Asus ZenBook Pro UX501VW Laptop Navodila za uporabo

Add to My manuals
104 Pages

advertisement

Asus ZenBook Pro UX501VW Laptop Navodila za uporabo | Manualzz

SL10868

Prva izdaja

September 2015

ASUS

Prenosni računalnik

E-priročnik

Informacije o avtorskih pravicah

Nobeno od teh navodil, vključno s proizvodi in programi, ki so tu opisani, ne sme biti kopirano, preneseno, prepisano, shranjeno v nadomestnih sistemih ali prevedeno v katerikoli jezik, v kakršnikoli obliki ali z drugimi sredstvi, razen dokumentacije shranjene s strani kupca v namene izdelave varnostne kopije, brez posebnega pisnega dovoljenja ASUSTek COMPTER INC. (‘’ASUS’’).

ASUS PREDSTAVLJA TA NAVODILA ‘’KOT SO’’ BREZ KAKRŠNEKOLI GARANCIJE, BODISI IZRAŽENE ALI

VNEŠENE, VKLJUČNO VENDAR NE OMEJENO NA VNEŠENE GARANCIJE ALI POGOJEV PRODAJE ALI

PRIPRAVLJENOSTI ZA DOLOČENE NAMENE. V NOBENEM PRIMERU NE BO ASUSU, NJEGOVI DIREKTORJI,

USLUŽBENCI, ZAPOSLENI ALI PRODAJALCI ODGOVORNI ZA KAKRŠNEKOLI NEPOSREDNE, POSEBNE,

SUČAJNE ALI POSLEDIČNE POŠKODBE ( VKLJUČNO Z POSLEDICAMI ZARADI IZGUBE DOBITKA, IZGUBE

POSLOVANJA, IZGUBE UPORABNOSTI ALI PODATKOV, PREKINITVIJO POSLOVANJA IN PODOBNO), TUDI

ČE JE BIL ASUSU SVETOVANO O MOŽNOSTIH TOVRSTNIH POŠKODB, DO KATERIH JE PRIŠLO ZARADI

OKVARE ALI NAPAKE V TEM NAVODILU ALI NA PROIZVODU.

Proizvodi in imena podjetij, ki se pojavljajo v teh navodilih so ali pa niso registrirane blagovne znamke ali avtorsko zaščitene s strani svojih podjetij in se uporabljajo le za poimenovanje ali razlago in v korist lastnika, brez potrebe po kršitvah.

PODROBNOSTI IN INFORMACIJE, KI JIH NAVODILA VSEBUJEJO SO DANE LE V NAMENE INFORMIRANJA

IN SE LAHKO SPREMENIJO KADARKOLI BREZ OPOZORILA IN NISO DEL OBVEZE S STRANI ASUS-A. ASUS

NE NOSI NOBENE ODGOVORNOSTI ALI OBVEZE ZA KAKRŠNEKOLI NAPAKE ALI NEPRAVILNOSTRI, KI SE

LAHKO POJAVIJO V TEH NAVODILIH, VKLJUČNO S PROIZVODI IN OPISANIMI PROGRAMI.

Copyright © 2015 ASUSTeK COMPUTER INC. Vse pravice pridržane.

Omejitev odgovornosti

Zaradi napake s strani ASUS-a ali koga drugega, se pojavi priložnosti pri kateri ste upravičeni do povrnitve škode s strani ASUS-a. V takem primeru, ne glede na to, da ste upravičeni do povrnitve

škode s strani ASUS-a, je ASUS odgovoren le za poškodbe na telesu ( vključno s smrtjo) in poškodbe na premoženju in na osebnem premoženju, ali kakšne druge dejanske ali neposredne poškodbe, ki so rezultat izogibanja ali neuspešne izvedbe pravnih dolžnosti v okviru garancije, v vrednosti zapisane pogodbene cene vsakega izdelka.

ASUS nosi odgovornost samo za nadomestitev vaše škode, poškodb ali zahtevka v pogodbi, postopka ali prekrška v okviru garancije.

Ta omejitev se nanaša tudi na dobavitelje in prodajalce ASUS-a. To je maksimalna kolektivna odgovornost ASUSA, njihovih dobaviteljev in prodajalcev.

ASUS NI POD NOBENIM POGOJEM ODGOVOREN ZA SLEDEČE: (1) ZAHTEVEK TRETJE OSEBE ZA

POŠKODBE PROTI VAM; (2) IZGUBA ALI POŠKODBA NA VAŠIH ZAPISIH ALI PODATKIH; ALI (3) POSEBNA,

NENAMERNA ALI NEPOSREDNA ŠKODA, ALI KAKRŠNAKOLI POSLEDIČNA POSLOVNA ŠKODA ( VKLJUČNO

Z IZGUBLJENIM DOBIČKOM ALI PRIHRANKI), TUDI ČE JE ASUSU, NJEGOVI DOBAVITELJI ALI NJIHOV

PRODAJALEC O TEJ MOŽNOSTI OBVEŠČEN.

Storitev in podpora

Obiščite več jezikovno internet stran http://support.asus.com

2 E-priročnik za uporabo prenosnega računalnika

Kazalo

O tem priročniku ........................................................................................................7

Konvencije, uporabljene v tem priročniku ............................................................8

Ikone ....................................................................................................................................8

Pisave ..................................................................................................................................8

Varnostna opozorila ..................................................................................................9

Uporaba prenosnega računalnika ............................................................................9

Vzdrževanje prenosnega računalnika .....................................................................10

Pravilno odlaganje .........................................................................................................11

1. poglavje: Namestitev strojne opreme

Spoznavanje prenosnega računalnika ...............................................................14

Pogled od zgoraj .............................................................................................................14

Pogled od spodaj ............................................................................................................17

Desni del ............................................................................................................................19

Levi del ...............................................................................................................................20

Sprednji del .......................................................................................................................22

2. poglavje: Uporaba prenosnega računalnika

Uvod ...............................................................................................................................26

Polnjenje prenosnega računalnika...........................................................................26

Dvignite pokrov, da odprete zaslon. ........................................................................28

Pritisnite gumb za vklop/izklop. ................................................................................28

Poteze za sledilno ploščico in sledilna ploščica ..............................................29

Uporaba potez na zaslonu na dotik .........................................................................29

Uporaba sledilne ploščice ...........................................................................................32

Uporaba tipkovnice ..................................................................................................36

Funkcijske tipke ...............................................................................................................36

Tipki Windows® 10 ..........................................................................................................37

Tipke za večpredstavnost ...........................................................................................38

Številčna tipkovnica .......................................................................................................39

E-priročnik za uporabo prenosnega računalnika 3

4

3. poglavje: Delo s sistemom Windows® 10

Prvi zagon .....................................................................................................................42

Meni »Start« .................................................................................................................43

Zagon menija »Start« ....................................................................................................44

Zagon programov v meniju »Start« .........................................................................44

Programi sistema Windows® ..................................................................................45

Delo v programih sistema Windows® ......................................................................46

Prilagajanje programov sistema Windows® ..........................................................46

Pogled opravil .............................................................................................................49

Funkcija »Zataknitev« ...............................................................................................50

Zataknitev dostopnih točk ..........................................................................................50

Središče za dejanja ....................................................................................................52

Druge bližnjice na tipkovnici .................................................................................53

Povezovanje z brezžičnimi omrežji ....................................................................55

Wi-Fi .....................................................................................................................................55

Bluetooth ..........................................................................................................................56

Airplane mode .................................................................................................................57

Zaustavitev prenosnega računalnika .................................................................58

Preklop prenosnega računalnika v stanje spanja ...............................................59

4. poglavje: Samopreizkus po vklopu (POST)

Samopreizkus po vklopu (POST) ..........................................................................62

Dostop do BIOS-a in odpravljanje težav s preizkusom POST .........................62

BIOS ................................................................................................................................62

Dostop do nastavitev BIOS..........................................................................................62

Nastavitve BIOS ...............................................................................................................63

Obnovitev vašega sistema .....................................................................................73

Izvedba obnovitve .........................................................................................................74

E-priročnik za uporabo prenosnega računalnika

Nasveti in pogosta vprašanja

Uporabni nasveti za prenosni računalnik .........................................................78

Pogosta vprašanja o strojni opremi ....................................................................79

Pogosta vprašanja o programski opremi ..........................................................82

Dodatki

Notranja skladnost modema ......................................................................................86

Pregled ...............................................................................................................................86

Izjava o omrežni združljivosti ....................................................................................87

Neglasovna oprema .....................................................................................................87

Izjava komisije za zvezne komunikacije .................................................................89

Izjava o svarilu pred FCC izpostavitvijo radijski frekvenci (RF) .......................90

ZA UPORABO PRENOSNE NAPRAVE .......................................................................91

ZA UPORABO IZBIRE KODE DRŽAVE (NAPRAVE WLAN) ....................................91

Izjava o skladnosti

(R in TTE direktive 1999/5/EC) ....................................................................................92

CE oznaka ..........................................................................................................................92

Brezžični operacijski kanal za različne domene ...................................................93

Francija omejitev brezžičnega frekvenčnega pasu ............................................93

UL varnostni napotki .....................................................................................................95

Zahteve za varno napajanje ........................................................................................96

Obvestila TV sprejemnika ............................................................................................96

REACH .................................................................................................................................96

Obvestilo o produktu podjetja Macrovision .........................................................96

Preprečitev izgube sluha ..............................................................................................96

Nordijska opozorila za litij (za baterije z delnim litijem) ...................................97

Varnostne informacije za optični pogon ................................................................98

E-priročnik za uporabo prenosnega računalnika 5

Obvestilo o premazu .....................................................................................................98

Odobritev CTR 21 (za prenosne računalnike z vgrajenim modemom) .......99

Izdelek skladen z ENERGY STAR .................................................................................101

Skladnost z globalnimi okoljskimi predpisi in izjava ........................................101

ASUS recikliranja in vračanja Storitve ......................................................................102

6 E-priročnik za uporabo prenosnega računalnika

O tem priročniku

Ta priročnik vsebuje informacije o lastnostih strojne in programske opreme vašega prenosnega računalnika, ki so organizirane v naslednja poglavja:

1. poglavje: Namestitev strojne opreme

V tem poglavju so podrobno opisane komponente strojne opreme v vašem prenosnem računalniku.

2. poglavje: Uporaba prenosnega računalnika

V tem poglavju bo prikazana uporaba različnih delov prenosnega računalnika.

3. poglavje: Delo s sistemom Windows® 10

V tem poglavju je opisana uporaba operacijskega sistema

Windows® 10 v prenosnem računalniku.

4. poglavje: Samopreizkus po vklopu (POST)

V tem poglavju bo prikazana uporaba preizkusa POST za spreminjanje nastavitev prenosnega računalnika.

Nasveti in pogosta vprašanja

V tem razdelku najdete nekatere priporočene nasvete ter pogosta vprašanja o strojni in programski opremi, ki jih lahko preberete, kadar opravljate vzdrževalna dela ali odpravljate težave na svojem prenosnem računalniku.

Dodatki

V tem razdelku boste našli obvestila in varnostne izjave za prenosni računalnik.

E-priročnik za uporabo prenosnega računalnika 7

Konvencije, uporabljene v tem priročniku

Za poudarjanje najpomembnejših informacij v tem priročniku so sporočila prikazana tako:

POMEMBNO! V tem sporočilu so navedene pomembne informacije, ki jih morate upoštevati, če želite dokončati opravilo.

OPOMBA: V tem sporočilu so navedene dodatne informacije in nasveti, uporabni za dokončanje opravil.

OPOZORILO! V tem sporočilu so navedene pomembne informacije, ki jih morate upoštevati, da se zaščitite med izvajanjem določenih opravil in da preprečite poškodbe podatkov ter komponent v svojem prenosnem računalniku.

Ikone

Spodnje ikone označujejo, s katero napravo je dokončati nabor opravil ali postopkov v prenosnem računalniku.

= Uporabite zaslon na dotik.

= Uporabite sledilno ploščico.

= Uporabite tipkovnico.

Pisave

Krepko = Označuje meni ali element, ki ga morate izbrati.

Ležeče = priročniku.

8 E-priročnik za uporabo prenosnega računalnika

Varnostna opozorila

Uporaba prenosnega računalnika

Prenosnik uporabljajte v okoljih s temperaturo med

5 °C (41°F) in 35 °C (95 °F).

Upoštevajte nalepko z navedeno jakostjo na spodnji strani prenosnika in preverite, da je vaš kabel za priklop primeren navedeni jakosti.

Prenosnega računalnika ne uporabljajte v naročju ali blizu katerega koli drugega dela telesa, da preprečite neudobje ali poškodbe zaradi izpostavljenosti vročini.

S prenosnikom ne uporabljajte poškodovanih napajalnih kablov, dodatkov in drugih zunanjih naprav.

Ko je prenosni računalnik VKLOPLJEN, ga ne premikajte in ne pokrivajte z nobenim materialom, ki lahko zmanjšajo kroženje zraka.

Prenosnega računalnika ne nameščajte na neravne ali nestabilne delovne površine.

Prenosni računalnik lahko spustite skozi rentgenske naprave na letališčih (ki se uporabljajo za elemente na transportnem traku), vendar ga ne izpostavljajte magnetnim detektorjem ali palicam.

Obrnite se na ponudnika letalskih storitev, kjer boste dobili več informacij o sorodnih storitvah, ki jih lahko uporabljate med letom, in omejitvah, ki jih morate upoštevati pri uporabi prenosnega računalnika med letom.

E-priročnik za uporabo prenosnega računalnika 9

Vzdrževanje prenosnega računalnika

Pred čiščenjem prenosnega računalnika ga izključite iz električnega napajanja in odstranite akumulator

(če je treba). Uporabite čisto celulozno gobico ali krpo iz irhovine ter jo navlažite z raztopino neabrazivnega detergenta in nekaj kapljicami tople vode. S čisto krpo odstranite morebitno dodatno vlago iz prenosnega računalnika.

Na prenosnem računalniku ali blizu njega ne uporabljajte močnih raztopil, kot so razredčila, benzen ali druge kemikalije.

Na prenosni računalnik ne postavljajte predmetov.

Prenosnega računalnika ne izpostavljajte močnim magnetnim ali električnim poljem.

Prenosnega računalnika ne uporabljajte na dežju, v vlažnih prostorih ali blizu tekočin oziroma ga ne izpostavljajte tekočinam, dežju ali vlagi.

Prenosnega računalnika ne uporabljajte v prašnih prostorih.

Prenosnega računalnika ne uporabljajte blizu mest, kjer pušča plin.

10 E-priročnik za uporabo prenosnega računalnika

Pravilno odlaganje

NE mečite prenosnika na javno smetišče. Ta izdelek je bil zasnovan tako, da omogoča ponovno uporabo delov in recikliranje. Simbol prekrižanega smetnjaka nakazuje, da se izdelek (električna, elektronska oprema in baterije, ki vsebujejo živo srebro ) ne sme odlagati na javno smetišče. Preverite lokalne predpise, ki določajo odstranitev elektronskih izdelkov.

NE ZAVRZITE baterije med komunalne odpadke.

Simbol prekrižanega smetnjaka ponazarja, da se baterij ne sme odlagati skupaj s komunalnimi odpadki.

E-priročnik za uporabo prenosnega računalnika 11

12 E-priročnik za uporabo prenosnega računalnika

1. poglavje:

Namestitev strojne opreme

E-priročnik za uporabo prenosnega računalnika 13

Spoznavanje prenosnega računalnika

Pogled od zgoraj

OPOMBA: Videz tipkovnice se lahko razlikuje glede na regijo ali državo.

Videz računalnika se lahko razlikuje glede na model prenosnega računalnika.

14 E-priročnik za uporabo prenosnega računalnika

Komplet mikrofonov

Komplet mikrofonov ima funkcije preprečevanja odmeva, dušenja hrupa in oblikovanja žarkov za boljšo prepoznavo glasu in snemanje zvoka.

Kamera

Z vgrajeno kamero lahko posnamete slike ali videoposnetke s svojim prenosnim računalnikom.

Indikator kamere

Indikator kamere prikazuje, kdaj je vgrajena kamera v uporabi.

Zaslon

Zaslon zagotavlja izjemne lastnosti ogledovanja slik, videoposnetkov in drugih večpredstavnostnih datotek na prenosnem računalniku.

Plošča zaslona na dotik (pri izbranih modelih)

Plošča zaslona na dotik visoke definicije nudi čudovit prikaz fotografij, video posnetkov in drugih multimedijskih posnetkov na vašem prenosniku. Prav tako vam omogoča uporabo prenosnega računalnika s potezami s prsti.

OPOMBA: za več informacij glejte razdelek Uporaba potez na zaslonu na dotik v tem priročniku.

E-priročnik za uporabo prenosnega računalnika 15

16

Tipkovnica

Tipkovnica zagotavlja tipke QWERTY polne velikosti z udobno globino prenosa za tipkanje. Omogoča vam tudi uporabo funkcijskih tipk, hiter dostop do sistema Windows® in upravljanje drugih večpredstavnostnih funkcij.

OPOMBA: Razpored tipk se lahko razlikuje, odvisno od modela in države.

Sledilna ploščica

Sledilna ploščica omogoča uporabo več potez za pomikanje po zaslonu, kar vam zagotavlja intuitivno uporabniško izkušnjo.

Ploščica tudi simulira funkcije navadne miške.

OPOMBA: za več informacij glejte razdelek Uporaba sledilne ploščice v tem priročniku.

Gumb za vklop/izklop

Pritisnite gumb za vklop/izklop za vklop ali zaustavitev vašega prenosnika. S pomočjo gumba za vklop/izklop lahko preklopite vaš prenosnik v stanje mirovanja ali spanje oz. povrnete iz stanja mirovanja ali spanja.

V primeru da postane vaš prenosnik neodziven, pritisnite in zadržite gumb za vklop/izklop vsaj za štiri (4) sekunde, da se prenosnik zaustavi.

Numerična tipkovnica

Numerična tipkovnica ima naslednji dve funkciji: za vnos številk in za usmerjanje kazalca.

OPOMBA: za več informacij glejte razdelek Številčna tipkovnica v tem priročniku.

E-priročnik za uporabo prenosnega računalnika

Pogled od spodaj

OPOMBA: Spodnji del se navzven razlikuje glede na model.

OPOZORILO! Med uporabo ali med polnjenjem baterije vašega prenosnika lahko podnožje naprave postane zelo toplo ali vroče.

Prenosnega računalnika med uporabo ne postavljajte na površine, ki ovirajo ventilatorje.

POMEMBNO!

Čas uporabe akumulatorja se razlikuje glede na uporabo in specifikacije tega prenosnega računalnika. Baterije ni mogoče razstaviti.

E-priročnik za uporabo prenosnega računalnika 17

Prezračevalne reže

Zračni ventilatorji omogočajo vstop hladnega zraka v prenosni računalnik in izhod toplega zraka iz njega.

POMEMBNO!

Prepričajte se, da papir, knjige, obleke, kabli ali drugi predmeti ne ovirajo nobenih zračnih ventilatorjev, da preprečite pregrevanje.

Zvočniki

Vgrajeni zvočniki omogočajo poslušanje neposredno s prenosnega računalnika. Zvočne lastnosti tega prenosnega računalnika nadzoruje programska oprema.

18 E-priročnik za uporabo prenosnega računalnika

Desni del

Priključek za slušalke/slušalke z mikrofonom/mikrofon

Na ta vrata lahko priključite zvočnike ali slušalke. Na ta vrata lahko priključite tudi slušalke z mikrofonom ali zunanji mikrofon.

Bralec bliskovne spominske kartice

V ta prenosni računalnik je vgrajena ena reža za bralnik pomnilniških kartic, ki podpira kartice SD.

Vrata USB 3.0

Vrata za univerzalno serijsko vodilo 3.0 (USB 3.0) omogoča prenos podatkov do 5 Gbit/s in je združljiva z USB 2.0.

E-priročnik za uporabo prenosnega računalnika 19

Levi del

20

Vhod za napajanje

Na ta vrata priključite priloženi napajalni adapter, da napolnite akumulator in zagotovite vir napajanja za svoj prenosni računalnik.

OPOZORILO!

Adapter lahko med uporabo postane topel do vroč. Ko je adapter priključen na električno vtičnico, ga ne pokrivajte in ga ne približujte svojemu telesu.

POMEMBNO!

Za polnjenje akumulatorja in zagotovitev vira napajanja za svoj prenosni računalnik uporabljajte samo priloženi napajalni adapter.

Vrata USB 3.0 z USB Charger+

Vrata za univerzalno serijsko vodilo 3.0 (USB 3.0) omogoča prenos podatkov do 5 Gbit/s in je združljiva z USB 2.0. Ikona označuje funkcijo USB Charger+ za ta vrata, ki omogoča hitro polnjenje mobilnih naprav.

OPOMBA: Preko teh vrat povežete zunanje naprave (USB 3.0) s svojim prenosnikom, da ohranite kakovost brezžične povezave.

E-priročnik za uporabo prenosnega računalnika

Vrata HDMI

Ta vrata so namenjena priključku HDMI (visokoločljivostni večpredstavnostni priključek) in so združljiva s HDCP-jem za predvajanje visokoločljivostnih DVD-jev, diskov Blu-ray in druge zaščitene vsebine.

Kombinirana vrata USB tipa C/Thunderbolt 3/DisplayPort

Vrata USB 3.1 (univerzalno serijsko vodilo 3.1) omogočajo hitrost prenosa do 10 Gb/s in so združljiva z USB 2.0. Uporabite adapter Thunderbolt 3 za priključitev prenosnega računalnika na zunanji zaslon DisplayPort, VGA, DVI ali HDMI in doživite visokoločljivostne funkcije zaslona prek tehnologije Intel®

Thunderbolt™.

OPOMBA: Hitrosti prenosov skozi ta vrata so lahko pri različnih modelih različne.

E-priročnik za uporabo prenosnega računalnika 21

Sprednji del

Indikatorji stanja

Z indikatorji stanja lahko prepoznate trenutne stanje strojne opreme v prenosnem računalniku.

Indikator vklopa

Indikator napajanja zasveti, ko je je prenosni računalnik VKLOPLJEN, in utripa, kadar je prenosni računalnik v stanju spanja.

Dvobarvni indikator polnjenja akumulatorja

Dve barvni LED diodi nudita vizuelno indikacijo napolnjenosti baterije. Za podrobnosti glejte prejšnje poglavje:

22 E-priročnik za uporabo prenosnega računalnika

Barva

Sveti zeleno

Sveti oranžno

Stanje

Prenosnega računalnik je priključen na vir napajanja, stanje akumulatorja pa je med

95 % in 100 %.

Prenosnega računalnik deluje na akumulatorsko napajanje, stanje akumulatorja pa je manj kot 95 %.

Lučke NE SVETIJO Prenosni računalnik deluje na akumulatorsko napajanje, stanje akumulatorja pa je med 10 % in

100 %.

Indikatorji stanja

Indikator zasveti, ko prenosnik dostopa do notranjega pomnilnika.

E-priročnik za uporabo prenosnega računalnika 23

24 E-priročnik za uporabo prenosnega računalnika

2. poglavje:

Uporaba prenosnega računalnika

E-priročnik za uporabo prenosnega računalnika 25

Uvod

Polnjenje prenosnega računalnika.

A. Priključite električni kabel AC v pretvornik AC-DC.

B. Napajalni adapter za izmenični tok priključite na vir napajanja z močjo od 100 do 240 V.

C. Napajalni priključek za enosmerni tok priključite na vhod za napajanje (DC) na prenosnem računalniku.

Pred prvo uporabo prenosnega računalnika polnite računalnik 3 ure .

OPOMBA: Napajalni adapter se lahko razlikuje po videzu, kar je odvisno od modela in vaše regije.

26

OPOMBA!

Informacije o napajalnem adapterju:

• Vhodna napetost: 100–240 V AC

• Vhodna frekvenca: 50–60Hz

• Nazivni izhodni tok: 6.32A (120W)

• Nazivna izhodna moč: 19 V DC

E-priročnik za uporabo prenosnega računalnika

POMEMBNO!

• Na vašem prenosnem računalniku poiščite oznako z oceno vhoda/ izhoda in se prepričajte, da se ujema z informacijami na vašem akumulatorju. Nekateri modeli prenosnih računalnikov imajo lahko več ocen izhodnega toka, glede na razpoložljivo inventarno številko.

• Pred prvim vklopom vašega prenosnika se prepričajte, da je prenosnik vključen k omrežnemu napajanju. Priporočamo vam, da uporabite ozemljeno vtičnico, kadar se prenosnik napaja preko adapterja.

• Vtičnica mora biti zlahka dostopna in blizu prenosnika.

• Prenosnik odklopite iz napajanja tako, da da izključite iz vtičnice.

OPOZORILO!

Preberite naslednje varnostne ukrepe za baterijo svojega prenosnika.

• Baterijo v napravi lahko odstranijo samo serviserji, pooblaščeni s strani družbe ASUS (samo za neodstranljivo baterijo).

• Če bi baterijo, ki je v tej napravi, želeli odstraniti ali razstaviti, to predstavlja tveganje za požar ali opekline zaradi kemikalij.

• zaradi lastne varnost upoštevajte opozorilne nalepke.

• Tveganje za eksplozijo, če baterijo zamenjate z baterijo neprimernega tipa.

• Ne zavrzite v ogenj.

• Nikoli ne naredite kratkega stika na bateriji prenosnika.

• Baterije nikoli ne poskušajte demontirati ali znova namestiti (samo za neodstranljivo baterijo).

• Baterije ne uporabljajte, če pušča.

• Baterijo in njene komponente je treba ustrezno reciklirati ali zavreči.

• Baterijo in ostale majhne komponente hranite izven dosega otrok.

E-priročnik za uporabo prenosnega računalnika 27

Dvignite pokrov, da odprete zaslon.

Pritisnite gumb za vklop/izklop.

28 E-priročnik za uporabo prenosnega računalnika

Dvignite pokrov, da odprete zaslon.

Poteze za sledilno ploščico in sledilna ploščica

Z gibi lahko zaženete programe in dostopate do nastavitev prenosnega računalnika. Glejte naslednje slike, kadar uporabljate poteze z rokami na zaslonu na dotik in sledilni ploščici.

OPOMBA: Spodnji posnetki zaslona so samo informativni. Videz zaslona na dotik se lahko razlikuje glede na model.

Uporaba potez na zaslonu na dotik

Poteze s prsti vam omogočajo zagon programov in dostop do nastavitev prenosnega računalnika. Za vklop funkcij morate s prsti narediti poteze na zaslonu na dotik prenosnega računalnika.

Podrsajte levi rob Podrsajte desni rob

Podrsnite od levega roba zaslona, da odprete Task view (Pogled opravil) .

Podrsnite od desnega roba zaslona, da odprete Action

Center (Središče za dejanja) .

E-priročnik za uporabo prenosnega računalnika 29

Tapni/dvojno tapni Tapni in pridrži

Tapnite program, da ga zaženete.

Dvotapnite program, da ga zaženete.

Pritisnite in pridržite, da odprete priročni meni.

Povečaj Pomanjšaj

Na zaslonu povlecite dva prsta narazen.

Na zaslonu povlecite dva prsta skupaj.

30 E-priročnik za uporabo prenosnega računalnika

Podrsajte s prsti Vlečenje

Za drsenje zaslona povlecite s prstom gor ali dol, za panoramsko pomikanje pa s prstom povlecite levo ali desno.

Povlecite, da ustvarite okno izbora okrog več elementov.

Povlecite in spustite element, da ga premaknete na novo mesto.

E-priročnik za uporabo prenosnega računalnika 31

Uporaba sledilne ploščice

Premikanje kazalca

Če želite aktivirati kazalec, lahko tapnete ali kliknete kamor koli na sledilno ploščico, nato pa s prstom drsite po sledilni ploščici in tako premikate kazalec po zaslonu.

Pomik vodoravno

Pomik navpično

Pomik diagonalno

32 E-priročnik za uporabo prenosnega računalnika

Poteze z enim prstom

Dotik/dvojni dotik

Tapnite program, da ga zaženete.

Dvotapnite program, da ga zaženete.

Povleci in spusti

Elementa se hitro dotaknite dvakrat, nato pa z istim prstom drsite, ne da bi ga dvignili iz sledilne ploščice. Če želite element spustiti na novo lokacijo, prst dvignite iz sledilne ploščice.

E-priročnik za uporabo prenosnega računalnika 33

Levi klik Desni klik

Če želite izbrati program, ga kliknite.

Kliknite ta gumb, da odprete priročni meni.

Dvokliknite program, da ga zaženete.

OPOMBA: Območja znotraj pikaste črte predstavljata lokaciji leve in desne tipke miške na sledilni ploščici.

Poteze z dvema prstoma

Dvoprstno drsenje

(navzgor/navzdol)

Dvoprstno drsenje (levo/desno)

Za drsenje z dvema prstoma drsite navzgor ali navzdol.

Za drsenje z dvema prstoma drsite levo ali desno.

34 E-priročnik za uporabo prenosnega računalnika

Pomanjšaj Povečaj

Na sledilni ploščici dva prsta povlecite skupaj.

Povleci in spusti

Na sledilni ploščici dva prsta povlecite narazen.

Izberite predmet ter nato pritisnite in pridržite gumb za levi klik. Z drugim prstom podrsajte po sledilni ploščici, da povlečete element, in dvignite prst z gumba, da element spustite.

E-priročnik za uporabo prenosnega računalnika 35

Uporaba tipkovnice

Funkcijske tipke

S funkcijskimi tipkami na tipkovnici prenosnega računalnika lahko sprožite naslednje ukaze:

Za prehod prenosnega računalnika v Sleep mode (stanje spanja)

Za vklop ali izklop Airplane mode (Načina letenja)

OPOMBA: Če omogočite Airplane mode (

Način letenja) , onemogočite vse brezžične povezave.

Zmanjša svetlost osvetljene tipkovnice

Poveča svetlost osvetljene tipkovnice

Za zmanjšanje svetlosti zaslona

Za povečanje svetlosti zaslona

Za izklop zaslona

Preklopi način prikaza

OPOMBA: Preverite, ali je drugi zaslon priključen na prenosni računalnik.

36 E-priročnik za uporabo prenosnega računalnika

Omogoči ali onemogoči sledilno ploščico.

Vklopi ali izklopi zvočnike.

Zmanjšanja glasnost zvočnikov.

Poveča glasnost zvočnikov.

Tipki Windows® 10

Posebni tipki Windows® na tipkovnici prenosnega računalnika se uporabljata tako:

Odpre meni »Start«

Prikaže spustni meni

E-priročnik za uporabo prenosnega računalnika 37

Tipke za večpredstavnost

S tipkami za večpredstavnost lahko upravljate večpredstavnostne datoteke, kot so zvok in videoposnetki, ki jih predvajate v prenosnem računalniku.

Pritisnite hkrati s puščičnimi tipkami na prenosnem računalniku, kot kaže slika spodaj.

Ustavi

Skoči na prejšnjo skladbo ali previje nazaj

Predvaja ali naredi premor

Skoči na naslednjo skladbo ali previje naprej

38 E-priročnik za uporabo prenosnega računalnika

Številčna tipkovnica

OPOMBA: Postavitev številske tipkovnice se lahko razlikuje glede na model ali regijo, način uporabe pa je enak.

Številčna tipkovnica je na voljo pri izbranih modelih prenosnih računalnikov. Številčno tipkovnico lahko uporabite za vnos števil ali kot tipke za usmerjanje kazalca.

Pritisnite

, da preklopite funkcijo

številčne tipkovnice s številskih tipk na smerne tipke in obratno.

E-priročnik za uporabo prenosnega računalnika 39

40 E-priročnik za uporabo prenosnega računalnika

3. poglavje:

Delo s sistemom Windows® 10

E-priročnik za uporabo prenosnega računalnika 41

Prvi zagon

Ko računalnik prvič zaženete, se prikaže več zaslonov, ki vas vodijo skozi konfiguracijo osnovnih nastavitev operacijskega sistema Windows® 10.

Prenosni računalnik prvič zaženete tako:

1. Na prenosnem računalniku pritisnite gumb za vklop/izklop.

Počakajte nekaj minut, da se prikaže namestitveni zaslon.

2. Na zaslonu za namestitev izberite svojo regijo in jezik, v katerem boste uporabljali prenosni računalnik.

3. Natančno preberite pogoje licenčne pogodbe. Izberite I accept

(Sprejmem) .

4. Po navodilih na zaslonu konfigurirajte naslednje osnovne elemente:

• Prilagoditev

• Povežite se v splet

• Nastavitve

• Vaš račun

5. Potem ko konfigurirate osnovne elemente, Windows® 10 namesti vaše programe in izbrane nastavitve. Pazite, da bo prenosni računalnik med tem postopkom ves čas priključen na napajanje.

6. Po dokončani namestitvi se prikaže namizje.

OPOMBA: Posnetki zaslonov v tem razdelku so samo informativne narave.

42 E-priročnik za uporabo prenosnega računalnika

Meni »Start«

Meni »Start« je glavno izhodišče do programov prenosnega računalnika, programov sistema Windows®, map in nastavitev. spremenite nastavitve računa, ga zaklenete ali se izpišete iz njega.

Zaženite program na začetnem zaslonu odprite okno »Taskview« (Pogled opravil) Zaženite program v opravilni vrstici

Zaženi iskanje

Zagon menija »Start«

Odprite okno »All apps« (Vsi programi)

Zaustavite ali znova zaženite prenosni računalnik ali ga preklopite v stanje spanja

Zažene »Settings« (Nastavitve)

Zaženite »File Explorer« (Raziskovalca)

V meniju »Start« lahko izvajate ta pogosta dejanja:

• zažene programe ali programe sistema Windows®,

• odprete pogosto uporabljene programe ali programe sistema

Windows®, prilagodite nastavitve prenosnega računalnika, poiščete pomoč za operacijski sistem Windows, izklopite prenosni računalnik, se odjavite iz sistema Windows ali preklopite na drug uporabniški račun in

E-priročnik za uporabo prenosnega računalnika 43

Zagon menija »Start«

Tapnite gumb »Start« namizja.

v spodnjem levem kotu

Kazalec miške premaknite nad gumb »Start« spodnjem levem kotu namizja in ga kliknite.

Na tipkovnici pritisnite tipko z logotipom sistema

Windows .

v

Zagon programov v meniju »Start«

Eden najpogostejših načinov uporabe menija »Start« je zagon programov, ki so nameščeni v prenosnem računalniku.

Tapnite program, da ga zaženete.

44

Kazalec miške premaknite nad program in ga kliknite, da ga zaženete.

S puščičnimi tipkami se pomaknite po seznamu programov. Pritisnite , da ga zaženete.

OPOMBA: izberite All apps (Vsi programi) na dnu levega podokna, da prikažete seznam vseh programov v prenosnem računalniku v abecednem vrstnem redu.

E-priročnik za uporabo prenosnega računalnika

Programi sistema Windows®

To so programi, ki so pripeti v desno podokno menija »Start« in so prikazani v obliki ploščic za preprost dostop.

OPOMBA: za popolni zagon nekaterih programov sistema Windows® se morate najprej vpisati v svoj Microsoftov račun.

E-priročnik za uporabo prenosnega računalnika 45

Delo v programih sistema Windows®

Za zagon, prilagoditev in zapiranje programov uporabite zaslon na dotik, sledilno ploščico ali tipkovnico na prenosnem računalniku.

Zagon programov sistema Windows® v meniju »Start«

Tapnite program, da ga zaženete.

Kazalec miške premaknite nad program in ga kliknite, da ga zaženete.

S puščičnimi tipkami se pomaknite po seznamu programov. Pritisnite , da zaženete program.

Prilagajanje programov sistema Windows®

Upoštevajte spodnja navodila za premikanje, spreminjanje velikosti, odpenjanje ali pripenjanje programov v opravilno vrstico v meniju

»Start«:

Premikanje programov

Pritisnite in pridržite program ter ga povlecite na novo mesto.

Kazalec miške premaknite nad program ter ga nato povlecite in spustite na novo mesto.

46 E-priročnik za uporabo prenosnega računalnika

Spreminjanje velikosti programov

Pritisnite in pridržite program, tapnite in izberite velikost ploščice programa.

Premaknite kazalec miške nad program in ga kliknite z desno tipko miške ter nato kliknite Resize (Spremeni velikost) .

S puščičnimi tipkami se pomaknite do programa.

Pritisnite , izberite Resize (Spremeni velikost) in nato še velikost ploščice programa.

Odpenjanje programov

.

Pritisnite in pridržite program ter nato tapnite ikono

Premaknite kazalec miške nad program in ga kliknite z desno tipko miške ter nato kliknite Unpin from Start

(Odpni iz menija »Start«) .

S puščičnimi tipkami se pomaknite do programa.

Pritisnite in izberite Unpin from Start (Odpni iz menija »Start«) .

E-priročnik za uporabo prenosnega računalnika 47

Pripenjanje programov v opravilno vrstico

Pritisnite in pridržite program ter nato tapnite ikono Pin to taskbar (Pripni v opravilno vrstico) .

Premaknite kazalec miške nad program in ga kliknite z desno tipko miške ter nato kliknite Pin to taskbar (Pripni v opravilno vrstico) .

S puščičnimi tipkami se pomaknite do programa.

Pritisnite in izberite Pin to taskbar (Pripni v opravilno vrstico) .

Pripenjanje več programov v meni »Start«

Na zaslonu All apps (Vsi programi) pritisnite in pridržite program, ki ga želite dodati v meni »Start«, in tapnite Pin to Start (Pripni v meni »Start«) .

Na zaslonu All apps (Vsi programi) premaknite kazalec miške nad program, ki ga želite dodati v meni »Start«, kliknite ga z desno tipko miške in nato kliknit Pin to

Start (Pripni v meni »Start«).

Na zaslonu All apps (Vsi programi) pritisnite ob programu, ki ga želite dodati v meni »Start«, in izberite

Pin to Start (Pripni v meni »Start«) .

48 E-priročnik za uporabo prenosnega računalnika

Pogled opravil

V pogledu opravil lahko hitro preklopite med odprtimi programi in programi ali med namizji.

Odpiranje pogleda opravil

Tapnite ikono v opravilni vrstici ali podrsnite od levega roba zaslona.

Kazalec miške premaknite nad ikono vrstici in jo kliknite.

Pritisnite tipko

v opravilni

na tipkovnici.

E-priročnik za uporabo prenosnega računalnika 49

Funkcija »Zataknitev«

Funkcija »Zataknitev« prikaže programe drugega ob drugem ter vam omogoča delo s programi ali preklapljanje med njimi.

Zataknitev dostopnih točk

Povlecite in spustite programe na te dostopne točke, da jih zataknete.

50 E-priročnik za uporabo prenosnega računalnika

Uporaba funkcije »Zataknitev«

ali

1. Zaženite program, ki ga želite zatakniti.

2. Povlecite naslovno vrstico programa in spustite program na rob zaslona, da ga zataknete.

3. Zaženite drug program in ponovite zgornje korake, da zataknete drug program.

1. Zaženite program, ki ga želite zatakniti.

2. Pritisnite in pridržite tipko in nato uporabite puščične tipke, da zataknete program.

3. Zaženite drug program in ponovite zgornje korake, da zataknete drug program.

E-priročnik za uporabo prenosnega računalnika 51

Središče za dejanja

V središče za dejanja so na enem mestu prikazana obvestila programov, na podlagi katerih lahko ustrezno ukrepate. Vsebuje tudi zelo uporaben razdelek »Hitra opravila« na dnu.

Zagon središče za dejanja

Kliknite ikono v opravilni vrstici ali podrsnite od desnega roba zaslona.

Kazalec miške premaknite nad ikono v opravilni vrstici in jo kliknite.

Pritisnite tipko na tipkovnici.

52 E-priročnik za uporabo prenosnega računalnika

Druge bližnjice na tipkovnici

Na tipkovnici lahko uporabljate tudi naslednje bližnjice, da zaženete programe in krmarite v sistemu Windows® 10.

\ Zažene meni Start

Zažene Action Center (Središče za dejanja) .

Zažene namizje

Zažene File Explorer (Raziskovalca)

Odpre podokno Share (Skupna raba)

Zažene Settings (Nastavitve)

Zažene okno Connect (Povezava) .

Aktivira Zaklenjeni zaslon

Pomanjša trenutno aktivno okno

E-priročnik za uporabo prenosnega računalnika 53

Zažene Search (Iskanje) .

Odpre podokno Project (Projiciranje)

Odpre okno Zaženi

Odpre Središče za dostopnost

Odpre priročni meni gumba »Začetek«

Zažene lupo in poveča zaslon

Pomanjša zaslon

Odpre Nastavitve poročevalca

54 E-priročnik za uporabo prenosnega računalnika

Povezovanje z brezžičnimi omrežji

Wi-Fi

Povezava Wi-Fi v prenosnem računalniku vam omogoča dostop do e-poštnih sporočil, brskanje po internetu in skupno rabo programov na spletnih mestih družabnih omrežij.

POMEMBNO! Airplane mode (Način letenja) mora biti izklopljen, če želite omogočiti funkcijo brezžične povezave v prenosnem računalniku.

Za več informacij glejte razdelek Način letenja v tem priročniku.

Vzpostavljanje povezave z omrežjem Wi-Fi

Upoštevajte spodnja navodila, da v prenosnem računalniku vzpostavite povezavo z omrežjem Wi-Fi: ali

1. Izberite ikono v opravilni vrstici.

2. Izberite ikono , da omogočite Wi-Fi.

3. Na seznamu povezav Wi-Fi, ki so na voljo, izberite dostopno točko.

4. Izberite , da odprete omrežno povezavo.

OPOMBA: Za aktiviranje povezave Wi-Fi boste morda pozvani k vnosu varnostnega ključa.

E-priročnik za uporabo prenosnega računalnika 55

Bluetooth

S funkcijo Bluetooth lahko brezžično prenašate podatke z drugimi napravami Bluetooth.

POMEMBNO! Airplane mode (Način letenja) mora biti izklopljen, če želite omogočiti funkcijo Bluetooth v prenosnem računalniku. Za več informacij glejte razdelek Način letenja v tem priročniku.

Seznanjanje z drugimi napravami Bluetooth

Če želite prenašati podatke, morate prenosni računalnik najprej seznaniti z drugimi napravami Bluetooth. Upoštevajte spodnja navodila, da vzpostavite povezavo med napravama: ali

1. Zaženite v meniju »Start«.

2. Izberite , in Bluetooth , da poiščete vse naprave, v katerih je omogočen

Bluetooth.

3. S seznama izberite napravo. Primerjajte geslo v prenosnem računalniku z geslom, poslanim v izbrano napravo. Če sta enaka, tapnite Yes (Da) , da seznanite prenosni računalnik z napravo.

OPOMBA: Pri nekaterih napravah Bluetooth boste morali vnesti geslo prenosnega računalnika.

56 E-priročnik za uporabo prenosnega računalnika

Airplane mode

Airplane mode (Način v letalu) onemogoči brezžično povezavo, zato lahko prenosni računalnik varno uporabljate tudi med letom.

OPOMBA: Obrnite se na ponudnika letalskih storitev, kjer boste dobili več informacij o sorodnih storitvah, ki jih lahko uporabljate med letom, in omejitvah, ki jih morate upoštevati pri uporabi prenosnega računalnika med letom.

Vklop načina letenja

ali

1. Zažene iz opravilne vrstice.

2. Izberite ikono , da omogočite Airplane mode (Letalski način).

Pritisnite .

Izklop načina letenja

ali

1. Zažene iz opravilne vrstice.

2. Izberite ikono , da onemogočite Airplane mode (Način letenja).

Pritisnite .

E-priročnik za uporabo prenosnega računalnika 57

Zaustavitev prenosnega računalnika

Prenosni računalnik lahko zaustavite na sledeče načine:

• ali

Zaženite meni »Start« in izberite >

Shut down (Zaustavitev sistema) za običajno zaustavitev računalnika.

Na zaslonu za prijavo izberite > Shut down

(Zaustavitev sistema) .

Pritisnite , da zaustavite Windows.

Na spustnem seznamu izberite Shut Down

(Zaustavitev sistema) in kliknite OK (V redu) .

Če se prenosni računalnik ne odziva, pritisnite in držite gumb za vklop/izklop najmanj štiri (4) sekunde, dokler se prenosni računalnik ne izklopi.

58 E-priročnik za uporabo prenosnega računalnika

Preklop prenosnega računalnika v stanje spanja

Prenosni računalnik preklopite v stanje spanja tako:

• ali

Odprite meni »Start« in izberite > Sleep

(Spanje) , da preklopite prenosni računalnik v stanje spanja.

Na zaslonu za prijavo izberite > Sleep

(Spanje) .

Pritisnite , da zaustavite Windows. Na spustnem seznamu izberite Sleep (Spanje) in nato OK

(V redu) .

OPOMBA: prenosni računalnik lahko v stanje spanja preklopite tudi tako, da enkrat pritisnete gumb za vklop/izklop.

E-priročnik za uporabo prenosnega računalnika 59

60 E-priročnik za uporabo prenosnega računalnika

4. poglavje:

Samopreizkus po vklopu

(POST)

E-priročnik za uporabo prenosnega računalnika 61

Samopreizkus po vklopu (POST)

Samopreizkus po vklopu (POST) je niz diagnostičnih preizkusov, ki jih nadzira programska oprema in se zaženejo, ko vklopite ali znova zaženete prenosni računalnik. Programska oprema, ki nadzoruje preizkus POST, je nameščena kot stalni element zasnove prenosnega računalnika.

Dostop do BIOS-a in odpravljanje težav s preizkusom POST

Med preizkusom POST lahko dostopate do nastavitev BIOS ali zaženete možnosti za odpravljanje težav s funkcijskimi tipkami prenosnega računalnika. Za več podrobnosti glejte naslednje informacije.

BIOS

Basic Input and Output System (BIOS) shrani sistemske nastavitve strojne opreme, ki so potrebne za zagon sistema v prenosnem računalniku.

Privzete nastavitve BIOS veljajo za večino pogojev v prenosnem računalniku. Nastavitve BIOS spremenite le v naslednjih primerih:

Če se med zagonom sistema na zaslonu prikaže sporočilo o napaki in zahteva, da zaženete Nastavitve BIOS.

Če namestite novo sistemsko komponento, ki zahteva dodatne nastavitve v BIOS-u ali posodobitve.

OPOZORILO: Nepravilne nastavitve BIOS lahko povzročijo nestabilnost sistema ali nedelovanje zagona. Močno priporočamo, da nastavitve BIOS spremenite le ob pomoči usposobljenih oseb.

Dostop do nastavitev BIOS

62

Znova zaženite prenosni računalnik in pritisnite preizkusom POST .

med

E-priročnik za uporabo prenosnega računalnika

Nastavitve BIOS

OPOMBA: Zasloni BIOS v tem razdelku so samo referenčne narave.

Dejanski zasloni se lahko razlikujejo glede na model in območje.

Boot (Zagon)

V tem meniju lahko nastavite prednostni vrstni red zagonskih naprav.

Pri nastavljanju prednostnega vrstnega reda lahko upoštevate naslednje postopke.

1. V zaslonu Boot (Zagon) izberite Boot Option #1 (Možnost zagona

#1) .

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2015 American Megatrends, Inc.

Main Advanced Boot Security Save & Exit

Boot Configuration

Fast Boot [Enabled]

Sets the system boot order

Launch CSM [Disabled]

Driver Option Priorities

Boot Option Priorities

Boot Option #1 [Windows Boot Manager]

Add New Boot Option

Delete Boot Option

→← : Select Screen

↑↓ : Select Item

Enter: Select

+/— : Change Opt.

F1 : General Help

F9 : Optimized Defaults

F10 : Save & Exit

ESC : Exit

Version 2.15.1226. Copyright (C) 2015 American Megatrends, Inc.

E-priročnik za uporabo prenosnega računalnika 63

2. Pritisnite in izberite napravo kot Boot Option #1

(Možnost zagona #1) .

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2015 American Megatrends, Inc.

Main Advanced Boot Security Save & Exit

Boot Configuration

Fast Boot [Enabled]

Sets the system boot order

Launch CSM [Disabled]

Driver Option Priorities

Boot Option Priorities

Add New Boot Option

Delete Boot Option

Boot Option #1

Boot Option #1 [Windows Boot Manager]

Disabled

→← : Select Screen

↑↓ : Select Item

Enter: Select

+/— : Change Opt.

F1 : General Help

F9 : Optimized Defaults

F10 : Save & Exit

ESC : Exit

Version 2.15.1226. Copyright (C) 2015 American Megatrends, Inc.

64 E-priročnik za uporabo prenosnega računalnika

Security (Varnost)

V tem meniju lahko nastavite skrbniško in uporabniško geslo za prenosni računalnik. Z njima lahko upravljate dostop do trdega diska, vhodno-izhodnega (I/O) vmesnika in vmesnika USB na prenosnem računalniku.

OPOMBA:

• Če določite User Password (Uporabniško geslo), ga boste morali vnesti pred vpisom v operacijski sistem prenosnega računalnika.

• Če določite Administrator Password (Skrbniško geslo) , ga boste morali vnesti pred vpisom v BIOS.

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2015 American Megatrends, Inc.

Main Advanced Boot Security Save & Exit

Password Description

If ONLY the Administrator’s password is set, then this only limits access to Setup and is only asked for when entering Setup. If ONLY the user’s password is set, then this is a power on password and must be entered to boot or enter Setup. In Setup, the User will have

Administrator rights.

Administrator Password Status NOT INSTALLED

User Password Status NOT INSTALLED

Set Administrator

Password. The password length must be in the following range:

Minimum length 3

Maximum length 20

Administrator Password

User Password

HDD Password Status : NOT INSTALLED

Set Master Password

Set User Password

I/O Interface Security

System Mode state User

Secure Boot state Enabled

Secure Boot Control [Enabled]

Key Management

→←

↑↓

: Select Screen

: Select Item

Enter: Select

+/— : Change Opt.

F1 : General Help

F9 : Optimized Defaults

F10 : Save & Exit

ESC : Exit

Version 2.15.1226. Copyright (C) 2015 American Megatrends, Inc.

E-priročnik za uporabo prenosnega računalnika 65

Za nastavitev gesla:

1. Na ekranu Security (Zaščita) izberite Setup Administrator

Password (Geslo skrbnika) ali User Password (Uporabniško geslo) .

2. Vnesi geslo in pritisni .

3. Ponovno vnesi geslo in pritisni .

Za izbris gesla:

1. Na ekranu Security (Zaščita) izberite Setup Administrator

Password (Geslo skrbnika) ali User Password (Uporabniško geslo) .

2. Vnesite trenutno geslo in pritisnite .

3. Polje pustite prazno in pritisnite .

4. Izberite Yes (Da) v potrditvenem polju in pritisnite .

66 E-priročnik za uporabo prenosnega računalnika

I/O Interface Security (Varnost V/I-vmesnika)

V meniju Varnost lahko z elementom I/O Interface Security

(Varnost V/I-vmesnika) zaklenete ali odklenete nekatere funkcije vmesnika v prenosnem računalniku.

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2015 American Megatrends, Inc.

Security

I/O Interface Security If Locked, LAN controller will be disabled.

LAN Network Interface [UnLock]

Wireless Network Interface [UnLock]

HD AUDIO Interface [UnLock]

USB Interface Security

Lock

UnLock

LAN Network Interface

→←

↑↓

: Select Screen

: Select Item

Enter: Select

+/— : Change Opt.

F1 : General Help

F9 : Optimized

Defaults

F10 : Save & Exit

ESC : Exit

Version 2.15.1226. Copyright (C) 2015 American Megatrends, Inc.

Zaklep vmesnika V/I:

1. Na zaslonu Security (Varnost) izberite I/O Interface

Security (Varnost vmesnika V/I) .

2. Izberite vmesnik, ki ga želite zakleniti, in kliknite .

3. Izberite Lock (Zakleni) .

E-priročnik za uporabo prenosnega računalnika 67

68

Varnost vmesnika USB

V meniju I/O Interface Security (Varnost V/I-vmesnika) lahko z elementom USB Interface Security (Varnost vmesnika USB) zaklenete ali odklenete vrata ali naprave.

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2015 American Megatrends, Inc.

Security

USB Interface Security

If Locked, all

USB device will be disabled

USB Interface [UnLock]

External Ports [UnLock]

CMOS Camera [UnLock]

Card Reader [UnLock]

Lock

UnLock

USB Interface

→← : Select Screen

↑↓ : Select Item

Enter: Select

+/— : Change Opt.

F1 : General Help

F9 : Optimized

Defaults

F10 : Save & Exit

ESC : Exit

Version 2.15.1226. Copyright (C) 2015 American Megatrends, Inc.

Zaklep vmesnika USB:

1. Na zaslonu Security (Varnost) izberite I/O Interface

Security (Varnost vmesnika V/I) > USB Interface Security

(Varnost vmesnika USB) .

2. Izberite vmesnik, ki ga želite zakleniti, in kliknite Lock

(Zakleni) .

OPOMBA: Če za USB Interface (Vmesnik USB) izberete Lock

(Zakleni) , boste zaklenili in skrili External Ports (Zunanja vrata) in druge naprave v razdelku USB Interface Security (Varnost vmesnika USB) .

E-priročnik za uporabo prenosnega računalnika

Set Master Password (Nastavi glavno geslo)

V meniju Varnost lahko z elementom Set Master Password

(Nastavi glavno geslo) nastavite z geslom zaščiteni dostop do trdega diska.

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2015 American Megatrends, Inc.

Main Advanced Boot Security Save & Exit

Password Description

If ONLY the Administrator’s password is set,then this only limits access to Setup and is only asked for when entering Setup.

If ONLY the user’s password is set, then this is a power on password and must be entered to boot or enter Setup. In Setup, the User will have Administrator rights.

Set HDD Master

Password.

***Advisable to

Power Cycle System after Setting Hard

Disk Passwords***

Administrator Password Status NOT INSTALLED

User Password Status NOT INSTALLED

Administrator Password

User Password

HDD Password Status : NOT INSTALLED

Set Master Password

Set User Password

I/O Interface Security

→← : Select Screen

↑↓ : Select Item

Enter: Select

+/— : Change Opt.

F1 : General Help

F9 : Optimized

Defaults

F10 : Save & Exit

ESC : Exit

Version 2.15.1226. Copyright (C) 2015 American Megatrends, Inc.

Nastavitev gesla HDD:

1. Na zaslonu Security (Varnost) kliknite Set Master

Password (Nastavi glavno geslo) .

2. Vtipkajte geslo in pritisnite .

3. Znova vtipkajte geslo za potrditev in pritisnite .

4. Kliknite Set User Password (Nastavi upor. geslo) in ponovite prejšnje korake za nastavitev uporabniškega gesla.

E-priročnik za uporabo prenosnega računalnika 69

Save & Exit (Shrani in zapri)

Če želite obdržati nastavitve konfiguracije, izberite Save Changes and

Exit (Shrani spremembe in zapri) , preden zaprete BIOS.

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2015 American Megatrends, Inc.

Main Advanced Boot Security Save & Exit

Save Changes and Exit

Discard Changes and Exit

Exit system setup after saving the changes.

Save Options

Save Changes

Discard Changes

Restore Defaults

Boot Override

Windows Boot Manager

Launch EFI Shell from filesystem device

→← : Select Screen

↑↓ : Select Item

Enter: Select

+/— : Change Opt.

F1 : General Help

F9 : Optimized Defaults

F10 : Save & Exit

ESC : Exit

Version 2.15.1226. Copyright (C) 2015 American Megatrends, Inc.

70 E-priročnik za uporabo prenosnega računalnika

Nadgraditev BIOS-a:

1. Preverite model prenosnega računalnika in s spletnega mesta ASUS prenesite najnovejšo datoteko BIOS za vaš model.

2. Shranite kopijo prenesene datoteke BIOS na bliskovni pogon.

3. Vključite bliskovni pogon v prenosni računalnik.

4. Znova zaženite prenosni računalnik in pritisnite preizkusom POST.

med

5. V namestitvenem programu BIOS kliknite Advanced > Start Easy

Flash (Napredno > Zagon enostavne posodobitve) in pritisnite

.

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2015 American Megatrends, Inc.

Main Advanced Boot Security Save & Exit

Start Easy Flash

Internal Pointing Device [Enabled]

Wake on Lid Open [Enabled]

Power Off Energy Saving [Enabled]

SATA Configuration

Graphics Configuration

Intel (R) Anti-Theft Technology Corporation

USB Configuration

Network Stack

Press Enter to run the utility to select and update

BIOS.

→← : Select Screen

↑↓ : Select Item

Enter: Select

+/— : Change Opt.

F1 : General Help

F9 : Optimized Defaults

F10 : Save & Exit

ESC : Exit

Version 2.15.1226. Copyright (C) 2015 American Megatrends, Inc.

E-priročnik za uporabo prenosnega računalnika 71

6. Na bliskovnem pogonu poiščite preneseno datoteko BIOS in pritisnite .

Current BIOS

Platform: N501

Version: 101

Build Date: Apr 26 2015

Build Time: 11:51:05

FSO

FS1

FS2

FS3

FS4

ASUSTek Easy Flash Utility

FLASH TYPE: MXIC 25L Series

New BIOS

Platform: Unknown

Version: Unknown

Build Date: Unknown

Build Time: Unknown

0 EFI

<DIR>

[ ←→]: Switch [ ↑↓]: Choose [q]: Exit [Enter]: Enter/Execute

7. Po postopku posodobitve BIOS kliknite Exit > Restore Defaults

(Izhod > Obnovi privzeto) in obnovite sistem na privzete nastavitve.

72 E-priročnik za uporabo prenosnega računalnika

Obnovitev vašega sistema

Funkcije za obnovitev vašega prenosnega računalnika omogočajo, da sistem obnovite na njegove izvorne nastavitve, ali pa nastavitve preprosto ponastavite, da izboljšate zmogljivost.

POMEMBNO!

• Pred izvajanjem kakršnekoli obnovitve svojega prenosnega računalnika naredite varnostno kopijo vseh svojih podatkov.

• Zapišite si pomembne spremenjene nastavitve, kot so npr. mrežne nastavitve, uporabniška imena in gesla, da se izognete izgubi podatkov.

• Zagotovite, da je vaš prenosni računalnik vključen v električno napajanje, preden sistem obnovite.

Windows® 10 vam omogoča izvedbo katerekoli od naslednjih možnosti za obnovitev:

Obdrži moje datoteke - Ta funkcija vam omogoča, da osvežite svoj prenosni računalnik, ne da bi vplivali na osebne datoteke

(fotografije, glasbo, videe, dokumente) in programe z Windows®

Store.

Z uporabo te možnosti lahko svoj prenosni računalnik obnovite na privzete nastavitve in izbrišete druge nameščene programe.

Odstrani vse - Ta možnost ponastavi vaš prenosni računalnik na njegove tovarniške nastavitve. Preden izberete to možnost, morate narediti varnostno kopijo svojih podatkov.

Go back to an earlier build (Povrnitev prejšnje izdaje) – ta možnost omogoča, da povrnete prejšnjo izdajo. Uporabite to možnost, če ta izdaja pri vas ne deluje.

E-priročnik za uporabo prenosnega računalnika 73

• Advanced startup (Napredni zagon) - Ta možnost vam omogoča izvedbo drugih naprednih možnosti za obnovitev vašega prenosnega računalnika, kot so:

- Uporaba USB-pogona, mrežne povezave ali Windows

Recovery DVD-ja za zagon prenosnega računalnika.

- Uporaba za omogočitev teh naprednih možnosti za obnovitev: System

Restore (Obnovitev sistema), System Image Recovery

(Obnovitev slike sistema), Startup Repair (Popravilo med zagonom), Command Prompt (Ukazna vrstica), UEFI

Firmware Settings (Nastavitve strojne programske opreme

UEFI), Startup Settings (Zagonske nastavitve).

Izvedba obnovitve

Izvedite naslednje korake, če želite dostopati do in uporabiti katero od možnosti za obnovitev vašega prenosnega računalnika, ki so na voljo.

Settings (Nastavitve) in izberite Update and security

(Posodobitev in varnost).

74 E-priročnik za uporabo prenosnega računalnika

2. Pod možnostjo Update and security (Posodobitev in varnost) izberite Recovery (Obnovitev) in nato želeno možnost obnovitve.

E-priročnik za uporabo prenosnega računalnika 75

76 E-priročnik za uporabo prenosnega računalnika

Nasveti in pogosta vprašanja

E-priročnik za uporabo prenosnega računalnika 77

Uporabni nasveti za prenosni računalnik

V nadaljevanju lahko najdete nekaj uporabnih nasvetov, ki jih lahko upoštevate, če želite poskrbeti za čim boljšo uporabo prenosnega računalnika, vzdrževati delovanje sistema v njem in poskrbeti za varnost podatkov:

Windows® redno posodabljajte in tako poskrbite, da imajo aplikacije najnovejše varnostne nastavitve.

Svoje podatke zaščitite s protivirusno programsko opremo, ki morate prav tako posodabljati.

Razen če to ni nujno potrebno, prenosnega računalnika ne izklapljajte tako, da uporabite prisilno zaustavitev.

Svoje podatke vedno varnostno kopirajte in pri tem pazite, da varnostno kopijo podatkov ustvarite v zunanjem trdem disku.

Izogibajte se uporabi prenosnega računalnika na izredno visokih temperaturah. Če prenosnega računalnika daljše obdobje (vsaj en mesec) ne nameravate uporabljati, vam priporočamo, da odstranite baterijo, če je to mogoče.

Preden prenosni računalnik ponastavite, odklopite vse zunanje naprave in se prepričajte, da imate naslednje:

- ključ izdelka za operacijski sistem in druge nameščene aplikacije

- varnostne kopije podatkov

- ID in geslo za prijavo

- podatke za internetno povezavo

78 E-priročnik za uporabo prenosnega računalnika

Pogosta vprašanja o strojni opremi

1. Na zaslonu prenosnega računalnika se ob vklopu pojavi črna in včasih rdeča pika. Kaj naj storim?

Čeprav se te pike običajno prikažejo na zaslonu, ne vplivajo na vaš sistem. Če se pojav nadaljuje in pozneje vpliva na delovanje sistema, se posvetujte s pooblaščenim servisnim centrom ASUS.

2. Barva in svetlost na zaslonu nista enakomerni. Kako lahko to popravim?

Na barvo in svetlost zaslona lahko vplivata kot in trenutni položaj prenosnega računalnika. Svetlost in barvni odtenek na vašem prenosnem računalniku sta odvisna tudi od modela. Videz zaslona lahko prilagodite s funkcijskimi tipkami ali nastavitvami zaslona v operacijskem sistemu.

3. Kako lahko podaljšam življenjsko dobo baterije v prenosnem računalniku?

Tukaj je nekaj predlogov:

• S funkcijskimi tipkami prilagodite svetlost zaslona.

• Če ne uporabljate nobene povezave Wi-Fi, sistem preklopite v način Airplane mode (Način letenja) .

• Odklopite naprave USB, ki jih ne uporabljate.

• Zaprite aplikacije, ki jih ne uporabljate, predvsem tiste, ki zavzamejo preveč sistemskega pomnilnika.

E-priročnik za uporabo prenosnega računalnika 79

4. Lučka LED za baterijo se ne prižge. Kaj je narobe?

• Preverite, ali sta napajalni adapter oziroma baterija pravilno nameščena. Lahko tudi odklopite napajalni adapter oziroma baterijo, počakate minuto, nato pa ju znova vklopite v vtičnico in prenosni računalnik.

• Če težave s tem ne odpravite, se za pomoč obrnite na lokalni servisni center ASUS.

5. Zakaj drsna ploščica ne dela?

• Pritisnite in omogočite drsno ploščico.

• Preverite, ali je funkcija ASUS Smart Gesture nastavljena tako, da onemogoči drsno ploščico, kadar priključite zunanjo kazalno napravo.

6. Zakaj iz zvočnikov prenosnega računalnika ne slišim nobenega zvoka, ko predvajam avdio in video datoteke?

Tukaj je nekaj predlogov:

• Pritisnite in tako povečajte glasnost zvočnikov.

• Preverite, ali so zvočniki nastavljeni na nemo.

• Preverite, ali je v prenosni računalnik priključen priključek za slušalke, in ga odstranite.

7. Kaj naj storim, če izgubim napajalni adapter za prenosni računalnik ali če baterija neha delovati?

Za pomoč se obrnite na lokalni servisni center ASUS.

80 E-priročnik za uporabo prenosnega računalnika

8. Na prenosnem računalniku ne morem pravilno tipkati, ker se kazalec kar naprej premika. Kaj naj storim?

Preverite, da se noben predmet nehote ne dotika drsne ploščice in ne pritiska nanjo, medtem ko tipkate na tipkovnici. Drsno ploščico lahko tudi onemogočite, tako da pritisnete .

9. Če na tipkovnici pritisnem tipke »U«, »I« in »O«, se namesto črk prikažejo številke. Kako lahko to spremenim?

Pritisnite tipko ali (pri izbranih modelih) na prenosnem računalniku in tako izključite to funkcijo ter omenjene tipke uporabite za vnašanje črk.

E-priročnik za uporabo prenosnega računalnika 81

Pogosta vprašanja o programski opremi

1. Ko vklopim prenosni računalnik, se indikator napajanja prižge, indikator aktivnosti pogona pa ne. Poleg tega se sistem ne zažene. Kako lahko to popravim?

Tukaj je nekaj predlogov:

• Prenosni računalnik prisilno zaustavite, tako da pritisnete gumb za vklop/izklop in ga pridržite za najmanj štiri (4) sekunde. Preverite, ali sta napajalni adapter in baterija pravilno vstavljena, nato pa vklopite prenosni računalnik.

• Če težave s tem ne odpravite, se za pomoč obrnite na lokalni servisni center ASUS.

2. Kaj naj storim, kadar se na zaslonu prikaže to sporočilo:

»Remove disks or other media. Press any key to restart.

(Odstranite diske ali druge medije. Pritisnite katero koli tipko za ponovni zagon.)«?

Tukaj je nekaj predlogov:

• Odstranite vse priključene naprave USB, nato pa ponovno zaženite prenosni računalnik.

• Odstranite vse optične diske, ki so ostali v optičnem pogonu, nato pa ponovno zaženite prenosni računalnik.

• Če težave na ta način ne morete odpraviti, ima lahko prenosni računalnik težavo s shranjevanjem v pomnilnik. Za pomoč se obrnite na lokalni servisni center ASUS.

3. Prenosni računalnik se zažene počasneje kot običajno, operacijski sistem pa dela z zamikom. Kako lahko to popravim?

Izbrišite aplikacije, ki ste jih namestili pred kratkim ali tiste, ki niso bile priložene vašemu operacijskemu sistemu, nato pa znova zaženite sistem.

82 E-priročnik za uporabo prenosnega računalnika

4. Prenosni računalnik se ne zažene. Kako lahko to popravim?

Tukaj je nekaj predlogov:

• Odstranite vse naprave, ki so priključene v prenosni računalnik, nato pa ponovno zaženite sistem.

• Če težave s tem ne odpravite, se za pomoč obrnite na lokalni servisni center ASUS.

5. Zakaj se prenosni računalnik ne more prebuditi iz načina mirovanja ali hibernacije?

• Pritisniti morate gumb za vklop, da nadaljujete z zadnjim delovnim stanjem.

• Sistem je morda porabil celotno baterijo. V prenosni računalnik priključite napajalni adapter in ga vključite v vtičnico, nato pa pritisnite gumb za vklop.

E-priročnik za uporabo prenosnega računalnika 83

84 E-priročnik za uporabo prenosnega računalnika

Dodatki

E-priročnik za uporabo prenosnega računalnika 85

Notranja skladnost modema

Prenosni računalnik z notranjim modemom je skladen z JATE (Japonska), FCC (ZDA,

Kanada, Koreja, Tajvan) in CTR21. Notranji modem je odobren v skladu z Odločbo

Sveta 98/482/ES o skupnem tehničnem predpisu za priključitvene zahteve za priključevanje terminalske opreme na analogna javna komutirana telefonska omrežja (PSTN). Vendar pa zaradi razlik med posameznimi PSTN-ji v različnih državah odobritev sama po sebi ne daje brezpogojne zagotovitve uspešnega delovanja na vsaki zaključni točki omrežja. V primeru težav se morate ob prvi pojavitvi obrniti na svojega dobavitelja opreme.

Pregled

4. avgusta 1998 je bila v Uradnem listu Evropskih skupnosti objavljena Odločba

Evropskega sveta glede CTR 21. CTR 21 se nanaša na vso neglasovno terminalno opremo s klicanjem DTMF, ki je namenjena za priključitev na PSTN (javna komutirana telefonska omrežja).

CTR 21 (Skupni tehnični predpis) za priključitvene zahteve za priključevanje terminalske opreme na analogna javna komutirana telefonska omrežja terminalske opreme (brez terminalske opreme, ki podpira z govorno telefonijo utemeljeno storitev), pri katerem se izvaja naslavljanje omrežja, če je na voljo, z dvotonsko večfrekvenčno signalizacijo.

86 E-priročnik za uporabo prenosnega računalnika

Izjava o omrežni združljivosti

Izjava, ki jo mora proizvajalec dati priglašenemu organu in prodajalcu: "Ta izjava navaja omrežja, v okviru katerih naj bi oprema delovala, in vsa priglašena omrežja, pri katerih lahko pri medsebojnem delovanju z opremo nastopijo težave."

Izjava, ki jo mora proizvajalec dati uporabniku: "Ta izjava navaja omrežja, v okviru katerih naj bi oprema delovala, in vsa priglašena omrežja, pri katerih lahko pri medsebojnem delovanju z opremo nastopijo težave. Proizvajalec priloži tudi izjavo, ki jasno navaja, v katerih primerih je omrežna združljivost odvisna od fizičnih in programskih nastavitev stikal(-a). Poleg tega uporabniku svetuje, naj se obrne na prodajalca, če želi opremo uporabiti v drugem omrežju."

Do sedaj je priglašeni organ CETECOM izdal številne pan-evropske odobritve uporabe CTR 21. Rezultat so prvi evropski modemi, ki ne zahtevajo zakonodajnih odobritev v vsaki posamezni evropski državi.

Neglasovna oprema

Telefonske tajnice in telefoni z zvočnikom so prav tako lahko primerni, kot tudi modemi, faksi, avtomatski pozivniki in alarmni sistemi. Oprema, pri kateri je s predpisi nadzorovana kakovost govora od enega do drugega konca (npr. ročni telefoni, v nekaterih državah pa tudi ožičeni telefoni) je izključena.

E-priročnik za uporabo prenosnega računalnika 87

Spodnja tabela našteva države, v katerih velja standard CTR21.

Država

Avstrija 1

Belgija

Češka republika

DanskaDanska 1

Finska

Francija

Velja

Da

Da

Ne

Da

Da

Da

Nadaljnja testiranja

Ne

Ne

Se ne uporablja

Da

Ne

Ne

Grčija

Madžarska

Islandija

Irska

Italija

Lihtenštajn

Luksemburg

Nizozemska 1

Da

Da

Da

Da

Ne

Da

Da

V čakanju

Ne

Se ne uporablja

Ne

Ne

V čakanju

Ne

Ne

Da

Poljska

Portugalska

Španija

Švedska

Združeno kraljestvo

88

Ne

Ne

Ne

Da

Se ne uporablja

Se ne uporablja

Se ne uporablja

Ne

Da Ne

E-priročnik za uporabo prenosnega računalnika

Informacija je bila kopirana od CETECOM in je priložena brez odgovornosti. Za posodobitve te tabele lahko obiščete http://www.cetecom.de/technologies/ ctr_21.html

1 Nacionalne zahteve veljajo le, če lahko oprema uporablja pulzno izbiranje

(proizvajalci lahko v uporabniškem priročniku navedejo, da je oprema namenjena le podpori DTMF signalizacije, kar bi pomenilo, da so dodatna testiranja nepotrebna).

Na Nizozemskem so potrebna dodatna testiranja za serijsko naprave za povezovanje in ID klicatelja.

Izjava komisije za zvezne komunikacije

Ta naprava izpolnjuje pravila FCC, točka. 15. Delovanje je podrejeno dvema pogojema:

• Ta naprava ne povzroča škodljivih motenj.

• Ta naprava mora sprejeti vsako sprejeto motnjo, vključno z motnjo, ki lahko povzroči neželeno delovanje.

Ta naprava je bila testirana in izpolnjuje omejitve za digitalne naprave razreda

B, v skladu s predpisi točke 15. pravilnika komisije za zvezne komunikacije (FCC).

Te omejitve so določene za zagotovitev sprejemljive zaščite pred škodljivimi motnjami v stanovanjskih namestitvah. Ta oprema povzroča, uporablja in oddaja radijsko frekvenco in če ni pravilno nameščena in uporabljena v skladu z navodili, lahko povzroči škodljive motnje na radijskih sprejemnikih. Kljub temu ni garancije, da na določenih namestitvah ne bo prišlo do motenj. Če ta oprema povzroča

škodljive motnje na radijskih ali televizijskih sprejemnikih, kar se da preveriti z vklopom in izklopom sprejemnikov, lahko uporabnik motenje popravi z enim ali več od navedenih ukrepov:

Obrnite ali prestavite sprejemno anteno.

Povečajte razdaljo med aparati in sprejemnikom.

E-priročnik za uporabo prenosnega računalnika 89

Priklopite aparat na vtičnico, ki ni ista na katero je priklopljen sprejemnik.

Za pomoč se obrnite na izkušenega radijskega /TV tehnika.

OPOZORILO!

Zahtevana je uporaba zaščitenega kabla v skladu z FCC z omejitvami žarčenja in za preprečitev motenja radijskega in televizijskega sprejema v bližini. Uporabi naj se samo priloženi kabel za napajanje. Za priklop I/O naprav na to opremo naj se uporablja samo zaščiten kabel.

Opozarjamo vas, da spremembe in prilagoditve, ki niso izrecno odobrene s strani osebja, ki je odgovorno za odobritev, lahko razveljavijo vašo pravico za upravljanje s to opremo.

(Prepisano iz Kodeksa zveznih pravil #47, točka 15,194, 1993, Washington DC:

Oddelek za zvezni register, Nacionalni arhiv in administracijski register, Oddelek za tisk vlade ZDA.)Izjava o svarilu pred FCC izpostavitvijo radijski frekvenci (RF)

Izjava o svarilu pred FCC izpostavitvijo radijski frekvenci (RF)

OPOZORILO!

Kakršnekoli spremembe ali popravki, ki niso izrecno odobreni s strani osebja, ki je odgovorno za odobritve, lahko razveljavi uporabnikovo pooblastilo za uporabo te opreme. ‘’ Proizvajalec izjavlja, da je ta naprava omejena na kanale od 1 do 11 v okviru frekvence 2,4 GHz za določeno opremo, nadzorovano v ZDA.’’

Ta oprema je v skladu z FCC RF omejitvami izpostavitve, ki je določena za okolje brez nadzora. Za vzdrževanje skladnosti z FCC RF zahtevami o izpostavljenosti, se med prenosom prosimo izogibajte neposrednemu stiku z anteno za prenašanje.

Za zagotavljanje skladnosti z RF omejitvami izpostavljenosti, morajo končni uporabniki slediti navodilom za uporabo.

90 E-priročnik za uporabo prenosnega računalnika

ZA UPORABO PRENOSNE NAPRAVE

Izjava o izpostavljenosti sevanju:

Naprava izpolnjuje vladne zahteve glede izpostavljenosti in radijskih valov.

Ta naprava je zasnovana in izdelana tako, da ne presega omejitev emisij glede izpostavljenosti radiofrekvenčni (RF) energiji, kot jo določa Zvezna komisija za komunikacije (FCC) vlade ZDA.

Merska enota standarda izpostavljenosti za brezžične naprave je specifična stopnja absorpcije ali SAR (Specific Absorption Rate). Omejitev SAR, ki jo določa FCC, je 1,6

W/kg. *Testi za SAR se izvajajo ob uporabi standardnih položajev delovanja, ki jih je sprejela komisija FCC, pri oddajanju naprave z najvišjo potrjeno ravnjo moči v vseh testiranih frekvenčnih pasovih.

ZA UPORABO IZBIRE KODE DRŽAVE (NAPRAVE

WLAN)

OPOMBA: Izbira kode države je samo za modele, ki niso za ZDA, in ni na voljo za vse ameriške modele. V skladu s pravili FCC je treba vse izdelke

WiFi, ki se tržijo v ZDA, namestiti samo za kanale, ki delujejo v ZDA.

E-priročnik za uporabo prenosnega računalnika 91

Izjava o skladnosti

(R in TTE direktive 1999/5/EC)

Naslednji dokončani elementi se smatrajo kot ustrezni in zadostni:

Osnovne zahteve kot v [ člen 3]

Zahteve o zaščiti za zdravje in varnost kot v [ člen 3,1a]

Testiranje električne varnosti glede na [EN 60950]

Zahteve po zaščiti elektromagnetne združljivosti v [ člen 3,1b]

Testiranje elektromagnetne združljivosti v [EN 301 489-1] in [EN 301

489-17]

Učinkovita uporaba radijskega spektra kot v [ člen 3,2]

Ustreznost radijskega testa glede na [EN 300 328-2]CE oznaka

CE oznaka

CE označevanje naprav brez brezžičnega LAN-a/aplikacije Bluetooth

Dobavljena različica te naprave je skladna z zahtevami direktiv EGS 2004/108/ES

“elektromagnetna združljivost” in 2006/95/ES “direktiva o nizkih napetostih”.

CE označevanje naprav z brezžičnim LAN-om/aplikacijo Bluetooth

Ta oprema je skladna z zahtevami Direktivo 1999/5/ES Evropskega parlamenta in

Komisije z dne 9. marca 1999, ki ureja radijsko in telekomunikacijsko opremo ter vzajemno priznavanje skladnosti.

92 E-priročnik za uporabo prenosnega računalnika

Brezžični operacijski kanal za različne domene

S. Amerika 2.412-2.462 GHz Ch01 skozi CH11

Japonska 2.412-2.484 GHz Ch01 skozi Ch14

Evropa ETSI 2.412-2.472 GHz Ch01 skozi Ch13

Francija omejitev brezžičnega frekvenčnega pasu

Nekateri območja v Franciji imajo omejitev frekvenčnega pasu. V najslabšem primeru je maksimalna možna moč v notranjih prostori:

10mW za ves 2,4 GHz pas (2400 MHz–2483.5 MHz)

100mW za frekvence med 2446,5 MHz in 2483,5 MHz

OPOMBA: Kanali 10 skozi vključno 13 deluje v pasu 2446,6 MHz do 2483,5

MHz.

Obstaja nekaj možnosti za zunanjo uporabo: Na zasebnem posestvu ali zasebnem posestvu javnih oseb je uporaba možna s predhodnim postopkom odobritve s strani ministrstva za obrambo, z maksimalno odobreno močjo od 100mW v

2446,5–2483,5 MHz pasu. Zunanja uporaba na javnih površina ni dovoljena.

V spodaj naštetih departmajih za ves 2,4 GHz pas:

Maksimalna odobrena moč v notranjih prostorih je 100mW

Maksimalna odobrena moč zunaj je 10mW

E-priročnik za uporabo prenosnega računalnika 93

Departamaji v katerih je odobrena moč pasu 2400–2483,5 MHz z EIRP ali manj kot

100mW v notranjih prostorih in manj kot 10mW zunaj:

01 Ain 02 Aisne 03 Allier

05 Hautes Alpes 08 Ardennes 09 Ariège

11 Aude 12 Aveyron 16 Charente

24 Dordogne 25 Doubs 26 Drôme

32 Gers

41 Loir et Cher

55 Meuse

60 Oise

64 Pyrénées Atlantique

68 Haut Rhin

75 Paris

88 Vosges

94 Val de Marne

36 Indre

45 Loiret

58 Nièvre

61 Orne

37 Indre et Loire

50 Manche

59 Nord

63 Puy du Dôme

66 Pyrénées Orientales 67 Bas Rhin

70 Haute Saône 71 Saône et Loire

82 Tarn et Garonne

89 Yonne

84 Vaucluse

90 Territoire de Belfort

Te zahteve se znajo čez čas spremeniti in vam omogočiti uporabo kartice brezžičnega LAN-a v več območjih v Franciji. Prosimo preverite pri ART za zadnje informacije (www.arcep.fr).

OPOMBA: Vaša WLAN kartica prenaša manj kot 100mW, vendar več kot

10mW.

94 E-priročnik za uporabo prenosnega računalnika

UL varnostni napotki

Zahteve za UL 1459 pokritost telekomunikacijske naprave (telefon), ki naj bi bile priklopljene z elektriko na telekomunikacijsko omrežje, ki ima ozemljeno delovno napetost, ki ne presega vrha 200V, 300v od vrha do vrha in 105V rms in nameščeno ali uporabljeno v skladu z Nacionalnim elektro kodeksom (NFPA 70).

Pri uporabi modema prenosnika se morajo vedno upoštevati osnovni varnostni ukrepi za zmanjšanje tveganja z ognjem, električnim šokom in poškodb oseb, vključujoč sledeče:

Ne uporabljajte prenosnika v bližini vode npr. blizu kadi, umivalnika, kuhinjskega korita ali pomivalnega korita, v vlažni kleti ali blizu bazena.

Prenosnika NE uporabljajte v času neviht. Zaradi strel obstaja manjša možnost električnega šoka.

Ne uporabljajte prenosnika v bližini uhajanja plina.

Za vir energije v proizvodih so potrebne za UL 1642, ki obsegajo primarne ( ne potrebujejo ponovnega polnjenja) in sekundarne ( ponovno polnjenje) baterije z litijem. Te baterije vsebujejo kovinski litij ali primes litija, ali delni litij in so lahko sestavljene iz ene elektrokemične celice ali iz dveh ali več celic, ki so povezane v serije, vzporedne ali oboje, ki spremenijo kemično energijo v električno energijo z nespremenljivo ali spremenljivo kemično reakcijo.

Ne mečite baterij iz prenosnika v ogenj, saj lahko eksplodirajo. Preverite lokalne predpise o posebnih navodilih za odstranitev, ki naj bi zmanjšala nevarnost poškodb oseb zaradi ognja ali eksplozije.

Ne uporabite električnih dodatkov ali baterij iz ostalih naprav za zmanjšanje nevarnosti poškodb oseb zaradi ognja ali eksplozije. Uporabite le potrjene UL električne priključke ali baterije, ki jih dobite pri proizvajalcu ali pooblaščenih trgovcih.

E-priročnik za uporabo prenosnega računalnika 95

Zahteve za varno napajanje

Proizvodi z električnim napajanje do 6A in s težo nad 3 kg morajo biti uporabljati odobrene električne kable, ki so večji ali enaki kot: H05VV-F, 3G, 0,75 mm

H05VV-F, 2G, 0,75mm 2 .

2 ali

Obvestila TV sprejemnika

Opomba k namestitvenemu programu sistema CATV—Sistem kablov mora biti ozemljen skladno z ANSI/NFPA 70, Nacionalnim kodeksom za električarje

(NEC), posebej s sekcijo 820.93, ozemljitev zunanjega prenapetostnega ščita koaksialnega kabla - namestitev pa mora vsebovati tudi povezavo oboda koaksialnega kabla z ozemljitvijo stavbe.

REACH

Vsebnosti kemijskih snovi v naših izdelkih smo objavili skladno s predpisi REACH

(Registracija, evalvacija, avtorizacija in omejevanje kemikalij) na ASUS REACH spletni strain na naslovu http://csr.asus.com/english/REACH.htm.

Obvestilo o produktu podjetja Macrovision

Ta proizvod vsebuje tehnologijo zaščite avtorskih pravic, ki je zaščitena z metodo zahtev na določene ameriške patente in ostale pravice intelektualne lastnine, katerih lastnik je podjetje Macrovision in ostali nosilci pravic. Uporaba tehnologije zaščite avtorskih pravic mora biti pooblaščena s strani podjetja Macrovision in je namenjena samo domači in ostali omejeni uporabi, razen če podjetje Macrovision določi drugače. Razstavljanje ali razgradnja je prepovedana.

Preprečitev izgube sluha

Da bi preprečili morebitno okvaro sluha, ne poslušajte zvokov pri visoki glasnosti dlje časa.

96 E-priročnik za uporabo prenosnega računalnika

Nordijska opozorila za litij (za baterije z delnim litijem)

CAUTION! Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace only with the same or equivalent type recommended by the manufacturer. Dispose of used batteries according to the manufacturer’s instructions. (English)

ATTENZIONE! Rischio di esplosione della batteria se sostituita in modo errato.

Sostituire la batteria con un una di tipo uguale o equivalente consigliata dalla fabbrica. Non disperdere le batterie nell’ambiente. (Italian)

VORSICHT! Explosionsgefahr bei unsachgemäßen Austausch der Batterie. Ersatz nur durch denselben oder einem vom Hersteller empfohlenem ähnlichen Typ.

Entsorgung gebrauchter Batterien nach Angaben des Herstellers. (German)

ADVARSELI! Lithiumbatteri - Eksplosionsfare ved fejlagtig håndtering. Udskiftning må kun ske med batteri af samme fabrikat og type. Levér det brugte batteri tilbage til leverandøren. (Danish)

VARNING! Explosionsfara vid felaktigt batteribyte. Använd samma batterityp eller en ekvivalent typ som rekommenderas av apparattillverkaren. Kassera använt batteri enligt fabrikantens instruktion. (Swedish)

VAROITUS! Paristo voi räjähtää, jos se on virheellisesti asennettu. Vaihda paristo ainoastaan laitevalmistajan sousittelemaan tyyppiin. Hävitä käytetty paristo valmistagan ohjeiden mukaisesti. (Finnish)

ATTENTION! Il y a danger d’explosion s’il y a remplacement incorrect de la batterie. Remplacer uniquement avec une batterie du mêre type ou d’un type

équivalent recommandé par le constructeur. Mettre au rebut les batteries usagées conformément aux instructions du fabricant. (French)

ADVARSEL! Eksplosjonsfare ved feilaktig skifte av batteri. Benytt samme batteritype eller en tilsvarende type anbefalt av apparatfabrikanten. Brukte batterier kasseres i henhold til fabrikantens instruksjoner. (Norwegian)

(Japanese)

ВНИМАНИЕ! При замене аккумулятора на аккумулятор иного типа возможно его возгорание. Утилизируйте аккумулятор в соответствии с инструкциями производителя. (Russian)

E-priročnik za uporabo prenosnega računalnika 97

Varnostne informacije za optični pogon

Informacije o varni uporabi laserja

Varnostno opozorilo za pogon CD-ROM

LASERSKI PROIZVOD 1. RAZREDA

OPOZORILO! Da bi preprečili izpostavljenost laserju optičnega pogona, pogona ne poizkušajte odmontirati ali popraviti sami. Za vašo varnost za pomoč kontaktirajte profesionalnega tehnika.

Opozorilne oznake o storitvi

SVARILO!

KADAR ODPRTO NEVARNOST NEVIDNEGA LASERSKEGA

SEVANJA. NE GLEJTE NEPOSREDNO V ŽAREK ALI GLEJTE NEPOSREDNO LE

Z OPTIČNIMI NAPRAVAMI.

CDRH predpisi

Center za naprave in radiološko zdravje (CDRH) iz ameriške administracijo za hrano in zdravila, je 2. avgusta 1976 uvedel predpise za laserske izdelke. Ta pravila veljajo za laserske proizvode izdelane od 1. avgusta 1976 dalje. Predpisi so obvezni za proizvode, ki se prodajajo v Združenih državah.

OPOZORILO!

Uporaba nadzora ali nastavitev ali izvajanje postopkov, ki niso navedeni tukaj ali v navodilih za namestitev laserskega proizvoda, se lahko končajo z nevarno izpostavitvijo sevanju.

Obvestilo o premazu

POMEMBNO! Električno izolacijo in varnost zagotavlja prevleka, ki izolira ohišje prenosnika povsod, razen na straneh, kjer se nahajajo vrata V/I.

98 E-priročnik za uporabo prenosnega računalnika

English

Finnish

French

Odobritev CTR 21

(za prenosne računalnike z vgrajenim modemom)

Danish

Dutch

E-priročnik za uporabo prenosnega računalnika 99

German

Greek

Italian

Portuguese

Spanish

Swedish

100 E-priročnik za uporabo prenosnega računalnika

Izdelek skladen z ENERGY STAR

ENERGY STAR je skupni program Agencije ZDA za varstvo okolja in

Oddelka za energijo ZDA, ki nam vsem pomaga prihraniti denar in zaščititi okolje s pomočjo energetsko učinkovitih izdelkov in praks.

Vsi izdelki ASUS z logotipom ENERGY STAR so v skladu s standardom ENERGY STAR, lastnost upravljanja z energijo pa je omogočena privzeto. Monitor in računalnik se samodejno preklopita v način mirovanja po 10 in 30 minutah nedejavnosti. Če računalnik želite zbuditi, kliknite z miško ali pritisnite katero koli tipko na tipkovnici.

Za podrobne informacije o upravljanju z energijo in koristi za okolje obiščite http://www.energystar.gov/powermanagement. Poleg tega obiščite tudi http:// www.energystar.gov, kjer boste našli podrobne podatke o skupnem programu

ENERGY STAR.

OPOMBA: Energy Star NI podprt na izdelkih s sistemom Freedos in Linux.

Skladnost z globalnimi okoljskimi predpisi in izjava

ASUS pri oblikovanju in izdelavi svojih izdelkov sledi ekološkemu konceptu in zagotavlja, da je vsak cikel življenjske dobe izdelka ASUS usklajen z globalnimi okoljskimi predpisi. Poleg tega ASUS razkriva pomembne informacije, ki temeljijo na zahtevah predpisov.

Za razkritje informacij, ki temeljijo na zahtevah predpisov, s katerimi je ASUS usklajen, glejte http://csr.asus.com/english/Compliance.htm:

Japan JIS-C-0950 Material Declarations

EU REACH SVHC

Korea RoHS

E-priročnik za uporabo prenosnega računalnika 101

ASUS recikliranja in vračanja Storitve

ASUS-ovi programi recikliranja in vračanja izhajajo iz naše predanosti najvišjim standardom za zaščito okolja. Verjamemo v rešitve za naše stranke, s čimer bodo lahko odgovorno reciklirale naše izdelke, baterije in druge sestavne dele ter pakirni material. Za podrobnejše informacije o recikliranju v različnih regijah glejte http://csr.asus.com/english/Takeback.htm.

102 E-priročnik za uporabo prenosnega računalnika

EC Declaration of Conformity

We, the undersigned,

Manufacturer: ASUSTeK COMPUTER INC.

4F, No. 150, LI-TE Rd., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN Address:

Authorized representative in Europe:

Address, City:

Country: declare the following apparatus:

ASUS COMPUTER GmbH

HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN

GERMANY

Product name :

Model name :

Notebook PC

N501V,G501V,UX501V,G60V conform with the essential requirements of the following directives:

2004/108/EC-EMC Directive

EN 55022:2010+AC:2011

EN 61000-3-2:2014

EN 55013:2001+A1:2003+A2:2006

1999/5/EC-R&TTE Directive

EN 300 328 V1.8.1(2012-06)

EN 300 440-1 V1.6.1(2010-08)

EN 300 440-2 V1.4.1(2010-08)

EN 301 511 V9.0.2(2003-03)

EN 301 908-1 V6.2.1(2013-04)

EN 301 908-2 V5.4.1(2012-12)

EN 301 908-13 V5.2.1(2011-05)

EN 301 893 V1.7.1(2012-06)

EN 302 544-2 V1.1.1(2009-01)

EN 302 623 V1.1.1(2009-01)

EN 62209-1: 2006

EN 62209-2: 2010

EN 62479:2010

EN 50566: 2013

2006/95/EC-LVD Directive

EN 60950-1 / A12:2011

EN 55024:2010

EN 61000-3-3:2013

EN 55020:2007+A11:2011

EN 301 489-1 V1.9.2(2011-09)

EN 301 489-3 V1.6.1(2013-08)

EN 301 489-4 V1.4.1(2009-05)

EN 301 489-7 V1.3.1(2005-11)

EN 301 489-9 V1.4.1(2007-11)

EN 301 489-17 V2.2.1(2012-09)

EN 301 489-24 V1.5.1(2010-10)

EN 302 326-2 V1.2.2(2007-06)

EN 50332-1 (2000-03)

EN 50332-2 (2003-12)

EN 50360: 2001

EN 50360/A1 :2012

EN 302 291-1 V1.1.1(2005-07)

EN 302 291-2 V1.1.1(2005-07)

EN 60065:2002 / A12:2011

2009/125/EC-ErP Directive

Regulation (EC) No. 1275/2008

Regulation (EC) No. 642/2009

Regulation (EC) No. 278/2009

Regulation (EU) No. 617/2013

2011/65/EU-RoHS Directive Ver. 150326

CE marking

Declaration Date: 30/10/2015

Year to begin affixing CE marking: 2015

(EC conformity marking)

Position : CEO

Name : Jerry Shen

Signature : __________

E-priročnik za uporabo prenosnega računalnika 103

104 E-priročnik za uporabo prenosnega računalnika

advertisement

Related manuals

advertisement

Table of contents