Asus RT-AC1300UHP 4G LTE / 3G Router คู่มือการใช้

Add to my manuals
123 Pages

advertisement

Asus RT-AC1300UHP 4G LTE / 3G Router คู่มือการใช้ | Manualzz

คู่มือผู้ใช้

RT-AC1300UHP

เราเตอร์กิกะบิตแถบความถี่คู่ AC1300 – ไร้สาย

TH11649

การแก้ไขครั้งที่ 2

เดือนมีนาคม 2016

2

ลิขสิทธิ์ © 2016 ASUSTeK COMPUTER INC. ลิขสิทธิ์ถูกต้อง

ห้ามทำาซ้ำา ส่งต่อ คัดลอก เก็บในระบบที่สามารถเรียกกลับมาได้ หรือแปลส่วนหนึ่งส่วนใดของคู่มือฉบับนี้เป็น

ภาษาอื่น ซึ่งรวมถึงผลิตภัณฑ์และซอฟต์แวร์ที่บรรจุอยู่ภายใน ยกเว้นเอกสารที่ผู้ซื้อเป็นผู้เก็บไว้เพื่อจุดประสงค์

ในการสำารองเท่านั้น โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดแจ้งจาก ASUSTeK COMPUTER

INC. (“ASUS”)

การรับประกันผลิตภัณฑ์หรือบริการ จะไม่ขยายออกไปถ้า: (1) ผลิตภัณฑ์ได้รับการซ่อมแซม, ดัดแปลง หรือ

เปลี่ยนแปลง ถ้าการซ่อมแซม, การดัดแปลง หรือการเปลี่ยนแปลงนั้นไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก

ASUS; หรือ (2) หมายเลขผลิตภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์ถูกขีดฆ่า หรือหายไป

ASUS ให้คู่มือฉบับนี้ “ในลักษณะที่เป็น” โดยไม่มีการรับประกันใดๆ ไม่ว่าจะโดยชัดแจ้งหรือเป็นนัย ซึ่งรวมถึง

แต่ไม่จำากัดอยู่เพียงการรับประกัน หรือเงื่อนไขของความสามารถเชิงพาณิชย์ หรือความเข้ากันได้สำาหรับ

วัตถุประสงค์เฉพาะ ไม่ว่าจะในกรณีใดๆ ก็ตาม ASUS กรรมการ เจ้าหน้าที่ พนักงาน หรือตัวแทนของบริษัท

ไม่ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นโดยอ้อม โดยกรณีพิเศษ โดยไม่ได้ตั้งใจ หรือโดยเป็นผลกระทบ

ตามมา (รวมถึงความเสียหายจากการสูญเสียกำาไร การขาดทุนของธุรกิจ การสูญเสียการใช้งานหรือข้อมูล การ

หยุดชะงักของธุรกิจ และอื่นๆ ในลักษณะเดียวกันนี้) แม้ว่า ASUS จะได้รับทราบถึงความเป็นไปได้ของความ

เสียหายดังกล่าว อันเกิดจากข้อบกพร่องหรือข้อผิดพลาดในคู่มือหรือผลิตภัณฑ์นี้

ข้อกำาหนดและข้อมูลต่างๆ ที่ระบุในคู่มือฉบับนี้ เป็นเพียงข้อมูลเพื่อการใช้งานเท่านั้น และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตาม

เวลาที่ผ่านไปโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ จึงไม่ควรถือเป็นภาระผูกพันของ ASUS ASUS ไม่ขอรับผิดชอบหรือรับผิด

ต่อข้อผิดพลาด หรือความไม่ถูกต้องใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นในคู่มือฉบับนี้ รวมทั้งผลิตภัณฑ์และซอฟต์แวร์ที่ระบุใน

คู่มือด้วย

ผลิตภัณฑ์และชื่อบริษัทที่ปรากฏในคู่มือนี้อาจเป็น หรือไม่เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียน หรือลิขสิทธิ์ของ

บริษัทที่เป็นเจ้าของ และมีการใช้เฉพาะสำาหรับการอ้างอิง หรืออธิบายเพื่อประโยชน์ของเจ้าของเท่านั้น โดยไม่มี

วัตถุประสงค์ในการละเมิดใดๆ

สารบัญ

1 ทำ�คว�มรู้จักไวร์เลสเร�เตอร์ของ คุณ

1.1 ยินดีต้อนรับ! ..................................................... 6

1.2 สิ่งต่างๆ ในกล่องบรรจุุ ........................................ 6

1.3 ไวร์เลสเราเตอร์ของคุณ ...................................... 7

1.4 การวางตำาแหน่งเราเตอร์ ..................................... 9

1.5 ความต้องการในการติดตั้ง................................. 10

1.6 การตั้งค่าเราเตอร์ ............................................ 11

1.6.1 การเชื่อมต่อแบบมีสาย ................................... 11

1.6.2 การเชื่อมต่อไร้สาย ........................................ 12

2 เริ่มต้นก�รใช้ง�น

2.1 การเข้าระบบไปยังเว็บ GUI ................................ 14

2.2 การตั้งค่าอินเทอร์เน็ตด่วน (QIS) ด้วยการตรวจพบ อัตโนมัต ...15

3 ก�รกำ�หนดค่�ก�รตั้งค่�ทั่วไป

3.1 การใช้แผนที่เครือข่าย ...................................... 19

3.1.1 การตั้งค่าระบบความปลอดภัยไร้สาย ................. 20

3.1.2 การจัดการเน็ตเวิร์กไคลเอ็นต์ของคุณ ............... 21

3.1.3 การตรวจดูแลอุปกรณ์ USB ของคุณ .................. 22

3.2 การสร้างเครือข่ายแขกของคุณ ........................... 25

3.3 การใช้ตัวจัดการจราจร ..................................... 27

3.3.1 การจัดการแบนด์วิธ QoS (คุณภาพของบริการ) ...27

3.3.2 การตรวจดูแลจราจร ..................................... 30

3.4 การตั้งค่าการควบคุมโดยผู้ปกครอง ..................... 31

3.5 การใช้แอพพลิเคชั่น USB................................... 32

3.5.1 การใช้ AiDisk ............................................. 32

3

4

สารบัญ

3.5.2 การใช้เซิร์ฟเวอร์เซ็นเตอร์ ............................... 34

3.5.3 3G/4G ....................................................... 39

3.6 การใช้ AiCloud 2.0 ........................................ 41

3.6.1 คลาวด์ดิสก์ ................................................. 42

3.6.2 เข้าถึงแบบสมาร์ต .......................................... 44

3.6.3 สมาร์ตซิงค์ .................................................. 45

4 ก�รกำ�หนดค่�ก�รตั้งค่�ขั้นสูง

4.1 ไร้สาย ........................................................... 46

4.1.1 ทั่วไป .......................................................... 46

4.1.2 WPS ........................................................... 49

4.1.3 ตัวกรอง MAC ไร้สาย .................................... 51

4.1.4 การตั้งค่า RADIUS ........................................ 52

4.1.5 Professional (มืออาชีพ) ............................... 53

4.2 LAN ............................................................. 55

4.2.1 LAN IP ....................................................... 55

4.2.2 DHCP เซิร์ฟเวอร์ .......................................... 56

4.2.3 เส้นทาง ....................................................... 58

4.2.4 IPTV .......................................................... 59

4.3 WAN ............................................................ 60

4.3.1 การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ................................ 60

4.3.2 พอร์ตทริกเกอร์ ............................................ 63

4.3.3 เวอร์ชวลเซิร์ฟเวอร์/พอร์ตฟอร์เวิร์ดดิ้ง .............. 64

4.3.4 DMZ .......................................................... 68

4.3.5 DDNS ........................................................ 69

4.3.6 NAT ผ่านตลอด ............................................ 70

4.4 IPv6 ............................................................. 71

4.5 ไฟร์วอลล์ ...................................................... 72

4.5.1 ทั่วไป .......................................................... 72

4.5.2 ตัวกรอง URL ............................................... 72

สารบัญ

4.5.3 ตัวกรองคำาสำาคัญ .......................................... 73

4.5.4 ตัวกรองบริการเครือข่าย ................................. 74

4.6 การดูแลระบบ ................................................. 76

4.6.1 โหมดการทำางาน ........................................... 76

4.6.2 ระบบ .......................................................... 77

4.6.3 การอัปเกรดเฟิร์มแวร์ ..................................... 78

4.6.4 การกู้คืน/การจัดเก็บ/การอัปโหลดการตั้งค่า ......78

4.7 บันทึกระบบ .................................................... 79

5 ยูทิลิตี้

5.1 การค้นหาอุปกรณ............................................ 80

5.2 การกู้คืนเฟิร์มแวร์ ............................................ 81

5.3 การตั้งค่าพรินเตอร์เซิร์ฟเวอร์ของคุณ .................. 82

5.3.1 การแชร์เครื่องพิมพ์ ASUS EZ ......................... 82

5.3.2 การใช้ LPR เพื่อแชร์เครื่องพิมพ์ ....................... 86

6 ก�รแก้ไขปัญห�

6.1 การแก้ไขปัญหาพื้นฐาน .................................... 94

6.2 คำาถามที่มีการถามบ่อยๆ (FAQ) .......................... 97

ภ�คผนวก

การแจ้งเตือน .......................................................... 107

ข้อมูลการติดต่อกับ ASUS ......................................... 121

ข้อมูลฮ็อตไลน์เครือข่ายทั่วโลก .................................. 122

5

6

1 ทำาความรู้จักไวร์เลสเราเตอร์ของ

คุณ

1.1 ยินดีต้อนรับ!

ขอบคุณท่ีซ้ือ RT-AC1300UHP ไวร์เลสเราเตอร์!

RT-AC1300UHP ทรงบางพิเศษและสวยงาม ทาำงานในความถ่ีคู่

2.4GHz และ 5GHz ซ่ึงให้ความเร็วระดับกิกะบิตไวร์เลส AC

ท่ีสูงมากถึง 867 Mbps บน แถบความถ่ี 5 GHz & 300 Mbps

บนแถบความถ่ี 2.5 GHz พร้อมกัน

1.2 สิ่งต่างๆ ในกล่องบรรจุุ

RT-AC1300UHP ไวร์เลส เราเตอร์

อะแดปเตอร์เพาเวอร

แผ่น CD สนับสนุน ( คู่มือผู้ใช้ )

สายเคเบิลเครือข่าย(RJ45)

คู่มือเริ่มต้นอย่างเร็ว

หมายเหตุ :

• ถ้ามีรายการใดๆ เสียหายหรือหายไป ให้ติดต่อ ASUS เพื่อ

สอบถามและรับการสนับสนุนทางเทคนิค โปรดดูรายการสาย

ด่วนสนับสนุนของ ASUS ได้ที่ด้านหลังของคู่มือผู้ใช้ฉบับน

• เก็บวัสดุบรรจุหีบห่อดั้งเดิมไว้ ในกรณีที่คุณจำาเป็นต้องรับบริการ

ภายใต้การรับประกันในอนาคต เช่นการนำามาซ่อมหรือเปลี่ยน

เครื่อง

1.3 ไวร์เลสเราเตอร์ของคุณ

1

2

3

4

5

6

LED เพาเวอร์

ดับ: ไม่มีพลังงานเข้า

ติด : อุปกรณ์พร้อม

กะพริบช้า : โหมดช่วยเหลือ

กะพริบเร็ว: WPS กำาลังประมวลผล

LED WAN (อินเทอร์เน็ต)

ดับ : ไม่มีพลังงานเข้า หรือไม่มีการเชื่อมต่อทางกายภาพ

ติด: มีการเชื่อมต่อทางกายภาพไปยังเครือข่ายแวน (WAN)

LED 2.4GHz / LED 5GHz

ดับ : ไม่มีสัญญาณ 2.4GHz หรือ 5GHz

ติด : ระบบไร้สายพร้อม

กะพริบ : กำาลังส่งหรือรับข้อมูลผ่านการเชื่อมต่อไร้สาย

LED USB

ดับ: ไม่มีพลังงานเข้า หรือไม่มีการเชื่อมต่อทางกายภาพ

ติด: มีการเชื่อมต่อทางกายภาพไปยังอุปกรณ์ USB

พอร์ต USB 3.0

เสียบอุปกรณ์ USB 3.0 เช่น ฮาร์ดดิสก์ USB หรือ USB แฟลชไดรฟ์ลงในพอร์ตเหล่าน

เสียบสายเคเบิล USB ของ iPad ลงในพอร์ตเพื่อชาร์จ iPad ของคุณ

LED LAN

ดับ : ไม่มีพลังงานเข้า หรือไม่มีการเชื่อมต่อทางกายภาพ

ติด : มีการเชื่อมต่อทางกายภาพไปยังเครือข่ายแลน (LAN)

7

8

7

8

9

10

11

12

ปุ่มรีเซ็ต

ปุ่มนี้จะรีเซ็ต หรือกู้คืนระบบกลับเป็นการตั้งค่าเริ่มต้นจากโรงงาน

ปุ่มเพาเวอร์

กดปุ่มนี้ เพื่อเปิดหรือปิดระบบ

พอร์ตเพาเวอร์ (DC-เข้า)

เสียบอะแดปเตอร์ AC ที่ให้มาเข้ากับพอร์ตนี้ และเชื่อมต่อเราเตอร์ของคุณเข้ากับแหล่ง

พลังงาน

พอร์ต LAN 1 ~ 4

เชื่อมต่อสายเคเบิลเครือข่ายเข้ากับพอร์ตเหล่านี้ เพื่อสร้างการเชื่อมต่อ LAN

พอร์ต WAN (อินเทอร์เน็ต)

เชื่อมต่อสายเคเบิลเครือข่ายเข้ากับพอร์ตนี้ เพื่อสร้างการเชื่อมต่อ WAN

ปุ่ม WPS

ปุ่มนี้ใช้เพื่อเปิดตัวช่วยสร้าง WPS

หมายเหตุ

• ใช้เฉพาะอะแดปเตอร์ที่มาพร้อมกับแพคเกจของคุณเท่านั้น การใช้อะ

แดปเตอร์อื่นอาจทำาให้อุปกรณ์เสียหาย

• ข้อมูลจำาเพาะ:

อะแดปเตอร์เพาเวอร์ DC เอาต์พุต DC: +12V โดยมีกระแสสูงสุด 1.5

A

อุณหภูมิขณะทำางาน 0~40 o C ขณะเก็บรักษา 0~70 o C

ความชื้นขณะทำางาน 50~90% ขณะเก็บรักษา 20~90%

1.4 การวางตำาแหน่งเราเตอร์

เพื่อให้การรับส่งสัญญาณไร้สายระหว่างไวร์เลสเราเตอร์ และอุปกรณ์

เครือข่ายที่เชื่อมต่ออยู่มีคุณภาพดีที่สุด ให้แน่ใจว่าคุณ:

• วางไวร์เลสเราเตอร์ในบริเวณศูนย์กลาง เพื่อให้ครอบคลุมพื้นที่ไร้

สายมากที่สุดสำาหรับอุปกรณ์เครือข่าย

• วางอุปกรณ์ให้ห่างจากวัตถุขวางกั้นที่เป็นโลหะ และไม่ให้ถูก

แสงแดดโดยตรง

• วางอุปกรณ์ให้ห่างจากอุปกรณ์ Wi-Fi 802.11g หรือ 20MHz,

อุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์ 2.4GHz, อุปกรณ์บลูทูธ,

โทรศัพท์ไร้สาย, หม้อแปลง, มอเตอร์พลังงานสูง, แสงฟลูออเรส

เซนต์, เตาไมโครเวฟ, ตู้เย็น และอุปกรณ์อุตสาหกรรมอื่นๆ เพื่อ

ป้องกันสัญญาณรบกวน หรือสัญญาณสูญหาย

• อัพเดตไปเป็นเฟิร์มแวร์ล่าสุดเสมอ เยี่ยมชมเว็บไซต์ ASUS ที่ http://www.asus.com

เพื่อรับอัพเดตเฟิร์มแวร์ล่าสุด

• เพื่อให้แน่ใจว่าได้รับสัญญาณไร้สายที่ดีสุด ปรับทิศทางเสาอากาศแบบถอดออกได้

ทั้งสี่เสา ตามภาพที่แสดงด้านล่าง

45° 45°

9

10

1.5 ความต้องการในการติดตั้ง

ในการตั้งค่าเครือข่ายของคุณ คุณจำาเป็นต้องมีคอมพิวเตอร์หนึ่งหรือ

สองเครื่อง ซึ่งมีคุณสมบัติระบบดังต่อไปนี้:

• พอร์ตอีเธอร์เน็ต RJ-45 (LAN) (10Base-T/100Base-

TX/1000Base-TX)

• ความสามารถไร้สาย IEEE 802.11 a/b/g/n/ac

• บริการ TCP/IP ที่ติดตั้งไว้แล้ว

• ว็บเบราเซอร์ เช่น Internet Explorer, Firefox, Safari หรือ

Google Chrome

หมายเหตุ :

• ถ้าคอมพิวเตอร์ของคุณไม่มีความสามารถไร้สายในตัว คุณอาจ

ติดตั้งอะแดปเตอร์ WLAN IEEE 802.11 a/b/g/n/ac เข้ากับ

คอมพิวเตอร์ของคุณ เพื่อเชื่อมต่อไปยังเครือข่าย

• ด้วยเทคโนโลยีแบบสองแถบความถี่

เราเตอร์ไร้สายของคุณสามารถรองรับสัญญาณไร้สายขนาด 2.4GHz

และ 5GHz ในเวลาเดียวกัน

สมบัตินี้ช่วยให้คุณทำากิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับอินเทอร์เน็ตต่างๆ เช่น

การท่องอินเทอร์เน็ต หรือการอ่าน/เขียนข้อความอีเมลโดยใช้แถบ

ความถี่ 2.4GHz ในขณะเดียวกับที่กำาลังสตรีมไฟล์เสียง/วิดีโอระดับไฮ

เดฟฟินิชั่น เช่น ภาพยนตร์ หรือเพลงโดยใช้แถบความถี่ 5GHz

ไปพร้อมๆ กัน

• อุปกรณ์ IEEE 802.11n บางอย่างที่คุณต้องการเชื่อมต่อไปยัง

เครือข่ายของคุณ อาจสนับสนุนหรือไม่สนับสนุนแถบความถี่ 5GHz

สำาหรับข้อมูลจำาเพาะ ให้ดูคู่มือผู้ใช้ของอุปกรณ์

• สายเคเบิลอีเธอร์เน็ต RJ-45 ซึ่งจะนำาไปใช้เพื่อเชื่อมต่ออุปกรณ์

เครือข่าย ไม่ควรมีความยาวเกิน 100 เมตร

1.6 การตั้งค่าเราเตอร์

สำาคัญ :

• ใช้การเชื่อมต่อแบบมีสาย ในการตั้งค่าไวร์เลสเราเตอร์ของคุณ

เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาในการตั้งค่าที่อาจเกิดขึ้นได้ เนื่องจากความ

ไม่แน่นอนของระบบไร้สาย

• ก่อนที่จะตั้งค่า ASUS ไวร์เลสเราเตอร์ ให้ทำาสิ่งต่อไปนี้:

• ถ้าคุณกำาลังแทนที่เราเตอร์ที่มีอยู่ ให้ตัดการเชื่อมต่ออุปกรณ์

เก่าจากเครือข่ายของคุณ

• ถอดสายเคเบิล/สายไฟจากชุดโมเด็มที่มีอยู่ของคุณ ถ้าโมเด็ม

ของคุณมีแบตเตอรี่สำารอง ให้ถอดออกด้วย

• บูตคอมพิวเตอร์ใหม่ (แนะนำา)

1.6.1 การเชื่อมต่อแบบมีสาย

หมายเหตุ : ไวร์เลสเราเตอร์ขงอคุณสนับสนุนทั้งสายเคเบิลแบบต่อ

ตรง หรือแบบไขว้ เมื่อตั้งค่าการเชื่อมต่อแบบมีสาย

RT-AC1300UHP

1

Modem

LAN WAN

2

4

Internet 3

ในการตั้งค่าเครือข่ายโดยใช้การเชื่อมต่อแบบมีสาย:

1. เสียบอะแดปเตอร์ AC ของไวร์เลสเราเตอร์ของคุณเข้ากับพอร์ต

DC-เข้า และเสียบเข้ากับเต้าเสียบไฟฟ้า

11

12

2. ใช้สายเคเบิลเครือข่ายที่ให้มา เชื่อมต่อโมเด็มของคุณเข้ากับพอร์ต

LAN ของไวร์เลสเราเตอร์ของคุณ

สำาคัญ : ตรวจดูให้แน่ใจว่า LED LAN กะพริบอยู่

3.

ใช้สายเคเบิลเครือข่ายอีกเส้นหนึ่ง เชื่อมต่อโมเด็มของคุณเข้ากับ

พอร์ต WAN ของไวร์เลสเราเตอร์ของคุณ

4.

เสียบอะแดปเตอร์ AC ของโมเด็มของคุณเข้ากับพอร์ต DC-เข้า

และเสียบเข้ากับเต้าเสียบไฟฟ้า

1.6.2 การเชื่อมต่อไร้สาย

RT-AC1300UHP

Smart phone Tablet

1

Modem WAN

3

Internet

2

Laptop

ในการตั้งค่าเครือข่ายไร้สายของคุณ:

1.

เสียบอะแดปเตอร์ AC ของไวร์เลสเราเตอร์ของคุณเข้ากับพอร์ต

DC-เข้า และเสียบเข้ากับเต้าเสียบไฟฟ้า

2. ใช้สายเคเบิลเครือข่ายที่ให้มา เชื่อมต่อโมเด็มของคุณเข้ากับพอร์ต

WAN ของไวร์เลสเราเตอร์ของคุณ

Printer

3. เสียบอะแดปเตอร์ AC ของโมเด็มของคุณเข้ากับพอร์ต DC-เข้า

และเสียบเข้ากับเต้าเสียบไฟฟ้า

4. ติดตั้งอะแดปเตอร์ WLAN IEEE 802.11 a/b/g/n/ac บนคอมพิวเตอร์

ของคุณ

หมายเหตุ :

• สำาหรับรายละเอียดในการเชื่อมต่อเข้ากับเครือข่ายไร้สาย ให้ดู

คู่มือผู้ใช้ของอะแดปเตอร์ WLAN

• ในการตั้งค่าระบบความปลอดภัยสำาหรับเครือข่ายของคุณ ให้ดู

ส่วน การตั้งค่าระบบความปลอดภัยไร้สาย

13

2 เริ่มต้นก�รใช้ง�น

2.1 ก�รเข้�ระบบไปยังเว็บ

GUI

ASUS ไวร์เลสเราเตอร์ของคุณใช้อินเตอร์เฟซผู้ใช้บนเว็บ

ซึ่งอนุญาตให้คุณกำาหนดค่าเราเตอร์โดยใช้เว็บเบราเซอร์ใดๆ

เช่น Internet Explorer, Mozilla Firefox, Apple Safari หรือ

Google Chrome

หม�ยเหตุ: คุณสมบัติอาจแตกต่างกันไปในเวอร์ชั่นเฟิร์มแวร์ต่างๆ

ในก�รเข้�ระบบไปยังเว็บ GUI: http://router.asus.com

2.

บนหน้าเข้าระบบ ให้ป้อนชื่อผู้ใช้เริ่มต้น (admin)

และรหัสผ่าน (admin) เข้าไป

ปุ่มคำ�สั่งบนสุด

แบนเนอร์ข้อมูล

QIS

ระบบเมนู

คอลัมน์ขว�

14

คอลัมน์กล�ง

หม�ยเหตุ: ถ้าคุณเข้ามายังระบบเว็บ GUI เป็นครั้งแรก

คุณจะถูกนำาไปยังหน้า การตั้งค่าอินเทอร์เน็ตด่วน (QIS) โดยอัตโนมัติ

2.2

ก�รตั้งค่�อินเทอร์เน็ตด่วน (QIS) ด้วยก�รตรวจพบ

ฟังก์ชั่น การตั้งค่าอินเทอร์เน็ตด่วน (QIS) จะแนะนำาวิธีการในการตั้ง

ค่าการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตของคุณอย่างรวดเร็ว

หม�ยเหตุ: ในขณะที่ตั้งค่าการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเป็นครั้งแรก กดปุ่ม

รีเซ็ต บนไวร์เลสเราเตอร์ของคุณ เพื่อรีเซ็ตเครื่องกลับเป็นการตั้งค่าเริ่ม

ต้นจากโรงงาน

ในก�รใช้ QIS ด้วยก�รตรวจพบอัตโนมัติ:

1. เข้าระบบไปยังเว็บ GUI หน้า QIS จะเปิดโดยอัตโนมัติ

หม�ยเหตุ :

• ตามค่าเริ่มต้น ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านสำาหรับเว็บ GUI ของไวร์เล

สเราเตอร์ของคุณคือ admin สำาหรับรายละเอียดในการเปลี่ยนแป

ลงชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านในการล็อกอินของไวร์เลสเราเตอร์ของคุณ

ให้ดูส่วน 4.6.2 ระบบ

• ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านในการล็อกอินของไวร์เลสเราเตอร์นั้นแตกต่าง

จากชื่อเครือข่าย 2.4GHz/5GHz (SSID) และคีย์การป้องกัน ชื่อผู้ใช้

และรหัสผ่านในการล็อกอินของไวร์เลสเราเตอร์ ใช้สำาหรับการล็อกอิน

เข้าไปยังเว็บ GUI ของไวร์เลสเราเตอร์ของคุณ เพื่อกำาหนดค่าการตั้ง

ค่าต่างๆ ของไวร์เลสเราเตอร์ของคุณ ชื่อเครือข่าย 2.4GHz/5GHz (SSID)

และคีย์การป้องกัน อนุญาตให้อุปกรณ์ Wi-Fi ล็อกอิน และเชื่อมต่อไป

ยังเครือข่าย 2.4GHz/5GHz ของคุณ

15

16

ของคุณเข้าไป

สำ�คัญ ! ขอรับข้อมูลที่จำาเป็นจาก ISP ของคุณเกี่ยวกับชนิดการเชื่อมต่อ

อินเทอร์เน็ต

สำาหรับ IP อัตโนมัติ (DHCP)

สำาหรับ PPPoE, PPTP และ L2TP

หม�ยเหตุ :

• การตรวจจับชนิดการเชื่อมต่อ ISP ของคุณโดยอัตโนมัติ

จะเกิดขึ้นเมื่อคุณกำาหนดค่าไวร์เลสเราเตอร์เป็นครั้งแรก

หรือเมื่อไวร์เลสเราเตอร์ของคุณถูกรีเซ็ตกลับเป็นการ

ตั้งค่าเริ่มต้น

• ถ้า QIS ตรวจไม่พบชนิดการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตของคุณ,

คลิก Skip to manual setting (ข้�มไปยังก�รตั้งค่�

แบบแมนนวล) และกำาหนดค่าการตั้งค่าการเชื่อมต่อของ

คุณแบบแมนนวล

17

18

2.3 กำ�ลังเชื่อมต่อไปยังเครือข่�ยไร้ส�ย

หลังจากการตั้งค่าไวร์เลสเราเตอร์ของคุณด้วย QIS แล้ว

คุณสามารถเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์สมาร์ตอื่นๆ

ของคุณเข้ากับเครือข่ายไร้สายของคุณได้

ในก�รเชื่อมต่อไปยังเครือข่�ยของคุณ:

ในบริเวณการแจ้งเตือน เพื่อแสดงเครือข่ายไร้สายที่ใช้ได้

Connect (เชื่อมต่อ)

ไร้สายที่มีระบบป้องกัน, จากนั้นคลิก OK (ตกลง)

4. รอในขณะที่คอมพิวเตอร์ของคุณสร้างการเชื่อมต่อไปยังเครือ

หม�ยเหตุ

• ดูบทถัดไป สำาหรับรายละเอียดเพิ่มเติมในการกำาหนดค่าการตั้งค่า

เครือข่ายไร้สายของคุณ

• ดูคู่มือผู้ใช้อุปกรณ์ของคุณ สำาหรับรายละเอียดเพิ่มเติมในการเชื่อมต่อ

อุปกรณ์เข้ากับเครือข่ายไร้สายของคุณ

3 ก�รกำ�หนดค่�ก�รตั้งค่�ทั่วไป

3.1 ก�รใช้แผนที่เครือข่�ย

แผนที่เครือข่าย อนุญาตให้คุณกำาหนดค่าการตั้งค่าระบบ

ป้องกันของเครือข่ายของคุณ, จัดการเน็ตเวิร์กไคลเอ็นต์ของคุณ

และตรวจดูแลอุปกรณ์ USB ของคุณ

19

20

3.1.1 การตั้งค่าระบบความปลอดภัยไร้สาย

เพื่อป้องกันเครือข่ายของคุณจากการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต คุณ

จำาเป็นต้องกำาหนดค่าของการตั้งค่าระบบความปลอดภัยของเครือข่าย

ในการตั้งค่าระบบความปลอดภัยไร้สาย:

1. จากหน้าต่างระบบเมนู ไปยัง General (ทั่วไป) > Network

Map (แผนที่เครือข่าย)

2. บนหน้าจอ Network Map (แผนที่เครือข่าย) และภายใต้

System status (สถานะระบบ) , คุณสามารถกำาหนดค่าต่างๆ

ของระบบความปลอดภัยไร้สาย เช่น SSID, ระดับความปลอดภัย

และการตั้งค่าการเข้ารหัส

หมายเหตุ : คุณสามารถตั้งค่าระบบความปลอดภัยไร้สายที่แตกต่างกัน

สำาหรับแถบความถี่ 2.4GHz และ 5GHz ได้

การตั้งค่าระบบความปลอดภัย

2.4GHz

การตั้งค่าระบบความปลอดภัย

5GHz

3.

บนฟิลด์ Wireless name (SSID) (ชื่อไร้สาย (SSID)) , ป้อน

ชื่อที่เป็นเอกลักษณ์สำาหรับเครือข่ายไร้สายของคุณ

4. จากรายการ Security Level ( ระดับความปลอดภัย ) เลือกวิธี

การยืนยันตัวบุคคลสำาหรับเครือข่ายไร้สายของ

คุณ

ข้อสำาคัญ ! มาตรฐาน IEEE 802.11n/ac ห้ามการใช้ไฮทรูพุต

กับ WEP หรือ WPA-TKIP เป็นยูนิแคสต์ไซเฟอร์ ถ้าคุณใช้วิธีการ

เข้ารหัสเหล่านี้ อัตราการรับส่งข้อมูลของคุณจะตกลงเป็นการ

เชื่อมต่อ IEEE 802.11g 54Mbps

5. ป้อนรหัสผ่านระบบความปลอดภัยของคุณ

6. คลิก Apply (นำาไปใช้) เมื่อเสร็จ

3.1.2 การจัดการเน็ตเวิร์กไคลเอ็นต์ของคุณ

ในการจัดการเน็ตเวิร์กไคลเอ็นต์ของคุณ:

1. จากหน้าต่างระบบเมนู ไปยัง General (ทั่วไป) > แท็บ

Network Map (แผนที่เครือข่าย)

2. บนหน้าจอ Network Map (แผนที่เครือข่าย), เลือกไอคอน

Client Status (สถานะไคลเอ็นต์) เพื่อแสดงข้อมูลเกี่ยว

กับเน็ตเวิร์กไคลเอ็นต์ของคุณ

3. เพื่อบล็อกการเข้าถึงของไคลเอ็นต์ไปยังเครือข่ายของคุณ,

ให้เลือกไคลเอ็นต์ และคลิก block (บล็อก)

21

3.1.3 การตรวจดูแลอุปกรณ์ USB ของคุณ

ASUS ไวร์เลสเราเตอร์ ให้พอร์ต USB มาสองพอร์ต

สำาหรับเชื่อมต่ออุปกรณ์ USB หรือเครื่องพิมพ์ USB เพื่ออนุญาตให้

คุณแชร์ไฟล์และเครื่องพิมพ์กับไคลเอ็นต์ต่างๆ ในเครือข่ายของคุณ

22

หมายเหต:ุ ในการใช้คุณสมบัตินี้ คุณจำาเป็นต้องเสียบอุปกรณ์เก็บ

ข้อมูล USB เช่น USB ฮาร์ดดิสก์ หรือ USB แฟลชไดรฟ์ เข้ากับพอร์ต USB

3.0/2.0 ที่แผงด้านหลังของไวร์เลสเราเตอร์ของคุณ ตรวจดูให้แน่ใจว่า

อุปกรณ์เก็บข้อมูล USB ได้รับการฟอร์แมตและแบ่งพาร์ติชั่นอย่าง เหมาะสม

ดูรายการสนับสนุนพลักแอนด์แชร์ดิสก์ ที่ http://event.asus.com/networks/disksupport

สำาคัญ!

แรกสุด คุณจำาเป็นต้องสร้างบัญชีสำาหรับแชร์

และกำาหนดสิทธิ์การอนุญาต/การเข้าถึง เพื่ออนุญาตให้เน็ตเวิร์กไคล

เอ็นต์อื่นๆ สามารถเข้าถึงอุปกรณ์ USB ของคุณผ่าน FTP ไซต์/ยูทิลิตี้

FTP ไคลเอ็นต์ของบริษัทอื่น, เซิร์ฟเวอร์เซ็นเตอร์, แซมบ้า หรือ AiCloud

สำาหรับรายละเอียดเพิ่มเติม ให้ดูส่วน 3.5 การใช้งานผ่าน USB และ

3.6 การใช้ AiCloud ในคู่มือผู้ใช้นี้

ในการตรวจดูแลอุปกรณ์ USB ของคุณ:

1. จากหน้าต่างระบบเมนู ไปยัง General (ทั่วไป) > Network

Map (แผนที่เครือข่าย)

2. บนหน้าจอ Network Map (แผนที่เครือข่าย), เลือกไอคอน USB

Disk Status (สถานะ USB ดิสก์) เพื่อแสดงข้อมูลของอุปกรณ์

USB ของคุณ

3. บนฟิลด์ AiDisk Wizard (ตัวช่วยสร้าง AiDisk), คลิก GO (ไป)

เพื่อตั้งค่า FTP เซิร์ฟเวอร์สำาหรับการแชร์ไฟล์อินเทอร์เน็ต

หมายเหตุ :

• สำาหรับรายละเอียดเพิ่มเติม ให้ดูส่วน 3.5.2 การใช้เซิร์ฟเวอร์เซ็นเต

อร์ ในคู่มือผู้ใช้ฉบับนี้

• ไวร์เลสเราเตอร์ทำางานกับ USB แฟลชดิสก์/HDD ขนาดใหญ่ (สูงสุด

2TB) และสนับสนุนการอ่าน-เขียนสำาหรับระบบ FAT16, FAT32, EXT2,

EXT3, และ NTFS

23

24

การถอด USB ดิสก์อย่างปลอดภัย

สำาคัญ : การถอด USB ดิสก์อย่างไม่ถูกต้อง อาจทำาให้ข้อมูลเสียหายได้

ในการถอด USB ดิสก์อย่างปลอดภัย:

1. จากหน้าต่างระบบเมนู ไปยัง General (ทั่วไป) > Network

Map (แผนที่เครือข่าย)

2. ที่มุมขวาบน, คลิก > Eject USB disk (ถอด USB

ออก) เมื่อ USB ถูกถอดสำาเร็จแล้ว, สถานะ USB จะแสดงคำาว่า

Unmounted (เลิกเมาต์แล้ว)

3.2 การสร้างเครือข่ายแขกของคุณ

เครือข่ายแขก ให้การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตชั่วคราวแก่ผู้มาเยี่ยม

ผ่านการเข้าถึง SSID หรือเครือข่ายที่แยกกัน โดยไม่ต้องให้การ

เข้าถึงไปยังเครือข่ายส่วนตัวของคุณ

หมายเหตุ: RT-AC1300UHP สนับสนุน SSID มาถึง 6 ตัว (SSID 2.4GHz

3 ตัว 5GHz และ5GHz-2 3 ตัว)

ในการสร้างเครือข่ายแขกของคุณ:

1. จากหน้าต่างระบบเมนู ไปยัง General (ทั่วไป) > Guest

Network (เครือข่ายแขก)

2. บนหน้าจอ Guest Network (เครือข่ายแขก), เลือกแถบความถี่

2.4Ghz หรือ 5Ghz สำาหรับเครือข่ายแขกที่คุณต้องการสร้าง

3. คลิก Enable (เปิดทำางาน)

25

4. ในการกำาหนดค่าตัวเลือกเพิ่มเติม, คลิก Modify (แก้ไข)

26

5. คลิก Yes (ใช่) บนหน้าจอ Enable Guest Network (เปิด

ทำางานเครือข่ายแขก)

6. กำาหนดชื่อเครือข่ายไร ้สายสำาหรับเครือข่ายชั่วคราวของคุณบน

ฟิลด์ ชื่อเครือข่าย (SSID)

7. ถ ้าคุณเลือกวิธีการยืนยันตัวบุคคล

8. เลือกวิธี Encryption (การเข้ารหัส)

9. ระบุ เวลาการเข้าถึง หรือคลิก Limitless (ไม่จำากัด)

10. เลือก Disable (ปิดทำางาน) หรือ Enable (เปิดทำางาน)

บนรายการ Access Intranet (เข้าถึงอินทราเน็ต)

11. เมื่อทำาเสร็จ, คลิก Apply (นำาไปใช้)

3.3 การใช้ตัวจัดการจราจร

3.3.1 การจัดการแบนด์วิธ QoS (คุณภาพของบริการ)

คุณภาพของบริการ (QoS)

อนุญาตให้คุณตั้งค่าลำาดับความสำาคัญของแบนด์วิดธ

และจัดการจราจร เครือข่าย

ในการตั้งค่าลำาดับความสำาคัญแบนด์วิดธ์:

1. จากหน้าต่างระบบเมนู ไปยัง General (ทั่วไป) > Traffic

Manager (ตัวจัดการการจราจร) > แท็บ QoS (QoS)

2. คลิก ON (เปิด) เพื่อเปิดทำางาน QoS

กรอกข้อมูลในฟิลด์แบนด์วิดธ์สำาหรับอัปโหลดและดาวน์โหลด

หมายเหตุ: รับข้อมูลแบนด์วิดธ์จาก ISP ของคุณ

3. คลิก Save (บันทึก)

หมายเหตุ: รายการกฎที่กำาหนดโดยผู้ใช้ ใช้สำาหรับการตั้งค่าขั้นสูง

ถ้าคุณต้องการตั้งลำาดับความสำาคัญให้แอปพลิเคชั่นเครือข่ายและบริการ

เครือข่ายที่เจาะจง, เลือก User-defined QoS rules (กฎ QoS

ที่กำาหนดโดยผู้ใช้) หรือ User-defined Priority

(ลำาดับความสำาคัญที่กำาหนดโดยผู้ใช้)

จากรายการแบบดึงลง ที่มุมขวาบน

27

28

4. บนหน้า user-defined QoS rules (กฎ QoS ที่กำาหนดโดย

ผู้ใช้) , มีชนิดบริการออนไลน์เริ่มต้น 4 แบบ – เซิร์ฟเว็บ, HTTPS

และการถ่ายโอนไฟล์ เลือกบริการที่คุณต้องการ, กรอก Source

IP or MAC (IP หรือ MAC ต้นทาง) , Destination Port

(พอร์ตปลายทาง) , Protocol (โปรโตคอล) , Transferred

(การถ่ายโอน) และ Priority (ลำาดับความสำาคัญ) , จากนั้น

คลิก Apply (นำาไปใช้) ข้อมูลจะ ถูกกำาหนดค่าในหน้าจอ QoS rules (กฎ QoS)

หมายเหตุ:

• ในการกรอก IP หรือ MAC ต้นทาง, คุณสามารถ: a) ป้อน IP แอดเดรสเฉพาะ เช่น "192.168.122.1" b) ป้อน IP แอดเดรสภายในซับเน็ต หรือภายใน IP พูลเดียวกัน เช่น

“192.168.123.*” หรือ “192.168.*.*” c) ป้อน IP ทั้งหมดในรูปแบบ “*.*.*.*” หรือปล่อยฟิลด์ให้ว่าง d) รูปแบบสำาหรับ MAC แอดเดรส เป็นเลขฐานสิบหก 2 ตัวจำานวน 6

กลุ่ม ซึ่งแยกกันด้วยเครื่องหมาย โคลอน (:) ในลำาดับการส่ง (เช่น

12:34:56:aa:bc:ef)

• สำาหรับช่วงพอร์ตต้นทางหรือปลายทาง คุณสามารถ: a) ป้อนพอร์ตที่เจาะจงเข้าไป เช่น “95” b) ป้อนพอร์ตภายในช่วง เช่น “103:315”, “>100” หรือ “<65535”

• คอลัมน์ Transferred (ถ่ายโอน)

ประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับการจราจรอัพสตรีมและดาวน์สตรีม

(การจราจรเครือข่ายขาออกและขาเข้า) สำาหรับเซสชั่นหนึ่ง

ในคอลัมน์นี้, คุณสามารถตั้งค่าขีดจำากัด การจราจรเครือข่าย (ในหน่วย

KB) สำาหรับบริการที่เจาะจง เพื่อสร้างความสำาคัญเฉพาะสำาหรับบริการ

ที่กำาหนดไปยังพอร์ตที่เจาะจง ตัวอย่างเช่น ถ้าเน็ตเวิร์กไคลเอ็นต์

2 ตัว คือ PC 1 และ PC 2 กำาลัง เข้าถึงอินเทอร์เน็ตทั้งคู่

(ตั้งค่าที่พอร์ต 80) แต่ PC 1 ใช้ปริมาณข้อมูลเกินขีดจำากัดการจราจร

เครือข่ายเนื่องจากมีงานดาวน์โหลดบางอย่าง, PC 1

จะมีความสำาคัญที่ต่ำากว่า ถ้าคุณไม่ต้องการตั้ง

ค่าขีดจำากัดการจราจร ให้ปล่อยคอลัมน์นี้ว่างไว้

5. บนหน้า User-defined Priority (ลำาดับความสำาคัญที่กำาหนด

โดยผู้ใช้) , คุณสามารถตั้งลำาดับ ความสำาคัญขอ

งแอปพลิเคชั่นเครือข่ายหรืออุปกรณ์ต่างๆ เป็น 5 ระดับ จาก

รายการแบบดึงลง user-defined QoS rules (กฎ QoS ที่

กำาหนดโดยผู้ใช้)’ คุณสามารถใช้วิธีการต่อไปนี้ในการส่งแพค

เก็ต ข้อมูล ตามระดับความสำาคัญ:

• เปลี่ยนลำาดับของแพคเก็ตเครือข่ายอัพสตรีมซึ่งถูกส่งไปยัง

อินเทอร์เน็ต

• ภายใต้ตาราง Upload Bandwidth (แบนด์วิดธ์อัพโหลด) ,

ตั้งค่า Minimum Reserved Bandwidth (แบนด์วิดธ์ที่

สงวนที่ต่ำาที่สุด) และ Maximum Bandwidth Limit

(ขีดจำากัดแบนด์วิดธ์มากที่สุด) สำาหรับแอปพลิเคชั่นเครือข่าย

หลายรายการ ที่มีระดับความสำาคัญแตกต่างกัน เปอร์เซ็นต์ระบุ

ถึงอัตราแบนด์วิดธ์อัพโหลดที่ใช้ได้สำาหรับแอปพลิเคชั่นเครือ

ข่ายที่ระบุ ุ

หมายเหตุ:

• แพคเก็ตที่มีความสำาคัญต่ำาจะไม่ได้รับความสนใจ

เพื่อให้มั่นใจถึงการส่งข้อมูลของแพคเก็ตที่มี ความสำาคัญสูง

• ภายใต้ตาราง Download Bandwidth

(แบนด์วิดธ์ดาวน์โหลด) , ตั้งค่า Maximum Bandwidth Limit

(ขีดจำากัดแบนด์วิดธ์มากที่สุด) สำาหรับแอปพลิเคชั่นเครือข่าย

หลายรายการตามลำาดับ แพคเก็ตอัพสตรีมที่มีความสำาคัญสูงกว่า

จะทำาให้เกิดแพคเก็ตดาวน์สตรีมที่มีความสำาคัญ สูงกว่า

• ถ้าไม่มีแพคเก็ตกำาลังถูกส่งจากแอปพลิเคชั่นที่มีความสำาคัญสูง

อัตราการรับส่งของการเชื่อมต่อ

อินเทอร์เน็ตจะใช้สำาหรับแพคเก็ตที่มีความสำาคัญต่ำาอย่างเต็มที่

6. ตั้งค่าแพคเก็ตที่มีลำาดับความสำาคัญสูงที่สุด เพื่อให้มั่นใจ

ถึงประสบการณ์การเล่นเกมออนไลน์ที่ราบรื่น คุณสามารถ

ตั้งค่า ACK, SYN และ ICMP เป็นแพคเก็ตที่มีลำาดับความ

สำาคัญสูงที่สุดได้

หมายเหตุ: ตรวจดูให้แน่ใจว่าเปิดทำางาน QoS ก่อน และตั้งค่าขีดจำากั

ดอัตราการอัพโหลดและดาวน์โหลด

29

3.3.2 การตรวจดูแลจราจร

ฟังก์ชั่นการตรวจดูแลปริมาณข้อมูล อนุญาตให้คุณเข้าถึงการใช้งาน

แบนด์วิดธ์ และความเร็วของ อินเทอร์เน็ตของทั้งเครือข่ายแบบมีสาย

และไร้สายของคุณ โดยฟังก์ชั่นนี้อนุญาตให้คุณตรวจดูแล การจราจร

ของเครือข่ายได้ละเอียดจนถึงระดับรายวัน

30

หมายเหตุ: แพคเก็ตจากอินเทอร์เน็ตถูกส่งไปยังอุปกรณ์มีสายและไร้สาย

เท่ากัน

3.4 การตั้งค่าการควบคุมโดยผู้ปกครอง

การควบคุมโดยผู้ปกครอง อนุญาตให้คุณควบคุมเวลาการเข้าถึง

อินเทอร์เน็ต ผู้ใช้สามารถตั้งขีดจำากัด เวลาสำาหรับการใช้เครือข่าย

ของไคลเอ็นต์หนึ่งได้

ในการใช้ฟังก์ชั่นการควบคุมของผู้ปกครอง:

1. จากหน้าต่างระบบเมนู ไปยัง General (ทั่วไป) > Parental control (การควบคุมโดยผู้ปกครอง)

2. คลิก ON (เปิด) เพื่อเปิดทำางานการควบคุมโดยผู้ปกครอง

3. เลือกไคลเอ็นต์ซึ่งคุณต้องการควบคุมการใช้เครือข่าย นอกจากนี้

คุณยังอาจป้อน MAC แอดเดรสของ

ไคลเอ็นต์ในคอลัมน์ Client MAC Address (MAC แอดเดรส

ของไคลเอ็นต์) ก็ได

หมายเหตุ: ตรวจดูให้แน่ใจว่าชื่อไคลเอ็นต์ไม่ได้บรรจุตัวอักษรพิเศษ หรือ

ช่องว่าง เนื่องจากอาจทำาให้เราเตอร์ทำางานผิดปกติ

31

32

4. คลิก หรือ เพื่อเพิ่มหรือลบโปรไฟล์ของไคลเอ็นต

5. ตั้งค่าขีดจำากัดเวลาที่อนุญาตในแผนที่ Time Management (การ

จัดการเวลา) ลากและวางเขตเวลาที่ต้องการ เพื่ออนุญาตการใช้

งานเครือข่ายของไคลเอ็นต์

6. คลิก OK (ตกลง)

7. คลิก Apply (นำาไปใช้) เพื่อบันทึกการตั้งค่า

3.5 ก�รใช้แอพพลิเคชั่น USB

ฟังก์ชั่น การใช้งานผ่าน USB ให้เมนูย่อย AiDisk (AiDisk), Servers

Center (ศูนย์เซิร์ฟเวอร์), Network Printer Server (เน็ตเวิร์ก

สำ�คัญ!

ในการใช้ฟังก์ชั่นของเซิร์ฟเวอร์ คุณจำาเป็นต้องเสียบอุปกรณ์

เก็บข้อมูล USB เช่น USB ฮาร์ดดิสก์ หรือ USB แฟลชไดรฟ์ เข้ากับพอร์ต

USB 2.0 ที่แผงด้านหลังของไวร์เลสเราเตอร์ของคุณ ตรวจดูให้แน่ใจ

ว่าอุปกรณ์เก็บข้อมูล USB ได้รับการฟอร์แมตและแบ่งพาร์ติชั่นอย่าง

เหมาะสม ดูเว็บไซต์ของ ASUS ที่ http://event.asus.com/2009/ networks/disksupport/ สำาหรับตารางระบบไฟล์ที่สนับสนุน

3.5.1 ก�รใช้ AiDisk

AiDisk ใช้สำาหรับแชร์ไฟล์ที่เก็บบนอุปกรณ์ USB ที่เชื่อมต่ออยู่ผ่า

DDNS และ FTP เซิร์ฟเวอร์ด้วย

ในก�รใช้ AiDisk:

1. จากหน้าต่างระบบเมนู ไปที่ General (ทั่วไป) > USB

4. สร้างชื่อโดเมนของคุณผ่านบริการ ASUS DDNS, อ่าน

เงื่อนไขของบริการ จากนั้นเลือก I will use the service and accept the Terms of service (ฉันจะใช้บริก�ร

และยอมรับในเงื่อนไขของบริก�ร) และพิมพ์ชื่อโดเมนของ

คุณเข้าไป เมื่อทำาเสร็จ, คลิก Next (ถัดไป)

นอกจากนี้ คุณสามารถเลือก Skip ASUS DDNS settings

เพื่อข้ามการตั้งค่า DDNS ก็ได้

5. คลิก Finish (เสร็จ) เพื่อทำาการตั้งค่าให้สมบูรณ์

(

หรือยูทิลิตี้ FTP ไคลเอ็นต์ของบริษัทที่สาม และป้อน ftp ลิงค์

มาก่อนหน้า

33

34

3.5.2 ก�รใช้เซิร์ฟเวอร์เซ็นเตอร์

เซิร์ฟเวอร์เซ็นเตอร์ อนุญาตให้คุณแชร์ไฟล์มีเดียจาก USB

ดิสก์ผ่านไดเรกทอรี มีเดียเซิร์ฟเวอร์, บริการแซมบ้าแชร์ หรือบริการ

FTP แชร์ นอกจากนี้ คุณยังสามารถกำาหนดค่าการตั้งค่าอื่นๆ สำาหรับ

USB ดิสก์ในเซิร์ฟเวอร์เซ็นเตอร์ได้ด้วย

ก�รใช้มีเดียเซิร์ฟเวอร์

ในการเปิดหน้าการตั้งค่าของมีเดียเซิร์ฟเวอร์ ไปที่ General (ทั่วไป)

> USB application (การใช้งานผ่าน USB) > Media

Services and Servers (บริการมีเดียและเซิร์ฟเวอร์) >

แท็บ Media Servers (มีเดียเซิร์ฟเวอร์)

• เปิดทำ�ง�น iTunes เซิร์ฟเวอร์?

: เลือก เปิด/ปิด

• เปิดทำ�ง�น DLNA มีเดียเซิร์ฟเวอร์ : เลือก เปิด/ปิด

• สถ�นะมีเดียเซิร์ฟเวอร์ : แสดงสถานะของมีเดียเซิร์ฟเวอร์

• สถ�นะมีเดียเซิร์ฟเวอร์ : แสดงสถานะของมีเดียเซิร์ฟเวอร์

ก�รใช้บริก�รเน็ตเวิร์กเพลส (แซมบ้�) แชร์

เน็ตเวิร์กเพลส (แซมบ้า) แชร์ อนุญาตให้คุณตั้งค่าบัญชี และการ

อนุญาตสำาหรับบริการแซมบ้า

ในก�รใช้แซมบ้�แชร์:

1. จากจากแผงระบบนำาทาง ไปที่ General (ทั่วไป) > USB application (การใช้งานผ่าน USB) > Media Services and Servers (บริการมีเดียและเซิร์ฟเวอร์)

หม�ยเหตุ : เน็ตเวิร์กเพลส (แซมบ้า) แชร์ ถูกเปิดทำางานตามค่าเริ่มต้น

35

2. ปฏิบัติตามขั้นตอนด้านล่าง เพื่อเพิ่ม ลบ หรือแก้ไขบัญชี

ในก�รสร้�งบัญชีใหม่: a) คลิก เพื่อเพิ่มบัญชีใหม่ b) ในฟิลด์ Account (บัญชี) และ Password (รหัสผ่�น) ,

36

ในก�รลบบัญชีที่มีอยู่: a) เลือกบัญชีที่คุณต้องการลบ b) คลิก c) เมื่อระบบถาม, คลิก Delete (ลบ) เพื่อยืนยันการลบ

บัญชี

ในก�รเพิ่มโฟลเดอร์: a) คลิก b) ป้อนชื่อโฟลเดอร์ และคลิก Add (เพิ่ม)

โฟลเดอร์ที่คุณสร้างขึ้น จะถูกเพิ่มไปยังรายการโฟลเดอร์

ที่คุณต้องการกำาหนดสำาหรับโฟลเดอร์ที่ต้องการ:

• R/W: เลือกตัวเลือกนี้เพื่อกำาหนดการเข้าถึงได้ด้วยการอ่าน/

เขียน

• R: เลือกตัวเลือกนี้เพื่อกำาหนดการเข้าถึงได้ด้วยการอ่าน

เพียงอย่างเดียว

• No (ไม่) : เลือกตัวเลือกนี้ ถ้าคุณไม่ต้องการแชร์ไฟล์หรือ

โฟลเดอร์เฉพาะ

4. คลิก Apply (นำ�ไปใช้) เพื่อใช้การเปลี่ยนแปลง

ก�รใช้บริก�ร FTP แชร์

FTP แชร์ เปิดทำางานให้ FTP แชร์ไฟล์จาก USB ดิสก์ไปยังอุปกรณ์

อื่นๆ ผ่านเครือข่ายแลนของคุณ หรือผ่านอินเทอร์เน็ต

สำ�คัญ :

• ให้แน่ใจว่าคุณถอด USB ดิสก์อย่างปลอดภัย การถอด USB ดิสก์

อย่างไม่ถูกต้อง อาจทำาให้ข้อมูลเสียหายได้

• ในการถอด USB ดิสก์อย่างปลอดภัย ให้ดูส่วน ก�รถอด USB

ดิสก์อย่�งปลอดภัย ภายใต้ 3.1.3 ก�รตรวจดูแลอุปกรณ์ USB

ของคุณ

37

38

ในก�รใช้บริก�ร FTP แชร์:

AiDisk

ตรวจดูให้แน่ใจว่าคุณตั้งค่า FTP เซิร์ฟเวอร์ของคุณผ่าน

สำาหรับรายละเอียดเพิ่มเติม ให้ดูส่วน 3.5.1 ก�รใช้ AiDisk

1.

จากหน้าต่างระบบเมนู คลิก General (ทั่วไป) > USB

Services and Servers (บริการมีเดียและเซิร์ฟเวอร์)

แท็บ FTP Share (FTP แชร์)

>

2.

จากรายการของโฟลเดอร์, เลือกชนิดของการอนุญาตการเข้าถึง

• R/W : เลือกเพื่อกำาหนดให้สามารถเข้าถึงด้วยการอ่าน/เขียน

• W : เลือกเพื่อกำาหนดให้สามารถเข้าถึงด้วยการเขียนได้อย่าง

เดียวสำาหรับโฟลเดอร์เฉพาะ

• No (ไม่) : เลือกตัวเลือกนี้ ถ้าคุณไม่ต้องการแชร์ไฟล์หรือ

3.

โฟลเดอร์เฉพาะ

(อนุญ�ตให้ล็อกอินโดยไม่เปิดเผยชื่อ) เป็น ON (เปิด)

4.

ในการเข้าถึง FTP เซิร์ฟเวอร์, ให้ป้อน ftp ลิงค์

ผ่านของคุณบนเว็บเบราเซอร์ หรือยูทิลิตี้ FTP ของบริษัทที่สาม

3.5.3 3G/4G

ในก�รตั้งค่�ก�รเข้�ถึงอินเทอร์เน็ต 3G/4G:

1.

application (ก�รใช้ง�น USB) > 3G/4G (3G/4G)

2.

ในฟิลด์ Enable USB Modem (เปิดทำ�ง�นโมเด็ม USB) ,

3. ตั้งค่าข้อมูลต่อไปนี้:

• Location (สถ�นที่): เลือกสถานที่ของผู้ให้บริการ 3G/4G

ของคุณจากรายการแบบดึงลง

• ISP (ISP) : เลือกผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (ISP)

ของคุณจากรายการแบบดึงลง

• บริก�ร APN (ชื่อชุดเชื่อมต่อ) (ใส่หรือไม่ก็ได้) :

ติดต่อผู้ให้บริการ 3G/4G ของคุณสำาหรับข้อมูลอย่างละเอียด

ให้บริการ 3G/4G และรหัส PIN สำาหรับการเชื่อมต่อ

หม�ยเหตุ: รหัส PIN อาจแตกต่างกันในผู้ให้บริการรายต่างๆ

39

40

• ชื่อผู้ใช้ / รหัสผ่�น: ผู้ให้บริการเครือข่าย 3G/4G

• อะแดปเตอร์ USB : เลือกอะแดปเตอร์ USB 3G / 4G

ตัวเลือก ให้เลือก Auto (อัตโนมัติ)

4. คลิก Apply (นำ�ไปใช้)

หม�ยเหตุ: เราเตอร์จะบูตใหม่เพื่อให้การตั้งค่ามีผล

3.6 ก�รใช้ AiCloud

AiCloud เป็นแอพพลิเคชั่นบริการคลาวด์ที่อนุญาตให้คุณบันทึก ซิงค์

แชร์ และเข้าถึงไฟล์ของคุณ

ในก�รใช้ AiCloud:

ดาวน์โหลดและติดตั้งแอพพ์ ASUS AiCloud ไปยังอุปกรณ์

41

42

3.6.1 คล�วด์ดิสก์

ในก�รสร้�งคล�วด์ดิสก์:

1. เสียบอุปกรณ์เก็บข้อมูล USB เข้ากับไวร์เลสเราเตอร์

2. เปิด คล�วดิสก์

หม�ยเหตุ: ในขณะที่เข้าถึงอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่กับเครือข่าย คุณ

จำาเป็นต้องป้อนชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของอุปกรณ์ด้วยตัวเอง

ซึ่งจะไม่ถูกบันทึกโดย AiCloud เนื่องจากเหตุผลด้านความปลอดภัย

43

44

3.6.2 เข้�ถึงแบบสม�ร์ต

ฟังก์ชั่น เข้าถึงแบบสมาร์ต อนุญาตให้คุณเข้าถึงเครือข่ายที่บ้านของ

คุณผ่านชื่อโดเมนของเราเตอร์ของคุณได้

หม�ยเหตุ:

• คุณสามารถสร้างชื่อโดเมนสำาหรับเราเตอร์ของคุณด้วย ASUS DDNS

สำาหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดูส่วน 4.3.5 DDNS.

• ตามค่าเริ่มต้น AiCloud ให้การเชื่อมต่อ HTTPS ที่มีระบบรักษา

ความปลอดภัย ป้อน https://[ชื่อ ASUSDDNS ของคุณ].asuscomm.com

สำาหรับการใช้งานคลาวด์ดิสก์ และการเข้าถึงแบบสมาร์ตที่มี

ความปลอดภัยมาก

3.6.3 สม�ร์ตซิงค์

ในก�รใช้สม�ร์ตซิงค์:

1. เปิด AiCloud, คลิก Smart Sync (สม�ร์ตซิงค์) > Go (ไป)

2. เลือก ON (เปิด) เพื่อเปิดทำางานสมาร์ตซิงค์

3. คลิก Add new account (เพิ่มบัญชีใหม่)

เรกทอรีที่คุณต้องการซิงค์กับ WebStorage

5. คลิก Apply (นำ�ไปใช้)

45

4 การกำาหนดค่าการตั้งค่าขั้นสูง

4.1 ไร้สาย

4.1.1 ทั่วไป

แท็บ General (ทั่วไป) อนุญาตให้คุณกำาหนดค่าการตั้งค่าไร้สาย

พื้นฐาน

46

ในการกำาหนดค่าการตั้งค่าไร้สายพื้นฐาน:

1. จากหน้าต่างระบบเมนู ไปยัง Advanced Settings

(การตั้งค่าขั้นสูง) > Wireless (ไร้สาย) > แท็บ General

(ทั่วไป)

2. เลือก 2.4GHz หรือ 5GHz เป็นแถบความถี่สำาหรับเครือข่ายไร้

สายของคุณ

3. กำาหนดชื่อที่ไม่ซ้ำาที่ประกอบด้วยตัวอักษรได้มากถึง 32 ตัวสำาหรับ

SSID (ตัวระบุชุดบริการ) หรือชื่อเครือข่ายของคุณ เพื่อระบุเครือ

ข่ายไร้สายของคุณ อุปกรณ์ Wi-Fi สามารถหาและเชื่อมต่อไป

ยังเครือข่ายไร้สายผ่าน SSID ที่คุณกำาหนดไว้ SSID บนแบน

เนอร์ข้อมูลจะถูกอัพเดตทันทีที่ SSID ใหม่ถูกบันทึกไปยังการตั้งค่า

หมายเหตุ : คุณสามารถกำาหนด SSID ที่ไม่ซ้ำาสำาหรับแถบความถี่

2.4 GHz และ 5GHz

4. ในฟิลด์ Hide SSID (ซ่อน SSID) , เลือก Yes (ใช่) เพื่อป้อ

งกันอุปกรณ์ไร้สายไม่ให้ตรวจพบ SSID ของคุณ เมื่อฟังก์ชั่นนี้

เปิดทำางาน คุณจำาเป็นต้องป้อน SSID ด้วยตัวเองบนอุปกรณ์ไร้

สายเพื่อเข้าถึงเครือข่ายไร้สาย

5. เลือกตัวเลือกโหมดไร้สายเหล่านี้ เพื่อหาชนิดของอุปกรณ์ไร้สาย

ที่สามารถเชื่อมต่อไปยังไวร์เลสเราเตอร์ของคุณ:

• อัตโนมัติ : เลือก Auto (อัตโนมัติ) เพื่ออนุญาตให้อุปกรณ์

802.11AC, 802.11n, 802.11g และ 802.11b เชื่อมต่อไปยัง

ไวร์เลสเราเตอร์

• ดั้งเดิม : เลือก Legacy (ดั้งเดิม) เพื่ออนุญาตให้อุปกรณ์

802.11b/g/n เชื่อมต่อไปยังไวร์เลสเราเตอร์ อย่างไรก็ตาม

ฮาร์ดแวร์ที่สนับสนุน 802.11n จะรันที่ความเร็วสูงสุด 54Mbps

เท่านั้น

• เฉพาะ N : เลือก N only (เฉพาะ N) เพื่อเพิ่มสมรรถนะไวร์เลส

N ให้สูงที่สุด การตั้งค่านี้ป้องกันไม่ให้อุปกรณ์ 802.11g และ

802.11b เชื่อมต่อไปยังไวร์เลสเราเตอร์

6. เลือกช่องการทำางานสำาหรับไวร์เลสเราเตอร์ของคุณ เลือก Auto

(อัตโนมัติ) เพื่ออนุญาตให้ไวร์เลสเราเตอร์เลือกช่องที่มี

ปริมาณการรบกวนน้อยที่สุดโดยอัตโนมัติ

7. เลือกแบนด์วิดธ์ของช่องเพื่อให้ได้ความเร็วการรับส่งข้อมูลสูงขึ้:

40MHz: เลือกแบนด์วิดธ์นี้เพื่อเพิ่มผลลัพธ์การส่งผ่านข้อมูลไร้

สายให้สูงที่สุด

20MHz (ค่าเริ่มต้น): เลือกแบนด์วิดธ์นี้ ถ้าคุณพบปัญหาบาง

อย่างกับการเชื่อมต่อไร้สายของคุณ

8. เลือกวิธีการยืนยันตัวบุคคลเหล่านี้:

• Open System (ระบบปฏิบัติการ): ตัวเลือกนี้ไม่มีระบบรักษา

ความปลอดภัยใดๆ

• Shared Key (แชร์คีย์): คุณต้องใช้การเข้ารหัส WEP และ

ป้อนแชร์คีย์อย่างน้อยหนึ่งตัว

47

48

• WPA/WPA2 Personal/WPA Auto-Personal (WPA/

WPA2 ส่วนตัว/WPA อัตโนมัติ-ส่วนตัว): ตัวเลือกนี้ให้

ระบบรักษาความปลอดภัยที่ แข็งแกร่ง คุณสามารถใช้ WPA

(กับ TKIP) หรือ WPA2 (กับ AES) ได้ ถ้าคุณเลือกตัวเลือก

นี้ คุณต้องใช้การ เข้ารหัส TKIP + AES และป้อนวลีผ่าน WPA

(เน็ตเวิร์กคีย์)

• WPA/WPA2 Enterprise/WPA Auto-Enterprise

(WPA/WPA2 เอ็นเตอร์ไพรส์/WPA อัตโนมัติ-

เอ็นเตอร์ไพรส์): ตัวเลือกนี้ให้ระบบรักษาความปลอดภัย

ที่แข็งแกร่งมาก โดยมาพร้อมกับ EAP เซิร์ฟเวอร์ในตัว หรือ

RADIUS เซิร์ฟเวอร์ยืนยันตัวบุคคลแบ็ค-เอ็นด์ภายนอก

• Radius with 802.1x (เรเดียสกับ 802.1x)

หมายเหตุ:

ไวร์เลสเราเตอร์ของคุณสนับสนุนอัตราการรับส่งข้อมูลสูงที่สุด

54Mbps เมื่อ Wireless Mode (โหมดไร้สาย) ถูกตั้งค่าเป็น

Auto (อัตโนมัติ) และ encryption method (วิธีการเข้ารหัส)

เป็น WEP หรือ TKIP

9.

เลือกตัวเลือกการเข้ารหัส WEP (Wired Equivalent Privacy)

เหล่านี้ สำาหรับการรับส่งข้อมูลบนเครือข่ายไร้สายของคุณ :

• Off (ปิด) : ปิดทำางานการเข้ารหัส WEP

• 64-bit (64 บิต) : เปิดทำางานการเข้ารหัส WEP ที่อ่อน

• 128-bit (128 บิต) : เปิดทำางานการเข้ารหัส WEP ที่ดีขึ้น

10.

เมื่อทำาเสร็จ คลิกที่ Apply (นำาไปใช้)

4.1.2 WPS

WPS (การตั้งค่า Wi-Fi ที่มีการป้องกัน) เป็นมาตรฐานด้านค

วามปลอดภัยไร้สาย ที่อนุญาตให้คุณเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่างๆ ไป

ยังเครือข่ายไร้สายอย่างง่ายดาย คุณสามารถกำาหนดค่าฟังก์ชั่น WPS

ด้วยรหัส PIN หรือปุ่ม WPS

หมายเหตุ : ตรวจดูให้แน่ใจว่าอุปกรณ์สนับสนุน WPS

ในการเปิดทำางาน WPS บนเครือข่ายไร้สายของคุณ:

1. จากหน้าต่างระบบเมนู ไปยัง Advanced Settings

(การตั้งค่าขั้นสูง) > Wireless (ไร้สาย) > แท็บ WPS

(WPS)

2. ในฟิลด์ Enable WPS (เปิดทำางาน WPS) , เลื่อนตัวเลื่อนไปยัง

ON (เปิด)

3. ตามค่าเริ่มต้น WPS ใช้ความถี่ 2.4GHz ถ้าคุณต้องการเปลี่ย

นความถี่เป็น 5GHz, ปิด ฟังก์ชั่น WPS,

คลิก Switch Frequency (สลับความถี่) ในฟิลด์ Current

Frequency (ความถี่ปัจจุบัน) , จากนั้น เปิด WPS อีกครั้ง

49

50

หมายเหตุ: WPS สนับสนุนการยืนยันตัวบุคคลของระบบเปิด, WPA-ส่วนตัว

และ WPA2-ส่วนตัว WPS ไม่สนับสนุนเครือข่ายไร้สายที่ใช้วิธีการเข้ารหัส

แชร์คีย์, WPA-เอ็นเตอร์ไพรส์, WPA2-เอ็นเตอร์ไพรส์ และ RADIUS

3. ในฟิลด์ WPS Method (วิธี WPS), เลือก Push Button

(ปุ่มกด) หรือรหัส Client PIN (ไคลเอ็นต์ PIN) ถ้าคุณเลือก

Push Button (ปุ่มกด) , ไปยังขั้นตอนที่ 4 ถ้าคุณเลือกรหัส

Client PIN (ไคลเอ็นต์ PIN) , ไปยังขั้นตอนที่ 5

4. ในการตั้งค่า WPS โดยใช้ปุ่ม WPS ของเราเตอร์, ให้ปฏิบัติตาม

ขั้นตอนเหล่านี้: a. คลิก Start (เริ่ม) หรือกดปุ่ม WPS ที่พบที่ด้านหลังของไวร์

เลสเราเตอร์ b. กดปุ่ม WPS บนอุปกรณ์ไร้สายของคุณ ซึ่งโดยปกติจะมีการ

ระบุด้วยโลโก้ WPS

หมายเหตุ: ตรวจสอบอุปกรณ์ไร้สายของคุณ หรือคู่มือผู้ใช้ของอุปกรณ์

สำาหรับตำาแหน่งของปุ่ม WPS c. ไวร์เลสเราเตอร์จะสแกนหาอุปกรณ์ WPS ที่ใช้ได้ ถ้าไวร์เลส

เราเตอร์ไม่พบอุปกรณ์ WPS ใดๆ, เครื่องจะสลับไปยัง

โหมดสแตนด์บาย

5. ในการตั้งค่า WPS โดยใช้รหัส PIN ของไคลเอ็นต์, ให้ปฏิบัติ

ตามขั้นตอนเหล่านี้: a. ค้นหารหัส PIN WPS บนคู่มือผู้ใช้ของอุปกรณ์ไร้สายของคุณ

หรือบนตัวอุปกรณ์ b. ป้อนรหัส PIN ของไคลเอ็นต์บนกล่องข้อความ c. คลิก Start (เริ่ม) เพื่อสั่งให้ไวร์เลสเราเตอร์ของคุณเข้าสู่

โหมดสำารวจ WPS ตัวแสดงสถานะ LED ของเราเตอร์จะกะพริบ 3

ครั้งอย่างรวดเร็ว จนกระทั่งตั้งค่า WPS สมบูรณ์

4.1.3 ตัวกรอง MAC ไร้สาย

ตัวกรอง MAC ไร้สาย ให้การควบคุมแพคเก็ตที่ส่งไปยัง MAC

(การควบคุมการเข้าถึงสื่อ) แอดเดรสที่ระบุบนเครือข่ายไร้สายของคุณ

ในการตั้งค่าตัวกรอง MAC ไร้สาย:

1. จากหน้าต่างระบบเมนู ไปยัง Advanced Settings

(การตั้งค่าขั้นสูง) > Wireless (ไร้สาย) > แท็บ Wireless

MAC Filter (ตัวกรอง MAC ไร้สาย)

2. ทำาเครื่องหมายที่ Yes (ใช่) ในฟิลด์ Enable Mac Filter

(เปิดทำางานตัวกรอง Mac)

3. ในรายการแบบดึงลง MAC Filter Mode (โหมดตัวกรอง

MAC) , เลือกระหว่าง Accept (ยอมรับ) หรือ Reject (ปฏิเสธ)

• เลือก Accept (ยอมรับ) เพื่ออนุญาตให้อุปกรณ์ต่างๆ

ในรายการตัวกรอง MAC เข้าถึงยังเครือข่ายไร้สายได้

• เลือก Reject (ปฏิเสธ) เพื่อป้องกันไม่ให้อุปกรณ์ต่างๆ

ในรายการตัวกรอง MAC เข้าถึงยังเครือข่ายไร้สาย

4. บนรายการตัวกรอง MAC, คลิกปุ่ม Add (เพิ่ม) และพิมพ์

MAC แอดเดรสของอุปกรณ์ไร้สายเข้าไป

5. คลิก Apply (นำาไปใช้)

51

4.1.4 การตั้งค่า RADIUS

การตั้งค่า RADIUS (บริการผู้ใช้โทรเข้าเพื่อยืนยันตัวบุคคลระยะไกล)

ให้ระบบป้องกันชั้นพิเศษเมื่อคุณเลือก WPA-เอ็นเตอร์ไพรส์,

WPA2-เอ็นเตอร์ไพรส์ หรือ Radius กับ 802.1x เป็นโหมดการ

ยืนยันตัวบุคคลของคุณ

52

ในการตั้งค่า RADIUS ไร้สาย:

1. ให้แน่ใจว่าโหมดการยืนยันตัวบุคคลของไวร์เลสเราเตอร์ถูกตั้ง

ค่าเป็น WPA-เอ็นเตอร์ไพรส์, WPA2-เอ็นเตอร์ไพรส์ หรือ Radius

กับ 802.1x

หมายเหตุ : โปรดดูส่วน 4.1.1 ทั่วไป สำาหรับการกำาหนดค่าโหมดการ

ยืนยันตัวบุคคลของไวร์เลสเราเตอร์ของคุณ

2. จากหน้าต่างระบบเมนู ไปยัง Advanced Settings

(การตั้งค่าขั้นสูง) > Wireless (ไร้สาย) > RADIUS

Setting (การตั้งค่า RADIUS)

3. เลือกแถบความถี่

4. ในฟิลด์ Server IP Address (เซิร์ฟเวอร์ IP แอดเดรส) , ป้อน

IP แอดเดรสของ RADIUS เซิร์ฟเวอร์ของคุณ

5. ในฟิลด์ Connection Secret (ความลับการเชื่อมต่อ) ,

กำาหนดรหัสผ่านเพื่อเข้าถึง RADIUS เซิร์ฟเวอร์ของคุณ

6. คลิก Apply (นำาไปใช้)

4.1.5 Professional (มืออาชีพ)

หน้าจอ Professional (มืออาชีพ) ให้ตัวเลือกการกำาหนดค่าขั้นสูง

หมายเหตุ: เราแนะนำาให้คุณใช้ค่าเริ่มต้นบนหน้านี้

ในหน้าจอ Professional Settings (การตั้งค่าแบบมืออาชีพ) ,

คุณสามารถกำาหนดค่าต่อไปนี้:

• ความถี่ : เลือกแถบความถี่ซึ่งการตั้งค่าแบบมืออาชีพจะถูก

นำาไปใช้ยัง

• เปิดทำางานวิทยุ : เลือก Yes (ใช่) เพื่อเปิดทำางานเครือข่าย

ไร้สาย เลือก No (ไม่) เพื่อปิดทำางานเครือข่ายไร้สาย

• วันที่เพื่อเปิดทำางานวิทยุ (วันธรรมดา) : คุณสามารถระบ

ุว่าวันใดของสัปดาห์ที่จะให้เครือข่ายไร้สายเปิดทำางาน

• เวลาของวันเพื่อเปิดทำางานวิทยุ : คุณสามารถระบุช่วงเวลา

เมื่อเครือข่ายไร้สายเปิดทำางานระหว่างสัปดาห์

53

54

• วันที่เพื่อเปิดทำางานวิทยุ (สุดสัปดาห์) : คุณสามารถระบุ

ว่าวันใดของสุดสัปดาห์ที่จะให้เครือข่ายไร้สายเปิดทำางาน

• เวลาของวันเพื่อเปิดทำางานวิทยุ) : คุณสามารถระบุช่วงเวลา

เมื่อเครือข่ายไร้สายเปิดทำางานระหว่างสุดสัปดาห์

• ตั้งค่า AP ที่แยกกัน : รายการ Set AP isolated

(ตั้งค่า AP ที่แยกกัน) ป้องกันอุปกรณ์ไร้สายบน

เครือข่ายของคุณไม่ให้สื่อสารซึ่งกันและกัน คุณสมบัติ

นี้มีประโยชน์ ถ้ามีแขกจำานวนมากเข้ามาใช้หรือออกจาก

เครือข่ายของคุณบ่อยๆ เลือก Yes (ใช่) เพื่อเปิดทำางานคุณ

สมบัตินี้ หรือเลือก No (ไม่) เพื่อปิดทำางาน

• อัตรามัลติคาสต์(Mbps) : เลือกอัตราการส่งข้อมูลมัลติคาสต์

หรือคลิก Disable (ปิดทำางาน) เพื่อปิดการส่งข้อมูลเดี่ยว

พร้อมกัน

• ประเภทพรีแอมเบิล :ประเภทพรีแอมเบิล

กำาหนดความยาวของเวลาที่เราเตอร์ใช้สำาหรับ CRC

(ตรวจสอบความซ้ำาซ้อนแบบวงกลม) CRC

เป็นวิธีในการตรวจจับข้อผิดพลาดระหว่างการส่งข้อมูล เลือก

Short (สั้น) สำาหรับเครือข่ายไร้สายที่ยุ่ง ที่มีการจราจรเครือ

ข่ายสูง เลือก Long (ยาว) ถ้าเครือข่ายไร้สายของคุณ

ประกอบด้วยอุปกรณ์ไร้สายรุ่นเก่า หรือแบบดั้งเดิม

• ขีดจำากัด RTS : เลือกค่าที่ต่ำากว่าสำาหรับขีดจำากัด RTS

(คำาขอให้ส่ง) เพื่อปรับปรุงการสื่อสารไร้สายในเครือข่ายไร้สาย

ที่ยุ่ง ที่มีการจราจรเครือข่ายสูง และอุปกรณ์ไร้สายจำานวนมาก

• ช่วง DTIM : ช่วง DTIM (ข้อความระบุการจราจรที่ส่ง)

หรืออัตราการส่งข้อมูล คือช่วงเวลาก่อน

ที่สัญญาณจะถูกส่งไปยังอุปกรณ์ไร้สายในโหมดสลีป เพื่อเป็น

การระบุว่ามีแพคเก็ตข้อมูลที่รอการส่ง ค่าเริ่มต้นคือ 3

มิลลิวินาที

• ช่วงเวลาบีคอน : ช่วงเวลาบีคอน คือเวลาระหว่าง DTIM

หนึ่งกับตัวถัดไป ค่าเริ่มต้นคือ 100 มิลลิวินาที

ลดค่าช่วงเวลาบีคอนลง สำาหรับการเชื่อมต่อไร้สาย

ที่ไม่มีเสถียรภาพ หรือสำาหรับอุปกรณ์โรมมิ่ง

• เปิดทำางาน TX เบิร์สติ้ง : เปิดทำางาน TX เบิร์สติ้ง

ช่วยปรับปรุงความเร็วการส่งข้อมูลระหว่างไวร์เลสเราเตอร์

และอุปกรณ์ 802.11g

• Wireless multicast forwarding (การส่งต่อไวร์เลสมัล

ติคาสต์) : เลือก Enable (เปิดทำางาน)

เพื่ออนุญาตให้ไวร์เลสเราเตอร์ส่งต่อการจราจรมัลติคาสต์ไปยัง

อุปกรณ์ไร้สายอื่นที่สนับสนุนมัลติคาสต์

เลือก Disable (ปิดทำางาน) เพื่อป้องกันไม่ให้เราเตอร์ส่งต่อ

การส่งข้อมูลมัลติคาสต์

• เปิดทำางาน WMM APSD : เปิดทำางาน WMM APSD (Wi-Fi

มัลติมีเดีย การส่งการประหยัดพลังงานอัตโนมัติ) เพื่อ

ปรับปรุงการจัดการพลังงานระหว่างอุปกรณ์ไร้สายต่างๆ เลือก

Disable (ปิดทำางาน) เพื่อปิด WMM APSD

• การปรับพลังงาน TX : การปรับพลังงาน TX หมายถึง

ปริมาณมิลลิวัตต์ (mW) ที่จำาเป็นเพื่อให้พลังงานแก่เอาต์พุต

สัญญาณวิทยุของไวร์เลสเราเตอร์ ป้อนค่าระหว่าง 0 ถึง 100

หมายเหตุ : การเพิ่มค่าการปรับพลังงาน TX อาจส่งผลกระทบต่อความมี

เสถียรภาพของเครือข่ายไร้สาย

4.2 LAN

4.2.1 LAN IP

หน้าจอ LAN IP อนุญาตให้คุณแก้ไขการตั้งค่า LAN IP ของไวร์เล

สเราเตอร์ของคุณ

หมายเหตุ: การเปลี่ยนแปลงใดๆ ต่อ LAN IP แอดเดรสจะถูกสะท้อนบน

การตั้งค่า DHCP

ในการปรับเปลี่ยนการตั้งค่า LAN IP:

1. จากหน้าต่างระบบเมนู ไปยังแท็บ Advanced Settings (การ

ตั้งค่าขั้นสูง) > LAN (แลน) > LAN IP (แลน IP)

2. แก้ไข IP แอดเดรส และ ซับเน็ต มาสก์

3. เมื่อทำาเสร็จ, คลิก Apply (นำาไปใช้)

55

4.2.2 DHCP เซิร์ฟเวอร์

ไวร์เลสเราเตอร์ของคุณใช้ DHCP เพื่อกำาหนด IP แอดเดรสบนเ

ครือข่ายของคุณโดยอัตโนมัติ คุณสามารถระบุช่วง IP แอดเดรส

และลีสไทม์ สำาหรับไคลเอ็นต์ต่างๆ บนเครือข่ายของคุณ

56

ในการกำาหนดค่า DHCP เซิร์ฟเวอร์:

1. จากหน้าต่างระบบเมนู ไปยัง Advanced Settings

(การตั้งค่าขั้นสูง) > LAN (แลน) > แท็บ DHCP Server

(DHCP เซิร์ฟเวอร์)

2.

ในฟิลด์ Enable the DHCP Server (เปิดทำางาน DHCP

เซิร์ฟเวอร์หรือไม่) , คลิก Yes (ใช่)

3. ในกล่องข้อความ Domain Name (ชื่อโดเมน) , ป้อนชื่อ

โดเมนสำาหรับไวร์เลสเราเตอร์

4. ในฟิลด์ IP Pool Starting Address (แอดเดรสเริ่มต้น IP

พูล) , ป้อน IP แอดเดรสเริ่มต้นเข้าไป

5. ในฟิลด์ IP Pool Ending Address (แอดเดรสสิ้นสุด IP

พูล) , ป้อน IP แอดเดรสสิ้นสุดเข้าไป

6. ในฟิลด์ Lease Time (เวลาลีส) , ป้อนเวลาที่ IP แอดเดรสจะ

หมดอายุ และไวร์เลสเราเตอร์จะกำาหนด IP แอดเดรสใหม่

สำาหรับเน็ตเวิร์กไคลเอ็นต์โดยอัตโนมัติ

7. ในส่วน DNS and Server Settings (การตั้งค่า DNS

และเซิร์ฟเวอร์) , ป้อน DNS เซิร์ฟเวอร์และ WINS เซิร์ฟเวอร์ IP

แอดเดรส ถ้าจำาเป็น

8. ไวร์เลสเราเตอร์ของคุณยังสามารถกำาหนด IP

แอดเดรสด้วยตัวเอง

ไปยังอุปกรณ์ต่างๆ บนเครือข่ายได้ด้วย บนฟิลด์ Enable

Manual Assignment (เปิดทำางานการกำาหนดด้วยตัวเอง) ,

เลือก Yes (ใช่) เพื่อกำาหนด IP แอดเดรสให้กับ MAC

แอดเดรสเฉพาะบนเครือข่าย คุณสามารถเพิ่ม MAC แอดเดรส

ได้ถึง 32 รายการไปยังรายการ DHCP สำาหรับการกำาหนดด้วย

ตัวเอง

57

4.2.3 เส้นทาง

ถ้าเครือข่ายของคุณใช้ไวร์เลสเราเตอร์มากกว่าหนึ่งตัว คุณสามารถ

กำาหนดค่าตารางเส้นทาง เพื่อแชร์บริการอินเทอร์เน็ตเดียวกันได้

หมายเหตุ : เราแนะนำาให้คุณอย่าเปลี่ยนการตั้งค่าเส้นทางเริ่มต้น ถ้าคุณ

ไม่มีความรู้ขั้นสูงเกี่ยวกับตารางเส้นทาง

58

ในการกำาหนดค่าตารางเส้นทาง LAN:

1. จากหน้าต่างระบบเมนู ไปยัง Advanced Settings

(การตั้งค่าขั้นสูง) > LAN (แลน) > แท็บ Route (เส้นทาง)

2. ในฟิลด์ Enable static routes (เปิดทำางานเส้นทางสแตติก) ,

เลือก Yes (ใช่)

3. บน Static Route List (รายการเส้นทางสแตติก) , ป้อน

ข้อมูลเครือข่ายของแอคเซสพอยต์หรือโหนดอื่นๆ เข้าไป คลิกปุ่ม

Add (เพิ่ม) หรือ Delete (ลบ) เพื่อเพิ่มหรือลบ

อุปกรณ์บนรายการ

4. คลิก Apply (นำาไปใช้)

4.2.4 IPTV

ไวร์เลสเราเตอร์สนับสนุนการเชื่อมต่อไปยังบริการ IPTV ผ่าน ISP

หรือ LAN แท็บ IPTV ให้การตั้งค่าการกำาหนดค่าต่างๆ

ที่จำาเป็นในการตั้งค่า IPTV, VoIP, มัลติคาสติ้ง และ UDP

สำาหรับบริการของคุณ ติดต่อ ISP ของคุณ สำาหรับข้อมูลเฉพาะที่

เกี่ยวกับบริการของคุณ

59

4.3 WAN

4.3.1 การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

หน้าจอ Internet Connection (การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต)

อนุญาตให้คุณกำาหนดค่าการตั้งค่าต่างๆ ของชนิดการเชื่อมต่อ WAN

ที่หลากหลาย

60

ในการกำาหนดค่าการตั้งค่าการเชื่อมต่อ WAN:

1. จากหน้าต่างระบบเมนู ไปยัง Advanced Settings

(การตั้งค่าขั้นสูง) > WAN (WAN) > แท็บ Internet

Connection (การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต)

2. กำาหนดค่าการตั้งค่าต่อไปนี้ดังแสดงด้านล่าง: เมื่อทำาเสร็จ, คลิก

Apply (นำาไปใช้)

• ชนิดการเชื่อมต่อ WAN : เลือกชนิดผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตของ

คุณ ทางเลือกต่างๆ คือ Automatic IP (IP อัตโนมัติ) ,

PPPoE (PPPoE) , PPTP (PPTP) , L2TP (L2TP) หรือ fixed IP (IP คงที่) ปรึกษา ISP ของคุณถ้าเราเตอร์ไม่สามารถ

รับ IP แอดเดรสที่ถูกต้อง หรือถ้าคุณไม่แน่ใจถึงชนิดการเชื่อมต่อ WAN

• เปิดทำางาน WAN : เลือก Yes (ใช่) เพื่ออนุญาตให้เราเตอร์

เข้าถึงอินเทอร์เน็ต เลือก No (ไม่) เพื่อปิดทำางานการเข้าถึง

อินเทอร์เน็ต

• เปิดทำางาน NAT : NAT (การแปลเน็ตเวิร์กแอดเดรส)

เป็นระบบซึ่ง IP สาธารณะ (WAN IP) หนึ่งตัวถูกใช้

เพื่อให้การเข้าถึงอินเทอร์เน็ตแก่เน็ตเวิร์กไคลเอ็นต์ที่มี IP

แอดเดรสส่วนตัวใน LAN IP แอดเดรสส่วนตัวของเน็ตเวิร์กไคล

เอ็นต์แต่ละตัวถูกบันทึกในตาราง NAT และถูกใช้เพื่อเปลี่ยน

เส้นทางแพคเก็ตข้อมูลขาเข้า

• เปิดทำางาน UPnP : UPnP (พลักแอนด์เพลย์สากล)

อนุญาตให้คุณควบคุมอุปกรณ์หลายชนิด (เช่น เราเตอร์,

โทรทัศน์, ระบบสเตอริโอ, เกมคอนโซล, โทรศัพท์เซลลูลาร์)

ผ่านเครือข่ายที่ใช้ IP โดยมีหรือไม่มีการควบคุมจากศูนย์กลาง

ผ่านเกตเวย์ก็ได้ UPnP เชื่อมต่อ PC ทุกรูปแบบ โดยให้เครือข่าย

ที่ไร้รอยต่อสำาหรับการกำาหนดค่าจากระยะไกล และการถ่าย

โอนข้อมูล เมื่อใช้ UPnP, อุปกรณ์เครือข่ายใหม่จะถูกค้นพบ

โดยอัตโนมัติ หลังจากที่เชื่อมต่อไปยังเครือข่ายแล้ว,

อุปกรณ์สามารถถูกกำาหนดค่าจากระยะไกลเพื่อสนับสนุนแอพพลิเคชั่น

P2P, เกมอินเตอร์แอกทีฟ, การประชุมผ่านวิดีโอ

และเว็บหรือพร็อกซี่เฟิร์เวอร์ได้ ไม่เหมือนกับพอร์ตฟอร์เวิร์ดดิ้ง ซึ่งเกี่ยว

ข้องกับการกำาหนดค่าการตั้งค่าพอร์ตด้วยตัวเอง, UPnP จะกำา

หนดค่าเราเตอร์โดยอัตโนมัติ เพื่อให้เราเตอร์ยอมรับการเชื่อม

ต่อขาเข้า และส่งคำาขอไปยัง PC ที่เจาะจงบนเครือข่ายแลน

โดยตรง

• เชื่อมต่อไปยัง DNS เซิร์ฟเวอร์ : อนุญาตให้เราเตอร์นี้รับ DNS

IP แอดเดรสจาก ISP โดยอัตโนมัติ DNS เป็นโฮสต์บน

อินเทอร์เน็ต ซึ่งแปลชื่ออินเทอร์เน็ตไปยัง IP แอดเดรสที่

เป็นตัวเลข

• การยืนยันตัวบุคคล : รายการนี้อาจถูกกำาหนดโดย ISP บางแห่ง

ตรวจสอบกับ ISP ของคุณ และกรอกข้อมูลลงไป ถ้าจำาเป็น

• ชื่อโฮสต์ : ฟิลด์นี้อนุญาตให้คุณใส่ชื่อโฮสต์สำาหรับเราเตอร์ของ

คุณ โดยปกติเป็นความต้องการพิเศษจาก ISP ของคุณ ถ้า ISP

ของคุณกำาหนดชื่อโฮสต์ให้กับคอมพิวเตอร์ของคุณ ให้ป้อนชื่อ

โฮสต์ที่นี่

61

62

• MAC แอดเดรส : MAC (การควบคุมการเข้าถึงมีเดีย)

แอดเดรส เป็นหมายเลขระบุที่ไม่ซ้ำากัน สำาหรับ

อุปกรณ์เครือข่ายของคุณ ISP บางแห่งตรวจดูแล MAC

แอดเดรสของอุปกรณ์เครือข่าย ซึ่งเชื่อมต่อไปยังบริการของบ

ริษัท และปฏิเสธอุปกรณ์ที่ไม่รู้จักที่พยายามเชื่อมต่อเข้ามา

เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาในการเชื่อมต่อเนื่องจาก MAC แอดเดรส

ที่ไม่ได้ลงทะเบียน คุณสามารถ:

• ติดต่อ ISP ของคุณและอัพเดต MAC แอดเดรสที่เชื่อมโยง

กับบริการของ ISP ของคุณ

• โคลน หรือเปลี่ยนแปลง MAC แอดเดรสของ ASUS

ไวร์เลสเราเตอร์ เพื่อให้ตรงกับ MAC แอดเดรสของอุปกรณ์

เครือข่ายก่อนหน้าที่ ISP รู้จัก

4.3.2 พอร์ตทริกเกอร์

ช่วงพอร์ตทริกเกอร์ริ่ง จะเปิดพอร์ตขาเข้าที่ไม่ได้กำาหนดเป็น

ช่วงเวลาที่จำากัด เมื่อใดก็ตามที่ไคลเอ็นต์บนเครือข่ายแลนทำาการ

เชื่อมต่อขาออกไปยังพอร์ตที่ระบุ พอร์ตทริกเกอร์ริ่งถูกใช้ในสถาน

การณ์ต่อไปนี้:

• มีไคลเอ็นต์ท้องถิ่นมากกว่าหนึ่งเครื่องจำาเป็นต้องส่งต่อพอร์ต

สำาหรับการใช้งานเดียวกันในเวลาที่แตกต่างกัน

• การใช้งานต้องการให้มีพอร์ตขาเข้าเฉพาะที่แตกต่างจาก

พอร์ตขาออก

ในการตั้งค่าพอร์ตทริกเกอร์:

1. จากหน้าต่างระบบเมนู ไปยัง Advanced Settings

(การตั้งค่าขั้นสูง) > WAN (WAN) > แท็บ Port Trigger

(พอร์ตทริกเกอร์)

ในก�รตั้งค่�พอร์ตทริกเกอร์:

1. จากหน้าต่างระบบเมนู ไปยัง Advanced Settings

(ก�รตั้งค่�ขั้นสูง) > WAN (WAN) > แท็บ Port Trigger

(พอร์ตทริกเกอร์)

2. บนฟิลด์ Enable Port Trigger (เปิดทำางานพอร์ต

ทริกเกอร์) ทำาเครื่องหมายที่ Yes (ใช่)

63

64

3. บนฟิลด์ Well-Known Applications (แอปพลิเคชั่นที่เป็น

ที่รู้จัก) เลือกเกม และบริการบนเว็บที่เป็นที่นิยมเพื่อเพิ่มไปยัง

รายการ Port Trigger (พอร์ตทริกเกอร์)

• คำาอธิบาย : ป้อนชื่อหรือคำาอธิบายสั้นๆ สำาหรับบริการ

• ทริกเกอร์พอร์ต : ระบุทริกเกอร์พอร์ตเพื่อเปิดพอร์ตขาเข้า

• โปรโตคอล : เลือกโปรโตคอล, TCP หรือ UDP

• พอร์ตขาเข้า : ระบุพอร์ตขาเข้าเพื่อรับข้อมูลขาเข้าจาก

อินเทอร์เน็ต

• โปรโตคอล : เลือกโปรโตคอล, TCP หรือ UDP

หมายเหตุ:

• ในขณะที่เชื่อมต่อไปยัง IRC เซิร์ฟเวอร์, ไคลเอ็นต์ PC ทำาการ

เชื่อมต่อขาออกโดยใช้ช่วงพอร์ตทริกเกอร์ 66660-7000 IRC

เซิร์ฟเวอร์ตอบสนองโดยการตรวจสอบชื่อผู้ใช้ และสร้างการเชื่อมต่อ

ใหม่ไปยังไคลเอ็นต์ PC โดยใช้พอร์ตขาเข้า

• ถ้า พอร์ตทริกเกอร์ ถูกปิดทำางาน, เราเตอร์จะตัดการเชื่อมต่อ เนื่อง

จากไม่สามารถหาว่า PC เครื่องใดที่กำาลังขอการเข้าถึง IRC อยู่ เมื่อ

พอร์ตทริกเกอร์ เปิดทำางาน, เราเตอร์จะกำาหนดพอร์ตขาเข้า เพื่อรับ

ข้อมูลขาเข้า พอร์ตขาเข้านี้จะปิดหลังจากถึงช่วงเวลาที่กำาหนด เนื่อง

จากเราเตอร์ไม่แน่ใจว่าเมื่อใดที่แอพพลิเคชั่นสิ้นสุดการทำางาน

• พอร์ตทริกเกอร์ริ่ง อนุญาตไคลเอ็นต์เพียงหนึ่งเครื่องในเครือข่ายให้

ใช้บริการที่เจาะจง และพอร์ตขาเข้าที่เจาะจงในเวลาเดียวกัน

• คุณไม่สามารถใช้แอพพลิเคชั่นเดียวกันเพื่อทริกเกอร์พอร์ตใน PC

มากกว่าหนึ่งเครื่องในเวลาเดียวกันได้ เราเตอร์จะส่งต่อพอร์ตกลับไป

ยังคอมพิวเตอร์เครื่องล่าสุดที่ส่งคำาขอ/ทริกเกอร์ไปให้เราเตอร์เท่านั้น

4.3.3 เวอร์ชวลเซิร์ฟเวอร์/พอร์ตฟอร์เวิร์ดดิ้ง

พอร์ตฟอร์เวิร์ดดิ้ง เป็นวิธีการเพื่อเปลี่ยนเส้นทางการจราจร

เครือข่ายจากอินเทอร์เน็ตไปยังพอร์ตที่เจาะจง หรือช่วงพอร์ตที

่เจาะจงไปยังอุปกรณ์บนเครือข่ายแลนของคุณ การตั้งค่าพอร์ตฟอร์

เวิร์ดดิ้งบนเราเตอร์ของคุณ อนุญาตให้ PC ที่อยู่นอกเครือข่ายเข้า

ถึงบริการที่เจาะจงที่มีให้โดย PC ในเครือข่ายของคุณได้

หมายเหตุ: เมื่อพอร์ตฟอร์เวิร์ดดิ้งเปิดทำางาน, ASUS เราเตอร์จะบล็อก

การจราจรขาเข้าที่ไม่พึงประสงค์จากอินเทอร์เน็ต และอนุญาตเฉพาะการ

ตอบกลับจากคำาขอขาออกจาก LAN เท่านั้น เน็ตเวิร์กไคลเอ็นต์ไม่

สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้โดยตรง รวมทั้งในทางกลับกันด้วย

ในการตั้งค่าการส่งต่อพอร์ต:

1. จากหน้าต่างระบบเมนู ไปยัง Advanced Settings

(การตั้งค่าขั้นสูง) > WAN (WAN) > แท็บ Virtual

Server / Port Forwarding (เวอร์ชวลเซิร์ฟเวอร์ /

พอร์ตฟอร์เวิร์ดดิ้ง)

65

66

2.

กำาหนดค่าการตั้งค่าต่อไปนี้ดังแสดงด้านล่าง: เมื่อทำาเสร็จ คลิก

Apply (นำาไปใช้)

• Enable Port Forwarding (เปิดทำางานพอร์ตฟอร์เวิร์ด

ดิ้ง): เลือก Yes (ใช่) เพื่อเปิดทำางาน พอร์ต ฟอร์เวิร์ดดิ้ง

• รายการเซิร์ฟเวอร์ที่มีชื่อเสียง: หาชนิดของบริการที่คุณ

ต้องการเข้าถึง

• รายการเกมที่มีชื่อเสียง: รายการนี้จะแสดงรายการพอร์ตที่

จำาเป็นสำาหรับ เกมออนไลน์ยอดนิยมเพื่อการใช้งานที่ถูกต้อง

• FTP Server Port (FTP เซิร์ฟเวอร์พอร์ต): หลีกเลี่ยงการ

กำาหนดช่วงระยะพอร์ต 20:21 สำาหรับ FTP เซิร์ฟเวอร์ของคุณ

ที่มีลักษณะเช่นนี้จะขัดแย้งกับ การกำาหนด FTP เซิร์ฟเวอร์เดิม

ของเราเตอร์

• ชื่อบริการ : ป้อนชื่อบริการ

• ช่วงพอร์ต : ถ้าคุณต้องการระบุช่วงพอร์ต

สำาหรับไคลเอ็นต์บนเครือข่ายเดียวกัน, ป้อน Service Name

(ชื่อบริการ), Port Range (ช่วงพอร์ต) (เช่น 10200:10300),

LAN IP address (LAN IP แอดเดรส), และปล่อยให้ Local

Port (พอร์ตในเครื่อง) ว่าง ช่วงพอร์ตยอมรับรูปแบบต่างๆ เช่น

ช่วงพอร์ต (300:350), พอร์ตส่วนตัว (566,789) หรือผสม

(1015:1024,3021)

หมายเหตุ:

• เมื่อไฟร์วอลล์ของเครือข่ายของคุณถูกปิดทำางาน และคุณตั้งค่า 80

เป็นช่วงพอร์ตของ HTTP เซิร์ฟเวอร์สำาหรับการตั้งค่า WAN ของคุณ,

ในกรณีนี้ http เซิร์ฟเวอร์/เว็บเซิร์ฟเวอร์อาจเกิดข้อขัดแย้งกับระบบ

ติดต่อผู้ใช้แบบเว็บของเราเตอร์

• เครือข่ายใช้พอร์ตต่างๆ เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล ซึ่งแต่ละพอร์ตถูก

กำาหนดหมายเลขพอร์ต และงานที่เจาะจงไว้ ตัวอย่างเช่น พอร์ต 80

ใช้สำาหรับ HTTP พอร์ตที่เจาะจงสามารถถูกใช้โดยแอพพลิเคชั่นหรือบ

ริการเดียวได้ในแต่ละขณะเวลา ดังนั้น การที่ PC สองตัวพยายามเข้า

ถึงข้อมูลผ่านพอร์ตเดียวกันในเวลาเดียวกันก็อาจทำาให้การทำางาน

ล้มเหลว ตัวอย่างเช่น คุณไม่สามารถตั้งค่าพอร์ตฟอร์เวิร์ดดิ้ง สำาหรับ

พอร์ต 100 สำาหรับ PC สองเครื่องในเวลาเดียวกันได้

• โลคัล IP : ป้อน LAN IP แอดเดรสของไคลเอ็นต์

หมายเหตุ : ใช้สแตติก IP แอดเดรสสำาหรับไคลเอ็นต์ท้องถิ่น เพื่อทำาให้

พอร์ตฟอร์เวิร์ดดิ้งทำางานอย่างเหมาะสม สำาหรับข้อมูล ให้ดูส่วน 4.2 LAN

• โลคัลพอร์ต : ป้อนพอร์ตที่เจาะจง เพื่อรับแพคเก็ตที่ส่งต่อมา

ปล่อยฟิลด์นี้ให้ว่างไว้ ถ้าคุณต้องการแพคเก็ตขาเข้าให้ถูก

เปลี่ยนเส้นทางไปยังช่วงพอร์ตที่ระบุ

• โปรโตคอล : เลือกโปรโตคอล ถ้าคุณไม่แน่ใจ เลือก BOTH (ทั้งคู่)

ในการตรวจสอบว่าพอร์ตฟอร์เวิร์ดดิ้งถูกกำาหนดค่าสำาเร็จ

หรือไม่:

• ให้แน่ใจว่าเซิร์ฟเวอร์หรือแอพพลิเคชั่นของคุณถูกตั้งค่าแล้ว

และกำาลังรันอยู่

• คุณจำาเป็นต้องให้ไคลเอ็นต์อยู่นอก LAN ของคุณแต่มีการ

เข้าถึงอินเทอร์เน็ต (เรียกว่า “อินเทอร์เน็ตไคลเอ็นต์”)

ไคลเอ็นต์นี้ไม่ควรเชื่อมต่ออยู่กับ ASUS เราเตอร์

• บนอินเทอร์เน็ตไคลเอ็นต์, ใช้ WAN IP ของเราเตอร์

เพื่อเข้าถึงเซิร์ฟเวอร์ ถ้าพอร์ตฟอร์เวิร์ดดิ้งถูกตั้งค่าสำาเร็จ,

คุณควรสามารถเข้าถึงไฟล์หรือแอพพลิเคชั่นได้

ความแตกต่างระหว่างพอร์ตทริกเกอร์ และพอร์ตฟอร์เวิร์ดดิ้ง:

• พอร์ตทริกเกอร์ริ่งจะทำางานแม้ว่าไม่มีการตั้งค่า LAN IP

แอดเดรสที่เฉพาะเจาะจง ไม่เหมือนกับพอร์ตฟอร์เวิร์ดดิ้ง

ซึ่งจำาเป็นต้องมีสแตติก LAN IP แอดเดรส, พอร์ตทริกเกอร์ริ่งอ

นุญาตให้ส่งต่อพอร์ตแบบไดนามิกโดยใช้เราเตอร์ได้ ช่วงพอร์ต

ที่กำาหนดไว้ล่วงหน้า ถูกกำาหนดค่าเพื่อให้ยอมรับการเชื่อมต่อ

ขาเข้าภายในช่วงระยะเวลาที่จำากัด พอร์ตทริกเกอร์ริ่งอนุญาต

ให้คอมพิวเตอร์หลายเครื่องรันแอพพลิเคชั่นที่โดยปกติอาจต้อ

งการให้ส่งต่อพอร์ตเดียวกันไปยัง PC แต่ละเครื่องบนเครือ

ข่ายด้วยตัวเอง

• พอร์ตทริกเกอร์ริ่งมีความปลอดภัยมากกว่าพอร์ตฟอร์เวิร์ดดิ้ง

เนื่องจากพอร์ตขาเข้าไม่ได้เปิดตลอดเวลา พอร์ตเหล่านั้นเปิด

เฉพาะเมื่อแอพพลิเคชั่นทำาการเชื่อมต่อขาออกผ่านทริกเกอร์

พอร์ตเท่านั้น

67

68

4.3.4 DMZ

เวอร์ชวล DMZ เปิดเผยไคลเอ็นต์หนึ่งเครื่องไปยังอินเทอร์เน็ต

ทำาให้ไคลเอ็นต์นี้รับแพคเก็ตขาเข้าทั้งหมดโดยตรงไปยังเครือข่าย

แลนของคุณ

โดยปกติ การจราจรขาเข้าจากอินเทอร์เน็ตถูกทิ้งและเปลี่ยนเส้น

ทางไปยังไคลเอ็นต์ที่เจาะจงเฉพาะเมื่อพอร์ตฟอร์เวิร์ดดิ้ง หรือ

พอร์ตทริกเกอร์ถูกกำาหนดค่าไว้บนเครือข่าย ในการกำาหนดค่า DMZ,

เน็ตเวิร์กไคลเอ็นหนึ่งเครื่องจะรับแพคเก็ตขาเข้าทั้งหมด

การตั้งค่า DMZ บนเครือข่ายมีประโยชน์เมื่อคุณต้องการให้พอร์ตขา

เข้าเปิด หรือเมื่อคุณต้องการโฮสต์โดเมน เว็บ

หรืออีเมลเซิร์ฟเวอร์

ข้อควรระวัง: การเปิดพอร์ตทั้งหมดบนไคลเอ็นต์ไปยังอินเทอร์เน็ต

ทำาให้เครือข่ายอ่อนแอต่อการโจมตีภายนอก โปรดระมัดระวังความเสี่ยง

ด้านความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับการใช้ DMZ

ในการตั้งค่า DMZ:

1. จากหน้าต่างระบบเมนู ไปยัง Advanced Settings

(การตั้งค่าขั้นสูง) > WAN (WAN) > แท็บ DMZ (DMZ)

2. กำาหนดค่าการตั้งค่าด้านล่าง: เมื่อทำาเสร็จ, คลิก Apply

(นำาไปใช้)

• IP แอดเดรสของสถานีที่เปิดออก: ป้อน LAN IP

แอดเดรสของไคลเอ็นต์ที่จะให้บริการ DMZ และถูกเปิดออก

บนอินเทอร์เน็ต ตรวจดูให้แน่ใจว่าเซิร์ฟเวอร์ไคลเอ็นต์มีสแตติก

IP แอดเดรส

ในการลบ DMZ:

1. ลบ LAN IP แอดเดรสของไคลเอ็นต์จากกล่องข้อความ IP

Address of Exposed Station (IP แอดเดรสของสถานี

ที่เปิดออก)

2. เมื่อทำาเสร็จ, คลิก Apply (นำาไปใช้)

4.3.5 DDNS

การตั้งค่า DDNS (ไดนามิก DNS) อนุญาตให้คุณเข้าถึงเราเตอร์

จากภายนอกเครือข่ายของคุณผ่านบริการ ASUS DDNS ที่ให้มา หรือ

บริการ DDNS อื่น

ในการตั้งค่า DDNS:

1. จากหน้าต่างระบบเมนู ไปยัง Advanced Settings

(การตั้งค่าขั้นสูง) > WAN (WAN) > แท็บ DDNS (DDNS)

2. กำาหนดค่าการตั้งค่าต่อไปนี้ดังแสดงด้านล่าง: เมื่อทำาเสร็จ, คลิก

Apply (นำาไปใช้)

• เปิดทำางาน DDNS ไคลเอ็นต์ : เปิดทำางาน DDNS เพื่อเข้าถึง

ASUS เราเตอร์ผ่านชื่อ DNS แทนที่จะเป็น WAN IP แอดเดรส

• ชื่อเซิร์ฟเวอร์และโฮสต์ : เลือก ASUS DDNS หรือ DDNS อื่น

ถ้าคุณต้องการใช้ ASUS DDNS, ให้กรอกชื่อโฮสต์ในรูปแบบ xxx.asuscomm.com (xxx คือชื่อโฮสต์ของคุณ)

• ถ้าคุณต้องการใช้บริการ DDNS อื่น, คลิก FREE TRIAL

(ทดลองใช้ฟรี) และลงทะเบียนออนไลน์ก่อน กรอกฟิลด์ชื่อผู้ใช้

หรืออีเมลแอดเดรส และรหัสผ่าน หรือ DDNS คีย์

69

70

• เปิดทำางานอักขระตัวแทน : เปิดทำางานอักขระตัวแทนถ้าบริการ

DDNS จำาเป็นต้องใช้

หมายเหตุ :

บริการ DDNS จะไม่ทำางานภายใต้เงื่อนไขเหล่านี้:

• เมื่อไวร์เลสเราเตอร์กำาลังใช้ WAN IP แอดเดรสส่วนตัว (192.168.x.x,

10.x.x.x หรือ 172.16.x.x) ตามที่ระบุด้วยข้อความสีเหลือง

• เราเตอร์อาจอยู่บนเครือข่ายที่ใช้ตาราง NAT หลายตาราง

4.3.6 NAT ผ่านตลอด

NAT ผ่านตลอด อนุญาตการเชื่อมต่อเครือข่ายส่วนตัวเสมือน (VPN)

ให้ผ่านเราเตอร์ไปยังเน็ตเวิร์กไคลเอ็นต์ ตามค่าเริ่มต้น PPTP

Passthrough (PPTP ผ่านตลอด), L2TP Passthrough (L2TP

ผ่านตลอด), IPsec Passthrough (IPsec ผ่านตลอด) และ RTSP

Passthrough (RTSP ผ่านตลอด) ถูกเปิดทำางาน

ในการเปิดทำางาน / ปิดทำางานการตั้งค่า NAT ผ่านตลอด ไปที่

Advanced Settings (การตั้งค่าขั้นสูง) > WAN (WAN) >

แท็บ NAT Passthrough (NAT ผ่านตลอด) เมื่อทำาเสร็จ, คลิก

Apply (นำาไปใช้)

4.4 IPv6

ไวร์เลสเราเตอร์นี้สนับสนุน IPv6 แอดเดรสซิ่ง ซึ่งเป็นระบบที่

สนับสนุน IP แอดเดรสมากกว่า มาตรฐานนี้ยังไม่มีใช้กันอย่าง

กว้างขวาง ติดต่อ ISP ของคุณถ้าบริการอินเทอร์เน็ตของคุณสนับสนุน IPv6

ในการตั้งค่า IPv6:

1. จากหน้าต่างระบบเมนู ไปยัง Advanced Settings

(การตั้งค่าขั้นสูง) > IPv6 (IPv6)

2. เลือก Connection Type (ชนิดการเชื่อมต่อ) ของคุณ

ตัวเลือกการกำาหนดค่าจะแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับชนิดการเชื่อม

ต่อที่คุณเลือก

3. ป้อนการตั้งค่า IPv6 LAN และ DNS ของคุณ

4. คลิก Apply (นำาไปใช้)

หมายเหตุ : โปรดสอบถาม ISP ของคุณเกี่ยวกับข้อมูล IPv6 เฉพาะ

สำาหรับบริการอินเทอร์เน็ตของคุณ

71

72

4.5 ไฟร์วอลล์

ไวร์เลสเราเตอร์สามารถทำาหน้าที่เป็นฮาร์ดแวร์ไฟร์วอลล์สำาหรับ

เครือข่ายของคุณได้

หมายเหตุ : ตามค่าเริ่มต้น คุณสมบัติไฟร์วอลล์จะเปิดทำางาน

4.5.1 ทั่วไป

ในการตั้งค่าไฟร์วอลล์พื้นฐาน:

1. จากหน้าต่างระบบเมนู ไปยัง Advanced Settings

(การตั้งค่าขั้นสูง) > Firewall (ไฟร์วอลล์) > แท็บ General

(ทั่วไป)

2. บนฟิลด์ Enable Firewall (เปิดทำางานไฟร์วอลล์) , เลือก

Yes (ใช่)

3. บนการป้องกัน Enable DoS (เปิดทำางาน DoS) , เลือก

Yes (ใช่) เพื่อป้องกันเครือข่ายของคุณจากการโจมตี DoS

(การปฏิเสธบริการ) แม้ว่าคุณสมบัตินี้อาจส่งผลกับสมรรถนะของ

เราเตอร์ก็ตาม

4. คุณยังสามารถตรวจดูแลการแลกเปลี่ยนแพคเก็ตระหว่างการ

เชื่อมต่อ LAN และ WAN ได้ด้วย บนชนิดแพคเก็ตที่บันทึก, เลือก

Dropped (หลุด) , Accepted (ยอมรับ) หรือ Both (ทั้งคู่)

5. คลิก Apply (นำาไปใช้)

4.5.2 ตัวกรอง URL

คุณสามารถระบุคำาสำาคัญหรือเว็บแอดเดรส เพื่อป้องกันการเข้าถึงยัง

URL ที่เจาะจงได้

หมายเหตุ : ตัวกรอง URL เป็นไปตามการสอบถาม DNS ถ้าเน็ตเวิร์กไคล

เอ็นต์เข้าถึงเว็บไซต์อยู่แล้ว เช่น http://www.abcxxx.com, เว็บไซต์

จะไม่ถูกบล็อก (DNS แคชในระบบเก็บเว็บไซต์ที่เข้าชมก่อนหน้าไว้)

ในการแก้ไขปัญหานี้ ให้ล้าง DNS แคชก่อนที่จะตั้งค่าตัวกรอง URL

ในการตั้งค่าตัวกรอง URL:

1. จากหน้าต่างระบบเมนู ไปยัง Advanced Settings

(การตั้งค่าขั้นสูง) > Firewall (ไีฟร์วอลล์) > แท็บ URL

Filter (ตัวกรอง URL)

2. บนฟิลด์ Enable URL Filter (เปิดทำางานตัวกรอง URL), เลือก

Enabled (เปิดทำางาน)

3. ป้อน URL และคลิกปุ่ม

4. คลิก Apply (นำาไปใช้)

4.5.3 ตัวกรองคำาสำาคัญ

ตัวกรองคำาสำาคัญจะบล็อกการเข้าถึงไปยังเว็บเพจที่ประกอบด้วย

คำาสำาคัญที่ระบุ

ในการตั้งค่าตัวกรองคำาสำาคัญ:

1. จากหน้าต่างระบบเมนู ไปยัง Advanced Settings

(การตั้งค่าขั้นสูง) > Firewall (ไฟร์วอลล์) > แท็บ

Keyword Filter (ตัวกรองคำาสำาคัญ)

2. บนฟิลด์ Enable Keyword Filter (เปิดทำางานตัวกรองคำาสำาคัญ),

เลือก Enabled (เปิดทำางาน)

73

74

3. ป้อนคำาหรือวลี และคลิกปุ่ม Add (เพิ่ม)

4. คลิก Apply (นำาไปใช้)

หมายเหตุ:

• ตัวกรองคำาสำาคัญ เป็นไปตามการสอบถาม DNS ถ้าเน็ตเวิร์กไคลเอ็นต์

เข้าถึงเว็บไซต์อยู่แล้ว เช่น http://www.abcxxx.com, เว็บไซต์จะไม่

ถูกบล็อก (DNS แคชในระบบเก็บเว็บไซต์ที่เข้าชมก่อนหน้าไว้)

ในการแก้ไขปัญหานี้ ให้ล้าง DNS แคชก่อนที่จะตั้งค่าตัวกรองคำาสำาคัญ

• เว็บเพจที่บีบขนาดโดยใช้การบีบขนาด HTTP ไม่สามารถถูกกรองได้

เพจ HTTPS ยังไม่สามารถถูกบล็อกโดยใช้ตัวกรองคำาสำาคัญได้เช่นกัน

4.5.4 ตัวกรองบริการเครือข่าย

ตัวกรองบริการเครือข่าย บล็อกการแลกเปลี่ยนแพคเก็ต LAN ไปยัง

WAN และจำากัดเน็ตเวิร์กไคลเอ็นต์ไม่ให้เข้าถึงยังบริการเว็บไซต์ที่

เจาะจง เช่น Telnet หรือ FTP

ในการตั้งค่าตัวกรองบริการเครือข่าย:

1. จากหน้าต่างระบบเมนู ไปยัง Advanced Settings

(การตั้งค่าขั้นสูง) > Firewall (ไฟร์วอลล์) > แท็บ

Network Service Filter (ตัวกรองบริการเครือข่าย)

2. บนฟิลด์ Enable Network Services Filter (เปิดทำางานตัวกรองบ

ริการเครือข่าย), เลือก Yes (ใช่)

3. เลือกชนิดตารางตัวกรอง Black List (บัญชีดำา)

บล็อกบริการเครือข่ายที่ระบุ White List (บัญชีขาว)

จำากัดการเข้าถึงไปยังเฉพาะบริการเครือข่ายที่ระบุ

4. ระบุวันที่และเวลาที่ตัวกรองจะแอกทีฟ

5. ในการระบุบริการเครือข่ายไปยังตัวกรอง, ป้อน Source IP

(IP ต้นทาง), Destination IP (IP ปลายทาง), Port Range

(ช่วงพอร์ต) และ Protocol (โปรโตคอล) คลิกปุ่ม

6. คลิก Apply (นำาไปใช้)

75

4.6 การดูแลระบบ

4.6.1 โหมดการทำางาน

หน้า โหมดการทำางาน อนุญาตให้คุณเลือกโหมดที่เหมาะสมสำา

หรับเครือข่ายของคุณ

76

ในการตั้งค่าโหมดการทำางาน:

1. จากหน้าต่างระบบเมนู ไปยัง Advanced Settings

(การตั้งค่าขั้นสูง) > Administration (การดูแลระบบ) >

แท็บ Operation Mode (โหมดการทำางาน)

2. เลือกโหมดการทำางานเหล่านี้:

• โหมดไวร์เลสเราเตอร์(ค่าเริ่มต้น) :ในโหมดไวร์เลสเราเตอร์,

ไวร์เลสเราเตอร์จะเชื่อมต่อไปยังอินเทอร์เน็ต และให้การเข้าถึง

อินเทอร์เน็ตไปยังอุปกรณ์ที่ใช้ได้บนเครือข่ายแลนของตัวเอง

• โหมดแอคเซสพอยต์ : ในโหมดนี้ เราเตอร์จะสร้างเครือข่าย

ไร้สายบนเครือข่ายที่มีอยู่แล้ว

3. คลิก Apply (นำาไปใช้)

หมายเหตุ : เราเตอร์จะบูตใหม่เมื่อคุณเปลี่ยนโหมด

4.6.2 ระบบ

หน้า System (ระบบ) อนุญาตให้คุณกำาหนดค่าการตั้งค่าไวร์

เลสเราเตอร์ของคุณ

ในการตั้งค่าระบบ:

1. จากหน้าต่างระบบเมนู ไปยัง Advanced Settings

(การตั้งค่าขั้นสูง) > Administration (การดูแลระบบ) >

แท็บ System (ระบบ)

2. คุณสามารถกำาหนดค่าการตั้งค่าต่อไปนี้:

• เปลี่ยนรหัสผ่านล็อกอินของเราเตอร์ : คุณสามารถเปลี่ยนรหัส

ผ่านและชื่อล็อกอินของไวร์เลสเราเตอร์ โดยการป้อนชื่อและรหัส

ผ่านใหม่

• ลักษณะการทำางานของปุ่ม WPS: ปุ่ม WPS

ทางกายภาพบนเราเตอร์ไร้สายสามารถนำามาใช้เพื่อเปิด

ใช้งาน WPS และปิดสวิตซ์เครือข่ายไร้สาย

• โซนเวลา : เลือกโซนเวลาสำาหรับเครือข่ายของคุณ

• เปิดทำางาน Telnet : คลิก Yes (ใช่) เพื่อเปิดทำางานบริการ

Telnet บนเครือข่าย คลิก No (ไม่) เพื่อปิดทำางาน Telnet

• วิธีการยืนยันตัวบุคคล : คุณสามารถเลือกโปรโตคอล HTTP,

HTTPS หรือทั้งสองอย่าง เพื่อรักษาความปลอดภัยในการเข้าถึง

เราเตอร์ได้

• เปิดทำางานการเข้าถึงเว็บจาก WAN : เลือก Yes (ใช่) เพื่อ

อนุญาตให้คุณอุปกรณ์ด้านนอกเครือข่ายสามารถเข้าถึงการ

ตั้งค่า GUI ของไวร์เลสเราเตอร์ได้ เลือก No (ไม่)

เพื่อป้องกันการเข้าถึง

• อนุญาตเฉพาะ IP ที่เจาะจง :คลิก Yes (ใช่) ถ้าคุณต้องการระบุ

IP แอดเดรสของอุปกรณ์ที่ได้รับอนุญาตให้เข้าถึงยังการตั้งค่า GUI

ของไวร์เลสเรเตอร์จาก WAN

• รายการไคลเอ็นต์ : ป้อน WAN IP แอดเดรสของอุปกรณ์เครือข่าย

ที่อนุญาตให้เข้าถึงยังการตั้งค่าของไวร์เลสเราเตอร์

รายการนี้จะถูกใช้ ถ้าคุณคลิก Yes (ใช่) ในรายการ Only allow specific IP (อนุญาตเฉพาะ IP ที่เจาะจง)

3. คลิก Apply (นำาไปใช้)

77

78

4.6.3 การอัปเกรดเฟิร์มแวร์

หมายเหต :ดาวน์โหลดเฟิร์มแวร์ล่าสุดจากเว็บไซต์ ASUS ที่ http://www.asus.com

ในการอัปเกรดเฟิร์มแวร์:

1. จากหน้าต่างระบบเมนู ไปยัง Advanced Settings

(การตั้งค่าขั้นสูง) > Administration (การดูแลระบบ) >

แท็บ Firmware Upgrade (เฟิร์มแวร์อัพเกรด)

2. ในฟิลด์ New Firmware File (ไฟล์เฟิร์มแวร์ใหม่) , คลิก

Browse (เรียกดู) เพื่อค้นหาเฟิร์มแวร์ใหม่ในคอมพิวเตอร์ของคุณ

3. คลิก Upload (อัปโหลด)

หมายเหตุ :

• เมื่อกระบวนการอัพเกรดสมบูรณ์ ให้รอสักครู่เพื่อให้ระบบบูตใหม่

• ถ้ากระบวนการอัปเกรดล้มเหลว ไวร์เลสเราเตอร์จะเข้า

สู่โหมดช่วยเหลือโดยอัตโนมัติ และไฟแสดงสถานะ LED เพาเวอร์

ที่แผงด้านหน้าจะกะพริบช้าๆ ในการเรียกคืน หรือกู้คืนระบบ ให้ใช้

ยูทิลิตี้ 5.2Firmware Restoration (การกู้คืนเฟิร์มแวร์)

4.6.4 การกู้คืน/การจัดเก็บ/การอัปโหลดการตั้งค่า

ในการกู้คืน/จัดเก็บ/อัปโหลดการตั้งค่า:

1. จากหน้าต่างระบบเมนู ไปยัง Advanced Settings

(การตั้งค่าขั้นสูง) > Administration (การดูแลระบบ) >

แท็บ Restore/Save/Upload Setting (กู้คืน/บันทึก/

อัพโหลดการตั้งค่า)

2. เลือกงานที่คุณต้องการทำา:

• ในการกู้คืนการตั้งค่ากลับเป็นค่าเริ่มต้นจากโรงงาน, คลิก

Restore (กู้คืน) , และคลิก OK (ตกลง) ในข้อความการยืนยัน

• ในการจัดเก็บการตั้งค่าระบบปัจจุบัน, คลิก Save (จัดเก็บ) ,

และคลิก Save (จัดเก็บ) ในหน้าต่างดาวน์โหลดไฟล์ เพื่อ

จัดเก็บไฟล์ระบบลงในพาธที่คุณต้องการ

• ในการกู้คืนการตั้งค่าระบบก่อนหน้า, คลิก Browse (เรียกดู)

เพื่อค้นหาไฟล์ระบบที่คุณต้องการกู้คืน, จากนั้นคลิก Upload

(อัปโหลด)

สำาคัญ ! ถ้าเกิดปัญหาขึ้น ให้อัพโหลดเฟิร์มแวร์เวอร์ชั่นล่าสุด และกำาหนดค่า

การ ตั้งค่าใหม่ อย่ากู้คืนเราเตอร์กลับเป็นการตั้งค่าเริ่มต้น

4.7 บันทึกระบบ

บันทึกระบบ ประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ ของเครือข่ายที่บันทึกไว้

หมายเหตุ: บันทึกระบบ รีเซ็ตเมื่อเราเตอร์ถูกบูตใหม่ หรือปิดเครื่อง

ในการดูบันทึกระบบของคุณ:

1. จากหน้าต่างระบบเมนู ไปยัง Advanced Settings

(การตั้งค่าขั้นสูง) > System Log (บันทึกระบบ)

2. คุณสามารถดูกิจกรรมเครือข่ายของคุณในแท็บเหล่านี้ได้:

• บันทึกทั่วไป

• DHCP ลีส

• บันทึกไร้สาย

• พอร์ตฟอร์เวิร์ดดิ้ง

• ตารางเราติ้ง

79

5 ยูทิลิตี้

หมายเหตุ:

• ดาวน์โหลดและติดตั้งยูทิลิตี้ของไวร์เลสเราเตอร์จากเว็บไซต์ ASUS:

• การสำารวจอุปกรณ์ v 2.0.0.0

ท http://dlcdnet.asus.com/pub/

ASUS/LiveUpdate/Release/Wireless/Discovery.zip

• การกู้คืนเฟิร์มแวร์ v1.9.0.4 ท http://dlcdnet.asus.com/pub/

ASUS/LiveUpdate/Release/Wireless/Rescue.zip

• ยูทิลิตี้เครื่องพิมพ์ของ Windows v1.0.5.5 ที่ http://dlcdnet.

asus.com/pub/ASUS/LiveUpdate/Release/Wireless/Printer.zip

• ยูทิลิตี้เหล่านี้ไม่ได้รับการสนับสนุนบน MAC OS

5.1

การค้นหาอุปกรณ

Device Discovery (การค้นหาอุปกรณ์) เป็นยูทิลิตี้ ASUS

WLAN ซึ่งทำาหน้าที่ตรวจ

หาอุปกรณ์ ASUS ไวร์เลส เราเตอร์

และอนุญาตให้คุณตั้งค่าคอนฟิกอุปกรณ์

ในการเปิดยูทิลิตี้ การค้นหาอุปกรณ์:

• จากเดสก์ทอปของคอมพิวเตอร์ของคุณ, คลิก Start (เริ่ม) >

All Programs (โปรแกรมทั้งหมด) > ASUS Utility (ยูทิลิต ี้

ASUS) > RT-AC1300UHP Wireless Router ( RT-

AC1300UHP ไวร์ เลส เราเตอร์ ) > Device Discovery

(การค้ นหา อุปก รณ)

80

หมายเหต: เมื่อคุณตั้งค่าเราเตอร์เป็นโหมดแอคเซสพอยต์, คุณ

จำาเป็นต้องใช้ การสำารวจอุปกรณ์ เพื่อรับ IP แอดเดรสของเราเตอร์

5.2 การกู้คืนเฟิร์มแวร์

การกู้คืนเฟิร์มแวร์ ถูกใช้บน ASUS ไวร์เลส เราเตอร์ หลังจากที่

ทำาการอัปเกรดเฟิร์มแวร์ล้มเหลว ยูทิลิตี้นี้จะอัปโหลดไฟล์เฟิร์ม

แวร์ไปยังไวร์เลส เราเตอร์ กระบวนการจะใช้เวลาประมาณ

3 ถึง 4 นาที

ข้อสำาคัญ!

ปิดโหมดช่วยเหลือ ก่อนที่จะใช้ยูทิลิตี้ การกู้คืนเฟิร์มแวร์

หมายเหตุ: คุณสมบัตินี้ไม่ได้รับการสนับสนุนบน MAC OS

81

82

5.3 ก�รตั้งค่�พรินเตอร์เซิร์ฟเวอร์ของคุณ

5.3.1 ก�รแชร์เครื่องพิมพ์ ASUS EZ

ยูทิลิตี้การแชร์เครื่องพิมพ์ ASUS EZ อนุญาตให้คุณเชื่อมต่อเครื่อง

พิมพ์ USB เข้ากับพอร์ต USB ของไวร์เลสเราเตอร์ของคุณ และตั้ง

ค่าพรินต์เซิร์ฟเวอร์ การทำาเช่นนี้ ทำาให้เน็ตเวิร์กไคลเอ็นต์ของคุณ

สามารถพิมพ์และสแกนไฟล์แบบไร้สายได้

หม�ยเหตุ: ฟังก์ชั่นพรินต์เซิร์ฟเวอร์ได้รับการสนับสนุนบน Windows ® XP,

Windows ® Vista และ Windows ® 7

ในก�รตั้งค่�โหมดก�รแชร์เครื่องพิมพ์ EZ:

1. จากหน้าต่างระบบเมนู ไปยัง General (ทั่วไป) > USB

Application (ก�รใช้ง�นผ่�น USB) > Network Printer

2. คลิก Download Now (ด�วน์โหลดเดี๋ยวนี้)!

เพื่อดาวน์

หม�ยเหตุ: ยูทิลิตี้เน็ตเวิร์กพรินเตอร์ ได้รับการสนับสนุนบน Windows ®

XP, Windows ® Vista และ Windows ® 7 เท่านั้น ในการติดตั้งยูทิลิตี้บน

Mac OS, เลือก ใช้โปรโตคอล LPR สำ�หรับก�รแชร์เครื่องพิมพ์

3. อันซิปไฟล์ที่ดาวน์โหลดมา และคลิกไอคอน Printer (เครื่องพิมพ์)

เพื่อรันโปรแกรมตั้งค่าเน็ตเวิร์กพรินเตอร์

83

84

Next (ถัดไป)

6. คลิก Finish (เสร็จสิ้น) เพื่อทำาการติดตั้งให้สมบูรณ์

7. ทำาตามขั้นตอนของ Windows ® OS เพื่อติดตั้งไดรเวอร์เครื่องพิมพ์

8. หลังจากที่การติดตั้งไดรเวอร์ของเครื่องพิมพ์สมบูรณ์แล้ว

ขณะนี้เน็ตเวิร์กไคลเอ็นต์ก็สามารถใช้เครื่องพิมพ์ได้

85

86

5.3.2 ก�รใช้ LPR เพื่อแชร์เครื่องพิมพ์

คุณสามารถแชร์เครื่องพิมพ์ของคุณกับคอมพิวเตอร์อื่นๆ ที่รัน

ระบบปฏิบัติการ Windows ® และ MAC ได้โดยใช้ LPR/LPD (Line

Printer Remote/Line Printer Daemon)

ก�รแชร์เครื่องพิมพ์ LPR ของคุณ

ในก�รแชร์เครื่องพิมพ์ LPR ของคุณ:

1. จากเดสก์ทอป Windows ® , คลิก Start (เริ่ม) > Devices and Printers (อุปกรณ์และเครื่องพิมพ์) > Add a printer

(เพิ่มเครื่องพิมพ์) เพื่อรัน Add Printer Wizard (ตัวช่วย

สร้�งเพิ่มเครื่องพิมพ์)

2. เลือก Add a local printer (เพิ่มเครื่องพิมพ์ในเครื่อง)

3. เลือก Create a new port (สร้�งพอร์ตใหม่) จากนั้นตั้งค่า

IP Port (พอร์ต TCP/IP ม�ตรฐ�น) คลิก New Port

4. ในฟิลด์ Hostname or IP address (ชื่อโฮสต์หรือ IP

แอดเดรส) , ป้อน IP แอดเดรสของไวร์เลสเราเตอร์ จากนั้นคลิก

Next (ถัดไป)

87

88

5. เลือก Custom (กำ�หนดเอง) จากนั้นคลิก Settings

6. ตั้งค่า Protocol (โปรโตคอล) เป็น LPR (LPR) ในฟิลด์

Queue Name (ชื่อคิว) , ป้อน LPRServer จากนั้นคลิก OK

(ตกลง) เพื่อทำาต่อ

7. คลิก Next (ถัดไป) เพื่อทำาการตั้งค่าพอร์ต TCP/ IP มาตรฐาน

ให้เสร็จ

หรือไฟล์

89

90

9. คลิก Next (ถัดไป) เพื่อยอมรับชื่อเริ่มต้นสำาหรับเครื่องพิมพ์

10. คลิก Finish (เสร็จสิ้น) เพื่อทำาการติดตั้งให้สมบูรณ์

6 การแก้ไขปัญหา

บทนี้ให้วิธีแก้ไขปัญหาที่คุณอาจพบกับเราเตอร์ของคุณ ถ้าคุณ

พบปัญหาที่ไม่ได้กล่าวถึงในบทนี้ ให้เยี่ยมชมเว็บไซต์สนับสนุนของ

ASUS ที่: http://support.asus.com/ สำาหรับข้อมูลผลิตภัณฑ์เพิ่ม

เติม และรายละเอียดการติดต่อฝ่ายสนับสนุนด้านเทคนิคของ ASUS

6.1 การแก้ไขปัญหาพื้นฐาน

ถ้าคุณมีปัญหากับเราเตอร์ของคุณ ให้ลองขั้นตอนพื้นฐานในส่วนนี้

ก่อนที่จะมองหาวิธีการแก้ไขปัญหาเพิ่มเติม

อัพเกรดเฟิร์มแวร์ไปเป็นเวอร์ชั่นล่าสุด

1. เปิดเว็บ GUI ไปที่ Advanced Settings (การตั้งค่าขั้นสูง)

> Administration (การดูแลระบบ) > แท็บ Firmware

Upgrade (เฟิร์มแวร์อัพเกรด) คลิก Check (ตรวจสอบ)

เพื่อตรวจสอบว่ามีเฟิร์มแวร์ล่าสุดหรือไม่

2.

ถ้ามีเฟิร์มแวร์ล่าสุด ให้เย่ียมชมเว็บไซต์ท่ัวโลกของ A SUS

ท่ี http://www.asus.com/Networks/Wireless_Routers/

RT-AC1300UHP/#download เพ่ือดาวน์โหลดเฟิร์มแวร์ล่าสุด

3. จากหน้า Firmware Upgrade (เฟิร์มแวร์อัพเกรด) , คลิก

Browse (เรียกดู) เพื่อค้นหาไฟล์เฟิร์มแวร์

4. คลิก Upload (อัพโหลด) เพื่ออัพเกรดเฟิร์มแวร์

9 1

9 2

เริ่มเครือข่ายของคุณใหม่ในลำาดับต่อไปนี้:

1. ปิดโมเด็ม

2. ถอดปลั๊กโมเด็ม

3. ปิดเราเตอร์และคอมพิวเตอร์

4. เสียบปลั๊กโมเด็ม

5. เปิดโมเด็ม จากนั้นรอเป็นเวลา 2 นาที

6. เปิดเราเตอร์ จากนั้นรอเป็นเวลา 2 นาที

7. เปิดคอมพิวเตอร์

ตรวจสอบว่าสายเคเบิลอีเธอร์เน็ตของคุณเสียบอยู่อย่าง

เหมาะสมหรือไม่

• เมื่อสายเคเบิลอีเธอร์เน็ตที่เชื่อมต่อเราเตอร์กับโมเด็มถูกเสียบ

อย่างเหมาะสม, LED WAN จะติด

• เมื่อสายเคเบิลอีเธอร์เน็ตที่เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ที่เปิดเครื่องอยู่

กับเราเตอร์ถูกเสียบอย่างเหมาะสม, LED LAN ที่ตรงกับเครื่อง

จะติด

ตรวจสอบว่าการตั้งค่าไร้สายบนคอมพิวเตอร์ของคุณตรงกับ

ค่าของคอมพิวเตอร์ของคุณ

• เมื่อคุณเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ของคุณไปยังเราเตอร์แบบไร้สาย,

ให้แน่ใจว่า SSID (ชื่อเครือข่ายไร้สาย), วิธีการเข้ารหัส

และรหัสผ่านนั้นถูกต้อง

ตรวจสอบว่าการตั้งค่าเครือข่ายของคุณถูกต้องหรือไม่

• ไคลเอ็นต์แต่ละตัวบนเครือข่ายควรมี IP แอดเดรสที่ถูกต้อง ASUS

แนะนำาให้คุณใช้ DHCP เซิร์ฟเวอร์ของไวร์เลสเราเตอร์เพื่อกำาหนด

IP แอดเดรสให้กับคอมพิวเตอร์ต่างๆ บนเครือข่ายของคุณ

9 3

9 4

• ผู้ให้บริการเคเบิลโมเด็มบางราย จำาเป็นต้องให้คุณใช้ MAC

แอดเดรสของคอมพิวเตอร์ที่ลงทะเบียนครั้งแรกในบัญชี

คุณสามารถดู MAC แอดเดรสในเว็บ GUI, Network Map

(แผนที่เครือข่าย) > หน้า Clients (ไคลเอ็นต์) , และวางตัว

ชี้เมาส์เหนืออุปกรณ์ของคุณใน Client Status

(สถานะไคลเอ็นต์)

6.2 คำาถามที่มีการถามบ่อยๆ (FAQ)

ฉันไม่สามารถเข้าถึง GUI ของเราเตอร์โดยใช้เว็บเบรา

เซอร์ได้

• ถ้าคอมพิวเตอร์ของคุณเป็นแบบมีสาย ให้ตรวจสอบการเชื่อมต่อ

สายเคเบิลอีเธอร์เน็ต และสถานะ LED ตามที่อธิบายในส่วน

ก่อนหน้า

• ตรวจดูให้แน่ใจว่าคุณใช้ข้อมูลการล็อกอินที่ถูกต้อง ชื่อล็อกอิน

และรหัสผ่านเริ่มต้นคือ "admin/admin" ตรวจดูให้แน่ใจว่าปุ่ม

Caps Lock ถูกปิดการทำางานในขณะที่คุณป้อนข้อมูลการล็อกอิน

• ลบคุกกี้และไฟล์ในเว็บเบ

ราเซอร์ของคุณ สำาหรับ Internet

Explorer 8 ปฏิบัติตามขั้นตอน

เหล่านี้:

1. เปิดเว็บเบราเซอร์,

จากนั้นคลิก Tools

(เครื่องมือ) > Internet

Options (ตัวเลือก

อินเตอร์เน็ต)

2. บนแท็บ General (ทั่วไป) ,

คลิก Delete (ลบ) ภายใต้

Browsing history (ประวัติการ

เบราซ์)

ทำาเครื่องหมายที่

Temporary Internet Files

(ไฟล์อินเทอร์เน็ตชั่วคราว) และ Cookies (คุกกี้)

คลิก Delete (ลบ)

หมายเหตุ:

• คำาสั่งสำาหรับการลบคุกกี้และไฟล์นั้นแตกต่างกันในเว็บเบราเซอร์แต่

ละตัว

• ปิดทำางานการตั้งค่าพร็อกซี่เซิร์ฟเวอร์, ยกเลิกการเชื่อมต่อแบบ

โทรเข้า และตั้งค่า TCP/IP ให้รับ IP แอดเดรสโดยอัตโนมัติ

สำาหรับรายละเอียดเพิ่มเติม ให้ดูบทที่ 1 ของคู่มือผู้ใช้ฉบับนี้

• ให้แน่ใจว่าคุณใช้สายเคเบิลอีเธอร์เน็ต CAT5e หรือ CAT6

9 5

9 6

ไคลเอ็นต์ไม่สามารถสร้าง การเชื่อมต่อไร้สายกับ เราเตอร์ได้

หมายเหตุ: ถ้าคุณกำาลังมีปัญหาในการเชื่อมต่อไปยังเครือข่าย 5Ghz,

ตรวจดูให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ไร้สายของคุณสนับสนุนความถี่ 5Ghz หรือมี

ความสามารถแบบดูอัลแบนด์

• อยู่นอกพื้นที่ทำางาน:

• ย้ายเราเตอร์ให้เข้าใกล้ไวร์เลส ไคลเอ็นต์ มากขึ้น

• พยายามปรับเสาอากาศของเราเตอร์ไปยังทิศทางที่ดีที่สุด

ตามที่อธิบายไว้ในส่วน 1.4 การวางตำาแหน่งเราเตอร์

ของคุณ

• DHCP เซิร์ฟเวอร์ถูกปิดการทำางาน:

1. เปิดเว็บ GUI ไปที่ General (ทั่วไป) > Network Map

(แผนที่เครือข่าย) > Clients (ไคลเอ็นต์) และค้นหาอุป

กรณ์ที่คุณต้องการเชื่อมต่อไปยังเราเตอร์

2. ถ้าคุณไม่สามารถพบอุปกรณ์ใน Network Map

(แผนที่เครือข่าย) , ให้ไปที่ Advanced Settings

(การตั้งค่าขั้นสูง) > LAN (LAN) > รายการ DHCP

Server (DHCP เซิร์ฟเวอร์) , Basic Config

(การกำาหนดค่าพื้นฐาน) , เลือก Yes (ใช่) บน Enable the

DHCP Server (เปิดทำางาน DHCP เซิร์ฟเวอร์)

• SSID ถูกซ่อน ถ้าอุปกรณ์ของคุณสามารถพบ SSID จากเรา

เตอร์อื่น แต่ไม่สามารถพบ SSID ของเราเตอร์ของคุณ, ให้ไปที่

Advanced Settings (การตั้งค่าขั้นสูง) > Wireless

(ไร้สาย) > General (ทั่วไป) , เลือก No (ไม่) บน Hide

SSID (ซ่อน SSID) , และเลือก Auto (อัตโนมัติ) บน Control

Channel (ช่องควบคุม)

• ถ้าคุณกำาลังใช้อะแดปเตอร์ LAN ไร้สาย, ตรวจสอบว่าช่องไร้

สายที่ใช้ สอดคล้องกับช่องที่ใช้ได้ในประเทศ/พื้นที่ของคุณหรือ

ไม ่ถ้าไม่ ให้ปรับช่อง, แบนด์วิดธ์ช่อง และโหมดไร้สาย

• ถ้าคุณยังคงไม่สามารถเชื่อมต่อไปยังเราเตอร์แบบไร้สายได้

คุณสามารถรีเซ็ตเราเตอร์ของคุณกลับเป็นการตั้งค่าเริ่มต้นจากโรง

งาน ใน GUI ของเราเตอร์, คลิก Administration

(การดูแลระบบ) > Restore/Save/Upload Setting

(การตั้งค่าการกู้คืน/บันทึก/อัพโหลด) และคลิก Restore (กู้

คืน)

9 7

98

ไม่สามารถเข้าถึงอินเตอร์เน็ตได้

• ตรวจสอบว่าเราเตอร์ของคุณสามารถเชื่อมต่อไปยัง WAN

IP แอดเดรสของ ISP ได้หรือไม่ ในการดำาเนินการ, เปิดเว็บ

GUI และไปที่ General (ทั่วไป) > Network Map

(แผนที่เครือข่าย) , และตรวจสอบ Internet Status

(สถานะอินเทอร์เน็ต)

• ถ้าเราเตอร์ของคุณไม่สามารถเชื่อมต่อไปยัง WAN IP

แอดเดรสของ ISP ได้, ให้ลองเริ่มเครือข่ายของคุณใหม่

ตามที่อธิบายในส่วน เริ่มเครือข่ายของคุณใหม่ในลำาดับต่อ

ไปนี้ ภายใต้ การแก้ไขปัญหาพื้นฐาน

• อุปกรณ์ถูกบล็อกผ่านฟังก์ชั่น Parental Control

(การควบคุมโดยผู้ปกครอง) ไปที่ General (ทั่วไป) >

Parental Control (การควบคุมโดยผู้ปกครอง) และดูว่า

อุปกรณ์อยู่ในรายการหรือไม่ ถ้าอุปกรณ์ถูกแสดงอยู่ภายใต้ Client

Name (ชื่อไคลเอ็นต์) , ให้ลบอุปกรณ์ออก โดยใช้ปุ่ม Delete

(ลบ) หรือปรับ การตั้งค่าการจัดการเวลา

• ถ้ายังคงเข้าถึงอินเทอร์เน็ตไม่ได้, ให้ลองบูตคอมพิวเตอร์ของ

คุณใหม่ และตรวจสอบ IP แอดเดรส และเกตเวย์แอดเดรสของ

เครือข่าย

• ตรวจสอบไฟแสดงสถานะบนโมเด็ม ADSL และไวร์เลส เราเตอร์

ถ้า LED WAN บนไวร์เลสเราเตอร์ไม่ติด, ให้ตรวจสอบว่าสายเค

เบิลทั้งหมดเสียบอยู่อย่างเหมาะสมหรือไม่

คุณลืม SSID (ชื่อเครือข่าย) หรือรหัสผ่านเครือข่าย

• ตั้งค่า SSID และคีย์การเข้ารหัสใหม่ ผ่านการเชื่อมต่อแบบมีสาย

(สายเคเบิลอีเธอร์เน็ต) เปิดเว็บ GUI, ไปที่ Network

Map (แผนที่เครือข่าย) , คลิกไอคอนเราเตอร์, ป้อน SSID

และคีย์การเข้ารหัสใหม่, จากนั้นคลิก Apply (นำาไปใ้ช้)

• รีเซ็ตเราเตอร์ของคุณกลับเป็นการตั้งค่าเริ่มต้น เปิดเว็บ GUI,

ไปที่ Administration (การดูแลระบบ) > Restore/Save/

Upload Setting (การตั้งค่าการกู้คืน/บันทึก/อัพโหลด) ,

และคลิก Restore (กู้คืน) บัญชีและรหัสผ่านการล็อกอินเริ่มต้นเป็น

“admin” ทั้งสองอย่าง

วิธีการกู้คืนระบบกลับเป็นการ ตั้งค่าเริ่มต้น

• ไปที่ Administration (การดูแลระบบ) > Restore/Save/

Upload Setting (การตั้งค่าการกู้คืน/บันทึก/อัพโหลด) ,

และคลิก Restore (กู้คืน)

ค่าต่อไปนี้คือการตั้งค่าเริ่มต้นจากโรงงาน:

ชื่อผู้ใช้: admin

รหัสผ่าน : admin

IP แอดเดรส: router.asus.com

SSID (2.4GHz): ดูฉลากที่ด้านล่างของเราเตอร

SSID (5GHz): ดูฉลากที่ด้านล่างของเราเตอร

99

10 0

การอัพเกรดเฟิร์มแวร์ล้มเหลว

เปิดโหมดช่วยเหลือ และรันยูทิลิตี้ การกู้คืนเฟิร์มแวร์ ดูส่วน 5.2

การกู้คืนเฟิร์มแวร์ เกี่ยวกับการใช้ยูทิลิตี้ การกู้คืนเฟิร์มแวร์

ไม่สามารถเข้าถึงเว็บ GUI

ก่อนที่จะกำาหนดค่าไวร์เลสเราเตอร์ของคุณ ให้ทำาขั้นตอนตามที่อธิ

บายในส่วนนี้ สำาหรับโฮสต์คอมพิวเตอร์และเน็ตเวิร์กไคลเอ็นต์ของคุณ

A. ปิดทำางานพร็อกซีเซิร์ฟเวอร์ ถ้าเปิดทำางานอยู่

หมายเหตุ: ภาพหน้าจอที่แสดง ใช้สำาหรับ Windows ® 7 เท่านั้น

ขั้นตอนและตัวเลือกต่าง ๆ อาจแตกต่างจากนี้สำาหรับ Windows ® 8 และ

Windows ® 8.1

Windows ® 7/8

1. คลิก Start (เริ่ม) >

Internet Explorer

(อินเทอร์เน็ต เอ็กซ์พลอเรอร์)

เพื่อเปิดเบราเซอร์

2. คลิก Tools (เครื่องมือ) >

Internet options (ตัว

เลือกอินเทอร์เน็ต) > แท็บ

Connections (การเชื่อมต่อ)

> LAN settings (การตั้งค่า

LAN)

3. จากหน้าจอ Local Area

Network (LAN) Settings

(การตั้งค่าเครือข่ายท้องถิ่น

(LAN)), ลบเครื่องหมายจาก

Use a proxy server for your LAN (ใช้พร็อกซี

เซิร์ฟเวอร์สำาหรับ LAN

ของคุณ)

4. คลิก OK (ตกลง) จากนั้น

Apply (ใช้)

10 1

10 2

MAC OS

1.

จากเบราเซอร์ Safari

ของคุณ, คลิก

Safari (ซาฟารี)

> Preferences

(การกำาหนดลักษณะ)

> Advanced (ขั้นสูง)

> Change Settings

(เปลี่ยนแปลงการ

ตั้งค่า)...

2. จากหน้าจอ Network

(เครือข่าย), ยกเลิก

การเลือก FTP Proxy

(FTP พร็อกซี่) และ Web Proxy (HTTP) (เว็บพร็อกซี่ (HTTP))

3. คลิก Apply Now (นำาไปใช้เดี๋ยวนี้) เมื่อเสร็จ

หมายเหตุ: ดูคุณสมบัติวิธีใช้ของเบราเซอร์ของคุณ สำาหรับรายละเอียด

เกี่ยวกับการปิดทำางานพร็อกซี่เซิร์ฟเวอร์

B. ตั้งค่าการตั้งค่า TCP/IP เป็น Automatically obtain an IP address (รับที่อยู่ IP โดยอัตโนมัติ).

Windows ® 7/8

1. คลิก Start (เริ่ม) > Control

Panel (แผงควบคุม) >

Network and Internet

(เครือข่ายและอินเทอร์เน็ต)

> Network and Sharing

Center (เครือข่าย

และศูนย์การใช้ร่วมกัน)

> Manage network connections (จัดการการ

เชื่อมต่อเครือข่าย)

2. เลือก Internet Protocol

Version 4 (TCP/IPv4)

(อินเตอร์เน็ตโปรโตคอล

เวอร์ชั่น4 (TCP/IPv4)) หรือ

Internet Protocol Version 6

(TCP/IPv6) (อินเตอร์เน็ต

โปรโตคอลเวอร์ชั่น6

(TCP/IPv6)), จากนั้นคลิก Properties (คุณสมบัติ)

3. เพื่อรับการตั้งค่า IPv4

IP โดยอัตโนมัติ,

ทำาเครื่องหมายที่ Obtain an IP address automatically (รับ IP

แอดเดรสโดยอัตโนมัติ)

เพื่อรับการตั้งค่า IPv6

IP โดยอัตโนมัติ,

ทำาเครื่องหมายที่ Obtain an IPv6 address automatically (รับ IPv6

แอดเดรสโดยอัตโนมัติ)

4. คลิก OK (ตกลง)

เมื่อทำาเสร็จ

MAC OS

1. คลิกไอคอนแอปเปิ้ล

ที่อยู่บริเวณมุมซ้ายบน

ของหน้าจอ

2. คลิก System

Preferences

(การกำาหนด

ลักษณะระบบ) >

Network (เครือข่าย)

> Configure

(กำาหนดค่า)...

3. จากแท็บ TCP/IP

(TCP/IP) , เลือก Using

DHCP (การใช้ DHCP)

ในรายการ Configure IPv4 (กำาหนดค่า IPv4)

4. คลิก Apply Now (นำาไปใช้เดี๋ยวนี้) เมื่อเสร็จ

หมายเหตุ: ดูวิธีใช้ของระบบปฏิบัติการของคุณ และคุณสมบัติที่สนับสนุน

สำาหรับรายละเอียดเกี่ยวกับการกำาหนดค่า TCP/IP ของคอมพิวเตอร์ของคุณ

10 3

10 4

C.

เปิดการทำางานเครือข่ายแบบโทรเข้า

Windows ® 7/8

1. คลิก Start (เริ่ม) >

Internet Explorer

(อินเทอร์เน็ต เอ็กซ์พลอเรอร์)

เพื่อเปิดเบราเซอร

2. คลิก Tools (เครื่องมือ) >

Internet options (ตัวเลือก

อินเทอร์เน็ต) > แท็บ

Connections (การเชื่อมต่อ)

3. ทำาเครื่องหมายที่ Never dial a connection (ไม่โทรเพื่อ

เชื่อมต่อ)

4. คลิก OK (ตกลง) เมื่อทำาเสร็จ

หมายเหตุ: ดูคุณสมบัติวิธีใช้ของเบราเซอร์ของคุณ สำาหรับราย

ละเอียดเกี่ยวกับการปิดทำางานการเชื่อมต่อแบบโทรเข้า

ภาคผนวก

การแจ้งเตือน

ASUS Recycling/Takeback Services

ASUS recycling and takeback programs come from our commitment to the highest standards for protecting our environment. We believe in providing solutions for you to be able to responsibly recycle our products, batteries, other components, as well as the packaging materials. Please go to http://csr.asus.

com/english/Takeback.htm for the detailed recycling information in different regions.

REACH

Complying with the REACH (Registration, Evaluation,

Authorisation, and Restriction of Chemicals) regulatory framework, we published the chemical substances in our products at ASUS REACH website at http://csr.asus.com/english/index.aspx

Federal Communications Commission Statement

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

• This device may not cause harmful interference.

• This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC

Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

10 5

10 6

This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

• Reorient or relocate the receiving antenna.

• Increase the separation between the equipment and receiver.

• Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

• Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

IMPORTANT! This device within the 5.15 ~ 5.25 GHz is restricted to indoor operations to reduce any potential for harmful interference to co-channel MSS operations.

CAUTION: Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user’s authority to operate the equipment.

Prohibition of Co-location

This device and its antenna(s) must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

Safety Information

To maintain compliance with FCC’s RF exposure guidelines, this equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator and your body. Use on the supplied antenna.

Canada, Industry Canada (IC) Notices

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003 and RSS-210.

Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Radio Frequency (RF) Exposure Information

The radiated output power of the ASUS Wireless Device is below the Industry Canada (IC) radio frequency exposure limits. The

ASUS Wireless Device should be used in such a manner such that the potential for human contact during normal operation is minimized.

This device has been evaluated for and shown compliant with the IC Specific Absorption Rate (“SAR”) limits when installed in specific host products operated in portable exposure conditions

(antennas are less than 20 centimeters of a person’s body).

This device has been certified for use in Canada. Status of the listing in the Industry Canada’s REL (Radio Equipment List) can be found at the following web address: http://www.ic.gc.ca/app/sitt/ reltel/srch/nwRdSrch.do?lang=eng

Additional Canadian information on RF exposure also can be found at the following web: http://www.ic.gc.ca/eic/site/smt-gst.

nsf/eng/sf08792.html

10 7

1 08

Canada, avis d’Industry Canada (IC)

Cet appareil numérique de classe B est conforme aux normes canadiennes ICES-003 et RSS-210.

Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes:

(1) cet appareil ne doit pas causer d’interférence et (2) cet appareil doit accepter toute interférence, notamment les interférences qui peuvent a ecter son fonctionnement.

NCC

警語

經型式認證合格之低功率射頻電機,非經許可,公司、商號或

使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及

功能。低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通

信;經發現有干擾現象時,應立即停用,並改善至無干擾時方

得繼續使用。前項合法通信,指依電信法規定作業之無線電通

信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電

波輻射性電機設備之干擾。

GNU General Public License

Licensing information

This product includes copyrighted third-party software licensed under the terms of the GNU General Public License. Please see The

GNU General Public License for the exact terms and conditions of this license. We include a copy of the GPL with every CD shipped with our product. All future firmware updates will also be accompanied with their respective source code. Please visit our web site for updated information. Note that we do not offer direct support for the distribution.

GNU GENERAL PUBLIC LICENSE

Version 2, June 1991

Copyright (C) 1989, 1991 Free Software Foundation, Inc.

59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA

Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies of this license document, but changing it is not allowed.

Preamble

The licenses for most software are designed to take away your freedom to share and change it. By contrast, the GNU General

Public License is intended to guarantee your freedom to share and change free software--to make sure the software is free for all its users. This General Public License applies to most of the Free

Software Foundation’s software and to any other program whose authors commit to using it. (Some other Free Software Foundation software is covered by the GNU Library General Public License instead.) You can apply it to your programs, too.

1 09

11 0

When we speak of free software, we are referring to freedom, not price. Our General Public Licenses are designed to make sure that you have the freedom to distribute copies of free software (and charge for this service if you wish), that you receive source code or can get it if you want it, that you can change the software or use pieces of it in new free programs; and that you know you can do these things.

To protect your rights, we need to make restrictions that forbid anyone to deny you these rights or to ask you to surrender the rights. These restrictions translate to certain responsibilities for you if you distribute copies of the software, or if you modify it.

For example, if you distribute copies of such a program, whether gratis or for a fee, you must give the recipients all the rights that you have. You must make sure that they, too, receive or can get the source code. And you must show them these terms so they know their rights.

We protect your rights with two steps: (1) copyright the software, and (2) offer you this license which gives you legal permission to copy, distribute and/or modify the software.

Also, for each author’s protection and ours, we want to make certain that everyone understands that there is no warranty for this free software. If the software is modified by someone else and passed on, we want its recipients to know that what they have is not the original, so that any problems introduced by others will not reflect on the original authors’ reputations.

Finally, any free program is threatened constantly by software patents. We wish to avoid the danger that redistributors of a free program will individually obtain patent licenses, in effect making

the program proprietary. To prevent this, we have made it clear that any patent must be licensed for everyone’s free use or not licensed at all.

The precise terms and conditions for copying, distribution and modification follow.

Terms & conditions for copying, distribution, & modification

0. This License applies to any program or other work which contains a notice placed by the copyright holder saying it may be distributed under the terms of this General Public License.

The “Program”, below, refers to any such program or work, and a “work based on the Program” means either the Program or any derivative work under copyright law: that is to say, a work containing the Program or a portion of it, either verbatim or with modifications and/or translated into another language.

(Hereinafter, translation is included without limitation in the term “modification”.) Each licensee is addressed as “you”.

Activities other than copying, distribution and modification are not covered by this License; they are outside its scope. The act of running the Program is not restricted, and the output from the Program is covered only if its contents constitute a work based on the Program (independent of having been made by running the Program). Whether that is true depends on what the Program does.

1. You may copy and distribute verbatim copies of the Program’s source code as you receive it, in any medium, provided that you conspicuously and appropriately publish on each copy an appropriate copyright notice and disclaimer of warranty; keep intact all the notices that refer to this License and to the absence of any warranty; and give any other recipients of the

Program a copy of this License along with the Program.

You may charge a fee for the physical act of transferring a copy, and you may at your option offer warranty protection in exchange for a fee.

11 1

11 2

2. You may modify your copy or copies of the Program or any portion of it, thus forming a work based on the Program, and copy and distribute such modifications or work under the terms of Section 1 above, provided that you also meet all of these conditions: a) You must cause the modified files to carry prominent notices stating that you changed the files and the date of any change.

b) You must cause any work that you distribute or publish, that in whole or in part contains or is derived from the Program or any part thereof, to be licensed as a whole at no charge to all third parties under the terms of this License.

c) If the modified program normally reads commands interactively when run, you must cause it, when started running for such interactive use in the most ordinary way, to print or display an announcement including an appropriate copyright notice and a notice that there is no warranty (or else, saying that you provide a warranty) and that users may redistribute the program under these conditions, and telling the user how to view a copy of this License. (Exception: if the Program itself is interactive but does not normally print such an announcement, your work based on the Program is not required to print an announcement.)

These requirements apply to the modified work as a whole.

If identifiable sections of that work are not derived from the

Program, and can be reasonably considered independent and separate works in themselves, then this License, and its terms, do not apply to those sections when you distribute them as separate works. But when you distribute the same sections as part of a whole which is a work based on the Program, the distribution of the whole must be on the terms of this License, whose permissions for other licensees extend to the entire whole, and thus to each and every part regardless of who wrote it.

Thus, it is not the intent of this section to claim rights or contest your rights to work written entirely by you; rather, the intent is to exercise the right to control the distribution of derivative or collective works based on the Program.

In addition, mere aggregation of another work not based on the Program with the Program (or with a work based on the

Program) on a volume of a storage or distribution medium does not bring the other work under the scope of this

License.

3. You may copy and distribute the Program (or a work based on it, under Section 2) in object code or executable form under the terms of Sections 1 and 2 above provided that you also do one of the following: a) Accompany it with the complete corresponding machinereadable source code, which must be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium customarily used for software interchange; or, b) Accompany it with a written offer, valid for at least three years, to give any third party, for a charge no more than your cost of physically performing source distribution, a complete machine-readable copy of the corresponding source code, to be distributed under the terms of Sections

1 and 2 above on a medium customarily used for software interchange; or, c) Accompany it with the information you received as to the offer to distribute corresponding source code. (This alternative is allowed only for noncommercial distribution and only if you received the program in object code or executable form with such an offer, in accord with

Subsection b above.)

The source code for a work means the preferred form of the work for making modifications to it. For an executable work, complete source code means all the source code for all modules it contains, plus any associated interface definition files, plus the scripts used to control compilation and installation of the executable. However, as a special exception, the source code distributed need not include anything that is normally distributed (in either source or binary form) with the major components (compiler, kernel, and so on) of the operating system on which the executable runs, unless that component itself accompanies the executable.

11 3

11 4

If distribution of executable or object code is made by offering access to copy from a designated place, then offering equivalent access to copy the source code from the same place counts as distribution of the source code, even though third parties are not compelled to copy the source along with the object code.

4. You may not copy, modify, sublicense, or distribute the

Program except as expressly provided under this License. Any attempt otherwise to copy, modify, sublicense or distribute the Program is void, and will automatically terminate your rights under this License. However, parties who have received copies, or rights, from you under this License will not have their licenses terminated so long as such parties remain in full compliance.

5. You are not required to accept this License, since you have not signed it. However, nothing else grants you permission to modify or distribute the Program or its derivative works. These actions are prohibited by law if you do not accept this License.

Therefore, by modifying or distributing the Program (or any work based on the Program), you indicate your acceptance of this License to do so, and all its terms and conditions for copying, distributing or modifying the Program or works based on it.

6. Each time you redistribute the Program (or any work based on the Program), the recipient automatically receives a license from the original licensor to copy, distribute or modify the

Program subject to these terms and conditions. You may not impose any further restrictions on the recipients’ exercise of the rights granted herein. You are not responsible for enforcing compliance by third parties to this License.

7. If, as a consequence of a court judgment or allegation of patent infringement or for any other reason (not limited to patent issues), conditions are imposed on you (whether by court order, agreement or otherwise) that contradict the conditions of this

License, they do not excuse you from the conditions of this

License. If you cannot distribute so as to satisfy simultaneously your obligations under this License and any other pertinent obligations, then as a consequence you may not distribute the Program at all. For example, if a patent license would not permit royalty-free redistribution of the Program by all those who receive copies directly or indirectly through you, then the only way you could satisfy both it and this License would be to refrain entirely from distribution of the Program.

If any portion of this section is held invalid or unenforceable under any particular circumstance, the balance of the section is intended to apply and the section as a whole is intended to apply in other circumstances.

It is not the purpose of this section to induce you to infringe any patents or other property right claims or to contest validity of any such claims; this section has the sole purpose of protecting the integrity of the free software distribution system, which is implemented by public license practices.

Many people have made generous contributions to the wide range of software distributed through that system in reliance on consistent application of that system; it is up to the author/ donor to decide if he or she is willing to distribute software through any other system and a licensee cannot impose that choice.

This section is intended to make thoroughly clear what is believed to be a consequence of the rest of this License.

8. If the distribution and/or use of the Program is restricted in certain countries either by patents or by copyrighted interfaces, the original copyright holder who places the Program under this License may add an explicit geographical distribution limitation excluding those countries, so that distribution is permitted only in or among countries not thus excluded. In such case, this License incorporates the limitation as if written in the body of this License.

9. The Free Software Foundation may publish revised and/or new

11 5

11 6 versions of the General Public License from time to time. Such new versions will be similar in spirit to the present version, but may differ in detail to address new problems or concerns.

Each version is given a distinguishing version number. If the

Program specifies a version number of this License which applies to it and “any later version”, you have the option of following the terms and conditions either of that version or of any later version published by the Free Software Foundation. If the Program does not specify a version number of this License, you may choose any version ever published by the Free

Software Foundation.

10. If you wish to incorporate parts of the Program into other free programs whose distribution conditions are different, write to the author to ask for permission.

For software which is copyrighted by the Free Software

Foundation, write to the Free Software Foundation; we sometimes make exceptions for this. Our decision will be guided by the two goals of preserving the free status of all derivatives of our free software and of promoting the sharing and reuse of software generally.

NO WARRANTY

11 BECAUSE THE PROGRAM IS LICENSED FREE OF CHARGE,

THERE IS NO WARRANTY FOR THE PROGRAM, TO THE EXTENT

PERMITTED BY APPLICABLE LAW. EXCEPT WHEN OTHERWISE

STATED IN WRITING THE COPYRIGHT HOLDERS AND/OR OTHER

PARTIES PROVIDE THE PROGRAM “AS IS” WITHOUT WARRANTY

OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING,

BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF

MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY AND PERFORMANCE OF

THE PROGRAM IS WITH YOU. SHOULD THE PROGRAM PROVE

DEFECTIVE, YOU ASSUME THE COST OF ALL NECESSARY

SERVICING, REPAIR OR CORRECTION.

12 IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR

AGREED TO IN WRITING WILL ANY COPYRIGHT HOLDER, OR

ANY OTHER PARTY WHO MAY MODIFY AND/OR REDISTRIBUTE

THE PROGRAM AS PERMITTED ABOVE, BE LIABLE TO YOU FOR

DAMAGES, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INCIDENTAL

OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE

OR INABILITY TO USE THE PROGRAM (INCLUDING BUT NOT

LIMITED TO LOSS OF DATA OR DATA BEING RENDERED

INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED BY YOU OR THIRD PARTIES

OR A FAILURE OF THE PROGRAM TO OPERATE WITH ANY OTHER

PROGRAMS), EVEN IF SUCH HOLDER OR OTHER PARTY HAS

BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

END OF TERMS AND CONDITIONS

11 7

1 18

Authorised distributors in Turkey:

BOGAZICI BIL GISAYAR SAN. VE TIC. A.S.

Tel. No.: +90 212 3311000

Address: AYAZAGA MAH. KEMERBURGAZ CAD. NO.10

AYAZAGA/ISTANBUL

CIZGI Elektronik San. Tic. Ltd. Sti.

Tel. No.: +90 212 3567070

Address: CEMAL SURURI CD. HALIM MERIC IS MERKEZI

No: 15/C D:5-6 34394 MECIDIYEKOY/

ISTANBUL

KOYUNCU ELEKTRONiK BiLGi iSLEM SiST. SAN. VE DIS TIC.

A.S.

Tel. No.:

Address:

+90 216 5288888

EMEK MAH.ORDU CAD. NO:18, SARIGAZi,

SANCAKTEPE ISTANBUL

AEEE Yönetmeliğine Uygundur.

ข้อมูลการติดต่อกับ ASUS

ASUSTeK COMPUTER INC. (เอเชีย แปซิฟิก)

ที่อยู่

เว็บไซต์

15 Li-Te Road, Peitou, Taipei, Taiwan 11259 www.asus.com.tw

ฝ่ายสนับสนุนด้านเทคนิค

โทรศัพท์

Sแฟกซ์สนับสนุน

+886228943447

+886228907698

ซอฟต์แวร์ดาวน์โหลด support.asus.com

ASUS COMPUTER INTERNATIONAL (อเมริกา)

ที่อยู่

โทรศัพท์

แฟกซ์

เว็บไซต์

ซอฟต์แวร์ดาวน์โหลด

800 Corporate Way, Fremont, CA 94539, USA

+15107393777

+15106084555 usa.asus.com

support.asus.com

ASUS COMPUTER GmbH (เยอรมันนีและออสเตรีย)

ที่อยู่

แฟกซ์

เว็บไซต์

Online contact

Harkort Str. 21-23, D-40880 Ratingen, Germany

+49-2102-959931 asus.com/de eu-rma.asus.com/sales

ฝ่ายสนับสนุนด้านเทคนิค

โทรศัพท์เกี่ยวกับส่วนประกอบ

ระบบ/โน้ตบุ๊ค/Eee/LCD โทรศัพท์

แฟกซ์

ซอฟต์แวร์ดาวน์โหลด

+49-2102-5789555

+49-2102-5789557

+49-2102-959911 support.asus.com

1 19

12 0

ข้อมูลฮ็อตไลน์เครือข่ายทั่วโลก

Region

Cyprus

France

Country

Germany

Hungary

Italy

Hotline Number

800-92491

0033-170949400

0049-1805010920

0049-1805010923

( component support )

0049-2102959911 ( Fax )

0036-15054561

199-400089

Europe

Greece

Austria

Netherlands/

Luxembourg

Belgium

Norway

Sweden

Finland

Denmark

Poland

Spain

Portugal

Slovak Republic

Czech Republic

Switzerland-German

Switzerland-French

Switzerland-Italian

United Kingdom

Ireland

Russia and CIS

Ukraine

00800-44142044

0043-820240513

0031-591570290

0032-78150231

0047-2316-2682

0046-858769407

00358-969379690

0045-38322943

0048-225718040

0034-902889688

00351-707500310

00421-232162621

00420-596766888

0041-848111010

0041-848111014

0041-848111012

+44-1442265548

0035-31890719918

008-800-100-ASUS

0038-0445457727

Service Hours

09:00-13:00 ;

14:00-18:00 Mon-Fri

09:00-18:00 Mon-Fri

09:00-18:00 Mon-Fri

10:00-17:00 Mon-Fri

09:00-17:30 Mon-Fri

09:00-13:00 ;

14:00-18:00 Mon-Fri

09:00-13:00 ;

14:00-18:00 Mon-Fri

09:00-18:00 Mon-Fri

09:00-17:00 Mon-Fri

09:00-17:00 Mon-Fri

09:00-18:00 Mon-Fri

09:00-18:00 Mon-Fri

10:00-19:00 Mon-Fri

09:00-18:00 Mon-Fri

08:30-17:30 Mon-Fri

09:00-18:00 Mon-Fri

09:00-18:00 Mon-Fri

08:00-17:00 Mon-Fri

08:00-17:00 Mon-Fri

09:00-18:00 Mon-Fri

09:00-18:00 Mon-Fri

09:00-18:00 Mon-Fri

09:00-17:00 Mon-Fri

09:00-17:00 Mon-Fri

09:00-18:00 Mon-Fri

09:00-18:00 Mon-Fri

ข้อมูลฮ็อตไลน์เครือข่ายทั่วโลก

Region

Asia-

Pacific

Americas

Country

Australia

New Zealand

Japan

Korea

Thailand

Singapore

Malaysia

Philippine

India

India(WL/NW)

Indonesia

Vietnam

Hong Kong

USA

Canada

Mexico

Hotline Numbers

1300-278788

Service Hours

09:00-18:00 Mon-Fri

0800-278788

0800-1232787

09:00-18:00 Mon-Fri

09:00-18:00 Mon-Fri

09:00-17:00 Sat-Sun

09:00-18:00 Mon-Fri 0081-570783886

( Non-Toll Free )

0082-215666868

0066-24011717

09:00-17:00 Sat-Sun

09:30-17:00 Mon-Fri

09:00-18:00 Mon-Fri

1800-8525201

0065-64157917

0065-67203835

11:00-19:00 Mon-Fri

11:00-19:00 Mon-Fri

( Repair Status Only ) 11:00-13:00 Sat

0060-320535077 10:00-19:00 Mon-Fri

1800-18550163 09:00-18:00 Mon-Fri

09:00-18:00 Mon-Sat

1800-2090365

0062-2129495000

09:00-21:00 Mon-Sun

09:30-17:00 Mon-Fri

500128 (Local Only) 9:30 – 12:00 Sat

1900-555581

08:00-12:00

13:30-17:30 Mon-Sat

00852-35824770

1-812-282-2787

001-8008367847

10:00-19:00 Mon-Sat

8:30-12:00 EST Mon-Fri

9:00-18:00 EST Sat-Sun

08:00-20:00 CST Mon-Fri

08:00-15:00 CST Sat

12 1

12 2

ข้อมูลฮ็อตไลน์เครือข่ายทั่วโลก

Region

Middle

East +

Africa

Balkan

Countries

Baltic

Countries

Country

Egypt

Hotline Numbers

800-2787349

Saudi Arabia

UAE

Turkey

South Africa

800-1212787

00971-42958941

0090-2165243000

0861-278772

Israel

*6557/00972-

39142800

*9770/00972-

35598555

0040-213301786 Romania

Bosnia

Herzegovina

Bulgaria

00387-33773163

Croatia

Montenegro

Serbia

Slovenia

00359-70014411

00359-29889170

00385-16401111

00382-20608251

00381-112070677

00368-59045400

Estonia

Latvia

Lithuania-

Kaunas

00368-59045401

00372-6671796

00371-67408838

00370-37329000

Lithuania-Vilnius 00370-522101160

Service Hours

09:00-18:00 Sun-Thu

09:00-18:00 Sat-Wed

09:00-18:00 Sun-Thu

09:00-18:00 Mon-Fri

08:00-17:00 Mon-Fri

08:00-17:00 Sun-Thu

08:30-17:30 Sun-Thu

09:00-18:30 Mon-Fri

09:00-17:00 Mon-Fri

09:30-18:30 Mon-Fri

09:30-18:00 Mon-Fri

09:00-17:00 Mon-Fri

09:00-17:00 Mon-Fri

09:00-17:00 Mon-Fri

08:00-16:00 Mon-Fri

09:00-18:00 Mon-Fri

09:00-18:00 Mon-Fri

09:00-18:00 Mon-Fri

09:00-18:00 Mon-Fri

หมายเหตุ : หมายเหต : สำาหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดเยี่ยมชมไซต์สนับสนุนของ ASUS ที่:: http://support.asus.com

SUPPORT HOTLINE

USA/ CANADA

Hotline Number: 1-812-282-2787

Language: English

Availability: Mon. to Fri.

8:30-12:00am EST

(5:30am-9:00pm PST)

9:00am-6:00pm EST

(6:00am-3:00pm PST)

Manufacturer

BRAZIL

Hotline Number: 4003 0988

(Capital) / 0800 880 0988 (demais localidades)

Language: Portuguese

Availability: Mon. to Fri.

9:00am-18:00

ASUSTeK Computer Inc.

Tel: +886-2-2894-3447

Address: No. 150, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN

Authorised representative in Europe

ASUS Computer GmbH

Address: HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN, GERMANY

Authorised distributors in Turkey

BOGAZICI BIL GISAYAR SAN. VE TIC. A.S.

Tel: +90 212 3311000

Address: AYAZAGA MAH. KEMERBURGAZ CAD. NO.10 AYAZAGA/ISTANBUL

CIZGI Elektronik San. Tic. Ltd. Sti.

Tel: +90 212 3567070Address: CEMAL SURURI CD. HALIM MERIC IS MERKEZI

No: 15/C D:5-6 34394 MECIDIYEKOY/ ISTANBUL

KOYUNCU ELEKTRONiK BiLGi iSLEM SiST. SAN. VE DIS TIC. A.S.

Tel: +90 216 5288888

Address: EMEK MAH.ORDU CAD. NO:18, SARIGAZi, SANCAKTEPE ISTANBUL

AEEE Yönetmeliğine Uygundur.

12 3

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement

Table of contents