Asus Transformer Book T100TA Laptop Používateľská príručka

Add to My manuals
100 Pages

advertisement

Asus Transformer Book T100TA Laptop Používateľská príručka | Manualzz

SK8713

Druhé vydanie

Január 2014

notebooku

Elektronická príručka

SérieT100T

Informácie o autorských právach

Žiadna časť tohto návodu na obsluhu, a to vrátane výrobkov a softvéru v ňom popísaných, nesmie byť bez vyjadrenia spoločnosti ASUSTeK COMPUTER INC. (“ASUS”), a to prostredníctvom písomného súhlasu kopírovaná, prenášaná, prepisovaná, uložená do pamäte vyhľadávacieho systému, alebo prekladaná do iného jazyka v akejkoľvek forme alebo akýmikoľvek prostriedkami, a to okrem dokumentácie kupujúceho slúžiacej pre potreby zálohovania.

SPOLOČNOSŤ ASUS POSKYTUJE TENTO NÁVOD NA OBSLUHU “TAK AKO JE”, BEZ ZÁRUKY AKÉHOKOĽVEK DRUHU,

ČI UŽ VÝSLOVNEJ ALEBO ZAHRNUTEJ, VRÁTANE, ALE NIE OBMEDZENE NA ZAHRNUTÉ ZÁRUKY ALEBO PODMIENKY

TÝKAJÚCE SA NEPORUŠENIA, PREDAJNOSTI ALEBO VHODNOSTI PRE URČITÝ ÚČEL. SPOLOČNOSŤ ASUS, JEJ

RIADITELIA, ÚRADNÍCI, ZAMESTNANCI ALEBO PREDAJCOVIA NEBUDÚ ZODPOVEDNÍ ZA AKÉKOĽVEK NEPRIAME,

ZVLÁŠTNE, NÁHODNÉ ALEBO VYPLÝVAJÚCE ŠKODY (VRÁTANE ŠKÔD SPÔSOBENÝCH STRATOU NA ZISKU, STRATOU

V OBLASTI PODNIKATEĽSKÝCH AKTIVÍT A PODOBNE), A TO AJ AK SPOLOČNOSŤ ASUS BOLA OBOZNÁMENÁ S

MOŽNOSŤOU TAKÝCHTO ŠKÔD, KTORÉ SÚ DÔSLEDKOM CHYBY ALEBO OMYLU V RÁMCI TOHO NÁVODU ALEBO V

RÁMCI VÝROBKU.

Výrobky a firemné označenia, ktoré sa objavujú v tomto návode, môžu a nemusia byť obchodnými značkami alebo autorskými právami patričných spoločností a používajú sa iba na označenie alebo na vysvetľovanie, a to v prospech ich vlastníkov a bez zámeru ich porušovania.

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE A INFORMÁCIE, KTORÉ SÚ SÚČASŤOU TOHTO NÁVODU, SÚ UVEDENÉ IBA PRE

INFORMATÍVNE ÚČELY A MÔŽU BYŤ KEDYKOĽVEK ZMENENÉ BEZ PREDCHÁDZAJÚCEHO OZNÁMENIA, PRIČOM

BY TO NEMALO BYŤ INTERPRETOVANÉ AKO POVINNOSŤ SPOLOČNOSTI ASUS. SPOLOČNOSŤ ASUS NEPREBERÁ

ZODPOVEDNOSŤ ANI ZA ZÁVÄZKY TÝKAJÚCE SA AKÝCHKOĽVEK CHÝB ALEBO NEPRESNOSTÍ, KTORÉ SA MÔŽU V

RÁMCI TOHTO NÁVODU VYSKYTNÚŤ, A TO VRÁTANE V NÁVODE POPÍSANÝCH VÝROBKOV A SOFTVÉRU.

Autorské práva © 2014 ASUSTeK COMPUTER INC. Všetky práva sú vyhradené.

Obmedzenie zodpovednosti

Môže dôjsť k okolnostiam, kedy kvôli zanedbaniu zo strany spoločnosti ASUS, alebo kvôli inej zodpovednosti máte nárok požadovať od spoločnosti náhradu za škody. V každom takomto prípade, bez ohľadu na východisko, na základe ktorého ste oprávnení požadovať u spoločnosti Asus náhradu škôd, je spoločnosť Asus zodpovedná za nie viac, než za osobné poranenie (vrátane smrti) a škodu na nehnuteľnom majetku a hnuteľnom osobnom majetku, alebo za akékoľvek skutočné a priame škody vyplývajúce zo zanedbania alebo zabudnutia splniť zákonom stanovené povinnosti vyplývajúce z tohto prehlásenia o záruke, a to do výšky uvedenej zmluvnej ceny každého výrobku.

Spoločnosť ASUS bude zodpovedná za, alebo vás odškodní za stratu, poškodenia alebo nároky zmluvne ustanovené, alebo vyplývajúce z porušenia alebo priestupku zo strany spoločnosti Asus voči tejto záruke.

Táto hranica sa týka aj dodávateľov a predajcov spoločnosti ASUS. Je to maximum, za ktoré sú spoločnosť ASUS, jej dodávatelia a váš predajca spoločne zodpovední.

SPOLOČNOSŤ ASUS V ŽIADNOM PRÍPADE NEZODPOVEDÁ ZA ŽIADNY Z NASLEDUJÚCICH BODOV: (1) ZA

POŽIADAVKY TRETEJ STRANY TÝKAJÚCE SA VAŠICH ŠKÔD; (2) ZA STRATU ALEBO POŠKODENIE VAŠICH ZÁZNAMOV

ALEBO ÚDAJOV; ALEBO (3) ZA ZVLÁŠTNE, NÁHODNÉ ALEBO NEPRIAME ŠKODY ALEBO ZA AKÉKOĽVEK EKONOMICKY

VYPLÝVAJÚCE ŠKODY (VRÁTANE STRATY ZISKU ALEBO ÚSPOR), A TO AJ AK BOLI SPOLOČNOSŤ ASUS, JEJ

DODÁVATELIA ALEBO VÁŠ PREDAJCA O TÝCHTO MOŽNOSTIACH INFORMOVANÍ.

Servis a podpora

Navštívte našu viacjazyčnú stránku na adrese http://support.asus.com

2 notebooku Elektronická príručka

Obsah

Informácie o tejto príručke .....................................................................................6

Dohody používané v tomto návode ........................................................................7

Ikony ....................................................................................................................................7

Typografické prvky .........................................................................................................7

Bezpečnostné opatrenia .........................................................................................8

Používanie notebooku ..................................................................................................8

Starostlivosť o notebook ..............................................................................................9

Správna likvidácia ...........................................................................................................10

Kapitola 1: Nastavenie hardvéru

Pohľad zhora................................................................................................................12

Funkcie tabletu ................................................................................................................14

Funkcie mobilnej dokovacej stanice .......................................................................19

Kapitola 2: Používanie prenosného počítača

Začíname ......................................................................................................................22

Tablet zapojte do mobilnej dokovacej stanice ....................................................22

Svoj notebook nabite ....................................................................................................23

Zapnite prenosný počítač ............................................................................................26

Gestá pre tablet a dotykovú podložku ..............................................................27

Používanie tabletu .........................................................................................................27

Gestá pre dotykovú podložku ...............................................................................30

Používanie klávesnice ..............................................................................................38

Klávesy funkcií .................................................................................................................38

Klávesy Windows® .........................................................................................................39

Klávesnica ako číslicová klávesnica .........................................................................39

Odpojenie tabletu z dokovacej stanice .............................................................40

Kapitola 3: Práca s Windows® 8.1

Zapnutie po prvý raz ................................................................................................42

Obrazovka na zablokovanie Windows® 8.1 ......................................................42

Windows® UI ................................................................................................................43

notebooku Elektronická príručka 3

4

Úvodná obrazovka .........................................................................................................43

Aplikácie Windows® .......................................................................................................43

Prístupové body ..............................................................................................................44

Tlačidlo Start (Štart) .......................................................................................................47

Prispôsobenie obrazovky Start (Štart) ....................................................................49

Práca s aplikáciami Windows® ...............................................................................50

Spustenie aplikácií .........................................................................................................50

Prispôsobenie aplikácií .................................................................................................50

Vstupovanie na obrazovku s aplikáciami ...............................................................53

Lišta Charms bar..............................................................................................................55

Funkcia Snap ....................................................................................................................58

Ďalšie klávesové skratky ..........................................................................................60

Pripojenie do bezdrôtových sietí .........................................................................62

Wi-Fi .....................................................................................................................................62

Bluetooth ..........................................................................................................................63

Režim Lietadlo .................................................................................................................65

Vypnutie prenosného počítača ............................................................................66

Prepnutie prenosného počítača do režimu nízkej spotreby ...........................67

Kapitola 4: Riešenie problémov prenosným počítačom

Odstraňovanie problémov .....................................................................................70

Obnovte počítač .............................................................................................................70

Reset počítača ..................................................................................................................71

Rozšírené možnosti ........................................................................................................72

Tipy a najčastejšie otázky

Užitočné tipy ohľadne notebooku ......................................................................76

Časté otázky ohľadne hardvéru ............................................................................77

Časté otázky ohľadne softvéru .............................................................................80

Prílohy

Zhoda interného modemu .........................................................................................84

Prehlásenie Amerického federálneho výboru pre telekomunikácie (FCC).........87

Prehlásenie FCC s upozornením týkajúcim sa vystaveniu rádiovej frekvencii (RF) .................................................................................................88

notebooku Elektronická príručka

Vyhlásenie o zhode (R&TTE directive 1999/5/EC) ...............................................89

Označenie CE ...................................................................................................................89

Kanál pre bezdrôtovú prevádzku pre rôzne domény ........................................90

Vyhradené frekvenčné pásma pre bezdrôtové spojenia vo Francúzsku ....90

Bezpečnostné upozornenia podľa normy UL.......................................................92

Bezpečnostná požiadavka týkajúca sa napájania ...............................................93

Upozornenia ohľadne TV tunera ...............................................................................93

Oznámenia ohľadne REACH .......................................................................................93

Oznam o výrobku spoločnosti Macrovision Corporation ................................93

Prevencia pred stratou sluchu ...................................................................................93

Škandinávske upozornenia týkajúce sa lítia

(pre lítium iónové batérie) ...........................................................................................94

Schválenie podľa CTR 21

(pre notebook so zabudovaným modemom) ......................................................95

Výrobok, ktorý vyhovuje požiadavkám programu ENERGY STAR ................97

Vyhlásenie zhody so svetovými nariadeniami ohľadne ochrany

životného prostredia ...................................................................................................98

Recyklačný program ASUS / Služby spätného prevzatia výrobkov ..............98

notebooku Elektronická príručka 5

6

Informácie o tejto príručke

Táto príručka poskytuje informácie o funkciách hardvéru a softvéru prenosného počítača a zostavená je do nasledujúcich kapitol:

Kapitola 1: Nastavenie hardvéru

Táto kapitola podrobne opisuje hardvérové komponenty prenosného počítača.

Kapitola 2: Používanie prenosného počítača

Táto kapitola vám ukáže, ako používať rôzne časti prenosného počítača.

Kapitola 3: Práca s Windows® 8.1

Táto kapitola poskytuje prehľad o používaní systému Windows ® 8 v prenosnom počítači.

Kapitola 4: Riešenie problémov prenosným počítačom

Táto kapitola vysvetľuje, ako riešiť problémy, ktoré sa vám môžu prihodiť pri používaní prenosného počítača.

Tipy a najčastejšie otázky

V tejto časti sú uvedené niektoré odporúčané tipy a najčastejšie otázky ohľadne hardvéru a softvéru, ktoré si môžete pozrieť pri vykonávaní údržby alebo oprave bežných problémov s vaším notebookom.

Prílohy

Táto časť obsahuje poznámky a vyhlásenia o bezpečnosti týkajúce sa prenosného počítača.

notebooku Elektronická príručka

Dohody používané v tomto návode

Na zdôraznenie hlavných informácií v tomto návode sa používajú nasledujúce správy:

DÔLEŽITÉ!

Táto správa obsahuje dôležité informácie, ktoré je nutné dodržiavať na dokončenie úlohy.

POZNÁMKA: Táto správa obsahuje doplňujúce informácie a tipy, ktoré pomôžu pri dokončení úloh.

VÝSTRAHA!

Táto správa obsahuje dôležité informácie, ktoré je nutné dodržiavať na zaistenie vašej bezpečnosti pri vykonávaní určitých úloh a na zabránenie poškodenia údajov a prvkov vášho notebooku.

Ikony

Dolu znázornená ikona označuje, ktoré zariadenie možno použiť na dokončenie série úloh alebo postupov vo vašom notebooku.

= Používanie dotykovej obrazovky.

=použite touchpad.

= použite klávesnicu.

Typografické prvky

Tučné písmo = Označuje ponuku alebo položku, ktoré musíte zvoliť.

Kurzíva = Označuje klávesy, ktoré musíte stlačiť na klávesnici.

notebooku Elektronická príručka 7

8

Bezpečnostné opatrenia

Používanie notebooku

Tento notebook by sa mal používať v prostrediach s teplotou okolia medzi 5°C (41°F) až 35°C (95°F).

Pozrite sa na štítok so vstupnými hodnotami na spodnej strane notebooku a uistite sa, že vami používaný sieťový adaptér je v súlade s týmito hodnotami.

Notebook nenechávajte na svojom lone alebo akejkoľvek časti svojho tela, aby ste neobmedzovali vlastné pohodlie a zabránili poraneniam od vystavenia účinkom teplôt.

Notebook nenechávajte na svojom lone alebo akejkoľvek časti svojho tela, aby ste neobmedzovali vlastné pohodlie a zabránili poraneniam od vystavenia

účinkom teplôt.

Pri zapnutí notebook neprenášajte, ani ho nezakrývajte žiadnymi materiálmi, ktoré by znížili cirkuláciu vzduchu.

Neumiestňujte notebook na nerovné a nestabilné pracovné povrchy.

Svoj notebook môžete nechať prejsť röntgenovými zariadeniami na letiskách (predmety, ktoré sa môžu vziať na palubu lietadiel, na dopravníkových pásoch), ale nevystavujte ho účinkom magnetických detektorov a snímačov.

Spojte sa s leteckou spoločnosťou ohľadne služieb, ktoré môžete počas letu používať a obmedzeniach, ktoré musíte pri používaní svojho notebooku počas letu dodržiavať.

notebooku Elektronická príručka

Starostlivosť o notebook

Pred čistením svojho notebooku odpojte prívod striedavého prúdu a vyberte batériu (ak sa používa).

Používajte čistú celulózovú špongiu alebo semiš navlhčený v roztoku neabrazívneho čistiaceho prostriedku a niekoľkých kvapiek teplej vody.

Pomocou suchej tkaniny odstráňte z notebooku všetku vlhkosť.

Na povrchu svojho notebooku ani v jeho blízkosti nepoužívajte silné rozpúšťadlá, ako sú riedidlá, benzín, alebo iné chemikálie.

Na hornú plochu notebooku neukladajte žiadne predmety.

Nevystavujte svoj notebook účinkom silných magnetických ani elektrických polí.

Nevystavujte ani nepoužívajte svoj notebook v blízkosti kvapalín, v rámci podmienok dažďa alebo vlhkosti.

Nevystavujte svoj notebook vplyvom prašných prostredí.

Nepoužívajte svoj notebook v blízkosti unikajúcich plynov.

notebooku Elektronická príručka 9

Správna likvidácia

Notebook NEVYHADZUJTE do komunálneho odpadu.

Tento výrobok bol navrhnutý tak, aby sa zabezpečilo správne opätovné použitie súčastí a recyklovanie.

Symbol preškrtnutého odpadkového koša na kolieskach znamená, že výrobok (elektrické alebo elektronické zariadenie a článková batéria s obsahom ortuti) nie je možné likvidovať spolu s bežným komunálnym odpadom. Overte si mieste nariadenia týkajúce sa likvidácie elektronických výrobkov.

Batériu NEVYHADZUJTE do komunálneho odpadu.

Symbol preškrtnutého odpadkového koša na kolieskach znamená, že batériu by ste nemali likvidovať spolu s komunálnym odpadom.

10 notebooku Elektronická príručka

Kapitola 1:

Nastavenie hardvéru

notebooku Elektronická príručka 11

Pohľad zhora

POZNÁMKA: Usporiadanie klávesnice sa môže v rôznych regiónoch alebo krajinách líšiť.

12 notebooku Elektronická príručka

Tablet

Prenosný počítač sa dodáva spolu s tabletom na splnenie vašich mobilných potrieb. Tablet je tiež vybavený vlastnými funkciami pre prácu a zábavu, ktoré sú prístupné pomocou gest na dotykovej obrazovke.

POZNÁMKA: Viac informácií o používaní tabletu nájdete v častiach Funkcie tabletu a Gestá pre tablet a dotykovú podložku v tejto príručke.

Mobilná dokovacia stanica

Po pripojení mobilnej dokovacej stanice k tabletu môžete obidve zariadenia používať ako prenosný počítač. Mobilná dokovacia stanica poskytuje pre dotykovú obrazovku ďalšie funkcie prostredníctvom funkcií dotykovej podložky a klávesnice.

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE! Ak chcete vedieť viac o pripojení alebo odpojení tabletu z jeho mobilnej dokovacej stanice, pozrite si časti Dokovanie tabletu v mobilnej dokovacej stanici a Vybranie tabletu z dokovacej stanice v tejto príručke.

notebooku Elektronická príručka 13

Funkcie tabletu

Pohľad zhora a pohľad zboku

14 notebooku Elektronická príručka

Predná kamera

Tento zabudovaný 1,2-megapixelový predný fotoaparát umožňuje pomocou prenosného počítača fotografovať alebo nahrávať videá.

Indikátor kamery

Indikátor kamery ukazuje, kedy sa zabudovaná kamera používa.

Snímač okolitého svetla

Snímač okolitého svetla zisťuje množstvo okolitého svetla v danom prostredí. Umožňuje, aby systém automaticky upravoval jas displeja v závislosti na stave okolitého svetla.

Dotyková obrazovka

Táto dotyková obrazovka s vysokým rozlíšením poskytuje vynikajúce funkcie na prezeranie fotografií, videí a ďalších multimediálnych súborov vo vašom prenosnom počítači.

Dotyková obrazovka umožňuje tiež ovládať prenosný počítač dotykovými gestami.

POZNÁMKA: Ak chcete vedieť viac o používaní gest na dotykovej obrazovke pri ovládaní prenosného počítača, pozrite si časť

Používanie dotykovej obrazovky v tejto príručke.

Otvor pre kartu MicroSD

Dotyková obrazovka sa dodáva so vstavanou zásuvkou pre čítačku pamäťových kariet, ktorá podporuje formáty kariet microSD a microSDXC.

Audio reproduktory

Vstavané audio reproduktory vám umožnia počúvať zvuk priamo z prenosného počítača. Zvukové vlastnosti tohto prenosného počítača sú riadené softvérom.

notebooku Elektronická príručka 15

16

Konektor Micro USB 2.0

Na nabíjanie alebo napájane prenosného počítača používajte port pre micro USB (univerzálna sériová zbernica) 2.0.

Mikro port HDMI

Do tohto portu sa pripája mikro konektor rozhrania na prenos multimediálnych dát s vysokým rozlíšením (HDMI) a je kompatibilný s HDCP, ktorý umožňuje prehrávať disky HD DVD,

Blu-ray a ďalší chránený obsah.

Port COMBO konektora výstupu z mikrofónu/vstupu zo slúchadie

Tento port umožňuje pripojiť výstupný zvukový signál z ASUS

Transformer Booku k reproduktorom so zosilňovačom alebo slúchadlám. Tento port môžete použiť aj na pripojenie ASUS

Transformer Booku k externému mikrofónu

Mikrofón

Zabudovaný mikrofón je možné používať počas video konferencií, na hlasové rozhovory alebo na jednoduché zvukové nahrávky

Indikátor nabíjania batérie

Indikátory stavu pomáhajú identifikovať aktuálny stav hardvéru vášho notebooku.

Podrobnosti nájdete v nasledujúcich častiach:

Farba

Biela Plne nabitá.

Oranžová Režim nabíjania.

VYP.

Prenosný počítač nie je zapnutý do zdroja napájania.

notebooku Elektronická príručka

Sieťový vypínač

Stlačením tlačidla napájania môžete prenosný počítač zapnúť, prepnúť do režimu nízkej spotreby alebo ho zapnúť z režimu nízkej spotreby.

V prípade, že prenosný počítač prestane reagovať, stlačte a podržte tlačidlo napájania po dobu asi desat' (10) sekúnd, kým sa prenosný počítač vypne.

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE! Pri vynútenom reštarte systému môže dôjsť k strate dát. Dôrazne odporúčame, aby ste si pravidelne zálohovali svoje dáta.

Tlačidlo Volume (Hlasitosť)

Stlačením tohto tlačidla môžete hlasitosť zvýšiť alebo znížiť.

Dotykové tlačidlo Windows®

Ak sa chcete vrátiť na úvodnú obrazovku, stlačte toto tlačidlo.

Ak už máte otvorenú úvodnú obrazovku a chcete sa vrátiť do aplikácie, ktorú ste naposledy otvorili, stlačte toto tlačidlo.

notebooku Elektronická príručka 17

Spodná strana

Dokovací port

Mobilnú dokovaciu stanicu zapojte do tohto portu na podporu funkcií klávesnice, dotykovej podložky a portu USB 3.0.

Závesný otvor

Aby sa tablet pevne zapojil do mobilnej dokovacej stanice, zaisťovacie háčiky vyrovnajte a vložte do týchto otvorov.

18 notebooku Elektronická príručka

Funkcie mobilnej dokovacej stanice

POZNÁMKA: Usporiadanie klávesnice sa môže v rôznych regiónoch alebo krajinách líšiť.

Pohľad zhora

Klávesnica

Klávesnica obsahuje klávesy QWERTY v štandardnej veľkosti s pohodlnou hĺbkou pohybu na písanie. Taktiež umožňuje používať funkčné klávesy, umožňuje rýchly prístup k systému

Windows®, ovládacím a ďalším multimediálnym funkciám.

POZNÁMKA: Rozloženie klávesnice sa líši podľa modelu a regiónu

Zaisťovací háčik

Zaisťovacie háčiky umožňujú pevne pripojiť tablet na mobilnú dokovaciu stanicu.

notebooku Elektronická príručka 19

Pripojovací konektor

Tablet pevne pripojte na mobilnú dokovaciu stanicu vyrovnaním portu dokovacej stanice s hornou časťou tohto konektora.

Záves

Tento záves pridržiava tabliet, keď je ukotvený v mobilnej dokovacej stanici. Pri nastavovaní dotykovej obrazovky do rôznych uhlov ho tiež pridržiava v mieste.

Uvoľňovacie tlačidlo

Stlačením tohto tlačidla bezpečne odpojíte tablet od mobilnej dokovacej stanice.

Plocha touchpad

Plocha touchpad umožňuje používať rôzne gestá na pohyb po obrazovke a ponúka používateľovi intuitívny zážitok. Taktiež stimuluje funkcie štandardnej myši.

POZNÁMKA: Viac podrobností si pozrite v časti Using the touch screen panel (Používanie dotykovej obrazovky) v tejto príručke.

Ľavá strana

20

Port USB 3.0

Tento port pre univerzálnu sériovú zbernicu 3.0 (USB 3.0) poskytuje prenosovú rýchlosť až 5 Gbit/sek. a je spätne kompatibilný s USB 2.0.

notebooku Elektronická príručka

Kapitola 2:

Používanie prenosného počítača

notebooku Elektronická príručka 21

Začíname

Tablet zapojte do mobilnej dokovacej stanice

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE!

• Tablet musí byť pevne vložený do mobilnej dokovacej stanice.

• Keď je tablet pripojený k mobilnej dokovacej stanici, celú zostavu zariadenia vždy nadvihnite odspodu.

22 notebooku Elektronická príručka

Svoj notebook nabite

Ak chcete prenosný počítač nabíjať::

A. Kábel micro USB zapojte do sieťového adaptéra.

B. Konektor micro USB zapojte do portu micor USB2.0 v tablete.

C. Sieťový adaptér zapojte do uzemnenej elektrickej zásuvky.

Pred prvým použitím nechajte notebook nabíjať 8 hodiny .

DÔLEŽITÉ!: Napájací adaptér a jeho špecifikácie sa môžu líšiť podľa vášho balíčka. Odporúčame použiť priložený napájací adaptér .

notebooku Elektronická príručka 23

24

DÔLEŽITÉ!

• Na prenosný počítač nalepte títok so vstupnými/výstupnými parametrami a uistite sa, že sa zhodujú so vstupnými/ výstupnými parametrami na napájacom adaptéri.

Niektoré modely prenosných počítačov môžu mať viac paraWindows®v výstupných prúdov na základe dostupného

SKU.

• Pred zapnutím po prvýkrát sa uistite sa, že do prenosného počítača je zapojený sieťový adaptér. Pri používaní prenosného počítača v režime napájacieho adaptéra dôrazne odporúčame používať uzemnenú nástennú elektrickú zásuvku.

• Táto elektrická zásuvka musí byť ľahko prístupná a v blízkosti vášho prenosného počítača.

• Prenosný počítač odpojte od hlavného zdroja napájania tak, že ho odpojíte od elektrickej zásuvky.

POZNÁMKA:

Vstupné napätie:

• 100–240V striedavý prúd

• Vstupná frekvencia: 50-60Hz

• Menovitý výstupný prúd: 2A (10W), 3A(15W)

• Menovité výstupné napätie: 5V jednosmený prúd notebooku Elektronická príručka

VÝSTRAHA!

Prečítajte si nasledujúce bezpečnostné opatrenia týkajúce sa batérie v prenosnom počítači.

• Batériu môžu zo zariadenia vyberať iba oprávnení technici spoločnosti ASUS.

• Batéria, ktorá sa v tomto zariadení používa, môže pri odstránení alebo rozobraní predstavovať nebezpečenstvo požiaru alebo popálenia chemikáliami.

• Pre vašu bezpečnosť dodržujte pokyny na výstražných

štítkoch.

• Riziko vybuchnutia batérie v prípade výmeny za nesprávny typ.

• Batériu neodhadzujte do ohňa.

• Batériu v prenosnom počítači sa nikdy nepokúšajte skratovať.

• Batériu sa nikdy nepokúšajte zo zariadenia vyberať a znovu doň vkladať.

• Ak zistíte, že batéria tečie, prestaňte ju používať.

• Batérie a jej súčasti musia byť recyklované alebo zlikvidované.

• Batériu a ďalšie malé súčasti uchovávajte mimo dosahu detí. notebooku Elektronická príručka 25

Zapnite prenosný počítač

Stlačte tlačidlo Start (Štart).

26 notebooku Elektronická príručka

Gestá pre tablet a dotykovú podložku

Gestá umožňujú spúšťať programy a získať prístup k nastaveniam prenosného počítača. Pri používaní gest ruky na dotykovej obrazovke a dotykovej podložke si pozrite nasledovné obrázky.

Používanie tabletu

Zotretie od ľavého okraja Zotretie od pravého okraja

Zotretím od ľavého kraja obrazovky zobrazíte svoje spustené aplikácie.

Zotretím od pravého okraja obrazovky spustíte panel s položkami Charms bar .

notebooku Elektronická príručka 27

Poklepanie/Dvojité poklepanie Poklepanie a podržanie

Aplikáciu spustíte poklepaním na ňu.

V režime Desktop (Pracovná plocha) aplikáciu spustíte dvojitým poklepaním na ňu.

Oddialenie

• Ak chcete aplikáciu presunúť, poklepte a podržte dlaždicu aplikácie a presuňte ju na novú pozíciu.

• Ak chcete aplikáciu zatvoriť, poklepte a podržte hornú časť spustenej aplikácie a presuňte ju nadol, k spodnému okraju obrazovky, čím ju zatvoríte.

Priblíženie

Stiahnite dva prsty na dotykovom paneli.

Roztiahnite dva prsty na dotykovom paneli.

28 notebooku Elektronická príručka

Zotretie od horného kraja Posúvanie prstom

Zotretím od horného okraja na úvodnej obrazovke Start zobrazíte panel Customize .

Ak v spustenej aplikácii zotriete od horného okraja obrazovky, zobrazí sa ponuka spustenej aplikácie.

Vertikálnym posúvaním svojho prsta rolujte nahor a nadol a horizontálnym posúvaním prsta posúvajte obrazovku doľava a doprava.

Potiahnuť hore Potiahnuť dolu

Ak chcete spustiť obrazovku Apps

(Aplikácie), potiahnite prstom hore na obrazovke Start (Štart) .

Ak chcete spustiť obrazovku Start

(Štart), potiahnite prstom dolu na obrazovke Apps (Aplikácie).

notebooku Elektronická príručka 29

Gestá pre dotykovú podložku

Posúvanie indikátora

Ak chcete tento indikátor aktivovať, na dotykovú podložku môžete kdekoľvek poklepať alebo kliknúť a potom posúvaním prsta na dotykovej podložke indikátorom pohybujte po obrazovke.

Horizontálne posúvanie

Vertikálne posúvanie

Diagonálne posúvanie

30 notebooku Elektronická príručka

Gestá jedným prstom

Poklepanie/Dvojité poklepanie

Na obrazovke Start poklepte na aplikáciu, ktorú chcete spustiť.

V stolnom režime dvakrát poklepte na aplikáciu, ktorú chcete spustiť.

Ťahať a pustiť

Dvakrát kliknite na položku a potom ten istý prst posuňte bez toho, aby ste ho zdvihli z dotykového panela. Ak chcete položku položiť na nové miesto, prst zdvihnite z dotykového panela.

notebooku Elektronická príručka 31

Kliknutie ľavým tlačidlom Kliknutie pravým tlačidlom

Na úvodnej obrazovke kliknite na aplikáciu, ktorú chcete spustiť.

V režime Desktop (Pracovná plocha) dvakrát kliknite na aplikáciu, ktorú chcete spustiť.

Na úvodnej obrazovke kliknite na aplikáciu, ktorú chcete vybrať, a spustite panel s nástrojmi.

Toto tlačidlo môžete tiež stlačiť, ak chcete spustiť panel Customize (Panel s

úpravami) .

V režime Desktop (Pracovná plocha) kliknite pravým tlačidlom na ponuku, ktorú chcete otvoriť.

POZNÁMKA: Oblasti vo vnútri bodkovanej čiary predstavujú umiestnenia ľavého tlačidla myši a pravého tlačidla myši na dotykovej podložke.

32 notebooku Elektronická príručka

Potiahnutie po hornom okraji

Ak chcete spustiť lištu Customize (Panel s úpravami) , na obrazovke Windows® Start prejdite prstom po hornom okraji.

Ak chcete zobraziť ponuku, v spustenej aplikácii prst posúvajte od horného okraja.

Potiahnutie po ľavom okraji Potiahnutie po pravom okraji

Ak chcete presúvať spustené aplikácie, prst posúvajte od ľavého okraja.

Ak chcete spustiť lištu Charms bar, prstom prejdite po pravom okraji.

notebooku Elektronická príručka 33

Gestá dvoma prstami

Poklepať Otáčať

Ak chcete simulovať funkciu kliknutia pravým tlačidlom myši, poklepte dvoma prstami na dotykovú podložku.

Ak chcete otočiť obrázok, dva prsty priložte na dotykový panel a jedným prstom otáčajte doprava alebo doľava, pričom druhý prst zostáva nehybný.

Posúvanie dvoch prstov nahor/nadol

Posúvanie dvoch prstov doľava/ dopravaov

Ak chcete posúvať položku hore alebo dolu, posúvajte dva prsty.

Ak chcete posúvať položku doľava alebo doprava, posúvajte dva prsty.

34 notebooku Elektronická príručka

Oddialenie Priblíženie

Na dotykovom paneli spojte dva prsty.

Na dotykovom paneli roztiahnite dva prsty.

Ťahať a pustiť

Vyberte položku a potom stlačte a podržte ľavé tlačidlo. Posúvaním ďalšieho prsta na dotykovom paneli položku potiahnite a položte do nového umiestnenia.

notebooku Elektronická príručka 35

Gestá troma prstami

Potiahnuť hore Potiahnuť doľava a doprava

Ak chcete ukázať všetky spustené aplikácie, troma prstami potiahnite smerom hore.

Ak chcete ukázať spustené aplikácie v režime Pracovná plocha alebo na domovskej obrazovke, troma prstami potiahnite doľava alebo doprava.

Potiahnuť dolu

Ak chcete ukázať režim Desktop (Pracovná plocha), troma prstami potiahnite smerom dolu.

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE! Gestá troma prstami nie sú v predvolenom nastavení aktivované vo vašom prenosnom počítač. Ak chcete aktivovať tieto gestá, pozrite si časť Aktivácia gest troma prstami.

36 notebooku Elektronická príručka

Aktivovanie gest troma prstami

Gestá troma prstami na dotykovej podložke prenosného počítača aktivujte pomocou nasledujúcich krokov na dotykovej obrazovke alebo dotykovej podložke.

1. Spustite aplikáciu na pracovnej ploche.

alebo

2. Ak chcete spustiť aplikáciu ASUS Smart Gesture, v pravom dolnom rohu panela úloh klepnite na ikonu

> .

3. V políčku Tri prsty zaškrtnite nasledovné položky:

- Vyhľadať stránku

- Zobraziť a vyhľadať ukážku spustených aplikácií

- Zobraziť pracovnú plochu

4. Klepnite na možnosť Apply (Použiť) a potom na tlačidlo OK .

notebooku Elektronická príručka 37

Používanie klávesnice

Klávesy funkcií

Pomocou funkčných klávesov na klávesnici prenosného počítača je možné spustiť nasledujúce príkazy: f2

Prepne notebook do režimu sleep mode (režim spánok)

Zapína alebo vypína funkciu Wi-Fi.

Znižuje jas displeja

Zvyšuje jas displeja

Aktivuje nastavenia druhej obrazovky.

POZNÁMKA: uistite sa, že druhá obrazovka je zapojená do prenosného počítača.

Zapína alebo vypína dotykový panel

Zapína alebo vypína reproduktor.

Znižuje hlasitosť reproduktora.

Zvyšuje hlasitosť reproduktora.

38 notebooku Elektronická príručka

Klávesy Windows®

Na klávesnici prenosného počítača sú dva špeciálne klávesy Windows®, ktoré sa používajú tak, ako je uvedené nižšie:

Ak sa chcete vrátiť na obrazovku Start, stlačte tento kláves. Ak už máte otvorenú obrazovku Start a chcete sa vrátiť do aplikácie, ktorú ste naposledy otvorili, stlačte tento kláves.

Ak chcete simulovať funkcie pravým kliknutím tlačidla myši, stlačte toto tlačidlo.

Klávesnica ako číslicová klávesnica

Tento prenosný počítač sa dodáva s 15 tlačidlami voľby, ktoré môžete tiež použiť na zadávanie čísiel.

Stlačením tlačidla môžete prepínať medzi používaním týchto tlačidiel ako číselné tlačidlá alebo pôvodnou funkciou klávesnice.

notebooku Elektronická príručka 39

Odpojenie tabletu z dokovacej stanice

Ak chcete bezpečne odpojiť tablet od zaisťovacích háčikov, stlačte uvoľňovacie tlačidlo na mobilnej dokovacej stanici, a potom tablet opatrne vytiahnite.

40

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE! Ak je vaša mobilná dokovacia stanica dodaná s vnútornou pevnou diskovou jednotkou (HDD), pred vybratím tabletu z dokovacej stanice musíte odpojiť pevnú diskovú jednotku. Za týmto

účelom klepnite na ikony > na paneli úloh a potom diskovú jednotku bezpečne odpojte klepnutím na ňu.

notebooku Elektronická príručka

Kapitola 3:

Práca s Windows® 8.1

notebooku Elektronická príručka 41

Zapnutie po prvý raz

Keď svoj počítač zapnete po prvý raz, zobrazí sa séria obrazoviek, ktoré vás budú viesť pri konfigurovaní základných nastavení vášho operačného systému Windows® 8.1.

Zapnutie prenosného počítača po prvý raz:

1. Na prenosnom počítači stlačte hlavný vypínač. Počkajte niekoľko minút, kým sa zobrazí obrazovka Netup (Nastavenie).

2. Na obrazovke Setup (Nastavenia) môžete vybrať jazyk, ktorý sa bude používať v prenosnom počítači. Keď sa zobrazia ďalšie nastavenia, vyberte svoju krajinu alebo región, jazyk aplikácie, usporiadanie klávesnice, časové pásmo a klepnite na tlačidlo

Next (Ďalej) .

3. Pozorne si prečítajte podmienky licenčnej zmluvy a potom klepnite na tlačidlo I Accept (Súhlasím) .

4. Ak chcete nastaviť nasledujúce základné položky, postupujte podľa pokynov na obrazovke:

• Prispôsobenie

• Pripojiť

• Nastavenia

• Vaše konto

5. Po konfigurácii základných položiek sa zobrazí výukový program

Windows®8.1. Ak sa chcete dozvedieť viac o funkciách

Windows®8.1, pozrite si tento výukový program.

Obrazovka na zablokovanie Windows® 8.1

Obrazovka na zablokovanie Windows ® 8.1 sa môže zobraziť vtedy, keď prenosný počítač vstúpi do operačného systému Windows ® 8.1.

Ak chcete pokračovať, kliknite na obrazovku na zablokovanie alebo na klávesnici prenosného počítača stlačte ľubovoľný kláves.

42 notebooku Elektronická príručka

Windows® UI

Systém Windows® 8.1 využíva dlaždicové používateľské rozhranie (UI), ktoré vám umožňuje organizovať a jednoducho získavať prístup k aplikáciám

Windows® z úvodnej obrazovky Start. Obsahuje aj nasledujúce funkcie, ktoré môžete pri práci na svojom notebooku používať.

Úvodná obrazovka

Úvodná obrazovka sa zobrazí po úspešnom prihlásení v rámci vášho používateľského konta. Pomáha na jednom mieste usporiadať všetky programy a aplikácie, ktoré potrebujete.

Aplikácie Windows®

Tieto aplikácie sú pripnuté na úvodnej obrazovke a pre ľahký prístup sú zobrazené v dlaždicovom usporiadaní.

POZNÁMKA: Na úplné spustenie niektorých aplikácií sa vyžaduje prihlásenie v rámci vášho konta Microsoft.

notebooku Elektronická príručka 43

Prístupové body

Prístupové body na obrazovke vám umožňujú spúšťať programy a získať prístup k nastaveniam vášho notebooku. Funkcie v rámci týchto prístupových bodov možno aktivovať pomocou plochy touchpad.

Prístupové body v rámci spustenej aplikácie

Prístupové body na úvodnej obrazovke

44 notebooku Elektronická príručka

Prístupový bod ľavý horný roh ľavý spodný roh

Činnosť

Posúvajte ukazovateľom myši v ľavom hornom rohu, kliknite na zmenšeninu aktuálnej aplikácie a vráťte sa na túto spustenú aplikáciu.

Ak ste spustili viac než jednu aplikáciu, posunutím nadol zobrazíte všetky spustené.

aplikácie.

Na orazovke spustenej aplikácle:

Ak sa chcete vrátiť na úvodnú obrazovku, posúvajte ukazovateľom myši v ľavom dolnom rohu a potom klepnite na tlačidlo

POZNÁMKA: Ak sa chcete vrátiť na úvodnú obrazovku, na klávesnici môžete tiež stlačiť kláves Windows .

Z obrazovky úvodnej obrazovky:

Ak sa chcete vrátiť do pôvodnej aplikácie, posúvajte ukazovateľom myši v ľavom dolnom rohu a potom klepnite na tlačidlo

.

notebooku Elektronická príručka 45

Prístupový bod horná časť

Činnosť

Posúvajte ukazovateľom myši, až kým sa nezmení na ikonu ruky. Presuňte aplikáciu na novú pozíciu.

POZNÁMKA: Táto funkcia aktívneho bodu funguje iba v spustenej aplikácii alebo ak chcete použiť funkciu Snap (Urobiť snímku).

Viac informácií si pozrite vo funkcii Snap

(Urobiť snímku) v časti Práca s aplikáciami

Windows® .

pravý horný a spodný roh

Posúvaním ukazovateľa myši v hornom alebo dolnom pravom rohu spustite panel nástrojov

Charms bar(Kúzlo).

46 notebooku Elektronická príručka

Tlačidlo Start (Štart)

Operačný systém Windows 8.1 obsahuje tlačidlo Start (Štart), ktoré umožňuje prepínať medzi dvoma najnovšími aplikáciami, ktoré ste otvorili. Tlačidlo Start (Štart) môže byť v režime Desktop (Pracovná plocha) prístupné z úvodnej obrazovky a v ľubovoľnej aplikácii, ktorá je práve otvorená na obrazovke.

Tlačidlo Start (Štart) na úvodnej obrazovke

POZNÁMKA:

• Skutočná farba tlačidla Start (Štart) sa mení v závislosti od nastavenia zobrazenia, ktoré ste vybrali pre úvodnú obrazovku.

• Tlačidlo Štart môžete na domovskej obrazovke vybrať iba pomocou dotykovej podložky na mobilnej dokovacej stanici.

Ak chcete ukázať tlačidlo Start (Štart), ukazovateľ myši presuňte do ľavého rohu úvodnej obrazovky alebo na ľubovoľnú otvorenú aplikáciu. notebooku Elektronická príručka 47

Tlačidlo Start (Štart) v režime Desktop (Pracovná plocha)

Kontextová ponuka

Keď kliknete na tlačidlo Start (Štart) a podržíte ho, kontextová ponuka sa zobrazí ako okienko s rýchlym prístupom k niektorým z programov v operačnom systéme Windows ® 8.1.

Kontextová ponuka tiež obsahuje nasledujúce možnosti na vypnutie prenosného počítača: odhlásiť, nečinný režim, vypnúť, reštartovať.

48 notebooku Elektronická príručka

Prispôsobenie obrazovky Start (Štart)

Operačný systém Windows® 8.1 tiež umožňuje prispôsobiť obrazovku

Start (Štart), ktorá vám umožní priamo spustiť režim Desktop (Pracovná plocha) a prispôsobiť usporiadanie svojich aplikácií na obrazovke.

Ak chcete upraviť nastavenia obrazovky Start (Štart):

1. Spustite aplikáciu Pracovná plocha.

2. Ak chcete spustiť prekrývacie okno, kliknite pravým tlačidlom myši alebo klepnite kdekoľvek na paneli úloh okrem tlačidla Štart.

3. Ak chcete zaškrtnúť možnosti Navigation (Navigácia) a Start

Screen (Úvodná obrazovka), ktoré chcete použiť, kliknite na kartu Properties (Vlastnosti) a potom na kartu Navigation

(Navigácia) .

4. Ak chcete uložiť nové nastavenia, klepnite na možnosť Apply

(Použiť) a ukončite.

notebooku Elektronická príručka 49

Práca s aplikáciami Windows®

Na spustenie, prispôsobenie a zatvorenie vašich aplikácií používajte dotykovú obrazovku, dotykovú podložku alebo klávesnicu svojho prenosného počítača.

Spustenie aplikácií

Aplikáciu spustíte poklepaním na ňu.

Ukazovateľ myši umiestnite na aplikáciu a aplikáciu spustíte kliknutím ľavým tlačidlom alebo poklepaním.

Stlačte dvakrát a potom stlačte tlačidlá so

šípkami na prehľadávanie v rámci aplikácií. Stlačením tlačidla spustite aplikáciu.

Prispôsobenie aplikácií

Aplikácie môžete presunúť, zmeniť ich veľkosť alebo odstrániť z úvodnej obrazovky pomocou nasledujúcich krokov.

Presúvanie aplikácií

Poklepte a podržte dlaždicu aplikácie a potom je presuňte na nové miesto.

Aplikáciu presuniete tak, že dvakrát na ňu poklepete a potom ju presuniete na nové miesto.

50 notebooku Elektronická príručka

Zmena veľkosti aplikácií

1. Klepnite na dlaždicu aplikácie a podržte ju jednu

(1) sekundu, potom uvoľnite a spustite panel

Customize (Panel s úpravami) .

2. Klepnite na tlačidlo a vyberte veľkosť dlaždice aplikácie.

Pravým tlačidlom myši kliknite na aplikáciu pre aktiváciu jej panela s nastaveniami a veľkosť dlaždice aplikácie potom vyberte klepnutím na tlačidlo .

Odopnutie aplikácií

1. Klepnite na dlaždicu aplikácie a podržte ju jednu

(1) sekundu, potom uvoľnite a spustite panel

Customize (Panel s úpravami) .

2. Aplikáciu odopnite poklepaním na .

Kliknutím pravým tlačidlom na aplikáciu aktivujte panel

Customize (Panel s úpravami) a potom klepnite na tlačidlo .

notebooku Elektronická príručka 51

Zatvorenie aplikácií

Ak chcete aplikáciu zatvoriť, poklepte a podržte hornú časť spustenej aplikácie a presuňte ju nadol k spodnému okraju obrazovky, čím ju zatvoríte.

1. Posuňte ukazovateľ myši na hornú časť spustenej aplikácie, potom počkajte, kým sa ukazovateľ zmení na ikonu ruky.

2. Aplikáciu zatvoríte presunutím aplikácie k spodnému okraju obrazovky.

V rámci obrazovky spustenej aplikácie stlačte

.

52 notebooku Elektronická príručka

Vstupovanie na obrazovku s aplikáciami

Okrem už pripnutých aplikácií na úvodnej obrazovke môžete tiež otvoriť ďalšie aplikácie prostredníctvom obrazovky s aplikáciami.

Spustenie obrazovky s aplikáciami

Obrazovku s aplikáciami spustite pomocou dotykovej obrazovky, dotykovej podložky alebo klávesnice prenosného počítača.

Ak chcete otvoriť obrazovku Aplikácie, na úvodnej obrazovke potiahnite smerom hore.

Na úvodnej obrazovke kliknite na tlačidlo .

Na úvodnej obrazovke stlačte tlačidlo stlačte tlačidlo .

a potom notebooku Elektronická príručka 53

Pridanie ďalších aplikácií na úvodnú obrazovku

Pomocou dotykovej obrazovky alebo dotykovej podložky môžete na

úvodnú obrazovku pripnúť viac aplikácií.

1. Klepnite na dlaždicu aplikácie a podržte ju jednu

(1) sekundu, potom uvoľnite a spustite panel

Customize (Panel s úpravami) .

2. Poklepaním na na úvodnú obrazovku.

pripnete zvolenú aplikáciu

1. Umiestnite ukazovateľ myši na aplikáciu, ktorú chcete pridať na úvodnú obrazovku.

2. Pravým tlačidlom kliknite na aplikáciu; zaktivujete jej nastavenia.

3. Poklepte na ikonu .

54 notebooku Elektronická príručka

Lišta Charms bar

Lišta Charms bar je nástroj, ktorý môžete spustiť na pravej strane svojej obrazovky. Obsahuje niekoľko nástrojov, ktoré vám umožňujú zdieľať aplikácie a ponúkajú rýchly prístup na prispôsobenie nastavení vášho notebooku.

Lišta Charms bar notebooku Elektronická príručka 55

Spustenie lišty Charms bar

POZNÁMKA: Po vyvolaní sa na začiatku lišta Charms bar zobrazí ako zostava bielych ikon. Obrázok hore znázorňuje vzhľad lišty Charms bar po jej aktivovaní.

Na spustenie panela nástrojov Kúzla použite dotykovú obrazovku, dotykovú podložku alebo klávesnicu prenosného počítača.

Potiahnutím prsta od pravého okraja obrazovky spustíte panel nástrojov Charms (Kúzla).

Posuňte ukazovateľ myši do pravého alebo ľavého horného rohu obrazovky.

Stlačte kláves .

56 notebooku Elektronická príručka

Obsah lišty Charms bar

Search(Vyhľadávanie)

Tento nástroj vám umožňuje vyhľadávať súbory, aplikácie alebo programy vo vašom notebooku.

Share(Zdieľanie)

Tento nástroj vám umožňuje zdieľať aplikácie prostredníctvom lokalít sociálnych sietí alebo e-mailu.

Start(Úvodná obrazovka)

Pomocou tohto nástroja vrátite zobrazenie na úvodnú obrazovku. Na úvodnej obrazovke môžete tento nástroj použiť aj na zobrazenie práve otvorených aplikácií.

Devices(Zariadenia)

Tento nástroj vám umožňuje získať prístup a zdieľať súbory so zariadeniami pripojenými k vášmu notebooku, ako je externý monitor alebo tlačiareň.

Settings(Nastavenia)

Tento nástroj vám umožňuje získať prístup k nastaveniam vášho notebooku.

notebooku Elektronická príručka 57

Funkcia Snap

Funkcia Snap umožňuje zobrazenie dvoch aplikácií vedľa seba s možnosťou pracovať s aplikáciami alebo prepínať medzi aplikáciami.

DÔLEŽITÉ!

Pred používaním funkcie Snap (Urobiť snímku) sa uistite, že rozlíšenie obrazovky prenosného počítača je nastavené na hodnotu 1 366 x 768 pixelov alebo vyššiu.

Lišta Snap

58 notebooku Elektronická príručka

Použitím Snap

Na aktivovanie a používanie funkcie Snap (Urobiť snímku) použite dotykovú obrazovku, dotykovú podložku alebo klávesnicu prenosného počítača.

1. Spusťte aplikáciu, na ktorú chcete aplikovať funkciu Snap.

2. Na aktivovanie a používanie funkcie Snap (Urobiť snímku) použite dotykovú podložku alebo klávesnicu prenosného počítača.

3. Spusťte ďalšiu aplikáciu.

1. Spusťte aplikáciu, na ktorú chcete aplikovať funkciu Snap.

2. Posuňte ukazovateľ myši na hornú časť obrazovky.

3. Keď sa ukazovateľ zmení na ikonu ruky, premiestnite aplikáciu na pravú alebo ľavú stranu panela displeja.

4. Spusťte ďalšiu aplikáciu.

1. Spusťte aplikáciu, na ktorú chcete aplikovať funkciu Snap.

2. Ak chcete urobiť snímku aplikácie do ľavej alebo pravej časti okna, stlačte tlačidlo ľavou alebo pravou šípkou.

a tlačidlo s

3. Spusťte ďalšiu aplikáciu. Táto aplikácia je automaticky umiestnená do prázdneho okna. notebooku Elektronická príručka 59

Ďalšie klávesové skratky

Pomocou klávesnice môžete taktiež používať nasledujúce klávesové skratky ako pomôcku na spustenie aplikácií alebo na navigáciu v rámci systému Windows® 8.1.

\ Prepína medzi úvodnou obrazovkou Start a poslednou spustenou aplikáciou

Spustí pracovnú plochu

Otvára možnosť File (Súbor) z panela úloh

Search (Vyhľadať).

Otvára možnosť File (Súbor) z panela úloh

Search (Vyhľadať) .

Otvorí tablu Zdieľanie

Otvorí tablu Nastavenia

Otvorí tablu Zariadenia

Slúži na aktivovanie obrazovky zamknutia

Minimalizuje aktívne okno

60 notebooku Elektronická príručka

Spúšťa okno Project (Projekt)

Otvára možnosť Everywhere (Všade) z panela úloh Search (Vyhľadať)

Otvorí okno Spustenie

Otvorí aplikáciu Centrum uľahčenia prístupu

Otvára možnosť Settings (Nastavenia) z panela úloh Search (Vyhľadať)

Otvára kontextovú ponuku tlačidla Start

(Start)

Slúži na spustenie ikony zväčšovacieho skla a priblíži vašu obrazovku

Slúži na oddialenie vašej obrazovky

Otvorí Nastavenia moderátora notebooku Elektronická príručka 61

Pripojenie do bezdrôtových sietí

Wi-Fi

Pomocou Wi-Fi pripojenia vášho notebooku môžete získať prístup k e-mailom, surfovať po internete a zdieľať aplikácie v rámci lokalít sociálnych sietí.

DÔLEŽITÉ! Ak chcete aktivovať funkciu WiFi v prenosnom počítači, režim

Airplane mode (Lietadlo musí) byť vypnutý. Viac podrobností si pozrite v časti Režim Lietadlo v tejto príručke .

Zapnutie Wi-Fi

Wi-Fi aktivujte v prenosnom počítači pomocou nasledujúcich krokov pomocou dotykovej obrazovky alebo dotykovej podložky.

1. Aktivujte .

2. Poklepte na tlačidlo a potom poklepte na alebo tlačidlo .

3. V zozname Wi-Fi pripojení zvoľte prístupový bod.

4. Poklepaním na položku Connect (Pripojiť) spustíte sieťové pripojenie.

POZNÁMKA: Na aktivovanie Wi-Fi pripojenia môžete byť požiadaní o zadanie kľúča zabezpečenia.

62

5. Ak chcete povoliť zdieľanie medzi prenosným počítačom a ďalšími systémami s bezdrôtovým pripojením, klepnite/kliknite na tlačidlo Yes (Áno) .

Klepnutím/kliknutím na tlačidlo No (Nie) vypnete funkciu zdieľania.

notebooku Elektronická príručka

Bluetooth

Funkcia Bluetooth umožňuje bezdrôtové prenosy dát medzi inými zariadeniami s aktivovanou funkciou Bluetooth.

DÔLEŽITÉ! Ak chcete aktivovať funkciu Bluetooth v prenosnom počítači, režim Airplane mode (Lietadlo musí) byť vypnutý. Viac podrobností si pozrite v časti Režim Lietadlo v tejto príručke.

Párovanie s inými zariadeniami s aktivovanou funkciou

Bluetooth

Ak chcete vykonávať dátové prenosy, musíte spárovať svoj notebook s inými zariadeniami s aktivovanou funkciou Bluetooth. Za týmto účelom použite dotykovú obrazovku* alebo dotykovú podložku nasledovným spôsobom: alebo

1. Aktivujte Charms bar (Lišta Charm) .

2. Poklepte na tlačidlo a potom poklepte na možnosť Change PC Settings (Zmeniť nastavenia počítača.

3. Na karte PC Settings (Nastavenia počítača) vyberte možnosť PC & devices (Počítač a zariadenia) > Bluetooth a potom posúvač

Bluetooth presuňte na možnosť On (Zapnúť) .

notebooku Elektronická príručka 63

alebo

4. Zo zoznamu vyberte zariadenie. Heslo vo vašom prenosnom počítači porovnajte s heslom, ktoré je odoslané do vybraného zariadenia. Ak sú rovnaké, poklepte na tlačidlo Yes (Áno) na

úspešné spárovanie vášho prenosného počítača s príslušným zariadením.

POZNÁMKA:

• V prípade niektorých zariadení s aktivovanou funkciou Bluetooth môžete byť vyzvaní na zadanie prístupového kódu vášho prenosného počítača.

• Uistite sa, že vaše zariadenia s rozhraním

Bluetooth sú zistiteľné.

64 notebooku Elektronická príručka

Režim Lietadlo

Airplane mode (Režim Lietadlo) zablokuje bezdrôtovú komunikáciu, ktorá umožňuje bezpečne používať prenosný počítač počas letu.

Zapnutie režimu Lietadlo

1. Aktivujte .

2. Poklepte na tlačidlo a potom poklepte na

alebo tlačidlo .

3. Tento režim zapnite presunutím posuvného ovládača doprava.

Stlačte f2 .

Vypnutie režimu Lietadlo

1. Spustite panel nástrojov Charms (Kúzla) .

2. Poklepte na tlačidlo a potom poklepte na tlačidlo .

alebo

3. Tento režim vypnite presunutím posuvného ovládača doľava.

Stlačte f2

.

POZNÁMKA: Spojte sa s leteckou spoločnosťou ohľadne služieb, ktoré môžete počas letu používať, a obmedzeniach, ktoré musíte pri používaní svojho notebooku počas letu dodržiavať.

notebooku Elektronická príručka 65

Vypnutie prenosného po

č

íta

č

a

Prenosný počítač môžete vypnúť vykonaním jedného z nasledovných postupov:

• alebo

Ak chcete prenosný počítač normálne vypnúť, poklepte na tlačidlo na paneli Charms bar

(Panel Kúzlo) a potom na tlačidlo > Shut down (Vypnúť) .

Na prihlasovacej obrazovke poklepte na tlačidlo

> Shut down (Vypnúť) .

Svoj prenosný počítač môžete tiež vypnúť pomocou režimu Desktop. Za týmto účelom spustite režim Desktop a potom stlačte kombináciu tlačidiel alt + f4 , čím spustíte okno Vypnúť. V rozbaľovacom zozname zvoľte možnosť Shut Down (Vypnúť) a potom kliknite na tlačidlo OK.

Ak váš prenosný počítač nereaguje, stlačte a podržte tlačidlo napájania aspoň na desať (10) sekúnd, kým sa prenosný počítač vypne.

66 notebooku Elektronická príručka

Prepnutie prenosného počítača do režimu nízkej spotreby

Ak chcete prenosný počítač prepnúť do režimu nízkej spotreby, raz stlačte tlačidlo napájania.Dotykovú podložku môžete tiež použiť na aktiváciu režimu spánku vo vašom prenosnom počítači pomocou nasledujúcich krokov.

Prenosný počítač môžete tiež prepnúť do režimu nízkej spotreby pomocou režimu Desktop. Za týmto účelom spustite režim Desktop a potom stlačte kombináciu tlačidiel alt + f4, čím spustíte okno Vypnúť. V rozbaľovacom zozname zvoľte možnosť Sleep (Nečinný stav) a potom kliknite na tlačidlo OK.

Prenosný počítač môžete tiež prepnúť do režimu nízkej spotreby pomocou režimu Desktop. Za týmto

účelom spustite režim Desktop a potom stlačte kombináciu tlačidiel alt + f4 , čím spustíte okno Vypnúť. V rozbaľovacom zozname zvoľte možnosť Sleep (Nečinný stav) a potom kliknite na tlačidlo OK.

notebooku Elektronická príručka 67

68 notebooku Elektronická príručka

Kapitola 4:

Riešenie problémov prenosným počítačom

notebooku Elektronická príručka 69

Odstraňovanie problémov

Stlačením tlačidla počas POST môžete vstúpiť do možností odstraňovania problémov Windows® 8.1, ktoré obsahujú nasledovné položky:

• obnovenie počítača

• reset počítača

• rozšírené možnosti

Obnovte počítač

Ak chcete aktualizovať svoj systém bez straty svojich aktuálnych súborov a aplikácií, vyberte položku Refresh your PC (Obnoviť počítač) .

Vstup do tejto položky počas POST:

1. Reštartujte prenosný počítač a potom stlačte tlačidlo počas POST.

2. Počkajte, kým operačný systém Windows ® načíta obrazovku Vybrať možnosť a potom poklepte na položku Troubleshoot (Riešenie problémov) .

3. Poklepte na položku Refresh your PC (Obnoviť počítač) .

4. Na obrazovke Obnoviť počítač si prečítajte jednotlivé odseky, aby ste sa dozvedeli viac o používaní tejto možnosti, a potom poklepte na tlačidlo Next (Ďalej) .

5. Poklepte na účet, ktorý chcete obnoviť.

6. Zadajte heslo účtu a potom poklepte na tlačidlo

Continue (Pokračovať) .

7. Poklepte na tlačidlo Refresh (Obnoviť) .

70

DÔLEŽITÉ! Pred obnovením systému sa uistite, že prenosný počítač je zapojený do elektrickej zásuvky.

notebooku Elektronická príručka

Reset počítača

DÔLEŽITÉ! Pred aktivovaním tejto možnosti vykonajte zálohu všetkých svojich údajov.

Ak chcete prenosný počítač obnoviť na predvolené nastavenia, vyberte položku Reset your PC (Resetovať počítač) .

Vstup do tejto položky počas POST:

1. Reštartujte prenosný počítač a potom stlačte tlačidlo počas POST.

2. Počkajte, kým operačný systém Windows ® načíta obrazovku Vybrať možnosť a potom poklepte na položku Troubleshoot (Riešenie problémov) .

3. Poklepte na položku Refresh your PC (Obnoviť počítač) .

4. Na obrazovke Obnoviť počítač si prečítajte jednotlivé odseky, aby ste sa dozvedeli viac o používaní tejto možnosti, a potom poklepte na tlačidlo Next (Ďalej) .

5. Poklepte na preferovanú možnosť resetovania: Just remove my files (Odstrániť iba moje súbory) alebo Fully clean the drive (Úplne vymazať pamäťový ovládač).

6. Poklepte na položku Reset (Resetovať) .

DÔLEŽITÉ! Pred obnovením systému sa uistite, že prenosný počítač je zapojený do elektrickej zásuvky.

notebooku Elektronická príručka 71

Rozšírené možnosti

Ak chcete vykonať ďalšie možnosti na odstránenie problémov vo vašom prenosnom počítači, vyberte položku Advanced options (Rozšírené možnosti) .

Vstup do tejto položky počas POST:

1. Reštartujte prenosný počítač a potom stlačte tlačidlo počas POST.

2. Počkajte, kým operačný systém Windows ® načíta obrazovku Vybrať možnosť a potom poklepte na položku Troubleshoot (Riešenie problémov) .

3. Poklepte na položku Advanced options

(Rozšírené možnosti)

4. Na obrazovke Rozšírené možnosti zvoľte možnosť riešenia problémov, ktorú chcete vykonať.

5. Na dokončenie procesu postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Používanie možnosti Obnovenie systémových obrazov

Ak chcete obnoviť systém pomocou špecifického obrazového súboru, v položke Advanced options (Rozšírené možnosti) vyberte možnosť

System Image Recovery (Obnovenie systémových obrazov) .

Vstup do tejto položky počas POST:

1. Reštartujte prenosný počítač a potom stlačte tlačidlo počas POST.

2. Počkajte, kým operačný systém Windows ® načíta obrazovku Vybrať možnosť a potom poklepte na položku Troubleshoot (Riešenie problémov) .

3. Poklepte na položku Advanced options

(Rozšírené možnosti) .

72 notebooku Elektronická príručka

4. Na obrazovke Rozšírené možnosti vyberte položku System Image Recovery (Obnovenie systémových obrazov) .

5. Vyberte účet, ktorý chcete obnoviť pomocou súboru s kópiou systému počítača.

6. Zadajte heslo účtu a potom poklepte na tlačidlo

Continue (Pokračovať) .

7. Vyberte položku Use the latest available system image (recommended) (Použiť najnovšie systémové obrazy (odporúča sa) a potom poklepte na tlačidlo Next (Ďalej). Ak je váš systémový obraz uložený na externom zariadení alebo disku DVD, môžete tiež zvoliť položku Select a system image (Zvoliť systémový obraz) .

8. Na dokončenie procesu obnovenia systémových obrazov postupujte podľa pokynov na obrazovke.

POZNÁMKA: Dôrazne odporúčame, aby ste svoj systém pravidelne zálohovali s cieľom zabrániť strate údajov v prípade, že prenosný počítač prestane fungovať.

notebooku Elektronická príručka 73

74 notebooku Elektronická príručka

Tipy a najčastejšie otázky

notebooku Elektronická príručka 75

Užitočné tipy ohľadne notebooku

Aby sme vám pomohli maximalizovať používanie vášho notebooku, zachovať jeho systémový výkon a zabezpečiť všetky vaše dáta, uvádzame niekoľko užitočných tipov:

Systém Windows® pravidelne aktualizujte a zabezpečte, aby všetky vaše aplikácie mali najnovšie nastavenia zabezpečenia.

Používajte funkciu ASUS Live Update na aktualizovanie exkluzívnych aplikácií, ovládačov a pomocných programov ASUS vo svojom notebooku. Viac podrobností nájdete v programe

ASUS Tutor, ktorý je nainštalovaný vo vašom notebooku.

Na ochranu svojich údajov používajte antivírusový softvér a zachovávajte jeho aktuálnosť.

Ak to nie je nevyhnutné, svoj notebook nevypínajte vynúteným vypnutím.

Svoje údaje vždy zálohujte a vytvorte si zálohu údajov v externom pamäťovom zariadení.

Notebook nepoužívajte pri extrémne vysokých teplotách. Ak nebudete svoj notebook dlhodobo používať (aspoň mesiac), odporúčame vám z neho vybrať batériu, ak je vyberateľná.

Odpojte všetky externé zariadenia a pred resetovaním svojho notebooku si pripravte nasledovné položky:

- Kód Product Key pre vaše operačné systémy a ďalšie nainštalované aplikácie

- Záložné údaje

- Prihlasovacie ID a heslo

- Informácie o internetovom pripojení

76 notebooku Elektronická príručka

Časté otázky oh

ľ

adne hardvéru

1. Po zapnutí notebooku sa na obrazovke zobrazí čierna bodka a niekedy farebné bodky. Čo mám robiť?

Hoci sa tieto bodky štandardne zobrazujú na obrazovke, nemajú vplyv na váš systém. Ak tento jav pretrváva a následne vplýva na systémový výkon, poraďte sa s autorizovaným servisným strediskom ASUS.

2. Zobrazovací panel má nerovnomerné farby a jas. Ako to môžem opraviť?

Farby a jas zobrazovacieho panela môžu byť ovplyvnené uhlom a aktuálnou polohou notebooku. Jas a farebný tón notebooku sa môžu pre jednotlivé modely líšiť. Na nastavenie vzhľadu vášho zobrazovacieho panela môžete použiť klávesy funkcií alebo nastavenia zobrazenia vo svojom operačnom systéme.

3. Ako môžem maximalizovať výdrž batérie notebooku?

Môžete vyskúšať jedno z nasledovných odporúčaní:

• Na nastavenie jasu displeja použite klávesy funkcií.

• Ak nepoužívate žiadne Wi-Fi pripojenie, prepnite svoj systém do režimu Airplane mode (Režim lietadlo).

• Odpojte nepoužívané USB zariadenia.

• Zatvorte nepoužívané aplikácie, hlavne tie, ktoré zaberajú veľa systémovej pamäte.

notebooku Elektronická príručka 77

4. LED indikátor batérie nesvieti. Kde je chyba?

• Skontrolujte správne pripojenie sieťového adaptéra alebo batérie. Môžete taktiež napájací adaptér alebo batériu odpojiť, počkať minútu a znova ich pripojiť k sieťovej zásuvke a notebooku.

• Ak problém pretrváva, o pomoc požiadajte miestne servisné stredisko ASUS.

5. Prečo moje dotykové zariadenie nefunguje?

• Stlačením dotykové zariadenie aktivujte.

• Ak ste pripájali externé ukazovacie zariadenie, skontrolujte, či v položke Inteligentné gesto ASUS nie je dotykové zariadenie vypnuté.

6. Prečo nepočujem zvuk z reproduktorov svojho notebooku pri prehrávaní súborov so zvukom alebo videom?

Môžete vyskúšať jedno z nasledovných odporúčaní:

• Stlačením zapnite zvuk reproduktora.

• Skontrolujte, či reproduktory nie sú stlmené.

• Skontrolujte, či k notebooku nie je pripojený konektor slúchadiel a odpojte ho.

7. Čo mám robiť v prípade straty sieťového adaptéra notebooku, alebo ak batéria prestane fungovať?

O pomoc požiadajte miestne servisné stredisko ASUS.

78 notebooku Elektronická príručka

8. Prečo z reproduktorov môjho notebooku stále vychádza zvuk aj po pripojení slúchadiel do správneho portu konektora?

Prejdite do ponuky Control Panel (Ovládací panel) > Hardware and Sound (Hardvér a zvuk) a potom v položke Audio

Manager (Správca zvuku) nakonfigurujte nastavenia.

9. Môj notebook nevykonáva správne údery klávesom, pretože sa kurzor pohybuje. Čo mám robiť?

Kým píšete na klávesnici skontrolujte, že dotykového zariadenia sa nič náhodne nedotýka ani ho nestláča. Dotykové zariadenie môžete taktiež deaktivovať stlačením .

10. Dotykové zariadenie môjho notebooku nefunguje. Čo mám robiť?

Môžete vyskúšať jedno z nasledovných odporúčaní:

• Po pripojení externého ukazovacieho zariadenia k svojmu notebooku skontrolujte, či funkcia Inteligentné gesto ASUS nie je vypnutá. Ak je, túto funkciu vypnite.

• Stlačte tlačidlo .

11. Pri stláčaní klávesov „U“, „I“ a „O“ sa na klávesnici zobrazujú čísla. Ako to môžem zmeniť?

Na svojom notebooku stlačte kláves alebo

(na vybraných modeloch), čím túto funkciu vypnete a uvedené klávesy používajte na písanie písmen.

12. Ako spoznám, že môj systém je spustený?

Stlačte a podržte tlačidlo napájania po dobu asi dvoch (2) sekúnd, kým svetelný indikátor LED na tlačidle blikne päťkrát a svetelný indikátor LED na fotoaparáte blikne raz.

notebooku Elektronická príručka 79

Časté otázky ohľadne softvéru

1. Keď zapnem svoj notebook, indikátor napájania sa rozsvieti, ale nerozsvieti sa indikátor činnosti jednotky. Nedošlo ani k zavedeniu systému. Ako to môžem opraviť?

Môžete vyskúšať jedno z nasledovných odporúčaní:

• Notebook vypnite vynúteným vypnutím tak, že hlavný vypínač stlačíte na dlhšie ako štyri (4) sekundy. Skontrolujte správnosť zapojenia sieťového adaptéra a vloženia batérie a notebook zapnite.

• Ak problém pretrváva, o pomoc požiadajte miestne servisné stredisko ASUS.

2. Čo mám urobiť, ak sa na obrazovke zobrazí táto správa:

„Remove disks or other media. Press any key to restart.

(Vyberte disky alebo iné médiá. Stlačením ktoréhokoľvek klávesu reštartujte.)“?

Môžete vyskúšať jedno z nasledovných odporúčaní:

• Odpojte všetky pripojené USB zariadenia a potom notebook reštartujte.

• Ak problém pretrváva, možno je problém s ukladacím priestorom pamäte vášho notebooku. O pomoc požiadajte miestne servisné stredisko ASUS.

3. Bootovanie môjho notebooku trvá dlhšie ako zvyčajne a môj operačný systém zaostáva. Ako to môžem opraviť?

Odstráňte nedávno nainštalované aplikácie alebo aplikácie, ktoré neboli súčasťou balíka vášho operačného systému, a potom systém reštartujte.

80 notebooku Elektronická príručka

4. Môj notebook sa nebootuje. Ako to môžem opraviť?

Môžete vyskúšať jedno z nasledovných odporúčaní:

• Z notebooku odpojte všetky pripojené zariadenia a potom systém reštartujte.

• Počas štartovania stlačte tlačidlo F9 . Keď váš notebook prejde do režimu Troubleshooting (Riešenie problémov) , zvoľte Refresh (Obnoviť) alebo Reset your PC (Resetovať

PC).

• Ak problém pretrváva, o pomoc požiadajte miestne servisné stredisko ASUS.

5. Prečo nemôžem obnoviť činnosť svojho notebooku z režimu spánku alebo dlhodobého spánku?

• Na obnovenie posledného prevádzkového stavu musíte stlačiť hlavný vypínač.

• Váš systém možno úplne vybil batériu. K notebooku pripojte sieťový adaptér, pripojte ho k sieťovej zásuvke a stlačte hlavný vypínač.

notebooku Elektronická príručka 81

82 notebooku Elektronická príručka

Prílohy

notebooku Elektronická príručka 83

Zhoda interného modemu

Notebook s modelom interného modemu je v zhode s JATE (Japonsko),

FCC (USA, Kanada, Kórea, Taiwan) a CTR21. Interný modem bol schválený v súlade s Rozhodnutím Rady 98/482/ES pre paneurópske pripojenie k verejnej komutovanej telefónnej sieti (PSTN) pomocou pripojenia jedným terminálom.

Predsa len však kvôli rozdielom medzi jednotlivými PSTN v rôznych krajinách, schválenie samo osebe neposkytuje bezvýhradné zaistenie úspešnej činnosti na každom koncovom bode siete PSTN. V prípade problémov by ste sa mali v prvom rade spojiť s dodávateľom zariadenia.

Prehľad

4. augusta 1998 bolo v Oficiálnom vestníku ES publikované Rozhodnutie

Európskej rady týkajúce sa CTR 21. CTR 21 sa uplatňuje v prípade všetkých nie hlasových koncových zariadení s vytáčaním DTMF, ktoré sa nebudú pripájať k analógovej sieti PSTN (verejná komutovaná telefónna sieť).

CTR 21 (Spoločné technické nariadenie) týkajúce sa požiadaviek na príslušenstvo, a to pre pripojenie koncových zariadení (okrem koncových zariadení podporujúcich službu hlasového telefonovania pomocou počítača) k analógovým verejným komutovaným telefónnym sieťam, v rámci ktorých sa adresovanie siete, ak je poskytnutá, vykoná prostredníctvom multifrekvenčného signálu s duálnym tónom.

84 notebooku Elektronická príručka

Vyhlásenie o zhode siete

Vyhlásenie, ktoré urobí výrobca voči notifikovanému orgánu a predajcovi: „Toto vyhlásenie označí siete, pre použitie v ktorých bolo zariadenie navrhnuté a akékoľvek notifikované siete, v spojení s ktorými môže mať zariadenie problémy s komunikáciou v rámci prepojených systémov.“

Vyhlásenie, ktoré urobí výrobca voči užívateľovi: „Toto vyhlásenie označí siete, pre použitie v ktorých bolo zariadenie navrhnuté a akékoľvek notifikované siete, v spojení s ktorými môže mať zariadenie problémy s komunikáciou v rámci prepojených systémov.“ Výrobca pridá aj vyhlásenie, z ktorého bude jasné, kedy kompatibilita siete závisí na fyzických nastaveniach a na nastaveniach softvérových prepínačov. Taktiež odporučí užívateľovi spojiť sa s predajcom v prípade ak uvažuje s používaním zariadenia v rámci inej siete.“

Notifikovaný orgán CETECOM doteraz na základe CTR 21 vydal niekoľko paneurópskych schválení. Výsledkom sú prvé európske modemy, v prípade ktorých nie sú v jednotlivých krajinách Európy potrebné regulačné schválenia.

Nie hlasové zariadenia

Telefónne odkazovače a hlasité telefónne prístroje prichádzajú do úvahy podobne, ako aj modemy, faxy, automatické cieľové číselníky a poplašné systémy. Vyňaté sú zariadenia, v prípade ktorých je koncová kvalita hovoru riadené nariadeniami

(napríklad mikrotelefóny a v niektorých krajinách aj bezdrôtové telefóny).

notebooku Elektronická príručka 85

V tabuľke sú uvedené krajiny, na ktoré sa vzťahuje norma CTR21.

Krajina

Rakúsko1

Belgicko

Česká republika

Dánsko1

Francúzsko

Nemecko

Grécko

Grécko

Maďarsko

Island

Írsko

Taliansko

Izrael

Lichtenštajnsko

Luxembursko

Holandsko1

Nórsko

Poľsko

Portugalsko

Španielsko

Švédsko

Švajčiarsko

Veľká Británia

Nie

Áno

Áno

Áno

Áno

Áno

Nie

Nie

Áno

Áno

Áno

Áno

Vzťahuje sa

Áno

Áno

Nie

Áno

Nie

Áno

Áno

Ešte sa prejednáva

Nie

Áno

Áno

Áno

Nie

Nie

Nie

Viac testovania

Nie

Nie

Nevzťahuje sa

Nie

Nevzťahuje sa

Nie

Nie

Nevzťahuje sa

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Nie

Nie

Nie

86 notebooku Elektronická príručka

Tieto informácie boli prevzaté od CETECOM a boli poskytnuté bez akejkoľvek zodpovednosti. Aktualizácie tejto tabuľky môžete nájsť na stránke http://www.

cetecom.de/technologies/ctr_21.html

1 Národné požiadavky sa uplatnia iba v prípade, ak smie zariadenie využívať impulzné vytáčanie (výrobcovia môžu v návode na obsluhu uviesť, že zariadenie je určené iba pre podporu signalizácie DTFM, kvôli čomu by boli dodatočné skúšky zbytočné).

V Holandsku sa dodatočné testovanie vyžaduje v prípade sériových spojení a zariadení s identifikáciou volajúceho.

Prehlásenie Amerického federálneho výboru pre telekomunikácie (FCC)

Toto zariadenie je v súlade s Časťou 15 Pravidiel FCC. Prevádzka podlieha dvom nasledujúcim podmienkam:

• Toto zariadenie nesmie spôsobiť škodlivú interferenciu.

• Toto zariadenie musí akceptovať prijatú interferenciu, a to vrátane interferencie, ktorá môže spôsobiť neželateľnú činnosť.

Toto zariadenie bolo preskúšané a bolo zistené, že je v zhode s limitnými hodnotami pre digitálne zariadenia triedy B, a to v súlade s Časťou 15. Pravidiel

Amerického federálneho výboru pre telekomunikácie (FCC). Tieto medzné hodnoty sú navrhnuté tak, aby poskytovali rozumnú ochranu proti rušivému vplyvu v bytovej zástavbe. Tento výrobok generuje, využíva a môže aj vyžarovať energiu s rádiovou frekvenciou, a ak nie je nainštalovaný a nepoužíva sa v súlade s týmito inštrukciami, môže spôsobovať škodlivé rušenie rádiovej komunikácie.

Neexistuje však žiadna záruka, že sa pri danej inštalácii nevyskytne takáto interferencia. Ak toto zariadenie skutočne spôsobí škodlivú interferenciu týkajúcu sa príjmu rozhlasového a televízneho vysielania, čo sa dá určiť vypnutím a zapnutím zariadenia, užívateľ sa môže pokúsiť napraviť interferenciu pomocou jedného alebo viacerých nasledujúcich opatrení:

Zmeňte orientáciu alebo polohu antény pre príjem.

Zvýšte odstup medzi zariadením a prijímačom.

notebooku Elektronická príručka 87

Pripojte zariadenie do zástrčky v inom obvode než je pripojený prijímač.

Prekonzultujte túto náležitosť s dodávateľom alebo skúseným rádiovým alebo televíznym technikom, ktorý Vám pomôže.

VÝSTRAHA! Vyžaduje sa používanie typu tieneného sieťového kábla, a to kvôli súladu s hodnotami pre emisie, ktoré stanovil FCC a kvôli tomu, aby sa predišlo interferencii s blízkym rozhlasovým a televíznym príjmom.

Je dôležité používať jedine dodávaný sieťový kábel. Pre pripojenie I/O zariadení k tomuto zariadeniu používajte iba tienené káble. Dávajte si pozor, pretože zmeny alebo úpravy, ktoré neboli jednoznačne schválené osobou kompetentnou pre zhodu, by mohli mať za následok zrušenie vášho oprávnenia prevádzkovať zariadenie.

(Pretlač zo Zákonníka federálnych smerníc č.47, časť 15.193, 1993. Washington DC:

Úrad federálneho registra, Správa národných archívov a záznamov, Tlačiareň vlády

USA.)

Prehlásenie FCC s upozornením týkajúcim sa vystaveniu rádiovej frekvencii (RF)

VÝSTRAHA! Upozornenie FCC: Akékoľvek zmeny alebo úpravy, ktoré neboli jednoznačne schválené osobou zodpovednou za zhodu by mohli mať za následok zrušenie oprávnenia užívateľa prevádzkovať zariadenie. “Výrobca prehlasuje, že toto zariadenie je obmedzené pre používanie v rámci kanálu

1 až 11 v rámci frekvencie 2,4 GHz, a to prostredníctvom špecifikovaného mikroprogramového vybavenia regulovaného v USA.”

Toto zariadenie je v súlade s limitmi FCC na dobu ožiarenia stanovenou pre nekontrolované okolité prostredie. Ak chcete dodržať požiadavky kladené na limity FCC RF, vyvarujte sa počas prenosu priameho kontaktu s prenosovou anténou. Koncový užívateľ musí dodržiavať špecifické prevádzkové pokyny tak, aby vyhovel dobe stanovenej pre RF.

88 notebooku Elektronická príručka

Vyhlásenie o zhode (R&TTE directive 1999/5/EC)

Tieto položky boli skompletizované a považujú sa za relevantné a postačujúce:

Základné požiadavky, ako ich stanovuje [Článok 3]

Požiadavky na ochranu zdravia a bezpečnosť, ako ich stanovuje [Článok 3.1a]

Testovanie elektrickej bezpečnosti podľa normy [EN 60950]

Požiadavky na ochranu týkajúce sa elektromagnetickej kompatibility, ako ich stanovuje [Článok 3.1b]

Testovanie elektromagnetickej kompatibility podľa noriem [EN 301 489-1] a

[EN 301 489-17]

Účinne využitie rádiového spektra, ako ho stanovuje [Článok 3.2]

Sady rádiových testov podľa normy [EN 300 328-2]

Označenie CE

Označenie CE pre zariadenia bez bezdrôtovej LAN/Bluetooth

Dodávaná verzia tohto zariadenia vyhovuje požiadavkám smerníc EHS č.

2004/108/ES „Elektromagnetická kompatibilita“ a č. 2006/95/ES „Smernica o nízkom napätí“.

Označenie CE pre zariadenia s bezdrôtovou LAN/Bluetooth

Toto zariadenie vyhovuje požiadavkám smernice Európskeho parlamentu a Komisie č. 1999/5/ES o rozhlasových a telekomunikačných zariadeniach a vzájomnom uznávaní zhody z 9. marca 1999.

notebooku Elektronická príručka 89

Kanál pre bezdrôtovú prevádzku pre rôzne domény

Severná Amerika

Japonsko

Európa ETSI

2.412-2.462 GHz

2.412-2.484 GHz

2.412-2.472 GHz

Kanál 01 až Kanál 11

Kanál 01 až Kanál 14

Kanál 01 až Kanál 13

Vyhradené frekvenčné pásma pre bezdrôtové spojenia vo Francúzsku

Niektoré časti Francúzska majú vyhradené frekvenčné pásma. Najhoršie maximálne oprávnené výkony vo vnútri sú:

10mW pre celé pásmo 2,4 GHz (2400 MHz–2483,5 MHz)

100mW pre frekvencie medzi 2446,5 MHz a 2483,5 MHz

POZNÁMKA: Kanály 10 až 13 vrátane pracujú v rozsahu pásma 2446,6 MHz až 2483,5 MHz.

Existuje niekoľko možností pre použitie vonku: Na súkromnom majetku alebo na súkromnom majetku verejne činných osôb používanie podlieha procedúre predbežného oprávnenia, ktorú vykonáva Ministerstvo obrany, pričom maximálny oprávnený výkon predstavuje 100mW v pásme 2446,5–2483,5 MHz. Vonkajšie používanie na verejnom majetku nie je dovolené.

V dolu uvedených oblastiach pre celé pásmo 2,4 GHz:

• Maximálny oprávnený výkon vo vnútri predstavuje 100mW

• Maximálny oprávnený výkon vonku predstavuje 10mW

90 notebooku Elektronická príručka

Oblasti, v ktorých je dovolené používanie pásma 2400 – 2483,5 MHz s ekvivalentom vyžiareného izotropného výkonu (EIRP) menej ako 100mW vo vnútri a menej ako 10mW vonku:

01 Ain

05 Hautes Alpes

11 Aude

24 Dordogne

32 Gers

41 Loir et Cher

55 Meuse

60 Oise

64 Pyrénées Atlantique

68 Haut Rhin

75 Paris

02 Aisne

08 Ardennes

12 Aveyron

25 Doubs

36 Indre

45 Loiret

58 Nièvre

61 Orne

66 Pyrénées Orientales

70 Haute Saône

82 Tarn et Garonne

03 Allier

09 Ariège

16 Charente

26 Drôme

37 Indre et Loire

50 Manche

59 Nord

63 Puy du Dôme

67 Bas Rhin

71 Saône et Loire

84 Vaucluse

88 Vosges 89 Yonne 90 Territoire de Belfort

94 Val de Marne

Táto požiadavka sa pravdepodobne časom zmení, čo vám umožní používať svoju kartu pre bezdrôtovú LAN vo väčšom počte oblastí Francúzska. Najnovšie informácie nájdete na stránke ARET na adrese (www.arcep.fr)

POZNÁMKA: Vaša WLAN karta vyžaruje menej ako 100mW, avšak viac ako 10mW.

notebooku Elektronická príručka 91

Bezpečnostné upozornenia podľa normy UL

Bezpečnostné upozornenia sú požadované normou UL 1459, ktorá zahŕňa telekomunikačné zariadenia (telefóny), ktoré budú elektricky pripojené k telekomunikačnej sieti s prevádzkovým napätím proti zemi, ktoré v špičke nepresiahne 200V, medzi špičkami nepresiahne 300V a efektívna hodnota napätia je 105V, pričom zariadenie bude nainštalované a používané v súlade s Predpismi o vykonávaní elektrických inštalácií v USA (NFPA 70).

Pri používaní modemu notebooku je potrebné vždy dodržiavať bezpečnostné pokyny na zníženie nebezpečenstva požiaru, úrazu elektrickým šokom a zranenia osôb vrátane nasledovných pokynov:

Notebook nepoužívajte v blízkosti vody, napríklad vane, nádob na umývanie, kuchynskej výlevky, nádob na pranie bielizne, v prostredí vlhkého suterénu alebo v blízkosti bazéna.

Notebook nepoužívajte počas búrky s výskytom bleskov. Môže dôjsť k riziku elektrického šoku spôsobeného bleskom.

• Notebook nepoužívajte v blízkosti unikajúceho plynu.

Bezpečnostné upozornenia sú požadované normou UL 1642, ktorá zahŕňa primárne (nie nabíjateľné) a sekundárne (nabíjateľné) lítiové batérie, ktoré sa používajú ako zdroj energie vo výrobkoch. Tieto batérie obsahujú metalické lítium, zliatinu lítia alebo ión lítia a môžu obsahovať jeden elektrochemický článok alebo dva elektrochemické články zapojené sériovo, paralelne alebo kombinovane, pričom tieto články premieňajú chemickú energiu na elektrickú energiu prostredníctvom nevratnej alebo vratnej chemickej reakcie.

Batériu notebooku nevhadzujte do ohňa, pretože môže vybuchnúť. Pozrite si miestne predpisy týkajúce sa pokynov pre likvidáciu, aby ste takto znížili riziko poranenia osôb vplyvom požiaru alebo výbuchu.

Nepoužívajte sieťové adaptéry alebo batérie iných zariadení, aby ste takto znížili riziko poranenia osôb vplyvom požiaru alebo výbuchu. Používajte iba sieťové adaptéry alebo batérie certifikované spoločnosťou UL, ktoré dodáva výrobca, alebo autorizovaní predajcovia.

92 notebooku Elektronická príručka

Bezpečnostná požiadavka týkajúca sa napájania

Výrobky s hodnotami elektrického prúdu do 6A a vážiace viac než 3kg sa musia používať so schválenými sieťovými káblami väčšími alebo rovnajúcimi sa: H05VV-F,

3G, 0.75mm

2 alebo H05VV-F, 2G, 0.75mm

2 .

Upozornenia ohľadne TV tunera

Poznámka k inštalačnému programu pre systém CATV—Káblový rozvodný systém by mal byť uzemnený podľa ANSI/NFPA 70, Národného zákona o elektroinštaláciách (NEC), a to podľa časti 820.93 Uzemnenie vonkajšieho vodivého tienenia koaxiálnych káblov - inštalácia by mala obsahovať pripojenie ochrany koaxiálneho kábla k zemi pri vstupe do budovy.

Oznámenia ohľadne REACH

Dodržiavajúc regulačný rámec REACH (Registrácia, hodnotenie, autorizácia a obmedzovanie chemikálií) sme chemické látky používané v našich výrobkoch uviedli na stránke ASUS REACH na adrese HYPERLINK “http://csr.asus.com/english/

REACH.htm.

Oznam o výrobku spoločnosti Macrovision

Corporation

Súčasťou tohto výrobku je technológia ochrany autorských práv, na ktorú sa vzťahuje ochrana technických riešení obsiahnutá v určitých patentoch USA a iných právach duševného vlastníctva vlastnených spoločnosťou Macrovision

Corporation a inými vlastníkmi práv. Použitie tejto technológie ochrany autorských práv musí byť autorizované spoločnosťou Macrovision Corporation a je určené pre domáce a iné obmedzené použitie s výnimkou prípadov autorizovaných spoločnosťou Macrovision Corporation. Vratná technická údržba alebo rozoberanie je zakázané.

Prevencia pred stratou sluchu

Aby sa zabránilo možnému poškodeniu sluchu, nepočúvajte pri vysokých úrovniach hlasitosti po dlhšiu dobu.

notebooku Elektronická príručka 93

Škandinávske upozornenia týkajúce sa lítia

(pre lítium iónové batérie)

CAUTION! Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace only with the same or equivalent type recommended by the manufacturer. Dispose of used batteries according to the manufacturer’s instructions. (English)

ATTENZIONE! Rischio di esplosione della batteria se sostituita in modo errato.

Sostituire la batteria con un una di tipo uguale o equivalente consigliata dalla fabbrica. Non disperdere le batterie nell’ambiente. (Italian)

VORSICHT! Explosionsgefahr bei unsachgemäßen Austausch der Batterie. Ersatz nur durch denselben oder einem vom Hersteller empfohlenem ähnlichen Typ.

Entsorgung gebrauchter Batterien nach Angaben des Herstellers. (German)

ADVARSELI! Lithiumbatteri - Eksplosionsfare ved fejlagtig håndtering. Udskiftning må kun ske med batteri af samme fabrikat og type. Levér det brugte batteri tilbage til leverandøren. (Danish)

VARNING! Explosionsfara vid felaktigt batteribyte. Använd samma batterityp eller en ekvivalent typ som rekommenderas av apparattillverkaren. Kassera använt batteri enligt fabrikantens instruktion. (Swedish)

VAROITUS! Paristo voi räjähtää, jos se on virheellisesti asennettu. Vaihda paristo ainoastaan laitevalmistajan sousittelemaan tyyppiin. Hävitä käytetty paristo valmistagan ohjeiden mukaisesti. (Finnish)

ATTENTION! Il y a danger d’explosion s’il y a remplacement incorrect de la batterie. Remplacer uniquement avec une batterie du mêre type ou d’un type

équivalent recommandé par le constructeur. Mettre au rebut les batteries usagées conformément aux instructions du fabricant. (French)

ADVARSEL! Eksplosjonsfare ved feilaktig skifte av batteri. Benytt samme batteritype eller en tilsvarende type anbefalt av apparatfabrikanten. Brukte batterier kasseres i henhold til fabrikantens instruksjoner. (Norwegian)

(Japanese)

ВНИМАНИЕ! При замене аккумулятора на аккумулятор иного типа возможно его возгорание. Утилизируйте аккумулятор в соответствии с инструкциями производителя. (Russian)

94 notebooku Elektronická príručka

Upozornenie o povrchovej úprave

DÔLEŽITÉ!

Na zabezpečenie elektrickej izolácie a zachovanie elektrickej bezpečnosti bola použitá povrchová úprava s cieľom izolovať hlavnú časť notebooku, okrem bokov, kde sa nachádzajú porty vstupov a výstupov.

Schválenie podľa CTR 21

(pre notebook so zabudovaným modemom)

Danish

Dutch

English

Finnish

French notebooku Elektronická príručka 95

German

Greek

Italian

Portuguese

Spanish

Swedish

96 notebooku Elektronická príručka

Výrobok, ktorý vyhovuje požiadavkám programu

ENERGY STAR

ENERGY STAR je společný program americké Agentury pro ochranu životního prostředí a amerického ministerstva energetiky, který nám všem pomáhá ušetřit a zároveň chránit životní prostředí díky energeticky úsporným výrobkům a postupům.

Všechny produkty společnosti ASUS označené logem ENERGY STAR vyhovují standardu

ENERGY STAR a funkce řízení spotřeby je u nich povolena ve výchozím nastavení.Tento monitor a pocítac jsou automaticky nastaveny na prechod do režimu spánku po 15 a 30 minutách necinnosti uživatele. Počítač probudíte klepnutím myši nebo stiskem libovolné klávesy na klávesnici.

Podrobné informace o řízení spotřeby a jeho přínosu pro životní prostředí najdete na stránkách http://www.energy.gov/powermanagement. Na stránkách http://www.

energystar.gov dále najdete podrobnosti o společném programu ENERGY STAR.

POZNÁMKA: Program Energy Star NENÍ podporován v produktech s operacními systémy

Freedos a Linux.

Ekologické označenie v rámci Európskej únie

Tomuto notebooku bolo udelené označenie Kvet EÚ, čo znamená, že výrobok má nasledujúce charakteristiky:

2.

3.

4.

1. Počas režimu používania a pohotovostného režimu dochádza ku zníženej spotrebe energie

Obmedzené použitie jedovatých ťažkých kovov

Obmedzené použitie látok škodlivých pre životné prostredie a zdravie

Znížené využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom povzbudzovania k recyklovaniu*

5. Navrhnuté pre jednoduché aktualizovanie a dlhšiu životnosť dodávaním kompatibilných náhradných dielov, ako sú batérie, napájacie zdroje, klávesnica, pamäť a ak je k dispozícii aj CD alebo DVD mechanika.

6. Zníženie pevného odpadu prostredníctvom politiky vrátenia*

Viac informácií o označení Kvet EÚ nájdete na stránke pre ekologické označovanie v rámci Európskej únie: http://www.ecolabel.eu.

notebooku Elektronická príručka 97

Vyhlásenie zhody so svetovými nariadeniami ohľadne ochrany životného prostredia

Spoločnosť ASUS počas realizovania návrhu a výroby svojich výrobkov dodržiava koncept „zeleného“ dizajnu a zabezpečuje, že počas každej fázy životného cyklu výrobku značky ASUS sú dodržiavané svetové nariadenia ohľadne ochrany životného prostredia. Okrem toho spoločnosť ASUS zverejňuje na základe požiadaviek nariadení patričné informácie.

Viac informácií o zverejnení informácií spoločnosti ASUS na základe požiadaviek nariadení nájdete na stránke http://csr.asus.com/english/Compliance.htm:

Vyhlásenia o materiáloch pre Japonsko - JIS-C-0950

REACH SVHC - EÚ

RoHS - Kórea

Švajčiarske zákony o energiách

Recyklačný program ASUS / Služby spätného prevzatia výrobkov

Programy recyklovania a vrátenia výrobkov spoločnosti ASUS vychádzajú zo záväzkov voči najprísnejším normám pre ochranu životného prostredia. Veríme, že vám poskytujeme riešenia na zodpovedné recyklovanie našich výrobkov, ďalších komponentov ako aj baliacich materiálov. Podrobné informácie o recyklovaní v rôznych regiónoch si pozrite na internetovej stránke http://csr.asus.com/english/

Takeback.htm.

98 notebooku Elektronická príručka

EC Declaration of Conformity

We, the undersigned,

Manufacturer:

Address, City:

Country:

Authorized representative in Europe:

Address, City:

Country: declare the following apparatus:

ASUSTeK COMPUTER INC.

4F, No. 150, LI-TE Rd., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN

TAIWAN

ASUS COMPUTER GmbH

HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN

GERMANY

Product name :

Model name :

Notebook PC

T100T, H100T, R104T conform with the essential requirements of the following directives:

2004/108/EC-EMC Directive

EN 55022:2010

EN 61000-3-2:2006+A2:2009

EN 55013:2001+A1:2003+A2:2006

1999/5/EC-R &TTE Directive

EN 300 328 V1.7.1(2006-10)

EN 300 440-1 V1.6.1(2010-08)

EN 300 440-2 V1.4.1(2010-08)

EN 301 511 V9.0.2(2003-03)

EN 301 908-1 V5.2.1(2011-05)

EN 301 908-2 V5.2.1(2011-07)

EN 301 893 V1.6.1(2011-11)

EN 302 544-2 V1.1.1(2009-01)

EN 302 623 V1.1.1(2009-01)

EN 50360:2001

EN 62479:2010

EN 50385:2002

EN 62311:2008

2006/95/EC-LVD Directive

EN 55024:2010

EN 61000-3-3:2008

EN 55020:2007+A11:2011

EN 301 489-1 V1.9.2(2011-09)

EN 301 489-3 V1.4.1(2002-08)

EN 301 489-4 V1.4.1(2009-05)

EN 301 489-7 V1.3.1(2005-11)

EN 301 489-9 V1.4.1(2007-11)

EN 301 489-17 V2.1.1(2009-05)

EN 301 489-24 V1.5.1(2010-09)

EN 302 326-2 V1.2.2(2007-06)

EN 302 326-3 V1.3.1(2007-09)

EN 301 357-2 V1.4.1(2008-11)

EN 302 291-1 V1.1.1(2005-07)

EN 302 291-2 V1.1.1(2005-07)

EN 60065:2002 / A12:2011 EN 60950-1 / A12:2011

2009/125/EC-ErP Directive

Regulation (EC) No. 1275/2008

Regulation (EC) No. 642/2009

Regulation (EC) No. 278/2009

2011/65/EU-RoHS Directive Ver. 130208

CE marking

(EC conformity marking)

Position : CEO

Name : Jerry Shen

Declaration Date: 10/09/2013

Year to begin affixing CE marking:2013

Signature : __________ notebooku Elektronická príručka 99

100 notebooku Elektronická príručka

advertisement

Related manuals

advertisement

Table of contents