Asus ZenBook Flip 14 UX461FA Laptop Användarmanual

Add to My manuals
96 Pages

advertisement

Asus ZenBook Flip 14 UX461FA Laptop Användarmanual | Manualzz

SW14585

Första upplagan / Oktober 2018

E-Manual

Upphovsrättsinformation

Ingen del av denna manual, inklusive produkter och programvara som beskrivs i den, får utan skriftligt tillstånd från ASUSTeK COMPUTER INC. reproduceras, överföras, kopieras, sparas i ett sökbart system eller

översättas till något språk i någon form eller med några medel, förutom dokumentation som förvaras av köparen som säkerhetskopia. (“ASUS”).

ASUS LEVERERAR DENNA MANUAL “I BEFINTLIGT SKICK” UTAN NÅGON SOM HELST GARANTI, VARKEN

UTTALAD ELLER UNDERFÖRSTÅDD, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAD TILL DE UNDERFÖRSTÅDDA

GARANTIERNA ELLER VILLKOREN FÖR SÄLJBARHET ELLER LÄMPLIGHET FÖR ETT SÄRSKILT SYFTE.

UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER SKALL ASUS, DESS DIREKTÖRER, TJÄNSTEMÄN, ANSTÄLLDA ELLER

REPRESENTANTER HÅLLAS ANSVARIGA FÖR NÅGRA INDIREKTA, SÄRSKILDA, TILLFÄLLIGA ELLER HÄRAV

FÖLJANDE SKADOR (INKLUSIVE SKADOR AVSEENDE FÖRLUST AV FÖRTJÄNST, AFFÄRSFÖRLUSTER,

FÖRLUST AV ANVÄNDNING ELLER DATA, AVBROTT AV AFFÄRSVERKSAMHET ELLER LIKNADE) ÄVEN OM

ASUS HAR AVISERAT OM MÖJLIGHETEN AV ATT SÅDANA SKADOR KAN UPPSTÅ FRÅN NÅGRA DEFEKTER

ELLER FEL I DENNA MANUAL ELLER PRODUKT.

Produkter och företagsnamn som visas i denna manual kan eller kan inte vara registrerade varumärken eller upphovrättsligt skyddade av respektive företag och används endast för identifiering eller förklaring och till ägarens fördel utan intrångsavsikt.

SPECIFIKATIONER OCH INFORMATION I DENNA MANUAL LÄMNAS ENDAST SOM INFORMATION OCH KAN

ÄNDRAS NÄR SOM HELST UTAN MEDDELANDE OCH SKALL INTE TOLKAS SOM ETT ÅTAGANDE AV ASUS.

ASUS PÅTAR SIG INGET ANSVAR ELLER SKYLDIGHET FÖR NÅGRA FEL ELLER BRISTER SOM KAN VISA SIG I

DENNA MANUAL INKLUSIVE PRODUKTER OCH PROGRAM SOM BESKRIVS DÄR I.

Copyright © 2018 ASUSTeK COMPUTER INC. Alla rättigheter förbehållna.

Ansvarsbegränsning

Omständigheter kan komma att uppstå där du till följd av en försummelse från ASUS sida eller annan skyldighet är berättigad till ersättning för skador från ASUS. Vid varje sådant yrkande, oavsett på vilken grund du är berättigad att yrka ersättning för skador från ASUS, är ASUS endast ansvariga för kroppsliga skador (inklusive dödsfall) och skador på egendom och skador på personliga ägodelar eller andra verkliga och direkta skador som är ett resultat av underlåtenhet eller försummelse att genomföra juridiska skyldigheter under denna garantiutfästelse, upp till det angivna kontraktspriset för varje produkt.

ASUS kommer endast att vara ansvarig för eller kompensera dig för förlust, skador eller yrkanden baserade på kontrakt, otillåten handling eller överträdelser enligt dessa garantibestämmelser.

Denna begränsning gäller också ASUS leverantörer och dess återförsäljare. Det är maximalt vad ASUS, dess leverantörer och din återförsäljare är kollektivt ansvariga för.

UNDER INGA FÖRHÅLLANDEN ÄR ASUS ANSVARIGA FÖR NÅGOT AV FÖLJANDE: (1) TREDJE PARTS

YRKANDEN MOT DIG FÖR SKADOR; (2) FÖRLUST AV ELLER SKADOR PÅ DINA REGISTER ELLER DATA; ELLER

(3) SPECIELLA, TILLFÄLLIGA ELLER INDIREKTA SKADOR ELLER FÖR NÅGRA EKONOMISKA FÖLJDSKADOR

(INKLUSIVE FÖRLUST AV FÖRTJÄNST ELLER BESPARINGAR), ÄVEN OM ASUS, DESS LEVERANTÖRER ELLER

DIN ÅTERFÖRSÄLJARE ÄR INFORMERADE MÖJLIGHETEN FÖR DETTA.

Service och support

Besök vår flerspråkiga webbsida på https://www.asus.com/support/

2 E-manual för bärbar dator

Innehållsförteckning

Om manualen .............................................................................................................7

Konventioner som används i denna manual ........................................................8

Ikoner ..................................................................................................................................8

Typografi ............................................................................................................................8

Säkerhetsföreskrifter ................................................................................................9

Använda din bärbara dator .........................................................................................9

Sköt om din bärbara dator ..........................................................................................10

Korrekt avyttring .............................................................................................................11

Kapitel 1: Konfiguration av maskinvaran

Lär känna din bärbara dator ..................................................................................14

Ovansida ............................................................................................................................14

Undersida ..........................................................................................................................18

Högersida ..........................................................................................................................20

Vänstersida ........................................................................................................................22

ASUS penna (på vissa modeller)...........................................................................24

Sätta in batteriet .............................................................................................................24

Kapitel 2: Använda din bärbara dator

Komma igång ..............................................................................................................26

Ladda din bärbara dator ..............................................................................................26

Lyft för att öppna displaypanelen ............................................................................28

Tryck på strömknappen ...............................................................................................28

Handhavande för pekskärmen och för styrplattan .......................................29

Använda gester för pekskärmspanel .......................................................................29

Använda styrplattan ......................................................................................................32

Använda tangentbordet .........................................................................................39

Funktionstangenter .......................................................................................................39

Windows® 10 knappar ..................................................................................................40

Rotera bildskärmen ...................................................................................................41

E-manual för bärbar dator 3

4

Kapitel 3: Arbeta med Windows® 10

Starta första gången .................................................................................................44

Startmeny .....................................................................................................................45

Windows®-appar ........................................................................................................47

Arbeta med Windows®-appar ....................................................................................48

Anpassa Windows®-appar ...........................................................................................48

Aktivitetsvy ..................................................................................................................51

Snap-funktion .............................................................................................................52

Snap-surfzoner ................................................................................................................52

Åtgärdscenter .............................................................................................................54

Andra tangentbordsgenvägar ..............................................................................55

Anslutning till trådlösa nätverk ...........................................................................57

Wi-Fi-anslutning ..............................................................................................................57

Bluetooth ..........................................................................................................................58

Flygplansläge ...................................................................................................................59

Stänga av den bärbara pekdatorn .......................................................................60

Försätta din bärbara datorn i vila .........................................................................61

Kapitel 4: Power-on-självtestet.(POST)

Power-on-självtestet (POST) ..................................................................................64

Använda POST för att öppna BIOS och felsöka ....................................................64

BIOS ................................................................................................................................64

Öppna BIOS ......................................................................................................................64

BIOS-inställningar ...........................................................................................................65

Återställning av ditt system ...................................................................................72

Utför återställning ..........................................................................................................73

E-manual för bärbar dator

Tips och vanliga frågor

Praktiska tips för din bärbara dator .....................................................................76

Vanliga frågor om hårdvara ...................................................................................77

Vanliga frågor om programvara ...........................................................................80

Bilagor

Interna modem uppfyllelse ........................................................................................84

Översikt ..............................................................................................................................84

Network Compatibility Declaration

(deklaration om nätverkskompatibilitet) ...............................................................85

Icke-röst utrustning ......................................................................................................85

Yttrande statliga kommunikationsnämnden .......................................................87

FCC (Amerikanska telekommunikationsmyndighetens) varningstext om radiofrekvens- (RF-) exponering..............................................88

RF Exponeringsinformation (SAR) ............................................................................89

Trådlös hanteringskanal för olika områden ..........................................................89

Information om RF-exponering (SAR) - CE ............................................................89

UL säkerhetsanmärkningar .........................................................................................90

Krav strömsäkerhet ........................................................................................................91

TV-mottagarmeddelanden .........................................................................................91

REACH .................................................................................................................................91

Produktanmärkning Macrovision Corporation ....................................................91

Förhindra hörselskador ................................................................................................91

E-manual för bärbar dator 5

Nordiska försiktighetsåtgärder (för litium-jon batterier) .................................92

CTR 21 godkännande (för bärbara datorer med inbyggt modem) ..............93

ENERGY STAR-kompatibel produkt ..........................................................................95

Uppfyllelse och deklaration av globala miljöbestämmelser .........................95

ASUS återvinning / Återtagningstjänst ..................................................................96

Beläggningsmeddelande ............................................................................................96

Förenklad EU-försäkran om överensstämmelse ..................................................96

6 E-manual för bärbar dator

Om manualen

Manualen ger information om din bärbara dators maskinvaru- och programvaruegenskaper, och har delats in i följande kapitel:

Kapitel 1: Konfiguration av maskinvaran

Detta kapitel preciserar din bärbara dators maskinvarukomponenter.

Kapitel 2: Använda din bärbara dator

Detta kapitel visar hur du använder de olika delarna av din bärbara dator.

Kapitel 3: Arbeta med Windows® 10

Detta kapitel ger en översikt över hur du använder Windows® 10 på din bärbara dator.

Kapitel 4: Power-on-självtestet.(POST)

Detta kapitel visar hur du använder POST för att ändra inställningarna på din bärbara dator.

Tips och vanliga frågor

Detta avsnitt presenterar några rekommenderade tips, frågor om hårdvara och programvara som du kan läsa för att underhålla och

åtgärda vanliga problem med din bärbara dator.

Bilagor

Detta kapitel innehåller meddelanden och säkerhetsuttalanden som rör din bärbara dator.

E-manual för bärbar dator 7

Konventioner som används i denna manual

För att markera viktig information i denna manual, presenteras viss text på följande sätt:

VIKTIGT! Detta meddelande innehåller vital information som måste följas för att fullfölja en uppgift.

OBS! Detta meddelande innehåller ytterligare information och tips som kan hjälpa till att fullfölja en uppgift.

VARNING! Detta meddelande innehåller viktig information som måste följas för att bibehålla säkerheten när vissa uppgifter genomförs och förhindra skador på den bärbara datorns data och komponenter.

Ikoner

Ikonerna nedan indikerar vilken enhet som kan användas för fullföljande av en serie med uppgifter eller procedurer på din bärbara dator.

= Använda pekskärmspanelen.

= Använda styrplattan.

= Använda tangentbordet.

8

Typografi

fet = Detta indikerar en meny eller en post som måste väljas.

kursiv = Detta indikerar ett passage du kan finna i den här manualen.

E-manual för bärbar dator

Säkerhetsföreskrifter

Använda din bärbara dator

Den här notebookdatorn ska användas i miljöer med lämplig temperatur mellan 5°C (41°F) och 35°C

(95°F).

Se etiketten med märkdata under Notebook PC:n för att se till att din strömadapter överensstämmer med märkdatan.

Placera inte den bärbara datorn i knäet eller på någon annan del av kroppen, för att förhindra obehag eller skador från värmeexponeringen.

Använd inte skadade elsladdar, tillbehör eller annan kringutrustning.

Vid påslagning se till att den bärbara datorn inte bärs eller täcks över med något material som kan reducera luftcirkulationen.

Placera inte den bärbara datorn på en ojämn eller instabil arbetsyta.

Du kan skicka din bärbara dator genom röntgenmaskiner (används på föremål som placerats på transportband), men utsätt den inte för magnetiska detektorer eller handskanner.

Kontakta flygbolaget för att ta reda på mer om tjänster som kan användas ombord och begränsningar och restriktioner som måste följas när bärbara datorer används ombord under flygning.

E-manual för bärbar dator 9

Sköt om din bärbara dator

Koppla ifrån strömmen och ta bort batteriet

(i förekommande fall) innan du rengör den bärbara datorn. Använd en ren cellulosasvamp eller sämskskinn som fuktats i en lösning av slipmedelsfritt rengöringsmedel och några droppar varmt vatten. Avlägsna resterande fukt från den bärbara datorn med en torr trasa.

Använd inte starka lösningsmedel såsom thinner, bensen eller andra kemikalier på eller i närheten av den bärbara datorn.

Placera inga föremål ovanpå den bärbara datorn.

Utsätt inte din bärbara dator för starka magnet- eller elektriska fält.

Använd eller utsätt inte den bärbara datorn i närheten av vätskor, regn eller fukt.

Exponera inte den bärbara datorn för dammiga miljöer.

Använd inte den bärbara datorn i närheten av läckande gas.

10 E-manual för bärbar dator

Korrekt avyttring

Kasta inte Notebook PC i hushållssoporna. Denna produkt har konstruerats för att möjliggöra korrekt återanvändning av delar och för

återvinning. Symbolen med den överkorsade soptunnan indikerar att produkten (elektriska och elektroniska utrustningar samt knappcellsbatterier som innehåller kvicksilver) inte får kastas i de vanliga hushållssoporna. Kontrollera de lokala bestämmelserna för avyttring av elektroniska produkter.

Kasta INTE batteriet i hushållssoporna. Symbolen med den överkorsade soptunnan indikerar att batteriet inte får kastas i de vanliga hushållssoporna.

E-manual för bärbar dator 11

12 E-manual för bärbar dator

Kapitel 1:

Konfiguration av maskinvaran

E-manual för bärbar dator 13

Lär känna din bärbara dator

Ovansida

OBS! Tangentbordets layout kan skilja sig åt mellan olika regioner och länder. Utseendet på den bärbara datorn kan också skilja sig åt beroende på datormodell.

14 E-manual för bärbar dator

Arraymikrofoner

Arraymikrofoner har ekoreducering, brusfilter, och funktioner för inriktning så att röstigenkänningen och ljudinspelningen blir bättre.

Indikatorlampa för kamera

Indikatorlampan för kamera tänds när den inbyggda kameran används.

Kamera

Med den inbyggda kameran kan du ta bilder och spela in videor med din bärbara dator.

Pekskärmspanel justerbar i 360º

Pekskärmspanelen till din bärbara dator kan justeras ända till en vinkel i 360º. Med den här funktionen kan du snabbt göra om den bärbara datorn till en pekaktiverad surfplatta.

Den här pekskärmspanelen med hög upplösning har utmärkta egenskaper för att visa fotografier, videor och andra multimediafiler på din bärbara dator. Den ger dig även möjlighet att använda pekskärmsgester.

OBS! Mer information om hur du gör om din bärbara dator till en surfplatta finns i avsnittet Rotera visningspanelen i den här manualen.

E-manual för bärbar dator 15

16

Indikatorlampa för flygplansläge

Den här indikatorlampan tänds när flygplansläget är aktiverat på den bärbara datorn.

OBS! När Airplane mode (flygplansläget) är aktiverat avaktiveras all trådlös anslutning.

Tangentbord

Tangentbordets QWERTY-tangenter i full storlek har ett nedtryckningsdjup som gör det bekvämt att skriva. Det gör även att du kan använda funktionsknapparna, få snabb åtkomst till

Windows® och styra andra multimediafunktioner.

OBS! Tangentbordet kan se olika ut på olika modeller och i olika försäljningsområden.

Indikatorlampa för versallås

Den här indikatorlampan tänds när versallåsfunktionen är aktiverad. Med versallåset kan du skriva stora bokstäver (versaler)

(t.ex. A, B och C) med den bärbara datorns tangentbord.

E-manual för bärbar dator

Styrplatta

Styrplattan gör det möjligt att använda flerfingergester, vilket ger en intuitiv användarupplevelse. Den simulerar även funktionerna hos en vanlig mus.

OBS! Mer information finns i avsnittet Använda styrplattan i den här manualen.

Fingeravtryckssensor (på vissa modeller)

Den här inbyggda fingeravtryckssensorn läser av ditt fingeravtryck och använder det för biometrisk autentisering vid inloggning på den bärbara datorns system.

E-manual för bärbar dator 17

Undersida

OBS! Utseendet på undersidan kan skilja sig åt mellan modeller.

VARNING! Den bärbara datorns undersida kan bli varm och till och med het när den används eller när batteriet laddas. När du arbetar med din bärbara dator ska den inte placeras på ytor som kan blockera ventilerna.

VIKTIGT!

• Batteritiden varierar beroende på användning och specifikationer för den bärbara datorn. Batteriet kan inte tas isär.

• Köp komponenter från auktoriserade återförsäljare för att säkerställa maximal kompatibilitet och tillförlitlighet. Kontakta ett ASUSservicecenter eller auktoriserade återförsäljare för produktservice eller hjälp vid korrekt demontering eller montering av produkten.

18 E-manual för bärbar dator

Luftventiler

Luftventilerna släpper in sval luft och släpper ut varm luft från den bärbara datorn.

VARNING! Kontrollera att luftventilerna inte blockeras av papper, böcker, kläder, kablar eller andra föremål, eftersom blockering kan leda till överhettning.

Högtalare

De inbyggda högtalarna låter dig spela upp ljud direkt från din bärbara dator. Ljudfunktionerna är programvarustyrda.

E-manual för bärbar dator 19

Högersida

20

MicroSD-kortplats

Den här inbyggda minneskortläsaren har stöd för microSDHC- och microSDXC-kortformat.

USB 3.1 Gen 1 Type-C™-port

USB 3.1 Gen 1 Type-C™-porten (universell seriebuss) har en

överföringshastighet på upp till 5 Gbit/s och är bakåtkompatibel med USB 2.0.

OBS!

• Överföringshastigheten för porten kan variera mellan olika modeller.

• Den här porten är endast avsedd för dataöverföring.

Ingång för hörlur/headset/mikrofon

Via den här porten kan du ansluta förstärkarhögtalare och hörlurar. Du kan också använda porten till att ansluta ett headset eller en extern mikrofon.

E-manual för bärbar dator

USB 3.1 Gen 1-port

USB 3.1 Gen 1-porten (universell seriebuss) har en

överföringshastighet på upp till 5 Gbit/s och är bakåtkompatibel med USB 2.0.

HDMI-port

Den här porten är avsedd för en HDMI (High-Definition

Multimedia Interface)-anslutning och är HDCP-kompatibel med

HD DVD, Blu-ray och uppspelning av annat skyddat innehåll.

Strömingångsport (DC)

Sätt i den medföljande strömadaptern i den här kontakten för att ladda batteriet och förse den bärbara datorn med ström.

VARNING! Adaptern kan bli varm och till och med het när den används. Täck inte över adaptern och håll den på avstånd från kroppen medan den är ansluten till en strömkälla.

VIKTIGT! Använd enbart den medföljande strömadaptern för att ladda batteriet och förse den bärbara datorn med ström.

E-manual för bärbar dator 21

Vänstersida

Luftventiler

Luftventilerna släpper in sval luft och släpper ut varm luft från den bärbara datorn.

VARNING! Kontrollera att luftventilerna inte blockeras av papper, böcker, kläder, kablar eller andra föremål, eftersom blockering kan leda till överhettning.

Tvåfärgad indikatorlampa för batteriladdning

Den tvåfärgade LED-lampan är en synlig indikation på batteriets laddningsstatus. Se följande tabell för detaljer:

22 E-manual för bärbar dator

Färg Status

Fast vit Den bärbara datorn är ansluten till en strömkälla och har en batterikapacitet på mellan 95 % och 100 %.

Fast orange Den bärbara datorn är ansluten till en strömkälla, laddar batteriet och batterikapaciteten

är mindre än 95 %.

Blinkande orange Den bärbara datorn används i batteriläge och batterikapaciteten är mindre än

10 %.

Släckt Den bärbara datorn används i batteriläge och har en batterikapacitet på mellan 10 % och 100 %.

USB 3.1 Gen 1-port

USB 3.1 Gen 1-porten (universell seriebuss) har en

överföringshastighet på upp till 5 Gbit/s och är bakåtkompatibel med USB 2.0.

Volymknapp

Med den här knappen höjer och sänker du volymen på den bärbara datorn.

Strömknapp

Tryck på strömknappen för att starta och stänga av den bärbara datorn. Du kan också använda strömknappen till att försätta den bärbara datorn i strömsparläge eller viloläge och väcka den från strömsparläge och viloläge.

Om den bärbara datorn inte svarar håller du strömknappen nedtryckt i minst tio (10) sekunder, tills den bärbara datorn stängs av.

E-manual för bärbar dator 23

ASUS penna (på vissa modeller)

Höger-klick knapp

Du kan använda denna knapp för att aktivera högerklickfunktionen.

Suddgummi-knapp

Du kan använda denna knapp för att aktivera suddgummifunktionen.

Sätta in batteriet

1. Ta bort den övre halvan av pennan.

2. Ta bort etiketten och sätt in batteriet. Observera rätt polaritet.

3. Sätt tillbaka den övre halvan av pennan på sin plats.

24 E-manual för bärbar dator

Kapitel 2:

Använda din bärbara dator

E-manual för bärbar dator 25

Komma igång

Ladda din bärbara dator

A. Anslut strömadaptern till den bärbara datorns växelströmsingång.

B. Anslut strömadaptern till en 100V~240V strömkälla.

Ladda den bärbara datorn i 3 timmar innan du använder den första gången.

OBS! Nätadapterns utseende kan variera beroende på modell och region.

26

OBS!

Information om strömadaptern:

• Ingående spänning: 100–240 Vac

• Ingångsfrekvens: 50-60 Hz

• Märkning utgående ström: 2,37A (45W) / 3,42A (65W)

• Märkning utgående spänning: 19 Vdc

E-manual för bärbar dator

VIKTIGT!

• Finn input/output märkvärdet på din bärbara dator och försäkra dig om att den matchar input/output märkvärdet på din strömadapter.

Visa bärbara datormodeller kan ha varierande märkvärden för utström beroende på den tillgängliga SKU:n.

• Kontrollera att den bärbara datorn är ansluten till strömadaptern innan du sätter på den första gången. Vi rekommenderar starkt att du använder ett jordat vägguttag när du använder din bärbara dator i strömadapterläge.

• Vägguttaget måste vara lättåtkomligt och nära den bärbara datorn.

• För att koppla ifrån den bärbara datorn från strömkällan drar du ut kontakten ur vägguttaget.

VARNING!

Läs igenom säkerhetsföreskrifterna för den bärbara datorns batteri.

• Enbart en ASUS-auktoriserad tekniker ska ta bort batteriet i enheten

(endast för fast installerat batteri).

• Batteriet som används i den här enheten kan orsaka brandfara eller frätskador om det tas bort eller demonteras.

• Följ varningsetiketterna för din personliga säkerhet.

• Det finns risk för explosion om batteriet ersätts med felaktig sort.

• Kassera i eld.

• Försök aldrig att kortsluta den bärbara datrons batteri.

• Försök aldrig att ta isär och sätta ihop batteriet (endast för fast installerat batteri).

• Upphör att använda om batteriet läcker.

• Batteriet och dess delar måste återvinnas eller kasseras på rätt sätt.

• Förvara batteriet och andra små delar utom räckhåll för barn.

E-manual för bärbar dator 27

Lyft för att öppna displaypanelen

Tryck på strömknappen

28 E-manual för bärbar dator

Handhavande för pekskärmen och för styrplattan

Gester ger dig möjlighet att starta program och öppna inställningarna för din bärbara dator. Vi hänvisar till följande illustrationer för visning av handrörelser för att operera pekskärmen och för styrplattan.

OBS! Följande skärmbilder är endast till som referens. Pekskärmpanelens utseende kan variera beroende på modell.

Använda gester för pekskärmspanel

Gesterna låter dig starta program och komma åt inställningarna för din bärbara dator. Funktionerna kan aktiveras med följande handgester på den bärbara datorns pekskärmspanel.

Vänster kantsvepning Höger kantsvepning

Svep från den vänstra kanten på skärmen för att starta Task view

(Aktivitetsvy).

Svep från den högra kanten på skärmen för att starta Action

Center (Återgärdscenter).

E-manual för bärbar dator 29

Tryck/dubbeltryck Tryck och håll

Tryck på en app för att välja den.

Dubbeltryck på en app för att starta den

Tryck och håll för att öppna högerklickmenyn.

Zooma in Zooma ut

Sprid isär två fingar på styrplattan.

För samman två fingar på styrplattan.

30 E-manual för bärbar dator

Fingerglidning Dra

Glid med fingrarna för att rulla upp och ned och glid med fingret för att panorera åt höger eller vänster på skärmen.

Dra för att skapa en markeringsram runt flera objekt.

Dra och släpp ett objekt för att flytta den till en ny plats.

E-manual för bärbar dator 31

Använda styrplattan

Flytta pekaren

Du kan trycka på eller klicka var som helst på styrplattan för att aktivera dess pekare och sedan glida med fingret på styrplattan för att flytta pekaren på skärmen.

Glida horisontellt

Glida vertikalt

Glida diagonalt

32 E-manual för bärbar dator

Enfingerpekning

Klicka/Dubbelklicka

Tryck på en app för att välja den.

Dubbeltryck på en app för att starta den

Drag och släpp

Dubbelklicka på en artikel, glid med samma finger av från styrplattan utan att lyfta det. Lyft fingret från styrplattan för att släppa posten på sin nya plats.

E-manual för bärbar dator 33

Vänsterklick Högerklicka

Klicka på en app för att välja den.

Klicka på knappen för att öppna högerklickmenyn.

Dubbelklicka på en app för att starta den.

OBS! Området innanför den streckade linjen motsvarar den vänstra musknappens område och den högra musknappen område på styrplattan.

Tvåfingerpekning

Tryck på

Tryck med två fingrar på styrplattan för att simulera högerklickfunktionen.

34 E-manual för bärbar dator

Tvåfingerbläddring (upp/ner) Tvåfingerbläddring (vänster/ höger)

Glid med två fingar för att bläddra upp eller ner.

Glid med två fingar för att bläddra

åt vänster eller höger.

Zooma ut Zooma in

För samman de två fingrarna på styrplattan.

För isär de två fingrarna på styrplattan.

E-manual för bärbar dator 35

Drag och släpp

Välj en artikel samt håll vänster-klick-knappen intryckt. Använd pekfingret för att dra objektet på pekplattan, lyft fingret från knappen och släpp objektet.

Gester med två fingrar

Tryck på

Tryck på styrplattan med tre fingrar för att åberopa Cortana.

36 E-manual för bärbar dator

Svep vänster/svep höger

Om du har öppnat flera program, svep tre fingrar åt vänster eller höger för att växla mellan dessa program.

Svep upp Svep ner

Svep upp för att se en översikt över alla program som är öppna för tillfället.

Svep ned för att visa skrivbordet.

E-manual för bärbar dator 37

Fyrfingerpekning

Tryck på

Tryck på styrplattan med fyra fingrar för att åberopa Action Center.

Anpassa styrplattan

1. Öppna All Settings (Alla inställningar) från Action Center.

Devices (Enheter) och sedan Mouse & touchpad (Mus och

styrplatta).

3. Justera inställningarna efter dina preferenser.

38 E-manual för bärbar dator

Använda tangentbordet

Funktionstangenter

Funktionsknapparna på den bärbara datorns tangentbord kan utlösa följande kommandon:

Placerar den bärbara datorn i sleep mode (viloläge)

Stänger av slår på airplane mode (flygplansläge)

OBS! När den är aktiverad avaktiverar

airplane mode (flygplansläget) all trådlös anslutningsbarhet.

Minskar ljusstyrkan för det bakgrundsbelysta tangentbordet

Ökar ljusstyrkan för det bakgrundsbelysta tangentbordet

Minskar skärmens ljusstyrka

Ökar skärmens ljusstyrka

Slår på eller stänger av panelen

Växlar visningsläget

OBS! Se till att den andra skärmen är ansluten till den bärbara datorn.

E-manual för bärbar dator 39

Aktiverar eller avaktiverar styrplattan

Slår på och stänger av högtalarna

Sänker högtalarvolymen

Turns the speaker volume up

Visar den nedrullningsbara menyn

Windows® 10 knappar

Det finns två Windows®-specialknappar på den bärbara datorns tangentbord som används på följande sätt:

Startar Startmenyn

Visar den nedrullningsbara menyn*

* på utvalda modeller

40 E-manual för bärbar dator

Rotera bildskärmen

Bildskärmen på din bärbara dator är justerbar upp till 360 grader. Du kan justera bildskärmen som på bilden nedan.

360 grader justerbart

E-manual för bärbar dator

Bärbar dator-läge

41

Stående läge

Tältläge pekdatorläge

42

OBS! När skärmen roteras till stående, tält- och pekdatorläge kommer tangentbordet och styrplattan att inaktiveras.

E-manual för bärbar dator

Kapitel 3:

Arbeta med Windows® 10

E-manual för bärbar dator 43

Starta första gången

När du startar datorn första gången, uppträder flera skärmar för att vägleda dig genom konfigurationen av grundingställningarna i ditt

Windows® 10-operativsystem.

Starta din bärbara dator första gången:

1. Tryck på strömknappen på bärbara datorn. Vänta några minuter tills installationsskrärmen visas.

2. På installationsskärmen väljer du region och språk för den bärbara datorn.

3. Läsa noga igenom licensvillkoren. Välj I accept (jag accepterar).

4. Följ instruktionerna på skärmen för att konfigurera grundfunktionerna:

• Anpassa

• Arbeta online

• Inställningar

• Ditt konto

5. Efter konfiguration av grundposterna fortsätter Windows® 10 att installera appar och preferensinställningar. Se till att den bärbara datorn är påslagen under installationsprocessen.

6. När installationsprocessen är klar visas skrivbordet.

OBS! Skärmdumparna i detta kapitel är endast avsedda som referens.

44 E-manual för bärbar dator

Startmeny

Startmenyn är den främsta genvägen till program, Windows®-appar, mappar och inställningar på din bärbara dator.

Ändra kontoinställningar, lås eller logga ut från ditt konto

Starta en app från startsidan

Starta Taskview

Starta sök

Starta startmenyn

Starta en app från aktivitetsfältet

Starta Alla appar

Stäng av, starta om eller låt din bärbara dator övergå till strömsparläge

Starta Inställningar

Starta utforskaren

Du kan använda startmenyn för att utföra dessa vanliga aktiviteter:

Starta program eller Windows®-appar

Öppna program eller Windows®-appar som används ofta

Justera inställningarna på den bärbara dartorn

Få hjälp med Windows operativsystem

Stänga av din bärbara dator

Logga ut från Windows eller växla till ett annat användarkonto

E-manual för bärbar dator 45

Starta startmenyn

Tryck på startknappen på skrivbordet.

i det nedre vänstra hörnet

Placera muspekaren över startknappen i nedre vänstra hörnet på skrivbordet och klicka på den.

Tryck på tangenten med Windows-logotypen tangentbordet.

Öppna program från startmenyn

En av de vanligaste användingsområdena för sartmenyn är att öppna program som är installerade på din bärbara dator.

Tryck på programmet för att starta det.

Placera muspekaren över programikonen och klicka för att starta den.

Använd piltangenterna för att bläddra igenom programmen. Tryck på för att starta den.

OBS! Välj All apps (Alla apppar) längst ner på vänster fönsterruta för att visa en fullständig lista över program och mappar på din bärbara dator, i alfabetisk ordning.

46 E-manual för bärbar dator

Windows®-appar

Detta är appar som fästs på högra rutan på startmenyn och visas i brickformat för lätt och enkel åtkomst.

OBS! Vissa Windows®-appar kräver inloggning till ditt Microsoft-konto innan de startar helt och hållet.

E-manual för bärbar dator 47

Arbeta med Windows®-appar

Använd den bärbara datorns pekskärm, styrplatta eller tangentbord för att starta, anpassa och stänga dina appar.

Starta Windows®-appar från startmenyn

Tryck på appen för att starta den.

Placera muspekaren över appen och klicka för att starta den.

Använd piltangenterna för att bläddra igenom apparna.

Tryck på för att starta en app.

Anpassa Windows®-appar

Du kan flytta, ändra storlek, ta bort eller fästa appar på startmenyn med följande steg:

Flytta program

Tryck på och håll appen och dra och släpp den till på dess nya plats.

Placera muspekaren över appen, dra och släpp appen på den nya platsen.

48 E-manual för bärbar dator

Storleksändring av program

Tryck och håll appen, och tryck på och välj en storlek för apprutan.

Placera muspekaren över appen och högerklicka på den, och klicka därefter på Resize (Ändra storlek).

Använd piltangenterna för att navuigera till appen. Tryck på eller (på vissa modeller) och välj sedan Resize (Ändra storlek)och välj en storlek för apprutan.

Ta bort appar

Tryck och håll appen, och tryck på ikonen .

Placera muspekaren över appen och högerklicka på den, och klicka därefter på Unpin from Start (Ta bort från

Start).

Använd piltangenterna för att navuigera till appen. Tryck på eller (på vissa modeller) och välj sedan Unpin from Start (Ta bort från Start).

E-manual för bärbar dator 49

Fästa appar på aktivitetsfältet

Tryck och håll appen, tryck därefter på Pin to Start

menu (Fäst på startmenyn).

Placera muspekaren över appen och högerklicka på den, och klicka därefter på Pin to taskbar (Fäst på aktivitetsfältet).

Använd piltangenterna för att navuigera till appen. Tryck på eller (på vissa modeller) och välj sedan Pin to taskbar (Fäst på aktivitetsfältet)

Fästa fler appar på startmenyn

Från All apps (Alla appar), tryck och håll appen du vill lägga till startmenyn, och tryck på Pin to Start (Fäst på startmenyn).

Från All apps (Alla appar), placera muspekaren över appen du vill lägga till på starmenyn, högerklicka på den, och klicka därefter på Pin to Start (Fäst på startmenyn).

Från All apps (Alla appar), tryck på eller

(på vissa modeller) på appen som du vill lägga till startmenyn, och välj sedan Pin to start (Fäst på startmenyn).

50 E-manual för bärbar dator

Aktivitetsvy

Växla snabbt mellan öppnade appar och program med aktivitetsvyfunktionen, du kan också anväda aktivitetsvy för att växla mellan olika skrivbord.

Starta aktivitetsvy

Tryck påikonen på aktivitetsfältet eller svep från den vänstra kanten på skärmen.

Placera muspekaren över ikonen på aktivitetsfältet och klicka på den.

Tryck på på ditt tangentbord.

E-manual för bärbar dator 51

Snap-funktion

Snap-funktionen visar appar sida-vid-sida, vilket gör att du kan arbeta eller växla mellan appar.

Snap-surfzoner

Du kan dra och släppa appar på dessa surfzoner för att fästa dem på plats.

52 E-manual för bärbar dator

Använda Snap

eller

1. Starta den app du vill använda för att fästa.

2. Dra namnlisten för appen och släpp appen på kanten på skärmen för att fästa.

3. Starta en ny app och upprepa ovanstående steg för att fästa en ny app.

1. Starta den app du vill använda för att fästa.

2. Tryck och håll tangenten , använd piltangenterna för att fästa appen.

3. Starta en ny app och upprepa ovanstående steg för att fästa en ny app.

E-manual för bärbar dator 53

Åtgärdscenter

Åtgärdscenter konsoliderar meddelanden från appar och presenterar en enda plats där du kan interagera med dem. Det har också en väldigt användbar Snabbåtgärdssektion längs ner.

Starta Åtgärdscenter

Klicka på ikonen på aktivitetsfältet eller svep från höger till vänster kant på skärmen.

Placera muspekaren över ikonen på aktivitetsfältet och klicka på den.

Tryck på på ditt tangentbord.

54 E-manual för bärbar dator

Andra tangentbordsgenvägar

Vid användning av tangentbordet kan du också använda följande genvägar som hjälp för att starta applikationer och navigera Windows®

10.

\ Startatar Start menu (Startmeny)

Startar Action Center (Återgärdscenter)

Startar skrivbordet

Startar File Explorer (Utforskaren)

Öppnar panelen Share (Dela)

Startar Settings (Inställningar)

Startar panelen Connect (Anslut)

Aktiverar låsskärmen

Minimerar det aktiva fönstret

E-manual för bärbar dator 55

56

Startar Search (Sök)

Startar panelen Project (Projekt)

Öppnar fönstret Kör

Öppnar Ease of Access Center

Öppnar Start-knappens snabbmeny

Startar förstoringsikonen och zoomar in på skärmen

Zoomar ut på skärmen

Öppnar berättarinställningarna

E-manual för bärbar dator

Anslutning till trådlösa nätverk

Wi-Fi-anslutning

Åtkomst till e-post, surfa på Internet och dela program via sociala nätverksplatser med din bärbara dators Wi-Fi-anslutning.

VIKTIGT! Airplane mode (Flygplansläge) inaktiverar den här funktionen.

Försäkra dig om att Airplane mode (Flygplansläge) är avstängt innan du aktiverar Wi-Fi-anslutningen.

Ansluter Wi-Fi

Anslut din bärbara dator till ett Wi-Fi-nätverk genom att använda följande steg:

1. Välj ikonen från aktivitetesfältet.

eller

2. Välj ikonen för att aktivera Wi-Fi.

3. Välj en åtkomstpunkt från listan med tillgängliga

Wi-Fi-anslutningar.

Connect (Anslut) för att starta nätverksanslutningen.

OBS! Du kan uppmanas att ange en säkerhetsnyckel för att aktivera Wi-Fi-anslutningen.

E-manual för bärbar dator 57

Bluetooth

Använd Bluetooth för att underlätta överföring av trådlösa data med andra Bluetooth-aktiverade enheter.

VIKTIGT! Airplane mode (Flygplansläge) inaktiverar den här funktionen.

Försäkra dig om att Airplane mode (Flygplansläge) är avstängt innan du aktiverar Bluetooth-anslutningen.

Länkning med andra Bluetooth-aktiverade enheter.

Du måste länka din bärbara dator till anda Bluetooth-aktiverade enheter för att kunna göra dataöverföringar. Anslut dina enheter genom att använda följande steg: eller

Devices (Enheter), och därefter Bluetooth för att söka efter Bluetooth-aktiverade enheter.

3. Välj en enhet i listan. Jämför lösenordet på din bärbara dator med löseordet som skickats till den enhet du valt. Om de är identiska, tryck på Yes (Ja) för att länka den bärbara datorn till enheten.

OBS! För vissa Bluetooth-aktiverade enheter kan du bli uppmanad att ange lösenordet på din bärbara dator.

58 E-manual för bärbar dator

Flygplansläge

Airplane mode (Flygplansläge) avaktiverar trådlös kommunikation och ger dig möjlighet att använda den bärbara datorn säkert under flygning.

OBS! Kontakta flygbolaget för att ta reda på mer om tjänster som kan användas ombord och begränsningar och restriktioner som måste följas när bärbara datorer används ombord under flygning.

Sätta på flygplansläget

eller

Action Center (Åtgärdscenter) från aktivitetsfältet.

2. Välj ikonen

(Flygplansläge).

för att aktivera Airplane mode

Tryck på .

Stänga av flygplansläget

eller

Action Center (Åtgärdscenter) från aktivitetsfältet.

2. Välj ikonen

(Flygplansläge).

för att inaktivera Airplane mode

Tryck på .

E-manual för bärbar dator 59

Stänga av den bärbara pekdatorn

Du kan stänga av den bärbara datorn genom att göra något av följande:

• eller •

Starta startmenyn, och välj > Shut

down (Stäng av) för att stänga av normalt.

Från inloggningsskärmen, välj > Shut down

(Stäng av).

Tryck på för att starta avstängningsfönster. Välj Shut Down (Stäng av) från rullgardinsmenyn och välj sedan OK.

Om den bärbara datorn inte svarar, tryck på och håll kvar strömbrytaren i minst tio (10) sekunder tills den bärbara datorn stängs av.

60 E-manual för bärbar dator

Försätta din bärbara datorn i vila

Försätta din bärbara dator i viloläge:

• eller •

Starta startmenyn och välj > Sleep

(Vila) för att ställa den bärbara datorn i viloläge.

Från inloggningsskärmen, välj > Sleep (Vila).

Tryck på för att starta avstängningsfönster.

Välj Sleep (Vila) från rullgardinsmenyn och klicka sedan på OK.

OBS! Du kan även ställa den bärbara datorn i viloläge genom att trycka på strömknappen en gång.

E-manual för bärbar dator 61

62 E-manual för bärbar dator

Kapitel 4:

Power-on-självtestet.(POST)

E-manual för bärbar dator 63

Power-on-självtestet (POST)

Power-on-självtestet (POST) är en rad programvarukontrollerade diagnostiska test som kör när du sätter på eller startar om den bärbara datorn. Programvaran som kontrollerar POST är installerad som en permanent del av den bärbara datorns arkitektur.

Använda POST för att öppna BIOS och felsöka

Under POST kan du öppna BIOS-inställningarna eller köra felsökningsalternativ med funktionsknapparna på den bärbara datorn.

Se följande information för mer detaljer.

BIOS

BIOS (Basic Input and Output System) lagrar systemet hårdvaruinställningarna som behövs vid systemstart i den bärbara datorn.

Standardinställningarna i BIOS gäller de flesta förhållanden i din bärbara dator. Ändra inte standardinställningarna i BIOS, annat än vid följande förhållanden:

Ett felmeddelande uppträder på skärmen under systemstart och begär att du kör inställning av BIOS.

Du har installerat en ny systemkomponent som kräver fler BIOSinställningar eller uppdateringar.

VARNING! Används fel BIOS-inställningar kan systemet bli instabilt och leda till startfel. Vi rekommenderar starkt att du bara ändrar BIOSinställningarna med hjälp av utbildad servicepersonal.

Öppna BIOS

Ange BIOS-inställningarna genom att använda någon av följande metoder:

64 E-manual för bärbar dator

• Starta om den bärbara datorn och tryck på under POST.

• Öppna startmenyn och välj Settings (inställningar) > Update &

security (uppdatering och säkerhet) > Recovery (återställning) och sedan Restart now (starta om nu) under avancerad omstart.

När du öppnar skärmen för avancerad omstart välj Troubleshoot

(felsöka) > Advanced options (avancerade alternativ) > UEFI

Firmware Settings (inställningar för UEFI fast progravara) >

Restart (starta om).

BIOS-inställningar

OBS! BIOS-skärmbilderna i denna sektion är endast till som referens. De verkliga skärmbilderna kan variera med modell och territorium.

EZ-läge

Denna meny visas när du öppnar BIOS inställningsprogram och visar en översikt för grundläggande systeminformation. För att öppna det avancerade läget för avancerade BIOS-inställningar, välj Advanced

Mode (Avancerat läge) (F7) eller tryck på .

E-manual för bärbar dator 65

Systemstart

Denna meny ger dig möjlighet att ställa in dina systemstartsprioriteringar. Se följande procedurer när du ställer in din systemstartsprioritering.

2. Tryck på och välj en enhet som Boot Option #1.

66 E-manual för bärbar dator

Säkerhet

Denna meny ger dig möjlighet att ställa in lösenord för administratör och användare av din bärbara dator. Det ger också möjlighet att kontrollera åtkomsten till din bärbara dators hårddiskenhet, gränssnitt för indata/utdata (I/O) och USB.

OBS!

• Om du installerar ett User Password (Användarlösenord), blir du uppmanad att ange detta innan du öppnar den bärbara datorns operativsystem.

• Om du installerar ett Administrator Password

(Administratörslösenord), blir du uppmanad att ange detta innan du öppnar BIOS.

E-manual för bärbar dator 67

För att ställa in lösenord:

1. På skärmen Security (Säkerhet) väljer du Administrator

Password (Administratörslösenord) eller User Password

(Användarlösenord).

2. Skriv in ett lösenord och tryck

3. Ange lösenordet igen och välj sedan OK.

.

För att rensa lösenordet:

1. På skärmen Security (Säkerhet) väljer du Administrator

Password (Administratörslösenord) eller User Password

(Användarlösenord).

2. Ange nuvarande lösenord och tryck på .

3. Lämna övriga fält tomma och välj sedan OK för att fortsätta.

OBS! Ett tangentbord krävs för att ange lösenordet.

68 E-manual för bärbar dator

Spara och Avsluta

För att spara konfigurationsinställningarna väljer du Save Changes and

Exit (Spara ändringar och avsluta) innan du avslutar BIOS.

E-manual för bärbar dator 69

Uppdatera BIOS.

1. Verifiera exakt modell på bärbar dator och hämta den senaste

BIOS-filen för din modell på ASUS webbplats.

2. Spara en kopia av den hämtade BIOS-filen på ett USB-minne.

3. Sätt i USB-minnet på den bärbara datorn.

4. Starta om din Notebook PC och öppna sedan BIOS-inställningarna.

5. I BIOS-menyn, välj Advanced (Avancerat) > ASUS EZ Flash 3

Utility och tryck sedan på .

70 E-manual för bärbar dator

6. Lokalisera den hämtade BIOS-filen på USB-minnet och tryck på . Följ instruktionerna på skärmen för att slutföra uppdateringen.

7. Efter BIOS uppdateringsprocessen klicka på Save & Exit >

Restore Defaults (Spara och Avsluta > återställ standard) för att återställa systemet till dess standardinställning.

E-manual för bärbar dator 71

Återställning av ditt system

Med återställningsalternativen på din bärbara dator kan du återställa systemet till ursprungstillståndet eller bara uppdatera inställningarna för att förbättra prestandan.

VIKTIGT!

Säkerhetskopiera alla datafiler innan du gör några återställningar på den bärbara datorn.

• Anteckna vilktiga anpassade inställningar som nätverksinställningar, användarnamn och lösenord för att undvika förlust av data.

• Kontrollera att den bärbara datorn är ansluten till elnätet innan du

återställer systemet.

Windows® 10 ger dig möjlighet att utföra alla dessa

återställninsalternativ:

Spara mina filer - Detta alternativ ger dig möjlighet att uppdatera din bärbara dator utan att det påverkar personliga filer

(foton, musik, videor, dokument) och appar från Windows® Store.

Med detta alternativ kan du återställa den bärbara datorn till standardinställningarna och ta bort andra installerade appar.

Ta bort allting - Detta alternativ återställer din bärbara dator till fabriksinställningarna. Du måste säkerhetskopiera dina data först.

72 E-manual för bärbar dator

Go back to an earlier build (Gå tillbaka till en tidigare version)

- Detta alternativ tillåter dig att gå tillbaka till en tidigare version.

Använd detta alternativ om denna version inte fungerar för dig.

Advanced startup (Avanacerad start) - Med detta alternativ kan du utföra andra avancerade alternativ på din bärbara dator, som:

- Med en USB-enhet, nätverksanslutning eller Windows

återställnings-DVD för att starta din bärbara dator.

Troubleshoot (Felsök) för att aktivera något av dessa avancerade återställningsalternativ: Systemåterställning, systembildsåterställning, startreparation, kommandotolk, inställningar för UEFI fast programvara, Starinställningar.

Utför återställning

Se följande steg om du vill ansluta till och använda något av de tillgängliga återställningsalternativen för din bärbara dator.

Settings (Inställningar) och välj Update and security

(Uppdatering och säkerhet).

E-manual för bärbar dator 73

2. Under alternativet Update and security (Uppdatering och

säkerhet), välj Recovery (Återställning) och välj det alternativ du vill utföra.

74 E-manual för bärbar dator

Tips och vanliga frågor

E-manual för bärbar dator 75

Praktiska tips för din bärbara dator

För att hjälpa dig att maximera användningen av din dator, ska du underhålla systemets prestanda och kontrollera att alla dina data är säkra. Här följer några praktiska tips som du kan följa:

Uppdatera regelbundet Windows® för att säkerställa att dina applikationer har de senaste säkerhetsinställningarna.

Använd ett anti-virusprogram för att skydda dina data och håll det uppdaterat.

Undvik att framtvinga avstängning för att stänga av datorn, om det inte är absolut nödvändigt.

Säkerhetskopiera alltid dina datoch gör det till en vana att säkerhetskopiera data till en extern enhet.

Undvik att använda datorn vid extremt höga temperaturer. Om du inte ska använda datorn under en längre tid (minst en månad) bör du ta ut batteriet om det är uttagbart.

Ta bort alla externa enheter och kontrollera att du har följande saker innan du återställer den bärbara datorn:

- Produktnyckel till operativsysteme och andra installerade applikationer

- Säkerhetskopierade data

- Användar-ID och lösenord

- Information om Internetanslutning

76 E-manual för bärbar dator

Vanliga frågor om hårdvara

1. En svart prick, eller ibland en färgad prick, uppträcder på skärmen när jag sätter på datorn. Vad ska jag göra?

Trots att prickarna normalt uppträder på skärmen, påverkar de inte systemet. Om incidenten fortsätter och efterhand påverkar systemets prestanda, kontakta ett godkänt ASUS servicecenter.

2. Min skärmbild har ojämn färg och ljusstyrka. Hur kan jag

åtgärda det?

Färgen och ljusstyrkan på skärmbilden kan påverkas av vinkeln och datorns placering. Ljusstyrkan och färgtonen på datorn kan

även variera med modellen. Du kan använda funktionsknapparna eller skärminställningarna i operativsystemet för att justera skärmbildens utseende.

3. Hur kan jag maximera datorbatteriets livslängd?

Du kan prova att göra något av följande:

• Använd funktionsknapparna för att ställa in skärmbildens ljusstyrka.

• Om du inte använder någon Wi-Fi-anslutning, ändra systemet till Airplane mode (flygplansläge).

• Ta bort USB-enheter som inte används.

• Stäng applikationer som inte används, speciellt de som tar upp mycket systemminne.

E-manual för bärbar dator 77

4. LED-indikatorn för mitt batteri tänds inte. Vad är fel?

• Kontrollera om strömadaptern eller batteriet sitter riktigt.

Du kan även ta bort strömadaptern eller batteriet, vänta någon minut och sedan sätta i dem igen i datorn och strölmuttaget.

• Om problemet kvarstår, kontakta ditt lokala ASUS servicecenter för hjälp.

5. Varför fungerar inte min styrplatta?

Tryck på för att aktivera styrplattan.

6. Varför hör jag inget ljud från datorns högtalare när jag spelar ljud- eller videofiler?

Du kan prova att göra något av följande:

• Tryck på för att höja högtalarvolymen.

• Kontrollera om högtalarnas ljud stängts av.

• Kontrollera om en hörlurskontakt är ansluten till den bärbara datorn och ta bort den.

7. Vad ska jag göra om jag blir av med min bärbara dators strömadapter eller batteriet upphör att fungera?

Kontakta ditt lokala ASUS servicecenter för hjälp.

78 E-manual för bärbar dator

8. Min bärbara dator utför inte tangenttryckningarna riktigt eftersom markören rör sig hela tiden. Vad ska jag göra?

Kontrollera att inget oavsiktligt rör vid eller trycker på styrplattan när du skriver på tangentbordet. Du kan även avaktivera styrplattan genom att trycka på .

9. När jag trycker på “U”-, “I”- och “O”-tangenterna på tangentbordet, visas siffror istället för bokstäver. Hur kan jag

ändra det?

Tryck på tangenten eller (på vissa modeller) på datorn för att stänga av funktionen och använd dessa tangenter för att skriva in bokstäver.

E-manual för bärbar dator 79

Vanliga frågor om programvara

1. När jag stänger av datorn tänds strömindikatorn men inte enhetens aktivitetsindikator. Systemstart görs inte heller.

Hur kan jag åtgärda det?

Du kan prova att göra något av följande:

• Framtvinga avstängning på din bärbara dator genom att trycka på strömbrytaren i minst tio (10) sekunder.

Kontrollera om strömadaptern och batteriet är riktigt isatta och sätt på datorn.

• Om problemet kvarstår, kontakta ditt lokala ASUS servicecenter för hjälp.

2. Vad ska jag göra när skärmen visar följande meddelande:

“Remove disks or other media. Press any key to restart (Ta bort flyttbara diskar. tryck på en tangent för omstart.)”?

Du kan prova att göra något av följande:

• Ta bort alla anslutna USB-enheter och starta om datorn.

• Ta bort optiska skivor som finns kvar i den optiska enheten och starta om.

• Om problemet kvarstår kan din dator ha ett minneslagringsproblem. Kontakta ditt lokala ASUS servicecenter för hjälp.

3. Min dator starta om långsammare än vanligt och operativsystemet släpar efter. Hur kan jag åtgärda det?

Ta bort de senast installerade applikationerna eller som inte inkluderades med ditt operatissystempaket, och starta om systemet.

80 E-manual för bärbar dator

4. Min dator startar inte om. Hur kan jag åtgärda det?

Du kan prova att göra något av följande:

• Ta bort alla anslutna enheter från datorn och starta om systemet.

• Om problemet kvarstår, kontakta ditt lokala ASUS servicecenter för hjälp.

5. Varför kan datorn inte vakna från vilo- eller tomgångsläge?

• Du måste trycka på strömbrytaren för att återuppta ditt senaste arbetsläge.

• Systemet kan ha använt upp batteriet helt. Anslut strömadaptern till datorn och anslut till ett vägguttag och tryck på strömbrytaren.

E-manual för bärbar dator 81

82 E-manual för bärbar dator

Bilagor

E-manual för bärbar dator 83

Interna modem uppfyllelse

Den bärbara datorn med interna modem överensstämmer med JATE (Japan), FCC

(USA, Kanada, Korea, Taiwan) och CTR21. Det interna modemet har godkänts i enlighet med rådsbeslut 98/482/EC för paneuropeisk enskild terminalanslutning till det publika telefonnätet (PSTN). Emellertid på grund av olikheter mellan de enskilda PSTN i de olika länderna ger inte godkännandet själv en ovillkorlig försäkran om fungerande drift på varje PSTN nätverks anslutningspunkt. Vid eventuella problem bör du först kontakta leverantören av utrustningen.

Översikt

Den 4 augusti 1998 publicerades den europeiska rådets beslut angående CTR 21 i Officiella tidningar av EC. CTR 21 gäller för alla icke röstutrustningar med DTMFuppringning vilka är avsedda att anslutas till det analoga PSTN (Public Switched

Telephone Network/publika telefonnätet).

CTR 21 (Common Technical Regulation) för anslutningskrav för anslutning till det analoga publika telefonnätet av terminalutrustning (exkluderat terminalutrustning som stödjer rösttelefoni justerad tjänst) i vilka nätverksadressering utförs med hjälp av tvåtons flerfrekvenssignalering.

84 E-manual för bärbar dator

Network Compatibility Declaration (deklaration om nätverkskompatibilitet)

Uttalande som ska göras av tillverkaren till anmält organ och säljaren: "Denna deklaration indikerar de nätverk med vilka utrustningen är konstruerad att arbeta och alla rapporterade nätverk med vilka utrustningen har samverkansproblem.

Uttalande som ska göras av tillverkaren till användaren: "Denna deklaration indikerar de nätverk med vilka utrustningen är konstruerad att arbeta och alla rapporterade nätverk med vilka utrustningen har samverkansproblem. Tillverkaren ska också associera ett uttalande för att klargöra där nätverkskompatibilitet är beroende på fysiska och programbytesinställningar. Det kommer också att råda användaren att kontakta försäljaren om det finns önskemål om att använda utrustningen i ett annat nätverk".

Fram tills nu har anmält organ hos CETECOM givit ut flera pan-europeiska godkännanden att använda CTR 21. Resultatet är Europas första modem som inte kräver myndighetsgodkännande i varje enskilt Europeiskt land.

Icke-röst utrustning

Telefonsvarare och högtalartelefonen kan vara lämplig så väl som modem, faxmaskiner, nummerpresentatörer och larmsystem. Utrustning vars slutkvalitet för talet kontrolleras av bestämmelser (t.e.x handmikrotelefoner och i vissa länder

även sladdlösa telefoner) är undantagna.

E-manual för bärbar dator 85

Land

Österrike 1

Belgien

Tjeckiska republiken

Danmark 1

Finland

Frankrike

Tyskland

Grekland

Ungern

Island

Irland

Italien

Israel

Lichtenstein

Luxemburg

Nederländerna 1

Norge

Polen

Portugal

Spanien

Sverige

Schweiz

Storbritannien

Denna tabell visar de länder som för närvarande är under CTR21 standard.

Ja

Ja

Ja

Ja

Tillämpad

Ja

Ja

Nej

Ja

Ja

Nej

Ja

Ja

Ja

Nej

Nej

Ja

Ja

Ja

Nej

Under behandling

Nej

Ja

Ja

Ja

Nej

Nej

Nej

Fler tester

Nej

Nej

Inte tillämpligt

Nej

Inte tillämpligt

Nej

Nej

Under behandling

Nej

Nej

Nej

Ja

Nej

Inte tillämpligt

Inte tillämpligt

Inte tillämpligt

Nej

Nej

Nej

86 E-manual för bärbar dator

Denna information har kopierats från CETECOM och lämnas utan förpliktelse. För uppdatering av denna tabell besök http://www.cetecom.de/technologies/ctr_21.

html

1 Nationella krav gäller endast om utrustningen använder telefoni med pulsval

(tillverkare kan hävda i bruksanvisningen att utrustningen endast är avsedd att stödja DTMF signalering, vilket skulle göra ytterligare tester överflödiga).

I Nederländerna krävs ytterligare tester för serieanslutning och nummerpresentationsfunktioner.

Yttrande statliga kommunikationsnämnden

Den här apparaten överenstämmer med FCC regler del 15. Hantering är aktuell under följande två villkor:

• Apparaten får inte orsaka allvarlig störning.

• Apparaten måste godkänna all mottagen störning, medräknat störning som kan orsaka oönskad handling.

Utrustningen har testats och befunnits överenstämma med gränserna för en klass B digital apparat, enligt del 15 i bestämmelserna från statliga kommunikationsnämnden (Federal Communications Commission, ‘FCC’). De här gränserna är utformade för att tillhandahålla lämpligt skydd mot skadlig störning i en installation i hemmet. Den här utrustningen genererar, använder och kan avge strålning med radiofrekvensenergi samt kan, om den inte är installerad och används i överensstämmelse med givna instruktioner, orsaka skadlig störning på radiokommunikation. Det finns dock inga garantier att störningar inte kommer att inträffa i en särskild installation. Om den här utrustningen orsakar skadliga störningar på radio- eller televisionsmottagning, vilket kan fastställas genom att slå på och slå av utrustningen, uppmuntras användaren att försöka korrigera störningen genom en eller flera av följande åtgärder:

Rikta om eller flytta på mottagarantennen.

Öka avståndet mellan utrustningen och mottagaren.

E-manual för bärbar dator 87

Anslut utrustningen till ett uttag på en annan strömkrets än den som mottagaren är ansluten till.

Rådfråga försäljaren eller en erfaren radio/TV-tekniker.

VARNING! Användningen av en skyddad elsladd krävs för att kunna tillmötesgå

FCCnämndens gränser och för att förhindra störning på radio- och TV-mottagning i närheten. Det är viktigt att endast den medföljande elsladden används. Använd endast skyddade kablar för att ansluta I/O-apparater till den här utrustningen. Du förvarnas om att förändringar eller ändringar som inte uttryckligen har godkänts av ansvarig part för anpassning, kan ogiltigförklara dig som tillåten användare av utrustningen.

(Återgiven från Code of Federal Regulations #47, del 15.193, 1993, Washington DC:

Office of the Federal Register, National Archives och Records Administration, U.S.A

Government Printing Office.)

FCC (Amerikanska telekommunikationsmyndighetens) varningstext om radiofrekvens- (RF-) exponering

VARNING! Varningstext från FCC: Ändringar eller modifieringar som inte uttryckligen godkänts av den part, som är ansvarig för uppfyllandet av villkoren, kan upphäva användarens rätt att använda utrustningen.

Denna utrustning uppfyller FCC:s strålningsgränsvärden som fastställts för en okontrollerad miljö. För fortsatt uppfyllande av FCC RF-exponeringskrav ska direktkontakt med sändarantennen under sändning undvikas. Slutanvändare måste följa de specifika driftsinstruktionerna för tillfredsställande uppfyllelse av radiostrålningskraven.

88 E-manual för bärbar dator

RF Exponeringsinformation (SAR)

Denna enhet uppfyller de statliga kraven för exponering för radiovågor. Denna enhet är konstruerad och tillverkad för att inte överskrida strålningsgränserna för exponering av radiofrekvensenergi (RF) som fastställts av Federal Communications

Commission vid USAs regering.

Exponeringsstandarden använder en mätenhet känd som Specific Absorption

Rate, eller SAR. SAR-gränsen som fastställts av FCC är 1,6W/kg. Tester för SAR utförs med standard användningspositioner som accepterats av FCC med EUT sändning med den specificerade effektnivån i olika kanaler.

Trådlös hanteringskanal för olika områden

Nordamerika

Japan

Europa ETSI

2.412-2.462 GHz

2.412-2.484 GHz

2.412-2.472 GHz

Ch01 genom CH11

Ch01 genom Ch14

Ch01 genom Ch13

Information om RF-exponering (SAR) - CE

Denna enhet uppfyller EU kraven (1999/519/EG) om begränsning av exponering av elektromagnetiska fält för allmänheten genom hälsoskydd.

Gränserna är en del av en omfattande rekommendation för skydd av allmänheten.

Dessa rekommendationer har utvecklats och kontrollerats av oberoende vetenskapliga organisationer genom regelbundna och genomgående utvärderingar av vetenskapliga studier. Enheten för mätning för Eurpoeiska rådets rekommenderade gräns för mobila enheter är “Specific Absorption Rate”

(SAR) och SAR-gränsen är 2,0 W/ kg i genomsnitt över 10 gram av kroppsvävnad.

Den uppfyller kraven hos International Commission on Non-Ionizing Radiation

Protection (ICNIRP).

Enheten har testats för hantering i närheten av kroppen och uppfyller ICNRP exponeringsriktlinjer och Europeisk standard EN 50566 och EN 62209-2. SAR mäts med enheten i direkt kontakt med kroppen medan sändning sker med högsta certifierade utmatade energinivå på alla frekvensband hos den mobila enheten.

E-manual för bärbar dator 89

UL säkerhetsanmärkningar

För att motsvara UL 1459 krävs telekommunikationer (telefon)-utrustning som avses att anslutas elektriskt till ett telekommunikationsnätverk, med en jordad funktionsspänning som inte överskrider mer än 200V, 300V topp-till-topp och

105V rms, och som installeras eller används i överensstämmelse med National

Electric Code (NFPA 70).

När du använder modemet på Notebook PC ska alltid grundläggande säkerhetsföreskrifter följas för att minska risken för brand, elektrisk stöt och skada på personer, inräknat följande:

• Använd inte Notebook PC i närheten av vatten, t ex i närheten av ett badkar, tvättställ, köksvask eller tvättbalja, i en blöt källare eller i närheten av en simbassäng.

• Använd inte Notebook PC under elektrisk storm. Det kan föreligga risk för elektrisk stöt från blixten.

• Använd inte Notebok PC i närheten av gasläcka.

För att motsvara UL 1642 krävs primära (ej återuppladdningsbara) och sekundära

(återuppladdningsbara) lithiumbatterier för användning som strömkälla i produkten. Dessa batterier innehåller metallisk lithium eller lithiumlegering, eller en lithiumjon, och kan bestå av en enda elektrokemisk cell eller två eller fler celler som är anslutna i serie, parallell eller både-och, som omvandlar kemisk energi till elektrisk energi genom en irreversibel eler reversibel kemisk reaktion.

Avstå från att slänga bort Notebook PC-batteriet i öppen eld, då det kan explodera. Kontrollera med lokala bestämmelser för eventuellt speciella avfallsanvisningar för att minska risken för skada på personer beroende på eld eller explosion.

Avstå från att använda strömadaptrar eller batterier från andra apparater, för att undvika skada på personer beroende på eld eller explosion. Använd endast UL-certifierade strömadaptrar eller batterier som tillhandahålls av tillverkaren eller auktoriserade återförsäljare.

90 E-manual för bärbar dator

Krav strömsäkerhet

Produkter med elektrisk ström med värden på upp till 6A och som är tyngre än

3Kg måste använda godkända elsladdar som är större än eller lika med: H05VV-F,

3G, 0,75mm 2 eller H05VV-F, 2G, 0,75mm 2 .

TV-mottagarmeddelanden

Notering till CATV Systeminstallerare - Kabeldistributionssystemet bör vara jordat i enlighet med ANSI/NFPA 70, National Electrical Code (NEC), särskilt avsnitt 820.93,

Jordande av yttre konduktiv sköld på en koaxial kabelinstallation bör inkludera bindning av skärmen av den koaxiala kabeln till jorden vid byggnadsingången.

REACH

Uppfyller REACH (Registration, Evaluation, Authorization, and Restriction of

Chemicals (Registrering, Värdering, Behörighet och Begränsning)) reglerande regelverk, vi publicerar de kemiska substanserna i våra produkter på ASUS REACH webbsida på HYPERLINK “http://csr.asus.com/english/REACH.htm”.

Produktanmärkning Macrovision Corporation

Den här produkten innehåller teknologi som är skyddad enligt upphovsrätten genom metodanspråk av vissa USA-patent och annan intellektuell egenomsrätt som ägs av Macrovision Corporation och andra rättighetsägare. Användning av den här upphovsrättsligt skyddade teknologin måste godkännas av

Macrovision Corporation, och är endast avsedd för hemmet och annan begränsad tittaranvändning så tillvida inget annat har godkänts av Macrovision Corporation.

Kopiering av tekniken eller isärplockning är förbjuden.

Förhindra hörselskador

För att förhindra eventuella hörselskador skall du inte lyssna med hög volym under långa perioder.

E-manual för bärbar dator 91

Nordiska försiktighetsåtgärder (för litium-jon batterier)

CAUTION! Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace only with the same or equivalent type recommended by the manufacturer. Dispose of used batteries according to the manufacturer’s instructions. (English)

ATTENZIONE! Rischio di esplosione della batteria se sostituita in modo errato.

Sostituire la batteria con un una di tipo uguale o equivalente consigliata dalla fabbrica. Non disperdere le batterie nell’ambiente. (Italian)

VORSICHT! Explosionsgefahr bei unsachgemäßen Austausch der Batterie. Ersatz nur durch denselben oder einem vom Hersteller empfohlenem ähnlichen Typ.

Entsorgung gebrauchter Batterien nach Angaben des Herstellers. (German)

ADVARSELI! Lithiumbatteri - Eksplosionsfare ved fejlagtig håndtering. Udskiftning må kun ske med batteri af samme fabrikat og type. Levér det brugte batteri tilbage til leverandøren. (Danish)

VARNING! Explosionsfara vid felaktigt batteribyte. Använd samma batterityp eller en ekvivalent typ som rekommenderas av apparattillverkaren. Kassera använt batteri enligt fabrikantens instruktion. (Swedish)

VAROITUS! Paristo voi räjähtää, jos se on virheellisesti asennettu. Vaihda paristo ainoastaan laitevalmistajan sousittelemaan tyyppiin. Hävitä käytetty paristo valmistagan ohjeiden mukaisesti. (Finnish)

ATTENTION! Danger d’explosion si la batterie n’est pas correctement remplacée.

Remplacer uniquement avec une batterie de type semblable ou équivalent, recommandée par le fabricant. Jeter les batteries usagées conformément aux instructions du fabricant. (French)

ADVARSEL! Eksplosjonsfare ved feilaktig skifte av batteri. Benytt samme batteritype eller en tilsvarende type anbefalt av apparatfabrikanten. Brukte batterier kasseres i henhold til fabrikantens instruksjoner. (Norwegian)

(Japanese)

ВНИМАНИЕ! При замене аккумулятора на аккумулятор иного типа возможно его возгорание. Утилизируйте аккумулятор в соответствии с инструкциями производителя. (Russian)

92 E-manual för bärbar dator

English

Finnish

French

CTR 21 godkännande (för bärbara datorer med inbyggt modem)

Danish

Dutch

E-manual för bärbar dator 93

German

Greek

Italian

Portuguese

Spanish

Swedish

94 E-manual för bärbar dator

ENERGY STAR-kompatibel produkt

ENERGY STAR är ett gemensamt program från U.S. Environmental

Protection Agency och US Department of Energy som hjälper oss alla att spara pengar och skydda miljön genom energieffektiva produkter och praxis.

Alla ASUS-produkter med ENERGY STAR-logotypen överensstämmer med ENERGY

STAR-standarden, och strömhanteringsfunktionen är aktiverad som standard.

Skärmen och datorn är automatiskt inställda på viloläge efter 10 till 30 minuters inaktivitet. För att väcka datorn, klicka på musen eller tryck på valfri tangent på tangentbordet.

Gå till http://www.energystar.gov/powermanagement för mer information om energihantering och dess fördelar för miljön. Dessutom kan du gå till http://www.energystar.gov för mer information om det gemensamma ENERGY

STAR-programmet.

OBS! Energy Star stöds INTE på FreeDOS- och Linux-baserade operativsystem.

Uppfyllelse och deklaration av globala miljöbestämmelser

ASUS följer det gröna konstruktionskonceptet för konstruktion och tillverkning av våra produkter och ser till att varje steg i produktens livscykel för en ASUS produkt

är i linje med globala miljöbestämmelser. Dessutom redovisar ASUS relevant information baserat på reglerande krav.

Se http://csr.asus.com/english/Compliance.htm för information om redovisning baserat på de krav som ASUS uppfyller:

Japan JIS-C-0950 Materialdeklaration

EU REACH SVHC

Korea RoHS

E-manual för bärbar dator 95

ASUS återvinning / Återtagningstjänst

ASUS återvinning och återtagningsprogram kommer från vårt åtagande för att uppfylla den högsta standarden för att skydda vår miljö. Vi tror på att tillhandahålla lösningar för våra kunder att kunna ta ansvar för återvinning av våra produkter, batterier och andra komponenter samt förpackningsmaterial.

Gå till http://csr.asus.com/english/Takeback.htm för detaljerad information om

återvinning för olika regioner.

Beläggningsmeddelande

VIKTIGT! För att isolera den bärbara datorn elektriskt och bibehålla elsäkerheten används en beläggning på höljet förutom sidorna där IO-uttagen är placerade.

Förenklad EU-försäkran om överensstämmelse

ASUSTek Computer Inc. deklarerar härmed att denna enhet överensstämmer med de grundläggande kraven och andra relevanta bestämmelser i direktiv 2014/53/

EU. Fullständig text av EU-försäkran om överensstämmelse finns på https://www.asus.com/support/.

WiFi som använder 5150-5350 MHz kommer att begränsas för användning inomhus i de länder som anges i tabellen:

AT

DE

LV

NO

FI

BE

IS

LI

PL

SE

BG

IE

LT

PT

CH

CZ

IT

LU

RO

UK

DK

EL

HU

SI

HR

EE

ES

MT

SK

FR

CY

NL

TR

96 E-manual för bärbar dator

advertisement

Related manuals

Download PDF

advertisement

Table of contents