Asus VX278N Monitor instrukcja

Add to My manuals
25 Pages

advertisement

Asus VX278N Monitor instrukcja | Manualzz

Seria VX278

Monitor LCD

Podręcznik użytkownika

Kwiecień 2015 r.

ii

Spis treści

Uwagi ......................................................................................................... iii

Informacje związane z bezpieczeństwem ................................................. iv

Dbanie i czyszczenie ................................................................................... v

1.1 Witamy!

......................................................................................... 1-1

1.2 Zawartość opakowania ................................................................ 1-1

1.3 Montaż podstawy monitora ......................................................... 1-2

1.4 Połączenia kabli ........................................................................... 1-2

1.5 Wprowadzenie do monitora ........................................................ 1-3

1.5.1

Przód monitora LCD ....................................................... 1-3

1.5.2

Tył monitora LCD ............................................................ 1-5

1.5.3

Funkcja QuickFit ............................................................. 1-6

2.1 Odłączanie wspornika/podstawy ................................................ 2-1

2.2 Regulacja monitora ...................................................................... 2-2

3.1 Menu OSD (menu ekranowe) ............................................3-1

3.1.1

Jak wykonać ponowną konfigurację .......................3-1

3.1.2

Wprowadzenie do funkcji OSD ..............................3-2

3.2 Dane techniczne ........................................................................... 3-8

3.3 Rozwiązywanie problemów (FAQ) .............................................. 3-9

3.4 Lista obsługiwanego taktowania .............................................. 3-10

Copyright © 2015 ASUSTeK COMPUTER INC. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Żadnej z części tego podręcznika, włącznie z opisem produktów i oprogramowania, nie można powielać, przenosić, przetwarzać, przechowywać w systemie odzyskiwania danych ani tłumaczyć na inne języki, w jakiejkolwiek formie lub w jakikolwiek sposób, z wyjątkiem wykonywania kopii zapasowej dokumentacji otrzymanej od dostawcy, bez wyraźnego, pisemnego pozwolenia firmy ASUSTeK COMPUTER INC.

(„ASUS”).

Gwarancja na produkt lub usługa gwarancyjna nie zostanie wydłużona, jeśli: (1) produkt był naprawiany, modyfikowany lub zmieniany, jeśli wykonane naprawy, modyfikacje lub zmiany zostały wykonane bez pisemnej autoryzacji ASUS; lub, gdy (2) została uszkodzona lub usunięta etykieta z numerem seryjnym.

ASUS UDOSTĘPNIA TEN PODRĘCZNIK W STANIE “JAKI JEST”, BEZ UDZIELANIA JAKICHKOLWIEK

GWARANCJI, ZARÓWNO WYRAŹNYCH JAK I DOMNIEMANYCH, WŁĄCZNIE, ALE NIE TYLKO

Z DOMNIEMANYMI GWARANCJAMI LUB WARUNKAMI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ LUB

DOPASOWANIA DO OKREŚLONEGO CELU. WŻADNYM PRZYPADKU FIRMA ASUS, JEJ

DYREKTORZY, KIEROWNICY, PRACOWNICY LUB AGENCI NIE BĘDĄ ODPOWIADAĆ ZA

JAKIEKOLWIEK NIEBEZPOŚREDNIE, SPECJALNE, PRZYPADKOWE LUB KONSEKWENTNE

SZKODY (WŁĄCZNIE Z UTRATĄ ZYSKÓW, TRANSAKCJI BIZNESOWYCH, UTRATĄ MOŻLIWOŚCI

KORZYSTANIA LUB UTRATĄ DANYCH, PRZERWAMI W PROWADZENIU DZIAŁANOŚCI ITP.) NAWET,

JEŚLI FIRMA ASUS UPRZEDZAŁA O MOŻLIWOŚCI ZAISTNIENIA TAKICH SZKÓD, W WYNIKU

JAKICHKOLWIEK DEFEKTÓW LUB BŁĘDÓW W NINIEJSZYM PODRĘCZNIKU LUB PRODUKCIE.

SPECYFIKACJE I INFORMACJE ZNAJDUJĄCE SIĘ W TYM PODRĘCZNIKU, SŁUŻĄ WYŁĄCZNIE

CELOM INFORMACYJNYM I MOGĄ ZOSTAĆ ZMIENIONE W DOWOLNYM CZASIE, BEZ

POWIADOMIENIA, DLATEGO TEŻ, NIE MOGĄ BYĆ INTERPRETOWANE JAKO WIĄŻĄCE FIRMĘ ASUS

DO ODPOWIEDZIALNOŚCI. ASUS NIE ODPOWIADA ZA JAKIEKOLWIEK BŁĘDY I NIEDOKŁADNOŚCI,

KTÓRE MOGĄ WYSTĄPIĆ W TYM PODRĘCZNIKU, WŁĄCZNIE Z OPISANYMI W NIM PRODUKTAMI I

OPROGRAMOWANIEM.

Nazwy produktów i firm pojawiające się w tym podręczniku mogą, ale nie muszą, być zastrzeżonymi znakami towarowymi lub prawami autorskimi ich odpowiednich właścicieli i używane są wyłącznie w celu identyfikacji lub wyjaśnienia z korzyścią dla ich właścicieli i bez naruszania ich praw.

Uwagi

Oświadczenie o zgodności z przepisami Federalna Komisja

Łączności

Urządzenie to jest zgodne z Częścią 15 przepisów FCC. Jego działanie wymaga spełnienia następujących dwóch warunków:

• Urządzenie to nie może powodować żadnych szkodliwych zakłóceń i

• Urządzenie to musi akceptować wszelkie odbierane zakłócenia, włącznie z zakłóceniami nieprzewidywalnymi.

Urządzenie to zostało poddane testom, które określiły, że spełnia ograniczenia dla urządzeń cyfrowych klasy B, określone przez część 15 przepisów FCC. Wymagania te zostały ustanowione w celu zapewnienia właściwego zabezpieczenia przed szkodliwymi zakłóceniami urządzeń w instalacji domowej. Urządzenie to generuje, wykorzystuje i może emitować energię o częstotliwości radiowej, a także, jeśli nie zostanie zainstalowane i nie będzie używane zgodnie z instrukcjami producenta, może być przyczyną szkodliwych zakłóceń komunikacji radiowej. Jednakże, nie można zagwarantować, że zakłócenia nie wystąpią w określonej instalacji.

Jeśli urządzenie wpływa na jakość odbioru radia lub telewizji, co można sprawdzić poprzez wyłączenie i włączenie urządzeń, użytkownik powinien spróbować samodzielnie usunąć zakłócenia poprzez zastosowanie jednej lub więcej następujących czynności:

• Zmiana pozycji lub ukierunkowania anteny odbiorczej.

• Zwiększenie odstępu między urządzeniem a odbiornikiem.

• Podłączenie urządzenia i odbiornika do gniazd zasilanych z różnych obwodów.

• Skonsultowanie się z dostawcą i doświadczonym technikiem radiowotelewizyjnym w celu uzyskania pomocy.

Jako partner Energy Star product spełnia zalecenia Energy Star energetycznej.

® , nasza firma wykazała, że ten

® dotyczące efektywności

Oświadczenie Kanadyjski Departament Komunikacji

To urządzenie cyfrowe nie przekracza ograniczeń klasy B dla emisji zakłóceń radiowych, ustalonych przez Przepisy dotyczące zakłóceń radiowych Kanadyjskiego Departamentu Komunikacji.

To urządzenie cyfrowe klasy B jest zgodne z kanadyjską normą ICES-003.

iii

iv

Informacje związane z bezpieczeństwem

• Przed wykonaniem ustawień monitora należy uważnie przeczytać całą, dostarczoną w opakowaniu dokumentację.

• Aby zapobiec pożarowi lub porażeniu prądem elektrycznym, nigdy nie należy narażać monitora na działanie deszczu lub wilgoci.

• Nigdy nie należy otwierać obudowy monitora. Niebezpieczne, wysokie napięcie wewnątrz monitora może spowodować poważne obrażenia fizyczne.

• W przypadku uszkodzenia zasilacza nie wolno naprawiać go samemu.

Należy skontaktować się z technikiem serwisu lub ze sprzedawcą.

• Przed rozpoczęciem używania produktu należy sprawdzić, czy wszystkie kable są prawidłowo podłączone oraz, czy nie są uszkodzone. Po wykryciu jakiegokolwiek uszkodzenia należy jak najszybciej skontaktować się z dostawcą.

• Szczeliny i otwory w tylnej lub górnej części obudowy, służą do wentylacji. Nie należy zakrywać tych szczelin. Nigdy nie należy umieszczać tego produktu obok lub nad grzejnikiem lub źródłem ciepła, dopóki nie zostanie zapewniona prawidłowa wentylacja.

• Monitor należy zasilać wyłącznie ze źródła zasilania wskazanego na etykiecie. Przy braku pewności co do typu zasilania w sieci domowej należy skontaktować się z dostawcą lub lokalnym zakładem energetycznym.

• Należy używać właściwą wtyczkę zasilania, zgodną z lokalnymi standardami.

• Nie należy przeciążać listw zasilających lub przedłużaczy. Przeciążenie może spowodować porażenie prądem elektrycznym.

• Należy unikać kurzu, wilgoci i ekstremalnych temperatur. Nie należy trzymać urządzenia w miejscu, gdzie może ono się zamoczyć.

Monitora należy ustawić na stabilnej powierzchni.

• Urządzenie należy odłączyć od zasilania podczas burzy z wyładowaniami atmosferycznymi lub, jeśli nie będzie długo używane.

Zabezpieczy to monitor przed uszkodzeniem spowodowanym skokami napięcia.

• Nigdy nie należy wpychać do szczelin obudowy monitora żadnych obiektów lub wlewać płynów.

• Aby zapewnić oczekiwane działanie, monitor należy używać wyłącznie z komputerami z certyfikatem UL, z gniazdami o parametrach prądu zmiennego 100-240V.

• W przypadku wystąpienia problemów technicznych z monitorem należy skontaktować się z wykwalifikowanym technikiem serwisu lub ze sprzedawcą.

• Zasilacz 40 W dla modelu VX278H/N, zasilacz 65 W dla modelu VX278Q

DELTA ELECTRONICS(JIANGSU)

LTD.

DELTA ELECTRONICS(JIANGSU)

LTD.

ADP-65GD B

ADP-40KD BB

Dbanie i czyszczenie

• Przed zmianą pozycji monitora zaleca się odłączenie kabli i przewodu zasilającego. Podczas zmiany pozycji monitora należy stosować właściwe techniki podnoszenia. Podczas podnoszenia lub przenoszenia należy chwycić za krawędzie monitora. Nie należy podnosić monitora za podstawę lub za przewód.

• Czyszczenie. Wyłącz monitor i odłącz przewód zasilający. Oczyść powierzchnię monitora pozbawioną luźnych włókien, nie szorstką szmatką.

Trudniejsze do usunięcia plamy, można usunąć szmatką zwilżoną w łagodnym środku do czyszczenia.

• Należy unikać środków czyszczących zawierających alkohol lub aceton.

Należy używać środek czyszczący przeznaczony do czyszczenia ekranów

LCD. Nigdy nie należy spryskiwać środkiem czyszczącym bezpośrednio ekranu, ponieważ może on dostać się do wnętrza monitora i spowodować porażenie prądem elektrycznym.

Następujące objawy są normalne podczas działania monitora:

• Ze względu na naturę światła jarzeniowego, podczas początkowego używania ekran może migać. Wyłącz przełącznik zasilania i włącz go ponownie, aby upewnić się, że miganie zniknęło.

• W zależności od wykorzystywanego wzoru pulpitu, na ekranie może wystąpić lekkie zróżnicowanie jasności.

• Kilkugodzinne wyświetlanie tego samego obrazu, może spowodować utrzymywanie się poobrazu, po przełączeniu obrazu. Właściwy ekran zostanie powoli przywrócony, po wyłączeniu zasilania na kilka godzin.

• Gdy ekran stanie się czarny lub zacznie migać albo gdy nie można dłużej pracować należy skontaktować się z dostawcą lub punktem serwisowym. Nie należy naprawiać wyświetlacza samodzielnie!

Konwencje stosowane w tym podręczniku

OSTRZEŻENIE: Informacja zapobiegająca odniesieniu obrażeń podczas wykonywania zadania.

PRZESTROGA: Informacja zapobiegająca uszkodzeniu komponentów podczas wykonywania zadania.

WAŻNE: Informacja, którą NALEŻY wziąć pod rozwagę w celu dokończenia zadania.

UWAGA: Wskazówki i dodatkowe informacje pomocne w dokończeniu zadania.

v

vi

Gdzie można znaleźć więcej informacji

W celu uzyskania dodatkowych informacji i aktualizacji produktu i oprogramowania, sprawdź następujące źródła.

1. Strony sieci web ASUS

Ogólnoświatowe strony sieci web ASUS zapewniają zaktualizowane informacje o urządzeniach i oprogramowaniu firmy ASUS. Sprawdź http:// www.asus.com

2. Opcjonalna dokumentacja

Opakowanie z produktem może zawierać opcjonalną dokumentację, która mogła zostać dodana przez dostawcę. Te dokumenty nie są części standardowego opakowania.

1.1

Witamy!

Dziękujemy za zakupienie monitora LCD ASUS ® serii VX278!

Najnowszy szerokoekranowy monitor LCD ASUS zapewnia wyraźny, szerszy i jasny wyświetlacz, plus funkcje zwiększające doznania podczas oglądania.

Funkcje te zapewniają wygodę obsługi i wspaniałe wrażenia wizualne, jakie dostarcza monitor serii VX278!

1.2

Zawartość opakowania

Sprawdź, czy w opakowaniu z monitorem LCD serii VX278 znajdują się następujące elementy:

Monitor LCD

Podstawa monitora

Instrukcja szybkiego uruchomienia

Karta gwarancyjna

1 x przewód zasilający

1 x kabel VGA

1 x zasilacz

1 x kabel DVI (opcjonalny)

1 x kabel HDMI-DVI (opcjonalny)

1 x kabel audio (opcjonalny)

1 x kabel HDMI (opcjonalny)

Jeśli którekolwiek z podanych wyżej elementów są uszkodzone lub, gdy ich brak należy jak najszybciej skontaktować się ze sprzedawcą.

Monitor LCD ASUS serii VX278 1-1

1.3

Montaż podstawy monitora

W celu montażu podstawy monitora:

1. Zamontuj podstawę do wspornika i zamocuj śrubą w celu ich mocnego połączenia. Śrubę można łatwo dokręcić palcami.

2. Wyreguluj kąt nachylenia monitora, do najbardziej wygodnej pozycji.

Zalecamy przykrycie powierzchni stołu miękkim materiałem, aby zabezpieczyć monitor przed uszkodzeniem.

Upewnij się, że podstawa jest pewnie przykręcona do wspornika.

1.4

Połączenia kabli

W celu połączenia kabli:

Podłącz wymagane kable w oparciu o informacje z rozdziału 1.5.2, strona 1-5.

1-2 Rozdział 1: Wprowadzenie do produktu

1.5

Wprowadzenie do monitora

1.5.1

Przód monitora LCD

VX278H/Q

1 2 3 4 5 6 7

VX278N

1 2 3 4 5 2 7

1. Przycisk QuickFit:

• Jest to przycisk skrótu uaktywniający funkcję QuickFit, przeznaczoną do dopasowywania.

• Funkcja QuickFit zawiera 7 stron wzorców siatki, rozmiarów papieru i rozmiarów zdjęć.

2. Przycisk , , :

• Automatyczna regulacja optymalnej pozycji obrazu, zegara i fazy, poprzez długie naciśnięcie tego przycisku na 2-4 sekundy

(wyłącznie dla trybu VGA).

• Użyj tego przycisku skrótu do przełączania pomiędzy ośmioma wstępnie ustawionymi trybami (Tryb Sceneria, Tryb Standardowy,

Tryb Teatr, Tryb Gra, Tryb Widok nocny, Tryb sRGB, Tryb

Odczytu i Tryb Ciemni) z technologią inteligentnego wideo

SPLENDID™.

• Wyjście z menu OSD lub przejście z powrotem do poprzedniego menu, przy aktywnym menu OSD.

Monitor LCD ASUS serii VX278 1-3

3. Przycisk

, :

• Zmniejszanie wartości lub przesuwanie zaznaczenia w lewo/w dół.

Przycisk skrótu do regulacji głośności (dostępny tylko w modelach VX278Q/H)

• Przycisk skrótu do regulacji kontrastu (dostępny tylko w modelach VX278N)

4. Przycisk Menu:

• Naciśnij ten przycisk, aby przejść do menu OSD.

• Naciśnij ten przycisk, aby przejść do/wybrać podświetloną ikonę

(funkcję) przy uaktywnionym menu OSD.

5. Przycisk :

• Naciśnij ten przycisk, aby zwiększyć wartość wybranej funkcji lub przejść do poprzednich funkcji.

• Jest to także przycisk skrótu do regulacji Jasność.

6. Przycisk Wybór wejścia:

• Użyj tego przycisku skrótu do przełączania pomiędzy sygnałem wejścia VGA, DVI (VX278N), HDMI (VX278H/Q), DP (VX278Q).

7. Przycisk zasilania/Wskaźnik zasilania:

• Naciśnij ten przycisk, aby włączyć/wyłączyć monitor.

• Definicje kolorów wskaźnika zasilania zawiera tabela poniżej.

Stan

Biały

Opis

WŁ.

Bursztynowy Tryb wstrzymania

WYŁ.

WYŁ.

1-4 Rozdział 1: Wprowadzenie do produktu

1.5.2

Tył monitora LCD

8

HDMI - 1 HDMI - 2

1 3

DVI

3

1 4

HDMI

1 2 3

5

VGA

VGA

5

VGA

6 7

5 6 7

VX278H

VX278N

VX278Q

1 Port wejścia prądu zmiennego

2 DisplayPort

3 Gniazdo HDMI

4 Port DVI

5 Port VGA

6 Gniazdo Audio-in

7 Port wyjścia słuchawek

8 Blokada Kensington

Monitor LCD ASUS serii VX278 1-5

1-6

1.5.3

Funkcja QuickFit

Funkcja QuickFit zawiera trzy wzorce: (1) Siatka (2) Rozmiar papieru (3) Rozmiar zdjęcia.

1. Wzory siatki

Wzory siatki wspomagają projektantów i służą do organizacji zawartości i układu na stronie i osiągnięcie spójnego wyglądu i odczucia.

Siatka wyrównania

2. Rozmiar papieru

Funkcja QuickFit udostępnia wiele powszechnie wykorzystywanych, standardowych rozmiarów papieru dla użytkowników, umożliwiających podgląd dokumentów na ekranie w ich rzeczywistej wielkości.

A4

Letter

Rozdział 1: Wprowadzenie do produktu

3. Rozmiar zdjęć

Różne rzeczywiste rozmiary zdjęć, wyświetlane w funkcji QuickFit, zapewniają fotografom i innym użytkownikom dokładne widzenie i edycję zdjęć na ekranie w rzeczywistym rozmiarze.

Zdjęcia 4x6, 3x5, 2x2

Zdjęcia 8x10, 5x7

Monitor LCD ASUS serii VX278 1-7

2.1

Odłączanie wspornika/podstawy

W celu odłączenia wspornika/podstawy:

1. Odłacz kable zasialnia i sygnałowy. Ostrożnie połóż monitor ekranem w dół na czystym stole.

2. Użyj śrubokręta do odkręcenia dwóch śrub mocujących podstawę do monitora.

3. Odłącz podstawę od monitora.

• Zalecamy przykrycie powierzchni stołu miękkim materiałem, aby zabezpieczyć monitor przed uszkodzeniem.

• Podczas odkręcania śrub należy przytrzymać podstawę monitora.

2-1 Rozdział 2: Ustawienia

2.2

Regulacja monitora

• Dla uzyskania optymalnego widzenia, zaleca się, aby spojrzeć na pełny ekran monitora, a następnie wyregulować monitor pod najbardziej wygodnym kątem.

• Przytrzymaj podstawę, aby zabezpieczyć monitor przed upadkiem podczas zmiany jego kąta nachylenia.

• Kąt nachylenia monitora, można regulować pod kątem -5° do 20°.

-5 ~ 20

Monitor LCD ASUS serii VX278 2-2

3.1

Menu OSD (menu ekranowe)

3.1.1

Jak wykonać ponowną konfigurację

VX278

Splendid

Filtr światła niebieskiego

Kolor

Obraz

Wybór wejścia

Ustawienia systemu

Tryb Sceneria

Tryb Standardowy

Tryb Teatr

Tryb Gra

Tryb Widok nocny

Tryb sRGB

Tryb Odczytu

Tryb Ciemni

Move Menu Exit

1. Naciśnij przycisk Menu, aby uaktywnić menu OSD.

2. Naciśnij przycisk / i w celu przejścia między funkcjami. Podświetl i uaktywnij wymaganą funkcję, naciskając przycisk Menu. Jeśli wybrana funkcja ma podmenu, ponownie naciśnij przycisk / i podmenu, naciskając przycisk Menu.

w celu przejścia między funkcjami podmenu. Podświetl i uaktywnij wymaganą funkcję

3. Naciśnij przycisk funkcji.

/ i w celu zmiany ustawień wybranej

4. Aby opuścić menu OSD, naciśnij przycisk . Powtórz czynność 2 i czynność 3 w celu dostosowania innej funkcji.

3-1 Rozdział 3: Ogólne instrukcje

3.1.2

Wprowadzenie do funkcji OSD

1. Splendid

Ta funkcja zawiera osiem podfunkcji, które można wybrać według preferencji. Każdy tryb posiada opcję Wyzeruj, która umożliwia zachowanie ustawień lub powrót do trybu ustawień wstępnych.

VX278

Splendid

Filtr światła niebieskiego

Kolor

Obraz

Wybór wejścia

Ustawienia systemu

Tryb Sceneria

Tryb Standardowy

Tryb Teatr

Tryb Gra

Tryb Widok nocny

Tryb sRGB

Tryb Odczytu

Tryb Ciemni

Move Menu Exit

• Tryb Sceneria : Najlepszy wybór do wyświetlania zdjęć scenerii z wykorzystaniem technologii inteligencji wideo SPLENDID™.

• Tryb Standardowy : Najlepszy wybór do edycji dokumentów z wykorzystaniem technologii inteligencji wideo SPLENDID™.

• Tryb Teatr : Najlepszy wybór do oglądania filmów z wykorzystaniem technologii inteligencji wideo SPLENDID™.

• Tryb Gra : Najlepszy wybór do korzystania z gier z wykorzystaniem technologii inteligencji wideo SPLENDID™.

• Tryb Widok nocny : Najlepszy wybór do korzystania z gier z ciemną scenerią z wykorzystaniem technologii inteligencji wideo

SPLENDID™.

• Tryb sRGB : To najlepszy wybór do przeglądania zdjęć i grafiki z komputerów PC.

• Tryb Odczytu : To najlepszy wybór do czytania książek.

• Tryb Ciemni : To najlepszy wybór w przypadku miejsc o słabym oświetleniu.

• W trybie Tryb Standardowy, użytkownik nie może konfigurować funkcji

Nasycenie, Odcień skóry, Ostrość i ASCR nie są konfigurowane przez użytkownika.

• W trybie sRGB funkcje Nasycenie, Temp. barwowa, Odcień skóry

, Ostrość, Jasność Kontrast .

i ASCR nie są konfigurowane przez użytkownika.

Monitor LCD ASUS serii VX278 3-2

3-3

2. Filtr światła niebieskiego

Dostosowywanie poziomu energii światła niebieskiego emitowanego przez podświetlenie LED.

VX278

Splendid

Filtr światła niebieskiego

Kolor

Obraz

Wybór wejścia

Ustawienia systemu

Poziom 0

Poziom 1

Poziom 2

Poziom 3

Poziom 4

Move Menu Exit

• Poziom 0 : Bez zmian.

• Poziom 1~4 : Im wyższy poziom, tym większa redukcja światła niebieskiego.

• Gdy ustawienie Filtr światła niebieskiego zostanie uaktywnione, automatycznie zaimportowane zostaną ustawienia domyślne pozycji

Tryb Standardowy.

• W przypadku opcji od Poziom 1 do Poziom 3 funkcja Jasność może być konfigurowana przez użytkownika.

• Poziom 4 jest ustawieniem optymalnym. Jest ono zgodne z certyfikatem ograniczonej emisji światła niebieskiego TUV. Użytkownik nie może konfigurować funkcji Jasność.

3. Kolor

Ta funkcja umożliwia wybór preferowanego koloru obrazu.

VX278

Splendid

Filtr światła niebieskiego

Kolor

Obraz

Wybór wejścia

Ustawienia systemu

Jasność

Kontrast

Nasycenie

Temp. barwowa

Odcień skóry

Smart View

90

80

50

Tryb Użytkownik

Naturalny

WYŁ.

Move Menu Exit

• Jasność : Zakres regulacji wynosi 0 do 100. Przycisk

• Kontrast : Zakres regulacji wynosi 0 do 100.

• Nasycenie : Zakres regulacji wynosi 0 do 100.

jest

Rozdział 3: Ogólne instrukcje

• Temp. barwowa : Zawiera trzy wstępnie ustawione tryby kolorów

(Zimne, Normalne, Ciepłe) oraz jeden Tryb Użytkownik.

• Odcień skóry : Zawiera trzy tryby kolorów, obejmujące Czerwonawy,

Naturalny oraz Żółtawy.

• Smart view : Uniwersalna pozycja widzenia z technologią Smart View.

W trybie Tryb Użytkownik, użytkownik może konfigurować kolory R (Czerwony),

G (Zielony) i B (Niebieski); zakres regulacji wynosi 0 ~ 100.

4. Obraz

Ta funkcja główna umożliwia regulację parametrów Ostrość, Trace

Free, Kontrola proporcji, VividPixel, ASCR, Pozycja (wyłącznie VGA) i

Ostrość (wyłącznie VGA).

VX278

Splendid

Filtr światła niebieskiego

Kolor

Obraz

Wybór wejścia

Ustawienia systemu

Ostrość

Trace Free

Kontrola proporcji

VividPixel

ASCR

Pozycja

Ostrość

40

60

Pełny

WYŁ.

Move Menu Exit

• Ostrość : Regulacja ostrości obrazu. Zakres regulacji wynosi 0 do 100.

• Trace Free : Przyspieszenie czasu odpowiedzi poprzez użycie technologii

Over Drive. Zakres regulacji wynosi od 0 (wolniejszy) do 100 (szybszy).

• Kontrola proporcji : Ustawianie jako współczynnika proporcji obrazu opcji

„Pełny”, „4:3” lub „Overscan”.

• VividPixel : Technologia ASUS, która zapewnia krystalicznie czyste i szczegółowe wizualizacje, wiernie naśladujące rzeczywistość. Zakres regulacji wynosi 0 do 100.

• ASCR : Wybierz WŁ. lub WYŁ., aby włączyć lub wyłączyć funkcję współczynnika dynamicznego kontrastu.

• Pozycja : Regulacja pozycji poziomej (H-Position) i pozycji pionowej

(V-Position) obrazu. Zakres regulacji wynosi od 0 do 100 (Dostępna wyłącznie dla wejścia VGA).

• Ostrość : Zmniejsza liniowe zakłócenia poziome i liniowe zakłócenia pionowe obrazu, poprzez oddzielną regulację (Phase [Faza]) oraz (Clock

[Zegar]). Zakres regulacji wynosi od 0 do 100 (Dostępna wyłącznie dla wejścia VGA).

Monitor LCD ASUS serii VX278 3-4

3-5

• Opcja 4:3 jest dostępna tylko w przypadku źródła wejścia w formacie

4:3. Opcja OverScan jest dostępna wyłącznie dla źródła wejścia

HDMI.

• Regulacja fazy sygnału zegara pikseli. Przy nieprawidłowej regulacji fazy, na ekranie widoczne są zakłócenia.

• Zegar (częstotliwość pikseli) steruje liczbą pikseli zeskanowanych przy jednym poziomym przejściu. Jeśli częstotliwość nie jest prawidłowa, na ekranie wyświetlane są pionowe pasy i obraz nie jest proporcjonalny.

5. Wybór wejścia

Wybierz źródło wejścia spośród VGA , DVI .(VX278N)

VX278

Splendid

Filtr światła niebieskiego

Kolor

Obraz

Wybór wejścia

Ustawienia systemu

VGA

DVI

Move Menu Exit

Wybierz źródło wejścia spośród VGA , HDMI-1 , HDMI-2 .(VX278H)

VX278

Splendid

Filtr światła niebieskiego

Kolor

Obraz

Wybór wejścia

Ustawienia systemu

VGA

HDMI-1

HDMI-2

Move Menu Exit

Rozdział 3: Ogólne instrukcje

Wybierz źródło wejścia spośród VGA , HDMI , DisplayPort.

(VX278Q)

VX278

Splendid

Filtr światła niebieskiego

Kolor

Obraz

Wybór wejścia

Ustawienia systemu

VGA

HDMI

DisplayPort

Move

6. Ustawienia systemu

Regulacja konfiguracji systemu.

Menu Exit

VX278

Splendid

Filtr światła niebieskiego

Kolor

Obraz

Wybór wejścia

Ustawienia systemu

Splendid Demo Mode

Głośność

GamePlus

ECO Mode

Ustawienia OSD

Język

Informacje

Wyzeruj wszystko

WYŁ.

50

WYŁ.

Angielski

Move Menu Exit

• Splendid Demo Mode : Uaktywnienie trybu demo dla funkcji Splendid.

• Głośność : Regulacja poziomu głośności wyjścia słuchawek lub głośnika.

Zakres regulacji wynosi od 0 do 100 (tylko w przypadku modelu VX278H/

Q).

• GamePlus : Funkcja GamePlus udostępnia zestaw narzędzi i tworzy lepsze środowisko do gier, dla użytkowników grających w różne rodzaje gier. Funkcja Punkt docelowy jest szczególnie przydatna dla nowych graczy lub początkujących, zainteresowanych grami First Person Shooter

(FPS).

W celu uaktywnienia GamePlus:

• Wybierz opcję WŁ., aby przejść do menu głównego GamePlus.

• Naciśnij i , aby wybrać pomiędzy funkcją Punkt docelowy i Timer.

• Naciśnij , aby potwierdzić wybraną funkcję. Naciśnij , aby powrócić. Naciśnij w celu wyłączenia i wyjścia.

Monitor LCD ASUS serii VX278 3-6

3-7

Menu główne GamePlus

GamePlus

GamePlus-Punkt docelowy

Punkt docelowy

(Tryb ćwiczenia)

Timer

Główne okno GamePlus - Timer Główne okno GamePlus - Timer -

Pozycja

Pozycja

• ECO Mode : Uaktywnienie trybu ekologicznego w celu oszczędzania energii.

• Ustawienia OSD : Regulacja pozycji poziomej (Pozycja pozioma), pozycji pionowej (Pozycja pionowa), Czas zakończenia OSD, DDD/CI oraz

Przezroczystość ekranu OSD.

• Język : Wybór języka OSD. Dostępne wersje menu OSD dla języków spoza Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych to: angielski, chiński tradycyjny, chiński uproszczony, japoński, perski, tajski i indonezyjski.

Dostępne wersje menu OSD dla języków z Unii Europejskiej i Stanów

Zjednoczonych to: angielski, niemiecki, włoski, francuski, holenderski, hiszpański, rosyjski, polski, turecki, portugalski, czeski, chorwacki, węgierski, rumuński

• Informacje : Wyświetla informacje o monitorze.

• Wyzeruj wszystko : Wybierz opcję „Tak”, aby przywrócić domyślny tryb fabryczny wszystkich ustawień.

Rozdział 3: Ogólne instrukcje

3.2

Dane techniczne

Model

Wielkość panelu

Maks. rozdzielczość

Jasność (typowy)

Rzeczywisty współczynnik kontrastu (typowy)

Współczynnik kontrastu dynamicznego (typowy)

Kąt widzenia (CR10)

Kolory wyświetlacza

Czas reakcji (typowy)

Wejście DVI

Wejście D-Sub

Wejście HDMI

Zużycie energii przy włączonym zasilaniu

Głośnik

Słuchawki

Tryb oszczędzania energii

Tryb wyłączenia zasilania

Nachylenie

Fiz. fizyczne (SxWxG)

Wymiary opakowania (SxWxG)

Masa netto (przybliżona)

Masa brutto (przybliżona)

Napięcie znamionowe

Uwaga

VX278N VX278H VX278Q

S 27,0” (68,6cm)

1920x1080

300cd/m 2

1200:1

≥80.000.000:1

160°(w pionie) ; 170°(w poziomie)

DVI z HDCP

16,7 M (6bitowe Hi FRC)

1 ms (szary do szarego)

Nie

Tak

Nie Tak

Nie

Tak

29,1 W

Nie

Nie

Tak

Tak

< 0,5W

< 0,5W

-5° ~ +20°

640,7x451,66x210,1 mm

698 x 119 x 560 mm

Tak

Tak

4,5 kg

6,7 kg

Prąd zmienny 100~240V (wbudowany zasilacz)

*W oparciu o standard Energy Star 6.0

*Dane techniczne mogą zostać zmienione bez powiadomienia.

Monitor LCD ASUS serii VX278 3-8

3-9

3.3

Rozwiązywanie problemów (FAQ)

Problem Możliwe rozwiązanie

WŁĄCZONA dioda LED zasilania • Naciśnij przycisk , aby sprawdzić, czy monitor znajduje się w trybie WŁĄCZENIE.

• Sprawdź, czy przewód zasilający jest prawidłowo podłączony do monitora i do gniazda zasilania.

Pomarańczowe światło diody

LED zasilania i brak obrazu na ekranie

• Sprawdź, czy monitor i komputer są w trybie

WŁĄCZENIE.

• Sprawdź, czy kabel sygnałowy jest prawidłowo podłączony do monitora i komputera.

• Sprawdź kabel sygnałowy i upewnij się, że nie jest wygięty żaden styk złącza.

• Podłącz komputer do innego dostępnego monitora, aby sprawdzić, czy komputer działa prawidłowo.

Obraz na ekranie jest za jasny lub za ciemny

Obraz ekranowy nie jest wyśrodkowany lub ma nieprawidłową wielkość

Obraz na ekranie drży lub na obrazie wyświetlane są falujące wzory

• Wyreguluj ustawienia Kontrast i Jasność przez menu OSD.

• Naciśnij na dwie sekundy przycisk , aby automatycznie wyregulować obraz.

• Wyreguluj ustawienia Pozycja pozioma lub Pozycja pionowa w menu OSD.

• Sprawdź, czy kabel sygnałowy jest prawidłowo podłączony do monitora i komputera.

• Odsuń urządzenia elektryczne, które mogą powodować zakłócenia elektryczne.

Defekty kolorów na obrazie ekranowym (biały nie wygląda jak biały)

• Sprawdź kabel sygnałowy i upewnij się, że nie jest wygięty żaden styk złącza.

• Wykonaj polecenie Wyzeruj w menu OSD.

• Wyreguluj ustawienia kolorów R/G/B lub wybierz opcję Temp. barwowa w menu OSD.

Obraz na ekranie jest zamazany lub rozmyty

Brak dźwięku lub niski poziom głośności (tylko w przypadku modelu VX278H/Q)

• Naciśnij na dwie sekundy przycisk , aby automatycznie wyregulować obraz (wyłącznie dla trybu VGA).

• Wyreguluj ustawienia Faza i Zegar w menu

OSD.

• Upewnij się, że kabel audio jest prawidłowo podłączony do monitora.

• Wyreguluj ustawienia głośności monitora i komputera.

• Upewnij się, że jest prawidłowo zainstalowany i aktywny sterownik karty dźwiękowej komputera.

Rozdział 3: Ogólne instrukcje

3.4

Lista obsługiwanego taktowania

Obsługiwane taktowanie trybów VESA/IBM (wejścia D-SUB, DVI-D,

HDMI w przypadku modelu VX278H/Q)

1024 x 768

1024 x 768

1024 x 768

1152 x 864

1280 x 720

1280 x 800

1280 x 960

1280 x 1024

1280 x 1024

1366 x 768

1440 x 900

1680 x 1050

1680 x 1050

1920 x 1080

1920 x 1080

Rozdzielczość Częstotliwość odświeżania

640 x 350

640 x 480

640 x 480

640 x 480

720 x 400

800 x 600

800 x 600

800 x 600

800 x 600

848 x 480

70Hz

60Hz

67Hz

75Hz

75Hz

75Hz

60Hz

60Hz

60Hz

60Hz

75Hz

60Hz

70Hz

56Hz

60Hz

72Hz

75Hz

60Hz

60Hz

70Hz

60Hz

60Hz

60Hz

60Hz

60Hz

Częstotliwość pozioma

31,469KHz

31,469KHz

35KHz

37,5KHz

31,469KHz

35,156KHz

37,879KHz

48,077KHz

46,875KHz

31,02KHz

48,363KHz

56,476KHz

60,023KHz

67,5KHz

44,772KHz

49,702KHz

60KHz

63,981KHz

79,976KHz

47,712KHz

55,935KHz

65,29KHz

64,674KHz

67,5KHz

66,587KHz

Obsługiwane taktowanie formatów HDMI 1.3 CEA-861 (dla wejścia

HDMI w przypadku modelu VX278H/Q)

Rozdzielczość Częstotliwość odświeżania

640 x 480P

720 x 480P

720 x 576P

1280 x 720P

1280 x 720P

1440 x 480P

1440 x 576P

1920 x 1080i

1920 x 1080i

1920 x 1080P

59,94 / 60Hz

59,94 / 60Hz

50Hz

50Hz

59,94 / 60Hz

59,94 / 60Hz

50Hz

50Hz

59,94 / 60Hz

50Hz

1920 x 1080P 59,94 / 60Hz

Częstotliwość pozioma

31,469 / 31,5KHz

31,469 / 31,5KHz

31,25KHz

37,5KHz

44,955 / 45KHz

31,469 / 31,5KHz

31,25KHz

28,125KHz

33,716 / 33,75KHz

56,25KHz

67,433 / 67,5KHz

*Tryby nie wymienione w tabelach powyżej mogą nie być obsługiwane. Dla uzyskania optymalnej rozdzielczości, zaleca się wybór trybu wymienionego w zamieszczonych powyżej tabelach.

Monitor LCD ASUS serii VX278 3-10

advertisement

Key Features

  • Gaming 68.6 cm (27") LED TN
  • Full HD 1920 x 1080 pixels 16:9
  • 1 ms 300 cd/m² 1000:1
  • 29.1 W

Related manuals

advertisement