Asus VA24EHEY Monitor instrukcja

Add to My manuals
32 Pages

advertisement

Asus VA24EHEY Monitor instrukcja | Manualzz

Seria VA24E

Monitor LCD

Podręcznik użytkownika

VA24EHE/VA24EHEY VA24EHLB/VA24EHEL/VA24EHL

ii

Spis treści

Uwagi ........................................................................................................... iv

Dbanie i czyszczenie ................................................................................. vii

Usługa odbioru zużytego sprzętu ........................................................... viii

1.1 Witamy! ......................................................................................... 1-1

1.2 Zawartość opakowania ................................................................ 1-1

1.3 Podłączanie monitora .................................................................. 1-2

1.4 Połączenia kabli ........................................................................... 1-3

1.4.1 Tył monitora LCD ............................................................ 1-3

1.4.2 Instalacja ......................................................................... 1-5

1.4.3 Rysunek z widokiem sześciu stron ................................. 1-7

1.5 Wprowadzenie do monitora ........................................................ 1-8

1.5.1 Używanie przycisku sterowania ..................................... 1-8

2.1 Odłączanie wspornika/podstawy

(do montażu ściennego VESA) ................................................... 2-1

2.2 Regulacja monitora ...................................................................... 2-2

3.1 Menu OSD (menu ekranowe) ...................................................... 3-1

3.1.1 Jak wykonać ponowną konfigurację ............................... 3-1

3.1.2 Wprowadzenie do funkcji OSD ....................................... 3-2

3.2 Dane techniczne ......................................................................... 3-10

3.3 Rozwiązywanie problemów (FAQ) ............................................ 3-12

3.4 Lista obsługiwanego taktowania .............................................. 3-13

Copyright © 2019 ASUSTeK COMPUTER INC. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Żadnej z części tego podręcznika, włącznie z opisem produktów i oprogramowania, nie można powielać, przenosić, przetwarzać, przechowywać w systemie odzyskiwania danych ani tłumaczyć na inne języki, w jakiejkolwiek formie lub w jakikolwiek sposób, z wyjątkiem wykonywania kopii zapasowej dokumentacji otrzymanej od dostawcy, bez wyraźnego, pisemnego pozwolenia firmy ASUSTeK COMPUTER INC.

(„ASUS”).

Gwarancja na produkt lub usługa gwarancyjna nie zostanie wydłużona, jeśli: (1) produkt był naprawiany, modyfikowany lub zmieniany, jeśli wykonane naprawy, modyfikacje lub zmiany zostały wykonane bez pisemnej autoryzacji ASUS; lub, gdy (2) została uszkodzona lub usunięta etykieta z numerem seryjnym.

ASUS UDOSTĘPNIA TEN PODRĘCZNIK W STANIE „JAKI JEST”, BEZ UDZIELANIA JAKICHKOLWIEK

GWARANCJI, ZARÓWNO WYRAŹNYCH JAK I DOMNIEMANYCH, WŁĄCZNIE, ALE NIE TYLKO

Z DOMNIEMANYMI GWARANCJAMI LUB WARUNKAMI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ LUB

DOPASOWANIA DO OKREŚLONEGO CELU. W ŻADNYM PRZYPADKU FIRMA ASUS, JEJ

DYREKTORZY, KIEROWNICY, PRACOWNICY LUB AGENCI NIE BĘDĄ ODPOWIADAĆ ZA

JAKIEKOLWIEK NIEBEZPOŚREDNIE, SPECJALNE, PRZYPADKOWE LUB KONSEKWENTNE

SZKODY (WŁĄCZNIE Z UTRATĄ ZYSKÓW, TRANSAKCJI BIZNESOWYCH, UTRATĄ MOŻLIWOŚCI

KORZYSTANIA LUB UTRATĄ DANYCH, PRZERWAMI W PROWADZENIU DZIAŁALNOŚCI ITP.) NAWET,

JEŚLI FIRMA ASUS UPRZEDZAŁA O MOŻLIWOŚCI ZAISTNIENIA TAKICH SZKÓD, W WYNIKU

JAKICHKOLWIEK DEFEKTÓW LUB BŁĘDÓW W NINIEJSZYM PODRĘCZNIKU LUB PRODUKCIE.

SPECYFIKACJE I INFORMACJE ZNAJDUJĄCE SIĘ W TYM PODRĘCZNIKU, SŁUŻĄ WYŁĄCZNIE

CELOM INFORMACYJNYM I MOGĄ ZOSTAĆ ZMIENIONE W DOWOLNYM CZASIE, BEZ

POWIADOMIENIA, DLATEGO TEŻ, NIE MOGĄ BYĆ INTERPRETOWANE JAKO WIĄŻĄCE FIRMĘ ASUS

DO ODPOWIEDZIALNOŚCI. ASUS NIE ODPOWIADA ZA JAKIEKOLWIEK BŁĘDY I NIEDOKŁADNOŚCI,

KTÓRE MOGĄ WYSTĄPIĆ W TYM PODRĘCZNIKU, WŁĄCZNIE Z OPISANYMI W NIM PRODUKTAMI I

OPROGRAMOWANIEM.

Nazwy produktów i firm pojawiające się w tym podręczniku mogą, ale nie muszą, być zastrzeżonymi znakami towarowymi lub prawami autorskimi ich odpowiednich właścicieli i używane są wyłącznie w celu identyfikacji lub wyjaśnienia z korzyścią dla ich właścicieli i bez naruszania ich praw.

A third-party certification according to ISO 14024

Toward sustainable IT products

Say hello to a more sustainable product

IT products are associated with a wide range of sustainability risks throughout their life cycle. Human rights violations are common in the factories. Harmful substances are used both in products and their manufacture. Products can often have a short lifespan because of poor ergonomics, low quality and when they are not able to be repaired or upgraded.

This product is a better choice . It meets all the criteria in TCO Certified, the world’s most comprehensive sustainability certification for IT products. Thank you for making a responsible product choice, that help drive progress towards a more sustainable future!

Criteria in TCO Certified have a life-cycle perspective and balance environmental and social responsibility. Conformity is verified by independent and approved verifiers that specialize in IT products, social responsibility or other sustainability issues. Verification is done both before and after the certificate is issued, covering the entire validity period. The process also includes ensuring that corrective actions are implemented in all cases of factory non-conformities. And last but not least, to make sure that the certification and independent verification is accurate, both TCO Certified and the verifiers are reviewed regularly.

Want to know more?

Read information about TCO Certified, full criteria documents, news and updates at tcocertified.com.

On the website you’ll also find our Product

Finder, which presents a complete, searchable listing of certified products. iii

iv

Uwagi

Oświadczenie o zgodności z przepisami Federalna Komisja

Łączności

Urządzenie to jest zgodne z Częścią 15 przepisów FCC. Jego działanie wymaga spełnienia następujących dwóch warunków:

• Urządzenie to nie może powodować żadnych szkodliwych zakłóceń i

• Urządzenie to musi akceptować wszelkie odbierane zakłócenia, włącznie z zakłóceniami nieprzewidywalnymi.

Urządzenie to zostało poddane testom, które określiły, że spełnia ograniczenia dla urządzeń cyfrowych klasy B, określone przez część 15 przepisów FCC. Wymagania te zostały ustanowione w celu zapewnienia właściwego zabezpieczenia przed szkodliwymi zakłóceniami urządzeń w instalacji domowej. Urządzenie to generuje, wykorzystuje, może emitować energię częstotliwości radiowej, zakłócające komunikację radiową, jeśli nie zostanie zainstalowane i nie będzie używane zgodnie z instrukcjami producenta. Jednakże, nie można zagwarantować, że zakłócenia nie wystąpią w określonej instalacji. Jeśli urządzenie wpływa na jakość odbioru radia lub telewizji, co można sprawdzić poprzez wyłączenie i włączenie urządzeń, użytkownik powinien spróbować samodzielnie usunąć zakłócenia poprzez zastosowanie jednej lub więcej następujących czynności:

• Zmiana pozycji lub ukierunkowania anteny odbiorczej.

• Zwiększenie odstępu między urządzeniem a odbiornikiem.

• Podłączenie urządzenia i odbiornika do gniazd zasilanych z różnych obwodów.

• Skonsultowanie się z dostawcą i doświadczonym technikiem radiowotelewizyjnym w celu uzyskania pomocy.

Jako partner Energy Star ® , nasza firma wykazała, że ten product spełnia zalecenia Energy Star efektywności energetycznej.

® dotyczące

Domyślne ustawienia fabryczne tego produktu zapewniają jego zgodność z wymaganiami ENERGY STAR i można je przywrócić poprzez funkcję “Wyzeruj do ustawień fabrycznych” z menu OSD.

Zmiana domyślnych ustawień fabrycznych lub włączenie innych funkcji, może zwiększyć zużycie energii, a w rezultacie spowodować przekroczenie określonych ograniczeń ENERGY STAR.

Oświadczenie Kanadyjski Departament Komunikacji

To urządzenie cyfrowe nie przekracza ograniczeń klasy B dla emisji zakłóceń radiowych, ustalonych przez Przepisy dotyczące zakłóceń radiowych

Kanadyjskiego Departamentu Komunikacji.

To urządzenie cyfrowe klasy B jest zgodne z kanadyjską normą ICES-003.

Informacje związane z bezpieczeństwem

• Przed wykonaniem ustawień monitora należy uważnie przeczytać całą, dostarczoną w opakowaniu dokumentację.

• Aby zapobiec pożarowi lub porażeniu prądem elektrycznym, nigdy nie należy narażać monitora na działanie deszczu lub wilgoci.

• Nigdy nie należy otwierać obudowy monitora. Niebezpieczne, wysokie napięcie wewnątrz monitora może spowodować poważne obrażenia fizyczne.

• W przypadku uszkodzenia zasilacza nie wolno naprawiać go samemu.

Należy skontaktować się z technikiem serwisu lub ze sprzedawcą.

• Przed rozpoczęciem używania produktu należy sprawdzić, czy wszystkie kable są prawidłowo podłączone oraz, czy nie są uszkodzone. Po wykryciu jakiegokolwiek uszkodzenia należy jak najszybciej skontaktować się z dostawcą.

• Szczeliny i otwory w tylnej lub górnej części obudowy, służą do wentylacji. Nie należy zakrywać tych szczelin. Nigdy nie należy umieszczać tego produktu obok lub nad grzejnikiem lub źródłem ciepła, dopóki nie zostanie zapewniona prawidłowa wentylacja.

• Monitor należy zasilać wyłącznie ze źródła zasilania wskazanego na etykiecie. Przy braku pewności co do typu zasilania w sieci domowej należy skontaktować się z dostawcą lub lokalnym zakładem energetycznym.

• Należy używać właściwą wtyczkę zasilania, zgodną z lokalnymi standardami.

• Nie należy przeciążać listew zasilających lub przedłużaczy. Przeciążenie może spowodować porażenie prądem elektrycznym.

• Należy unikać kurzu, wilgoci i ekstremalnych temperatur. Nie należy trzymać urządzenia w miejscu, gdzie może ono się zamoczyć. Monitora należy ustawić na stabilnej powierzchni.

• Urządzenie należy odłączyć od zasilania podczas burzy z wyładowaniami atmosferycznymi lub, jeśli nie będzie długo używane. Zabezpieczy to monitor przed uszkodzeniem spowodowanym skokami napięcia.

• Nigdy nie należy wpychać do szczelin obudowy monitora żadnych obiektów lub wlewać płynów.

• Aby zapewnić oczekiwane działanie, monitor należy używać wyłącznie z komputerami z certyfikatem UL, z gniazdami o parametrach prądu zmiennego 100 ~ 240V.

• Gniazdko sieciowe powinno znajdować się w pobliżu urządzenia i powinno być łatwo dostępne.

• Po wystąpieniu problemów technicznych z monitorem, należy się skontaktować z wykwalifikowanym serwisem.

• Przed podłączeniem wtyczki zasilania do sieci zasilającej należy zapewnić uziemienie. Podczas odłączania połączenia uziemienia, po wyciągnięciu wtyczki zasilania, należy sprawdzić odłączenie zasilania.

v

vi

OSTRZEŻENIE

Korzystanie ze słuchawek nausznych i dousznych innych niż określone w niniejszym dokumencie może być przyczyną utraty słuchu spowodowanej nadmiernym ciśnieniem akustycznym.

Dbanie i czyszczenie

• Przed zmianą pozycji monitora zaleca się odłączenie kabli i przewodu zasilającego. Podczas zmiany pozycji monitora należy stosować właściwe techniki podnoszenia. Podczas podnoszenia lub przenoszenia należy chwycić za krawędzie monitora. Nie należy podnosić monitora za podstawę lub za przewód.

• Czyszczenie. Wyłącz monitor i odłącz przewód zasilający. Oczyść powierzchnię monitora pozbawioną luźnych włókien, nie szorstką szmatką. Trudniejsze do usunięcia plamy, można usunąć szmatką zwilżoną w łagodnym środku do czyszczenia.

• Należy unikać środków czyszczących zawierających alkohol lub aceton. Należy używać środek czyszczący przeznaczony do czyszczenia ekranów LCD. Nigdy nie należy spryskiwać środkiem czyszczącym bezpośrednio ekranu, ponieważ może on dostać się do wnętrza monitora i spowodować porażenie prądem elektrycznym.

Następujące objawy są normalne podczas działania monitora:

• Ze względu na naturę światła jarzeniowego, podczas początkowego używania ekran może migać. Wyłącz przełącznik zasilania i włącz go ponownie, aby upewnić się, że miganie zniknęło.

• W zależności od wykorzystywanego wzoru pulpitu, na ekranie może wystąpić lekkie zróżnicowanie jasności.

• Kilkugodzinne wyświetlanie tego samego obrazu, może spowodować utrzymywanie się poobrazu, po przełączeniu obrazu. Właściwy ekran zostanie powoli przywrócony, po wyłączeniu zasilania na kilka godzin.

• Gdy ekran stanie się czarny lub zacznie migać albo gdy nie można dłużej pracować należy skontaktować się z dostawcą lub punktem serwisowym. Nie należy naprawiać wyświetlacza samodzielnie!

Konwencje stosowane w tym podręczniku

OSTRZEŻENIE: Informacja zapobiegająca odniesieniu obrażeń podczas wykonywania zadania.

PRZESTROGA: Informacja zapobiegająca uszkodzeniu komponentów podczas wykonywania zadania.

WAŻNE: Informacja, którą NALEŻY wziąć pod rozwagę w celu dokończenia zadania.

UWAGA: Wskazówki i dodatkowe informacje pomocne w dokończeniu zadania.

vii

viii

Gdzie można znaleźć więcej informacji

W celu uzyskania dodatkowych informacji i aktualizacji produktu i oprogramowania, sprawdź następujące źródła.

1. Strony sieci web ASUS

Ogólnoświatowe strony sieci web ASUS zapewniają zaktualizowane informacje o urządzeniach i oprogramowaniu firmy ASUS. Sprawdź http://www.asus.com

2. Opcjonalna dokumentacja

Opakowanie z produktem może zawierać opcjonalną dokumentację, która mogła zostać dodana przez dostawcę. Te dokumenty nie są części standardowego opakowania.

Usługa odbioru zużytego sprzętu

Program recyklingu i odbioru zużytego sprzętu firmy ASUS wynika z naszego zaangażowania w zapewnienia najwyższych norm ochrony środowiska. Wierzymy, w dostarczanie naszym klientom rozwiązań umożliwiających odpowiedzialny recykling naszych produktów, baterii oraz innych elementów jak również materiałów opakowaniowych.

Szczegółowe informacje dotyczące recyklingu w różnych regionach znajdują się na http://csr.asus.com/english/Takeback.htm.

1.1 Witamy!

Dziękujemy za zakupienie monitora LCD ASUS ® !

Najnowszy szerokoekranowy monitor LCD ASUS zapewnia wyraźny, szerszy i jasny wyświetlacz, plus funkcje zwiększające doznania podczas oglądania.

Dzięki tym funkcjom, można cieszyć się wygodnymi i wspaniałymi obrazami, jakie zapewnia monitor!

1.2 Zawartość opakowania

Sprawdź, czy w opakowaniu znajdują się następujące elementy:

Monitor LCD

Podstawa monitora

Kolumna monitora (Wyłącznie dla VA24EHE/VA24EHEY)

Instrukcja szybkiego uruchomienia

Karta gwarancyjna

1 x Przewód zasilający *

1 x kabel HDMI (opcjonalny) *

1 x kabel VGA (opcjonalny) *

1 x kabel DVI (opcjonalny) *

1 x kabel audio (opcjonalny) *

1 x kabel USB (opcjonalny) *

1 x zestaw Mini PC (opcjonalny)

• Jeśli którekolwiek z podanych wyżej elementów są uszkodzone lub, gdy ich brak należy jak najszybciej skontaktować się ze sprzedawcą.

• * Także części zamienne wymagane przez certyfikat TCO.

Monitor LCD ASUS serii VA24E 1-1

1.3 Podłączanie monitora

W celu podłączenia monitora

:

1. Połóż wyświetlacz płasko na pokrytym materiałem stole, następnie przymocuj podstawę do ramienia i zamocuj śrubą w celu ich pewnego połączenia. Śrubę można łatwo dokręcić palcami.

2. Wyreguluj kąt nachylenia monitora, do najbardziej wygodnej pozycji.

VA24EHE/VA24EHEY:

-5 ~ 23

VA24EHLB/VA24EHEL/VA24EHL:

2

1

-5 ~ 33

1-2 Rozdział 1: Wprowadzenie do produktu

1.4 Połączenia kabli

1.4.1 Tył monitora LCD

VA24EHE/VA24EHEY:

1

HDMI

2

DVI

3

VGA

VA24EHE/

VA24EHEY

4

1. Port wejścia prądu zmiennego

2. Gniazdo HDMI

3. Port DVI

4. Gniazdo VGA

5. Blokada Kensington

5

Monitor LCD ASUS serii VA24E 1-3

1-4

VA24EHLB/VA24EHEL/VA24EHL:

1

HDMI DVI

2 3

VGA

4

1

HDMI

2

DVI

3

VGA

4 5 6

1

HDMI DVI

2 3

VGA

4 5 6 7 8 9

VA24EHEL

VA24EHL

VA24EHLB

1. Port wejścia prądu zmiennego

2. Gniazdo HDMI

3. Port DVI

4. Gniazdo VGA

5. Wejście audio

6. Wyjście audio

7. Port USB 2.0 typu B

8. Port USB 2.0

9. Port USB 2.0

10. Blokada Kensington

10

Rozdział 1: Wprowadzenie do produktu

1.4.2 Instalacja

1. Wyłącz komputer i odłącz przewód zasilający komputera.

2. Podłącz kabel sygnałowy do gniazda wejścia HDMI (opcjonalne) i/ lub VGA (opcjonalne) oraz/lub DVI (opcjonalne) monitora i gniazda wyjścia HDMI (opcjonalne) i/lub VGA oraz/lub DVI (opcjonalne) karty graficznej komputera. Następnie dokręć śruby radełkowane na złączu kabla sygnałowego.

3. Opcjonalnie: Połącz kablem audio gniazdo wejścia audio (AUDIO IN) monitora LCD i port wyjścia liniowego komputera.

4. Włóż kabel zasilający monitora do gniazda zasilania z tyłu monitora.

5. Podłącz przewody zasilające komputera i monitora do pobliskiego gniazda zasilania prądem elektrycznym.

VA24EHE/VA24EHEY:

A

AC IN

B

HDMI lub

D-SUB lub

DVI

Monitor LCD ASUS serii VA24E 1-5

1-6

VA24EHLB/VA24EHEL/VA24EHL:

A

AC IN

B

HDMI DVI lub

D-SUB

C

• Specyfikacje PRZEWODU ZASILAJĄCEGO znajdują się na stronie v.

• Informacje o instalacji części zamiennych, należy sprawdzić w podanych powyżej instrukcjach instalacji.

• Wymianę/zakupienie odpowiednich części zamiennych, użytkownicy mogą zrealizować w lokalnej sieci serwisowej.

• Informacje kontaktowe dotyczące lokalnych punktów serwisowych i serwisu, znajdują się na stronie internetowej https://www.asus.com/support

Rozdział 1: Wprowadzenie do produktu

1.4.3 Rysunek z widokiem sześciu stron

Seria ASUS VA24E

VA24EHE/VA24EHEY:

VA24EHLB/VA24EHEL/VA24EHL:

Monitor LCD ASUS serii VA24E 1-7

1-8

1.5 Wprowadzenie do monitora

1.5.1 Używanie przycisku sterowania

Użyj przycisku sterowania z tyłu monitora do regulacji ustawień obrazu.

4

5

1

2

3

1. Przycisk Menu/Zamknij:

• Naciśnij ten przycisk, aby przejść do menu OSD.

• Wyjście z menu OSD .

• Powrót do poprzedniego menu.

• Przycisk skrótu blokady przycisków (*Uwaga 1)

2. Przycisk Zamknij/Powrót:

• Wyjście z menu OSD .

• Przejdź do/wybierz podświetloną ikonę (funkcję), przy aktywnym menu

OSD.

3. Przycisk skrótu źródła wejścia/Zwiększenie wartości:

• Dodaj lub zwiększ wartość

• Przycisk skrótu źródła wejścia

4. Przycisk skrótu jasności/Zmniejszenie wartości:

• Następny element lub Zmniejsz wartość

• Przycisk skrótu ustawienia Jasność

5. Przycisk Zasilanie:

• Włączenie/wyłączenie monitora, przy wyłączeniu/włączeniu zasilania monitora.

Rozdział 1: Wprowadzenie do produktu

2.1 Odłączanie wspornika/podstawy (do montażu ściennego VESA)

Odłączana podstawa tego monitora, jest przeznaczona do montażu na ścianie VESA.

W celu odłączenia wspornika/podstawy

1. Odłącz kable zasilania i sygnałowy. Ostrożnie połóż monitor ekranem w dół na czystym stole.

2. Odłącz podstawę/wspornik od monitora.

• Zalecamy przykrycie powierzchni stołu miękkim materiałem, aby zabezpieczyć monitor przed uszkodzeniem.

• Zestaw do montażu ściennego VESA (100 x 100 mm) należy zakupić oddzielnie.

• Należy używać wyłącznie wsporników do montażu na ścianie z certyfikatem

UL o minimalnej wadze/udźwigu 12 kg (wielkość śruby: M4 x 10 mm).

Monitor LCD ASUS serii V A24E 2-1

2-2

2.2 Regulacja monitora

• Dla uzyskania optymalnego widzenia, zaleca się, aby spojrzeć na pełny ekran monitora, a następnie wyregulować monitor pod najbardziej wygodnym kątem.

• Przytrzymaj podstawę, aby zabezpieczyć monitor przed upadkiem podczas zmiany jego kąta nachylenia .

• Kąt widzenia monitora można regulować w zakresie +23˚ do -5˚/+33˚ do -5˚

-5 ~ 23 -5 ~ 33

VA24EHE

VA24EHEY

VA24EHLB

VA24EHEL

VA24EHL

Podczas regulacji kąta widzenia monitor może lekko drgać, jest to normalne.

Rozdział 2: Ustawienia

3.1 Menu OSD (menu ekranowe)

3.1.1 Jak wykonać ponowną konfigurację

Splendid

ASUS VA24E

Tryb Standardowy VGA 1920x1080@60Hz

Tryb Standardowy

Tryb sRGB

Tryb Sceneria

Tryb Teatr

Tryb Gra

Tryb Widok nocny

Tryb Odczytu

Tryb Ciemni

1. Naciśnij przycisk MENU, aby uaktywnić menu OSD.

2. Naciśnij przyciski  i  w celu przełączenia pomiędzy opcjami w

Menu. Po przesunięciu z jednej ikony na drugą, podświetlana jest nazwa opcji.

3. W celu wyboru zaznaczonego elementu w menu naciśnij przycisk

Center.

4. Naciśnij przyciski  i  w celu wyboru wymaganego parametru.

5. Aby wykonać zmiany, naciśnij przycisk Center, aby przejść do paska suwaka, a następnie użyj przycisków  lub  , zgodnie ze wskaźnikami w menu.

Monitor LCD ASUS serii VA24E 3-1

3-2

3.1.2 Wprowadzenie do funkcji OSD

1. Splendid

Ta funkcja zawiera osiem podfunkcji, które można wybrać według preferencji. Każdy tryb posiada opcję Wyzeruj, która umożliwia zachowanie ustawień lub powrót do trybu ustawień wstępnych.

ASUS VA24E

Tryb Standardowy VGA 1920x1080@60Hz

Splendid

Tryb Standardowy

Tryb sRGB

Tryb Sceneria

Tryb Teatr

Tryb Gra

Tryb Widok nocny

Tryb Odczytu

Tryb Ciemni

• Tryb Standardowy: Najlepszy wybór do edycji dokumentów z wykorzystaniem technologii inteligencji wideo SPLENDID™.

• Tryb sRGB: To najlepszy wybór do przeglądania zdjęć i grafiki z komputerów PC.

• Tryb Sceneria: Najlepszy wybór do wyświetlania zdjęć scenerii z wykorzystaniem technologii inteligentnego wideo SPLENDID™.

• Tryb Teatr: Najlepszy wybór do oglądania filmów z wykorzystaniem technologii inteligencji wideo SPLENDID™.

• Tryb Gra: Najlepszy wybór do korzystania z gier z wykorzystaniem technologii inteligencji wideo SPLENDID™.

• Tryb Widok nocny: Najlepszy wybór do korzystania z gier z ciemną scenerią z wykorzystaniem technologii inteligencji wideo SPLENDID™.

• Tryb Odczytu: To najlepszy wybór do czytania książek.

• Tryb Ciemni: To jest najlepszy wybór do miejsc słabo oświetlonych.

• W Tryb Standardowy, funkcje Nasycenie, Odcień skóry, Ostrość i ASCR nie są konfigurowane przez użytkownika.

• W sRGB, funkcje Nasycenie, Temp. barwowa, Odcień skóry, Ostrość,

Jasność, Kontrast i ASCR nie są konfigurowane przez użytkownika.

• W Tryb Odczytu, funkcje Nasycenie, Odcień skóry, ASCR, Kontrast i

Temp. barwowa nie są konfigurowane przez użytkownika..

Rozdział 3: Ogólne instrukcje

2. Filtr światła nieb.

Dostosowywanie poziomu energii światła niebieskiego emitowanego przez podświetlenie LED.

ASUS VA24E

Tryb Standardowy VGA 1920x1080@60Hz

Filtr światła nieb.

Poziom 0

Poziom 1

Poziom 2

Poziom 3

Poziom 4

• Poziom 0: Bez zmian.

• Poziom 1~4: Im wyższy poziom, tym większa redukcja światła niebieskiego.

• Po uaktywnieniu Filtr światła nieb., zostaną automatycznie zaimportowane domyślne ustawienia Tryb Standardowy.

• Pomiędzy Poziom 1 do Poziom 3, funkcja Jasność jest konfigurowana przez użytkownika.

• Poziom 4 jest ustawieniem zoptymalizowanym. Jest ono zgodne z certyfikatem ograniczonej emisji światła niebieskiego TUV. Użytkownik nie może konfigurować funkcji Jasność.

Aby ograniczyć zmęczenie oczu, należy stosować się do poniższych zaleceń:

• Podczas wielogodzinnej pracy przed monitorem należy robić przerwy.

Zalecane jest robienie krótkich przerw (co najmniej 5 min) po około godzinie ciągłej pracy przed komputerem. Krótkie, ale częste przerwy są bardziej skuteczne niż jedna długa przerwa.

• W celu zminimalizowania zmęczenia i suchości oczu należy od czasu do czasu pozwolić oczom odpocząć, skupiając wzrok na obiektach znajdujących się daleko.

• Ćwiczenia oczu mogą pomóc w ograniczeniu ich zmęczenia. Ćwiczenia te należy często powtarzać. Jeśli zmęczenie oczu będzie się utrzymywać, należy skonsultować się z lekarzem. Ćwiczenia oczu: (1) Kilkukrotne przesuwanie wzroku w górę i w dół (2) Powolne obracanie oczami (3) Przesuwanie wzroku po przekątnej.

• Wysokoenergetyczne światło niebieskie może być przyczyną zmęczenia oczu i zwyrodnienia plamki żółtej związanego z wiekiem (AMD). Filtr światła niebieskiego redukuje o 70% (maks.) szkodliwe światło niebieskie, umożliwiając uniknięcie syndromu widzenia komputerowego (CVS).

Monitor LCD ASUS serii VA24E 3-3

3. Kolor

Ta funkcja umożliwia wybór preferowanego koloru obrazu.

ASUS VA24E

Tryb Standardowy VGA 1920x1080@60Hz

Kolor

Jasność

Kontrast

Nasycenie

Temp. barwowa

Odcień skóry

• Jasność: Zakres regulacji wynosi 0 do 100.

• Kontrast: Zakres regulacji wynosi 0 do 100.

• Nasycenie: Zakres regulacji wynosi 0 do 100.

• Temp. barwowa: Zawiera trzy wstępnie ustawione tryby kolorów ( Zimne ,

Normalne , Ciepłe ) i User Mode (Tryb Użytkownik) .

• Odcień skóry: Zawiera trzy tryby kolorów, obejmujące Czerwonawy ,

Naturalny i Żółtawy .

• W opcji Tryb użytkownika, użytkownik może konfigurować kolory R

(Czerwony), G (Zielony) i B (Niebieski); zakres regulacji wynosi 0 ~ 100.

3-4 Rozdział 3: Ogólne instrukcje

4. Obraz

Ta główna funkcja, umożliwia regulację parametrów obrazu Ostrość,

Trace Free, Kontrola proporcji, VividPixel, ASCR, Pozycja (wyłącznie

VGA), Ostrość (wyłącznie VGA) i AUTOM. regulacja (wyłącznie

VGA).

ASUS VA24E

Tryb Standardowy VGA 1920x1080@60Hz

Obraz

Ostrość

Trace Free

Kontrola proporcji

VividPixel

ASCR

Adaptive-Sync

Pozycja

Ostrość

AUTOM. regulacja

• Ostrość: Regulacja ostrości obrazu. Zakres regulacji wynosi 0 do 100.

• Trace Free: Przyspieszenie czasu odpowiedzi poprzez użycie technologii

Over Drive. Zakres regulacji wynosi od 0 (wolniejszy) do 100 (szybszy).

• Kontrola proporcji: Regulacja współczynnika proporcji na “ Pełny ”, “ 4:3 ”.

• VividPixel: Technologia ASUS, która zapewnia krystalicznie czyste i szczegółowe wizualizacje, wiernie naśladujące rzeczywistość. Zakres regulacji wynosi 0 do 100.

• ASCR: Wybierz WŁ.

lub WYŁ.

, aby włączyć lub wyłączyć funkcję współczynnika dynamicznego kontrastu.

• Adaptive-Sync: Umożliwia dynamiczną regulację szybkości odświeżania wyświetlania przez źródło grafiki z obsługą Adaptive-Sync w oparciu o typowe szybkości przesyłania klatek dla efektywnej energetycznie, pozbawionej wirtualnych przestojów i charakteryzującej się niskim opóźnieniem aktualizacji wyświetlania.

• Pozycja: Regulacja pozycji poziomej ( Pozycja pozioma ) i pozycji pionowej ( Pozycja pionowa ) obrazu. Zakres regulacji wynosi od 0 do

100 (Dostępna wyłącznie dla wejścia VGA).

• Ostrość: Zmniejsza liniowe zakłócenia poziome i liniowe zakłócenia pionowe obrazu, poprzez oddzielną regulację ( Faza ) i ( Zegar ). Zakres regulacji wynosi od 0 do 100 (Dostępna wyłącznie dla wejścia VGA).

• AUTOM. regulacja: Automatyczna regulacja obrazu do zoptymalizowanej pozycji, zegara i fazy. (Dostępne wyłącznie dla wejścia

VGA).

Monitor LCD ASUS serii VA24E 3-5

3-6

• Opcja 4:3 jest dostępna tylko w przypadku źródła wejścia w formacie 4:3 .

Opcja OverScan jest dostępna wyłącznie dla źródła wejścia HDMI.

• Regulacja fazy sygnału zegara pikseli. Przy nieprawidłowej regulacji fazy, na ekranie widoczne są zakłócenia.

• Zegar (częstotliwość pikseli) steruje liczbą pikseli zeskanowanych przy jednym poziomym przejściu. Jeśli częstotliwość nie jest prawidłowa, na ekranie wyświetlane są pionowe pasy i obraz nie jest proporcjonalny.

5. Dźwięk (wyłącznie VA24EHL/VA24EHLB)

Regulacja ustawień dźwięku według preferencji.

ASUS VA24E

Tryb Standardowy VGA 1920x1080@60Hz

Dźwięk

Głośność

Wyciszenie

Źródło

• Głośność: Regulacja poziomu głośności wyjścia.

• Wyciszenie: Wyciszenie głośności wyjścia.

• Źródło: Regulacja źródła audio na “Wejście liniowe” lub "HDMI"

(dostępne wyłącznie dla wejścia HDMI).

6. Wybór wejścia

Wybierz źródło wejścia spośród sygnałów wejścia VGA, HDMI, DVI .

ASUS VA24E

Tryb Standardowy VGA 1920x1080@60Hz

Wybór wejścia

VGA

DVI

HDMI

Rozdział 3: Ogólne instrukcje

7. Ustawienia systemu

Regulacja konfiguracji systemu.

Ustawienia systemu

Splendid Demo Mode

GamePlus

QuickFit

ECO Mode

Ładowanie USB

Ustawienia OSD

Język

Blokada klawiszy

Więcej

ASUS VA24E

Tryb Standardowy VGA 1920x1080@60Hz

ASUS VA24E

Tryb Standardowy VGA 1920x1080@60Hz

Ustawienia systemu

Z powrotem

Informacje

Wskaźnik zasilania

Blokada zasilania

Wyzeruj wszystko

• Splendid Demo Mode: Uaktywnienie trybu demo dla funkcji Splendid.

• GamePlus: Funkcja GamePlus udostępnia zestaw narzędzi i tworzy lepsze środowisko do gier, dla użytkowników grających w różne rodzaje gier. Funkcja Punkt docelowy jest szczególnie przydatna dla nowych i początkujących graczy zainteresowanych grami FPS (ang. First Person

Shooter).

W celu uaktywnienia GamePlus:

• Wybierz WŁ. , aby przejść do głównego menu GamePlus.

• Naciśnij i w celu wyboru funkcji spośród Celownik, Timer,

Licznik FPS , Wyrównanie obrazu wyświetlacza, Tablica Snellena,

Siatka Amslera i Astygmatyzm.

• Naciśnij Center, aby potwierdzić wybraną funkcję. Naciśnij , aby powrócić. Naciśnij w celu wyłączenia i wyjścia.

Monitor LCD ASUS serii VA24E 3-7

3-8

Menu główne GamePlus

Celownik

(Tryb ćwiczenia)

Timer

FPS

Licznik FPS

Wyrównanie obrazu wyświetlacza

Główne GamePlus-Timer

GamePlus-Celownik

GamePlus -FPS

FPS

• QuickFit : zawiera trzy wzorce: (1) Siatka (2) Rozmiar papieru (3)

Rozmiar zdjęcia.

1. Wzór siatki: Wspomaga projektantów i użytkowników w organizacji zawartości i układu na stronie i osiągnięciu spójnego wyglądu i odczucia.

Alignment Grid 1

Alignment Grid 2

Rozdział 3: Ogólne instrukcje

2. Rozmiar papieru: Udostępnia użytkownikom widok ich dokumentów na ekranie w rozmiarze rzeczywistym.

A4 B5 Letter

A4 B5 Letter

EXIT EXIT

3. Rozmiar zdjęć: Udostępnia fotografom i innym użytkownikom dokładny widok i edycję na ekranie zdjęć w rozmiarze rzeczywistym.

8x10 5x7 4x6 3x5 2x2

• ECO Mode: Uaktywnienie trybu ekologicznego w celu oszczędzania energii.

• Ładowanie USB: Włączenie/wyłączenie funkcji ładowania przez

USB w trybie oczekiwania. (wyłącznie VA24EHLB )

• Ustawienia OSD: Regulacja ustawień Czas zakończenia , DDC/CI i

Przezroczystość ekranu OSD.

• Język: Wybór języka OSD. Dostępne opcje to: Angielski, Francuski,

Niemiecki, Hiszpański, Włoski, Holenderski, Rosyjski, Polski,

Czeski, Chorwacki, Węgierski, Rumuński, Portugalski, Turecki,

Uproszczony Chiński, Tradycyjny Chiński, Japoński, Koreański,

Perski, Tajski, Indonezyjski .

• Więcej: Powrót do następnej strony ustawienia systemu.

• Blokada klawiszy: Wyłączenie wszystkich funkcji przycisku. Naciśnięcie drugiego przycisku z prawej strony, na dłużej niż pięć sekund, wyłącza funkcję blokady przycisku.

• Z powrotem: Powrót do poprzedniej strony ustawienia systemu.

• Informacje: Wyświetla informacje o monitorze.

• Wskaźnik zasilania: Włączenie/wyłączenie wskaźnika LED zasilania.

• Blokada zasilania: Do wyłączania/włączania przycisku zasilania

• Wyzeruj wszystko: Wybór “ Tak ” umożliwia przywrócenie wszystkich ustawień do domyślnego trybu fabrycznego.

Monitor LCD ASUS serii VA24E 3-9

3-10

3.2 Dane techniczne

Model

Wielkość panelu

Maks. rozdzielczość

Jasność (typowy)

Rzeczywisty współczynnik kontrastu (typowy)

Kąt widzenia (CR>10)

Kolory wyświetlacza

Czas odpowiedzi

Głośnik satelitarny

Dźwięk z HDMI

Wejście HDMI

Wejście D-Sub

Wejście DVI

Liniowe wejście audio

Zużycie energii przy włączonym zasilaniu

Uwaga

Kolory obudowy

Tryb oszczędzania energii

Tryb wyłączenia zasilania

Nachylenie

Montaż na ścianie VESA

VA24EHE/VA24EHEY

23,8”W

1920x1080

250 cd/m 2

1000:1

VA24EHEL

178° (w pionie)/178° (w poziomie)

16,7 M (6 bitowe + FRC)

5ms (szary do szarego)

Nie

Tak

Tak

Tak

Tak

Nie

< 13,2W

*W oparciu o standard Energy Star 8.0

Czarny

< 0,5 W

< 0,5 W

-5°~ +23°

Tak (100mm x 100mm)

-5°~ +33°

540,45mm x 403,67mm x

203,94mm

540,45mm x 482,33mm x

226,24mm

Wym. Wymiary z podstawą (SxWxG)

Wym. Wymiary bez podstawy (SxWxG)

(Do montażu na ścianie

VESA)

Wymiary opakowania

(SxWxG)

Masa netto (przybliżona)

Masa brutto (przybliżona)

Napięcie znamionowe

540,45mm x 324,67mm x

44,4mm

559mm x 415mm x

127mm

3,6 kg

5,5 kg

Prąd zmienny 100~240V

(wbudowany zasilacz)

540,45mm x 324,67mm x

44,4mm

647mm x 400mm x

181mm

5,69 kg

8,1 kg

Prąd zmienny 100~240V

(wbudowany zasilacz)

Rozdział 3: Ogólne instrukcje

Model

Wielkość panelu

Maks. rozdzielczość

Jasność (typowy)

Rzeczywisty współczynnik kontrastu (typowy)

Kąt widzenia (CR>10)

Kolory wyświetlacza

Czas odpowiedzi

Głośnik satelitarny

Dźwięk z HDMI

Wejście HDMI

Wejście D-Sub

Wejście DVI

Liniowe wejście audio

Zużycie energii przy włączonym zasilaniu

Uwaga

Kolory obudowy

Tryb oszczędzania energii

Tryb wyłączenia zasilania

Nachylenie

Montaż na ścianie VESA

Wym. Wymiary z podstawą (SxWxG)

Wym. Wymiary bez podstawy (SxWxG)

(Do montażu na ścianie

VESA)

Wymiary opakowania

(SxWxG)

Masa netto (przybliżona)

Masa brutto (przybliżona)

Napięcie znamionowe

VA24EHLB/VA24EHL

23,8”W

1920x1080

250 cd/m 2

1000:1

178° (w pionie)/178° (w poziomie)

16,7 M (6 bitowe + FRC)

5ms (szary do szarego)

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

< 14,5W

*W oparciu o standard Energy Star 8.0

Czarny

< 0,5 W

< 0,5 W

-5°~ +33°

Tak (100mm x 100mm)

540,45mm x 482,33mm x 226,24mm

540,45mm x 324,67mm x 44,4mm

647mm x 400mm x 181mm

5,69 kg

8,1 kg

Prąd zmienny 100~240V (wbudowany zasilacz)

Monitor LCD ASUS serii VA24E 3-11

3-12

3.3 Rozwiązywanie problemów (FAQ)

Problem Możliwe rozwiązanie

WŁĄCZONA dioda LED zasilania • Naciśnij przycisk , aby sprawdzić, czy monitor znajduje się w trybie ON (WŁĄCZENIE).

• Sprawdź, czy przewód zasilający jest prawidłowo podłączony do monitora i do gniazda zasilania.

• Sprawdź funkcję Wskaźnik zasilania w głównym menu OSD. Wybierz „WŁ.” w celu włączenia diody

LED zasilania.

Pomarańczowe światło diody

LED zasilania i brak obrazu na ekranie

• Sprawdź, czy monitor i komputer są w trybie

WŁĄCZENIE.

• Sprawdź, czy kabel sygnałowy jest prawidłowo podłączony do monitora i komputera.

• Sprawdź kabel sygnałowy i upewnij się, że nie jest wygięty żaden styk złącza.

• Podłącz komputer do innego dostępnego monitora, aby sprawdzić, czy komputer działa prawidłowo.

Obraz na ekranie jest za jasny lub za ciemny

Obraz na ekranie drży lub na obrazie wyświetlane są falujące wzory

Defekty kolorów na obrazie ekranowym (biały nie wygląda jak biały)

Brak dźwięku lub słaby dźwięk

(wyłącznie VA24EHLB/

VA24EHL)

• Wyreguluj ustawienia Kontrast i Jasność przez menu OSD.

• Sprawdź, czy kabel sygnałowy jest prawidłowo podłączony do monitora i komputera.

• Odsuń urządzenia elektryczne, które mogą powodować zakłócenia elektryczne.

• Sprawdź kabel sygnałowy i upewnij się, że nie jest wygięty żaden styk złącza.

• Wykonaj polecenie Wyzeruj w menu OSD.

• Wyreguluj ustawienia kolorów R/G/B lub wybierz opcję Temp. barwowa w menu OSD.

• Upewnij się, że kabel audio jest prawidłowo podłączony do monitora.

• Wyreguluj ustawienia głośności monitora i komputera.

• Upewnij się, że jest prawidłowo zainstalowany i aktywny sterownik karty dźwiękowej komputera.

• Upewnij się, że źródło audio jest prawidłowo ustawione w OSD.

Rozdział 3: Ogólne instrukcje

3.4 Lista obsługiwanego taktowania

Podstawowe taktowanie obsługiwane przez komputer PC

Rozdzielczość

640x480

640x480

640x480

800x600

800x600

800x600

800x600

1024x768

1024x768

1024x768

1152x864

1280x960

1280x1024

1280x1024

1440x900

1440x900

1680x1050

1920x1080

1920x1080

Częstotliwość odświeżania

60Hz

72Hz

75Hz

56Hz

60Hz

72Hz

75Hz

60Hz

70Hz

75Hz

75Hz

60Hz

60Hz

75Hz

60Hz

75Hz

60Hz

60Hz

75Hz

Częstotliwość pozioma

31,469kHz

37,861kHz

37,5kHz

35,156kHz

37,879kHz

48,077kHz

46,875kHz

48,363kHz

56,476kHz

60,023kHz

67,5kHz

60kHz

63,981kHz

79,976kHz

55,935kHz

70,635kHz

65,29kHz

67,5kHz

83,894kHz

Tryby IBM, fabryczne wstępne ustawienia taktowania

Rozdzielczość

640x350

720x400

Częstotliwość odświeżania

70Hz

70Hz

Tryby MAC, fabryczne wstępne ustawienia taktowania

Rozdzielczość

640x480

832x624

Częstotliwość odświeżania

67Hz

75Hz

Tryby VESA, taktowanie dostępne dla użytkownika

Rozdzielczość

848x480

1280 x 720(RB)

1280x720

1280x720

1280x768(RB)

1280x800(RB)

1280x800

1280x800

1366x768

1440 x 900(RB)

1440x900

1680 x 1050(RB)

1920x1080

Częstotliwość odświeżania

60Hz

60Hz

60Hz

75Hz

60Hz

60Hz

60Hz

75Hz

60Hz

60Hz

75Hz

60Hz

60Hz

Częstotliwość pozioma

31,469kHz

31,469kHz

Częstotliwość pozioma

35kHz

49,725kHz

Częstotliwość pozioma

31,02kHz

44,444kHz

44,772KHz

56,456kHz

47,396kHz

49,306kHz

49,702kHz

62,795kHz

47,712KHz

55,469KHz

70,635KHz

64,674KHz

66,587KHz

Monitor LCD ASUS serii VA24E 3-13

Taktowanie SD/HD (wyłącznie wejście HDMI)

HDMI 1.3, formaty CEA-861B, podstawowe taktowania obsługiwane przez SD/HD (wyłącznie wejście HDMI)

Rozdzielczość

640x480P

720 x 480P

720 x 576P

Częstotliwość odświeżania

59,94 / 60Hz

59,94 / 60Hz

50Hz

Częstotliwość pozioma

31,469 / 31,5 kHz

31,469 / 31,5 kHz

31,25KHz

1280 x 720P

1280 x 720P

1920x1080i

1920x1080i

50Hz

59,94 / 60Hz

50Hz

59,94 / 60Hz

37,5KHz

44,955 / 45 kHz

28,125KHz

33,716 / 33,75 kHz

HDMI 1.3, formaty CEA-861B, opcjonalne taktowania obsługiwane przez SD/HD (wyłącznie wejście HDMI)

Rozdzielczość

1440 x 480P

1440 x 576P

1920 x 1080P

1920 x 1080P

Częstotliwość odświeżania

59,94 / 60Hz

50Hz

50Hz

59,94 / 60Hz

Częstotliwość pozioma

31,469 / 31,5 kHz

31,25KHz

56,25KHz

67,433 / 67,5 kHz

* Tryby nie wymienione w tabelach powyżej mogą nie być obsługiwane. Dla uzyskania optymalnej rozdzielczości, zaleca się wybór trybu wymienionego w zamieszczonych powyżej tabelach.

3-14 Rozdział 3: Ogólne instrukcje

advertisement

Key Features

  • 23.8-inch Full HD (1920x1080) LED backlight display with IPS 178° wide viewing angle panel
  • Up to 75Hz refresh rate with Adaptive-Sync technology to eliminate tracing and ensure crisp and clear video playback
  • Extensive connectivity including HDMI and D-sub ports
  • VESA wall-mountable to save on desktop space
  • ASUS Eye Care monitors feature TÜV Rheinland-certified Flicker-free and Low Blue Light technologies to ensure a comfortable viewing experience
  • Supports both Adaptive-Sync with NVIDIA GeForce* graphics cards and FreeSync with AMD Radeon graphics cards *Compatible with NVIDIA GeForce GTX 10 series, GTX 16 series, RTX 20 series and newer graphics cards

Related manuals