sua panela ou caçarola deve cobrir a placa
de aquecimento. Se é mais pequena, desperdiçará
energia preciosa e as panelas podem transbordar e
deixar restos incrustados que podem ser difíceis de
remover.
• Cozinhar os seus alimentos em panelas ou caçarolas
fechadas com tampas bem ajustadas e usar o
mínimo de água possível. Cozinhar com a tampa
aberta aumentará aumentará ortemente o consumo
de energia
• Usar exclusivamente panelas e caçarolas planas
• Se estiver a cozinhar algo que demora muito tempo, é
melhor usar uma panela de pressão, que é dua vezes
mais rápido e poupa um terço da energia.
Download PDF

advertising