Asus VE228TL Monitor instrukcja

Add to My manuals
24 Pages

advertisement

Asus VE228TL Monitor instrukcja | Manualzz

Monitor LCD z serii VE228TL

Podręcznik użytkownika

Wydanie pierwsze

Wrzesień 2013 ii

Copyright © 2013 ASUSTeK COMPUTER INC. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Reprodukowanie, przekazywanie, przepisywanie, zapisywanie w systemie odzysku lub tłumaczenie na jakikolwiek język jakiejkolwiek części niniejszego podręcznika, w tym opisanych w nim produktów i oprogramowania, w dowolnej formie i dowolnymi środkami, poza dokumentacją zachowaną przez kupującego w celu posiadania kopii zapasowej, jest zabronione bez wcześniejszej, wyraźnej, pisemnej zgody firmy ASUSTeK COMPUTER INC. („ASUS”).

Gwarancja na produkt lub usługa serwisowa zostanie przerwana w przypadku: (1) naprawy lub modyfikacji produktu, czy też wprowadzenia zmian w produkcie, chyba że taka naprawa, modyfikacje lub zmiany zostały pisemnie autoryzowane przez firmę ASUS; lub (2) jeśli numer seryjny produktu został odklejony lub jest brakujący.

FIRMA ASUS DOSTARCZA NINIEJSZY PODRĘCZNIK W STANIE „TAKIM JAKI JEST”, BEZ ŻADNEGO

RODZAJU GWARANCJI: JAWNEJ ANI DOROZUMIANEJ, W TYM M.IN. BEZ DOROZUMIANYCH

GWARANCJI LUB WARUNKÓW Z TYTUŁU SPRZEDAŻY LUB PRZYDATNOŚCI W OKREŚLONYM

CELU. W ŻADNEJ SYTUACJI FIRMA ASUS, ANI JEJ DYREKTORZY, KIEROWNICY, PRACOWNICY,

CZY TEŻ PRZEDSTAWICIELE, NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA WSZELKIE

BEZPOŚREDNIE, CELOWE, PRZYPADKOWE LUB WYNIKOWE SZKODY (W TYM SZKODY W

WYNIKU UTRATY ZYSKÓW, UTRATY MOŻLIWOŚCI DZIAŁALNOŚCI, UŻYTKOWANIA LUB UTRATY

DANYCH, ZAKŁÓCENIA DZIAŁALNOŚCI ITP.), NAWET JEŚLI FIRMA ASUS ZOSTAŁA UPRZEDZONA

O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD W WYNIKU DOWOLNEGO DEFEKTU LUB BŁĘDU W

NINIEJSZYM PODRĘCZNIKU LUB PRODUKCIE.

SPECYFIKACJE I INFORMACJE ZAWARTE W NINIEJSZYM PODRĘCZNIKU SĄ PRZEZNACZONE

WYŁĄCZNIE W CELACH INFORMACYJNYCH I MOGĄ ULEC ZMIANIE W DOWOLNYM CZASIE BEZ

POWIADOMIENIA, ORAZ NIE POWINNY BYĆ ROZUMIANE JAKO ZOBOWIĄZANIE ZE STRONY

FIRMY ASUS. FIRMA ASUS NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ANI NIE PRZYJMUJE ZOBOWIĄZAŃ

ZA JAKIEKOLWIEK BŁĘDY LUB NIEPRAWIDŁOWOŚCI, KTÓRE MOGĄ WYSTĄPIĆ W NINIEJSZYM

PODRĘCZNIKU, W TYM ZA OPISANE W NIM PRODUKTY I OPROGRAMOWANIE.

Występujące w niniejszym podręczniku nazwy produktów i firm mogą ale nie muszą być zarejestrowanymi znakami handlowymi lub być objęte prawami autorskimi odpowiednich firm, oraz są używane wyłącznie w celu identyfikacji lub wyjaśnień na korzyść ich właściciela, bez zamierzenia naruszenia praw.

Zawartość

Uwagi ......................................................................................................... iv

Informacje dotyczące bezpieczeństwa ...................................................... v

Obsługa i czyszczenie ................................................................................ vi

Usługi zwrotów .......................................................................................... vii

Rozdział 1: Informacje o produkcie

1.1 Witamy!

.........................................................................................

1-1

1.2 Zawartość opakowania ................................................................

1-1

1.3 Opis monitora ...............................................................................

1-2

1.3.1 Widok z przodu ............................................................... 1-2

1.3.2 Widok z tyłu ..................................................................... 1-3

Rozdział 2: Konfiguracja

2.1 Montaż ramienia/podstawy monitora .........................................

2-1

2.2 Ustawianie monitora ....................................................................

2-1

2.3 Demontaż ramienia/podstawy

(do montażu ściennego VESA) ...................................................

2-2

2.4 Podłączanie przewodów ..............................................................

2-3

2.5 Włączanie monitora .....................................................................

2-3

Rozdział 3: Instrukcje ogólne

3.1 Menu OSD (ang. On-Screen Display) ........................................

3-1

3.1.1 Ponowna konfiguracja ..................................................... 3-1

3.1.2 Informacje o funkcjach menu OSD ................................. 3-1

3.2 Podsumowanie specyfikacji .......................................................

3-4

3.3 Rozwiązywanie problemów (Często zadawane pytania) ..........

3-5

3.4 Obsługiwane tryby pracy ............................................................

3-7

iii

iv

Uwagi

Oświadczenie FCC (Federalnej komisji łączności)

To urządzenie jest zgodne z sekcją 15 przepisów FCC. Urządzenie można obsługiwać w przypadku spełnienia dwóch następujących warunków:

• Niniejsze urządzenie nie może wywoływać szkodliwych zakłóceń, oraz

• Niniejsze urządzenie musi działać w warunkach wszelkich zakłóceń zewnętrznych, w tym takich, które mogą powodować niepożądane działanie.

To urządzenie zostało sprawdzone i spełnia ograniczenia dla urządzeń cyfrowych

Klasy B, zgodnie z sekcją 15 przepisów FCC. Ograniczenia te zostały stworzone w celu zapewnienia stosownej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w przypadku instalacji w budynkach mieszkalnych. Sprzęt ten wytwarza, używa i może wydzielać energię o częstotliwości radiowej, oraz, jeśli nie zostanie zainstalowany zgodnie z wytycznymi producenta, może powodować szkodliwe zakłócenia komunikacji radiowej. Nie ma jednak gwarancji, że zakłócenia nie wystąpią w określonej instalacji. Jeśli niniejszy sprzęt będzie powodował szkodliwe zakłócenia w odbiorze radia lub telewizji, co można stwierdzić wyłączając i ponownie włączając sprzęt, zachęca się użytkownika do skorygowania zakłóceń przynajmniej w jeden z następujących sposobów:

• Ponowne ukierunkowanie lub przeniesienie anteny odbioru.

• Zwiększenie odległości pomiędzy urządzeniem a odbiornikiem.

• Podłączenie sprzętu do gniazda w obwodzie innym niż obwód, do którego jest podłączony odbiornik.

• Zasięgnięcie porady u sprzedawcy lub doświadczonego technika radiowego/ telewizyjnego.

W celu zapewnienia zgodności z przepisami FCC do podłączania monitora do karty graficznej należy używać kabli ekranowanych. Dokonywanie zmian lub modyfikacji w niniejszym urządzeniu, bez wyraźnej zgody strony odpowiedzialnej za zapewnienie zgodności, może spowodować unieważnienie praw użytkownika do obsługi tego sprzętu.

Oświadczenie kanadyjskiego Departamentu ds. Łączności

(Department of Communications)

Niniejsze urządzenie cyfrowe nie przekracza ograniczeń Klasy B dotyczących emisji zakłóceń radiowych przez urządzenia cyfrowe, zgodnie z zarządzeniami dotyczącymi zakłóceń radiowych, wydanymi przez kanadyjski Departament do spraw Łączności.

Niniejsze urządzenie cyfrowe klasy B spełnia kanadyjską normę ICES-003.

Niniejsze urządzenie cyfrowe klasy B spełnia wszystkie wymogi kanadyjskich zarządzeń dotyczących urządzeń wytwarzających zakłócenia radiowe.

Cet appareil numérique de la classe B respecte toutes les exigences du Réglement sur le matériel brouiller du Canada.

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

• Przed skonfigurowaniem monitora należy dokładnie przeczytać całą, znajdującą się w opakowaniu dokumentację.

• Aby nie dopuścić do zagrożenia pożarem lub porażenia prądem elektrycznym, nigdy nie należy narażać monitora na działanie deszczu lub wilgoci.

• Nigdy nie należy otwierać obudowy monitora. Niebezpieczne wysokie napięcie wewnątrz monitora może spowodować poważne obrażenia fizyczne.

• W przypadku uszkodzenia źródła zasilania nie należy podejmować samodzielnych prób jego naprawy. Skontaktuj się z wykwalifikowanym technikiem serwisowym lub sprzedawcą.

• Przed rozpoczęciem korzystania z produktu upewnij się, że wszystkie przewody są prawidłowo podłączone i przewody zasilania nie są uszkodzone.

W przypadku wykrycia uszkodzenia skontaktuj się niezwłocznie ze sprzedawcą.

• Szczeliny i otwory z tyłu, lub u góry obudowy zapewniają wentylację. Szczelin nie należy zasłaniać. Produktu nie należy nigdy stawiać w pobliżu lub nad grzejnikiem lub źródłem ciepła, chyba że zapewniono odpowiednią wentylację.

• Ten monitor należy zasilać tylko prądem ze źródła zasilania o charakterystyce podanej na etykiecie. Jeśli nie jesteś pewny co do rodzaju źródła zasilania dostępnego w domu, skontaktuj się ze sprzedawcą lub lokalną firmą dostarczającą prąd.

• Używaj odpowiedniej wtyczki zasilającej, która spełnia lokalne, standardowe wartości zasilania.

• Nie przeciążaj listew zasilających oraz kabli przedłużających. Nadmierne obciążenie może doprowadzić do pożaru lub porażenia prądem elektrycznym.

• Unikaj kurzu, wilgotności i skrajnych temperatur. Nie stawiaj monitora w miejscu, w którym może zmoknąć. Umieść monitor na stabilnej powierzchni.

• Odłączaj urządzenie w trakcie burzy z wyładowaniami atmosferycznymi lub jeśli nie będzie używane przez dłuższy czas. Zapewni to ochronę monitora przed uszkodzeniem w wyniku skoków napięcia.

• Nigdy nie wciskaj do szczelin w obudowie monitora przedmiotów ani nie rozlewaj na szczeliny te płynów.

• Aby zapewnić satysfakcjonujące działanie, używaj monitora tylko z wymienionymi na liście UL komputerami, które posiadają odpowiednio skonfigurowane gniazda oznaczone 100-240 V prądu przemiennego.

• W przypadku wystąpienia problemów technicznych z monitorem, skontaktuj się z wykwalifikowanym technikiem serwisowym lub danym sprzedawcą.

• Ustawienie kontrolki głośności oraz korektora na ustawienie inne niż środkowe może spowodować wzrost napięcia wyjściowego do słuchawek i zwiększenie poziomu ciśnienia akustycznego.

v

vi

Ten symbol przedstawiający przekreślony rysunek pojemnika na śmieci na kółkach, oznacza, że danego produktu (elektrycznego, elektronicznego sprzętu i zawierającej rtęć baterii guzikowej) nie należy wyrzucać wraz z odpadami komunalnymi. Sprawdź lokalne rozporządzenia dotyczące wyrzucania produktów elektronicznych.

AEEE yönetmeliğine uygundur

Obsługa i czyszczenie

• Przed uniesieniem lub zmianą pozycji monitora najlepiej jest odłączyć kable i przewód zasilania. Ustawiając monitor, postępuj zgodnie z odpowiednimi technikami podnoszenia. Unosząc lub przenosząc monitor, chwytaj za jego krawędzi. Nie unoś wyświetlacza, trzymając za stojak lub przewód.

• Czyszczenie. Wyłącz monitor i odłącz przewód zasilania. Oczyść powierzchnię monitora przy pomocy gładkiej szmatki, niepozostawiającej włókien. Uporczywe plamy mogą być usuwane przy użyciu zwilżonej w łagodnym detergencie szmatki.

• Unikaj używania środków czyszczących zawierających alkohol lub aceton.

Używaj środka czyszczącego przeznaczonego do użytku z monitorem. Nigdy nie pryskaj środkiem bezpośrednio na ekran. Mogłoby to spowodować kontakt środka czyszczącego z wnętrzem monitora i doprowadzić do porażenia prądem elektrycznym.

Na monitorze mogą wystąpić następujące symptomy:

• Podczas pierwszego użycia obraz na ekranie może migotać ze względu na naturę światła fluorescencyjnego. Aby migotanie znikło, należy wyłączyć i ponownie włączyć przełącznik zasilania.

• W zależności od używanego wzoru pulpitu, na jasność na ekranie może nie być idealnie równomierna.

• Jeśli ten sam obraz jest wyświetlany godzinami, po przełączeniu obrazu na ekranie może pozostać powidok poprzedniego ekranu. Powidok na ekranie będzie powoli znikał. Możesz też wyłączyć przełącznik zasilania na kilka godzin.

• Jeśli ekran stanie się czarny lub zacznie migać, lub jeśli nie możesz już więcej pracować na urządzeniu, skontaktuj się z danym sprzedawcą lub centrum serwisowym w celu rozwiązania problemu. Ekranu nie należy naprawiać we własnym zakresie!

Oznaczenia stosowane w niniejszym podręczniku

PRZESTROGA: Informacje mające na celu zapobieganie obrażeniom użytkownika podczas próby wykonania zadania.

OSTRZEŻENIE: Informacje mające na celu zapobieganie uszkodzeniom elementów urządzenia podczas próby wykonania zadania.

WAŻNE: Informacje, których NALEŻY przestrzegać w celu wykonania zadania.

UWAGA: Wskazówki i dodatkowe informacje, mające na celu pomoc w wykonaniu zadania.

Gdzie można znaleźć więcej informacji

Dodatkowe informacje i aktualizacje produktu i oprogramowania można znaleźć w poniższych źródłach.

1. Strony internetowe ASUS

Strony internetowe ASUS na całym świecie zapewniają zaktualizowane informacje dotyczące osprzętu i oprogramowania ASUS. Patrz http://www.

asus.com

2. Opcjonalna dokumentacja

Opakowanie produktu może zawierać opcjonalne dokumenty, które mogły zostać dodane przez sprzedawcę. Dokumenty te nie są częścią standardowego opakowania.

Usługi zwrotów

Programy recyklingu i zwrotów firmy ASUS powstały w wyniku naszego zaangażowania w zapewnianie najwyższych standardów ochrony środowiska.

Wierzymy w zapewnianie naszym klientom rozwiązań w celu odpowiedzialnego recyklingu naszych produktów, baterii i innych części, jak również materiałów opakowaniowych.

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących recyklingu w różnych obszarach, przejdź do strony http://csr.asus.com/english/Takeback.htm.

vii

viii

1.1 Witamy!

Dziękujemy za zakup monitora LCD firmy ASUS ® !

Najnowszy panoramiczny monitor LCD firmy ASUS zapewnia szerszy i jaśniejszy wyświetlacz o krystalicznej wyrazistości, a dodatkowo oferuje wiele funkcji poprawiających jakość oglądania.

Funkcje te gwarantują komfort oglądania i niezwykłe odczucia wizualne za pośrednictwem monitora!

1.2 Zawartość opakowania

Sprawdź, czy w opakowaniu znajdują się:

Monitor LCD

Podstawa monitora

Skrócona instrukcja obsługi

Karta gwarancyjna

Przewód zasilania

Przewód VGA

Przewód DVI

Przewód audio

Jeśli dowolny z powyższych elementów jest uszkodzony lub go brak, skontaktuj się niezwłocznie z danym sprzedawcą.

Monitor LCD z serii ASUS VE228TL 1-1

1.3 Opis monitora

1.3.1 Widok z przodu

1-2

1 2 3 4 1 5

1. Przycisk , :

• Umożliwia wybór żądanego zaprogramowanego trybu.

• Powoduje wyjście z menu OSD lub powrót do poprzedniego menu przy aktywnym menu OSD.

• Służy do automatycznej regulacji obrazu w zależności od zoptymalizowanej pozycji, zegara i fazy przez naciskanie tego przycisku 2-4 sekundy (tylko tryb VGA).

2.

3. Przycisk MENU:

• Włącza menu OSD. Włącza wybraną pozycję menu OSD.

4.

• Zmniejsza wartości lub przesuwa wybór w lewo/w dół.

• Klawisz skrótu Głośność

• Zwiększa wartości lub przesuwa wybór w prawo/w górę.

• Klawisz skrótu Jasność

Rozdział 1: Informacje o produkcie

5. Przycisk/wskaźnik zasilania

• Włącza/wyłącza monitor.

• Wyjaśnienie kolorów wskaźnika zasilania zostało przedstawione w poniższej tabeli.

Stan

Niebieski

Opis

WŁ.

1.3.2 Widok z tyłu

Bursztynowy Tryb gotowości

WYŁ.

WYŁ.

4

Tylne złącza

1. Port wejścia Audio-in. Port ten umożliwia podłączenie źródła audio komputera przy użyciu dołączonego do zestawu przewodu audio.

2. Port wejścia AC-IN.

Port ten umożliwia podłączenie przewodu zasilania.

3. Port DVI.

Ten 24-stykowy port służy do podłączania sygnału cyfrowego DVI-D komputera.

4. Port VGA.

To 15-stykowy port dla złącza VGA komputera.

Monitor LCD z serii ASUS VE228TL 1-3

1-4 Rozdział 1: Informacje o produkcie

2.1 Montaż ramienia/podstawy monitora

Aby zmontować podstawę monitora:

1. Połóż monitor na stole ekranem do dołu.

2. Obróć ramię w lewo o 90 stopni. (Rysunek 1)

3. Przymocuj podstawę do ramienia, dokręcając dołączoną do zestawu śrubę.

(Rysunek 2) (Rysunek 3)

4. Wyrównaj trójkąt na podstawie z dwoma śrubami, aby umożliwić przechylanie o 160 stopni w lewo lub w prawo. (Rysunek 4)

Aby zapobiec uszkodzeniu monitora, zalecamy położenie na stole miękkiej szmatki.

Rysunek 3

Rysunek 2

Rysunek 1

Rysunek 4

2.2 Ustawianie monitora

• Aby uzyskać optymalną jakość oglądania, zalecamy spojrzenie na monitor całościowo, a następnie ustawienie monitora pod najbardziej komfortowym kątem.

• Przytrzymaj stojak, aby zapobiec spadnięciu monitora podczas zmiany jego kąta nachylenia.

• Zalecana regulacja kąta to +22˚ do -5˚ (w przypadku nachylenia)/+160˚ do -160˚ (w przypadku obrotu/ + 130 mm (w przypadku regulacji wysokości)/90˚ (w przypadku widoku pionowego) .

+22˚~-5˚

130

160˚ 160˚

Podczas ustawiania kąta oglądania, monitor może ulegać lekkim wstrząsom.

Jest to normalne.

Monitor LCD z serii ASUS VE228TL 2-1

2-2

2.3 Demontaż ramienia/podstawy (do montażu ściennego VESA)

Odłączane ramię/podstawa tego monitora zostały specjalnie zaprojektowane do montażu ściennego VESA.

Aby zdemontować ramię/podstawę:

1. Połóż monitor na stole ekranem do dołu.

2. Poluzuj cztery śruby z tyłu monitora i zdejmij ramię/podstawę.

Aby zapobiec uszkodzeniu monitora, zalecamy położenie na stole miękkiej szmatki.

Rozdział 2: Konfiguracja

2.4 Podłączanie przewodów

Podłącz przewody zgodnie z poniższymi instrukcjami:

Audio-in

• Aby podłączyć przewód audio: podłącz jeden koniec przewodu audio do portu wejścia audio monitora, a drugi do portu wyjścia audio komputera.

• Aby podłączyć przewód zasilania : podłącz jeden koniec przewodu zasilania odpowiednio do wejścia prądu przemiennego w monitorze, a drugi koniec do gniazda zasilania.

• Aby podłączyć przewód VGA/DVI : a. Podłącz jeden koniec przewodu VGA/DVI do portu VGA/DVI monitora.

b. Podłącz drugi koniec przewodu VGA/DVI do portu VGA/DVI komputera.

c. Dokręć dwie śruby, aby zabezpieczyć złącze VGA/DVI.

Po podłączeniu tych przewodów możesz wybrać żądany sygnał w pozycji Input

Select (Wybór wejścia) w menu OSD.

2.5 Włączanie monitora

Naciśnij przycisk zasilania . Na stronach 1-2 można znaleźć informacje o lokalizacji przycisku zasilania. Wskaźnik zasilania zaświeci się na niebiesko, co będzie oznaczać, że monitor jest WŁĄCZONY.

Monitor LCD z serii ASUS VE228TL 2-3

2-4 Rozdział 2: Konfiguracja

3.1 Menu OSD (ang. On-Screen Display)

3.1.1 Ponowna konfiguracja

1. Naciśnij przycisk MENU, aby aktywować menu OSD.

2. Naciskaj przyciski i , aby przechodzić pomiędzy funkcjami. Zaznacz żądaną funkcję i naciśnij przycisk MENU, aby ją aktywować. Jeśli wybrana funkcja ma menu podrzędne, naciśnij i ponownie , aby przechodzić pomiędzy funkcjami menu podrzędnego. Zaznacz żądaną funkcję menu podrzędnego i naciśnij przycisk MENU, aby ją aktywować.

3. Naciśnij przycisk i , aby zmienić ustawienia wybranej funkcji.

4. Aby wyjść z menu OSD i zapisać jego ustawienia, naciskaj przycisk , aż menu OSD zniknie. Aby skonfigurować inne funkcje, powtórz kroki 1-3.

3.1.2 Informacje o funkcjach menu OSD

1. Splendid

Funkcja ta oferuje do wyboru sześciu funkcji podrzędnych w zależności od preferencji.

Każdy tryb posiada opcję Reset

(Wyzeruj), która umożliwia zachowanie ustawienia lub powrót do zaprogramowanego trybu.

• Scenery Mode (Tryb Sceneria) : najlepszy wybór do wyświetlania zdjęć scenerii dzięki funkcji poprawy jakości wideo SPLENDID™.

• Standard Mode (Tryb Standardowy) : najlepszy wybór do edycji dokumentów dzięki funkcji poprawy jakości wideo SPLENDID™.

• Theater Mode (Tryb Teatr) : najlepszy wybór dla filmów dzięki funkcji poprawy jakości wideo SPLENDID™.

• Game Mode (Tryb Gra) : najlepszy wybór dla gier dzięki funkcji poprawy jakości wideo SPLENDID™.

• Night View Mode (Tryb Widok nocny) : najlepszy wybór dla gier lub filmów o mrocznej scenerii dzięki funkcji poprawy jakości wideo SPLENDID™.

• sRGB : najlepszy wybór do oglądania zdjęć i grafiki z komputera.

W trybie Standard Mode (Tryb Standardowy) funkcji ASCR, Saturation

(Nasycenie) i Sharpness (Ostrość) nie mogą być zmieniane przez użytkownika.

Monitor LCD z serii ASUS VE228TL 3-1

2. Color (Kolor)

W tym menu użytkownik może konfigurować ustawienia opcji:

Brightness (Jasność), Contrast

(Kontrast), Saturation (Nasycenie),

Color Temp. (Temp. barwowa), Skin

Tone (Odcień skóry) i Smart View.

• Brightness (Jasność) : zakres regulacji wynosi od 0 do 100. funkcji.

to klawisz skrótu do włączania tej

• Contrast (Kontrast) : zakres regulacji wynosi od 0 do 100.

• Saturation (Nasycenie) : zakres regulacji wynosi od 0 do 100.

• Color Temp. (Temp. barwowa) : dostępne są cztery tryby: Cool (Zimna),

Normal (Normalna), Warm (Ciepła) i User Mode (Tryb użytkownika).

• Skin Tone (Odcień skóry) : zawiera trzy tryby kolorów Reddish

(Czerwonawy), Natural (Naturalny), Yellowish (Żółtawy).

• Smart View : zapewnia lepszą jakość wyświetlana przy dużych kątach oglądania.

W trybie User (Użytkownik) kolory R (czerwony), G (zielony) i B (niebieski) mogą być konfigurowane przez użytkownika w zakresach 0–100.

3. Image (Obraz)

W tym menu użytkownik może zmieniać ustawienia funkcji

Sharpness (Ostrość), Aspect

Control (Kontrola proporcji),

ASCR, Position (Pozycja) (tylko

VGA) i Focus (Fokus) (tylko VGA).

• Sharpness (Ostrość) : zakres regulacji wynosi od 0 do 100.

• Aspect Control (Kontrola proporcji) : umożliwia dostosowanie proporcji obrazu poprzez wybór ustawienia: Full (Pełny) lub 4:3.

• ASCR : umożliwia włączanie/wyłączanie funkcji ASCR (ASUS Smart

Contrast Ratio).

• Position (Pozycja) : umożliwia dostosowanie pozycji obrazu w poziomie

(Pozycja pozioma)/pozycji w pionie (Pozycja pionowa). zakres regulacji wynosi od 0 do 100.

• Focus (Fokus) : zmniejsza szum linii poziomej i linii pionowej obrazu przez dostosowanie indywidualne opcji Phase (Faza) i Clock (Zegar). zakres regulacji wynosi od 0 do 100.

• Ustawienie Phase (Faza) służy do regulacji fazy sygnału zegara pikseli. W przypadku niewłaściwego ustawienia fazy na ekranie występują poziome zakłócenia.

3-2 Rozdział 3: Instrukcje ogólne

• Clock (Zegar) (częstotliwość pikseli) określa liczbę pikseli skanowanych w pojedynczym przejściu poziomym. Jeśli częstotliwość jest nieprawidłowa, na ekranie występują pionowe pasy i obraz jest nieproporcjonalny.

4. Input Select (Wybór wejścia)

Funkcja ta umożliwia wybór żądanego źródła wejścia.

5. System Setup (Ustawienia systemu)

Umożliwia konfigurację ustawień systemu.

• Splendid Demo Mode : umożliwia podział ekranu na dwie części w celu porównania trybów

Splendid.

• Volume (Głośność) : zakres regulacji wynosi od 0 do 100.

• ECO Mode (Tryb Eko) : powoduje zmniejszenie zużycia energii.

• OSD Setup (Ustawienia OSD) :

* Umożliwia dostosowanie pozycji w poziomie (Pozycja pozioma)/ pozycji w pionie (Pozycja pionowa) menu OSD poprzez wybór wartości od 0 do 100.

* Umożliwia dostosowanie czasu zakończenia wyświetlania OSD poprzez wybór wartości od 10 do 120 sekund.

* Włącza lub wyłącza funkcję DDC/CI.

* Dostosowuje tło menu OSD, od ciemnego do przezroczystego.

• Information (Informacje) : wyświetla informacje o monitorze.

• Language (Język) : do wyboru jest 10 języków, w tym angielski, niemiecki, włoski, francuski, holenderski, hiszpański, rosyjski, chiński tradycyjny, chiński uproszczony i japoński.

• All Reset (Wyzeruj wszystko) : wybór opcji „Yes” (Tak) umożliwia przywrócenie ustawień domyślnych.

Monitor LCD z serii ASUS VE228TL 3-3

3.2 Podsumowanie specyfikacji

Rodzaj panelu

Rozmiar panelu

Maks. rozdzielczość

Podziałka pikseli

Jasność (typowa)

Współczynnik kontrastu

(typowy)

Współczynnik kontrastu

(maksymalny)

Kąt widzenia (poz./pion.)

CR>10

Kolory wyświetlacza

Czas reakcji

Funkcja poprawy jakości wideo SPLENDID™

Wybór funkcji

SPLENDID™

Automatyczna regulacja

Wybór temperatury barwowej

Wybór odcienia skóry

Wejście cyfrowe

Wejście analogowe

Port wejścia Audio-in

Kolory

Głośnik (wbudowany)

Dioda LED zasilania

Nachylenie

Obracanie

Regulacja wysokości

Montaż ścienny VESA

Blokada Kensington

Zakres napięcia

Zużycie energii

Temperatura (pracy)

Temperatura

(niepracującego urządzenia)

Wymiary (W x Sz x Gł)

Waga (szacowana)

Wiele języków

Wyświetlacz LCD TFT

Ekran panoramiczny o szerokości 21,5" (16:9, 54,6 cm)

1920 x 1080

0,248 mm

250 cd/m 2

1000:1

80.000.000:1 (przy włączonej funkcji ASCR)

170˚/160˚

16,7 M

5 ms

Tak

6 zaprogramowanych trybów wideo (przez klawisz skrótu)

Tak (przez klawisz skrótu)

4 temperatury barwowe

3 odcienie skóry

DVI-D z HDCP

D-Sub

Gniazdo minijack 3,5 mm

Czarny

1 W x 2 Stereo, RMS

Niebieska (Wł.)/Bursztynowa (tryb gotowości)

+22˚~ -5˚

+160˚~-160˚

130 mm

100 x 100 mm

Tak

Prąd przemienny: 100-240 V

Włączone zasilanie: < 33 W, Tryb gotowości: < 0,5 W,

Wyłączone zasilanie: < 0,5 W

0˚C-40˚C

-20˚C-+60˚C

512,84 mm x 484,36 mm x 225,0 mm (urządzenie)

672 mm x 372 mm x 200 mm (opakowanie)

5,2 kg (netto); 6,2 kg (brutto)

10 języków (angielski, niemiecki, włoski, francuski, holenderski, hiszpański, rosyjski, chiński tradycyjny, chiński uproszczony, japoński)

3-4 Rozdział 3: Instrukcje ogólne

Akcesoria

Zgodność z przepisami

Przewód VGA, przewód DVI, przewód audio, przewód zasilania, skrócona instrukcja obsługi, karta gwarancyjna

ISO 9241-307, UL/cUL, CB, CE, ErP, FCC, Gost-R,

C-Tick, J-MOSS, RoHS, WEEE, C-TICK,

UKrSEPRO, Windows 7 WHQL

*Specyfikacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

3.3 Rozwiązywanie problemów (Często zadawane pytania)

Problem Możliwe rozwiązanie

Dioda zasilania LED nie jest WŁĄCZONA

Dioda zasilania LED świeci się na bursztynowo a na ekranie brak obrazu

Obraz na ekranie jest zbyt jasny lub zbyt ciemny

Obraz na ekranie nie jest wypośrodkowany lub ma nieprawidłowy rozmiar

• Naciśnij przycisk , aby sprawdzić, czy monitor znajduje się w trybie WŁ.

• Sprawdź, czy przewód zasilania jest odpowiednio podłączony do monitora i do gniazda zasilania.

• Sprawdź, czy monitor i komputer znajdują się w trybie WŁ.

• Upewnij się, że przewód sygnałowy jest odpowiednio podłączony do monitora i komputera.

• Obejrzyj przewód sygnałowy i sprawdź, czy żaden z wtyków nie jest wygięty.

• Podłącz komputer do innego dostępnego monitora, aby sprawdzić, czy komputer działa prawidłowo.

• Dostosuj ustawienia Contrast (Kontrast) i

Brightness (Jasności) w menu OSD.

Obraz na ekranie podskakuje lub na obrazie widoczny jest wzór fali

• Naciskaj przycisk przez 2-4 sekundy, aby automatycznie wyregulować obraz

(tylko w przypadku trybu VGA).

• Dostosuj ustawienia H-Position (Pozycja pozioma) i V-Position (Pozycja pionowa) w menu OSD.

• Upewnij się, że przewód sygnałowy jest odpowiednio podłączony do monitora i komputera.

• Odsuń urządzenia elektryczne, które mogą powodować zakłócenia elektryczne.

Monitor LCD z serii ASUS VE228TL 3-5

Kolory obrazu na ekranie są zniekształcone (kolor biały nie wygląda jak biały)

• Obejrzyj przewód sygnałowy i sprawdź, czy żaden z wtyków nie jest wygięty.

• Włącz funkcję All Reset (Wyzeruj wszystko) w menu OSD.

• Dostosuj ustawienia koloru R/G/B lub wybierz Color Temperature (Temp. barwowa) w menu OSD.

Obraz na ekranie jest niewyraźny lub nieostry

• Naciskaj przycisk przez 2-4 sekundy, aby automatycznie wyregulować obraz

(tylko w przypadku trybu VGA).

• Dostosuj ustawienia opcji Phase (Faza) i

Clock (Zegar) w menu OSD.

Brak dźwięku lub dźwięk jest bardzo cichy • Dostosuj ustawienia głośności monitora.

• Upewnij się, że sterownik karty dźwiękowej komputera jest odpowiednio zainstalowany i uruchomiony.

3-6 Rozdział 3: Instrukcje ogólne

3.4 Obsługiwane tryby pracy

Rozdzielczość

Częstotliwość

640x480

640x480

640x480

640x480

720x400

800x600

800x600

800x600

800x600

832x624

1024x768

1024x768

1024x768

1152x864

1280x720

1280x768

1280x800

1280x960

1280x1024

1280x1024

1360x768

1366x768

1440x900

1600x1200

1680x1050

1920x1080

(Podstawowa)

Częstotliwość pozioma (kHz)

31,5

35,0

37,9

37,5

67,5

45

47,78

49,7

60,0

63,4

79,97

47,71

31,5

35,16

37,9

48,1

46,9

49,7

48,4

56,5

60,0

47,71

55,94

75,0

75,0

67,5

Częstotliwość pionowa (Hz)

60

67

72

75

60

60

75

60

75

60

60

60

60

60

60

60

75

60

70

75

70

56

60

72

75

60

Pikseli (MHz)

57,28

65,00

75,00

78,50

108,00

75,25

79,50

83,50

25,18

30,24

31,50

31,50

28,32

36,00

40,00

66,75

49,50

108,00

108,00

135,00

85,50

85,50

106,50

162,00

146,25

148,50

* Tryby nie wymienione w tabeli mogą nie być obsługiwane. Aby uzyskać optymalną rozdzielczość, zalecamy wybór trybu wymienionego w powyższej tabeli.

Monitor LCD z serii ASUS VE228TL 3-7

3-8 Rozdział 3: Instrukcje ogólne

advertisement

Key Features

  • 54.6 cm (21.5")
  • Full HD 1920 x 1080 pixels 16:9
  • 5 ms 250 cd/m²
  • 33 W

Related manuals

Download PDF

advertisement