Asus ROG Zephyrus G15 Aura Sync accessory Používateľská príručka

Add to My manuals
94 Pages

advertisement

Asus ROG Zephyrus G15 Aura Sync accessory Používateľská príručka | Manualzz

SK15000

Prvé vydanie / Apríl 2019

Informácie o autorských právach

Žiadna časť tohto návodu na obsluhu, a to vrátane výrobkov a softvéru v ňom popísaných, nesmie byť bez vyjadrenia spoločnosti ASUSTeK COMPUTER INC. (“ASUS”), a to prostredníctvom písomného súhlasu kopírovaná, prenášaná, prepisovaná, uložená do pamäte vyhľadávacieho systému, alebo prekladaná do iného jazyka v akejkoľvek forme alebo akýmikoľvek prostriedkami, a to okrem dokumentácie kupujúceho slúžiacej pre potreby zálohovania.

SPOLOČNOSŤ ASUS POSKYTUJE TENTO NÁVOD NA OBSLUHU “TAK AKO JE”, BEZ ZÁRUKY AKÉHOKOĽVEK

DRUHU, ČI UŽ VÝSLOVNEJ ALEBO ZAHRNUTEJ, VRÁTANE, ALE NIE OBMEDZENE NA ZAHRNUTÉ

ZÁRUKY ALEBO PODMIENKY TÝKAJÚCE SA NEPORUŠENIA, PREDAJNOSTI ALEBO VHODNOSTI PRE

URČITÝ ÚČEL. SPOLOČNOSŤ ASUS, JEJ RIADITELIA, ÚRADNÍCI, ZAMESTNANCI ALEBO PREDAJCOVIA

NEBUDÚ ZODPOVEDNÍ ZA AKÉKOĽVEK NEPRIAME, ZVLÁŠTNE, NÁHODNÉ ALEBO VYPLÝVAJÚCE ŠKODY

(VRÁTANE ŠKÔD SPÔSOBENÝCH STRATOU NA ZISKU, STRATOU V OBLASTI PODNIKATEĽSKÝCH AKTIVÍT

A PODOBNE), A TO AJ AK SPOLOČNOSŤ ASUS BOLA OBOZNÁMENÁ S MOŽNOSŤOU TAKÝCHTO ŠKÔD,

KTORÉ SÚ DÔSLEDKOM CHYBY ALEBO OMYLU V RÁMCI TOHO NÁVODU ALEBO V RÁMCI VÝROBKU.

Výrobky a firemné označenia, ktoré sa objavujú v tomto návode, môžu a nemusia byť obchodnými značkami alebo autorskými právami patričných spoločností a používajú sa iba na označenie alebo na vysvetľovanie, a to v prospech ich vlastníkov a bez zámeru ich porušovania.

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE A INFORMÁCIE, KTORÉ SÚ SÚČASŤOU TOHTO NÁVODU, SÚ UVEDENÉ IBA PRE

INFORMATÍVNE ÚČELY A MÔŽU BYŤ KEDYKOĽVEK ZMENENÉ BEZ PREDCHÁDZAJÚCEHO OZNÁMENIA,

PRIČOM BY TO NEMALO BYŤ INTERPRETOVANÉ AKO POVINNOSŤ SPOLOČNOSTI ASUS. SPOLOČNOSŤ

ASUS NEPREBERÁ ZODPOVEDNOSŤ ANI ZA ZÁVÄZKY TÝKAJÚCE SA AKÝCHKOĽVEK CHÝB ALEBO

NEPRESNOSTÍ, KTORÉ SA MÔŽU V RÁMCI TOHTO NÁVODU VYSKYTNÚŤ, A TO VRÁTANE V NÁVODE

POPÍSANÝCH VÝROBKOV A SOFTVÉRU.

Autorské práva © 2019 ASUSTeK COMPUTER INC. Všetky práva sú vyhradené.

Obmedzenie zodpovednosti

Môže dôjsť k okolnostiam, kedy kvôli zanedbaniu zo strany spoločnosti ASUS, alebo kvôli inej zodpovednosti máte nárok požadovať od spoločnosti náhradu za škody. V každom takomto prípade, bez ohľadu na východisko, na základe ktorého ste oprávnení požadovať u spoločnosti Asus náhradu

škôd, je spoločnosť Asus zodpovedná za nie viac, než za osobné poranenie (vrátane smrti) a škodu na nehnuteľnom majetku a hnuteľnom osobnom majetku, alebo za akékoľvek skutočné a priame škody vyplývajúce zo zanedbania alebo zabudnutia splniť zákonom stanovené povinnosti vyplývajúce z tohto prehlásenia o záruke, a to do výšky uvedenej zmluvnej ceny každého výrobku.

Spoločnosť ASUS bude zodpovedná za, alebo vás odškodní za stratu, poškodenia alebo nároky zmluvne ustanovené, alebo vyplývajúce z porušenia alebo priestupku zo strany spoločnosti Asus voči tejto záruke.

Táto hranica sa týka aj dodávateľov a predajcov spoločnosti ASUS. Je to maximum, za ktoré sú spoločnosť ASUS, jej dodávatelia a váš predajca spoločne zodpovední.

SPOLOČNOSŤ ASUS V ŽIADNOM PRÍPADE NEZODPOVEDÁ ZA ŽIADNY Z NASLEDUJÚCICH BODOV:

(1) ZA POŽIADAVKY TRETEJ STRANY TÝKAJÚCE SA VAŠICH ŠKÔD; (2) ZA STRATU ALEBO POŠKODENIE

VAŠICH ZÁZNAMOV ALEBO ÚDAJOV; ALEBO (3) ZA ZVLÁŠTNE, NÁHODNÉ ALEBO NEPRIAME ŠKODY

ALEBO ZA AKÉKOĽVEK EKONOMICKY VYPLÝVAJÚCE ŠKODY (VRÁTANE STRATY ZISKU ALEBO ÚSPOR), A

TO AJ AK BOLI SPOLOČNOSŤ ASUS, JEJ DODÁVATELIA ALEBO VÁŠ PREDAJCA O TÝCHTO MOŽNOSTIACH

INFORMOVANÍ.

Servis a podpora

Navštívte našu viacjazyčnú stránku na adrese https://www.asus.com/support/

2 Notebook Elektronická príručka

Obsah

Informácie o tejto príručke .....................................................................................7

Dohody používané v tomto návode ........................................................................8

Ikony ....................................................................................................................................8

Typografické prvky .........................................................................................................8

Bezpečnostné opatrenia .........................................................................................9

Používanie notebooku ..................................................................................................9

Starostlivosť o notebook ..............................................................................................10

Správna likvidácia ...........................................................................................................11

Kapitola 1: Nastavenie hardvéru

Spoznajte svoj prenosný počítač .........................................................................14

Pohľad zhora.....................................................................................................................14

Spodná časť ......................................................................................................................19

Pravá strana ......................................................................................................................21

Ľavá strana ........................................................................................................................22

Kapitola 2: Používanie prenosného počítača

Začíname ......................................................................................................................26

Svoj notebook nabite ....................................................................................................26

Zdvihnutím otvoríte zobrazovací panel .................................................................28

Stlačte tlačidlo Start (Štart) .........................................................................................28

Používanie dotykovej podložky ................................................................................29

Používanie klávesnice ..............................................................................................36

Klávesy funkcií .................................................................................................................36

Klávesy Windows® 10 ....................................................................................................38

Notebook Elektronická príručka 3

4

Kapitola 3: Práca s Windows® 10

Zapnutie po prvý raz ................................................................................................40

Ponuka Štart ................................................................................................................41

Aplikácie Windows® ..................................................................................................43

Práca s aplikáciami Windows® ....................................................................................44

Prispôsobenie aplikácií Windows® ...........................................................................44

Zobrazenie úloh .........................................................................................................47

Funkcia Snap ...............................................................................................................48

Aktívne body Snap .........................................................................................................48

Centrum akcií ..............................................................................................................50

Ďalšie klávesové skratky ..........................................................................................51

Pripojenie do bezdrôtových sietí .........................................................................53

Wi-Fi .....................................................................................................................................53

Bluetooth ..........................................................................................................................54

Režim Lietadlo .................................................................................................................55

Pripojenie do káblových sietí ................................................................................56

Vypnutie prenosného počítača ............................................................................58

Prepnutie prenosného počítača do nečinného režimu ...............................59

Kapitola 4: Automatický test po zapnutí

Automatický test po zapnutí (POST) ..................................................................62

Používanie POST na vstup do BIOS-u a Odstraňovanie problémov .............62

BIOS ................................................................................................................................62

Prístupu BIOS....................................................................................................................62

Nastavenia BIOS-u ..........................................................................................................63

Obnovenie vášho systému .....................................................................................69

Vykonávanie možnosti obnovenia ...........................................................................70

Notebook Elektronická príručka

Tipy a najčastejšie otázky

Užitočné tipy ohľadne notebooku ......................................................................74

Časté otázky ohľadne hardvéru ............................................................................75

Časté otázky ohľadne softvéru .............................................................................78

Prílohy

Zhoda interného modemu .........................................................................................82

Prehľad ...............................................................................................................................82

Vyhlásenie o zhode siete .............................................................................................83

Nie hlasové zariadenia ..................................................................................................83

Prehlásenie Amerického federálneho výboru pre telekomunikácie (FCC) ..........................................................................................86

Prehlásenie FCC s upozornením týkajúcim sa vystaveniu rádiovej frekvencii (RF) .................................................................................................87

Kanál pre bezdrôtovú prevádzku pre rôzne domény ........................................87

Bezpečnostné upozornenia podľa normy UL.......................................................88

Bezpečnostná požiadavka týkajúca sa napájania ...............................................89

Upozornenia ohľadne TV tunera ...............................................................................89

Oznámenia ohľadne REACH .......................................................................................89

Oznam o výrobku spoločnosti Macrovision Corporation ................................89

Prevencia pred stratou sluchu ...................................................................................89

Škandinávske upozornenia týkajúce sa lítia (pre lítium iónové batérie) ....90

Schválenie podľa CTR 21 (pre notebook so zabudovaným modemom) .... 91

Notebook Elektronická príručka 5

Vyhlásenie zhody so svetovými nariadeniami ohľadne ochrany životného prostredia ....................................................................................................93

Recyklačný program ASUS / Služby spätného prevzatia výrobkov ..............93

Upozornenie o povrchovej úprave ..........................................................................93

Zjednodušené vyhlásenie o zhode platné pre EÚ ..............................................94

6 Notebook Elektronická príručka

Informácie o tejto príručke

Táto príručka poskytuje informácie o funkciách hardvéru a softvéru prenosného počítača a zostavená je do nasledujúcich kapitol:

Kapitola 1: Nastavenie hardvéru

Táto kapitola podrobne opisuje hardvérové komponenty prenosného počítača.

Kapitola 2: Používanie prenosného počítača

Táto kapitola vám ukáže, ako používať rôzne časti prenosného počítača.

Kapitola 3: Práca s Windows® 10

Táto kapitola poskytuje prehľad o používaní systému

Windows® 10 v prenosnom počítači.

Kapitola 4: Automatický test po zapnutí

Táto kapitola vám ukáže, ako používať automatický test po zapnutí s cieľom zmeniť nastavenia prenosného počítača.

Tipy a najčastejšie otázky

V tejto časti sú uvedené niektoré odporúčané tipy a najčastejšie otázky ohľadne hardvéru a softvéru, ktoré si môžete pozrieť pri vykonávaní údržby alebo oprave bežných problémov s vaším notebookom.

Prílohy

Táto časť obsahuje poznámky a vyhlásenia o bezpečnosti týkajúce sa prenosného počítača.

Notebook Elektronická príručka 7

8

Dohody používané v tomto návode

Na zdôraznenie hlavných informácií v tomto návode sa používajú nasledujúce správy:

DÔLEŽITÉ!

Táto správa obsahuje dôležité informácie, ktoré je nutné dodržiavať na dokončenie úlohy.

POZNÁMKA: Táto správa obsahuje doplňujúce informácie a tipy, ktoré pomôžu pri dokončení úloh.

VÝSTRAHA!

Táto správa obsahuje dôležité informácie, ktoré je nutné dodržiavať na zaistenie vašej bezpečnosti pri vykonávaní určitých úloh a na zabránenie poškodenia údajov a prvkov vášho notebooku.

Ikony

Dolu znázornená ikona označuje, ktoré zariadenie možno použiť na dokončenie série úloh alebo postupov vo vašom notebooku.

= Použite touchpad.

= Použite klávesnicu.

Typografické prvky

Tučné písmo = Označuje ponuku alebo položku, ktoré musíte zvoliť.

Kurzíva = Označuje klávesy, ktoré musíte stlačiť na klávesnici.

Notebook Elektronická príručka

Bezpečnostné opatrenia

Používanie notebooku

Tento notebook by sa mal používať v prostrediach s teplotou okolia medzi 5°C (41°F) až 35°C (95°F).

Pozrite sa na štítok so vstupnými hodnotami na spodnej strane notebooku a uistite sa, že vami používaný sieťový adaptér je v súlade s týmito hodnotami.

Notebook nenechávajte na svojom lone alebo akejkoľvek časti svojho tela, aby ste neobmedzovali vlastné pohodlie a zabránili poraneniam od vystavenia účinkom teplôt.

Notebook nenechávajte na svojom lone alebo akejkoľvek časti svojho tela, aby ste neobmedzovali vlastné pohodlie a zabránili poraneniam od vystavenia účinkom teplôt.

Pri zapnutí notebook neprenášajte, ani ho nezakrývajte žiadnymi materiálmi, ktoré by znížili cirkuláciu vzduchu.

Neumiestňujte notebook na nerovné a nestabilné pracovné povrchy.

Svoj notebook môžete nechať prejsť röntgenovými zariadeniami na letiskách (predmety, ktoré sa môžu vziať na palubu lietadiel, na dopravníkových pásoch), ale nevystavujte ho účinkom magnetických detektorov a snímačov.

Spojte sa s leteckou spoločnosťou ohľadne služieb, ktoré môžete počas letu používať a obmedzeniach, ktoré musíte pri používaní svojho notebooku počas letu dodržiavať.

Notebook Elektronická príručka 9

10

Starostlivosť o notebook

Pred čistením svojho notebooku odpojte prívod striedavého prúdu a vyberte batériu (ak sa používa).

Používajte čistú celulózovú špongiu alebo semiš navlhčený v roztoku neabrazívneho čistiaceho prostriedku a niekoľkých kvapiek teplej vody.

Pomocou suchej tkaniny odstráňte z notebooku všetku vlhkosť.

Na povrchu svojho notebooku ani v jeho blízkosti nepoužívajte silné rozpúšťadlá, ako sú riedidlá, benzín, alebo iné chemikálie.

Na hornú plochu notebooku neukladajte žiadne predmety.

Nevystavujte svoj notebook účinkom silných magnetických ani elektrických polí.

Nevystavujte ani nepoužívajte svoj notebook v blízkosti kvapalín, v rámci podmienok dažďa alebo vlhkosti.

Nevystavujte svoj notebook vplyvom prašných prostredí.

Nepoužívajte svoj notebook v blízkosti unikajúcich plynov.

Notebook Elektronická príručka

Správna likvidácia

Notebook NEVYHADZUJTE do komunálneho odpadu. Tento výrobok bol navrhnutý tak, aby sa zabezpečilo správne opätovné použitie súčastí a recyklovanie. Symbol preškrtnutého odpadkového koša na kolieskach znamená, že výrobok (elektrické alebo elektronické zariadenie a článková batéria s obsahom rtuti) nie je možné likvidovať spolu s bežným komunálnym odpadom. Overte si mieste nariadenia týkajúce sa likvidácie elektronických výrobkov.

Batériu NEVYHADZUJTE do komunálneho odpadu.

Symbol preškrtnutého odpadkového koša na kolieskach znamená, že batériu by ste nemali likvidovať spolu s komunálnym odpadom.

Notebook Elektronická príručka 11

12 Notebook Elektronická príručka

Kapitola 1:

Nastavenie hardvéru

Notebook Elektronická príručka 13

Spoznajte svoj prenosný počítač

Pohľad zhora

POZNÁMKA: Rozloženie klávesnice sa môže líšiť v závislosti od regiónu alebo krajiny. Vzhľad prenosného počítača sa taktiež môže líšiť v závislosti od vášho modelu prenosného počítača.

14 Notebook Elektronická príručka

Panel s displejom

Tento panel s displejom s vysokým rozlíšením poskytuje vynikajúce funkcie na zobrazovanie fotografií, videí a ďalších multimediálnych súborov v prenosnom počítači.

Sústava mikrofónov

Medzi funkcie sústavy mikrofónov patria zrušenie ozveny, potlačenie šumu a tvorba lúča pre lepšie rozpoznávanie hlasu a nahrávanie zvuku.

Vetracie otvory

Vetracie otvory umožňujú vstup chladného vzduchu do prenosného počítača a unikanie horúceho vzduchu z prenosného počítača.

VÝSTRAHA!

Uistite sa, že žiadny z vetracích otvorov nie je blokovaný papierom, knihami, odevmi, káblami ani iné predmetmi, aby nedochádzalo k prehrievaniu.

Indikátor CapsLock

Tento indikátor sa rozsvieti po aktivovaní funkcie veľkých písmen. Používanie funkcie veľkých písmen umožňuje písať veľké písmená (napr. A, B, C) pomocou klávesnice prenosného počítača.

Notebook Elektronická príručka 15

16

Klávesnica

Klávesnica obsahuje klávesy QWERTY v štandardnej veľkosti s pohodlnou hĺbkou pohybu na písanie. Taktiež umožňuje používať funkčné klávesy, umožňuje rýchly prístup k systému

Windows® a ovládaniu ďalších multimediálnych funkcií.

POZNÁMKA: Rozloženie klávesnice sa líši podľa modelu a regiónu.

Indikátory stavu

Indikátory stavu pomáhajú identifikovať aktuálny stav hardvéru prenosného počítača.

Indikátor napájania

Indikátor napájania sa rozsvieti pri zapnutí prenosného počítača a bliká pomaly, keď je prenosný počítač v režime spánku.

Dvojfarebný indikátor nabíjania batérie

Dvojfarebná dióda LED poskytuje vizuálnu indikáciu stavu nabitia batérie. Podrobnosti nájdete v nasledujúcej tabuľke:

Notebook Elektronická príručka

Farba

Svieti biela

Svieti oranžová

Bliká oranžová

Nesvieti

Stav

Prenosný počítač je pripojený k zdroju napájania a batéria je nabitá na 95 až 100 %.

Prenosný počítač je pripojený k zdroju napájania, batéria sa nabíja a je nabitá na menej ako

95 %.

Prenosný počítač je napájaný z batérie a batéria je nabitá na menej ako 10 %.

Prenosný počítač je napájaný z batérie a batéria je nabitá na 10 až 100 %.

Indikátor činnosti disku

Tento indikátor sa rozsvieti, keď prenosný počítač pristupuje na interné disky.

Notebook Elektronická príručka 17

Tlačidlo napájania

Stlačením tlačidla napájania prenosný počítač zapnite alebo vypnite. Týmto tlačidlom napájania môžete tiež prenosný počítač prepnúť do režimu spánku alebo hibernácie a zobudiť z režimu spánku alebo hibernácie.

Ak prenosný počítač prestane reagovať, stlačte a podržte stlačené tlačidlo napájania na minimálne štyri (4) sekundy, kým sa prenosný počítač nevypne.

Dotykové zariadenie

Dotykové zariadenie umožňuje používať rôzne gestá na navigáciu po obrazovke a ponúka používateľovi intuitívny zážitok. Taktiež simuluje funkcie štandardnej myši.

POZNÁMKA: Ďalšie podrobnosti nájdete v časti Používanie dotykového zariadenia v tejto príručke.

18 Notebook Elektronická príručka

Spodná časť

POZNÁMKA: Vzhľad spodnej strany sa môže líšiť v závislosti od modelu.

VÝSTRAHA!

Spodná časť prenosného počítača sa počas používania alebo pri nabíjaní batérie môže zohriať na vysokú teplotu. Pri práci neumiestňujte prenosný počítač na povrchy, ktoré môžu blokovať vetracie otvory.

DÔLEŽITÉ!

• Výdrž batérie závisí od používania a od technických špecifikácií tohto prenosného počítača. Batériu nie je možné demontovať.

• Aby sa zaistila maximálna kompatibilita a spoľahlivosť, jednotlivé komponenty si kupujte len od autorizovaných predajcov. Obráťte sa na servisné stredisko spoločnosti ASUS alebo autorizovaných predajcov so zameraním na servis a podporu výrobkov ohľadom správnej demontáže a montáže tohto výrobku.

Notebook Elektronická príručka 19

20

Vetracie otvory

Vetracie otvory umožňujú vstup chladného vzduchu do prenosného počítača a unikanie horúceho vzduchu z prenosného počítača.

VÝSTRAHA!

Uistite sa, že žiadny z vetracích otvorov nie je blokovaný papierom, knihami, odevmi, káblami ani iné predmetmi, aby nedochádzalo k prehrievaniu.

Zvukové reproduktory

Zabudované zvukové reproduktory vám umožnia počúvať zvuk priamo z tabletu. Funkcie zvuku sú riadené softvérovo.

Kryt priehradky

Tento kryt chráni priestory, ktoré sú vo vašom prenosnom počítači vyhradené pre vymeniteľný disk SSD (zásuvka

M.2 2280) a RAM (pamäť s náhodným prístupom).

POZNÁMKA:

• Ďalšie podrobnosti nájdete v Sprievodcovi aktualizáciou na našej viacjazyčnej webovej stránke https://www.asus.com/support/.

• Zásuvka na M.2 2280 nepodporuje M.2 SATA SSD.

Notebook Elektronická príručka

Pravá strana

Port USB 3.1 Gen 1

Port USB 3.1 Gen 1 poskytuje prenosovú rýchlosť až 5 Gb/s a je spätne kompatibilný s portom USB 2.0.

Bezpečnostná zásuvka

Bezpečnostná zásuvka umožňuje zabezpečiť prenosný počítač pomocou kompatibilných zabezpečovacích zariadení.

Notebook Elektronická príručka 21

Ľavá strana

22

Port vstupu napájania (jednosmer.)

Do tohto portu môžete zasunúť dodávaný sieťový adaptér a nabíjať batériu a napájať prenosný počítač.

VÝSTRAHA!

Adaptér sa môže počas používania postupne zohriať na vysokú teplotu. Počas zapojenia do elektrickej zásuvky adaptér nezakrývajte a držte ho v dostatočnej vzdialenosti od svojho tela.

DÔLEŽITÉ!

Na nabíjanie batérie a napájanie prenosného počítača používajte len dodávaný sieťový adaptér.

Port siete LAN

Ak sa chcete pripojiť k lokálnej sieti, zasuňte sieťový kábel do tohto portu vykonajte pripojenie k miestnej počítačovej sieti.

Notebook Elektronická príručka

Port HDMI

Do tohto portu sa pripája konektor HDMI a je kompatibilný so

štandardom HDCP, ktorý umožňuje prehrávať disky HD DVD,

Blu-ray a ďalší chránený obsah.

Port USB 3.1 Gen 1

Port USB 3.1 Gen 1 poskytuje prenosovú rýchlosť až 5 Gb/s a je spätne kompatibilný s portom USB 2.0.

Port USB 3.1 Gen 2 Type-C TM

Port USB 3.1 Gen 2 Type-C™ poskytuje prenosovú rýchlosť až 10

Gb/s a je spätne kompatibilný s portom USB 2.0.

POZNÁMKA: Prenosová rýchlosť tohto portu sa môže líšiť v závislosti od modelu.

Konektor na zapojenie slúchadiel / náhlavnej súpravy / mikrofónu

Tento port umožňuje pripojiť slúchadlá alebo reproduktory so zosilňovačom. Tento port môžete použiť aj na pripojenie náhlavnej súpravy alebo externého mikrofónu.

Notebook Elektronická príručka 23

24 Notebook Elektronická príručka

Kapitola 2:

Používanie prenosného počítača

Notebook Elektronická príručka 25

Začíname

Svoj notebook nabite

A. Napájací kábel zapojte do prevodníka AC-DC.

B. Pripojte konektor napájania jednosmerným prúdom (DC) k vstupu napájania jednosmerným prúdom (DC) notebooku.

C. Sieťový AC adaptér pripojte k sieťovému zdroju s hodnotou napätia

100 V ~ 240 V.

Pred prvým použitím nechajte notebook nabíjať 3 hodiny .

POZNÁMKA: Vzhľad sieťového adaptéra sa môže líšiť v závislosti na modeli a Vašej oblasti.

26

DÔLEŽITÉ!

Informácie o sieťovom adaptéri:

• Vstupné napätie: 100–240V striedavý prúd

• Vstupná frekvencia: 50-60Hz

• Menovitý výstupný prúd: 9A (180W)

• Menovité výstupné napätie: 20V jednosmerný prúd

Notebook Elektronická príručka

DÔLEŽITÉ!

• Na prenosnom počítači nájdite štítok so vstupnými/výstupnými parametrami a uistite sa, že sa zhodujú so vstupnými/výstupnými parametrami na napájacom adaptéri. Niektoré modely prenosných počítačov môžu mať viac parametrov výstupných prúdov na základe dostupného SKU.

• Pred zapnutím po prvýkrát sa uistite sa, že do prenosného počítača je zapojený sieťový adaptér. Pri používaní prenosného počítača v režime napájacieho adaptéra dôrazne odporúčame používať uzemnenú nástennú elektrickú zásuvku.

• Táto elektrická zásuvka musí byť ľahko prístupná a v blízkosti vášho prenosného počítača.

• Prenosný počítač odpojte od hlavného zdroja napájania tak, že ho odpojíte od elektrickej zásuvky.

VÝSTRAHA!

Prečítajte si nasledujúce bezpečnostné opatrenia týkajúce sa batérie v prenosnom počítači:

• Batériu môžu zo zariadenia vyberať iba oprávnení technici spoločnosti ASUS (iba pre nevyberateľné batérie).

• Batéria, ktorá sa v tomto zariadení používa, môže pri odstránení alebo rozobraní predstavovať nebezpečenstvo požiaru alebo popálenia chemikáliami.

• Pre vašu bezpečnosť dodržujte pokyny na výstražných štítkoch.

• Riziko vybuchnutia batérie v prípade výmeny za nesprávny typ.

• Batériu neodhadzujte do ohňa.

• Batériu v prenosnom počítači sa nikdy nepokúšajte skratovať.

• Batériu sa nikdy nepokúšajte zo zariadenia vyberať a znovu doň vkladať (iba pre nevyberateľné batérie).

• Ak zistíte, že batéria tečie, prestaňte ju používať.

• Batérie a jej súčasti musia byť recyklované alebo zlikvidované.

• Batériu a ďalšie malé súčasti uchovávajte mimo dosahu detí.

Notebook Elektronická príručka 27

Zdvihnutím otvoríte zobrazovací panel

POZNÁMKA: Na dosiahnutie lepšieho odvodu tepla odporúčame, aby ste otvorili zobrazovací panel minimálne na 60 stupňov počas používania.

Stlačte tlačidlo Start (Štart)

28 Notebook Elektronická príručka

Používanie dotykovej podložky

Posúvanie indikátora

Ak chcete tento indikátor aktivovať, na dotykovú podložku môžete kdekoľvek poklepať alebo kliknúť a potom posúvaním prsta na dotykovej podložke indikátorom pohybujte po obrazovke.

Horizontálne posúvanie

Vertikálne posúvanie

Diagonálne posúvanie

Notebook Elektronická príručka 29

Gestá jedným prstom

Poklepanie/Dvojité poklepanie

Aplikáciu vyberte ťuknutím na ňu.

Aplikáciu spustíte dvojitým ťuknutím na ňu.

Ťahať a pustiť

Dvakrát kliknite na položku a potom ten istý prst posuňte bez toho, aby ste ho zdvihli z dotykového panela. Ak chcete položku položiť na nové miesto, prst zdvihnite z dotykového panela.

30 Notebook Elektronická príručka

Kliknutie ľavým tlačidlom Kliknutie pravým tlačidlom

Aplikáciu vyberiete kliknutím na ňu.

Aplikáciu spustíte dvojitým kliknutím na ňu.

Ak chcete otvoriť ponuku pravým tlačidlom myši, kliknite na toto tlačidlo.

POZNÁMKA: Oblasti vo vnútri bodkovanej čiary predstavujú umiestnenia ľavého tlačidla myši a pravého tlačidla myši na dotykovej podložke.

Gestá dvoma prstami

Ťuknúť

Ak chcete simulovať funkciu kliknutia pravým tlačidlom myši, ťuknite dvoma prstami na dotykovú podložku.

Notebook Elektronická príručka 31

Posúvanie dvoch prstov nahor/ nadol

Posúvanie dvoch prstov doľava/ doprava

Ak chcete posúvať položku hore alebo dolu, posúvajte dva prsty.

Ak chcete posúvať položku doľava alebo doprava, posúvajte dva prsty.

Oddialenie Priblíženie

Na dotykovom paneli spojte dva prsty.

Na dotykovom paneli roztiahnite dva prsty.

32 Notebook Elektronická príručka

Ťahať a pustiť

Vyberte položku a potom stlačte a podržte ľavé tlačidlo. Posúvaním ďalšieho prsta na dotykovom paneli položku potiahnite a položte do nového umiestnenia odtiahnutím prsta od tlačidla.

Gestá troma prstami

Ťuknúť

Aplikáciu Cortana vyvoláte ťuknutím troma prstami na dotykovú podložku.

Notebook Elektronická príručka 33

Potiahnuť doľava a doprava

Ak ste otvorili viac aplikácií, potiahnutím troma prstami doľava alebo doprava môžete prepínať medzi týmito aplikáciami.

Potiahnutie prstom hore Potiahnutie prstom dolu

Potiahnutím hore zobrazíte prehľad všetkých aktuálne otvorených aplikácií.

Pracovnú plochu zobrazíte potiahnutím dole.

34 Notebook Elektronická príručka

Gestá štyrmi prstami

Ťuknúť

Action Center (Centrum akcií) vyvolajte ťuknutím štyrmi prstami na dotykové zariadenie.

Prispôsobenie dotykového zariadenia

1. Možnosť settings (Všetky nastavenia) spustite z Action

Center (Centrum akcií).

2. Vyberte položku Devices (Zariadenia) a potom vyberte položku

Mouse & touchpad (Myš a dotykové zariadenie) .

3. Nastavenia upravte podľa toho, čo uprednostňujete.

Notebook Elektronická príručka 35

Používanie klávesnice

Klávesy funkcií

Pomocou funkčných klávesov na klávesnici prenosného počítača je možné spustiť nasledujúce príkazy:

Zapína alebo vypína reproduktor

Preskočenie na predchádzajúcu stopu

Prehranie alebo pozastavenie

Preskočenie na nasledujúcu stopu

Prepína režim ventilátora

Zapne alebo vypne displej

Znižuje jas displeja

Zvyšuje jas displeja

36 Notebook Elektronická príručka

Prepína režim zobrazenia

POZNÁMKA: Uistite sa, že druhá obrazovka je zapojená do prenosného počítača.

Zapína alebo vypína dotykový panel

Prepne notebook do režimu Sleep mode (Režim spánok)

Slúži na zapnutie alebo vypnutie režimu Airplane mode (Režim lietadlo)

POZNÁMKA: Pri zapnutí, režim Airplane mode (Režim lietadlo) vypne pripojiteľnosť k bezdrôtovým sieťam.

Slúži na zobrazenie rozbaľovacej ponuky

Zvyšuje jas podsvietenia klávesnice

Znižuje jas podsvietenia klávesnice

Aktivuje alebo deaktivuje sa uzamknutie tlačidiel

Windows

Notebook Elektronická príručka 37

Znižuje hlasitosť reproduktora

Zvyšuje hlasitosť reproduktora

Zapnutie alebo vypnutie mikrofónu

Otvorí aplikáciu ARMOURY CRATE

Klávesy Windows® 10

Na klávesnici prenosného počítača sú dva špeciálne klávesy Windows®, ktoré sa používajú tak, ako je uvedené nižšie:

Slúži na spustenie ponuky Štart

Slúži na zobrazenie rozbaľovacej ponuky*

* Na vybraných modeloch

38 Notebook Elektronická príručka

Kapitola 3:

Práca s Windows® 10

Notebook Elektronická príručka 39

Zapnutie po prvý raz

Keď svoj počítač zapnete po prvý raz, zobrazí sa séria obrazoviek, ktoré vás budú viesť pri konfigurovaní základných nastavení vášho operačného systému Windows® 10.

Zapnutie prenosného počítača po prvý raz:

1. Na prenosnom počítači stlačte hlavný vypínač. Počkajte niekoľko minút, kým sa zobrazí obrazovka Netup (Nastavenie).

2. Na obrazovke Setup (Nastavenia) vyberte región a jazyk, ktoré sa budú používať v prenosnom počítači.

3. Pozorne si prečítajte licenčné podmienky. Zaškrtnite okienko I accept (Súhlasím) .

4. Ak chcete nastaviť nasledujúce základné položky, postupujte podľa pokynov na obrazovke:

• Prispôsobenie

• Získať on-line

• Nastavenia

• Vaše konto

5. Systém Windows® 10 pokračuje po nastavení základných položiek v inštalácii aplikácií a uprednostňovaných nastavení. Uistite sa, že váš prenosný počítač je počas procesu inštalácie stále zapnutý.

6. Po dokončení procesu nastavenia sa zobrazí pracovná plocha.

POZNÁMKA: Všetky snímky obrazovky v tejto kapitole sú iba informatívneho charakteru.

40 Notebook Elektronická príručka

Ponuka Štart

Ponuka Štart je hlavnou bránou k programom, aplikáciám Windows®, priečinkom a nastaveniam vo vašom prenosnom počítači.

Zmena nastavení konta, zamknúť, alebo sa odhlásiť z konta

Aplikáciu spustiť z domovskej obrazovky

Spustiť zobrazenie úloh

Spustiť možnosť Search (Vyhľadať)

Spustenie ponuky Štart

Aplikáciu spustiť z panela úloh

Spustiť všetky aplikácie

Vypnúť, reštartovať alebo prenosný počítač prepnúť do režimu nečinnosti

Spustiť možnosť Settings (Nastavenia)

Spustiť aplikáciu File Explorer

Pomocou ponuky Štart môžete vykonávať tieto spoločné aktivity:

Spúšťanie programov alebo aplikácií Windows®;

Otvárať bežne používané programy alebo aplikácie Windows®;

Upravovať nastavenia prenosného počítača;

Získať pomoc s ovládaním systému Windows;

Vypnúť prenosný počítač;

Odhlásiť sa z Windows alebo prepnúť na konto iného používateľa.

Notebook Elektronická príručka 41

Spustenie ponuky Štart

Kurzor myši umiestnite na tlačidlo Start (Spustiť) v dolnom ľavom rohu pracovnej plochy a potom naň kliknite.

Na klávesnici stlačte kláves s logom Windows .

Otváranie programov z ponuky Štart

Jedným z najčastejších použití ponuky Štart je otváranie programov nainštalovaných v prenosnom počítači.

Kurzor myši umiestnite na program a potom ho spustite kliknutím naň.

Pomocou tlačidiel so šípkami môžete prehľadávať programy. Program spustite stlačením tlačidla .

POZNÁMKA: Ak chcete zobraziť úplný zoznam programov a priečinkov v prenosnom počítači v abecednom poradí, v spodnej časti ľavého tabla vyberte možnosť All apps (Všetky aplikácie) .

42 Notebook Elektronická príručka

Aplikácie Windows®

Tieto aplikácie sú pripnuté na pravej table v ponuke Štart a pre ľahký prístup sú zobrazené v dlaždicovom usporiadaní.

POZNÁMKA: Na úplné spustenie niektorých aplikácií Windows® sa vyžaduje prihlásenie v rámci vášho konta Microsoft.

Notebook Elektronická príručka 43

Práca s aplikáciami Windows®

Na spustenie, prispôsobenie a zatvorenie vašich aplikácií používajte dotykovú podložku alebo klávesnicu svojho prenosného počítača.

Spúšťanie aplikácií Windows® z ponuky Štart

Kurzor myši umiestnite na aplikáciu a potom ju spustite kliknutím na ňu.

Pomocou tlačidiel so šípkami môžete prehľadávať aplikácie. Stlačením tlačidla spustite aplikáciu.

Prispôsobenie aplikácií Windows®

Aplikácie môžete presunúť, zmeniť ich veľkosť alebo odstrániť z panela

úloh v ponuke Štart pomocou nasledujúcich krokov:

Presúvanie aplikácií

Kurzor myši presuňte na ikonu aplikácie a potom ju presuňte na nové miesto.

44 Notebook Elektronická príručka

Zmena veľkosti aplikácií

Kurzor myši presuňte na ikonu aplikácie, kliknite na ňu pravým tlačidlom myši a potom kliknite na možnosť

Resize (Zmeniť veľkosť) .

Pomocou tlačidiel so šípkami môžete prejsť do aplikácie.

Stlačte alebo (na vybraných modeloch), potom zvoľte Resize (Zmeniť veľkosť) a potom vyberte veľkosť dlaždice aplikácie.

Odopnutie aplikácií

Kurzor myši presuňte na ikonu aplikácie, kliknite na ňu pravým tlačidlom myši a potom kliknite na možnosť

Unpin from Start (Odopnúť z ponuky Štart).

Pomocou tlačidiel so šípkami môžete prejsť do aplikácie.

Stlačte alebo (na vybraných modeloch) a potom zvoľte Unpin from Start (Odopnúť z ponuky Štart) .

Notebook Elektronická príručka 45

Pripnutie aplikácii na panel úloh

Kurzor myši presuňte na ikonu aplikácie, kliknite na ňu pravým tlačidlom myši a potom kliknite na možnosť Pin to taskbar (Pripnúť na panel úloh) .

Pomocou tlačidiel so šípkami môžete prejsť do aplikácie.

Stlačte alebo (na vybraných modeloch) a potom zvoľte Pin to taskbar (Pripnúť na panel úloh) .

Pripnutie ďalších aplikácií do ponuky Štart

V možnosti All apps (Všetky aplikácie) umiestnite kurzor myši na ikonu aplikácie, ktorú chcete pridať do ponuky Štart, kliknite na ňu pravým tlačidlom myši a potom kliknite na možnosť Pin to Start (Pripnúť do ponuky Štart) .

V možnosti All apps (Všetky aplikácie) stlačte alebo (na vybraných modeloch) na aplikácii, ktorú chcete pridať do ponuky Štart, a potom vyberte možnosť Pin to Start (Pripnúť do ponuky

Štart) .

46 Notebook Elektronická príručka

Zobrazenie úloh

Rýchle prepínanie medzi otvorenými aplikáciami a programami pomocou funkcie Zobrazenie úloh. Pomocou tejto funkcie môžete tiež prepínať medzi jednotlivými pracovnými plochami.

Spustenie funkcie Zobrazenie úloh

Kurzor myši umiestnite na ikonu na paneli úloh a kliknite na ňu.

Na klávesnici stlačte kláves .

Notebook Elektronická príručka 47

Funkcia Snap

Funkcia Snap slúži na zobrazenie aplikácií vedľa seba, čo vám umožňuje pracovať súčasne s dvoma aplikáciami a prepínať medzi nimi.

Aktívne body Snap

Ikony aplikácií môžete prichytiť v mieste ich presunutím na tieto aktívne body.

48 Notebook Elektronická príručka

Používanie funkcie Snap (Prichytiť)

1. Spusťte aplikáciu, na ktorú chcete prichytiť.

2. Panel s názvom aplikácie presuňte na okraj obrazovky, kde ju chcete prichytiť.

3. Spustite ďalšiu aplikáciu a zopakovaním vyššie uvedených krokov prichyťte ďalšie aplikácie.

1. Spusťte aplikáciu, na ktorú chcete prichytiť.

2. Stlačte a podržte tlačidlo a potom pomocou kláves so šípkami aplikáciu prichyťte.

3. Spustite ďalšiu aplikáciu a zopakovaním vyššie uvedených krokov prichyťte ďalšie aplikácie.

Notebook Elektronická príručka 49

Centrum akcií

Centrum akcií zlučuje oznámenia z aplikácií a poskytuje jedno miesto, na ktorom ich môžete používať. V spodnej časti má tiež skutočne užitočnú časť Quick Actions (Rýchle akcie).

Spustenie centra akcií

Kurzor myši umiestnite na ikonu na paneli úloh a kliknite na ňu.

Na klávesnici stlačte kláves .

50 Notebook Elektronická príručka

Ďalšie klávesové skratky

Pomocou klávesnice môžete taktiež používať nasledujúce klávesové skratky ako pomôcku na spustenie aplikácií alebo na navigáciu v rámci systému Windows® 10.

\ Spúšťa ponuku Štart

Spúšťa Action Center (Centrum akcií)

V režime pracovnej plochy otvorí okno This PC

(Tento počítač)

Spúšťa aplikáciu File Explorer

Spúšťa možnosť Settings (Nastavenia)

Spúšťa panel Connect (Pripojiť)

Slúži na aktivovanie obrazovky zamknutia

Minimalizuje aktívne okno

Notebook Elektronická príručka 51

Spúšťa možnosť Search (Vyhľadať)

Spúšťa panel Project (Projekt)

Otvorí okno Spustenie

Otvorí aplikáciu Centrum uľahčenia prístupu

Otvára kontextovú ponuku tlačidla Start

(Štart)

Slúži na spustenie ikony zväčšovacieho skla a priblíži vašu obrazovku

Slúži na oddialenie vašej obrazovky

52 Notebook Elektronická príručka

Pripojenie do bezdrôtových sietí

Wi-Fi

Pomocou Wi-Fi pripojenia vášho notebooku môžete získať prístup k e-mailom, surfovať po internete a zdieľať aplikácie v rámci lokalít sociálnych sietí.

DŮLEŽITÉ! Airplane mode (Režim lietadlo) túto funkciu deaktivuje. Pred aktiváciou pripojenia Wi-Fi skontrolujte, či je vypnutý Airplane mode

(Režim lietadlo) .

Pripojenie k sieti Wi-Fi

Prenosný počítač pripojte k sieti Wi-Fi vykonaním nasledujúcich krokov:

1. Na paneli úloh vyberte ikonu .

2. Ak chcete zapnúť Wi-Fi, vyberte ikonu .

3. V zozname Wi-Fi pripojení zvoľte prístupový bod.

4. Kliknutím na položku Connect (Pripojiť) spustíte sieťové pripojenie.

POZNÁMKA: Na aktivovanie Wi-Fi pripojenia môžete byť požiadaní o zadanie kľúča zabezpečenia.

Notebook Elektronická príručka 53

Bluetooth

Funkcia Bluetooth umožňuje bezdrôtové prenosy dát medzi inými zariadeniami s aktivovanou funkciou Bluetooth.

DŮLEŽITÉ! Airplane mode (Režim lietadlo) túto funkciu deaktivuje.

Pred aktiváciou pripojenia Bluetooth skontrolujte, či je vypnutý Airplane mode (Režim lietadlo) .

Párovanie s inými zariadeniami s aktivovanou funkciou

Bluetooth

Ak chcete vykonávať dátové prenosy, musíte spárovať svoj notebook s inými zariadeniami s aktivovanou funkciou Bluetooth. Svoje zariadenia pripojte vykonaním nasledujúcich krokov:

1. Položku spustite z ponuky

Štart.

2. Ak chcete vyhľadať zariadenia so zapnutou funkciou

Bluetooth, vyberte položku Devices (Zariadenia) a potom položku Bluetooth .

3. Zo zoznamu vyberte zariadenie. Heslo vo vašom prenosnom počítači porovnajte s heslom, ktoré je odoslané do vybraného zariadenia. Ak sú rovnaké, ťuknite na tlačidlo Yes (Áno) na úspešné spárovanie vášho prenosného počítača s príslušným zariadením.

POZNÁMKA: V prípade niektorých zariadení s aktivovanou funkciou Bluetooth môžete byť vyzvaní na zadanie prístupového kódu vášho prenosného počítača.

54 Notebook Elektronická príručka

Režim Lietadlo

Airplane mode (Režim Lietadlo) zablokuje bezdrôtovú komunikáciu, ktorá umožňuje bezpečne používať prenosný počítač počas letu.

POZNÁMKA: Spojte sa s leteckou spoločnosťou ohľadne služieb, ktoré môžete počas letu používať, a obmedzeniach, ktoré musíte pri používaní svojho notebooku počas letu dodržiavať.

Zapnutie režimu Lietadlo

1. Možnosť spustiť z panela úloh.

2. Ak chcete zapnúť režim Airplane (Lietadlo), vyberte ikonu .

Stlačte .

Vypnutie režimu Lietadlo

1. Možnosť spustiť z panela úloh.

2. Výberom ikony

(Lietadlo).

vypnite režim Airplane

Stlačte .

Notebook Elektronická príručka 55

Pripojenie do káblových sietí

Cez port LAN v prenosnom počítači sa môžete tiež pripojiť do káblových sietí, ako napríklad miestne siete a vysokorýchlostné pripojenie na internet.

POZNÁMKA: Podrobnosti alebo pomoc pri nastavovaní vášho pripojenia na internet si vyžiadajte od svojho poskytovateľa internetových služieb

(ISP).

Ak chcete konfigurovať nastavenia, postupujte podľa nasledujúceho postupu.

DÔLEŽITÉ! Pred vykonaním nasledovných krokov sa uistite, že sieťový kábel je zapojený do portu LAN v prenosnom počítači a do miestnej siete.

Konfigurácia dynamického pripojenia k sieti IP/PPPoE

1. Spustite možnosť Settings (Nastavenia) .

2. Vyberte položku Network & Internet (Sieť a internet).

3. Vyberte položky Ethernet (Ethernet) > Network and Sharing Center (Centrum sietí a zdieľania).

4. Vyberte sieť LAN a potom položku Properties

(Vlastnosti) .

5. Vyberte položku Internet Protocol Version 4 (TCP/

IPv4) (Verzia internetového protokolu 4 (TCP/

IPv4)) a potom položku Properties (Vlastnosti) .

6. Vyberte položku Obtain an IP address automatically (Automaticky získať IP adresu) a potom ťuknite na tlačidlo OK .

POZNÁMKA: Ak používate pripojenie PPPoE, pokračujte ďalšími krokmi.

56 Notebook Elektronická príručka

7. Vráťte sa do okna Network and Sharing Center

(Centrum sietí a zdieľania) a následne vyberte položku Set up a new connection or network

(Nastaviť nové pripojenie alebo sieť) .

8. Vyberte položku Connect to the Internet (Pripojiť k internetu) a ťuknite na tlačidlo Next (Ďalej) .

9. Vyberte položku Broadband (PPPoE) (Široké pásmo (PPPoE)) .

10. Zadajte svoje používateľské meno, heslo a názov pripojenia a potom ťuknite na tlačidlo Connect

(Pripojiť) .

11. Konfiguráciu dokončíte ťuknutím na možnosť Close

(Zatvoriť) .

12. Na paneli úloh vyberte ikonu a potom vyberte pripojenie, ktoré ste práve vytvorili.

13. Pripojenie k internetu spustite tak, že zadáte svoje používateľské meno, heslo a potom ťuknete na tlačidlo Connect (Pripojiť) .

Konfigurácia statického pripojenia IP k sieti

1. Zopakujte kroky č. 1 až 5 v možnosti Configuring a dynamic IP/PPPoE network connection (Konfigurácia dynamického pripojenia IP/PPPoE k sieti.

2 Vyberte položku Use the following IP address

(Používať nasledujúcu adresu IP) .

3. Poklepte na adresu IP, masku podsiete a bránu poskytnutú svojim poskytovateľom služby.

4. V prípade potreby môžete tiež zadať adresu uprednostňovaného servera DNS a alternatívnu adresu servera DNS a potom ťuknite na tlačidlo

OK.

Notebook Elektronická príručka 57

Vypnutie prenosného počítača

Prenosný počítač môžete vypnúť vykonaním jedného z nasledovných postupov:

Spustite ponuku Štart a štandardne vypnite výberom položiek > Shut down

(Vypnúť) .

Na prihlasovacej obrazovke vyberte položku

> Shut down (Vypnúť) .

Okná Shut Down (Vypnúť) spustite stlačením kombinácie tlačidiel .

V rozbaľovacom zozname zvoľte možnosť Shut

Down (Vypnúť) a potom kliknite na tlačidlo OK .

Ak váš prenosný počítač nereaguje, stlačte a podržte tlačidlo napájania po dobu aspoň desať

(4) sekúnd, kým sa prenosný počítač vypne.

58 Notebook Elektronická príručka

Prepnutie prenosného počítača do nečinného režimu

Ak chcete prenosný počítač prepnúť do nečinného režimu:

Ak chcete prenosný počítač prepnúť do nečinného režimu, spustite ponuku Štart a vyberte položky režim) .

> Sleep (Nečinný

Na prihlasovacej obrazovke vyberte položky

> Sleep (Nečinný režim).

Okná Shut Down (Vypnúť) spustite stlačením kombinácie tlačidiel . V rozbaľovacom zozname zvoľte možnosť Sleep (Nečinný režim) a potom kliknite na tlačidlo OK .

POZNÁMKA: Prenosný počítač môžete tiež prepnúť do režimu nečinnosti jedným stlačením tlačidla napájania.

Notebook Elektronická príručka 59

60 Notebook Elektronická príručka

Kapitola 4:

Automatický test po zapnutí

Notebook Elektronická príručka 61

Automatický test po zapnutí (POST)

Automatický test po zapnutí (POST) je séria diagnostických testov riadených softvérom, ktoré sa spustia pri zapnutí alebo reštarte prenosného počítača. Softvér, ktorý riadi POST, je inštalovaný ako trvalá súčasť architektúry prenosného počítača.

Používanie POST na vstup do BIOS-u a

Odstraňovanie problémov

Počas POST môžete vstupovať do nastavení BIOS alebo spustiť možnosti odstraňovania problémov pomocou funkčných klávesov na klávesnici prenosného počítača. Viac podrobností si môžete pozrieť v nasledovných informáciách.

BIOS

Basic Input a Output System (BIOS) (Základný systém vstupu a výstupu) ukladá systémové nastavenia hardvéru, ktoré sú potrebné na spustenie systému v prenosnom počítači.

Predvolené nastavenia systému BIOS platia pre väčšinu podmienok prenosného počítača. Nemeňte predvolené nastavenia systému BIOS s výnimkou nasledujúcich okolností:

Na obrazovke sa objaví chybové hlásenie počas zavádzania systému a žiada vás spustiť BIOS Setup.

Nainštalovali ste nový prvok systému, ktorý si vyžaduje ďalšie nastavenia systému BIOS alebo aktualizácie.

VÝSTRAHA! Používanie nevhodných nastavení systému BIOS môže viesť k nestabilite systému alebo zlyhaniu spúšťania. Dôrazne odporúčame, aby ste zmenili nastavenia systému BIOS iba za pomoci zaškoleného servisného personálu.

Prístupu BIOS

Prístup do nastavení BIOS-u získate pomocou niektorej z nasledujúcich metód:

62 Notebook Elektronická príručka

Reštartujte prenosný počítač a potom stlačte tlačidlo počas

POST.

Spustite ponuku Štart, zvoľte položky Settings (Nastavenia) >

Update & security (Aktualizácia a zabezpečenie) > Recovery

(Obnovenie) a potom v ponuke Rozšírené spustenie zvoľte možnosť Restart now (Reštartovať teraz) . Na obrazovke s rozšíreným nastavením potom zvoľte položky Troubleshoot

(Riešenie problémov) > Advanced options (Rozšírené možnosti) > UEFI Firmware Settings (Nastavenia firmvéru

UEFI) > Restart (Reštartovať) .

Nastavenia BIOS-u

POZNÁMKA: Obrazovky BIOS uvádzané v tejto časti sú len na porovnanie. Skutočné obrazovky sa môžu líšiť podľa modelu a oblastí.

Režim EZ

Táto ponuka sa zobrazí po vstupe do programu nastavenia BIOS a poskytuje prehľad o základných systémových informáciách. Ak chcete získať prístup k rozšírenému režimu pre pokročilé nastavenia BIOS, zvoľte možnosť Advanced Mode (Rozšírený režim) (F7) alebo stlačte tlačidlo .

Notebook Elektronická príručka 63

Zavádzanie

Táto ponuka umožňuje nastaviť priority možnosti zavádzania. Pri nastavovaní priority zavádzania si môžete pozrieť nasledovné postupy.

1. Na obrazovke Boot (Zavádzanie) vyberte Boot Option #1

(Možnosť zavádzania č. 1) .

2. Stlačte tlačidlo a vyberte zariadenie ako Boot Option

#1 (Možnosť zavádzania č. 1) .

64 Notebook Elektronická príručka

Security (Zabezpečenie)

Táto ponuka umožňuje nastaviť heslo správcu a používateľa prenosného počítača. Umožňuje tiež riadiť vstup do ovládača pevného disku prenosného počítača, vstupného alebo výstupného rozhrania

(I/O) a rozhrania USB.

POZNÁMKA:

• Ak vytvoríte User Password (Heslo používateľa) , pred vstupom do operačného systému prenosného počítača budete vyzvaní zadať toto heslo.

• Ak vytvoríte Administrator Password (Heslo správcu) , pred vstupom do BIOS-u budete vyzvaní zadať toto heslo.

Notebook Elektronická príručka 65

Nastavenie hesla:

1. Na obrazovke Security (Zabezpečenie) vyberte Administrator

Password (Heslo správcu) alebo User Password (Heslo používateľa) .

2. Napíšte heslo a stlačte .

3. Heslo potvrďte jeho opätovným napísaním a potom stlačte tlačidlo OK .

Vymazat’ heslo:

1. Na obrazovke Security (Zabezpečenie) vyberte Administrator

Password (Heslo správcu) alebo User Password (Heslo používateľa) .

2. Vložte aktuálne heslo a stlačte tlačidlo .

3. Ostatné polia nechajte prázdne a potom pokračujte stlačením tlačidla OK .

4. Staré heslo vymažte stlačením tlačidla OK .

POZNÁMKA: Heslo napíšte pomocou klávesnice.

66 Notebook Elektronická príručka

Uložiť a ukončiť

Ak chcete uchovať konfiguračné nastavenia, pred ukončením BIOS-u vyberte položku Save Changes and Exit (Uložiť zmeny a ukončiť) .

Notebook Elektronická príručka 67

Aktualizácia BIOS:

1. Overte presný model prenosného počítača a potom si z internetovej stránky spoločnosti ASUS prevezmite najnovší súbor

BIOS pre váš model.

2. Kópiu prevzatého súboru BIOS uložte na kľúč USB.

3. Kľúč USB zapojte do prenosného počítača.

4. Prenosný počítač reštartujte a potom vstúpte do nastavení BIOS.

5. V ponuke BIOS vyberte možnosti Advanced (Rozšírené) > ASUS

EZ Flash 3 Utility a potom stlačte tlačidlo .

6. Na kľúči USB vyhľadajte prevzatý súbor BIOS a potom stlačte tlačidlo . Aktualizáciu vykonajte podľa pokynov na obrazovke.

7. Ak chcete obnoviť systém na predvolené nastavenia, po dokončení procesu aktualizácie systému BIOS kliknite na tlačidlo

Save & Exit (Uložiť a ukončiť) > Restore Defaults (Ukončiť -

Obnoviť predvolené) .

68 Notebook Elektronická príručka

Obnovenie vášho systému

Možnosti obnovenia vo vašom prenosnom počítači umožňujú obnoviť systém do pôvodného stavu alebo jednoducho obnoviť jeho nastavenia na zlepšenie výkonu.

DŮLEŽITÉ!

• Pred vykonaním ktorejkoľvek z možností obnovy vo vašom prenosnom počítači si zálohujte súbory s údajmi.

• Aby nedošlo k strate údajov, poznačte si dôležité prispôsobené nastavenia, ako napríklad nastavenia siete, používateľské mená a heslá.

• Pred resetovaním systému sa uistite, že prenosný počítač je zapojený do elektrickej zásuvky.

Operačný systém Windows® 10 umožňuje vykonať ktorúkoľvek z nasledujúcich možností obnovy:

Zachovať moje súbory - Táto možnosť umožňuje obnoviť prenosný počítač bez poškodenia osobných údajov (fotografie, hudba, video súbory, dokumenty) a aplikácie z pamäte operačného systému Windows®.

Pomocou tejto možnosti môžete prenosný počítač obnoviť na

štandardné nastavenia a odstrániť iné nainštalované aplikácie.

Odstrániť všetko - Táto možnosť resetuje prenosný počítať na jeho nastavenia z výroby. Pred vykonaním tejto možnosti si musíte zálohovať svoje údaje.

Go back to an earlier build (Vráťiť sa späť na predchádzajúcu zostavu) - Táto možnosť umožňuje vrátiť sa späť na predchádzajúcu zostavu. Túto možnosť použite v prípade, že zostava vám nefunguje.

Notebook Elektronická príručka 69

• Advanced startup (Rozšírené spustenie) - Táto možnosť umožňuje vykonávať iné rozšírené možnosti obnovy vo vašom

Tablet ASUS, ako napríklad:

- Používať mechaniku USB, sieťové pripojenie alebo obnovovací disk DVD pre Windows na spustenie Tablet

ASUS.

- Pomocou možnosti Troubleshoot (Odstraňovanie problémov) môžete aktivovať ktorúkoľvek z týchto možností rozšírenej obnovy: obnovenie systému, obnovenie obrazu systému, oprava spustenia, príkazový riadok, nastavenia firmvéru UEFI, nastavenia spustenia.

Vykonávanie možnosti obnovenia

Ak chcete získať prístup k niektorej z dostupných možností obnovy

Tablet ASUS a používať ju, vykonajte nasledujúce kroky.

1. Spustite možnosť Settings (Nastavenia) a vyberte možnosť

Update and security (Aktualizácia a zabezpečenie) .

70 Notebook Elektronická príručka

2. V možnosti Update and security (Aktualizácia a zabezpečenie) vyberte položku Recovery (Obnoviť) a potom vyberte možnosť obnovenia, ktorú chcete vykonať.

Notebook Elektronická príručka 71

72 Notebook Elektronická príručka

Tipy a najčastejšie otázky

Notebook Elektronická príručka 73

Užitočné tipy ohľadne notebooku

Aby sme vám pomohli maximalizovať používanie vášho notebooku, zachovať jeho systémový výkon a zabezpečiť všetky vaše dáta, uvádzame niekoľko užitočných tipov:

Systém Windows® pravidelne aktualizujte a zabezpečte, aby všetky vaše aplikácie mali najnovšie nastavenia zabezpečenia.

Na ochranu svojich údajov používajte antivírusový softvér a zachovávajte jeho aktuálnosť.

Ak to nie je nevyhnutné, svoj notebook nevypínajte vynúteným vypnutím.

Svoje údaje vždy zálohujte a vytvorte si zálohu údajov v externom pamäťovom zariadení.

Notebook nepoužívajte pri extrémne vysokých teplotách. Ak nebudete svoj notebook dlhodobo používať (aspoň mesiac), odporúčame vám z neho vybrať batériu, ak je vyberateľná.

Odpojte všetky externé zariadenia a pred resetovaním svojho notebooku si pripravte nasledovné položky:

- Kód Product Key pre vaše operačné systémy a ďalšie nainštalované aplikácie

- Záložné údaje

- Prihlasovacie ID a heslo

- Informácie o internetovom pripojení

74 Notebook Elektronická príručka

Časté otázky oh

ľ

adne hardvéru

1. Po zapnutí notebooku sa na obrazovke zobrazí čierna bodka a niekedy farebné bodky. Čo mám robiť?

Hoci sa tieto bodky štandardne zobrazujú na obrazovke, nemajú vplyv na váš systém. Ak tento jav pretrváva a následne vplýva na systémový výkon, poraďte sa s autorizovaným servisným strediskom ASUS.

2. Zobrazovací panel má nerovnomerné farby a jas. Ako to môžem opraviť?

Farby a jas zobrazovacieho panela môžu byť ovplyvnené uhlom a aktuálnou polohou notebooku. Jas a farebný tón notebooku sa môžu pre jednotlivé modely líšiť. Na nastavenie vzhľadu vášho zobrazovacieho panela môžete použiť klávesy funkcií alebo nastavenia zobrazenia vo svojom operačnom systéme.

3. Ako môžem maximalizovať výdrž batérie notebooku?

Môžete vyskúšať jedno z nasledovných odporúčaní:

• Na nastavenie jasu displeja použite klávesy funkcií.

• Ak nepoužívate žiadne Wi-Fi pripojenie, prepnite svoj systém do režimu Airplane mode (Režim lietadlo).

• Odpojte nepoužívané USB zariadenia.

• Zatvorte nepoužívané aplikácie, hlavne tie, ktoré zaberajú veľa systémovej pamäte.

Notebook Elektronická príručka 75

4. LED indikátor batérie nesvieti. Kde je chyba?

• Skontrolujte správne pripojenie sieťového adaptéra alebo batérie. Môžete taktiež napájací adaptér alebo batériu odpojiť, počkať minútu a znova ich pripojiť k sieťovej zásuvke a notebooku.

• Ak problém pretrváva, o pomoc požiadajte miestne servisné stredisko ASUS.

5. Prečo moje dotykové zariadenie nefunguje?

Stlačením dotykové zariadenie aktivujte.

6. Prečo nepočujem zvuk z reproduktorov svojho notebooku pri prehrávaní súborov so zvukom alebo videom?

Môžete vyskúšať jedno z nasledovných odporúčaní:

• Stlačením zapnite zvuk reproduktora.

• Skontrolujte, či reproduktory nie sú stlmené.

• Skontrolujte, či k notebooku nie je pripojený konektor slúchadiel a odpojte ho.

7. Čo mám robiť v prípade straty sieťového adaptéra notebooku, alebo ak batéria prestane fungovať?

O pomoc požiadajte miestne servisné stredisko ASUS.

76 Notebook Elektronická príručka

8. Môj notebook nevykonáva správne údery klávesom, pretože sa kurzor pohybuje. Čo mám robiť?

Kým píšete na klávesnici skontrolujte, že dotykového zariadenia sa nič náhodne nedotýka ani ho nestláča. Dotykové zariadenie môžete taktiež deaktivovať stlačením .

9. Deaktivoval som kľudový režim, ale prečo môj prenosný počítač stále prechádza do kľudového režimu po zatvorení veka?

Zatvorenie veka, keď je systém pod vysokým zaťažením núti prenosný počítač prejsť do kľudového režimu, aby sa zabránilo prehriatiu.

Notebook Elektronická príručka 77

Časté otázky ohľadne softvéru

1. Keď zapnem svoj notebook, indikátor napájania sa rozsvieti, ale nerozsvieti sa indikátor činnosti jednotky. Nedošlo ani k zavedeniu systému. Ako to môžem opraviť?

Môžete vyskúšať jedno z nasledovných odporúčaní:

• Prenosný počítač vypnite vynúteným vypnutím tak, že hlavný vypínač stlačíte na dobu najmenej štyroch (4) sekúnd. Skontrolujte správnosť zapojenia sieťového adaptéra a vloženia batérie a notebook zapnite.

• Ak problém pretrváva, o pomoc požiadajte miestne servisné stredisko ASUS.

2. Čo mám urobiť, ak sa na obrazovke zobrazí táto správa:

„Remove disks or other media. Press any key to restart.

(Vyberte disky alebo iné médiá. Stlačením ktoréhokoľvek klávesu reštartujte.)“?

Môžete vyskúšať jedno z nasledovných odporúčaní:

• Odpojte všetky pripojené USB zariadenia a potom notebook reštartujte.

• Vyberte optický disk, ktorý ste ponechali v optickej jednotke a potom notebook reštartujte.

• Ak problém pretrváva, možno je problém s ukladacím priestorom pamäte vášho notebooku. O pomoc požiadajte miestne servisné stredisko ASUS.

3. Bootovanie môjho notebooku trvá dlhšie ako zvyčajne a môj operačný systém zaostáva. Ako to môžem opraviť?

Odstráňte nedávno nainštalované aplikácie alebo aplikácie, ktoré neboli súčasťou balíka vášho operačného systému, a potom systém reštartujte.

78 Notebook Elektronická príručka

4. Môj notebook sa nebootuje. Ako to môžem opraviť?

Môžete vyskúšať jedno z nasledovných odporúčaní:

• Z notebooku odpojte všetky pripojené zariadenia a potom systém reštartujte.

• Ak problém pretrváva, o pomoc požiadajte miestne servisné stredisko ASUS.

5. Prečo nemôžem obnoviť činnosť svojho notebooku z režimu spánku alebo dlhodobého spánku?

• Na obnovenie posledného prevádzkového stavu musíte stlačiť hlavný vypínač.

• Váš systém možno úplne vybil batériu. K notebooku pripojte sieťový adaptér, pripojte ho k sieťovej zásuvke a stlačte hlavný vypínač.

Notebook Elektronická príručka 79

80 Notebook Elektronická príručka

Prílohy

Notebook Elektronická príručka 81

Zhoda interného modemu

Notebook s modelom interného modemu je v zhode s JATE (Japonsko), FCC

(USA, Kanada, Kórea, Taiwan) a CTR21. Interný modem bol schválený v súlade s

Rozhodnutím Rady 98/482/ES pre paneurópske pripojenie k verejnej komutovanej telefónnej sieti (PSTN) pomocou pripojenia jedným terminálom. Predsa len však kvôli rozdielom medzi jednotlivými PSTN v rôznych krajinách, schválenie samo osebe neposkytuje bezvýhradné zaistenie úspešnej činnosti na každom koncovom bode siete PSTN. V prípade problémov by ste sa mali v prvom rade spojiť s dodávateľom zariadenia.

Prehľad

4. augusta 1998 bolo v Oficiálnom vestníku ES publikované Rozhodnutie Európskej rady týkajúce sa CTR 21. CTR 21 sa uplatňuje v prípade všetkých nie hlasových koncových zariadení s vytáčaním DTMF, ktoré sa nebudú pripájať k analógovej sieti PSTN (verejná komutovaná telefónna sieť).

CTR 21 (Spoločné technické nariadenie) týkajúce sa požiadaviek na príslušenstvo, a to pre pripojenie koncových zariadení (okrem koncových zariadení podporujúcich službu hlasového telefonovania pomocou počítača) k analógovým verejným komutovaným telefónnym sieťam, v rámci ktorých sa adresovanie siete, ak je poskytnutá, vykoná prostredníctvom multifrekvenčného signálu s duálnym tónom.

82 Notebook Elektronická príručka

Vyhlásenie o zhode siete

Vyhlásenie, ktoré urobí výrobca voči notifikovanému orgánu a predajcovi: „Toto vyhlásenie označí siete, pre použitie v ktorých bolo zariadenie navrhnuté a akékoľvek notifikované siete, v spojení s ktorými môže mať zariadenie problémy s komunikáciou v rámci prepojených systémov.“

Vyhlásenie, ktoré urobí výrobca voči užívateľovi: „Toto vyhlásenie označí siete, pre použitie v ktorých bolo zariadenie navrhnuté a akékoľvek notifikované siete, v spojení s ktorými môže mať zariadenie problémy s komunikáciou v rámci prepojených systémov.“ Výrobca pridá aj vyhlásenie, z ktorého bude jasné, kedy kompatibilita siete závisí na fyzických nastaveniach a na nastaveniach softvérových prepínačov. Taktiež odporučí užívateľovi spojiť sa s predajcom v prípade ak uvažuje s používaním zariadenia v rámci inej siete.“

Notifikovaný orgán CETECOM doteraz na základe CTR 21 vydal niekoľko paneurópskych schválení. Výsledkom sú prvé európske modemy, v prípade ktorých nie sú v jednotlivých krajinách Európy potrebné regulačné schválenia.

Nie hlasové zariadenia

Telefónne odkazovače a hlasité telefónne prístroje prichádzajú do úvahy podobne, ako aj modemy, faxy, automatické cieľové číselníky a poplašné systémy. Vyňaté sú zariadenia, v prípade ktorých je koncová kvalita hovoru riadené nariadeniami

(napríklad mikrotelefóny a v niektorých krajinách aj bezdrôtové telefóny).

Notebook Elektronická príručka 83

V tabuľke sú uvedené krajiny, na ktoré sa vzťahuje norma

CTR21.

Krajina

Rakúsko 1

Belgicko

Česká republika

Dánsko 1

Fínsko

Francúzsko

Nemecko

Grécko

Maďarsko

Island

Írsko

Taliansko

Izrael

Lichtenštajnsko

Luxembursko

Holandsko 1

Nórsko

Poľsko

Portugalsko

Španielsko

Švédsko

Švajčiarsko

Veľká Británia

Vzťahuje sa

Áno

Nie

Nie

Nie

Áno

Áno

Áno

Áno

Áno

Áno

Áno

Áno

Nie

Áno

Nie

Áno

Áno

Áno

Nie

Áno

Áno

Ešte sa prejednáva

Áno

Viac testovania

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

Nevzťahuje sa

Áno

Nie

Nie

Nie

Nie

Nevzťahuje sa

Nie

Nie

Nevzťahuje sa

Nie

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Nie

Nie

Nie

84 Notebook Elektronická príručka

Tieto informácie boli prevzaté od CETECOM a boli poskytnuté bez akejkoľvek zodpovednosti. Aktualizácie tejto tabuľky môžete nájsť na stránke http://www.cetecom.de/technologies/ctr_21.html.

1 Národné požiadavky sa uplatnia iba v prípade, ak smie zariadenie využívať impulzné vytáčanie (výrobcovia môžu v návode na obsluhu uviesť, že zariadenie je určené iba pre podporu signalizácie DTFM, kvôli čomu by boli dodatočné skúšky zbytočné).

V Holandsku sa dodatočné testovanie vyžaduje v prípade sériových spojení a zariadení s identifikáciou volajúceho.

Notebook Elektronická príručka 85

Prehlásenie Amerického federálneho výboru pre telekomunikácie (FCC)

Toto zariadenie je v súlade s Časťou 15 Pravidiel FCC. Prevádzka podlieha dvom nasledujúcim podmienkam:

Toto zariadenie nesmie spôsobiť škodlivú interferenciu.

Toto zariadenie musí akceptovať prijatú interferenciu, a to vrátane interferencie, ktorá môže spôsobiť neželateľnú činnosť.

Toto zariadenie bolo preskúšané a bolo zistené, že je v zhode s limitnými hodnotami pre digitálne zariadenia triedy B, a to v súlade s Časťou 15. Pravidiel

Amerického federálneho výboru pre telekomunikácie (FCC). Tieto medzné hodnoty sú navrhnuté tak, aby poskytovali rozumnú ochranu proti rušivému vplyvu v bytovej zástavbe. Tento výrobok generuje, využíva a môže aj vyžarovať energiu s rádiovou frekvenciou, a ak nie je nainštalovaný a nepoužíva sa v súlade s týmito inštrukciami, môže spôsobovať škodlivé rušenie rádiovej komunikácie.

Neexistuje však žiadna záruka, že sa pri danej inštalácii nevyskytne takáto interferencia. Ak toto zariadenie skutočne spôsobí škodlivú interferenciu týkajúcu sa príjmu rozhlasového a televízneho vysielania, čo sa dá určiť vypnutím a zapnutím zariadenia, užívateľ sa môže pokúsiť napraviť interferenciu pomocou jedného alebo viacerých nasledujúcich opatrení:

Zmeňte aleboientáciu alebo polohu antény pre príjem.

Zvýšte odstup medzi zariadením a prijímačom.

Pripojte zariadenie do zástrčky v inom obvode než je pripojený prijímač.

Prekonzultujte túto náležitosť s dodávateľom alebo skúseným rádiovým alebo televíznym technikom, ktorý Vám pomôže.

VÝSTRAHA! Vyžaduje sa používanie typu tieneného sieťového kábla, a to kvôli súladu s hodnotami pre emisie, ktoré stanovil FCC a kvôli tomu, aby sa predišlo interferencii s blízkym rozhlasovým a televíznym príjmom. Je dôležité používať jedine dodávaný sieťový kábel. Pre pripojenie I/O zariadení k tomuto zariadeniu používajte iba tienené káble. Dávajte si pozor, pretože zmeny alebo úpravy, ktoré neboli jednoznačne schválené osobou kompetentnou pre zhodu, by mohli mať za následok zrušenie vášho oprávnenia prevádzkovať zariadenie.

(Pretlač zo Zákonníka federálnych smerníc č.47, časť 15.193, 1993. Washington DC:

Úrad federálneho registra, Správa národných archívov a záznamov, Tlačiareň vlády

USA.)

86 Notebook Elektronická príručka

Prehlásenie FCC s upozornením týkajúcim sa vystaveniu rádiovej frekvencii (RF)

VÝSTRAHA! Akékoľvek zmeny alebo úpravy, ktoré neboli jednoznačne schválené osobou zodpovednou za zhodu by mohli mať za následok zrušenie oprávnenia užívateľa prevádzkovať zariadenie.

Toto zariadenie je v súlade s limitmi FCC na dobu ožiarenia stanovenou pre nekontrolované okolité prostredie. Ak chcete dodržať požiadavky kladené na limity FCC RF, vyvarujte sa počas prenosu priameho kontaktu s prenosovou anténou. Koncový užívateľ musí dodržiavať špecifické prevádzkové pokyny tak, aby vyhovel dobe stanovenej pre RF.

Kanál pre bezdrôtovú prevádzku pre rôzne domény

Severná Amerika

Japonsko

Európa ETSI

2.412-2.462 GHz

2.412-2.484 GHz

2.412-2.472 GHz

Kanál 01 až Kanál 11

Kanál 01 až Kanál 14

Kanál 01 až Kanál 13

Notebook Elektronická príručka 87

Bezpečnostné upozornenia podľa normy UL

Bezpečnostné upozornenia sú požadované normou UL 1459, ktorá zahŕňa telekomunikačné zariadenia (telefóny), ktoré budú elektricky pripojené k telekomunikačnej sieti s prevádzkovým napätím proti zemi, ktoré v špičke nepresiahne 200V, medzi špičkami nepresiahne 300V a efektívna hodnota napätia je 105V, pričom zariadenie bude nainštalované a používané v súlade s Predpismi o vykonávaní elektrických inštalácií v USA (NFPA 70).

Pri používaní modemu notebooku je potrebné vždy dodržiavať bezpečnostné pokyny na zníženie nebezpečenstva požiaru, úrazu elektrickým šokom a zranenia osôb vrátane nasledovných pokynov:

Notebook nepoužívajte v blízkosti vody, napríklad vane, nádob na umývanie, kuchynskej výlevky, nádob na pranie bielizne, v prostredí vlhkého suterénu alebo v blízkosti bazéna.

Notebook nepoužívajte počas búrky s výskytom bleskov. Môže dôjsť k riziku elektrického šoku spôsobeného bleskom.

• Notebook nepoužívajte v blízkosti unikajúceho plynu.

Bezpečnostné upozornenia sú požadované normou UL 1642, ktorá zahŕňa primárne (nie nabíjateľné) a sekundárne (nabíjateľné) lítiové batérie, ktoré sa používajú ako zdroj energie vo výrobkoch. Tieto batérie obsahujú metalické lítium, zliatinu lítia alebo ión lítia a môžu obsahovať jeden elektrochemický článok alebo dva elektrochemické články zapojené sériovo, paralelne alebo kombinovane, pričom tieto články premieňajú chemickú energiu na elektrickú energiu prostredníctvom nevratnej alebo vratnej chemickej reakcie.

Batériu notebooku nevhadzujte do ohňa, pretože môže vybuchnúť. Pozrite si miestne predpisy týkajúce sa pokynov pre likvidáciu, aby ste takto znížili riziko poranenia osôb vplyvom požiaru alebo výbuchu.

Nepoužívajte sieťové adaptéry alebo batérie iných zariadení, aby ste takto znížili riziko poranenia osôb vplyvom požiaru alebo výbuchu. Používajte iba sieťové adaptéry alebo batérie certifikované spoločnosťou UL, ktoré dodáva výrobca, alebo autorizovaní predajcovia.

88 Notebook Elektronická príručka

Bezpečnostná požiadavka týkajúca sa napájania

Výrobky s hodnotami elektrického prúdu do 6A a vážiace viac než 3kg sa musia používať so schválenými sieťovými káblami väčšími alebo rovnajúcimi sa: H05VV-F,

3G, 0.75mm

2 alebo H05VV-F, 2G, 0.75mm

2 .

Upozornenia ohľadne TV tunera

Poznámka k inštalačnému programu pre systém CATV—Káblový rozvodný systém by mal byť uzemnený podľa ANSI/NFPA 70, Národného zákona o elektroinštaláciách (NEC), a to podľa časti 820.93 Uzemnenie vonkajšieho vodivého tienenia koaxiálnych káblov - inštalácia by mala obsahovať pripojenie ochrany koaxiálneho kábla k zemi pri vstupe do budovy.

Oznámenia ohľadne REACH

Dodržiavajúc regulačný rámec REACH (Registrácia, hodnotenie, autorizácia a obmedzovanie chemikálií) sme chemické látky používané v našich výrobkoch uviedli na stránke ASUS REACH na adrese http://csr.asus.com/english/REACH.htm.

Oznam o výrobku spoločnosti Macrovision

Corporation

Súčasťou tohto výrobku je technológia ochrany autorských práv, na ktorú sa vzťahuje ochrana technických riešení obsiahnutá v určitých patentoch USA a iných právach duševného vlastníctva vlastnených spoločnosťou Macrovision

Corporation a inými vlastníkmi práv. Použitie tejto technológie ochrany autorských práv musí byť autorizované spoločnosťou Macrovision Corporation a je určené pre domáce a iné obmedzené použitie s výnimkou prípadov autorizovaných spoločnosťou Macrovision Corporation. Vratná technická údržba alebo rozoberanie je zakázané.

Prevencia pred stratou sluchu

Aby sa zabránilo možnému poškodeniu sluchu, nepočúvajte pri vysokých úrovniach hlasitosti po dlhšiu dobu.

Notebook Elektronická príručka 89

Škandinávske upozornenia týkajúce sa lítia (pre lítium iónové batérie)

CAUTION! Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace only with the same alebo equivalent type recommended by the manufacturer. Dispose of used batteries according to the manufacturer’s instructions. (English)

ATTENZIONE! Rischio di esplosione della batteria se sostituita in modo errato.

Sostituire la batteria con un una di tipo uguale o equivalente consigliata dalla fabbrica. Non disperdere le batterie nell’ambiente. (Italian)

VORSICHT! Explosionsgefahr bei unsachgemäßen Austausch der Batterie. Ersatz nur durch denselben oder einem vom Hersteller empfohlenem ähnlichen Typ.

Entsorgung gebrauchter Batterien nach Angaben des Herstellers. (German)

ADVARSELI! Lithiumbatteri - Eksplosionsfare ved fejlagtig håndtering. Udskiftning må kun ske med batteri af samme fabrikat og type. Levér det brugte batteri tilbage til leverandøren. (Danish)

VARNING! Explosionsfara vid felaktigt batteribyte. Använd samma batterityp eller en ekvivalent typ som rekommenderas av apparattillverkaren. Kassera använt batteri enligt fabrikantens instruktion. (Swedish)

VAROITUS! Paristo voi räjähtää, jos se on virheellisesti asennettu. Vaihda paristo ainoastaan laitevalmistajan sousittelemaan tyyppiin. Hävitä käytetty paristo valmistagan ohjeiden mukaisesti. (Finnish)

ATTENTION! Danger d’explosion si la batterie n’est pas correctement remplacée.

Remplacer uniquement avec une batterie de type semblable ou équivalent, recommandée par le fabricant. Jeter les batteries usagées conformément aux instructions du fabricant. (French)

ADVARSEL! Eksplosjonsfare ved feilaktig skifte av batteri. Benytt samme batteritype eller en tilsvarende type anbefalt av apparatfabrikanten. Brukte batterier kasseres i henhold til fabrikantens instruksjoner. (Norwegian)

(Japanese)

ВНИМАНИЕ! При замене аккумулятора на аккумулятор иного типа возможно его возгорание. Утилизируйте аккумулятор в соответствии с инструкциями производителя. (Russian)

90 Notebook Elektronická príručka

English

Finnish

French

Schválenie podľa CTR 21 (pre notebook so zabudovaným modemom)

Danish

Dutch

Notebook Elektronická príručka 91

German

Greek

Italian

Portuguese

Spanish

Swedish

92 Notebook Elektronická príručka

Vyhlásenie zhody so svetovými nariadeniami ohľadne ochrany životného prostredia

Spoločnosť ASUS počas realizovania návrhu a výroby svojich výrobkov dodržiava koncept „zeleného“ dizajnu a zabezpečuje, že počas každej fázy životného cyklu výrobku značky ASUS sú dodržiavané svetové nariadenia ohľadne ochrany životného prostredia. Okrem toho spoločnosť ASUS zverejňuje na základe požiadaviek nariadení patričné informácie.

Viac informácií o zverejnení informácií spoločnosti ASUS na základe požiadaviek nariadení nájdete na stránke http://csr.asus.com/english/Compliance.htm:

Vyhlásenia o materiáloch pre Japonsko - JIS-C-0950

REACH SVHC - EÚ

RoHS - Kórea

Recyklačný program ASUS / Služby spätného prevzatia výrobkov

Programy recyklovania a vrátenia výrobkov spoločnosti ASUS vychádzajú zo záväzkov voči najprísnejším normám pre ochranu životného prostredia. Veríme, že vám poskytujeme riešenia na zodpovedné recyklovanie našich výrobkov, ďalších komponentov ako aj baliacich materiálov.

Podrobné informácie o recyklovaní v rôznych regiónoch si pozrite na internetovej stránke http://csr.asus.com/english/Takeback.htm.

Upozornenie o povrchovej úprave

DÔLEŽITÉ!

Na zabezpečenie elektrickej izolácie a zachovanie elektrickej bezpečnosti bola použitá povrchová úprava s cieľom izolovať hlavnú časť notebooku, okrem bokov, kde sa nachádzajú porty vstupov a výstupov.

Notebook Elektronická príručka 93

Zjednodušené vyhlásenie o zhode platné pre EÚ

Spoločnosť ASUSTek Computer Inc. týmto vyhlasuje, že toto zariadenie je v súlade so základnými požiadavkami a ďalšími príslušnými ustanoveniami smernice č.

2014/53/EÚ. Plné znenie vyhlásenia o zhode pre EÚ je k dispozícii na lokalite https://www.asus.com/support/.

Činnosť WiFi v pásme 5150 - 5350 MHz bude obmedzená na použitie vo vnútornom prostredí pre krajiny uvedené v tabuľke nižšie:

AT

DE

LV

NO

FI

BE

IS

LI

PL

SE

BG

IE

LT

PT

CH

CZ

IT

LU

RO

UK

DK

EL

HU

SI

HR

EE

ES

MT

SK

FR

CY

NL

TR

94 Notebook Elektronická príručka

advertisement

Related manuals

advertisement

Table of contents