Asus RT-AC1300UHP 4G LTE / 3G Router คู่มือการใช้

Add to my manuals
117 Pages

advertisement

Asus RT-AC1300UHP 4G LTE / 3G Router คู่มือการใช้ | Manualzz
คู่มือผู้ใช้
RT-AC1300UHP
เราเตอร์กิกะบิตแถบความถี่คู่ AC1300 – ไร้สาย
TH16138
ฉบับปรับปรุง รุ่นที่ 2
เดือนพฤศจิกายน 2019
ลิขสิทธิ์ © 2019 ASUSTeK COMPUTER INC. ลิขสิทธิ์ถูกต้อง
ห้ามทำ�ซ้ำ� ส่งต่อ คัดลอก เก็บในระบบที่สามารถเรียกกลับมาได้ หรือแปลส่วนหนึ่งส่วนใดของคู่มือฉบับนี้เป็น
ภาษาอื่น ซึ่งรวมถึงผลิตภัณฑ์และซอฟต์แวร์ที่บรรจุอยู่ภายใน ยกเว้นเอกสารที่ผู้ซื้อเป็นผู้เก็บไว้เพื่อจุดประสงค์
ในการสำ�รองเท่านั้น โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดแจ้งจาก ASUSTeK COMPUTER
INC. (“ASUS”)
การรับประกันผลิตภัณฑ์หรือบริการ จะไม่ขยายออกไปถ้า: (1) ผลิตภัณฑ์ได้รับการซ่อมแซม, ดัดแปลง หรือ
เปลี่ยนแปลง ถ้าการซ่อมแซม, การดัดแปลง หรือการเปลี่ยนแปลงนั้นไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก
ASUS; หรือ (2) หมายเลขผลิตภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์ถูกขีดฆ่า หรือหายไป
ASUS ให้คู่มือฉบับนี้ “ในลักษณะที่เป็น” โดยไม่มีการรับประกันใดๆ ไม่ว่าจะโดยชัดแจ้งหรือเป็นนัย ซึ่งรวมถึง
แต่ไม่จำ�กัดอยู่เพียงการรับประกัน หรือเงื่อนไขของความสามารถเชิงพาณิชย์ หรือความเข้ากันได้สำ�หรับ
วัตถุประสงค์เฉพาะ ไม่ว่าจะในกรณีใดๆ ก็ตาม ASUS กรรมการ เจ้าหน้าที่ พนักงาน หรือตัวแทนของบริษัท
ไม่ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นโดยอ้อม โดยกรณีพิเศษ โดยไม่ได้ตั้งใจ หรือโดยเป็นผลกระทบ
ตามมา (รวมถึงความเสียหายจากการสูญเสียกำ�ไร การขาดทุนของธุรกิจ การสูญเสียการใช้งานหรือข้อมูล การ
หยุดชะงักของธุรกิจ และอื่นๆ ในลักษณะเดียวกันนี้) แม้ว่า ASUS จะได้รับทราบถึงความเป็นไปได้ของความ
เสียหายดังกล่าว อันเกิดจากข้อบกพร่องหรือข้อผิดพลาดในคู่มือหรือผลิตภัณฑ์นี้
ข้อกำ�หนดและข้อมูลต่างๆ ที่ระบุในคู่มือฉบับนี้ เป็นเพียงข้อมูลเพื่อการใช้งานเท่านั้น และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตาม
เวลาที่ผ่านไปโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ จึงไม่ควรถือเป็นภาระผูกพันของ ASUS ASUS ไม่ขอรับผิดชอบหรือรับผิด
ต่อข้อผิดพลาด หรือความไม่ถูกต้องใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นในคู่มือฉบับนี้ รวมทั้งผลิตภัณฑ์และซอฟต์แวร์ที่ระบุใน
คู่มือด้วย
ผลิตภัณฑ์และชื่อบริษัทที่ปรากฏในคู่มือนี้อาจเป็น หรือไม่เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียน หรือลิขสิทธิ์ของ
บริษัทที่เป็นเจ้าของ และมีการใช้เฉพาะสำ�หรับการอ้างอิง หรืออธิบายเพื่อประโยชน์ของเจ้าของเท่านั้น โดยไม่มี
วัตถุประสงค์ในการละเมิดใดๆ
2
สารบัญ
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
ทำ�ความรู้จักไวร์เลสเราเตอร์ของคุณ
ยินดีต้อนรับ!...................................................... 6
สิ่งต่างๆ ในกล่องบรรจุุ......................................... 6
ไวร์เลสเราเตอร์ของคุณ. ..................................... 7
การวางตำ�แหน่งเราเตอร์9������������������������������������� 9
ความต้องการในการติดตั้ง................................. 10
การตั้งค่าเราเตอร์. ........................................... 11
1.6.1 การเชื่อมต่อแบบมีสาย.................................... 11
1.6.2 การเชื่อมต่อไร้สาย......................................... 12
2
เริ่มต้นการใช้งาน
3
การกำ�หนดค่าการตั้งค่าทั่วไป
2.1
2.2
2.3
3.1
การเข้าระบบไปยังเว็บ GUI................................. 14
การตั้งค่าอินเทอร์เน็ตด่วน (QIS) ด้วยการตรวจพบ อัตโนมัต.... 15
กำ�ลังเชื่อมต่อไปยังเครือข่ายไร้สายของคุณ1����������� 18
การใช้แผนที่เครือข่าย....................................... 19
3.1.1 การตั้งค่าระบบความปลอดภัยไร้สาย.................. 20
3.1.2 การจัดการเน็ตเวิร์กไคลเอ็นต์ของคุณ................ 21
3.1.3 การตรวจดูแลอุปกรณ์ USB ของคุณ. ................. 22
3.2
3.3
การสร้างเครือข่ายแขกของคุณ. .......................... 25
การใช้ตัวจัดการจราจร...................................... 27
3.4
3.5
การตั้งค่าการควบคุมโดยผู้ปกครอง...................... 31
การใช้แอพพลิเคชั่น USB................................... 32
3.3.1 การจัดการแบนด์วิธ QoS (คุณภาพของบริการ).... 27
3.3.2 การตรวจดูแลจราจร ...................................... 30
3.5.1 การใช้ AiDisk.............................................. 32
3.5.2 การใช้เซิร์ฟเวอร์เซ็นเตอร์. .............................. 34
3.5.3 3G/4G........................................................ 39
3
สารบัญ
3.6
4
4.1
4
การใช้ AiCloud............................................... 41
3.6.1 คลาวด์ดิสก์ . ................................................ 42
3.6.2 เข้าถึงแบบสมาร์ต. ......................................... 44
3.6.3 AiCloud ซิงค์............................................... 45
การกำ�หนดค่าการตั้งค่าขั้นสูง
ไร้สาย............................................................ 46
4.1.1 ทั่วไป........................................................... 46
4.1.2 WPS............................................................ 49
4.1.3 ตัวกรอง MAC ไร้สาย..................................... 51
4.1.4 การตั้งค่า RADIUS......................................... 52
4.1.5 Professional (มืออาชีพ)................................ 53
4.2
LAN.............................................................. 55
4.3
WAN............................................................. 60
4.4
4.5
IPv6.............................................................. 71
ไฟร์วอลล์....................................................... 72
4.2.1 LAN IP........................................................ 55
4.2.2 DHCP เซิร์ฟเวอร์........................................... 56
4.2.3 เส้นทาง........................................................ 58
4.2.4 IPTV........................................................... 59
4.3.1 การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต................................. 60
4.3.2 พอร์ตทริกเกอร์............................................. 63
4.3.3 เวอร์ชวลเซิร์ฟเวอร์/พอร์ตฟอร์เวิร์ดดิ้ง. ............. 64
4.3.4 DMZ........................................................... 68
4.3.5 DDNS......................................................... 69
4.3.6 NAT ผ่านตลอด............................................. 70
4.5.1 ทั่วไป........................................................... 72
4.5.2 ตัวกรอง URL................................................ 72
4.5.3 ตัวกรองคำ�สำ�คัญ3������������������������������������������ 73
4.5.4 ตัวกรองบริการเครือข่าย.................................. 74
สารบัญ
4.6
การดูแลระบบ.................................................. 76
4.7
บันทึกระบบ..................................................... 79
5
5.1
5.2
5.3
6
6.1
6.2
4.6.1 โหมดการทำ�งาน7������������������������������������������� 76
4.6.2 ระบบ........................................................... 77
4.6.3 การอัปเกรดเฟิร์มแวร์..................................... 78
4.6.4 การกู้คืน/การจัดเก็บ/การอัปโหลดการตั้งค่า....... 78
ยูทิลิตี้
การค้นหาอุปกรณ............................................ 80
การกู้คืนเฟิร์มแวร์. ........................................... 81
การตั้งค่าพรินเตอร์เซิร์ฟเวอร์ของคุณ. ................. 82
5.3.1 การแชร์เครื่องพิมพ์ ASUS EZ . ........................ 82
5.3.2 การใช้ LPR เพื่อแชร์เครื่องพิมพ์. ...................... 86
การแก้ไขปัญหา
การแก้ไขปัญหาพื้นฐาน..................................... 91
คำ�ถามที่มีการถามบ่อยๆ (FAQ)9�������������������������� 94
ภาคผนวก
การแจ้งเตือน........................................................... 103
ข้อมูลการติดต่อกับ ASUS.......................................... 116
5
1
ทำ�ความรู้จักไวร์เลสเราเตอร์ของ
คุณ
1.1 ยินดีต้อนรับ!
ขอบคุณที่ซื้อ ASUS RT-AC1300UHP ไวร์เลสเราเตอร์!
RT-AC1300UHP ทรงบางพิเศษและสวยงาม
ทำ�งานในความถี่คู่ 2.4GHz และ 5GHz
ซึ่งให้ความเร็วระดับกิกะบิตไวร์เลส AC ที่สูงมากถึง
867 Mbps บน แถบความถี่ 5 GHz & 300 Mbps
บนแถบความถี่ 2.5 GHz พร้อมกัน
1.2 สิ่งต่างๆ ในกล่องบรรจุุ
RT-AC1300UHP ไวร์เลส เราเตอร์
อะแดปเตอร์เพาเวอร
แผ่น CD สนับสนุน (คู่มือผู้ใช้)
สายเคเบิลเครือข่าย(RJ45)
คู่มือเริ่มต้นอย่างเร็ว
หมายเหตุ:
• ถ้ามีรายการใดๆ เสียหายหรือหายไป ให้ติดต่อ ASUS เพื่อ
สอบถามและรับการสนับสนุนทางเทคนิค โปรดดูรายการสาย
ด่วนสนับสนุนของ ASUS ได้ที่ด้านหลังของคู่มือผู้ใช้ฉบับน
่ี ณ
ุ จำ�เป็นต้องรับบริการ
• เก็บวัสดุบรรจุหบี ห่อดัง้ เดิมไว้ ในกรณีทค
ภายใต้การรับประกันในอนาคต เช่นการนำ�มาซ่อมหรือเปลี่ยนเครื่อง
6
1.3 ไวร์เลสเราเตอร์ของคุณ
1
LED เพาเวอร์
ดับ: ไม่มีพลังงานเข้า
ติด: อุปกรณ์พร้อม
กะพริบช้า: โหมดช่วยเหลือ
กะพริบเร็ว: WPS กำ�ลังประมวลผล
2
LED WAN (อินเทอร์เน็ต)
ดับ: ไม่มีพลังงานเข้า หรือไม่มีการเชื่อมต่อทางกายภาพ
ติด: มีการเชื่อมต่อทางกายภาพไปยังเครือข่ายแวน (WAN)
3
LED 2.4GHz / LED 5GHz
ดับ: ไม่มีสัญญาณ 2.4GHz หรือ 5GHz
ติด: ระบบไร้สายพร้อม
กะพริบ: กำ�ลังส่งหรือรับข้อมูลผ่านการเชื่อมต่อไร้สาย
4
LED USB
ดับ: ไม่มีพลังงานเข้า หรือไม่มีการเชื่อมต่อทางกายภาพ
ติด: มีการเชื่อมต่อทางกายภาพไปยังอุปกรณ์ USB
5
พอร์ต USB 3.0
เสียบอุปกรณ์ USB 3.0 เช่น ฮาร์ดดิสก์ USB หรือ USB
แฟลชไดรฟ์ลงในพอร์ตเหล่าน
เสียบสายเคเบิล USB ของ iPad ลงในพอร์ตเพื่อชาร์จ iPad ของคุณ
6
LED LAN
ดับ: ไม่มีพลังงานเข้า หรือไม่มีการเชื่อมต่อทางกายภาพ
ติด: มีการเชื่อมต่อทางกายภาพไปยังเครือข่ายแลน (LAN)
7
7
8
9
ปุ่มรีเซ็ต
ปุ่มนี้จะรีเซ็ต หรือกู้คืนระบบกลับเป็นการตั้งค่าเริ่มต้นจากโรงงาน
ปุ่มเพาเวอร์
กดปุ่มนี้ เพื่อเปิดหรือปิดระบบ
พอร์ตเพาเวอร์ (DC-เข้า)
เสียบอะแดปเตอร์ AC ที่ให้มาเข้ากับพอร์ตนี้ และเชื่อมต่อเราเตอร์ของคุณเข้า
กับแหล่ง พลังงาน
10
พอร์ต LAN 1 ~ 4
เชื่อมต่อสายเคเบิลเครือข่ายเข้ากับพอร์ตเหล่านี้ เพื่อสร้างการเชื่อมต่อ LAN
11
พอร์ต WAN (อินเทอร์เน็ต)
เชื่อมต่อสายเคเบิลเครือข่ายเข้ากับพอร์ตนี้ เพื่อสร้างการเชื่อมต่อ WAN
12
ปุ่ม WPS
ปุ่มนี้ใช้เพื่อเปิดตัวช่วยสร้าง WPS
หมายเหตุ
• ใช้เฉพาะอะแดปเตอร์ที่มาพร้อมกับแพคเกจของคุณเท่านั้น การใช้อะ
แดปเตอร์อื่นอาจทำ�ให้อุปกรณ์เสียหาย
• ข้อมูลจำ�เพาะ:
อะแดปเตอร์เพาเวอร์ DC
เอาต์พุต DC: +12V โดยมีกระแสสูงสุด 1.5A
0~40oC
ขณะเก็บรักษา
0~70oC
ความชื้นขณะทำ�งาน
50~90%
ขณะเก็บรักษา
20~90%
อุณหภูมิขณะทำ�งาน
8
1.4 การวางตำ�แหน่งเราเตอร์
เพื่อให้การรับส่งสัญญาณไร้สายระหว่างไวร์เลสเราเตอร์ และอุปกรณ์
เครือข่ายที่เชื่อมต่ออยู่มีคุณภาพดีที่สุด ให้แน่ใจว่าคุณ:
• วางไวร์เลสเราเตอร์ในบริเวณศูนย์กลาง เพื่อให้ครอบคลุมพื้นที่ไร้
สายมากที่สุดสำ�หรับอุปกรณ์เครือข่าย
• วางอุปกรณ์ให้ห่างจากวัตถุขวางกั้นที่เป็นโลหะ และไม่ให้ถูก
แสงแดดโดยตรง
• วางอุปกรณ์ให้ห่างจากอุปกรณ์ Wi-Fi 802.11g หรือ 20MHz,
อุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์ 2.4GHz, อุปกรณ์บลูทูธ,
โทรศัพท์ไร้สาย, หม้อแปลง, มอเตอร์พลังงานสูง, แสงฟลูออเรส
เซนต์, เตาไมโครเวฟ, ตู้เย็น และอุปกรณ์อุตสาหกรรมอื่นๆ เพื่อ
ป้องกันสัญญาณรบกวน หรือสัญญาณสูญหาย
• อัพเดตไปเป็นเฟิร์มแวร์ล่าสุดเสมอ เยี่ยมชมเว็บไซต์ ASUS ที่
http://www.asus.com เพื่อรับอัพเดตเฟิร์มแวร์ล่าสุด
• เพื่อให้แน่ใจว่าได้รับสัญญาณไร้สายที่ดีสุด
ปรับทิศทางเสาอากาศแบบถอดออกได้ทั้งสี่เสา
ตามภาพที่แสดงด้านล่าง
45°
45°
9
1.5 ความต้องการในการติดตั้ง
ในการตั้งค่าเครือข่ายของคุณ คุณจำ�เป็นต้องมีคอมพิวเตอร์หนึ่งหรือ
สองเครื่อง ซึ่งมีคุณสมบัติระบบดังต่อไปนี้:
•พอร์ตอีเธอร์เน็ต RJ-45 (LAN) (10Base-T/100BaseTX/1000Base-TX)
• ความสามารถไร้สาย IEEE 802.11 a/b/g/n/ac
• บริการ TCP/IP ที่ติดตั้งไว้แล้ว
• ว็บเบราเซอร์ เช่น Internet Explorer, Firefox, Safari หรือ
Google Chrome
หมายเหตุ:
• ถ้าคอมพิวเตอร์ของคุณไม่มีความสามารถไร้สายในตัว คุณอาจ
ติดตั้งอะแดปเตอร์ WLAN IEEE 802.11 a/b/g/n/ac เข้ากับ
คอมพิวเตอร์ของคุณ เพื่อเชื่อมต่อไปยังเครือข่าย
• ด้วยเทคโนโลยีแบบสองแถบความถี่
เราเตอร์ไร้สายของคุณสามารถรองรับสัญญาณไร้สายขนาด
2.4GHz และ 5GHz ในเวลาเดียวกัน
สมบัตินี้ช่วยให้คุณทำ�กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับอินเทอร์เน็ตต่างๆ เช่น
การท่องอินเทอร์เน็ต หรือการอ่าน/เขียนข้อความอีเมลโดยใช้แถบ
ความถี่ 2.4GHz ในขณะเดียวกับที่กำ�ลังสตรีมไฟล์เสียง/วิดีโอระดับไฮ
เดฟฟินิชั่น เช่น ภาพยนตร์ หรือเพลงโดยใช้แถบความถี่ 5GHz
ไปพร้อมๆ กัน
• อุปกรณ์ IEEE 802.11n บางอย่างที่คุณต้องการเชื่อมต่อไปยัง
เครือข่ายของคุณ อาจสนับสนุนหรือไม่สนับสนุนแถบความถี่ 5GHz
สำ�หรับข้อมูลจำ�เพาะ ให้ดูคู่มือผู้ใช้ของอุปกรณ์
• สายเคเบิลอีเธอร์เน็ต RJ-45 ซึ่งจะนำ�ไปใช้เพื่อเชื่อมต่ออุปกรณ์
เครือข่าย ไม่ควรมีความยาวเกิน 100 เมตร
10
1.6 การตั้งค่าเราเตอร์
สำ�คัญ:
• ใช้การเชื่อมต่อแบบมีสาย ในการตั้งค่าไวร์เลสเราเตอร์ของคุณ
เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาในการตั้งค่าที่อาจเกิดขึ้นได้ เนื่องจากความ
ไม่แน่นอนของระบบไร้สาย
• ก่อนที่จะตั้งค่า ASUS ไวร์เลสเราเตอร์ ให้ทำ�สิ่งต่อไปนี้:
• ถ้าคุณกำ�ลังแทนที่เราเตอร์ที่มีอยู่ ให้ตัดการเชื่อมต่ออุปกรณ์
เก่าจากเครือข่ายของคุณ
• ถอดสายเคเบิล/สายไฟจากชุดโมเด็มที่มีอยู่ของคุณ ถ้าโมเด็ม
ของคุณมีแบตเตอรี่สำ�รอง ให้ถอดออกด้วย
• บูตคอมพิวเตอร์ใหม่ (แนะนำ�)
1.6.1 การเชื่อมต่อแบบมีสาย
หมายเหตุ: ไวร์เลสเราเตอร์ขงอคุณสนับสนุนทั้งสายเคเบิลแบบต่อ
ตรง หรือแบบไขว้ เมื่อตั้งค่าการเชื่อมต่อแบบมีสาย
RT-AC1300UHP
1
LAN
Modem
WAN
2
4
Internet
3
ในการตั้งค่าเครือข่ายโดยใช้การเชื่อมต่อแบบมีสาย:
1. เสียบอะแดปเตอร์ AC ของไวร์เลสเราเตอร์ของคุณเข้ากับพอร์ต
DC-เข้า และเสียบเข้ากับเต้าเสียบไฟฟ้า
11
2. ใช้สายเคเบิลเครือข่ายทีใ่ ห้มา เชือ
่ มต่อโมเด็มของคุณเข้ากับพอร์ต
LAN ของไวร์เลสเราเตอร์ของคุณ
สำ�คัญ: ตรวจดูให้แน่ใจว่า LED LAN กะพริบอยู่
3. ใช้สายเคเบิลเครือข่ายอีกเส้นหนึง่ เชือ
่ มต่อโมเด็มของคุณเข้ากับ
พอร์ต WAN ของไวร์เลสเราเตอร์ของคุณ
4. เสียบอะแดปเตอร์ AC ของโมเด็มของคุณเข้ากับพอร์ต DC-เข้า
และเสียบเข้ากับเต้าเสียบไฟฟ้า
1.6.2 การเชื่อมต่อไร้สาย
RT-AC1300UHP
Smart phone
Tablet
Laptop
Printer
1
Modem
WAN
3
Internet
12
2
ในการตั้งค่าเครือข่ายไร้สายของคุณ:
1. เสียบอะแดปเตอร์ AC ของไวร์เลสเราเตอร์ของคุณเข้ากับพอร์ต
DC-เข้า และเสียบเข้ากับเต้าเสียบไฟฟ้า
2. ใช้สายเคเบิลเครือข่ายทีใ่ ห้มา เชือ
่ มต่อโมเด็มของคุณเข้ากับพอร์ต
WAN ของไวร์เลสเราเตอร์ของคุณ
3. เสียบอะแดปเตอร์ AC ของโมเด็มของคุณเข้ากับพอร์ต DC-เข้า
และเสียบเข้ากับเต้าเสียบไฟฟ้า
4. ติดตัง้ อะแดปเตอร์ WLAN IEEE 802.11 a/b/g/n/ac บนคอมพิวเตอร์
ของคุณ
หมายเหตุ:
• สำ�หรับรายละเอียดในการเชื่อมต่อเข้ากับเครือข่ายไร้สาย ให้ดู
คู่มือผู้ใช้ของอะแดปเตอร์ WLAN
• ในการตั้งค่าระบบความปลอดภัยสำ�หรับเครือข่ายของคุณ ให้ดู
ส่วน การตั้งค่าระบบความปลอดภัยไร้สาย
13
2
เริ่มต้นการใช้งาน
2.1 การเข้าระบบไปยังเว็บ GUI
ASUS ไวร์เลสเราเตอร์ของคุณใช้อินเตอร์เฟซผู้ใช้บนเว็บ
ซึ่งอนุญาตให้คุณกำ�หนดค่าเราเตอร์โดยใช้เว็บเบราเซอร์ใดๆ
เช่น Internet Explorer, Mozilla Firefox, Apple Safari หรือ
Google Chrome
หมายเหตุ: คุณสมบัติอาจแตกต่างกันไปในเวอร์ชั่นเฟิร์มแวร์ต่างๆ
ในการเข้าระบบไปยังเว็บ GUI:
1. บนเว็บเบราเซอร์ของคุณ ป้อน IP แอดเดรสของไวร์เลสเราเตอร์:
http://router.asus.com
2. บนหน้าเข้าระบบ ให้ป้อนชื่อผู้ใช้เริ่มต้น (admin)
และรหัสผ่าน (admin) เข้าไป
3. ขณะนี้คุณสามารถใช้เว็บ GUI เพื่อกำ�หนดค่าการตั้งค่าต่างๆ ของ
ASUS ไวร์เลสเราเตอร์ของคุณได้
ปุ่มคำ�สั่งบนสุด
QIS
แบนเนอร์ข้อมูล
ระบบเมนู
คอลัมน์ขวา
คอลัมน์กลาง
หมายเหตุ: ถ้าคุณเข้ามายังระบบเว็บ GUI เป็นครั้งแรก
คุณจะถูกนำ�ไปยังหน้า การตั้งค่าอินเทอร์เน็ตด่วน (QIS) โดยอัตโนมัติ
14
2.2 การตั้งค่าอินเทอร์เน็ตด่วน (QIS) ด้วยการตรวจพบ
อัตโนมัต
ฟังก์ชั่น การตั้งค่าอินเทอร์เน็ตด่วน (QIS) จะแนะนำ�วิธีการในการตั้ง
ค่าการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตของคุณอย่างรวดเร็ว
หมายเหตุ: ในขณะที่ตั้งค่าการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเป็นครั้งแรก กดปุ่ม
รีเซ็ต บนไวร์เลสเราเตอร์ของคุณ เพื่อรีเซ็ตเครื่องกลับเป็นการตั้งค่าเริ่ม
ต้นจากโรงงาน
ในการใช้ QIS ด้วยการตรวจพบอัตโนมัติ:
1. เข้าระบบไปยังเว็บ GUI หน้า QIS จะเปิดโดยอัตโนมัติ
หมายเหตุ:
• ตามค่าเริ่มต้น ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านสำ�หรับเว็บ GUI ของไวร์เล
สเราเตอร์ของคุณคือ admin สำ�หรับรายละเอียดในการเปลี่ยนแป
ลงชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านในการล็อกอินของไวร์เลสเราเตอร์ของคุณ
ให้ดูส่วน 4.6.2 ระบบ
• ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านในการล็อกอินของไวร์เลสเราเตอร์นั้นแตกต่าง
จากชื่อเครือข่าย 2.4GHz/5GHz (SSID) และคีย์การป้องกัน ชื่อผู้ใช้
และรหัสผ่านในการล็อกอินของไวร์เลสเราเตอร์ ใช้สำ�หรับการล็อกอิน
เข้าไปยังเว็บ GUI ของไวร์เลสเราเตอร์ของคุณ เพื่อกำ�หนดค่าการตั้ง
ค่าต่างๆ ของไวร์เลสเราเตอร์ของคุณ ชื่อเครือข่าย 2.4GHz/5GHz (SSID)
และคีย์การป้องกัน อนุญาตให้อุปกรณ์ Wi-Fi ล็อกอิน และเชื่อมต่อไป
ยังเครือข่าย 2.4GHz/5GHz ของคุณ
15
2. ไวร์เลสเราเตอร์จะตรวจพบโดยอัตโนมัติว่าชนิดการเชื่อมต่อ
ISP ของคุณเป็น ไดนามิก IP, PPPoE, PPTP, L2TP และ
สแตติก IP พิมพ์ข้อมูลที่จำ�เป็นสำ�หรับชนิดการเชื่อมต่อ ISP
ของคุณเข้าไป
สำ�คัญ! ขอรับข้อมูลที่จำ�เป็นจาก ISP ของคุณเกี่ยวกับชนิดการเชื่อมต่อ
อินเทอร์เน็ต
สำ�หรับ IP อัตโนมัติ (DHCP)
สำ�หรับ PPPoE, PPTP และ L2TP
16
หมายเหตุ:
• การตรวจจับชนิดการเชื่อมต่อ ISP ของคุณโดยอัตโนมัติ
จะเกิดขึ้นเมื่อคุณกำ�หนดค่าไวร์เลสเราเตอร์เป็นครั้งแรก
หรือเมื่อไวร์เลสเราเตอร์ของคุณถูกรีเซ็ตกลับเป็นการ
ตั้งค่าเริ่มต้น
• ถ้า QIS ตรวจไม่พบชนิดการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตของคุณ,
คลิก Skip to manual setting (ข้ามไปยังการตั้งค่า
แบบแมนนวล) และกำ�หนดค่าการตั้งค่าการเชื่อมต่อของ
คุณแบบแมนนวล
3. กำ�หนดชื่อเครือข่ายไร้สาย (SSID) และคีย์การป้องกัน
สำ�หรับการเชื่อมต่อไร้สาย 2.4GHz และ 5 GHz ของคุณ คลิก
Apply (นำ�ไปใช้) เมื่อเสร็จ
4. การตั้งค่าอินเทอร์เน็ตและการตั้งค่าไร้สายของคุณจะแสดงขึ้น
คลิก Next (ถัดไป) เพื่อทำ�ต่อ
5. อ่านข้อมูลการสอนเกี่ยวกับการเชื่อมต่อเครือข่ายไร้สาย
เมื่อทำ�เสร็จ, คลิก Finish (เสร็จ)
17
2.3 กำ�ลังเชื่อมต่อไปยังเครือข่ายไร้สาย
ของคุณ
หลังจากการตั้งค่าไวร์เลสเราเตอร์ของคุณด้วย QIS แล้ว
คุณสามารถเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์สมาร์ตอื่นๆ
ของคุณเข้ากับเครือข่ายไร้สายของคุณได้
ในการเชื่อมต่อไปยังเครือข่ายของคุณ:
1. บนคอมพิวเตอร์ของคุณ คลิกไอคอนเครือข่าย
ในบริเวณการแจ้งเตือน เพื่อแสดงเครือข่ายไร้สายที่ใช้ได้
2. เลือกเครือข่ายไร้สายที่คุณต้องการเชื่อมต่อไปยัง, จากนั้นคลิก
Connect (เชื่อมต่อ)
3. คุณอาจจำ�เป็นต้องป้อนคีย์การป้องกันเครือข่าย สำ�หรับเครือข่าย
ไร้สายที่มีระบบป้องกัน, จากนั้นคลิก OK (ตกลง)
4. รอในขณะที่คอมพิวเตอร์ของคุณสร้างการเชื่อมต่อไปยังเครือ
ข่ายไร้สายสำ�เร็จ สถานะการเชื่อมต่อถูกแสดง และไอคอนเครือ
ข่ายแสดงสถานะที่เชื่อมต่อ
หมายเหตุ:
• ดูบทถัดไป สำ�หรับรายละเอียดเพิ่มเติมในการกำ�หนดค่าการตั้งค่า
เครือข่ายไร้สายของคุณ
• ดูคู่มือผู้ใช้อุปกรณ์ของคุณ สำ�หรับรายละเอียดเพิ่มเติมในการเชื่อมต่อ
อุปกรณ์เข้ากับเครือข่ายไร้สายของคุณ
18
3
การกำ�หนดค่าการตั้งค่าทั่วไป
3.1 การใช้แผนที่เครือข่าย
แผนที่เครือข่าย อนุญาตให้คุณกำ�หนดค่าการตั้งค่าระบบ
ป้องกันของเครือข่ายของคุณ, จัดการเน็ตเวิร์กไคลเอ็นต์ของคุณ
และตรวจดูแลอุปกรณ์ USB ของคุณ
19
3.1.1 การตั้งค่าระบบความปลอดภัยไร้สาย
เพือ
่ ป้องกันเครือข่ายของคุณจากการเข้าถึงโดยไม่ได้รบ
ั อนุญาต คุณ
จำ�เป็นต้องกำ�หนดค่าของการตัง้ ค่าระบบความปลอดภัยของเครือข่าย
ในการตั้งค่าระบบความปลอดภัยไร้สาย:
1. จากหน้าต่างระบบเมนู ไปยัง General (ทั่วไป) > Network
Map (แผนที่เครือข่าย)
2. บนหน้าจอ Network Map (แผนที่เครือข่าย) และภายใต้
System status (สถานะระบบ), คุณสามารถกำ�หนดค่าต่างๆ
ของระบบความปลอดภัยไร้สาย เช่น SSID, ระดับความปลอดภัย
และการตั้งค่าการเข้ารหัส
หมายเหตุ: คุณสามารถตั้งค่าระบบความปลอดภัยไร้สายที่แตกต่างกัน
สำ�หรับแถบความถี่ 2.4GHz และ 5GHz ได้
การตั้งค่าระบบความปลอดภัย
2.4GHz
20
การตั้งค่าระบบความปลอดภัย
5GHz
3. บนฟิลด์ Wireless name (SSID) (ชื่อไร้สาย (SSID)), ป้อน
ชื่อที่เป็นเอกลักษณ์สำ�หรับเครือข่ายไร้สายของคุณ
4. จากรายการ Security Level (ระดับความปลอดภัย)
เลือกวิธีการยืนยันตัวบุคคลสำ�หรับเครือข่ายไร้สายของ
คุณ
ข้อสำ�คัญ! มาตรฐาน IEEE 802.11n/ac ห้ามการใช้ไฮทรูพุต
กับ WEP หรือ WPA-TKIP เป็นยูนิแคสต์ไซเฟอร์ ถ้าคุณใช้วิธีการ
เข้ารหัสเหล่านี้ อัตราการรับส่งข้อมูลของคุณจะตกลงเป็นการ
เชื่อมต่อ IEEE 802.11g 54Mbps
5. ป้อนรหัสผ่านระบบความปลอดภัยของคุณ
6. คลิก Apply (นำ�ไปใช้) เมื่อเสร็จ
3.1.2 การจัดการเน็ตเวิร์กไคลเอ็นต์ของคุณ
ในการจัดการเน็ตเวิร์กไคลเอ็นต์ของคุณ:
1. จากหน้าต่างระบบเมนู ไปยัง General (ทั่วไป) > แท็บ
Network Map (แผนที่เครือข่าย)
2. บนหน้าจอ Network Map (แผนที่เครือข่าย), เลือกไอคอน
Client Status (สถานะไคลเอ็นต์) เพื่อแสดงข้อมูลเกี่ยว
กับเน็ตเวิร์กไคลเอ็นต์ของคุณ
3. เพื่อบล็อกการเข้าถึงของไคลเอ็นต์ไปยังเครือข่ายของคุณ,
ให้เลือกไคลเอ็นต์ และคลิก block (บล็อก)
21
3.1.3 การตรวจดูแลอุปกรณ์ USB ของคุณ
ASUS ไวร์เลสเราเตอร์ ให้พอร์ต USB มาสองพอร์ต
สำ�หรับเชื่อมต่ออุปกรณ์ USB หรือเครื่องพิมพ์ USB เพื่ออนุญาตให้
คุณแชร์ไฟล์และเครื่องพิมพ์กับไคลเอ็นต์ต่างๆ ในเครือข่ายของคุณ
หมายเหต:ุ ในการใช้คุณสมบัตินี้ คุณจำ�เป็นต้องเสียบอุปกรณ์เก็บข้อมูล
USB เช่น USB ฮาร์ดดิสก์ หรือ USB แฟลชไดรฟ์ เข้ากับพอร์ต USB ที่
แผงด้านหลังของไวร์เลสเราเตอร์ของคุณ ตรวจดูให้แน่ใจว่า อุปกรณ์
เก็บข้อมูล USB ได้รับการฟอร์แมตและแบ่งพาร์ติชั่นอย่าง เหมาะสม ดู
รายการสนับสนุนพลักแอนด์แชร์ดิสก์ ที่
http://event.asus.com/networks/disksupport
22
สำ�คัญ! แรกสุด คุณจำ�เป็นต้องสร้างบัญชีสำ�หรับแชร์
และกำ�หนดสิทธิ์การอนุญาต/การเข้าถึง เพื่ออนุญาตให้เน็ตเวิร์กไคล
เอ็นต์อื่นๆ สามารถเข้าถึงอุปกรณ์ USB ของคุณผ่าน FTP ไซต์/ยูทิลิตี้
FTP ไคลเอ็นต์ของบริษัทอื่น, เซิร์ฟเวอร์เซ็นเตอร์, แซมบ้า หรือ AiCloud
สำ�หรับรายละเอียดเพิ่มเติม ให้ดูส่วน 3.5 การใช้งานผ่าน USB และ
3.6 การใช้ AiCloud ในคู่มือผู้ใช้นี้
ในการตรวจดูแลอุปกรณ์ USB ของคุณ:
1. จากหน้าต่างระบบเมนู ไปยัง General (ทั่วไป) > Network
Map (แผนที่เครือข่าย)
2. บนหน้าจอ Network Map (แผนที่เครือข่าย), เลือกไอคอน USB
Disk Status (สถานะ USB ดิสก์) เพื่อแสดงข้อมูลของอุปกรณ์
USB ของคุณ
3. บนฟิลด์ AiDisk Wizard (ตัวช่วยสร้าง AiDisk), คลิก GO (ไป)
เพื่อตั้งค่า FTP เซิร์ฟเวอร์สำ�หรับการแชร์ไฟล์อินเทอร์เน็ต
หมายเหตุ:
• สำ�หรับรายละเอียดเพิ่มเติม ให้ดูส่วน 3.5.2 การใช้เซิร์ฟเวอร์เซ็นเต
อร์ ในคู่มือผู้ใช้ฉบับนี้
• ไวร์เลสเราเตอร์ทำ�งานกับ USB แฟลชดิสก์/HDD ขนาดใหญ่ (สูงสุด
2TB) และสนับสนุนการอ่าน-เขียนสำ�หรับระบบ FAT16, FAT32,
EXT2, EXT3, และ NTFS
23
การถอด USB ดิสก์อย่างปลอดภัย
สำ�คัญ: การถอด USB ดิสก์อย่างไม่ถูกต้อง อาจทำ�ให้ข้อมูลเสียหายได้
ในการถอด USB ดิสก์อย่างปลอดภัย:
1. จากหน้าต่างระบบเมนู ไปยัง General (ทั่วไป) > Network
Map (แผนที่เครือข่าย)
2. ที่มุมขวาบน, คลิก
> Eject USB disk (ถอด USB
ออก) เมื่อ USB ถูกถอดสำ�เร็จแล้ว, สถานะ USB จะแสดงคำ�ว่า
Unmounted (เลิกเมาต์แล้ว)
24
3.2 การสร้างเครือข่ายแขกของคุณ
เครือข่ายแขก ให้การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตชั่วคราวแก่ผู้มาเยี่ยม
ผ่านการเข้าถึง SSID หรือเครือข่ายที่แยกกัน โดยไม่ต้องให้การ
เข้าถึงไปยังเครือข่ายส่วนตัวของคุณ
หมายเหตุ: RT-AC1300UHP สนับสนุน SSID มาถึง 6 ตัว (SSID
2.4GHz 3 ตัว 5GHz และ5GHz-2 3 ตัว)
ในการสร้างเครือข่ายแขกของคุณ:
1. จากหน้าต่างระบบเมนู ไปยัง General (ทั่วไป) > Guest
Network (เครือข่ายแขก)
2. บนหน้าจอ Guest Network (เครือข่ายแขก), เลือกแถบความถี่
2.4Ghz หรือ 5Ghz สำ�หรับเครือข่ายแขกที่คุณต้องการสร้าง
3. คลิก Enable (เปิดทำ�งาน)
25
4. ในการกำ�หนดค่าตัวเลือกเพิ่มเติม, คลิก Modify (แก้ไข)
5. คลิก Yes (ใช่) บนหน้าจอ Enable Guest Network (เปิด
ทำ�งานเครือข่ายแขก)
6. กำ�หนดชื่อเครือข่ายไร้สายสำ�หรับเครือข่ายชั่วคราวของคุณบน
ฟิลด์ ชื่อเครือข่าย (SSID)
7. ถ้าคุณเลือกวิธีการยืนยันตัวบุคคล
8. เลือกวิธี Encryption (การเข้ารหัส)
9. ระบุ เวลาการเข้าถึง หรือคลิก Limitless (ไม่จำ�กัด)
10. เลือก Disable (ปิดทำ�งาน) หรือ Enable (เปิดทำ�งาน)
บนรายการ Access Intranet (เข้าถึงอินทราเน็ต)
11. เมื่อทำ�เสร็จ, คลิก Apply (นำ�ไปใช้)
26
3.3 การใช้ตัวจัดการจราจร
3.3.1 การจัดการแบนด์วิธ QoS (คุณภาพของบริการ)
คุณภาพของบริการ (QoS)
อนุญาตให้คุณตั้งค่าลำ�ดับความสำ�คัญของแบนด์วิดธ
และจัดการจราจร เครือข่าย
ในการตั้งค่าลำ�ดับความสำ�คัญแบนด์วิดธ์:
1. จากหน้าต่างระบบเมนู ไปยัง General (ทั่วไป) > Traffic
Manager (ตัวจัดการการจราจร) > แท็บ QoS (QoS)
2. คลิก ON (เปิด) เพื่อเปิดทำ�งาน QoS
กรอกข้อมูลในฟิลด์แบนด์วิดธ์สำ�หรับอัปโหลดและดาวน์โหลด
หมายเหตุ: รับข้อมูลแบนด์วิดธ์จาก ISP ของคุณ
3. คลิก Save (บันทึก)
หมายเหตุ: รายการกฎที่กำ�หนดโดยผู้ใช้ ใช้สำ�หรับการตั้งค่าขั้นสูง
ถ้าคุณต้องการตั้งลำ�ดับความสำ�คัญให้แอปพลิเคชั่นเครือข่ายและบริการ
เครือข่ายที่เจาะจง, เลือก User-defined QoS rules (กฎ QoS
ที่กำ�หนดโดยผู้ใช้) หรือ User-defined Priority
(ลำ�ดับความสำ�คัญที่กำ�หนดโดยผู้ใช้)
จากรายการแบบดึงลง ที่มุมขวาบน
27
4. บนหน้า user-defined QoS rules (กฎ QoS ที่กำ�หนด
โดยผู้ใช้), มีชนิดบริการออนไลน์เริ่มต้น 4 แบบ – เซิร์ฟ
เว็บ, HTTPS และการถ่ายโอนไฟล์ เลือกบริการที่คุณ
ต้องการ, กรอก Source IP or MAC (IP หรือ MAC
ต้นทาง), Destination Port (พอร์ตปลายทาง), Protocol
(โปรโตคอล), Transferred (การถ่ายโอน) และ Priority
(ลำ�ดับความสำ�คัญ), จากนั้นคลิก Apply (นำ�ไปใช้) ข้อมูล
จะ ถูกกำ�หนดค่าในหน้าจอ QoS rules (กฎ QoS)
หมายเหตุ:
• ในการกรอก IP หรือ MAC ต้นทาง, คุณสามารถ:
a)
ป้อน IP แอดเดรสเฉพาะ เช่น "192.168.122.1"
c)
ป้อน IP ทั้งหมดในรูปแบบ “*.*.*.*” หรือปล่อยฟิลด์ให้ว่าง
b)ป้อน IP แอดเดรสภายในซับเน็ต หรือภายใน IP พูลเดียวกัน
เช่น “192.168.123.*” หรือ “192.168.*.*”
d)รูปแบบสำ�หรับ MAC แอดเดรส เป็นเลขฐานสิบหก 2 ตัวจำ�นวน
6 กลุ่ม ซึ่งแยกกันด้วยเครื่องหมาย โคลอน (:) ในลำ�ดับการส่ง
(เช่น 12:34:56:aa:bc:ef)
• สำ�หรับช่วงพอร์ตต้นทางหรือปลายทาง คุณสามารถ:
a)
ป้อนพอร์ตที่เจาะจงเข้าไป เช่น “95”
b)ป้อนพอร์ตภายในช่วง เช่น “103:315”, “>100” หรือ
“<65535”
• คอลัมน์ Transferred (ถ่ายโอน)
ประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับการจราจรอัพสตรีมและดาวน์สตรีม
(การจราจรเครือข่ายขาออกและขาเข้า)
สำ�หรับเซสชั่นหนึ่ง ในคอลัมน์นี้,
คุณสามารถตั้งค่าขีดจำ�กัด การจราจรเครือข่าย (ในหน่วย KB)
สำ�หรับบริการที่เจาะจง เพื่อสร้างความสำ�คัญเฉพาะสำ�หรับบริการ
ที่กำ�หนดไปยังพอร์ตที่เจาะจง ตัวอย่างเช่น ถ้าเน็ตเวิร์กไคลเอ็นต์ 2
ตัว คือ PC 1 และ PC 2 กำ�ลัง เข้าถึงอินเทอร์เน็ตทัง้ คู่ (ตัง้ ค่าทีพ
่ อร์ต
80) แต่ PC 1 ใช้ปริมาณข้อมูลเกินขีดจำ�กัดการจราจร
เครือข่ายเนื่องจากมีงานดาวน์โหลดบางอย่าง, PC 1
จะมีความสำ�คัญที่ต่ำ�กว่า ถ้าคุณไม่ต้องการตั้ง
ค่าขีดจำ�กัดการจราจร ให้ปล่อยคอลัมน์นี้ว่างไว้
28
5. บนหน้า User-defined Priority (ลำ�ดับความสำ�คัญที่
กำ�หนดโดยผู้ใช้), คุณสามารถตั้งลำ�ดับ ความสำ�คัญขอ
งแอปพลิเคชั่นเครือข่ายหรืออุปกรณ์ต่างๆ เป็น 5 ระดับ จาก
รายการแบบดึงลง user-defined QoS rules (กฎ QoS ที่
กำ�หนดโดยผู้ใช้)’ คุณสามารถใช้วิธีการต่อไปนี้ในการส่งแพค
เก็ต ข้อมูล ตามระดับความสำ�คัญ:
• เปลี่ยนลำ�ดับของแพคเก็ตเครือข่ายอัพสตรีมซึ่งถูกส่งไปยัง
อินเทอร์เน็ต
• ภายใต้ตาราง Upload Bandwidth (แบนด์วิดธ์อัพโหลด),
ตั้งค่า Minimum Reserved Bandwidth (แบนด์วิดธ์ที่
สงวนที่ต่ำ�ที่สุด) และ Maximum Bandwidth Limit
(ขีดจำ�กัดแบนด์วิดธ์มากที่สุด) สำ�หรับแอปพลิเคชั่นเครือข่าย
หลายรายการ ที่มีระดับความสำ�คัญแตกต่างกัน เปอร์เซ็นต์
ระบุถึงอัตราแบนด์วิดธ์อัพโหลดที่ใช้ได้สำ�หรับแอปพลิเคชั่น
เครือข่ายที่ระบุ ุ
หมายเหตุ:
• แพคเก็ตที่มีความสำ�คัญต่ำ�จะไม่ได้รับความสนใจ
เพื่อให้มั่นใจถึงการส่งข้อมูลของแพคเก็ตที่มี ความสำ�คัญสูง
• ภายใต้ตาราง Download Bandwidth
(แบนด์วิดธ์ดาวน์โหลด), ตั้งค่า Maximum Bandwidth Limit
(ขีดจำ�กัดแบนด์วิดธ์มากที่สุด) สำ�หรับแอปพลิเคชั่นเครือข่าย
หลายรายการตามลำ�ดับ แพคเก็ตอัพสตรีมที่มีความสำ�คัญสูงกว่า
จะทำ�ให้เกิดแพคเก็ตดาวน์สตรีมที่มีความสำ�คัญ สูงกว่า
• ถ้าไม่มีแพคเก็ตกำ�ลังถูกส่งจากแอปพลิเคชั่นที่มีความสำ�คัญสูง
อัตราการรับส่งของการเชื่อมต่อ
อินเทอร์เน็ตจะใช้สำ�หรับแพคเก็ตที่มีความสำ�คัญต่ำ�อย่างเต็มที่
6. ตั้งค่าแพคเก็ตที่มีลำ�ดับความสำ�คัญสูงที่สุด เพื่อให้มั่นใจ
ถึงประสบการณ์การเล่นเกมออนไลน์ที่ราบรื่น คุณ
สามารถตั้งค่า ACK, SYN และ ICMP เป็นแพคเก็ตที่มี
ลำ�ดับความสำ�คัญสูงที่สุดได้
หมายเหตุ: ตรวจดูให้แน่ใจว่าเปิดทำ�งาน QoS ก่อน และตั้งค่าขีดจำ�กั
ดอัตราการอัพโหลดและดาวน์โหลด
29
3.3.2 การตรวจดูแลจราจร
ฟังก์ชั่นการตรวจดูแลปริมาณข้อมูล อนุญาตให้คุณเข้าถึงการใช้
งานแบนด์วิดธ์ และความเร็วของ อินเทอร์เน็ตของทั้งเครือข่ายแบบ
มีสายและไร้สายของคุณ โดยฟังก์ชั่นนี้อนุญาตให้คุณตรวจดูแล
การจราจรของเครือข่ายได้ละเอียดจนถึงระดับรายวัน
หมายเหตุ: แพคเก็ตจากอินเทอร์เน็ตถูกส่งไปยังอุปกรณ์มีสายและไร้
สายเท่ากัน
30
3.4 การตั้งค่าการควบคุมโดยผู้ปกครอง
การควบคุมโดยผู้ปกครอง อนุญาตให้คุณควบคุมเวลาการเข้าถึง
อินเทอร์เน็ต ผู้ใช้สามารถตั้งขีดจำ�กัด เวลาสำ�หรับการใช้เครือข่าย
ของไคลเอ็นต์หนึ่งได้
ในการใช้ฟังก์ชั่นการควบคุมของผู้ปกครอง:
1. จากหน้าต่างระบบเมนู ไปยัง General (ทั่วไป) > Parental
control (การควบคุมโดยผู้ปกครอง)
2. คลิก ON (เปิด) เพื่อเปิดทำ�งานการควบคุมโดยผู้ปกครอง
3. เลือกไคลเอ็นต์ซึ่งคุณต้องการควบคุมการใช้เครือข่าย
นอกจากนี้ คุณยังอาจป้อน MAC แอดเดรสของ
ไคลเอ็นต์ในคอลัมน์ Client MAC Address (MAC
แอดเดรสของไคลเอ็นต์) ก็ได
หมายเหตุ: ตรวจดูให้แน่ใจว่าชื่อไคลเอ็นต์ไม่ได้บรรจุตัวอักษรพิเศษ
หรือช่องว่าง เนื่องจากอาจทำ�ให้เราเตอร์ทำ�งานผิดปกติ
31
4. คลิก
หรือ เพื่อเพิ่มหรือลบโปรไฟล์ของไคลเอ็นต
5. ตั้งค่าขีดจำ�กัดเวลาที่อนุญาตในแผนที่ Time Management
(การจัดการเวลา) ลากและวางเขตเวลาที่ต้องการ
เพื่ออนุญาตการใช้งานเครือข่ายของไคลเอ็นต์
6. คลิก OK (ตกลง)
7. คลิก Apply (นำ�ไปใช้) เพื่อบันทึกการตั้งค่า
3.5 การใช้แอพพลิเคชั่น USB
ฟังก์ชั่น การใช้งานผ่าน USB ให้เมนูย่อย AiDisk (AiDisk), Servers
Center (ศูนย์เซิร์ฟเวอร์), Network Printer Server (เน็ตเวิร์ก
พรินเตอร์เซิร์ฟเวอร์) และ Download Master (ดาวน์โหลดมาสเตอร์)
สำ�คัญ! ในการใช้ฟังก์ชั่นของเซิร์ฟเวอร์ คุณจำ�เป็นต้องเสียบอุปกรณ์
เก็บข้อมูล USB เช่น USB ฮาร์ดดิสก์ หรือ USB แฟลชไดรฟ์ เข้ากับพอร์ต
USB 2.0 ที่แผงด้านหลังของไวร์เลสเราเตอร์ของคุณ ตรวจดูให้แน่ใจ
ว่าอุปกรณ์เก็บข้อมูล USB ได้รับการฟอร์แมตและแบ่งพาร์ติชั่นอย่าง
เหมาะสม ดูเว็บไซต์ของ ASUS ที่ http://event.asus.com/2009/
networks/disksupport/ สำ�หรับตารางระบบไฟล์ที่สนับสนุน
3.5.1 การใช้ AiDisk
AiDisk ใช้สำ�หรับแชร์ไฟล์ที่เก็บบนอุปกรณ์ USB ที่เชื่อมต่ออยู่ผ่า
นอินเทอร์เน็ต นอกจากนี้ AiDisk ยังช่วยคุณในการตั้งค่า ASUS
DDNS และ FTP เซิร์ฟเวอร์ด้วย
ในการใช้ AiDisk:
1. จากหน้าต่างระบบเมนู ไปที่ General (ทั่วไป) > USB
application (การใช้งานผ่าน USB), จากนั้นคลิกไอคอน
AiDisk (AiDisk)
2. จากหน้าจอ Welcome to AiDisk wizard (ยินดีต้อนรับสู่ตัว
ช่วยสร้าง AiDisk), คลิก Go (ไำ�ป)
32
3. เลือกสิทธิ์ในการเข้าถึงที่คุณต้องการกำ�หนดให้กับไคลเอ็นต์ที่
กำ�ลังเข้าถึงข้อมูลที่แชร์ของคุณ
4. สร้างชื่อโดเมนของคุณผ่านบริการ ASUS DDNS, อ่าน
เงื่อนไขของบริการ จากนั้นเลือก I will use the service
and accept the Terms of service (ฉันจะใช้บริการ
และยอมรับในเงื่อนไขของบริการ) และพิมพ์ชื่อโดเมนของ
คุณเข้าไป เมื่อทำ�เสร็จ, คลิก Next (ถัดไป)
นอกจากนี้ คุณสามารถเลือก Skip ASUS DDNS settings
(ข้ามการตั้งค่า ASUS DDNS) จากนั้นคลิก Next (ถัดไป)
เพื่อข้ามการตั้งค่า DDNS ก็ได้
5. คลิก Finish (เสร็จ) เพื่อทำ�การตั้งค่าให้สมบูรณ์
6. ในการเข้าถึง FTP ไซต์ที่คุณสร้างขึ้น, ให้เปิดเว็บเบราเซอร์
หรือยูทิลิตี้ FTP ไคลเอ็นต์ของบริษัทที่สาม และป้อน ftp ลิงค์
(ftp://<ชื่อโดเมน>.asuscomm.com) ที่คุณได้สร้างขึ้น
มาก่อนหน้า
33
3.5.2 การใช้เซิร์ฟเวอร์เซ็นเตอร์
เซิร์ฟเวอร์เซ็นเตอร์ อนุญาตให้คุณแชร์ไฟล์มีเดียจาก USB
ดิสก์ผ่านไดเรกทอรี มีเดียเซิร์ฟเวอร์, บริการแซมบ้าแชร์ หรือบริการ
FTP แชร์ นอกจากนี้ คุณยังสามารถกำ�หนดค่าการตั้งค่าอื่นๆ สำ�หรับ
USB ดิสก์ในเซิร์ฟเวอร์เซ็นเตอร์ได้ด้วย
การใช้มีเดียเซิร์ฟเวอร์
ไวร์เลสเราเตอร์ของคุณ อนุญาตให้อุปกรณ์ที่สนับสนุนคุณสมบัติ
DLNA สามารถเข้าถึงไฟล์มัลติมีเดียจาก USB ดิสก์ที่เชื่อมต่ออยู่
กับไวร์เลสเราเตอร์ของคุณ
หมายเหตุ: ก่อนที่จะใช้ฟังก์ชั่น DLNA มีเดียเซิร์ฟเวอร์, ให้เชื่อมต่ออุป
กรณ์ของคุณเข้ากับเครือข่ายของ RT-AC1300UHP
34
ในการเปิดหน้าการตั้งค่าของมีเดียเซิร์ฟเวอร์ ไปที่ General (ทั่วไป)
> USB application (การใช้งานผ่าน USB) > Media
Services and Servers (บริการมีเดียและเซิร์ฟเวอร์) >
แท็บ Media Servers (มีเดียเซิร์ฟเวอร์)
• เปิดทำ�งาน DLNA มีเดียเซิร์ฟเวอร์: เลือก เปิด/ปิด
เพื่อเปิดทำ�งาน/ ปิดทำ�งาน DLNA มีเดียเซิร์ฟเวอร์
• เปิดทำ�งาน iTunes เซิร์ฟเวอร์: เลือก เปิด/ปิด
เพื่อเปิดทำ�งาน/ ปิดทำ�งาน iTunes เซิร์ฟเวอร์
• ไดเรกทอรีมีเดียเซิร์ฟเวอร์: เลือกไดเรกทอรีมีเดียเ
ซิร์ฟเวอร์ของคุณ และคลิก Apply (นำ�ไปใช้) เพื่อแชร์
ไฟล์จาก USB ดิสก์ไปยังอุปกรณ์มีเดียต่างๆ ในเครือข่าย
• สถานะมีเดียเซิร์ฟเวอร์: แสดงสถานะของมีเดียเซิร์ฟเวอร์
การใช้บริการเน็ตเวิร์กเพลส (แซมบ้า) แชร์
เน็ตเวิร์กเพลส (แซมบ้า) แชร์ อนุญาตให้คุณตั้งค่าบัญชี และการ
อนุญาตสำ�หรับบริการแซมบ้า
ในการใช้แซมบ้าแชร์:
1. จากจากแผงระบบนำ�ทาง ไปที่ General (ทั่วไป) > USB
application (การใช้งานผ่าน USB) > Servers Center
(ศูนย์เซิร์ฟเวอร์)
หมายเหตุ: เน็ตเวิร์กเพลส (แซมบ้า) แชร์ ถูกเปิดทำ�งานตามค่าเริ่มต้น
35
2. ปฏิบัติตามขั้นตอนด้านล่าง เพื่อเพิ่ม ลบ หรือแก้ไขบัญชี
ในการสร้างบัญชีใหม่:
a) คลิก
เพื่อเพิ่มบัญชีใหม่
b) ในฟิลด์ Account (บัญชี) และ Password (รหัสผ่าน),
พิมพ์ชื่อและรหัสผ่านของเน็ตเวิร์กไคลเอ็นต์ของคุณ
พิมพ์รหัสผ่านซ้ำ� เพื่อยืนยัน คลิก Add (เพิ่ม) เพื่อเพิ่ม
บัญชีลงในรายการ
ในการลบบัญชีที่มีอยู่:
a) เลือกบัญชีที่คุณต้องการลบ
b) คลิก
c) เมื่อระบบถาม, คลิก Delete (ลบ) เพื่อยืนยันการลบบัญชี
ในการเพิ่มโฟลเดอร์:
a) คลิก
b) ป้อนชื่อโฟลเดอร์ และคลิก Add (เพิ่ม)
โฟลเดอร์ที่คุณสร้างขึ้น จะถูกเพิ่มไปยังรายการโฟลเดอร์
36
3. จากรายการของโฟลเดอร์, เลือกชนิดของการอนุญาตการเข้าถึง
ที่คุณต้องการกำ�หนดสำ�หรับโฟลเดอร์ที่ต้องการ:
• R/W: เลือกตัวเลือกนี้เพื่อกำ�หนดการเข้าถึงได้ด้วยการอ่าน/
เขียน
• R: เลือกตัวเลือกนี้เพื่อกำ�หนดการเข้าถึงได้ด้วยการอ่าน
เพียงอย่างเดียว
• No (ไม่): เลือกตัวเลือกนี้ ถ้าคุณไม่ต้องการแชร์ไฟล์หรือ
โฟลเดอร์เฉพาะ
4. คลิก Apply (นำ�ไปใช้) เพื่อใช้การเปลี่ยนแปลง
การใช้บริการ FTP แชร์
FTP แชร์ เปิดทำ�งานให้ FTP แชร์ไฟล์จาก USB ดิสก์ไปยังอุปกรณ์
อื่นๆ ผ่านเครือข่ายแลนของคุณ หรือผ่านอินเทอร์เน็ต
สำ�คัญ:
• ให้แน่ใจว่าคุณถอด USB ดิสก์อย่างปลอดภัย การถอด USB ดิสก์
อย่างไม่ถูกต้อง อาจทำ�ให้ข้อมูลเสียหายได้
• ในการถอด USB ดิสก์อย่างปลอดภัย ให้ดูส่วน การถอด USB
ดิสก์อย่างปลอดภัย ภายใต้ 3.1.3 การตรวจดูแลอุปกรณ์ USB
ของคุณ
37
ในการใช้บริการ FTP แชร์:
หมายเหตุ: ตรวจดูให้แน่ใจว่าคุณตั้งค่า FTP เซิร์ฟเวอร์ของคุณผ่าน
AiDisk สำ�หรับรายละเอียดเพิ่มเติม ให้ดูส่วน 3.5.1 การใช้ AiDisk
1.จากหน้าต่างระบบเมนู คลิก General (ทั่วไป) > USB
application (การใช้งานผ่าน USB) > Servers Center
(ศูนย์เซิร์ฟเวอร์) > แท็บ FTP Share (FTP แชร์)
2.จากรายการของโฟลเดอร์, เลือกชนิดของการอนุญาตการเข้าถึง
ที่คุณต้องการกำ�หนดสำ�หรับโฟลเดอร์ที่ต้องการ:
• R/W: เลือกเพื่อกำ�หนดให้สามารถเข้าถึงด้วยการอ่าน/เขียน
สำ�หรับโฟลเดอร์เฉพาะ
• W: เลือกเพื่อกำ�หนดให้สามารถเข้าถึงด้วยการเขียนได้อย่าง
เดียวสำ�หรับโฟลเดอร์เฉพาะ
• R: เลือกเพื่อกำ�หนดให้สามารถเข้าถึงด้วยการอ่านได้อย่าง
เดียวสำ�หรับโฟลเดอร์เฉพาะ
• No (ไม่): เลือกตัวเลือกนี้ ถ้าคุณไม่ต้องการแชร์ไฟล์หรือ
โฟลเดอร์เฉพาะ
3. คลิก Apply (นำ�ไปใช้) เพื่อยืนยันการเปลี่ยนแปลง
4.ในการเข้าถึง FTP เซิร์ฟเวอร์, ให้ป้อน ftp ลิงค์
ftp://<ชื่อโฮสต์>.asuscomm.com และชื่อผู้ใช้และรหัส
ผ่านของคุณบนเว็บเบราเซอร์ หรือยูทิลิตี้ FTP ของบริษัทที่สาม
38
3.5.3 3G/4G
โมเด็ม USB 3G/4G สามารถใช้เชื่อมต่อไปยัง RT-AC1300UHP
เพื่ออนุญาตให้เข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้
หมายเหตุ: สำ�หรับรายการของโมเด็ม USB ที่ได้รับการรับรอง
โปรดเยี่ยมชมที่: http://event.asus.com/2009/
networks/3gsupport/
ในการตั้งค่าการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต 3G/4G:
1.จากหน้าต่างระบบเมนู คลิก General (ทั่วไป) > USB
application (การใช้งาน USB) > 3G/4G (3G/4G)
2.ในฟิลด์ Enable USB Modem (เปิดทำ�งานโมเด็ม USB),
เลือก Yes (ใช่)
3. ตั้งค่าข้อมูลต่อไปนี้:
• Location (สถานที่): เลือกสถานที่ของผู้ให้บริการ 3G/4G
ของคุณจากรายการแบบดึงลง
• ISP (ISP): เลือกผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (ISP)
ของคุณจากรายการแบบดึงลง
• บริการ APN (ชื่อชุดเชื่อมต่อ) (ใส่หรือไม่ก็ได้):
ติดต่อผู้ให้บริการ 3G/4G ของคุณสำ�หรับข้อมูลอย่างละเอียด
• หมายเลขโทรและรหัส PIN: หมายเลขการเข้าถึงของผู้
ให้บริการ 3G/4G และรหัส PIN สำ�หรับการเชื่อมต่อ
หมายเหตุ: รหัส PIN อาจแตกต่างกันในผู้ให้บริการรายต่างๆ
39
• ชื่อผู้ใช้ / รหัสผ่าน: ผู้ให้บริการเครือข่าย 3G/4G
ของคุณจะให้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านแก่คุณ
• อะแดปเตอร์ USB: เลือกอะแดปเตอร์ USB 3G / 4G
จากรายการแบบดึงลง ถ้าคุณไม่แน่ใจถึงรุ่นของอะ
แดปเตอร์ USB ของคุณ หรือรุ่นของคุณไม่ได้อยู่ในรายการ
ตัวเลือก ให้เลือก Auto (อัตโนมัติ)
4. คลิก Apply (นำ�ไปใช้)
หมายเหตุ: เราเตอร์จะบูตใหม่เพื่อให้การตั้งค่ามีผล
40
3.6 การใช้ AiCloud
AiCloud เป็นแอพพลิเคชั่นบริการคลาวด์ที่อนุญาตให้คุณบันทึก ซิงค์
แชร์ และเข้าถึงไฟล์ของคุณ
ในการใช้ AiCloud:
1. จาก Google เพลย์สโตร์ หรือ Apple สโตร์,
ดาวน์โหลดและติดตั้งแอพพ์ ASUS AiCloud ไปยังอุปกรณ์
สมาร์ตของคุณ
2. เชื่อมต่ออุปกรณ์สมาร์ตของคุณเข้ากับเครือข่าย ปฏิบัติตามขั้นตอน
เพื่อทำ�กระบวนการตั้งค่า AiCloud ให้สมบูรณ์
41
3.6.1 คลาวด์ดิสก์
ในการสร้างคลาวด์ดิสก์:
1. เสียบอุปกรณ์เก็บข้อมูล USB เข้ากับไวร์เลสเราเตอร์
2. เปิด คลาวดิสก์
3. ไปที่ https://router.asus.com และป้อนบัญชีล็อกอินและรหัส
ผ่านของเราเตอร์ เพื่อให้ได้ประสบการณ์ผู้ใช้ที่ดีกว่า
เราแนะนำ�ให้คุณใช้ Google Chrome หรือ Firefox
42
4. ขณะนี้คุณสามารถเริ่มการใช้งานไฟล์บนคลาวด์ดิสก์บนอุปกรณ์
ที่เชื่อมต่อกับเครือข่ายได้แล้ว
หมายเหตุ: ในขณะที่เข้าถึงอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่กับเครือข่าย คุณ
จำ�เป็นต้องป้อนชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของอุปกรณ์ด้วยตัวเอง
ซึ่งจะไม่ถูกบันทึกโดย AiCloud เนื่องจากเหตุผลด้านความปลอดภัย
43
3.6.2 เข้าถึงแบบสมาร์ต
ฟังก์ชั่น เข้าถึงแบบสมาร์ต อนุญาตให้คุณเข้าถึงเครือข่ายที่บ้านของ
คุณผ่านชื่อโดเมนของเราเตอร์ของคุณได้
หมายเหตุ:
• คุณสามารถสร้างชื่อโดเมนสำ�หรับเราเตอร์ของคุณด้วย ASUS DDNS
สำ�หรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดูส่วน 4.3.5 DDNS.
• ตามค่าเริ่มต้น AiCloud ให้การเชื่อมต่อ HTTPS ที่มีระบบรักษา
ความปลอดภัย ป้อน
https://[ชื่อ ASUSDDNS ของคุณ].asuscomm.com
สำ�หรับการใช้งานคลาวด์ดิสก์ และการเข้าถึงแบบสมาร์ตที่มี
ความปลอดภัยมาก
44
3.6.3 AiCloud ซิงค์
ในการใช ้AiCloud ซิงค์:
1. เปิด AiCloud, คลิก AiCloud Sync (AiCloud ซิงค์) >
Go (ไป)
2. เลือก ON (เปิด) เพื่อเปิดทำ�งาน AiCloud ซิงค์
3. คลิก Add new account (เพิ่มบัญชีใหม่)
4. ป้อนรหัสผ่านบัญชี ASUS WebStorage ของคุณ และเลือกได
เรกทอรีที่คุณต้องการซิงค์กับ WebStorage
5. คลิก Apply (นำ�ไปใช้)
45
4
การกำ�หนดค่าการตั้งค่าขั้นสูง
4.1 ไร้สาย
4.1.1 ทั่วไป
แท็บ General (ทั่วไป) อนุญาตให้คุณกำ�หนดค่าการตั้งค่าไร้สาย
พื้นฐาน
ในการกำ�หนดค่าการตั้งค่าไร้สายพื้นฐาน:
1. จากหน้าต่างระบบเมนู ไปยัง Advanced Settings
(การตั้งค่าขั้นสูง) > Wireless (ไร้สาย) > แท็บ General
(ทั่วไป)
2. เลือก 2.4GHz หรือ 5GHz เป็นแถบความถี่สำ�หรับเครือข่ายไร้
สายของคุณ
3. กำ�หนดชื่อที่ไม่ซ้ำ�ที่ประกอบด้วยตัวอักษรได้มากถึง 32 ตัวสำ�หรับ
SSID (ตัวระบุชุดบริการ) หรือชื่อเครือข่ายของคุณ เพื่อระบุเครือ
ข่ายไร้สายของคุณ อุปกรณ์ Wi-Fi สามารถหาและเชื่อมต่อไป
ยังเครือข่ายไร้สายผ่าน SSID ที่คุณกำ�หนดไว้ SSID บนแบน
เนอร์ข้อมูลจะถูกอัพเดตทันทีที่ SSID ใหม่ถูกบันทึกไปยังการตั้งค่า
หมายเหตุ: คุณสามารถกำ�หนด SSID ที่ไม่ซ้ำ�สำ�หรับแถบความถี่
2.4 GHz และ 5GHz
46
4. ในฟิลด์ Hide SSID (ซ่อน SSID), เลือก Yes (ใช่) เพื่อป้อ
งกันอุปกรณ์ไร้สายไม่ให้ตรวจพบ SSID ของคุณ เมื่อฟังก์ชั่นนี้
เปิดทำ�งาน คุณจำ�เป็นต้องป้อน SSID ด้วยตัวเองบนอุปกรณ์ไร้
สายเพื่อเข้าถึงเครือข่ายไร้สาย
5. เลือกตัวเลือกโหมดไร้สายเหล่านี้ เพื่อหาชนิดของอุปกรณ์ไร้สาย
ที่สามารถเชื่อมต่อไปยังไวร์เลสเราเตอร์ของคุณ:
• อัตโนมัติ: เลือก Auto (อัตโนมัติ) เพื่ออนุญาตให้อุปกรณ์
802.11AC, 802.11n, 802.11g และ 802.11b เชื่อมต่อไปยัง
ไวร์เลสเราเตอร์
• ดั้งเดิม: เลือก Legacy (ดั้งเดิม) เพื่ออนุญาตให้อุปกรณ์
802.11b/g/n เชื่อมต่อไปยังไวร์เลสเราเตอร์ อย่างไรก็ตาม
ฮาร์ดแวร์ที่สนับสนุน 802.11n จะรันที่ความเร็วสูงสุด
54Mbps เท่านั้น
• เฉพาะ N: เลือก N only (เฉพาะ N) เพื่อเพิ่มสมรรถนะไวร์เลส
N ให้สูงที่สุด การตั้งค่านี้ป้องกันไม่ให้อุปกรณ์ 802.11g และ
802.11b เชื่อมต่อไปยังไวร์เลสเราเตอร์
6. เลือกช่องการทำ�งานสำ�หรับไวร์เลสเราเตอร์ของคุณ เลือก Auto
(อัตโนมัติ) เพื่ออนุญาตให้ไวร์เลสเราเตอร์เลือกช่องที่มี
ปริมาณการรบกวนน้อยที่สุดโดยอัตโนมัติ
7. เลือกแบนด์วิดธ์ของช่องเพื่อให้ได้ความเร็วการรับส่งข้อมูลสูงขึ:้
40MHz: เลือกแบนด์วิดธ์นี้เพื่อเพิ่มผลลัพธ์การส่งผ่านข้อมูลไร้
สายให้สูงที่สุด
20MHz (ค่าเริ่มต้น): เลือกแบนด์วิดธ์นี้
ถ้าคุณพบปัญหาบางอย่างกับการเชื่อมต่อไร้สายของคุณ
8. เลือกวิธีการยืนยันตัวบุคคลเหล่านี้:
• Open System (ระบบปฏิบัติการ):
ตัวเลือกนี้ไม่มีระบบรักษาความปลอดภัยใดๆ
• Shared Key (แชร์คีย์): คุณต้องใช้การเข้ารหัส WEP
และป้อนแชร์คีย์อย่างน้อยหนึ่งตัว
47
• WPA/WPA2 Personal/WPA Auto-Personal (WPA/
WPA2 ส่วนตัว/WPA อัตโนมัติ-ส่วนตัว):
ตัวเลือกนี้ให้ระบบรักษาความปลอดภัยที่ แข็งแกร่ง
คุณสามารถใช้ WPA (กับ TKIP) หรือ WPA2 (กับ AES) ได้
ถ้าคุณเลือกตัวเลือกนี้ คุณต้องใช้การ เข้ารหัส TKIP + AES
และป้อนวลีผ่าน WPA (เน็ตเวิร์กคีย์)
• WPA/WPA2 Enterprise/WPA Auto-Enterprise
(WPA/WPA2 เอ็นเตอร์ไพรส์/WPA อัตโนมัติเอ็นเตอร์ไพรส์): ตัวเลือกนี้ให้ระบบรักษาความปลอดภัยที่
แข็งแกร่งมาก โดยมาพร้อมกับ EAP เซิร์ฟเวอร์ในตัว หรือ
RADIUS เซิร์ฟเวอร์ยืนยันตัวบุคคลแบ็ค-เอ็นด์ภายนอก
• Radius with 802.1x (เรเดียสกับ 802.1x)
หมายเหตุ:
ไวร์เลสเราเตอร์ของคุณสนับสนุนอัตราการรับส่งข้อมูลสูงที่สุด
54Mbps เมื่อ Wireless Mode (โหมดไร้สาย) ถูกตั้งค่าเป็น
Auto (อัตโนมัติ) และ encryption method (วิธีการเข้ารหัส)
เป็น WEP หรือ TKIP
9. เลือกตัวเลือกการเข้ารหัส WEP (Wired Equivalent Privacy)
เหล่านี้ สำ�หรับการรับส่งข้อมูลบนเครือข่ายไร้สายของคุณ:
• Off (ปิด): ปิดทำ�งานการเข้ารหัส WEP
• 64-bit (64 บิต): เปิดทำ�งานการเข้ารหัส WEP ที่อ่อน
• 128-bit (128 บิต): เปิดทำ�งานการเข้ารหัส WEP ที่ดีขึ้น
10. เมื่อทำ�เสร็จ คลิกที่ Apply (นำ�ไปใช้)
48
4.1.2 WPS
WPS (การตั้งค่า Wi-Fi ที่มีการป้องกัน) เป็นมาตรฐานด้านค
วามปลอดภัยไร้สาย ที่อนุญาตให้คุณเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่างๆ ไป
ยังเครือข่ายไร้สายอย่างง่ายดาย คุณสามารถกำ�หนดค่าฟังก์ชั่น WPS
ด้วยรหัส PIN หรือปุ่ม WPS
หมายเหตุ: ตรวจดูให้แน่ใจว่าอุปกรณ์สนับสนุน WPS
ในการเปิดทำ�งาน WPS บนเครือข่ายไร้สายของคุณ:
1. จากหน้าต่างระบบเมนู ไปยัง Advanced Settings
(การตั้งค่าขั้นสูง) > Wireless (ไร้สาย) > แท็บ WPS
(WPS)
2. ในฟิลด์ Enable WPS (เปิดทำ�งาน WPS), เลื่อนตัวเลื่อนไปยัง
ON (เปิด)
3. ตามค่าเริ่มต้น WPS ใช้ความถี่ 2.4GHz ถ้าคุณต้องการเปลี่ย
นความถี่เป็น 5GHz, ปิด ฟังก์ชั่น WPS,
คลิก Switch Frequency (สลับความถี่) ในฟิลด์ Current
Frequency (ความถี่ปัจจุบัน), จากนั้น เปิด WPS อีกครั้ง
49
หมายเหตุ: WPS สนับสนุนการยืนยันตัวบุคคลของระบบเปิด, WPA-ส่วนตัว
และ WPA2-ส่วนตัว WPS ไม่สนับสนุนเครือข่ายไร้สายที่ใช้วิธีการเข้ารหัส
แชร์คีย์, WPA-เอ็นเตอร์ไพรส์, WPA2-เอ็นเตอร์ไพรส์ และ RADIUS
4. ในฟิลด์ WPS Method (วิธี WPS), เลือก Push Button
(ปุ่มกด) หรือรหัส Client PIN (ไคลเอ็นต์ PIN) ถ้าคุณเลือก
Push Button (ปุ่มกด), ไปยังขั้นตอนที่ 5 ถ้าคุณเลือกรหัส
Client PIN (ไคลเอ็นต์ PIN), ไปยังขั้นตอนที่ 6
5. ในการตั้งค่า WPS โดยใช้ปุ่ม WPS ของเราเตอร์, ให้ปฏิบัติตาม
ขั้นตอนเหล่านี้:
a. คลิก Start (เริ่ม) หรือกดปุ่ม WPS ที่พบที่ด้านหลังของไวร์
เลสเราเตอร์
b. กดปุ่ม WPS บนอุปกรณ์ไร้สายของคุณ ซึ่งโดยปกติจะมีการ
ระบุด้วยโลโก้ WPS
หมายเหตุ: ตรวจสอบอุปกรณ์ไร้สายของคุณ หรือคู่มือผู้ใช้ของอุปกรณ์
สำ�หรับตำ�แหน่งของปุ่ม WPS
c.ไวร์เลสเราเตอร์จะสแกนหาอุปกรณ์ WPS ที่ใช้ได้ ถ้าไวร์เลส
เราเตอร์ไม่พบอุปกรณ์ WPS ใดๆ, เครื่องจะสลับไปยัง
โหมดสแตนด์บาย
6. ในการตั้งค่า WPS โดยใช้รหัส PIN ของไคลเอ็นต์, ให้ปฏิบัติ
ตามขั้นตอนเหล่านี้:
a.ค้นหารหัส PIN WPS บนคู่มือผู้ใช้ของอุปกรณ์ไร้สายของคุณ
หรือบนตัวอุปกรณ์
b. ป้อนรหัส PIN ของไคลเอ็นต์บนกล่องข้อความ
c.คลิก Start (เริ่ม) เพื่อสั่งให้ไวร์เลสเราเตอร์ของคุณเข้าสู่
โหมดสำ�รวจ WPS ตัวแสดงสถานะ LED ของเราเตอร์จะ
กะพริบ 3 ครั้งอย่างรวดเร็ว จนกระทั่งตั้งค่า WPS สมบูรณ์
50
4.1.3 ตัวกรอง MAC ไร้สาย
ตัวกรอง MAC ไร้สาย ให้การควบคุมแพคเก็ตที่ส่งไปยัง MAC
(การควบคุมการเข้าถึงสื่อ) แอดเดรสที่ระบุบนเครือข่ายไร้สายของคุณ
ในการตั้งค่าตัวกรอง MAC ไร้สาย:
1. จากหน้าต่างระบบเมนู ไปยัง Advanced Settings
(การตั้งค่าขั้นสูง) > Wireless (ไร้สาย) > แท็บ Wireless
MAC Filter (ตัวกรอง MAC ไร้สาย)
2. ทำ�เครื่องหมายที่ Yes (ใช่) ในฟิลด์ Enable Mac Filter
(เปิดทำ�งานตัวกรอง Mac)
3. ในรายการแบบดึงลง MAC Filter Mode (โหมดตัวกรอง
MAC), เลือกระหว่าง Accept (ยอมรับ) หรือ Reject (ปฏิเสธ)
• เลือก Accept (ยอมรับ) เพื่ออนุญาตให้อุปกรณ์ต่างๆ
ในรายการตัวกรอง MAC เข้าถึงยังเครือข่ายไร้สายได้
• เลือก Reject (ปฏิเสธ) เพื่อป้องกันไม่ให้อุปกรณ์ต่างๆ
ในรายการตัวกรอง MAC เข้าถึงยังเครือข่ายไร้สาย
4. บนรายการตัวกรอง MAC, คลิกปุ่ม Add (เพิ่ม)
และพิมพ์
MAC แอดเดรสของอุปกรณ์ไร้สายเข้าไป
5. คลิก Apply (นำ�ไปใช้)
51
4.1.4 การตั้งค่า RADIUS
การตั้งค่า RADIUS (บริการผู้ใช้โทรเข้าเพื่อยืนยันตัวบุคคลระยะไกล)
ให้ระบบป้องกันชั้นพิเศษเมื่อคุณเลือก WPA-เอ็นเตอร์ไพรส์,
WPA2-เอ็นเตอร์ไพรส์ หรือ Radius กับ 802.1x เป็นโหมดการ
ยืนยันตัวบุคคลของคุณ
ในการตั้งค่า RADIUS ไร้สาย:
1. ให้แน่ใจว่าโหมดการยืนยันตัวบุคคลของไวร์เลสเราเตอร์ถูกตั้ง
ค่าเป็น WPA-เอ็นเตอร์ไพรส์, WPA2-เอ็นเตอร์ไพรส์ หรือ Radius
กับ 802.1x
หมายเหตุ: โปรดดูส่วน 4.1.1 ทั่วไป สำ�หรับการกำ�หนดค่าโหมดการ
ยืนยันตัวบุคคลของไวร์เลสเราเตอร์ของคุณ
2. จากหน้าต่างระบบเมนู ไปยัง Advanced Settings
(การตั้งค่าขั้นสูง) > Wireless (ไร้สาย) > RADIUS
Setting (การตั้งค่า RADIUS)
3. เลือกแถบความถี่
4. ในฟิลด์ Server IP Address (เซิร์ฟเวอร์ IP แอดเดรส), ป้อน
IP แอดเดรสของ RADIUS เซิร์ฟเวอร์ของคุณ
5. ในฟิลด์ Connection Secret (ความลับการเชื่อมต่อ),
กำ�หนดรหัสผ่านเพื่อเข้าถึง RADIUS เซิร์ฟเวอร์ของคุณ
6. คลิก Apply (นำ�ไปใช้)
52
4.1.5 Professional (มืออาชีพ)
หน้าจอ Professional (มืออาชีพ) ให้ตัวเลือกการกำ�หนดค่าขั้นสูง
หมายเหตุ: เราแนะนำ�ให้คุณใช้ค่าเริ่มต้นบนหน้านี้
ในหน้าจอ Professional Settings (การตั้งค่าแบบมืออาชีพ),
คุณสามารถกำ�หนดค่าต่อไปนี้:
• ความถี่: เลือกแถบความถี่ซึ่งการตั้งค่าแบบมืออาชีพจะถูก
นำ�ไปใช้ยัง
• เปิดทำ�งานวิทยุ: เลือก Yes (ใช่) เพื่อเปิดทำ�งานเครือข่าย
ไร้สาย เลือก No (ไม่) เพื่อปิดทำ�งานเครือข่ายไร้สาย
• วันที่เพื่อเปิดทำ�งานวิทยุ (วันธรรมดา): คุณสามารถระบ
ุว่าวันใดของสัปดาห์ที่จะให้เครือข่ายไร้สายเปิดทำ�งาน
• เวลาของวันเพื่อเปิดทำ�งานวิทยุ: คุณสามารถระบุช่วงเวลา
เมื่อเครือข่ายไร้สายเปิดทำ�งานระหว่างสัปดาห์
53
• วันที่เพื่อเปิดทำ�งานวิทยุ (สุดสัปดาห์): คุณสามารถระบุ
ว่าวันใดของสุดสัปดาห์ที่จะให้เครือข่ายไร้สายเปิดทำ�งาน
• เวลาของวันเพื่อเปิดทำ�งานวิทยุ): คุณสามารถระบุช่วงเวลา
เมื่อเครือข่ายไร้สายเปิดทำ�งานระหว่างสุดสัปดาห์
• ตั้งค่า AP ที่แยกกัน: รายการ Set AP isolated
(ตั้งค่า AP ที่แยกกัน) ป้องกันอุปกรณ์ไร้สายบน
เครือข่ายของคุณไม่ให้สื่อสารซึ่งกันและกัน คุณสมบัติ
นี้มีประโยชน์ ถ้ามีแขกจำ�นวนมากเข้ามาใช้หรือออกจาก
เครือข่ายของคุณบ่อยๆ เลือก Yes (ใช่) เพื่อเปิดทำ�งานคุณ
สมบัตินี้ หรือเลือก No (ไม่) เพื่อปิดทำ�งาน
• อัตรามัลติคาสต์(Mbps): เลือกอัตราการส่งข้อมูลมัลติคาสต์
หรือคลิก Disable (ปิดทำ�งาน) เพื่อปิดการส่งข้อมูลเดี่ยว
พร้อมกัน
• ประเภทพรีแอมเบิล:ประเภทพรีแอมเบิล
กำ�หนดความยาวของเวลาที่เราเตอร์ใช้สำ�หรับ CRC
(ตรวจสอบความซ้ำ�ซ้อนแบบวงกลม) CRC
เป็นวิธีในการตรวจจับข้อผิดพลาดระหว่างการส่งข้อมูล เลือก
Short (สั้น) สำ�หรับเครือข่ายไร้สายที่ยุ่ง ที่มีการจราจรเครือ
ข่ายสูง เลือก Long (ยาว) ถ้าเครือข่ายไร้สายของคุณ
ประกอบด้วยอุปกรณ์ไร้สายรุ่นเก่า หรือแบบดั้งเดิม
• ขีดจำ�กัด RTS: เลือกค่าที่ต่ำ�กว่าสำ�หรับขีดจำ�กัด RTS
(คำ�ขอให้ส่ง) เพื่อปรับปรุงการสื่อสารไร้สายในเครือข่ายไร้สาย
ที่ยุ่ง ที่มีการจราจรเครือข่ายสูง และอุปกรณ์ไร้สายจำ�นวนมาก
• ช่วง DTIM: ช่วง DTIM (ข้อความระบุการจราจรที่ส่ง)
หรืออัตราการส่งข้อมูล คือช่วงเวลาก่อน
ที่สัญญาณจะถูกส่งไปยังอุปกรณ์ไร้สายในโหมดสลีป เพื่อเป็น
การระบุว่ามีแพคเก็ตข้อมูลที่รอการส่ง ค่าเริ่มต้นคือ 3
มิลลิวินาที
• ช่วงเวลาบีคอน: ช่วงเวลาบีคอน คือเวลาระหว่าง DTIM
หนึ่งกับตัวถัดไป ค่าเริ่มต้นคือ 100 มิลลิวินาที
ลดค่าช่วงเวลาบีคอนลง สำ�หรับการเชื่อมต่อไร้สาย
ที่ไม่มีเสถียรภาพ หรือสำ�หรับอุปกรณ์โรมมิ่ง
• เปิดทำ�งาน TX เบิร์สติ้ง: เปิดทำ�งาน TX เบิร์สติ้ง
ช่วยปรับปรุงความเร็วการส่งข้อมูลระหว่างไวร์เลสเราเตอร์
และอุปกรณ์ 802.11g
54
• Wireless multicast forwarding (การส่งต่อไวร์เล
สมัลติคาสต์): เลือก Enable (เปิดทำ�งาน)
เพื่ออนุญาตให้ไวร์เลสเราเตอร์ส่งต่อการจราจรมัลติคาสต์
ไปยังอุปกรณ์ไร้สายอื่นที่สนับสนุนมัลติคาสต์
เลือก Disable (ปิดทำ�งาน) เพื่อป้องกันไม่ให้เราเตอร์ส่ง
ต่อการส่งข้อมูลมัลติคาสต์
• เปิดทำ�งาน WMM APSD: เปิดทำ�งาน WMM APSD (Wi-Fi
มัลติมีเดีย การส่งการประหยัดพลังงานอัตโนมัติ) เพื่อ
ปรับปรุงการจัดการพลังงานระหว่างอุปกรณ์ไร้สายต่างๆ เลือก
Disable (ปิดทำ�งาน) เพื่อปิด WMM APSD
• การปรับพลังงาน TX: การปรับพลังงาน TX หมายถึง
ปริมาณมิลลิวัตต์ (mW) ที่จำ�เป็นเพื่อให้พลังงานแก่เอาต์พุต
สัญญาณวิทยุของไวร์เลสเราเตอร์ ป้อนค่าระหว่าง 0 ถึง 100
หมายเหตุ: การเพิ่มค่าการปรับพลังงาน TX อาจส่งผลกระทบต่อความมี
เสถียรภาพของเครือข่ายไร้สาย
4.2 LAN
4.2.1 LAN IP
หน้าจอ LAN IP อนุญาตให้คุณแก้ไขการตั้งค่า LAN IP ของไวร์เล
สเราเตอร์ของคุณ
หมายเหตุ: การเปลี่ยนแปลงใดๆ ต่อ LAN IP แอดเดรสจะถูกสะท้อนบน
การตั้งค่า DHCP
ในการปรับเปลี่ยนการตั้งค่า LAN IP:
1. จากหน้าต่างระบบเมนู ไปยังแท็บ Advanced Settings (การ
ตั้งค่าขั้นสูง) > LAN (แลน) > LAN IP (แลน IP)
2. แก้ไข IP แอดเดรส และ ซับเน็ต มาสก์
3. เมื่อทำ�เสร็จ, คลิก Apply (นำ�ไปใช้)
55
4.2.2 DHCP เซิร์ฟเวอร์
ไวร์เลสเราเตอร์ของคุณใช้ DHCP เพื่อกำ�หนด IP แอดเดรสบนเ
ครือข่ายของคุณโดยอัตโนมัติ คุณสามารถระบุช่วง IP แอดเดรส
และลีสไทม์ สำ�หรับไคลเอ็นต์ต่างๆ บนเครือข่ายของคุณ
ในการกำ�หนดค่า DHCP เซิร์ฟเวอร์:
1. จากหน้าต่างระบบเมนู ไปยัง Advanced Settings
(การตั้งค่าขั้นสูง) > LAN (แลน) > แท็บ DHCP Server
(DHCP เซิร์ฟเวอร์)
2. ในฟิลด์ Enable the DHCP Server (เปิดทำ�งาน DHCP
เซิร์ฟเวอร์หรือไม่), คลิก Yes (ใช่)
3. ในกล่องข้อความ Domain Name (ชื่อโดเมน), ป้อนชื่อ
โดเมนสำ�หรับไวร์เลสเราเตอร์
4. ในฟิลด์ IP Pool Starting Address (แอดเดรสเริ่มต้น IP
พูล), ป้อน IP แอดเดรสเริ่มต้นเข้าไป
56
5. ในฟิลด์ IP Pool Ending Address (แอดเดรสสิ้นสุด IP
พูล), ป้อน IP แอดเดรสสิ้นสุดเข้าไป
6. ในฟิลด์ Lease Time (เวลาลีส), ป้อนเวลาที่ IP แอดเดรสจะ
หมดอายุ และไวร์เลสเราเตอร์จะกำ�หนด IP แอดเดรสใหม่
สำ�หรับเน็ตเวิร์กไคลเอ็นต์โดยอัตโนมัติ
7. ในส่วน DNS and Server Settings (การตั้งค่า DNS
และเซิร์ฟเวอร์), ป้อน DNS เซิร์ฟเวอร์และ WINS เซิร์ฟเวอร์ IP
แอดเดรส ถ้าจำ�เป็น
8. ไวร์เลสเราเตอร์ของคุณยังสามารถกำ�หนด IP แอดเดรสด้วยตัวเอง
ไปยังอุปกรณ์ต่างๆ บนเครือข่ายได้ด้วย บนฟิลด์ Enable
Manual Assignment (เปิดทำ�งานการกำ�หนดด้วยตัวเอง),
เลือก Yes (ใช่) เพื่อกำ�หนด IP แอดเดรสให้กับ MAC
แอดเดรสเฉพาะบนเครือข่าย คุณสามารถเพิ่ม MAC แอดเดรส
ได้ถึง 32 รายการไปยังรายการ DHCP สำ�หรับการกำ�หนดด้วย
ตัวเอง
57
4.2.3 เส้นทาง
ถ้าเครือข่ายของคุณใช้ไวร์เลสเราเตอร์มากกว่าหนึ่งตัว คุณสามารถ
กำ�หนดค่าตารางเส้นทาง เพื่อแชร์บริการอินเทอร์เน็ตเดียวกันได้
หมายเหตุ: เราแนะนำ�ให้คุณอย่าเปลี่ยนการตั้งค่าเส้นทางเริ่มต้น ถ้าคุณ
ไม่มีความรู้ขั้นสูงเกี่ยวกับตารางเส้นทาง
ในการกำ�หนดค่าตารางเส้นทาง LAN:
1. จากหน้าต่างระบบเมนู ไปยัง Advanced Settings
(การตั้งค่าขั้นสูง) > LAN (แลน) > แท็บ Route (เส้นทาง)
2. ในฟิลด์ Enable static routes (เปิดทำ�งานเส้นทางสแตติก),
เลือก Yes (ใช่)
3. บน Static Route List (รายการเส้นทางสแตติก), ป้อน
ข้อมูลเครือข่ายของแอคเซสพอยต์หรือโหนดอื่นๆ เข้าไป คลิกปุ่ม
Add (เพิ่ม)
หรือ Delete (ลบ)
เพื่อเพิ่มหรือลบ
อุปกรณ์บนรายการ
4. คลิก Apply (นำ�ไปใช้)
58
4.2.4 IPTV
ไวร์เลสเราเตอร์สนับสนุนการเชื่อมต่อไปยังบริการ IPTV ผ่าน ISP
หรือ LAN แท็บ IPTV ให้การตั้งค่าการกำ�หนดค่าต่างๆ
ที่จำ�เป็นในการตั้งค่า IPTV, VoIP, มัลติคาสติ้ง และ UDP
สำ�หรับบริการของคุณ ติดต่อ ISP ของคุณ สำ�หรับข้อมูลเฉพาะที่
เกี่ยวกับบริการของคุณ
59
4.3 WAN
4.3.1 การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
หน้าจอ Internet Connection (การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต)
อนุญาตให้คุณกำ�หนดค่าการตั้งค่าต่างๆ ของชนิดการเชื่อมต่อ WAN
ที่หลากหลาย
60
ในการกำ�หนดค่าการตั้งค่าการเชื่อมต่อ WAN:
1. จากหน้าต่างระบบเมนู ไปยัง Advanced Settings
(การตั้งค่าขั้นสูง) > WAN (WAN) > แท็บ Internet
Connection (การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต)
2. กำ�หนดค่าการตั้งค่าต่อไปนี้ดังแสดงด้านล่าง: เมื่อทำ�เสร็จ, คลิก
Apply (นำ�ไปใช้)
• ชนิดการเชื่อมต่อ WAN: เลือกชนิดผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต
ของ คุณ ทางเลือกต่างๆ คือ Automatic IP (IP อัตโนมัติ),
PPPoE (PPPoE), PPTP (PPTP), L2TP (L2TP) หรือ
fixed IP (IP คงที่) ปรึกษา ISP ของคุณถ้าเราเตอร์ไม่สามารถ
รับ IP แอดเดรสทีถ
่ ก
ู ต้อง หรือถ้าคุณไม่แน่ใจถึงชนิดการเชือ
่ มต่อ
WAN
• เปิดทำ�งาน WAN: เลือก Yes (ใช่) เพื่ออนุญาตให้เราเตอร์
เข้าถึงอินเทอร์เน็ต เลือก No (ไม่) เพื่อปิดทำ�งานการเข้าถึง
อินเทอร์เน็ต
• เปิดทำ�งาน NAT: NAT (การแปลเน็ตเวิร์กแอดเดรส)
เป็นระบบซึ่ง IP สาธารณะ (WAN IP) หนึ่งตัวถูกใช้
เพื่อให้การเข้าถึงอินเทอร์เน็ตแก่เน็ตเวิร์กไคลเอ็นต์ที่มี IP
แอดเดรสส่วนตัวใน LAN IP แอดเดรสส่วนตัวของเน็ตเวิร์กไคล
เอ็นต์แต่ละตัวถูกบันทึกในตาราง NAT และถูกใช้เพื่อเปลี่ยน
เส้นทางแพคเก็ตข้อมูลขาเข้า
• เปิดทำ�งาน UPnP: UPnP (พลักแอนด์เพลย์สากล)
อนุญาตให้คุณควบคุมอุปกรณ์หลายชนิด (เช่น เราเตอร์,
โทรทัศน์, ระบบสเตอริโอ, เกมคอนโซล, โทรศัพท์เซลลูลาร์)
ผ่านเครือข่ายที่ใช้ IP โดยมีหรือไม่มีการควบคุมจากศูนย์กลาง
ผ่านเกตเวย์ก็ได้ UPnP เชื่อมต่อ PC ทุกรูปแบบ โดยให้เครือข่าย
ที่ไร้รอยต่อสำ�หรับการกำ�หนดค่าจากระยะไกล และการถ่าย
โอนข้อมูล เมื่อใช้ UPnP, อุปกรณ์เครือข่ายใหม่จะถูกค้นพบ
โดยอัตโนมัติ หลังจากที่เชื่อมต่อไปยังเครือข่ายแล้ว,
อุปกรณ์สามารถถูกกำ�หนดค่าจากระยะไกลเพื่อสนับสนุนแอพพลิเคชั่น
P2P, เกมอินเตอร์แอกทีฟ, การประชุมผ่านวิดีโอ
และเว็บหรือพร็อกซี่เฟิร์เวอร์ได้ ไม่เหมือนกับพอร์ตฟอร์เวิร์ดดิ้ง ซึ่งเกี่ยว
ข้องกับการกำ�หนดค่าการตั้งค่าพอร์ตด้วยตัวเอง, UPnP จะกำ�
หนดค่าเราเตอร์โดยอัตโนมัติ เพื่อให้เราเตอร์ยอมรับการเชื่อม
ต่อขาเข้า และส่งคำ�ขอไปยัง PC ที่เจาะจงบนเครือข่ายแลน
โดยตรง
• เชื่อมต่อไปยัง DNS เซิร์ฟเวอร์: อนุญาตให้เราเตอร์นี้รับ DNS
IP แอดเดรสจาก ISP โดยอัตโนมัติ DNS เป็นโฮสต์บน
อินเทอร์เน็ต ซึ่งแปลชื่ออินเทอร์เน็ตไปยัง IP แอดเดรสที่
เป็นตัวเลข
• การยืนยันตัวบุคคล: รายการนี้อาจถูกกำ�หนดโดย ISP บางแห่ง
ตรวจสอบกับ ISP ของคุณ และกรอกข้อมูลลงไป ถ้าจำ�เป็น
• ชื่อโฮสต์: ฟิลด์นี้อนุญาตให้คุณใส่ชื่อโฮสต์สำ�หรับเราเตอร์ของ
คุณ โดยปกติเป็นความต้องการพิเศษจาก ISP ของคุณ ถ้า ISP
ของคุณกำ�หนดชื่อโฮสต์ให้กับคอมพิวเตอร์ของคุณ ให้ป้อนชื่อ
โฮสต์ที่นี่
61
• MAC แอดเดรส: MAC (การควบคุมการเข้าถึงมีเดีย)
แอดเดรส เป็นหมายเลขระบุที่ไม่ซ้ำ�กัน สำ�หรับ
อุปกรณ์เครือข่ายของคุณ ISP บางแห่งตรวจดูแล MAC
แอดเดรสของอุปกรณ์เครือข่าย ซึ่งเชื่อมต่อไปยังบริการของบ
ริษัท และปฏิเสธอุปกรณ์ที่ไม่รู้จักที่พยายามเชื่อมต่อเข้ามา
เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาในการเชื่อมต่อเนื่องจาก MAC แอดเดรส
ที่ไม่ได้ลงทะเบียน คุณสามารถ:
• ติดต่อ ISP ของคุณและอัพเดต MAC แอดเดรสที่เชื่อมโยง
กับบริการของ ISP ของคุณ
• โคลน หรือเปลี่ยนแปลง MAC แอดเดรสของ ASUS
ไวร์เลสเราเตอร์ เพื่อให้ตรงกับ MAC แอดเดรสของอุปกรณ์
เครือข่ายก่อนหน้าที่ ISP รู้จัก
62
4.3.2 พอร์ตทริกเกอร์
ช่วงพอร์ตทริกเกอร์ริ่ง จะเปิดพอร์ตขาเข้าที่ไม่ได้กำ�หนดเป็น
ช่วงเวลาที่จำ�กัด เมื่อใดก็ตามที่ไคลเอ็นต์บนเครือข่ายแลนทำ�การ
เชื่อมต่อขาออกไปยังพอร์ตที่ระบุ พอร์ตทริกเกอร์ริ่งถูกใช้ในสถาน
การณ์ต่อไปนี้:
• มีไคลเอ็นต์ท้องถิ่นมากกว่าหนึ่งเครื่องจำ�เป็นต้องส่งต่อพอร์ต
สำ�หรับการใช้งานเดียวกันในเวลาที่แตกต่างกัน
• การใช้งานต้องการให้มีพอร์ตขาเข้าเฉพาะที่แตกต่างจาก
พอร์ตขาออก
ในการตั้งค่าพอร์ตทริกเกอร์:
1. จากหน้าต่างระบบเมนู ไปยัง Advanced Settings
(การตั้งค่าขั้นสูง) > WAN (WAN) > แท็บ Port Trigger
(พอร์ตทริกเกอร์)
2. กำ�หนดการตั้งค่าต่อไปนี้ที่ด้านล่าง เมื่อเสร็จสิ้น คลิกที่
Apply (นำ�ไปใช้)
• Enable Port Trigger(เปิดใช้งานทริกเกอร์พอร์ต ):
เลือก Yes (ใช่) เพื่อเปิดใช้งานทริกเกอร์พอร์ต
• Well-Known Applications (แอปพลิเคชั่นที่เป็น
63
ที่รู้จัก): เลือกเกม และบริการบนเว็บที่เป็นที่นิยมเพื่อเพิ่มไปยัง
รายการ Port Trigger (พอร์ตทริกเกอร์)
• คำ�อธิบาย: ป้อนชื่อหรือคำ�อธิบายสั้นๆ สำ�หรับบริการ
• ทริกเกอร์พอร์ต: ระบุทริกเกอร์พอร์ตเพื่อเปิดพอร์ตขาเข้า
• พอร์ตขาเข้า: ระบุพอร์ตขาเข้าเพื่อรับข้อมูลขาเข้าจาก
อินเทอร์เน็ต
• โปรโตคอล: เลือกโปรโตคอล, TCP หรือ UDP
หมายเหตุ:
• ในขณะที่เชื่อมต่อไปยัง IRC เซิร์ฟเวอร์, ไคลเอ็นต์ PC ทำ�การ
เชื่อมต่อขาออกโดยใช้ช่วงพอร์ตทริกเกอร์ 66660-7000 IRC
เซิร์ฟเวอร์ตอบสนองโดยการตรวจสอบชื่อผู้ใช้ และสร้างการเชื่อมต่อ
ใหม่ไปยังไคลเอ็นต์ PC โดยใช้พอร์ตขาเข้า
• ถ้า พอร์ตทริกเกอร์ ถูกปิดทำ�งาน, เราเตอร์จะตัดการเชื่อมต่อ เนื่อง
จากไม่สามารถหาว่า PC เครื่องใดที่กำ�ลังขอการเข้าถึง IRC อยู่ เมื่อ
พอร์ตทริกเกอร์ เปิดทำ�งาน, เราเตอร์จะกำ�หนดพอร์ตขาเข้า เพื่อรับ
ข้อมูลขาเข้า พอร์ตขาเข้านี้จะปิดหลังจากถึงช่วงเวลาที่กำ�หนด เนื่อง
จากเราเตอร์ไม่แน่ใจว่าเมื่อใดที่แอพพลิเคชั่นสิ้นสุดการทำ�งาน
• พอร์ตทริกเกอร์ริ่ง อนุญาตไคลเอ็นต์เพียงหนึ่งเครื่องในเครือข่ายให้
ใช้บริการที่เจาะจง และพอร์ตขาเข้าที่เจาะจงในเวลาเดียวกัน
• คุณไม่สามารถใช้แอพพลิเคชั่นเดียวกันเพื่อทริกเกอร์พอร์ตใน PC
มากกว่าหนึ่งเครื่องในเวลาเดียวกันได้ เราเตอร์จะส่งต่อพอร์ตกลับไป
ยังคอมพิวเตอร์เครื่องล่าสุดที่ส่งคำ�ขอ/ทริกเกอร์ไปให้เราเตอร์เท่านั้น
4.3.3 เวอร์ชวลเซิร์ฟเวอร์/พอร์ตฟอร์เวิร์ดดิ้ง
พอร์ตฟอร์เวิร์ดดิ้ง เป็นวิธีการเพื่อเปลี่ยนเส้นทางการจราจร
เครือข่ายจากอินเทอร์เน็ตไปยังพอร์ตที่เจาะจง หรือช่วงพอร์ตที
่เจาะจงไปยังอุปกรณ์บนเครือข่ายแลนของคุณ การตั้งค่าพอร์ตฟอร์
เวิร์ดดิ้งบนเราเตอร์ของคุณ อนุญาตให้ PC ที่อยู่นอกเครือข่ายเข้า
ถึงบริการที่เจาะจงที่มีให้โดย PC ในเครือข่ายของคุณได้
64
หมายเหตุ: เมื่อพอร์ตฟอร์เวิร์ดดิ้งเปิดทำ�งาน, ASUS เราเตอร์จะบล็อก
การจราจรขาเข้าที่ไม่พึงประสงค์จากอินเทอร์เน็ต และอนุญาตเฉพาะการ
ตอบกลับจากคำ�ขอขาออกจาก LAN เท่านั้น เน็ตเวิร์กไคลเอ็นต์ไม่
สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้โดยตรง รวมทั้งในทางกลับกันด้วย
ในการตั้งค่าการส่งต่อพอร์ต:
1. จากหน้าต่างระบบเมนู ไปยัง Advanced Settings
(การตั้งค่าขั้นสูง) > WAN (WAN) > แท็บ Virtual
Server / Port Forwarding (เวอร์ชวลเซิร์ฟเวอร์ /
พอร์ตฟอร์เวิร์ดดิ้ง)
65
2. กำ�หนดค่าการตั้งค่าต่อไปนี้ดังแสดงด้านล่าง: เมื่อทำ�เสร็จ คลิก
Apply (นำ�ไปใช้)
• Enable Port Forwarding (เปิดทำ�งานพอร์ตฟอร์เวิร์ด
ดิ้ง): เลือก Yes (ใช่) เพื่อเปิดทำ�งาน พอร์ต ฟอร์เวิร์ดดิ้ง
• รายการเซิร์ฟเวอร์ที่มีชื่อเสียง: หาชนิดของบริการที่คุณ
ต้องการเข้าถึง
• รายการเกมที่มีชื่อเสียง: รายการนี้จะแสดงรายการพอร์ตที่
จำ�เป็นสำ�หรับ เกมออนไลน์ยอดนิยมเพื่อการใช้งานที่ถูกต้อง
• FTP Server Port (FTP เซิร์ฟเวอร์พอร์ต): หลีกเลี่ยงการ
กำ�หนดช่วงระยะพอร์ต 20:21 สำ�หรับ FTP เซิร์ฟเวอร์ของ
คุณที่มีลักษณะเช่นนี้จะขัดแย้งกับ การกำ�หนด FTP เซิร์ฟเวอร์
เดิมของเราเตอร์
• ชื่อบริการ: ป้อนชื่อบริการ
• ช่วงพอร์ต: ถ้าคุณต้องการระบุช่วงพอร์ต
สำ�หรับไคลเอ็นต์บนเครือข่ายเดียวกัน, ป้อน Service Name
(ชื่อบริการ), Port Range (ช่วงพอร์ต) (เช่น 10200:10300),
LAN IP address (LAN IP แอดเดรส), และปล่อยให้ Local
Port (พอร์ตในเครื่อง) ว่าง ช่วงพอร์ตยอมรับรูปแบบต่างๆ เช่น
ช่วงพอร์ต (300:350), พอร์ตส่วนตัว (566,789) หรือผสม
(1015:1024,3021)
หมายเหตุ:
• เมื่อไฟร์วอลล์ของเครือข่ายของคุณถูกปิดทำ�งาน และคุณตั้งค่า 80
เป็นช่วงพอร์ตของ HTTP เซิร์ฟเวอร์สำ�หรับการตั้งค่า WAN ของคุณ,
ในกรณีนี้ http เซิร์ฟเวอร์/เว็บเซิร์ฟเวอร์อาจเกิดข้อขัดแย้งกับระบบ
ติดต่อผู้ใช้แบบเว็บของเราเตอร์
• เครือข่ายใช้พอร์ตต่างๆ เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล ซึ่งแต่ละพอร์ตถูก
กำ�หนดหมายเลขพอร์ต และงานที่เจาะจงไว้ ตัวอย่างเช่น พอร์ต 80
ใช้สำ�หรับ HTTP
พอร์ตที่เจาะจงสามารถถูกใช้โดยแอพพลิเคชั่นหรือบ
ริการเดียวได้ในแต่ละขณะเวลา ดังนั้น การที่ PC สองตัวพยายามเข้า
ถึงข้อมูลผ่านพอร์ตเดียวกันในเวลาเดียวกันก็อาจทำ�ให้การทำ�งาน
ล้มเหลว ตัวอย่างเช่น คุณไม่สามารถตั้งค่าพอร์ตฟอร์เวิร์ดดิ้ง สำ�หรับ
พอร์ต 100 สำ�หรับ PC สองเครื่องในเวลาเดียวกันได้
66
• โลคัล IP: ป้อน LAN IP แอดเดรสของไคลเอ็นต์
หมายเหตุ: ใช้สแตติก IP แอดเดรสสำ�หรับไคลเอ็นต์ท้องถิ่น เพื่อทำ�ให้
พอร์ตฟอร์เวิร์ดดิ้งทำ�งานอย่างเหมาะสม สำ�หรับข้อมูล ให้ดูส่วน 4.2 LAN
• โลคัลพอร์ต: ป้อนพอร์ตที่เจาะจง เพื่อรับแพคเก็ตที่ส่งต่อมา
ปล่อยฟิลด์นี้ให้ว่างไว้ ถ้าคุณต้องการแพคเก็ตขาเข้าให้ถูก
เปลี่ยนเส้นทางไปยังช่วงพอร์ตที่ระบุ
• โปรโตคอล: เลือกโปรโตคอล ถ้าคุณไม่แน่ใจ เลือก BOTH (ทั้งคู่)
ในการตรวจสอบว่าพอร์ตฟอร์เวิร์ดดิ้งถูกกำ�หนดค่าสำ�เร็จ
หรือไม่:
• ให้แน่ใจว่าเซิร์ฟเวอร์หรือแอพพลิเคชั่นของคุณถูกตั้งค่าแล้ว
และกำ�ลังรันอยู่
• คุณจำ�เป็นต้องให้ไคลเอ็นต์อยู่นอก LAN ของคุณแต่มีการ
เข้าถึงอินเทอร์เน็ต (เรียกว่า “อินเทอร์เน็ตไคลเอ็นต์”)
ไคลเอ็นต์นี้ไม่ควรเชื่อมต่ออยู่กับ ASUS เราเตอร์
• บนอินเทอร์เน็ตไคลเอ็นต์, ใช้ WAN IP ของเราเตอร์
เพื่อเข้าถึงเซิร์ฟเวอร์ ถ้าพอร์ตฟอร์เวิร์ดดิ้งถูกตั้งค่าสำ�เร็จ,
คุณควรสามารถเข้าถึงไฟล์หรือแอพพลิเคชั่นได้
ความแตกต่างระหว่างพอร์ตทริกเกอร์ และพอร์ตฟอร์เวิร์ดดิ้ง:
• พอร์ตทริกเกอร์ริ่งจะทำ�งานแม้ว่าไม่มีการตั้งค่า LAN IP
แอดเดรสที่เฉพาะเจาะจง ไม่เหมือนกับพอร์ตฟอร์เวิร์ดดิ้ง
ซึ่งจำ�เป็นต้องมีสแตติก LAN IP แอดเดรส, พอร์ตทริกเกอร์ริ่งอ
นุญาตให้ส่งต่อพอร์ตแบบไดนามิกโดยใช้เราเตอร์ได้ ช่วงพอร์ต
ที่กำ�หนดไว้ล่วงหน้า ถูกกำ�หนดค่าเพื่อให้ยอมรับการเชื่อมต่อ
ขาเข้าภายในช่วงระยะเวลาที่จำ�กัด พอร์ตทริกเกอร์ริ่งอนุญาต
ให้คอมพิวเตอร์หลายเครื่องรันแอพพลิเคชั่นที่โดยปกติอาจต้อ
งการให้ส่งต่อพอร์ตเดียวกันไปยัง PC แต่ละเครื่องบนเครือ
ข่ายด้วยตัวเอง
• พอร์ตทริกเกอร์ริ่งมีความปลอดภัยมากกว่าพอร์ตฟอร์เวิร์ดดิ้ง
เนื่องจากพอร์ตขาเข้าไม่ได้เปิดตลอดเวลา พอร์ตเหล่านั้นเปิด
เฉพาะเมื่อแอพพลิเคชั่นทำ�การเชื่อมต่อขาออกผ่านทริกเกอร์
พอร์ตเท่านั้น
67
4.3.4 DMZ
เวอร์ชวล DMZ เปิดเผยไคลเอ็นต์หนึ่งเครื่องไปยังอินเทอร์เน็ต
ทำ�ให้ไคลเอ็นต์นี้รับแพคเก็ตขาเข้าทั้งหมดโดยตรงไปยังเครือข่าย
แลนของคุณ
โดยปกติ การจราจรขาเข้าจากอินเทอร์เน็ตถูกทิ้งและเปลี่ยนเส้น
ทางไปยังไคลเอ็นต์ที่เจาะจงเฉพาะเมื่อพอร์ตฟอร์เวิร์ดดิ้ง หรือ
พอร์ตทริกเกอร์ถูกกำ�หนดค่าไว้บนเครือข่าย ในการกำ�หนดค่า DMZ,
เน็ตเวิร์กไคลเอ็นหนึ่งเครื่องจะรับแพคเก็ตขาเข้าทั้งหมด
การตั้งค่า DMZ บนเครือข่ายมีประโยชน์เมื่อคุณต้องการให้พอร์ตขา
เข้าเปิด หรือเมื่อคุณต้องการโฮสต์โดเมน เว็บ
หรืออีเมลเซิร์ฟเวอร์
ข้อควรระวัง: การเปิดพอร์ตทั้งหมดบนไคลเอ็นต์ไปยังอินเทอร์เน็ต
ทำ�ให้เครือข่ายอ่อนแอต่อการโจมตีภายนอก โปรดระมัดระวังความเสี่ยง
ด้านความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับการใช้ DMZ
ในการตั้งค่า DMZ:
1. จากหน้าต่างระบบเมนู ไปยัง Advanced Settings
(การตั้งค่าขั้นสูง) > WAN (WAN) > แท็บ DMZ (DMZ)
2. กำ�หนดค่าการตั้งค่าด้านล่าง: เมื่อทำ�เสร็จ, คลิก Apply
(นำ�ไปใช้)
• IP แอดเดรสของสถานีที่เปิดออก: ป้อน LAN IP
แอดเดรสของไคลเอ็นต์ที่จะให้บริการ DMZ และถูกเปิดออก
บนอินเทอร์เน็ต ตรวจดูให้แน่ใจว่าเซิร์ฟเวอร์ไคลเอ็นต์มีสแตติก
IP แอดเดรส
ในการลบ DMZ:
1. ลบ LAN IP แอดเดรสของไคลเอ็นต์จากกล่องข้อความ IP
Address of Exposed Station (IP แอดเดรสของสถานี
ที่เปิดออก)
2. เมื่อทำ�เสร็จ, คลิก Apply (นำ�ไปใช้)
68
4.3.5 DDNS
การตั้งค่า DDNS (ไดนามิก DNS) อนุญาตให้คุณเข้าถึงเราเตอร์
จากภายนอกเครือข่ายของคุณผ่านบริการ ASUS DDNS ที่ให้มา หรือ
บริการ DDNS อื่น
ในการตั้งค่า DDNS:
1. จากหน้าต่างระบบเมนู ไปยัง Advanced Settings
(การตั้งค่าขั้นสูง) > WAN (WAN) > แท็บDDNS (DDNS)
2. กำ�หนดค่าการตั้งค่าต่อไปนี้ดังแสดงด้านล่าง: เมื่อทำ�เสร็จ, คลิก
Apply (นำ�ไปใช้)
• เปิดทำ�งาน DDNS ไคลเอ็นต์: เปิดทำ�งาน DDNS เพื่อเข้าถึง
ASUS เราเตอร์ผ่านชื่อ DNS แทนที่จะเป็น WAN IP แอดเดรส
• ชื่อเซิร์ฟเวอร์และโฮสต์: เลือก ASUS DDNS หรือ DDNS อื่น
ถ้าคุณต้องการใช้ ASUS DDNS, ให้กรอกชื่อโฮสต์ในรูปแบบ
xxx.asuscomm.com (xxx คือชื่อโฮสต์ของคุณ)
• ถ้าคุณต้องการใช้บริการ DDNS อื่น, คลิก FREE TRIAL
(ทดลองใช้ฟรี) และลงทะเบียนออนไลน์ก่อน กรอกฟิลด์ชื่อผู้ใช้
หรืออีเมลแอดเดรส และรหัสผ่าน หรือ DDNS คีย์
69
• เปิดทำ�งานอักขระตัวแทน: เปิดทำ�งานอักขระตัวแทนถ้าบริการ
DDNS จำ�เป็นต้องใช้
หมายเหตุ:
บริการ DDNS จะไม่ทำ�งานภายใต้เงื่อนไขเหล่านี้:
• เมื่อไวร์เลสเราเตอร์กำ�ลังใช้ WAN IP แอดเดรสส่วนตัว (192.168.x.x,
10.x.x.x หรือ 172.16.x.x) ตามที่ระบุด้วยข้อความสีเหลือง
• เราเตอร์อาจอยู่บนเครือข่ายที่ใช้ตาราง NAT หลายตาราง
4.3.6 NAT ผ่านตลอด
NAT ผ่านตลอด อนุญาตการเชื่อมต่อเครือข่ายส่วนตัวเสมือน (VPN)
ให้ผ่านเราเตอร์ไปยังเน็ตเวิร์กไคลเอ็นต์ ตามค่าเริ่มต้น PPTP
Passthrough (PPTP ผ่านตลอด), L2TP Passthrough (L2TP
ผ่านตลอด), IPsec Passthrough (IPsec ผ่านตลอด) และ RTSP
Passthrough (RTSP ผ่านตลอด) ถูกเปิดทำ�งาน
ในการเปิดทำ�งาน / ปิดทำ�งานการตั้งค่า NAT ผ่านตลอด ไปที่
Advanced Settings (การตั้งค่าขั้นสูง) > WAN (WAN) >
แท็บ NAT Passthrough (NAT ผ่านตลอด) เมื่อทำ�เสร็จ, คลิก
Apply (นำ�ไปใช้)
70
4.4 IPv6
ไวร์เลสเราเตอร์นี้สนับสนุน IPv6 แอดเดรสซิ่ง ซึ่งเป็นระบบที่
สนับสนุน IP แอดเดรสมากกว่า มาตรฐานนี้ยังไม่มีใช้กันอย่าง
กว้างขวาง ติดต่อ ISP ของคุณถ้าบริการอินเทอร์เน็ตของคุณสนับสนุน
IPv6
ในการตั้งค่า IPv6:
1. จากหน้าต่างระบบเมนู ไปยัง Advanced Settings
(การตั้งค่าขั้นสูง) > IPv6 (IPv6)
2. เลือก Connection Type (ชนิดการเชื่อมต่อ) ของคุณ
ตัวเลือกการกำ�หนดค่าจะแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับชนิดการเชื่อม
ต่อที่คุณเลือก
3. ป้อนการตั้งค่า IPv6 LAN และ DNS ของคุณ
4. คลิก Apply (นำ�ไปใช้)
หมายเหตุ: โปรดสอบถาม ISP ของคุณเกี่ยวกับข้อมูล IPv6 เฉพาะ
สำ�หรับบริการอินเทอร์เน็ตของคุณ
71
4.5 ไฟร์วอลล์
ไวร์เลสเราเตอร์สามารถทำ�หน้าที่เป็นฮาร์ดแวร์ไฟร์วอลล์สำ�หรับ
เครือข่ายของคุณได้
หมายเหตุ: ตามค่าเริ่มต้น คุณสมบัติไฟร์วอลล์จะเปิดทำ�งาน
4.5.1 ทั่วไป
ในการตั้งค่าไฟร์วอลล์พื้นฐาน:
1. จากหน้าต่างระบบเมนู ไปยัง Advanced Settings
(การตั้งค่าขั้นสูง) > Firewall (ไฟร์วอลล์) > แท็บ General
(ทั่วไป)
2. บนฟิลด์ Enable Firewall (เปิดทำ�งานไฟร์วอลล์), เลือก
Yes (ใช่)
3. บนการป้องกัน Enable DoS (เปิดทำ�งาน DoS), เลือก
Yes (ใช่) เพื่อป้องกันเครือข่ายของคุณจากการโจมตี DoS
(การปฏิเสธบริการ) แม้ว่าคุณสมบัตินี้อาจส่งผลกับสมรรถนะของ
เราเตอร์ก็ตาม
4. คุณยังสามารถตรวจดูแลการแลกเปลี่ยนแพคเก็ตระหว่างการ
เชื่อมต่อ LAN และ WAN ได้ด้วย บนชนิดแพคเก็ตที่บันทึก, เลือก
Dropped (หลุด), Accepted (ยอมรับ) หรือ Both (ทั้งคู่)
5. คลิก Apply (นำ�ไปใช้)
4.5.2 ตัวกรอง URL
คุณสามารถระบุคำ�สำ�คัญหรือเว็บแอดเดรส เพื่อป้องกันการเข้าถึงยัง
URL ที่เจาะจงได้
หมายเหตุ: ตัวกรอง URL เป็นไปตามการสอบถาม DNS ถ้าเน็ตเวิร์กไคล
เอ็นต์เข้าถึงเว็บไซต์อยู่แล้ว เช่น http://www.abcxxx.com, เว็บไซต์
จะไม่ถูกบล็อก (DNS แคชในระบบเก็บเว็บไซต์ที่เข้าชมก่อนหน้าไว้)
ในการแก้ไขปัญหานี้ ให้ล้าง DNS แคชก่อนที่จะตั้งค่าตัวกรอง URL
72
ในการตั้งค่าตัวกรอง URL:
1. จากหน้าต่างระบบเมนู ไปยัง Advanced Settings
(การตั้งค่าขั้นสูง) > Firewall (ไีฟร์วอลล์) > แท็บ URL
Filter (ตัวกรอง URL)
2. บนฟิลด์ Enable URL Filter (เปิดทำ�งานตัวกรอง URL), เลือก
Enabled (เปิดทำ�งาน)
3. ป้อน URL และคลิกปุ่ม
4. คลิก Apply (นำ�ไปใช้)
4.5.3 ตัวกรองคำ�สำ�คัญ
ตัวกรองคำ�สำ�คัญจะบล็อกการเข้าถึงไปยังเว็บเพจที่ประกอบด้วย
คำ�สำ�คัญที่ระบุ
ในการตั้งค่าตัวกรองคำ�สำ�คัญ:
1. จากหน้าต่างระบบเมนู ไปยัง Advanced Settings
(การตั้งค่าขั้นสูง) > Firewall (ไฟร์วอลล์) > แท็บ
Keyword Filter (ตัวกรองคำ�สำ�คัญ)
2. บนฟิลด์ Enable Keyword Filter (เปิดทำ�งานตัวกรองคำ�สำ�คัญ),
เลือก Enabled (เปิดทำ�งาน)
73
3. ป้อนคำ�หรือวลี และคลิกปุ่ม Add (เพิ่ม)
4. คลิก Apply (นำ�ไปใช้)
หมายเหตุ:
• ตัวกรองคำ�สำ�คัญ เป็นไปตามการสอบถาม DNS ถ้าเน็ตเวิร์กไคลเอ็นต์
เข้าถึงเว็บไซต์อยู่แล้ว เช่น http://www.abcxxx.com, เว็บไซต์จะไม่
ถูกบล็อก (DNS แคชในระบบเก็บเว็บไซต์ที่เข้าชมก่อนหน้าไว้)
ในการแก้ไขปัญหานี้ ให้ล้าง DNS แคชก่อนที่จะตั้งค่าตัวกรองคำ�สำ�คัญ
• เว็บเพจที่บีบขนาดโดยใช้การบีบขนาด HTTP ไม่สามารถถูกกรองได้
เพจ HTTPS ยังไม่สามารถถูกบล็อกโดยใช้ตัวกรองคำ�สำ�คัญได้เช่นกัน
4.5.4 ตัวกรองบริการเครือข่าย
ตัวกรองบริการเครือข่าย บล็อกการแลกเปลี่ยนแพคเก็ต LAN ไปยัง
WAN และจำ�กัดเน็ตเวิร์กไคลเอ็นต์ไม่ให้เข้าถึงยังบริการเว็บไซต์ที่
เจาะจง เช่น Telnet หรือ FTP
74
ในการตั้งค่าตัวกรองบริการเครือข่าย:
1. จากหน้าต่างระบบเมนู ไปยัง Advanced Settings
(การตั้งค่าขั้นสูง) > Firewall (ไฟร์วอลล์) > แท็บ
Network Service Filter (ตัวกรองบริการเครือข่าย)
2. บนฟิลด์ Enable Network Services Filter (เปิดทำ�งานตัวกรองบ
ริการเครือข่าย), เลือก Yes (ใช่)
3. เลือกชนิดตารางตัวกรอง Black List (บัญชีดำ�)
บล็อกบริการเครือข่ายที่ระบุ White List (บัญชีขาว)
จำ�กัดการเข้าถึงไปยังเฉพาะบริการเครือข่ายที่ระบุ
4. ระบุวันที่และเวลาที่ตัวกรองจะแอกทีฟ
5. ในการระบุบริการเครือข่ายไปยังตัวกรอง, ป้อน Source IP
(IP ต้นทาง), Destination IP (IP ปลายทาง), Port Range
(ช่วงพอร์ต) และ Protocol (โปรโตคอล) คลิกปุ่ม
6. คลิก Apply (นำ�ไปใช้)
75
4.6 การดูแลระบบ
4.6.1 โหมดการทำ�งาน
หน้า โหมดการทำ�งาน อนุญาตให้คุณเลือกโหมดที่เหมาะสมสำ�
หรับเครือข่ายของคุณ
ในการตั้งค่าโหมดการทำ�งาน:
1. จากหน้าต่างระบบเมนู ไปยัง Advanced Settings
(การตั้งค่าขั้นสูง) > Administration (การดูแลระบบ) >
แท็บ Operation Mode (โหมดการทำ�งาน)
2. เลือกโหมดการทำ�งานเหล่านี้:
• โหมดไวร์เลสเราเตอร์(ค่าเริ่มต้น):ในโหมดไวร์เลสเราเตอร์,
ไวร์เลสเราเตอร์จะเชื่อมต่อไปยังอินเทอร์เน็ต และให้การเข้าถึง
อินเทอร์เน็ตไปยังอุปกรณ์ที่ใช้ได้บนเครือข่ายแลนของตัวเอง
• โหมดแอคเซสพอยต์: ในโหมดนี้ เราเตอร์จะสร้างเครือข่าย
ไร้สายบนเครือข่ายที่มีอยู่แล้ว
3. คลิก Apply (นำ�ไปใช้)
หมายเหตุ: เราเตอร์จะบูตใหม่เมื่อคุณเปลี่ยนโหมด
76
4.6.2 ระบบ
หน้า System (ระบบ) อนุญาตให้คณ
ุ กำ�หนดค่าการตัง้ ค่าไวร์
เลสเราเตอร์ของคุณ
ในการตัง้ ค่าระบบ:
1. จากหน้าต่างระบบเมนู ไปยัง Advanced Settings
(การตัง้ ค่าขัน
้ สูง) > Administration (การดูแลระบบ) >
แท็บ System (ระบบ)
2. คุณสามารถกำ�หนดค่าการตัง้ ค่าต่อไปนี:้
• เปลีย
่ นรหัสผ่านล็อกอินของเราเตอร์: คุณสามารถเปลีย่ นรหัส
ผ่านและชือ
่ ล็อกอินของไวร์เลสเราเตอร์ โดยการป้อนชือ
่ และรหัส
ผ่านใหม่
• ลักษณะการทำ�งานของปุ่ม WPS: ปุ่ม WPS
ทางกายภาพบนเราเตอร์ไร้สายสามารถนำ�มาใช้เพื่อ
เปิดใช้งาน WPS และปิดสวิตซ์เครือข่ายไร้สาย
• โซนเวลา: เลือกโซนเวลาสำ�หรับเครือข่ายของคุณ
• NTP เซิรฟ
์ เวอร์: ไวร์เลสเราเตอร์สามารถเข้าถึง NTP
(โปรโตคอลเวลาเครือข่าย) เซิรฟ
์ เวอร์เพือ
่ ทีจ่ ะซิงโครไนซ์เวลาได้
• เปิดทำ�งาน Telnet: คลิก Yes (ใช่) เพือ
่ เปิดทำ�งานบริการ
Telnet บนเครือข่าย คลิก No (ไม่) เพือ
่ ปิดทำ�งาน Telnet
• วิธก
ี ารยืนยันตัวบุคคล: คุณสามารถเลือกโปรโตคอล HTTP,
HTTPS หรือทัง้ สองอย่าง เพือ
่ รักษาความปลอดภัยในการเข้าถึง
เราเตอร์ได้
• เปิดทำ�งานการเข้าถึงเว็บจาก WAN: เลือก Yes (ใช่) เพือ
่
อนุญาตให้คณ
ุ อุปกรณ์ดา้ นนอกเครือข่ายสามารถเข้าถึงการ
ตัง้ ค่า GUI ของไวร์เลสเราเตอร์ได้ เลือก No (ไม่)
เพือ
่ ป้องกันการเข้าถึง
• อนุญาตเฉพาะ IP ทีเ่ จาะจง:คลิก Yes (ใช่) ถ้าคุณต้องการระบุ
IP แอดเดรสของอุปกรณ์ทไ่ี ด้รบ
ั อนุญาตให้เข้าถึงยังการตัง้ ค่า GUI
ของไวร์เลสเรเตอร์จาก WAN
• รายการไคลเอ็นต์: ป้อน WAN IP แอดเดรสของอุปกรณ์เครือข่าย
ทีอ
่ นุญาตให้เข้าถึงยังการตัง้ ค่าของไวร์เลสเราเตอร์
รายการนีจ้ ะถูกใช้ ถ้าคุณคลิก Yes (ใช่) ในรายการ Only allow
specific IP (อนุญาตเฉพาะ IP ทีเ่ จาะจง)
3. คลิก Apply (นำ�ไปใช้)
77
4.6.3 การอัปเกรดเฟิร์มแวร์
หมายเหต: ดาวน์โหลดเฟิร์มแวร์ล่าสุดจากเว็บไซต์ ASUS ที่
http://www.asus.com
ในการอัปเกรดเฟิร์มแวร์:
1. จากหน้าต่างระบบเมนู ไปยัง Advanced Settings
(การตั้งค่าขั้นสูง) > Administration (การดูแลระบบ) >
แท็บ Firmware Upgrade (เฟิร์มแวร์อัพเกรด)
2. ในฟิลด์ New Firmware File (ไฟล์เฟิร์มแวร์ใหม่), คลิก
Browse (เรียกดู) เพื่อค้นหาเฟิร์มแวร์ใหม่ในคอมพิวเตอร์
ของคุณ
3. คลิก Upload (อัปโหลด)
หมายเหตุ:
• เมื่อกระบวนการอัพเกรดสมบูรณ์ ให้รอสักครู่เพื่อให้ระบบบูตใหม่
• ถ้ากระบวนการอัปเกรดล้มเหลว ไวร์เลสเราเตอร์จะเข้า
สู่โหมดช่วยเหลือโดยอัตโนมัติ และไฟแสดงสถานะ LED เพาเวอร์
ที่แผงด้านหน้าจะกะพริบช้าๆ ในการเรียกคืน หรือกู้คืนระบบ ให้ใช้
ยูทิลิตี้ 5.2Firmware Restoration (การกู้คืนเฟิร์มแวร์)
4.6.4 การกู้คืน/การจัดเก็บ/การอัปโหลดการตั้งค่า
ในการกู้คืน/จัดเก็บ/อัปโหลดการตั้งค่า:
1. จากหน้าต่างระบบเมนู ไปยัง Advanced Settings
(การตั้งค่าขั้นสูง) > Administration (การดูแลระบบ) >
แท็บ Restore/Save/Upload Setting (กู้คืน/บันทึก/
อัพโหลดการตั้งค่า)
2. เลือกงานที่คุณต้องการทำ�:
• ใ นการกู้คืนการตั้งค่ากลับเป็นค่าเริ่มต้นจากโรงงาน, คลิก
Restore (กู้คืน), และคลิก OK (ตกลง) ในข้อความการยืนยัน
• ใ นการจัดเก็บการตั้งค่าระบบปัจจุบัน, คลิก Save (จัดเก็บ),
และคลิก Save (จัดเก็บ) ในหน้าต่างดาวน์โหลดไฟล์ เพื่อ
จัดเก็บไฟล์ระบบลงในพาธที่คุณต้องการ
• ใ นการกู้คืนการตั้งค่าระบบก่อนหน้า, คลิก Browse (เรียกดู)
เพื่อค้นหาไฟล์ระบบที่คุณต้องการกู้คืน, จากนั้นคลิก Upload
(อัปโหลด)
สำ�คัญ! ถ้าเกิดปัญหาขึ้น ให้อัพโหลดเฟิร์มแวร์เวอร์ชั่นล่าสุด
และกำ�หนดค่าการ ตั้งค่าใหม่ อย่ากู้คืนเราเตอร์กลับเป็นการตั้งค่าเริ่มต้น
78
4.7 บันทึกระบบ
บันทึกระบบ ประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ ของเครือข่ายที่บันทึกไว้
หมายเหตุ: บันทึกระบบ รีเซ็ตเมื่อเราเตอร์ถูกบูตใหม่ หรือปิดเครื่อง
ในการดูบันทึกระบบของคุณ:
1. จากหน้าต่างระบบเมนู ไปยัง Advanced Settings
(การตั้งค่าขั้นสูง) > System Log (บันทึกระบบ)
2. คุณสามารถดูกิจกรรมเครือข่ายของคุณในแท็บเหล่านี้ได้:
• บันทึกทั่วไป
• DHCP ลีส
• บันทึกไร้สาย
• พอร์ตฟอร์เวิร์ดดิ้ง
• ตารางเราติ้ง
79
5
ยูทิลิตี้
หมายเหตุ:
• ดาวน์โหลดและติดตั้งยูทิลิตี้ของไวร์เลสเราเตอร์จากเว็บไซต์ ASUS:
• การสำ�รวจอุปกรณ์ v2.0.0.0 ท http://dlcdnet.asus.com/
pub/ASUS/LiveUpdate/Release/Wireless/Discovery.zip
• การกู้คืนเฟิร์มแวร์ v1.9.0.4 ที่ http://dlcdnet.asus.com/
pub/ASUS/LiveUpdate/Release/Wireless/Rescue.zip
• ยูทิลิตี้เครื่องพิมพ์ของ Windows v1.0.5.5 ที่ http://
dlcdnet.asus.com/pub/ASUS/LiveUpdate/Release/
Wireless/Printer.zip
• ยูทิลิตี้เหล่านี้ไม่ได้รับการสนับสนุนบน MAC OS
5.1
การค้นหาอุปกรณ
Device Discovery (การค้นหาอุปกรณ์) เป็นยูทล
ิ ต
ิ ้ี ASUS
WLAN ซึง่ ทำ�หน้าทีต
่ รวจหาอุปกรณ์ ASUS ไวร์เลส เราเตอร์
และอนุญาตให้คณ
ุ ตัง้ ค่าคอนฟิกอุปกรณ์
ในการเปิดยูทิลิตี้ การค้นหาอุปกรณ์:
• จากเดสก์ทอปของคอมพิวเตอร์ของคุณ, คลิก Start (เริม
่ ) > All
Programs (โปรแกรมทัง้ หมด) > ASUS Utility (ยูทล
ิ ต
ิ ้ี ASUS)
> RT-AC1300UHP Wireless Router (RT-AC1300UHP
ไวร์เลส เราเตอร์) > Device Discovery (การค้นหา อุปกรณ)
หมายเหต: เมื่อคุณตั้งค่าเราเตอร์เป็นโหมดแอคเซสพอยต์, คุณ
จำ�เป็นต้องใช้ การสำ�รวจอุปกรณ์ เพื่อรับ IP แอดเดรสของเราเตอร์
80
5.2 การกู้คืนเฟิร์มแวร์
การกู้คืนเฟิร์มแวร์ ถูกใช้บน ASUS ไวร์เลส เราเตอร์ หลังจากที่
ทำ�การอัปเกรดเฟิร์มแวร์ล้มเหลว ยูทิลิตี้นี้จะอัปโหลดไฟล์เฟิร์ม
แวร์ไปยังไวร์เลส เราเตอร์ กระบวนการจะใช้เวลาประมาณ
3 ถึง 4 นาที
ข้อสำ�คัญ! ปิดโหมดช่วยเหลือ ก่อนที่จะใช้ยูทิลิตี้ การกู้คืนเฟิร์มแวร์
หมายเหตุ: คุณสมบัตินี้ไม่ได้รับการสนับสนุนบน MAC OS
81
5.3 การตั้งค่าพรินเตอร์เซิร์ฟเวอร์ของคุณ
5.3.1 การแชร์เครื่องพิมพ์ ASUS EZ
ยูทิลิตี้การแชร์เครื่องพิมพ์ ASUS EZ อนุญาตให้คุณเชื่อมต่อเครื่อง
พิมพ์ USB เข้ากับพอร์ต USB ของไวร์เลสเราเตอร์ของคุณ และตั้ง
ค่าพรินต์เซิร์ฟเวอร์ การทำ�เช่นนี้ ทำ�ให้เน็ตเวิร์กไคลเอ็นต์ของคุณ
สามารถพิมพ์และสแกนไฟล์แบบไร้สายได้
หมายเหตุ: ฟังก์ชั่นพรินต์เซิร์ฟเวอร์ได้รับการสนับสนุนบน Windows® XP,
Windows® Vista และ Windows® 7
ในการตั้งค่าโหมดการแชร์เครื่องพิมพ์ EZ:
1. จากหน้าต่างระบบเมนู ไปยัง General (ทั่วไป) > USB
Application (การใช้งานผ่าน USB) > Network Printer
Server (เน็ตเวิร์กพรินเตอร์เซิร์ฟเวอร์)
2. คลิก Download Now (ดาวน์โหลดเดี๋ยวนี้)! เพื่อดาวน์
โหลดยูทิลิตี้เน็ตเวิร์กพรินเตอร์
82
หมายเหตุ: ยูทิลิตี้เน็ตเวิร์กพรินเตอร์ ได้รับการสนับสนุนบน Windows®
XP, Windows® Vista และ Windows® 7 เท่านั้น ในการติดตั้งยูทิลิตี้บน
Mac OS, เลือก ใช้โปรโตคอล LPR สำ�หรับการแชร์เครื่องพิมพ์
3. อันซิปไฟล์ที่ดาวน์โหลดมา และคลิกไอคอน Printer (เครื่องพิมพ์)
เพื่อรันโปรแกรมตั้งค่าเน็ตเวิร์กพรินเตอร์
83
4. ทำ�ตามขั้นตอนบนหน้าจอเพื่อตั้งค่าฮาร์ดแวร์ของคุณ,
จากนั้นคลิก Next (ถัดไป)
5. รอเป็นเวลาสองสามนาที เพื่อให้การตั้งค่าเริ่มต้นเสร็จ คลิก
Next (ถัดไป)
6. คลิก Finish (เสร็จสิ้น) เพื่อทำ�การติดตั้งให้สมบูรณ์
84
7. ทำ�ตามขั้นตอนของ Windows® OS เพื่อติดตั้งไดรเวอร์เครื่องพิมพ์
8. หลังจากที่การติดตั้งไดรเวอร์ของเครื่องพิมพ์สมบูรณ์แล้ว
ขณะนี้เน็ตเวิร์กไคลเอ็นต์ก็สามารถใช้เครื่องพิมพ์ได้
85
5.3.2 การใช้ LPR เพื่อแชร์เครื่องพิมพ์
คุณสามารถแชร์เครื่องพิมพ์ของคุณกับคอมพิวเตอร์อื่นๆ ที่รัน
ระบบปฏิบัติการ Windows® และ MAC ได้โดยใช้ LPR/LPD (Line
Printer Remote/Line Printer Daemon)
การแชร์เครื่องพิมพ์ LPR ของคุณ
ในการแชร์เครื่องพิมพ์ LPR ของคุณ:
1. จากเดสก์ทอป Windows®, คลิก Start (เริ่ม) > Devices
and Printers (อุปกรณ์และเครื่องพิมพ์) > Add a printer
(เพิ่มเครื่องพิมพ์) เพื่อรัน Add Printer Wizard (ตัวช่วย
สร้างเพิ่มเครื่องพิมพ์)
2. เลือก Add a local printer (เพิ่มเครื่องพิมพ์ในเครื่อง)
จากนั้นคลิก Next (ถัดไป)
86
3. เลือก Create a new port (สร้างพอร์ตใหม่) จากนั้นตั้งค่า
Type of Port (ชนิดของพอร์ต) เป็น Standard TCP/
IP Port (พอร์ต TCP/IP มาตรฐาน) คลิก New Port
(พอร์ตใหม่)
4. ในฟิลด์ Hostname or IP address (ชื่อโฮสต์หรือ IP
แอดเดรส), ป้อน IP แอดเดรสของไวร์เลสเราเตอร์ จากนั้นคลิก
Next (ถัดไป)
87
5. เลือก Custom (กำ�หนดเอง) จากนั้นคลิก Settings
(การตั้งค่า)
6. ตั้งค่า Protocol (โปรโตคอล) เป็น LPR (LPR) ในฟิลด์
Queue Name (ชื่อคิว), ป้อน LPRServer จากนั้นคลิก OK
(ตกลง) เพื่อทำ�ต่อ
88
7. คลิก Next (ถัดไป) เพื่อทำ�การตั้งค่าพอร์ต TCP/ IP มาตรฐาน
ให้เสร็จ
8. ติดตั้งไดรเวอร์เครื่องพิมพ์จากรายการรุ่นของผู้จำ�หน่าย ถ้าเ
ครื่องพิมพ์ของคุณไม่ได้อยู่ในรายการ, คลิก Have Disk
(มีดิสก์) เพื่อติดตั้งไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ของคุณจาก CD-ROM
หรือไฟล์
89
9. คลิก Next (ถัดไป) เพื่อยอมรับชื่อเริ่มต้นสำ�หรับเครื่องพิมพ์
10. คลิก Finish (เสร็จสิ้น) เพื่อทำ�การติดตั้งให้สมบูรณ์
90
6
การแก้ไขปัญหา
บทนี้ให้วิธีแก้ไขปัญหาที่คุณอาจพบกับเราเตอร์ของคุณ ถ้าคุณ
พบปัญหาที่ไม่ได้กล่าวถึงในบทนี้ ให้เยี่ยมชมเว็บไซต์สนับสนุนของ
ASUS ที่: https://www.asus.com/support/
สำ�หรับข้อมูลผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม และรายละเอียดการติดต่อฝ่าย
สนับสนุนด้านเทคนิคของ ASUS
6.1 การแก้ไขปัญหาพื้นฐาน
ถ้าคุณมีปัญหากับเราเตอร์ของคุณ ให้ลองขั้นตอนพื้นฐานในส่วนนี้
ก่อนที่จะมองหาวิธีการแก้ไขปัญหาเพิ่มเติม
อัพเกรดเฟิร์มแวร์ไปเป็นเวอร์ชั่นล่าสุด
1. เปิดเว็บ GUI ไปที่ Advanced Settings (การตั้งค่าขั้นสูง)
> Administration (การดูแลระบบ) > แท็บ Firmware
Upgrade (เฟิร์มแวร์อัพเกรด) คลิก Check (ตรวจสอบ)
เพื่อตรวจสอบว่ามีเฟิร์มแวร์ล่าสุดหรือไม่
2. ถ้ามีเฟิร์มแวร์ล่าสุด ให้เยี่ยมชมเว็บไซต์ทั่วโลกของ ASUS
ที่ http://www.asus.com/Networks/Wireless_Routers/
เพื่อดาวน์โหลดเฟิร์มแวร์ล่าสุด
3. จากหน้า Firmware Upgrade (เฟิร์มแวร์อัพเกรด), คลิก
Browse (เรียกดู) เพื่อค้นหาไฟล์เฟิร์มแวร์
4. คลิก Upload (อัพโหลด) เพื่ออัพเกรดเฟิร์มแวร์
91
เริ่มเครือข่ายของคุณใหม่ในลำ�ดับต่อไปนี้:
1. ปิดโมเด็ม
2. ถอดปลั๊กโมเด็ม
3. ปิดเราเตอร์และคอมพิวเตอร์
4. เสียบปลั๊กโมเด็ม
5. เปิดโมเด็ม จากนั้นรอเป็นเวลา 2 นาที
6. เปิดเราเตอร์ จากนั้นรอเป็นเวลา 2 นาที
7. เปิดคอมพิวเตอร์
ตรวจสอบว่าสายเคเบิลอีเธอร์เน็ตของคุณเสียบอยู่อย่าง
เหมาะสมหรือไม่
• เมื่อสายเคเบิลอีเธอร์เน็ตที่เชื่อมต่อเราเตอร์กับโมเด็มถูกเสียบ
อย่างเหมาะสม, LED WAN จะติด
• เมื่อสายเคเบิลอีเธอร์เน็ตที่เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ที่เปิดเครื่องอยู่
กับเราเตอร์ถูกเสียบอย่างเหมาะสม, LED LAN ที่ตรงกับเครื่อง
จะติด
ตรวจสอบว่าการตั้งค่าไร้สายบนคอมพิวเตอร์ของคุณตรงกับ
ค่าของคอมพิวเตอร์ของคุณ
• เมื่อคุณเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ของคุณไปยังเราเตอร์แบบไร้สาย,
ให้แน่ใจว่า SSID (ชื่อเครือข่ายไร้สาย), วิธีการเข้ารหัส
และรหัสผ่านนั้นถูกต้อง
ตรวจสอบว่าการตั้งค่าเครือข่ายของคุณถูกต้องหรือไม่
• ไคลเอ็นต์แต่ละตัวบนเครือข่ายควรมี IP แอดเดรสที่ถูกต้อง ASUS
แนะนำ�ให้คุณใช้ DHCP เซิร์ฟเวอร์ของไวร์เลสเราเตอร์เพื่อกำ�หนด
IP แอดเดรสให้กับคอมพิวเตอร์ต่างๆ บนเครือข่ายของคุณ
92
• ผู้ให้บริการเคเบิลโมเด็มบางราย จำ�เป็นต้องให้คุณใช้ MAC
แอดเดรสของคอมพิวเตอร์ที่ลงทะเบียนครั้งแรกในบัญชี
คุณสามารถดู MAC แอดเดรสในเว็บ GUI, Network Map
(แผนที่เครือข่าย) > หน้า Clients (ไคลเอ็นต์), และวางตัว
ชี้เมาส์เหนืออุปกรณ์ของคุณใน Client Status
(สถานะไคลเอ็นต์)
93
6.2 คำ�ถามที่มีการถามบ่อยๆ (FAQ)
ฉันไม่สามารถเข้าถึง GUI ของเราเตอร์โดยใช้เว็บเบรา
เซอร์ได้
• ถ้าคอมพิวเตอร์ของคุณเป็นแบบมีสาย ให้ตรวจสอบการเชื่อมต่อ
สายเคเบิลอีเธอร์เน็ต และสถานะ LED ตามที่อธิบายในส่วน
ก่อนหน้า
• ตรวจดูให้แน่ใจว่าคุณใช้ข้อมูลการล็อกอินที่ถูกต้อง ชื่อล็อกอิน
และรหัสผ่านเริ่มต้นคือ "admin/admin" ตรวจดูให้แน่ใจว่าปุ่ม
Caps Lock ถูกปิดการทำ�งานในขณะที่คุณป้อนข้อมูลการล็อกอิน
• ลบคุกกี้และไฟล์ในเว็บเบ
ราเซอร์ของคุณ สำ�หรับ Internet
Explorer 8 ปฏิบัติตามขั้นตอน
เหล่านี้:
1.เปิดเว็บเบราเซอร์,
จากนั้นคลิก Tools
(เครื่องมือ) > Internet
Options (ตัวเลือก
อินเตอร์เน็ต)
2.บนแท็บ General (ทั่วไป),
คลิก Delete (ลบ) ภายใต้
Browsing history (ประวัติ
การเบราซ์)
ทำ�เครื่องหมายที่
Temporary Internet
Files
(ไฟล์อินเทอร์เน็ตชั่วคราว) และ Cookies (คุกกี้)
คลิก Delete (ลบ)
หมายเหตุ:
• คำ�สั่งสำ�หรับการลบคุกกี้และไฟล์นั้นแตกต่างกันในเว็บเบราเซอร์แต่
ละตัว
• ปิดทำ�งานการตั้งค่าพร็อกซี่เซิร์ฟเวอร์, ยกเลิกการเชื่อมต่อแบบ
โทรเข้า และตั้งค่า TCP/IP ให้รับ IP แอดเดรสโดยอัตโนมัติ
สำ�หรับรายละเอียดเพิ่มเติม ให้ดูบทที่ 1 ของคู่มือผู้ใช้ฉบับนี้
• ให้แน่ใจว่าคุณใช้สายเคเบิลอีเธอร์เน็ต CAT5e หรือ CAT6
94
ไคลเอ็นต์ไม่สามารถสร้าง การเชื่อมต่อไร้สายกับ เราเตอร์ได้
หมายเหตุ: ถ้าคุณกำ�ลังมีปัญหาในการเชื่อมต่อไปยังเครือข่าย 5Ghz,
ตรวจดูให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ไร้สายของคุณสนับสนุนความถี่ 5Ghz หรือมี
ความสามารถแบบดูอัลแบนด์
• อยู่นอกพื้นที่ทำ�งาน:
• ย้ายเราเตอร์ให้เข้าใกล้ไวร์เลส ไคลเอ็นต์ มากขึ้น
• พยายามปรับเสาอากาศของเราเตอร์ไปยังทิศทางที่ดีที่สุด
ตามที่อธิบายไว้ในส่วน 1.4 การวางตำ�แหน่งเราเตอร์
ของคุณ
• DHCP เซิรฟ
์ เวอร์ถก
ู ปิดการทำ�งาน:
1. เปิดเว็บ GUI ไปที่ General (ทั่วไป) > Network Map
(แผนที่เครือข่าย)> Clients (ไคลเอ็นต์) และค้นหาอุป
กรณ์ที่คุณต้องการเชื่อมต่อไปยังเราเตอร์
2. ถ้าคุณไม่สามารถพบอุปกรณ์ใน Network Map
(แผนที่เครือข่าย), ให้ไปที่ Advanced Settings
(การตั้งค่าขั้นสูง) > LAN (LAN) > รายการ DHCP
Server (DHCP เซิร์ฟเวอร์), Basic Config
(การกำ�หนดค่าพื้นฐาน), เลือก Yes (ใช่) บน Enable the
DHCP Server (เปิดทำ�งาน DHCP เซิร์ฟเวอร์)
95
• SSID ถูกซ่อน ถ้าอุปกรณ์ของคุณสามารถพบ SSID จากเรา
เตอร์อื่น แต่ไม่สามารถพบ SSID ของเราเตอร์ของคุณ, ให้ไปที่
Advanced Settings (การตั้งค่าขั้นสูง) > Wireless
(ไร้สาย) > General (ทั่วไป), เลือก No (ไม่) บน Hide
SSID (ซ่อน SSID), และเลือก Auto (อัตโนมัติ) บน Control
Channel (ช่องควบคุม)
• ถ้าคุณกำ�ลังใช้อะแดปเตอร์ LAN ไร้สาย, ตรวจสอบว่าช่องไร้
สายที่ใช้ สอดคล้องกับช่องที่ใช้ได้ในประเทศ/พื้นที่ของคุณหรือ
ไม ่ถ้าไม่ ให้ปรับช่อง, แบนด์วิดธ์ช่อง และโหมดไร้สาย
• ถ้าคุณยังคงไม่สามารถเชื่อมต่อไปยังเราเตอร์แบบไร้สายได้
คุณสามารถรีเซ็ตเราเตอร์ของคุณกลับเป็นการตั้งค่าเริ่มต้นจากโรง
งาน ใน GUI ของเราเตอร์, คลิก Administration
(การดูแลระบบ) > Restore/Save/Upload Setting
(การตั้งค่าการกู้คืน/บันทึก/อัพโหลด) และคลิก Restore (กู้คืน)
96
ไม่สามารถเข้าถึงอินเตอร์เน็ตได้
• ตรวจสอบว่าเราเตอร์ของคุณสามารถเชื่อมต่อไปยัง WAN
IP แอดเดรสของ ISP ได้หรือไม่ ในการดำ�เนินการ, เปิดเว็บ
GUI และไปที่ General (ทั่วไป)> Network Map
(แผนที่เครือข่าย), และตรวจสอบ Internet Status
(สถานะอินเทอร์เน็ต)
• ถ้าเราเตอร์ของคุณไม่สามารถเชื่อมต่อไปยัง WAN IP
แอดเดรสของ ISP ได้, ให้ลองเริ่มเครือข่ายของคุณใหม่
ตามที่อธิบายในส่วน เริ่มเครือข่ายของคุณใหม่ในลำ�ดับต่อ
ไปนี้ ภายใต้ การแก้ไขปัญหาพื้นฐาน
• อุปกรณ์ถูกบล็อกผ่านฟังก์ชั่น Parental Control
(การควบคุมโดยผู้ปกครอง) ไปที่ General (ทั่วไป) >
Parental Control (การควบคุมโดยผู้ปกครอง) และดูว่า
อุปกรณ์อยู่ในรายการหรือไม่ ถ้าอุปกรณ์ถูกแสดงอยู่ภายใต้ Client
Name (ชื่อไคลเอ็นต์), ให้ลบอุปกรณ์ออก โดยใช้ปุ่ม Delete
(ลบ) หรือปรับ การตั้งค่าการจัดการเวลา
97
• ถ้ายังคงเข้าถึงอินเทอร์เน็ตไม่ได้, ให้ลองบูตคอมพิวเตอร์ของ
คุณใหม่ และตรวจสอบ IP แอดเดรส และเกตเวย์แอดเดรสของ
เครือข่าย
• ตรวจสอบไฟแสดงสถานะบนโมเด็ม ADSL และไวร์เลส เราเตอร์
ถ้า LED WAN บนไวร์เลสเราเตอร์ไม่ติด, ให้ตรวจสอบว่าสายเค
เบิลทั้งหมดเสียบอยู่อย่างเหมาะสมหรือไม่
คุณลืม SSID (ชื่อเครือข่าย) หรือรหัสผ่านเครือข่าย
• ตั้งค่า SSID และคีย์การเข้ารหัสใหม่ ผ่านการเชื่อมต่อแบบมีสาย
(สายเคเบิลอีเธอร์เน็ต) เปิดเว็บ GUI, ไปที่ Network
Map (แผนที่เครือข่าย), คลิกไอคอนเราเตอร์, ป้อน SSID
และคีย์การเข้ารหัสใหม่, จากนั้นคลิก Apply (นำ�ไปใ้ช้)
• รีเซ็ตเราเตอร์ของคุณกลับเป็นการตั้งค่าเริ่มต้น เปิดเว็บ GUI,
ไปที่ Administration (การดูแลระบบ) > Restore/Save/
Upload Setting (การตั้งค่าการกู้คืน/บันทึก/อัพโหลด),
และคลิก Restore (กู้คืน) บัญชีและรหัสผ่านการล็อกอินเริ่มต้นเป็น
“admin” ทั้งสองอย่าง
วิธีการกู้คืนระบบกลับเป็นการ ตั้งค่าเริ่มต้น
• ไปที่ Administration (การดูแลระบบ) > Restore/Save/
Upload Setting (การตั้งค่าการกู้คืน/บันทึก/อัพโหลด),
และคลิก Restore (กู้คืน)
ค่าต่อไปนี้คือการตั้งค่าเริ่มต้นจากโรงงาน:
ชื่อผู้ใช้: admin
รหัสผ่าน: admin
IP แอดเดรส: router.asus.com
SSID (2.4GHz):
ดูฉลากที่ด้านล่างของเราเตอร
SSID (5GHz): ดูฉลากที่ด้านล่างของเราเตอร
การอัพเกรดเฟิร์มแวร์ล้มเหลว
เปิดโหมดช่วยเหลือ และรันยูทิลิตี้ การกู้คืนเฟิร์มแวร์ ดูส่วน 5.2
การกู้คืนเฟิร์มแวร์ เกี่ยวกับการใช้ยูทิลิตี้ การกู้คืนเฟิร์มแวร์
98
ไม่สามารถเข้าถึงเว็บ GUI
ก่อนที่จะกำ�หนดค่าไวร์เลสเราเตอร์ของคุณ ให้ทำ�ขั้นตอนตามที่อธิ
บายในส่วนนี้ สำ�หรับโฮสต์คอมพิวเตอร์และเน็ตเวิร์กไคลเอ็นต์ของคุณ
A. ปิดทำ�งานพร็อกซีเซิร์ฟเวอร์ ถ้าเปิดทำ�งานอยู่
หมายเหตุ: ภาพหน้าจอที่แสดง ใช้สำ�หรับ Windows® 7 เท่านั้น ขั้น
ตอนและตัวเลือกต่าง ๆ อาจแตกต่างจากนี้สำ�หรับ Windows® 8 และ
Windows® 8.1
Windows® 7/8
1. คลิก Start (เริ่ม) >
Internet Explorer
(อินเทอร์เน็ต เอ็กซ์พลอเรอร์)
เพื่อเปิดเบราเซอร์
2. คลิก Tools (เครื่องมือ) >
Internet options
(ตัวเลือกอินเทอร์เน็ต) > แท็บ
Connections (การเชื่อมต่อ)
> LAN settings (การตั้งค่า
LAN)
3. จากหน้าจอ Local Area
Network (LAN) Settings
(การตั้งค่าเครือข่ายท้องถิ่น
(LAN)), ลบเครื่องหมายจาก
Use a proxy server for
your LAN (ใช้พร็อกซี
เซิร์ฟเวอร์สำ�หรับ LAN
ของคุณ)
4. คลิก OK (ตกลง) จากนั้น
Apply (ใช้)
99
MAC OS
1. จากเบราเซอร์ Safari
ของคุณ, คลิก
Safari (ซาฟารี)
> Preferences
(การกำ�หนดลักษณะ)
> Advanced (ขั้นสูง)
> Change Settings
(เปลี่ยนแปลงการ
ตั้งค่า)...
2.จากหน้าจอ Network
(เครือข่าย), ยกเลิก
การเลือก FTP Proxy
(FTP พร็อกซี)่ และ Web
Proxy (HTTP) (เว็บพร็อกซี่ (HTTP))
3. คลิก Apply Now (นำ�ไปใช้เดี๋ยวนี้) เมื่อเสร็จ
หมายเหตุ: ดูคุณสมบัติวิธีใช้ของเบราเซอร์ของคุณ สำ�หรับรายละเอียด
เกี่ยวกับการปิดทำ�งานพร็อกซี่เซิร์ฟเวอร์
B.ตั้งค่าการตั้งค่า TCP/IP เป็น Automatically
obtain an IP address (รับที่อยู่ IP โดยอัตโนมัติ)
Windows® 7/8
1. คลิก Start (เริ่ม) > Control
Panel (แผงควบคุม) >
Network and Internet
(เครือข่ายและอินเทอร์เน็ต)
> Network and Sharing
Center (เครือข่าย
และศูนย์การใช้ร่วมกัน)
> Manage network
connections (จัดการการ
เชื่อมต่อเครือข่าย)
2. เลือก Internet Protocol
Version 4 (TCP/IPv4)
(อินเตอร์เน็ตโปรโตคอล
เวอร์ชั่น4 (TCP/IPv4)) หรือ
Internet Protocol Version 6
(TCP/IPv6) (อินเตอร์เน็ต
โปรโตคอลเวอร์ชั่น6
(TCP/IPv6)), จากนั้นคลิก Properties (คุณสมบัติ)
100
3. เพื่อรับการตั้งค่า IPv4
IP โดยอัตโนมัติ,
ทำ�เครื่องหมายที่ Obtain
an IP address
automatically (รับ IP
แอดเดรสโดยอัตโนมัติ)
เพื่อรับการตั้งค่า IPv6
IP โดยอัตโนมัติ,
ทำ�เครื่องหมายที่ Obtain
an IPv6 address
automatically (รับ IPv6
แอดเดรสโดยอัตโนมัติ)
4. คลิก OK (ตกลง)
เมื่อทำ�เสร็จ
MAC OS
1. คลิกไอคอนแอปเปิ้ล
ที่อยู่บริเวณมุมซ้ายบน
ของหน้าจอ
2. คลิก System
Preferences
(การกำ�หนด
ลักษณะระบบ) >
Network (เครือข่าย)
> Configure
(กำ�หนดค่า)...
3. จากแท็บ TCP/IP
(TCP/IP), เลือก Using
DHCP (การใช้ DHCP)
ในรายการ Configure IPv4 (กำ�หนดค่า IPv4)
4. คลิก Apply Now (นำ�ไปใช้เดี๋ยวนี้) เมื่อเสร็จ
หมายเหตุ: ดูวิธีใช้ของระบบปฏิบัติการของคุณ และคุณสมบัติที่สนับสนุน
สำ�หรับรายละเอียดเกี่ยวกับการกำ�หนดค่า TCP/IP
ของคอมพิวเตอร์ของคุณ
101
C.
เปิดการทำ�งานเครือข่ายแบบโทรเข้า
Windows® 7/8
1.คลิก Start (เริ่ม) >
Internet Explorer
(อินเทอร์เน็ต เอ็กซ์พลอเรอร์)
เพื่อเปิดเบราเซอร
2. คลิก Tools (เครื่องมือ) >
Internet options (ตัวเลือก
อินเทอร์เน็ต) > แท็บ
Connections (การเชื่อมต่อ)
3. ทำ�เครื่องหมายที่ Never dial a
connection (ไม่โทรเพื่อ
เชื่อมต่อ)
4. คลิก OK (ตกลง) เมื่อทำ�เสร็จ
หมายเหตุ: ดูคุณสมบัติวิธีใช้ของเบราเซอร์ของคุณ สำ�หรับราย
ละเอียดเกี่ยวกับการปิดทำ�งานการเชื่อมต่อแบบโทรเข้า
102
ภาคผนวก
การแจ้งเตือน
ASUS Recycling/Takeback Services
ASUS recycling and takeback programs come from our
commitment to the highest standards for protecting our
environment. We believe in providing solutions for you to be able
to responsibly recycle our products, batteries, other components,
as well as the packaging materials. Please go to http://csr.asus.
com/english/Takeback.htm for the detailed recycling information
in different regions.
REACH
Complying with the REACH (Registration, Evaluation,
Authorisation, and Restriction of Chemicals) regulatory
framework, we published the chemical substances in our products
at ASUS REACH website at
http://csr.asus.com/english/index.aspx
Federal Communications Commission Statement
This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is
subject to the following two conditions:
• This device may not cause harmful interference.
• This device must accept any interference received, including
interference that may cause undesired operation.
This equipment has been tested and found to comply with the
limits for a class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC
Rules. These limits are designed to provide reasonable protection
103
against harmful interference in a residential installation.
This equipment generates, uses and can radiate radio frequency
energy and, if not installed and used in accordance with
the instructions, may cause harmful interference to radio
communications. However, there is no guarantee that interference
will not occur in a particular installation. If this equipment does
cause harmful interference to radio or television reception, which
can be determined by turning the equipment off and on, the user
is encouraged to try to correct the interference by one or more of
the following measures:
• Reorient or relocate the receiving antenna.
• Increase the separation between the equipment and receiver.
• Connect the equipment into an outlet on a circuit different
from that to which the receiver is connected.
• Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for
help.
IMPORTANT! This device within the 5.15 ~ 5.25 GHz is restricted to
indoor operations to reduce any potential for harmful interference to
co-channel MSS operations.
CAUTION: Any changes or modifications not expressly approved by
the party responsible for compliance could void the user’s authority to
operate the equipment.
Prohibition of Co-location
This device and its antenna(s) must not be co-located or operating
in conjunction with any other antenna or transmitter.
104
Safety Information
To maintain compliance with FCC’s RF exposure guidelines, this
equipment should be installed and operated with minimum
distance 20cm between the radiator and your body. Use on the
supplied antenna.
Canada, Industry Canada (IC) Notices
This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003
and RSS-210.
Operation is subject to the following two conditions: (1) this
device may not cause interference, and (2) this device must accept
any interference, including interference that may cause undesired
operation of the device.
Radio Frequency (RF) Exposure Information
The radiated output power of the ASUS Wireless Device is below
the Industry Canada (IC) radio frequency exposure limits. The
ASUS Wireless Device should be used in such a manner such
that the potential for human contact during normal operation is
minimized.
This device has been evaluated for and shown compliant with
the IC Specific Absorption Rate (“SAR”) limits when installed in
specific host products operated in portable exposure conditions
(antennas are less than 20 centimeters of a person’s body).
This device has been certified for use in Canada. Status of the
listing in the Industry Canada’s REL (Radio Equipment List) can be
found at the following web address: http://www.ic.gc.ca/app/sitt/
reltel/srch/nwRdSrch.do?lang=eng
Additional Canadian information on RF exposure also can be
found at the following web: http://www.ic.gc.ca/eic/site/smt-gst.
nsf/eng/sf08792.html
105
Canada, avis d’Industry Canada (IC)
Cet appareil numérique de classe B est conforme aux normes
canadiennes ICES-003 et RSS-210.
Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes:
(1) cet appareil ne doit pas causer d’interférence et (2) cet appareil
doit accepter toute interférence, notamment les interférences qui
peuvent a ecter son fonctionnement.
NCC 警語
經型式認證合格之低功率射頻電機,非經許可,公司、商號或
使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及
功能。低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通
信;經發現有干擾現象時,應立即停用,並改善至無干擾時方
得繼續使用。前項合法通信,指依電信法規定作業之無線電通
信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電
波輻射性電機設備之干擾。
106
GNU General Public License
Licensing information
This product includes copyrighted third-party software licensed
under the terms of the GNU General Public License. Please see The
GNU General Public License for the exact terms and conditions of
this license. All future firmware updates will also be accompanied
with their respective source code. Please visit our web site for
updated information. Note that we do not offer direct support for
the distribution.
GNU GENERAL PUBLIC LICENSE
Version 2, June 1991
Copyright (C) 1989, 1991 Free Software Foundation, Inc.
59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA
Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies of
this license document, but changing it is not allowed.
Preamble
The licenses for most software are designed to take away your
freedom to share and change it. By contrast, the GNU General
Public License is intended to guarantee your freedom to share
and change free software--to make sure the software is free for all
its users. This General Public License applies to most of the Free
Software Foundation’s software and to any other program whose
authors commit to using it. (Some other Free Software Foundation
software is covered by the GNU Library General Public License
instead.) You can apply it to your programs, too.
When we speak of free software, we are referring to freedom, not
107
price. Our General Public Licenses are designed to make sure that
you have the freedom to distribute copies of free software (and
charge for this service if you wish), that you receive source code or
can get it if you want it, that you can change the software or use
pieces of it in new free programs; and that you know you can do
these things.
To protect your rights, we need to make restrictions that forbid
anyone to deny you these rights or to ask you to surrender the
rights. These restrictions translate to certain responsibilities for
you if you distribute copies of the software, or if you modify it.
For example, if you distribute copies of such a program, whether
gratis or for a fee, you must give the recipients all the rights that
you have. You must make sure that they, too, receive or can get
the source code. And you must show them these terms so they
know their rights.
We protect your rights with two steps: (1) copyright the software,
and (2) offer you this license which gives you legal permission to
copy, distribute and/or modify the software.
Also, for each author’s protection and ours, we want to make
certain that everyone understands that there is no warranty for
this free software. If the software is modified by someone else and
passed on, we want its recipients to know that what they have is
not the original, so that any problems introduced by others will
not reflect on the original authors’ reputations.
Finally, any free program is threatened constantly by software
patents. We wish to avoid the danger that redistributors of a free
program will individually obtain patent licenses, in effect making
the program proprietary. To prevent this, we have made it clear
108
that any patent must be licensed for everyone’s free use or not
licensed at all.
The precise terms and conditions for copying, distribution and
modification follow.
Terms & conditions for copying, distribution, & modification
0. This License applies to any program or other work which
contains a notice placed by the copyright holder saying it may
be distributed under the terms of this General Public License.
The “Program”, below, refers to any such program or work, and
a “work based on the Program” means either the Program or
any derivative work under copyright law: that is to say, a work
containing the Program or a portion of it, either verbatim or
with modifications and/or translated into another language.
(Hereinafter, translation is included without limitation in the
term “modification”.) Each licensee is addressed as “you”.
Activities other than copying, distribution and modification are
not covered by this License; they are outside its scope. The act
of running the Program is not restricted, and the output from
the Program is covered only if its contents constitute a work
based on the Program (independent of having been made by
running the Program). Whether that is true depends on what
the Program does.
1. You may copy and distribute verbatim copies of the Program’s
source code as you receive it, in any medium, provided that
you conspicuously and appropriately publish on each copy
an appropriate copyright notice and disclaimer of warranty;
keep intact all the notices that refer to this License and to the
absence of any warranty; and give any other recipients of the
Program a copy of this License along with the Program.
You may charge a fee for the physical act of transferring a
copy, and you may at your option offer warranty protection in
exchange for a fee.
109
2. You may modify your copy or copies of the Program or any
portion of it, thus forming a work based on the Program, and
copy and distribute such modifications or work under the
terms of Section 1 above, provided that you also meet all of
these conditions:
a)You must cause the modified files to carry prominent
notices stating that you changed the files and the date of
any change.
b)You must cause any work that you distribute or publish, that
in whole or in part contains or is derived from the Program
or any part thereof, to be licensed as a whole at no charge
to all third parties under the terms of this License.
c)If the modified program normally reads commands
interactively when run, you must cause it, when started
running for such interactive use in the most ordinary way, to
print or display an announcement including an appropriate
copyright notice and a notice that there is no warranty (or
else, saying that you provide a warranty) and that users may
redistribute the program under these conditions, and telling
the user how to view a copy of this License. (Exception: if
the Program itself is interactive but does not normally print
such an announcement, your work based on the Program is
not required to print an announcement.)
These requirements apply to the modified work as a whole.
If identifiable sections of that work are not derived from the
Program, and can be reasonably considered independent and
separate works in themselves, then this License, and its terms,
do not apply to those sections when you distribute them as
separate works. But when you distribute the same sections
as part of a whole which is a work based on the Program, the
distribution of the whole must be on the terms of this License,
whose permissions for other licensees extend to the entire
whole, and thus to each and every part regardless of who
wrote it.
Thus, it is not the intent of this section to claim rights or contest
your rights to work written entirely by you; rather, the intent is
to exercise the right to control the distribution of derivative or
collective works based on the Program.
110
In addition, mere aggregation of another work not based on
the Program with the Program (or with a work based on the
Program) on a volume of a storage or distribution medium
does not bring the other work under the scope of this
License.
3. You may copy and distribute the Program (or a work based on
it, under Section 2) in object code or executable form under the
terms of Sections 1 and 2 above provided that you also do one
of the following:
a)Accompany it with the complete corresponding machinereadable source code, which must be distributed under the
terms of Sections 1 and 2 above on a medium customarily
used for software interchange; or,
b)Accompany it with a written offer, valid for at least three
years, to give any third party, for a charge no more than
your cost of physically performing source distribution, a
complete machine-readable copy of the corresponding
source code, to be distributed under the terms of Sections
1 and 2 above on a medium customarily used for software
interchange; or,
c)Accompany it with the information you received as to
the offer to distribute corresponding source code. (This
alternative is allowed only for noncommercial distribution
and only if you received the program in object code
or executable form with such an offer, in accord with
Subsection b above.)
The source code for a work means the preferred form of
the work for making modifications to it. For an executable
work, complete source code means all the source code for all
modules it contains, plus any associated interface definition
files, plus the scripts used to control compilation and
installation of the executable. However, as a special exception,
the source code distributed need not include anything that
is normally distributed (in either source or binary form) with
the major components (compiler, kernel, and so on) of the
operating system on which the executable runs, unless that
component itself accompanies the executable.
111
If distribution of executable or object code is made by
offering access to copy from a designated place, then offering
equivalent access to copy the source code from the same place
counts as distribution of the source code, even though third
parties are not compelled to copy the source along with the
object code.
4. You may not copy, modify, sublicense, or distribute the
Program except as expressly provided under this License. Any
attempt otherwise to copy, modify, sublicense or distribute
the Program is void, and will automatically terminate your
rights under this License. However, parties who have received
copies, or rights, from you under this License will not have
their licenses terminated so long as such parties remain in full
compliance.
5. You are not required to accept this License, since you have
not signed it. However, nothing else grants you permission to
modify or distribute the Program or its derivative works. These
actions are prohibited by law if you do not accept this License.
Therefore, by modifying or distributing the Program (or any
work based on the Program), you indicate your acceptance
of this License to do so, and all its terms and conditions for
copying, distributing or modifying the Program or works based
on it.
6. Each time you redistribute the Program (or any work based
on the Program), the recipient automatically receives a license
from the original licensor to copy, distribute or modify the
Program subject to these terms and conditions. You may not
impose any further restrictions on the recipients’ exercise of
the rights granted herein. You are not responsible for enforcing
compliance by third parties to this License.
7. If, as a consequence of a court judgment or allegation of patent
infringement or for any other reason (not limited to patent
issues), conditions are imposed on you (whether by court order,
agreement or otherwise) that contradict the conditions of this
112
License, they do not excuse you from the conditions of this
License. If you cannot distribute so as to satisfy simultaneously
your obligations under this License and any other pertinent
obligations, then as a consequence you may not distribute
the Program at all. For example, if a patent license would not
permit royalty-free redistribution of the Program by all those
who receive copies directly or indirectly through you, then the
only way you could satisfy both it and this License would be to
refrain entirely from distribution of the Program.
If any portion of this section is held invalid or unenforceable
under any particular circumstance, the balance of the section
is intended to apply and the section as a whole is intended to
apply in other circumstances.
It is not the purpose of this section to induce you to infringe
any patents or other property right claims or to contest
validity of any such claims; this section has the sole purpose
of protecting the integrity of the free software distribution
system, which is implemented by public license practices.
Many people have made generous contributions to the wide
range of software distributed through that system in reliance
on consistent application of that system; it is up to the author/
donor to decide if he or she is willing to distribute software
through any other system and a licensee cannot impose that
choice.
This section is intended to make thoroughly clear what is
believed to be a consequence of the rest of this License.
8. If the distribution and/or use of the Program is restricted in
certain countries either by patents or by copyrighted interfaces,
the original copyright holder who places the Program under
this License may add an explicit geographical distribution
limitation excluding those countries, so that distribution is
permitted only in or among countries not thus excluded. In
such case, this License incorporates the limitation as if written
in the body of this License.
9. The Free Software Foundation may publish revised and/or new
113
versions of the General Public License from time to time. Such
new versions will be similar in spirit to the present version, but
may differ in detail to address new problems or concerns.
Each version is given a distinguishing version number. If the
Program specifies a version number of this License which
applies to it and “any later version”, you have the option of
following the terms and conditions either of that version or of
any later version published by the Free Software Foundation. If
the Program does not specify a version number of this License,
you may choose any version ever published by the Free
Software Foundation.
10. If you wish to incorporate parts of the Program into other free
programs whose distribution conditions are different, write to
the author to ask for permission.
For software which is copyrighted by the Free Software
Foundation, write to the Free Software Foundation; we
sometimes make exceptions for this. Our decision will be
guided by the two goals of preserving the free status of all
derivatives of our free software and of promoting the sharing
and reuse of software generally.
114
NO WARRANTY
11 BECAUSE THE PROGRAM IS LICENSED FREE OF CHARGE,
THERE IS NO WARRANTY FOR THE PROGRAM, TO THE EXTENT
PERMITTED BY APPLICABLE LAW. EXCEPT WHEN OTHERWISE
STATED IN WRITING THE COPYRIGHT HOLDERS AND/OR OTHER
PARTIES PROVIDE THE PROGRAM “AS IS” WITHOUT WARRANTY
OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING,
BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.
THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY AND PERFORMANCE OF
THE PROGRAM IS WITH YOU. SHOULD THE PROGRAM PROVE
DEFECTIVE, YOU ASSUME THE COST OF ALL NECESSARY
SERVICING, REPAIR OR CORRECTION.
12 IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR
AGREED TO IN WRITING WILL ANY COPYRIGHT HOLDER, OR
ANY OTHER PARTY WHO MAY MODIFY AND/OR REDISTRIBUTE
THE PROGRAM AS PERMITTED ABOVE, BE LIABLE TO YOU FOR
DAMAGES, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INCIDENTAL
OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE
OR INABILITY TO USE THE PROGRAM (INCLUDING BUT NOT
LIMITED TO LOSS OF DATA OR DATA BEING RENDERED
INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED BY YOU OR THIRD PARTIES
OR A FAILURE OF THE PROGRAM TO OPERATE WITH ANY OTHER
PROGRAMS), EVEN IF SUCH HOLDER OR OTHER PARTY HAS
BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.
END OF TERMS AND CONDITIONS
115
ข้อมูลการติดต่อกับ ASUS
ASUSTeK COMPUTER INC. (เอเชีย แปซิฟิก)
ที่อยู่
เว็บไซต์
15 Li-Te Road, PEITOU, Taipei, Taiwan 11259
www.asus.com.tw
ฝ่ายสนับสนุนด้านเทคนิค
โทรศัพท์
+886228943447
Sแฟกซ์สนับสนุน +886228907698
ซอฟต์แวร์ดาวน์โหลด https://www.asus.com/support/
ASUS COMPUTER INTERNATIONAL (อเมริกา)
ที่อยู่
48720 Kato Rd., Fremont, CA 94538, USA
โทรศัพท์
+15107393777
แฟกซ์
+15106084555
เว็บไซต์
usa.asus.com
ซอฟต์แวร์ดาวน์โหลด https://www.asus.com/support/
ASUS COMPUTER GmbH (เยอรมันนีและออสเตรีย)
ที่อยู่
Harkort Str. 21-23, D-40880 Ratingen, Germany
แฟกซ์
+49-2102-959931
เว็บไซต์
asus.com/de
การติดต่อผ่านระบบออนไลน์ eu-rma.asus.com/sales
ฝ่ายสนับสนุนด้านเทคนิค
โทรศัพท์เกี่ยวกับส่วนประกอบ
+49-2102-5789555
ระบบ/โน้ตบุ๊ค/Eee/LCD โทรศัพท์
+49-2102-5789557
หมายโทรศัพท์ ประเทศออสเตรเลีย
(ระบบ/ โน๊ตบุ๊ค / Eee/LCD)
+43-820-240513
แฟกซ์
+49-2102-959911
ซอฟต์แวร์ดาวน์โหลด
https://www.asus.com/support/
หมายเหตุ:
• อีเมลสนับสนุนในสหราชอาณาจักร:
[email protected]
• สำ�หรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดเยี่ยมชมไซต์สนับสนุนของ ASUS ที่:
https://www.asus.com/support
116
SUPPORT HOTLINE
USA/ CANADA
Hotline Number: 1-812-282-2787
Language: English
Availability: Mon. to Fri.
8:30-12:00am EST
(5:30am-9:00pm PST)
Sat. to Sun.
9:00am-6:00pm EST
(6:00am-3:00pm PST)
BRAZIL
Hotline Number: 4003
0988 (Capital) / 0800 880
0988 (demais localidades)
Language: Portuguese
Availability: Mon. to Fri.
9:00am-18:00
Manufacturer
ASUSTeK Computer Inc.
Tel: +886-2-2894-3447
Address: 4F, No. 150, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN
Authorised representative in Europe
ASUS Computer GmbH
Address: HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN, GERMANY
Authorised distributors in Turkey
BOGAZICI BIL GISAYAR SAN. VE TIC. A.S.
Tel: +90 212 3311000
Address: AYAZAGA MAH. KEMERBURGAZ CAD. NO.10 AYAZAGA/ISTANBUL
CIZGI Elektronik San. Tic. Ltd. Sti.
Tel: +90 212 3567070Address: CEMAL SURURI CD. HALIM MERIC IS
MERKEZI
No: 15/C D:5-6 34394 MECIDIYEKOY/ ISTANBUL
KOYUNCU ELEKTRONiK BiLGi iSLEM SiST. SAN. VE DIS TIC. A.S.
Tel: +90 216 5288888
Address: EMEK MAH.ORDU CAD. NO:18, SARIGAZi, SANCAKTEPE ISTANBUL
AEEE Yönetmeliğine Uygundur.
117

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement