Asus VA327N-W Monitor instrukcja

Add to My manuals
23 Pages

advertisement

Asus VA327N-W Monitor instrukcja | Manualzz

Seria VA327

Monitor LCD

Podręcznik użytkownika

ii

Spis treści

Uwagi (tylko dla VA327H) ........................................................................... iii

Informacje związane z bezpieczeństwem ................................................. iv

Dbanie i czyszczenie ................................................................................... v

1.1 Powitanie ...................................................................................... 1-1

1.2 Zawartość opakowania ................................................................ 1-1

1.3 Podłączanie monitora .................................................................. 1-2

1.4 Połączenia kabli ........................................................................... 1-3

1.4.1 Tył monitora LCD ............................................................ 1-3

1.5 Wprowadzenie do monitora ........................................................ 1-4

1.5.1 Używanie przycisku sterowania ...................................... 1-4

2.1 Regulacja monitora ...................................................................... 2-1

3.1 Menu OSD (menu ekranowe) ...................................................... 3-1

3.1.1 Jak wykonać ponowną konfigurację ............................... 3-1

3.1.2 Wprowadzenie do funkcji OSD ....................................... 3-2

3.2 Dane techniczne ........................................................................... 3-9

3.3 Rozwiązywanie problemów (FAQ) ............................................ 3-10

3.4 Lista obsługiwanego taktowania .............................................. 3-11

Copyright © 2016 ASUSTeK COMPUTER INC. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Żadnej z części tego podręcznika, włącznie z opisem produktów i oprogramowania, nie można powielać, przenosić, przetwarzać, przechowywać w systemie odzyskiwania danych ani tłumaczyć na inne języki, w jakiejkolwiek formie lub w jakikolwiek sposób, z wyjątkiem wykonywania kopii zapasowej dokumentacji otrzymanej od dostawcy, bez wyraźnego, pisemnego pozwolenia firmy ASUSTeK COMPUTER INC.

(“ASUS”).

Gwarancja na produkt lub usługa gwarancyjna nie zostanie wydłużona, jeśli: (1) produkt był naprawiany, modyfikowany lub zmieniany, jeśli wykonane naprawy, modyfikacje lub zmiany zostały wykonane bez pisemnej autoryzacji ASUS; lub, gdy (2) została uszkodzona lub usunięta etykieta z numerem seryjnym.

ASUS UDOSTĘPNIA TEN PODRĘCZNIK W STANIE “JAKI JEST”, BEZ UDZIELANIA JAKICHKOLWIEK

GWARANCJI, ZARÓWNO WYRAŹNYCH JAK I DOMNIEMANYCH, WŁĄCZNIE, ALE NIE TYLKO

Z DOMNIEMANYMI GWARANCJAMI LUB WARUNKAMI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ LUB

DOPASOWANIA DO OKREŚLONEGO CELU. WŻADNYM PRZYPADKU FIRMA ASUS, JEJ

DYREKTORZY, KIEROWNICY, PRACOWNICY LUB AGENCI NIE BĘDĄ ODPOWIADAĆ ZA

JAKIEKOLWIEK NIEBEZPOŚREDNIE, SPECJALNE, PRZYPADKOWE LUB KONSEKWENTNE

SZKODY (WŁĄCZNIE Z UTRATĄ ZYSKÓW, TRANSAKCJI BIZNESOWYCH, UTRATĄ MOŻLIWOŚCI

KORZYSTANIA LUB UTRATĄ DANYCH, PRZERWAMI W PROWADZENIU DZIAŁANOŚCI ITP.) NAWET,

JEŚLI FIRMA ASUS UPRZEDZAŁA O MOŻLIWOŚCI ZAISTNIENIA TAKICH SZKÓD, W WYNIKU

JAKICHKOLWIEK DEFEKTÓW LUB BŁĘDÓW W NINIEJSZYM PODRĘCZNIKU LUB PRODUKCIE.

SPECYFIKACJE I INFORMACJE ZNAJDUJĄCE SIĘ W TYM PODRĘCZNIKU, SŁUŻĄ WYŁĄCZNIE

CELOM INFORMACYJNYM I MOGĄ ZOSTAĆ ZMIENIONE W DOWOLNYM CZASIE, BEZ

POWIADOMIENIA, DLATEGO TEŻ, NIE MOGĄ BYĆ INTERPRETOWANE JAKO WIĄŻĄCE FIRMĘ ASUS

DO ODPOWIEDZIALNOŚCI. ASUS NIE ODPOWIADA ZA JAKIEKOLWIEK BŁĘDY I NIEDOKŁADNOŚCI,

KTÓRE MOGĄ WYSTĄPIĆ W TYM PODRĘCZNIKU, WŁĄCZNIE Z OPISANYMI W NIM PRODUKTAMI I

OPROGRAMOWANIEM.

Nazwy produktów i firm pojawiające się w tym podręczniku mogą, ale nie muszą, być zastrzeżonymi znakami towarowymi lub prawami autorskimi ich odpowiednich właścicieli i używane są wyłącznie w celu identyfikacji lub wyjaśnienia z korzyścią dla ich właścicieli i bez naruszania ich praw.

Uwagi (tylko dla VA327H)

Oświadczenie o zgodności z przepisami Federalna Komisja

Łączności

Urządzenie to jest zgodne z Częścią 15 przepisów FCC. Jego działanie wymaga spełnienia następujących dwóch warunków:

• Urządzenie to nie może powodować szkodliwych zakłóceń. Urządzenie to musi akceptować wszelkie odbierane zakłócenia, włącznie z zakłóceniami nieprzewidywalnymi.

• Urządzenie to nie może powodować szkodliwych zakłóceń. Urządzenie to musi akceptować wszelkie odbierane zakłócenia, włącznie z zakłóceniami nieprzewidywalnymi.

Urządzenie to zostało poddane testom, które określiły, że spełnia ograniczenia dla urządzeń cyfrowych klasy B, określone przez część 15 przepisów FCC. Wymagania te zostały ustanowione w celu zapewnienia właściwego zabezpieczenia przed szkodliwymi zakłóceniami urządzeń w instalacji domowej. Urządzenie to generuje, wykorzystuje, może emitować energię częstotliwości radiowej, zakłócające komunikację radiową, jeśli nie zostanie zainstalowane i nie będzie używane zgodnie z instrukcjami producenta. Jednakże, nie można zagwarantować, że zakłócenia nie wystąpią w określonej instalacji. Jeśli urządzenie wpływa na jakość odbioru radia lub telewizji, co można sprawdzić poprzez wyłączenie i włączenie urządzeń, użytkownik powinien spróbować samodzielnie usunąć zakłócenia poprzez zastosowanie jednej lub więcej następujących czynności:

• Zmiana pozycji lub ukierunkowania anteny odbiorczej.

• Zwiększenie odstępu między urządzeniem a odbiornikiem.

• Podłączenie urządzenia i odbiornika do gniazd zasilanych z różnych obwodów.

• Skonsultowanie się z dostawcą i doświadczonym technikiem radiowotelewizyjnym w celu uzyskania pomocy.

Oświadczenie Kanadyjski Departament Komunikacji

To urządzenie cyfrowe nie przekracza ograniczeń klasy B dla emisji zakłóceń radiowych, ustalonych przez Przepisy dotyczące zakłóceń radiowych Kanadyjskiego Departamentu Komunikacji.

To urządzenie cyfrowe klasy B jest zgodne z kanadyjską normą ICES-003.

iii

iv

Informacje związane z bezpieczeństwem

• Przed wykonaniem ustawień monitora należy uważnie przeczytać całą, dostarczoną w opakowaniu dokumentację.

• Aby zapobiec pożarowi lub porażeniu prądem elektrycznym, nigdy nie należy narażać monitora na działanie deszczu lub wilgoci.

• Nigdy nie należy otwierać obudowy monitora. Niebezpieczne, wysokie napięcie wewnątrz monitora może spowodować poważne obrażenia fizyczne.

• W przypadku uszkodzenia zasilacza nie wolno naprawiać go samemu.

Należy skontaktować się z technikiem serwisu lub ze sprzedawcą.

• Przed rozpoczęciem używania produktu należy sprawdzić, czy wszystkie kable są prawidłowo podłączone oraz, czy nie są uszkodzone. Po wykryciu jakiegokolwiek uszkodzenia należy jak najszybciej skontaktować się z dostawcą.

• Szczeliny i otwory w tylnej lub górnej części obudowy, służą do wentylacji. Nie należy zakrywać tych szczelin. Nigdy nie należy umieszczać tego produktu obok lub nad grzejnikiem lub źródłem ciepła, dopóki nie zostanie zapewniona prawidłowa wentylacja.

• Monitor należy zasilać wyłącznie ze źródła zasilania wskazanego na etykiecie. Przy braku pewności co do typu zasilania w sieci domowej należy skontaktować się z dostawcą lub lokalnym zakładem energetycznym.

• Należy używać właściwą wtyczkę zasilania, zgodną z lokalnymi standardami.

• Nie należy przeciążać listew zasilających lub przedłużaczy.

Przeciążenie może spowodować porażenie prądem elektrycznym.

• Należy unikać kurzu, wilgoci i ekstremalnych temperatur. Nie należy trzymać urządzenia w miejscu, gdzie może ono się zamoczyć.

Monitora należy ustawić na stabilnej powierzchni.

• Urządzenie należy odłączyć od zasilania podczas burzy z wyładowaniami atmosferycznymi lub, jeśli nie będzie długo używane.

Zabezpieczy to monitor przed uszkodzeniem spowodowanym skokami napięcia.

• Nigdy nie należy wpychać do szczelin obudowy monitora żadnych obiektów lub wlewać płynów.

• Aby zapewnić oczekiwane działanie, monitor należy używać wyłącznie z komputerami z certyfikatem UL, z gniazdami o parametrach prądu zmiennego 100 ~ 240V.

• Gniazdko sieciowe powinno znajdować się w pobliżu urządzenia i powinno być łatwo dostępne.

• Po wystąpieniu problemów technicznych z monitorem, należy się skontaktować z wykwalifikowanym serwisem.

• Przed podłączeniem wtyczki zasilania do sieci zasilającej należy zapewnić uziemienie. Podczas odłączania połączenia uziemienia, po wyciągnięciu wtyczki zasilania, należy sprawdzić odłączenie zasilania.

Dbanie i czyszczenie

• Przed zmianą pozycji monitora zaleca się odłączenie kabli i przewodu zasilającego. Podczas zmiany pozycji monitora należy stosować właściwe techniki podnoszenia. Podczas podnoszenia lub przenoszenia należy chwycić za krawędzie monitora. Nie należy podnosić monitora za podstawę lub za przewód.

• Czyszczenie. Wyłącz monitor i odłącz przewód zasilający. Oczyść powierzchnię monitora pozbawioną luźnych włókien, nie szorstką szmatką. Trudniejsze do usunięcia plamy, można usunąć szmatką zwilżoną w łagodnym środku do czyszczenia.

• Należy unikać środków czyszczących zawierających alkohol lub aceton. Należy używać środek czyszczący przeznaczony do czyszczenia ekranów LCD. Nigdy nie należy spryskiwać środkiem czyszczącym bezpośrednio ekranu, ponieważ może on dostać się do wnętrza monitora i spowodować porażenie prądem elektrycznym.

Następujące objawy są normalne podczas działania monitora:

• Ze względu na naturę światła jarzeniowego, podczas początkowego używania ekran może migać. Wyłącz przełącznik zasilania i włącz go ponownie, aby upewnić się, że miganie zniknęło.

• W zależności od wykorzystywanego wzoru pulpitu, na ekranie może wystąpić lekkie zróżnicowanie jasności.

• Kilkugodzinne wyświetlanie tego samego obrazu, może spowodować utrzymywanie się poobrazu, po przełączeniu obrazu. Właściwy ekran zostanie powoli przywrócony, po wyłączeniu zasilania na kilka godzin.

• Gdy ekran stanie się czarny lub zacznie migać albo gdy nie można dłużej pracować należy skontaktować się z dostawcą lub punktem serwisowym. Nie należy naprawiać wyświetlacza samodzielnie!

Konwencje stosowane w tym podręczniku

OSTRZEŻENIE: Informacja zapobiegająca odniesieniu obrażeń podczas wykonywania zadania.

PRZESTROGA: Informacja zapobiegająca uszkodzeniu komponentów podczas wykonywania zadania.

WAŻNE: Informacja, którą NALEŻY wziąć pod rozwagę w celu dokończenia zadania.

UWAGA: Wskazówki i dodatkowe informacje pomocne w dokończeniu zadania.

v

vi

Gdzie można znaleźć więcej informacji

W celu uzyskania dodatkowych informacji i aktualizacji produktu i oprogramowania, sprawdź następujące źródła.

1. Strony sieci web ASUS

Ogólnoświatowe strony sieci web ASUS zapewniają zaktualizowane informacje o urządzeniach i oprogramowaniu firmy ASUS. Sprawdź http://www.asus.com

.

2. Opcjonalna dokumentacja

Opakowanie z produktem może zawierać opcjonalną dokumentację, która mogła zostać dodana przez dostawcę. Te dokumenty nie są części standardowego opakowania.

1.1 Powitanie

Dziękujemy za zakupienie monitora LCD ASUS ® !

Najnowszy szerokoekranowy monitor LCD ASUS zapewnia wyraźny, szerszy i jasny wyświetlacz, plus funkcje zwiększające doznania podczas oglądania.

Dzięki tym funkcjom, można cieszyć się wygodnymi i wspaniałymi obrazami, jakie zapewnia monitor!

1.2 Zawartość opakowania

Sprawdź, czy w opakowaniu znajdują się następujące elementy:

Monitor LCD

Instrukcja szybkiego uruchomienia

Karta gwarancyjna

1 x Przewód zasilający

1x kabel VGA (opcja)

1 x kabel DVI (opcja)

1 x kabel audio (opcja)

1 x kabel HDMI (opcja)

• Jeśli którekolwiek z podanych wyżej elementów są uszkodzone lub, gdy ich brak należy jak najszybciej skontaktować się ze sprzedawcą.

Monitor LCD ASUS serii VA327 1-1

1.3 Podłączanie monitora

Ustawianie monitora:

1. Rozpakuj i wyjmij monitor, a następnie postaw go na blacie.

2. Wyreguluj kąt nachylenia monitora, do najbardziej wygodnej pozycji.

-5 ~ 10

1-2 Rozdział 1: Wprowadzenie do produktu

1.4 Połączenia kabli

1.4.1 Tył monitora LCD

7

1

1

DVI VGA

2

HDMI-1 HDMI-2

5

VGA

3 4 5 6

1. Port wejścia prądu zmiennego

2. Port DVI

3. Gniazdo HDMI-1

4. Gniazdo HDMI-2

5. Gniazdo VGA

6. Wejście audio

7. Blokada Kensington

VA327N-W

VA327H

Monitor LCD ASUS serii VA327 1-3

1.5 Wprowadzenie do monitora

1.5.1 Używanie przycisku sterowania

Użyj przycisku sterowania z tyłu monitora do regulacji ustawień obrazu.

Menu

Zamknij

GamePlus

GameVisual

Jasność

5 2

3 4

6

VA327N-W

1

Menu

Zamknij

GamePlus

Wybór wejścia

Jasność

1-4

VA327H

1

1. Wskaźnik zasilania:

• Definicje kolorów wskaźnika zasilania zawiera tabela poniżej.

Stan

Biały

Opis

WŁ.

Pomarańczowy Tryb wstrzymania

2. Środkowy przycisk:

• Naciśnij ten przycisk, aby przejść do menu OSD.

• Naciśnij ten przycisk, aby włączyć/wyłączyć monitor. Naciśnij krótko, aby włączyć urządzenie; naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy przy włączonym ekranie, aby przejść do opcji wyłączania.

Rozdział 1: Wprowadzenie do produktu

3. Przycisk w lewo:

• Wyjście z menu OSD lub powrót do poprzedniego poziomu.

4. Przycisk w prawo:

• Przycisk skrótu funkcji GamePlus.

• Przejście do opcji kolejnego poziomu.

5. Przycisk w górę:

• Przycisk skrótu funkcji GameVisual (VA327N-W).

• Przycisk skrótu Wybór wejścia (VA327H).

• Przewinięcie opcji w górę lub zwiększenie wartości ustawienia.

6. Przycisk w dół:

• Przycisk skrótu Jasność.

• Przewinięcie opcji w dół lub zmniejszenie wartości ustawienia.

• Przycisk skrótu Blokada klawiszy (naciśnij i przytrzymaj przez 5 sekund, aby zablokować przyciski; naciśnij i przytrzymaj przez 5 sekund w celu odblokowania).

Monitor LCD ASUS serii VA327 1-5

2.1 Regulacja monitora

• Dla uzyskania optymalnego widzenia, zaleca się, aby spojrzeć na pełny ekran monitora, a następnie wyregulować monitor pod najbardziej wygodnym kątem.

• Przytrzymaj podstawę, aby zabezpieczyć monitor przed upadkiem podczas zmiany jego kąta nachylenia.

• Kąt nachylenia monitora można regulować w zakresie od +10° do -5°.

-5 ~ 10

Podczas regulacji kąta widzenia monitor może lekko drgać, jest to normalne.

Monitor LCD ASUS serii VA327 2-1

3.1 Menu OSD (menu ekranowe)

3.1.1 Jak wykonać ponowną konfigurację

G GameVisual

ASUS VA327

Tryb wyścigów VGA 1920x1080@60Hz

Tryb Sceneria

Tryb wyścigów

Tryb kinowy

Tryb RTS/RPG

Tryb FPS

Tryb sRGB

1. Naciśnij środkowy przycisk, aby wyświetlić menu OSD.

2. Naciśnij przycisk w górę i w dół w celu przełączenia pomiędzy opcjami w Menu. Po przesunięciu z jednej ikony na drugą, podświetlana jest nazwa opcji.

3. Naciśnij przycisk w prawo lub środkowy, aby wybrać zaznaczony element w menu.

4. Naciśnij przycisk w górę lub w dół, aby wybrać żądany parametr.

5. Naciśnij przycisk w prawo lub środkowy, aby przejść do paska suwaka, a następnie użyj przycisku w górę lub w dół (zgodnie ze wskaźnikami w menu), aby wprowadzić zmiany.

6. Naciśnij przycisk w lewo, aby wrócić do poprzedniego menu.

Monitor LCD ASUS serii VA327 3-1

3-2

3.1.2 Wprowadzenie do funkcji OSD

1. GameVisual

Ta funkcja zawiera sześć podfunkcji, które można wybrać według preferencji. Każdy tryb posiada opcję Wyzeruj, która umożliwia zachowanie ustawień lub powrót do trybu ustawień wstępnych.

ASUS VA327

Tryb wyścigów VGA 1920x1080@60Hz

G GameVisual

Tryb Sceneria

Tryb wyścigów

Tryb kinowy

Tryb RTS/RPG

Tryb FPS

Tryb sRGB

• Tryb Sceneria : Jest to najlepszy wybór dla scenerii zdjęć wyświetlanej z technologią inteligentnego wideo GameVisual™.

• Tryb wyścigów : Najlepszy wybór do gier wyścigowych z wykorzystaniem technologii inteligencji wideo GameVisual™.

• Tryb kinowy : Najlepszy wybór do oglądania filmów z wykorzystaniem technologii inteligencji wideo GameVisual™.

• Tryb RTS/RPG : Jest to najlepszy wybór do gier strategicznych w czasie rzeczywistym (RTS)/gier fabularnych (RPG) z wykorzystaniem technologii inteligentnego wideo GameVisual™.

• Tryb FPS : Jest to najlepszy wybór do gier typu First Person Shooter

(FPS) z wykorzystaniem technologii inteligentnego wideo GameVisual™.

• Tryb sRGB : To najlepszy wybór do przeglądania zdjęć i grafiki z komputerów PC.

• W pozycji Tryb wyścigów użytkownik nie może konfigurować funkcji

Nasycenie, Odcień skóry, Ostrość i ASCR.

• W trybie sRGB użytkownik nie może konfigurować funkcji Nasycenie, Temp. barwowa, Odcień skóry, Ostrość, Jasność, Kontrast i ASCR.

Rozdział 3: Ogólne instrukcje

2. Filtr światła nieb.

Dostosowywanie poziomu energii światła niebieskiego emitowanego przez podświetlenie LED.

G

ASUS VA327

Tryb wyścigów VGA 1920x1080@60Hz

Filtr światła nieb.

Poziom 0

Poziom 1

Poziom 2

Poziom 3

Poziom 4

• Poziom 0 : Bez zmian.

• Poziom 1~4 : Im wyższy poziom, tym większa redukcja światła niebieskiego.

• Gdy ustawienie Filtr światła niebieskiego zostanie uaktywnione, automatycznie zaimportowane zostaną ustawienia domyślne pozycji Tryb

Standardowy.

• W przypadku opcji od Poziom 1 do Poziom 3 funkcja Jasność może być konfigurowana przez użytkownika.

• Poziom 4 jest ustawieniem optymalnym. Jest ono zgodne z certyfikatem ograniczonej emisji światła niebieskiego TUV. Użytkownik nie może konfigurować funkcji Jasność.

• Aby ograniczyć zmęczenie oczu, należy pozwolić im odpocząć przez piętnaście minut po każdych dwóch godzinach spędzonych przed ekranem.

Dzięki częstemu mruganiu oraz ćwiczeniom oczu można utrzymać ich odpowiednią wilgotność, tak aby nie doszło do ich wysuszenia. Dodatkowo monitor powinien być ustawiony w odległości od 20 do 28 cali (50–70 cm) od użytkownika.

Monitor LCD ASUS serii VA327 3-3

3. Kolor

Ta funkcja umożliwia wybór preferowanego koloru obrazu.

G

ASUS VA327

Tryb wyścigów VGA 1920x1080@60Hz

Kolor

Jasność

Kontrast

Nasycenie

Temp. barwowa

Odcień skóry

• Jasność : Zakres regulacji wynosi 0 do 100.

• Kontrast : Zakres regulacji wynosi 0 do 100.

• Nasycenie : Zakres regulacji wynosi 0 do 100.

• Temp. barwowa : Zawiera trzy wstępnie ustawione tryby kolorów ( Zimne ,

Normalne , Ciepłe ) i Tryb Użytkownik .

• Odcień skóry : Zawiera trzy tryby kolorów, obejmujące Czerwonawy ,

Naturalny i Żółtawy .

• W trybie Tryb Użytkownika, użytkownik może konfigurować kolory R

(Czerwony), G (Zielony) i B (Niebieski); zakres regulacji wynosi 0 ~ 100.

3-4 Rozdział 3: Ogólne instrukcje

4. Obraz

Ta główna funkcja umożliwia regulację parametrów Ostrość, Trace

Free, Kontrola proporcji, VividPixel, ASCR, Pozycja (wyłącznie VGA),

Ostrość (wyłącznie VGA) i Automatyczna regulacja (wyłącznie VGA) .

G

ASUS VA327

Tryb wyścigów VGA 1920x1080@60Hz

Obraz

Ostrość

Trace Free

Kontrola proporcji

VividPixel

ASCR

Pozycja

Ostrość

AUTOM. regulacja

• Ostrość : Regulacja ostrości obrazu. Zakres regulacji wynosi 0 do 100.

• Trace Free (Swobodne śledzenie) : Przyspieszenie czasu odpowiedzi poprzez użycie technologii Over Drive. Zakres regulacji wynosi od 0

(wolniejszy) do 100 (szybszy).

• Kontrola proporcji : Wybór współczynnika proporcji „ Pełny ”, „ 4:3 ”,

„ Overscan ”.

• VividPixel : Technologia ASUS, która zapewnia krystalicznie czyste i szczegółowe wizualizacje, wiernie naśladujące rzeczywistość. Zakres regulacji wynosi 0 do 100.

• ASCR : Wybierz WŁ.

lub WYŁ.

, aby włączyć lub wyłączyć funkcję współczynnika dynamicznego kontrastu.

• Pozycja : Regulacja pozycji poziomej ( Pozycja pozioma ) i pozycji pionowej ( Pozycja pionowa ) obrazu. Zakres regulacji wynosi od 0 do

100 (Dostępna wyłącznie dla wejścia VGA).

• Ostrość : Zmniejsza liniowe zakłócenia poziome i liniowe zakłócenia pionowe obrazu, poprzez oddzielną regulację parametrów ( Faza ) i

( Zegar ). Zakres regulacji wynosi od 0 do 100 (Dostępna wyłącznie dla wejścia VGA).

• AUTOM. regulacja : Automatyczna regulacja obrazu do zoptymalizowanej pozycji, zegara i fazy. (Dostępne wyłącznie dla wejścia

VGA).

• Opcja 4:3 jest dostępna tylko w przypadku źródła wejścia w formacie 4:3 .

• Pozycja Faza umożliwia regulację fazy sygnału zegara pikseli. Przy nieprawidłowej regulacji fazy, na ekranie widoczne są zakłócenia.

• Zegar (częstotliwość pikseli) steruje liczbą pikseli zeskanowanych przy jednym poziomym przejściu. Jeśli częstotliwość nie jest prawidłowa, na ekranie wyświetlane są pionowe pasy i obraz nie jest proporcjonalny.

Monitor LCD ASUS serii VA327 3-5

5. Wybór wejścia

Wybierz źródło wejścia spośród sygnałów wejściowych VGA, DVI

(VA327N-W), HDMI-1 (VA327H), HDMI-2 (VA327H) .

G Wybór wejścia

ASUS VA327

Tryb wyścigów VGA 1920x1080@60Hz

VGA

DVI

HDMI-1

HDMI-2

6. Ustawienia systemu

Regulacja konfiguracji systemu.

G Ustawienia systemu

GameVisual Demo Mode

Głośność

GamePlus

ECO Mode

Ustawienia OSD

Język

Blokada klawiszy

Więcej

ASUS VA327

Tryb wyścigów VGA 1920x1080@60Hz

ASUS VA327

Tryb wyścigów VGA 1920x1080@60Hz

G Ustawienia systemu

Z powrotem

Informacje

Wskaźnik zasilania

Blokada zasilania

Wyzeruj wszystko

3-6

• GameVisual Demo Mode : Uaktywnienie trybu demo dla funkcji

Splendid.

Rozdział 3: Ogólne instrukcje

• Głośność : Regulacja poziomu głośności wyjścia (VA327H).

• GamePlus : Funkcja GamePlus udostępnia zestaw narzędzi i tworzy lepsze środowisko do gier, dla użytkowników grających w różne rodzaje gier. Funkcja Celownik jest szczególnie przydatna dla nowych graczy lub początkujących, zainteresowanych grami First Person Shooter (FPS).

W celu uaktywnienia GamePlus:

• Wybierz WŁ.

, aby przejść do głównego menu GamePlus.

• Naciśnij przycisk w górę lub w dół, aby wybrać pozycję Celownik,

Timer lub Wyrównanie obrazu wyświetlacza.

• Naciśnij środkowy przycisk, aby potwierdzić wybraną funkcję.

Naciśnij przycisk w lewo, aby wrócić i wyjść.

Menu główne

GamePlus

GamePlus -

Celownik

Główne okno

GamePlus - Timer

GamePlus

Celownik

Timer

Wyrównanie obrazu wyświetlacza

• ECO Mode : Uaktywnienie trybu ekologicznego w celu oszczędzania energii.

• Ustawienia OSD : Wyreguluj Czas zakończenia OSD , DDC/CI i

Przezroczystość ekranu OSD.

• Język : Wybór języka OSD. Dostępne opcje to: Angielski, Francuski,

Niemiecki, Hiszpański, Włoski, Holenderski, Rosyjski, Polski,

Czeski, Chorwacki, Węgierski, Rumuński, Portugalski, Turecki,

Uproszczony Chiński, Tradycyjny Chiński, Japoński, Koreański,

Perski, Tajski i Indonezyjski .

• Blokada klawiszy : Wyłączenie wszystkich funkcji przycisku. Naciśnij przycisk na dłużej niż 5 sekund, aby wyłączyć funkcję blokady przycisków.

• Więcej : Powrót do następnej strony ustawienia systemu.

• Z powrotem : Powrót do poprzedniej strony ustawienia systemu.

• Informacje : Wyświetla informacje o monitorze.

• Wskaźnik zasilania : Włączenie/wyłączenie wskaźnika LED zasilania.

• Blokada zasilania : Do wyłączania/włączania przycisku zasilania.

• Wyzeruj wszystko : Ustaw na “ Tak ”, aby przywrócić domyślny tryb fabryczny wszystkich ustawień.

Monitor LCD ASUS serii VA327 3-7

7. MyFavorite

Załaduj/zapisz wszystkie ustawienia monitora.

G

ASUS VA327

Tryb wyścigów VGA 1920x1080@60Hz

MyFavorite

Ustawienie 1

Ustawienie 2

Ustawienie 3

Ustawienie 4

Załaduj

Zapisz

3-8 Rozdział 3: Ogólne instrukcje

3.2 Dane techniczne

Model

Wielkość panelu

Maks. rozdzielczość

Jasność (typowy)

Rzeczywisty współczynnik kontrastu (typowy)

Kąt widzenia (CR>10)

Kolory wyświetlacza

Czas odpowiedzi

Wejście D-Sub

Wejście DVI

Wejście HDMI

Wejście audio

Zużycie energii przy włączonym zasilaniu

Kolory obudowy

Tryb oszczędzania energii

Tryb wyłączenia zasilania

Nachylenie

Montaż ścienny VESA

Fiz. Wymiary z podstawą

(SxWxG)

Fiz. Wymiary bez podstawy

(SxWxG)

Wymiary opakowania

(SxWxG)

Masa netto (przybliżona)

Masa brutto (przybliżona)

Napięcie znamionowe

VA327N-W

S 31,5” (80,1 cm)

VA327H

1920x1080

300cd/m 2

3000:1

178° (w pionie)/178° (w poziomie)

16,7 M (8-bitowe)

4 ms (szary do szarego)

Tak

Tak

Nie

Nie

Nie

Tak x 2

Tak

< 50 W (maks.)

Przednia obudowa

(czarna), tylna obudowa

(biała)

< 0,5W

< 0,5W

Przednia obudowa

(czarna), tylna obudowa

(czarna)

-5° ~ +10°

Tak (100mm x 100mm)

721,2 x 502,67 x 201,05 mm

721,2 x 432,67 x 94,97 mm

837 x 610 x 268 mm

8,0 kg

11,5 kg

Prąd zmienny 100~240V (wbudowany zasilacz)

Monitor LCD ASUS serii VA327 3-9

3-10

3.3 Rozwiązywanie problemów (FAQ)

Problem Możliwe rozwiązanie

WŁĄCZONA dioda LED zasilania • Naciśnij przycisk , aby sprawdzić, czy monitor znajduje się w trybie WŁĄCZENIE.

• Sprawdź, czy przewód zasilający jest prawidłowo podłączony do monitora i do gniazda zasilania.

• Sprawdź funkcję Wskaźnik zasilania w głównym menu OSD. Wybierz “WŁ.” w celu włączenia diody

LED zasilania.

Pomarańczowe światło diody

LED zasilania i brak obrazu na ekranie

Obraz na ekranie jest za jasny lub za ciemny

Obraz na ekranie drży lub na obrazie wyświetlane są falujące wzory

• Sprawdź, czy monitor i komputer są w trybie

WŁĄCZENIE.

• Sprawdź, czy kabel sygnałowy jest prawidłowo podłączony do monitora i komputera.

• Sprawdź kabel sygnałowy i upewnij się, że nie jest wygięty żaden styk złącza.

• Podłącz komputer do innego dostępnego monitora, aby sprawdzić, czy komputer działa prawidłowo.

• Wyreguluj ustawienia Kontrast i Jasność przez menu OSD.

• Sprawdź, czy kabel sygnałowy jest prawidłowo podłączony do monitora i komputera.

• Odsuń urządzenia elektryczne, które mogą powodować zakłócenia elektryczne.

Defekty kolorów na obrazie ekranowym (biały nie wygląda jak biały)

Brak dźwięku lub niski poziom głośności (VA327H)

• Sprawdź kabel sygnałowy i upewnij się, że nie jest wygięty żaden styk złącza.

• Wykonaj polecenie Wyzeruj w menu OSD.

• Wyreguluj ustawienia kolorów R/G/B lub wybierz opcję Temp. barwowa w menu OSD.

• Upewnij się, że kabel audio jest prawidłowo podłączony do monitora.

• Wyreguluj ustawienia głośności monitora i komputera.

• Upewnij się, że jest prawidłowo zainstalowany i aktywny sterownik karty dźwiękowej komputera.

• Upewnij się, że źródło audio jest prawidłowo ustawione w OSD.

Rozdział 3: Ogólne instrukcje

3.4 Lista obsługiwanego taktowania

Podstawowe taktowanie obsługiwane przez komputer PC

Cyfrowy

640 x 480 przy 60Hz VGA, IBM

640 x 480 przy 67 Hz Apple, Mac II

800 x 600 przy 56Hz VESA

800 x 600 przy 60Hz VESA

1024 x 768 przy 60Hz VESA

1920 x 1080 przy 60 Hz

1280 x 720 przy 60 Hz

1280 x 960 przy 60 Hz

1280 x 1024 przy 60 Hz

1400 x 1050 przy 60 Hz

1440 x 900 przy 60 Hz

1680 x 1050 przy 60 Hz

1280 x 720 przy 60 Hz

1440 x 900 przy 60 Hz

Tabela obsługiwanego taktowania

VGA

640 x 480 przy 60Hz VGA, IBM

640 x 480 przy 67 Hz Apple, Mac II

800 x 600 przy 56Hz VESA

800 x 600 przy 60Hz VESA

1024 x 768 przy 60Hz VESA

1280 x 720 przy 60 Hz

1280 x 960 przy 60 Hz

1280 x 1024 przy 60 Hz

1400 x 1050 przy 60 Hz

1440 x 900 przy 60 Hz

1680 x 1050 przy 60 Hz

1920 x 1080 przy 60 Hz

Tryby nie wymienione w tabelach powyżej mogą nie być obsługiwane. Dla uzyskania optymalnej rozdzielczości, zaleca się wybór trybu wymienionego w zamieszczonych powyżej tabelach.

Monitor LCD ASUS serii VA327 3-11

advertisement

Key Features

  • 80 cm (31.5") LED VA
  • Full HD 1920 x 1080 pixels 16:9
  • 4 ms 250 cd/m² 3000:1

Related manuals

advertisement