Asus U5000UX Laptop Používateľská príručka

Add to My manuals
100 Pages

advertisement

Asus U5000UX Laptop Používateľská príručka | Manualzz

SK11316

Prvé vydanie

Apríl 2016

Elektronická príručka

Informácie o autorských právach

Žiadna časť tohto návodu na obsluhu, a to vrátane výrobkov a softvéru v ňom popísaných, nesmie byť bez vyjadrenia spoločnosti ASUSTeK COMPUTER INC. (“ASUS”), a to prostredníctvom písomného súhlasu kopírovaná, prenášaná, prepisovaná, uložená do pamäte vyhľadávacieho systému, alebo prekladaná do iného jazyka v akejkoľvek forme alebo akýmikoľvek prostriedkami, a to okrem dokumentácie kupujúceho slúžiacej pre potreby zálohovania.

SPOLOČNOSŤ ASUS POSKYTUJE TENTO NÁVOD NA OBSLUHU “TAK AKO JE”, BEZ ZÁRUKY AKÉHOKOĽVEK

DRUHU, ČI UŽ VÝSLOVNEJ ALEBO ZAHRNUTEJ, VRÁTANE, ALE NIE OBMEDZENE NA ZAHRNUTÉ

ZÁRUKY ALEBO PODMIENKY TÝKAJÚCE SA NEPORUŠENIA, PREDAJNOSTI ALEBO VHODNOSTI PRE

URČITÝ ÚČEL. SPOLOČNOSŤ ASUS, JEJ RIADITELIA, ÚRADNÍCI, ZAMESTNANCI ALEBO PREDAJCOVIA

NEBUDÚ ZODPOVEDNÍ ZA AKÉKOĽVEK NEPRIAME, ZVLÁŠTNE, NÁHODNÉ ALEBO VYPLÝVAJÚCE ŠKODY

(VRÁTANE ŠKÔD SPÔSOBENÝCH STRATOU NA ZISKU, STRATOU V OBLASTI PODNIKATEĽSKÝCH AKTIVÍT

A PODOBNE), A TO AJ AK SPOLOČNOSŤ ASUS BOLA OBOZNÁMENÁ S MOŽNOSŤOU TAKÝCHTO ŠKÔD,

KTORÉ SÚ DÔSLEDKOM CHYBY ALEBO OMYLU V RÁMCI TOHO NÁVODU ALEBO V RÁMCI VÝROBKU.

Výrobky a firemné označenia, ktoré sa objavujú v tomto návode, môžu a nemusia byť obchodnými značkami alebo autorskými právami patričných spoločností a používajú sa iba na označenie alebo na vysvetľovanie, a to v prospech ich vlastníkov a bez zámeru ich porušovania.

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE A INFORMÁCIE, KTORÉ SÚ SÚČASŤOU TOHTO NÁVODU, SÚ UVEDENÉ IBA PRE

INFORMATÍVNE ÚČELY A MÔŽU BYŤ KEDYKOĽVEK ZMENENÉ BEZ PREDCHÁDZAJÚCEHO OZNÁMENIA,

PRIČOM BY TO NEMALO BYŤ INTERPRETOVANÉ AKO POVINNOSŤ SPOLOČNOSTI ASUS. SPOLOČNOSŤ

ASUS NEPREBERÁ ZODPOVEDNOSŤ ANI ZA ZÁVÄZKY TÝKAJÚCE SA AKÝCHKOĽVEK CHÝB ALEBO

NEPRESNOSTÍ, KTORÉ SA MÔŽU V RÁMCI TOHTO NÁVODU VYSKYTNÚŤ, A TO VRÁTANE V NÁVODE

POPÍSANÝCH VÝROBKOV A SOFTVÉRU.

Autorské práva © 2016 ASUSTeK COMPUTER INC. Všetky práva sú vyhradené.

Obmedzenie zodpovednosti

Môže dôjsť k okolnostiam, kedy kvôli zanedbaniu zo strany spoločnosti ASUS, alebo kvôli inej zodpovednosti máte nárok požadovať od spoločnosti náhradu za škody. V každom takomto prípade, bez ohľadu na východisko, na základe ktorého ste oprávnení požadovať u spoločnosti Asus náhradu

škôd, je spoločnosť Asus zodpovedná za nie viac, než za osobné poranenie (vrátane smrti) a škodu na nehnuteľnom majetku a hnuteľnom osobnom majetku, alebo za akékoľvek skutočné a priame škody vyplývajúce zo zanedbania alebo zabudnutia splniť zákonom stanovené povinnosti vyplývajúce z tohto prehlásenia o záruke, a to do výšky uvedenej zmluvnej ceny každého výrobku.

Spoločnosť ASUS bude zodpovedná za, alebo vás odškodní za stratu, poškodenia alebo nároky zmluvne ustanovené, alebo vyplývajúce z porušenia alebo priestupku zo strany spoločnosti Asus voči tejto záruke.

Táto hranica sa týka aj dodávateľov a predajcov spoločnosti ASUS. Je to maximum, za ktoré sú spoločnosť ASUS, jej dodávatelia a váš predajca spoločne zodpovední.

SPOLOČNOSŤ ASUS V ŽIADNOM PRÍPADE NEZODPOVEDÁ ZA ŽIADNY Z NASLEDUJÚCICH BODOV:

(1) ZA POŽIADAVKY TRETEJ STRANY TÝKAJÚCE SA VAŠICH ŠKÔD; (2) ZA STRATU ALEBO POŠKODENIE

VAŠICH ZÁZNAMOV ALEBO ÚDAJOV; ALEBO (3) ZA ZVLÁŠTNE, NÁHODNÉ ALEBO NEPRIAME ŠKODY

ALEBO ZA AKÉKOĽVEK EKONOMICKY VYPLÝVAJÚCE ŠKODY (VRÁTANE STRATY ZISKU ALEBO ÚSPOR), A

TO AJ AK BOLI SPOLOČNOSŤ ASUS, JEJ DODÁVATELIA ALEBO VÁŠ PREDAJCA O TÝCHTO MOŽNOSTIACH

INFORMOVANÍ.

Servis a podpora

Navštívte našu viacjazyčnú stránku na adrese https://www.asus.com/support/

2 notebooku Elektronická príručka

Obsah

Informácie o tejto príručke .....................................................................................7

Dohody používané v tomto návode ........................................................................8

Ikony ....................................................................................................................................8

Typografické prvky .........................................................................................................8

Bezpečnostné opatrenia .........................................................................................9

Používanie notebooku ..................................................................................................9

Starostlivosť o notebook ..............................................................................................10

Správna likvidácia ...........................................................................................................11

Kapitola 1: Nastavenie hardvéru

Spoznajte svoj notebook ........................................................................................14

Pohľad zhora.....................................................................................................................14

Spodná časť ......................................................................................................................17

Pravá strana ......................................................................................................................19

Ľavá strana ........................................................................................................................21

Kapitola 2: Používanie prenosného počítač

Začíname ......................................................................................................................24

Svoj notebook nabite ....................................................................................................24

Zdvihnutím otvoríte zobrazovací panel .................................................................26

Stlačte tlačidlo Start (Štart) .........................................................................................26

Používanie dotykovej podložky ................................................................................27

Používanie klávesnice ..............................................................................................31

Klávesy funkcií .................................................................................................................31

Klávesy Windows® 10 ....................................................................................................32

Klávesy na ovládanie multimédií ..............................................................................33

Číslicová klávesnica ........................................................................................................34

notebooku Elektronická príručka 3

4

Kapitola 3: Práca s Windows® 10

Zapnutie po prvý raz ................................................................................................36

Ponuka Štart ................................................................................................................37

Aplikácie Windows® ..................................................................................................39

Práca s aplikáciami Windows® ....................................................................................40

Prispôsobenie aplikácií Windows® ...........................................................................40

Zobrazenie úloh .........................................................................................................43

Funkcia Snap ...............................................................................................................44

Aktívne body Snap .........................................................................................................44

Centrum akcií ..............................................................................................................46

Ďalšie klávesové skratky ..........................................................................................47

Pripojenie do bezdrôtových sietí .........................................................................49

Wi-Fi .....................................................................................................................................49

Bluetooth ..........................................................................................................................50

Režim Lietadlo .................................................................................................................51

Vypnutie prenosného počítača ............................................................................52

Prepnutie prenosného počítača do nečinného režimu ...............................53

Kapitola 4: Automatický test po zapnutí

Automatický test po zapnutí (POST) ..................................................................56

Používanie POST na vstup do BIOS-u a Odstraňovanie problémov .............56

BIOS ................................................................................................................................56

Prístupu BIOS....................................................................................................................56

Nastavenia BIOS-u ..........................................................................................................57

Obnovenie vášho systému .....................................................................................67

Vykonávanie možnosti obnovenia ...........................................................................68

notebooku Elektronická príručka

Tipy a najčastejšie otázky

Užitočné tipy ohľadne notebooku ......................................................................72

Časté otázky ohľadne hardvéru ............................................................................73

Časté otázky ohľadne softvéru .............................................................................76

Prílohy

Infalebomácie o DVD-ROM mechanike ..................................................................80

Infalebomácie o Blu-ray ROM mechanike .............................................................82

Zhoda interného modemu .........................................................................................82

Prehľad ...............................................................................................................................83

Vyhlásenie o zhode siete .............................................................................................83

Nie hlasové zariadenia ..................................................................................................83

Varovanie týkajúce sa označenia CE ........................................................................86

Informácie o expozícii účinkom rádiovej frekvencie (SAR) - CE .....................87

Prehlásenie Amerického federálneho výboru pre telekomunikácie (FCC) ..........................................................................................88

Prehlásenie FCC s upozornením týkajúcim sa vystaveniu rádiovej frekvencii (RF) .....................................................................89

Kanál pre bezdrôtovú prevádzku pre rôzne domény ........................................90

Vyhradené frekvenčné pásma pre bezdrôtové spojenia vo Francúzsku .... 90

Bezpečnostné upozornenia podľa normy UL.......................................................92

Bezpečnostná požiadavka týkajúca sa napájania ...............................................93

Upozornenia ohľadne TV tunera ...............................................................................93

Oznámenia ohľadne REACH .......................................................................................93

notebooku Elektronická príručka 5

Oznam o výrobku spoločnosti Macrovision Corporation ................................93

Prevencia pred stratou sluchu ...................................................................................93

Škandinávske upozornenia týkajúce sa lítia (pre lítium iónové batérie) ....94

Bezpečnostné informácie týkajúce sa optickej mechaniky ............................95

Schválenie podľa CTR 21(pre notebook so zabudovaným modemom) .....96

Výrobok, ktorý vyhovuje požiadavkám programu ENERGY STAR ................98

Vyhlásenie zhody so svetovými nariadeniami ohľadne ochrany životného prostredia .................................................................98

Recyklačný program ASUS / Služby spätného prevzatia výrobkov ..............99

6 notebooku Elektronická príručka

Informácie o tejto príručke

Táto príručka poskytuje informácie o funkciách hardvéru a softvéru prenosného počítača a zostavená je do nasledujúcich kapitol:

Kapitola 1: Nastavenie hardvéru

Táto kapitola podrobne opisuje hardvérové komponenty prenosného počítača.

Kapitola 2: Používanie prenosného počítača

Táto kapitola vám ukáže, ako používať rôzne časti prenosného počítača.

Kapitola 3: Práca s Windows® 10

Táto kapitola poskytuje prehľad o používaní systému

Windows® 10 v prenosnom počítači.

Kapitola 4: Automatický test po zapnutí

Táto kapitola vám ukáže, ako používať automatický test po zapnutí s cieľom zmeniť nastavenia prenosného počítača.

Tipy a najčastejšie otázky

V tejto časti sú uvedené niektoré odporúčané tipy a najčastejšie otázky ohľadne hardvéru a softvéru, ktoré si môžete pozrieť pri vykonávaní údržby alebo oprave bežných problémov s vaším notebookom.

Prílohy

Táto časť obsahuje poznámky a vyhlásenia o bezpečnosti týkajúce sa prenosného počítača.

notebooku Elektronická príručka 7

8

Dohody používané v tomto návode

Na zdôraznenie hlavných informácií v tomto návode sa používajú nasledujúce správy:

DÔLEŽITÉ! Táto správa obsahuje dôležité informácie, ktoré je nutné dodržiavať na dokončenie úlohy.

POZNÁMKA: Táto správa obsahuje doplňujúce informácie a tipy, ktoré pomôžu pri dokončení úloh.

VÝSTRAHA! Táto správa obsahuje dôležité informácie, ktoré je nutné dodržiavať na zaistenie vašej bezpečnosti pri vykonávaní určitých úloh a na zabránenie poškodenia údajov a prvkov vášho notebooku.

Ikony

Dolu znázornená ikona označuje, ktoré zariadenie možno použiť na dokončenie série úloh alebo postupov vo vašom notebooku.

= použite touchpad.

= použite klávesnicu.

Typografické prvky

Tučné písmo = označuje ponuku alebo položku, ktoré musíte zvoliť.

Kurzíva = označuje klávesy, ktoré musíte stlačiť na klávesnici.

notebooku Elektronická príručka

Bezpečnostné opatrenia

Používanie notebooku

Tento notebook by sa mal používať v prostrediach s teplotou okolia medzi 5°C (41°F) až 35°C (95°F).

Pozrite sa na štítok so vstupnými hodnotami na spodnej strane notebooku a uistite sa, že vami používaný sieťový adaptér je v súlade s týmito hodnotami.

Notebook nenechávajte na svojom lone alebo akejkoľvek časti svojho tela, aby ste neobmedzovali vlastné pohodlie a zabránili poraneniam od vystavenia účinkom teplôt.

Notebook nenechávajte na svojom lone alebo akejkoľvek časti svojho tela, aby ste neobmedzovali vlastné pohodlie a zabránili poraneniam od vystavenia

účinkom teplôt.

Pri zapnutí notebook neprenášajte, ani ho nezakrývajte žiadnymi materiálmi, ktoré by znížili cirkuláciu vzduchu.

Neumiestňujte notebook na nerovné a nestabilné pracovné povrchy.

Svoj notebook môžete nechať prejsť röntgenovými zariadeniami na letiskách (predmety, ktoré sa môžu vziať na palubu lietadiel, na dopravníkových pásoch), ale nevystavujte ho účinkom magnetických detektorov a snímačov.

Spojte sa s leteckou spoločnosťou ohľadne služieb, ktoré môžete počas letu používať a obmedzeniach, ktoré musíte pri používaní svojho notebooku počas letu dodržiavať.

notebooku Elektronická príručka 9

10

Starostlivosť o notebook

Pred čistením svojho notebooku odpojte prívod striedavého prúdu a vyberte batériu (ak sa používa).

Používajte čistú celulózovú špongiu alebo semiš navlhčený v roztoku neabrazívneho čistiaceho prostriedku a niekoľkých kvapiek teplej vody.

Pomocou suchej tkaniny odstráňte z notebooku všetku vlhkosť.

Na povrchu svojho notebooku ani v jeho blízkosti nepoužívajte silné rozpúšťadlá, ako sú riedidlá, benzín, alebo iné chemikálie.

Na hornú plochu notebooku neukladajte žiadne predmety.

Nevystavujte svoj notebook účinkom silných magnetických ani elektrických polí.

Nevystavujte ani nepoužívajte svoj notebook v blízkosti kvapalín, v rámci podmienok dažďa alebo vlhkosti.

Nevystavujte svoj notebook vplyvom prašných prostredí.

Nepoužívajte svoj notebook v blízkosti unikajúcich plynov.

notebooku Elektronická príručka

Správna likvidácia

Notebook NEVYHADZUJTE do komunálneho odpadu.

Tento výrobok bol navrhnutý tak, aby sa zabezpečilo správne opätovné použitie súčastí a recyklovanie.

Symbol preškrtnutého odpadkového koša na kolieskach znamená, že výrobok (elektrické alebo elektronické zariadenie a článková batéria s obsahom ortuti) nie je možné likvidovať spolu s bežným komunálnym odpadom. Overte si mieste nariadenia týkajúce sa likvidácie elektronických výrobkov.

Batériu NEVYHADZUJTE do komunálneho odpadu.

Symbol preškrtnutého odpadkového koša na kolieskach znamená, že batériu by ste nemali likvidovať spolu s komunálnym odpadom.

notebooku Elektronická príručka 11

12 notebooku Elektronická príručka

Kapitola 1:

Nastavenie hardvéru

notebooku Elektronická príručka 13

Spoznajte svoj notebook

Pohľad zhora

POZNÁMKA: Uspaleboiadanie klávesnice sa môže v rôznych regiónoch alebo krajinách líšiť. Vzhľad notebooku sa môže taktiež líšiť v závislosti na vašom modeli notebooku.

14 notebooku Elektronická príručka

Sústava mikrofónov (na vybraných modeloch)

Medzi funkcie sústavy mikrofónov patria zrušenie ozveny, potlačenie šumu a tvorba lúča pre lepšie rozpoznanie hlasu a nahrávania zvuku.

Indikátor kamery

Indikátor kamery ukazuje, kedy sa zabudovaná kamera používa.

Kamera

Zabudovaná kamera umožňuje pomocou notebooku snímať fotografie alebo nahrávať videá.

Snímač okolitého svetla

Snímač okolitého svetla zisťuje množstvo okolitého svetla v danom prostredí. Umožňuje, aby systém automaticky upravoval jas displeja v závislosti na stave okolitého svetla.

Panel displeja

Tento displej poskytuje vynikajúce funkcie na prezeranie fotografií, videí a ďalších multimediálnych súborov vo vašom prenosnom počítači.

Klávesnica

Klávesnica obsahuje klávesy QWERTY v štandardnej veľkosti s pohodlnou hĺbkou pohybu na písanie. Taktiež umožňuje používať funkčné klávesy, umožňuje rýchly prístup k systému

Windows®, ovládacím a ďalším multimediálnym funkciám.

POZNÁMKA: Rozloženie klávesnice sa líši podľa modelu a regiónu.

notebooku Elektronická príručka 15

16

Plocha touchpad

Plocha touchpad umožňuje používať rôzne gestá na pohyb po obrazovke a ponúka používateľovi intuitívny zážitok. Taktiež stimuluje funkcie štandardnej myši.

POZNÁMKA: Viac podrobností si pozrite v časti Používanie dotykovej podložky tejto príručke.

Sieťový vypínač

Stlačením tlačidla napájania prenosný počítač zapnite alebo vypnite.

Týmto tlačidlom napájania môžete tiež prenosný počítač prepnúť do režimu nízkej spotreby energie alebo hibernácie a zapnúť ho z režimu nízkej spotreby energie alebo hibernácie.

V prípade, že prenosný počítač prestane reagovať, stlačte a podržte tlačidlo napájania po dobu asi štyri (4) sekúnd, kým sa prenosný počítač vypne.

Číslicová klávesnica

Číslicová klávesnica sa môže prepínať medzi týmito dvoma funkciami:zadávanie čísiel a ako klávesy so šípkami.

POZNÁMKA: Viac podrobností si pozrite v časti Číslicová klávesnica tejto príručke.

notebooku Elektronická príručka

Spodná časť

POZNÁMKA: Spodná strana sa môže líšiť v závislosti od modelu.

VÝSTRAHA! Spodná časť prenosného počítača sa môže počas prevádzky alebo pri nabíjaní akumulátaleboa zohriať na vysokú teplotu. Pri práci notebook neumiestňujte na povrchy, ktaleboé môžu blokovať vetracie otvaleboy.

DÔLEŽITÉ! Doba činnosti batérie závisí na používaní a na technických

špecifikáciách tohto notebooku. Batériový modul nemožno demontovať.

notebooku Elektronická príručka 17

Vetracie otvory

Vetracie otvory umožňujú vstup chladného vzduchu do a unikanie horúceho vzduchu z notebooku.

DÔLEŽITÉ! Presvedčte sa, že papier, knihy, odevy, káble alebo iné predmety neblokujú žiadny z vetracích otvorov, aby nedochádzalo k prehrievaniu.

Audio reproduktory

Vstavané audio reproduktory vám umožnia počúvať zvuk priamo z prenosného počítača. Zvukové vlastnosti tohto prenosného počítača sú riadené softvérom.

18 notebooku Elektronická príručka

Pravá strana

Indikátor napájania

Indikátor napájania sa rozsvieti pri zapnutí notebooku a bliká pomaly v prípade, ak je notebook v režime spánku.

Dvojfarebný indikátor nabíjania batérie

Dvojfarebná dióda LED poskytuje vizuálnu informáciu o stave nabitia batérie. Podrobnosti nájdete v nasledujúcich častiach:

Farba

Neprerušovanie zeleno

Neprerušovanie oranžovo

Bliká oranžovo

Stav

Keď je notebooku pripojený k zdroju napájania, nabíja svoju batériu a kapacita batérie je 95% až 100%.

Keď je notebooku pripojený k zdroju napájania, nabíja svoju batériu a kapacita batérie je nižšia ako 95%.

Prenosný počítač beží v režime batérie a batéria je nabitá na menej ako 10%.

Nesvieti Prenosný počítač beží v režime batérie a batéria je nabitá na 10% až 100%.

notebooku Elektronická príručka 19

20

Port C typu USB

Tento port USB (Univerzálna sériová zbernica), typ C, poskytuje prenosovú rýchlosť až 5 Gbit/sek. a je spätne kompatibilný so zariadeniami USB 2.0.

POZNÁMKA: Rýchlosť prenosu tohto portu sa môže líšiť podľa modelu.

Port USB 3.0

Tento port pre univerzálnu sériovú zbernicu 3.0 (USB 3.0) poskytuje prenosovú rýchlosť až 5 Gbit/sek. a je spätne kompatibilný s USB 2.0.

HDMI port

Do tohto portu sa pripája konektor rozhrania na prenos multimediálnych dát s vysokým rozlíšením (HDMI) a je kompatibilný s HDCP, ktorý umožňuje prehrávať disky HD DVD,

Blu-ray a ďalší chránený obsah.

Vstup pre napájanie (DC)

Dodávaný sieťový adaptér zasuňte do tohto portu na nabíjanie batérie a napájanie notebooku.

VÝSTRAHA! Adaptér môže byť počas používania teplý až horúci.

Počas pripojenia do elektrickej zásuvky adaptér nezakrývajte a držte ho v dostatočnej vzdialenosti od svojho tela.

DÔLEŽITÉ! Na nabíjanie batérie a napájanie notebooku používajte len dodávaný sieťový adaptér.

notebooku Elektronická príručka

Ľavá strana

Bezpečnostný slot

Tento bezpečnostný slot umožňuje zabezpečiť prenosný počítač pripojením kompatibilných bezpečnostných produktov k prenosnému počítaču.

Port USB 2.0

Port USB (univerzálna sériová zbernica) je kompatibilný so zariadeniami s rozhraniami USB 2.0 alebo USB 1.1, ako sú klávesnice, ukazovacie zariadenia, mechaniky flash diskov a mechaniky pevných diskov.

Čítačka pamäťovej karty

Tento notebook je vybavený štrbinou vstavanej čítačky kariet, ktorá podporuje formáty kariet SD a SDXC.

Konektor na zapojenie slúchadiel/náhlavnej súpravy/ mikrofónu

Tento port umožňuje pripojiť reproduktory alebo slúchadlá so zosilňovačom. Tento port môžete použiť aj na pripojenie náhlavnej súpravy alebo externého mikrofónu.

notebooku Elektronická príručka 21

22 notebooku Elektronická príručka

Kapitola 2:

Používanie prenosného počítača

notebooku Elektronická príručka 23

Začíname

Svoj notebook nabite

A. Napájací kábel zapojte do prevodníka AC-DC.

B. Sieťový AC adaptér pripojte k sieťovému zdroju s hodnotou napätia

100 V ~ 240 V.

C. Pripojte konektor napájania jednosmerným prúdom (DC) k vstupu napájania jednosmerným prúdom (DC) notebooku.

Pred prvým použitím nechajte notebook nabíjať 3

hodiny.

POZNÁMKA: Vzhľad sieťového adaptéra sa môže líšiť v závislosti na modeli a Vašej oblasti.

24

DÔLEŽITÉ!

Vstupné napätie:

• 100–240V striedavý prúd

• Vstupná frekvencia: 50-60Hz

• Menovitý výstupný prúd: 3.42A (65W) / 4.74A (90W) / 6.32A (120W)

• Menovité výstupné napätie: 19V jednosmený prúd notebooku Elektronická príručka

DÔLEŽITÉ!

• Na prenosný počítač nalepte štítok so vstupnými/výstupnými parametrami a uistite sa, že sa zhodujú so vstupnými/výstupnými parametrami na napájacom adaptéri. Niektoré modely prenosných počítačov môžu mať viac paraWindows®v výstupných prúdov na základe dostupného SKU.

• Pred zapnutím po prvýkrát sa uistite sa, že do prenosného počítača je zapojený sieťový adaptér. Pri používaní prenosného počítača v režime napájacieho adaptéra dôrazne odporúčame používať uzemnenú nástennú elektrickú zásuvku.

• Táto elektrická zásuvka musí byť ľahko prístupná a v blízkosti vášho prenosného počítača.

• Prenosný počítač odpojte od hlavného zdroja napájania tak, že ho odpojíte od elektrickej zásuvky.

VÝSTRAHA!

Prečítajte si nasledujúce bezpečnostné opatrenia týkajúce sa batérie v prenosnom počítači.

• Batériu môžu zo zariadenia vyberať iba oprávnení technici spoločnosti ASUS (iba pre nevyberateľné batérie).

• Batéria, ktorá sa v tomto zariadení používa, môže pri odstránení alebo rozobraní predstavovať nebezpečenstvo požiaru alebo popálenia chemikáliami.

• Pre vašu bezpečnosť dodržujte pokyny na výstražných štítkoch.

• Riziko vybuchnutia batérie v prípade výmeny za nesprávny typ.

• Batériu neodhadzujte do ohňa.

• Batériu v prenosnom počítači sa nikdy nepokúšajte skratovať.

• Batériu sa nikdy nepokúšajte zo zariadenia vyberať a znovu doň vkladať

(iba pre nevyberateľné batérie).

• Ak zistíte, že batéria tečie, prestaňte ju používať.

• Batérie a jej súčasti musia byť recyklované alebo zlikvidované.

• Batériu a ďalšie malé súčasti uchovávajte mimo dosahu detí. notebooku Elektronická príručka 25

Zdvihnutím otvoríte zobrazovací panel

Stlačte tlačidlo Start (Štart)

26 notebooku Elektronická príručka

Používanie dotykovej podložky

Posúvanie indikátaleboa

Ak chcete tento indikátalebo aktivovať, na dotykovú podložku môžete kdekoľvek poklepať alebo kliknúť a potom posúvaním prsta na dotykovej podložke indikátaleboom pohybujte po obrazovke.

Haleboizontálne posúvanie

Vertikálne posúvanie

Diagonálne posúvanie notebooku Elektronická príručka 27

Gestá jedným prstom

Poklepanie/Dvojité poklepanie

Aplikáciu vyberte ťuknutím na ňu.

Aplikáciu spustíte dvojitým ťuknutím na ňu.

Ťahať a pustiť

Dvakrát kliknite na položku a potom ten istý prst posuňte bez toho, aby ste ho zdvihli z dotykového panela. Ak chcete položku položiť na nové miesto, prst zdvihnite z dotykového panela.

28 notebooku Elektronická príručka

Kliknutie ľavým tlačidlom Kliknutie pravým tlačidlom

Aplikáciu vyberiete kliknutím na ňu.

Aplikáciu spustíte dvojitým kliknutím na ňu.

Ak chcete otvoriť ponuku pravým tlačidlom myši, kliknite na toto tlačidlo.

POZNÁMKA: Oblasti vo vnútri bodkovanej čiary predstavujú umiestnenia ľavého tlačidla myši a pravého tlačidla myši na dotykovej podložke.

Gestá dvoma prstami

Posúvanie dvoch prstov nahor/ nadol

Posúvanie dvoch prstov doľava/ dopravaov

Ak chcete posúvať položku hore alebo dolu, posúvajte dva prsty.

Ak chcete posúvať položku doľava alebo doprava, posúvajte dva prsty.

notebooku Elektronická príručka 29

Oddialenie Priblíženie

Na dotykovom paneli spojte dva prsty.

Na dotykovom paneli roztiahnite dva prsty.

Ťahať a pustiť

Vyberte položku a potom stlačte a podržte ľavé tlačidlo. Posúvaním ďalšieho prsta na dotykovom paneli položku potiahnite a položte do nového umiestnenia odtiahnutím prsta od tlačidla.

30 notebooku Elektronická príručka

Používanie klávesnice

Klávesy funkcií

Pomocou funkčných klávesov na klávesnici prenosného počítača je možné spustiť nasledujúce príkazy:

Prepne notebook do režimu sleep mode (režim spánok)

Slúži na zapnutie alebo vypnutie režimu airplane mode (režim lietadlo)

POZNÁMKA: pri zapnutí, režim airplane mode (režim lietadlo) vypne pripojiteľnosť k bezdrôtovým sieťam.

Znižuje jas podsvietenia klávesnice

Zvyšuje jas podsvietenia klávesnice

Znižuje jas displeja

Zvyšuje jas displeja

Zapne alebo vypne displej

Prepína režim zobrazenia

POZNÁMKA: uistite sa, že druhá obrazovka je zapojená do prenosného počítača.

notebooku Elektronická príručka 31

Zapína alebo vypína dotykový panel

Zapína alebo vypína reproduktor.

Znižuje hlasitosť reproduktora.

Zvyšuje hlasitosť reproduktora.v

Klávesy Windows® 10

Na klávesnici prenosného počítača sú dva špeciálne klávesy Windows®, ktoré sa používajú tak, ako je uvedené nižšie:

Slúži na spustenie ponuky Štart

Slúži na zobrazenie rozbaľovacej ponuky

32 notebooku Elektronická príručka

Klávesy na ovládanie multimédií

Klávesy na ovládanie multimédií umožňujú ovládať multimediálne súbory, ako napríklad zvukové a obrazové súbory pri prehrávaní v prenosnom počítači.

Tlačidlo stlačte v kombinácii s klávesmi so šípkami na prenosnom počítači, ako je to znázornené na obrázkoch nižšie.

Zastaviť

Prejsť na predchádzajúcu stopu alebo na začiatok

Prehrať alebo pozastaviť

Prejsť na ďalšiu stopu alebo rýchly posun vpred notebooku Elektronická príručka 33

Číslicová klávesnica

POZNÁMKA: Rozloženie numerickej klávesnice sa môže líšiť podľa modelu alebo územia, ale spôsob používania zostáva rovnaký.

Číslicová klávesnica je k dispozícii iba u vybraných modelov prenosných počítačov. Túto klávesnicu môžete používať na zadávanie čísel alebo ako smerové klávesy.

Stlačením tohto tlačidla môžete prepínať medzi používaním klávesnice ako číslicové klávesy alebo ako smerové klávesy.

34 notebooku Elektronická príručka

Kapitola 3:

Práca s Windows® 10

notebooku Elektronická príručka 35

Zapnutie po prvý raz

Keď svoj počítač zapnete po prvý raz, zobrazí sa séria obrazoviek, ktaleboé vás budú viesť pri konfigurovaní základných nastavení vášho operačného systému Windows® 10.

Zapnutie prenosného počítača po prvý raz:

1. Na prenosnom počítači stlačte hlavný vypínač. Počkajte niekoľko minút, kým sa zobrazí obrazovka Netup (Nastavenie).

2. Na obrazovke Setup (Nastavenia) vyberte región a jazyk, ktoré sa budú používať v prenosnom počítači.

3. Pozalebone si prečítajte licenčné podmienky. Zaškrtnite okienko I accept (Súhlasím).

4. Ak chcete nastaviť nasledujúce základné položky, postupujte podľa pokynov na obrazovke:

• Prispôsobenie

• Získať on-line

• Nastavenia

• Vaše konto

5. Systém Windows® 10 pokračuje po nastavení základných položiek v inštalácii aplikácií a uprednostňovaných nastavení. Uistite sa, že váš prenosný počítač je počas procesu inštalácie stále zapnutý.

6. Po dokončení procesu nastavenia sa zobrazí pracovná plocha.

POZNÁMKA: Všetky snímky obrazovky v tejto kapitole sú iba informatívneho charakteru.

36 notebooku Elektronická príručka

Ponuka Štart

Ponuka Štart je hlavnou bránou k programom, aplikáciám Windows®, priečinkom a nastaveniam vo vašom prenosnom počítači.

Zmena nastavení konta, zamknúť, alebo sa odhlásiť z konta

Aplikáciu spustiť z domovskej obrazovky

Spustiť zobrazenie úloh

Spustiť možnosť Search (Vyhľadať)

Spustenie ponuky Štart

Spustiť všetky aplikácie

Aplikáciu spustiť z panela úloh

Vypnúť, reštartovať alebo prenosný počítač prepnúť do režimu nečinnosti

Spustiť možnosť Settings (Nastavenia)

Spustiť aplikáciu File Explorer

Pomocou ponuky Štart môžete vykonávať tieto spoločné aktivity:

• spúšťanie programov alebo aplikácií Windows®; otvárať bežne používané programy alebo aplikácie Windows®; upravovať nastavenia prenosného počítača; získať pomoc s ovládaním systému Windows; vypnúť prenosný počítač; odhlásiť sa z Windows alebo prepnúť na konto iného používateľa.

notebooku Elektronická príručka 37

Spustenie ponuky Štart

Kurzor myši umiestnite na tlačidlo Start (Spustiť) v dolnom ľavom rohu pracovnej plochy a potom naň kliknite.

Na klávesnici stlačte kláves s logom Windows .

Otváranie programov z ponuky Štart

Jedným z najčastejších použití ponuky Štart je otváranie programov nainštalovaných v prenosnom počítači.

Kurzor myši umiestnite na program a potom ho spustite kliknutím naň.

Pomocou tlačidiel so šípkami môžete prehľadávať programy. Program spustite stlačením tlačidla .

POZNÁMKA: Ak chcete zobraziť úplný zoznam programov a priečinkov v prenosnom počítači v abecednom poradí, v spodnej časti ľavého tabla vyberte možnosť All apps (Všetky aplikácie).

38 notebooku Elektronická príručka

Aplikácie Windows®

Tieto aplikácie sú pripnuté na pravej table v ponuke Štart a pre ľahký prístup sú zobrazené v dlaždicovom usporiadaní.

POZNÁMKA: Na úplné spustenie niektorých aplikácií Windows® sa vyžaduje prihlásenie v rámci vášho konta Microsoft.

notebooku Elektronická príručka 39

Práca s aplikáciami Windows®

Na spustenie, prispôsobenie a zatvorenie vašich aplikácií používajte dotykovú podložku alebo klávesnicu svojho prenosného počítača.

Spúšťanie aplikácií Windows® z ponuky Štart

Kurzor myši umiestnite na aplikáciu a potom ju spustite kliknutím na ňu.

Pomocou tlačidiel so šípkami môžete prehľadávať aplikácie. Stlačením tlačidla spustite aplikáciu.

Prispôsobenie aplikácií Windows®

Aplikácie môžete presunúť, zmeniť ich veľkosť alebo odstrániť z panela

úloh v ponuke Štart pomocou nasledujúcich krokov:

Presúvanie aplikácií

Kurzor myši presuňte na ikonu aplikácie a potom ju presuňte na nové miesto.

40 notebooku Elektronická príručka

Zmena veľkosti aplikácií

Kurzor myši presuňte na ikonu aplikácie, kliknite na ňu pravým tlačidlom myši a potom kliknite na možnosť

Resize (Zmeniť veľkosť).

Pomocou tlačidiel so šípkami môžete prejsť do aplikácie.

Stlačte tlačidlo , vyberte možnosť Resize (Zmeniť

veľkosť) a potom vyberte veľkosť dlaždice aplikácie.

Odopnutie aplikácií

Kurzor myši presuňte na ikonu aplikácie, kliknite na ňu pravým tlačidlom myši a potom kliknite na možnosť

Unpin from Start (Odopnúť z ponuky Štart).

Pomocou tlačidiel so šípkami môžete prejsť do aplikácie.

Stlačte tlačidlo a potom vyberte možnosť Unpin from Start (Odopnúť z ponuky Štart).

notebooku Elektronická príručka 41

Pripnutie aplikácii na panel úloh

Kurzor myši presuňte na ikonu aplikácie, kliknite na ňu pravým tlačidlom myši a potom kliknite na možnosť Pin to taskbar (Pripnúť na panel úloh).

Pomocou tlačidiel so šípkami môžete prejsť do aplikácie.

Stlačte tlačidlo a potom vyberte možnosť Pin to taskbar (Pripnúť na panel úloh).

Pripnutie ďalších aplikácií do ponuky Štart

V možnosti All apps (Všetky aplikácie) umiestnite kurzor myši na ikonu aplikácie, ktorú chcete pridať do ponuky Štart, kliknite na ňu pravým tlačidlom myši a potom kliknite na možnosť Pin to Start (Pripnúť do ponuky Štart).

V možnosti All apps (Všetky aplikácie) stlačte ikonu

na aplikácii, ktorú chcete pridať do ponuky Štart, a potom vyberte možnosť Pin to Start (Pripnúť do

ponuky Štart).

42 notebooku Elektronická príručka

Zobrazenie úloh

Rýchle prepínanie medzi otvorenými aplikáciami a programami pomocou funkcie Zobrazenie úloh. Pomocou tejto funkcie môžete tiež prepínať medzi jednotlivými pracovnými plochami.k

Spustenie funkcie Zobrazenie úloh

Kurzor myši umiestnite na ikonu na paneli úloh a kliknite na ňu.

Na klávesnici stlačte kláves .

notebooku Elektronická príručka 43

Funkcia Snap

Funkcia Snap slúži na zobrazenie aplikácií vedľa seba, čo vám umožňuje pracovať súčasne s dvoma aplikáciami a prepínať medzi nimi.

Aktívne body Snap

Ikony aplikácií môžete prichytiť v mieste ich presunutím na tieto aktívne body.

44 notebooku Elektronická príručka

Používanie funkcie Snap (Prichytiť)

1. Spusťte aplikáciu, na ktorú chcete prichytiť.

2. Panel s názvom aplikácie presuňte na okraj obrazovky, kde ju chcete prichytiť.

3. Spustite ďalšiu aplikáciu a zopakovaním vyššie uvedených krokov prichyťte ďalšie aplikácie.

1. Spusťte aplikáciu, na ktorú chcete prichytiť.

2. Stlačte a podržte tlačidlo a potom pomocou kláves so šípkami aplikáciu prichyťte.

3. Spustite ďalšiu aplikáciu a zopakovaním vyššie uvedených krokov prichyťte ďalšie aplikácie.

notebooku Elektronická príručka 45

Centrum akcií

Centrum akcií zlučuje oznámenia z aplikácií a poskytuje jedno miesto, na ktorom ich môžete používať. V spodnej časti má tiež skutočne užitočnú časť Quick Actions (Rýchle akcie).

Spustenie centra akcií

Kurzor myši umiestnite na ikonu na paneli úloh a kliknite na ňu.

Na klávesnici stlačte kláves .

46 notebooku Elektronická príručka

Ďalšie klávesové skratky

Pomocou klávesnice môžete taktiež používať nasledujúce klávesové skratky ako pomôcku na spustenie aplikácií alebo na navigáciu v rámci systému Windows® 10.

\ Spúšťa ponuku Štart

Spúšťa Action Center (Centrum akcií)

V režime pracovnej plochy otvorí okno This PC

(Tento počítač).

Spúšťa aplikáciu File Explorer

Otvára panel Share (Zdieľanie)

Spúšťa možnosť Settings (Nastavenia).

Spúšťa panel Connect (Pripojiť)

Slúži na aktivovanie obrazovky zamknutia

Minimalizuje aktívne okno notebooku Elektronická príručka 47

Spúšťa možnosť Search (Vyhľadať)

Spúšťa panel Project (Projekt)

Otvorí okno Spustenie

Otvorí aplikáciu Centrum uľahčenia prístupu

Otvára kontextovú ponuku tlačidla Start

(Start)

Slúži na spustenie ikony zväčšovacieho skla a priblíži vašu obrazovku

Slúži na oddialenie vašej obrazovky

Otvorí Nastavenia moderátora

48 notebooku Elektronická príručka

Pripojenie do bezdrôtových sietí

Wi-Fi

Pomocou Wi-Fi pripojenia vášho notebooku môžete získať prístup k e-mailom, surfovať po internete a zdieľať aplikácie v rámci lokalít sociálnych sietí.

DÔLEŽITÉ! Ak chcete aktivovať funkciu WiFi v prenosnom počítači, režim

Airplane mode (Lietadlo musí) byť vypnutý. Viac podrobností si pozrite v časti Režim Lietadlov tejto príručke .

Pripojenie k sieti Wi-Fi

Prenosný počítač pripojte k sieti Wi-Fi vykonaním nasledujúcich krokov:

1. Na paneli úloh vyberte ikonu .

2. Ak chcete zapnúť Wi-Fi, vyberte ikonu .

3. V zozname Wi-Fi pripojení zvoľte prístupový bod.

4. Kliknutím na položku Connect (Pripojiť) spustíte sieťové pripojenie.

POZNÁMKA: Na aktivovanie Wi-Fi pripojenia môžete byť požiadaní o zadanie kľúča zabezpečenia.

notebooku Elektronická príručka 49

Bluetooth

Funkcia Bluetooth umožňuje bezdrôtové prenosy dát medzi inými zariadeniami s aktivovanou funkciou Bluetooth.

DÔLEŽITÉ! Ak chcete aktivovať funkciu Bluetooth v prenosnom počítači, režim Airplane mode (Lietadlo musí) byť vypnutý. Viac podrobností si pozrite v časti Režim Lietadlov tejto príručke.

Párovanie s inými zariadeniami s aktivovanou funkciou

Bluetooth

Ak chcete vykonávať dátové prenosy, musíte spárovať svoj notebook s inými zariadeniami s aktivovanou funkciou Bluetooth. Svoje zariadenia pripojte vykonaním nasledujúcich krokov:

Štart.

2. Ak chcete vyhľadať zariadenia so zapnutou funkciou

Bluetooth, vyberte položku Devices (Zariadenia) a potom položku Bluetooth.

3. Zo zoznamu vyberte zariadenie. Heslo vo vašom prenosnom počítači porovnajte s heslom, ktoré je odoslané do vybraného zariadenia. Ak sú rovnaké, ťuknite na tlačidlo Yes (Áno) na úspešné spárovanie vášho prenosného počítača s príslušným zariadením.

POZNÁMKA: V prípade niektorých zariadení s aktivovanou funkciou Bluetooth môžete byť vyzvaní na zadanie prístupového kódu vášho prenosného počítača.

50 notebooku Elektronická príručka

Režim Lietadlo

Airplane mode (Režim Lietadlo) zablokuje bezdrôtovú komunikáciu, ktorá umožňuje bezpečne používať prenosný počítač počas letu.

POZNÁMKA: Spojte sa s leteckou spoločnosťou ohľadne služieb, ktoré môžete počas letu používať, a obmedzeniach, ktoré musíte pri používaní svojho notebooku počas letu dodržiavať.

Zapnutie režimu Lietadlo

Action Center (Stredisko akcií) spustiť z panela úloh.

2. Ak chcete zapnúť režim Airplane (Lietadlo), vyberte ikonu .

Stlačte .

Vypnutie režimu Lietadlo

2.

Action Center (Stredisko akcií) spustiť z panela úloh.

Výberom ikony

(Lietadlo).

vypnite režim Airplane

Stlačte .

notebooku Elektronická príručka 51

Vypnutie prenosného počítača

Prenosný počítač môžete vypnúť vykonaním jedného z nasledovných postupov:

Spustite ponuku Štart a štandardne vypnite výberom položiek

(Vypnúť).

> Shut down

Na prihlasovacej obrazovke vyberte položku

> Shut down (Vypnúť).

Okná Shut Down (Vypnúť) spustite stlačením kombinácie tlačidiel .

V rozbaľovacom zozname zvoľte možnosť Shut

Down (Vypnúť) a potom kliknite na tlačidlo OK.

Ak váš prenosný počítač nereaguje, stlačte a podržte tlačidlo napájania po dobu aspoň desať (4) sekúnd, kým sa prenosný počítač vypne.

52 notebooku Elektronická príručka

Prepnutie prenosného počítača do nečinného režimu

Ak chcete prenosný počítač prepnúť do nečinného režimu:

Ak chcete prenosný počítač prepnúť do nečinného režimu, spustite ponuku Štart a vyberte položky

režim).

> Sleep (Nečinný

Na prihlasovacej obrazovke vyberte položky

> Sleep (Nečinný režim).

Okná Shut Down (Vypnúť) spustite stlačením kombinácie tlačidiel . V rozbaľovacom zozname zvoľte možnosť Sleep (Nečinný režim) a potom kliknite na tlačidlo OK.

POZNÁMKA: Prenosný počítač môžete tiež prepnúť do režimu nečinnosti jedným stlačením tlačidla napájania.

notebooku Elektronická príručka 53

54 notebooku Elektronická príručka

Kapitola 4:

Automatický test po zapnutí

notebooku Elektronická príručka 55

Automatický test po zapnutí (POST)

Automatický test po zapnutí (POST) je séria diagnostických testov riadených softvérom, ktoré sa spustia pri zapnutí alebo reštarte prenosného počítača.

Softvér, ktorý riadi POST, je inštalovaný ako trvalá súčasť architektúry prenosného počítača.

Používanie POST na vstup do BIOS-u a

Odstraňovanie problémov

Počas POST môžete vstupovať do nastavení BIOS alebo spustiť možnosti odstraňovania problémov pomocou funkčných klávesov na klávesnici prenosného počítača. Viac podrobností si môžete pozrieť v nasledovných informáciách.

BIOS

Basic Input a Output System (BIOS) (Základný systém vstupu a výstupu) ukladá systémové nastavenia hardvéru, ktoré sú potrebné na spustenie systému v prenosnom počítači.

Predvolené nastavenia systému BIOS platia pre väčšinu podmienok prenosného počítača. Nemeňte predvolené nastavenia systému BIOS s výnimkou nasledujúcich okolností:

Na obrazovke sa objaví chybové hlásenie počas zavádzania systému a žiada vás spustiť BIOS Setup.

Nainštalovali ste nový prvok systému, ktorý si vyžaduje ďalšie nastavenia systému BIOS alebo aktualizácie.

VÝSTRAHA: Používanie nevhodných nastavení systému BIOS môže viesť k nestabilite systému alebo zlyhaniu spúšťania. Dôrazne odporúčame, aby ste zmenili nastavenia systému BIOS iba za pomoci zaškoleného servisného personálu.

Prístupu BIOS

Reštartujte prenosný počítač a potom stlačte tlačidlo

počas POST.

56 notebooku Elektronická príručka

Nastavenia BIOS-u

POZNÁMKA: Obrazovky BIOS uvádzané v tejto časti sú len na porovnanie. Skutočné obrazovky sa môžu líšiť podľa modelu a oblastí..

Zavádzanie

Táto ponuka umožňuje nastaviť priority možnosti zavádzania. Pri nastavovaní priority zavádzania si môžete pozrieť nasledovné postupy.

1. Na obrazovke Boot (Zavádzanie) vyberte Boot Option #1

(Možnosť zavádzania č. 1).

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2015 American Megatrends, Inc.

Main Advanced Boot Security Save & Exit

Boot Configuration

Fast Boot [Enabled]

Launch CSM [Disabled]

Sets the system boot order

Driver Option Priorities

Boot Option Priorities

Boot Option #1 [Windows Boot Manager]

Add New Boot Option

Delete Boot Option

→ ← : Select Screen

↑↓ : Select Item

Enter: Select

+/— : Change Opt.

F1 : General Help

F9 : Optimized Defaults

F10 : Save & Exit

ESC : Exit

Version 2.16.1243 Copyright (C) 2015 American Megatrends, Inc.

notebooku Elektronická príručka 57

2. Stlačte tlačidlo a vyberte zariadenie ako Boot Option

#1 (Možnosť zavádzania č. 1).

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2015 American Megatrends, Inc.

Main Advanced Boot Security Save & Exit

Boot Configuration

Fast Boot [Enabled]

Launch CSM [Disabled]

Sets the system boot order

Driver Option Priorities

Boot Option Priorities

Boot Option #1 [Windows Boot Manager]

Add New Boot Option

Delete Boot Option

Boot Option #1

Windows Boot Manager

Disabled

→ ← : Select Screen

↑↓ : Select Item

Enter: Select

+/— : Change Opt.

F1 : General Help

F9 : Optimized Defaults

F10 : Save & Exit

ESC : Exit

Version 2.16.1243 Copyright (C) 2015 American Megatrends, Inc.

58 notebooku Elektronická príručka

Security (Zabezpečenie)

Táto ponuka umožňuje nastaviť heslo správcu a používateľa prenosného počítača. Umožňuje tiež riadiť vstup do ovládača pevného disku prenosného počítača, vstupného alebo výstupného rozhrania

(I/O) a rozhrania USB.

POZNÁMKA:

• Ak vytvoríte User Password (Heslo používateľa), pred vstupom do operačného systému prenosného počítača budete vyzvaní zadať toto heslo.

• Ak vytvoríte Administrator Password (Heslo správcu), pred vstupom do BIOS-u budete vyzvaní zadať toto heslo.

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2015 American Megatrends, Inc.

Main Advanced Boot Security Save & Exit

Password Description

If ONLY the Administrator’s password is set, then this only limits access to Setup and is only asked for when entering Setup. If ONLY the user’s password is set, then this is a power on password and must be entered to boot or enter Setup. In Setup, the User will have Administrator rights.

Administrator Password Status NOT INSTALLED

User Password Status NOT INSTALLED

Administrator Password

User Password

HDD Password Status : NOT INSTALLED

Set Master Password

Set User Password

I/O Interface Security

System Mode state User

Secure Boot state Enabled

Secure Boot Control [Enabled]

Key Management

Set Administrator

Password. The password length must be in the following range:

Minimum length 3

Maximum length 20

Must type with character: a-z, 0-9

→ ← : Select Screen

↑↓ : Select Item

Enter: Select

+/— : Change Opt.

F1 : General Help

F9 : Optimized Defaults

F10 : Save & Exit

ESC : Exit

Version 2.16.1243 Copyright (C) 2015 American Megatrends, Inc.

notebooku Elektronická príručka 59

Nastavenie hesla:

1. Na obrazovke Security (Zabezpečenie) vyberte Administrator

Password (Heslo správcu nastavenia) alebo User Password

(Heslo používateľa).

2. Napíšte heslo a stlačte .

3. Opätovne napíšte heslo a stlačte .

Vymazat’ heslo:

1. Na obrazovke Security (Zabezpečenie) vyberte Administrator

Password (Heslo správcu nastavenia) alebo User Password

(Heslo používateľa).

2. Vložte aktuálne heslo a stlačte tlačidlo .

3. Políčko Create New Password (Vytvoriť nové heslo) nechajte prázdne a stlačte tlačidlo .

4. V potvrdzovacom políčku vyberte možnosť Yes (Áno) a potom stlačte tlačidlo .

60 notebooku Elektronická príručka

Zabezpečenie rozhrania vstup/výstup

Ak chcete zablokovať alebo odblokovať niektoré funkcie rozhrania prenosného počítača, v ponuke Zabezpečenie môžete vstúpiť do okna Zabezpečenie vstupného a výstupného rozhrania.

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2015 American Megatrends, Inc.

Main Advanced Boot Security Save & Exit

I/O Interface Security If Locked, LAN controller will be disabled.

LAN Network Interface [UnLock]

Wireless Network Interface [UnLock]

HD AUDIO Interface [UnLock]

USB Interface Security

Lock

UnLock

LAN Network interface

→ ← : Select Screen

↑↓ : Select Item

Enter: Select

+/— : Change Opt.

F1 : General Help

F9 : Optimized Defaults

F10 : Save & Exit

ESC : Exit

Version 2.16.1243 Copyright (C) 2015 American Megatrends, Inc.

Zablokovanie rozhrania vstup/výstup:

1. Na obrazovke Zabezpečenie vyberte možnosť

Zabezpečenie rozhrania vstup/výstup.

2. Vyberte rozhranie, ktoré chcete zablokovať a kliknite na tlačidlo .

3. Vyberte položku Lock (Zablokovať).

notebooku Elektronická príručka 61

62

Zabezpečenie USB rozhrania

Ak chcete zablokovať alebo odblokovať porty a zariadenia, prostredníctvom ponuky Zabezpečenie vstupného a výstupného rozhrania môžete tiež vstupovať do možnosti Zabezpečenie rozhrania USB.

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2015 American Megatrends, Inc.

Main Advanced Boot Security Save & Exit

USB Interface Security If Locked, all USB device will be disabled

USB Interface [UnLock]

External Ports [UnLock]

CMOS Camera [UnLock]

Card Reader [UnLock]

USB interface

Lock

UnLock

→ ← : Select Screen

↑↓ : Select Item

Enter: Select

+/— : Change Opt.

F1 : General Help

F9 : Optimized Defaults

F10 : Save & Exit

ESC : Exit

Version 2.16.1243 Copyright (C) 2015 American Megatrends, Inc.

Zablokovanie USB rozhrania:

1. Na obrazovke Zabezpečenie vyberte možnosť

Zabezpečenie rozhrania vstup/výstup > Zabezpečenie

USB rozhrania.

2. Vyberte rozhranie, ktoré chcete zablokovať a kliknite na tlačidlo Zablokovať.

POZNÁMKA: Nastavením položky USB Interface (Rozhranie USB) na

Lock (Zablokovať) sa tiež zablokujú a skryjú External Ports (Exterené

porty) a ďalšie zariadenia, ktoré sú obsiahnuté v položke USB Interface

Security (Zabezpečenie rozhrania USB).

notebooku Elektronická príručka

Nastavenie hesla správcu

Ak chcete nastaviť prístup do ovládača pevného disku chráneného heslom, v ponuke Zabezpečenie môžete vybrať položku Set Master Password (Nastaviť heslo správcu).

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2015 American Megatrends, Inc.

Main Advanced Boot Security Save & Exit

Password Description

If ONLY the Administrator’s password is set, then this only limits access to Setup and is only asked for when entering Setup. If ONLY the user’s password is set, then this is a power on password and must be entered to boot or enter Setup. In Setup, the User will have Administrator rights.

Administrator Password Status NOT INSTALLED

User Password Status NOT INSTALLED

Administrator Password

User Password

HDD Password Status : NOT INSTALLED

Set Master Password

Set User Password

I/O Interface Security

Set HDD Master Password.

***Advisable to

Power Cycle System after Setting Hard

Disk Passwords***

→ ← : Select Screen

↑↓ : Select Item

Enter: Select

+/— : Change Opt.

F1 : General Help

F9 : Optimized Defaults

F10 : Save & Exit

ESC : Exit

Version 2.16.1243 Copyright (C) 2015 American Megatrends, Inc.

Nastavenie HDD ochrany heslom:

1. Na obrazovke Zabezpečenie kliknite na možnosť Nastaviť hlavné heslo.

2. vpíšte heslo a stlačte tlačidlo .

3. Heslo potvrďte jeho opätovným zapísaním a stlačte tlačidlo

.

4. Kliknite na možnosť Nastaviť používateľské heslo a na nastavenie používateľského hesla zopakujte predchádzajúce kroky.

notebooku Elektronická príručka 63

Uložiť a ukončiť

Ak chcete uchovať konfiguračné nastavenia, pred ukončením BIOS-u vyberte položku Save Changes and Exit (Uložiť zmeny a ukončiť).

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2015 American Megatrends, Inc.

Main Advanced Boot Security Save & Exit

Save Changes and Exit

Discard Changes and Exit

Exit system setup after saving the changes.

Save Options

Save Changes

Discard Changes

Restore Defaults

Boot Override

Windows Boot Manager

Launch EFI Shell from filesystem device → ← : Select Screen

↑↓ : Select Item

Enter: Select

+/— : Change Opt.

F1 : General Help

F9 : Optimized Defaults

F10 : Save & Exit

ESC : Exit

Version 2.16.1243 Copyright (C) 2015 American Megatrends, Inc.

64 notebooku Elektronická príručka

Aktualizácia BIOS:

1. Overte presný model prenosného počítača a potom si z internetovej stránky spoločnosti ASUS prevezmite najnovší súbor

BIOS pre váš model.

2. Kópiu prevzatého súboru BIOS uložte na kľúč USB.

3. Kľúč USB zapojte do prenosného počítača.

4. Reštartujte prenosný počítač a potom stlačte tlačidlo

POST.

počas

5. V programe BIOS Setup kliknite na možnosť Advanced > Start

Easy Flash (Rozšírené-Spustiť funkciu Easy Flash) a potom kliknite na tlačidlo .

Main

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2015 American Megatrends, Inc.

Advanced Boot Security Save & Exit

Start Easy Flash

Internal Pointing Device [Enabled]

Wake on Lid Open [Enabled]

Power Off Energy Saving [Enabled]

Press Enter to run the utility to select and update BIOS.

SATA Configuration

Graphics Configuration

Intel (R) Anti-Theft Technology Corporation

USB Configuration

Network Stack

→ ← : Select Screen

↑↓ : Select Item

Enter: Select

+/— : Change Opt.

F1 : General Help

F9 : Optimized Defaults

F10 : Save & Exit

ESC : Exit

Version 2.16.1243 Copyright (C) 2015 American Megatrends, Inc.

notebooku Elektronická príručka 65

6. Na kľúči USB vyhľadajte prevzatý súbor BIOS a potom stlačte tlačidlo .

FSO

FS1

FS2

FS3

FS4

ASUSTek EasyFlash Utility

FLASH TYPE : Generic Flash Type

Current BIOS

Platform : UX510

Version : 101

Build Date : Oct 26 2015

Build Time : 11:51:05

New BIOS

Platform : Unknown

Version : Unknown

Build Date : Unknown

Build Time : Unknown

0 EFI

<DIR>

[ ←→ ] : Switch [ ↑↓ ] : Choose [q] : Exit [Enter] : Enter/Execute

7. Ak chcete obnoviť systém na predvolené nastavenia, po dokončení procesu aktualizácie systému BIOS kliknite na tlačidlo

Exit > Restore Defaults (Ukončiť - Obnoviť predvolené).

66 notebooku Elektronická príručka

Obnovenie vášho systému

Možnosti obnovenia vo vašom prenosnom počítači umožňujú obnoviť systém do pôvodného stavu alebo jednoducho obnoviť jeho nastavenia na zlepšenie výkonu.

DŮLEŽITÉ UPOZORNENIE!

Pred vykonaním ktorejkoľvek z možností obnovy vo vašom prenosnom počítači si zálohujte súbory s údajmi.

• Aby nedošlo k strate údajov, poznačte si dôležité prispôsobené nastavenia, ako napríklad nastavenia siete, používateľské mená a heslá.

• Pred resetovaním systému sa uistite, že prenosný počítač je zapojený do elektrickej zásuvky.

Operačný systém Windows® 10 umožňuje vykonať ktorúkoľvek z nasledujúcich možností obnovy:

Zachovať moje súbory - Táto možnosť umožňuje obnoviť prenosný počítač bez poškodenia osobných údajov (fotografie, hudba, video súbory, dokumenty) a aplikácie z pamäte operačného systému Windows®.

Pomocou tejto možnosti môžete prenosný počítač obnoviť na

štandardné nastavenia a odstrániť iné nainštalované aplikácie.

Odstrániť všetko - Táto možnosť resetuje prenosný počítať na jeho nastavenia z výroby. Pred vykonaním tejto možnosti si musíte zálohovať svoje údaje.

notebooku Elektronická príručka 67

• Go back to an earlier build (Vráťiť sa späť na predchádzajúcu

zostavu) - Táto možnosť umožňuje vrátiť sa späť na predchádzajúcu zostavu. Túto možnosť použite v prípade, že zostava vám nefunguje.

Advanced startup (Rozšírené spustenie) - Táto možnosť umožňuje vykonávať iné rozšírené možnosti obnovy vo vašom

Tablet ASUS, ako napríklad:

- používať mechaniku USB, sieťové pripojenie alebo obnovovací disk DVD pre Windows na spustenie Tablet

ASUS.

- Pomocou možnosti Troubleshoot (Odstraňovanie

problémov) môžete aktivovať ktorúkoľvek z týchto možností rozšírenej obnovy: obnovenie systému, obnovenie obrazu systému, oprava spustenia, príkazový riadok, nastavenia firmvéru UEFI, nastavenia spustenia.

Vykonávanie možnosti obnovenia

Ak chcete získať prístup k niektorej z dostupných možností obnovy

Tablet ASUS a používať ju, vykonajte nasledujúce kroky.

1. Spustite možnosť Settings (Nastavenia) a vyberte možnosť

Update and security (Aktualizácia a zabezpečenie).

68 notebooku Elektronická príručka

2. V možnosti Update and security (Aktualizácia a zabezpečenie) vyberte položku Recovery (Obnoviť) a potom vyberte možnosť obnovenia, ktorú chcete vykonať.

notebooku Elektronická príručka 69

70 notebooku Elektronická príručka

Tipy a najčastejšie otázky

notebooku Elektronická príručka 71

Užitočné tipy ohľadne notebooku

Aby sme vám pomohli maximalizovať používanie vášho notebooku, zachovať jeho systémový výkon a zabezpečiť všetky vaše dáta, uvádzame niekoľko užitočných tipov:

Systém Windows® pravidelne aktualizujte a zabezpečte, aby všetky vaše aplikácie mali najnovšie nastavenia zabezpečenia.

Na ochranu svojich údajov používajte antivírusový softvér a zachovávajte jeho aktuálnosť.

Ak to nie je nevyhnutné, svoj notebook nevypínajte vynúteným vypnutím.

Svoje údaje vždy zálohujte a vytvorte si zálohu údajov v externom pamäťovom zariadení.

Notebook nepoužívajte pri extrémne vysokých teplotách. Ak nebudete svoj notebook dlhodobo používať (aspoň mesiac), odporúčame vám z neho vybrať batériu, ak je vyberateľná.

Odpojte všetky externé zariadenia a pred resetovaním svojho notebooku si pripravte nasledovné položky:

- Kód Product Key pre vaše operačné systémy a ďalšie nainštalované aplikácie

- Záložné údaje

- Prihlasovacie ID a heslo

- Informácie o internetovom pripojení

72 notebooku Elektronická príručka

Časté otázky ohľadne hardvéru

1. Po zapnutí notebooku sa na obrazovke zobrazí čierna bodka a niekedy farebné bodky. Čo mám robiť?

Hoci sa tieto bodky štandardne zobrazujú na obrazovke, nemajú vplyv na váš systém. Ak tento jav pretrváva a následne vplýva na systémový výkon, poraďte sa s autorizovaným servisným strediskom ASUS.

2. Zobrazovací panel má nerovnomerné farby a jas. Ako to môžem opraviť?

Farby a jas zobrazovacieho panela môžu byť ovplyvnené uhlom a aktuálnou polohou notebooku. Jas a farebný tón notebooku sa môžu pre jednotlivé modely líšiť. Na nastavenie vzhľadu vášho zobrazovacieho panela môžete použiť klávesy funkcií alebo nastavenia zobrazenia vo svojom operačnom systéme.

3. Ako môžem maximalizovať výdrž batérie notebooku?

Môžete vyskúšať jedno z nasledovných odporúčaní:

• Na nastavenie jasu displeja použite klávesy funkcií.

• Ak nepoužívate žiadne Wi-Fi pripojenie, prepnite svoj systém do režimu Airplane mode (Režim lietadlo).

• Odpojte nepoužívané USB zariadenia.

• Zatvorte nepoužívané aplikácie, hlavne tie, ktoré zaberajú veľa systémovej pamäte.

notebooku Elektronická príručka 73

4. LED indikátor batérie nesvieti. Kde je chyba?

• Skontrolujte správne pripojenie sieťového adaptéra alebo batérie. Môžete taktiež napájací adaptér alebo batériu odpojiť, počkať minútu a znova ich pripojiť k sieťovej zásuvke a notebooku.

• Ak problém pretrváva, o pomoc požiadajte miestne servisné stredisko ASUS.

5. Prečo moje dotykové zariadenie nefunguje?

Stlačením dotykové zariadenie aktivujte.

6. Prečo nepočujem zvuk z reproduktorov svojho notebooku pri prehrávaní súborov so zvukom alebo videom?

Môžete vyskúšať jedno z nasledovných odporúčaní:

• Stlačením zapnite zvuk reproduktora.

• Skontrolujte, či reproduktory nie sú stlmené.

• Skontrolujte, či k notebooku nie je pripojený konektor slúchadiel a odpojte ho.

7. Čo mám robiť v prípade straty sieťového adaptéra notebooku, alebo ak batéria prestane fungovať?

O pomoc požiadajte miestne servisné stredisko ASUS.

74 notebooku Elektronická príručka

8. Môj notebook nevykonáva správne údery klávesom, pretože sa kurzor pohybuje. Čo mám robiť?

Kým píšete na klávesnici skontrolujte, že dotykového zariadenia sa nič náhodne nedotýka ani ho nestláča. Dotykové zariadenie môžete taktiež deaktivovať stlačením .

9. Pri stláčaní klávesov „U“, „I“ a „O“ sa na klávesnici zobrazujú čísla. Ako to môžem zmeniť?

Na svojom notebooku stlačte kláves alebo

(na vybraných modeloch), čím túto funkciu vypnete a uvedené klávesy používajte na písanie písmen. notebooku Elektronická príručka 75

Časté otázky ohľadne softvéru

1. Keď zapnem svoj notebook, indikátor napájania sa rozsvieti, ale nerozsvieti sa indikátor činnosti jednotky. Nedošlo ani k zavedeniu systému. Ako to môžem opraviť?

Môžete vyskúšať jedno z nasledovných odporúčaní:

• Notebook vypnite vynúteným vypnutím tak, že hlavný vypínač stlačíte na dlhšie ako štyri (4) sekundy. Skontrolujte správnosť zapojenia sieťového adaptéra a vloženia batérie a notebook zapnite.

• Ak problém pretrváva, o pomoc požiadajte miestne servisné stredisko ASUS.

2. Čo mám urobiť, ak sa na obrazovke zobrazí táto správa:

„Remove disks or other media. Press any key to restart.

(Vyberte disky alebo iné médiá. Stlačením ktoréhokoľvek klávesu reštartujte.)“?

Môžete vyskúšať jedno z nasledovných odporúčaní:

• Odpojte všetky pripojené USB zariadenia a potom notebook reštartujte.

• Vyberte optický disk, ktorý ste ponechali v optickej jednotke a potom notebook reštartujte.

• Ak problém pretrváva, možno je problém s ukladacím priestorom pamäte vášho notebooku. O pomoc požiadajte miestne servisné stredisko ASUS.

3. Bootovanie môjho notebooku trvá dlhšie ako zvyčajne a môj operačný systém zaostáva. Ako to môžem opraviť?

Odstráňte nedávno nainštalované aplikácie alebo aplikácie, ktoré neboli súčasťou balíka vášho operačného systému, a potom systém reštartujte.

76 notebooku Elektronická príručka

4. Môj notebook sa nebootuje. Ako to môžem opraviť?

Môžete vyskúšať jedno z nasledovných odporúčaní:

• Z notebooku odpojte všetky pripojené zariadenia a potom systém reštartujte.

• Ak problém pretrváva, o pomoc požiadajte miestne servisné stredisko ASUS.

5. Prečo nemôžem obnoviť činnosť svojho notebooku z režimu spánku alebo dlhodobého spánku?

• Na obnovenie posledného prevádzkového stavu musíte stlačiť hlavný vypínač.

• Váš systém možno úplne vybil batériu. K notebooku pripojte sieťový adaptér, pripojte ho k sieťovej zásuvke a stlačte hlavný vypínač.

notebooku Elektronická príručka 77

78 notebooku Elektronická príručka

Prílohy

notebooku Elektronická príručka 79

Infalebomácie o DVD-ROM mechanike

Pomocou DVD-ROM mechaniky môžete prezerať a vytvárať svoje vlastné disky CD a DVD. Ak si chcete prezerať tituly DVD, môžete si dokúpiť voliteľný softvér DVD

Viewer.

POZNÁMKA: Mechanika DVD-ROM je k dispozícii na vybraných modeloch.

Regionálne infalebomácie týkajúce sa prehrávania

Prehrávanie filmových DVD titulov obsahuje dekódovanie MPEG2 videa, digitálneho AC3 zvuku a rozšifrovanie obsahu chráneného CSS. CSS (niekedy sa nazýva ochranou kópie) je názov daný schéme ochrany obsahu, ktaleboú prijal filmársky priemysel, aby takto uspokojil potrebu ochrany pred neoprávneným kopírovaním obsahu.

Hoci existuje mnoho pravidiel schém uvalených na osoby udeľujúce licenciu CSS, jedno pravidlo, ktaleboé je najdôležitejšie, sa týka obmedzení prehrávania založených na regionalizovanom obsahu. Aby sa pomohlo výrobe zemepisne diferencovaných filmov, DVD video tituly sa vyrábajú pre špecifické zemepisné regióny, ktaleboé sú definované v odseku “Definície regiónov”. Zákony o autaleboských právach vyžadujú, aby všetky DVD filmy boli obmedzené pre určitý región (zvyčajne kódované pre región, v ktaleboom sú predávané). Pokiaľ obsah DVD filmu môže byť otvaleboený pre viac regiónov, pravidlá schémy CSS vyžadujú, aby akýkoľvek systém, ktaleboý dokáže prehrávanie obsahu zakódovaného pomocou CSS, dokázal prehrávať iba jeden región.

DÔLEŽITÉ! Nastavenie regiónu je možné pomocou softvéru prehliadača zmeniť maximálne päť krát. Pri ďalšom pokuse o zmenu regiónu bude možné prehrávať DVD filmy pre posledné nastavenie regiónu. Ďalšiu zmenu kódu regiónu bude možné vykonať falebomou výrobného obnovenia nastavení. Toto však nie je zahrnuté do záruky. Ak je potrebné obnovenie nastavení, náklady na prepravu a obnovenie nastavení bude znášať užívateľ.

80 notebooku Elektronická príručka

Definície regiónov

Región 1

Kanada, USA, teritoriálne územia USA

Región 2

Česká republika, Egypt, Fínsko, Francúzsko, Nemecko, krajiny Perzského zálivu,

Maďarsko, Island, Irán, Irak, Írsko, Taliansko, Japonsko, Holandsko, Nórsko,

Poľsko, Portugalsko, Saudská Arábia, Škótsko, Južná Afrika, Španielsko, Švédsko,

Švajčiarsko, Sýria, Turecko, Veľká Británia, Grécko, bývalé republiky Juhoslávie,

Slovensko

Región 3

Barma, Indonézia, Južná Kórea, Malajzia, Filipíny, Singapur, Tchajvan, Thajsko,

Vietnam

Región 4

Austrália, Karibik (okrem teritoriálnych území USA), Stredná Amerika, Nový Zéland,

Tichomorské ostrovy, Južná Amerika

Región 5

SNŠ, India, Pakistan, zvyšok Afriky, Rusko, Severná Kórea

Región 6

Čína notebooku Elektronická príručka 81

Infalebomácie o Blu-ray ROM mechanike

Blu-ray ROM umožňuje zobrazenie obrazových a ďalších falebomátov súbaleboov vo vysokom rozlíšení (HD), ako sú disky DVD a CD.

POZNÁMKA: Mechanika Blue-ray ROM je k dispozícii na vybraných modeloch.

Definície regiónov

Región A

Krajiny Severnej, Strednej a Južnej Ameriky a ich teritóriá; Taiwan, Hong Kong,

Macao, Japonsko, Kórea (Južná a Severná), krajiny Juhovýchodnej Ázie a ich teritóriá.

Región B

Krajiny Európy, Afriky a Juhozápadnej Ázie a ich teritóriá; Austrália a Nový Zéland.

Región C

Krajiny Strednej a Južnej Ázie, Východnej Európy a ich teritóriá; Čína a Mongolsko..

POZNÁMKA: Viac infalebomácií nájdete na webovej stránke venovane diskom Bluray na adrese www.blu-raydisc.com/en/Technical/FAQs/Blu-rayDiscfaleboVideo.aspx falebo maleboe details

Zhoda interného modemu

Notebook s modelom interného modemu je v zhode s JATE (Japonsko), FCC

(USA, Kanada, Kórea, Taiwan) a CTR21. Interný modem bol schválený v súlade s

Rozhodnutím Rady 98/482/ES pre paneurópske pripojenie k verejnej komutovanej telefónnej sieti (PSTN) pomocou pripojenia jedným terminálom. Predsa len však kvôli rozdielom medzi jednotlivými PSTN v rôznych krajinách, schválenie samo osebe neposkytuje bezvýhradné zaistenie úspešnej činnosti na každom koncovom bode siete PSTN. V prípade problémov by ste sa mali v prvom rade spojiť s dodávateľom zariadenia.

82 notebooku Elektronická príručka

Prehľad

4. augusta 1998 bolo v Oficiálnom vestníku ES publikované Rozhodnutie Európskej rady týkajúce sa CTR 21. CTR 21 sa uplatňuje v prípade všetkých nie hlasových koncových zariadení s vytáčaním DTMF, ktoré sa nebudú pripájať k analógovej sieti PSTN (verejná komutovaná telefónna sieť).

CTR 21 (Spoločné technické nariadenie) týkajúce sa požiadaviek na príslušenstvo, a to pre pripojenie koncových zariadení (okrem koncových zariadení podporujúcich službu hlasového telefonovania pomocou počítača) k analógovým verejným komutovaným telefónnym sieťam, v rámci ktorých sa adresovanie siete, ak je poskytnutá, vykoná prostredníctvom multifrekvenčného signálu s duálnym tónom.

Vyhlásenie o zhode siete

Vyhlásenie, ktoré urobí výrobca voči notifikovanému orgánu a predajcovi: „Toto vyhlásenie označí siete, pre použitie v ktorých bolo zariadenie navrhnuté a akékoľvek notifikované siete, v spojení s ktorými môže mať zariadenie problémy s komunikáciou v rámci prepojených systémov.“

Vyhlásenie, ktoré urobí výrobca voči užívateľovi: „Toto vyhlásenie označí siete, pre použitie v ktorých bolo zariadenie navrhnuté a akékoľvek notifikované siete, v spojení s ktorými môže mať zariadenie problémy s komunikáciou v rámci prepojených systémov.“ Výrobca pridá aj vyhlásenie, z ktorého bude jasné, kedy kompatibilita siete závisí na fyzických nastaveniach a na nastaveniach softvérových prepínačov. Taktiež odporučí užívateľovi spojiť sa s predajcom v prípade ak uvažuje s používaním zariadenia v rámci inej siete.“

Notifikovaný orgán CETECOM doteraz na základe CTR 21 vydal niekoľko paneurópskych schválení. Výsledkom sú prvé európske modemy, v prípade ktorých nie sú v jednotlivých krajinách Európy potrebné regulačné schválenia.

Nie hlasové zariadenia

Telefónne odkazovače a hlasité telefónne prístroje prichádzajú do úvahy podobne, ako aj modemy, faxy, automatické cieľové číselníky a poplašné systémy. Vyňaté sú zariadenia, v prípade ktorých je koncová kvalita hovoru riadené nariadeniami

(napríklad mikrotelefóny a v niektorých krajinách aj bezdrôtové telefóny).

notebooku Elektronická príručka 83

V tabuľke sú uvedené krajiny, na ktoré sa vzťahuje norma

CTR21.

Krajina

Rakúsko 1

Belgicko

Česká republika

Dánsko 1

Francúzsko

Nemecko

Grécko

Grécko

Maďarsko

Island

Írsko

Taliansko

Izrael

Lichtenštajnsko

Luxembursko

Holandsko 1

Nórsko

Poľsko

Portugalsko

Španielsko

Švédsko

Švajčiarsko

Veľká Británia

Nie

Áno

Áno

Áno

Áno

Áno

Nie

Nie

Áno

Áno

Áno

Áno

Vzťahuje sa

Áno

Áno

Nie

Áno

Nie

Áno

Áno

Ešte sa prejednáva

Nie

Áno

Áno

Áno

Nie

Nie

Nie

Viac testovania

Nie

Nie

Nevzťahuje sa

Nie

Nevzťahuje sa

Nie

Nie

Nevzťahuje sa

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Nie

Nie

Nie

84 notebooku Elektronická príručka

Tieto informácie boli prevzaté od CETECOM a boli poskytnuté bez akejkoľvek zodpovednosti. Aktualizácie tejto tabuľky môžete nájsť na stránke http://www.

cetecom.de/technologies/ctr_21.html.

1 Národné požiadavky sa uplatnia iba v prípade, ak smie zariadenie využívať impulzné vytáčanie (výrobcovia môžu v návode na obsluhu uviesť, že zariadenie je určené iba pre podporu signalizácie DTFM, kvôli čomu by boli dodatočné skúšky zbytočné).

V Holandsku sa dodatočné testovanie vyžaduje v prípade sériových spojení a zariadení s identifikáciou volajúceho.

notebooku Elektronická príručka 85

Varovanie týkajúce sa označenia CE

Toto zariadenie je v súlade so smernicou R&TTE (Rozhlasové a koncové telekomunikačné zariadenia) č. 1999/5/ESC (v roku 2017 nahradená smernicou

RED č. 2014/53/EÚ), smernicou o elektromagnetickej kompatibilite (EMC) č.

2004/108/ES (v apríli 2016 nahradená smernicou č. 2014/30/EÚ) a smernicou o nízkom napätí č. 2006/95/ES (v apríli 2016 nahradená smernicou č. 2014/35/EÚ), ktoré vydala Komisia Európskych spoločenstiev.

Krajiny, v ktorých sa bude toto zariadenie predávať:

AT

EE

IT

NO

BE

ES

IS

PL

BG

FI

LI

PT

CH

FR

LT

RO

CY

GB

LU

SE

CZ

GR

LV

SI

DE

HU

MT

SK

DK

IE

NL

TR

86 notebooku Elektronická príručka

Informácie o expozícii účinkom rádiovej frekvencie (SAR) - CE

Toto zariadenie spĺňa požiadavky EÚ (1999/519/ES) o obmedzení vystavenia

širokej verejnosti elektromagnetickým poliam podľa spôsobu ochrany zdravia.

Tieto limity sú súčasťou rozsiahlych odporúčaní na ochranu širokej verejnosti.

Tieto odporúčania vypracovali a kontrolovali nezávislé vedecké organizácie prostredníctvom pravidelných a rozsiahlych hodnotení vedeckých štúdií.

„Špecifická miera absorpcie (SAR)“ je merná jednotka pre odporúčaný limit stanovený Európskou radou pre mobilné zariadenia, a limit SAR je 2,0 W/kg v priemere na 10 g telesného tkaniva. Táto merná jednotka spĺňa požiadavky

Medzinárodnej komisie na ochranu pred neionizujúcim žiarením (ICNIRP).

Toto zariadenie bolo testované pre prevádzku v tesnej blízkosti tela a spĺňa požiadavky smernice expozície ICNRP a európskych noriem č. EN 50566 a EN

62209-2. SAR sa meria so zariadením priamo v kontakte s telom pri vysielaní najvyššej úrovne certifikovaného výstupného výkonu vo všetkých frekvenčných pásmach mobilného zariadenia.

notebooku Elektronická príručka 87

Prehlásenie Amerického federálneho výboru pre telekomunikácie (FCC)

Toto zariadenie je v súlade s Časťou 15 Pravidiel FCC. Prevádzka podlieha dvom nasledujúcim podmienkam:

Toto zariadenie nesmie spôsobiť škodlivú interferenciu.

Toto zariadenie musí akceptovať prijatú interferenciu, a to vrátane interferencie, ktorá môže spôsobiť neželateľnú činnosť.

Toto zariadenie bolo preskúšané a bolo zistené, že je v zhode s limitnými hodnotami pre digitálne zariadenia triedy B, a to v súlade s Časťou 15. Pravidiel

Amerického federálneho výboru pre telekomunikácie (FCC). Tieto medzné hodnoty sú navrhnuté tak, aby poskytovali rozumnú ochranu proti rušivému vplyvu v bytovej zástavbe. Tento výrobok generuje, využíva a môže aj vyžarovať energiu s rádiovou frekvenciou, a ak nie je nainštalovaný a nepoužíva sa v súlade s týmito inštrukciami, môže spôsobovať škodlivé rušenie rádiovej komunikácie.

Neexistuje však žiadna záruka, že sa pri danej inštalácii nevyskytne takáto interferencia. Ak toto zariadenie skutočne spôsobí škodlivú interferenciu týkajúcu sa príjmu rozhlasového a televízneho vysielania, čo sa dá určiť vypnutím a zapnutím zariadenia, užívateľ sa môže pokúsiť napraviť interferenciu pomocou jedného alebo viacerých nasledujúcich opatrení:

• Zmeňte orientáciu alebo polohu antény pre príjem.

Zvýšte odstup medzi zariadením a prijímačom.

Pripojte zariadenie do zástrčky v inom obvode než je pripojený prijímač.

Prekonzultujte túto náležitosť s dodávateľom alebo skúseným rádiovým alebo televíznym technikom, ktorý Vám pomôže.

VÝSTRAHA! Vyžaduje sa používanie typu tieneného sieťového kábla, a to kvôli súladu s hodnotami pre emisie, ktoré stanovil FCC a kvôli tomu, aby sa predišlo interferencii s blízkym rozhlasovým a televíznym príjmom. Je dôležité používať jedine dodávaný sieťový kábel. Pre pripojenie I/O zariadení k tomuto zariadeniu používajte iba tienené káble. Dávajte si pozor, pretože zmeny alebo úpravy, ktoré neboli jednoznačne schválené osobou kompetentnou pre zhodu, by mohli mať za následok zrušenie vášho oprávnenia prevádzkovať zariadenie.

(Pretlač zo Zákonníka federálnych smerníc č.47, časť 15.193, 1993. Washington DC:

Úrad federálneho registra, Správa národných archívov a záznamov, Tlačiareň vlády

USA.)

88 notebooku Elektronická príručka

Prehlásenie FCC s upozornením týkajúcim sa vystaveniu rádiovej frekvencii (RF)

VÝSTRAHA! Upozornenie FCC: Akékoľvek zmeny alebo úpravy, ktoré neboli jednoznačne schválené osobou zodpovednou za zhodu by mohli mať za následok zrušenie oprávnenia užívateľa prevádzkovať zariadenie. “Výrobca prehlasuje, že toto zariadenie je obmedzené pre používanie v rámci kanálu 1 až 11 v rámci frekvencie

2,4 GHz, a to prostredníctvom špecifikovaného mikroprogramového vybavenia regulovaného v USA.”

Toto zariadenie je v súlade s limitmi FCC na dobu ožiarenia stanovenou pre nekontrolované okolité prostredie. Ak chcete dodržať požiadavky kladené na limity FCC RF, vyvarujte sa počas prenosu priameho kontaktu s prenosovou anténou. Koncový užívateľ musí dodržiavať špecifické prevádzkové pokyny tak, aby vyhovel dobe stanovenej pre RF. notebooku Elektronická príručka 89

Kanál pre bezdrôtovú prevádzku pre rôzne domény

Severná Amerika

Japonsko

Európa ETSI

2.412-2.462 GHz

2.412-2.484 GHz

2.412-2.472 GHz

Kanál 01 až Kanál 11

Kanál 01 až Kanál 14

Kanál 01 až Kanál 13

Vyhradené frekvenčné pásma pre bezdrôtové spojenia vo Francúzsku

Niektoré časti Francúzska majú vyhradené frekvenčné pásma. Najhoršie maximálne oprávnené výkony vo vnútri sú:

10mW pre celé pásmo 2,4 GHz (2400 MHz–2483,5 MHz)

100mW pre frekvencie medzi 2446,5 MHz a 2483,5 MHz

POZNÁMKA: Kanály 10 až 13 vrátane pracujú v rozsahu pásma 2446,6 MHz až 2483,5 MHz.

Existuje niekoľko možností pre použitie vonku: Na súkromnom majetku alebo na súkromnom majetku verejne činných osôb používanie podlieha procedúre predbežného oprávnenia, ktorú vykonáva Ministerstvo obrany, pričom maximálny oprávnený výkon predstavuje 100mW v pásme 2446,5–2483,5 MHz. Vonkajšie používanie na verejnom majetku nie je dovolené.

V dolu uvedených oblastiach pre celé pásmo 2,4 GHz:

• Maximálny oprávnený výkon vo vnútri predstavuje 100mW

• Maximálny oprávnený výkon vonku predstavuje 10mW

90 notebooku Elektronická príručka

Oblasti, v ktorých je dovolené používanie pásma 2400 – 2483,5 MHz s ekvivalentom vyžiareného izotropného výkonu (EIRP) menej ako 100mW vo vnútri a menej ako 10mW vonku:

01 Ain

05 Hautes Alpes

11 Aude

24 Dordogne

32 Gers

41 Loir et Cher

55 Meuse

60 Oise

64 Pyrénées Atlantique

68 Haut Rhin

75 Paris

02 Aisne

08 Ardennes

12 Aveyron

25 Doubs

36 Indre

45 Loiret

58 Nièvre

61 Orne

66 Pyrénées Orientales

70 Haute Saône

82 Tarn et Garonne

03 Allier

09 Ariège

16 Charente

26 Drôme

37 Indre et Loire

50 Manche

59 Nord

63 Puy du Dôme

67 Bas Rhin

71 Saône et Loire

84 Vaucluse

88 Vosges 89 Yonne 90 Territoire de Belfort

94 Val de Marne

Táto požiadavka sa pravdepodobne časom zmení, čo vám umožní používať svoju kartu pre bezdrôtovú LAN vo väčšom počte oblastí Francúzska. Najnovšie informácie nájdete na stránke ARET na adrese (www.art-telecom.fr)

POZNÁMKA: Vaša WLAN karta vyžaruje menej ako 100mW, avšak viac ako 10mW.

notebooku Elektronická príručka 91

Bezpečnostné upozornenia podľa normy UL

Bezpečnostné upozornenia sú požadované normou UL 1459, ktorá zahŕňa telekomunikačné zariadenia (telefóny), ktoré budú elektricky pripojené k telekomunikačnej sieti s prevádzkovým napätím proti zemi, ktoré v špičke nepresiahne 200V, medzi špičkami nepresiahne 300V a efektívna hodnota napätia je 105V, pričom zariadenie bude nainštalované a používané v súlade s Predpismi o vykonávaní elektrických inštalácií v USA (NFPA 70).

Pri používaní modemu notebooku je potrebné vždy dodržiavať bezpečnostné pokyny na zníženie nebezpečenstva požiaru, úrazu elektrickým šokom a zranenia osôb vrátane nasledovných pokynov:

Notebook nepoužívajte v blízkosti vody, napríklad vane, nádob na umývanie, kuchynskej výlevky, nádob na pranie bielizne, v prostredí vlhkého suterénu alebo v blízkosti bazéna.

Notebook nepoužívajte počas búrky s výskytom bleskov. Môže dôjsť k riziku elektrického šoku spôsobeného bleskom.

• Notebook nepoužívajte v blízkosti unikajúceho plynu.

Bezpečnostné upozornenia sú požadované normou UL 1642, ktorá zahŕňa primárne (nie nabíjateľné) a sekundárne (nabíjateľné) lítiové batérie, ktoré sa používajú ako zdroj energie vo výrobkoch. Tieto batérie obsahujú metalické lítium, zliatinu lítia alebo ión lítia a môžu obsahovať jeden elektrochemický článok alebo dva elektrochemické články zapojené sériovo, paralelne alebo kombinovane, pričom tieto články premieňajú chemickú energiu na elektrickú energiu prostredníctvom nevratnej alebo vratnej chemickej reakcie.

Batériu notebooku nevhadzujte do ohňa, pretože môže vybuchnúť. Pozrite si miestne predpisy týkajúce sa pokynov pre likvidáciu, aby ste takto znížili riziko poranenia osôb vplyvom požiaru alebo výbuchu.

Nepoužívajte sieťové adaptéry alebo batérie iných zariadení, aby ste takto znížili riziko poranenia osôb vplyvom požiaru alebo výbuchu. Používajte iba sieťové adaptéry alebo batérie certifikované spoločnosťou UL, ktoré dodáva výrobca, alebo autorizovaní predajcovia.

92 notebooku Elektronická príručka

Bezpečnostná požiadavka týkajúca sa napájania

Výrobky s hodnotami elektrického prúdu do 6A a vážiace viac než 3kg sa musia používať so schválenými sieťovými káblami väčšími alebo rovnajúcimi sa: H05VV-F,

3G, 0.75mm

2 alebo H05VV-F, 2G, 0.75mm

2 .

Upozornenia ohľadne TV tunera

Poznámka k inštalačnému programu pre systém CATV—Káblový rozvodný systém by mal byť uzemnený podľa ANSI/NFPA 70, Národného zákona o elektroinštaláciách (NEC), a to podľa časti 820.93 Uzemnenie vonkajšieho vodivého tienenia koaxiálnych káblov - inštalácia by mala obsahovať pripojenie ochrany koaxiálneho kábla k zemi pri vstupe do budovy.

Oznámenia ohľadne REACH

Dodržiavajúc regulačný rámec REACH (Registrácia, hodnotenie, autorizácia a obmedzovanie chemikálií) sme chemické látky používané v našich výrobkoch uviedli na stránke ASUS REACH na adrese http://csr.asus.com/english/REACH.htm.

Oznam o výrobku spoločnosti Macrovision

Corporation

Súčasťou tohto výrobku je technológia ochrany autorských práv, na ktorú sa vzťahuje ochrana technických riešení obsiahnutá v určitých patentoch USA a iných právach duševného vlastníctva vlastnených spoločnosťou Macrovision

Corporation a inými vlastníkmi práv. Použitie tejto technológie ochrany autorských práv musí byť autorizované spoločnosťou Macrovision Corporation a je určené pre domáce a iné obmedzené použitie s výnimkou prípadov autorizovaných spoločnosťou Macrovision Corporation. Vratná technická údržba alebo rozoberanie je zakázané.

Prevencia pred stratou sluchu

Aby sa zabránilo možnému poškodeniu sluchu, nepočúvajte pri vysokých úrovniach hlasitosti po dlhšiu dobu.

notebooku Elektronická príručka 93

Škandinávske upozornenia týkajúce sa lítia

(pre lítium iónové batérie)

CAUTION! Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace only with the same or equivalent type recommended by the manufacturer. Dispose of used batteries according to the manufacturer’s instructions. (English)

ATTENZIONE! Rischio di esplosione della batteria se sostituita in modo errato.

Sostituire la batteria con un una di tipo uguale o equivalente consigliata dalla fabbrica. Non disperdere le batterie nell’ambiente. (Italian)

VORSICHT! Explosionsgefahr bei unsachgemäßen Austausch der Batterie. Ersatz nur durch denselben oder einem vom Hersteller empfohlenem ähnlichen Typ.

Entsorgung gebrauchter Batterien nach Angaben des Herstellers. (German)

ADVARSELI! Lithiumbatteri - Eksplosionsfare ved fejlagtig håndtering. Udskiftning må kun ske med batteri af samme fabrikat og type. Levér det brugte batteri tilbage til leverandøren. (Danish)

VARNING! Explosionsfara vid felaktigt batteribyte. Använd samma batterityp eller en ekvivalent typ som rekommenderas av apparattillverkaren. Kassera använt batteri enligt fabrikantens instruktion. (Swedish)

VAROITUS! Paristo voi räjähtää, jos se on virheellisesti asennettu. Vaihda paristo ainoastaan laitevalmistajan sousittelemaan tyyppiin. Hävitä käytetty paristo valmistagan ohjeiden mukaisesti. (Finnish)

ATTENTION! Il y a danger d’explosion s’il y a remplacement incorrect de la batterie. Remplacer uniquement avec une batterie du mêre type ou d’un type

équivalent recommandé par le constructeur. Mettre au rebut les batteries usagées conformément aux instructions du fabricant. (French)

ADVARSEL! Eksplosjonsfare ved feilaktig skifte av batteri. Benytt samme batteritype eller en tilsvarende type anbefalt av apparatfabrikanten. Brukte batterier kasseres i henhold til fabrikantens instruksjoner. (Norwegian)

(Japanese)

ВНИМАНИЕ! При замене аккумулятора на аккумулятор иного типа возможно его возгорание. Утилизируйте аккумулятор в соответствии с инструкциями производителя. (Russian)

94 notebooku Elektronická príručka

Bezpečnostné informácie týkajúce sa optickej mechaniky

Bezpečnostné informácie týkajúce sa lasera

Bezpečnostná výstraha na mechanike CD-ROM

LASEROVÝ VÝROBOK TRIEDY 1

VÝSTRAHA! Aby sa zabránilo vystaveniu laseru optickej mechaniky, nepokúšajte sa samy rozoberať alebo opravovať túto optickú mechaniku. Pre vašu bezpečnosť požiadajte o pomoc odborníka.

Výstražný štítok pre servis

VÝSTRAHA: PO OTVORENÍ DOCHÁDZA K NEVIDITEĽNÉMU VYŽAROVANIU LASERA.

NEPOZERAJTE DO ZVÄZKU LÚČOV ANI SA NEPOZERAJTE PRIAMO DO OPTICKÝCH

PRÍSTROJOV.

Nariadenia Strediska pre prístroje a rádiologické zdravotníctvo (CDRH)

Stredisko pre prístroje a rádiologické zdravotníctvo (CDRH) Úradu pre kontrolu potravín a liekov USA zaviedlo 2. augusta 1976 nariadenia týkajúce sa laserových výrobkov. Tieto nariadenia sa vzťahujú na laserové výrobky vyrobené po 1. auguste 1976. Zhoda je povinná pre výrobky predávané v USA.

VÝSTRAHA! Používanie ovládacích prvkov, nastavení, alebo používanie postupov iných ako sú tie, ktoré sú uvedené v tomto návode, alebo v návode na inštaláciu laserového výrobku, môže viesť k riziku vystavenia sa účinkom nebezpečného žiarenia

Upozornenie o povrchovej úprave

DÔLEŽITÉ! Na zabezpečenie elektrickej izolácie a zachovanie elektrickej bezpečnosti bola použitá povrchová úprava s cieľom izolovať hlavnú časť notebooku, okrem bokov, kde sa nachádzajú porty vstupov a výstupov.

notebooku Elektronická príručka 95

English

Finnish

French

Schválenie podľa CTR 21

(pre notebook so zabudovaným modemom)

Danish

Dutch

96 notebooku Elektronická príručka

German

Greek

Italian

Portuguese

Spanish

Swedish notebooku Elektronická príručka 97

Výrobok, ktorý vyhovuje požiadavkám programu

ENERGY STAR

ENERGY STAR je společný program americké Agentury pro ochranu životního prostředí a amerického ministerstva energetiky, který nám všem pomáhá ušetřit a zároveň chránit životní prostředí díky energeticky úsporným výrobkům a postupům.

Všechny produkty společnosti ASUS označené logem ENERGY STAR vyhovují standardu ENERGY STAR a funkce řízení spotřeby je u nich povolena ve výchozím nastavení.Tento monitor a pocítac jsou automaticky nastaveny na prechod do režimu spánku po 10 a 30 minutách necinnosti uživatele. Počítač probudíte klepnutím myši nebo stiskem libovolné klávesy na klávesnici. Podrobné informace o řízení spotřeby a jeho přínosu pro životní prostředí najdete na stránkách http://www.energystar.

gov/powermanagement. Na stránkách http://www.energystar.gov dále najdete podrobnosti o společném programu ENERGY STAR.

POZNÁMKA: Program Energy Star NENÍ podporován v produktech s operacními systémy

Freedos a Linux

Vyhlásenie zhody so svetovými nariadeniami ohľadne ochrany životného prostredia

Spoločnosť ASUS počas realizovania návrhu a výroby svojich výrobkov dodržiava koncept „zeleného“ dizajnu a zabezpečuje, že počas každej fázy životného cyklu výrobku značky ASUS sú dodržiavané svetové nariadenia ohľadne ochrany životného prostredia. Okrem toho spoločnosť ASUS zverejňuje na základe požiadaviek nariadení patričné informácie.

Viac informácií o zverejnení informácií spoločnosti ASUS na základe požiadaviek nariadení nájdete na stránke http://csr.asus.com/english/Compliance.htm:

Vyhlásenia o materiáloch pre Japonsko - JIS-C-0950

REACH SVHC - EÚ

RoHS - Kórea

98 notebooku Elektronická príručka

Recyklačný program ASUS / Služby spätného prevzatia výrobkov

Programy recyklovania a vrátenia výrobkov spoločnosti ASUS vychádzajú zo záväzkov voči najprísnejším normám pre ochranu životného prostredia. Veríme, že vám poskytujeme riešenia na zodpovedné recyklovanie našich výrobkov, ďalších komponentov ako aj baliacich materiálov. Podrobné informácie o recyklovaní v rôznych regiónoch si pozrite na internetovej stránke http://csr.asus.com/english/

Takeback.htm.

notebooku Elektronická príručka 99

100

EU Declaration of Conformity

We, the undersigned,

Manufacturer: ASUSTeK COMPUTER INC.

Address:

Authorized representative in Europe:

4F, No. 150, LI-TE Rd., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN

Address, City:

Country:

ASUS COMPUTER GmbH

HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN

GERMANY declare the following apparatus:

Product name :

Model name :

Notebook PC

UX510U,BX510U,U510U

The object of the declaration described above is in conformity with the relevant Union harmonisation legislation:

EMC – Directive 2004/108/EC (until April 19th, 2016) and Directive 2014/30/EU (from April 20th, 2016)

EN 55022:2010+AC:2011

EN 61000-3-2:2014

EN 55013:2001+A1:2003+A2:2006

R&TTE – Directive 1999/5/EC

EN 300 328 V1.9.1(2015-02)

EN 300 440-1 V1.6.1(2010-08)

EN 300 440-2 V1.4.1(2010-08)

EN 301 511 V9.0.2(2003-03)

EN 301 908-1 V6.2.1(2013-04)

EN 301 908-2 V6.2.1(2013-10)

EN 301 908-13 V6.2.1(2014-02)

EN 301 893 V1.8.1(2015-03)

EN 300 330-2 V1.5.1(2010-02)

EN 50360:2001/A1:2012

EN 62479:2010

EN 62311:2008

EN 55024:2010

EN 61000-3-3:2013

EN 55020:2007+A11:2011

EN 301 489-1 V1.9.2(2011-09)

EN 301 489-3 V1.6.1(2013-12)

EN 301 489-4 V2.1.1(2013-12)

EN 301 489-7 V1.3.1(2005-11)

EN 301 489-9 V1.4.1(2007-11)

EN 301 489-17 V2.2.1(2012-09)

EN 301 489-24 V1.5.1(2010-09)

EN 301 357-2 V1.4.1(2008-11)

EN 302 291-2 V1.1.1(2005-07)

EN 302 623 V1.1.1(2009-01)

EN 50566:2013

EN 50385:2002

LVD – Directive 2006/95/EC (until April 19th, 2016) and Directive 2014/35/EU (from April 20th, 2016)

EN 60950-1: 2006 / A12: 2011

EN 60950-1: 2006 / A2: 2013

EN 60065:2002 / A12: 2011

Ecodesign – Directive 2009/125/EC

Regulation (EC) No. 1275/2008

Regulation (EC) No. 642/2009

Regulation (EC) No. 278/2009

Regulation (EU) No. 617/2013

RoHS – Directive 2011/65/EU

CE marking

Equipment Class 2

Ver. 160217

(EU conformity marking)

Signature

Jerry Shen

Printed Name

CEO

Position

Taipei, Taiwan

Place of issue

01/05/2016

Date of issue

2016

Year CE marking was first affixed notebooku Elektronická príručka

advertisement

Key Features

  • Laptop Clamshell Grey
  • Intel® Core™ i5 i5-6200U 2.3 GHz
  • 39.6 cm (15.6") Full HD 1920 x 1080 pixels LED backlight Matt 16:9
  • 4 GB DDR4-SDRAM 1 x 4 GB
  • 1 TB HDD
  • NVIDIA® GeForce® GTX 950M 2 GB Intel® HD Graphics 520
  • Bluetooth 4.1
  • 48 Wh 90 W
  • Windows 10 Home

Related manuals

advertisement

Table of contents