Asus V405LB Laptop Používateľská príručka

Add to My manuals
118 Pages

advertisement

Asus V405LB Laptop Používateľská príručka | Manualzz

SK9926

Prvé vydanie

Január 2015

notebooku

Elektronická príručka

Informácie o autorských právach

Žiadna časť tohto návodu na obsluhu, a to vrátane výrobkov a softvéru v ňom popísaných, nesmie byť bez vyjadrenia spoločnosti ASUSTeK COMPUTER INC. (“ASUS”), a to prostredníctvom písomného súhlasu kopírovaná, prenášaná, prepisovaná, uložená do pamäte vyhľadávacieho systému, alebo prekladaná do iného jazyka v akejkoľvek forme alebo akýmikoľvek prostriedkami, a to okrem dokumentácie kupujúceho slúžiacej pre potreby zálohovania.

SPOLOČNOSŤ ASUS POSKYTUJE TENTO NÁVOD NA OBSLUHU “TAK AKO JE”, BEZ ZÁRUKY AKÉHOKOĽVEK DRUHU,

ČI UŽ VÝSLOVNEJ ALEBO ZAHRNUTEJ, VRÁTANE, ALE NIE OBMEDZENE NA ZAHRNUTÉ ZÁRUKY ALEBO PODMIENKY

TÝKAJÚCE SA NEPORUŠENIA, PREDAJNOSTI ALEBO VHODNOSTI PRE URČITÝ ÚČEL. SPOLOČNOSŤ ASUS, JEJ

RIADITELIA, ÚRADNÍCI, ZAMESTNANCI ALEBO PREDAJCOVIA NEBUDÚ ZODPOVEDNÍ ZA AKÉKOĽVEK NEPRIAME,

ZVLÁŠTNE, NÁHODNÉ ALEBO VYPLÝVAJÚCE ŠKODY (VRÁTANE ŠKÔD SPÔSOBENÝCH STRATOU NA ZISKU, STRATOU

V OBLASTI PODNIKATEĽSKÝCH AKTIVÍT A PODOBNE), A TO AJ AK SPOLOČNOSŤ ASUS BOLA OBOZNÁMENÁ S

MOŽNOSŤOU TAKÝCHTO ŠKÔD, KTORÉ SÚ DÔSLEDKOM CHYBY ALEBO OMYLU V RÁMCI TOHO NÁVODU ALEBO V

RÁMCI VÝROBKU.

Výrobky a firemné označenia, ktoré sa objavujú v tomto návode, môžu a nemusia byť obchodnými značkami alebo autorskými právami patričných spoločností a používajú sa iba na označenie alebo na vysvetľovanie, a to v prospech ich vlastníkov a bez zámeru ich porušovania.

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE A INFORMÁCIE, KTORÉ SÚ SÚČASŤOU TOHTO NÁVODU, SÚ UVEDENÉ IBA PRE

INFORMATÍVNE ÚČELY A MÔŽU BYŤ KEDYKOĽVEK ZMENENÉ BEZ PREDCHÁDZAJÚCEHO OZNÁMENIA, PRIČOM

BY TO NEMALO BYŤ INTERPRETOVANÉ AKO POVINNOSŤ SPOLOČNOSTI ASUS. SPOLOČNOSŤ ASUS NEPREBERÁ

ZODPOVEDNOSŤ ANI ZA ZÁVÄZKY TÝKAJÚCE SA AKÝCHKOĽVEK CHÝB ALEBO NEPRESNOSTÍ, KTORÉ SA MÔŽU V

RÁMCI TOHTO NÁVODU VYSKYTNÚŤ, A TO VRÁTANE V NÁVODE POPÍSANÝCH VÝROBKOV A SOFTVÉRU.

Autorské práva © 2015 ASUSTeK COMPUTER INC. Všetky práva sú vyhradené.

Obmedzenie zodpovednosti

Môže dôjsť k okolnostiam, kedy kvôli zanedbaniu zo strany spoločnosti ASUS, alebo kvôli inej zodpovednosti máte nárok požadovať od spoločnosti náhradu za škody. V každom takomto prípade, bez ohľadu na východisko, na základe ktorého ste oprávnení požadovať u spoločnosti Asus náhradu škôd, je spoločnosť Asus zodpovedná za nie viac, než za osobné poranenie (vrátane smrti) a škodu na nehnuteľnom majetku a hnuteľnom osobnom majetku, alebo za akékoľvek skutočné a priame škody vyplývajúce zo zanedbania alebo zabudnutia splniť zákonom stanovené povinnosti vyplývajúce z tohto prehlásenia o záruke, a to do výšky uvedenej zmluvnej ceny každého výrobku.

Spoločnosť ASUS bude zodpovedná za, alebo vás odškodní za stratu, poškodenia alebo nároky zmluvne ustanovené, alebo vyplývajúce z porušenia alebo priestupku zo strany spoločnosti Asus voči tejto záruke.

Táto hranica sa týka aj dodávateľov a predajcov spoločnosti ASUS. Je to maximum, za ktoré sú spoločnosť ASUS, jej dodávatelia a váš predajca spoločne zodpovední.

SPOLOČNOSŤ ASUS V ŽIADNOM PRÍPADE NEZODPOVEDÁ ZA ŽIADNY Z NASLEDUJÚCICH BODOV: (1) ZA

POŽIADAVKY TRETEJ STRANY TÝKAJÚCE SA VAŠICH ŠKÔD; (2) ZA STRATU ALEBO POŠKODENIE VAŠICH ZÁZNAMOV

ALEBO ÚDAJOV; ALEBO (3) ZA ZVLÁŠTNE, NÁHODNÉ ALEBO NEPRIAME ŠKODY ALEBO ZA AKÉKOĽVEK EKONOMICKY

VYPLÝVAJÚCE ŠKODY (VRÁTANE STRATY ZISKU ALEBO ÚSPOR), A TO AJ AK BOLI SPOLOČNOSŤ ASUS, JEJ

DODÁVATELIA ALEBO VÁŠ PREDAJCA O TÝCHTO MOŽNOSTIACH INFORMOVANÍ.

Servis a podpora

Navštívte našu viacjazyčnú stránku na adrese http://support.asus.com

2 notebooku Elektronická príručka

Obsah

Informácie o tejto príručke .....................................................................................7

Dohody používané v tomto návode ........................................................................8

Ikony ....................................................................................................................................8

Typografické prvky .........................................................................................................8

Bezpečnostné opatrenia .........................................................................................9

Používanie notebooku ..................................................................................................9

Starostlivosť o notebook ..............................................................................................10

Správna likvidácia ...........................................................................................................11

Kapitola 1: Nastavenie hardvéru

Spoznajte svoj notebook ........................................................................................14

Pohľad zhora.....................................................................................................................14

Spodná časť ......................................................................................................................17

Pravá strana ......................................................................................................................19

Ľavá strana ........................................................................................................................20

Pohľad spredu ..................................................................................................................21

Kapitola 2: Používanie prenosného počítača

Začíname ......................................................................................................................26

Svoj notebook nabite. ...................................................................................................26

Zdvihnutím otvoríte zobrazovací panel. ................................................................28

Stlačte tlačidlo Start (Štart). ........................................................................................28

Gestá pre dotykovú podložku ...............................................................................29

Používanie klávesnice ..............................................................................................36

Klávesy funkcií .................................................................................................................36

Klávesy Windows® 8.1 ...................................................................................................37

Klávesy na ovládanie multimédií ..............................................................................38

Kapitola 3: Práca s Windows® 8.1

Zapnutie po prvý raz ................................................................................................42

Windows® UI ................................................................................................................43

Úvodná obrazovka .........................................................................................................43

Prístupové body ..............................................................................................................44

notebooku Elektronická príručka 3

4

Tlačidlo Start (Štart) .......................................................................................................47

Prispôsobenie obrazovky Start (Štart) ....................................................................49

Práca s aplikáciami Metro .......................................................................................50

Spustenie aplikácií .........................................................................................................50

Prispôsobenie aplikácií .................................................................................................50

Uzatváracie aplikácií ......................................................................................................51

Vstupovanie na obrazovku s aplikáciami ...............................................................52

Lišta Charms bar..............................................................................................................54

Funkcia Snap ....................................................................................................................57

Ďalšie klávesové skratky ..........................................................................................59

Pripojenie do bezdrôtových sietí .........................................................................61

Wi-Fi .....................................................................................................................................61

Bluetooth ..........................................................................................................................62

Režim Lietadlo .................................................................................................................63

Pripojenie do káblových sietí ................................................................................64

Konfigurácia dynamického pripojenia k sieti IP/PPPoE ....................................64

Konfigurácia statického pripojenia IP k sieti .........................................................65

Vypnutie prenosného počítača ............................................................................66

Prepnutie prenosného počítača do režimu nízkej spotreby ...........................66

Obrazovka uzamknutia systému

Windows® 8.1 ..............................................................................................................67

Ak chcete pokračovať z obrazovky uzamknutia ..................................................67

Prispôsobenie obrazovky uzamknutia ....................................................................68

Kapitola 4: Automatický test po zapnutí

Automatický test po zapnutí (POST) ..................................................................72

Používanie POST na vstup do BIOS-u a Odstraňovanie problémov .............72

BIOS ................................................................................................................................72

Accessing BIOS ................................................................................................................72

notebooku Elektronická príručka

Nastavenia BIOS-u ..........................................................................................................73

Obnovenie vášho systému .....................................................................................83

Zapnutie možnosti obnovy .......................................................................................85

Tipy a najčastejšie otázky

Užitočné tipy ohľadne notebooku ......................................................................88

Časté otázky ohľadne hardvéru ............................................................................89

Časté otázky ohľadne softvéru .............................................................................92

Prílohy

Informácie o DVD-ROM mechanike (vo vybraných modeloch) .....................96

Informácie o Blu-ray ROM mechanike (na vybraných modeloch) ................98

Zhoda interného modemu .........................................................................................98

Prehľad ...............................................................................................................................99

Vyhlásenie o zhode siete .............................................................................................99

Nie hlasové zariadenia ..................................................................................................99

Prehlásenie Amerického federálneho výboru pre telekomunikácie (FCC) ..................................................................................................101

Prehlásenie FCC s upozornením týkajúcim sa vystaveniu rádiovej

frekvencii (RF) ..................................................................................................................102

Vyhlásenie o zhode (R&TTE directive 1999/5/EC) ...............................................103

Označenie CE ...................................................................................................................103

Kanál pre bezdrôtovú prevádzku pre rôzne domény ........................................104

Vyhradené frekvenčné pásma pre bezdrôtové spojenia vo Francúzsku ....104

Bezpečnostné upozornenia podľa normy UL.......................................................106

Bezpečnostná požiadavka týkajúca sa napájania ...............................................107

Upozornenia ohľadne TV tunera ...............................................................................107

Oznámenia ohľadne REACH .......................................................................................107

Oznam o výrobku spoločnosti Macrovision Corporation ................................107

Prevencia pred stratou sluchu ...................................................................................107

Škandinávske upozornenia týkajúce sa lítia

(pre lítium iónové batérie) ...........................................................................................108

Bezpečnostné informácie týkajúce sa optickej mechaniky ............................109

notebooku Elektronická príručka 5

Schválenie podľa CTR 21

(pre notebook so zabudovaným modemom) ......................................................110

Výrobok, ktorý vyhovuje požiadavkám programu ENERGY STAR ................112

Vyhlásenie zhody so svetovými nariadeniami ohľadne ochrany životného prostredia ....................................................................................................113

Recyklačný program ASUS / Služby spätného prevzatia výrobkov ..............113

6 notebooku Elektronická príručka

Informácie o tejto príručke

Táto príručka poskytuje informácie o funkciách hardvéru a softvéru prenosného počítača a zostavená je do nasledujúcich kapitol:

Kapitola 1: Nastavenie hardvéru

Táto kapitola podrobne opisuje hardvérové komponenty prenosného počítača.

Kapitola 2: Používanie prenosného počítača

Táto kapitola vám ukáže, ako používať rôzne časti prenosného počítača.

Kapitola 3: Práca s Windows® 8.1

Táto kapitola poskytuje prehľad o používaní systému Windows ® 8 v prenosnom počítači.

Kapitola 4: Automatický test po zapnutí

Táto kapitola vám ukáže, ako používať automatický test po zapnutí s cieľom zmeniť nastavenia prenosného počítača.

Tipy a najčastejšie otázky

V tejto časti sú uvedené niektoré odporúčané tipy a najčastejšie otázky ohľadne hardvéru a softvéru, ktoré si môžete pozrieť pri vykonávaní údržby alebo oprave bežných problémov s vaším notebookom.

Prílohy

Táto časť obsahuje poznámky a vyhlásenia o bezpečnosti týkajúce sa prenosného počítača.

notebooku Elektronická príručka 7

8

Dohody používané v tomto návode

Na zdôraznenie hlavných informácií v tomto návode sa používajú nasledujúce správy:

DÔLEŽITÉ!

Táto správa obsahuje dôležité informácie, ktoré je nutné dodržiavať na dokončenie úlohy.

POZNÁMKA: Táto správa obsahuje doplňujúce informácie a tipy, ktoré pomôžu pri dokončení úloh.

VÝSTRAHA!

Táto správa obsahuje dôležité informácie, ktoré je nutné dodržiavať na zaistenie vašej bezpečnosti pri vykonávaní určitých úloh a na zabránenie poškodenia údajov a prvkov vášho notebooku.

Ikony

Dolu znázornená ikona označuje, ktoré zariadenie možno použiť na dokončenie série úloh alebo postupov vo vašom notebooku.

=použite touchpad.

= použite klávesnicu.

Typografické prvky

Tučné písmo = označuje ponuku alebo položku, ktoré musíte zvoliť.

Kurzíva = označuje klávesy, ktoré musíte stlačiť na klávesnici.

notebooku Elektronická príručka

Bezpečnostné opatrenia

Používanie notebooku

Tento notebook by sa mal používať v prostrediach s teplotou okolia medzi 5°C (41°F) až 35°C (95°F).

Pozrite sa na štítok so vstupnými hodnotami na spodnej strane notebooku a uistite sa, že vami používaný sieťový adaptér je v súlade s týmito hodnotami.

Notebook nenechávajte na svojom lone alebo akejkoľvek časti svojho tela, aby ste neobmedzovali vlastné pohodlie a zabránili poraneniam od vystavenia účinkom teplôt.

Notebook nenechávajte na svojom lone alebo akejkoľvek časti svojho tela, aby ste neobmedzovali vlastné pohodlie a zabránili poraneniam od vystavenia

účinkom teplôt.

Pri zapnutí notebook neprenášajte, ani ho nezakrývajte žiadnymi materiálmi, ktoré by znížili cirkuláciu vzduchu.

Neumiestňujte notebook na nerovné a nestabilné pracovné povrchy.

Svoj notebook môžete nechať prejsť röntgenovými zariadeniami na letiskách (predmety, ktoré sa môžu vziať na palubu lietadiel, na dopravníkových pásoch), ale nevystavujte ho účinkom magnetických detektorov a snímačov.

Spojte sa s leteckou spoločnosťou ohľadne služieb, ktoré môžete počas letu používať a obmedzeniach, ktoré musíte pri používaní svojho notebooku počas letu dodržiavať.

notebooku Elektronická príručka 9

10

Starostlivosť o notebook

Pred čistením svojho notebooku odpojte prívod striedavého prúdu a vyberte batériu (ak sa používa).

Používajte čistú celulózovú špongiu alebo semiš navlhčený v roztoku neabrazívneho čistiaceho prostriedku a niekoľkých kvapiek teplej vody.

Pomocou suchej tkaniny odstráňte z notebooku všetku vlhkosť.

Na povrchu svojho notebooku ani v jeho blízkosti nepoužívajte silné rozpúšťadlá, ako sú riedidlá, benzín, alebo iné chemikálie.

Na hornú plochu notebooku neukladajte žiadne predmety.

Nevystavujte svoj notebook účinkom silných magnetických ani elektrických polí.

Nevystavujte ani nepoužívajte svoj notebook v blízkosti kvapalín, v rámci podmienok dažďa alebo vlhkosti.

Nevystavujte svoj notebook vplyvom prašných prostredí.

Nepoužívajte svoj notebook v blízkosti unikajúcich plynov.

notebooku Elektronická príručka

Správna likvidácia

Notebook NEVYHADZUJTE do komunálneho odpadu.

Tento výrobok bol navrhnutý tak, aby sa zabezpečilo správne opätovné použitie súčastí a recyklovanie.

Symbol preškrtnutého odpadkového koša na kolieskach znamená, že výrobok (elektrické alebo elektronické zariadenie a článková batéria s obsahom ortuti) nie je možné likvidovať spolu s bežným komunálnym odpadom. Overte si mieste nariadenia týkajúce sa likvidácie elektronických výrobkov.

Batériu NEVYHADZUJTE do komunálneho odpadu.

Symbol preškrtnutého odpadkového koša na kolieskach znamená, že batériu by ste nemali likvidovať spolu s komunálnym odpadom.

notebooku Elektronická príručka 11

12 notebooku Elektronická príručka

Kapitola 1:

Nastavenie hardvéru

notebooku Elektronická príručka 13

Spoznajte svoj notebook

Pohľad zhora

POZNÁMKA: Uspaleboiadanie klávesnice sa môže v rôznych regiónoch alebo krajinách líšiť.

14 notebooku Elektronická príručka

Mikrofón

Zabudovaný mikrofón je možné používať počas video konferencií, na hlasové rozhovory alebo na jednoduché zvukové nahrávky.

Indikátor kamery

The camera indicator lights up when the built-in camera is in use.

kamera

Zabudovaná kamera umožňuje pomocou notebooku snímať fotografie alebo nahrávať videá.

Panel displeja ento displej poskytuje vynikajúce funkcie na prezeranie fotografií, videí a ďalších multimediálnych súborov vo vašom prenosnom počítači.

Vetracie otvory

Vetracie otvory umožňujú vstup chladného vzduchu do a unikanie horúceho vzduchu z notebooku.

DÔLEŽITÉ! Presvedčte sa, že papier, knihy, odevy, káble alebo iné predmety neblokujú žiadny z vetracích otvorov, aby nedochádzalo k prehrievaniu.

Klávesnica

Klávesnica obsahuje klávesy QWERTY v štandardnej veľkosti s pohodlnou hĺbkou pohybu na písanie. Taktiež umožňuje používať funkčné klávesy, umožňuje rýchly prístup k systému

Windows®, ovládacím a ďalším multimediálnym funkciám.

POZNÁMKA: Rozloženie klávesnice sa líši podľa modelu a regiónu.

notebooku Elektronická príručka 15

Plocha touchpad

Plocha touchpad umožňuje používať rôzne gestá na pohyb po obrazovke a ponúka používateľovi intuitívny zážitok. Taktiež stimuluje funkcie štandardnej myši.

POZNÁMKA: Viac podrobností si pozrite v časti Gestá pre dotykovú podložku v tejto príručke.

Sieťový vypínač

Stlačením tlačidla napájania prenosný počítač zapnite alebo vypnite. Týmto tlačidlom napájania môžete tiež prenosný počítač prepnúť do režimu nízkej spotreby energie alebo hibernácie a zapnúť ho z režimu nízkej spotreby energie alebo hibernácie.

V prípade, že prenosný počítač prestane reagovať, stlačte a podržte tlačidlo napájania po dobu asi desať (10) sekúnd, kým sa prenosný počítač vypne.

Číslicová klávesnica*

Číslicová klávesnica sa môže prepínať medzi týmito dvoma funkciami:zadávanie čísiel a ako klávesy so šípkami.

POZNÁMKA: Viac podrobností si pozrite v časti Číslicová klávesnica v tejto príručke.

* hanya pada model tertentu

16 notebooku Elektronická príručka

Spodná časť

POZNÁMKA: Spodná strana sa môže líšiť v závislosti od modelu.

VÝSTRAHA! Spodná časť prenosného počítača sa môže počas prevádzky alebo pri nabíjaní akumulátora zohriať na vysokú teplotu. Pri práci notebook neumiestňujte na povrchy, ktoré môžu blokovať vetracie otvory.

DÔLEŽITÉ! Doba činnosti batérie závisí na používaní a na technických

špecifikáciách tohto notebooku. Batériový modul nemožno demontovať.

notebooku Elektronická príručka 17

Vetracie otvory

Vetracie otvory umožňujú vstup chladného vzduchu do a unikanie horúceho vzduchu z notebooku.

DÔLEŽITÉ! Presvedčte sa, že papier, knihy, odevy, káble alebo iné predmety neblokujú žiadny z vetracích otvorov, aby nedochádzalo k prehrievaniu.

Audio reproduktory

Vstavané audio reproduktory vám umožnia počúvať zvuk priamo z prenosného počítača. Zvukové vlastnosti tohto prenosného počítača sú riadené softvérom.

18 notebooku Elektronická príručka

Pravá strana

Čítačka pamäťovej karty

Tento notebook je vybavený štrbinou vstavanej čítačky kariet, ktorá podporuje formáty kariet SD a SDHC.

Port USB 2.0

Port USB (univerzálna sériová zbernica) je kompatibilný so zariadeniami s rozhraniami USB 2.0 alebo USB 1.1, ako sú klávesnice, ukazovacie zariadenia, mechaniky flash diskov a mechaniky pevných diskov.

Port COMBO konektora výstupu z mikrofónu/vstupu zo slúchadie

Tento port umožňuje pripojiť reproduktory so zosilňovačom alebo slúchadlá k prenosnému počítaču. Tento port môžete použiť aj na pripojenie notebooku k externému mikrofónu.

Bezpečnostný slot

Tento bezpečnostný slot umožňuje zabezpečiť prenosný počítač pripojením kompatibilných bezpečnostných produktov k prenosnému počítaču.

notebooku Elektronická príručka 19

Ľavá strana

20

Vstup pre napájanie (DC)

Dodávaný sieťový adaptér zasuňte do tohto portu na nabíjanie batérie a napájanie notebooku.

VÝSTRAHA! Adaptér môže byť počas používania teplý až horúci.

Počas pripojenia do elektrickej zásuvky adaptér nezakrývajte a držte ho v dostatočnej vzdialenosti od svojho tela.

DÔLEŽITÉ! Na nabíjanie batérie a napájanie notebooku používajte len dodávaný sieťový adaptér.

Port LAN

Zasunutím sieťového kábla do tohto portu vykonajte pripojenie k miestnej počítačovej sieti.

HDMI port

Do tohto portu sa pripája konektor rozhrania na prenos multimediálnych dát s vysokým rozlíšením (HDMI) a je kompatibilný s HDCP, ktorý umožňuje prehrávať disky HD DVD,

Blu-ray a ďalší chránený obsah.

Port USB 3.0

Tento port pre univerzálnu sériovú zbernicu 3.0 (USB 3.0) poskytuje prenosovú rýchlosť až 5 Gbit/sek. a je spätne kompatibilný s USB 2.0.

notebooku Elektronická príručka

Pohľad spredu

15” model

14” model

Indikátory stavu

Indikátory stavu pomáhajú identifikovať aktuálny stav hardvéru vášho notebooku.

Indikátor napájania

Indikátor napájania sa rozsvieti pri zapnutí notebooku a bliká pomaly v prípade, ak je notebook v režime spánku.

notebooku Elektronická príručka 21

Dvojfarebný indikátor nabíjania batérie

Dvojfarebná dióda LED poskytuje vizuálnu informáciu o stave nabitia batérie. Podrobnosti nájdete v nasledujúcich častiach:

Farba

Plná biela

Neprerušovanie oranžovo

Bliká oranžovo

Nesvieti

Stav

Keď je notebooku pripojený k zdroju napájania, nabíja svoju batériu a kapacita batérie je

95% až 100%.

Keď je notebooku pripojený k zdroju napájania, nabíja svoju batériu a kapacita batérie je nižšia ako 95%.

Prenosný počítač beží v režime batérie a batéria je nabitá na menej ako 10%.

Prenosný počítač beží v režime batérie a batéria je nabitá na 10% až 100%.

22 notebooku Elektronická príručka

Indikátor činnosti mechanikyr

Tento indikátor sa rozsvieti, keď váš prenosný počítač vstupuje do vnútorných pamäťových diskov.

Svetelný indikátor režimu Lietadlo

Ak je v prenosnom počítači zapnutý režim Lietadlo, rozsvieti sa tento svetelný indikátor.

Poznámka: pri zapnutí, režim airplane mode (režim lietadlo) vypne pripojiteľnosť k bezdrôtovým sieťam.

Indikátor zámku veľkých písmen

Tento indikátor sa rozsvieti po aktivovaní funkcie veľkých písmen (CapsLock). Používanie funkcie veľkých písmen vám umožňuje písať veľké písmená

(napr. A, B, C) pomocou klávesnice notebooku.

notebooku Elektronická príručka 23

24 notebooku Elektronická príručka

Kapitola 2:

Používanie prenosného počítača

notebooku Elektronická príručka 25

Začíname

Svoj notebook nabite.

A. Napájací kábel zapojte do prevodníka AC-DC.

B. Sieťový AC adaptér pripojte k sieťovému zdroju s hodnotou napätia

100 V ~ 240 V.

C. Pripojte konektor napájania jednosmerným prúdom (DC) k vstupu napájania jednosmerným prúdom (DC) notebooku.

Pred prvým použitím nechajte notebook nabíjať 3 hodiny .

POZNÁMKA: Vzhľad sieťového adaptéra sa môže líšiť v závislosti na modeli a Vašej oblasti.

26

POZNÁMKA:

Vstupné napätie:

• 100–240V striedavý prúd

• Vstupná frekvencia: 50-60Hz

• Menovitý výstupný prúd: 14” / 15”: 3.42A (65W)

15”: 4.74A (90W)

• Menovité výstupné napätie: 19V jednosmený prúd notebooku Elektronická príručka

DÔLEŽITÉ!

• Na prenosný počítač nalepte štítok so vstupnými/výstupnými parametrami a uistite sa, že sa zhodujú so vstupnými/výstupnými parametrami na napájacom adaptéri. Niektaleboé modely prenosných počítačov môžu mať viac paraWindows®v výstupných prúdov na základe dostupného SKU.

• Pred zapnutím po prvýkrát sa uistite sa, že do prenosného počítača je zapojený sieťový adaptér. Pri používaní prenosného počítača v režime napájacieho adaptéra dôrazne odpaleboúčame používať uzemnenú nástennú elektrickú zásuvku.

• Táto elektrická zásuvka musí byť ľahko prístupná a v blízkosti vášho prenosného počítača.

• Prenosný počítač odpojte od hlavného zdroja napájania tak, že ho odpojíte od elektrickej zásuvky.

VÝSTRAHA!

Prečítajte si nasledujúce bezpečnostné opatrenia týkajúce sa batérie v prenosnom počítači.

• Batériu môžu zo zariadenia vyberať iba oprávnení technici spoločnosti

ASUS.

• Batéria, ktaleboá sa v tomto zariadení používa, môže pri odstránení alebo rozobraní predstavovať nebezpečenstvo požiaru alebo popálenia chemikáliami.

• Pre vašu bezpečnosť dodržujte pokyny na výstražných štítkoch.

• Riziko vybuchnutia batérie v prípade výmeny za nesprávny typ.

• Batériu neodhadzujte do ohňa.

• Batériu v prenosnom počítači sa nikdy nepokúšajte skratovať.

• Batériu sa nikdy nepokúšajte zo zariadenia vyberať a znovu doň vkladať.

• Ak zistíte, že batéria tečie, prestaňte ju používať.

• Batérie a jej súčasti musia byť recyklované alebo zlikvidované.

• Batériu a ďalšie malé súčasti uchovávajte mimo dosahu detí. notebooku Elektronická príručka 27

Zdvihnutím otvoríte zobrazovací panel.

Stlačte tlačidlo Start (Štart).

28 notebooku Elektronická príručka

Gestá pre dotykovú podložku

Gestá umožňujú spúšťať programy a získať prístup k nastaveniam prenosného počítača. Pri používaní gest ruky na dotykovej podložke si pozrite nasledujúce obrázky.

Posúvanie indikátora

Ak chcete tento indikátor aktivovať, na dotykovú podložku môžete kdekoľvek poklepať alebo kliknúť a potom posúvaním prsta na dotykovej podložke indikátorom pohybujte po obrazovke.

Horizontálne posúvanie

Vertikálne posúvanie

Diagonálne posúvanie notebooku Elektronická príručka 29

Gestá jedným prstom

Poklepanie/Dvojité poklepanie

Na obrazovke Metro Start poklepte na aplikáciu, ktorú chcete spustiť.

V stolnom režime dvakrát poklepte na aplikáciu, ktorú chcete spustiť.

Ťahať a pustiť

Dvakrát kliknite na položku a potom ten istý prst posuňte bez toho, aby ste ho zdvihli z dotykového panela. Ak chcete položku položiť na nové miesto, prst zdvihnite z dotykového panela.

30 notebooku Elektronická príručka

Kliknutie ľavým tlačidlom Kliknutie pravým tlačidlom

Na úvodnej obrazovke kliknite na aplikáciu, ktorú chcete spustiť.

V režime Desktop (Pracovná plocha) dvakrát kliknite na aplikáciu, ktorú chcete spustiť.

Na úvodnej obrazovke kliknite na aplikáciu, ktorú chcete vybrať, a spustite panel s nástrojmi. Toto tlačidlo môžete tiež stlačiť, ak chcete spustiť panel All

Apps (Všetky aplikácie) .

V režime Desktop (Pracovná plocha) kliknite pravým tlačidlom na ponuku, ktorú chcete otvoriť.

POZNÁMKA: Oblasti vo vnútri bodkovanej čiary predstavujú umiestnenia ľavého tlačidla myši a pravého tlačidla myši na dotykovej podložke. notebooku Elektronická príručka 31

Potiahnutie po hornom okraji

Ak chcete spustiť lištu All apps (Všetky aplikácie) , na obrazovke

Metro Start prejdite prstom po hornom okraji.

Ak chcete zobraziť ponuku, v spustenej aplikácii prst posúvajte od horného okraja.

Potiahnutie po ľavom okraji Potiahnutie po pravom okraji

Ak chcete presúvať spustené aplikácie, prst posúvajte od ľavého okraja.

Ak chcete spustiť lištu Charms bar, prstom prejdite po pravom okraji.

32 notebooku Elektronická príručka

Gestá dvoma prstami

Poklepať Otáčať

Ak chcete simulovať funkciu kliknutia pravým tlačidlom myši, poklepte dvoma prstami na dotykovú podložku.

Ak chcete otočiť obrázok, dva prsty priložte na dotykový panel a jedným prstom otáčajte doprava alebo doľava, pričom druhý prst zostáva nehybný.

Posúvanie dvoch prstov nahor/nadol

Posúvanie dvoch prstov doľava/ dopravaov

Ak chcete posúvať položku hore alebo dolu, posúvajte dva prsty.

Ak chcete posúvať položku doľava alebo doprava, posúvajte dva prsty.

notebooku Elektronická príručka 33

Oddialenie Priblíženie

Na dotykovom paneli spojte dva prsty.

Na dotykovom paneli roztiahnite dva prsty.

Ťahať a pustiť

Vyberte položku a potom stlačte a podržte ľavé tlačidlo. Posúvaním ďalšieho prsta na dotykovom paneli položku potiahnite a položte do nového umiestnenia.

34 notebooku Elektronická príručka

Gestá troma prstami

Potiahnuť hore Potiahnuť dolu

Ak chcete ukázať všetky spustené aplikácie, troma prstami potiahnite smerom hore.

Ak chcete ukázať režim Desktop

(Pracovná plocha), troma prstami potiahnite smerom dolu. notebooku Elektronická príručka 35

Používanie klávesnice

Klávesy funkcií

Pomocou funkčných klávesov na klávesnici prenosného počítača je možné spustiť nasledujúce príkazy:

Prepne notebook do režimu sleep mode (režim spánok)

Slúži na zapnutie alebo vypnutie režimu airplane mode (režim lietadlo)

Poznámka: pri zapnutí, režim airplane mode (režim lietadlo) vypne pripojiteľnosť k bezdrôtovým sieťam.

Znižuje jas displeja

Zvyšuje jas displeja

Slúži na vypnutie panela displeja

Prepína režim zobrazenia

Poznámka: uistite sa, že druhá obrazovka je zapojená do prenosného počítača.

36 notebooku Elektronická príručka

Zapína alebo vypína dotykový panel

Zapína alebo vypína reproduktor.

Znižuje hlasitosť reproduktora.

Zvyšuje hlasitosť reproduktora.

Klávesy Windows® 8.1

Na klávesnici prenosného počítača sú dva špeciálne klávesy Windows®, ktoré sa používajú tak, ako je uvedené nižšie:

Ak sa chcete vrátiť na obrazovku Metro Start, stlačte tento kláves. Ak už máte otvorenú obrazovku Metro Start a chcete sa vrátiť do aplikácie, ktorú ste naposledy otvorili, stlačte tento kláves.

Ak chcete simulovať funkcie pravým kliknutím tlačidla myši, stlačte toto tlačidlo.

notebooku Elektronická príručka 37

Klávesy na ovládanie multimédií

Klávesy na ovládanie multimédií umožňujú ovládať multimediálne súbory, ako napríklad zvukové a obrazové súbory pri prehrávaní v prenosnom počítači.

Tlačidlo stlačte v kombinácii s klávesmi so šípkami na prenosnom počítači, ako je to znázornené na obrázkoch nižšie.

Zastaviť

Prejsť na predchádzajúcu stopu alebo na začiatok

Prehrať alebo pozastaviť

Prejsť na ďalšiu stopu alebo rýchly posun vpred

38 notebooku Elektronická príručka

Číslicová klávesnica

POZNÁMKA: Rozloženie numerickej klávesnice sa môže líšiť podľa modelu alebo územia, ale spôsob používania zostáva rovnaký.

Číslicová klávesnica je k dispozícii iba u vybraných modelov prenosných počítačov. Túto klávesnicu môžete používať na zadávanie čísel alebo ako smerové klávesy.

Stlačením tohto tlačidla môžete prepínať medzi používaním klávesnice ako číslicové klávesy alebo ako smerové klávesy.

notebooku Elektronická príručka 39

40 notebooku Elektronická príručka

Kapitola 3:

Práca s Windows® 8.1

notebooku Elektronická príručka 41

Zapnutie po prvý raz

Keď svoj počítač zapnete po prvý raz, zobrazí sa séria obrazoviek, ktaleboé vás budú viesť pri konfigurovaní základných nastavení vášho operačného systému Windows® 8.1.

Zapnutie prenosného počítača po prvý raz:

1. Na prenosnom počítači stlačte hlavný vypínač. Počkajte niekoľko minút, kým sa zobrazí obrazovka Netup (Nastavenie).

2. Na obrazovke s nastaveniami vyberte svoj región a jazyk, ktorý chcete používať v prenosnom počítači.

3. Pozalebone si prečítajte licenčné podmienky. Zaškrtnite okienko I accept (Súhlasím).

4. Ak chcete nastaviť nasledujúce základné položky, postupujte podľa pokynov na obrazovke:

• Prispôsobenie

• Získať on-line

• Nastavenia

• Vaše konto

5. Systém Windows® 8.1 pokračuje po nastavení základných položiek v inštalácii aplikácií a uprednostňovaných nastavení.

Uistite sa, že váš prenosný počítač je počas procesu inštalácie stále zapnutý.

6. Po dokončení procesu nastavenia sa zobrazí úvodná obrazovka.

42 notebooku Elektronická príručka

Windows® UI

Systém Windows® 8.1 využíva dlaždicové používateľské rozhranie (UI), ktoré vám umožňuje organizovať a jednoducho získavať prístup k aplikáciám

Windows® z úvodnej obrazovky Start. Obsahuje aj nasledujúce funkcie, ktoré môžete pri práci na svojom notebooku používať.

Úvodná obrazovka

Úvodná obrazovka sa zobrazí po úspešnom prihlásení v rámci vášho používateľského konta. Pomáha na jednom mieste usporiadať všetky programy a aplikácie, ktoré potrebujete.

Aplikácie Windows®

Tieto aplikácie sú pripnuté na úvodnej obrazovke a pre ľahký prístup sú zobrazené v dlaždicovom usporiadaní.

POZNÁMKA: Na úplné spustenie niektorých aplikácií sa vyžaduje prihlásenie v rámci vášho konta Microsoft.

notebooku Elektronická príručka 43

Prístupové body

Prístupové body na obrazovke vám umožňujú spúšťať programy a získať prístup k nastaveniam vášho notebooku. Funkcie v rámci týchto prístupových bodov možno aktivovať pomocou plochy touchpad.

Prístupové body v rámci spustenej aplikácie

Prístupové body na úvodnej obrazovke

44 notebooku Elektronická príručka

Prístupový bod ľavý horný roh ľavý spodný roh

Činnosť

Posúvajte ukazovateľom myši v ľavom hornom rohu, kliknite na zmenšeninu aktuálnej aplikácie a vráťte sa na túto spustenú aplikáciu.

Ak ste spustili viac než jednu aplikáciu, posunutím nadol zobrazíte všetky spustené.

aplikácie.

Na orazovke spustenej aplikácle:

Ak sa chcete vrátiť na úvodnú obrazovku, posúvajte ukazovateľom myši v ľavom dolnom rohu a potom klepnite na tlačidlo

POZNÁMKA: Ak sa chcete vrátiť na úvodnú obrazovku, na klávesnici môžete tiež stlačiť kláves Windows .

Z obrazovky úvodnej obrazovky:

Ak sa chcete vrátiť do pôvodnej aplikácie, posúvajte ukazovateľom myši v ľavom dolnom rohu a potom klepnite na tlačidlo

.

notebooku Elektronická príručka 45

Prístupový bod horná časť pravý horný a spodný roh

Činnosť

Posúvajte ukazovateľom myši, až kým sa nezmení na ikonu ruky. Presuňte aplikáciu na novú pozíciu.

POZNÁMKA: Táto funkcia aktívneho bodu funguje iba v spustenej aplikácii alebo ak chcete použiť funkciu Snap (Urobiť snímku).

Viac informácií si pozrite vo funkcii Snap

(Urobiť snímku) v časti Práca s aplikáciami

Windows® .

Posúvaním ukazovateľa myši v hornom alebo dolnom pravom rohu spustite panel nástrojov

Charms bar.(Kúzlo).

46 notebooku Elektronická príručka

Tlačidlo Start (Štart)

Operačný systém Windows 8.1 obsahuje tlačidlo Start (Štart), ktoré umožňuje prepínať medzi dvoma najnovšími aplikáciami, ktoré ste otvorili. Tlačidlo Start (Štart) môže byť v režime Desktop (Pracovná plocha) prístupné z úvodnej obrazovky a v ľubovoľnej aplikácii, ktorá je práve otvorená na obrazovke.

Tlačidlo Start (Štart) na úvodnej obrazovke

POZNÁMKA: Skutočná farba tlačidla Start (Štart) sa mení v závislosti od nastavenia zobrazenia, ktoré ste vybrali pre úvodnú obrazovku.

Ak chcete ukázať tlačidlo Start (Štart), ukazovateľ myši presuňte do ľavého rohu úvodnej obrazovky alebo na ľubovoľnú otvorenú aplikáciu. notebooku Elektronická príručka 47

Tlačidlo Start (Štart) v režime Desktop (Pracovná plocha)

Kontextová ponuka

Keď kliknete na tlačidlo Start (Štart) a podržíte ho, kontextová ponuka sa zobrazí ako okienko s rýchlym prístupom k niektorým z programov v operačnom systéme Windows ® 8.1.

Kontextová ponuka tiež obsahuje nasledujúce možnosti na vypnutie prenosného počítača: odhlásiť, nečinný režim, vypnúť, reštartovať.

48 notebooku Elektronická príručka

Prispôsobenie obrazovky Start (Štart)

Operačný systém Windows® 8.1 tiež umožňuje prispôsobiť obrazovku

Start (Štart), ktorá vám umožní priamo spustiť režim Desktop (Pracovná plocha) a prispôsobiť usporiadanie svojich aplikácií na obrazovke.

Ak chcete upraviť nastavenia obrazovky Start (Štart):

1. Spustite aplikáciu Pracovná plocha.

2. Ak chcete spustiť prekrývacie okno, pravým tlačidlom myši kliknite na panel úloh a nie na tlačidlo Start (Štart).

3. Ak chcete zaškrtnúť možnosti Navigation (Navigácia) a

Start Screen (Úvodná obrazovka), ktoré chcete použiť, kliknite na kartu Properties (Vlastnosti) a potom na kartu

Navigation (Navigácia) .

4. Ak chcete uložiť nové nastavenia, klepnite na možnosť

Apply (Použiť) a ukončite.

notebooku Elektronická príručka 49

Práca s aplikáciami Metro

Na spustenie a prispôsobenie vašich aplikácií používajte plochu touchpad alebo klávesnicu svojho notebooku.

Spustenie aplikácií

Ukazovateľ myši umiestnite na aplikáciu a aplikáciu spustíte kliknutím ľavým tlačidlom alebo poklepaním.

Dvakrát stlačte tlačidlo a potom stlačte tlačidlá so šípkami na prehľadávanie v rámci aplikácií. Stlačením tlačidla spustite aplikáciu .

Prispôsobenie aplikácií

Aplikácie môžete presunúť, zmeniť ich veľkosť alebo odstrániť z

úvodnej obrazovky pomocou nasledujúcich krokov.

Presúvanie aplikácií

Aplikáciu presuniete tak, že dvakrát na ňu kliknete a potom ju presuniete na nové miesto.

Zmena veľkosti aplikácií

Pravým tlačidlom myši kliknite na aplikáciu pre aktiváciu jej panela s nastaveniami a veľkosť dlaždice aplikácie potom vyberte klepnutím na tlačidlo .

50 notebooku Elektronická príručka

Odopnutie aplikácií

Kliknutím pravým tlačidlom na aplikáciu aktivujte panel

Customize (Panel s úpravami) a potom klepnite na tlačidlo .

Uzatváracie aplikácií

1. Posuňte ukazovateľ myši na hornú časť spustenej aplikácie, potom počkajte, kým sa ukazovateľ zmení na ikonu ruky.

2. Aplikáciu zatvoríte presunutím aplikácie k spodnému okraju obrazovky.

V rámci obrazovky spustenej aplikácie stlačte

.

notebooku Elektronická príručka 51

Vstupovanie na obrazovku s aplikáciami

Okrem už pripnutých aplikácií na úvodnej obrazovke môžete tiež otvoriť ďalšie aplikácie prostredníctvom obrazovky s aplikáciami.

POZNÁMKA: Aktuálne aplikácie, ktoré sú zobrazené na obrazovke, sa môžu líšiť podľa modelu. Nasledujúca snímka obrazovky slúži iba ako ukážka.

Spustenie obrazovky s aplikáciami

Obrazovku s aplikáciami spustite pomocou dotykovej podložky alebo klávesnice prenosného počítača.

Na úvodnej obrazovke kliknite na tlačidlo

Na úvodnej obrazovke stlačte tlačidlo stlačte tlačidlo .

.

a potom

52 notebooku Elektronická príručka

Pridanie ďalších aplikácií na úvodnú obrazovku

Pomocou dotykovej podložky môžete na úvodnú obrazovku pripnúť viac aplikácií.

1. Spustenie obrazovky All Apps (Všetky aplikácie)

2. Pravým tlačidlom myši kliknite na aplikáciu, ktorú chcete pridať na úvodnú obrazovku.

3. Klepnutím alebo kliknutím na ikonu pripnite vybrané aplikácie na úvodnú obrazovku.

notebooku Elektronická príručka 53

Lišta Charms bar

Lišta Charms bar je nástroj, ktorý môžete spustiť na pravej strane svojej obrazovky. Obsahuje niekoľko nástrojov, ktoré vám umožňujú zdieľať aplikácie a ponúkajú rýchly prístup na prispôsobenie nastavení vášho notebooku.

Lišta Charms bar

54 notebooku Elektronická príručka

Spustenie lišty Charms bar

POZNÁMKA: Po vyvolaní sa na začiatku lišta Charms bar zobrazí ako zostava bielych ikon. Obrázok hore znázorňuje vzhľad lišty Charms bar po jej aktivovaní.

Na spustenie lišty Charms bar používajte plochu touchpad alebo klávesnicu svojho notebooku.

Posuňte ukazovateľ myši do pravého alebo ľavého horného rohu obrazovky.

Stlačte kláves .

notebooku Elektronická príručka 55

Obsah lišty Charms bar

Search(Vyhľadávanie)

Tento nástroj vám umožňuje vyhľadávať súbory, aplikácie alebo programy vo vašom notebooku.

Share(Zdieľanie)

Tento nástroj vám umožňuje zdieľať aplikácie prostredníctvom lokalít sociálnych sietí alebo e-mailu.

Start(Úvodná obrazovka)

Pomocou tohto nástroja vrátite zobrazenie na úvodnú obrazovku. Na úvodnej obrazovke môžete tento nástroj použiť aj na zobrazenie práve otvorených aplikácií.

Devices(Zariadenia)

Tento nástroj vám umožňuje získať prístup a zdieľať súbory so zariadeniami pripojenými k vášmu notebooku, ako je externý monitor alebo tlačiareň.

Settings(Nastavenia)

Tento nástroj vám umožňuje získať prístup k nastaveniam vášho notebooku.

56 notebooku Elektronická príručka

Funkcia Snap

Funkcia Snap umožňuje zobrazenie dvoch aplikácií vedľa seba s možnosťou pracovať s aplikáciami alebo prepínať medzi aplikáciami.

DÔLEŽITÉ!

Pred používaním funkcie Snap (Urobiť snímku) sa uistite, že rozlíšenie obrazovky prenosného počítača je nastavené na hodnotu 1 366 x 768 pixelov alebo vyššiu.

Lišta Snap notebooku Elektronická príručka 57

Using Snap

Na aktivovanie a používanie funkcie Snap (Urobiť snímku) použite dotykovú podložku alebo klávesnicu prenosného počítača.

1. Spusťte aplikáciu, na ktorú chcete aplikovať funkciu Snap.

2. Posuňte ukazovateľ myši na hornú časť obrazovky.

3. Keď sa ukazovateľ zmení na ikonu ruky, premiestnite aplikáciu na pravú alebo ľavú stranu panela displeja.

4. Spusťte ďalšiu aplikáciu.

1. Spusťte aplikáciu, na ktorú chcete aplikovať funkciu Snap.

2. Ak chcete urobiť snímku aplikácie do ľavej alebo pravej časti okna, stlačte tlačidlo a tlačidlo s ľavou alebo pravou šípkou.

3. Spusťte ďalšiu aplikáciu. Táto aplikácia je automaticky umiestnená do prázdneho okna.

58 notebooku Elektronická príručka

Ďalšie klávesové skratky

Pomocou klávesnice môžete taktiež používať nasledujúce klávesové skratky ako pomôcku na spustenie aplikácií alebo na navigáciu v rámci systému Windows® 8.1.

\ Prepína medzi úvodnou obrazovkou Start a poslednou spustenou aplikáciou

V režime pracovnej plochy otvorí okno This PC

(Tento počítač) .

Otvára možnosť File (Súbor) z panela úloh

Search (Vyhľadať) .

Otvorí tablu Vyhľadanie súboru

Otvorí tablu Zdieľanie

Otvorí tablu Nastavenia

Otvorí tablu Zariadenia

Slúži na aktivovanie obrazovky zamknutia

Minimalizuje aktívne okno notebooku Elektronická príručka 59

60

Spúšťa okno Project (Projekt)

Otvára možnosť Everywhere (Všade) z panela úloh Search (Vyhľadať)

Otvorí okno Spustenie

Otvorí aplikáciu Centrum uľahčenia prístupu

Otvára možnosť Settings (Nastavenia) z panela úloh Search (Vyhľadať)

Otvára kontextovú ponuku tlačidla Start

(Start)

Slúži na spustenie ikony zväčšovacieho skla a priblíži vašu obrazovku

Slúži na oddialenie vašej obrazovky

Otvorí Nastavenia moderátora notebooku Elektronická príručka

Pripojenie do bezdrôtových sietí

Wi-Fi

Pomocou Wi-Fi pripojenia vášho notebooku môžete získať prístup k e-mailom, surfovať po internete a zdieľať aplikácie v rámci lokalít sociálnych sietí.

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE! Airplane mode (Letový režim) zablokuje túto funkciu. Pred povolením bezdrôtového pripojenia k sieti Wi-Fi sa uistite, že funkcia Airplane mode (Letový režim) je vypnutá.

Zapnutie Wi-Fi

Wi-Fi vo svojom notebooku zapnete podľa nasledujúcich krokov:

1. Aktivujte .

2. oklepte na tlačidlo a potom poklepte na tlačidlo .

3. V zozname Wi-Fi pripojení zvoľte prístupový bod.

4. Poklepaním na položku Connect (Pripojiť) spustíte sieťové pripojenie.

POZNÁMKA: Na aktivovanie Wi-Fi pripojenia môžete byť požiadaní o zadanie kľúča zabezpečenia.

5. Ak chcete povoliť zdieľanie medzi prenosným počítačom a ďalšími systémami s bezdrôtovým pripojením, klepnite/kliknite na tlačidlo Yes (Áno) .

Klepnutím/kliknutím na tlačidlo No (Nie) vypnete funkciu zdieľania.

notebooku Elektronická príručka 61

Bluetooth

Funkcia Bluetooth umožňuje bezdrôtové prenosy dát medzi inými zariadeniami s aktivovanou funkciou Bluetooth.

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE! Airplane mode (Letový režim) zablokuje túto funkciu. Pred povolením bezdrôtového pripojenia Bluetooth sa uistite, že funkcia Airplane mode (Letový režim) je vypnutá.

Párovanie s inými zariadeniami s aktivovanou funkciou

Bluetooth

Ak chcete vykonávať dátové prenosy, musíte spárovať svoj notebook s inými zariadeniami s aktivovanou funkciou Bluetooth. Za týmto účelom použite dotykovú podložku nasledovným spôsobom:

1. Aktivujte Charms bar (Lišta Charm)

2. Poklepte na tlačidlo a potom poklepte na možnosť

Change PC Settings (Zmeniť nastavenia počítača)

3. V možnosti PC Settings (Nastavenia počítača) vyberte položku Devices (Zariadenia) a potom poklepte na možnosť Add a Device (Pridať zariadenie) na vyhľadanie zariadení s aktivovanou funkciou Bluetooth.

4. Zo zoznamu vyberte zariadenie. Heslo vo vašom prenosnom počítači porovnajte s heslom, ktoré je odoslané do vybraného zariadenia. Ak sú rovnaké, poklepte na tlačidlo Yes (Áno) na úspešné spárovanie vášho prenosného počítača s príslušným zariadením.

POZNÁMKA: V prípade niektorých zariadení s aktivovanou funkciou Bluetooth môžete byť vyzvaní na zadanie prístupového kódu vášho prenosného počítača.

62 notebooku Elektronická príručka

Režim Lietadlo

Airplane mode (Režim Lietadlo) zablokuje bezdrôtovú komunikáciu, ktorá umožňuje bezpečne používať prenosný počítač počas letu.

Zapnutie režimu Lietadlo

1. Aktivujte .

2. Poklepte na tlačidlo a potom poklepte na tlačidlo .

3. Tento režim zapnite presunutím posuvného ovládača doprava.

Stlačte .

Vypnutie režimu Lietadlo

1. Aktivujte .

2. Poklepte na tlačidlo a potom poklepte na tlačidlo .

3. Tento režim vypnite presunutím posuvného ovládača doľava.

Stlačte .

POZNÁMKA: Spojte sa s leteckou spoločnosťou ohľadne služieb, ktoré môžete počas letu používať, a obmedzeniach, ktoré musíte pri používaní svojho notebooku počas letu dodržiavať.

notebooku Elektronická príručka 63

Pripojenie do káblových sietí

Cez port LAN v prenosnom počítači sa môžete tiež pripojiť do káblových sietí, ako napríklad miestne siete a vysokorýchlostné pripojenie na internet.

POZNÁMKA: Podrobnosti alebo pomoc pri nastavovaní vášho pripojenia na internet si vyžiadajte od svojho poskytovateľa internetových služieb (ISP).

Ak chcete konfigurovať nastavenia, postupujte podľa nasledujúceho postupu.

DÔLEŽITÉ! Pred vykonaním nasledovných krokov sa uistite, že sieťový kábel je zapojený do portu LAN v prenosnom počítači a do miestnej siete.

Konfigurácia dynamického pripojenia k sieti IP/PPPoE

1. Spustiť aplikáciu Desktop (Pracovná plocha) .

2. Na paneli úloh vo Windows ® kliknite pravým tlačidlom na ikonu siete a potom poklepte na položku Open Network and Sharing Center

(Otvoriť okno Centrum sietí a zdieľania) .

3. V okne Centrum sietí a zdieľania poklepte na položku Change adapter settings (Zmeniť nastavenia adaptéra) .

4. Pravým tlačidlom kliknite na ikonu LAN a potom vyberte položku Properties (Vlastnosti) .

5. Poklepte na položku Internet Protocol Version

4(TCP/IPv4) (Verzia protokolu internetu 4(TCP/

IPv4) a potom poklepte na položku Properties

(Vlastnosti) .

6. Poklepte na položku Obtain an IP address automatically (Automaticky získať IP adresu) a potom poklepte na tlačidlo OK .

64 notebooku Elektronická príručka

POZNÁMKA: Ak používate pripojenie PPPoE, pokračujte ďalšími krokmi.

7. Vráťte sa do okna Network and Sharing Center

(Centrum sietí a zdieľania) a následne kliknite na položku Set up a new connection or network

(Nastaviť nové pripojenie alebo sieť) .

8. Vyberte položku Connect to the Internet (Pripojiť k internetu) a poklepte na tlačidlo Next (Ďalej) .

9. Poklepte na položku Broadband (PPPoE) (Široké pásmo (PPPoE)) .

10. Zadajte svoje používateľské meno, heslo a názov pripojenia a potom poklepte na tlačidlo Connect

(Pripojiť) .

11. Poklepaním na tlačidlo Close (Zatvoriť) dokončite konfiguráciu.

12. Poklepte na tlačidlo na paneli úloh a potom poklepte na pripojenie, ktoré ste práve vytvorili.

13. Pripojenie na internet spustite tak, že zadáte svoje používateľské meno, heslo a potom poklepte na položku Connect (Pripojiť) .

Konfigurácia statického pripojenia IP k sieti

1. Zopakujte kroky č. 1 až 5 v možnosti Configuring a dynamic IP/PPPoE network connection (Konfigurácia dynamického pripojenia IP/PPPoE k sieti.

2 Poklepte na položku Use the following IP address

(Používať nasledujúcu adresu IP).

3. Poklepte na adresu IP, masku podsiete a bránu poskytnutú svojim poskytovateľom služby.

4. V prípade potreby môžete tiež zadať adresu preferovaného servera DNS a alternatívnu adresu servera DNS a potom poklepte na tlačidlo OK.

notebooku Elektronická príručka 65

Vypnutie prenosného počítača

Prenosný počítač môžete vypnúť vykonaním jedného z nasledovných postupov:

• Ak chcete prenosný počítač nalebomálne vypnúť, poklepte na tlačidlo na paneli Charms bar (Panel

Kúzlo) a

(Vypnúť).

m na tlačidlo > S Shut down

• Na prihlasovacej obrazovke poklepte na tlačidlo

> Shut down (Vypnúť).

Svoj prenosný počítač môžete tiež vypnúť pomocou režimu Desktop. Za týmto účelom spustite režim

Desktop a potom stlačte kombináciu tlačidiel alt

+ f4 , čím spustíte okno Vypnúť. V rozbaľovacom zozname zvoľte možnosť Shut Down (Vypnúť) a potom kliknite na tlačidlo OK.

Ak váš prenosný počítač nereaguje, stlačte a podržte tlačidlo napájania po dobu aspoň desať (10) sekúnd, kým sa prenosný počítač vypne.

Prepnutie prenosného počítača do režimu nízkej spotreby

Ak chcete prenosný počítač prepnúť do režimu nízkej spotreby, raz stlačte tlačidlo napájania.

66

Prenosný počítač môžete tiež prepnúť do režimu nízkej spotreby pomocou režimu Desktop. Za týmto účelom spustite režim

Desktop a potom stlačte kombináciu tlačidiel alt + f4 , čím spustíte okno Vypnúť. V rozbaľovacom zozname zvoľte možnosť

Sleep (Nečinný stav) a potom kliknite na tlačidlo OK.

notebooku Elektronická príručka

Obrazovka uzamknutia systému

Windows® 8.1

Keď prenosný počítač zapnete z režimu spánku alebo režimu dlhodobého spánku, zobrazí sa obrazovka uzamknutia systému

Windows® 8.1. Zobrazí sa aj vtedy, keď systém Windows® 8.1 uzamknete alebo odomknete.

Obrazovku uzamknutia možno prispôsobiť tak, aby riadila prístup k vášmu operačnému systému. Keď je váš prenosný počítač uzamknutý, môžete zmeniť jeho zobrazenie pozadia a prístup k niektaleboým z vašich aplikácií.

Ak chcete pokračovať z obrazovky uzamknutia

1. Klepnite/kliknite na dotykovú podložku alebo na klávesnicu prenosného počítača stlačte ľubovoľný kláves.

2. (voliteľné) Ak je vaše konto chránené heslom, na zobrazenie úvodnej obrazovky musíte zadať heslo.

notebooku Elektronická príručka 67

Prispôsobenie obrazovky uzamknutia

Obrazovku uzamknutia môžete prispôsobiť tak, aby bola zobrazená vaša uprednostňovaná fotografia, prezentácia fotografií, aktualizácie aplikácií a rýchly prístup k fotoaparátu vo vašom prenosnom počítači. Ak chcete zmeniť nastavenie obrazovky uzamknutia, môžete si pozrieť nasledujúce infalebomácie:

Výber fotografie

1.

2.

3.

Spusťte panel s položkami Charms > Settings

(Nastavenia).

Vyberte možnosť Change PC Settings > Lock screen

(Zmeniť nastavenia počítača > Obrazovka uzamknutia).

V možnosti Lock screen preview (Náhľad obrazovky uzamknutia) kliknite na položku Browse (Prehľadávať) a vyberte fotografiu, ktaleboú chcete použiť ako pozadie na obrazovke uzamknutia.

Prehrávanie prezentácie fotografií

1. Spusťte panel s položkami Charms > Settings

(Nastavenia).

2.

3.

4.

Vyberte možnosť Change PC Settings > Lock screen (Zmeniť nastavenia počítača > Obrazovka uzamknutia).

V položke Lock screen preview (Náhľad obrazovky uzamknutia) presuňte posúvač Play a slide show on the lock screen (Prezentáciu fotografií prehrať na obrazovke uzamknutia) do polohy On (Zapnúť).

Ak chcete prispôsobiť nasledujúce možnosti pre prezentáciu na obrazovke uzamknutia, prejdite nadol:

68 notebooku Elektronická príručka

Pridanie aktualizácií aplikácií

1.

2.

3.

4.

Spusťte panel s položkami Charms > Settings

(Nastavenia).

Vyberte možnosť Change PC Settings > Lock screen (Zmeniť nastavenia počítača > Obrazovka uzamknutia).

Posúvajte nadol, až kým neuvidíte možnosť Lock screen apps (Aplikácie na obrazovke uzamknutia) .

Ak chcete pridať aplikácie, ktaleboých aktualizácie by ste chceli vidieť na obrazovke uzamknutia, použite nasledujúce možnosti:

Aktivácia fotoaparátu prenosného počítača z obrazovky uzamknutia

Ak chcete aktivovať a používať fotoaparát prenosného počítača, na obrazovke uzamknutia potiahnite prstom nadol. Pozrite si nasledujúce kroky na aktivovanie tejto funkcie:

1.

2.

3.

4.

Spusťte panel s položkami Charms > Settings

(Nastavenia).

Vyberte možnosť Change PC Settings > Lock screen (Zmeniť nastavenia počítača > Obrazovka uzamknutia).

Posúvajte nadol, až kým neuvidíte možnosť Camera

(Fotoaparát) .

Posúvač presuňte do polohy On (Zapnúť).

notebooku Elektronická príručka 69

70 notebooku Elektronická príručka

Kapitola 4:

Automatický test po zapnutí

notebooku Elektronická príručka 71

Automatický test po zapnutí (POST)

Automatický test po zapnutí (POST) je séria diagnostických testov riadených softvérom, ktoré sa spustia pri zapnutí alebo reštarte prenosného počítača.

Softvér, ktorý riadi POST, je inštalovaný ako trvalá súčasť architektúry prenosného počítača.

Používanie POST na vstup do BIOS-u a

Odstraňovanie problémov

Počas POST môžete vstupovať do nastavení BIOS alebo spustiť možnosti odstraňovania problémov pomocou funkčných klávesov na klávesnici prenosného počítača. Viac podrobností si môžete pozrieť v nasledovných informáciách.

BIOS

Basic Input a Output System (BIOS) (Základný systém vstupu a výstupu) ukladá systémové nastavenia hardvéru, ktoré sú potrebné na spustenie systému v prenosnom počítači.

Predvolené nastavenia systému BIOS platia pre väčšinu podmienok prenosného počítača. Nemeňte predvolené nastavenia systému BIOS s výnimkou nasledujúcich okolností:

Na obrazovke sa objaví chybové hlásenie počas zavádzania systému a žiada vás spustiť BIOS Setup.

Nainštalovali ste nový prvok systému, ktorý si vyžaduje ďalšie nastavenia systému BIOS alebo aktualizácie.

VÝSTRAHA: Používanie nevhodných nastavení systému BIOS môže viesť k nestabilite systému alebo zlyhaniu spúšťania. Dôrazne odporúčame, aby ste zmenili nastavenia systému BIOS iba za pomoci zaškoleného servisného personálu.

Accessing BIOS

Reštartujte prenosný počítač a potom stlačte tlačidlo

počas POST.

72 notebooku Elektronická príručka

Nastavenia BIOS-u

POZNÁMKA: Obrazovky BIOS uvádzané v tejto časti sú len na porovnanie. Skutočné obrazovky sa môžu líšiť podľa modelu a oblastí..

Zavádzanie

Táto ponuka umožňuje nastaviť priority možnosti zavádzania. Pri nastavovaní priority zavádzania si môžete pozrieť nasledovné postupy.

1. Na obrazovke Boot (Zavádzanie) vyberte Boot Option #1

(Možnosť zavádzania č. 1).

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.

Main Advanced Boot Security Save & Exit

Boot Configuration

Fast Boot [Enabled]

Sets the system boot order

Launch CSM [Disabled]

Driver Option Priorities

Boot Option Priorities

Boot Option #1 [Windows Boot Manager]

Add New Boot Option

Delete Boot Option

→← : Select Screen

↑↓ : Select Item

Enter: Select

+/— : Change Opt.

F1 : General Help

F9 : Optimized Defaults

F10 : Save & Exit

ESC : Exit

Version 2.15.1226. Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.

notebooku Elektronická príručka 73

2. Stlačte tlačidlo a vyberte zariadenie ako Boot Option #1

(Možnosť zavádzania č. 1).

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.

Main Advanced Boot Security Save & Exit

Boot Configuration

Fast Boot [Enabled]

Sets the system boot order

Launch CSM [Disabled]

Driver Option Priorities

Boot Option

Priorities

Add New Boot Option

Delete Boot Option

Boot Option #1

Windows Boot Manager

Disabled

→← : Select Screen

↑↓ : Select Item

Enter: Select

+/— : Change Opt.

F1 : General Help

F9 : Optimized Defaults

F10 : Save & Exit

ESC : Exit

Version 2.15.1226. Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.

74 notebooku Elektronická príručka

Security (Zabezpečenie)

Táto ponuka umožňuje nastaviť heslo správcu a používateľa prenosného počítača. Umožňuje tiež riadiť vstup do ovládača pevného disku prenosného počítača, vstupného alebo výstupného rozhrania

(I/O) a rozhrania USB.

POZNÁMKA:

• Ak vytvoríte User Password (Heslo používateľa) , pred vstupom do operačného systému prenosného počítača budete vyzvaní zadať toto heslo.

• Ak vytvoríte Administrator Password (Heslo správcu) , pred vstupom do BIOS-u budete vyzvaní zadať toto heslo.

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.

Main Advanced Boot Security Save & Exit

Password Description

If ONLY the Administrator’s password is set, then this only limits access to Setup and is only asked for when entering Setup. If ONLY the user’s password is set, then this is a power on password and must be entered to boot or enter Setup. In Setup, the User will have

Administrator rights.

Administrator Password Status NOT INSTALLED

User Password Status NOT INSTALLED

Set Administrator

Password. The password length must be in the following range:

Minimum length 3

Maximum length 20

Administrator Password

User Password

HDD Password Status : NOT INSTALLED

Set Master Password

Set User Password

I/O Interface Security

System Mode state User

Secure Boot state Enabled

Secure Boot Control [Enabled]

Key Management

→←

↑↓

: Select Screen

: Select Item

Enter: Select

+/— : Change Opt.

F1 : General Help

F9 : Optimized Defaults

F10 : Save & Exit

ESC : Exit

Version 2.15.1226. Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.

notebooku Elektronická príručka 75

Nastavenie hesla:

1. Na obrazovke Security (Zabezpečenie) vyberte Setup

Administrator Password (Heslo správcu nastavenia) alebo User

Password (Heslo používateľa).

2. Napíšte heslo a stlačte .

3. Opätovne napíšte heslo a stlačte .

Vymazat’ heslo:

1. Na obrazovke Security (Zabezpečenie) vyberte Setup

Administrator Password (Heslo správcu nastavenia) alebo User

Password (Heslo používateľa).

2. Vložte aktuálne heslo a stlačte tlačidlo .

3. Políčko Create New Password (Vytvoriť nové heslo) nechajte prázdne a stlačte tlačidlo .

4. V potvrdzovacom políčku vyberte možnosť Yes (Áno) a potom stlačte tlačidlo .

76 notebooku Elektronická príručka

Zabezpečenie rozhrania vstup/výstup

Ak chcete zablokovať alebo odblokovať niektoré funkcie rozhrania prenosného počítača, v ponuke Zabezpečenie môžete vstúpiť do okna Zabezpečenie vstupného a výstupného rozhrania.

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.

Security

I/O Interface Security If Locked, LAN controller will be disabled.

LAN Network Interface [UnLock]

Wireless Network Interface [UnLock]

HD AUDIO Interface [UnLock]

USB Interface Security

Lock

UnLock

LAN Network Interface →← : Select Screen

↑↓ : Select Item

Enter: Select

+/— : Change Opt.

F1 : General Help

F9 : Optimized

Defaults

F10 : Save & Exit

ESC : Exit

Version 2.15.1226. Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.

Zablokovanie rozhrania vstup/výstup:

1. Na obrazovke Zabezpečenie vyberte možnosť

Zabezpečenie rozhrania vstup/výstup .

2. Vyberte rozhranie, ktoré chcete zablokovať a kliknite na tlačidlo Zablokovať .

3. Vyberte položku Lock (Zablokovať) .

notebooku Elektronická príručka 77

78

Zabezpečenie USB rozhrania

Ak chcete zablokovať alebo odblokovať porty a zariadenia, prostredníctvom ponuky Zabezpečenie vstupného a výstupného rozhrania môžete tiež vstupovať do možnosti Zabezpečenie rozhrania USB.

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.

Security

USB Interface Security

If Locked, all

USB device will be disabled

USB Interface [UnLock]

External Ports [UnLock]

CMOS Camera [UnLock]

Card Reader [UnLock]

USB Interface

Lock

UnLock

→← : Select Screen

↑↓ : Select Item

Enter: Select

+/— : Change Opt.

F1 : General Help

F9 : Optimized

Defaults

F10 : Save & Exit

ESC : Exit

Version 2.15.1226. Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.

Zablokovanie USB rozhrania:

1. Na obrazovke Zabezpečenie vyberte možnosť

Zabezpečenie rozhrania vstup/výstup > Zabezpečenie

USB rozhrania .

2. Vyberte rozhranie, ktoré chcete zablokovať a kliknite na tlačidlo Zablokovať .

POZNÁMKA: Nastavením položky USB Interface (Rozhranie USB) na

Lock (Zablokovať) sa tiež zablokujú a skryjú External Ports (Exterené porty) a ďalšie zariadenia, ktoré sú obsiahnuté v položke USB Interface

Security (Zabezpečenie rozhrania USB) .

notebooku Elektronická príručka

Nastavenie hesla správcu

Ak chcete nastaviť prístup do ovládača pevného disku chráneného heslom, v ponuke Zabezpečenie môžete vybrať položku Set Master Password (Nastaviť heslo správcu) .

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.

Main Advanced Boot Security Save & Exit

Password Description

If ONLY the Administrator’s password is set,then this only limits access to Setup and is only asked for when entering Setup.

If ONLY the user’s password is set, then this is a power on password and must be entered to boot or enter Setup. In Setup, the User will have Administrator rights.

Set HDD Master

Password.

***Advisable to

Power Cycle System after Setting Hard

Disk Passwords***

Administrator Password Status NOT INSTALLED

User Password Status NOT INSTALLED

Administrator Password

User Password

HDD Password Status : NOT INSTALLED

Set Master Password

Set User Password

I/O Interface Security

→← : Select Screen

↑↓ : Select Item

Enter: Select

+/— : Change Opt.

F1 : General Help

F9 : Optimized

Defaults

F10 : Save & Exit

ESC : Exit

Version 2.15.1226. Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.

To set the HDD password:

1. Na obrazovke Zabezpečenie kliknite na možnosť Nastaviť hlavné heslo.

2. vpíšte heslo a stlačte tlačidlo .

3. Heslo potvrďte jeho opätovným zapísaním a stlačte tlačidlo

.

4. Kliknite na možnosť Nastaviť používateľské heslo a na nastavenie používateľského hesla zopakujte predchádzajúce kroky.

notebooku Elektronická príručka 79

Uložiť a ukončiť

Ak chcete uchovať konfiguračné nastavenia, pred ukončením BIOS-u vyberte položku Save Changes and Exit (Uložiť zmeny a ukončiť) .

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.

Main Advanced Boot Security Save & Exit

Save Changes and Exit

Discard Changes and Exit

Exit system setup after saving the changes.

Save Options

Save Changes

Discard Changes

Restore Defaults

Boot Override

Windows Boot Manager

Launch EFI Shell from filesystem device

→← : Select Screen

↑↓ : Select Item

Enter: Select

+/— : Change Opt.

F1 : General Help

F9 : Optimized Defaults

F10 : Save & Exit

ESC : Exit

Version 2.15.1226. Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.

80 notebooku Elektronická príručka

Aktualizácia BIOS:

1. Overte presný model prenosného počítača a potom si z internetovej stránky spoločnosti ASUS prevezmite najnovší súbor

BIOS pre váš model.

2. Kópiu prevzatého súboru BIOS uložte na kľúč USB.

3. Kľúč USB zapojte do prenosného počítača.

4. Reštartujte prenosný počítač a potom stlačte tlačidlo

POST.

počas

5. V programe BIOS Setup kliknite na možnosť Advanced > Start

Easy Flash (Rozšírené-Spustiť funkciu Easy Flash) a potom kliknite na tlačidlo .

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.

Main Advanced Boot Security Save & Exit

Start Easy Flash

Internal Pointing Device [Enabled]

Wake on Lid Open [Enabled]

Power Off Energy Saving [Enabled]

SATA Configuration

Graphics Configuration

Intel (R) Anti-Theft Technology Corporation

USB Configuration

Network Stack

Press Enter to run the utility to select and update

BIOS.

→← : Select Screen

↑↓ : Select Item

Enter: Select

+/— : Change Opt.

F1 : General Help

F9 : Optimized Defaults

F10 : Save & Exit

ESC : Exit

Version 2.15.1226. Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.

notebooku Elektronická príručka 81

6. Na kľúči USB vyhľadajte prevzatý súbor BIOS a potom stlačte tlačidlo .

Current BIOS

Platform: K501/K401

Version: 101

Build Date: Oct 26 2012

Build Time: 11:51:05

FSO

FS1

FS2

FS3

FS4

ASUSTek Easy Flash Utility

FLASH TYPE: MXIC 25L Series

New BIOS

Platform: Unknown

Version: Unknown

Build Date: Unknown

Build Time: Unknown

0 EFI

<DIR>

[ ←→]: Switch [ ↑↓]: Choose [q]: Exit [Enter]: Enter/Execute

7. Ak chcete obnoviť systém na predvolené nastavenia, po dokončení procesu aktualizácie systému BIOS kliknite na tlačidlo

Exit > Restore Defaults (Ukončiť - Obnoviť predvolené) .

82 notebooku Elektronická príručka

Obnovenie vášho systému

Možnosti obnovenia vo vašom prenosnom počítači umožňujú obnoviť systém do pôvodného stavu alebo jednoducho obnoviť jeho nastavenia na zlepšenie výkonu.

DŮLEŽITÉ UPOZORNENIE!

• Pred vykonaním ktorejkoľvek z možností obnovy vo vašom prenosnom počítači si zálohujte súbory s údajmi.

• Aby nedošlo k strate údajov, poznačte si dôležité prispôsobené nastavenia, ako napríklad nastavenia siete, používateľské mená a heslá.

• Pred resetovaním systému sa uistite, že prenosný počítač je zapojený do elektrickej zásuvky.

Operačný systém Windows® 8.1 umožňuje vykonať ktorúkoľvek z nasledujúcich možností obnovy:

Refresh your PC without affecting your files (Obnovenie počítača bez poškodenia súborov) - Táto možnosť umožňuje obnoviť prenosný počítač bez poškodenia osobných údajov

(fotografie, hudba, video súbory, dokumenty) a aplikácie z pamäte operačného systému Windows®.

Pomocou tejto možnosti môžete prenosný počítač obnoviť na

štandardné nastavenia a odstrániť iné nainštalované aplikácie.

Remove everything and reinstall Windows (Odstrániť všetko a znova nainštalovať Windows) - Táto možnosť resetuje prenosný počítať na jeho nastavenia z výroby. Pred vykonaním tejto možnosti si musíte zálohovať svoje údaje.

notebooku Elektronická príručka 83

• Advanced startup (Rozšírené spustenie) - Táto možnosť umožňuje vykonávať iné rozšírené možnosti obnovy vo vašom prenosnom počítači, ako napríklad:

- používať mechaniku USB, sieťové pripojenie alebo obnovovací disk DVD pre Windows na spustenie prenosného počítača.

- Pomocou možnosti Troubleshoot (Odstraňovanie problémov) môžete aktivovať ktorúkoľvek z týchto možností rozšírenej obnovy: obnovenie systému, obnovenie obrazu systému, oprava spustenia, príkazový riadok, nastavenia firmvéru UEFI, nastavenia spustenia.

84 notebooku Elektronická príručka

Zapnutie možnosti obnovy

Ak chcete získať prístup k niektorej z dostupných možností obnovy prenosného počítača a používať ju, vykonajte nasledujúce kroky.

1. Spustite panel úloh a vyberte možnosť Settings (Nastavenia).

2. Vyberte možnosť Change PC Settings (Zmeniť nastavenia počítača) .

notebooku Elektronická príručka 85

3. V možnosti PC Settings (Nastavenia počítača) vyberte položku

Update and recovery (Aktualizovať a obnoviť).

4. V možnostiach Update and recovery (Aktualizovať a obnoviť) vyberte položku Recovery (Obnoviť) a potom vyberte tú možnosť obnovy, ktorú chcete vykonať.

86 notebooku Elektronická príručka

Tipy a najčastejšie otázky

notebooku Elektronická príručka 87

Užitočné tipy ohľadne notebooku

Aby sme vám pomohli maximalizovať používanie vášho notebooku, zachovať jeho systémový výkon a zabezpečiť všetky vaše dáta, uvádzame niekoľko užitočných tipov:

Systém Windows® pravidelne aktualizujte a zabezpečte, aby všetky vaše aplikácie mali najnovšie nastavenia zabezpečenia.

Používajte funkciu ASUS Live Update na aktualizovanie exkluzívnych aplikácií, ovládačov a pomocných programov ASUS vo svojom notebooku. Viac podrobností nájdete v programe

ASUS Tutor, ktorý je nainštalovaný vo vašom notebooku.

Na ochranu svojich údajov používajte antivírusový softvér a zachovávajte jeho aktuálnosť.

Ak to nie je nevyhnutné, svoj notebook nevypínajte vynúteným vypnutím.

Svoje údaje vždy zálohujte a vytvorte si zálohu údajov v externom pamäťovom zariadení.

Notebook nepoužívajte pri extrémne vysokých teplotách. Ak nebudete svoj notebook dlhodobo používať (aspoň mesiac), odporúčame vám z neho vybrať batériu, ak je vyberateľná.

Odpojte všetky externé zariadenia a pred resetovaním svojho notebooku si pripravte nasledovné položky:

- Kód Product Key pre vaše operačné systémy a ďalšie nainštalované aplikácie

- Záložné údaje

- Prihlasovacie ID a heslo

- Informácie o internetovom pripojení

88 notebooku Elektronická príručka

Časté otázky oh

ľ

adne hardvéru

1. Po zapnutí notebooku sa na obrazovke zobrazí čierna bodka a niekedy farebné bodky. Čo mám robiť?

Hoci sa tieto bodky štandardne zobrazujú na obrazovke, nemajú vplyv na váš systém. Ak tento jav pretrváva a následne vplýva na systémový výkon, poraďte sa s autorizovaným servisným strediskom ASUS.

2. Zobrazovací panel má nerovnomerné farby a jas. Ako to môžem opraviť?

Farby a jas zobrazovacieho panela môžu byť ovplyvnené uhlom a aktuálnou polohou notebooku. Jas a farebný tón notebooku sa môžu pre jednotlivé modely líšiť. Na nastavenie vzhľadu vášho zobrazovacieho panela môžete použiť klávesy funkcií alebo nastavenia zobrazenia vo svojom operačnom systéme.

3. Ako môžem maximalizovať výdrž batérie notebooku?

Môžete vyskúšať jedno z nasledovných odporúčaní:

• Na nastavenie jasu displeja použite klávesy funkcií.

• Ak nepoužívate žiadne Wi-Fi pripojenie, prepnite svoj systém do režimu Airplane mode (Režim lietadlo).

• Odpojte nepoužívané USB zariadenia.

• Zatvorte nepoužívané aplikácie, hlavne tie, ktoré zaberajú veľa systémovej pamäte.

notebooku Elektronická príručka 89

4. LED indikátor batérie nesvieti. Kde je chyba?

• Skontrolujte správne pripojenie sieťového adaptéra alebo batérie. Môžete taktiež napájací adaptér alebo batériu odpojiť, počkať minútu a znova ich pripojiť k sieťovej zásuvke a notebooku.

• Ak problém pretrváva, o pomoc požiadajte miestne servisné stredisko ASUS.

5. Prečo moje dotykové zariadenie nefunguje?

• Stlačením dotykové zariadenie aktivujte.

• Ak ste pripájali externé ukazovacie zariadenie, skontrolujte, či v položke Inteligentné gesto ASUS nie je dotykové zariadenie vypnuté.

6. Prečo nepočujem zvuk z reproduktorov svojho notebooku pri prehrávaní súborov so zvukom alebo videom?

Môžete vyskúšať jedno z nasledovných odporúčaní:

• Stlačením zapnite zvuk reproduktora.

• Skontrolujte, či reproduktory nie sú stlmené.

• Skontrolujte, či k notebooku nie je pripojený konektor slúchadiel a odpojte ho.

7. Čo mám robiť v prípade straty sieťového adaptéra notebooku, alebo ak batéria prestane fungovať?

O pomoc požiadajte miestne servisné stredisko ASUS.

90 notebooku Elektronická príručka

8. Prečo z reproduktorov môjho notebooku stále vychádza zvuk aj po pripojení slúchadiel do správneho portu konektora?

Prejdite do ponuky Control Panel (Ovládací panel) > Hardware and Sound (Hardvér a zvuk) a potom v položke Audio

Manager (Správca zvuku) nakonfigurujte nastavenia.

9. Môj notebook nevykonáva správne údery klávesom, pretože sa kurzor pohybuje. Čo mám robiť?

Kým píšete na klávesnici skontrolujte, že dotykového zariadenia sa nič náhodne nedotýka ani ho nestláča. Dotykové zariadenie môžete taktiež deaktivovať stlačením .

10. Dotykové zariadenie môjho notebooku nefunguje. Čo mám robiť?

Môžete vyskúšať jedno z nasledovných odporúčaní:

• Po pripojení externého ukazovacieho zariadenia k svojmu notebooku skontrolujte, či funkcia Inteligentné gesto ASUS nie je vypnutá. Ak je, túto funkciu vypnite.

• Stlačte tlačidlo .

11. Pri stláčaní klávesov „U“, „I“ a „O“ sa na klávesnici zobrazujú čísla. Ako to môžem zmeniť?

Na svojom notebooku stlačte kláves alebo

(na vybraných modeloch), čím túto funkciu vypnete a uvedené klávesy používajte na písanie písmen.

12. Ako spoznám, že môj systém je spustený?

Stlačte a podržte tlačidlo napájania po dobu asi dvoch (2) sekúnd, kým svetelný indikátor LED na tlačidle blikne päťkrát a svetelný indikátor LED na fotoaparáte blikne raz.

notebooku Elektronická príručka 91

Časté otázky ohľadne softvéru

1. Keď zapnem svoj notebook, indikátor napájania sa rozsvieti, ale nerozsvieti sa indikátor činnosti jednotky. Nedošlo ani k zavedeniu systému. Ako to môžem opraviť?

Môžete vyskúšať jedno z nasledovných odporúčaní:

• Notebook vypnite vynúteným vypnutím tak, že hlavný vypínač stlačíte na dlhšie ako desať (10) sekundy.

Skontrolujte správnosť zapojenia sieťového adaptéra a vloženia batérie a notebook zapnite.

• Ak problém pretrváva, o pomoc požiadajte miestne servisné stredisko ASUS.

2. Čo mám urobiť, ak sa na obrazovke zobrazí táto správa:

„Remove disks or other media. Press any key to restart.

(Vyberte disky alebo iné médiá. Stlačením ktoréhokoľvek klávesu reštartujte.)“?

Môžete vyskúšať jedno z nasledovných odporúčaní:

• Odpojte všetky pripojené USB zariadenia a potom notebook reštartujte.

• Ak problém pretrváva, možno je problém s ukladacím priestorom pamäte vášho notebooku. O pomoc požiadajte miestne servisné stredisko ASUS.

3. Bootovanie môjho notebooku trvá dlhšie ako zvyčajne a môj operačný systém zaostáva. Ako to môžem opraviť?

Odstráňte nedávno nainštalované aplikácie alebo aplikácie, ktoré neboli súčasťou balíka vášho operačného systému, a potom systém reštartujte.

92 notebooku Elektronická príručka

4. Môj notebook sa nebootuje. Ako to môžem opraviť?

Môžete vyskúšať jedno z nasledovných odporúčaní:

• Z notebooku odpojte všetky pripojené zariadenia a potom systém reštartujte.

• Ak problém pretrváva, o pomoc požiadajte miestne servisné stredisko ASUS.

5. Prečo nemôžem obnoviť činnosť svojho notebooku z režimu spánku alebo dlhodobého spánku?

• Na obnovenie posledného prevádzkového stavu musíte stlačiť hlavný vypínač.

• Váš systém možno úplne vybil batériu. K notebooku pripojte sieťový adaptér, pripojte ho k sieťovej zásuvke a stlačte hlavný vypínač.

notebooku Elektronická príručka 93

94 notebooku Elektronická príručka

Prílohy

notebooku Elektronická príručka 95

Informácie o DVD-ROM mechanike (vo vybraných modeloch)

Pomocou DVD-ROM mechaniky môžete prezerať a vytvárať svoje vlastné disky CD a DVD. Ak si chcete prezerať tituly DVD, môžete si dokúpiť voliteľný softvér DVD Viewer.

Regionálne informácie týkajúce sa prehrávania

Prehrávanie filmových DVD titulov obsahuje dekódovanie MPEG2 videa, digitálneho AC3 zvuku a rozšifrovanie obsahu chráneného CSS. CSS (niekedy sa nazýva ochranou kópie) je názov daný schéme ochrany obsahu, ktorú prijal filmársky priemysel, aby takto uspokojil potrebu ochrany pred neoprávneným kopírovaním obsahu.

Hoci existuje mnoho pravidiel schém uvalených na osoby udeľujúce licenciu CSS, jedno pravidlo, ktoré je najdôležitejšie, sa týka obmedzení prehrávania založených na regionalizovanom obsahu. Aby sa pomohlo výrobe zemepisne diferencovaných filmov, DVD video tituly sa vyrábajú pre špecifické zemepisné regióny, ktoré sú definované v odseku “Definície regiónov”. Zákony o autorských právach vyžadujú, aby všetky DVD filmy boli obmedzené pre určitý región (zvyčajne kódované pre región, v ktorom sú predávané). Pokiaľ obsah DVD filmu môže byť otvorený pre viac regiónov, pravidlá schémy CSS vyžadujú, aby akýkoľvek systém, ktorý dokáže prehrávanie obsahu zakódovaného pomocou CSS, dokázal prehrávať iba jeden región.

DÔLEŽITÉ ! Nastavenie regiónu je možné pomocou softvéru prehliadača zmeniť maximálne päť krát. Pri ďalšom pokuse o zmenu regiónu bude možné prehrávať DVD filmy pre posledné nastavenie regiónu. Ďalšiu zmenu kódu regiónu bude možné vykonať formou výrobného obnovenia nastavení. Toto však nie je zahrnuté do záruky. Ak je potrebné obnovenie nastavení, náklady na prepravu a obnovenie nastavení bude znášať užívateľ.

96 notebooku Elektronická príručka

Definície regiónov

Región 1

Kanada, USA, teritoriálne územia USA

Región 2

Česká republika, Egypt, Fínsko, Francúzsko, Nemecko, krajiny Perzského zálivu,

Maďarsko, Island, Irán, Irak, Írsko, Taliansko, Japonsko, Holandsko, Nórsko,

Poľsko, Portugalsko, Saudská Arábia, Škótsko, Južná Afrika, Španielsko, Švédsko,

Švajčiarsko, Sýria, Turecko, Veľká Británia, Grécko, bývalé republiky Juhoslávie,

Slovensko

Región 3

Barma, Indonézia, Južná Kórea, Malajzia, Filipíny, Singapur, Tchajvan, Thajsko,

Vietnam

Región 4

Austrália, Karibik (okrem teritoriálnych území USA), Stredná Amerika, Nový Zéland,

Tichomorské ostrovy, Južná Amerika

Región 5

SNŠ, India, Pakistan, zvyšok Afriky, Rusko, Severná Kórea

Región 6

Čína notebooku Elektronická príručka 97

Informácie o Blu-ray ROM mechanike (na vybraných modeloch)

Blu-ray ROM umožňuje zobrazenie obrazových a ďalších formátov súborov vo vysokom rozlíšení (HD), ako sú disky DVD a CD.

Definície regiónov

Región A

Krajiny Severnej, Strednej a Južnej Ameriky a ich teritóriá; Taiwan, Hong Kong,

Macao, Japonsko, Kórea (Južná a Severná), krajiny Juhovýchodnej Ázie a ich teritóriá.

Región B

Krajiny Európy, Afriky a Juhozápadnej Ázie a ich teritóriá; Austrália a Nový Zéland.

Región C

Krajiny Strednej a Južnej Ázie, Východnej Európy a ich teritóriá; Čína a Mongolsko..

POZNÁMKA: Viac informácií nájdete na webovej stránke venovane diskom Blu-ray na adrese www.blu-raydisc.com/en/Technical/FAQs/BlurayDiscforVideo.aspx for more details

Zhoda interného modemu

Notebook s modelom interného modemu je v zhode s JATE (Japonsko), FCC

(USA, Kanada, Kórea, Taiwan) a CTR21. Interný modem bol schválený v súlade s

Rozhodnutím Rady 98/482/ES pre paneurópske pripojenie k verejnej komutovanej telefónnej sieti (PSTN) pomocou pripojenia jedným terminálom. Predsa len však kvôli rozdielom medzi jednotlivými PSTN v rôznych krajinách, schválenie samo osebe neposkytuje bezvýhradné zaistenie úspešnej činnosti na každom koncovom bode siete PSTN. V prípade problémov by ste sa mali v prvom rade spojiť s dodávateľom zariadenia.

98 notebooku Elektronická príručka

Prehľad

4. augusta 1998 bolo v Oficiálnom vestníku ES publikované Rozhodnutie Európskej rady týkajúce sa CTR 21. CTR 21 sa uplatňuje v prípade všetkých nie hlasových koncových zariadení s vytáčaním DTMF, ktoré sa nebudú pripájať k analógovej sieti PSTN (verejná komutovaná telefónna sieť).

CTR 21 (Spoločné technické nariadenie) týkajúce sa požiadaviek na príslušenstvo, a to pre pripojenie koncových zariadení (okrem koncových zariadení podporujúcich službu hlasového telefonovania pomocou počítača) k analógovým verejným komutovaným telefónnym sieťam, v rámci ktorých sa adresovanie siete, ak je poskytnutá, vykoná prostredníctvom multifrekvenčného signálu s duálnym tónom.

Vyhlásenie o zhode siete

Vyhlásenie, ktoré urobí výrobca voči notifikovanému orgánu a predajcovi: „Toto vyhlásenie označí siete, pre použitie v ktorých bolo zariadenie navrhnuté a akékoľvek notifikované siete, v spojení s ktorými môže mať zariadenie problémy s komunikáciou v rámci prepojených systémov.“

Vyhlásenie, ktoré urobí výrobca voči užívateľovi: „Toto vyhlásenie označí siete, pre použitie v ktorých bolo zariadenie navrhnuté a akékoľvek notifikované siete, v spojení s ktorými môže mať zariadenie problémy s komunikáciou v rámci prepojených systémov.“ Výrobca pridá aj vyhlásenie, z ktorého bude jasné, kedy kompatibilita siete závisí na fyzických nastaveniach a na nastaveniach softvérových prepínačov. Taktiež odporučí užívateľovi spojiť sa s predajcom v prípade ak uvažuje s používaním zariadenia v rámci inej siete.“

Notifikovaný orgán CETECOM doteraz na základe CTR 21 vydal niekoľko paneurópskych schválení. Výsledkom sú prvé európske modemy, v prípade ktorých nie sú v jednotlivých krajinách Európy potrebné regulačné schválenia.

Nie hlasové zariadenia

Telefónne odkazovače a hlasité telefónne prístroje prichádzajú do úvahy podobne, ako aj modemy, faxy, automatické cieľové číselníky a poplašné systémy. Vyňaté sú zariadenia, v prípade ktorých je koncová kvalita hovoru riadené nariadeniami

(napríklad mikrotelefóny a v niektorých krajinách aj bezdrôtové telefóny).

notebooku Elektronická príručka 99

V tabuľke sú uvedené krajiny, na ktoré sa vzťahuje norma

CTR21.

Krajina

Rakúsko1

Belgicko

Česká republika

Dánsko1

Francúzsko

Nemecko

Grécko

Grécko

Maďarsko

Island

Írsko

Taliansko

Izrael

Lichtenštajnsko

Luxembursko

Holandsko1

Nórsko

Poľsko

Portugalsko

Španielsko

Švédsko

Švajčiarsko

Veľká Británia

Nie

Áno

Áno

Áno

Áno

Áno

Nie

Nie

Áno

Áno

Áno

Áno

Vzťahuje sa

Áno

Áno

Nie

Áno

Nie

Áno

Áno

Ešte sa prejednáva

Nie

Áno

Áno

Áno

Nie

Nie

Nie

Viac testovania

Nie

Nie

Nevzťahuje sa

Nie

Nevzťahuje sa

Nie

Nie

Nevzťahuje sa

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Nie

Nie

Nie

100 notebooku Elektronická príručka

Tieto informácie boli prevzaté od CETECOM a boli poskytnuté bez akejkoľvek zodpovednosti. Aktualizácie tejto tabuľky môžete nájsť na stránke http://www.

cetecom.de/technologies/ctr_21.html

1 Národné požiadavky sa uplatnia iba v prípade, ak smie zariadenie využívať impulzné vytáčanie (výrobcovia môžu v návode na obsluhu uviesť, že zariadenie je určené iba pre podporu signalizácie DTFM, kvôli čomu by boli dodatočné skúšky zbytočné).

V Holandsku sa dodatočné testovanie vyžaduje v prípade sériových spojení a zariadení s identifikáciou volajúceho.

Prehlásenie Amerického federálneho výboru pre telekomunikácie (FCC)

Toto zariadenie je v súlade s Časťou 15 Pravidiel FCC. Prevádzka podlieha dvom nasledujúcim podmienkam:

• Toto zariadenie nesmie spôsobiť škodlivú interferenciu.

• Toto zariadenie musí akceptovať prijatú interferenciu, a to vrátane interferencie, ktorá môže spôsobiť neželateľnú činnosť.

Toto zariadenie bolo preskúšané a bolo zistené, že je v zhode s limitnými hodnotami pre digitálne zariadenia triedy B, a to v súlade s Časťou 15. Pravidiel

Amerického federálneho výboru pre telekomunikácie (FCC). Tieto medzné hodnoty sú navrhnuté tak, aby poskytovali rozumnú ochranu proti rušivému vplyvu v bytovej zástavbe. Tento výrobok generuje, využíva a môže aj vyžarovať energiu s rádiovou frekvenciou, a ak nie je nainštalovaný a nepoužíva sa v súlade s týmito inštrukciami, môže spôsobovať škodlivé rušenie rádiovej komunikácie.

Neexistuje však žiadna záruka, že sa pri danej inštalácii nevyskytne takáto interferencia. Ak toto zariadenie skutočne spôsobí škodlivú interferenciu týkajúcu sa príjmu rozhlasového a televízneho vysielania, čo sa dá určiť vypnutím a zapnutím zariadenia, užívateľ sa môže pokúsiť napraviť interferenciu pomocou jedného alebo viacerých nasledujúcich opatrení:

Zmeňte orientáciu alebo polohu antény pre príjem.

Zvýšte odstup medzi zariadením a prijímačom.

notebooku Elektronická príručka 101

Pripojte zariadenie do zástrčky v inom obvode než je pripojený prijímač.

Prekonzultujte túto náležitosť s dodávateľom alebo skúseným rádiovým alebo televíznym technikom, ktorý Vám pomôže.

VÝSTRAHA! Vyžaduje sa používanie typu tieneného sieťového kábla, a to kvôli súladu s hodnotami pre emisie, ktoré stanovil FCC a kvôli tomu, aby sa predišlo interferencii s blízkym rozhlasovým a televíznym príjmom.

Je dôležité používať jedine dodávaný sieťový kábel. Pre pripojenie I/O zariadení k tomuto zariadeniu používajte iba tienené káble. Dávajte si pozor, pretože zmeny alebo úpravy, ktoré neboli jednoznačne schválené osobou kompetentnou pre zhodu, by mohli mať za následok zrušenie vášho oprávnenia prevádzkovať zariadenie.

(Pretlač zo Zákonníka federálnych smerníc č.47, časť 15.193, 1993. Washington DC:

Úrad federálneho registra, Správa národných archívov a záznamov, Tlačiareň vlády

USA.)

Prehlásenie FCC s upozornením týkajúcim sa vystaveniu rádiovej frekvencii (RF)

VÝSTRAHA! Upozornenie FCC: Akékoľvek zmeny alebo úpravy, ktoré neboli jednoznačne schválené osobou zodpovednou za zhodu by mohli mať za následok zrušenie oprávnenia užívateľa prevádzkovať zariadenie. “Výrobca prehlasuje, že toto zariadenie je obmedzené pre používanie v rámci kanálu

1 až 11 v rámci frekvencie 2,4 GHz, a to prostredníctvom špecifikovaného mikroprogramového vybavenia regulovaného v USA.”

Toto zariadenie je v súlade s limitmi FCC na dobu ožiarenia stanovenou pre nekontrolované okolité prostredie. Ak chcete dodržať požiadavky kladené na limity FCC RF, vyvarujte sa počas prenosu priameho kontaktu s prenosovou anténou. Koncový užívateľ musí dodržiavať špecifické prevádzkové pokyny tak, aby vyhovel dobe stanovenej pre RF.

102 notebooku Elektronická príručka

Vyhlásenie o zhode (R&TTE directive 1999/5/EC)

Tieto položky boli skompletizované a považujú sa za relevantné a postačujúce:

Základné požiadavky, ako ich stanovuje [Článok 3]

Požiadavky na ochranu zdravia a bezpečnosť, ako ich stanovuje [Článok 3.1a]

Testovanie elektrickej bezpečnosti podľa normy [EN 60950]

Požiadavky na ochranu týkajúce sa elektromagnetickej kompatibility, ako ich stanovuje [Článok 3.1b]

Testovanie elektromagnetickej kompatibility podľa noriem [EN 301 489-1] a

[EN 301 489-17]

Účinne využitie rádiového spektra, ako ho stanovuje [Článok 3.2]

Sady rádiových testov podľa normy [EN 300 328-2]

Označenie CE

Označenie CE pre zariadenia bez bezdrôtovej LAN/Bluetooth

Dodávaná verzia tohto zariadenia vyhovuje požiadavkám smerníc EHS č.

2004/108/ES „Elektromagnetická kompatibilita“ a č. 2006/95/ES „Smernica o nízkom napätí“.

Označenie CE pre zariadenia s bezdrôtovou LAN/Bluetooth

Toto zariadenie vyhovuje požiadavkám smernice Európskeho parlamentu a Komisie č. 1999/5/ES o rozhlasových a telekomunikačných zariadeniach a vzájomnom uznávaní zhody z 9. marca 1999.

notebooku Elektronická príručka 103

Kanál pre bezdrôtovú prevádzku pre rôzne domény

Severná Amerika

Japonsko

Európa ETSI

2.412-2.462 GHz

2.412-2.484 GHz

2.412-2.472 GHz

Kanál 01 až Kanál 11

Kanál 01 až Kanál 14

Kanál 01 až Kanál 13

Vyhradené frekvenčné pásma pre bezdrôtové spojenia vo Francúzsku

Niektoré časti Francúzska majú vyhradené frekvenčné pásma. Najhoršie maximálne oprávnené výkony vo vnútri sú:

10mW pre celé pásmo 2,4 GHz (2400 MHz–2483,5 MHz)

100mW pre frekvencie medzi 2446,5 MHz a 2483,5 MHz

POZNÁMKA: Kanály 10 až 13 vrátane pracujú v rozsahu pásma 2446,6 MHz až 2483,5 MHz.

Existuje niekoľko možností pre použitie vonku: Na súkromnom majetku alebo na súkromnom majetku verejne činných osôb používanie podlieha procedúre predbežného oprávnenia, ktorú vykonáva Ministerstvo obrany, pričom maximálny oprávnený výkon predstavuje 100mW v pásme 2446,5–2483,5 MHz. Vonkajšie používanie na verejnom majetku nie je dovolené.

V dolu uvedených oblastiach pre celé pásmo 2,4 GHz:

• Maximálny oprávnený výkon vo vnútri predstavuje 100mW

• Maximálny oprávnený výkon vonku predstavuje 10mW

104 notebooku Elektronická príručka

Oblasti, v ktorých je dovolené používanie pásma 2400 – 2483,5 MHz s ekvivalentom vyžiareného izotropného výkonu (EIRP) menej ako 100mW vo vnútri a menej ako 10mW vonku:

01 Ain

05 Hautes Alpes

11 Aude

24 Dordogne

32 Gers

41 Loir et Cher

55 Meuse

60 Oise

64 Pyrénées Atlantique

68 Haut Rhin

75 Paris

02 Aisne

08 Ardennes

12 Aveyron

25 Doubs

36 Indre

45 Loiret

58 Nièvre

61 Orne

66 Pyrénées Orientales

70 Haute Saône

82 Tarn et Garonne

03 Allier

09 Ariège

16 Charente

26 Drôme

37 Indre et Loire

50 Manche

59 Nord

63 Puy du Dôme

67 Bas Rhin

71 Saône et Loire

84 Vaucluse

88 Vosges 89 Yonne 90 Territoire de Belfort

94 Val de Marne

Táto požiadavka sa pravdepodobne časom zmení, čo vám umožní používať svoju kartu pre bezdrôtovú LAN vo väčšom počte oblastí Francúzska. Najnovšie informácie nájdete na stránke ARET na adrese (www.art-telecom.fr)

POZNÁMKA: Vaša WLAN karta vyžaruje menej ako 100mW, avšak viac ako 10mW.

notebooku Elektronická príručka 105

Bezpečnostné upozornenia podľa normy UL

Bezpečnostné upozornenia sú požadované normou UL 1459, ktorá zahŕňa telekomunikačné zariadenia (telefóny), ktoré budú elektricky pripojené k telekomunikačnej sieti s prevádzkovým napätím proti zemi, ktoré v špičke nepresiahne 200V, medzi špičkami nepresiahne 300V a efektívna hodnota napätia je 105V, pričom zariadenie bude nainštalované a používané v súlade s Predpismi o vykonávaní elektrických inštalácií v USA (NFPA 70).

Pri používaní modemu notebooku je potrebné vždy dodržiavať bezpečnostné pokyny na zníženie nebezpečenstva požiaru, úrazu elektrickým šokom a zranenia osôb vrátane nasledovných pokynov:

Notebook nepoužívajte v blízkosti vody, napríklad vane, nádob na umývanie, kuchynskej výlevky, nádob na pranie bielizne, v prostredí vlhkého suterénu alebo v blízkosti bazéna.

Notebook nepoužívajte počas búrky s výskytom bleskov. Môže dôjsť k riziku elektrického šoku spôsobeného bleskom.

• Notebook nepoužívajte v blízkosti unikajúceho plynu.

Bezpečnostné upozornenia sú požadované normou UL 1642, ktorá zahŕňa primárne (nie nabíjateľné) a sekundárne (nabíjateľné) lítiové batérie, ktoré sa používajú ako zdroj energie vo výrobkoch. Tieto batérie obsahujú metalické lítium, zliatinu lítia alebo ión lítia a môžu obsahovať jeden elektrochemický článok alebo dva elektrochemické články zapojené sériovo, paralelne alebo kombinovane, pričom tieto články premieňajú chemickú energiu na elektrickú energiu prostredníctvom nevratnej alebo vratnej chemickej reakcie.

Batériu notebooku nevhadzujte do ohňa, pretože môže vybuchnúť. Pozrite si miestne predpisy týkajúce sa pokynov pre likvidáciu, aby ste takto znížili riziko poranenia osôb vplyvom požiaru alebo výbuchu.

Nepoužívajte sieťové adaptéry alebo batérie iných zariadení, aby ste takto znížili riziko poranenia osôb vplyvom požiaru alebo výbuchu. Používajte iba sieťové adaptéry alebo batérie certifikované spoločnosťou UL, ktoré dodáva výrobca, alebo autorizovaní predajcovia

106 notebooku Elektronická príručka

Bezpečnostná požiadavka týkajúca sa napájania

Výrobky s hodnotami elektrického prúdu do 6A a vážiace viac než 3kg sa musia používať so schválenými sieťovými káblami väčšími alebo rovnajúcimi sa: H05VV-F,

3G, 0.75mm

2 alebo H05VV-F, 2G, 0.75mm

2 .

Upozornenia ohľadne TV tunera

Poznámka k inštalačnému programu pre systém CATV—Káblový rozvodný systém by mal byť uzemnený podľa ANSI/NFPA 70, Národného zákona o elektroinštaláciách (NEC), a to podľa časti 820.93 Uzemnenie vonkajšieho vodivého tienenia koaxiálnych káblov - inštalácia by mala obsahovať pripojenie ochrany koaxiálneho kábla k zemi pri vstupe do budovy.

Oznámenia ohľadne REACH

Dodržiavajúc regulačný rámec REACH (Registrácia, hodnotenie, autorizácia a obmedzovanie chemikálií) sme chemické látky používané v našich výrobkoch uviedli na stránke ASUS REACH na adrese “http://csr.asus.com/english/REACH.htm.

Oznam o výrobku spoločnosti Macrovision

Corporation

Súčasťou tohto výrobku je technológia ochrany autorských práv, na ktorú sa vzťahuje ochrana technických riešení obsiahnutá v určitých patentoch USA a iných právach duševného vlastníctva vlastnených spoločnosťou Macrovision

Corporation a inými vlastníkmi práv. Použitie tejto technológie ochrany autorských práv musí byť autorizované spoločnosťou Macrovision Corporation a je určené pre domáce a iné obmedzené použitie s výnimkou prípadov autorizovaných spoločnosťou Macrovision Corporation. Vratná technická údržba alebo rozoberanie je zakázané.

Prevencia pred stratou sluchu

Aby sa zabránilo možnému poškodeniu sluchu, nepočúvajte pri vysokých úrovniach hlasitosti po dlhšiu dobu.

notebooku Elektronická príručka 107

Škandinávske upozornenia týkajúce sa lítia

(pre lítium iónové batérie)

CAUTION! Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace only with the same or equivalent type recommended by the manufacturer. Dispose of used batteries according to the manufacturer’s instructions. (English)

ATTENZIONE! Rischio di esplosione della batteria se sostituita in modo errato.

Sostituire la batteria con un una di tipo uguale o equivalente consigliata dalla fabbrica. Non disperdere le batterie nell’ambiente. (Italian)

VORSICHT! Explosionsgefahr bei unsachgemäßen Austausch der Batterie. Ersatz nur durch denselben oder einem vom Hersteller empfohlenem ähnlichen Typ.

Entsorgung gebrauchter Batterien nach Angaben des Herstellers. (German)

ADVARSELI! Lithiumbatteri - Eksplosionsfare ved fejlagtig håndtering. Udskiftning må kun ske med batteri af samme fabrikat og type. Levér det brugte batteri tilbage til leverandøren. (Danish)

VARNING! Explosionsfara vid felaktigt batteribyte. Använd samma batterityp eller en ekvivalent typ som rekommenderas av apparattillverkaren. Kassera använt batteri enligt fabrikantens instruktion. (Swedish)

VAROITUS! Paristo voi räjähtää, jos se on virheellisesti asennettu. Vaihda paristo ainoastaan laitevalmistajan sousittelemaan tyyppiin. Hävitä käytetty paristo valmistagan ohjeiden mukaisesti. (Finnish)

ATTENTION! Il y a danger d’explosion s’il y a remplacement incorrect de la batterie. Remplacer uniquement avec une batterie du mêre type ou d’un type

équivalent recommandé par le constructeur. Mettre au rebut les batteries usagées conformément aux instructions du fabricant. (French)

ADVARSEL! Eksplosjonsfare ved feilaktig skifte av batteri. Benytt samme batteritype eller en tilsvarende type anbefalt av apparatfabrikanten. Brukte batterier kasseres i henhold til fabrikantens instruksjoner. (Norwegian)

(Japanese)

ВНИМАНИЕ! При замене аккумулятора на аккумулятор иного типа возможно его возгорание. Утилизируйте аккумулятор в соответствии с инструкциями производителя. (Russian)

108 notebooku Elektronická príručka

Bezpečnostné informácie týkajúce sa optickej mechaniky

Bezpečnostné informácie týkajúce sa lasera

Bezpečnostná výstraha na mechanike CD-ROM

LASEROVÝ VÝROBOK TRIEDY 1

VÝSTRAHA! Aby sa zabránilo vystaveniu laseru optickej mechaniky, nepokúšajte sa samy rozoberať alebo opravovať túto optickú mechaniku.

Pre vašu bezpečnosť požiadajte o pomoc odborníka.

Výstražný štítok pre servis

VÝSTRAHA : PO OTVORENÍ DOCHÁDZA K NEVIDITEĽNÉMU VYŽAROVANIU

LASERA. NEPOZERAJTE DO ZVÄZKU LÚČOV ANI SA NEPOZERAJTE PRIAMO

DO OPTICKÝCH PRÍSTROJOV.

Nariadenia Strediska pre prístroje a rádiologické zdravotníctvo (CDRH)

Stredisko pre prístroje a rádiologické zdravotníctvo (CDRH) Úradu pre kontrolu potravín a liekov USA zaviedlo 2. augusta 1976 nariadenia týkajúce sa laserových výrobkov. Tieto nariadenia sa vzťahujú na laserové výrobky vyrobené po 1. auguste 1976. Zhoda je povinná pre výrobky predávané v USA.

VÝSTRAHA ! Používanie ovládacích prvkov, nastavení, alebo používanie postupov iných ako sú tie, ktoré sú uvedené v tomto návode, alebo v návode na inštaláciu laserového výrobku, môže viesť k riziku vystavenia sa účinkom nebezpečného žiarenia

Upozornenie o povrchovej úprave

DÔLEŽITÉ!

Na zabezpečenie elektrickej izolácie a zachovanie elektrickej bezpečnosti bola použitá povrchová úprava s cieľom izolovať hlavnú časť notebooku, okrem bokov, kde sa nachádzajú porty vstupov a výstupov.

notebooku Elektronická príručka 109

English

Finnish

French

Schválenie podľa CTR 21

(pre notebook so zabudovaným modemom)

Danish

Dutch

110 notebooku Elektronická príručka

German

Greek

Italian

Portuguese

Spanish

Swedish notebooku Elektronická príručka 111

Výrobok, ktorý vyhovuje požiadavkám programu

ENERGY STAR

ENERGY STAR je společný program americké Agentury pro ochranu životního prostředí a amerického ministerstva energetiky, který nám všem pomáhá ušetřit a zároveň chránit životní prostředí díky energeticky úsporným výrobkům a postupům.

Všechny produkty společnosti ASUS označené logem ENERGY STAR vyhovují standardu

ENERGY STAR a funkce řízení spotřeby je u nich povolena ve výchozím nastavení.Tento monitor a pocítac jsou automaticky nastaveny na prechod do režimu spánku po 10 a 30 minutách necinnosti uživatele. Počítač probudíte klepnutím myši nebo stiskem libovolné klávesy na klávesnici.

Podrobné informace o řízení spotřeby a jeho přínosu pro životní prostředí najdete na stránkách http://www.energy.gov/powermanagement. Na stránkách http://www.

energystar.gov dále najdete podrobnosti o společném programu ENERGY STAR.

POZNÁMKA: Program Energy Star NENÍ podporován v produktech s operacními systémy

Freedos a Linux

Vyhlásenie zhody so svetovými nariadeniami ohľadne ochrany životného prostredia

Spoločnosť ASUS počas realizovania návrhu a výroby svojich výrobkov dodržiava koncept „zeleného“ dizajnu a zabezpečuje, že počas každej fázy životného cyklu výrobku značky ASUS sú dodržiavané svetové nariadenia ohľadne ochrany životného prostredia. Okrem toho spoločnosť ASUS zverejňuje na základe požiadaviek nariadení patričné informácie.

Viac informácií o zverejnení informácií spoločnosti ASUS na základe požiadaviek nariadení nájdete na stránke http://csr.asus.com/english/Compliance.htm:

Vyhlásenia o materiáloch pre Japonsko - JIS-C-0950

REACH SVHC - EÚ

RoHS - Kórea

112 notebooku Elektronická príručka

Recyklačný program ASUS / Služby spätného prevzatia výrobkov

Programy recyklovania a vrátenia výrobkov spoločnosti ASUS vychádzajú zo záväzkov voči najprísnejším normám pre ochranu životného prostredia. Veríme, že vám poskytujeme riešenia na zodpovedné recyklovanie našich výrobkov, ďalších komponentov ako aj baliacich materiálov. Podrobné informácie o recyklovaní v rôznych regiónoch si pozrite na internetovej stránke http://csr.asus.com/english/

Takeback.htm.

notebooku Elektronická príručka 113

EC Declaration of Conformity

We, the undersigned,

Manufacturer: ASUSTeK COMPUTER INC.

Address:

Authorized representative in Europe:

Address, City:

Country:

4F, No. 150, LI-TE Rd., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN

ASUS COMPUTER GmbH

HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN

GERMANY declare the following apparatus:

Product name : Notebook PC

Model name : K401L, V401L, A401L, R415L conform with the essential requirements of the following directives:

2004/108/EC-EMC Directive

EN 55022:2010+AC:2011

EN 61000-3-2:2006+A2:2009

EN 55013:2001+A1:2003+A2:2006

1999/5/EC-R&TTE Directive

EN 300 328 V1.8.1(2012-06)

EN 300 440-1 V1.6.1(2010-08)

EN 300 440-2 V1.4.1(2010-08)

EN 301 511 V9.0.2(2003-03)

EN 301 908-1 V5.2.1(2011-05)

EN 301 908-2 V5.2.1(2011-07)

EN 301 893 V1.7.1(2012-06)

EN 302 544-2 V1.1.1(2009-01)

EN 302 623 V1.1.1(2009-01)

EN 50360:2001

EN 62479:2010

EN 50385:2002

EN 62311:2008

2006/95/EC-LVD Directive

EN 60950-1 / A12:2011

2009/125/EC-ErP Directive

Regulation (EC) No. 1275/2008

EN 55024:2010

EN 61000-3-3:2008

EN 55020:2007+A11:2011

EN 301 489-1 V1.9.2(2011-09)

EN 301 489-3 V1.4.1(2002-08)

EN 301 489-4 V1.4.1(2009-05)

EN 301 489-7 V1.3.1(2005-11)

EN 301 489-9 V1.4.1(2007-11)

EN 301 489-17 V2.2.1(2012-09)

EN 301 489-24 V1.5.1(2010-09)

EN 302 326-2 V1.2.2(2007-06)

EN 302 326-3 V1.3.1(2007-09)

EN 301 357-2 V1.4.1(2008-11)

EN 302 291-1 V1.1.1(2005-07)

EN 302 291-2 V1.1.1(2005-07)

EN 60065:2002 / A12:2011

Regulation (EC) No. 278/2009

Regulation (EC) No. 642/2009 Regulation (EC) No. 617/2013

2011/65/EU-RoHS Directive Ver. 140331

CE marking

Declaration Date: 20/03/2015

Year to begin affixing CE marking: 2015

(EC conformity marking)

Position : CEO

Name : Jerry Shen

Signature :

__________

114 notebooku Elektronická príručka

EC Declaration of Conformity

We, the undersigned,

Manufacturer: ASUSTeK COMPUTER INC.

Address:

Authorized representative in Europe:

Address, City:

Country:

4F, No. 150, LI-TE Rd., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN

ASUS COMPUTER GmbH

HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN

GERMANY declare the following apparatus:

Product name : Notebook PC

Model name : K501L, A501L, R516L, V502L, FX51L conform with the essential requirements of the following directives:

2004/108/EC-EMC Directive

EN 55022:2010+AC:2011

EN 61000-3-2:2006+A2:2009

EN 55013:2001+A1:2003+A2:2006

1999/5/EC-R&TTE Directive

EN 300 328 V1.8.1(2012-06)

EN 300 440-1 V1.6.1(2010-08)

EN 300 440-2 V1.4.1(2010-08)

EN 301 511 V9.0.2(2003-03)

EN 301 908-1 V5.2.1(2011-05)

EN 301 908-2 V5.2.1(2011-07)

EN 301 893 V1.7.1(2012-06)

EN 302 544-2 V1.1.1(2009-01)

EN 302 623 V1.1.1(2009-01)

EN 50360:2001

EN 62479:2010

EN 50385:2002

EN 62311:2008

2006/95/EC-LVD Directive

EN 60950-1 / A12:2011

2009/125/EC-ErP Directive

Regulation (EC) No. 1275/2008

EN 55024:2010

EN 61000-3-3:2008

EN 55020:2007+A11:2011

EN 301 489-1 V1.9.2(2011-09)

EN 301 489-3 V1.4.1(2002-08)

EN 301 489-4 V1.4.1(2009-05)

EN 301 489-7 V1.3.1(2005-11)

EN 301 489-9 V1.4.1(2007-11)

EN 301 489-17 V2.2.1(2012-09)

EN 301 489-24 V1.5.1(2010-09)

EN 302 326-2 V1.2.2(2007-06)

EN 302 326-3 V1.3.1(2007-09)

EN 301 357-2 V1.4.1(2008-11)

EN 302 291-1 V1.1.1(2005-07)

EN 302 291-2 V1.1.1(2005-07)

EN 60065:2002 / A12:2011

Regulation (EC) No. 278/2009

Regulation (EC) No. 642/2009 Regulation (EC) No. 617/2013

2011/65/EU-RoHS Directive Ver. 140331

CE marking

Declaration Date: 22/04/2015

Year to begin affixing CE marking: 2015

(EC conformity marking)

Position : CEO

Name : Jerry Shen

Signature :

__________ notebooku Elektronická príručka 115

EC Declaration of Conformity

We, the undersigned,

Manufacturer: ASUSTeK COMPUTER INC.

Address:

Authorized representative in Europe:

Address, City:

Country: declare the following apparatus:

4F, No. 150, LI-TE Rd., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN

ASUS COMPUTER GmbH

HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN

GERMANY

Product name : Notebook PC

Model name : K401L, V401L, A401L, R415L conform with the essential requirements of the following directives:

2004/108/EC-EMC Directive

EN 55022:2010+AC:2011

EN 61000-3-2:2006+A2:2009

EN 55013:2001+A1:2003+A2:2006

1999/5/EC-R&TTE Directive

EN 300 328 V1.8.1(2012-06)

EN 300 440-1 V1.6.1(2010-08)

EN 300 440-2 V1.4.1(2010-08)

EN 301 511 V9.0.2(2003-03)

EN 301 908-1 V5.2.1(2011-05)

EN 301 908-2 V5.2.1(2011-07)

EN 301 893 V1.7.1(2012-06)

EN 302 544-2 V1.1.1(2009-01)

EN 302 623 V1.1.1(2009-01)

EN 50360:2001

EN 62479:2010

EN 50385:2002

EN 62311:2008

2006/95/EC-LVD Directive

EN 60950-1 / A12:2011

2009/125/EC-ErP Directive

Regulation (EC) No. 1275/2008

Regulation (EC) No. 642/2009

EN 55024:2010

EN 61000-3-3:2008

EN 55020:2007+A11:2011

EN 301 489-1 V1.9.2(2011-09)

EN 301 489-3 V1.4.1(2002-08)

EN 301 489-4 V1.4.1(2009-05)

EN 301 489-7 V1.3.1(2005-11)

EN 301 489-9 V1.4.1(2007-11)

EN 301 489-17 V2.2.1(2012-09)

EN 301 489-24 V1.5.1(2010-09)

EN 302 326-2 V1.2.2(2007-06)

EN 302 326-3 V1.3.1(2007-09)

EN 301 357-2 V1.4.1(2008-11)

EN 302 291-1 V1.1.1(2005-07)

EN 302 291-2 V1.1.1(2005-07)

EN 60065:2002 / A12:2011

Regulation (EC) No. 278/2009

Regulation (EC) No. 617/2013

2011/65/EU-RoHS Directive Ver. 140331

CE marking

(EC conformity marking)

Position :

Name :

CEO

Jerry Shen

Declaration Date: 20/03/2015

Year to begin affixing CE marking: 2015 Signature :

__________

116 notebooku Elektronická príručka

EC Declaration of Conformity

We, the undersigned,

Manufacturer: ASUSTeK COMPUTER INC.

Address:

Authorized representative in Europe:

Address, City:

Country: declare the following apparatus:

4F, No. 150, LI-TE Rd., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN

ASUS COMPUTER GmbH

HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN

GERMANY

Product name :

Model name :

Notebook PC

K501L, A501L, R516L, V502L, FX51L conform with the essential requirements of the following directives:

2004/108/EC-EMC Directive

EN 55022:2010+AC:2011

EN 61000-3-2:2006+A2:2009

EN 55013:2001+A1:2003+A2:2006

1999/5/EC-R&TTE Directive

EN 300 328 V1.8.1(2012-06)

EN 300 440-1 V1.6.1(2010-08)

EN 300 440-2 V1.4.1(2010-08)

EN 301 511 V9.0.2(2003-03)

EN 301 908-1 V5.2.1(2011-05)

EN 301 908-2 V5.2.1(2011-07)

EN 301 893 V1.7.1(2012-06)

EN 302 544-2 V1.1.1(2009-01)

EN 302 623 V1.1.1(2009-01)

EN 50360:2001

EN 62479:2010

EN 50385:2002

EN 62311:2008

2006/95/EC-LVD Directive

EN 60950-1 / A12:2011

2009/125/EC-ErP Directive

Regulation (EC) No. 1275/2008

Regulation (EC) No. 642/2009

EN 55024:2010

EN 61000-3-3:2008

EN 55020:2007+A11:2011

EN 301 489-1 V1.9.2(2011-09)

EN 301 489-3 V1.4.1(2002-08)

EN 301 489-4 V1.4.1(2009-05)

EN 301 489-7 V1.3.1(2005-11)

EN 301 489-9 V1.4.1(2007-11)

EN 301 489-17 V2.2.1(2012-09)

EN 301 489-24 V1.5.1(2010-09)

EN 302 326-2 V1.2.2(2007-06)

EN 302 326-3 V1.3.1(2007-09)

EN 301 357-2 V1.4.1(2008-11)

EN 302 291-1 V1.1.1(2005-07)

EN 302 291-2 V1.1.1(2005-07)

EN 60065:2002 / A12:2011

Regulation (EC) No. 278/2009

Regulation (EC) No. 617/2013

2011/65/EU-RoHS Directive Ver. 140331

CE marking

(EC conformity marking)

Position :

Name :

CEO

Jerry Shen

Declaration Date: 22/04/2015

Year to begin affixing CE marking: 2015 Signature :

__________ notebooku Elektronická príručka 117

118 notebooku Elektronická príručka

advertisement

Related manuals

advertisement

Table of contents