Asus ZenScreen MB165B Monitor instrukcja

Add to My manuals
15 Pages

advertisement

Asus ZenScreen MB165B Monitor instrukcja | Manualzz

MB165B

Monitor USB

Podręcznik użytkownika

Spis treści

Uwagi ........................................................................................................... iii

Informacje związane z bezpieczeństwem .................................................. v

Dbanie i czyszczenie ................................................................................. vii

Usługa odbioru zużytego sprzętu ........................................................... viii

1.1 Witamy!

......................................................................................... 1-1

1.2 Zawartość opakowania ................................................................ 1-1

1.3 Wprowadzenie do monitora ........................................................ 1-2

1.3.1 Widok z przodu ............................................................... 1-2

1.3.2 Automatyczny obrót ........................................................ 1-3

2.1 Pozycje stojące ............................................................................ 2-1

2.2 Podłączanie kabla USB ................................................................ 2-2

3.1 Specyfikacje ................................................................................. 3-1

3.2 Rozwiązywanie problemów (FAQ) .............................................. 3-2

ii

Copyright © 2021 ASUSTeK COMPUTER INC. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Żadnej z części tego podręcznika, włącznie z opisem produktów i oprogramowania, nie można powielać, przenosić, przetwarzać, przechowywać w systemie odzyskiwania danych ani tłumaczyć na inne języki, w jakiejkolwiek formie lub w jakikolwiek sposób, z wyjątkiem wykonywania kopii zapasowej dokumentacji otrzymanej od dostawcy, bez wyraźnego, pisemnego pozwolenia firmy ASUSTeK COMPUTER INC. (“ASUS”).

Gwarancja na produkt lub usługa gwarancyjna nie zostanie wydłużona, jeśli: (1) produkt był naprawiany, modyfikowany lub zmieniany, jeśli wykonane naprawy, modyfikacje lub zmiany zostały wykonane bez pisemnej autoryzacji ASUS; lub, gdy (2) została uszkodzona lub usunięta etykieta z numerem seryjnym.

ASUS UDOSTĘPNIA TEN PODRĘCZNIK W STANIE „JAKI JEST”, BEZ UDZIELANIA

JAKICHKOLWIEK GWARANCJI, ZARÓWNO WYRAŹNYCH JAK I DOMNIEMANYCH,

WŁĄCZNIE, ALE NIE TYLKO Z DOMNIEMANYMI GWARANCJAMI LUB WARUNKAMI

PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ LUB DOPASOWANIA DO OKREŚLONEGO CELU. W

ŻADNYM PRZYPADKU FIRMA ASUS, JEJ DYREKTORZY, KIEROWNICY, PRACOWNICY

LUB AGENCI NIE BĘDĄ ODPOWIADAĆ ZA JAKIEKOLWIEK NIEBEZPOŚREDNIE,

SPECJALNE, PRZYPADKOWE LUB KONSEKWENTNE SZKODY (WŁĄCZNIE Z UTRATĄ

ZYSKÓW, TRANSAKCJI BIZNESOWYCH, UTRATĄ MOŻLIWOŚCI KORZYSTANIA LUB

UTRATĄ DANYCH, PRZERWAMI W PROWADZENIU DZIAŁALNOŚCI ITP.) NAWET, JEŚLI

FIRMA ASUS UPRZEDZAŁA O MOŻLIWOŚCI ZAISTNIENIA TAKICH SZKÓD, W WYNIKU

JAKICHKOLWIEK DEFEKTÓW LUB BŁĘDÓW W NINIEJSZYM PODRĘCZNIKU LUB

PRODUKCIE.

SPECYFIKACJE I INFORMACJE ZNAJDUJĄCE SIĘ W TYM PODRĘCZNIKU,

SŁUŻĄ WYŁĄCZNIE CELOM INFORMACYJNYM I MOGĄ ZOSTAĆ ZMIENIONE W

DOWOLNYM CZASIE, BEZ POWIADOMIENIA, DLATEGO TEŻ, NIE MOGĄ BYĆ

INTERPRETOWANE JAKO WIĄŻĄCE FIRMĘ ASUS DO ODPOWIEDZIALNOŚCI. ASUS

NIE ODPOWIADA ZA JAKIEKOLWIEK BŁĘDY I NIEDOKŁADNOŚCI, KTÓRE MOGĄ

WYSTĄPIĆ W TYM PODRĘCZNIKU, WŁĄCZNIE Z OPISANYMI W NIM PRODUKTAMI I

OPROGRAMOWANIEM.

Nazwy produktów i firm pojawiające się w tym podręczniku mogą, ale nie muszą, być zastrzeżonymi znakami towarowymi lub prawami autorskimi ich odpowiednich właścicieli i używane są wyłącznie w celu identyfikacji lub wyjaśnienia z korzyścią dla ich właścicieli i bez naruszania ich praw.

Uwagi

Oświadczenie Federalnej Komisji Łączności

Urządzenie to jest zgodne z Częścią 15 przepisów FCC. Jego działanie wymaga spełnienia następujących dwóch warunków:

• Urządzenie to nie może powodować żadnych szkodliwych zakłóceń i

• Urządzenie to musi akceptować wszelkie odbierane zakłócenia, włącznie z zakłóceniami nieprzewidywalnymi.

Urządzenie to zostało poddane testom, które określiły, że spełnia ograniczenia dla urządzeń cyfrowych klasy B, określone przez część 15 przepisów FCC. Wymagania te zostały ustanowione w celu zapewnienia właściwego zabezpieczenia przed szkodliwymi zakłóceniami urządzeń w instalacji domowej. Urządzenie to generuje, wykorzystuje, może emitować energię częstotliwości radiowej, zakłócające komunikację radiową, jeśli nie zostanie zainstalowane i nie będzie używane zgodnie z instrukcjami producenta. Jednakże, nie można zagwarantować, że zakłócenia nie wystąpią w określonej instalacji. Jeśli urządzenie wpływa na jakość odbioru radia lub telewizji, co można sprawdzić poprzez wyłączenie i włączenie urządzeń, użytkownik powinien spróbować samodzielnie usunąć zakłócenia poprzez zastosowanie jednej lub więcej następujących czynności:

• Zmiana pozycji lub ukierunkowania anteny odbiorczej.

• Zwiększenie odstępu między urządzeniem a odbiornikiem.

• Podłączenie urządzenia i odbiornika do gniazd zasilanych z różnych obwodów.

• Skonsultowanie się z dostawcą i doświadczonym technikiem radiowotelewizyjnym w celu uzyskania pomocy.

Oświadczenie Kanadyjski Departament Komunikacji

To urządzenie cyfrowe nie przekracza ograniczeń klasy B dla emisji zakłóceń radiowych, ustalonych przez Przepisy dotyczące zakłóceń radiowych Kanadyjskiego Departamentu Komunikacji.

To urządzenie cyfrowe klasy B jest zgodne z kanadyjską normą ICES-003.

UWAGA: Ten monitor posiada certyfikat ENERGY STAR.

Domyślne ustawienia fabryczne tego produktu zapewniają jego zgodność z wymaganiami ENERGY STAR i można je przywrócić poprzez funkcję “Wyzeruj do ustawień fabrycznych” z menu OSD. Zmiana domyślnych ustawień fabrycznych lub włączenie innych funkcji, może zwiększyć zużycie energii, a w rezultacie spowodować przekroczenie określonych ograniczeń

ENERGY STAR.

iii

iv

Deklaracja zgodności

Urządzenie to spełnia wymogi wynikające z Dyrektywy o ujednoliceniu prawa państw członkowskich dotyczącego kompatybilności elektromagnetycznej (2014/30/UE), Dyrektywy niskonapięciowej (2014/35/

UE), Dyrektywy ErP (2009/125/WE) oraz Dyrektywy RoHS (2011/65/UE).

Produkt został poddany testom, które stwierdziły, że spełnia on normy zharmonizowane w zakresie urządzeń techniki informatycznej, które to normy zostały opublikowane w ramach dyrektyw w Oficjalnym Dzienniku

Unii Europejskiej.

Oświadczenie dotyczące symbolu WEEE

Ten symbol na produkcie lub na jego opakowaniu wskazuje, że tego produktu nie można usuwać z innymi odpadami domowymi. Na użytkowniku spoczywa odpowiedzialność za usuwanie zużytych urządzeń, poprzez ich przekazanie do wyznaczonych punktów zbiórki w celu recyklingu zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych.

Oddzielna zbiórka i recykling zużytych urządzeń podczas ich usuwania pomoże w oszczędzaniu naturalnych zasobów i zapewni wykonanie recyklingu w sposób chroniący życie ludzi i środowisko. W celu uzyskania dalszych informacji o miejscach przekazywania zużytych urządzeń do recyklingu, należy się skontaktować z władzami lokalnymi, lokalnym zakładem utylizacji odpadów lub ze sklepem w którym został zakupiony produkt.

Informacje związane z bezpieczeństwem

• Przed wykonaniem ustawień monitora USB należy uważnie przeczytać całą, dostarczoną w opakowaniu dokumentację.

• Aby zapobiec pożarowi lub porażeniu prądem elektrycznym, nigdy nie należy narażać monitora USB na działanie deszczu lub wilgoci.

• Nigdy nie należy otwierać obudowy monitora USB.

• Przed rozpoczęciem używania monitora USB należy sprawdzić, czy wszystkie kable są prawidłowo podłączone oraz czy kable zasilania nie są uszkodzone. Po wykryciu jakiegokolwiek uszkodzenia należy jak najszybciej skontaktować się z dostawcą.

• Należy unikać kurzu, wilgoci i ekstremalnych temperatur. Nie należy umieszczać monitora USB w miejscu, gdzie może on się zamoczyć.

Monitor USB należy ustawić na stabilnej powierzchni.

• Nigdy nie należy wpychać do szczelin obudowy monitora USB żadnych obiektów lub wlewać płynów.

• W przypadku wystąpienia problemów technicznych z monitorem USB należy skontaktować się z wykwalifikowanym technikiem serwisu lub ze sprzedawcą.

• Niniejszy monitor USB zasilany jest z gniazda USB spełniającego wymagania dla obwodu LPS i SELV według IEC60950-1:2005.

OSTRZEŻENIE

Korzystanie ze słuchawek nausznych i dousznych innych niż określone w niniejszym dokumencie może być przyczyną utraty słuchu spowodowanej nadmiernym ciśnieniem akustycznym.

Należy potwierdzić, że system dystrybucji w instalacji budynku powinien dostarczyć wyłącznik obwodu o parametrach znamionowych 120/240V,

20A (maksymalnie).

Po dostarczeniu z 3-bolcową wtyczką na przewodzie zasilającym, podłącz przewód zasilający do uziemionego gniazda na 3-bolce. Nie należy usuwać bolca uziemienia przewodu zasilającego, na przykład poprzez podłączenie 2-bolcowego adaptera. Bolec uziemienia to ważna funkcja bezpieczeństwa.

Niebezpieczeństwo utraty stabilności.

Produkt może upaść, powodując poważne obrażenia osobiste lub śmierć. Aby zapobiec obrażeniom, ten produkt należy bezpiecznie przymocować do podłogi/ściany, zgodnie ze wszystkimi instrukcjami instalacji.

v

vi

Produkt może upaść, powodując poważne obrażenia osobiste lub śmierć.

Większości obrażeń, szczególnie u dzieci, można uniknąć poprzez zwykłe stosowanie się do następujących środków ostrożności:

ZAWSZE należy używać szafek lub wsporników albo metod instalacji zalecanych przez producenta zestawu produktu.

ZAWSZE należy używać mebli, które mogą bezpiecznie podtrzymać produkt.

ZAWSZE należy się upewnić, że produkt nie wystaje poza krawędź podtrzymującego go mebla.

ZAWSZE należy pouczyć dzieci o niebezpieczeństwach podczas wspinania się na mebel w celu sięgnięcia do produktu lub jego elementów sterowania.

ZAWSZE należy prowadzić podłączone do produktu przewody i kable w taki sposób, aby nie potkać się o nie, nie pociągać i nie chwytać za nie.

NIGDY nie należy umieszczać produktu w niestabilnym miejscu.

NIGDY nie należy umieszczać produktu na wysokich meblach (na przykład, na kredensach lub biblioteczkach), bez przymocowania mebla i produktu do odpowiedniego oparcia.

NIGDY nie należy umieszczać produktu na obrusie lub innych materiałach, które mogą się znajdować pomiędzy produktem a podtrzymujących urządzenie meblem.

NIGDY nie należy umieszczać na produkcie lub na meblu na którym ustawiony jest produkt elementów, które mogą kusić dzieci do wspinania, takich jak zabawki i piloty.

Jeśli istniejący produkt ma zostać zatrzymany i ma zostać zmienione jego miejsce, należy się zastosować do wymienionych powyżej zaleceń.

Dbanie i czyszczenie

• Czyszczenie. Wyłącz monitor i odłącz przewód zasilający. Oczyść powierzchnię monitora pozbawioną luźnych włókien, nie szorstką szmatką. Trudniejsze do usunięcia plamy, można usunąć szmatką zwilżoną w łagodnym środku do czyszczenia.

• Należy unikać środków czyszczących zawierających alkohol lub aceton. Należy używać środek czyszczący przeznaczony do czyszczenia ekranów LCD. Nigdy nie należy spryskiwać środkiem czyszczącym bezpośrednio ekranu, ponieważ może on dostać się do wnętrza monitora i spowodować porażenie prądem elektrycznym.

Następujące objawy są normalne podczas działania monitora:

• W zależności od wykorzystywanego wzoru pulpitu, na ekranie może wystąpić lekkie zróżnicowanie jasności.

• Kilkugodzinne wyświetlanie tego samego obrazu, może spowodować utrzymywanie się poobrazu, po przełączeniu obrazu. Właściwy ekran zostanie powoli przywrócony, po wyłączeniu zasilania na kilka godzin.

• Gdy ekran stanie się czarny lub zacznie migać albo gdy nie można dłużej pracować należy skontaktować się z dostawcą lub punktem serwisowym. Nie należy naprawiać wyświetlacza samodzielnie!

Konwencje stosowane w tym podręczniku

OSTRZEŻENIE: Informacja zapobiegająca odniesieniu obrażeń podczas wykonywania zadania.

PRZESTROGA: Informacja zapobiegająca uszkodzeniu komponentów podczas wykonywania zadania.

WAŻNE: Informacja, którą NALEŻY wziąć pod rozwagę w celu dokończenia zadania.

UWAGA: Wskazówki i dodatkowe informacje pomocne w dokończeniu zadania.

vii

viii

Gdzie można znaleźć więcej informacji

W celu uzyskania dodatkowych informacji i aktualizacji produktu i oprogramowania, sprawdź następujące źródła.

1. Strony sieci web ASUS

Ogólnoświatowe strony sieci web ASUS zapewniają zaktualizowane informacje o urządzeniach i oprogramowaniu firmy ASUS.

Sprawdź http://www.asus.com

2. Opcjonalna dokumentacja

Opakowanie z produktem może zawierać opcjonalną dokumentację, która mogła zostać dodana przez dostawcę. Te dokumenty nie są części standardowego opakowania.

Usługa odbioru zużytego sprzętu

Program recyklingu i odbioru zużytego sprzętu firmy ASUS wynika z naszego zaangażowania w zapewnienia najwyższych norm ochrony środowiska. Wierzymy, w dostarczanie naszym klientom rozwiązań umożliwiających odpowiedzialny recykling naszych produktów, baterii oraz innych elementów jak również materiałów opakowaniowych.

Szczegółowe informacje dotyczące recyklingu w różnych regionach znajdują się na http://csr.asus.com/english/Takeback.htm

.

Informacje o produkcie na etykiecie UE dotyczącej energii

1.1 Witamy!

Dziękujemy za zakupienie monitora USB ASUS ® !

Najnowszy monitor USB ASUS oferuje dużą przenośność i prostotę w codziennym użytkowaniu, poprawiając zarówno doświadczenie z oglądania jak i styl.

1.2 Zawartość opakowania

Sprawdź, czy w opakowaniu znajdują się następujące elementy:

Monitor USB

Instrukcja szybkiego uruchomienia

Karta gwarancyjna

Kabel Micro B USB 3.0

Osłona zabezpieczająca

• Jeśli którekolwiek z podanych wyżej elementów są uszkodzone lub, gdy ich brak należy jak najszybciej skontaktować się ze sprzedawcą.

1-1 Rozdział 1: Wprowadzenie do produktu

1.3 Wprowadzenie do monitora

1.3.1 Widok z przodu

2

3

1. Przycisk zasilania/Wskaźnik zasilania

• Naciśnij ten przycisk, aby włączyć lub wyłączyć monitor.

• Definicje kolorów wskaźnika zasilania zawiera tabela poniżej.

Stan Opis

Niebieskie WŁ.

Bursztynowy Tryb gotowości

Ciemny WYŁ.

1

2. Gniazdo Micro B USB 3.0

• Podłącz je do swojego komputera PC/notebooka kablem inbox.

3. Gniazdo Micro B USB 2.0

• Gdy podłączony komputer PC/notebook nie ma odpowiedniej mocy do zasilania monitora USB wyłącznie przez USB 3.0, ten port może być używany do dostarczania dla monitora dodatkowego zasilania.

Monitor USB ASUS MB165B 1-2

1.3.2 Automatyczny obrót

Nasz monitor USB wyposażony jest w czujnik G do wykrywania jego rzeczywistego położenia. Obraz automatycznie mienia się z poziomego nap pionowy lub odwrotnie, zależnie od aktualnego położenia monitora.

• Automatyczne obracanie jest obsługiwane przez oprogramowanie

DisplayWidget i działa wyłącznie w systemie operacyjnym Windows, przejdź do strony produktu www.asus.com w celu pobrania najnowszego oprogramowania DisplayWidget dla tej funkcji.

1-3 Rozdział 1: Wprowadzenie do produktu

2.1 Pozycje stojące

A B

A

B

2-1 Rozdział 2: Ustawienia

2.2 Podłączanie kabla USB

Pobierz i zainstaluj sterownik dla wyświetlacza, aby uzyskać najnowszy sterownik, przejdź na stronę produktu www.asus.com.

sterownik

USB

Monitor USB ASUS MB165B 2-2

3.1 Specyfikacje

Model

Wielkość panelu

Rozdzielczość

Jasność (typowy)

Kontrast (typowy)

Kolory wyświetlacza

Wejście cyfrowe

Kolor

Zużycie energii

Temp. pracy

Wymiary fizyczne (SxWxG)

Wymiary opakowania

(SxWxG)

Masa netto (przybliżona)

Masa brutto (przybliżona)

Zgodność z przepisami

MB165B

Szerokoekranowy 15,6” (16:9, 39,62cm)

1366 x 768

220 cd/m 2

500:1

262 K

USB 3.0

Czarny

≦ 7 W

0°~ 40°

360,14 x 225,64 x 11,8mm

434 x 290 x 76 mm

0,78 kg

1,65 kg cTUVus, CB, CCC, EuP, BSMI, EAC(CU), RoHS,

WEEE, J-MOSS, CE, FCC, KCC, VCCI, RCM, Engergy

Star 8.0

*Dane techniczne mogą zostać zmienione bez powiadomienia.

3-1 Rozdział 3: Ogólne instrukcje

3.2 Rozwiązywanie problemów (FAQ)

Problem

WŁĄCZONA dioda LED zasilania

Możliwe rozwiązanie

Pomarańczowe światło diody

LED zasilania i brak obrazu na ekranie

Obraz na ekranie jest za jasny lub za ciemny

Obraz na ekranie drży lub na obrazie wyświetlane są falujące wzory

Defekty kolorów na obrazie ekranowym (biały nie wygląda jak biały)

• Naciśnij przycisk , aby sprawdzić, czy monitor znajduje się w trybie ON

(WŁĄCZENIE).

• Sprawdź, czy kabel USB jest prawidłowo podłączony do monitora i do gniazda zasilania.

• Sprawdź, czy monitor i komputer są w trybie

WŁĄCZENIE.

• Sprawdź, czy kabel USB jest prawidłowo podłączony do monitora USB i komputera.

• Sprawdź kabel sygnałowy i upewnij się, że nie jest wygięty żaden styk złącza.

• Podłącz komputer do innego dostępnego monitora, aby sprawdzić, czy komputer działa prawidłowo.

• Dostosuj ustawienia jasności przy użyciu przycisku.

• Sprawdź, czy kabel USB jest prawidłowo podłączony do monitora USB i komputera.

• Odsuń urządzenia elektryczne, które mogą powodować zakłócenia elektryczne.

• Sprawdź kabel USB i upewnij się, że nie jest wygięty żaden styk złącza.

Monitor USB ASUS MB165B 3-2

advertisement

Related manuals