Asus Transformer Book T100TA Laptop Användarmanual

Add to My manuals
100 Pages

advertisement

Asus Transformer Book T100TA Laptop Användarmanual | Manualzz

SW8713

Andra utgåvan

Januari 2014

Bärbar dator

E-Manual

T100-serien

Upphovsrättsinformation

Ingen del av denna manual, inklusive produkter och programvara som beskrivs i den, får utan skriftligt tillstånd från ASUSTeK COMPUTER INC. reproduceras, överföras, kopieras, sparas i ett sökbart system eller

översättas till något språk i någon form eller med några medel, förutom dokumentation som förvaras av köparen som säkerhetskopia. (“ASUS”).

ASUS LEVERERAR DENNA MANUAL “I BEFINTLIGT SKICK” UTAN NÅGON SOM HELST GARANTI, VARKEN

UTTALAD ELLER UNDERFÖRSTÅDD, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAD TILL DE UNDERFÖRSTÅDDA

GARANTIERNA ELLER VILLKOREN FÖR SÄLJBARHET ELLER LÄMPLIGHET FÖR ETT SÄRSKILT SYFTE.

UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER SKALL ASUS, DESS DIREKTÖRER, TJÄNSTEMÄN, ANSTÄLLDA ELLER

REPRESENTANTER HÅLLAS ANSVARIGA FÖR NÅGRA INDIREKTA, SÄRSKILDA, TILLFÄLLIGA ELLER HÄRAV

FÖLJANDE SKADOR (INKLUSIVE SKADOR AVSEENDE FÖRLUST AV FÖRTJÄNST, AFFÄRSFÖRLUSTER,

FÖRLUST AV ANVÄNDNING ELLER DATA, AVBROTT AV AFFÄRSVERKSAMHET ELLER LIKNADE) ÄVEN OM

ASUS HAR AVISERAT OM MÖJLIGHETEN AV ATT SÅDANA SKADOR KAN UPPSTÅ FRÅN NÅGRA DEFEKTER

ELLER FEL I DENNA MANUAL ELLER PRODUKT.

Produkter och företagsnamn som visas i denna manual kan eller kan inte vara registrerade varumärken eller upphovrättsligt skyddade av respektive företag och används endast för identifiering eller förklaring och till ägarens fördel utan intrångsavsikt.

SPECIFIKATIONER OCH INFORMATION I DENNA MANUAL LÄMNAS ENDAST SOM INFORMATION OCH KAN

ÄNDRAS NÄR SOM HELST UTAN MEDDELANDE OCH SKALL INTE TOLKAS SOM ETT ÅTAGANDE AV ASUS.

ASUS PÅTAR SIG INGET ANSVAR ELLER SKYLDIGHET FÖR NÅGRA FEL ELLER BRISTER SOM KAN VISA SIG I

DENNA MANUAL INKLUSIVE PRODUKTER OCH PROGRAM SOM BESKRIVS DÄR I.

Copyright © 014 ASUSTeK COMPUTER INC. Alla rättigheter förbehållna.

Ansvarsbegränsning

Omständigheter kan komma att uppstå där du till följd av en försummelse från ASUS sida eller annan skyldighet är berättigad till ersättning för skador från ASUS. Vid varje sådant yrkande, oavsett på vilken grund du är berättigad att yrka ersättning för skador från ASUS, är ASUS endast ansvariga för kroppsliga skador (inklusive dödsfall) och skador på egendom och skador på personliga ägodelar eller andra verkliga och direkta skador som är ett resultat av underlåtenhet eller försummelse att genomföra juridiska skyldigheter under denna garantiutfästelse, upp till det angivna kontraktspriset för varje produkt.

ASUS kommer endast att vara ansvarig för eller kompensera dig för förlust, skador eller yrkanden baserade på kontrakt, otillåten handling eller överträdelser enligt dessa garantibestämmelser.

Denna begränsning gäller också ASUS leverantörer och dess återförsäljare. Det är maximalt vad ASUS, dess leverantörer och din återförsäljare är kollektivt ansvariga för.

UNDER INGA FÖRHÅLLANDEN ÄR ASUS ANSVARIGA FÖR NÅGOT AV FÖLJANDE: (1) TREDJE PARTS

YRKANDEN MOT DIG FÖR SKADOR; () FÖRLUST AV ELLER SKADOR PÅ DINA REGISTER ELLER DATA; ELLER

(3) SPECIELLA, TILLFÄLLIGA ELLER INDIREKTA SKADOR ELLER FÖR NÅGRA EKONOMISKA FÖLJDSKADOR

(INKLUSIVE FÖRLUST AV FÖRTJÄNST ELLER BESPARINGAR), ÄVEN OM ASUS, DESS LEVERANTÖRER ELLER

DIN ÅTERFÖRSÄLJARE ÄR INFORMERADE MÖJLIGHETEN FÖR DETTA.

Service och support

Besök vår flerspråkiga webbsida på http://support.asus.com

E-manual för bärbar dator

Innehållsförteckning

Om manualen .............................................................................................................6

Konventioner som används i denna manual ........................................................ 7

Ikoner .................................................................................................................................. 7

Typografi ............................................................................................................................ 7

Säkerhetsföreskrifter ................................................................................................8

Använda din bärbara dator ......................................................................................... 8

Sköt om din bärbara dator .......................................................................................... 9

Korrekt avyttring ............................................................................................................. 10

Kapitel 1: Konfiguration av maskinvaran

Sedd uppifrån .............................................................................................................12

Pekdatorns funktioner .................................................................................................. 14

Funktioner på mobil dockningsenhet .................................................................... 19

Kapitel 2: Använda din bärbara dator

Komma igång ..............................................................................................................22

Docka pekdatorn på den mobila dockan .............................................................. 22

Ladda din bärbara dator .............................................................................................. 23

Slå på den bärbara datorn ........................................................................................... 26

Gester för pekdatorn och styrplattan .................................................................27

Använda pekdatorn ....................................................................................................... 27

Använda styrplattan ...................................................................................................... 30

Använda tangentbordet .........................................................................................38

Funktionstangenter ....................................................................................................... 38

Windows® knappar ........................................................................................................ 39

Tangentbord som numerisk knappsats .................................................................. 39

Ta loss pekdatorn från dockningsenheten .......................................................40

Kapitel 3: Arbeta med Windows® 8.1

Starta första gången .................................................................................................42

Låsskärm i Windows® 8.1 ........................................................................................42

Windows® UI ...............................................................................................................43

Startskärm ......................................................................................................................... 43

Windows® appar ............................................................................................................. 43

E-manual för bärbar dator 3

4

Surfzoner ........................................................................................................................... 44

Startknapp ........................................................................................................................ 47

Anpassa din Start-skärm .............................................................................................. 49

Arbeta med Windows® appar ...............................................................................50

Starta appar ...................................................................................................................... 50

Anpassa program ........................................................................................................... 50

Öppna programskärmen ............................................................................................. 53

Charms bar ........................................................................................................................ 55

Snap-funktion .................................................................................................................. 58

Andra tangentbordsgenvägar ..............................................................................60

Anslutning till trådlösa nätverk ...........................................................................62

Wi-Fi-anslutning .............................................................................................................. 62

Bluetooth .......................................................................................................................... 63

Flygplansläge ................................................................................................................... 65

Stänga av den bärbara pekdatorn .......................................................................66

Försätta den bärbara datorn i vila ............................................................................ 67

Kapitel 4: Felsökning på din bärbara dator

Felsökning ....................................................................................................................70

Refresh your PC (Uppdatera datorn) ....................................................................... 70

Återställ datorn ................................................................................................................ 71

Advanced options (Avancerade alternativ) ........................................................... 72

Tips och vanliga frågor

Praktiska tips för din bärbara dator .....................................................................76

Vanliga frågor om hårdvara ...................................................................................77

Vanliga frågor om programvara ...........................................................................80

Bilagor

Interna modem uppfyllelse......................................................................................... 84

Översikt .............................................................................................................................. 84

Network Compatibility Declaration (deklaration om nätverkskompatibilitet) ........................................................................................ 85

Icke-röst utrustning ...................................................................................................... 85

Yttrande statliga kommunikationsnämnden ....................................................... 87

E-manual för bärbar dator

FCC (Amerikanska telekommunikationsmyndighetens) varningstext om radiofrekvens- (RF-) exponering .............................................. 88

Deklaration om överensstämmelse (R&TTE Direktivet 1999/5/EG) ............. 89

CE Märkning ..................................................................................................................... 89

Trådlös hanteringskanal för olika områden .......................................................... 90

Frankrike begränsade trådlösa frekvensband ...................................................... 90

UL säkerhetsanmärkningar ......................................................................................... 92

Krav strömsäkerhet ........................................................................................................ 93

TV-mottagarmeddelanden ......................................................................................... 93

REACH ................................................................................................................................. 93

Produktanmärkning Macrovision Corporation .................................................... 93

Förhindra hörselskador ................................................................................................ 93

Nordiska försiktighetsåtgärder (för litium-jon batterier) ................................. 94

CTR 21 godkännande (för bärbara datorer med inbyggt modem) .............. 95

ENERGY STAR-efterlevande produkt ....................................................................... 97

EU:s eko-märkning ......................................................................................................... 97

Uppfyllelse och deklaration av globala miljöbestämmelser .......................... 98

ASUS återvinning / Återtagningstjänst .................................................................. 98

E-manual för bärbar dator

Om manualen

Manualen ger information om din bärbara dators maskinvaru- och programvaruegenskaper, och har delats in i följande kapitel:

Kapitel 1: Konfiguration av maskinvaran

Detta kapitel preciserar din bärbara dators maskinvarukomponenter.

Kapitel 2: Använda din bärbara dator

Detta kapitel visar hur du använder de olika delarna av din bärbara dator.

Kapitel 3: Arbeta med Windows® 8.1

Detta kapitel ger en översikt över hur du använder Windows® 8.1 på din bärbara dator.

Detta kapitel visar dig hur du löser problem som du kan stöta på när du använder din bärbara dator.

Tips och vanliga frågor

Detta avsnitt presenterar några rekommenderade tips, frågor om hårdvara och programvara som du kan läsa för att underhålla och

åtgärda vanliga problem med din bärbara dator.

Bilagor

Detta kapitel innehåller meddelanden och säkerhetsuttalanden som rör din bärbara dator.

E-manual för bärbar dator

Konventioner som används i denna manual

För att markera viktig information i denna manual, presenteras viss text på följande sätt:

VIKTIGT!

Detta meddelande innehåller vital information som måste följas för att fullfölja en uppgift.

OBS! Detta meddelande innehåller ytterligare information och tips som kan hjälpa till att fullfölja en uppgift.

VARNING!

Detta meddelande innehåller viktig information som måste följas för att bibehålla säkerheten när vissa uppgifter genomförs och förhindra skador på den bärbara datorns data och komponenter.

Ikoner

Ikonerna nedan indikerar vilken enhet som kan användas för fullföljande av en serie med uppgifter eller procedurer på din bärbara dator.

= Använda pekskärmspanelen.

= Använda styrplattan.

= Använda tangentbordet.

Typografi

fet kursiv = Detta indikerar ett passage du kan finna i den här manualen.

E-manual för bärbar dator

8

Säkerhetsföreskrifter

Använda din bärbara dator

Den här notebookdatorn ska användas i miljöer med lämplig temperatur mellan °C (41°F) och 3°C

(9°F).

Se etiketten med märkdata under Notebook PC:n för att se till att din strömadapter överensstämmer med märkdatan.

Placera inte den bärbara datorn i knäet eller på någon annan del av kroppen, för att förhindra obehag eller skador från värmeexponeringen.

Använd inte skadade elsladdar, tillbehör eller annan kringutrustning.

Vid påslagning se till att den bärbara datorn inte bärs eller täcks över med något material som kan reducera luftcirkulationen.

Placera inte den bärbara datorn på en ojämn eller instabil arbetsyta.

Du kan skicka din bärbara dator genom röntgenmaskiner (används på föremål som placerats på transportband), men utsätt den inte för magnetiska detektorer eller handskanner.

Kontakta flygbolaget för att ta reda på mer om tjänster som kan användas ombord och begränsningar och restriktioner som måste följas när bärbara datorer används ombord under flygning.

E-manual för bärbar dator

Sköt om din bärbara dator

Koppla ifrån strömmen och ta bort batteriet

(i förekommande fall) innan du rengör den bärbara datorn. Använd en ren cellulosasvamp eller sämskskinn som fuktats i en lösning av slipmedelsfritt rengöringsmedel och några droppar varmt vatten. Avlägsna resterande fukt från den bärbara datorn med en torr trasa.

Använd inte starka lösningsmedel såsom thinner, bensen eller andra kemikalier på eller i närheten av den bärbara datorn.

Placera inga föremål ovanpå den bärbara datorn.

Utsätt inte din bärbara dator för starka magnet- eller elektriska fält.

Använd eller utsätt inte den bärbara datorn i närheten av vätskor, regn eller fukt.

Exponera inte den bärbara datorn för dammiga miljöer.

Använd inte den bärbara datorn i närheten av läckande gas.

E-manual för bärbar dator 9

Korrekt avyttring

Kasta inte Notebook PC i hushållssoporna. Denna produkt har konstruerats för att möjliggöra korrekt återanvändning av delar och för

återvinning. Symbolen med den överkorsade soptunnan indikerar att produkten (elektriska och elektroniska utrustningar samt knappcellsbatterier som innehåller kvicksilver) inte får kastas i de vanliga hushållssoporna. Kontrollera de lokala bestämmelserna för avyttring av elektroniska produkter.

Kasta INTE batteriet i hushållssoporna. Symbolen med den överkorsade soptunnan indikerar att batteriet inte får kastas i de vanliga hushållssoporna.

10 E-manual för bärbar dator

Kapitel 1:

Konfiguration av maskinvaran

E-manual för bärbar dator 11

Sedd uppifrån

OBS! Tangentbordets layout kan variera mellan olika länder. Utseendet uppifrån kan också variera beroende på den bärbara datorns modell.

1 E-manual för bärbar dator

Pekdator

Din bärbara dator har en pekdaror för att passa dina behov av rörlighet. Pekdatorn har också egna funktioner för arbete och spel, som kan öppnas med pekskärmsgester.

OBS! För mer information om hur man använder pekdatorn, se avsnitten Pekdatorfunktioner och Gester för pekskärm och styrplatta i denna manual.

Mobil dockningsenhet

Genom att ansluta den mobila dockningsenheten till pekdatorn kan du använda båda enheterna som en bärbar dator. Den mobila dockningsenheten erbjuder fler indatafunktioner till pekskärmspanelen via styrplattan och tangentbordsfunktionerna.

VIKTIGT! För att lära dig mer om hur man ansluter eller kopplar ifrån pekdatorn till/från den mobila dockningsenheten, se avsnitten Docka den bärbara datorn på den mobila dockningsenheten och Ta bort den bärbara datorn från dockningsenheten i denna manual.

E-manual för bärbar dator 13

Pekdatorns funktioner

Sedd uppifrån och bakifrån

14 E-manual för bärbar dator

�rontkamera

Med denna inbyggda 1, megapixel frontkamera kan du ta bilder eller spela in videofilmer med den bärbara datorn.

Kameraindikator

Kameraindikatolampan visar när den inbyggda kameran används.

Ljusförhållandesensor

Sensorn för omgivande ljus upptäcker mängden omgivande ljus i miljön. Det låter systemet automatiskt justera ljusstyrkan hos skärmen efter de omgivande ljusförhållandena.

Pekskärmspanel

visningsegenskaper för fotografier, videor och andra multimediafiler på din bärbara dator. Den låter dig också hantera den bärbara datorn med touchgester.

OBS! För att lära dig mer om hur man använder gester på pekskärmspanelen när du använder den bärbara datorn, se avsnittet Använda pekdatorn i denna manual.

MicroSD kortplats

Pekskärmen levereras med en inbyggd minneskortläsaröppning som stöder microSD, microSDHC och microSDXC kortformat.

Ljudhögtalare

De inbyggda högtalarna låter dig spela upp ljud direkt från den bärbara datorn. Ljudegenskaperna på denna bärbara dator är mjukvarukontrollerade.

E-manual för bärbar dator 1

1

Mikro USB 2.0-port

Använd micro USB (Universal Serial Bus) .0-porten för att ladda eller strömförsörja din bärbara dator.

Mikro-HDMI-port

Detta uttag är till för en High-Definition Multimedia Interface

(HDMI) mikrokontakt och är HDCP-kompatibelt och tillåter uppspelning av HD DVD, Blu-Ray och annat skyddat innehåll.

Hörlursuttag / Mikrofoningång kombiuttag

Denna port ger dig möjlighet att ansluta den bärbara datorn till förstärkta högtalare eller hörlurar. Du kan också använda denna port för att ansluta en extern mikrofon till din bärbara dator.

Mikrofon

Den inbyggda monomikrofonen kan användas för videokonferenser, röstberättande eller enkla ljudinspelningar.

Batteriladdningsindikator

Den tvåfärgade LED-belysningen visar batteriets laddningsstatus.

Se följande tabell för detaljer:

�ärg

Vit

Orange

FRÅN

Fulladdad.

Laddningsläge.

Den bärbara datorn är inte inkopplad till en strömkälla.

E-manual för bärbar dator

Strömbrytare

Tryck på strömbrytaren för att slå på den bärbara datorn, försätta den i vila och väcka den från viloläge.

Om den bärbara datorn inte svarar, håll knappen nedtryckt i tio

(10) sekunder tills den bärbara datorn stängs av.

VIKTIGT! Tvångsomstart av systemet kan resultera i dataförluster.

Vi rekommenderar starkt att du säkerhetskopierar dina viktiga data regelbundet.

Volymknapp

Tryck på denna knapp för att öka eller minska volymen.

Windows®-knapp

Tryck på denna knapp för att gå tillbaka till startskärmen. Om du redan har startskärmen uppe, tryck på denna knapp för att gå tillbaka till den senaste appen du öppnade.

E-manual för bärbar dator 1

Undersidan

Dockningsport

Anslut den mobila dockningsenheten till denna port för att stödja tangentbord, styrplatta och USB 3.0-portens funktioner.

Gångjärnshål

Rikta in och sätt in låshakarna i dessa hål för att säkert fästa pekdatorn till dden mobila dockningsenheten.

18 E-manual för bärbar dator

�unktioner på mobil dockningsenhet

OBS! Tangentbordets layout kan variera mellan olika länder. Utseendet uppifrån kan också variera beroende på den bärbara datorns modell.

Sedd uppifrån

Tangentbord

Tangentbordet har QWERTY-knappar i full storlek med en bekvämt nedtryckningsdjup för att skriva. Det gör det också möjligt att använda funktionsknapparna, ger snabb åtkomst till

Windows® och kontrollerar andra multimediafunktioner.

OBS! Tangentbordets layout skiljer sig åt mellan olika regioner.

Spärrhakar

Spärrhakarna ger dig möjlighet att fästa pekdatorn säkert på den mobila dockningsenheten.

E-manual för bärbar dator 19

Dockningskontakt

Fäst pekdatorn säkert i den mobila dockningsenheten genom att passa ihop dockningsporten på kontaktens ovansida.

Gångjärn

Upphängningen stödjer pekdatorn medan den är ansluten till den mobila dockningsenheten. Den håller även pekdatorn på plats när du ställer in den i olika visningslägen.

�rikopplingsknapp

Tryck på knappen för att lossa pekdatorn säkert från den mobila dockningsenheten.

Styrplatta

Styrplattan gör det möjligt att använda flera fingrar för att navigera på skärmen, vilket ger en intuitiv användarupplevelse.

Den simulerar också funktionerna hos en vanlig mus.

OBS! För mer information, se kapitlet Använda styrplattan i manualen.

Vänstra sidan

0

USB 3.0-port

Denna universalseriebussport 3.0 (USB 3.0) har en

överföringshastighet på upp till Gbit/s och är bakåtkompatibel till USB .0.

E-manual för bärbar dator

Kapitel 2:

Använda din bärbara dator

E-manual för bärbar dator 1

Komma igång

Docka pekdatorn på den mobila dockan

VIKTIGT!

• Se till att sätta in pekdatorn riktigt i den mobila dockningsenheten.

• Lyft alltid upp hela enheten underifrån när pekdatorn är monterad på den mobila dockningsenheten.

E-manual för bärbar dator

Ladda din bärbara dator

Laddning av den bärbara datorn:

A. Anslut mikro USB-kabeln till strömadaptern.

B. Sätt i micro-USB-kontakten i pekdatorns micro-USB .0-port.

C. Koppla in strömadaptern i ett jordad eluttag.

Ladda den bärbara datorn i 8 timmar innan du använder den första gången.

VIKTIGT!

Strömadaptern skiljer sig mellan olika modeller. Använd enbart strömadaptern som levereras med din bärbara dator.

E-manual för bärbar dator 3

4

VIKTIGT!

• Finn input/output märkvärdet på din bärbara dator och försäkra dig om att den matchar input/output märkvärdet på din strömadapter. Visa bärbara datormodeller kan ha varierande märkvärden för utström beroende på den tillgängliga SKU:n.

• Kontrollera att den bärbara datorn är ansluten till strömadaptern innan du sätter på den första gången. Vi rekommenderar starkt att du använder ett jordat vägguttag när du använder din bärbara dator i strömadapterläge.

• Vägguttaget måste vara lättåtkomligt och nära den bärbara datorn.

• För att koppla ifrån den bärbara datorn från strömkällan drar du ut kontakten ur vägguttaget.

OBS!

Information om strömadaptern:

• Ingående spänning: 100–40 Vac

• Ingångsfrekvens: 0-0 Hz

• Märkning utgående ström: A (10W); 3A (1W)

• Märkning utgående spänning: 19 Vdc

E-manual för bärbar dator

VARNING!

Läs igenom säkerhetsföreskrifterna för den bärbara datorns batteri.

• Enbart en ASUS-auktoriserad tekniker ska ta bort batteriet i enheten.

• Batteriet som används i den här enheten kan orsaka brandfara eller frätskador om det tas bort eller demonteras.

• Följ varningsetiketterna för din personliga säkerhet.

• Det finns risk för explosion om batteriet ersätts med felaktig sort.

• Kassera i eld.

• Försök aldrig att kortsluta den bärbara datrons batteri.

• Försök aldrig att ta isär och sätta ihop batteriet.

• Upphör att använda om batteriet läcker.

• Batteriet och dess delar måste återvinnas eller kasseras på rätt sätt.

• Förvara batteriet och andra små delar utom räckhåll för barn.

E-manual för bärbar dator

Slå på den bärbara datorn

Tryck på strömknappen.

E-manual för bärbar dator

Gester för pekdatorn och styrplattan

Gester ger dig möjlighet att starta program och öppna inställningarna för din bärbara dator. Vi hänvisar till följande illustrationer för visning av handrörelser för att operera pekskärmen och för styrplattan.

Använda pekdatorn

Vänster kantsvepning Höger kantsvepning

Sep från den vänstra kanten på skärmen för att flytta om dina appar som körs.

Svep från höger kant på skärmen för att starta Charms bar .

E-manual för bärbar dator

Tryck/dubbeltryck Tryck och håll

Tryck på en app för att

öppna den.

I skrivbordsläge, dubbeltryck på ett program för att starta det.

Zooma ut

För att flytta en app, tryck på och håll kvar apprutan och dra den till en ny plats.

För att stänga en app, tryck på och håll kvar

överkanten av appen som körs och dra den ned till nederkanten av skärmen för att stänga den.

Zooma in

För samman två fingar på styrplattan.

8

Sprid isär två fingar på styrplattan.

E-manual för bärbar dator

Överkantssvepning �ingerglidning

överkanten på skärmen för att visa fältet Customize

(Anpassa).

överkanten på skärmen för att visa dess meny.

Svep upp

Glid med fingrarna för att rulla upp och ned och glid med fingret för att panorera åt höger eller vänster på skärmen.

Svep ner

Svep upp från Start-skärmen för att starta Apps-skärmen.

Svep ner från Apps-skärmen för att återvända till Start-skärmen.

E-manual för bärbar dator 9

Använda styrplattan

�lytta pekaren

Du kan trycka på eller klicka var som helst på styrplattan för att aktivera dess pekare och sedan glida med fingret på styrplattan för att flytta pekaren på skärmen.

Glida horisontellt

Glida vertikalt

Glida diagonalt

30 E-manual för bärbar dator

Enfingerpekning

Klicka/Dubbelklicka

Drag och släpp

Dubbelklicka på en artikel, glid med samma finger av från styrplattan utan att lyfta det. Lyft fingret från styrplattan för att släppa posten på sin nya plats.

E-manual för bärbar dator 31

Vänsterklick Högerklicka

Klicka på ett program på startskärmen för att starta det.

Dubbelklicka på ett program i skrivbordsläget för att starta det.

Klicka på ett program på startskärmen för att välja det och köra inställningsfältet.

Du kan även trycka på denna knapp för att starta fältet

Customize (Anpassa) .

Använd denna knapp i skrivbordsläget för att öppna högerklickmenyn.

OBS!

Området innanför den streckade linjen motsvarar den vänstra musknappens område och den högra musknappen område på styrplattan.

3 E-manual för bärbar dator

Dra från överkanten

På s startskärm drar du från överkanten för att starta fältet

Customize (Anpassa) .

Dra i vänster kant Dra i höger kant

Dra från vänster kant för att blanda apparna som körs.

Dra från höger kant för att starta

Charms bar .

E-manual för bärbar dator 33

Tvåfingerpekning

Tryck Rotera

Tryck med två fingrar på styrplattan för att simulera högerklick-funktionen.

För att rotera en bild i Windows®

Fotovisaren, placera två fingrar på styrplattan och vrid sedan ett finger med- eller moturs medan den andra fingret är stilla.

Tvåfingerbläddring (upp/ner) Tvåfingerbläddring (vänster/ höger)

Glid med två fingar för att bläddra upp eller ner.

Glid med två fingar för att bläddra

åt vänster eller höger.

34 E-manual för bärbar dator

Zooma ut Zooma in

För samman de två fingrarna på styrplattan.

Drag och släpp

För isär de två fingrarna på styrplattan.

Välj en artikel samt håll vänster-klick-knappen intryckt. Glid nedåt på styrplattan med de andra fingrarna för att dra och släppa artikeln på en ny plats.

E-manual för bärbar dator 3

Gester med två fingrar

Svep upp Svep vänster/höger

Svep tre fingrar uppåt för att visa alla pågående program.

Svep med tre fingrar åt vänster eller höger för att visa appar som körs i skrivbordsläges- eller startskärmen.

Svep ner

Svep tre fingrar nedåt för att visa skrivbordsläget.

VIKTIGT! Trefingergesterna är som standard inte aktiverade på den bärbara datorn. För att aktivera dessa gester, se avsnittet Aktivera trefingergester .

3 E-manual för bärbar dator

Aktivera trefingergester

Aktivera trefingergesterna på den bärbara datorns styrplatta med hjälp av de följande stegen på pekskärmspanelen eller pekdatorn.

eller

1. Starta skrivbordsappen.

. I verktygsfältets nedre högra hörn trycker du på

> för att starta ASUS Smart Gesture-appen.

3. Markera följande objekt i trefingerfältet:

-

-

Navigera mellan sidor

Visa och navigera i den körda app-vyn

- Visa skrivbord

4. Tryck på Apply (Verkställ) och därefter på OK .

E-manual för bärbar dator 3

Använda tangentbordet

�unktionstangenter

Funktionsknapparna på den bärbara datorns tangentbord kan utlösa följande kommandon:

Placerar den bärbara datorn i sleep mode (viloläge)

Sätter på eller stänger av Wi-Fi-funktionen

Minskar skärmens ljusstyrka

Ökar skärmens ljusstyrka

Aktiverar en andra skärmens inställningar

OBS! Se till att den andra skärmen är ansluten till den bärbara datorn.

Aktiverar eller avaktiverar styrplattan.

Slår på och stänger av högtalarna.

Sänker högtalarvolymen.

Höjer högtalarvolymen.

38 E-manual för bärbar dator

Windows® knappar

Det finns två Windows®-specialknappar på den bärbara datorns tangentbord som används på följande sätt:

Tryck på denna knapp för att gå tillbaka till s startskärm.

Om du redan är vid s startskärm, tryck på denna knapp för att gå tillbaka till det senaste programmet du öppnade.

Tryck på knappen för att simulera högerklickfunktioner.

Tangentbord som numerisk knappsats

Denna bärbara dator levereras med 1 valknappar som också kan använda för numerisk inmatning.

Tryck på för att växla mellan att använda dessa knappar som sifferknappar eller med deras ursprungliga tangentbordsfunktion.

E-manual för bärbar dator 39

Ta loss pekdatorn från dockningsenheten

Tryck på utlösningsknappen på den mobila dockningsenheten för att lossa pekdatorn säkert från låshakarna, och dra försiktigt ut pekdatorn.

40

VIKTIGT! Om den mobila dockningsenheten levereras med en intern

HDD (hårddiskenhet), se till att HDD tas bort innan pekdatorn kopplas bort från dockningsenheten. Det gör du genom att trycka på i verktygsfältet, och därefter på enheten för att ta bort den säkert.

>

E-manual för bärbar dator

Kapitel 3:

Arbeta med Windows® 8.1

E-manual för bärbar dator 41

Starta första gången

När du startar datorn första gången, uppträder flera skärmar för att vägleda dig genom konfigurationen av grundingställningarna i ditt

Windows® 8.1-operativsystem.

Starta din bärbara dator första gången:

1. Tryck på strömknappen på bärbara datorn. Vänta några minuter tills installationsskrärmen visas.

. På installationsskärmen väljer du vilket språk din bärbara dator ska använda. När andra inställningar dyker upp, välj land eller region, app-språk, tangentbordslayout och tidszon, och tryck på

Next (Nästa) .

3. Läs noga igenom licensvillkoren och tryck på I Accept (Jag accepterar) .

4. Följ instruktionerna på skärmen för att konfigurera grundfunktionerna:

• Anpassa

• Anslut

• Inställningar

• Ditt konto

. När du konfigurerat grundinställningarna visas handledningen för

Windows® 8.1. Titta igenom den för att lära dig mer om funktioner i Windows® 8.1.

Låsskärm i Windows® 8.1

Låsskärmen i Windows® 8.1 kan visas när din bärbara dator öppnar

Windows® 8.1-operativsystemet. Tryck på låsskärmen eller tryck på någon av knapparna på den bärbara datorn för att fortsätta.

4 E-manual för bärbar dator

Windows® UI

Windows® 8.1 levereras med ett titelbaserat användargränssnitt (user interface/UI) vilken låter dig organisera och enkelt komma åt Windows® appar från startskärmen. Det inkluderar också följande funktioner som du kan använda när du arbetar med din bärbara dator.

Startskärm

Startskärmen visas efter lyckosam inloggning till ditt användarkonto.

Den hjälper till att organisera alla programmen och applikatopnerna du behöver på en enda plats.

Windows® appar

Detta är program som fästs på startskärmen och visas i sida- vid-sidaformat för enkel åtkomst.

OBS!

Vissa appar kräver inloggning till ditt Microsoft konto innan de startar helt och hållet.

E-manual för bärbar dator 43

Surfzoner

Surfzoner på skärmen låter dig starta program och komma åt inställningarna för din bärbara dator. Funktionerna hos dessa surfzoner kan aktiveras med styrplattan.

Surfzoner på startad app

Surfzoner på startskärmen

44 E-manual för bärbar dator

Surfzon Åtgärd

övre vänstra hörnet Låt muspekaren sväva över det övre vänstra hörnet och tryck sedan på det senaste programmets miniatyr för att återgå till programmet som körs.

Om du startade fler än en app, glid ned för att visa alla startade appar.

nedre vänstra hörnet Från skärmen till ett program som körs:

Sväva med muspekaren på det nedre vänstra hörnet och tryck därefter på tillbaka till startskärmen.

för att gå

OBS! Du kan också trycka på Windowsknappen tillbaka till startskärmen.

Från startskärmen:

Sväva med muspekaren på det nedre vänstra hörnet och tryck därefter på tillbaka till appen.

för att gå

E-manual för bärbar dator 4

Surfzon ovansidan

Åtgärd

Svep med muspekaren på ovankanten tills den ändras till en handikon. Dra och släpp sedan programmet på en ny plats.

OBS!

Denna surfzon-funktion fungerar bara på ett program som är igång eller när du vill använda fäst-funktionen. För mer information, se fästfunktionen under Arbeta med Windows®-program.

övre och nedre högra hörnet

Sväva med muspekaren över det övre eller nedre högra hörnet för att starta Charms bar

(Amulett-lista).

4 E-manual för bärbar dator

Startknapp

Windows 8.1 har en startknapp som ger dig möjlighet att växla mellan de två senaste apparna som du öppnat. Start-knappen kan nås från

Start-skärmen, i skrivbordsläget, och på någon app som är öppen på skärmen.

Start-knapp på Start-skärmen

OBS!

• Start-knappens färg varierar beroende på vilka skärminställningar du väljer för Start-skärmen.

• Du kan bara öppna Start-knappen på Start-skärmen med hjälp av den mobila dockningsenhetens styrplatta.

Kör med muspekaren över vänstra hörnet på Start-skärmen eller någon

öppnad app, för att ta fram Start-knappen.

E-manual för bärbar dator 4

Start-knapp på skrivbordsläge

Context-meny (Kontext-meny)

Kontextmenyn visas som en fast ruta fylld med snabbåtkomst till några av programmen i Windows® 8.1 när du håller Start-knappen intryckt.

Snabbmenyn har också följande nedstängningsalternativ för din bärbara dator: utloggning, viloläge, avstängning, omstart.

48 E-manual för bärbar dator

Anpassa din Start-skärm

Windows® 8.1 ger dig också möjlighet att anpassa din Start-skärm screen, vilket ger dig möjlighet att starta omskrivbordsläget direkt och anpassa apparnas ordning på skärmen.

För att anpassa inställningarna på din Startskärm:

1. Startar skrivbordet.

. Högerklicka eller tryck var som helst på verktygsfältet, utom på

Start-knappen, för att starta popup-fönstret.

3. Tryck/klicka på Properties (Egenskaper) och välj fliken Navigation (Navigering) för att markera vilka startskärmsalternativ du vill använda.

4. Tryck/klicka på Apply (Verkställ) för att spara de nya inställningarna och avsluta.

E-manual för bärbar dator 49

Arbeta med Windows® appar

Använd den bärbara datorns pekskärmspanel, styrplatta eller tangentbord för att starta, anpassa och stänga dina appar.

Starta appar

Klicka på en app för att öppna den.

Placera muspekaren över appen och vänsterklicka eller tryck en gång för att starta den.

Tryck på för att bläddra genom apparna. Tryck på att starta en app.

tre gånger och använd pilknapparna

för

Anpassa program

Du kan flytta, ändra storlek eller ta bort appar från startskärmen med följande steg:

�lytta program

Tryck på och håll kvar apprutan och dra den till dess nya plats.

För att flytta ett program, dubbelklicka på programmet och dra det sedan till den nya platsen.

0 E-manual för bärbar dator

Storleksändring av program

1. Håll app-filen intryckt i en (1) sekund, släpp den för att starta fältet Customize (Anpassa) .

. Tryck på och välj en apprutestorlek.

Högerklicka på appen för att aktivera dess inställningsfält och tryck sedan på storlek för apprutan.

och välj en

Ta bort program

1. Håll app-filen intryckt i en (1) sekund, släpp den för att starta fältet Customize (Anpassa) .

. Tryck på för att ta bort en app.

Högerklicka på appen för att aktivera fältet Customize

(Anpassa) och tryck sedan på .

E-manual för bärbar dator 1

Stänga appar

Tryck på och håll kvar överkanten av appen som körs och dra den ned till nederkanten av skärmen för att stänga den.

1. Flytta muspekaren till ovansidan av den startade appen och vänta sedan att pekaren ändras till en handikon.

. Dra sedan och släpp appen nederst på skärmen för att stänga den.

Från den starta appens skärm trycker du på

.

E-manual för bärbar dator

Öppna programskärmen

Utöver programmen som redan fästs på startskärmen, kan du även

öppna andra applikationer genom programskärmen.

Starta programskärmen

Starta app-skärmen genom att använda den bärbara datorns pekskärmspanel, styrplatta eller tangentbord.

Svep upp startskärmen för att öppna appskärmen.

På startskärmen klickar du på

Från startskärmen trycker du på

.

.

och därefter på

E-manual för bärbar dator 3

�ästa fler program på startskärmen

Du kan fästa fler appar på startskärmen med hjälp av pekskärmspanelen eller styrplattan.

1. Håll app-filen intryckt i en (1) sekund, släpp den för att starta fältet Customize (Anpassa) .

. Tryck på startskärmen.

för att fästa vald app på

1. Placera muspekaren över den app som du vill lägga till på startskärmen.

. Högerklicka på appen för att aktivera dess inställningar.

3. Tryck på ikonen.

4 E-manual för bärbar dator

Charms bar

Charms bar är ett verktygsfält som kan triggas på höger sida av skärmen. Det består av flera verktyg som låter dig dela program och ge snabbåtkomst för anpassning av inställningarna på din bärbara dator.

Charms bar

E-manual för bärbar dator

Starta Charms bar

NOTERA: När den anropas visas Charms bar först som en uppsättning med vita ikoner. Bilden ovan visar hur Charm bar ser ut när den är aktiverad.

Använd den bärbara datorns pekskärmspanel, styrplatta eller tangentbord för att starta snabbknappsfältet.

Svep från höger kant på skärmen för att starta Charms bar .

Flytta muspekaren till övre högra eller vänstra hörnet på skärmen.

Tryck på .

E-manual för bärbar dator

Inuti Charms bar

Search (Sök)

Detta verktyg låter dig leta efter filer eller program på din bärbara dator.

Share (Dela)

Detta verktyg låter dig dela program via sociala nätverksplatser eller via e-post.

Start

Detta verktyg återför visningen till startskärmen. Från startskärmen kan du också använda detta för att återgå till en tidigare öppnad app.

Devices (Enheter)

Detta verktyg låter dig få åtkomst till och dela filer med enheter anslutna till din bärbara dator såsom extern skärm eller skrivare.

Settings (Inställningar)

Detta verktyg ger dig åtkomst till datorinställningarna på den bärbara datorn.

E-manual för bärbar dator

Snap-funktion

Snap-funktionen visar två appar sida-vid-sida vilket gör att du kan arbetta eller växla mellan appar.

VIKTIGT!

Kontrollera att skärmen på den bärbara datorn är inställd på

13 x 8 pixlar eller mer innan du använder fästfunktionen.

Snap-fältet

8 E-manual för bärbar dator

Använda snap

Använd den bärbara datorns pekskärmspanel, styrplatta eller tangentbord för att aktivera och använda Fäst.

1. Starta den app du önskar använda snapfunktionen på.

. Tryck och håll kvar appens översta del och dra den till den vänstra eller högra sidan av skärmen tills snap-fältet visas.

3. Starta en annan app.

1. Starta den app du önskar använda snapfunktionen på.

. Svep med muspekare på ovansidan av skärmen.

3. När pekaren ändras till en handikon, dra då och släpp appen på höger eller vänster sida av skärmpanelen.

4. Starta en annan app.

1. Starta den app du önskar använda snapfunktionen på.

. Tryck på och använd vänster eller höger pilknapp för att snäppa appen på den vänstra eller högra rutan.

3. Starta en annan app. Denna app placeras automatiskt på det tomma fönstret.

E-manual för bärbar dator 9

Andra tangentbordsgenvägar

Vid användning av tangentbordet kan du också använda följande genvägar som hjälp för att starta applikationer och navigera Windows®

8.1.

Växlar mellan startskärmen och senast körd app

\

Startar skrivbordet

Startat fönstret This PC (Denna dator) i skrivborddsläge

Öppnar alternativet �ile (�il) från Search (Sök) charm

Öppnar delningsfönstret

Öppnar inställningsfönstret

Öppnar enhetsfönstret

Aktiverar låsskärmen

Minimerar det aktiva fönstret

0 E-manual för bärbar dator

E-manual för bärbar dator

Startar fönstret Project (projekt)

Öppnar alternativet Everywhere (Överallt) från snabbknappen Search (Sök)

Öppnar fönstret Kör

Öppnar Ease of Access Center

Öppnar alternativet Settings (Inställningar) från snabbknappen Search (Sök)

Öppnar Start-knappens snabbmeny

Startar förstoringsikonen och zoomar in på skärmen

Zoomar ut på skärmen

Öppnar berättarinställningarna

1

Anslutning till trådlösa nätverk

Wi-�i-anslutning

Åtkomst till e-post, surfa på Internet och dela program via sociala nätverksplatser med din bärbara dators Wi-Fi-anslutning.

VIKTIGT! Se till att Airplane mode (�lygplansläge) är avstängt för att starta Wi-Fi-funktionen på den bärbara datorn. För mer information, se kaptilet Flygplansläge i manualen.ç

Aktiverar Wi-�i

Aktivera Wi-Fi på din bärbara dator genom följande steg på din pekskärmspanel eller styrplatta.

1. Starta Charms bar.

. Tryck på och på .

eller

3. Välj en åtkomstpunkt från listan med tillgängliga

Wi-Fi-anslutningar.

4. Tryck på Connect (Anslut) för att starta nätverksanslutningen .

OBS! Du kan uppmanas att ange en säkerhetsnyckel för att aktivera Wi-Fi-anslutningen.

. Om du vill aktivera delning mellan din bärbara dator och andra trådlösaktiverade system, tryck/ klicka på Yes (Ja) .

Tryck/klicka på No (Nej) om du inte vill aktivera delningsfunktionen.

E-manual för bärbar dator

Bluetooth

Använd Bluetooth för att underlätta överföring av trådlösa data med andra Bluetooth-aktiverade enheter.

VIKTIGT! Se till att Airplane mode (�lygplansläge) är avstängt för att starta Wi-Fi-funktionen på den bärbara datorn. För mer information, se kaptilet Flygplansläge i manualen.

Länkning med andra Bluetooth-aktiverade enheter.

Du måste länka din bärbara dator till anda Bluetooth-aktiverade enheter

Det gör du genom att använda pekskärmspanelen* eller styrplattan på följande sätt:

1. Starta Charms bar.

eller

. Tryck på och därefter

(Ändra datorinställningar) .

Change PC Settings

3. Under PC Settings (Datorinställningar) väljer du

PC & devices (Dator & enheter) > Bluetooth och flyttar Bluetooth-skjutreglaget till On (På) .

E-manual för bärbar dator 3

eller

4. Välj en enhet i listan. Jämför lösenordet på din bärbara dator med löseordet som skickats till den enhet du valt. Om de är identiska, tryck på Yes (Ja) för att länka den bärbara datorn till enheten.

OBS!

• För vissa Bluetooth-aktiverade enheter kan du bli uppmanad att ange lösenordet på din bärbara dator.

• Kontrollera att dina Bluetooth-aktiverade enheter är identifierbara.

4 E-manual för bärbar dator

�lygplansläge

Airplane mode (�lygplansläge) avaktiverar trådlös kommunikation och ger dig möjlighet att använda den bärbara datorn säkert under flygning.

Sätta på flygplansläget

1. Starta Charms bar .

. Tryck på och på .

eller

3. Flytta skjutreglaget åt höger för att sätta på flygplansläget.

Tryck på .

Stänga av flygplansläget

1. Starta Charms bar .

eller

. Tryck på och på .

3. Flytta skjutreglaget åt vänster för att stänga av flygplansläget.

Tryck på .

OBS! Kontakta flygbolaget för att ta reda på mer om tjänster som kan användas ombord och begränsningar och restriktioner som måste följas när bärbara datorer används ombord under flygning.

E-manual för bärbar dator

Stänga av den bärbara pekdatorn

Du kan stänga av den bärbara datorn genom att göra något av följande:

• eller

från Charms bar (Amulett) -listan och tryck på ���� Shut down (Stäng av) för att stänga av normalt.

Från inloggningsskärmen tryck på down (Stäng av) .

�� Shut

Du kan alltså stänga av din bärbara datorn med skrivbordsläget. För att göra detta, starta skrivbordet och tryck på alt + f4 för att öppna avstängningsfönstret. Välj Shut Down (Stäng av) från rullgardinsmenyn och klicka sedan på OK.

Om den bärbara datorn inte svarar, tryck på och håll kvar strömbrytaren i minst tio (10) sekunder tills den bärbara datorn stängs av.

E-manual för bärbar dator

�örsätta den bärbara datorn i vila

För att försätta den bärbara datorn i viloläge, tryck en gång på strömknappen. Du kan även använda styrplattan eller tangentbordet för att aktivera den bärbara datorns viloläge med hjälp av följande procedurer.

Du kan också försätta den bärbara datorn i viloläge med skrivbordsläget. För att göra detta, starta skrivbordet och tryck på alt + f4 för att öppna avstängningsfönstret. Välj

Sleep (Vila) från rullgardinsmenyn och klicka sedan på

OK.

Du kan också försätta den bärbara datorn i viloläge med skrivbordsläget. För att göra detta, starta skrivbordet och tryck på alt + f4 för att öppna avstängningsfönstret. Välj

Sleep (Vila) från rullgardinsmenyn och klicka sedan på

OK.

E-manual för bärbar dator

8 E-manual för bärbar dator

Kapitel 4:

Felsökning på din bärbara dator

E-manual för bärbar dator 9

�elsökning

Genom att trycka på felsökningsalternativen i Windows® 8.1, vilka innehåller följande:

Uppdatera datorn

Återställ datorn

Avancerade alternativ

Refresh your PC (Uppdatera datorn)

Använd Refresh your PC (Uppdatera datorn) om du vill uppdatera systemet utan att förlora dina aktuella filer och applikationer.

Öppna funktionen under POST:

1. Starta om den bärbara datorn och tryck på under POST.

. Vänta tills Windows® har laddat skärmen Choose an option (Välj ett alternativ) och tryck på

Troubleshoot (�elsök) .

3. Tryck på Refresh your PC (Uppdatera datorn) .

4. På skärmen Uppdatera datorn ska du läsa varje punkt och därefter trycka på Next (Nästa) .

. Tryck på det konto du vill uppdatera.

. Ange kontots lösenord och tryck på Continue

(�ortsätt) .

. Tryck på Refresh (Uppdatera) .

VIKTIGT! Kontrollera att den bärbara datorn är ansluten till elnätet innan du uppdaterar systemet.

0 E-manual för bärbar dator

Återställ datorn

VIKTIGT! Säkerhetskopiera alla dina data innan detta alternativ utförs.

Använd Reset your PC (Återställ datorn) för att återställa den bärbara datorn till fabriksinställningarna.

Öppna funktionen under POST:

1. Starta om den bärbara datorn och tryck på

. Vänta tills Windows® har laddat skärmen Choose an option (Välj ett alternativ) och tryck på

Troubleshoot (�elsök) .

3. Tryck på Reset your PC (Återställ datorn) .

4. På skärmen Reset your PC (Återställ datorn) ska du läsa varje punkt och därefter trycka på Next (Nästa) .

. Tryck på önskat återställningsalternativ. Just remove my files (Ta bara bort filer) eller �ully clean the drive (Rensa hårddisken helt).

. Tryck på Reset (Återställ) .

VIKTIGT! Kontrollera att den bärbara datorn är ansluten till elnätet innan du återställer systemet.

E-manual för bärbar dator 1

Advanced options (Avancerade alternativ)

Använd Advanced options (Avancerade alternativ) för att utföra fler felsökningsalternativ på den bärbara datorn.

Öppna funktionen under POST:

1. Starta om den bärbara datorn och tryck på

. Vänta tills Windows® har laddat skärmen Choose an option (Välj ett alternativ) och tryck på

Troubleshoot (�elsök) .

3. Tryck på Advanced options (Avancerade alternativ) .

4. På skärmen Advanced options (Avancerade alternativ) väljer du det felsökningsalternativ du vill utföra.

. Följ de efterföljande stegen för att slutföra proceduren.

Använda återställning av systemavbildning

Under Advanced options (Avancerade alternativ) kan du använda

System Image Recovery (Återställning av systemavbildning) för att

återställa ditt system med hjälp av en speciell bildfil.

Öppna funktionen under POST:

1. Starta om den bärbara datorn och tryck på

. Vänta tills Windows® har laddat skärmen Choose an option (Välj ett alternativ) och tryck på

Troubleshoot (�elsök) .

3. Tryck på Advanced options (Avancerade alternativ) .

E-manual för bärbar dator

4. På skärmen Advanced options (Avancerade alternativ) väljer du System Image Recovery

(Återställning av systemavbildning) .

. Välj ett konto som du vill återställa med hjälp av en systemavbildningsfil.

. Ange kontots lösenord och tryck på Continue

(�ortsätt) .

. Välj Use the latest available system image

(Använd den senaste systemavbildningsfilen)

(rekommenderas), och tryck på Next (Nästa). Du kan även välja Select a system image (Välj en systemavbildning) om systemavbildningen finns på en extern enhet eller DVD.

8. Följ de efterföljande stegen för att slutföra systemavbildningsproceduren.

OBS! Vi rekommenderar starkt att du regelbundet säkerhetskopierar ditt system för att förhindra dataförlust om den bärbara datorn upphör att fungera.

E-manual för bärbar dator 3

4 E-manual för bärbar dator

Tips och vanliga frågor

E-manual för bärbar dator

Praktiska tips för din bärbara dator

För att hjälpa dig att maximera användningen av din dator, ska du underhålla systemets prestanda och kontrollera att alla dina data är säkra. Här följer några praktiska tips som du kan följa:

Uppdatera regelbundet Windows® för att säkerställa att dina applikationer har de senaste säkerhetsinställningarna.

Använd ASUS Live Update för att uppdatera ASUS-exklusiva applikationer, drivrutiner och hjälpfunktioner på den bärbara datorn. Se ASUS Tutor som är installerad på den bärbara datorn, för mer information.

Använd ett anti-virusprogram för att skydda dina data och håll det uppdaterat.

Undvik att framtvinga avstängning för att stänga av datorn, om det inte är absolut nödvändigt.

Säkerhetskopiera alltid dina datoch gör det till en vana att säkerhetskopiera data till en extern enhet.

Undvik att använda datorn vid extremt höga temperaturer. Om du inte ska använda datorn under en längre tid (minst en månad) bör du ta ut batteriet om det är uttagbart.

Ta bort alla externa enheter och kontrollera att du har följande saker innan du återställer den bärbara datorn:

- Produktnyckel till operativsysteme och andra installerade applikationer

- Säkerhetskopierade data

- Användar-ID och lösenord

- Information om Internetanslutning

E-manual för bärbar dator

Vanliga frågor om hårdvara

1. En svart prick, eller ibland en färgad prick, uppträcder på skärmen när jag sätter på datorn. Vad ska jag göra?

Trots att prickarna normalt uppträder på skärmen, påverkar de inte systemet. Om incidenten fortsätter och efterhand påverkar systemets prestanda, kontakta ett godkänt ASUS servicecenter.

2. Min skärmbild har ojämn färg och ljusstyrka. Hur kan jag

åtgärda det?

Färgen och ljusstyrkan på skärmbilden kan påverkas av vinkeln och datorns placering. Ljusstyrkan och färgtonen på datorn kan

även variera med modellen. Du kan använda funktionsknapparna eller skärminställningarna i operativsystemet för att justera skärmbildens utseende.

3. Hur kan jag maximera datorbatteriets livslängd?

Du kan prova att göra något av följande:

• Använd funktionsknapparna för att ställa in skärmbildens ljusstyrka.

• Om du inte använder någon Wi-Fi-anslutning, ändra systemet till Airplane mode (flygplansläge) .

• Ta bort USB-enheter som inte används.

• Stäng applikationer som inte används, speciellt de som tar upp mycket systemminne.

E-manual för bärbar dator

4. LED-indikatorn för mitt batteri tänds inte. Vad är fel?

• Kontrollera om strömadaptern eller batteriet sitter riktigt.

Du kan även ta bort strömadaptern eller batteriet, vänta någon minut och sedan sätta i dem igen i datorn och strölmuttaget.

• Om problemet kvarstår, kontakta ditt lokala ASUS servicecenter för hjälp.

5. Varför fungerar inte min styrplatta?

• Tryck på för att aktivera styrplattan.

• Kontrollera om ASUS Smart Gesture har ställts in för att avaktivera styrplattan när en extern pekenhet ansluts.

6. Varför hör jag inget ljud från datorns högtalare när jag spelar ljud- eller videofiler?

Du kan prova att göra något av följande:

• Tryck på för att höja högtalarvolymen.

• Kontrollera om högtalarnas ljud stängts av.

• Kontrollera om en hörlurskontakt är ansluten till den bärbara datorn och ta bort den.

7. Vad ska jag göra om jag blir av med min bärbara dators strömadapter eller batteriet upphör att fungera?

Kontakta ditt lokala ASUS servicecenter för hjälp.

8 E-manual för bärbar dator

8. Varför fortsätter ljud att komma ut från den bärbara datorns högtalare fast jag redan anslutit mina hörlurar till rätt uttag?

Gå till Control Panel (Kontrollpanel) > Hardware and Sound

(Hårdvara och ljud) och öppna Audio Manager (Ljudhanterare) för att konfigurera inställningarna.

9. Min bärbara dator utför inte tangenttryckningarna riktigt eftersom markören rör sig hela tiden. Vad ska jag göra?

Kontrollera att inget oavsiktligt rör vid eller trycker på styrplattan när du skriver på tangentbordet. Du kan även avaktivera styrplattan genom att trycka på .

10. Den bärbara datorns styrplatta fungerar inte. Vad ska jag göra?

Du kan prova att göra något av följande:

• Kontrollera om ASUS Smart Gesture är inställd för att avaktivera styrplattan genom att ansluta en extern pekenhet till datorn. Gör den det, stäng av funktionen.

• Tryck på .

11. När jag trycker på “U”-, “I”- och "O"-tangenterna på tangentbordet, visas siffror istället för bokstäver. Hur kan jag

ändra det?

Tryck på tangenten eller (på vissa modeller) på datorn för att stänga av funktionen och använd dessa tangenter för att skriva in bokstäver.

12. Hur vet jag att systemet körs?

Håll strömbrytaren intryckt i ca två () sekunder till strömbrytarens lysdiod blinkar fem gånger och kamerans lysdiod blinkar en gång.

E-manual för bärbar dator 9

Vanliga frågor om programvara

1. När jag stänger av datorn tänds strömindikatorn men inte enhetens aktivitetsindikator. Systemstart görs inte heller.

Hur kan jag åtgärda det?

Du kan prova att göra något av följande:

• Framtvinga avstängning av datorn genom att trycka på strömbrytaren i minst tio (10) sekunder. Kontrollera om strömadaptern och batteriet är riktigt isatta och sätt på datorn.

• Om problemet kvarstår, kontakta ditt lokala ASUS servicecenter för hjälp.

2. Vad ska jag göra när skärmen visar följande meddelande:

“Remove disks or other media. Press any key to restart (Ta bort flyttbara diskar. tryck på en tangent för omstart.)”?

Du kan prova att göra något av följande:

• Ta bort alla anslutna USB-enheter och starta om datorn.

• Om problemet kvarstår kan din dator ha ett minneslagringsproblem. Kontakta ditt lokala ASUS servicecenter för hjälp.

3. Min dator starta om långsammare än vanligt och operativsystemet släpar efter. Hur kan jag åtgärda det?

Ta bort de senast installerade applikationerna eller som inte inkluderades med ditt operatissystempaket, och starta om systemet.

80 E-manual för bärbar dator

4. Min dator startar inte om. Hur kan jag åtgärda det?

Du kan prova att göra något av följande:

• Ta bort alla anslutna enheter från datorn och starta om systemet.

• Tryck på �9 när du startar. När datorn öppnar

Troubleshooting (�elsökning ), tryck på Refresh

(Uppdatera) eller Reset your PC (Återställ din dator) .

• Om problemet kvarstår, kontakta ditt lokala ASUS servicecenter för hjälp.

5. Varför kan datorn inte vakna från vilo- eller tomgångsläge?

• Du måste trycka på strömbrytaren för att återuppta ditt senaste arbetsläge.

• Systemet kan ha använt upp batteriet helt. Anslut strömadaptern till datorn och anslut till ett vägguttag och tryck på strömbrytaren.

E-manual för bärbar dator 81

8 E-manual för bärbar dator

Bilagor

E-manual för bärbar dator 83

Interna modem uppfyllelse

Den bärbara datorn med interna modem överensstämmer med JATE (Japan), FCC

(USA, Kanada, Korea, Taiwan) och CTR1. Det interna modemet har godkänts i enlighet med rådsbeslut 98/48/EC för paneuropeisk enskild terminalanslutning till det publika telefonnätet (PSTN). Emellertid på grund av olikheter mellan de enskilda PSTN i de olika länderna ger inte godkännandet själv en ovillkorlig försäkran om fungerande drift på varje PSTN nätverks anslutningspunkt. Vid eventuella problem bör du först kontakta leverantören av utrustningen.

Översikt

Den 4 augusti 1998 publicerades den europeiska rådets beslut angående CTR 1 i Officiella tidningar av EC. CTR 1 gäller för alla icke röstutrustningar med DTMFuppringning vilka är avsedda att anslutas till det analoga PSTN (Public Switched

Telephone Network/publika telefonnätet).

CTR 1 (Common Technical Regulation) för anslutningskrav för anslutning till det analoga publika telefonnätet av terminalutrustning (exkluderat terminalutrustning som stödjer rösttelefoni justerad tjänst) i vilka nätverksadressering utförs med hjälp av tvåtons flerfrekvenssignalering.

84 E-manual för bärbar dator

Network Compatibility Declaration (deklaration om nätverkskompatibilitet)

Uttalande som ska göras av tillverkaren till anmält organ och säljaren: "Denna deklaration indikerar de nätverk med vilka utrustningen är konstruerad att arbeta och alla rapporterade nätverk med vilka utrustningen har samverkansproblem.

Uttalande som ska göras av tillverkaren till användaren: "Denna deklaration indikerar de nätverk med vilka utrustningen är konstruerad att arbeta och alla rapporterade nätverk med vilka utrustningen har samverkansproblem. Tillverkaren ska också associera ett uttalande för att klargöra där nätverkskompatibilitet är beroende på fysiska och programbytesinställningar. Det kommer också att råda användaren att kontakta försäljaren om det finns önskemål om att använda utrustningen i ett annat nätverk".

Fram tills nu har anmält organ hos CETECOM givit ut flera pan-europeiska godkännanden att använda CTR 1. Resultatet är Europas första modem som inte kräver myndighetsgodkännande i varje enskilt Europeiskt land.

Icke-röst utrustning

Telefonsvarare och högtalartelefonen kan vara lämplig så väl som modem, faxmaskiner, nummerpresentatörer och larmsystem. Utrustning vars slutkvalitet för talet kontrolleras av bestämmelser (t.e.x handmikrotelefoner och i vissa länder

även sladdlösa telefoner) är undantagna.

E-manual för bärbar dator 8

Land

Österrike 1

Belgien

Tjeckiska republiken

Danmark 1

Finland

Frankrike

Tyskland

Grekland

Ungern

Island

Irland

Italien

Israel

Lichtenstein

Luxemburg

Nederländerna 1

Norge

Polen

Portugal

Spanien

Sverige

Schweiz

Storbritannien

Denna tabell visar de länder som för närvarande är under CTR21 standard.

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Nej

Nej

Nej

Ja

Ja

Ja

Ja

Tillämpad

Ja

Ja

Nej

Ja

Ja

Ja

Nej

Under behandling

Nej

Ja

Ja

Nej

Nej

Nej

Ja

Nej

Nej

Nej

�ler tester

Nej

Nej

Inte tillämpligt

Nej

Inte tillämpligt

Nej

Nej

Under behandling

Nej

Nej

Nej

Ja

Nej

Inte tillämpligt

Inte tillämpligt

Inte tillämpligt

8 E-manual för bärbar dator

Denna information har kopierats från CETECOM och lämnas utan förpliktelse. För uppdatering av denna tabell besök http://www.cetecom.de/technologies/ctr_1.

html

1 Nationella krav gäller endast om utrustningen använder telefoni med pulsval

(tillverkare kan hävda i bruksanvisningen att utrustningen endast är avsedd att stödja DTMF signalering, vilket skulle göra ytterligare tester överflödiga).

I Nederländerna krävs ytterligare tester för serieanslutning och nummerpresentationsfunktioner.

Yttrande statliga kommunikationsnämnden

Den här apparaten överenstämmer med FCC regler del 1. Hantering är aktuell under följande två villkor:

• Apparaten får inte orsaka allvarlig störning.

• Apparaten måste godkänna all mottagen störning, medräknat störning som kan orsaka oönskad handling.

Utrustningen har testats och befunnits överenstämma med gränserna för en klass B digital apparat, enligt del 1 i bestämmelserna från statliga kommunikationsnämnden (Federal Communications Commission, ‘FCC’). De här gränserna är utformade för att tillhandahålla lämpligt skydd mot skadlig störning i en installation i hemmet. Den här utrustningen genererar, använder och kan avge strålning med radiofrekvensenergi samt kan, om den inte är installerad och används i överensstämmelse med givna instruktioner, orsaka skadlig störning på radiokommunikation. Det finns dock inga garantier att störningar inte kommer att inträffa i en särskild installation. Om den här utrustningen orsakar skadliga störningar på radio- eller televisionsmottagning, vilket kan fastställas genom att slå på och slå av utrustningen, uppmuntras användaren att försöka korrigera störningen genom en eller flera av följande åtgärder:

Rikta om eller flytta på mottagarantennen.

Öka avståndet mellan utrustningen och mottagaren.

E-manual för bärbar dator 8

Anslut utrustningen till ett uttag på en annan strömkrets än den som mottagaren är ansluten till.

Rådfråga försäljaren eller en erfaren radio/TV-tekniker.

VARNING! Användningen av en skyddad elsladd krävs för att kunna tillmötesgå

FCCnämndens gränser och för att förhindra störning på radio- och TV-mottagning i närheten. Det är viktigt att endast den medföljande elsladden används. Använd endast skyddade kablar för att ansluta I/O-apparater till den här utrustningen. Du förvarnas om att förändringar eller ändringar som inte uttryckligen har godkänts av ansvarig part för anpassning, kan ogiltigförklara dig som tillåten användare av utrustningen.

(Återgiven från Code of Federal Regulations #4, del 1.193, 1993, Washington DC:

Office of the Federal Register, National Archives och Records Administration, U.S.A

Government Printing Office.)

�CC (Amerikanska telekommunikationsmyndighetens) varningstext om radiofrekvens- (R�-) exponering

VARNING! Varningstext från FCC: Ändringar eller modifieringar som inte uttryckligen godkänts av den part, som är ansvarig för uppfyllandet av villkoren, kan upphäva användarens rätt att använda utrustningen. “Tillverkaren deklarerar att denna enhet är begränsad till kanalerna 1 till 11 i .4 GHz-frekvensbandet via specificerade inbyggda program kontrollerade i USA.”

Denna utrustning uppfyller FCC:s strålningsgränsvärden som fastställts för en okontrollerad miljö. För fortsatt uppfyllande av FCC RF-exponeringskrav ska direktkontakt med sändarantennen under sändning undvikas. Slutanvändare måste följa de specifika driftsinstruktionerna för tillfredsställande uppfyllelse av radiostrålningskraven.

88 E-manual för bärbar dator

Deklaration om överensstämmelse (R&TTE

Direktivet 1999/5/EG)

Följande poster var fullföljda och anses relevanta och tillräckliga:

Nödvändiga krav som i [Artikel 3]

Skyddskrav för hälsa och säkerhet som om [Artikel 3.1a]

Testning för elektrisk säkerhet enligt [EN 090]

Skyddskrav för elektromagnetisk kompabilitet i [Artikel 3.1b]

Testning av elektromagnetisk kompabilitet i [EN 301 489-1] & [EN 301

489-1]

Effektiv användning av radiospektrat som i [Artikel 3.]

Återkommande radiotester enligt [EN 300 38-]

CE Märkning

CE märkning för enheter utan trådlös LAN/Bluetooth

Den levererade versionen av denna enhet uppfyller kraven hos EEC direktiven 004/108/EG ”Elektromagnetisk kompatibilitet” och 00/9/EC ”

Lågspänningsdirektivet”.

CE märkning för enheter med trådlös LAN/ Bluetooth

Denna utrustning uppfyller kraven hos Direktiv 1999//EG för Europeiska parlamentet och kommissionen från den 9 mars 1999 om radioutrustning och telekommunikationsutrustning och om ömsesidigt erkännande av utrustningens

överensstämmelse.

E-manual för bärbar dator 89

Trådlös hanteringskanal för olika områden

Nordamerika

Japan

Europa ETSI

.41-.4 GHz

.41-.484 GHz

.41-.4 GHz

Ch01 genom CH11

Ch01 genom Ch14

Ch01 genom Ch13

�rankrike begränsade trådlösa frekvensband

En del områden i Frankrike har begränsade frekvensband. Det värsta fallet av max tillåten ström inomhus är:

10mW för hela .4 GHzbandet (400 MHz–483. MHz)

100mW för frekvenser mellan 44. MHz och 483. MHz

OBS!

Kanalerna 10 till 13 inbegripet verkar i bandet 44. MHz till 483. MHz.

Det finns få möjligheter till användning utomhus: På privat egendom eller på den privata egendomen för offentliga personer, är användning föremål för en preliminär tillåtelseprocedur från Försvarsministeriet, med max tillåten ström på

100mW i bandet 44.–483. MHz. Användning utomhus på allmän egendom

är inte tillåtet.

I avdelningarna som listas nedan för hela .4 GHzbandet:

Max tillåten ström inomhus är 100mW

Max tillåten ström utomhus är 10mW

90 E-manual för bärbar dator

Avdelningar inom vilka användning av 400–483. MHzbandet är tillåtet med en

EIRP på mindre än 100mW inomhus och mindre än 10mW utomhus:

01 Ain

0 Hautes Alpes

0 Aisne

08 Ardennes

03 Allier

09 Ariège

11 Aude 1 Aveyron 1 Charente

4 Dordogne Doubs Drôme

3 Gers

41 Loir et Cher

Meuse

0 Oise

4 Pyrénées Atlantique

8 Haut Rhin

3 Indre

4 Loiret

8 Nièvre

1 Orne

Pyrénées Orientales

0 Haute Saône

3 Indre et Loire

0 Manche

9 Nord

3 Puy du Dôme

Bas Rhin

1 Saône et Loire

Paris 8 Tarn et Garonne 84 Vaucluse

88 Vosges 89 Yonne 90 Territoire de Belfort

94 Val de Marne

Det här kravet kommer med stor sannolikhet att ändras med tiden, och göra det möjligt för dig att använda ditt trådlösa LANkort inom fler områden i Frankrike.

Vänligen kontrollera med ART för senaste information (http://www.arcep.fr).

OBS! Ditt WLANkort sänder mindre än 100mW, men mer än 10mW.

E-manual för bärbar dator 91

UL säkerhetsanmärkningar

För att motsvara UL 149 krävs telekommunikationer (telefon)-utrustning som avses att anslutas elektriskt till ett telekommunikationsnätverk, med en jordad funktionsspänning som inte överskrider mer än 00V, 300V topp-till-topp och

10V rms, och som installeras eller används i överensstämmelse med National

Electric Code (NFPA 0).

När du använder modemet på Notebook PC ska alltid grundläggande säkerhetsföreskrifter följas för att minska risken för brand, elektrisk stöt och skada på personer, inräknat följande:

• Använd inte Notebook PC i närheten av vatten, t ex i närheten av ett badkar, tvättställ, köksvask eller tvättbalja, i en blöt källare eller i närheten av en simbassäng.

• Använd inte Notebook PC under elektrisk storm. Det kan föreligga risk för elektrisk stöt från blixten.

• Använd inte Notebok PC i närheten av gasläcka.

För att motsvara UL 14 krävs primära (ej återuppladdningsbara) och sekundära

(återuppladdningsbara) lithiumbatterier för användning som strömkälla i produkten. Dessa batterier innehåller metallisk lithium eller lithiumlegering, eller en lithiumjon, och kan bestå av en enda elektrokemisk cell eller två eller fler celler som är anslutna i serie, parallell eller både-och, som omvandlar kemisk energi till elektrisk energi genom en irreversibel eler reversibel kemisk reaktion.

Avstå från att slänga bort Notebook PC-batteriet i öppen eld, då det kan explodera. Kontrollera med lokala bestämmelser för eventuellt speciella avfallsanvisningar för att minska risken för skada på personer beroende på eld eller explosion.

Avstå från att använda strömadaptrar eller batterier från andra apparater, för att undvika skada på personer beroende på eld eller explosion. Använd endast UL-certifierade strömadaptrar eller batterier som tillhandahålls av tillverkaren eller auktoriserade återförsäljare.

9 E-manual för bärbar dator

Krav strömsäkerhet

Produkter med elektrisk ström med värden på upp till A och som är tyngre än

3Kg måste använda godkända elsladdar som är större än eller lika med: H0VV-F,

3G, 0.mm

eller H0VV-F, G, 0.mm

.

TV-mottagarmeddelanden

Notering till CATV Systeminstallerare - Kabeldistributionssystemet bör vara jordat i enlighet med ANSI/NFPA 0, National Electrical Code (NEC), särskilt avsnitt 80.93,

Jordande av yttre konduktiv sköld på en koaxial kabelinstallation bör inkludera bindning av skärmen av den koaxiala kabeln till jorden vid byggnadsingången.

REACH

Uppfyller REACH (Registration, Evaluation, Authorization, and Restriction of

Chemicals (Registrering, Värdering, Behörighet och Begränsning)) reglerande regelverk, vi publicerar de kemiska substanserna i våra produkter på ASUS REACH webbsida på HYPERLINK “http://csr.asus.com/english/REACH.htm”.

Produktanmärkning Macrovision Corporation

Den här produkten innehåller teknologi som är skyddad enligt upphovsrätten genom metodanspråk av vissa USA-patent och annan intellektuell egenomsrätt som ägs av Macrovision Corporation och andra rättighetsägare. Användning av den här upphovsrättsligt skyddade teknologin måste godkännas av

Macrovision Corporation, och är endast avsedd för hemmet och annan begränsad tittaranvändning så tillvida inget annat har godkänts av Macrovision Corporation.

Kopiering av tekniken eller isärplockning är förbjuden.

�örhindra hörselskador

För att förhindra eventuella hörselskador skall du inte lyssna med hög volym under långa perioder.

E-manual för bärbar dator 93

Nordiska försiktighetsåtgärder (för litium-jon batterier)

CAUTION! Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace only with the same or equivalent type recommended by the manufacturer. Dispose of used batteries according to the manufacturer’s instructions. (English)

ATTENZIONE! Rischio di esplosione della batteria se sostituita in modo errato.

Sostituire la batteria con un una di tipo uguale o equivalente consigliata dalla fabbrica. Non disperdere le batterie nell’ambiente. (Italian)

VORSICHT! Explosionsgefahr bei unsachgemäßen Austausch der Batterie. Ersatz nur durch denselben oder einem vom Hersteller empfohlenem ähnlichen Typ.

Entsorgung gebrauchter Batterien nach Angaben des Herstellers. (German)

ADVARSELI! Lithiumbatteri - Eksplosionsfare ved fejlagtig håndtering. Udskiftning må kun ske med batteri af samme fabrikat og type. Levér det brugte batteri tilbage til leverandøren. (Danish)

VARNING! Explosionsfara vid felaktigt batteribyte. Använd samma batterityp eller en ekvivalent typ som rekommenderas av apparattillverkaren. Kassera använt batteri enligt fabrikantens instruktion. (Swedish)

VAROITUS! Paristo voi räjähtää, jos se on virheellisesti asennettu. Vaihda paristo ainoastaan laitevalmistajan sousittelemaan tyyppiin. Hävitä käytetty paristo valmistagan ohjeiden mukaisesti. (Finnish)

ATTENTION! Il y a danger d’explosion s’il y a remplacement incorrect de la batterie. Remplacer uniquement avec une batterie du mêre type ou d’un type

équivalent recommandé par le constructeur. Mettre au rebut les batteries usagées conformément aux instructions du fabricant. (French)

ADVARSEL! Eksplosjonsfare ved feilaktig skifte av batteri. Benytt samme batteritype eller en tilsvarende type anbefalt av apparatfabrikanten. Brukte batterier kasseres i henhold til fabrikantens instruksjoner. (Norwegian)

(Japanese)

ВНИМАНИЕ! При замене аккумулятора на аккумулятор иного типа возможно его возгорание. Утилизируйте аккумулятор в соответствии с инструкциями производителя. (Russian)

94 E-manual för bärbar dator

Beläggningsmeddelande

VIKTIGT!

För att isolera den bärbara datorn elektriskt och bibehålla elsäkerheten används en beläggning på höljet förutom sidorna där IO-uttagen är placerade.

CTR 21 godkännande (för bärbara datorer med inbyggt modem)

Danish

Dutch

English

�innish

�rench

E-manual för bärbar dator 9

German

Greek

Italian

Portuguese

Spanish

Swedish

9 E-manual för bärbar dator

ENERGY STAR-efterlevande produkt

ENERGY STAR är ett samarbetsprogram mellan amerikanska

EPA (Environmental Protection Agency) och amerikanska energidepartementet för att hjälpa oss alla att spara pengar och skydda miljön genom energieffektiva produkter och metoder. knapp på tangentbordet.Alla ASUS-produkter som är märkta med ENERGY STARlogotypen efterlever ENERGY STAR-standarden, och funktionen för strömhantering

är aktiverad som standard. Monitorn och datorn försätts automatiskt i vila efter

1 och 30 minuter av användarinaktivitet. För att väcka datorn klicka med musen eller tryck på någon knapp på tangentbordet.

Gå till http://www.energy.gov/powermanagement för utförlig information om strömhantering och dess fördelar för miljön. Du kan också gå till http://www.

energystar.gov för utförlig information om ENERGY STAR-samarbetsprogrammet.

OBS!

Energy Star stöds INTE av Freedos- och Linux-baserade produkter.

EU:s eko-märkning

Denna bärbara dator har fått märkningen EU Flower, vilket betyder att denna produkt har följande egenskaper:

1.

.

3.

4.

.

Minskad energiförbrukning under användning och standby-lägen

Begränsad användning av giftiga tungmetaller

Begränsad användning av ämnen som är farliga för miljö och människors hälsa

Minskning av användningen av naturresurser genom främjande av

återvinning*

Utformad för enkla uppgareringar och längre livslängd genom att tillhandahålla kompatibla reservdelar som batterier, nätaggregat, tangentbord, minne och CD- eller DVD-enhet om en sådan finns.

. Minskat solitt avfall genom en återtagningspolicy*

För mer information om märkningen EU Flower, gå till hemsidan för European

Union Eco-label: http://www.ecolabel.eu.

E-manual för bärbar dator 9

Uppfyllelse och deklaration av globala miljöbestämmelser

ASUS följer det gröna konstruktionskonceptet för konstruktion och tillverkning av våra produkter och ser till att varje steg i produktens livscykel för en ASUS produkt

är i linje med globala miljöbestämmelser. Dessutom redovisar ASUS relevant information baserat på reglerande krav.

Se http://csr.asus.com/english/Compliance.htm för information om redovisning baserat på de krav som ASUS uppfyller:

Japan JIS-C-0950 Materialdeklaration

EU REACH SVHC

Korea RoHS

Schweiziska energilagar

ASUS återvinning / Återtagningstjänst

ASUS återvinning och återtagningsprogram kommer från vårt åtagande för att uppfylla den högsta standarden för att skydda vår miljö. Vi tror på att tillhandahålla lösningar för våra kunder att kunna ta ansvar för återvinning av våra produkter, batterier och andra komponenter samt förpackningsmaterial. Gå till http://csr.

asus.com/english/Takeback.htm för detaljerad information om återvinning för olika regioner.

98 E-manual för bärbar dator

EC Declaration of Conformity

We, the undersigned,

Manufacturer:

Address, City:

Country:

Authorized representative in Europe:

Address, City:

Country: declare the following apparatus:

ASUSTeK COMPUTER INC.

4F, No. 150, LI-TE Rd., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN

TAIWAN

ASUS COMPUTER GmbH

HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN

GERMANY

Product name :

Model name :

Notebook PC

T100T, H100T, R104T conform with the essential requirements of the following directives:

2004/108/EC-EMC Directive

EN 55022:2010

EN 61000-3-2:2006+A2:2009

EN 55013:2001+A1:2003+A2:2006

1999/5/EC-R &TTE Directive

EN 300 328 V1.7.1(2006-10)

EN 300 440-1 V1.6.1(2010-08)

EN 300 440-2 V1.4.1(2010-08)

EN 301 511 V9.0.2(2003-03)

EN 301 908-1 V5.2.1(2011-05)

EN 301 908-2 V5.2.1(2011-07)

EN 301 893 V1.6.1(2011-11)

EN 302 544-2 V1.1.1(2009-01)

EN 302 623 V1.1.1(2009-01)

EN 50360:2001

EN 62479:2010

EN 50385:2002

EN 62311:2008

2006/95/EC-LVD Directive

EN 55024:2010

EN 61000-3-3:2008

EN 55020:2007+A11:2011

EN 301 489-1 V1.9.2(2011-09)

EN 301 489-3 V1.4.1(2002-08)

EN 301 489-4 V1.4.1(2009-05)

EN 301 489-7 V1.3.1(2005-11)

EN 301 489-9 V1.4.1(2007-11)

EN 301 489-17 V2.1.1(2009-05)

EN 301 489-24 V1.5.1(2010-09)

EN 302 326-2 V1.2.2(2007-06)

EN 302 326-3 V1.3.1(2007-09)

EN 301 357-2 V1.4.1(2008-11)

EN 302 291-1 V1.1.1(2005-07)

EN 302 291-2 V1.1.1(2005-07)

EN 60065:2002 / A12:2011 EN 60950-1 / A12:2011

2009/125/EC-ErP Directive

Regulation (EC) No. 1275/2008

Regulation (EC) No. 642/2009

Regulation (EC) No. 278/2009

2011/65/EU-RoHS Directive Ver. 130208

CE marking

(EC conformity marking)

Position : CEO

Name : Jerry Shen

Declaration Date: 10/09/2013

Year to begin affixing CE marking:2013

Signature : __________

E-manual för bärbar dator 99

100 E-manual för bärbar dator

advertisement

Related manuals

Download PDF

advertisement

Table of contents