Asus MeMO Pad 7 (ME176C) Tablet de handleiding

Asus MeMO Pad 7 (ME176C) Tablet de handleiding | Manualzz
ASUS tablet
GEBRUIKERSHANDLEIDING
DU9541
Augustus 2014
Tweede editie
2
Inhoudsopgave
In deze handleiding gebruikte conventies..................................................................................9
Zorg en veiligheid...................................................................................................................... 10
Richtlijnen..............................................................................................................................................................10
Goede verwijdering...........................................................................................................................................11
1
Bereid uw Zen voor!
Onderdelen en functies....................................................................................................................................14
Een geheugenkaart installeren......................................................................................................................15
De geheugenkaart verwijderen....................................................................................................................17
Uw ASUS tablet opladen..................................................................................................................................19
Uw ASUS tablet in- of uitschakelen..............................................................................................................22
2
Nergens is het zo goed als thuis
Zen beginschermfuncties.......................................................................................................... 26
Beginscherm.........................................................................................................................................................26
Uw beginscherm beheren...............................................................................................................................28
Snelle instellingen..............................................................................................................................................32
ASUS-toetsenbordinstellingen......................................................................................................................36
Gesproken zoekopdracht.................................................................................................................................37
Scherm vergrendelen........................................................................................................................................40
Uw ASUS tablet aansluiten op de computer............................................................................ 41
Aansluiten op uw notebook...........................................................................................................................41
Aansluiten op uw desktopcomputer...........................................................................................................42
3
Contactpersonen ordenen
Contactpersonen beheren......................................................................................................... 44
Contactpersonen toevoegen.........................................................................................................................44
Contactpersonen importeren........................................................................................................................45
Contactpersonen exporteren.........................................................................................................................46
3
4
Blijf in contact met Omlet Chat
Omlet Chat.................................................................................................................................. 48
Registreren bij Omlet Chat..............................................................................................................................48
Omlet Chat gebruiken.......................................................................................................................................51
Multimediaberichten verzenden..................................................................................................................52
5
Uw e-mails openen
E-mail........................................................................................................................................... 54
Een e-mailaccount instellen............................................................................................................................54
E-mailaccounts toevoegen..............................................................................................................................55
Gmail........................................................................................................................................... 56
Een Gmail-account instellen...........................................................................................................................56
6
Momenten vastleggen
De app Camera starten.............................................................................................................. 60
Vanaf het vergrendelingsscherm..................................................................................................................60
Vanaf het beginscherm.....................................................................................................................................60
Vanaf het scherm Alle apps.............................................................................................................................60
De volumetoets gebruiken.............................................................................................................................60
De camera voor de eerste keer gebruiken................................................................................ 61
Zelfstudie...............................................................................................................................................................61
Afbeeldingslocaties............................................................................................................................................61
Beginscherm Camera................................................................................................................. 62
Afbeeldingsinstellingen...................................................................................................................................63
Video-instellingen..............................................................................................................................................65
Geavanceerde camerafuncties.................................................................................................. 66
Tijd terugspoelen................................................................................................................................................66
HDR..........................................................................................................................................................................67
Panorama...............................................................................................................................................................67
Nacht.......................................................................................................................................................................68
4
Selfie........................................................................................................................................................................69
Slim verwijderen.................................................................................................................................................70
Volle glimlach.......................................................................................................................................................70
Verfraaiing.............................................................................................................................................................71
GIF-animatie.........................................................................................................................................................71
Velddiepte.............................................................................................................................................................72
Tijdvertraging.......................................................................................................................................................72
Party Link.................................................................................................................................... 73
Foto's delen...........................................................................................................................................................73
Foto's ontvangen................................................................................................................................................75
7
Galerie
De galerie gebruiken.................................................................................................................. 78
Hoofdscherm........................................................................................................................................................78
Bestanden van andere bronlocaties weergeven.....................................................................................79
Bestanden van de galerie delen....................................................................................................................80
Bestanden verwijderen uit de galerie.........................................................................................................80
Een afbeelding bewerken................................................................................................................................81
In-/uitzoomen op de miniatuurafbeeldingen of een beeld................................................................81
8
Werk hard, speel harder
SuperNote................................................................................................................................... 84
Een nieuw notitieboekje aanmaken............................................................................................................86
Een notitieboekje delen op de cloud..........................................................................................................86
Een notitie delen op de cloud........................................................................................................................86
Agenda........................................................................................................................................ 87
Een gebeurtenis maken vanaf uw ASUS tablet........................................................................................87
Een account toevoegen aan de agenda.....................................................................................................88
Een gebeurtenis maken vanaf uw account...............................................................................................88
5
What's Next................................................................................................................................. 89
Later doen................................................................................................................................... 90
Taken openen of maken...................................................................................................................................90
Weer............................................................................................................................................. 91
Beginscherm Weer..............................................................................................................................................92
Klok.............................................................................................................................................. 93
De klok starten.....................................................................................................................................................93
Wereldklok.............................................................................................................................................................94
Wekker....................................................................................................................................................................95
Stopwatch..............................................................................................................................................................96
Timer........................................................................................................................................................................97
Bestandsbeheer.......................................................................................................................... 99
De interne opslag openen...............................................................................................................................99
Het externe opslagapparaat openen....................................................................................................... 100
Cloudopslag openen...................................................................................................................................... 101
9
Internet
Browser...................................................................................................................................... 104
De browser starten vanaf het vergrendelingsscherm........................................................................ 104
De browser starten vanaf het beginscherm........................................................................................... 104
Een pagina delen............................................................................................................................................. 104
10
Plezier en amusement
De headset gebruiken.............................................................................................................. 106
Een audiostekker aansluiten........................................................................................................................ 106
Audio Wizard............................................................................................................................. 107
AudioWizard gebruiken................................................................................................................................. 107
Play Games (Games spelen)..................................................................................................... 108
Play Games gebruiken................................................................................................................................... 108
6
Muziek....................................................................................................................................... 109
Music starten..................................................................................................................................................... 109
Nummers afspelen.......................................................................................................................................... 109
Nummers afspelen vanaf uw SD-kaart.................................................................................................... 109
Muziek afspelen vanaf de Cloud................................................................................................................ 110
Geluids-recorder....................................................................................................................... 111
Geluids-recorder starten............................................................................................................................... 111
Beginscherm Sound Recorder..................................................................................................................... 111
11
Behoud uw Zen
Uw apparaat up-to-date houden............................................................................................ 114
Uw systeem bijwerken................................................................................................................................... 114
Opslagruimte............................................................................................................................ 114
Back-up maken en opnieuw instellen..................................................................................... 115
Uw ASUS-tablet beveiligen...................................................................................................... 116
Uw scherm ontgrendelen............................................................................................................................. 116
12
Maak verbinding met uw Zen
Wifi............................................................................................................................................. 126
Wifi inschakelen................................................................................................................................................ 126
Een verbinding maken met een Wifi-netwerk....................................................................................... 126
Wifi uitschakelen.............................................................................................................................................. 127
Bluetooth®................................................................................................................................. 127
Bluetooth® inschakelen................................................................................................................................. 127
Uw ASUS tablet koppelen met een Bluetooth®-apparaat................................................................. 128
Het koppelen van uw ASUS tablet met een Bluetooth®-apparaat opheffen............................. 128
PlayTo........................................................................................................................................ 129
De cloud.................................................................................................................................... 130
ASUS WebStorage............................................................................................................................................ 130
7
13
App-principes
Schakelen tussen apps............................................................................................................. 132
Apps vergrendelen................................................................................................................... 132
Apps downloaden.................................................................................................................... 133
14
Maar uw Zen is nog veel meer
Energiebesparing..................................................................................................................... 136
Energiebesparing instellen........................................................................................................................... 136
Energiebesparing aanpassen...................................................................................................................... 137
ASUS Splendid.......................................................................................................................... 138
Bijlagen
Mededelingen........................................................................................................................... 140
8
In deze handleiding gebruikte conventies
Om belangrijke informatie in deze handleiding te markeren, worden berichten als volgt voorgesteld:
BELANGRIJK! Dit bericht bevat essentiële informatie die moet worden opgevolgd om een taak te voltooien.
OPMERKING: Dit bericht bevat aanvullende informatie en tips die kunnen helpen bij het voltooien van taken.
VOORZICHTIG! Dit bericht bevat belangrijke informatie die moet worden opgevolgd om uw veiligheid te bewaren
tijdens het uitvoeren van bepaalde taken en om schade aan de gegevens en onderdelen van uw ASUS tablet te
voorkomen.
9
Zorg en veiligheid
Richtlijnen
Veiligheid op de weg is topprioriteit. Wij raden u sterk af het apparaat te gebruiken tijdens het besturen
of het bedienen van enig type voertuig.
Dit apparaat mag alleen worden gebruikt in omgevingen met een omgevingstemperatuur tussen 0°C en
35°C.
Schakel het apparaat uit in begrensde gebieden waar het gebruik van mobiele apparaten verboden is.
Leef altijd regels en voorschriften na binnen deze begrensde gebieden, zoals een vliegtuig, bioscoop,
ziekenhuis of in de buurt van medische apparatuur, gas of benzine, op bouwwerven, op plaatsen waar
explosiegevaar bestaat en andere gebieden.
Gebruik alleen wisselstroomadapters en kabels die door ASUS zijn goedgekeurd voor gebruik met dit
apparaat. Raadpleeg het vermogenslabel op de onderkant van uw apparaat en zorg ervoor dat uw
voedingsadapter overeenstemt met dit vermogen.
Gebruik geen beschadigde voedingskabels, accessoires en andere randapparatuur met uw apparaat.
Houd uw apparaat droog. Stel uw apparaat niet bloot aan vloeistoffen, regen of vocht.
U kunt uw apparaat door röntgenmachines voeren (zoals de machines die worden gebruikt voor de
transportbanden van de luchthavenbeveiliging), maar stel het niet bloot aan magnetische detectoren en
magneetpennen.
Het scherm van het apparaat is van glas. Als het glas gebroken is, mag u het apparaat niet langer
gebruiken en mag u de gebroken glazen onderdelen niet aanraken. Stuur het apparaat onmiddellijk
voor reparatie naar een door ASUS erkende onderhoudsdienst.
Om mogelijke gehoorschade te voorkomen, mag u niet langdurig luisteren aan een hoog volumeniveau.
Koppel de netstroom los voordat u het apparaat reinigt. Gebruik alleen een schone cellulose spons of
een zeemleer wanneer u het scherm van uw apparaat schoonmaakt.
Stuur het apparaat alleen naar door ASUS erkend onderhoudspersoneel voor reparaties.
10
Goede verwijdering
Ontploffingsgevaar als de batterij wordt vervangen door een onjuist type. Gooi lege batterijen weg in
overeenstemming met de instructies.
Gooi de ASUS tablet NIET bij het huishoudelijk afval. Dit product is ontworpen om een correct
hergebruik van onderdelen en recycling mogelijk te maken. Het symbool met de doorgekruiste
vuilnisbak geef aan dat het artikel (elektrisch, elektronische apparatuur en knoopbatterijen welke kwik
bevatten) niet bij het gemeentelijk afval mogen worden afgeleverd. Raadpleeg de lokale voorschriften
voor het verwijderen van elektronische producten.
Gooi de batterij NIET bij het huishoudelijk afval. Het symbool met de doorgekruiste vuilnisbak geeft aan
dat de batterij niet met het huishoudelijk afval mag worden verwijderd.
Gooi de ASUS tablet NIET in vuur. Veroorzaak GEEN kortsluiting in de contacten. Demonteer de ASUS
tablet NIET.
11
12
HOOFDSTUK
1
Bereid uw Zen voor!
1
Bereid uw Zen voor!
Onderdelen en functies
Leer uw apparaat kennen en maak het gebruiksklaar in een handomdraai.
Aansluiting hoofdtelefoon
Camera achter
Geheugenkaartsleuf*
Micro-USB-aansluiting
Camera voor
Microfoon
Volumetoetsen
Aanraakscherm
Voedings-/
vergrendelingsknop
Audioluidspreker
BELANGRIJK! Houd het apparaat, vooral het aanraakscherm, altijd droog. Als water of andere vloeistoffen in
aanraking komen met het scherm, kan het aanraakscherm schade oplopen.
14
Een geheugenkaart installeren
Uw ASUS tablet ondersteunt een microSD™-, microSDHC™- en microSDXC™-geheugenkaart met een capaciteit
tot 64 GB.
OPMERKING: Sommige geheugenkaarten zijn mogelijk niet compatibel met uw ASUS tablet. Zorg dat u alleen
compatibele geheugenkaarten gebruikt om gegevensverlies, schade aan uw apparaat of geheugenkaart, of beide
te voorkomen.
VOORZICHTIG! Wees extra voorzichtig wanneer u omgaat met een geheugenkaart. ASUS is niet verantwoordelijk
voor gegevensverlies of schade aan uw geheugenkaart.
Een geheugenkaart installeren:
1.
Richt uw apparaat zoals weergegeven.
15
2.
Lijn een geheugenkaart uit met de metalen contacten omhoog gericht en stop de kaart in de
geheugenkaartsleuf.
3.
Duw de geheugenkaart volledig in de sleuf tot deze stevig op zijn plaats zit.
OPMERKING: Nadat u een geformatteerde geheugenkaart hebt geïnstalleerd, krijgt u toegang tot de inhoud via
Bestandsbeheer > MicroSD.
16
De geheugenkaart verwijderen
VOORZICHTIG!
•
Wees extra voorzichtig wanneer u omgaat met een geheugenkaart. ASUS is niet verantwoordelijk voor
gegevensverlies of schade aan uw geheugenkaart.
•
Werp de geheugenkaart op de juiste wijze uit het apparaat. Om de geheugenkaart uit te werpen, gaat u naar
Beginscherm > Alle apps > Instellingen > Opslagruimte > Externe opslag ontkoppelen.
Een geheugenkaart verwijderen:
1.
Richt uw apparaat zoals weergegeven.
17
2.
Duw op de uit te werpen geheugenkaart.
3.
Trek de geheugenkaart er uit.
18
Uw ASUS tablet opladen
Uw ASUS tablet wordt gedeeltelijk opgeladen geleverd. Laad het apparaat volledig op voordat u het voor de
eerste keer gebruikt. Lees de volgende belangrijke opmerkingen en waarschuwingen voordat u uw apparaat
oplaadt.
BELANGRIJK!
•
Gebruik alleen de bijgeleverde wisselstroomadapter en de micro-USB-kabel voor het opladen van uw ASUS
tablet. Het gebruik van een andere wisselstroomadapter en kabel kan uw apparaat beschadigen.
•
Pel de beschermde film op de wisselstroomadapter en micro-USB-kabel los voordat u deze gebruikt met uw
apparaat.
•
Zorg dat u de wisselstroomadapter aansluit op een compatibel stopcontact. U kunt de wisselstroomadapter
aansluiten op elk compatibel 100~240 V stopcontact.
•
De uitgangsspanning van deze adapter is DC 5,2V, 1,35A.
•
Wanneer u de ASUS tablet gebruikt in de voedingsadaptermodus, moet het geaarde stopcontact zich in de
buurt van het toestel bevinden en gemakkelijk toegankelijk zijn.
•
Om elektriciteit te sparen, koppelt u de wisselstroomadapter los van het stopcontact wanneer het niet in
gebruik is.
•
Plaats geen zware objecten bovenop uw ASUS tablet.
VOORZICHTIG!
•
Tijdens het opladen kan uw ASUS tablet warm worden. Dit is normaal, maar als uw apparaat abnormaal
warm wordt, moet u de micro-USB-kabel loskoppelen van uw apparaat en het apparaat, inclusief de
wisselstroomadapter en kabel naar door ASUS erkend onderhoudspersoneel sturen.
•
Schade aan uw ASUS tablet, wisselstroomadapter of micro-USB-kabel vermijden. Controleer of de micro-USBkabel, wisselstroomadapter en uw apparaat goed zijn aangesloten voordat u het opladen start.
19
Uw ASUS tablet opladen:
1.
Sluit de micro-USB-kabel aan op de voedingsadapter.
2.
Stop de voedingsadapter in een geaard stopcontact.
3.
Sluit de micro-USB-aansluiting aan op de ASUS tablet.
BELANGRIJK!
20
•
Laad uw ASUS tablet gedurende acht (8) uur op voordat u het toestel de eerste keer in de batterijmodus
gebruikt.
•
De status van de batterijlading wordt aangegeven met de volgende pictogrammen:
Niet bezig
Bezig met
Laag
Vol
met opladen
opladen
4.
Als het apparaat volledig is opgeladen, koppelt u de USB-kabel eerst los van uw ASUS tablet voordat u de
wisselstroomadapter loskoppelt van het stopcontact.
OPMERKINGEN:
•
U kunt uw apparaat gebruiken tijdens het opladen, maar het kan langer duren om het apparaat volledig op te
laden.
•
Opladen via een USB-poort van een computer kan langer duren.
•
Als uw computer onvoldoende vermogen biedt voor het opladen via de USB-poort, laadt u de ASUS tablet op
met de wisselstroomadapter die op een stopcontact is aangesloten.
21
Uw ASUS tablet in- of uitschakelen
Uw apparaat inschakelen
Om uw apparaat in te schakelen, houdt u de voedingsknop ingedrukt tot het apparaat trilt en opstart.
Uw apparaat uitschakelen
Uw apparaat uitschakelen:
1.
Als uw scherm is uitgeschakeld, drukt u op de voedingsknop om het apparaat uit te schakelen. Als uw
scherm is vergrendeld, moet u het apparaatscherm ontgrendelen.
2.
Houd de voedingsknop ingedrukt, tik op Uitschakelen wanneer u dat wordt gevraagd en tik op OK.
Slaapstand
Om uw apparaat in de slaapstand te plaatsen, drukt u eenmaal op de voedingsknop tot het scherm
uitschakelt.
22
Eerste gebruik
Wanneer u de ASUS tablet voor de eerste keer inschakelt, zal de Installatiewizard u begeleiden door
het installatieproces. Volg de instructies op het scherm om uw taal te selecteren, de invoermethoden te
selecteren, uw mobiele netwerk en wifi in te stellen, accounts te synchroniseren en uw locatieservices te
configureren.
Gebruik uw Google- of ASUS-account om uw apparaat in te stellen. Als u nog geen Google- of ASUS-account
hebt, kunt u er nu een maken.
Google-account
Met een Google-account kunt u de functies van dit Android-besturingssysteem optimaal gebruiken:
•
Alle informatie ordenen en weergeven vanaf elke locatie.
•
Automatisch back-ups maken van al uw gegevens.
•
Google-services handig gebruiken vanaf elke locatie.
ASUS-account
Als u een ASUS-account hebt, kunt u genieten van de volgende voordelen:
•
Gepersonaliseerde ASUS-ondersteuningsservice en garantieverlenging voor geregistreerde producten.
•
5 GB cloud-opslagruimte gratis met een extra 11 GB voor het eerste abonnementsjaar.
•
Ontvang de nieuwste apparaat- en firmware-updates.
OPMERKING: U kunt de installatiewizard ook gebruiken om uw apparaat op elk ogenblik, volgens uw voorkeur,
opnieuw te configureren. Ga vanaf het Beginscherm naar Alle apps > Installatiewizard.
23
Tips voor het sparen van batterijvermogen
De batterijlading is de levenslijn van uw ASUS tablet. Hier zijn enkele tips waarmee u het batterijvermogen
van uw ASUS tablet kunt sparen.
– Als u het apparaat niet gebruikt, drukt u op de voedingsknop om het apparaat in de slaapstand te zetten.
– Intelligent opslaan activeren in de app Power Saver.
– Stel het geluid in op de energiebesparingsmodus.
– Verlaag de helderheid van het scherm.
– Houd het luidsprekervolume op een laag niveau.
– Schakel de wifi-functie uit.
– Schakel de Bluetooth-functie uit.
– Schakel de Miracast-functie uit.
– Schakel GPS uit.
– Schakel de functie voor het automatisch draaien van het scherm uit.
– Schakel alle functies voor de automatische synchronisatie op uw apparaat uit.
24
HOOFDSTUK
2
Nergens is het zo goed als thuis
Zen beginschermfuncties
Beginscherm
Ontvang herinneringen aan belangrijke gebeurtenissen, app- en systeemupdates, weersvoorspellingen en
tekstberichten van mensen die belangrijk zijn voor u, direct vanaf uw beginscherm.
Veeg dit gebied omlaag om Systeemmeldingen weer te geven
Veeg dit gebied omlaag om Snelle instellingen weer te geven
Tik om Gesproken zoekopdracht te openen
Tik om de pagina Google Zoeken te openen
Tik om de instellingen Tijdinstellingen weer te geven
Tik om de instellingen Weer bij te werken
Tik om het scherm Alle apps te openen
Tik om een app te openen
Veeg over het beginscherm naar links of rechts om het uitgebreide beginscherm weer te geven.
26
Pictogrammen begrijpen
Deze pictogrammen worden weergegeven in de statusbalk en begeleiden u bij de huidige status van uw
ASUS tablet.
Dit pictogram toont de signaalsterkte van uw wifi-verbinding.
Dit pictogram toont de batterijstatus van uw ASUS tablet.
Dit pictogram toont dat een MicroSD-kaart in uw ASUS tablet is geplaatst.
Dit pictogram toont dat u schermopnamen van uw ASUS tablet hebt gemaakt.
Dit pictogram toont dat uw ASUS tablet in de modus Airplane (Vliegtuigmodus) is.
Dit pictogram toont dat de wifi-hotspot van uw ASUS tablet is ingeschakeld.
Dit pictogram toont dat de modus Smart Saving (Slim besparen) is ingeschakeld.
Dit pictogram toont dat de Silent mode (Stille modus) is ingeschakeld.
Dit pictogram toont de downloadstatus van een app of bestand.
Dit pictogram toont gedownloade apps en updates.
27
Uw beginscherm beheren
Zet uw persoonlijke stempel op uw startscherm. Selecteer een aantrekkelijk ontwerp als achtergrond, voeg
snelkoppelingen toe voor snelle toegang tot uw favoriete apps en voeg widgets toe voor een snel overzicht
van belangrijke info. U kunt ook meer pagina's toevoegen zodat u meer apps of widgets kunt toevoegen en
snel kunt openen of controleren op uw beginscherm.
•
Om items toe te voegen aan uw beginscherm, tikt en houdt u een leeg gebied op uw beginscherm vast en
selecteert u een van deze categorieën: Apps, Widgets, Achtergronden en Pagina bewerken.
•
Om door de pagina's van uw beginscherm te bladeren, veegt u naar links of rechts.
28
App-snelkoppelingen
Voeg snelkoppelingen toe om direct vanaf uw beginscherm snel toegang te krijgen tot vaak gebruikte apps.
Een snelkoppeling naar een app toevoegen:
1.
Tik en houd een leeg gebied op uw startscherm vast en selecteer Apps.
2.
Tik en houd onder Alle apps een app vast en sleep het naar een leeg gebied op uw startscherm.
Een snelkoppeling naar een app verwijderen:
Tik en houd een app vast vanaf uw beginscherm en sleep deze naar X verwijderen bovenaan op het scherm.
Widgets
Voeg widgets toe voor een snel overzicht van uw agenda, kaarten, batterijstatus en meer.
Een widget toevoegen:
1.
Tik en houd een leeg gebied op uw beginscherm vast en selecteer Widgets.
2.
Tik en houd een widget vast onder Widgets en sleep deze naar een leeg gebied op het beginscherm.
Een snelkoppeling naar een app verwijderen:
Tik en houd een widget vast op het beginscherm en sleep deze naar X verwijderen bovenaan op uw scherm.
OPMERKING: U kunt op uw beginscherm ook op
tikken om Alle apps en Widgets weer te geven.
29
Achtergronden
Plaats uw apps, pictogrammen en andere Zen-elementen op een aantrekkelijk ontworpen achtergrond. U
kunt een doorzichtige achtergrondkleur toevoegen aan uw achtergrond voor een betere leesbaarheid en
helderheid. U kunt ook een geanimeerde achtergrond selecteren om uw scherm tot leven te brengen.
Tik om een achtergrondkleur toe te passen
Tik om de achtergrondkleur te selecteren
Verplaats de schuifregelaar om de doorzichtigheid van
de achtergrondafbeelding aan te passen
Tik om een achtergrondafbeelding te selecteren
Tik om de achtergrondinstellingen toe te passen
30
Achtergrond en achtergrondkleur toepassen
De achtergrond en achtergrondkleur toepassen:
1.
Tik en houd een leeg gebied op uw beginscherm vast en selecteer Achtergronden.
2.
Selecteer waar u de achtergrond wilt plaatsen, op het beginscherm, het vergrendelingscherm of
het beginscherm en het vergrendelingsscherm. Als u geen achtergrondkleur wilt toevoegen aan uw
achtergrond, gaat u naar stap 5.
3.
Selecteer Achtergrondkleur en pas het transparantieniveau aan.
4.
Tik op
5.
Selecteer een achtergrondafbeelding en tik op Toepassen.
en selecteer een kleur.
OPMERKINGEN:
•
Een achtergrondkleur kan worden toegepast op uw beginscherm of op het beginscherm en het
vergrendelingsscherm.
•
U kunt uw achtergrondinstellingen ook configureren via
> Instellingen > Weergave.
Een geanimeerde achtergrond toepassen
Een geanimeerde achtergrond toepassen:
1.
Tik en houd een leeg gebied op uw beginscherm vast en selecteer Achtergronden.
2.
Selecteer waar u uw achtergrondafbeelding wilt plaatsen: op uw beginscherm of op het beginscherm en
het vergrendelingsscherm.
3.
Selecteer een geanimeerde achtergrond en tik op Toepassen.
OPMERKING: U kunt uw achtergrondinstellingen ook configureren via
> Instellingen > Weergave.
31
Snelle instellingen
Schakel de functies in met één tik en pas uw ASUS tablet persoonlijk aan met Snelle instellingen. Deze
unieke Zen-functie toont ook systeemmeldingen die u helpen recente updates en wijzigingen op uw ASUS
tablet te volgen.
U kunt Snelle instellingen altijd starten wanneer u dat nodig hebt, zelfs als u momenteel een app op uw ASUS
tablet gebruikt.
Snelle instellingen starten
Veeg omlaag vanaf de rechterbovenhoek van het scherm van uw ASUS tablet.
Tik om Instellingen te openen.
Tik om de functies in Snelle instellingen in/uit te schakelen.
Tik om de huidige systeemmeldingen weer te geven.
Schuif naar links of rechts om de helderheid van het
scherm aan te passen.
Tik op deze knoppen om deze hulpprogramma's snel te starten.
Tik op deze knoppen om hun functies in of uit te schakelen.
32
Binnen Snelle instellingen
Gebruik Snelle instellingen voor toegang met één tik tot sommige functies en programma's van uw ASUS
tablet.
Toegangsinstellingen
De lijst met snelle
instellingen van ASUS
weergeven
Tik op
om de app Instellingen van uw ASUS tablet te starten.
Tik op
voor het weergeven van de huidige lijst van functies die u kunt in- of
uitschakelen vanaf het meldingspaneel van Snelle instellingen.
Systeemmeldingen
weergeven
Tik op
Terugkeren naar het
beginscherm van Snelle
instellingen
Tik in het scherm Systeemmeldingen op
Beeldscherminstellingen
openen
Tik op
om de huidige updates en wijzigingen aan uw ASUS tablet weer te geven.
om terug te keren naar het beginscherm.
om de app Display (Scherm) te starten.
33
Het meldingspaneel van de snelle instellingen gebruiken
Het meldingspaneel van Snelle instellingen biedt toegang met één tik tot enkele draadloze functies en
instellingen van uw ASUS tablet. Al deze functies worden voorgesteld door een knop.
OPMERKING: Een blauwe knop geeft aan dat de functie momenteel is ingeschakeld. Een grijze knop wijst op een
uitgeschakelde functie.
Knoppen toevoegen of verwijderen
Om bestaande knoppen toe te voegen aan of te verwijderen van het meldingspaneel van ASUS Snelle
instellingen:
1.
Start Snelle instellingen en tik op
.
2.
Tik op het vak naast de functie om deze toe te voegen aan of te verwijderen van het meldingspaneel van
ASUS Snelle instellingen.
OPMERKING: Een ingeschakeld vakje geeft aan dat de knop van de functie toegankelijk is via het meldingspaneel
van ASUS Snelle instellingen terwijl een uitgeschakeld vakje het tegenovergestelde betekent.
3.
34
Tik op
om terug te keren en het huidige meldingspaneel van ASUS Snelle instellingen weer te geven.
Systeemmeldingen gebruiken
In de systeemmeldingen kunt u de laatst uitgevoerde updates en systeemwijzigingen zien die zijn uitgevoerd
op uw ASUS tablet. De meeste van deze wijzigingen hebben betrekking op gegevens en het systeem. Het
scherm Systeemmeldingen is gebruiksvriendelijk en u kunt op de volgende wijzen navigeren in dit scherm:
Tik hierop om alle weergegeven meldingen te verwijderen.
Tik op de melding om de details ervan weer te geven.
Veeg de melding naar links of rechts om deze uit de lijst te verwijderen.
35
ASUS-toetsenbordinstellingen
Maak tekstberichten, e-mails en aanmeldingswachtwoorden met het aanraaktoetsenbord van uw ASUS tablet.
De ASUS-toetsenbordinstellingen openen:
1.
Start Snelle instellingen en tik op
2.
Schuif omlaag in het scherm Instellingen en selecteer Taal en invoer.
3.
Tik op
4.
Configureer de instellingen volgens uw persoonlijke voorkeuren.
36
.
naast ASUS toetsenbordinstellingen.
Gesproken zoekopdracht
Gebruik spraakopdrachten op uw ASUS tablet en kijk hoe de tablet luistert en actie onderneemt via de app
Gesproken zoekopdracht. Met Gesproken zoekopdracht kunt u spraakopdrachten invoeren om het volgende
te bekomen:
•
Gegevens en informatie online of op uw ASUS tablet zoeken
•
Apps op uw ASUS tablet starten
•
Een routebeschrijving vragen om naar een locatie te gaan
BELANGRIJK! Uw ASUS tablet moet met internet zijn verbonden om deze functie te kunnen gebruiken.
Gesproken zoekopdracht starten
> Gesproken zoekopdracht.
1.
Tik op
2.
Zodra het microfoonpictogram rood wordt, spreekt u uw spraakopdracht in.
OPMERKING: Spreek duidelijk en gebruik korte zinnen wanneer u met uw ASUS tablet spreekt. Het is ook nuttig
om uw opdrachten te starten met een werkwoord dat verwant is met de ASUS tablet-functie die u wilt gebruiken.
37
Resultaten van spraak zoeken aanpassen vanaf de Tablet-zoekgroep
Als u de parameters wilt instellen voor de resultaten van spraak zoeken verzameld van uw Google-account en
de gegevens van uw ASUS tablet, doet u dat met de volgende stappen:
1.
Tik op het beginscherm van uw ASUS tablet op
2.
Tik op > Instellingen.
38
> Gesproken zoekopdracht.
3. Tik op Zoeken op tablet.
4. Selecteer het vakje van de zoekgroepen die u wilt opnemen als bron wanneer u Gesproken
zoekopdracht gebruikt.
39
Scherm vergrendelen
Het vergrendelingsscherm verschijnt standaard na het inschakelen van uw apparaat en bij het activeren uit
de slaapstand. Vanaf het vergrendelingsscherm kunt u doorgaan naar het Android®-systeem van uw apparaat
door over uw aanraakscherm te vegen.
Het vergrendelingsscherm van uw apparaat kan ook worden aangepast om de toegang tot uw mobiele
gegevens en apps te regelen.
Uw vergrendelingsscherm aanpassen
Als u de instellingen voor het vergrendelingsscherm wilt wijzigen via de standaardoptie Vegen, volgt u de
onderstaande stappen:
1.
Start Snelle instellingen en tik op
.
2.
Schuif omlaag in het scherm Instellingen en selecteer Scherm vergrendelen.
3. Tik in het volgende scherm op Schermvergrendeling.
4. Tik op de schermvergrendelingsfunctie die u wilt gebruiken.
40
Uw ASUS tablet aansluiten op de computer
Sluit uw ASUS tablet aan op de USB-poort van uw computer om deze op te laden of om bestanden over te
dragen tussen apparaten.
OPMERKINGEN:
•
Opladen via een USB-poort van een computer kan langer duren.
•
Als uw computer onvoldoende vermogen biedt voor het opladen van de ASUS tablet, moet u de ASUS tablet in
plaats daarvan opladen via het stopcontact.
Aansluiten op uw notebook
41
Aansluiten op uw desktopcomputer
Uw ASUS-tablet aansluiten op uw computer:
1.
Sluit de micro-USB-aansluiting aan op uw ASUS tablet.
2.
Stop de USB-aansluiting in de USB-poort van uw computer.
42
HOOFDSTUK
3
Contactpersonen ordenen
Contactpersonen beheren
U kunt uw contactpersonen toevoegen, importeren en exporteren tussen uw e-mailaccounts en uw ASUS
tablet.
Contactpersonen toevoegen
Contactpersonen toevoegen:
1.
Tik op
en tik vervolgens op Personen.
2.
Tik op
en selecteer vervolgens de account waarin u uw contactpersoon wilt opslaan:
a. E-mailaccount
b. Apparaat
OPMERKING: Als u geen e-mailaccount hebt, tikt u op Add account (Account toevoegen) en maakt u een nieuwe
account.
3.
44
Volg de opeenvolgende scherminstructies om de nieuwe contactpersoon toe te voegen en op te slaan.
Contactpersonen importeren
U kunt uw contactpersonen en hun respectieve gegevens importeren van een contactbron naar uw ASUS
tablet of e-mailaccount en omgekeerd.
Contactpersonen importeren:
en tik vervolgens op Personen.
1.
Tik op
2.
Tik op > Contactpersonen beheren > Importeren/exporteren > en tik op Importeren uit opslag.
3.
Tik op de account waarnaar u uw contactpersonen wilt importeren:
a. E-mailaccount
b. Apparaat
4.
Volg de opeenvolgende scherminstructies voor het importeren van een of meerdere contactpersonen.
45
Contactpersonen exporteren
Exporteer uw contactpersonen naar elk van de opslagaccounts in uw ASUS tablet.
en tik vervolgens op Personen.
1.
Tik op
2.
Tik op > Contactpersonen beheren > Importeren/exporteren en tik op Exporteren naar opslag.
3.
Tik om de contactpersonen van de volgende accounts te selecteren:
a. Alle contactpersonen
b. E-mailaccount
c. Apparaat
4.
46
Volg de opeenvolgende scherminstructies voor het exporteren van een of meerdere contactpersonen.
HOOFDSTUK
4
Blijf in contact met Omlet Chat
4
Blijf in contact met Omlet Chat
Omlet Chat
Omlet Chat is een online app voor berichten waarmee u overal kunt chatten met uw vrienden,
multimediaberichten kunt verzenden en veilig en persoonlijk gegevens kunt opslaan op elk van uw Cloudaccounts.
OPMERKING: De app Omlet Chat is mogelijk niet in alle landen beschikbaar.
Registreren bij Omlet Chat
U kunt op twee manieren registreren bij Omlet Chat: via uw mobiel telefoonnummer of via uw Facebookaccount.
Uw mobiel telefoonnummer registreren
Gebruik uw mobiel telefoonnummer om u te registreren bij Omlet Chat.
Uw mobiel telefoonnummer registreren:
en tik vervolgens op de app Omlet Chat.
1.
Tik op
2.
Selecteer uw land op de pagina Sign Up (Registreren), voer uw mobiel telefoonnummer in en tik op
Next (Volgende). De app Omlet Chat stuurt een tekstbericht met de pincode om door te gaan met de
registratie.
3.
Voer de pincode in en tik op Next (Volgende).
4.
Voer uw naam in en tik op Get Started (Aan de slag).
5.
Als u wilt dat Omlet Chat uw vrienden bijwerkt op basis van uw lijst met contactpersonen, tikt u op Okay!
Let’s do it! (Okay! (OK) Laten we eraan beginnen!) Als u uw vrienden handmatig wilt toevoegen, tikt u
op No thanks (Nee dank u).
OPMERKINGEN:
48
•
Een reeks schermen verschijnt voor de kennismaking met de app. Volg de instructies op het scherm tot het
hoofdscherm van Omlet Chat verschijnt.
•
De app Omlet Chat kan alleen contactpersonen toevoegen wanneer Omlet Chat op hun apparaat is
geïnstalleerd.
6.
Tik op het hoofdscherm van Omlet Chat op START CHAT en selecteer een contactpersoon waarmee u
wilt chatten.
Uw e-mail- of Facebook-account registreren
Gebruik uw e-mail- of Facebook-account om u aan te melden bij Omlet Chat.
Uw e-mail- of Facebook-account registreren:
en tik vervolgens op de app Omlet Chat.
1.
Tik op
2.
Tik op de registratiepagina op Connect a different account here (Hier verbinden met een
andere account) om een account te selecteren van E-mail of Facebook en volg de opeenvolgende
scherminstructies.
•
Als u E-mail selecteert, voert u uw e-mailaccount in en tikt u vervolgens op Next (Volgende). De app
Omlet Chat stuurt een bevestigingsbericht naar uw e-mailaccount.
•
Als u Facebook selecteert, brengt de app Omlet Chat u naar Facebook om aan te melden bij uw
Facebook-account.
3.
Voer uw naam in en tik op Get Started (Aan de slag).
4.
Als u wilt dat Omlet Chat uw vrienden bijwerkt op basis van uw lijst met contactpersonen, tikt u op Okay!
Let’s do it! (Okay! (OK) Laten we eraan beginnen!) Als u uw vrienden handmatig wilt toevoegen, tikt u
op No thanks (Nee dank u).
OPMERKINGEN:
5.
•
Een reeks schermen verschijnt voor de kennismaking met de app. Volg de instructies op het scherm tot het
hoofdscherm van Omlet Chat verschijnt.
•
De Omlet Chat-app kan alleen contactpersonen toevoegen wanneer Omlet Chat op hun apparaat is
geïnstalleerd.
Tik op het hoofdscherm van Omlet Chat op START CHAT en selecteer een contactpersoon waarmee u
wilt chatten.
49
Omlet-uitnodigingen sturen
Om contactpersonen toe te voegen aan Omlet Chat, moet u een uitnodiging naar uw vrienden sturen om
Omlet Chat te downloaden en te gebruiken.
Een Omlet-uitnodiging sturen:
1.
Tik op Contacts (Personen) in het menu van Omlet Chat.
2.
Tik in het scherm Add contacts (Contactpersonen toevoegen) op Invite a friend (Een vriend
uitnodigen) en kies uit de volgende opties.
3.
50
•
Invite an Email or Phone number (Een e-mail of telefoonnummer uitnodigen). Voer het mobiele
telefoonnummer of het e-mailadres van uw vriend in en tik op Go (Start).
•
Invite Facebook friends (Facebookvrienden uitnodigen). Tik om u aan te melden bij uw Facebookaccount.
•
Invite address book friends (Vrienden uit adresboek uitnodigen). Tik om vrienden uit de lijst met
contactpersonen van uw e-mail uit te nodigen.
De app Omlet Chat verzamelt de contactpersonen van uw account. Volg na het selecteren van
contactpersonen de instructies op het scherm om de bewerking te voltooien.
•
Vink voor de Facebook-app de contactpersonen aan en tik op Send (Verzenden).
•
Vin voor het adresboek de contactpersonen aan en tik op SEND INVITES (UITNODIGINGEN
VERZENDEN).
Omlet Chat gebruiken
Stuur tekst- en multimediaberichten voor een leuke, creatieve en interactieve conversatie.
Om de conversatie te starten, tikt u op Contacts (Personen) in het Omlet Chat-menu en tikt u vervolgens op
de naam van de contactpersoon.
Een chatbericht verzenden
Om een chatbericht te verzenden, typt u uw bericht in het veld What’s up (Hoi) en tikt u vervolgens op
.
Een spraakbericht verzenden
Om een spraakbericht te verzenden, tikt en houdt u
te verzenden.
vast terwijl u het bericht inspreekt. Laat
los om
51
Een virtuele sticker sturen
Om een virtuele sticker te sturen, tikt u op
en kiest u vervolgens uit de beschikbare virtuele stickers.
OPMERKING: U kunt meer virtuele stickers downloaden van de Sticker Store. Om de virtuele stickers te
downloaden, tikt u op
>
en vervolgens op
.
Multimediaberichten verzenden
Tik in de chat-thread op
sturen.
en selecteer uit deze pictogrammen om een specifiek mutlimediabericht te
Tik om de app Camera te starten en het
vastgelegde beeld te verzenden
Tik om een afbeelding te verzenden vanaf
uw ASUS tablet.
Tik en houd een app
vast en tik op Pin it!
(Vastzetten) om deze
toe te voegen aan de lijst
van apps in Omlet Chat.
Tik om een sticker
te maken van een
opgeslagen afbeelding.
Tik om uw huidig adres
te verzenden met een
kaartfragment.
Tik om een foto
te bewerken en te
verzenden.
Tik om GIF-bestanden
te zoeken op internet
en het GIF-bestand te
verzenden naar uw
berichtenthread.
Tik om tekeningen of
krabbels te maken en
te verzenden.
Veeg omhoog op het hierboven weergegeven scherm om dit pictogram weer te geven.
Tik om enquetes te
verzenden
Tik om een afbeelding
beperkte tijd te delen.
Tik om videoclips van YouTube™ te
zoeken en te verzenden.
52
HOOFDSTUK
5
Uw e-mails openen
E-mail
Voeg Exchange, Gmail, Yahoo! Mail, Outlook.com, POP3/IMAP-accounts toe zodat u e-mails direct vanaf uw
apparaat kunt ontvangen, maken en zoeken. U kunt uw e-mailcontacten ook synchroniseren vanaf deze
accounts naar uw ASUS tablet.
BELANGRIJK! U moet verbonden zijn met internet zodat u een e-mailaccount kunt toevoegen of e-mails kunt
verzenden en ontvangen via toegevoegde accounts.
Een e-mailaccount instellen
Een e-mailaccount aanmaken:
1.
Tik vanaf het beginscherm op E-mail om de app Email te openen.
2.
Tik op de e-mailprovider die u wilt instellen.
3.
Voer uw e-mailadres en wachtwoord in en tik op Volgende.
OPMERKING: Wacht terwijl uw apparaat automatisch de instellingen voor de binnenkomende en uitgaande
e-mailserver controleert.
4.
Stel de Accountopties in, zoals de frequentie voor het controleren van de postbus, synchronisatiedagen,
of melden van binnenkomende e-mail. Tik op Volgende als u klaar bent.
5.
Voer een accountnaam in die u wilt weergeven in de uitgaande berichten en tik vervolgens op Volgende
om aan te melden bij uw Postvak IN.
54
E-mailaccounts toevoegen
Andere e-mailaccounts toevoegen:
1.
Tik vanaf het beginscherm op E-mail om de app Email te openen.
2.
Tik op > Instellingen en voeg een e-mailaccount toe.
3.
Tik op de e-mailprovider die u wilt instellen.
4.
Volg de opeenvolgende instructies om het instellen van uw nieuwe e-mailaccount te voltooien.
OPMERKING: U kunt ook stappen 3 tot 5 raadplegen in de sectie Een e-mailaccount instellen van deze handleiding
voor het voltooien van dit instellingsproces.
55
Gmail
Met de app Gmail kunt u een nieuwe Gmail-account maken of uw bestaande Gmail-account synchroniseren,
zodat uw e-mails direct vanaf uw apparaat kunt verzenden, ontvangen en zoeken.
Een Gmail-account instellen
1.
Tik op Google en tik vervolgens op Gmail.
2.
Tik op Bestaand, voer uw bestaande E-mail en uw Wachtwoord in en tik daarna op
.
OPMERKINGEN:
56
•
Tik op Nieuw indien u geen Google-account hebt.
•
Wanneer u zich aanmeldt, moet u wachten terwijl uw apparaat communiceert met Google-servers om uw
account in te stellen.
3.
U kunt uw Google-account gebruiken om een back-up te maken van uw instellingen en gegevens, en om
deze te herstellen. Tik op om aan te melden bij uw Gmail-account.
BELANGRIJK! Indien u naast Gmail andere e-mailaccounts hebt, gebruik dan E-mail om tijd te besparen en
tegelijkertijd toegang te krijgen tot al uw e-mailaccounts.
57
58
HOOFDSTUK
6
Momenten vastleggen
De app Camera starten
Maak foto's en neem video's op met de app Camera van de ASUS tablet. Raadpleeg de onderstaande stappen
om de app Camera te openen.
Vanaf het vergrendelingsscherm
Sleep
omlaag tot de app Camera is gestart.
Vanaf het beginscherm
Tik op Camera.
Vanaf het scherm Alle apps
Tik op
en vervolgens op Camera.
De volumetoets gebruiken
Terwijl uw ASUS tablet in de slaapstand is, dubbelklikt u op de volumetoets om deze te activeren en
onmiddellijk de app Camera te starten.
OPMERKING: Voordat u de volumetoets gebruikt om de app Camera te starten, schakelt u deze functie in via
Instellingen > Scherm vergrendelen en schuift u Instant camera naar AAN.
60
De camera voor de eerste keer gebruiken
Nadat u de camera voor de eerste keer hebt gestart, verschijnen twee opeenvolgende functies om u aan de
slag te helpen. Zelfstudie en afbeeldingslocaties.
Zelfstudie
Als dit de eerste keer is dat u de camera van uw ASUS tablet gebruikt, ziet u het volgende zelfstudiescherm na
het starten van de app Camera. Raadpleeg de volgende stappen om door te gaan vanaf dit scherm.
1.
Tik op het zelfstudiescherm op Negeren als u de weergave wilt overslaan of op Start om de
basiszelfstudie over het gebruik van Camera weer te geven.
2.
Na het tikken op een van deze opties gaat u naar het scherm Afbeeldingslocaties.
Afbeeldingslocaties
Nadat u door het zelfstudiescherm bent gegaan, verschijnt het scherm Afbeeldingslocaties waarin u hulp
krijgt bij het maken van automatisch locatielabels voor uw afbeeldingen en video's. Raadpleeg de volgende
stappen om door te gaan vanaf dit scherm:
1.
Tik op het scherm Afbeeldingslocaties op No thanks (Nee, bedankt) om door te gaan naar het
camerascherm of op JA om locatie-tagging in te stellen voor uw vastgelegde afbeeldingen en video's.
2.
Schuif Locatie naar AAN om de functie voor het locatielabel in te schakelen.
3.
Tik op Akkoord op het volgende scherm om de functie volledig in te schakelen en door te gaan naar het
scherm Camera.
61
Beginscherm Camera
Tik op de pictogrammen om te starten met het gebruik van uw camera en om de videofuncties van uw ASUS
tablet. te verkennen.
Instellingen
aanpassen
Afbeeldingseffecten
toepassen
Schakelen tussen de
camera's voor en achter
Geavanceerde camera-instellingen gebruiken
Inzoomen of uitzoomen
De galerie weergeven
Turbo Burst gebruiken*
Foto's maken
Video's opnemen
OPMERKING: *De Turbo Burst-functie kan verschillen per model.
62
Afbeeldingsinstellingen
Pas het uiterlijk van uw opgenomen beelden aan door de camera-instellingen te configureren met de
onderstaande stappen.
BELANGRIJK! Pas eerst de instellingen toe voordat u opnamen maakt.
1.
Tik op het beginscherm van de camera op
>
2.
Schuif omlaag en configureer de beschikbare opties.
.
Afbeelding
Configureer de afbeeldingskwaliteit met deze opties.
63
Opnamemodus
Stel de sluitertijd in, in de modus Zelfontspanner of wijzig de Burst snelheid onder deze optie.
Scherpstelling & belichting
Schakel Automatische belichting aanraking of Gezichtsdetectie onder deze optie in.
64
Video-instellingen
Pas het uiterlijk van uw opgenomen video's aan door de camera-instellingen te configureren met de
onderstaande stappen.
BELANGRIJK! Pas eerst de instellingen toe voordat u opnamen maakt.
1.
Tik op het beginscherm van de camera op
>
2.
Schuif omlaag en configureer de beschikbare opties.
.
Afbeelding
Configureer de videokwaliteit met deze opties.
Scherpstelling & belichting
Schakel Automatische belichting aanraking onder deze optie in.
65
Geavanceerde camerafuncties
Verken nieuwe manieren voor het vastleggen van beelden of video's en leg speciale momenten vast met
behulp van de geavanceerde camerafuncties van uw ASUS tablet.
BELANGRIJK! Pas eerst de instellingen toe voordat u opnamen maakt. De beschikbare functies kunnen verschillen
afhankelijk van het model.
Tijd terugspoelen
Na het selecteren van Tijd terugspoelen start de sluiter twee seconden voordat u op de ontspanknop drukt
met het maken van burstopnamen. Hierdoor krijgt u een tijdlijn van afbeeldingen waar u het beste beeld kunt
kiezen om op te slaan in uw Galerie.
OPMERKING: De functie Tijd terugspoelen kan alleen worden gebruikt op de camera achter.
Time Rewind-foto's vastleggen
1.
Tik vanaf het beginscherm van de app Camera op
.
2.
Tik op
> Tijd terugspoelen.
3.
Tik op
of op de volumetoets om het maken van foto's te starten.
De Time Rewind-viewer gebruiken
1.
Nadat u op de ontspanknop hebt gedrukt, verschijnt de Tijd terugspoelen-viewer op het scherm bovenop
een gemaakte foto. Draai de knop op de viewer om te bladeren door de foto's die u net hebt gemaakt.
OPMERKING: Tik op Best om de beste fotosuggestie van de tijdlijn weer te geven.
2.
66
Selecteer een foto en tik op Gereed om deze op te slaan in de Galerie.
HDR
Met de functie HDR (High-dynamic-range) kunt u gedetailleerde beelden opnemen voor scènes met weinig
licht en een hoog contrast. HDR wordt aanbevolen voor gebruik wanneer u opnamen maakt op helder
verlichte locaties, zodat de kleuren die op uw beeld worden geproduceerd beter in balans worden geplaatst.
HDR-foto's vastleggen
1.
Tik vanaf het beginscherm van de app Camera op
.
2.
Tik op
> HDR.
3.
Tik op
of op de volumetoets om het maken van HDR-foto's te starten.
Panorama
Leg beelden vanuit verschillende hoeken vast met Panorama. Beelden die zijn opgenomen vanuit een
groothoekperspectief worden met deze functie automatisch samengevoegd tot één panoramafoto.
Panoramafoto's vastleggen
1.
Tik vanaf het beginscherm van de app Camera op
.
2.
Tik op
> Panorama.
3.
Tik op
leggen.
of op de volumetoets en pan uw ASUS tablet naar links of rechts om het landschap vast te
OPMERKING: Tijdens het pannen van uw ASUS tablet verschijnt een tijdlijn van miniaturen in het onderste deel
van uw scherm wanneer het landschap wordt vastgelegd.
4.
Tik op
wanneer u klaar bent.
67
Nacht
Gebruik de functie Nacht van uw ASUS tablet om goed belichte foto's te maken, zelfs 's nachts of bij
omstandigheden met een lage belichting.
OPMERKING: Houd uw handen stil voordat en terwijl de ASUS tablet het beeld opneemt om wazige resultaten te
voorkomen.
Nachtopnamen maken
1.
Tik vanaf het beginscherm van de app Camera op
2.
Tik op
> Nacht.
3.
Tik op
of de volumetoets om het maken van nachtopnamen te starten.
68
.
Selfie
Haal voordeel uit de hoge megapixelspecificaties van uw camera aan de achterzijde zonder dat u zich zorgen
hoeft te maken over het indrukken van de ontspanknop. Met gezichtsdetectie kunt u uw ASUS tablet instellen
om tot vier gezichten te detecteren met de camera aan de achterzijde en automatisch uw individuele selfie of
groepselfie te maken.
Selfies maken
1.
Tik op het scherm van de app Camera op
.
2.
Tik op
3.
Tik op
4.
Gebruik de camera aan de achterzijde om gezichten te detecteren en wacht tot uw ASUS tablet begint te
piepen, wat aangeeft dat wordt afgeteld tot de foto wordt gemaakt.
5.
De Tijd terugspoelen-viewer verschijnt op het scherm bovenop een gemaakte foto. Draai de knop op de
viewer om te bladeren door de foto's die u net hebt gemaakt.
6.
Selecteer een foto en tik op Gereed om deze op te slaan in de Galerie.
> Selfie.
om te kiezen hoeveel mensen moeten worden opgenomen in de foto.
69
Slim verwijderen
Verwijder ongewenste details onmiddellijk na het vastleggen van de afbeelding met de functie Slim
verwijderen.
Slim verwijderen-foto's maken
1.
Tik op het scherm van de app Camera op
.
2.
Tik op
3.
Tik op
of de volumetoets om te starten met het vastleggen van foto's die kunnen worden bewerkt
met Slim verwijderen.
4.
Het volgende scherm toont de foto die u hebt gemaakt en alle verwijderbare objecten die u eruit kunt
verwijderen.
5.
Tik op
> Slim verwijderen.
om de gedetecteerde objecten te verwijderen of op
om de foto te verwijderen en terug
te keren naar de app Camera.
Volle glimlach
Leg de perfecte glimlach of de gekste gezichtsuitdrukking van een reeks foto's vast met de functie Volle
glimlach. Met deze functie kunt u vijf opeenvolgende foto's maken na het indrukken van de ontspanknop
waarbij de gezichten op het beeld automatisch worden gedetecteerd ter vergelijking.
Elke lach-foto's maken
1.
Tik vanaf het beginscherm van de app Camera op
.
2.
Tik op
3.
Tik op
of op de volumetoets om te starten met het maken van foto's die kunnen worden bewerkt
met Volle glimlach.
> Volle glimlach.
4. Volg de aanwijzingen op het scherm om uw beste foto's te selecteren
70
Verfraaiing
Heb plezier tijdens en na het maken van foto's van uw familie en vrienden met de functie Verfraaiing van uw
ASUS tablet. Wanneer deze functie is ingeschakeld, kunt u live verfraaiingen uitvoeren op het gezicht van uw
onderwerp voordat u op de ontspanknop drukt.
Verfraaiingsfoto's maken
1.
Tik vanaf het beginscherm van de app Camera op
.
2.
Tik op
3.
Tik op
om te starten met het maken van foto's die kunnen worden bewerkt met de functies van
Verfraaiing.
> Verfraaiing.
GIF-animatie
Maak GIF-afbeeldingen (Graphics Interchange Format) direct vanaf de camera van uw ASUS tablet met de GIFanimatiefunctie.
GIF-animatiefoto's vastleggen
1.
Tik vanaf het beginscherm van de app Camera op
2.
Tik op
3.
Tik op
.
> GIF-animatie.
om te starten met het maken van foto's die kunnen worden omgezet in een GIF-animatie.
71
Velddiepte
Maak macro-opnamen met een zachte achtergrond met de optie Depth of field (Velddiepte). Deze functie is
geschikt voor close-ups van onderwerpen voor een meer gedefinieerd en dramatisch resultaat.
OPMERKING: De functie Depth of field (Velddiepte) kan verschillen per model.
Foto’s maken met velddiepten
1.
Tik op het scherm van de app Camera op
2.
Tik op
3.
Tik op
.
> Velddiepte.
of de volumetoets om het maken van macrofoto’s te starten.
Tijdvertraging
Dankzij de videofunctie Time lapse (Tijdvertraging) van uw ASUS tablet kunt u stilstaande beelden vastleggen
voor automatische tijdvertragingsweergave. In dit geval lijken de gebeurtenissen snel vooruit te bewegen,
terwijl ze zich echter met lange tussenpozen hebben voorgedaan en zijn opgenomen.
Tijdvertragingsvideo's opnemen
1.
Tik vanaf het beginscherm van de app Camera op
2.
Tik op
3.
Tik op
72
.
> Time lapse (Tijdvertraging).
om de opname van tijdvertragingsvideo's te starten.
Party Link
Schakel Party Link in en deel foto's in real time door een groep te maken of door lid te worden van een
bestaande groep. Dankzij deze Zen-functie kunt u pas opgenomen beelden verzenden naar en ontvangen van
vrienden, zelfs zonder internetverbinding
BELANGRIJK! Dee functie is alleen beschikbaar met apparaten die ook Party Link hebben.
Foto's delen
Foto's delen die direct vanaf de camera van uw ASUS tablet zijn opgenomen:
1.
Start Camera en tik op
2.
Tik op
.
> OK.
73
3.
(optioneel) Stel de volgende items in op het beginscherm van Party Link:
Tik hierop om een nieuwe groepsnaam te maken voor uw ASUS tablet.
Tik hierop als u de toegang tot uw groep wilt beveiligen met een
wachtwoord.
4.
Tik op Een groep maken of Lid worden van een groep om te starten met het delen van foto's die zijn
opgenomen vanaf uw ASUS tablet.
BELANGRIJK! Als u een groep met wachtwoordbeveiliging hebt gemaakt, moet u het wachtwoord delen met de
bedoelde geadresseerden zodat ze uw foto's kunnen ontvangen.
74
Foto's ontvangen
Foto's ontvangen van andere apparaten met Party Link-ondersteuning:
1.
Start Camera en tik op
2.
Tik op
3.
Tik op Lid worden van een groep > Scannen om te starten met het zoeken van andere apparaten met
Party Link-ondersteuning.
4.
Tik in de lijst op de groep waarvan u lid wilt worden en tik op Lid worden.
5.
(optioneel) Als de groep door een wachtwoord is beveiligd, moet u de eigenaar om het wachtwoord
vragen om te kunnen doorgaan.
.
> OK.
75
76
HOOFDSTUK
7
Galerij
7
Galerie
De galerie gebruiken
Bekijk foto’s en speel video’s af op uw ASUS tablet met de app Galerij. Met deze app kunt u ook foto- en
videobestanden die in uw ASUS tablet zijn opgeslagen, bewerken, delen of verwijderen. Vanaf Galerij kunt u
foto’s weergeven in een diavoorstelling of kunt u tikken om het geselecteerde foto- of videobestand weer te
geven.
Om de galerie te starten, tikt u op
Hoofdscherm
78
> Galerie.
Bestanden van andere bronlocaties weergeven
Uw galerie toont standaard alle bestanden op uw ASUS tablet volgens hun albummappen.
Bestanden van andere locaties die toegankelijk zijn via uw ASUS tablet weergeven:
1.
Tik vanaf het hoofdscherm op
.
2.
Tik op een van de volgende bronlocaties om hun respectieve bestanden weer te geven.
BELANGRIJK! Er is een internetverbinding vereist voor het weergeven van foto's en video's onder My cloud-foto's
en Foto's vrienden.
79
Bestanden van de galerie delen
Bestanden van de galerie delen:
1.
Tik op het scherm Galerie op de map met de bestanden die u wilt delen..
2.
Tik na het openen van de map op
3.
Tik op de bestanden die u wilt delen. Er verschijnt een vinkje bovenaan in het beeld dat u selecteert.
4.
Tik op
om de bestandsselectie te activeren.
en selecteer in de lijst waar u de beelden wilt delen.
Bestanden verwijderen uit de galerie.
Bestanden verwijderen uit de galerie:
1.
Tik op het scherm Galerie op de map met de bestanden die u wilt verwijderen.
2.
Tik na het openen van de map op
3.
Tik op de bestanden die u wilt verwijderen. Er verschijnt een vinkje bovenaan in het beeld dat u
selecteert.
4.
Tik op
80
.
om de bestandsselectie te activeren.
Een afbeelding bewerken
De galerie bevat ook zijn eigen gereedschappen voor beeldbewerking die u kunt gebruiken om de beelden
die op uw ASUS tablet zijn opgeslagen, te verbeteren.
Een afbeelding bewerken:
1.
Tik op het scherm Galerie op de map waarin de bestanden zijn opgeslagen.
2.
Tik na het openen van de map op de afbeelding die u wilt bewerken.
3.
Zodra de afbeelding is geopend, tikt u er opnieuw op om de functies ervan weer te geven.
4.
Tik op
5.
Tik op een van de pictogrammen in de werkbalk voor beeldbewerking om de wijzigingen toe te passen
op het beeld.
om de werkbalk voor beeldbewerking te openen.
In-/uitzoomen op de miniatuurafbeeldingen of een beeld
Spreid uw vingers op het scherm Galerie of op uw geselecteerde foto op het aanraakscherm om in te zoomen.
Om uit te zoomen brengt u de vingers samen op het aanraakscherm.
81
82
HOOFDSTUK
8
Werk hard, speel harder
SuperNote
Maak van het maken van notities een leuke en creatieve activiteit die synchroniseert met uw mobiele
gegevens via SuperNote.
Met deze gebruiksvriendelijke app kunt u notities maken die geordend zijn per notebook, door direct op het
aanraakscherm te schrijven of te tekenen. Tijdens het maken van notities kunt u ook multimediabestanden
van andere apps toevoegen en ze delen via sociale netwerken of uw Cloud-opslagaccount.
Tik om de invoermodus te selecteren
Tik om de aangebrachte wijziging ongedaan te maken
Tikken om de aangebrachte wijzigingen opnieuw uit te voeren
Tik om de instellingen voor de notebook te configureren
84
Pictogrammen begrijpen
Afhankelijk van de geselecteerde invoermodus verschijnen deze pictogrammen terwijl u notities maakt op
SuperNote.
Selecteer dit type modus wanneer u het toetsenbord op het scherm wilt gebruiken voor het invoeren van uw
notities.
Selecteer deze schrijfmodus wanneer u uw notities wilt neerkrabbelen of schrijven.
Selecteer deze tekenmodus wanneer u tekeningen of krabbels wilt maken.
Wanneer u in de schrijf- of typmodus bent, tikt u op dit pictogram om de dikte en kleur van de tekst te
selecteren.
Wanneer u in de tekenmodus bent, tikt u op dit pictogram om het te gebruiken tekengereedschap en de
kleur of dikte van de pennenstreek te selecteren.
Wanneer u in de tekenmodus bent, tikt u op dit pictogram om wat inhoud uit uw notities te wissen.
Tik op dit pictogram om een foto of video te maken, audio op te nemen, een tijdstempel en meer toe te
voegen aan uw notities.
Tik op dit pictogram om een nieuwe pagina toe te voegen aan uw notebook.
85
Een nieuw notitieboekje aanmaken
Om nieuwe bestanden te maken met SuperNote, raadpleegt u de volgende stappen:
> SuperNote.
1.
Tik op
2.
Tik op Nieuwe toev.
3.
Geef het bestand een naam en selecteer Voor Pad of Voor telefoon voor paginagrootte.
4.
Selecteer een sjabloon en start met het maken van notities.
Een notitieboekje delen op de cloud
U kunt uw notitieboekje delen op de cloud met de volgende stappen:
1.
Tik en houd het notitieboekje dat uw wilt delen vast op het beginscherm van SuperNote.
2.
Tik in het pop-upscherm op Cloud sync inschakelen.
3.
Voer de gebruikersnaam en wachtwoordgegevens in voor uw ASUS WebStorage-account om door te
gaan met het synchroniseren van uw notitieboekje met de cloud.
4.
Zodra het notitieboekje is gesynchroniseerd met de cloud, verschijnt het cloudpictogram bovenop het
gedeelde notitieboekje.
Een notitie delen op de cloud
Naast uw notitieboekje kunt u ook individuele notities van uw SuperNote delen via uw cloudopslagaccount.
Ga hiervoor als volgt te werk:
1.
Start het notitieboekje die de notitie bevat die u wilt delen.
2.
Tik en houd een notitie vast die u wilt delen.
86
3.
Tik in het pop-upscherm op Delen en selecteer het type bestandsindeling waarmee u het wilt delen.
4.
Selecteer in het volgende scherm de cloud-opslagaccount waar u uw notitie wilt delen.
5.
Volg de opeenvolgende instructies om het delen van uw geselecteerde notitie te voltooien.
Agenda
Via de app Agenda kunt u belangrijke gebeurtenissen volgen via uw ASUS tablet. U kunt niet alleen
gebeurtenissen maken, maar ook notities toevoegen, herinneringen instellen of een aftelmelding maken
zodat u deze belangrijke gelegenheden niet vergeet.
Een gebeurtenis maken vanaf uw ASUS tablet
> Agenda.
1.
Tik op
2.
Tik op Nieuwe afspraak om te starten met het maken van een nieuwe gebeurtenis.
3.
Voer in het scherm Nieuwe afspraak alle nodige details in van uw gebeurtenis.
4.
Nadat u klaar bent, tikt u op Gereed om op te slaan en af te sluiten.
87
Een account toevoegen aan de agenda
Naast het maken van een gebeurtenis die is geregistreerd op uw ASUS tablet, kunt u Agenda ook gebruiken
voor het maken van gebeurtenissen die automatisch worden gesynchroniseerd met uw online accounts. Maar
eerst moeten deze accounts worden toegevoegd aan de agenda met de volgende stappen:
1.
Start Agenda.
2.
Tik op > Accounts.
3.
Tik op de account die u wilt toevoegen.
4.
Volg de opeenvolgende instructies op het scherm om het toevoegen van de nieuwe account aan de
agenda te voltooien.
Een gebeurtenis maken vanaf uw account
Na het toevoegen van online accounts die u wilt synchroniseren met de agenda, kunt u nu uw ASUS tablet
gebruiken voor het maken van meldingen voor die online accounts door de onderstaande stappen te volgen:
OPMERKING: uw online account moet al zijn toegevoegd aan de agenda voordat u kunt doorgaan met de
volgende stappen. Raadpleeg het hoofdstuk Een account toevoegen aan de agenda in deze e-handleiding voor
meer details.
> Agenda.
1.
Tik op
2.
Tik op Nieuwe afspraak om te starten met het maken van een nieuwe gebeurtenis.
3.
Tik in het scherm Nieuwe afspraak op Mijn agenda om alle accounts weer te geven die momenteel met
de agenda zijn gesynchroniseerd.
4.
Tik op de account waar u een nieuwe gebeurtenis wilt maken.
5.
Voer in het scherm Nieuwe afspraak alle nodige details in van uw gebeurtenis.
88
What's Next
Mis geen belangrijke gebeurtenissen, berichten of e-mails van uw favoriete mensen terwijl u buiten van
het zonnetje geniet. Stel uw agenda in voor gebeurtenissen, favorieten en VIP-groepen of weerupdateinstellingen om waarschuwingen en herinneringen te ontvangen van wat er komt. Bekijk de waarschuwing
voor What's Next in het vergrendelingsscherm, het paneel met systeemmeldingen en de widget of app What's
Next.
Als u What’s Next voor de eerste keer gebruikt, zult u wellicht uw agenda-account al hebben ingesteld of de
app Agenda op uw ASUS tablet hebben gebruikt..
OPMERKINGEN:
•
Stel uw favoriete contacten en VIP-groepen in om waarschuwingen te ontvangen voor gemiste oproepen en
ongelezen berichten of e-mails van mensen die u na aan het hart liggen.
•
U vindt details over het maken van uw agenda van gebeurtenissen in de sectie Agenda.
•
In de sectie Weer vindt u informatie over het ontvangen van weerupdates.
89
Later doen
Beheers zelfs de meeste triviale zaken in uw druk leven. Zelfs wanneer u het te druk hebt, moet u uw e-mails,
tekstberichten en oproepen beantwoorden of het nieuw online lezen wanneer u dat uitkomt.
Markeer uw ongelezen berichten of e-mails, interessante webpagina's en gemiste oproepen, zoals de items
Later beantwoorden, Later lezen of Later bellen. Deze gemarkeerde items worden toegevoegd aan uw
taken van Do It Later (Later doen) en u kunt deze taken op een geschikt tijdstip uitvoeren.
OPMERKINGEN:
•
Populaire apps an derden die Do It Later (Later doen) ondersteunen, zijn onder meer Google Maps, Google
Chrome, Google Play, YouTube en iMDb.
•
Niet alle apps kunnen taken delen en toevoegen aan Do It Later (Later doen).
Taken openen of maken
Wanneer u eerder een bericht of e-mail hebt ingesteld als Later beantwoorden, of een gesprek als Later bellen
of een webpagina als Later lezen, kunt u terugkeren naar dit belangrijke bericht/e-mail/gesprek/webpagina
op de app Do It Later.
Uw taken openen:
en tik op Do It Later (Later doen) onder Alle apps.
1.
Tik op het beginscherm op
2.
Selecteer de taak die u wilt uitvoeren.
Een nieuwe taak maken:
Tik vanaf het scherm Do It Later (Doe het later) op
90
en ga verder met het maken van uw taak.
Weer
Ontvang weerupdates in real time, direct vanaf uw ASUS tablet met de weerapp. Met de app Weather kunt u
ook andere weerdetails uit de hele wereld controleren.
Starter Weather-app
91
Beginscherm Weer
Tik hierop om de weerinstellingen te configureren.
Tik hierop om weerinformatie van andere steden te zoeken.
Veeg omlaag om andere weerinformatie weer te geven.
92
Klok
Pas de tijdzone-instellingen van uw ASUS tablet aan, stel een alarm in en gebruik uw ASUS tablet als
stopwatch met de app Klok.
De klok starten
Start de app Klok met een van de volgende opties:
•
Tik op het beginscherm van uw ASUS tablet op de digitale klokweergave.
•
Tik op
> Klok.
93
Wereldklok
Tik op
om de wereldklokinstellingen te openen vanaf uw ASUS tablet.
Tik hierop om uw klok in de nachtmodus te zetten en de
instellingen van de wereldklokfunctie te openen.
Tik hierop om de lijst weer te geven van steden die op uw
wereldklok zijn gemarkeerd.
Tik hierop voor het toevoegen van een nieuwe plaats die u
wilt markeren op de kaart van uw wereldklok.
94
Wekker
Tik op
om de instellingen voor de wekker van uw ASUS Tablet te openen.
Tik hierop om de instellingen voor de wekkerfunctie te openen.
Tik hierop om een van de eerder ingestelde wektijden te
verwijderen.
Tik hierop om een nieuwe alarmtijd in te stellen.
95
Stopwatch
Tik op
om uw ASUS tablet te gebruiken als een stopwatch.
Tik op deze knop om de stopwatchfunctie te starten.
96
Timer
U kunt meerdere timeropties instellen voor uw ASUS tablet. Volg hiervoor de onderstaande stappen:
De timer instellen
1.
Tik op
om de timerfunctie van uw ASUS tablet te openen.
numerieke toetsenbord
2.
Gebruik het numerieke toetsenblok voor het invoeren van uw doeltijd en tik op start om de timer te
starten.
97
Timerinstellingen toevoegen of verwijderen
U kunt ook nieuwe timerinstellingen toevoegen of bestaande verwijderen die u niet langer nodig hebt.
Raadpleeg de volgende stappen om een van deze opties uit te voeren:
1.
Tik op
om de timerfunctie van uw ASUS tablet te openen.
2.
Als u eerder een timerinstelling hebt gemaakt, verschijnt deze op het beginscherm van uw timer. U kunt
nieuwe timerinstellingen verwijderen of toevoegen met de pictogrammen op het beginscherm van de
timer.
Tik hierop om een nieuwe timerinstelling te maken.
Tik hierop om de eerder ingestelde timer te verwijderen.
98
Bestandsbeheer
Via Bestandsbeheer kunt u uw gegevens gemakkelijk zoeken en beheren in het interne geheugen van uw
ASUS tablet en aangesloten externe opslagapparaten.
De interne opslag openen
Toegang krijgen tot het interne opslagapparaat:
> Bestandsbeheer.
1.
Tik op
2.
Tik op
> Interne opslag om de inhoud van uw ASUS tablet weer te geven en tik op een item om het
te selecteren.
99
Het externe opslagapparaat openen
Toegang verkrijgen tot het externe opslagapparaat:
1.
Plaats de microSD-kaart in uw ASUS tablet.
OPMERKING: Raadpleeg het hoofdstuk Een geheugenkaart installeren in deze gebruikershandleiding voor meer
informatie.
2.
Tik op
> Bestandsbeheer.
3.
Tik op
> MicroSD om de inhoud van uw microSD-kaart weer te geven.
100
Cloudopslag openen
BELANGRIJK! Schakel wifi in op uw ASUS tablet om bestanden weer te geven vanaf de Cloud-opslag.
Bestanden openen die op uw cloud-opslagaccounts zijn opgeslagen:
1.
Tik op
2.
Tik op
> Bestandsbeheer.
en tik vervolgens op een cloud-opslaglocatie onder Cloud-opslag.
101
102
HOOFDSTUK
9
Internet
Browser
De opgeruimde en gebruikersvriendelijke Zen-interface van uw browser maakt het gemakkelijk om te surfen
door webinhoud. De pagina's worden snel geladen via de op Chrome gebaseerde browserengine. Hiermee
kunt u webinhoud niet alleen delen of via e-mail verzenden, maar kunt u deze ook verzenden als een taak
Later lezen.
De browser starten vanaf het vergrendelingsscherm
Sleep
omlaag tot de app Browser is gestart.
De browser starten vanaf het beginscherm
Tik op het beginscherm op
.
Een pagina delen
Ga naar de pagina die u wilt delen en tik op .
•
•
Om een pagina te delen, tikt u op Pagina delen en selecteert u de account of app waarmee u de pagina
wilt delen.
Om een pagina te verzenden om deze later te lezen, tikt u op Later lezen. De pagina wordt toegevoegd als
een taak in de app Do It Later.
OPMERKINGEN:
104
•
Controleer of uw ASUS tablet is aangesloten op een wifi- of mobiel netwerk.
•
Als u een verbinding maakt met een mobiel netwerk, kunnen kosten worden aangerekend op uw netwerkplan.
•
Raadpleeg de sectie Verbinden met een wifi-netwerk voor meer informatie.
•
Open uw taken in de app Do It Later (Later doen) op Alle apps.
HOOFDSTUK
10
Plezier en amusement
De headset gebruiken
Wanneer u een headset gebruikt, kunt u genieten van de vrijheid om andere dingen te doen terwijl u een
gesprek voert of uw favoriete muziek beluistert.
Een audiostekker aansluiten
Stop de 2,5 mm headsetaansluiting in de audiopoort van uw apparaat.
WAARSCHUWING!
•
Stop geen andere objecten in de audio-aansluiting.
•
Stop geen kabel met elektrische stroomuitgang in de audiopoort.
•
Langdurig luisteren met een hoog volume kan uw gehoor beschadigen.
OPMERKINGEN:
106
•
Wij raden u sterk aan alleen compatibele headsets of de bijgeleverde headset te gebruiken met dit apparaat.
•
Als u de audiostekker loskoppelt terwijl u muziek beluistert, wordt de afgespeelde muziek automatisch
gepauzeerd.
•
Als u de audiostekker loskoppelt tijdens het bekijken van een video, wordt de videoweergave automatisch
gepauzeerd.
Audio Wizard
Met AudioWizard kunt u de geluidsmodi van uw ASUS tablet aanpassen voor een zuiverdere audio-uitvoer die
past bij de huidige gebruiksscenario’s.
AudioWizard gebruiken
AudioWizard gebruiken:
> Audio Wizard.
1.
Tik op
2.
Tik in het venster AudioWizard op de geluidsmodus die u wilt activeren en tik op Gereed om op te slaan
en af te sluiten.
107
Play Games (Games spelen)
Krijg de nieuwste games online en deel ze in uw sociale media-accounts met de app Play Games. U kunt ook
deelnemen aan games met meerdere spelers en de topscores bekijken voor meer competitie in het spel.
BELANGRIJK! Meld u aan bij uw Google-account om de functies van Play Games optimaal te benutten.
Play Games gebruiken
Play Games gebruiken:
> Play Games (Games spelen).
1.
Tik op
2.
Tik op de optie die u wilt gebruiken.
Tik om een overzicht te zien van uw spelactiviteit. Hier ziet u ook de
spelactiviteit van uw contacten bij Google+.
Tik om uw spelactiviteiten weer te geven onder de volgende opties:
AL MIJN GAMES, RECENTST GESPEELD, GEÏNSTALLEERD
Tik om alle games die u met uw Google+ account hebt gespeeld, weer te
geven.
Tik om al uw contactpersonen in Google weer te geven die ook games
spelen via de Play Store. U kunt ze weergeven onder deze opties: ALLE,
ACTIEVE SPELERS, MISSCHIEN KENT U
Tik om te bladeren door de games onder de volgende categorieën:
AANBEVOLEN, POPULAIR, POPULAIRE MULTIPLAYER-GAMES.
Tik om de categorie Games van de Play Store te starten.
108
Muziek
Open uw muziekcollectie direct op uw ASUS tablet met de app Muziek. Met de app Music kunt u zowel
muziekbestanden die intern zijn opgeslagen afspelen als bestanden van een extern opslagapparaat.
Music starten
Om de app Music te starten, tikt u op
> Muziek.
Nummers afspelen
Standaard speelt Music alle nummers af die zijn opgeslagen op het interne opslagsysteem van uw ASUS
tablet. Start met het afspelen van nummers door erop te tikken.
Nummers afspelen vanaf uw SD-kaart
Nummers afspelen vanaf uw SD-kaart:
1.
Controleer of uw SD-kaart al in uw ASUS tablet is geplaatst.
OPMERKING: raadpleeg het hoofdstuk Een MicroSD-kaart plaatsen in deze e-handleiding voor meer informatie
over het installeren van de SD-kaart.
2.
Tik op het beginscherm van Music op
.
3.
Tik onder Mijn apparaat op Muziek om te bladeren door de muziekbestanden die op uw SD-kaart zijn
opgeslagen.
109
Muziek afspelen vanaf de Cloud
BELANGRIJK! Schakel wifi in op uw ASUS tablet om bestanden weer te geven vanaf Cloud-muziek.
Uw ASUS tablet ondersteunt momenteel muziekbestanden die zijn opgeslagen in de volgende cloudopslagaccounts:
•
ASUS Webstorage
•
Dropbox
•
OneDrive
•
Drive
Een cloud-opslagaccount toevoegen
Nummers afspelen die zijn opgeslagen vanaf een van deze cloud-opslagaccounts:
1.
Tik op het beginscherm van Music op
.
2.
Selecteer onder Cloud-muziek de optie Cloud-service toevoegen.
3.
Selecteer de cloudopslagservice waarvan u muziekbestanden wilt afspelen.
4.
Volg de opeenvolgende instructies voor het aanmelden bij uw cloud-opslagaccount te voltooien.
Nummers afspelen van een cloud-opslagaccount
1.
Start de Music-app en tik op
2.
Selecteer onder Cloud-muziek de cloudopslagservice waarvan u de nummers wilt afspelen.
110
.
Geluids-recorder
Neem audiobestanden op met uw ASUS tablet door de app Sound Recorder in te schakelen.
Geluids-recorder starten
Om de geluidsopname te starten, tikt u op
> Geluids-recorder.
Beginscherm Sound Recorder
Tik hierop om de instellingen voor Sound Recorder aan te passen.
Tik hierop om de audio-opname te starten.
Tik hierop om de lijst weer te geven van opgeslagen
audio-opnamebestanden.
111
112
HOOFDSTUK
11
Behoud uw Zen
Uw apparaat up-to-date houden
Houd uw ASUS tablet in de lus van Android-systeemupdates en bijgewerkte apps en functies.
Uw systeem bijwerken
Uw ASUS tablet bijwerken:
en tik vervolgens op Instellingen.
1.
Tik op
2.
Schuif in het scherm Instellingen omlaag om andere items weer te geven en tik op Over.
3.
Tik op Systeemupdate en tik vervolgens op Update controleren.
OPMERKING: U kunt kijken wanneer het systeem van uw ASUS tablet de laatste keer werd bijgewerkt onder
Laatste controle op updates van het venster Systeemupdate.
Opslagruimte
U kunt gegevens, apps of bestanden op uw ASUS tablet (interne opslag) opslaan op een externe opslagruimte
of op een online opslagruimte. U hebt een internetverbinding nodig voor het overdragen of downloaden
van uw bestanden naar een online opslagruimte. Gebruik de bijgeleverde USB-kabel voor het kopiëren van
bestanden tussen de computer en uw ASUS tablet.
114
Back-up maken en opnieuw instellen
Maak een back-up van gegevens, wifi-wachtwoorden en andere instellingen op Google-servers met uw ASUS
tablet. Ga hiervoor als volgt te werk:
en tik vervolgens op Instellingen > Back-up maken en opnieuw instellen.
1.
Tik op
2.
Vanaf het venster Back-up maken en opnieuw instellen, kunt u het volgende doen:
•
Back-up maken van mijn gegevens: Wanneer deze functie is ingeschakeld, wordt op Googleservers een back-up gemaakt van uw gegevens, wifi-wachtwoorden en andere instellingen.
•
Back-up account: Hiermee kunt u de account opgeven waarmee u moet gekoppeld worden
wanneer u uw back-up opslaat.
•
Automatisch terugzetten: Deze functie vergemakkelijkt het herstel van back-upinstellingen en
-gegevens wanneer u een app opnieuw installeert.
•
Fabriekinstellingen terug: Hiermee worden alle gegevens op de telefoon gewist.
115
Uw ASUS-tablet beveiligen
Gebruik de beveiligingsfuncties van uw ASUS tablet om onbevoegde gesprekken of gegevenstoegang te
voorkomen.
Uw scherm ontgrendelen
Wanneer het scherm is vergrendeld, kunt u het openen met de opties voor de beveiligingsontgrendeling van
de ASUS tablet.
De schermontgrendeling van uw ASUS tablet selecteren:
en tik vervolgens op Instellingen > Scherm vergrendelen.
1.
Tik op
2.
Tik op Schermvergrendeling en selecteer vervolgens een optie voor het ontgrendelen van uw ASUS
tablet.
OPMERKINGEN:
116
•
Raadpleeg de sectie Opties van het ontgrendelingsscherm voor meer informatie.
•
Om de optie die u hebt ingesteld voor het ontgrendelen van het scherm te deactiveren, tikt u op Geen op het
scherm Schermvergrendeling kiezen.
Opties van het ontgrendelingsscherm
Kies uit deze opties om uw ASUS tablet te vergrendelen.
•
Vegen: Schuif uw vinger in een willekeurige richting om uw ASUS tablet te ontgrendelen.
117
•
Ontgrendelen via gezichtsherkenning: Toon uw gezicht op het zwarte venster van het
vergrendelingsscherm om uw ASUS tablet te ontgrendelen.
BELANGRIJK!
•
Ontgrendelen via gezichtsherkenning is minder veilig dan via een patroon, pincode of wachtwoord.
•
Iemand die op u lijkt, zou uw ASUS tablet kunnen ontgrendelen.
•
De gegevens die worden gebruikt voor het identificeren van uw gezicht, worden bewaard op uw ASUS tablet.
Ontgrendelen via gezichtsherkenning instellen:
1. Tik in het scherm Schermvergrendeling kiezen op Ontgrendelen via gezichtsherkenning.
2. Lees de voorwaarden over het gebruik van de functie Ontgrendelen via gezichtsherkenning op uw
scherm en tik op Instellen.
3. Lees de instructies over het instellen van Ontgrendelen via gezichtsherkenning op uw scherm en tik
op Doorgaan.
4. Houd uw ASUS tablet op ooghoogte en lijn uw gezicht uit op de omtreklijn van uw scherm om uw
gezicht op te nemen.
OPMERKING: De groen gestippelde omtreklijn geeft aan dat de ASUS tablet uw gezicht heeft gedetecteerd en
bezig is met het vastleggen van het beeld.
118
5. Tik op Doorgaan nadat uw gezicht is vastgelegd.
6. Als Ontgrendelen via gezichtsherkenning uw gezicht niet kan herkennen, wordt u gevraagd een
secundaire optie te selecteren voor het ontgrendelen van uw ASUS tablet. Selecteer Patroon
als u uw ASUS tablet wilt ontgrendelen door een patroon of als u een PIN wilt invoeren voor het
ontgrendelen. Volg daarna de opeenvolgende scherminstructies.
BELANGRIJK! Zorg dat u de pincode of het patroon onthoudt dat u hebt gemaakt voor het ontgrendelen van uw
apparaat.
7. Tik op OK nadat het instellen van Ontgrendelen via gezichtsherkenning is voltooid.
119
•
Patroon: Schuif uw vinger over de punten en maak een patroon.
BELANGRIJK! U kunt een patroon maken met een minimum van vier punten. Zorg dat u het patroon onthoudt dat
u hebt gemaakt voor het ontgrendelen van uw apparaat.
120
•
PIN: Voer minstens vier cijfers in om een pincode in te stellen.
BELANGRIJK! Zorg dat u de pincode onthoudt die u hebt gemaakt voor het ontgrendelen van uw apparaat.
121
•
Wachtwoord: Voer minstens vier tekens in om een wachtwoord te maken.
BELANGRIJK! Zorg dat u het wachtwoord onthoudt dat u hebt gemaakt voor het ontgrendelen van uw apparaat.
122
De andere schermbeveiligingsfuncties configureren
Naast de schermvergrendelingsmodus, kunt u ook het volgende doen in het venster Schermbeveiliging:
•
Snelle toegang: Schuif de schakelaar Snelle toegang naar AAN om apps te starten op het
vergrendelingsscherm.
•
Widget What's Next: Schuif de schakelaar van de widget What’s Next naar AAN om de betreffende
widget weer te geven op het vergrendelingsscherm.
•
Eigenaarsgegevens: Tik hierop om de informatie die u wilt laten verschijnen, zelfs wanneer het scherm
vergrendeld is, te bewerken en in te voeren.
123
124
HOOFDSTUK
12
Maak verbinding met uw Zen
Wifi
De wifi-technologie van uw ASUS tablet zorgt dat u verbonden bent met de draadloze wereld. Met uw ASUS
tablet kunt u uw sociale media-accounts bijwerken, surfen op internet of gegevens en berichten draadloos
uitwisselen.
Wifi inschakelen
Wifi inschakelen:
op het beginscherm en tik op de app Instellingen.
1.
Tik op
2.
Schuif de wifi-schakelaar naar rechts om wifi in te schakelen.
OPMERKING: U kunt wifi ook inschakelen via het scherm Snelle instellingen. Raadpleeg het hoofdstuk Snelle
instellingen voor informatie over het starten van het scherm Snelle instellingen.
Een verbinding maken met een Wifi-netwerk
Een verbinding maken met een Wifi-netwerk:
1.
Tik op het scherm Instellingen op Wi-Fi om alle gedetecteerde wifi-netwerken weer te geven.
2.
Tik op een netwerknaam om een verbinding te maken met dit netwerk. Voor een beveiligd netwerk kunt
u worden gevraagd een wachtwoord of andere beveiligingsgegevens in te voeren.
OPMERKINGEN:
• Uw ASUS tablet maakt automatisch opnieuw verbinding met het netwerk waarmee u eerder verbonden was.
•
126
Schakel de wifi-functie uit om te helpen batterijvermogen te sparen.
Wifi uitschakelen
Wifi uitschakelen:
op het beginscherm en tik op de app Instellingen.
1.
Tik op
2.
Schuif de wifi-schakelaar naar links om wifi uit te schakelen.
OPMERKING: U kunt wifi ook uitschakelen via het scherm Snelle instellingen. Raadpleeg het hoofdstuk Snelle
instellingen voor informatie over het starten van het scherm Snelle instellingen.
Bluetooth®
Gebruik de Bluetooth-functie van uw ASUS tablet om bestanden te verzenden of te ontvangen en om
multimediabestanden te streamen met andere slimme apparaten over korte afstanden. Met Bluetooth kunt u
uw mediabestanden delen met de smartphones van uw vrienden, gegevens verzenden voor afdruk met een
Bluetooth-printer of muziekbestanden afspelen via een Bluetooth-luidspreker.
Bluetooth® inschakelen
Bluetooth inschakelen:
op het beginscherm en tik op de app Instellingen.
1.
Tik op
2.
Schuif de Bluetooth-schakelaar naar rechts om Bluetooth in te schakelen.
OPMERKING: U kunt Bluetooth ook inschakelen via het scherm Snelle instellingen. Raadpleeg het hoofdstuk
Snelle instellingen voor informatie over het starten van het scherm Snelle instellingen.
127
Uw ASUS tablet koppelen met een Bluetooth®-apparaat
Voordat u de Bluetooth-functies van uw ASUS tablet optimaal kunt gebruiken, moet u deze eerst koppelen
met het Bluetooth-apparaat. De ASUS tablet slaat automatisch de koppelingsverbinding van het Bluetoothapparaat op.
Uw ASUS tablet koppelen met een Bluetooth-apparaat:
1.
Tik op het scherm Instellingen op Bluetooth om alle beschikbare apparaten weer te geven.
BELANGRIJK!
•
Als het apparaat dat u wilt koppelen niet in de lijst staat, moet u ervoor zorgen dat de Bluetooth-functie is
ingeschakeld en dat het apparaat detecteerbaar is;
•
Raadpleeg de handleiding die bij uw apparaat is geleverd voor informatie over het inschakelen van Bluetooth
en het instellen van het apparaat naar detecteerbaar.
2.
Tik op Apparaten zoeken om meer Bluetooth-apparaten te zoeken.
3.
In de lijst van beschikbare apparaten, tikt u op het Bluetooth-apparaat waarmee u wilt koppelen. Volg de
opeenvolgende instructies om het koppelen te voltooien.
OPMERKING: Schakel de Bluetooth-functie uit om te helpen batterijvermogen te sparen.
Het koppelen van uw ASUS tablet met een Bluetooth®-apparaat opheffen
De koppeling van de ASUS tablet met een Bluetooth-apparaat opheffen:
1.
Tik op het scherm Instellingen op Bluetooth om alle beschikbare en gekoppelde apparaten weer te
geven.
2.
Tik in de lijst van gekoppelde apparaten op
van het Bluetooth-apparaat waarvan u de koppeling
wilt opheffen en tik vervolgens op Koppeling ongedaan maken.
128
PlayTo
Met de app PlayTo kunt u een screencast van uw ASUS tablet toepassen op een scherm dat streaming
ondersteund. Hierdoor kan een extern scherm een dubbele monitor of een tweede scherm voor uw ASUS
tablet worden.
BELANGRIJK! Uw extern display moet de Miracast™- of DLNA®-technologie hebben om de app PlayTo te
ondersteunen.
PlayTo starten
U kunt PlayTo op twee manieren starten vanaf uw ASUS tablet:
Vanaf Snelle instellingen
1.
Stel het scherm in dat streaming ondersteunt en dat u met uw ASUS tablet wilt gebruiken.
2.
Start Snelle instellingen op uw ASUS tablet en tik op PlayTo.
3.
Raadpleeg de SSID die wordt weergegeven op het display met streamingondersteuning en selecteer
dezelfde SSID op uw ASUS tablet om het koppelen te starten.
Zodra de verbinding is gemaakt, toont uw scherm met streamingondersteuning dezelfde inhoud die
momenteel wordt weergegeven op uw ASUS tablet.
Vanaf Instellingen
> Instellingen.
1.
Tik op
2.
Tik onder DRAADLOOS EN NETWERKEN op Meer... en tik op PlayTo.
3.
Raadpleeg de SSID die wordt weergegeven op het display met streamingondersteuning en selecteer
dezelfde SSID op uw ASUS tablet om het koppelen te starten.
Zodra de verbinding is gemaakt, toont uw scherm met streamingondersteuning dezelfde inhoud die
momenteel wordt weergegeven op uw ASUS tablet.
129
De cloud
Maak een back-up van uw gegevens, synchroniseer bestanden tussen verschillende apparaten en deel
bestanden veilig en persoonlijke via een cloud-account, zoals ASUS WebStorage, Drive, OneDrive en Dropbox.
ASUS WebStorage
Registreer of schrijf u in voor ASUS WebStorage en krijg tot 5GB gratis cloud-opslag voor uw account.
Upload automatisch nieuw gemaakte foto's om ze onmiddellijk te delen, synchroniseer bestanden tussen
verschillende apparaten of deel bestanden via uw ASUS WebStorage-account.
OPMERKING: om gebruik te kunnen maken van de functie voor automatisch uploaden, schakelt u Instant Upload
(Onmiddellijk uploaden) in onder Settings (Instellingen) > Instant Upload (Onmiddellijk uploaden) in uw
ASUS WebStorage.
130
HOOFDSTUK
13
App-principes
Schakelen tussen apps
Als u meerdere apps hebt gestart op uw Zen, kunt u gemakkelijk schakelen tussen uw recent gestarte apps.
Tik op
•
•
om uw recent gestarte apps weer te geven.
Tik op een app om deze weer te geven.
Om een app te verwijderen, veegt u deze naar links of rechts.
Apps vergrendelen
Beveilig uw apps tegen onbevoegd gebruik met een 4 tot 12-cijferig wachtwoord.
Uw apps vergrendelen:
1.
Tik onder Alle apps op > Vergrendelen.
2.
Voer een wachtwoord in dat 4 tot 12 cijfers bevat en tik op OK.
Het wachtwoord van uw vergrendelde apps wijzigen:
1.
Tik onder Alle apps op > Instellingen Apps vergrendelen. Voer uw wachtwoord in als dat wordt
gevraagd.
2.
Tik op Wachtwoord wijzigen en voer uw oude en nieuwe wachtwoord in.
132
Apps downloaden
Download talloze apps en games van de Play Store direct naar uw ASUS tablet. Sommige apps en games zijn
gratis, andere moeten mogelijk worden aangeschaft met een creditcard of een andere betaalwijze.
Apps downloaden:
1.
Tik op het beginscherm op Play Store.
2.
Volg de instructies op het scherm om aan te melden bij uw bestaande Gmail-account. Als u geen Gmailaccount hebt, moet u er een maken.
3.
Nadat het aanmelden is gelukt, kunt u beginnen met het downloaden van een app van de Play Store.
133
134
HOOFDSTUK
14
Maar uw Zen is nog veel meer
Energiebesparing
Maximaliseer of breid het vermogen van uw ASUS tablet maximaal uit, zelfs als deze inactief is of terwijl de
tablet verbonden blijft met uw netwerk. U kunt de voedingsinstellingen voor uw frequente activiteiten, zoals
het lezen van e-mails of het bekijken van video's, slim aanpassen.
Energiebesparing instellen
U kunt de stroom van uw ASUS tablet maximaliseren, optimaliseren of aanpassen met enkele slimme
energiebesparingsopties.
Energiebesparing instellen:
1.
Tik onder Alle apps op Energiebesparing.
2.
Schuif Intelligent opslaan naar AAN.
136
3.
Selecteer een van deze modi:
•• Ultrabesparingsmodus: Hiermee wordt de netwerkverbinding verbroken wanneer uw ASUS tablet
inactief is om zo de levensduur van de batterij te maximaliseren.
•• Geoptimaliseerde modus: Deze modus verlengt de levensduur van de batterij terwijl de ASUS
tablet verbonden blijft met uw netwerk.
•• Aangepaste modus: Hiermee kunt u de voedingsinstellingen configureren voor uw frequente
activiteiten.
Energiebesparing aanpassen
Stel het helderheidsniveau in voor uw frequente activiteiten, zoals het lezen van e-mails of boeken,
het bekijken van video's, het surfen op websites en het beluisteren van muziek. U kunt ook de
energiebesparingsfunctie inschakelen voor sommige apps of het automatisch verbreken van de
netwerkverbinding inschakelen wanneer uw ASUS tablet in slaapstand is.
Energiebesparing aanpassen:
1.
Selecteer onder Energiebesparing de optie Aangepaste modus en tik dan op
2.
Selecteer een activiteit en stel dan het helderheidsniveau in met een percentage.
3.
Als u het automatisch verbreken van de netwerkverbinding wilt inschakelen, selecteert u IM en
andere apps gebruiken push-berichten. De verbinding van uw ASUS tablet met het netwerk wordt
automatisch verbroken wanneer de tablet inactief is. De netwerkverbinding wordt opnieuw tot stand
gebracht wanneer u de ASUS tablet opnieuw activeert.
.
137
ASUS Splendid
Met ASUS Splendid kunt u gemakkelijk de beeldscherminstellingen aanpassen.
Tik om te schakelen tussen tabbladen
Verplaatsen om de modus Levendig in/uit te schakelen
Verplaatsen voor het aanpassen van de kleurtemperatuur
Tikken om in te stellen op de fabrieksinstellingen
Tikken om de laatst aangebrachte wijzigingen te resetten
ASUS Splendid gebruiken:
> Splendid.
1.
Tik op
2.
Pas de kleurtemperatuur en het contrast van het scherm aan op de tabbladen Temperatuur en
Verbetering.
3.
Tik op Gereed om de wijzigingen toe te passen.
138
BIJLAGEN
A
Bijlagen
Mededelingen
FCC-verklaring (Federal Communications Commission)
Dit apparaat voldoet aan Deel 15 van de FCC-voorschriften. Het gebruik is onderhevig aan de volgende twee
voorwaarden:
•
Dit apparaat mag geen schadelijke storing veroorzaken en
•
Dit apparaat moet elke ontvangen storing aanvaarden, met inbegrip van storing die ongewenste werking
kan veroorzaken.
Dit apparaat werd getest en voldoet aan de beperkingen voor een klasse B digitaal apparaat, in naleving
van deel 15 van de FCC-voorschriften. Deze limieten zijn vastgesteld om een redelijke beveiliging te
bieden tegen schadelijke storingen in een thuis installatie. Dit apparaat genereert, gebruikt en straalt
radiofrequentie-energie uit en kan indien onjuist geïnstalleerd en niet volgens de instructies gebruikt,
schadelijke storing veroorzaken in radiocommunicatie. Er is echter geen garantie dat er geen storing zal
optreden in een particuliere installatie. Indien dit apparaat toch schadelijke storingen veroorzaakt aan radioof televisieontvangst, wat kan vastgesteld worden door het apparaat in en uit te schakelen, moet de gebruiker
deze storing proberen te corrigeren door een of meer van de volgende maatregelen te nemen:
•
Wijzig de richting van de ontvangstantenne of verplaats de antenne.
•
Vergroot de afstand tussen de apparatuur en de ontvanger.
•
Sluit het apparaat aan op een stopcontact op een ander circuit dan dat waarop de ontvanger is
aangesloten.
•
Raadpleeg de leverancier of een ervaren radio/Tv-technicus voor hulp.
Wijzigingen of aanpassingen die niet expliciet goedgekeurd zijn door de partij die verantwoordelijk is voor
naleving zou de bevoegdheid van de gebruiker om de apparatuur te bedienen ongeldig kunnen maken.
De antenne(s) die gebruikt worden voor deze zender moeten niet geplaatst worden naast of samen werken
met enige andere antenne of zender.
140
Informatie over RF-blootstelling (SAR)
Dit apparaat voldoet aan de eisen van de overheid voor blootstelling aan radiogolven. Dit apparaat is
ontworpen en gefabriceerd om de emissielimieten voor blootstelling aan energie van radiofrequentie
(RF), ingesteld door de Federal Communications Commission van de Noord-Amerikaanse overheid, niet te
overschrijden.
De blootstellingnorm past een meeteenheid toe die bekend staat als de specifieke absorptiesnelheid
of SAR. De SAR-limiet die ingesteld is door de FCC, is 1,6W/kg. Testen voor SAR worden uitgevoerd met
gebruik van standaard werkingsposities die geaccepteerd worden door de FCC waarbij de EUT zendt op het
gespecificeerde stroomniveau in verschillende kanalen. De hoogste SAR-waarde voor het apparaat zoals dat
gerapporteerd werd aan de FCC is 1,15 W/kg bij plaatsing naast het lichaam.
De FCC heeft een apparatuurbevoegdheid verleend voor dit apparaat bij alle gerapporteerde SAR-niveaus
die geëvalueerd zijn als overeenkomstig de RF-blootstellingrichtlijnen van de FCC. SAR-informatie voor dit
apparaat staat geregistreerd bij de FCC en kan men vinden in het onderdeel Vergunning Weergeven van www.
fcc.gov/oet/ea/fccid na zoeken op FCC ID: MSQK013.
141
EG-verklaring van conformiteit
Dit product voldoet aan de voorschriften van de R&TTE Richtlijn 1999/5/EG. De verklaring van conformiteit
kan worden gedownload van http://support.asus.com.
Preventie van gehoorverlies
Om mogelijk gehoorverlies te voorkomen, mag u niet gedurende langere perioden luisteren met een hoog
volume.
À pleine puissance, l’écoute prolongée du baladeur
peut endommager l’oreille de l’utilisateur.
Voor Frankrijk is de hoofdtelefoon/oortelefoon voor dit apparaat compatibel met de vereisten voor het
geluidsdrukniveau, vastgelegd in de toepasselijke standaarden EN 50332-1:2000 en/of EN50332-2:2003,
vereist door het Franse artikel L.5232-1.
142
CE-markering
CE-markering voor apparaten met draadloos LAN/Bluetooth
Dit apparaat voldoet aan de vereisten van de Richtlijn 1999/5/EG van het Europees parlement en de Europese
Commissie van 9 maart 1999 betreffende radio- en telecommunicatie-apparatuur en de wederzijdse
erkenning van conformiteit.
De hoogste CE SAR-waarde voor het apparaat is 0,377 W/kg.
Deze apparatuur kan worden gebruikt in:
AT
EE
IT
NO
BE
ES
IS
PL
BG
FI
LI
PT
CH
FR
LT
RO
CY
GB
LU
SE
CZ
GR
LV
SI
DE
HU
MT
SK
DK
IE
NL
TR
DFS-bedieningselementen die verwant zijn met de radardetectie zullen niet toegankelijk zijn voor de
gebruiker.
143
IC-waarschuwing
Het apparaat kan de transmissie automatisch beëindigen in geval van het ontbreken van informatie om
te verzenden, of bij operationele storing. Merk op dat dit niet bedoeld is als verbod van de overdracht van
besturings- of signaalinformatie of voor het gebruik van repetitieve codes waar de technologie dit vereist.
De functie Selectie Landencode is uitgeschakeld voor producten die worden verkocht in de VS/Canada. Bij
producten beschikbaar in de VS of Canada zijn alleen de kanale 1-11 bruikbaar. Keuze van andere kanalen is
niet mogelijk.
Informatie over RF-blootstelling (SAR) - CE
Dit apparaat voldoet aan de EU-vereisten (1999/519/EG) op de beperking van blootstelling van het grote
publiek aan elektromagnetische velden voor de bescherming van de gezondheid.
De beperkingen maken deel uit van uitgebreide aanbevelingen voor de bescherming van het grote publiek.
Deze aanbevelingen zijn ontwikkeld en gecontroleerd door onafhankelijke wetenschappelijke organisaties
via regelmatige en grondige evaluaties van wetenschappelijke studies. De eenheid van meting voor de
aanbevolen limiet van de Europese Raad voor mobiele apparaten is de “Specifieke absorptieratio” (SAR) en de
SAR-limiet is 2,0 W/Kg gemiddeld over 10 gram van lichaamsweefsel. Deze voldoet aan de vereisten van de
internationale commissie voor niet-ioniserende stralingsbescherming (ICNIRP).
Voor gebruik in de nabijheid van het lichaam, werd dit apparaat getest en voldoet het aan de
blootstellingsrichtlijnen van de ICNRP en de Europese standaarden EN 62311 en EN 50566. SAR wordt
gemeten terwijl het apparaat direct in contact is met het lichaam terwijl wordt uitgezonden op het hoogste
gecertificeerde uitgangsvermogensniveau in alle frequentiebanden van het mobiele apparaat.
144
Vereiste spanningsveiligheid
Product met een elektrisch stroombereik tot 6A en een gewicht van meer dan
3 kg moeten goedgekeurde voedingskabels gebruiken die groter zijn dan of gelijk aan: H05VV-F, 3G, 0.75mm2
of H05VV-F, 2G, 0.75mm2.
ASUS-services van recycling/terugbrengen
ASUS-programma’s van recycling/terugbrengen komen voort uit onze inzet voor de hoogste normen met
betrekking tot het beschermen van ons milieu. Wij geloven erin u oplossingen te bieden om onze producten,
batterijen, andere componenten alsook het verpakkingsmateriaal verantwoordelijk te recyclen. Ga naar http://
csr.asus.com/english/Takeback.htm voor gedetailleerde informatie over recycling in verschillende regio’s.
Opmerking coating
BELANGRIJK! Om elektrische isolatie te bieden en elektrische veiligheid te behouden, wordt een coating
aangebracht om het apparaat te isoleren, met uitzondering van de locatie van de I/O-poorten.
Kennisgeving green ASUS
ASUS doet zijn best om milieuvriendelijke producten en verpakkingsmaterialen te maken uit belang van
de gezondheid van de consument terwijl de invloed op het milieu minimaal blijft. De vermindering van het
aantal handleidingpagina’s resulteert in vermindering van de uitstoot van koolstofdioxide.
Voor gedetailleerde informatie voor gebruikers, kunt u de handleiding raadplegen die bij de ASUS-tablet is
geleverd of een bezoek brengen aan de ondersteuningssite van ASUS op http://support.asus.com/.
145
Modelnaam: K013 (ME176C/ME176CX)
Fabrikant
Adres:
Erkende vertegenwoordiger
in Europa
Adres:
146
ASUSTeK Computer Inc.
4F, No.150, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN
ASUS Computer GmbH
HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN, GERMANY
COPYRIGHT-INFORMATIE
Geen enkel deel van deze handleiding, met inbegrip van de producten en de software die hierin is beschreven, mag zonder de
uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ASUSTeK COMPUTER INC. (“ASUS”) worden gereproduceerd, verzonden, getranscribeerd,
opgeslagen in een retrievalsysteem of in enige taal worden vertaald in enige vorm of door enig middel, behalve documentatie die
door de koper wordt gebruikt voor back-updoeleinden.
ASUS BIEDT DEZE HANDLEIDING “ZOALS ZE IS” ZONDER ENIGE GARANTIES, HETZIJ UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET, MET INBEGRIP VAN,
MAAR NIET BEPERKT TOT DE IMPLICIETE GARANTIES OF VOORWAARDEN VOOR VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN
BEPAALD DOEL. IN GEEN GEVAL ZAL ASUS, HAAR DIRECTEURS, FUNCTIONARISSEN, WERKNEMERS OF AGENTEN AANSPRAKELIJK
ZIJN VOOR ENIGE INDIRECTE, SPECIALE, INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE (INCLUSIEF SCHADE DOOR WINSTDERVING, VERLIES VAN
HANDEL, VERLIES VAN GEBRUIK OF GEGEVENS, ONDERBREKING VAN HANDEL EN DERGELIJKE), ZELFS ALS ASUS OP DE HOOGTE WERD
GEBRACHT VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE DIE VOORTVLOEIT UIT FOUTEN IN DEZE HANDLEIDING OF DEFECTEN
AAN HET PRODUCT.
Producten en bedrijfsnamen die in deze handleiding zijn vermeld, zijn mogelijk geregistreerde handelsmerken of auteursrechten van
hun respectieve bedrijven en worden uitsluitend gebruikt voor identificatie of toelichting en in het voordeel van de eigenaar, zonder
de bedoeling te hebben een inbreuk te plegen op hun rechten.
DE SPECIFICATIES EN INFORMATIE DIE IN DEZE HANDLEIDING ZIJN OPGENOMEN, ZIJN UITSLUITEND INFORMATIEF BEDOELD EN OP ELK
OGENBLIK EN ZONDER KENNISGEVING ONDERHEVIG AAN WIJZIGINGEN. ZE MOGEN NIET WORDEN BESCHOUWD ALS EEN VERBINTENIS
DOOR ASUS. ASUS AANVAARDT GEEN VERANTWOORDELIJKHEID OF AANSPRAKELIJKHEID VOOR FOUTEN OF ONNAUWKEURIGHEDEN
DIE MOGELIJK IN DEZE HANDLEIDING ZIJN VERMELD, INCLUSIEF DE PRODUCTEN EN SOFTWARE DIE ERIN ZIJN BESCHREVEN.
Copyright © 2014 ASUSTeK COMPUTER INC. Alle rechten voorbehouden.
BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID
Er kunnen zich situaties voordoen door een fout van de kant van ASUS of door een andere aansprakelijkheid. In deze gevallen
hebt u het recht op schadevergoeding door ASUS. En elk van dergelijke gevallen, ongeacht de basis waarop u gemachtigd bent
schadevergoeding te eisen van ASUS, zal ASUS maximaal aansprakelijk zijn voor schade door lichamelijk letsel (inclusief overlijden)
en schade aan vastgoed en activa of elke andere eigenlijke of directe schade die voortvloeit uit de weglating of het niet naleven van
wettelijke verplichtingen onder deze Garantieverklaring, tot de aangegeven contractprijs van elk product.
ASUS zal alleen verantwoordelijke zijn voor schadevergoeding van uw verlies, schade of claim op basis van het contract, onrechtmatig
gebruik of inbreuk onder deze Garantieverklaring.
Deze beperking is ook van toepassing op de leveranciers en wederverkopers van ASUS. Dit is het maximale bereik waarvoor ASUS, haar
leveranciers en uw wederverkoper gezamenlijk aansprakelijk zijn.
IN GEEN GEVAL ZAL ASUS AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR HET VOLGENDE: (1) CLAIMS VAN DERDEN TEGENOVER U VOOR SCHADE;
(2) VERLIES VAN OF SCHADE AAN UW RECORDS OF GEGEVENS OF (3) SPECIALE, INCIDENTELE OF INDIRECTE SCHADE OF ENIGE
ECONOMISCHE GEVOLGSCHADE (INCLUSIEF WINSTDERVING OF VERLIES VAN OPBRENGSTEN), ZELFS ALS ASUS, HAAR LEVERANCIERS
OF UW WEDERVERKOPER OP DE HOOGTE WERD GEBRACHT VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE.
SERVICE EN ONDERSTEUNING
Bezoek onze meertalige website op http://support.asus.com
147
EC Declaration of Conformity
We, the undersigned,
Manufacturer:
ASUSTeK COMPUTER INC.
Address, City:
4F, No. 150, LI-TE Rd., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN
Country:
TAIWAN
Authorized representative in Europe:
ASUS COMPUTER GmbH
Address, City:
HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN
Country:
GERMANY
declare the following apparatus:
Product name :
ASUS Tablet
Model name :
K013
conform with the essential requirements of the following directives:
2004/108/EC-EMC Directive
EN 55022:2010+AC:2011
EN 61000-3-2:2006+A2:2009
EN 55013:2001+A1:2003+A2:2006
EN 55024:2010
EN 61000-3-3:2008
EN 55020:2007+A11:2011
1999/5/EC-R &TTE Directive
EN 300 328 V1.8.1
EN 300 440-1 V1.6.1(2010-08)
EN 300 440-2 V1.4.1(2010-08)
EN 301 511 V9.0.2(2003-03)
EN 301 908-1 V5.2.1(2011-05)
EN 301 908-2 V5.2.1(2011-07)
EN 301 893 V1.6.1(2011-11)
EN 302 544-2 V1.1.1(2009-01)
EN 302 623 V1.1.1(2009-01)
EN 50360:2001
EN 62479:2010
EN 50385:2002
EN 62209-1:2010
EN 50566:2013
EN 62311:2008
EN 301 489-1 V1.9.2(2011-09)
EN 301 489-3 V1.4.1(2002-08)
EN 301 489-4 V1.4.1(2009-05)
EN 301 489-7 V1.3.1(2005-11)
EN 301 489-9 V1.4.1(2007-11)
EN 301 489-17 V2.2.1(2012-09)
EN 301 489-24 V1.5.1(2010-09)
EN 302 326-2 V1.2.2(2007-06)
EN 302 326-3 V1.3.1(2007-09)
EN 301 357-2 V1.4.1(2008-11)
EN 302 291-1 V1.1.1(2005-07)
EN 302 291-2 V1.1.1(2005-07)
2006/95/EC-LVD Directive
EN 60950-1 / A12:2011
EN 60065:2002 / A12:2011
2009/125/EC-ErP Directive
Regulation (EC) No. 1275/2008
Regulation (EC) No. 278/2009
Regulation (EC) No. 642/2009
Regulation (EC) No. 617/2013
2011/65/EU-RoHS Directive
Ver. 130816
CE marking
(EC conformity marking)
Position :
CEO
Name :
Jerry Shen
Declaration Date: 02/04/2014
Year to begin affixing CE marking: 2014
148
Signature : __________
Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement